ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Transkript

ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY
ROZVOJ A PROHLUBOVÁNÍ ANDRAGOGICKÝCH
DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ A ROZŠIŘOVÁNÍ
DOVEDNOSTÍ LEKTORŮ V NOVÝCH
TÉMATECH
CZ.1.07/3.2.07/01.0018
ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO
ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY
1
OBSAH
I. modul - METODIKA VÝUKY DOSPĚLÝCH
Metodické základy vzdělávání dospělých ..............................................................................................................................4
Jak se vzdělávají dospělí lidé......................................................................................................................................................4
Metodika a metody vzdělávání .................................................................................................................................................5
Andragogika a pedagogika.........................................................................................................................................................7
Poruchy učení a jiné problémy .................................................................................................................................................8
Učební styly....................................................................................................................................................................................9
Fáze experientálního učení dle Kolba ................................................................................................................................. 10
Operační metody....................................................................................................................................................................... 12
Vývojové fáze učení ................................................................................................................................................................. 12
Analýza potřeb – konstrukce vzdělávacího celku ............................................................................................................ 13
Vyuţití prostoru a prostředků pro vzdělávání .................................................................................................................. 14
Týmová práce a motivace studentů k týmové práci........................................................................................................ 15
Faktory podporující/brzdící efektivní práci v týmu ........................................................................................................ 16
Základní atributy týmové práce............................................................................................................................................. 17
Metody týmové práce .............................................................................................................................................................. 19
Prezentační dovednosti ........................................................................................................................................................... 20
Interaktivní techniky ................................................................................................................................................................. 27
Prezentační technika................................................................................................................................................................. 33
II. modul - KOMUNIKAČNÍ STANDARDY LEKTORA
Analýza školeného účastníka ................................................................................................................................................. 35
Jak motivovat školeného účastníka ...................................................................................................................................... 37
Aktivní naslouchání .................................................................................................................................................................. 38
Zdolávání námitek .................................................................................................................................................................... 39
III. modul – DIDAKTIKA PRO LEKTORA
Evaluace vzdělávání.................................................................................................................................................................. 41
Realizace hodnocení ................................................................................................................................................................. 42
Struktura pozitivního hodnocení .......................................................................................................................................... 43
Způsoby provedení hodnocení ............................................................................................................................................. 45
Prezentační plán ........................................................................................................................................................................ 49
Minutový scénář ........................................................................................................................................................................ 50
Přílohy ......................................................................................................................................................... 51
2
I. modul - METODIKA VÝUKY DOSPĚLÝCH
Andragogika vychází „z řeckého aner, andros – muţ a ago – vésti. Věda o výchově
dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti
dospělé populace a zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací. V oblasti
výchovy a vzdělávání se zabývá zvláštnostmi působení pedagogických zákonitostí na
dospělou populaci, definuje osobnost dospělého ve výchovném a vzdělávacím procesu,
definuje systém výchovy a vzdělávání dospělé populace, jakoţ i zvláštnosti ve vztahu
k ostatním pedagogickým a společenským vědám.“ Pojem andragogika se tedy vytvořil
proto, ţe pedagogika ze svého řeckého významu znamená vzdělávání a výchova dětí, a tak
bylo potřeba vzdělávání dospělých odlišit od vzdělávání dětí, a tím tedy vznikla aplikovaná
vědní disciplína andragogika.
Didaktika (z řeckého slova didaskó = učím) se rozvinula jako „Věda zabývající se
otázkami vyučování, učení a vzdělávání. V průběhu svého vývoje byla různě chápána a
vymezována. Andragogická didaktika (didaktika dospělých) je vymezena jako teorie výuky
dospělých. Tj. vyučování na straně lektora a učení na straně účastníka.“ Dospělí lidé jsou na
didaktiku velmi vnímaví – je pro ně důleţité, jakým způsobem k nim vzdělavatel přistupuje
a zda je to pro něj přínosem.
Co je to:
•
Vzdělávání
•
Učení
•
Vyučování
•
Výuka
3
Metodické základy vzdělávání dospělých
motto: Poznávat vše, co jest, nazývá se rozum, čili mysl, neb intelekt, vzniká z pravdy. Chtít
vše co prospívá, nazývá se vůle.Majíci za předmět dobro věcí, konat vše, co ono obojímu
slouţí to je schopnost hybná, mající za předmět jednotu věcí.
Jan Ámos Komenský
Akademický liberalismus – nachází uplatnění zejména v oblasti vzdělávání a přípravy
vysoce erudovaných odborníků v oboru přírodních a technických věd. Odborníků, kteří
mohou při řešení problémů operovat na bázi individuálního kritického odstupu a nadhledu.
Experientální liberalismus – je efektivní pro přípravu manaţerů a lidí v organizacích. Je
tu kladen důraz na efektivní komunikaci a spolupráci, rychlou akci a improvizaci. Musí
zhodnotit a vyřešit různé druhy poznatků a pracovních zkušeností.
Jak se vzdělávají dospělí lidé
Dimenze rozdílu
Akademický liberalismus
Poznatky:
důraz na objektivní teoretické integrace subjektivní zkušenosti
poznatky
a teoretických poznatků
Metody výuky:
přednášky, semináře, případové skupinová a týmová práce,
studie, experimenty
učební plány a smlouvy, akční
učení a hraní rolí
Na realitě nezávislý, autonomní V praktickém kontextu
jedinec
situovaný a sociálně
kompetentní jedinec
Cíl pedagogického úsilí:
Zkušenostní liberalismu
Učení je moţno definovat jako:
 zájmem vyvolané, chtěné, k cíli směřující
 tématicky a časově přehledné aktivování vlastních moţností rozmnoţovat
vědomosti
 zdokonalování jednání a udrţování fyzické a psychické rovnováhy
 je interaktivní proces, co nejrozmanitějšího intenzivního osvojování a
internalizace
Čemu jste se naučil v předškolním věku, na základní, střední, vysoké škole.
1.
Jakým způsobem jste se učili?
2.
Který učitel Vás dokázal zaujmout a proč?
3.
Jak jste se učili svou profesi? Co Vám nejvíce pomohlo?
4.
Čemu se chcete naučit na tomto kurzu? Jak tyto poznatky uplatníte v praxi.
4
Metodika a metody vzdělávání
Cíl
Obsah
Vyučovací zásady
Lektor
Vyučovací metody
Vyučovací formy
Posluchač
Didaktické prostředky
Rozumové působení
logický postup, převaha racionálních apelů
Citové působení
postup s převahou emociálních apelů
Formování dovedností a návyků
metody praktické, napodobování, cvičení
Ovlivňování osobní autoritou
metoda osobního příkladu, přirozené autority
Sociální ovlivňování
teambuilding, týmové úlohy, týmová synergie
Ovlivňování ţivotními procesy
funkcionální řešení profesních úkolů
5
Předávání vědomostí, vytváření
nových, příprava na sdílení
hodnot a postojů a na osvojování
dovedností a návyků
metody
expoziční
metody
fixační
Znovuobjevení
poznaného,
fixace vědomostí, dovedností a
návyků, sdílení hodnot a postojů
metody
diagnostické
Vyhodnocení
kvality
osvojených způsobilostí.
nově
6
Andragogika a pedagogika
PEDAGOGIKA
ANDRAGOGIKA

Zaměření na výuku

Pomoc při výuce

Vzdělávání „shora“

Participace

Univerzalita

Individuální přístup

Vzdělávací normativy

Potřeby účastníka

Vytváří osobnost

Dotváří osobnost

Těţištěm intencionalita

Těţištěm funkcionalita

Učení potenciálního

Učení potřebného

Monopol na certifikáty

Variabilita

Kontrola chování

Pomoc při řešení ţivot. problémů
Co to pro nás znamená?
7
Poruchy učení a jiné problémy
Dyslexie – specifická vývojová porucha čtení, při níţ se jedinec potýká s problémy
s rozpoznáváním a zapamatováním si jednotlivých písmen, zvláště pak s rozlišováním
písmen tvarově podobných. Má potíţe s rychlostí čtení, správností čtení a s porozuměním
čtenému textu.
Dysgrafie – specifická porucha psaní postihující písemný projev, který bývá nečitelný
a neuspořádaný. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, píše
pomalu a s námahou.
Dysortografie – specifická porucha pravopisu, která se projevuje tzv. specifickými
dysortografickými chybami. Tato porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií.
Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností, která postihuje operace
s čísly, matematické představy, prostorové představy apod.
Vedle těchto poruch se uvádí:
Dysmúzie – specifická vývojová porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce
hudby. Jedinec má problémy v rozlišování tónů, nepamatuje si melodii, není schopen
reprodukovat rytmus.
Dyspinxie – specifická vývojová porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní
kresby.
Dyspraxie – specifická vývojová porucha obratnosti
S jakými problémy se nejčastěji setkáme ze strany účastníků?
8
Učební styly
Přijímání informací a jejich uchovávání:
 Vizuální typ:
pozorování experimentů
 Haptický typ:
vlastní jednání, uchopení „ Mám pocit, je mi z toho divně..“
 Auditivní typ:
poslech, zvuk hlasu
„ Nevidím, viděl bych......“
„ Zní to dobře, někde jsem zaslechl..“
 Verbální typ:
pojmy, vzorce, grafy
 Diskusní typ:
porozumění pomocí rozhovoru
„ Bylo řečeno, mám to zapsáno slovy .“
„ Pojďme se na to sejít....“
Kaţdý člověk je jiný, jinak vypadá, jinak se vyjadřuje a také jinak zpracovává informace,
které k němu neustále z okolí přicházejí. Někdo potřebuje vidět, aby si zapamatoval, jiný
slyšet a někomu vyhovuje praktická zkušenost.
Styly učení: specifické a individualizované způsoby a postupy při učení, které úzce souvisí s
kognitivním (poznávacím) stylem daného člověka.
Učební styl je způsob, jak člověk vstřebává a zpracovává nové informace, a jak si je
pamatuje. Kaţdý z nás má svůj jedinečný učební styl, který během studia upřednostňuje.
Protoţe se učíme celý ţivot, dá se říct, ţe určitý učební styl má kaţdý z nás po celý ţivot nezáleţí na tom, zda je nám 10 nebo 60 let.
Učíte se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo vám při studiu vyhovuje pohyb a hry? Pokud
odhalíte pro sebe nejlepší způsob učení, jste na správné cestě k tomu zapamatovat si a
vstřebat data s co nejmenší námahou. Nejčastěji uváděnou teorií o učebních stylech je
teorie zaloţená na smyslovém vnímání.
1.
Aktivní styl učení:
proč to funguje
zkušenost
2.
Reflexivní styl učení:
co funguje
výsledky
3.
Teoretický styl učení:
jak to funguje
příčiny
4.
Pragmatický styl učení:
kde to funguje
příklady
9
Fáze experientálního učení dle Kolba
testování (ověřování)
závěrů
konkrétní zkušenost
abstraktní
konceptualizace
reflektivní
pozorování
Proces experientálního učení můţe být popsán jako čtyř-etapový cyklus čtyř adaptivních
stylů učení: konkrétní zkušenost /Concrete Experience/; ohlédnutí, pozorování,
zamyšlení /Reflective Observation/; zobecnění /Abstrakt Conceptualization/; a
plánování /Aktive Experimentation/.
Konkrétní zkušenost – neţ se začne se samotnou výukou, je třeba zjistit, na jaké úrovni
účastníci jsou. A to hned z několika důvodů:
-
Jestliţe bude lektor vyučovat něco, co jiţ účastníci znají (nebo si myslí, ţe to znají),
dosáhne nejspíše unuděného publika, které mu nebude věnovat velkou pozornost
-
Jestliţe naopak lektor bude předpokládat, ţe účastníci jsou na pokročilejší úrovni,
neţ je tomu ve skutečnosti, nebudou mu rozumět, budou se ztrácet ve výkladu
a postupně také ztratí pozornost.
Je tedy třeba hned na začátku výuky, či před jejím započetím, diagnostikovat úroveň
skupiny. Způsobů je mnoho, je moţno pouţít třeba následující: Dotazník, Test,
Případovou studii, Modelovou situaci, Diskusi na téma, Praktickou zkoušku ap.
Nejlepší praxe – jakmile lektor zjistí úroveň účastníků, můţe ji začít zvyšovat na
poţadovanou velikost. Přizpůsobí se posluchačům tak, aby byl výklad pro ně co
nejsrozumitelnější. Pouţívá praktických příkladů a ukázek tak, aby si dovedli účastníci
představit fungování v praxi. Po celou dobu je výuka co nejvíce interaktivní, aby bylo
zajištěno zapamatování probíraného tématu i následná aplikace do praxe.
Abstraktní konceptualizace – zde je jiţ stěţejní důraz kladen na samotného účastníka.
Jeho úkolem je vypracovat si jakýsi osobní plán rozvoje – jak udělat, aby nové poznatky
10
mohl aplikovat. Tato konceptualizace můţe probíhat v rámci skupiny i individuálně.
Výstupy mohou být písemné i myšlené. Důleţité je, aby byly pouţitelné a funkční.
Aktivní ověření – v této poslední fázi učebního cyklu dochází k ověření aplikovatelnosti.
Zjistí se, zda se úroveň účastníků zvětšila a to za pouţití teorie a praxe z výuky. V podstatě
můţe probíhat stejnými metodami, jako při první fázi a měří se zde posun, který účastníci
od první fáze udělali.
Tímto samozřejmě cyklus není uzavřen a pokračuje dál v principu celoţivotního učení. Pro
kurz je však důleţité, aby kaţdé téma bylo v cyklu minimálně jednou probráno a výsledek
zaznamenán – ať jiţ v písemné podobě, v hodnocení lektorem, nahrávkou na video či
praktickou zkouškou.
Vyučovací styly
Forma ?
Metoda?
Učební
styl ?
Operační
metody ?
Co je primární, co sekundární, terciální……? To není to nejdůleţitější… Výsledkem
musí být vyváţený vzdělávací celek, který reflektuje hlavní objekt
procesu, totiţ,
posluchače, studenta, klienta, účastníka…
11
Operační metody
laterální myšlení
kontrolní seznam
analytické metody
brainstorming
soupis vlastností
metoda katalogu
Operační
metody
metody vyjmenování
metoda středu zájmu
vstup - výstup
situační metody
volné asociace
inscenační, hry
Vývojové fáze učení
UČENÍ – psychický proces probíhající celý ţivot, podílí se na něm celá osobnost.
širší vymezení: kaţdé obohacení individuální zkušeností v průběhu celého ţivota
uţší vymezení: záměrné, cílevědomé, systematické získávání vědomosti, dovednosti,
návyků, poznatků…
testovací a aplikační
motivační
výkonná, tréninková
poznávací, edukační
12
Analýza potřeb – konstrukce vzdělávacího celku
I v případě, ţe byla kvalitně provedena analýza vzdělávacích potřeb, čeká lektora v úvodu
semináře důleţitý úkol. Musíme sladit očekávání (potřeby) zadavatelů, účastníků i
realizátorů. Účastníci mají mnohdy velmi rozdílné představy. Vytvořte jim prostor pro
nadefinování vlastní představy. Umoţní Vám to reflektovat jejich vidění. Přibliţte je Vaší
představě. Kdyţ budete mluvit jejich řečí – budete si dobře rozumět.
Nikdy nelze vyhovět všem. Lektor však musí dokázat uspokojit většinu skupiny a naplnit
všechny cíle.
Připomeňte si poţadavky zadavatelů
Ověřte si zadání účastníků
Formulujte Vaše očekávání
Získejte zpětnou vazbu
Najděte principy potřeb - motivujte
Analýza potřeb – Maslowova pyramida potřeb
13
Vyuţití prostoru a prostředků pro vzdělávání
POŢADAVKY NA VÝUKOVÝ PROSTOR
Podle čeho budeme vybírat vhodný výukovou místnost?
Jaké poţadavky na vhodný školící prostor mají účastníci?
Jaké poţadavky na vhodný školící prostor a prostředky mají lektoři?
14
Týmová práce a motivace studentů k týmové práci
Vyuţití aktivních metod výuky je moţné na všech stupních vzdělávacího systému;
opodstatněné je všude tam, kde nejde pouze o rozvoj kognitivních schopností, ale téţ
o nácvik dovedností, které umoţňují vyuţívat znalosti v praxi. V případě kooperativního
nebo kolaborativního učení pak mají téţ silnou sociální dimenzi a pomáhají zasadit získané
dovednosti do společenského kontextu.
Vzdělávacím cílem je v tomto případě jednak splnění určitého poţadovaného úkolu (to je
hodnoceno standardními evaluačními metodami zaměřenými na posuzování „výstupů“
vzdělávacího procesu – znalostí a dovedností), ale také plánování postupu řešení, společná
diskuse o různých aspektech řešeného problému, atd. (tedy rozvoj sociálních dovedností,
který je přidanou hodnotou takové výuky).
Řešení úkolu se v tomto případě odehrává nejen v rovině instrumentální, ale také sociální –
je třeba zvolit společnou strategii odpovídající jak podstatě problému, tak i cílům
a moţnostem skupiny, a často řešit související (např. etické) otázky.
Obvykle je také potřeba, aby se studenti s řešeným problémem ztotoţnili („vzali jej za
svůj“) a pracovali s ním nejen dle svých individuálních schopností a preferencí, ale
i způsobem, který odpovídá jejich přijaté sociální roli ve skupině.
Podmínky pro týmovou práci
 týmy musí být vhodně zformovány (např. mají být studenti vhodně rozděleni do
různých skupin dle svých rozmanitých schopností, intelektuálního talentu atd. –
a to se musí provést tak, aby měli pocit, ţe jde o spravedlivé dělení);
 úkoly pro jednotlivé týmy musí podporovat jak učení, tak rozvoj týmu (úkoly
vyţadují interakci v týmu, mají být prováděny společně všemi členy)
15
Faktory podporující/brzdící efektivní práci v týmu
Pozor na záměnu skupinového vyučování za kooperativní
Skupinová výuka je jednou z organizačních forem vyučování (vedle individuální
a hromadné). Při skupinové výuce se ţáci ve třídě rozdělí do několika skupin. Za nejmenší
skupinu můţeme povaţovat dvojici. I celá třída je vlastně svébytnou sociální skupinou, ale
pokud učitel vyučuje frontálně, mluvíme o hromadném vyučování, nikoliv skupinovém.
Rozdělení ţáků do skupin ještě nezaručuje jejich kooperaci, ale je jednou z podmínek
navázání vzájemné spolupráce. Kooperativní učení se soustřeďuje na procesy, ke
kterým dochází při spolupráci uvnitř skupinky, především na sociální interakci.
Opakem kooperativního učení je výuka, při níţ ţáci vzájemně nespolupracují, nebo
mezi sebou dokonce soupeří a soutěţí. Takovou výuku nazýváme kompetitivní.
Výzkumy ukázaly, ţe nejefektivnější je výuka ve skupinách čtyřčlenných. U skupin
trojčlenných někdy dochází k tomu, ţe se vytvoří model 2+1. Vznikne tedy spolupracující
dvojice a nedochází k úplné kooperaci, protoţe třetí člen zůstává stranou. U pětičlenných
skupin hrozí rozpad na dvě části 2+3 nebo 4+1. Opět tedy nespolupracují všichni ţáci.
Stejný problém postihuje i skupiny šestičlenné a větší.
Způsob tvorby skupin:
 Přirozené skupiny
 Seznamovací skupiny (ledolamky)
 Učební skupiny
 Krátkodobé skupiny
 Dlouhodobé skupiny
16
Desatero úspěšného týmu:
1. Jasný, srozumitelný, akceptovatelný, realistický a měřitelný cíl stanovený dle kritérií
SMART nebo KARAT
2. Identifikace s cílem všemi členy týmu.
3. Dobrá skladba týmu z hlediska odbornosti, osobnostních rysů a týmových rolí, ale
i vhodného počtu osob v týmu a jejich zkušeností.
4. Znalost technik týmové spolupráce.
5. Přátelská atmosféra zainteresovanosti a angaţovanosti na společném cíli. Jasné
úkoly a postupné kroky.
6. Otevřená komunikace, umění si naslouchat, tolerance a moţnost bez obav vyjádřit
svůj názor.
7. Jasná pravidla a postupy. Vymezené kompetence a zodpovědnost.
8. Časový harmonogram průběhu týmové spolupráce.
9. Konstruktivní kritika je vítaná, nikdo ji nebere osobně. Členové přijímají různé
názory a diskutují o nich.
10. Pracovníci si vychutnávají úspěch: sdílená radost – dvojnásobná radost.“
Tým se stává efektivním při vzájemné spolupráci, důvěře a soudrţnosti členů týmu.
Základní atributy týmové práce (koheze, opojení, zklamání,
přijetí)
Tým se rozvíjí často v typických vývojových stadiích, které následně vedou k efektivní
spolupráci.
 Orientace – počátek týmové spolupráce, utvoření týmových rolí a vůdcovských
pozic, členové týmu se ukazují v nejlepším světle, „hrají“ různé role, vznikají
sympatie a antipatie, vytvářejí se první dojmy
 Konflikt a výzva – období vzájemného prověřování, zkoumání postavení ve
skupině, vznikají drobné vzpoury a stíţnosti, vymezují se jednotlivý jedinci, mohou
vznikat prodlevy v adaptaci, rozporné představy a různá očekávání
 Koheze (soudrţnost) – přijímání rolí a nepsaných pravidel týmové spolupráce,
jsou časté diskuze a rozvíjí se týmový duch, pracovníci jsou spokojeni se svými
rolemi a přínosem pro tým
 Opojení – vládne harmonie a dobrá nálada, tým je aktivní, práce v týmu uspokojuje
profesní a osobní ambice
 Zklamání – bortí se pocit souladu, vznikají podskupiny, výkon klesá a je negativně
ovlivňován individuálními nedostatky, vzniká kritika a nastává období konfliktů,
které mohou být i osobní a celkově sniţují výkonnost týmu
17
 Přijetí – objevení optimistické a realistické osobnosti, která podněcuje členy
k cílům a novým střetům, zvyšuje schopnosti vzájemného očekávání jednotlivců
i týmu
Kritické faktory vzájemné spolupráce v týmu jsou pak konflikt, ztráta zájmu
a nerozhodnost. Tyto faktory jsou ovlivněny např.:
 přeceněním schopností,
 vyhrocením situace v momentě napětí,
 roztříštěností názorů,
 nedoceněním problému,
 malou spoluúčastí,
 neznalostí moţnosti řešení či jeho obtíţností,
 nepřipraveností,
 unáhlenými rozhodnutími,
 pasivitou,
 nesprávnou komunikací aj.
Tým se proto stává neúspěšným. Je důleţité si toto faktory a bariéry uvědomit a následně
podniknout kroky k úspěšné a kýţené týmové spolupráci.
18
Metody týmové práce, způsoby práce pedagogů
Metoda BRAINSTORMING
Tuto metodu pouţívá tým, kdyţ potřebuje najít varianty řešení nějakého problému.
Jakmile tým zformuluje problém, který se má řešit, aplikuje tuto metodu, která má dvě
fáze:
 Generativní fázi. (Každý člen může přednést svůj návrh na řešení problému.)
 Návrhy se zaznamenávají. Tato fáze by neměla trvat více jak 20 až 30 minut (může být
i kratší, pokud už žádný člen nemá další návrh).
Aplikují se čtyři základní pravidla (Osborn):
 Odloţený úsudek - Bezprostřední kritika se vylučuje
 Volný rozlet - Popustit uzdu fantazii
 Usilovat o mnoţství - Čím větší počet nápadů, tím větší pravděpodobnost nalezení
řešení
 Kombinace a vylepšování přednesených nápadů
Metoda STRUKTUROVANÝCH PORAD
Porada je nejtypičtější forma práce týmu.(strukturované porady)
Zásady strukturovaných porad lze shrnou do několika následujících pravidel:
 Maximální počet účastníků je 6
 Max. doporučená délka porady je 1-2 hodiny
 Pozvaní účastníci musí mít relevantní informace o řešené problematice a musí
představovat přínos pro řešení problému
 Pro poradu se stanoví

Moderátor (vede a usměrňuje diskusi)

Referující předřečník (rozebere základní problémy řešení)

Zapisovatel
Je potřeba předem stanovit cíl a účel porady.
Metoda SKUPINOVÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Má-li projektový tým vyřešit společně určitý problém, musí se všichni členové týmu snaţit
účinně komunikovat o postupu a při postupu celého procesu řešení problému. Jestliţe
budou problém řešit kaţdý izolovaně, ztrácí se moţný synergický efekt práce v týmu. Proto
se členové musí seznámit s vyuţitím audiovizuálních pomůcek při presentaci svých návrhů,
naučit se jasně a srozumitelně sdělovat své myšlenky a umění naslouchat a pochopit, co se
mu snaţí sdělit ostatní členové týmu. Jen tak je moţno vytvořit dobrý předpoklad pro
efektivní skupinové řešení problémů.
19
Prezentační dovednosti
„A věru není nic znamenitějšího než schopnost upoutat řečněním davy lidí, získat si jejich srdce a jejich smýšlení,
hnát tam, kam řečník chce, i podle vlastní vůle odvádět jinam.“ Marcus Tullius Cicero
Umění prezentace patří dnes jiţ mezi základní dovednosti, které musí ovládat kaţdý, kdo
chce být alespoň trochu úspěšný. Týká se to studentů, manaţerů, politiků, obchodníků i
asistentek. V kaţdé profesi je třeba umět prezentovat. Čím kvalitněji člověk prezentuje, tím
rychleji a kvalitněji předává informace protější straně a dostává se tak dříve k cíli. Je mnoho
způsobů, návodů a postupů, jak vytvořit úspěšnou prezentaci. Je v podstatě jedno, který z
těchto osvědčených způsobů si vyberete. Důleţité je, abyste se s ním ztotoţnili a dodrţovali
jej a přinesl úspěch.
20
6 KROKŮ K ÚSPĚŠNÉ PREZENTACI
1. Analýza posluchačů

Co koho zajímá?

Co a u koho chci konkrétně svou prezentací docílit?
2. Sestavení prezentace

Jaké argumenty nebo informační bloky pouţijete a v jakém sledu?
3. Vizuální plán

Vizualizace obsahů, věcné podstaty – od zcela abstraktní aţ po názornou podobu
4. Obrazové ztvárnění

Konkrétní realizace grafických představ
5. Optimalizace projevu vaší osobnosti

Jak působit jistě a přesvědčivě jako osobnost
6. Interakční strategie

Příprava na moţné kritické momenty
21
1. ANALÝZA POSLUCHAČŮ
V prezentaci lze udělat spoustu chyb, mezi ty závaţné v přípravě patří tyto tři:

Prezentátor si myslí, ţe ví, co bude posluchače zajímat a nepotřebuje to zjišťovat;

chce do prezentace nacpat co nejvíce informací a údajů;

pouţívá spousty odborných údajů.
Potom se stává, ţe posluchači usínají, nevnímají, brblají atd. Pokud nebudeme mluvit o
něčem, co je zajímá, nebo tak, aby to znělo zajímavě nebo obojí, nemáme šanci jejich
pozornost upoutat. Je třeba připravit prezentaci tak, aby měli pocit, ţe je pro ně uţitečné ji
poslouchat – hledáme motivy, jak jim téma přiblíţit.
2. SESTAVENÍ PREZENTACE
Pro prezentaci platí také pravidlo prvního dojmu. V prvních několika vteřinách (počítejte
tak se 30 vteřinami) si o vás posluchači vytvoří obrázek a zhodnotí, zda stojí za to vás
pozorně poslouchat. Na začátek se tedy musíte věnovat tomu, aby byl první dojem co
nejlepší.
Úvod: jaký má význam, k čemu slouţí, co je jeho cílem, co tam patří?
22
Hlavní část: jaká má být, co je nutno dodrţet?
Zakončení:
jak má vyznít, na co je nutno pamatovat, co je dobré pouţít?
3. VIZUÁLNÍ PLÁN
Podle průzkumů má vyuţití vizuálních prostředků u prezentace tyto dopady:

Při individuálním rozhodování vítězí v 66 % případů prezentátor pouţívající vizuální
pomůcky

Při skupinovém rozhodování je to 72 %

Nasazení vizuálních prostředků zvyšuje pravděpodobnost přijetí rozhodnutí o 58 aţ 79
%

Přesvědčivost prezentace se při pouţití vizualizace zvýší o 43 %

Pouţití vizuálních prostředků zkracuje průměrnou délku prezentace o 28 %
Prezentátoři vyuţívající vizualizaci působí přesvědčivěji. Chcete-li být přesvědčiví, připravte
si vizuální plán. Obrázky a nákresy podporují tok informací, fixují je u posluchačů, vzbuzují
pozornost.
23
Ten, kdo svou cílovou skupinu oslovuje také prostřednictvím vizuálního kanálu má
mnohem větší úspěch. U čistě sluchové komunikace ztrácí posluchač dříve koncentraci a
pozornost. Nechtějte vizualizovat všechno! I zde platí, ţe VŠEHO MOC ŠKODÍ. Kolik
vizualizací (obrázků, grafů, fotografií, symbolů, piktogramů, náčrtků ...) tedy pouţít?

Maximálně – celkový čas v minutách = max. počet obrázků

Minimálně – celkový čas v minutách : 3 = min. počet obrázků
4. OBRAZOVÉ ZTVÁRNĚNÍ
Na co byste měli dbát u všech názorných pomůcek – pravidla tvorby:

Jasnost a srozumitelnost má přednost před krásou a originalitou – podporuje obrázek
zamýšlené sdělení?

Špatně viditelná pomůcka je horší neţ ţádná – nefrustrujte posluchače

Jednoduchá grafika, málo detailů – dokonalé a úplné je něco, z čeho se nedá uţ nic
vypustit, vynechat

Jednotná úroveň kvality – ladí vám všechny vizualizace? Jsou na stejné úrovni?

Naplánujte si prezentační situaci – nevkládejte všechny informace do grafů a obrázků,
nechte si prostor pro vlastí roli


Pouţívejte max. 3 barvy :
-
hlavní (zpravidla černá nebo modrá)
-
vedlejší (obvykle zelená)
-
zvýrazňovací (červená – min. pouţití, jen to nejdůleţitější)
Nepřeplácejte fólie či flipy informacemi – pište dostatečně velkým písmem, čitelně a
vkusně

Nenuďte publikum, ale také nedělejte z prezentace létající cirkus - příliš barev, obrázků
a informací spíše odradí
24
5. OPTIMALIZACE PROJEVU VAŠÍ OSOBNOSTI
Víte, jak spolehlivě lézt posluchačům na nervy?

Neexistující oční kontakt

Těkavý či strnulý pohled

Nervózní přecházení sem a tam

Škrobené a strnulé postávání na jednom místě

Rychlý, tichý nebo monotónní výklad

Předčítání z poznámek

Cinkání a chřestění drobnými v kapse, pohrávání s fixem, cvakání propiskou,
popotahování za oděv...

Nezájem přednášejícího o posluchače
6. INTERAKČNÍ STRATEGIE
Co nás můţe při prezentaci potkat?

Pokles pozornosti – nastává obvykle po 5 minutách
-
Změňte intonaci hlasu
-
Udělejte dramatickou pauzu
-
Pouţijte podněcující slova (tzv.reklamní – nedorozumění, pozor, vynikající
...)
-
Emocionální vyznání (byl jsem ohromen, vůbec jsem nespal ...)
-
Pouţijte vizuální prostředky (střídání obrázků, pohyb, demonstrace, střídání
médií, vytvoření obrázku před posluchači)

Pauza
Únava – po namáhavém dni musíme posluchače zmobilizovat
-
Akustický signál (nechat něco spadnout na zem, zaklepat či bouchnout o
stůl na zdůraznění slov – ale ne vztekle nebo agresivně ...)
-
Osobní oslovení (zapojte unaveného posluchače do prezentace)
25

Kladení otázek (kdo se ptá, ten vede, stimuluje a kontroluje)
Nuda – něco jste podcenili, co teď s tím?
-
Přidat plyn (vypusťte to nepodstatné, soustřeďte se na závaţné informace)
-
Strategie spolčování (kdyţ se někdo viditelně nudí, zapojte jej – ať řekne
své zkušenosti, názory apod.)


Nepřiznejte problém!
Porucha – vše, co způsobí, ţe prezentace neběţí tak, jak jsme naplánovali. Co s tím?
-
Pečlivá příprava předejde většině problémů
-
Přestávka můţe pomoct
-
Změna prezentačního média
-
Diskuse
-
Kufřík první pomoci (izolepa, nůţky, fixy, rezervní lampa do projektoru ...)
-
Nepřipomínejte posluchačům, co se nepovedlo
Otázky a námitky – diskuse můţe vaší prezentaci pozvednout i zničit
-
Dobře se připravte na potencionální otázky či námitky
-
Poděkujte za kaţdou připomínku – utlumíte vášně a získáte čas
-
Některé očekávané otázky zodpovězte předem, aniţ se posluchači zeptají
-
Vymezte přesně diskusi – čeho se bude týkat, jak bude probíhat
-
Některé otázky odloţte na přestávku – ty, které jsou dlouhé nebo nezajímají
všechny

Vyţadujte disciplinovanost
Vyrušování – podle situace jej lze:
-
Ignorovat (stojí za to se tím zabývat?)
-
Kvitovat (přikývnutí, zrakový kontakt, demonstrativně zaznamenat rušivý
příspěvek ..)
-
Krátce probrat a vrátit se k tématu
-
Potlačit – odloţit na později, na diskusi, přestávku ..
26
Interaktivní techniky
Většina z nás jiţ v rámci svého profesního ţivota absolvovala seminář, školení nebo
přednášku.
A stalo se Vám, ţe:
 jste někdy zapochybovali o vztahu tréninku k reálným problémům a potřebám?
 běţel projektor cca 50 % času nebo déle?
 byl převládající metodou školení pouze výklad?
 jste měli pocit, ţe školení bylo příliš obsaţné a nekonkrétní?
 jste cítili nízkou soustředěnost (např. po obědě)?
 jste odcházeli s pocitem nízké motivovanosti k danému tématu?
 jste měli potřebu odejít ještě před závěrem školení?
Odpovíte-li si alespoň na jednu z výše uvedených situací kladně, tak je tato kapitola určena
pro Vás.
Chcete se dozvědět více o tom jak:
- zaujmout posluchače?
- vtáhnout posluchače do přednášeného tématu?
- docílit intenzivnějšího procvičování na seminářích?
Zní-li Vaše odpověď ano:
Naučíme Vás vyuţívat ve výuce interaktivní techniky.
KOMIX
Tam už
nejdu!
Bla…bl
a….!!!
Hodina
bez
interaktivi
ty
?
?
Jak můţete zapojit posluchače? Napište moţné interaktivní metody:
27
Jaké výhody má vyuţití interaktivních metod v prezentaci:
Interaktivní výuka je novou metodou výuky, mající několik hlavních cílů. Tím
nejvýznamnějším je nabídnout posluchačům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a
tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné
posluchače – tak aby nebyli pasivními posluchači, ale spoluvytvářeli výuku a aktivně se
zapojovali do procesu vzdělávání.
Interaktivní metody povzbuzují k činnosti, pomáhají při tříbení názorů a získávání znalostí
prostřednictvím učení se od druhých. V neposlední řadě zlepšují vzájemnou komunikaci.
Naučit se spolu lépe komunikovat, jeden druhému více naslouchat a respektovat se - to
jsou dovednosti, které všichni potřebujeme neustále rozvíjet.
Existuje mnoho interaktivních technik, je dobré popustit uzdu své fantazii, pouţívat
představivost a především nechat se inspirovat kdykoliv a kdekoliv, vţdyť běţný ţivot
přináší tolik situací.
Poslání jednotlivých oblastí her:
1.
Zahájení – úkolem těchto aktivit je sblíţit účastníky akce, navzájem se seznámit,
sjednotit na společné očekávání. Přirozeným kontaktem se nakročí směrem
k sebepoznání, navodí se hravá atmosféra.
2.
Probuzení (tvořivost) – metody vyuţíváme v situaci, kdy členové týmu jsou jiţ
unaveni předcházejícím úkolem. Je třeba je probudit činností, která bude fyzická,
popř. spojená se slovními úkoly.
3.
Pobavení – někdy potřebuje tým pouze rozptýlit, zlepšit náladu. Tato část aktivit je
také pomůckou pro rozptýlení, cestou pro naladění na pohodovou vlnu.
28
4.
Posílení týmu – pokud je cílem posilování týmových aktivit je moţno volit hry a
cvičení, které jsou sestaveny tak, aby pomáhaly vzájemné komunikaci, posílily vazby
mezi členy, upevnily jejich pozice.
5.
Sebepoznání – plní dva cíle: jednak pomáhají samotnému jedinci uvědomit si vlastní
potenciál, provést jakousi SWOT analýzu sebe sama. Na druhé straně jsou výstupy
přínosem pro manaţera týmu, který má moţnost zjistit osobní rysy svých podřízených
kolegů, nebo účastníků kurzu.
6.
Komunikace – komunikační dovednosti a jejich rozvoj patří mezi nejčastější cíle
rozvoje.
7.
Řízení týmu – metody jsou určeny pro manaţery a lektory, kteří mají v popisu práce
řízení lidí, na motivaci apod. Hry a cvičení se zaměřují na rozvíjení myšlení v oblasti
vztahů, strategického myšlení, globálního pohledu na problémy,neutápění se
v podrobnostech a maličkostech.
8.
Fixace poznatků – pro efektivní zakončení vzdělávání, proţitých zkušeností a
získaných nových dovedností je potřeba celý cyklus zakončit tak, aby ještě jednou
proběhlo krátké a cílené zopakování. Metody v této části pomohou k fixaci a začlenění
získaných informací.
Příklady interaktivních technik:
Testy – znalostní (teoretické), dovednostmi (praktické), psychoanalytické (osobnostní).
Jedná se o nejčastěji a také nejdéle pouţívanou interaktivní techniku. Testy je moţné
rozčlenit také podle úrovně náročnosti od jednoduchých tzv. odlehčujících po speciální,
které vytvářejí odborníci. Vyuţívání této techniky je výhodné jak z hlediska variabilnosti
(má-li lektor vţdy k dispozici tzv. sloţku testů, můţe kdykoliv v rámci výuky pouţít) tak
časového (lze zde jasně definovat délku zpracování i vyhodnocení).
29
Kříţovky – také jako testy jsou kříţovky z hlediska variabilnosti výhodné a lektor je můţe
v případě, ţe se mu nedostává času pro zopakování probrané látky pouţít. Je ale potřeba
motivovat posluchače, aby v případě, ţe rychle uhodnou tajenku neztratili motivaci doplnit
všechna klíčová slova.
Dvojice – předností této techniky je nejen rychlost provedení ale také to ţe se jedná o
pohybovou aktivitu. Lektor můţe mít opět jiţ předem připravené různé variace kartiček
k danému tématu a pouţít v případě potřeby. (např. pro „probuzení“ posluchačů po
obědě). Princip této techniky spočívá ve spojování „kartiček“ na kterých jsou výrazy a
definice výrazů.
Puzzle – je to velmi rychlá technika, která pomůţe zahnat únavu a zbystřit pozornost
uchazečů. Ideální je, pokud si lektor předem puzzle připraví tak aby tématicky souvisely
s daným tématem. Nemusí to být vţdy jen obrázky, dobré jsou i rozstříhané texty apod.
Doplňovačky – jedná se vlastně o souvislý text, ve kterém chybí slova. Podstatné je aby
chybějící slova mohl posluchač dobře doplnit, tedy aby se jednalo o klíčové informace
k danému tématu.
Hledání v textu – tato technika je ideální v případě, ţe potřebujeme aby si uchazeči
přečetli ucelený a ne příliš zábavný text (např. poţární řád, vyhlášku, zákon). Dobře
zvolenými otázkami motivujeme posluchače, aby si text opravdu přečetli a hledali správné
odpovědi.
Všechny výše uvedené techniky lze aplikovat nejen jako individuální práci, ale také jako
týmovou činnost.
Kreativní a pohybové techniky:
Herecké – předvádění úkolu před ostatními posluchači, hraní zadaných modelových
situací,
Výtvarné – záţitkové obrázky (nakreslení všeho co se v daném kurzu naučili) a následná
jejich prezentace. Vytvoření koláţí na zadané téma, představení účastníků,
30
Slovní – vytvoření hesel nebo básniček k danému tématu, brainstorming, řízená diskuze
apod.
Výhodou těchto kreativních technik je pohyb, akčnost a osobní zapojení kaţdého
posluchače před ostatními a tím pak mohou posluchači nohem lépe tyto situace vyuţít ve
své praxi. Nevýhodou můţe být pro lektora náročnost uhlídání daného časového prostoru.
Zásady pro uţívání interaktivních technik:

Je nutné vţdy vysvětlit cíl dané interaktivní techniky, aby se nestalo, ţe by byla
povaţována pouze za nějaké vyplnění volného času.

Vţdy musí být zadán čas na zpracování a prezentaci dané interaktivní techniky. Dobře
zvaţte jiţ při své přípravě a v návaznosti na počtu posluchačů.

Interaktivní techniky by se neměly v jednom kurzu příliš opakovat.

Volba interaktivní techniky závisí na tom, co se mají posluchači naučit.
Interaktivní metody vzdělávání, vycházejí ze záţitkové pedagogiky. Snaţí se vyuţívat hry a
záţitku, jejichţ prostřednictvím se získané znalosti, schopnosti a dovednosti uloţí
posluchačům do paměti mnohem trvaleji, neţ je tomu u jiných metod vzdělávání, např. při
přednášce.
Důleţitým znakem interaktivní výuky je zjevná názornost a systematičnost. Obohacení
výuky o interaktivní techniky, které by mohly navodit reálné vztahy a procesy z praxe,
neznamená vţdy zavedení nových „exotických“ metod. Jde spíše o obohacení dosavadních
metod o některé známé, ale opomíjené didaktické prvky.
Vyuţití interaktivních technik nemusí čas kurzu prodlouţit, naopak vhodně zvolené
interaktivní techniky mohou výuku výrazně urychlit.
Interaktivní metody vzdělávání jsou nejen atraktivní a velmi efektivní, ale také mohou být
impulzem k dalšímu rozvoji jedince.
Interaktivita není jen hra, je to vlastně způsob učení, který posluchače vtáhne do výuky,
baví je, posluchači se nenudí a tím jim běţí čas rychleji. Jsou-li posluchači na konci školení
překvapeni, ţe uţ je konec, je to pro lektora velmi pozitivní zpětná vazba.
31
TEST
Interaktivní techniky nabízejí posluchačům:
a)
zábavnější a méně stereotypní formu výuky
b)
stereotypní formu výuky bez zapojení posluchačů
c)
moţnost méně se soustředit na hodinách
Patří vyplňování testů mezi interaktivní techniky:
a)
ano
b)
ne
Je moţné pouţít interaktivních metod v předmětu matematika:
a)
ano
b)
ne
Ve studijních materiálech jsme Vám představili některé z interaktivních technik a ukázali
výhody jejich vyuţívání ve výuce.
Můţete si říci: to je ale více práce, náročnější příprava apod. a máte pravdu a nejen to. Také
to znamená pro Vás jako lektora větší soustředěnost v rámci výuky – korigovat posluchače,
motivovat je a hodnotit.
Ale, nezapomeňte na to, ţe:

interaktivní metody vzdělávání jsou atraktivní a velmi efektivní a mohou být impulzem
k dalšímu rozvoji jedince,

jakékoliv téma lze připravit a vzdělávat interaktivní formou,

vyuţití interaktivních technik nemusí čas kurzu prodlouţit, naopak díky nim dokáţete
ve stejném čase více,

budete-li interaktivní techniky pouţívat, budou Vaše semináře ţádané a vy se stanete
úspěšným lektorem. 
ÚKOLY NA TRÉNING
Připravte si na příští kurz jednu z interaktivních metod a v praxi ji budete prezentovat
v čase 5-10 minut všem účastníkům kurzu.
32
Prezentační technika
„Technika můţe být vynikajícím pomocníkem, dělá prezentaci profesionální, můţe být ale
také pastí, do které spadnete, kdyţ se ji nenaučíte spolehlivě ovládat a kdyţ nemáte vţdy
nějaké náhradní řešení pro případ, ţe technika selţe.“
Dva základní prostředky:
a) FLIPCHART NEBO JINÝ TYP TABULE
b) PROJEKTOR
Zásady práce s technikou:
1. Nejlepším prezentačním prostředkem je sám prezentující
2. V jednom okamţiku pouţívejte raději jen jeden prostředek a podle povahy výkladu
je střídejte
3. Nevstupujte do světla projektoru
4. Kdyţ obsluhujete techniku, nemluvte
5. Neberte si vítr z plachet tím, ţe doslova předčítáte to, co je na projekční ploše
6. Při chůzi k technice a při její obsluze se neotáčejte zády k auditoriu
CVIČENÍ: - uveďte výhody a nevýhody vybraných prezentačních prostředků
33
Jak pracovat s flipchartem:
-
postoj
nový list
písmo
text
drţte linku
pouţívejte symboly
nákresy a obrázky
Projekce snímků:
-
při vytváření snímků si poloţte otázku: Mohu si stejně dobře poradit i bez tohoto
snímku?
pokud si odpovíte ano, upusťte od vytváření takového snímku
nedávejte na snímek víc slov, neţ byste „vytiskli na tričko“
drţte se zásady 5 x 5
dodrţujte dostatečnou velikost písma
pouţívejte bezpatkový typ písma
snímky vytvářejte pomocí kvalitního software
pozor na barvy
pozor na rozsáhlé tabulky a nepřehledná schémata
nehrajte „stínové divadlo“ vstupem do světelného kuţele
pro náběh jednotlivých snímků, nadpisů, grafických objektů a odráţek se dá
pouţívat animace
techniku před prezentací vţdy vyzkoušejte a ověřte si, zda je projekce dobře čitelná
i z poslední řady
Zobrazení prezentace pro prezentátora
34
II. modul - KOMUNIKAČNÍ STANDARDY
LEKTORA
Analýza školeného účastníka
TEST – poznáte, ke kterému typu patří doporučení?
LEV
BOBR
RETRÍVR LACHTAN
Uč se naslouchat.
Zkus reagovat rychleji.
Buď pruţnější.
Nauč se říkat "NE".
Kontroluj své emoce.
Buď sám iniciativnější.
Více naslouchej, nemluv tolik.
Vysvětluj proč.
Pouţívej více empatii.
Zaměř se více na fakta.
Nerozkazuj, ptej se.
35
CO MÁM DĚLAT, KDYŢ JSEM:
ŘÍDÍCÍ
PŘÁTELSKÝ
EXPRESIVNÍMU
ANALYTICKÝ
JAK SE MÁM CHOVAT K TYPU:
ŘÍDÍCÍ
PŘÁTELSKÝ
EXPRESIVNÍMU
ANALYTICKÝ
36
Jak motivovat školeného účastníka
ŘÍDÍCÍHO
EXPRESIVNÍHO
PŘÁTELSKÉHO
ANALYTICKÉHO
37
Aktivní naslouchání
AKTIVNÍ
NASLOUCHÁNÍ
38
Zdolávání námitek
Cíl: Zvládnout techniku eliminující vznik konfliktů
Námitka je emoce – řešme emoci ne argumenty
Námitky jsou naše ŠANCE dosáhnout CÍLE, protoţe komunikační partner
KOMUNIKUJE.
Hádka nebo ignorování námitky NENÍ její zdolání.
Při zdolávání námitek vyuţíváme mnoho témat, která jsme jiţ probrali:
a) typologie osobnosti – pomůţe nám vybrat ten správný způsob jednání s danou osobou
b) naslouchání – jen při správném naslouchání mohu zjistit, co mi vlastně partner chce říci.
Mnohdy musíme číst mezi řádky
Pět rad k dosaţení úspěchu
- Mějte stále na paměti TYP komunikačního partnera
- ČTĚTE jeho verbální a neverbální projevy
- Ovládejte ČAS a PROSTOR
- Nenechte se vyprovokovat
- NASLOUCHEJTE
4 PRAVIDLA
Nepřete se (otupíte hroty)
- ano, máte pravdu, váš čas je drahý, proto…
- chápu co myslíte
Hýčkejte jeho ješitnost
- máte o tom velké znalosti, … takţe…
- v tom s vámi souhlasím, jen…
39
Připomeňte jeho důleţitost
- Poslouchám vás pozorně, takţe vy si myslíte…
Vzbuďte v něm pocit, ţe námitku řešíte společně
- Takţe vy myslíte…
- Opravte mne, pokud se pletu
- Probereme to teď spolu
Argumentace
Argumentujte – ale jen v případě, ţe Vaše argumenty stojí na pevném základě. Jestliţe
je máte postaveny tzv. na vodě, mohou konflikt ještě více přiostřit.
Argumentací:

Podporujeme svá tvrzení

Přesvědčujeme

Vyvracíme, zpochybňujeme a oslabujeme námitky

Vyjasňujeme situaci

Dosahujeme změny názorů

Posilujeme svou pozici
METODA SUDOKU
S………………………………………………….
U……………………………………………..…
D………………………………………..………
O…………………………………..……………
K………………………………..………………
U………………………………….……………
40
III. modul – DIDAKTIKA PRO LEKTORA
Evaluace vzdělávání
V rámci vzdělávání se dostáváme do velmi komplikované situace. Lidé nesnášejí zkoušení. Touţí
ale vědět, jak se zlepšili. Tohoto paradoxu je nutné vyuţít. Systém zpětné vazby je nutné
realizovat tak, aby jasně ukázal dosaţenou změnu. To není moţné prokázat jinak neţ
přezkoušením - evaluací. Proto je další klíčovou dovedností lektora sestavit systém zpětné
vazby tak, aby byl jasný důkazem přínosů pro účastníky. Evaluace nemá směřovat k odhalení
nedostatků, ale k prokázání rozvoje potenciálu. To je motivační. Lidé pak najdou sílu poprat
se i s nedostatky. Ale základem je rozvíjet jejich dispozice. To vede k rychlému rozvoji a
excelenci jednotlivců i společností.
Evaluace je hodnotící proces, na jehoţ základě můţeme posuzovat celkovou efektivitu studia.
Přístup k hodnocení
Jak evaluovat? Ideální je 360 0 zpětná vazba. Je to metoda hodnocení „ze všech stran":
» Účastníci se hodnotí mezi sebou navzájem.
» Lektor hodnotí účastníky.
» Sebehodnocení účastníka.
» Na závěr zhodnotí výsledek zadavatel.
Takto bychom měli dojít k co nejobjektivnějšímu hodnocení úrovně.
41
Realizace hodnocení
Jak toto hodnocení zrealizovat? K tomu můţeme pouţít následující nástroje.
Formulář k hodnocení lektorem
Je vhodné mít strukturu formuláře dopředu danou a připravenou a průběţně si zapisovat
poznámky k jednotlivým účastníkům. Pro usnadnění hodnocení vícečetných skupin slouţí
předepsané kompetence, které chceme hodnotit (vycházejí z cílů školení). Ty můţeme pro
větší srovnání a pře
hlednost hodnotit bodovou škálou a poté doplnit stručné slovní
hodnocení daného účastníka. Obvykle se také hodnotí skupina jako celek - její pozitivní stránky
i náměty na zlepšení.
Jméno
Komunikační
Týmová práce
Autorita
dovednosti
Jaroslav
6
Aplikační
dovednosti
2
2
5
Slovní
Jaroslav je výrazná osobnost s velkými komunikačními a prezentačními předpoklady.
hodnocení
Má kreativní myšlení, chce se prosadit. Z důvodů přílišné ambicióznosti však příliš
nezapadá do týmu. Doporučujeme zdůrazňovat důležitost týmové práce a
společných výsledků a motivovat jej pro týmovou práci.
Formulář k sebehodnocení účastníka
Tento formulář pomáhá účastníkům srovnat své představy se skutečným výkonem.
Na připravený formulář napíše kaţdý účastník své předpokládané hodnocení budoucího
výkonu a zdůvodní jej. Po provedení výkonu se zhodnotí znovu - jak se mu to povedlo a
také jej zhodnotí ostatní kolegové. Formulář obvykle působí velmi motivačně, jelikoţ
účastníci se zpravidla podceňují. V opačném případě - přeceňování - se jedná o výbornou
zpětnou vazbu.
42
Příklad
Prezentace výrobku
Body Odůvodnění
Sebehodnocení před výkonem
2
Nervozita, nezkušenost, nepřipravenost.
Sebehodnocení výkonu
4
Nezakoktal jsem se, řekl jsem vše,
5
co jsem chtěl.
Přirozený
projev, humor, úsměv.
_
Hodnocení ostatních
Struktura pozitivního hodnocení
Struktura pozitivního hodnocení je velmi vhodný motivační nástroj při hodnocení výkonu.
Zakládá se na skutečnosti, ţe lidé obvykle nedělají chyby schválně, a také na tom, ţe nedělají
špatně všechno. Pokud bychom vyčetli pouze chyby, můţeme z krátkodobého hlediska
člověka motivovat (výrazně negativním tlakem), ale z dlouhodobého jej výrazně demotivujeme.
Za pouţití metody pozitivního hodnocení jej motivujeme nejen krátkodobě, ale i
dlouhodobě, a navíc nemá dojem kritiky, nýbrţ rady, jak se zlepšit.
Struktura pozitivního hodnocení se skládá z těchto částí:
» Celkový dojem (pozitivní) - vţdy je co pochválit (vstřícnost, odvahu apod.).
» Konkrétní pozitiva (úsměv, příjemný hlas, přípravu...).
» Konkrétní náměty na zlepšení - NE, co jsi udělal špatně, ale co udělat, aby to příště bylo
lepší (hlasitější projev, udrţovat oční kontakt, narovnat se...).
» Motivace - kdyţ to zvládne, jak bude vypadat výsledek (pokud odstraníš tyto drobnosti,
bude tvá prezentace vynikající).
Příklad
Běţné hodnocení:
Děkujeme, ale příště mluvte hlasitěji a intonujte, váš projev byl nevýrazný.
43
Hodnocení strukturou pozitivního hodnocení:
Výborně, Anežko, děkujeme za vaši prezentaci výrobku. Máte velmi příjemné vystupování, které nás
potěšilo. Zvláště musím pochválit výbornou neverbální komunikaci a práci s pomůckami. Také se vám
pěkně povedlo dodržet strukturu prezentace.
Pokud jde o náměty na zlepšení, doporučili bychom mluvit hlasitěji a použít důraznější intonaci pro
zvýraznění projevu.
Předpokládám, že až si toto zažijete, bude vaše prezentace na velmi dobré profesionální úrovni.
Další dělení hodnocení, které můţeme pouţít, je:
» formální;
» neformální.
Při formálním hodnocení se snaţíme o přesné formulace, zachování struktury a spisovné
odborné výrazy. Jedná se například o formuláře výstupního hodnocení apod.
Neformální hodnocení je naopak spontánní a vyjadřuje emotivní naladění hodnotitele. Je
jím například i potlesk, úsměv, gestikulace, případně krátké slovní vyjádření.
44
Způsoby provedení hodnocení
Bodová škála
Vybíráme si stupnici odlišnou od stupnic 1-5 z důvodu častého zaměňování se školními
známkami. Na rozdíl od těch je při bodové stupnici nejlepší ten výkon, který dosáhl
nejvyššího počtu bodů. Pokud bychom měli max. počet bodů 5, mohlo by to evokovat
špatnou známku ve škole a mnohdy se hodnotitelé spletou a zamění ji za známkovou
stupnici.
Při stanovování rozsahu stupnice se snaţíme mít sudý počet bodů - nutí hodnotitele k
přesnějšímu rozboru, jelikoţ nemá střed, a hodnotitel se musí přiklonit na jednu, či druhou
stranu. Při malém rozsahu stupnice je hodnocení méně vypovídající, velký rozsah je zase
komplikovaný. Ideální je pohybovat se mezi 6 a 10 body.
Známky
Jsou nevhodnou formou hodnocení na vzdělávacích aktivitách jelikoţ velmi připomínají školu
a při sníţené známce jsou mnohem více demotivující neţ sníţený počet bodů.
Slovní hodnocení
Je více vypovídající neţ bodová škála, nicméně se špatně porovnává. Proto je nejlepším
řešením spojit do jednoho formuláře jak bodovou stupnici, tak slovní hodnocení.
Případová studie: Příhody Ferdy Pytlíka – Podle sebe soudím…
Na tuto chvíli jsem se skutečně těšil. Začínáme trénovat. Protoţe se obchodníkům do
ţádného vzdělávání nechtělo, bylo dohodnuto s obchodním ředitelem, ţe je natočíme v
takzvaně volnostylové prezentaci.
Všichni měli ve tříminutové prezentaci představit firmu a svou pozici. Vypadá to na
jednoduché cvičení. Láďa však tvrdil, ţe přináší velmi zajímavé výsledky, se kterými se dá
následně dobře pracovat. Prozradil mi ještě, ţe taky dostaneme výborný materiál pro
45
srovnání, jaký je posun v úrovni od začátku ke konci kurzu.
Čas na přípravu rychle uběhl. Měl jsem účastníky rozdělené do čtyř skupin po třech. Vyhlásil
jsem tedy první kolo, kdy za kaţdou skupinu vystoupí se svou prezentací jeden. Věřil jsem,
ţe to pro obchodníky bude dobrá výzva. Měl jsem sto chutí jim předvést své umění. Vím,
jak pro mě bylo důleţité si své prezentace natočit a pak se podle záznamu snaţit odstranit
největší nešikovnosti.
Připravil jsem kameru a zeptal se, kdo chce začít. Nechtěl nikdo. Nastalo trapné ticho. Mrknul
jsem do scénáře, kde byla poznámka „vylosujeme pořadí prezentace". Hned jsem si
vzpomněl na losovací karty, které určují různou kombinaci pořadí. Ty však byly někde v
bedně s materiálem a já nechtěl zdrţovat.
Všiml jsem si na stole sady čtyř fixů. Napsal jsem na zadní stranu flipu barvami čísla pořadí
od 1 do 4 - černě 1, modře 2, červeně 3, zeleně 4. Nechal jsem jednotlivým prezentujícím
vybrat jednu ze čtyř barev. Otočil jsem list flipu a oni hned viděli, ţe černá začíná, následuje
modrá, červená a končí zelená. Mrknul jsem na Láďu a ten se uznale pousmál, jak jsem
šikovně zvládl situaci.
Začínal Pavel. Pavel byl obchodník s dvacetiletou praxí. Suverénně předstoupil před kolegy a
začal. Mluvil sebejistě, ale chrlil obrovské mnoţství informací, ve kterých jsem se brzy
ztratil. Chvíli hovořil o historii firmy, pak o produktech, úspěších, sídle atd. Díval jsme se na
hodinky a za chvíli byl jeho vymezený čas pryč, ale Pavel mluvil dál. Místo tří minut skoro
šest. Věděl jsem, ţe se má prezentace vyhodnotit.
Poţádal jsem tedy Jiřího o zhodnocení, a byl jsem v šoku. Jiří řekl, ţe se mu to líbilo. Chtěl jsem,
ať je konkrétnější, ať jasně zhodnotí klady i zápory prezentace. Jiří nic. Vzal jsem si tedy své
poznámky a začal jsem Pavlovi vyjmenovávat, co bylo špatně. Pavel mě šokoval svou reakcí.
Začal se vymlouvat, ţe všichni vědí, jak prezentuje, ţe u klienta je to jiné neţ tady před kolegy.
Vypadalo to, ţe ostatní jsou na jeho straně. Jak se chtějí vzdělávat, kdyţ nejsou schopni uznat
nedostatky? Uţ jsem se nadechoval, ţe jim to sdělím.
V tom se Láďa postavil a řekl, ţe jsme je chtěli touto první ukázkou vyzkoušet. Zeptal se,
46
proč bylo pro Jiřího těţké hodnotit. Věděl Jiří, co má hodnotit? Proč nebyl Pavel ochoten
přijmout lektorovu kritiku? Protoţe to byla pouze kritika. Tak teď to zkusíme jinak a uvidíte,
jak nám to půjde.
Co je důleţité v prezentaci? Účastníci rychle vyjmenovali kritéria - verbální projev,
srozumitelnost, dodrţení času, neverbální signály. Láďa je pochválil a poţádal, ať si dělají
poznámky k jednotlivým kritériím. Zdůraznil, aby si udrţovali rovnováhu a na jednu
nešikovnost hledali dobrý postup.
Před další prezentací určil Láďa hodnotitelem Jardu, který své hodnocení sdělí prezentujícímu.
Ostatní mohou doplnit. Další prezentující byl Jiří. Láďa připomněl nutnost dodrţet dvě
minuty. To je důleţitá dovednost - umět přesně odhadnout a dodrţet vymezený čas. Pro
lepší orientaci v čase po dvou minutách zazní signál hodinek.
Jiřího prezentace byla o moc lepší neţ Pavlova. Bylo vidět, ţe si dává pozor na kritéria, která se
před okamţikem určila. Skončil těsně po třetí minutě a hodnocení Jardy bylo taky velmi dobře
přijato. Kdyţ sklouzával spíše ke kritice, Láďa mu připomněl, jak je důleţité proměnit kritiku
v hodnocení a tím, ţe si uvědomují i to, co bylo dobře zvládnuto, ţe se učí mnohem lépe.
Učíme se příkladem, a proto je důleţité upozornit, co je dobré, a to napodobit, a co
naopak rychle zapomenout.
Dostal jsem další lekci. Já se domníval, ţe tak jako já jsou obchodníci naţhavení na tvrdou
kritiku, ale viděl jsem, ţe forma, ke které je vedl Láďa, je přivádí k daleko lepší sebereflexi a ţe
je trénování začíná bavit. Je důleţité během tréninku sebevědomí zvedat a ukazovat
účastníkům jejich silné stránky. Jejich rozvoj je pak daleko rychlejší a ochota na sobě pracovat
evidentní. Určitě na to po tomto záţitku jiţ nikdy nezapomenu.
Úkoly k zamyšlení
1. Kdo všechno se účastní hodnocení 360° zpětné vazby?
,
47
2. Jaké jsou základní body struktury efektivního hodnocení?
3. Zamyslete se nad formulářem pro hodnocení svého školení. Z jakých částí se bude skládat?
Navrhněte jej a připravte.
4. Zhodnoťte strukturou pozitivního hodnocení svých lektorských dovedností a předpoklady pro tuto
práci.
48
Prezentační plán
Hlavní body učebního plánu
1. Cílová skupina – cíle výuky
2. Témata
3. Didaktické cíle
4. Časová náročnost
5. Výstupy
V čem je důleţitý plán pro prezentátora?
Jaký uţitek má učební plán pro účastníky?
Vytvořte vzorový učební plán na Vaši prezentaci. (Příloha č. 1)
49
Minutový scénář
Zásady tvorby
1. Pro tvorbu scénáře potřebujeme dobrý učební plán
2. Zpracujeme témata po minutách
3. Uvědomme si didaktický cíl
4. Jakými metodami dosáhneme naplnění cílů
5. Rozvrhněme pouţívání techniky
6. Ověřme si časovou náročnost
Vytvořte si minutový scénář na Vaši prezentaci. (Příloha č. 2)
50
Přílohy
Příloha č. 1
Prezentační plán
Téma
Cíl
Dotace
Výstup
Téma
Cíl
Dotace
Výstup
Příloha č. 2
Minutový scénář
Čas
Téma
Cíl
Metoda
Postup
Didaktické pomůcky
Čas
Téma
Cíl
Metoda
Postup
Didaktické pomůcky

Podobné dokumenty

Andragogické minimum pro pedagogy vyučující v nástavbových

Andragogické minimum pro pedagogy vyučující v nástavbových Dysmúzie – specifická vývojová porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby. Jedinec má problémy v rozlišování tónů, nepamatuje si melodii, není schopen reprodukovat rytmus. Dyspinxie –...

Více

Jak kritizovat tak, aby mi poděkovali?

Jak kritizovat tak, aby mi poděkovali? Gotmann http://www.gottman.com/, který se v roce 1992 spojil s dvěma matematiky, získal 700 párů, které právě uzavřeli manželství a u každého natočil 15 minut konverzace mezi manželem a manželkou. ...

Více

Jak naučíte hokejisty i blondýnky angličtinu, aneb jak se učit jinak

Jak naučíte hokejisty i blondýnky angličtinu, aneb jak se učit jinak v USA a přivyděláváte si učením modelek a hokejistů z Čech. Hokejisty potěšíte chlapáckou řečí, modelky povídáním o módě a barvách. Opravdu si to představte - imagine. Je to důležité = It is import...

Více