TECHNICKÉ INFORMACE sOláRNí sysTÉMy

Transkript

TECHNICKÉ INFORMACE sOláRNí sysTÉMy
ohŘev vodY
vYTÁPĚNÍ
obNoviTelNé ZdRoJe eNeRgie
TECHNICKÉ INFORMACE
sOláRNí sysTÉMy
» vydání ZáŘí 2009
Technické informace
Vydání září 2009
Přetiskování nebo kopírování tohoto podkladu nebo jeho části smí být
prováděno pouze se svolením Stiebel Eltron spol. s r. o., Praha.
I přes velmi pečlivé zpracování nelze v tomto podkladu vyloučit chybné údaje.
Parametry přístrojů nebo údaje o vybavení, uvedené v tomto podkladu, jsou
nezávazné. Vlastnosti a výbava produktů se díky trvalému vývoji mohou
měnit a v jednotlivostech odlišovat. O aktuálním stavu se informujte u svého
odborného poradce.
Schémata a vyobrazení slouží pouze jako příklady použití a nelze je proto
používat jako závazný podklad. Vyobrazení mohou obsahovat prvky, které
nepatří do základní dodávky přístrojů. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
2 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz
technické informace|solární systémy | 3
sOláRNí sOusTAvy
obsah
Solární soustavy
obsah
4
4
Sluneční energie
investice do budoucnosti
Základy solární techniky
Pojmy a názvy
Přijít věcem na kloub
6
6
7
8
9
Úvod
Příklad přípravy Tv a hodnoty solárního pokrytí
Křivky účinnosti
Koncepce energie, soustav a příslušenství
10
10
11
13
SOL 27 plus | vysokovýkonný plochý kolektor
Popis přístroje, způsob práce
Technická data
Montážní systémy
Příslušenství pro upevnění na střechu
16
16
17
18
20
SOL 27 basic | vysokovýkonný plochý kolektor
Popis přístroje, způsob práce
Technická data
22
22
23
SOL 27 basic | vysokovýkonný plochý kolektor
Montážní systémy
Příslušenství pro upevnění na střechu
24
24
25
Sol 23 plus | vysokovýkonný plochý kolektor
Popis přístroje, způsob práce
Technická data
Montážní systémy
Příslušenství pro upevnění na střechu
26
26
27
28
29
Příslušenství
Regulace | SoM 6 plus
Regulace | SoM 7 plus
Regulace | SoM 8 electronic comfort
Měřič množství tepla | SoM WMZ Sol
Kompaktní instalační sada | SoKi plus
Kompaktní instalační sada | SoKi 6 plus
Kompaktní instalační sada | SoKi 7 plus
Kompaktní instalační sada | SoKi SbK-M
deskový tepelný výměník
Jímky pro čidla teploty | čidla teploty
Solární flexibilní potrubí
Solární expanzní nádrže
30
30
31
32
36
38
40
42
44
46
47
49
50
Solární stojatý zásobník | SBB plus
Popis přístroje
Technická data
51
51
52
Projektování
Solárních soustav
53
53
Projektování soustavy
orientace a sklon kolektoru
Solární klimatické zóny
Průměrný celkový sluneční výkon
Příprava teplé vody
54
54
55
56
57
4 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
sOláRNí sOusTAvy
obsah
Projektování soustavy | monogram pro přibližné dimenzování
Kolektor Sol 27 plus pro přípravu teplé vody
Kolektor Sol 27 basic pro přípravu teplé vody
Kolektor Sol 23 plus pro přípravu teplé vody
58
58
59
60
Solární kolektory SOL 27 plus
Materiálová specifikace pro přípravu teplé vody
61
61
Solární kolektory SOL 27 basic | SOL 23 plus
Materiálová specifikace pro přípravu teplé vody
62
62
Projektování soustavy
Přibližné dimenzování solární soustavy pro velké soustavy Tv
Přibližné dimenzování solární soustavy pro podporu vytápění
Přibližné dimenzování solární soustavy pro ohřev vody bazénu
dimenzování tepelných výměníků
dimenzování membránové tlakové expanzní nádoby
63
63
64
65
66
67
Projektování soustavy SOL 27 plus | tabulkadimenzování
Rozdělení skupin, průměr potrubí, oběhové čerpadlo
68
68
Projektování soustavy SOL 27 basic | tabulkadimenzování
Rozdělení skupin, průměr potrubí, oběhové čerpadlo
69
69
Projektování soustavy SOL 23 plus | tabulkadimenzování
Rozdělení skupin, průměr potrubí, oběhové čerpadlo
70
70
Projektování soustav
diagram odporu v potrubí pro měděné trubky
opatření ke snížení růstu bakterii (legionel)
71
71
72
Instalace
Potrubí | odvzdušňování a izolace
opatření na ochranu před bleskem
Montáž kolektorů
73
73
74
75
Projektování soustavy
Smyková a tažná síla
odstupy řad kolektorů
76
76
77
Příprava teplé vody
dohřev plně elektronicky řízeným průtokovým ohřívačem
78
78
Příprava teplé vody a podpora vytápění
dohřev tepelným čerpadlem | zařízení východ-západ
79
79
Integrální ventilační jednotka
se solární přípravou teplé vody a podporou vytápění
81
81
Příprava teplé vody | podpora vytápění
dohřev plynovým kotlem | kombinovaný zásobník
83
83
Příprava teplé vody | podpora vytápění | bazén
dohřev plynovým kotlem | systém se dvěma zásobníky
85
85
Příprava teplé vody | podpora vytápění
dohřevtepelným čerpadlem | systém se dvěma zásobníky
87
87
Příloha
Popis pozic pro doporučená zapojení
89
89
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 5
sluneční energie
investice do budoucnosti
Sluneční energie.
Nevyčerpatelný zdroj energie i v našich
zeměpisných šířkách.
Slunce dodává asi 5000krát více energie, než svět spotřebuje za rok. dokonce
i v našich zeměpisných šířkách - které
jsou méně sluncem hýčkány - můžeme
využívat menší solární ozařování, abychom získali teplo. Sluneční kolektory se
nejlépe osvědčily zvláště v oblasti ohřevu vody a ohřevu vody pro bazény. Spalováním fosilních paliv vznikají škodlivé
emise. Stálým vzrůstem potřeby energie
se zvyšuje také rozsah emisí škodlivin.
využívání sluneční energie zde tedy
může podstatně přispět ke snižování
emisí škodlivin. Množství sluneční energie je neomezené, nevyčerpatelné a je
k dispozici zcela bezplatně. Tuto energii
je možno využívat ekologicky zcela šetrně, a získávat ji zcela bez problémů.
ve vzrůstající míře mohou solární soustavy znamenat také značné úspory nákladů pro soukromého i podnikového
uživatele. Přibývající úbytek fosilních
paliv a z toho vyplývající také určité
zvyšování cen na trhu přispějí ke stále
rychlejšímu hospodárnému využívání
tepelných solárních soustav.
1. Příprava teplé užitkové vody (TV)
Solární systémy pro ohřev vody se těší
velké oblibě. Použitím solárního systému lze dosáhnout roční úspory až 70 %
energie
2. Ohřev vody pro bazény
ohřev vody v bazénech, především nekrytých koupališť v létě. Tato potřeba
energie se převážně shoduje s výhodnou
nabídkou slunečního svitu. Solární systémy STiebel elTRoN kryjí v těchto uživatelských oblastech 50% až 60% potřeby
energie z bezplatné sluneční nabídky.
3. Podpora vytápění
Zejména v přechodném období (jaro,
podzim), kdy jsou venkovní teploty relativně nízké, je možno využít solární systém pro předehřev topné vody.
Výhody solárního systému
• Neobyčejně hospodárný provoz.
• Velmi malá potřeba cizí energie, pokud
je k dispozici solární teplo.
• Značně komfortní nabídka teplé vody
ve všech oblastech použití.
• Ekologicky vhodný systém, bez spalin,
bez sazí, bez popela.
• Sluneční energie nezpůsobuje emise
Co2.
• Plně automatický provoz, nevyžadující
údržbu.
• Státní podpora, v současné době značné příspěvky
6 |solární systémy|technické informace
Solární systém STiebel elTRoN pomáhá
svému uživateli šetřit náklady na energii, a představuje pro budoucnost z ekologického hlediska cestu k rozumu,
neboť se tím ušetří a odlehčí životní
prostředí.
Soustavy pro využití sluneční energie
na přípravu teplé vody, podporu vytápění v přechodném období a ohřev vody
pro bazény patří k nejzajímavějším technologickým vývojovým pracem poslední
doby, jež vycházejí vstříc zesíleným požadavkům na hospodárné a ekologicky neškodné alternativní energie. Aby
bylo možno usnadnit práci projektanta
a montážní firmy, byly solární systémy
STiebel elTRoN upraveny pro obzvláště
jednoduchou a bezproblémovou montáž. Systémy spojují navzájem vysokou
kvalitu a výhodné pořizovací náklady.
dodatečně má montér u výrobků firmy
STiebel elTRoN jistotu, že všechny komponenty se k sobě bez problémů hodí.
existují solární kombinované systémy
pro:
• ohřev teplé užitkové vody
• podporu vytápění
• ohřev vody pro bazény
• větrání bytů.
www.stiebel-eltron.cZ
sluneční energie
záKlADy sOláRNí TECHNIKy
Kolik sluneční energie k nám přichází?
Průměrná doba svitu slunce v Německu
v České republice svítí slunce 1 400-1
600 hodin ročně. Z 1 m2 tak dostaneme
zdarma 975-1275 kWh. Tomuto solárnímu záření odpovídá obsah energie
v 230-310 kg spáleného dřeva,
180-235 kg briket z hnědého uhlí nebo
95-120 m3 zemního plynu.
Kiel
Hamburg
Rostock
Schwerin
Bremen
Co může solární systém přinést?
Z hlediska využívání energie je nejdůležitějším faktorem intenzita záření a počet hodin slunečního svitu v jednotlivých
ročních obdobích, příp. součinitel znečištění atmosféry. U malých systémů je
možno použít průměrné údaje pro Českou republiku:
Berlin
Hannover
Magdeburg
Düsseldorf
Kassel
Köln
Leipzig
Dresden
Erfurt
Frankfurt
Sonnenscheindauer:
1400 - 1500 Std./
Jahr
hodin/rok
Nürnberg
1500 - 1600 Std./
Jahr
hodin/rok
Saarbrücken
Stuttgart
1600 - 1700 Std./
Jahr
hodin/rok
Regensburg
1700 - 1800 Std./
Jahr
hodin/rok
1800 - 1900 Std./
Jahr
hodin/rok
München
Freiburg
26_05_01_0457
Na otázku bychom rádi odpověděli příkladem:
Čtyřčlenná rodina potřebuje průměrně denně 160 litrů vody teplé 45 °C.
To odpovídá přibližně potřebě energie
6-8 kWh. Pro tuto potřebu teplé vody se
doporučuje soustava s plochou kolektorů 4 - 6 m2 ve spojení se zásobníkem
s objemem 300 litrů. S tímto systémem
se pokryje solárně v ročním průměru asi
50 až 60 % potřeby energie pro přípravu
teplé vody. Je to závislé na místních podmínkách a dále na roční průměrné době
slunečního svitu.
roční
období
prům. doba prům. intenzita prům. teplota
slunečního sluneč. záření* vzduchu
svitu (hod.) I (W/m2)
tv (°C)
duben - září 1320
604
19,65
říjen - březen 430
451
2,72
Rok
1750
6
globální záření
5
přímé
sluneční záření
ozáření (solární klimatická zóna ii)
4
3
2
difuzní záření
1
0
leden
www.stiebel-eltron.cZ
únor
březen duben květen červen červenec srpen
září
říjen listopad prosinec
26_05_01_0456
kWh
m² den
Pozn.: Při sklonu kolektoru 45° k vodorovné rovině (orientace na jih).
technické informace|solární systémy | 7
sluneční energie
pojmy a náZvy
Absorbér.
Část slunečního kolektoru, která absorbuje dopadající sluneční záření, převádí
je na tepelnou energii a přivádí ji k teplonosnému médiu.
Selektivní povlak.
všechny absorbéry firmy STiebel elTRoN v systémech solárních kolektorů
mají pro zvýšení efektivity vysoce selektivní povlak. Tímto speciálně nanášeným
povlakem se udržuje absorpce (pohlcení
záření pro dopadající spektrum slunečního světla na velmi vysoké úrovni (přibližně 95%). emise (vyzařováno dlouhovlnného tepelného záření je přitom
ve značné míře omezena.
přímé sluneční záření
ozáření oblohy
(difuzní záření)
globální záření
jasná obloha
lehce zamračená obloha
silně zamračená obloha
odrazné záření
-S
-h
= S+h
= 800-1000 W/m2
= 400-700 W/m2
= 100-300 W/m2
-R
solární kolektor přijímá
S + h + R
Azimut
je úhlová odchylka kolektoru od jižního
směru (a = 0°). odchylka směrem k východu se definuje jako záporná (a = 90°) a odchylka směrem k západu jako
kladná (a = 90°).
Intenzita ozařování.
Jako intenzita ozařování se označuje tok
záření, který přijme jednotka plochy.
Jednotka intenzity ozařování se udává
ve W/m2 (0 až 1000 W/m2).
Difusní záření.
Záření, které neprochází přímou cestou
od slunce ke kolektoru, nýbrž se dostává
na kolektor rozptylem. Jeho intenzita se
pohybuje mezi 200 a 400 W na m2.
Přímé sluneční záření.
Sluneční záření, které dopadne na plochu bez rozptylu částečkami zemské
atmosféry.
Stupeň emise
udává, v jakém velikostním řádu absorbér vyzařuje teplo. Stupeň emise 0 znamená, že absorbér neztrácí vyzařováním
do okolí žádnou energii.
Konvekce
Součinitel tepelné ztráty a0 a a1
Tepelné ztráty, způsobené cirkulací
vzduchu při rozdílu teplot mezi skleněnou tabulí kolektoru a horkým absorbérem.
a0 je konstantní podíl tepelné ztráty kolektoru a jinak se označuje jako hodnota
k. a1 je kvadratický podíl tepelné ztráty,
závislý na teplotě. Pro vyjádření tepelných ztrát kolektoru je smysluplné pouze uvedení obou hodnot. Čím jsou tyto
hodnoty nižší, tím je situace lepší.
Užitečný tepelný výkon.
Rozdíl mezi absorbovaným slunečním
zářením a tepelnými ztrátami kolektoru.
Odražené sluneční záření.
Přímé a difusní záření, rozptýlené okolím na plochu.
Globální záření.
Kapalina teplonosného média.
Součet přímého, difusního a odraženého
slunečního záření, dopadající na horizontální rovinu.
Kapalina teplonosného média je ona
kapalina, která přebírá užitečné teplo v absorbéru kolektoru a přivádí je
ke spotřebiči (výměník tepla). Je zabezpečena proti zamrznutí do teploty 30 °C, a chrání solární soustavy pomocí
inhibitorů před korozí.
Součinitel konverze.
Součinitel konverze nebo optická účinnost h0 udává, kolik procent slunečního
záření může kolektor maximálně převést
na využitelné teplo.
8 |solární systémy|technické informace
Účinnost.
Účinnost solárního kolektoru je poměr
odváděného výkonu kolektoru k přiváděnému výkonu solárního záření. Působícími veličinami jsou kromě jiného teplota prostředí a teplota absorbéru.
www.stiebel-eltron.cZ
sluneční energie
pŘijít věcem na kloub
Jak funguje solární zařízení
Princip plochého kolektoru
Ke každému solárnímu zařízení patří
kolektor, který využívá dopadající světlo
a teplo. Plochý kolektor je sestaven z vysoce transparentního speciálního skla,
absorbéru, vany kolektoru a tepelné izolace. Absorbér se sestává z plechu, který
absorbuje světlo a přeměňuje ho na teplo, které předává teplonosné kapalině,
protékající v trubičkách připevněných
pod absorbérem. Teplonosná kapalina
je vedena dále k zásobníku. Zde pomocí
velkoplošného výměníku předává teplo
vodě v zásobníku. Tím se teplonosná kapalina ochladí a proudí zpět do kolektoru, kde se znovu ohřeje.
plochý kolektor
odběrová místa
topná
a vratná voda dohřevu
přívod studené vody
• vysoká absorbce
• malé emise (odraz)
• vysoká účinnost
• ekologicky nezávadné součásti
• vysoká životnost potvrzená
dlouhodobým i testy
a = 60 %
e > 40 %
a = 85 %
e > 15 %
a = 95 %
e = 5%
Miro Therm
sunselect
a = 95 %
e = 5%
a = 96 %
e = 5%
26_05_01_0422
Kolektory bývají téměř výhradně opatřeny selektivně absorbční vrstvou a tím
je při přeměně záření na teplo ztraceno
malé množství energie. obrázky vedle
ukazují porovnání různých provedení
absorbční vrstvy. výhody absorbční vrstvy Miro Therm jsou:
černý chrom
V čem je rozdíl? - povlak absorbéru
Tinox
Povlak absorbéru
černý lak
vysoká účinnost a nejlepší vlastnosti
materiálů dělají z plošných kolektorů
Stiebel eltron špičkový produkt. Na jedné straně to zajišťuje vysoce transparentní solární speciální sklo (92%
propustnost), vysoká absorbce (a>95%
přijatého záření) a malá emise (ε<5%,
záření) vysoce selektivního absorbéru
s vynikajícím solárním ziskem a na druhé straně tepelná izolace a kombinovaný
systém lepením a upínáním s materiály
s dlouhou životností a trvale elastickými
pro minimalizaci celkové ztráty kolektoru.
26_05_01_0450
Čím se vyznačují kolektory
Stiebel Eltron?
Tok energií vysoce výkonného kolektoru
teplonosné medium
75% využité teplo
100 % sluneční záření
8 % odraz
5 % emise
hliníkový absorbér
měděná trubička
tepelná izolace
* vlastnosti při ∆TU = 20 K
www.stiebel-eltron.cZ
26_05_01_0451
12% konvekce
a vedení tepla
technické informace|solární systémy | 9
ÚvOD
pŘíklad pŘípravy tv a hodnoty solárního pokrytí
hodnota sol·rnÌho
pokrytÌ v %
100 %
80 %
60 %
40 %
0%
01
02
03
vydávanou energii pro přípravu teplé užitkové vody pro rodinný domek je
možno solární soustavou drasticky zredukovat.
Tento případ bude vysvětlen na příkladu:
• Rodinný domek ve Würzburgu (klimatická zóna ii - odpovídá zeměpisné
šířce např. Plzně)
• Sklon střechy: 45°
• Střecha směřující na jih a bez ostínění
• Průměrná domácnost se čtyřmi
osobami
• Denní potřeba vody na jednu osobu:
50 litrů
• Teplota teplé užitkové vody:
45 °C na místě odběru
• Celková absorpční plocha se 2 kusy
kolektoru Sol 27 plus: 4,8 m2
• Objem solárního zásobníku: 300 litrů
• Bez cirkulace
• Délka jednoduchého potrubí od kolektorového pole k zásobníku: 10 m
• Potrubí izolováno na 100 % podle
heizAniv (nařízení o vytápěcích soustavách).
04
05
06
07
08
S použitím počítačového výpočetního
programu pro solární soustavy je možno nyní simulovat roční provoz uvedené
solární soustavy pro rodinný domek
ve Würzburgu.
výsledek dosažitelné hodnoty solárního
pokrytí z celkové potřeby energie pro
přípravu teplé užitkové vody v množství
200 litrů za den ukazuje uvedený graf.
09
10
11
12
84_05_01_0001
20 %
Úsporný efekt použitím solární soustavy
se dále zvyšuje, jestliže se mají solárně
ohřátou vodou zásobovat další spotřebiče.
Mnohé automatické pračky nebo myčky
nádobí mohou například pracovat s předehřátou vodou.
Pro zimní měsíce se nedosahuje plného
pokrytí. Avšak v letních měsících květnu
až září již téměř není nutno teplou vodu
dohřívat. v ročním průměru šetří solární
soustava přibližně 70 % energie, která
by byla jinak při konvenčním přídavném
ohřevu zapotřebí.
Nejprve vyplývá denní spotřeba teplé
užitkové vody pro čtyři osoby 200 litrů.
10 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
ÚvOD
kŘivky Účinnosti
1
Křivka účinnosti
pro solární kolektory
0,90,9
optické ztráty
(1 - h0)
0,80,8
lineární tepelná ztráta (a0)
(a0 ∆t/l1)
0,70,7
účinnost [h]
0,60,6
kvadratická tepelná ztráta (a1)
(a1 ∆t²/l1)
0,50,5
0,40,4
Sol 23 plus při 300 W/m²
h = h0
0,30,3
h = h0 - a0 ∆t/l1
Sol 23 plus při 700 W/m²
h = h0 - a0 ∆t/l1 - a1 ∆t2/l1
0,20,2
h = h0 - a0 ∆t/l2 - a1 ∆t2/l2
0,10,1
0,0 0
0
0
1010
2020
30
30
40
40
50
50
60
60
7070
80 80
90 90
100100
l1 = 700 W/m² ≙ vysoká intenzita ozáření
l2 = 300 W/m² ≙ nízká intenzita ozáření
výkonnost solárních kolektorů se popisuje křivkou účinnosti. K tomu se vynáší v diagramu nad teplotním rozdílem
účinnost. Skutečné dimenzování vyplývá
z nomogramu pro dimenzování, v závislosti na globálním záření, podmínkách
instalace, teplotě teplonosného média
a charakteristice soustavy.
Účinnost h
Účinnost udává, kolik dopadajícího světla převede kolektor na užitečné teplo.
Teplotní rozdíl ∆T (K)
Jedná se o teplotní rozdíl mezi střední
teplotou teplonosného média v kolektoru a teplotou okolního vzduchu kolektoru. Je-li střední teplota teplonosného
média rovná teplotě okolí, nemá kolektor žádné tepelné ztráty a tím dosahuje
své maximální účinnosti. hovoří se přitom o h0. vysoké teplotní rozdíly mohou tedy vzniknout jednak nízkou teplotou okolí (přechodná období a zima)
a na druhé straně danou vyšší teplotou
teplonosného média
www.stiebel-eltron.cZ
Maximální účinnost h0
Pokud nemá kolektor žádné tepelné
ztráty do okolí, jsou pro účinnost směrodatné pouze optické ztráty. Neexistuje
teplotní rozdíl mezi střední teplotou teplonosného média a teplotou okolí. Účinnost h0 určují propustnost světla skleněné tabule a stupeň absorpce selektivní
vrstvy. Proto se hovoří také o optické
účinnosti.
Součinitel tepelné ztráty (lineární)
a0 [W/m² K]
26_05_01_0218
teplotní rozdíl ∆T [K]
Součinitel tepelné ztráty (kvadratický)
a1 [W/m² K²]
K lineárním tepelným ztrátám přistupuje
ještě kvadratický podíl. Součinitel tepelné ztráty a1 udává zakřivení definitivní
křivky účinnosti, která nebere v úvahu
lineární tepelné ztráty zářením.
Intenzita ozáření I [W/m²]
intenzita ozáření udává výkon dopadajícího světla, vztažený na plochu.
a0 popisuje lineární tepelné ztráty kolektoru, vztažené na plochu a na teplotní
rozdíl.
technické informace|solární systémy | 11
ÚvOD
kŘivky Účinnosti
Příklad
Příklad ukazuje ve třech krocích křivku účinnosti se zřetelem k jednotlivým
různým ztrátovým podílům. Plná čára
je definitivní průběh křivky účinnosti
s přihlédnutím k parametrům h0, a0 a a1
(při 700 W/m²).
Čím vyšší je teplotní rozdíl, o to vyšší
jsou tepelné ztráty kolektoru. v součinitelích tepelné ztráty a0 a a1 je vyjádřena
hodnota tepelné ztráty.
a0 ∆T
i
η
= η0 -
-
η
= 0,81 -
η
= 0,81 - 0,095 - 0,007
η
= 0,708
a1 ∆T2
i
3,56 W 20 K m²
m² K 750 W
Příklad výpočtu:
0,0137 W (20 K)2 m²
m² K² 750 W
Tento výsledek znamená, že při teplotním rozdílu 20 K mezi střední teplotou
teplonosného média a teplotou okolí se
převádí ještě stále 70 % ozářeného výkonu na užitečné teplo.
Při teplotě okolí 25 °C a střední teplotě
teplonosného média 45 °C (∆T = 20 K)
se vypočítá účinnost kolektoru Sol 27
plus při intenzitě ozáření 750 W/m2
hodnotou h = 0,708.
Porovnání křivek účinnosti kolektoru SOL 27 plus při různém ozáření
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
účinnost [h]
0,6
0,5
0,5
1000 W/m²
0,4
0,4
0,3
0,3
700 W/m²
0,2
0,2
0,1
500 W/m²
300 W/m²
00
0
0
10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
Teplotní rozdíl ∆T [K] ve stupních K (střední teplota kolektoru - teplota okolí)
Základy: měření „indoor“; podmínky: plocha absorbéru
kolektor Sol 27 plus: při přirozené konvekci a intenzitě ozáření 750 W/m2
12 |solární systémy|technické informace
90
90
100
100
26_05_01_0217
0,1
www.stiebel-eltron.cZ
ÚvOD
koncepce energie, soustav a pŘíslušenství
Další argumenty pro solární soustavy:
• příprava teplé vody je v létě 100%
zdarma pokryta solárním systémem
• v přechodném období možnost pod-
pory vytápění
velká nezávislost na cenách energií
zhodnocení nemovitosti
zřetelná redukce emisí Co2
optimální kombinace s našimi tepelnými čerpadly a ventilacemi
• vhodné pro novostavby
i rekonstrukce
•
•
•
•
Koncepce soustav:
Vytváření nové vytápěcí soustavy
Koncepce příslušenství:
Příprava teplé vody
Jestliže se vytváří nová vytápěcí soustava, je možno do ní začlenit solární
ohřev pitné vody, případně s podporou
vytápění. Předpokladem k tomu je zásobník se dvěma tepelnými výměníky
(bivalentní). Tento zásobník vytváří možnost zásobování solární energií do spodního začleněného tepelného výměníku.
Na horním tepelném výměníku lze připojit druhý zdroj energie pro ohřev teplé
užitkové vody. Pokud by nebyla tepelná
solární soustava instalována hned, nýbrž teprve později, může být výhodné
zásobník, stejně tak jako solární potrubí,
uvažovat společně již v době instalace.
To ušetří později mnoho starostí a výdajů.
Příprava teplé vody může být solárním
systémem prováděna celoročně. Podíl
pokrytí solárním systémem se běžně
pohybuje mezi 40 a 70%. Teplá voda je
připravována v zásobníkovém ohřívači
Sbb. objem zásobníků se řídí podle
potřeby teplé vody. ve dnech méně intenzivního slunečního záření, pomáhá
požadovanou teplotu dosáhnout dotopový zdroj. Zpravidla je pro dohřev
využit horní tepelný výměník v ohřívači
vody.
Stávající otopné soustavy.
většinou je nejlepší vytvořit si nejprve
přehled o stávající instalaci. Potom je
možno vytvořit k tomu optimální koncepci pro začlenění solární soustavy.
Přitom je nutno dbát zvláště na zásobník. obsahuje-li zásobník pouze jeden
tepelný výměník (monovalentní), je lepší
využívat ho nadále jako vyrovnávací zásobník a předřadit solární stojatý zásobník pro ohřev teplé užitkové vody.
Centrální termostatická armatura
Centrální termostatická armatura
umožňuje centrální předsmísení teplé
vody za zásobníkem na maximální teplotu 60 °C. Provede se to přimísením
studené vody do teplé vody, přicházející
ze zásobníku, v teplotním rozsahu mezi
30 až 60 °C. Toto je výhodné zvláště
po dnech s intenzivním slunečním svitem, neboť se odebírá ze zásobníku
vždy pouze tolik vody, kolik je zapotřebí
pro směšování. Jestliže žijí v domácnosti děti, avšak přesto se má pracovat
s vyšší teplotou zásobníku (> 60 °C),
představuje to určitou ochranu před
opařením.
Nevýhodou při vyšší teplotě zásobníku
a při používání vody obsahující vápno
může být usazování vodního kamene.
Tomuto jevu lze předcházet pravidelnou
kontrolou zásobníku.
Dohřev vody
26_05_01_0416
Především však platí:
dohřev zásobníku musí být kdykoliv
schopen pokrýt potřebné množství
teplé vody neboť může vždy dojít k periodám počasí s menším slunečním
zářením.
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 13
ÚvOD
koncepce energie, soustav a pŘíslušenství
Dohřev plně elektronickým průtokovým ohřívačem
Solární kolektory nabíjejí během slunečního záření solární zásobník teplé
vody. ve středoevropských zeměpisných šířkách tato uložená energie někdy nedostačuje. Řešením je dohřívání
vody. většinou se tento dohřev provádí
obvyklými zdroji vytápění na fosilní paliva, které dohřívají horní část zásobníku teplé vody. Nevýhodou je přitom
skutečnost, že takovéto systémy nemohou většinou vůbec nebo pouze s velkými náklady reagovat na skutečné sluneční záření. Zde může vypomoci plně
elektronický průtokový ohřívač, který
musí být vhodný pro vstup předehřáté
vody. Ten je schopen rozpoznat teplotu
vstupní vody a pro dohřev použít pouze
skutečně potřebnou energii. elektrická
energie pro dohřev je použita v závislosti na potřebě. Teplota vstupní vody
do jednoho nebo více instalovaných
plně elektronický řízených ohřívačů
musí být omezena předřazenou termostatickou armaturou.
Teplá voda a podpora vytápění
Způsob provozu
v přechodných měsících březen až květen a září až listopad se nabízí využití
solární energie pro podporu vytápění.
Solární energie již stačí v těchto měsících pro předehřev topné vody. Solární
tepelnou energii je možno ve velkém
množství akumulovat v nabíjecím zásobníku vytápění. Tento systém umožňuje hydraulickým oddělením ohřívače
vody a nabíjecího zásobníku akumulovat větší množství tepla a to později
předávat okruhu teplé vody. Tak je
možno ve dnech s menším slunečním
zářením využít teplo naakumulované
ve dnech s intenzivním slunečním zářením. další možností solárního systému s podporou vytápění je zapojení
na kombinovaný solární zásobník.
Srdcem systému s kombinovaným
solárním zásobníkem je nádrž SbK
600/150. Uvnitř nádrže se nachází 150 l
ohřívač teplé vody obklopený 460 l topné vody akumulační nádrže.
Schéma zapojení systému
dhe
ZTA
≤ 60°C
teplá voda
studená voda
• pouze pro solární systémy s nízkým
počtem kolektorů
• možnost většího solárního zásobníku
• minimalizace ztrát při provozních
přestávkách
14 |solární systémy|technické informace
Tento koncept představuje optimální formu spojení přípravy teplé vody
a podpory vytápění. integrovaná
regulace s přednostním spínáním se
stará o energeticky optimální nabíjení
nádrže.
díky patentovanému systému solárního
zónového nabíjení je ukládána solární
energie v kombinovaném zásobníku
vrstveně. Při dostatečné teplotě z kolektorů má prioritu nabíjení až do zvolené
teploty horní část zásobníku. Jakmile je
dosažena nebo je teplota kolektoru nedostatečná, dojde k přepnutí na spodní
výměník tepla. Tím bude zásobník prohříván zespoda nahoru, dokud nebude
všude dosažena stejná teplota, jako je
v horní části zásobníku. Pokud je i pak
k dispozici dostatečné solární záření,
budou sepnuty oba výměníky najednou
pro umožnění ohřevu teplé vody až
na max.teplotu. ve dnech, kdy solární
energie nestačí pro nabíjení horní části
zásobníku, bude vyzkoušeno a spuštěno nabíjení dolní části zásobníku. díky
tomuto druhu nabíjení je vždy možné
optimální využití energie.
Regulace SoM 8 umožňuje řízení solárního zařízení, topného okruhu a zdroje tepla. Pomocí bezpotenciálových
kontaktů může být řízen např. běžný
plynový nebo olejový kotel. dodatečně
může regulace řídit ekvitermně jeden
směšovaný topný okruh.
Komponenty systému:
• solární ploché kolektory
• kombinovaný zásobník SBK 600/150
• solární kompaktní instalace SOKI
SbK-M
• regulace SOM 8
www.stiebel-eltron.cZ
poznámky
www.stiebel-eltron.cz
technické informace|solární systémy | 15
sol 27 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
popis pŘístroje, Způsob práce
Popis přístroje
Stručně a výstižně
• účinnost 81%
• odolné teplotě v klidovém stavu
• možnost hydraulického zapojení
až 5 kolektorů v řadě
• stabilní kryt z hliníku odolného
mořské vodě
• laserem svařovaný harfový celoplošný absorbér z vysoce selektivně
vrstveným hliníkem
• varianta se stříbrným nebo hnědým
rámem
• svislá i vodorovná montáž kolektoru
• montáž na taškovou střechu
• montáž na vlnitou střechu
• montáž na plochou střechu
• montáž na volném prostranství
• nástěnná montáž
• neobsahuje fluorové materiály
(FCKW)
• kryt i absorbér jsou plně recyklovatelné
• možnost dodávky kompletní sady
(SAdA 1)
• optimální pro instalaci v rámci
rekonstrukce
• pro přípravu teplé vody v kombinaci
s podporou vytápění nebo ohřevem
bazénu
• ideální pro kombinaci s našimi
tepelnými čerpadly a větracími
přístroji
Kolektor má celoplošný absorbér s vysoce selektivním vakuově vrstveným
povlakem mirotherm®.díky jednostranně nahoru vyvedeným přípojkám je
umožněna montáž více kolektorů vedle
sebe.
Kolektor může být instalován svisle
nebo vodorovně.
ve spojení s odpovídajícími upevňovacími sadami je možná samostatná montáž i montáž více kolektorů vedle sebe
nebo nad sebou.
Přípojky s plochým těsněním umožňují
rychlé hydraulické připojení. Propojovací prvky jsou vlnové hadice s ušlechtilé oceli s převlečnou matkou.
Absorbér je chráněn vysoce transparentní jednotabulovým bezpečnostním
sklem.
Absorbér je s harfovými trubičkami
spojen svárem provedeným laserem.
Protizámrazová ochrana je zajištěna
použitím hotové směsi glykolu s vodou.
Kolektor je ideální pro kombinaci s našimi tepelnými čerpadly a větracími
přístroji.
Kolektor může být součástí solární
sady, která dále obsahuje potřebné příslušenství.
16 |solární systémy|technické informace
Zkušební značky
Solar Keymark
reg.číslo: 011-75116 F
» www.dincertco.de
www.stiebel-eltron.cZ
sol 27 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
TECHNICKá DATA
Model
typ
objednací číslo
provedení
barva rámu
povrchová úprava rámu
výška
mm
šířka
mm
hloubka
mm
rozměr rastru vč.přípojek
mm
připojovací rozměr
mm
hmotnost, prázdný
kg
klidová teplota při 1000 W/m2
°C
provozní tlak min.
MPa (bar)
přípustný provozní tlak
MPa (bar)
zkušební tlak, absorbér
MPa (bar)
jmenovité průtočné množství
l/h
tlaková ztráta kolektoru při 300 l/h a 20 °C teploty
tepelonosného média
cca. Pa (mbar)
přípojení
objem vč. vedení rozdělovače
l
celková plocha
m2
účinná plocha kolektoru, aperturní plocha
m2
podporovaná plocha
m2
úhel sklonu
°
spodní kryt
horní kryt
tloušťka skla
mm
materiál absorbéru
tepelná izolace, třída tepelné vodivosti
těsnění
výkonové možnosti
W/kolektor
konverzní faktor η0
hodnota tepelné ztráty α 0
W/(m2K)
hodnota tepelné ztráty α1
W/(m2K 2)
měrná roční výroba tepla
kWh/(m²r)
vysokovýkonný plochý kolektor
Sol 27 plus
220455
kolektor na střechu
stříbrná
eloxováno
2205
1195
106
1195 x 2242
1040
48
213
0,35 (3,5)
0,6 (6)
1 (10)
50 - 300
Sol 27 plus C34
227584
kolektor na střechu
hnědá
eloxováno
2205
1195
106
1195 x 2242
2010 x 1040
48
213
0,35 (3,5)
0,6 (6)
1 (10)
50 - 300
3500 (35)
g 3/4 vnější
1,72
2,63
2,41
2,63
30 - 80
hliník, odolný proti mořské vodě
jednotabulové bezpečnostní sklo
4,0
hliník
Wlg 040
ePdM
0 - 2000
0,81
3,56
0,0137
>525
3500 (35)
g 3/4 vnější
1,72
2,63
2,41
2,63
30 - 80
hliník, odolný proti mořské vodě
jednotabulové bezpečnostní sklo
4,0
hliník
Wlg 040
ePdM
0 - 2000
0,81
3,56
0,0137
>525
v závislosti na globálním záření, podmínkách instalace, teplotě teplonosného média a charakteristice soustavy.
Stanoveno pro referenční zařízení pro přípravu teplé vody dle EN 12975 při pevném podílu pokrytí 40 %; 200 l denní spotřeby vody a v místě Würzburg
(Německo).
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 17
sol 27 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
montážní systémy
82_05_01_0009
Rychloupevňovací systém na taškovou střechu
82_05_01_0010
Svislá montáž na taškovou střechu
82_05_01_0011
Vodorovná montáž na taškovou střechu
18 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
sol 27 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
montážní systémy
82_05_01_0005
Upevňovací sada pro montáž na vlnitou střechu
82_05_01_0001
Svislá montáž na plochou střechu nebo na stěnu
82_05_01_0002
Vodorovná montáž na plochou střechu nebo na stěnu
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 19
sol 27 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
pŘíslušenství pro upevnění na stŘechu
instalace v montážní výšce 0 až 20 m
typ
obj. číslo.
R1
220456
typ
R2
obj. číslo. technický popis
220457
montážní rám pro dva kolektory svisle nebo jeden vodorovně
montážní rám pro jeden kolektor svisle
Montážní rámy R1 a R2 umožňují vodorovné nebo svislé uspořádání kolektorů. Montáž kolektorů je možná ve spojení s upevňovací sadou bP (montáž na taškovou střechu svisle nebo vodorovně), bW (montáž na vlnitou střechu), bF S (montáž na plochou střechu nebo na stěnu svisle) nebo bF W
(montáž na plochou střechu nebo stěnu vodorovně).
typ
obj. číslo. technický popis
Rv
185660
sada na propojení rámů s U-trubkou
Pokud se spojuje více rámů do kolektorového pole je nutno na každý přechod instalovat jednu sadu Rv.
typ
obj. číslo. technický popis
Rv-W
220613
sada na propojení rámů pro vodorovnou montáž nad sebou
Sada pro propojení rámů Rv-W je nutno použít při vodorovné montáži nad sebou.
typ
RA
obj. číslo. technický popis
185661
podpěra rámů 15-30°
Podpěra rámů RA slouží pro přizpůsobení sklonu kolektoru o 15 až 30° (při vodorovné montáži jen 30°) na optimální úhel dopadu slunce. Používá se ve spojení se sadou
bP nebo bW.
typ
obj. číslo. technický popis
bP
185544
sada pro montáž na taškovou střechu
Sada umožňuje připevnění montážního rámu na taškovou střechu.
typ
obj. číslo. technický popis
bW
185659
sada pro montáž na vlnitou střechu
Sada umožňuje připevnění montážního rámu na vlnitou střechu.
typ
obj. číslo. technický popis
Kl
220194
kolektorová lišta pro montáž na vlnitou střechu
Při montáži na vlnitou střechu je třeba dodatečně kolektorová lišta v počtu upevňovacích sad.
20 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
sol 27 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
pŘíslušenství pro upevnění na stŘechu
typ
obj. číslo. technický popis
bF-S
185543
typ
bF-W
obj. číslo. technický popis
074324
upevňovací sada pro vodorovnou montáž na plochou střechu nebo na stěnu
upevňovací sada pro svislou montáž na plochou střechu nebo na stěnu
Upevňovací sada bF-S umožňuje ve spojení s montážními rámy R1 a R2 svislou montáž kolektorů na ploché střeše popř. na svislé stěně. Upevňovací sada bF-W umožňuje ve spojení s montážními rámy R1 a R2 vodorovnou montáž kolektorů na ploché
střeše popř. na svislé stěně.
typ
SMR1
obj. číslo. technický popis
221367
rychlomontážní rám pro 1 kolektor
Rychlomontážní upevňovací sady umožňují montáž kolektorů na taškovou střechu
bez nářadí. K tomu je možno využít montážní rám SMR1 pro jeden nebo SMR2 pro 2
kolektory ve spojení s rychlomontážní sadou SbP.
typ
obj. číslo. technický popis
SMR2
221368
typ
SbP
obj. číslo. technický popis
221366
rychlomontážní sada SbP
rychlomontážní rám pro 2 kolektory
Pro každý montážní rám nutno objednat jednu sadu SbP.
typ
obj. číslo. technický popis
SRv
221369
rychlopropojovací sada rámů
Pro spojení dvou montážních rámů je nutno použít rychlopropojovací sadu rámů
SRv. Je možná pouze svislá montáž. instalace do výšky 0 až 18 m.
typ
obj. číslo. technický popis
kompenzátor
223223
vlnovec pro spojení kolektorů s ručním odvzdušněním
Kompenzátor slouží pro hydraulické propojení dvou kolektorů. U vodorovné montáže
vedle sebe je nutno objednat v počtu kolektorových skupin.
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 21
sol 27 basic|vysokovýkonný plochý kolektor
popis pŘístroje, Způsob práce
Popis přístroje
Kolektor má celoplošný absorbér s vysoce selektivním vakuově vrstveným
povlakem mirotherm®. Přípojky jsou
vyvedeny bočně, na levé straně s vnějším závitem, na pravé straně s převlečnou matkou.
ve spojení s odpovídajícími upevňovacími sadami je možná samostatná
montáž i montáž více kolektorů svisle
vedle sebe.
Absorbér je chráněn vysoce transparentní jednotabulovým bezpečnostním
sklem.
Protizámrazová ochrana je zajištěna
použitím hotové směsi glykolu s vodou.
Kolektor je ideální pro kombinaci s našimi tepelnými čerpadly a větracími
přístroji.
Zkušební značky
Solar Keymark
reg.číslo: 011-75116 F
» www.dincertco.de
Stručně a výstižně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
účinnost 79%
odolné teplotě v klidovém stavu
možnost hydraulického zapojení až
5 kolektorů v řadě
stabilní kryt z hliníku odolného
mořské vodě
laserem svařovaný harfový celoplošný absorbér z vysoce selektivně
vrstveným hliníkem
výhradně svislá montáž kolektoru
montáž na taškovou střechu
montáž na plochou střechu
montáž na volném prostranství
nástěnná montáž
neobsahuje fluorové materiály
(FCKW)
kryt i absorbér jsou plně recyklovatelné
optimální pro instalaci v rámci
rekonstrukce
pro přípravu teplé vody v kombinaci
s podporou vytápění nebo ohřevem
bazénu
ideální pro kombinaci s našimi
tepelnými čerpadly a větracími
přístroji
22 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
sol 27 basic|vysokovýkonný plochý kolektor
TECHNICKá DATA
Model
typ
objednací číslo
provedení
barva rámu
povrchová úprava rámu
výška
mm
šířka
mm
hloubka
mm
rastrový rozměr (včetně přípojek)
mm
hmotnost, prázdný
kg
klidová teplota při 1000 W/m2
°C
provozní tlak min.
MPa (bar)
přípustný provozní tlak
MPa (bar)
zkušební tlak absorbéru
MPa (bar)
jmenovité průtočné množství
l/h
tlaková ztráta kolektoru při 300 l/h a 20 °C teploty
teplonosného média
cca. Pa (mbar)
přípojení
objem vč. vedení rozdělovače
l
celková plocha
m2
účinná plocha kolektoru, aperturní plocha
m2
podporovaná plocha
m2
úhel sklonu
°
spodní kryt
horní kryt
tloušťka skla
mm
materiál absorbéru
tepelná izolace, třída tepelné vodivosti
těsnění
výkonové možnosti
W/kolektor
konverzní faktor η0
hodnota tepelné ztráty α0
W/(m2K)
hodnota tepelné ztráty α1
W/(m2K 2)
měrná roční výroba tepla
kWh/(m²r)
vysokovýkonný solární kolektor
Sol 27 basic
228927
kolektor na střechu
stříbrná
eloxován
2168
1168
93
1123 x 2327
42
< 220
0,35 (3,5)
0,6 (6)
1 (10)
50 - 300
3500 (35)
g 3/4 vnější
1,50
2,53
2,4
2,40
20 - 85
hliník, odolný mořské vodě
jednotabulové bezpečnostní sklo
3,2
hliník
Wlg 040
ePdM
0 - 1900
0,79
3,42
0,0142
>525
v závislosti na globálním záření, podmínkách instalace, teplotě teplonosného média a charakteristice soustavy.
Stanoveno pro referenční zařízení pro přípravu teplé vody dle EN 12975 při pevném podílu pokrytí 40 %; 200 l denní spotřeby vody a v místě Würzburg
(Německo).
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 23
sol 27 basic|vysokovýkonný plochý kolektor
montážní systémy
82_05_01_0010
Svislá montáž na taškovou střechu
82_05_01_0001
Svislá montáž na plochou střechu a nástěnná montáž
24 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
sol 27 basic|vysokovýkonný plochý kolektor
pŘíslušenství pro upevnění na stŘechu
instalace v montážní výšce 0 až 20 m
typ
obj. číslo. technický popis
Sol 27 basic R1 229320
montážní rám pro jeden kolektor svisle
typ
obj. číslo. technický popis
Sol 27 basic R2 229321
montážní rám pro dva kolektory svisle
Montážní rámy R1 a R2 umožňují svislé uspořádání kolektorů. Montáž kolektorů
na taškovou střechu svisle je možná ve spojení s upevňovací sadou bP. S upevňovací
sadou Sol 27 basic bF- S je možná montáž na plochou střechu nebo na stěnu svisle.
typ
obj. číslo. technický popis
Rv
185660
sada na propojení rámů s U-trubkou
Pokud se spojuje více rámů do kolektorového pole je nutno na každý přechod instalovat jednu sadu Rv.
typ
bP
obj. číslo. technický popis
185544
sada pro montáž na taškovou střechu
Sada umožňuje připevnění montážního rámu na taškovou střechu.
typ
bF-S
obj. číslo. technický popis
185543
upevňovací sada pro svislou montáž na plochou střechu nebo na stěnu
Upevňovací sada bF-S umožňuje ve spojení s montážními rámy R1 a R2 svislou montáž kolektorů na ploché střeše popř. na svislé stěně.
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 25
sol 23 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
popis pŘístroje,Způsob práce
Popis přístroje
Prüfzeichen
Plochý kolektor pro svislou vestavbu
do taškové střechy místo tašek. esteticky tak nenarušuje vzhled domu. Kolektor má celoplošný absorbér s vysoce
selektivním vakuově vrstveným povlakem mirotherm®. Přípojky s plochým
těsněním umožňují rychlé hydraulické
připojení.
díky jednostranně nahoru vyvedeným
přípojkám je ve spojení s odpovídajícími upevňovacími sadami umožněna
montáž více kolektorů vedle sebe.
Protizámrazová ochrana je zajištěna
použitím hotové směsi glykolu s vodou.
Kolektor je ideální pro kombinaci s našimi tepelnými čerpadly a větracími
přístroji.
Solar Keymark
reg. číslo: 011-75041 F
» www.dincertco.de
Stručně a výstižně
• účinnost 81%
• odolné teplotě v klidovém stavu
• možnost hydraulického zapojení až
3 kolektorů v řadě
• stabilní kryt z hliníku odolného
mořské vodě
• laserem svařovaný harfový celo-
•
•
•
•
•
•
•
•
plošný absorbér z vysoce selektivně
vrstveným hliníkem
jedinečné řešení vestavby do střechy
výhradně svislá montáž kolektoru
montáž na taškovou střechu
neobsahuje fluorové materiály
(FCKW)
kryt i absorbér jsou plně recyklovatelné
optimální pro instalaci v rámci
rekonstrukce
pro přípravu teplé vody v kombinaci
s podporou vytápění nebo ohřevem
bazénu
ideální pro kombinaci s našimi
tepelnými čerpadly a větracími
přístroji
26 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
sol 23 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
TECHNICKá DATA
Modell
typ
objednací číslo
provedení
barva rámu
povrchová úprava rámu
výška
mm
šířka
mm
hloubka
mm
rastrový rozměr (včetně přípojek)
mm
připojovací rozměr
mm
hmotnost, prázdný
kg
klidová teplota při 1000 W/m2
°C
provozní tlak min.
MPa (bar)
přípustný provozní tlak
MPa (bar)
zkušební tlak absorbéru
MPa (bar)
jmenovité průtočné množství
l/h
tlaková ztráta kolektoru při 100 l/h a 20 °C teploty
teplonosného média
cca. Pa (mbar)
tlaková ztráta kolektoru při 300 l/h a 20 °C teploty
teplonosného média
cca. Pa (mbar)
přípojení
objem vč. vedení rozdělovače
l
celková plocha
m2
podporovaná plocha
m2
účinná plocha kolektoru, aperturní plocha
m2
úhel sklonu
°
spodní kryt
horní kryt
tloušťka skla
mm
materiál absorbéru
tepelná izolace, třída tepelné vodivosti
těsnění
výkonové možnosti
W/kolektor
konverzní faktor η0
hodnota tepelné ztráty α0
W/(m2K)
hodnota tepelné ztráty α1
W/(m2K 2)
měrná roční výroba tepla
kWh/(m²r)
vysokovýkonný plochý kolektor
Sol 23 plus
221363
kolektor pro vestavbu do střechy
stříbrná
eloxován
2344
1193
105
1164 x 2327
1040
54
210
0,35 (3,5)
0,6 (6)
1 (10)
50 - 300
600 (6)
3500 (35)
g 3/4 vnější
1,4
2,7
2,33
2,0
20 - 85
hliník odolný mořské vodě
jednotabulové bezpečnostní sklo
4,0
hliník
Wlg 040
ePdM
0 - 1600
0,79
3,37
0,0142
>525
v závislosti na globálním záření, podmínkách instalace, teplotě teplonosného média a charakteristice soustavy.
Stanoveno pro referenční zařízení pro přípravu teplé vody dle EN 12975 při pevném podílu pokrytí 40 %; 200 l denní spotřeby vody a v místě Würzburg
(Německo).
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 27
sol 23 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
montážní systémy
26_05_01_0284
Montáž do střechy, v řadě vedle sebe
26_05_01_0297
Montáž do střechy, více řad nad sebou
28 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
sol 23 plus|vysokovýkonný plochý kolektor
pŘíslušenství pro upevnění na stŘechu
instalace v montážní výšce 0 až 20 m
typ
obj. číslo. technický popis
Sol 23 SA-SeT
221364
sada bočních krytů
Sada bočních krytů slouží k připojení korektorů do stávající krytiny střechy a dále
k hydraulickému připojení kolektoru. Kryty se připevňují na levou a pravou stranu
korektorového pole, pro utěsnění střechy proti vodním srážkám. Pro každé kolektorové pole je potřeba jedna sada.
typ
kompenzátor
obj. číslo. technický popis
223223
pro spojení kolektorů Sol 23 plus
Kompenzátor slouží pro spojení dvou kolektorů Sol 23 plus a odvzdušnění.
typ
obj. číslo. technický popis
Sol 23 RdF-SeT 221365
sada trubkové průchodky
Sada trubkové průchodky pro hydraulické propojení uvnitř kolektorového pole.
typ
obj. číslo. technický popis
Sol 23 Abd-SeT 221372
rozšíření krytu nad sebou
Rozšíření krytu je nutné při instalaci kolektorů nad sebou pro montáž přechodu
od spodního k hornímu kolektoru pro zakrytí přípojek kolektoru a propojovacího potrubí.
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 29
pŘíslušenství
regulace|som 6 plus
typ
obj. číslo. technický popis
SoM 6 plus
220462
solární regulace pro jeden odběr
Solární regulace je určena pro standardní tepelné solární systémy. diferenční regulátor je dimenzován pro jedno oběhové čerpadlo. Standardní systém je v přístroji předprogramován. Podle piktogramů na multifunčním kombinovaném displeji je možná
jednoduchá a intuitivní obsluha. displej je podsvícen. Součástí dodávky jsou 2 čidla
teploty PT 1000, náhradní pojistka, šrouby a hmoždinky, 4 kabelové úchytky pro odlehčení tahu a tepelně vodivá pasta. Jímka kolektoru se objednává samostatně.
model
Přehled funkcí:
•
•
•
•
•
•
solární počítadlo provozních hodin
možnost ručního provozu
chladící funkce kolektoru
funkce trubkový kolektor
omezení teploty zásobníku
nouzové vypnutí kolektoru
solární regulace
typ
objednací číslo
rozměry (vxšxh)
elektrické krytí
elektrické připojení
spínací proud, celkový
příkon
měřící rázové napětí
spínací výkon relé při 250 v
okolní teplota
počet vstupů čidel PT 1000
výstupy
kryt
SoM 6 plus
220462
172 x 110 x 46
iP 20
1/N/Pe 230v 50 hz
4
2
2,5
4 (2)
0 - 40
3
1
plast, PC-AbS, PMMA
mm
max. A
W
kv
A
°C
ks
ks
Připojení
Regulace obsahuje relé, na které se
připojuje oběhové čerpadlo.
S1 (svorky 1/2) = čidlo 1, např. kolektor 1
S2 (svorky 3/4) = čidlo 2, např. zásobník 1
S3 (svorky 5/6) = čidlo 3, např. zásobník
nahoře
Připojení čidel
vedení k čidlům pracuje s malým napětím a nesmí být vedeno v jenom kabelu
společně elektrickými vedeními s více
než 50 v. v kabelovém kanálu je vhodné zajistit stínění. Kabel čidla smí být
prodloužen až na 100 m a k prodloužení
je možno použít kabel 1,5mm2. Polarita
přípojek je libovolná.
Schéma zapojení solárního systému s 1 zásobníkem, 1 čerpadlem a 2 čidly
S1
S3
S2
Symbol
S1
S2
S3
R1
30 |solární systémy|technické informace
popis
čidlo kolektoru
čidlo zásobníku dole
čidlo zásobníku nahoře
(možnost)
solární oběhové
čerpadlo
www.stiebel-eltron.cZ
pŘislušenství
regulace|som 7 plus
typ
obj. číslo.
technický popis
SoM 7 plus
220461
solární regulace pro dva odběry
Solární regulace je určena pro standardní tepelné solární systémy pro přípravu teplé vody a podporu vytápění. diferenční regulátor je dimenzován pro dva odběry. Je
možno volit z 9 předdefinovaných konfigurací soustavy. Kromě piktogramů se snadno
srozumitelnými informacemi k funkci a provoznímu stavu přístroje ukazuje multifunční kombinovaný displej zvolenou konfiguraci soustavy ve formě malé grafiky.
displej je podsvícen. Součástí dodávky jsou 4 čidla teploty PT 1000, náhradní pojistka, šrouby a hmoždinky, 4 kabelové úchytky pro odlehčení tahu a tepelně vodivá
pasta. Jímka kolektoru se objednává samostatně.
model
Přehled funkcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
solární počítadlo provozních hodin
možnost ručního provozu
chladící funkce kolektoru
bilance tepla
regulace zařízení východ-západ
funkce trubkový kolektor
omezení teploty zásobníku
nouzové vypnutí kolektoru
regulace otáček
typ
objednací číslo
rozměry (vxšxh)
elektrické krytí
elektrické připojení
spínací proud, celkový
příkon
měřící rázové napětí
spínací výkon relé při 250 v
okolní teplota
počet vstupů čidel PT 1000
výstupy
kryt
solární regulace
mm
max. A
W
kv
A
°C
ks
ks
SoM 7 plus
220461
172 x 110 x 46
iP 20 / diN 40050
1/N/Pe 230v 50 hz
4
2
2,5
4 (2)
0 - 40
4
2
plast, PC-AbS, PMMA
Připojení
Regulace obsahuje 2 relé, na která se
připojují oběhová čerpadla nebo ventily.
S1 (svorky 1/2) = čidlo 1, např. kolektor 1
S2 (svorky 3/4) = čidlo 2, např. zásobník 1
S3 (svorky 5/6) = čidlo 3, např. kolektor 2
S4 (svorky 7/8) = čidlo 4, např. zásobník 2
Připojení čidel
vedení k čidlům pracuje s malým napětím
a nesmí být vedeno v jenom kabelu společně elektrickými vedeními s více než 50
v. v kabelovém kanálu je vhodné zajistit
stínění. Kabel čidla smí být prodloužen až
na 100 m a k prodloužení je možno použít
kabel 1,5mm2. Polarita přípojek je libovolná.
standardní solární systém
solární systém s tepelným
výměníkem
solární systém s vrstveným solární systém s 2 zásobníky solární systém s 2 zásobnabíjením zásobníku
s ventilovou logikou
níky s čerpadlovou logikou
solární systém s kolektory solární systém s dohřevem
východ-západ a 1 zásobní- kotlem na tuhá paliva
kem
www.stiebel-eltron.cZ
solární systém s dohřevem
solární systém s navyšování teploty vratné vody
vytápění
technické informace|solární systémy | 31
pŘislušenství
regulace|som 8 electronic comfort
typ
obj. číslo. technický popis
SoM 8
074350
solární regulace „electronic comfort“
Solární regulace je určena pro komplexní solární systémy. Současně je možno řídit
až 4 systémy pro přípravu teplé vody. Je možné řízení podpory vytápění a ohřev bazénu. Regulace umožňuje nezávislé ekvitermní řízení 2 topných okruhů. Možnost regulace otáček čerpadel. integrované 2 měřiče tepla. Při připojení měřičů průtoku v40
je možno měřit bilance tepla pro 2 další systémové okruhy. vstupy pro 12 teplotních
čidel PT1000 a 9 reléových výstupů (4 polovodičová relé, 1 bezpotenciálové relé). displej je podsvícen. ovládání umožňuje displej s vícejazyčným textovým menu. Součástí dodávky je 6 čidel teploty PT 1000, náhradní pojistka, kondenzátory, tepelně vodivá
pasta a upevňovací materiál.
model
Přehled funkcí:
• regulace ohřevu vody a podpory
vytápění
• ekvitermní regulace vytápění
• počítadlo měřiče tepla
• regulace zařízení východ-západ
• integrace až 4 zásobníků
• regulace otáček čerpadel
• možnost řízení dohřevu kotlem
na tuhá paliva
solární regulace
typ
objednací číslo
rozměry (vxšxh)
elektrické krytí
elektrické připojení
spínací výkon relé při 250 v
okolní teplota
počet vstupů čidel PT 1000
reléové výstupy
kryt
hmotnost
SoM 8 electronic comfort
074350
260 x 216 x 64
iP40
1/N/Pe 230v 50 hz
6,3
0 - 40
12
9
plast, PC-AbS, PMMA
1,1
mm
A
°C
ks
ks
kg
Připojení
všeobecně je nutno při připojování odběrů zohlednit funkční podmínky. Ty
jsou závislé na zvoleném systému. K dispozici je 9 reléových přípojek, 4 spínací
výstupy (přepínač) a bezpotenciálový
spínací výstup.
Schéma zapojení solárního systému s 1 zásobníkem, 1 čerpadlem a 2 čidly
Připojení čidel
vedení k čidlům pracuje s malým napětím a nesmí být vedeno v jenom kabelu
společně elektrickými vedeními s více
než 50 v. v kabelovém kanálu je vhodné zajistit stínění. Kabel čidla smí být
prodloužen až na 100 m a k prodloužení
je možno použít kabel 1,5mm2. Polarita
přípojek je libovolná.
S1
S3
R1
S2
symbol
S1
S2
S3
R1
32 |solární systémy|technické informace
popis
čidlo kolektoru
čidlo zásobníku dole
čidlo zásobníku nahoře
(možnost)
solární oběhové
čerpadlo
www.stiebel-eltron.cZ
pŘislušenství
regulace|som 8 electronic comfort|pŘíklady soustav
Systém 1
Systém 2, varianta 1
Systém 2, varianta 2
Systém 3, varianta 1
Systém 3, varianta 2
Systém 3, varianta 3
Systém 4, varianta 1
Systém 4, varianta 2
Systém 4, varianta 3
Systém 4, varianta 4
Systém 5, varianta 1
Systém 5, varianta 2
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 33
pŘislušenství
regulace|som 8 electronic comfort|pŘíklady soustav
Systém 6, varianta 1
Systém 6, varianta 2
Systém 6, varianta 3
Systém 7, varianta 1
Systém 7, varianta 2
Systém 3, varianta 2
Příklad s externím výměníkem
34 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pŘislušenství
regulace|som 8 electronic comfort|pŘíklady soustav a pŘíslušenství
typ
obj. číslo. technický popis
hKM SoM
187872
paket čidel hKM SoM
Paket čidel hKM (směšovač topného okruhu) obsahuje čidlo venkovní teploty FAP 12, čidlo venkovní teploty FAP 12, čidlo teploty topné vody FRP 21 a dálkové ovládání RTA11.
typ
obj. číslo. technický popis
CS10
187916
solární článek
Solární článek umožňuje regulaci v závislosti na záření.
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 35
pŘíslušenství
měŘič množství tepla|som wmZ sol
typ
obj. číslo. solární měřič tepla
SoM WMZ Sol
227729
měřič množství tepla pro solární zařízení s měřičem průtoku
Univerzální měřič množství tepla pro tepelná solární zařízení a konvekční topné systémy. Přístroj zohledňuje jak teplotu, tak i mísící poměr voda/glykol. Měření teploty
topné a vratné vody pomocí teplotních čidel PT1000. Na displeji může být zobrazena
teplota měřících míst, přijaté množství tepla, momentální výkon nebo objemový průtok.
Měřič množství tepla obsahuje zobrazovací modul, 2 teplotní čidla vč. jímek a měřič
objemového průtoku.
model
Připojení
Regulace obsahuje relé, na které se připojuje oběhové čerpadlo.
svorky 3/4 = paralelní bUS-přípojka
svorky 5/6 = čidlo topné vody
svorky 7/8 = čidlo vratné vody
svorky 9/10 = měřič průtoku
měřič množství tepla
typ
objednací číslo
rozměry (vxšxh)
elektrické krytí
elektrické připojení
příkon
okolní teplota
počet vstupů čidel PT 1000
čidlo teploty
měřící rozsah
nastavovací hodnota měřiče průtoku
nastavovací hodnota velikost přírůstku
četnost impulzů průtokoměru
nastavovací hodnota velikost přírůstku
kryt
SoM WMZ Sol
227729
172 x 110 x 46
iP 20
1/N/Pe 230v 50 hz
0,13
0 - 40
2
PT1000
-30 ... +150
0 - 70
1
0 - 99
1
plast, PC-AbS, PMMA
mm
W
°C
ks
typ
°C
glykol
%
l/imp
l/imp
Připojení čidel
vedení k čidlům pracuje s malým napětím a nesmí být vedeno v jenom kabelu
společně elektrickými vedeními s více
než 50 v. v kabelovém kanálu je vhodné
zajistit stínění. Kabel čidla smí být prodloužen až na 100 m a k prodloužení je
možno použít kabel 1,5mm2. Polarita
přípojek je libovolná.
typ
obj. číslo. technický popis
v40
170497
měřič objemového průtoku
Měřič objemového průtoku pro tepelná solární zařízení.
model
typ
objednací číslo
hydraulické připojení
jmenovitý průtok
délka kabelu
36 |solární systémy|technické informace
měřič objemového průtoku
l/min
m
v40
170497
R3/4
25
1,4
www.stiebel-eltron.cZ
poznámky
www.stiebel-eltron.cz
technické informace|solární systémy | 37
pŘíslušenství
kompaktní instalační sada|soki plus
typ
obj. číslo. technický popis
SoKi plus
220458
solární kompaktní instalační sada
Tepelně izolovaná solární kompaktní instalační sada v jednovětvovém provedení.
Montáž sady je možná na stěnu nebo ve spojení se sadou pro připojení na zásobník
SoKi SAS přímo na zásobník.
Sada SoKi obsahuje všechny nezbytné součásti hydraulického okruhu.
integrovaný zpětný ventil zamezuje nežádoucímu vybíjení zásobníku.
vybavení: třístupňové oběhové čerpadlo, optický průtokoměr, pojistný ventil, manometr, ručkový teploměr pro topnou vodu, zpětný ventil s odblokováním, uzavírací
ventily pro napouštění a vypouštění zařízení, přípojku pro expanzní nádrž a nástěnný
držák.
model
solární kompaktní instalační sada
typ
objednací číslo
přípustný provozní přetlak
oběhové čerpadlo, typ
příkon čerpadla
elektrické připojení
pojistný ventil
přípojka poj. ventilu
přípojka expanzní nádrže
rozsah zobrazení průtokoměru
vestavěná solární regulace
systémové odvzdušnění
měření množství tepla
rozměry (vxšxh)
hmotnost
přípojka topná strana
přípojka vratná strana
max. počet kolektorů Sol 27 plus*
max. počet kolektorů Sol 27 basic*
max. počet kolektorů Sol 23 plus*
MPa (bar)
W
MPa (bar)
R
R
l/min
mm
kg
g
g
ks
ks
ks
SoKi plus
220458
0,6 (6)
ST 15/6 eCo
44/63/82
1/N/Pe 230v 50 hz
0,6 (6)
3/4
3/4
1 - 13
ne
ne
ne
550 x 200 x 180
5,1
3/4 A
3/4 A
16
16
16
* při max. délce jednoduchého vedení 20 m
typ
obj. číslo. technický popis
SoKi SAS
220463
připojovací sada na zásobník
Připojovací sada na zásobník SAS SoKi umožňuje snadnou montáž solární kompaktní
instalační sady SoKi plus, SoKi 6 plus, SoKi 7 plus na zásobník Sbb plus.
38 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pŘislušenství
kompaktní instalační sada|soki plus
3
2
1
4
5
10
6
7
11
12
5
8
1
2
3
4
5
6
nástěnný držák
zadní díl izolace
pojistný ventil
manometr
kohout KFe
kulový kohout s integrovanou blokací
samotížného proudění
7
8
10
11
12
čerpadlo
měřič objemového průtoku, optický
izolace
teploměr
přední díl izolace
Diagram tlakových ztrát
8
7
ST 15/6 ECO
5
III
4
II
3
I
2
∆p SOKI
1
0
0
200
400
600
800
1000
objemový průtok [l/h]
www.stiebel-eltron.cZ
1200
1400
1600 1800
26_05_01_0430
tlaková ztráta [mWs]
6
technické informace|solární systémy | 39
pŘislušenství
kompaktní instalační sada|soki 6 plus
typ
obj. číslo. technický popis
SoKi 6 plus
220459
solární kompaktní instalační sada
Tepelně izolovaná solární kompaktní instalační sada v jednovětvovém provedení s vestavěnou solární regulací SoM 6 plus. Sada SoKi obsahuje všechny nezbytné součásti
hydraulického okruhu.Montáž sady je možná na stěnu nebo ve spojení se sadou pro
připojení na zásobník SoKi SAS přímo na zásobník. integrovaný zpětný ventil zamezuje nežádoucímu vybíjení zásobníku.
vybavení: třístupňové oběhové čerpadlo, optický průtokoměr, pojistný ventil, manometr, ručkový teploměr pro topnou vodu, zpětný ventil s odblokováním, uzavírací
ventily pro napouštění a vypouštění zařízení, přípojku pro expanzní nádrž a nástěnný
držák.
model
solární kompaktní instalační sada
typ
objednací číslo
přípustný provozní přetlak
oběhové čerpadlo, typ
příkon čerpadla
elektrické připojení
pojistný ventil
přípojka poj. ventilu
přípojka expanzní nádrže
rozsah zobrazení průtokoměru
vestavěná solární regulace
systémové odvzdušnění
měření množství tepla
rozměry (vxšxh)
hmotnost
přípojka topná strana
přípojka vratná strana
max.počet kolektorů Sol 27 plus*
max.počet kolektorů Sol 27 basic*
max.počet kolektorů Sol 23 plus*
MPa (bar)
W
MPa (bar)
R
R
l/min
mm
kg
g
g
ks
ks
ks
SoKi 6 plus
220459
0,6 (6)
ST 15/6 eCo
44/63/82
1/N/Pe 230v 50 hz
0,6 (6)
3/4
3/4
1 - 13
SoM 6 plus
ano
ne
500 x 285 x 162
5,9
3/4 A
3/4 A
16
16
16
* při max. délce jednoduchého vedení 20 m
typ
obj. číslo. technický popis
SoKi SAS
220463
připojovací sada na zásobník
Připojovací sada na zásobník SAS SoKi umožňuje snadnou montáž solární kompaktní
instalační sady SoKi plus, SoKi 6 plus, SoKi 7 plus na zásobník Sbb plus.
40 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pŘislušenství
kompaktní instalační sada|soki 6 plus
3
2
1
4
5
10
6
7
11
12
5
8
1
2
3
4
5
6
nástěnný držák
zadní díl izolace
pojistný ventil
manometr
kohout KFe
kulový kohout s integrovanou blokací
samotížného proudění
7
8
9
10
11
čerpadlo
měřič objemového průtoku, optický
odvzdušňovač
izolace
regulace SoM 6 plus
Diagram tlakových ztrát
8
7
ST 15/6 ECO
5
III
4
II
3
I
2
∆p SOKI
1
0
0
200
400
600
800
1000
objemový průtok [l/h]
www.stiebel-eltron.cZ
1200
1400
1600 1800
26_05_01_0430
tlaková ztráta [mWs]
6
technické informace|solární systémy | 41
pŘislušenství
kompaktní instalační sada|soki 7 plus
typ
obj. číslo. technický popis
SoKi 7 plus
220460
solární kompaktní instalační sada
Tepelně izolovaná solární kompaktní instalační sada v jednovětvovém provedení s vestavěnou solární regulací SoM 7 plus. Sada SoKi obsahuje všechny nezbytné součásti
hydraulického okruhu.Montáž sady je možná na stěnu nebo ve spojení se sadou pro
připojení na zásobník SoKi SAS přímo na zásobník. integrovaný zpětný ventil zamezuje nežádoucímu vybíjení zásobníku.
vybavení: třístupňové oběhové čerpadlo, optický průtokoměr, pojistný ventil, manometr, ručkový teploměr pro topnou vodu, zpětný ventil s odblokováním, uzavírací
ventily pro napouštění a vypouštění zařízení, přípojku pro expanzní nádrž a nástěnný
držák.
e-220459-0022
model
solární kompaktní instalační sada
typ
objednací číslo
přípustný provozní přetlak
oběhové čerpadlo, typ
příkon čerpadla
elektrické připojení
pojistný ventil
přípojka poj. ventilu
přípojka expanzní nádrže
rozsah zobrazení průtokoměru
vestavěná solární regulace
systémové odvzdušnění
měření množství tepla
rozměry (vxšxh)
hmotnost
přípojka topná strana
přípojka vratná strana
max.počet kolektorů Sol 27 plus*
max.počet kolektorů Sol 27 basic*
max.počet kolektorů Sol 23 plus*
MPa (bar)
W
MPa (bar)
R
R
l/min
mm
kg
g
g
ks
ks
ks
SoKi 7 plus
220460
0,6 (6)
ST 15/6 eCo
44/63/82
1/N/Pe 230v 50 hz
0,6 (6)
3/4
3/4
1 - 13
SoM 7 plus
ano
ano
500 x 285 x 162
5,9
3/4 A
3/4 A
16
16
16
* při max. délce jednoduchého vedení 20 m
typ
obj. číslo. technický popis
SoKi SAS
220463
připojovací sada na zásobník
e-220463-0093
Připojovací sada na zásobník SAS SoKi umožňuje snadnou montáž solární kompaktní
instalační sady SoKi plus, SoKi 6 plus, SoKi 7 plus na zásobník Sbb plus.
42 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pŘislušenství
kompaktní instalační sada|soki 7 plus
2
1
3
9
10
5
4
11
6
7
5
8
1
2
3
4
5
6
nástěnný držák
zadní díl izolace
pojistný ventil
manometr
kohout KFe
kulový kohout s integrovanou blokací
samotížného proudění
7
8
9
10
11
čerpadlo
měřič objemového průtoku, optický
odvzdušňovač
izolace
regulace SoM 7 plus
Diagram tlakových ztrát
8
7
ST 15/6 ECO
tlaková ztráta [mWs]
6
5
III
4
II
3
I
2
∆p SOKI
1
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600 1800
objemový průtok [l/h]
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 43
pŘislušenství
kompaktní instalační sada|soki sbk-m
typ
obj. číslo. technický popis
SoKi SbK-M
074243
solární kompaktní instalační sada pro kombinovaný zásobník SbK 600/150
Tepelně izolovaná solární kompaktní instalační sada v dvouvětvovém provedení.
Sada je speciálně přizpůsobena pro použití se solárním zásobníkem SbK 600/150.
Sada SoKi obsahuje všechny nezbytné součásti hydraulického okruhu. vhodnou regulací je SoM 7 plus nebo SoM 8.
vybavení: třístupňové oběhové čerpadlo se systémovým odvzdušněním, integrovaný
zpětný ventil, optický průtokoměr, pojistný ventil, dvouvětvový regulační ventil, dva
3-cestné přepínací ventily, ručkový teploměr pro topnou a vratnou vodu, manometr,
vyplachovací kohout, plnící a vypouštěcí kohout.
model
typ
objednací číslo
přípustný provozní přetlak
oběhové čerpadlo, typ
výtlačná výška
výtlačné množství
příkon čerpadla
elektrické připojení
pojistný ventil
přípojka poj. ventilu
přípojka expanzní nádrže
přípojka trubek
přípojka trubek
rozsah zobrazení průtokoměru
vestavěná solární regulace
systémové odvzdušnění
rozměry (výška x hloubka)
hmotnost
max.počet kolektorů Sol 27 plus*
max.počet kolektorů Sol 27 basic*
max.počet kolektorů Sol 23 plus*
solární kompaktní instalační sada
MPa (bar)
max. m
max. m3/h
W
MPa (bar)
R
R
typ
Ø mm
l/min
mm
kg
ks
ks
ks
SoKi SbK-M
074243
0,6 (6)
UPS 25-40 A/180
35
0,4
30/45/60
1/N/Pe 230v 50 hz
0,6 (6)
3/4
3/4
šroubení se samozářezným kroužkem
22
1 - 13
ne
ano
1450 x 200
20
16
16
16
* při max. délce jednoduchého vedení 20 m
44 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pŘislušenství
kompaktní instalační sada|soki sbk-m
13
1
12
2
16
15
17
11
14
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ruční uzavírací ventil
manometr
teploměr
přepínací ventil A s motorem
větvový regulační šroub b
přepínací ventil b s motorem
plnící a vypouštěcí kohout
šroubení se samozářezným kroužkem
větvový regulační šroub A
průtokoměr
oběhové čerpadlo
teploměr
pojistný ventil
skříňka svorkovnice čerpadla
zpětný ventil s možností odblokování
přípojka expanzní nádrže
zpětný ventil
Přípojky zásobníku
A a B: horní výměník
C a D: dolní výměník
A
4
10
5
9
6
8
B
C
D
7
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 45
pŘislušenství
deskový tepelný výměník
typ
obj. číslo. technický popis
WT 10
070633
typ
WT 20
obj. číslo. technický popis
070634
deskový tepelný výměník
typ
WT 30
obj. číslo. technický popis
071091
deskový tepelný výměník
typ
WT 40
obj. číslo. technický popis
229338
deskový tepelný výměník
deskový tepelný výměník
deskový tepelný výměník z desek z ušlechtilé oceli pro přípravu teplé vody nebo
ohřev bazénu. U ohřevu bazénu dbejte na rozsah použití.
model
typ
objednací číslo
teplota primární
teplota sekundární
tlaková ztráta primární
tlaková ztráta sekundární
objemový průtok primární
objemový průtok sekundární
objem kapaliny na jedné straně
výkon
přípojky
výška
šířka
hloubka
hmotnost
46 |solární systémy|technické informace
deskový tepelný výměník
°C
°C
hPa
hPa
m3/h
m3/h
l
kW
mm
mm
mm
kg
WT 10
070633
55 > 45
35 < 30
70
250
1,1
1,7
0,9
15
R1
65
304
105
2,8
WT 20
070634
55 > 45
35 < 30
100
500
2,3
3,0
1,7
30
R1
102
304
103
4,4
WT 30
071091
55 > 45
35 < 30
90
250
3,2
4,0
2,5
40
R1
140
304
103
6,0
WT 40
229338
55 > 45
35 < 30
120
200
6,0
4,8
4,0
50
R11/4
200
304
103
10,3
www.stiebel-eltron.cZ
pŘíslušenství
jímky pro čidla teploty|čidla teploty
typ
obj. číslo. technický popis
h-30 l
073221
typ
h-30 l
obj. číslo. technický popis
073222
kapalina teplonosného média pro solární soustavy, 20 litrů
typ
h-30 lS
obj. číslo. technický popis
074099
kapalina teplonosného média pro solární soustavy, 10 litrů
typ
h-30 lS
obj. číslo. technický popis
074100
kapalina teplonosného média pro solární soustavy, 20 litrů
kapalina teplonosného média pro solární soustavy, 10 litrů
Kapalina teplonosného média připravená k použití (na bázi polypropylenglykolu) pro
solární soustavy, s ochranou proti mrazu, korozi a varu. Nesmí se ředit vodou. Zdravotně nezávadná.
model
teplonosná kapalina
typ
odolnost proti mrazu
odolnost proti trvalé teplotě
brava
h-30 l
-30
150
modrá
°C
°C
typ
obj. číslo. technický popis
FSP
154700
h-30 lS
-28
170
červená, flourescenční
zkoušečka protimrazové ochrany pro kapalinu teplonosného média h-30 l/lS
Zkoušečka protimrazové ochrany s ukazatelem teploty a plastovou hadicí k určování
bezpečnosti ochrany proti zamrznutí kapaliny teplonosného média h-30 l/lS (směs
vody s propylenglykolem) v solárních soustavách.
typ
obj. číslo. technický popis
Sol Sl 08
073469
Tepelně izolovaná hadice z vlnité trubky pro průchody střechou pouze
při montáži na šikmé střeše
Tepelně izolovaná flexibilní hadice z vlnité trubky z ušlechtilé oceli pro průchody
střechou, obsah dva kusy.Tepelna izolace sestává z hadice ePdM, odolné proti působení teploty a ultrafialového záření.
model
typ
objednací číslo
délka
tloušťka izolace
průměr vnější
připojení
přípustný provozní přetlak
počet
www.stiebel-eltron.cZ
tepelně izolovaná flexibilní hadice
mm
mm
mm
MPa (bar)
ks
Sol Sl 08
073469
800
16
68
g3/4
0,6 (6)
2
technické informace|solární systémy | 47
pŘíslušenství
jímky pro čidla teploty|čidla teploty
typ
obj. číslo. technický popis
KTh
185307
jímka čidla kolektoru
Jímka pro uložení čidla teploty solární regulace s odvzdušňovacím šroubem pro odvzdušnění solárního okruhu. vhodné pro kolektory s hydraulickým připojením nahoře.
model
jímka čidla kolektoru
typ
objednací číslo
přípojka
jímka čidla, vnitřní průměr
typ
KTh
KTh
185307
g3/4 vnitřní/vnější
6,5
mm
obj. číslo. technický popis
229322
jímka čidla kolektoru Sol 27 basic
Jímka pro uložení čidla teploty solární regulace s odvzdušňovacím šroubem pro odvzdušnění solárního okruhu. vhodné pro kolektory s bočním hydraulickým připojením.
model
jímka čidla kolektoru
typ
objednací číslo
přípojka
jímka čidla, vnitřní průměr
typ
PT1000
KTh basic
229322
g3/4 vnitřní/vnější
6,5
mm
obj. číslo. technický popis
165818
čidlo teploty
Čidlo teploty pro solární regulaci.
model
čidlo teploty
typ
průměr čidla
délka kabelu
izolace kabelu
rozsah teplot
165818
mm
mm
°C
PT1000
6
1450
Silikon
-50 ... +180
typ
obj. číslo. technický popis
TF 6
165342
přídavné čidlo teploty při použití tepelného čerpadla jako dohřevu
PTC – čidlo teploty pro zařízení s tepelným čerpadlem.
model
typ
průměr čidla
délka kabelu
48 |solární systémy|technické informace
čidlo teploty
165342
mm
mm
TF 6
5,9
1000
www.stiebel-eltron.cZ
pŘislušenství
solární flexibilní potrubí
typ
obj. číslo. technický popis
SF 10
227578
typ
SF 15
obj. číslo. technický popis
227579
solární flexibilní potrubí, 15 m
typ
SF 20
obj. číslo. technický popis
227580
solární flexibilní potrubí, 20 m
typ
SF 25
obj. číslo. technický popis
227581
solární flexibilní potrubí, 25 m
solární flexibilní potrubí, 10 m
Solární flexibilní potrubí umožňuje jednoduché propojení solárních kolektorů a zásobníku. Systém obsahuje tepelnou izolací spojené nerezové vlnovce pro přívodní
a vratnou stranu a dvoužilový kabel teplotního čidla. vedení přívodní a vratné lze
od sebe lehce oddělit. Černá fólie opláštění zajišťuje ochranu před mechanickým poškozením a Uv – zářením. vhodné pro vysokoteplotní použití.
Model
solární flexibilní potrubí
typ
objednací číslo
délka
přípustný provozní přetlak
přípojení
jmenovitá světlost
m
MPa (bar)
dN
SF 10
227578
10
1 (10)
g 3/4
20
SF 15
227579
15
1 (10)
g 3/4
20
SF 20
227580
20
1 (10)
g 3/4
20
SF 25
227581
25
1 (10)
g 3/4
20
Technické údaje pro dimenzování
kolektory*
sol 27 plus
sol 27 basic
sol 23 plus
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
15
16
počet
skupin
kolektorů
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
3
4
objem.
průtok
Δp sf
vzdálenost**
[ltr/h]
300
300
300
300
300
600
600
900
600
900
900
1200
[hpa/m]
5
5
5
5
5
10
10
26
10
26
26
42
[max. m]
45,0
42,0
39,0
36,0
33,0
17,0
15,5
5,5
14,0
4,5
4,0
2,0
* Údaje platí pro teplonosné médium h-30 l nebo h-30 lS.
** vzdálenost mezi zásobníkem a kolektorem, přímé trasy bez jednotlivých odporů
Diagram tlakových ztrát
100
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
objemový průtok [l/h]
www.stiebel-eltron.cZ
1600 1800
26_05_01_0499
tlaková ztráta [mWs]
90
technické informace|solární systémy | 49
pŘislušenství
solární expanZní nádrže
typ
obj. číslo. technický popis
Ag 12
074029
typ
obj. číslo. technický popis
Ag 18
074030
typ
obj. číslo. technický popis
Ag 25
074031
typ
Ag 50
obj. číslo. technický popis
187868
membránová expanzní nádrž pro solární zařízení
membránová expanzní nádrž pro solární zařízení
membránová expanzní nádrž pro solární zařízení
membránová expanzní nádrž pro solární zařízení
Membránová expanzní nádrž se sponou pro nástěnnou montáž. odolná kapalině
h-30 l. Trvalá teplotní odolnost 70 °C při dolaďovacím úseku vedení min. 1 m k instalační sadě SoKi.
model
typ
objednací číslo
přípustný provozní přetlak
vstupní tlak
hydraulické připojení
průměr
hloubka
hmotnost
50 |solární systémy|technické informace
membránová expanzní nádrž
MPa (bar)
MPa (bar)
mm
mm
kg
Ag12
074029
1 (10)
0,3 (3)
R1/2
325
200
5,0
Ag 18
074030
0,8 (8)
0,3 (3)
R3/4
360
225
6,0
Ag 25
074031
0,7 (7)
0,3 (3)
R3/4
405
253
8,0
Ag 50
187868
1 (10)
0,3 (3)
R3/4
537
380
14
www.stiebel-eltron.cZ
solární stojatý Zásobník|sbb plus
popis pŘístroje
Zvláštní příslušenství
Tepelný výměník, elektrická topná
příruba, elektrické topné těleso k zašroubování.
Způsob práce
Krátce a výstižně
• velmi kvalitní solární stojatý zásobník (tlakový) pro domácnost, řemeslo a průmysl, vhodný pro libovolný
počet odběrových míst
• nahoře a dole uložené tepelné
výměníky necitlivé vůči usazování
vodního kamene s ochrannými
trubkami pro čidla
• s velkoplošným tepelným výměníkem s hladkými trubkami pro
přídavné ohřívání moderním kondenzačním přístrojem
• speciální smaltování Direktemail
anticor podle normy diN 4753
• velmi dobrá přímo napěněná tepelná izolace bez obsahu fluorochlorouhlovodíkových sloučenin FCKW
tvrzeným pěnovým PU tloušťky 75,
případně 80 mm
• střední nátrubek k zašroubování pro
uložení elektrického šroubovaného
topného tělesa
• dole uložený revizní otvor pro
osazení podle potřeby přídavným
tepelným výměníkem nebo elektrickou topnou přírubou
• antikorozní ochrana velkou magnéziovou ochrannou anodou
• bimetalový ukazatelový teploměr
www.stiebel-eltron.cZ
Popis přístroje
SBB 300/400/600 plus
Uzavřený solární stojatý zásobník (tlakový) z oceli s nahoře a dole uloženými, smaltovanými tepelnými výměníky
s hladkými trubkami, odolnými proti
usazování vodního kamene, s ochrannými trubkami pro čidla s vnitřním
průměrem 6,5 mm. S velkoplošným
tepelným výměníkem s hladkými
trubkami pro přídavné ohřívání, např.
s kondenzačním přístrojem. Uvnitř
speciálně smaltovaný. Sériově se signální ochrannou anodou, teploměrem
a zaslepenou přírubou pro dole ležící
revizní otvor. v horní třetině zásobníku
závitové hrdlo pro uložení elektrického
topného tělesa k zašroubování (typ
bgC), dole ležící revizní otvor s vnějším průměrem 210 mm v případě potřeby pro osazení přídavným tepelným
výměníkem (např. typ WTW, WTFS)
nebo elektrickou topnou přírubou
(např. typ FCR). Přípustný provozní
přetlak: 10 bar. Případné osazení nahoře uloženého závitového hrdla 1 1/2
a dole ležícího přírubového otvoru
s vnějším průměrem 210 mm doplňkovými přístroji se provede v rámci
montáže.
Solární stojaté zásobníky firmy
STiebel elTRoN jsou výkonné a lze
je při nenáročné montáží začlenit
do stávajících otopných systémů. velkoplošně dimenzované tepelné výměníky s hladkými trubkami v horní třetině zásobníku (1,1 /1,3 /1,9 m2) jsou
vhodné zvláště pro přídavné ohřívání
moderními kondenzačními přístroji.
dva závity spodního tepelného výměníku s hladkými trubkami, přihnuté
směrem dolů, ohřívají spodní část
zásobníku, čímž se využívá celý obsah zásobníku pro ohřev teplé vody.
Provedením zásobníku se zajišťuje
optimální rozvrstvení teplot. Nárazový
plech na vstupu studené vody zamezuje nežádoucímu promíchávání vody
zásobníku.
technické informace|solární systémy | 51
solární stojatý Zásobník|sbb plus
TECHNICKá DATA
stojaté zásobníky
model
solární stojaté zásobníky
typ
SBB 300 plus
objednací číslo
187873
jmenovitý objem zásobníku
l
305
přípustný provozní přetlak
MPa (bar)
1 (10)
provozní teplota
max °C
95
pohotovostní spotřeba energie (24h)
kWh
1,9
vnější průměr příruby dole
mm
210
hrdlo pro přídavný ohřev
g1/2
přípojka studené vody (dole)
g 1 vnější
přípojka teplé vody (nahoře)
g 1 vnější
přípojka sériově s teploměrem
g 1/2 vnější
ochranná trubka čidla, vnitřní průměr
mm
6,5
tepelný výměník s hladkými trubkami (vestavěný dole v zásobníku)
SBB 400 plus
187874
410
1 (10)
95
2,2
210
g1/2
g 1 vnější
g 1 vnější
g 1/2 vnější
6,5
SBB 600 plus
187875
600
1 (10)
95
2,9
210
g1/2
g 1 vnější
g 1 vnější
g 1/2 vnější
6,5
výměnná plocha
m2
tlaková ztráta
hPa (mbar)
objem
l
tepelný výměník s hladkými trubkami (vestavěný nahoře v zásobníku)
1,5
375 při 2,5 m3/h
10,1
1,7
416 při 2,5 m3/h
11,3
2,5
32 při 1,0 m3/h
21,1
výměnná plocha
m2
tlaková ztráta
hPa (mbar)
objem
l
rozměry a hmotnost (vč. tepelné izolace)
1,1
276 při 2,5 m3/h
7,3
1,3
305 při 2,5 m3/h
8,2
1,9
313 při 2,9 m3/h
14,8
1679
700
154
1848
750
187
1735
920
260
75
7,2
154
75
9,6
187
80
14,5
260
bgC
075115
1/N/Pe ~ 230, 3/Pe ~ 400
g 11/2
500
1, 2, 3, 4 a 6
500
bgC
075115
1/N/Pe ~ 230, 3/Pe ~ 400
g 11/2
500
1, 2, 3, 4 a 6
500
bgC
075115
1/N/Pe ~ 230, 3/Pe ~ 400
g 11/2
500
1, 2, 3, 4 a 6
500
WTW 21/13
076062
FCR 21/60
071330
WTW 21/13
076062
FCR 21/60
071330
WTW 21/13
076062
FCR 21/60
071330
výška zásobníku
mm
průměr zásobníku
mm
hmotnost bez obalu
kg
tepelná izolace přímé napěnění PU, vně polystyren (bíle matný)
tloušťka izolace
mm
doporučená aperturní plocha
max. m2
hmotnost
kg
příslušenství
elektrické topné těleso k zašroubování,
nahoře uprostřed
objednací číslo
jmenovité napětí
v
závit k zašroubování
ponorná hloubka
mm
topný výkon
kW
ponorná hloubka
mm
příslušenství, možno zajistit v průběhu montáže, například
tepelný výměník, dole, výměnná plocha 1,3 m2
objednací číslo
elektrická topná příruba, dole
6 kW
objednací číslo
071330
*při teplé vodě 45/10°C, topná voda 75°C
52 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
26_05_01_0416
pROjEKTOváNí
sOláRNíCH sOusTAv
Upozornění, která je nutno vzít v úvahu
• Prošetřit účely použití
(např. příprava teplé vody)
• Zvolit vhodný typ kolektoru
(Sol 27 plus / Sol 23 plus)
• Určit místo montáže kolektorů
• Určit požadovanou roční solární
hodnotu pokrytí
• dimenzovat přibližně velikost
kolektoru a zásobníku
• v kolektorovém poli zabudovat
trubky podle systému Tichelmanna
www.stiebel-eltron.cZ
Pamatovat na stoupací potrubí
Respektovat průchody střechou
Zvolit krátké potrubní cesty
Měděné trubky pájet natvrdo
Potrubí stoprocentně tepelně izolovat
podle heizAniv (nařízení o vytápěcích soustavách)
• Použít izolační materiál odolný proti
působení teploty a ultrafialového
záření
• Pamatovat na vstupní tlak 3,0 bar
u tlakové expanzní nádoby
•
•
•
•
•
• Kapalinu nosiče tepla h-30 l neředit
vodou
• Soustavu po naplnění dokonale
odvzdušnit a provést tlakovou
zkoušku.
technické informace|solární systémy | 53
pROjEKTOváNí sOusTAvy
orientace a sklon kolektoru
Orientace kolektoru
Orientace kolektoru
26_05_01_0471
Sklon a azimutový úhel kolektoru jsou
směrodatnými faktory pro dosažení vysoké účinnosti.
orientace kolektoru musí být pokud
možno volena optimálně.
odchylku od optimální orientace kolektoru je možno kompenzovat větší plochou kolektorů.
Úhel sklonu
Solární zisk v závislosti na sklonu kolektoru
100 %
90 %
80 %
Azimutový úhel
Azimutový úhel znamená odchylku úhlu
plochy kolektoru od jižního směru (kolektor nasměrovaný na jih, azimut = 0).
většinou je azimutový úhel předurčen
nasměrováním budovy.
Nejvyššího solárního zisku je dosaženo
orientací kolektorové plochy na jih.
90°
26_05_01_0474
70 %
-90°
O
26_05_01_0475
Úhel sklonu znamená úhel mezi horizontálou a skloněným kolektorem. Tento
úhel je u střešní montáže určen sklonem
střechy. Pro solární přípravu teplé vody
je ideální sklon 45°, pro podporu vytápění 60°.
Pro některé upevňovací systémy jsou
nabízeny podpěry, kterými se nechá
úhel sklonu zvětšit.
Podle požadovaného časového období
využití se tak snažíme dosáhnout ideálního sklonu.
60 %
0°
15°
30°
45°
60°
75°
Azimutový úhel
S
N
O
V
26_05_01_0472
W
Z
JS
Solární zisk v závislosti na azimutovém úhlu
100 %
90 %
80 %
70 %
90°
W
54 |solární systémy|technické informace
45°
SW
0°
S
-45°
SO
www.stiebel-eltron.cZ
pROjEKTOváNí sOusTAvy
sOláRNí KlIMATICKÉ zÓNy
Oslo
Stockholm
Moskv
Göteborg
Riga
Edinburgh
Belfast
Malmö
Kobenhavn
Minsk
Dublin
Gdansk
Manchester
Hamburg
Burmingham
Warszawa
Berlin
Bremen
Amsterdam
Kijev
Hannover
London
Bruxelles
Köln
Lille
Paris
Praha
Frankfurt
Luxembourg
Krakow
L´vov
Brno
Stuttgart
München
Wien
Nantes
Odessa
Budapest
Bern
Milano
Lyon
Bordeaux
Bilbao
Torino
Bucuresti
Zagreb
Venezia
Belgrad
Genova
Toulouse
Sarajewo
Sofija
Marseille
Porto
Zaragoza
Istanbul
Roma
Tirane
Madrid
Napoli
Lisboa
Izmi
Valencia
Athenai
Cagliari
Sevilla
Palermo
Malaga
26_05_01_0216
Algiers
Tunis
Rabat
Celkové záření v kWh/m² za rok
700 - 800 600-700
800 - 900 700-800
Globalstrahlung in
900 - 1000 800-900
900-1000
kWh/m² Jahr
1000 - 1100
1000-1100
1100 - 1200
1100-1200
1200 - 1300
1200-1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900
www.stiebel-eltron.cZ
dimenzování solárních soustav je závislé na potřebě
1300-1400 energie spotřebitele
a na nabídce
energie, existující od slun1400-1500
ce k pokrytí
nebo částečnému krytí
1500-1600
potřeby.
Možnosti instalace kolektorů,
1600-1700
podmíněné
stanovištěm nebo provede1700-1800
ním projektu,
1800-1900mohou rovněž mít přímý
vliv na dimenzování plochy kolektorů.
Pro optimální nadimenzování plochy
kolektorů solárních soustav se vždy vychází z časového období využití. během
časových období využití leden až prosinec (celoročně) je možno dimenzovat
solární soustavy vždy podle procentuálních podílů sluneční energie na potřebě
energie. Podíl by se měl pohybovat mezi
40 až 70 %. Při sezónou podmíněném
využití během letních měsíců (květen až
srpen, duben až září), např. pro ohřev
vody do bazénu na volných koupalištích,
se dimenzují solární soustavy tak, aby se
dosáhlo co možno úplného pokrytí potřeby tepla, aniž by bylo třeba zajišťovat
větší množství nezužitkovatelné nadbytečné energie.
Klimatické zóny
klimatická zóna
i
ii
iii
iv
v
celkové záření
925 -1040 kWh
1040 -1140 kWh
1140 -1250 kWh
1250 -1350 kWh
1350 -1450 kWh
technické informace|solární systémy | 55
pROjEKTOváNí sOusTAvy
průměrný celkový sluneční výkon
brno
ostrava
Cheb
hradec Králové
Sněžka
Praha
Špičák
průměrná energie slunečního záření v kwh/m2 x den, vztaženo na vodorovnou rovinu
leden únor
březen duben květen červen červc. srpen září
říjen list.
pros.
kwh
klimt.
m2 x rok zóna
0,82
0,79
0,72
0,72
0,92
0,69
0,79
1 110
1 034
1 031
1 077
1 015
1 000
964
1,45
1,35
1,38
1,35
1,48
1,22
1,38
2,73
2,47
2,37
2,53
2,56
2,37
2,4
3,81
3,58
3,72
3,88
3,65
3,75
3,52
5,19
4,96
4,93
5,29
4,64
4,9
4,6
56 |solární systémy|technické informace
5,26
5,03
4,87
5,23
4,37
4,8
4,27
5,65
5,23
5,26
5,42
4,8
4,73
4,6
4,73
4,47
4,44
4,64
4,27
4,54
4,21
3,16
2,79
2,99
2,99
2,89
2,2
2,73
2,14
1,97
1,87
1,97
2,07
1,87
1,94
0,95
0,92
0,89
0,85
1,08
0,82
1,02
0,66
0,59
0,53
0,56
0,66
0,49
0,59
ii
ii
ii
ii
i
i
i
www.stiebel-eltron.cZ
pROjEKTOváNí sOusTAvy
pŘíprava teplé vody
Potřeba TV
Potřeba TV v litrech/den x osoba
Potřeba energie pro přípravu Tv v domech pro jednu i více rodin je závislá
na individuální spotřebě Tv na jednu
osobu a den. Průměrná spotřeba 40 litrů
při teplotě odebírané vody 45 °C odpovídá denní potřebě energie na hlavu cca
2,0 kWh. Celkový rozsah spotřebitelských zvyklostí je však velký. Tím dochází předpis vdi 2067 při určování nákladů
na Tv k hodnotám 0,6 kWh (velmi nízká
spotřeba) až 5,0 kWh (vysoká spotřeba). Z tohoto důvodu se doporučuje při
plánování solární soustavy pro přípravu
Tv při známých zvyklostech spotřebitele
provést zvláštní výpočet potřeby. velkou
úlohu zde hrají obzvláště zvyklosti při
koupání a sprchování. vanová koupel
se 150 litry vody se vstupní teplotou 40
°C znamená spotřebu energie cca 5,3
kWh, zatímco při sprchování, trvajícím
3-5 minut, je zapotřebí průměrně 45
litrů vody s teplotou 37 °C, spotřeba se
pohybuje kolem 1,4 kWh. S použitím zde
uvedených tabulek je možno přibližně
přesně určovat speciální potřebu tepla
pro různé případy. hodnoty jsou vztaženy na vstupní teplotu studené vody
10°C a teplotu Tv 45 °C, případně 60 °C.
Z energetických důvodů je třeba se vyhnout cirkulačním potrubím.
(Průměrné hodnoty podle měření vdeW 1984)
teplota vody
Domácnost
Průměr
Nízká potřeba
Střední potřeba
vysoká potřeba
45 °c
Zařízení pro koupel
a pro sprchování
veřejné lázně
Soukromé lázně
veřejná sauna
Soukromá sauna
45 °c
společná
zařízení
Sportoviště
internáty
Nemocnice
Průmysl
45 °c
20
10 - 20
20 - 40
40 - 60
60 °c
60
30
140
70
Pro přibližné dimenzování solární soustavy pro ohřev Tv máte k dispozici nomogram. K určení potřebujete:
• počet osob
• denní spotřebu TV
• klimatickou zónu místa instalace
soustavy
• sklon střechy (nebo u instalace
na ploché střeše použít 45°)
• nasměrování solární soustavy
(jih, východ, atd.).
1,2
0,6 - 1,2
1,2 - 2,4
2,4 - 4,8
kwh/d x o
40
20
100
50
60 °c
60
80
80 - 160
40
S pomocí těchto dat je možno provést
přibližné dimenzování soustavy následujícím způsobem:
Začnete s počtem osob, vyhledáte pomocí pravítka a tužky průsečík se spotřebou Tv na litry a den.
www.stiebel-eltron.cZ
60 °c
30
15 - 30
30 - 60
60 - 120
Vysvětlivky k použití přibližného nomogramu pro dimenzování (viz stránka 55).
specifické
využité teplo
kwh/den x osoba
2,4
1,2
5,8
2,9
kwh/d x o
40
60
60 - 120
30
2,4
3,5
3,5 - 7,0
1,8
Při vycházení z tohoto bodu určíte dále
průsečík s příslušnou klimatickou zónou.
vyjdete-li z tohoto nového bodu, vyhledáte průsečík s příslušným sklonem
střechy, potom pokračujete s nasměrováním střechy.
Nyní zvolíte podíl pokrytí se zřetelem
na počet kolektorů. Přitom respektujete
přirážkové součinitele pro jednoduchou
délku potrubí přes 10 m. volba podílu
pokrytí se orientuje možným počtem kolektorů, případně trubic. Každému počtu
kolektorů / trubic je přiřazena v tabulce
nad ním uložená velikost zásobníku, která je rozhodující pro správné dimenzování soustavy.
technické informace|solární systémy | 57
projektování soustavy|nomogram pro pŘibližné dimenZování
kolektor sol 27 plus pro pŘípravu teplé vody
zásobníky teplé vody
1000 l
600 l
400 l
300 l
počet kolektorů
6
5
4
3
2
V/Z
O/W
1
JV/JZ SJ
SO/SW
nasměrování střechy
podíl solárního pokrytí (%)
40%
sklon střechy
klimatická zóna
70%
10°
20°/60°
IV
III
II
I
45°
1
2
3
Příklad
6
výchozí data
teploty Tv: 45 °C
jednoduchá délka potrubí 210 m, 80 % uvnitř,
20 % venku s tepelnou izolací změkčeným
plastem tloušťky 30 mm (0,035 W/mK)
7
8
9
100
70
50 40 30
potřeba teplé vody
(litry na osobu a den)
58 |solární systémy|technické informace
počet osob
5
přirážkové součinitele pro počet kolektorů při
větších délkách potrubí (jednoduché)
délky potrubí 20 m, přirážka cca 10 %
délky potrubí 30 m, přirážka cca 15 %
délky potrubí 40 m, přirážka cca 20 %
26_05_01_0426
4
www.stiebel-eltron.cZ
projektování soustavy|nomogram pro pŘibližné dimenZování
kolektor sol 27 basic pro pŘípravu teplé vody
zásobníky teplé vody
1000 l
300 l
400 l
600 l
počet kolektorů
6
5
4
3
2
V/Z
O/W
1
JV/JZ
SO/
SW SJ
nasměrování střechy
podíl solárního pokrytí (%)
40%
sklon střechy
klimatická zóna
70%
10°
20°/60°
III
II
I
45°
1
2
3
Příklad
START
6
výchozí data
teploty Tv: 45 °C
jednoduchá délka potrubí 210 m, 80 % uvnitř,
20 % venku s tepelnou izolací změkčeným
plastem tloušťky 30 mm (0,035 W/mK)
7
8
9
100
www.stiebel-eltron.cZ
70
50 40 30
potřeba teplé vody
(litry na osobu a den)
počet osob
5
přirážkové součinitele pro počet kolektorů při
větších délkách potrubí (jednoduché)
délky potrubí 20 m, přirážka cca 10 %
délky potrubí 30 m, přirážka cca 15 %
délky potrubí 40 m, přirážka cca 20 %
26_05_01_0494
4
technické informace|solární systémy | 59
projektování soustavy|nomogram pro pŘibližné dimenZování
kolektor sol 23 plus pro pŘípravu teplé vody
zásobníky teplé vody
1000 l
600 l
400 l
300 l
počet kolektorů
7
6
5
4
3
V/Z
O/W
2
JV/JZ SJ
SO/SW
nasměrování střechy
podíl solárního pokrytí (%)
40%
sklon střechy
klimatická zóna
70%
IV
III
II
I
60°
30°
45°
1
2
3
Příklad
6
výchozí data
teploty Tv: 45 °C
jednoduchá délka potrubí 210 m, 80 % uvnitř,
20 % venku s tepelnou izolací změkčeným
plastem tloušťky 30 mm (0,035 W/mK)
7
8
9
100
70
50 40 30
potřeba teplé vody
(litry na osobu a den)
60 |solární systémy|technické informace
počet osob
5
přirážkové součinitele pro počet kolektorů při
větších délkách potrubí (jednoduché)
délky potrubí 20 m, přirážka cca 10 %
délky potrubí 30 m, přirážka cca 15 %
délky potrubí 40 m, přirážka cca 20 %
26_05_01_0427
4
www.stiebel-eltron.cZ
solární kolektory sol 27 plus
materiálová specifikace pro pŘípravu teplé vody
PLOChá STřEChA
/STěNA
VLNITá STřEChA
TAšKOVá STřEChA
Příklad: standardní sestava 2 kolektory pro taškovou střechu, 300 l nádrž (SADA 1)
popis
obj. číslo
počet
Sol 27 plus solární plochý kolektor
220455
1
2
3
RyChLOUPEVňOVACí SADA PRO TAšKOVOU STřEChU SVISLE
SMR1 rychloupevňovací rám pro jeden kolektor svisle
221367
1
1
SMR2 rychloupevňovací rám pro dva kolektory svisle
221368
1
1
SRv sada na propojení rámů
221369
1
SbP rychloupevňovací sada pro taškovou střechu
221366
1
1
2
TAšKOVá STřEChA SVISLE
R1 montážní rám pro 1 kolektor
220456
1
1
R2 montážní rám pro 2 kolektory
220457
1
1
Rv sada na propojení rámů*
185660
1
bP upevňovací sada na taškovou střechu
185544
2
2
3
RA podpěra rámu 15-30°
185661
2
2
3
°
TAšKOVá STřEChA VODOROVNě VEDLE SEBE
R2 montážní rám pro 1 kolektor vodorovně
220457
1
2
3
Rv sada na propojení rámů*
185660
1
2
bP upevňovací sada na taškovou střechu
185544
2
4
6
kompenzátor
223223
podle počtu skupin
°
RA podpěra rámu 15-30°
185661
2
4
6
°
TAšKOVá STřEChA VODOROVNě NAD SEBOU
R2 montážní rám pro 1 kolektor vodorovně
220457
1
2
3
bP upevňovací sada na taškovou střechu
185544
2
3
4
Rv W sada na vodorovné propojení rámů
220613
1
2
VLNITá STřEChA SVISLE
R1 montážní rám pro 1 kolektor
220456
1
1
R2 montážní rám pro 2 kolektory svisle
220457
1
1
Rv sada na propojení rámů*
185660
1
bW upevňovací sada na vlnitou střechu
185659
2
2
3
kolektorová lišta
220194
2
2
3
RA podpěra rámu 15-30°
185661
2
2
3
°
VLNITá STřEChA VODOROVNě VEDLE SEBE
R2 montážní rám pro 1 kolektor vodorovně
220457
1
2
3
Rv sada na propojení rámů*
185660
1
2
bW upevňovací sada na vlnitou střechu
185659
2
4
6
kolektorová lišta
220194
2
4
6
RA podpěra rámu 15-30°
185661
2
4
6
°
kompenzátor
223223
podle počtu skupin
°
PLOChá STřEChA POPř. NáSTěNNá MONTáž SVISLE
R1 montážní rám pro 1 kolektor
220456
1
1
R2 montážní rám pro 2 kolektory svisle
220457
1
1
Rv sada na propojení rámů*
185660
1
bF S upevňovací sada na plochou střechu nebo stěnu
185543
2
2
3
PLOChá STřEChA POPř. NáSTěNNá MONTáž VODOROVNě VEDLE SEBE
R2 montážní rám pro 1 kolektor vodorovně
220457
1
2
3
Rv sada na propojení rámů*
185660
1
2
bF W upevňovací sada na plochou střechu nebo stěnu
074324
2
4
6
kompenzátor
223223
podle počtu skupin
°
SPOLEČNé PříSLUšENSTVí
vlnová hadice pro průchod střechou (2ks)
073469
1
1
1
SoKi plus kompaktní solární instalace
220458
1
1
1
SoKi 6 plus kompaktní solární instalace s SoM 6 plus
220459
1
1
1
°
SoKi 7 plus kompaktní solární instalace s SoM 7 plus
220460
1
1
1
°
SoM 6 plus solární regulace pro 1 odběr
220462
1
1
1
SoM 7 plus solární regulace pro 2 odběry
•
220461
1
1
1
SOM 8 electronic comfort solární regulace
•
074350
1
1
1
jímka pro kolektorové čidlo (1ks pro každou regulaci)
185307
1
1
1
expanzní nádrž 18 l, do 8 bar, odolná h-30
074030
1
1
expanzní nádrž 25 l, do 7 bar, odolná h-30
074031
1
expanzní nádrž 50 l, do 10 bar, odolná h-30
187868
teplonosná kapalina h-30, 10 l kanystr
073221
1
1
teplonosná kapalina h-30, 20 l kanystr
073222
1
1
2
Sbb 300 plus solární zásobník 300 l
187873
1
1
SBB 400 plus solární zásobník 400 l
•
187874
1
SBB 600 plus solární zásobník 600 l
•
187875
SBB 401 WP SOL zásobník solár/tepel. čerpadlo 400 l •
221362
1
SBB 501 WP SOL zásobník solár/tepel.čerpadlo 500 l •
227534
-
4
5
6
8
10
12
15
16
2
1
2
1
2
2
3
3
2
3
4
2
4
2
4
4
6
6
3
6
3
6
6
9
8
4
8
2
1
4
4
1
2
2
5
5
3
2
6
6
4
2
8
8
2
4
4
10
10
6
3
12
12
3
6
6
15
15
8
4
16
16
4
3
8
5
4
10
6
5
12
8
6
16
10
8
20
12
9
24
15
12
30
16
12
32
8
10
12
16
20
24
30
32
4
5
3
5
6
4
6
7
4
8
9
6
10
12
8
12
15
9
15
18
12
16
20
16
2
1
4
4
4
1
2
2
5
5
5
3
2
6
6
6
4
2
8
8
8
2
4
4
6
10
10
6
3
6
12
12
3
6
6
9
15
15
8
4
8
16
16
4
3
8
8
8
5
4
10
10
10
6
4
12
12
12
8
6
16
16
16
10
8
20
20
20
12
9
24
24
24
15
12
30
28
30
16
12
32
32
32
2
1
4
1
2
2
5
3
2
6
4
2
8
2
4
4
10
6
3
12
3
6
6
15
8
4
16
4
3
8
5
4
10
6
5
12
8
7
16
10
8
20
12
9
24
15
12
30
16
12
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
-
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
-
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
5
4
3
2
3
-
3
1
1
1
1
1
1
1
2
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
4
4
-
Materiálová specifikace je vztažena na hydraulické skupiny. Hydraulicky smí být spojeno max. 5 kolektorů. Od počtu 6 kolektorů je nutné rozdělení do více skupin.
* Při požadovaném spojení rámů jednotlivých hydraulických skupin, musí být počet sad RV přizpůsoben potřebě.
Dimenzování expanzní nádrže a teplonosné kapaliny H-30 odpovídá solární nádrži SBB...plus/SBB...WP SOL při jednoduché délce potrubí mezi kolektory a nádrží 15 m.
• alternativně
° jen je-li třeba
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 61
solární kolektory sol 27 basic | sol 23 plus
materiálová specifikace pro pŘípravu teplé vody
Solární kolektory SOL 27 basic.
Příklad: standardní sestava 2 kolektory pro taškovou střechu, 300 l nádrž
popis
obj. číslo
Sol 27 basic solární plochý kolektor
228927
TAšKOVá STřEChA SVISLE
R1 montážní rám pro 1 kolektor
229320
R2 montážní rám pro 2 kolektory
229321
Rv sada na propojení rámů*
185660
bP upevňovací sada na taškovou střechu
185544
PLOChá STřEChA POPř. NáSTěNNá MONTáž SVISLE
R1 montážní rám pro 1 kolektor
229320
R2 montážní rám pro 2 kolektory svisle
229321
Rv sada na propojení rámů*
185660
bF S upevňovací sada na plochou střechu nebo stěnu
229323
SPOLEČNé PříSLUšENSTVí
vlnová hadice pro průchod střechou (2ks)
073469
SoKi plus kompaktní solární instalace
220458
SoKi 6 plus kompaktní solární instalace s SoM 6 plus
220459
°
SoKi 7 plus kompaktní solární instalace s SoM 7 plus
220460
°
SoM 6 plus solární regulace pro 1 odběr
220462
SoM 7 plus solární regulace pro 2 odběry
•
220461
SoM 8 electronic comfort solární regulace
•
074350
jímka pro kolektorové čidlo (1ks pro každou regulaci)
229322
expanzní nádrž 18 l, do 8 bar, odolná h-30
074030
expanzní nádrž 25 l, do 7 bar, odolná h-30
074031
expanzní nádrž 50 l, do 10 bar, odolná h-30
187868
teplonosná kapalina h-30, 10 l kanystr
073221
teplonosná kapalina h-30, 20 l kanystr
073222
Sbb 300 plus solární zásobník 300 l
187873
Sbb 400 plus solární zásobník 400 l
•
187874
Sbb 600 plus solární zásobník 600 l
•
187875
Sbb 401 WP Sol zásobník solár/tepel. čerpadlo 400 l
•
221362
Sbb 501 WP Sol zásobník solár/tepel.čerpadlo 500 l
•
227534
počet
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
16
1
2
1
2
1
1
1
3
2
1
4
1
2
2
5
2
2
2
6
4
2
8
2
4
4
10
6
3
12
3
6
6
15
8
4
16
1
2
1
2
1
1
1
3
2
1
4
1
2
2
5
2
2
2
6
4
2
8
2
4
4
10
6
3
12
3
6
6
15
8
4
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
-
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
-
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
5
4
3
2
3
-
3
1
1
1
1
1
1
1
2
5
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
4
4
-
počet
1
1
1
-
2
1
1
1
1
3
1
2
1
-
4
1
3
1
2
5
1
4
1
-
6
2
4
2
1
3
8
2
6
2
1
4
10
2
8
2
1
5
12
3
9
3
2
8
15
3
12
3
2
10
16
4
12
4
3
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
-
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
-
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
4
4
3
2
3
-
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
1
2
5
4
4
-
Solární kolektory SOL 23 plus.
Příklad: standardní sestava 3 kolektory pro taškovou střechu, 300 l nádrž
popis
obj. číslo
Sol 23 plus solární plochý kolektor
221363
sada bočních krytů*
221364
kompenzátor
223223
vlnová hadice pro průchod střechou (2ks)
073469
sada trubkové průchodky**
221365
°
rozšíření krytu nad sebou
221372
°
SPOLEČNé PříSLUšENSTVí
SoKi plus kompaktní solární instalace
220458
SoKi 6 plus kompaktní solární instalace s SoM 6 plus
220459
°
SoKi 7 plus kompaktní solární instalace s SoM 7 plus
220460
°
SoM 6 plus solární regulace pro 1 odběr
220462
SoM 7 plus solární regulace pro 2 odběry
•
220461
SoM 8 electronic comfort solární regulace
074350
°
expanzní nádrž 18 l, do 8 bar, odolná h-30
074030
expanzní nádrž 25 l, do 7 bar, odolná h-30
074031
expanzní nádrž 50 l, do 10 bar, odolná h-30
187868
°
teplonosná kapalina h-30, 10 l kanystr
073221
teplonosná kapalina h-30, 20 l kanystr
073222
Sbb 300 plus solární zásobník 300 l
•
187873
Sbb 400 plus solární zásobník 400 l
•
187874
Sbb 600 plus solární zásobník 600 l
•
187875
Sbb 401 WP Sol zásobník solár/tepel. čerpadlo 400 l
•
221362
Sbb 501 WP Sol zásobník solár/tepel.čerpadlo 500 l
•
227534
Materiálová specifikace je vztažena na hydraulické skupiny. hydraulicky smí být spojeno max. 5 kolektorů. od počtu 6 kolektorů je nutné rozdělení do více skupin.
* Při požadovaném spojení rámů jednotlivých hydraulických skupin, musí být počet sad Rv přizpůsoben potřebě.
dimenzování expanzní nádrže a teplonosné kapaliny h-30 odpovídá solární nádrži Sbb...plus/Sbb...WP Sol při jednoduché délce potrubí mezi kolektory a nádrží 15 m.
• alternativně
° jen je-li třeba
62 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pROjEKTOváNí sOusTAvy
pŘibližné dimenZování solární soustavy pro velké soustavy tv
Poznámka.
dimenzování podle vedle uvedených
faktorů není náhradou za definitivní
výpočet s použitím našeho solárního
počítačového programu. v případě zakázky doporučujeme provést počítačový
výpočet. Je možné, že oproti přibližnému
dimenzování vzniknou odchylky.
Příklad.
44 osob
Potřeba Tv: 40 litrů/osoba
Typ kolektoru: Sol 27 plus
Směr oblohy: jihozápad
Úhel postavení: 30°
Klimatická zóna: lll
Výpočet.
Spotřeba vody:
44 osob x 40 l/osoba = 1760 litrů/den
výkon kolektoru: 140 litrů/den
oprava nasměrování: 1,1
výkon kolektoru po opravě:
140 l/den/1,1 = 116 litrů/kolektor
Počet kolektorů:
1760 l/den/116 l/kolektor = 15 kusů
Výsledek.
15 kusů kolektorů Sol 27 plus
Rozděleny do tří skupin po 5 kusech
Zásobník Tv 2475 litrů
4 kusy Sbb 600 plus
www.stiebel-eltron.cZ
Nabídka TUV
Průměrná teplota TUv 45 °C. Nasměrování kolektorů k jihu,
Úhel postavení 40° až 50° (solární příspěvek na pokrytí cca 50 až 60 % v roce)
solární
sluneční
klimatická zóna svithodiny
sol 27 plus
[l]
sol 27 basic
[l]
sol 23 plus
[l]
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
110
125
140
150
165
180
190
90
120
135
145
160
175
185
90
100
110
120
130
145
150
< 1500
1500-1700
1700-1900
1900-2100
2100-2300
2300-2500
> 2500
Objem zásobníku TV
velikost zásobníku TUv činí 1,2násobek denní potřeby Tv
klimazóna
sluneční
svithodiny
sol 27 plus
[l]
sol 27 basic
[l]
sol 23 plus
[l]
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
< 1500
1500-1700
1700-1900
1900-2100
2100-2300
2300-2500
> 2500
130
150
165
180
200
215
220
125
145
160
175
195
210
215
105
120
130
145
160
170
175
Opravné součinitele
Při odchylce od ideálního nasměrování (jih) nebo úhlu postavení (45°) je nutno počet
kolektorů procentuálně zvětšit
nasměrování
součinitel
jih
jihozápad
jihovýchod
západ
východ
1
1,1
1,1
1,2
1,2
úhel nastavení
součinitel
45°
20°
30°
60°
70°
1
1,1
1,1
1,2
1,2
technické informace|solární systémy | 63
pROjEKTOváNí sOusTAvy
pŘibližné dimenZování solární soustavy pro podporu vytápění
Příklad..
Energetický zisk
QN budovy = 7 kW
minimální venkovní teploty: –12 °C
teplota místnosti: +20 °C
doba vytápění: 10 hodin denně
typ kolektorů: Sol 27 plus
směr oblohy: jih
úhel postavení: 40°
Klimatická zóna: ii
Prům. teplota topné vody 45 °C (podpora vytápění v přechodném období do venkovní teploty
+ 10°C). Nasměrování kolektorů k jihu. Úhel postavení 40° až 50°
Výpočet.
teplotní rozdíl 1
(+20 °C) – (–12 °C) = 32 K
teplotní rozdíl 2
(+20 °C) – (+10 °C) = 10 K
potřeba tepla při +10 °C
7 kW/32 K x 10 K =2,19 kW
denní spotřeba energie
2,19 kW x 10 h =21,9 kWh
energetický zisk jednoho kolektoru
podle tabulky = 5,55 kWh
21,90 kWh / 5,55 kWh = 3,95 hodin
velikost zásobníku vytápění
podle tabulky = 145 l pro 1 kolektor
4 x 145 litrů = 580 litrů
Výsledek.
4 kusy kolektoru Sol 27 plus
zásobníkový ohřívač: SbK 600/150
solární
klimatická zóna
sluneční svithodiny sol 27 plus
[h/a]
kwh/kolektor
sol 23 plus
kwh/kolektor
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
< 1500
1500-1700
1700-1900
1900-2100
2100-2300
2300-2500
> 2500
3,90
4,45
5,00
5,00
6,00
6,60
7,20
4,75
5,45
6,15
6,80
7,50
8,20
7,85
Objem zásobníku TV
objem zásobníku je závislý na potřebě tepla budovy.
Minimální objem zásobníku na jeden kolektor
solární
klimatická zóna
sluneční svithodiny sol 27 plus
[h/a]
[min. l]
sol 23 plus
[min. l]
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
< 1500
1500-1700
1700-1900
1900-2100
2100-2300
2300-2500
> 2500
105
115
125
135
150
160
170
125
140
155
165
180
195
210
Opravné součinitele
Při odchylce od ideálního nasměrování (jih) nebo úhlu postavení (45°) je nutno počet
kolektorů procentuálně zvětšit.
nasměrování
součinitel
jih
jihozápad
jihovýchod
západ
východ
1
1,1
1,1
1,2
1,2
Úhel postavení
součinitel
45°
20°
30°
60°
70°
1
1,1
1,1
1,2
1,2
64 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pROjEKTOváNí sOusTAvy
pŘibližné dimenZování solární soustavy pro ohŘev vody baZénu
výpočet spotřeby energie pro ohřev vody
do bazénu je závislý na řadě faktorů,
jež nejsou částečně konstantní. Teplota
okolí, relativní vlhkost vzduchu a u venkovních bazénů rychlost větru určují
podstatným způsobem vznikající ztráty
odpařováním, konvekcí, vyzařováním
a trasmisí. K tomu přistupuje energie,
vynaložená pro potřebný ohřev čerstvé
a doplňkové vody. Přímé sluneční záření
sice částečně zajišťuje určité vyrovnání,
avšak v našich zeměpisných šířkách převažují ztráty. vzhledem k tomu, že podle
vzorců je přesný výpočet potřeby tepla
složitý, opíráme se všeobecně o využití empirických hodnot. Tyto hodnoty
jsou založeny na měřeních a zkouškách,
a nabízejí dostatečně dobrou přesnost.
Kryté bazény
Při výpočtu solární soustavy pro ohřev
vody v krytém bazénu se vychází většinou z celoročního využití. doporučuje se
dimenzovat na během roku vypočítaný
podíl sluneční energie 50 až 60 %, neboť
v této oblasti se pohybuje optimální poměr nákladů k využití. Průměrná teplota
vody v bazénu činí 24 °C při teplotě prostoru 28 °C. Tepelná bilance pro ohřev
vody je u krytého bazénu celkově příznivější než u venkovního bazénu, takže
se vystačí s menší plochou kolektoru.
Zastřešením bazénu se výdaj energie
zmenšuje o cca 50 %.
Venkovní bazény
Zde se vychází z přibližně stoprocentního krytí energie solární soustavou.
Časové období využití u venkovního
bazénu se pohybuje v měsících květen
až září. doporučená průměrná teplota
vody v bazénu leží mezi 22-23 °C. Přitom
může teplota vody v bazénu při chybějícím slunečním záření také klesnout pod
požadované hodnoty. výdaj energie,
potřebný pro přípravu vody do bazénu
a jako následek toho i plocha kolektoru
se zmenšuje také instalací zastřešení
a stavbou venkovního bazénu v chráněné poloze. v opačném případě dopadne
dimenzování kolektoru nepříznivěji. Je
nutno také uvážit, že zvýšení průměrné
teploty o 1 °C má za následek zvětšení
plochy kolektoru o cca 25 procent. Pokud se vyžaduje konstantní teplota vody
v bazénu, je nutno instalovat další zdroj
tepla.
www.stiebel-eltron.cZ
Venkovní bazén
Koupací sezóna polovina května až polovina září, prům. teplota vody v bazénu 23°C.
Nasměrování kolektorů k jihu. Úhel postavení 45, solární příspěvek na pokrytí cca
90% v sezóně. Tepel. ztráta bez zastřešení max. 1,0 K/d, se zastřeš, max. 0,7 K/d,
prům. hloubka 1,4 m.
solární
klimatická
zóna
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
sluneční
svithodiny
[h/a]
< 1500
1500-1700
1700-1900
1900-2100
2100-2300
2300-2500
> 2500
součinitel
bez zastřešení
sol 27 plus
0,60
0,50
0,40
0,35
0,30
0,25
0,25
součinitel
se zastřešením
sol 27 plus
0,40
0,30
0,30
0,25
0,25
0,20
0,20
Krytý bazén
Koupací sezóna celoroční, průměrná teplota vody v bazénu 24 až 26 °C. Nasměrování kolektorů kjihu. Úhel postavení 45, solární příspěvek na pokrytícca 60 % v roce.
Tepelná ztráta bez zastřešení max. 1,0 K/d, se zastřešením max. 0,5 K/d, průměrná
hloubka 1,4 m.
solární
klimatická
zóna
ii
iii
iv
v
vi
vii
sluneční
svithodiny
[h/a]
1500-1700
1700-1900
1900-2100
2100-2300
2300-2500
> 2500
součinitel
bez zastřešení
sol 27 plus
0,80
0,70
0,60
0,50
0,45
0,40
součinitel
se zastřešením
sol 27 plus
0,40
0,35
0,30
0,30
0,25
0,25
Opravné součinitele
Při odchylce od ideálního nasměrování (jih) nebo úhlu sklonu (45°) je nutno počet
kolektorů procentuálně zvětšit.
nasměrování
součinitel
úhel sklonu
součinitel
jih
jih-západ
jih-východ
západ
východ
1
1,1
1,1
1,2
1,2
45°
20°
30°
60°
70°
1
1,1
1,1
1,2
1,2
Povrch vody x součinitel = plocha kolektoru (aperturní plocha)
Účinná plocha u kolektoru Sol 27 S = 2,41 m2, u kolektoru Sol 23 plus = 2,00 m2
Příklad.
Výpočet.
venkovní bazén bez zastřešení
velikost 4,0 x 7,5 m = 30 m2
Typ kolektoru: Sol 27 plus
Směr oblohy: jihozápad
Úhel postavení: 30°, klimatická zóna: ii
30,00 m2x 0,5x1,1 x1,1 =18,2m2
18,2 m2/2,41 m2/kolektor = 8 kolektorů
Data soustavy.
Plocha bazénu: 30,0 m2
Součinitel plochy kolektoru: 0,5
oprava na směr oblohy: 1,1
oprava na úhel postavení: 1,1
Plocha kolektoru: 2,41 m2
Výsledek.
8 kusů kolektorů Sol 27 plus,
rozdělené do dvou skupin po čtyřech
kolektorech plus kolektory pro přípravu
Tv.
technické informace|solární systémy | 65
pROjEKTOváNí sOusTAvy
dimenZování tepelných výměníků
Dimenzování tepelného výměníku pro ohřev teplé vody
tepelný
výměník
typ
vestavěný
Sbb 300 plus*
tepelný výměník Sbb 400 plus*
dole
Sbb 600 plus*
vnitřní
WTW 21/13
tepelný
WTW 28/18
výměník
WTW 28/23
externí
WT 10
tepelný
WT 20
výměník
WT 30
WT 40
sol 27 plus
sol 27 basic sol 23 plus teploty
max. ks.
max. ks.
max. ks.
3
4
6
3
4
5
8
12
18
24
3
4
6
3
4
5
8
12
18
24
4
6
8
4
5
6
12
18
24
36
primární
[°C]
60/52
60/52
60/52
60/52
60/52
60/52
60/52
60/52
60/52
55/45
sekundární
[°C]
45
45
45
45
45
45
50/40
50/40
50/40
35/30
objem. průtok
tlaková ztráta
primární
[m3/h]
0,75
0,75
1,00
0,30
0,40
0,50
1,20
1,80
2,40
6,00
primární
[hPa]
20
20
32
60
20
40
90
80
60
120
sekundární
[m3/h]
1,50
2,20
2,90
4,80
sekundární
[hPa]
170
100
90
200
Primární okruh je naplněn teplonosným médiem h-30 l.
Dimenzování tepelného výměníku pro ohřev vody do bazénu
tepelný
výměník
externí
tepelný
výměník
typ
WT 10
WT 20
WT 30
WT 40
sol 27 plus
sol 27 basic sol 23 plus teploty
max. ks.
max. ks.
max. ks.
8
12
18
24
8
8
18
16
12
18
24
36
primární
[°C]
40/52
40/52
40/52
55/45
sekundární
[°C]
30/24
30/24
30/24
35/30
objem. průtok
tlaková ztráta
primární
[m3/h]
1,20
1,80
2,40
6,00
primární
[hPa]
90
80
60
120
sekundární
[m3/h]
1,50
2,20
2,90
4,80
sekundární
[hPa]
170
100
90
200
Primární okruh je naplněn teplonosným médiem h-30 l.
Dimenzování tepelného výměníku pro podporu vytápění
tepelný
výměník
externí
tepelný
výměník
typ
WT 10
WT 20
WT 30
WT 40
sol 27 plus
sol 27 basic sol 23 plus teploty
max. ks.
max. ks.
max. ks.
8
12
18
24
8
12
18
24
12
18
24
36
primární
[°C]
60/52
60/52
60/52
55/45
sekundární
[°C]
50/40
50/40
50/40
35/30
objem. průtok
tlaková ztráta
primární
[m3/h]
1,20
1,80
2,40
6,00
primární
[hPa]
90
80
60
120
sekundární
[m3/h]
1,50
2,20
2,90
4,80
sekundární
[hPa]
170
100
90
200
Primární okruh je naplněn teplonosným médiem h-30 l.
66 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pROjEKTOváNí sOusTAvy
dimenZování membránové tlakové expanZní nádoby
Všeobecné informace.
Membránové tlakové expanzní nádoby
jsou bezpečnostním zařízením v uzavřených soustavách tepelných zdrojů.
Nádoby slouží pro pojmutí teplonosného média při změně objemu ohřevem,
případně při ochlazení soustavy. Příliš
málo dimenzované tlakové expanzní nádoby jsou příčinou provozních poruch
a poškození soustavy. hlavní poškození přitom vzniká vlivem kontrakce při
ochlazení. Je-li expanzní nádoba příliš malá, nemůže teplonosné médium
již přitékat, a proto nasává soustava
vzduch, například těsněními ventilů.
Při ohřevu soustavy nemůže příliš malá
expanzní nádoba již přijmout dostatek
teplonosného média a otevírá se pojistný ventil. Tím ztrácí soustava kapalinu
teplonosného média, jež pak chybí při
ochlazování. expanzní nádoba musí být
schopna pojmout přídavně k roztaženému objemu teplonosného média obsah
teplonosného média krát odpařovací
součinitel kolektorů, aniž by se otevřel
pojistný ventil (soustava s vlastní bezpečností).
Příklad.
dimenzování tlakové expanzní nádoby
u soustavy s vlastní bezpečností se dvěma kolektory typu Sol 27 plus a celkem
20 metry potrubí mezi kolektorovým
polem a zásobníkem Tv. viz výpočet
vpravo.
Odpařovací součinitel.
odpařovací součinitel má u všech typů
kolektorů hodnotu 1,0.
Výpočet objemu teplonosného média a tlakové expanzní nádoby
Platí pouze pro solární soustavy s vlastní bezpečností s max. výškovým rozdílem
mezi kolektorem a tlak. expanzní nádobou 20 metrů, s jedním poj istným ventilem
s otevíracím přetlakem 6 bar a tlak. expanzní nádobou se vstup, tlakem 3 bar.
Objem teplonosného média kolektorů
typ
Sol 27 plus
Sol 27 basic
Sol 23 plus
+ kolektorová skupina
objem kolektor. pole
objem [l]
1,72
1,5
1,40
0,39
x
počet [ks]
2
=
objem [l]
3,44
=
0,39
3,83
1
Objem teplonosného média potrubí
měděná trubka
15 x 1,0
objem [l]
0,13
18 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
35 x 1,5
42 x 1,5
54 x 2,0
0,20
0,31
0,49
0,80
1,20
1,96
počet [ks]
x
20
objem [l]
=
4,00
=
4,00
=
objem [l]
14,7
=
14,7
Objem teplonosného média tepelného
typ
Sbb 300 plus
Sbb 400 plus
Sbb 600 plus
objem [l]
14,7
15,7
22,1
x
počet [ks]
1
Mezisoučet
kolektorové pole [l]
3,83
+
potrubí [l]
4,0
+
tepelný výměník [l]
14,7
=
součinitel
0,005
=
rezerva kapaliny [l]
0,11
Z-součet [l]
22,53
Rezerva kapaliny
mezisoučet [l]
22,53
x
Minimální rezerva kapaliny je 3 litry.
Celkový součet objemu teplonosného média h-30 L
mezisoučet [l]
22,53
+
rezerva kapaliny [l]
3,0
=
součet h-30 [l]
25,53
celkový objem [l]
( 25,53
-
objem kolektoru [l]
3,44 )
x
součinitel
0,0849
součinitel
1,0
odpaření [l]
3,83
Expanzní objem
=
expanze [l]
1,88
Odpařované množství
objem kolektoru [l]
3,83
x
=
Součet expanzního objemu
expanze [l]
1,88
+
odpaření [l]
3,83
fl-rezerva [l]
0,11
+
=
objem [l]
8,71
Velikost expanzní nádrže
objem [l]
8,71
:
faktor
0,385
=
velikost [l]
22,62
Zvolená expanzní nádrž
objem [l]
25
www.stiebel-eltron.cZ
přetlak [bar]
3,0
technické informace|solární systémy | 67
projektování soustavy sol 27 plus|tabulka dimenZování,
roZdělení skupin, průměr potrubí, oběhové čerpadlo
Instalace potrubí.
Tabulka dimenzování pro ploché kolektory SOL 27 plus
Jmenovitý objemový průtok jedním kolektorem činí 50 až 300 l/h. Jedna skupina kolektorů může být protékána maximálním objemovým průtokem 300 l/h.
U soustav s více než pěti kolektory je zapotřebí paralelní zapojení několika skupin. Aby se získalo rovnoměrné průtočné
množství pro každou skupinu, je nutno
kolektory rozdělit rovnoměrně. Rozdělení do skupin, odstupňování potrubí
a velikost oběhového čerpadla je možno
zjistit z vedle uvedené tabulky.
počet
kolektorů
[ks]
1
2
3
4
5
6
8
10
12
rozdělení
do skupin
[ks]
1
1
1
1
1
2
2
2
3
objemový
průtok
[m3/h]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60
0,60
0,60
0,90
potrubí
přívod
[mm]
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,0
15
3
0,90
28 x 1,5
16
4
1,20
28 x 1,5
18
6
1,80
35 x 1,5
20
4
1,20
35 x 1,5
20
5
1,50
35 x 1,5
21
7
2,10
35 x 1,5
24
6
1,80
35 x 1,5
24
8
2,40
35 x 1,5
25
5
1,50
35 x 1,5
27
9
2,70
35 x 1,5
ruční odvzdušňovače
22 x 1
22 x 1
28 x 1,5
vstup
výstup
Upozornění
Solární kompaktní instalační soupravy
SoKi plus, SoKi 6 plus a SoKi 7 plus mají
sériově vestavěno oběhové čerpadlo
ST 15/6 eCo. Čerpadlo je použitelné až
pro 16 kolektorů Sol 27 plus. U větších
soustav je třeba použít uvedená oběhová
čerpadla bez solární kompaktní instalační soupravy SoKi.
Rozdělení skupin a průměr potrubí.
dimenzování čerpadel s přívodem 20 m
ke kolektorovém poli, tlaková ztráta
100 hPa tepelného výměníku. Souprava
SoKi plus, SoKi 6 plus, SoKi 7 plus s čerpadlem ST 15/6 eCo.
68 |solární systémy|technické informace
odstupňování
[mm]
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
22 x 1,0
18 x 1,0
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
35 x 1,5
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
35 x 1,5
35 x 1,5
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
čerpadlo
solárního
okruhu
ST 15/6 eCo ;
UPS 25-40
ST 15/6 eCo
UPS 25-80
UPS 32-120 F
www.stiebel-eltron.cZ
projektování soustavy sol 27 basic|tabulka dimenZování,
roZdělení skupin, průměr potrubí, oběhové čerpadlo
Instalace potrubí.
Tabulka dimenzování pro ploché kolektory SOL 27 basic
Jmenovitý objemový průtok jedním kolektorem činí 50 až 300 l/hod. Jedna
skupina kolektorů může být protékána
maximálním objemovým průtokem 300
l/hod. U soustav s více než pěti kolektory
je zapotřebí paralelní zapojení několika skupin. Aby se získalo rovnoměrné
průtočné množství pro každou skupinu,
je nutno kolektory rozdělit rovnoměrně.
Rozdělení do skupin, odstupňování potrubí a velikost oběhového čerpadla je
možno zjistit z vedle uvedené tabulky.
počet
kolektorů
[ks]
1
2
3
4
5
6
8
10
12
rozdělení
do skupin
[ks]
1
1
1
1
1
2
2
2
3
objemový
průtok
[m3/h]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60
0,60
0,60
0,90
potrubí
přívod
[mm]
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,0
15
3
0,90
28 x 1,5
16
4
1,20
28 x 1,5
18
6
1,80
35 x 1,5
20
4
1,20
35 x 1,5
20
5
1,50
35 x 1,5
21
7
2,10
35 x 1,5
24
6
1,80
35 x 1,5
24
8
2,40
35 x 1,5
25
5
1,50
35 x 1,5
27
9
2,70
35 x 1,5
22 x 1
22 x 1
28 x 1,5
vstup
výstup
Upozornění
Solární kompaktní instalační soupravy
SoKi plus, SoKi 6 plus a SoKi 7 plus mají
sériově vestavěno oběhové čerpadlo
ST 15/6 eCo. Čerpadlo je použitelné až
pro 16 kolektorů Sol 27 basic. U větších
soustav je třeba použít uvedená oběhová
čerpadla bez solární kompaktní instalační soupravy SoKi.
Rozdělení skupin a průměr potrubí.
dimenzování čerpadel s přívodem 20 m
ke kolektorovém poli, tlaková ztráta
100 hPa tepelného výměníku. Souprava
SoKi plus, SoKi 6 plus, SoKi 7 plus s čerpadlem ST 15/6 eCo.
www.stiebel-eltron.cZ
odstupňování
[mm]
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
22 x 1,0
18 x 1,0
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
35 x 1,5
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
35 x 1,5
35 x 1,5
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
čerpadlo
solárního
okruhu
ST 15/6 eCo ;
UPS 25-40
ST 15/6 eCo
UPS 25-80
UPS 32-120 F
technické informace|solární systémy | 69
projektování soustavy sol 23 plus|tabulka dimenZování,
roZdělení skupin, průměr potrubí, oběhové čerpadlo
Instalace potrubí.
Tabulka dimenzování pro ploché kolektory SOL 23 plus
Jmenovitý objemový průtok jedním kolektorem činí 50 až 300 l/hod. Jedna
skupina kolektorů může být protékána
maximálním objemovým průtokem 300
l/hod. U soustav s více než pěti kolektory
je zapotřebí paralelní zapojení několika skupin. Aby se získalo rovnoměrné
průtočné množství pro každou skupinu,
je nutno kolektory rozdělit rovnoměrně.
Rozdělení do skupin, odstupňování potrubí a velikost oběhového čerpadla je
možno zjistit z vedle uvedené tabulky.
počet
kolektorů
[ks]
1
2
3
4
5
6
8
10
12
rozdělení
do skupin
[ks]
1
1
1
1
1
2
2
2
3
objemový
průtok
[m3/h]
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60
0,60
0,60
0,90
potrubí
přívod
[mm]
15 x 1,0
18 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
15
3
0,90
28 x 1,5
16
4
1,20
28 x 1,5
18
6
1,80
35 x 1,5
20
4
1,20
35 x 1,5
20
5
1,50
35 x 1,5
21
7
2,10
35 x 1,5
24
6
1,80
35 x 1,5
24
8
2,40
35 x 1,5
ruční odvzdušňovače
22 x 1
22 x 1
28 x 1,5
vstup
výstup
Upozornění
Solární kompaktní instalační soupravy
SoKi plus, SoKi 6 plus a SoKi 7 plus mají
sériově vestavěno oběhové čerpadlo
ST 15/6 eCo. Čerpadlo je použitelné až
pro 16 kolektorů Sol 23 plus. U větších
soustav je třeba použít uvedená oběhová
čerpadla bez solární kompaktní instalační soupravy SoKi.
Rozdělení skupin a průměr potrubí.
dimenzování čerpadel s přívodem 20 m
ke kolektorovém poli, tlaková ztráta
100 hPa tepelného výměníku. Souprava
SoKi plus, SoKi 6 plus, SoKi 7 plus s čerpadlem ST 15/6 eCo.
70 |solární systémy|technické informace
odstupňování
[mm]
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
18 x 1,0
18 x 1,0
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
35 x 1,5
35 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
28 x 1,5
22 x 1,0
22 x 1,0
čerpadlo
solárního
okruhu
ST 15/6 eCo ;
UPS 25-40
ST 15/6 eCo
UPS 25-80
UPS 32-120 F
www.stiebel-eltron.cZ
pROjEKTOváNí sOusTAv
diagram odporu v potrubí pro měděné trubky
Tlaková ztráta
diagram tlakové ztráty se vztahuje
na teplonosné médium h-30 l/lS. Pro
jednotlivé odpory, jako například trubkové oblouky, je nutno připočítat na tlakovou ztrátu potrubí přirážku 30 %. Pokud se instalují do kolektorového okruhu
přídavné instalační součásti, pak je třeba uvedenou tlakovou ztrátu, vztaženou
na vodu, násobit součinitelem 1,3.
Diagram odporu v potrubí pro měděné trubky
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
54
,0
x2
15
,0
x1
0,3
objemový průtok [l/hod]
0,6
,0
x1
0,4
18
0,5
200
0,2
100
90
80
70
60
/s
,0
x1
0,8
22
0,7
300
0,9
400
,5
x1
1,1
1,0
28
,0 m
v=3
500
,5
x1
2,0
1,9 8
1, 7
1,
1,6 5
1,
35
1,4 3
1, 2
1,
1000
900
800
700
600
,5
x1
2,5
42
12
,0
x1
0,1
50
10
40
,0
x1
30
20
10
0,2
0,3
0,5
0,6 0,8
1,5
3,0
4,5
6,0 7,5
15
30
45
75
150
pokles tlaku hPa/m pro teplonosné médium h-30 l/lS
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 71
pROjEKTOváNí sOusTAv
opatŘení ke snížení růstu bakterií (legionel)
Protibakteriální zapojení
Tv
přídavné ohřívání nastaveno na 60 °C
zásobník
topný okruh zakreslen
bez pojistných zařízení
topná vratná
voda voda
čerpadlo se
spínacími
hodinami
přídavné ohřívání
bgC
přípojení
solárních
kolektorů
alternativní
přídavné ohřívání
(kotel)
solární
teplotní čidlo
zpětný ventil
zkušební ventil
uzavírací ventil
redukční ventil
legionely jsou bakterie, které se mohou
dostat s pitnou vodou do instalace a při
teplotním rozsahu mezi 30 °C a 45 °C
se mohou rozmnožovat. Při teplotách
vyšších než 50 °C začíná jejich usmrcování, se vzrůstajícími teplotami se jejich
odumírání značně zkracuje. Pracovní list
dvgW W 551 předepisuje pro velké soustavy jednou denně ohřev celého obsahu
vody předehřívacích stupňů zařízení pro
ohřev pitné vody na 60 °C. Malé soustavy tomuto doporučení nepodléhají.
Malými soustavami jsou ohřívače pitné
vody se zásobníkem a centrální průtokové ohřívače pitné vody v:
- rodinných domcích,
- domcích pro dvě rodiny,
- soustavách s ohřívači pitné vody
s objemem < 400 i a objemem < 3 i v každém potrubí mezi výstupem
z ohřívače pitné vody a odběrovým
místem. Přitom není vzato v úvahu
případné cirkulační potrubí.
všechny ostatní soustavy jsou velkými
soustavami. U velkých soustav je vyžadováno jednou během dne ohřátí celého obsahu vody předehřívacích stupňů
soustav pro ohřev pitné vody. ohřev zásobníku je možno uskutečnit s použitím
zapojení, uvedeného na horním obrázku. Časově řízeným čerpadlem se přečerpá celý obsah zásobníku, a může tak
být ohřát stávajícím přídavným ohřevem
na 60 °C. ohřev by se měl provést mezi
17. a 19. hodinou, aby se dosáhlo co
možno největšího solárního příspěvku.
S tímto ohřevem je zaručeno usmrcení
bakterií, a je zajištěna večerní spotřeba
(při příliš malém solárním příspěvku).
Jako čerpadlo doporučujeme teplovodní čerpadlo řízené spínacími hodinami
firmy. ohřev celého zásobníku na 60
°C snižuje energetický výtěžek solární
soustavy. Proto se nabízí hydraulické
zapojení, v němž je naplněn libovolný
počet zásobníků (vyrovnávací zásobníky
typu SbP 700) topnou vodou. do těchto
72 |solární systémy|technické informace
26_05_01_0419
pojistný ventil
odtokové vedení
zásobníků se uloží solární energie. vyrovnávací zásobníky nepodléhají požadavkům pracovního listu dvgW W 551.
Zásobník TU v je nutno zahřát jednou
denně na 60 °C pouze tehdy, když nespadá pod definici malé soustavy.
www.stiebel-eltron.cZ
INsTAlACE
potrubí|letování|odvZdušňování a iZolace
Pokyny k instalaci
Minimální tloušťka izolace u potrubí podle EN 12976:2
Při instalaci musí být voleny krátké trasy potrubí. Přitom musí být zohledněny
průchodky střechou.
Pro zajištění hydraulického vyrovnání
musí být kolektorové pole zapojeno systémem „Tichelmann“ .
jmenovitá světlost dn
potrubí/armatur [mm]
do 22
do 35
do 42
přes 42
Propojení výstupního a vratného potrubí
je nutno provést s použitím ocelových
nebo měděných trubek. výstupní a vratné potrubí je třeba pájet natvrdo nebo
např. spojeno lisovanými fitinkami. Pro
práci používat pájky CP 105 a CP 203,
obě se používají bez tavidla. Pouze pro
fitinky z červené mosazi a mosazi se
používá tavidlo F-Sh-i podle normy diN
8511 (1985-07). Jiná tavidla by nepříznivě
ovlivnila bezpečnost proti korozi.
* vztaženo na tepelnou vodivost 0,04 W/(mK) při 10°C
Při použití solární kompaktní instalační
soupravy SoKi firmy STiebel elTRoN
je nutno respektovat při samostatném
použití diagram čerpadla. Na nejvyšším
místě soustavy je nutno umístit ruční
odvzdušňovací ventil, případně odvzdušňovací potrubí k ručnímu odvzdušňovacímu ventilu. v potrubních větvích mezi
kolektorem a pojistným ventilem nesmějí být zařazeny žádné uzavírací orgány. Potřebný otevírací přetlak pojistného
ventilu činí 6 bar. Na nejhlubším místě
soustavy je třeba uložit plnící a vypouštěcí zařízení. dále je nutno zařadit
do soustavy zpětný ventil. Potrubí uvnitř
budovy se instalují v průběhu montáže.
U vlnovkových, cihelných nebo vlnitých
střech s větším sklonem se k tomu doporučují větrací tašky; u plochých a vlnitých střech s menším sklonem se doporučuje vést potrubí skrz venkovní stěnu.
minimální tloušťka izolační vrstvy*
20
30
39
stejné jako vnitřní průměr
Příklad
Jiná potrubí.
Měděná trubka 22 mm + 2 x 30 mm
izolace se rovná celkovému průměru 82 mm.
Pro soustavu se smí použít výhradně hotová
kapalina teplonosného média h-30 l.
Tato kapalina se nesmí ředit vodou.
Soustava se naplní po skončení instalace
regulátoru a po naplnění zásobníku Tv.
Potrubí, která se montují šroubením
s upínacím kruhem, lisované fitinky
a hadice z vlnité trubky musejí být opatřena vhodnými těsnicími prostředky.
Těsnění musí být odolná všechny glykolu
a snášet teploty do 180 °C.
Pro tepelnou izolaci venkovních potrubí
je třeba použít izolační materiál odolný
všechny teplotě a ultrafialovému záření.
Je nutno dodržet minimální tloušťku izolační vrstvy podle eN 12976:2.
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 73
INsTAlACE
opatŘení na ochranu pŘed bleskem
Ochrana před bleskem pro kolektory
SOL 23 plus/27 plus
Ochrana kolektoru před bleskem | montáž na střešní krytinu
Pokud případně již existuje soustava ochrany před bleskem, je nutno
do ochranných opatření zahrnout tělesa
kolektorů, montážní rámy a potrubí.
Tuto práci musí provést odborný personál.
Potrubí
U každého kolektoru do plochy, která je zde
šrafovaně vyznačena zajistit spojení se soustavou na ochranu před bleskem.
26_05_01_0018
v těsné blízkosti kolektoru (nad střechou) je nutno připojit potrubí s použitím potrubních objímek (dát pozor
na korozi).
Montážní rám
Montážní rám se spojí se zařízením
na ochranu před bleskem odděleně
šroubovacími nebo upínacími spojkami
Ochrana kolektoru před bleskem | vestavěný kolektor
26_05_01_0299
spojovací body pro ochranu před bleskem
74 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
INsTAlACE
montáž kolektorů
Všeobecné informace
Předně je nutno prověřit dokonalý stav
stávající střešní konstrukce (je zapotřebí
posouzení odborného statika, případně
informace u stavební firmy). všechny
střešní práce musí provádět pokrývač.
Při práci na střechách je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště „bezpečnostní pravidla pro práce na střechách“ a“ bezpečnostní a záchranné
pomůcky“!
Je třeba dbát na instrukce k použití
a montáži kolektorů!
26_05_01_0026
Neupevňovat lano na koncích trubek
Doprava kolektorů
Kolektor se může vytáhnout na střechu
s použitím žebříku. K tomu je nutno uložit lano okolo celého rámu kolektoru.
Toto lano se nesmí upevnit na přípojkách kolektoru! Je nutno pečlivě ochránit
skleněné zákryty před poškozením.
Montážní výška
Montážní rámy jsou dimenzovány pro
maximální montážní výšku 8 m, případně 20 m při zatížení sněhem 1,25 kN/m2
(odpovídá předepsanému zatížení sněhem 1,2 kN/m2).
Při střešních pracích: dodržovat bezpečnostní předpisy!
Zatížení ledem
Okrajové a rohové části
Předepsané zatížení sněhem může být
značně překročeno vytvářením sněhových pytlů, závějemi sněhu a vytvářením
ledu. Proto je třeba provést odpovídající
preventivní opatření, aby k takovým případům nemohlo dojít.
Montážní rámy pro kolektory musejí být
upevněny mimo okrajové a rohové části.
a
Okrajové a rohové části
Předepsané zatížení sněhem
Při instalaci solárních kolektorů je třeba mít na zřeteli rozdílné zóny zatížení
sněhem, a tím rozdílné úhly postavení
kolektorů. Minimální hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
a/8
a/16
nadmořská zatížení sněhem
výška
2
•
•
•
•
•
>37°
> 41°
> 45°
> 48°
> 49°
> 51°
> 53°
> 54°
2a
•
•
•
•
> 35°
> 41°
> 45°
> 48°
> 50°
> 52°
> 53°
> 54°
> 55°
3
•
•
•
> 32°
> 39°
> 44°
> 48°
>50 °
> 52°
> 53°
> 54°
> 55°
> 56°
1
b/2
2
a šířka střechy
b délka střechy
www.stiebel-eltron.cZ
a/2
1 okrajová část, převis
2 spodní roh střechy
26_05_01_0237
1a
•
•
•
•
•
•
•
> 36°
> 40°
> 43°
> 46°
> 48°
> 49°
a/8
1
•
•
•
•
•
•
•
•
> 35°
> 39°
> 42°
> 44°
> 47°
a/16
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
b
technické informace|solární systémy | 75
pROjEKTOváNí sOusTAvy
smyková a tažná síla
Smyková a tažná síla
Při nástěnné montáži se vyskytují smykové a tažné síly, které musí být zachyceny.
Smyková a tažná síla
FZ
v závislosti na konstrukci stěny musí být
použito vhodné ukotvení. Každý montážní rám je nutno ukotvit vždy v 6 upevňovacích bodech, na které se rozdělí smyková a tažná síla.
26_05_01_0496
FQ
Silové údaje
mont. výška smyková
síla
[m]
[kN]
tažná
síla
[kN]
≦8
8 - 20
1,1
3,1
2,1
3,5
FZ tažná síla
FQ smyková síla
76 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pROjEKTOváNí sOusTAvy
odstupy Řad kolektorů
Odstupy při montáži
na plochou střechu
Odstupy montážních rámů na plochou střechu při svislé montáži
Při instalaci více řad kolektorů musí být
dodrženy minimální odstupy.
> 6,5 m
Odstupy montážních rámů na plochou střechu při vodorovné montáži
> 3,6 m
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 77
pŘíprava teplé vody
dohŘev plně elektronicky ŘíZeným průtokovým ohŘívačem
Schema zapojení
hydraulické | elektrické
2k
19
VII
42
42
41
34
27
5
10
6
3f
23
26
07_02_05_003_
2s
28
PE
N
L
S3
S2
1 2 3 4 5 6
2k
PE
N R1 N L
12 13 14
17 18 19 20
2s
M
3f
78 |solární systémy|technické informace
07_02_05_003_
S1
34
www.stiebel-eltron.cZ
pŘíprava teplé vody a podpora vytápění
dohŘev tepelným čerpadlem | ZaŘíZení východ-Západ
M
2s
2b
M
3c
www.stiebel-eltron.cZ
07_02_05_009_
3fo
9
10
5
6
42
42
19
2ko
3fw
9
10
5
6
42
42
19
2kw
34
VI
9
2e
2d
VII
22
5
M
22
10
6
2a
2
8
5
3a
9
23
1
hydraulické schéma zapojení
technické informace|solární systémy | 79
pŘíprava teplé vody a podpora vytápění
dohŘev tepelným čerpadlem | ZaŘíZení východ-Západ
M
3fo
3fw
N R2 N R1 N L
PE
M
S3
S2
S1
07_02_05_009_
2ko 2s 2kw
1 2 3 4 5 6
34
12 13 14 15 16 17 18 19 20
PE
N
L
Elektrické schéma zapojení
80 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
integrální ventilační jednotka
se solární pŘípravou teplé vody a podporou vytápění
hydraulické schéma zapojení
2k
19
2a
42
42
31
36
5
WW
5
28
5
6
10
10
9
1
3b
9
6
3a
3f
07_02_05_008_
23
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 81
integrální ventilační jednotka
se solární pŘípravou teplé vody a podporou vytápění
2k
Elektrické schéma zapojení
07_02_05_008_
3f
M
pohled A
82 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pŘíprava teplé vody | podpora vytápění
dohŘev plynovým kotlem | kombinovaný Zásobník
14
3c
13
M
10
07_02_05_005_
3f
9
5
42
6
42
19
2k
34
5
28
26
VII
2s
2d
3b
9
VI
9
18
10
6
5
11
15
2a
hydraulické schéma zapojení
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 83
pŘíprava teplé vody | podpora vytápění
dohŘev plynovým kotlem | kombinovaný Zásobník
3f
M
S3
S2
S1
07_02_05_005_
optional
1 2 3 4 5 6
PE
N R1 N L
12 13 14 15 16 17 18 19 20
PE
N
L
Elektrické schéma zapojení
84 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pŘíprava teplé vody | podpora vytápění | baZén
dohŘev plynovým kotlem | systém s dvěma Zásobníky
14
13
M
www.stiebel-eltron.cZ
07_02_05_004_
3f
9
10
5
42
6
42
19
2k
34
5
28
26
VII
2d
2s
9
3f.1
7
5
2p
3c
2e
V
9
3b
10
9
6
5
15
11
hydraulické schéma zapojení
technické informace|solární systémy | 85
pŘíprava teplé vody | podpora vytápění | baZén
dohŘev plynovým kotlem | systém s dvěma Zásobníky
3f
3f.1
N R2 N R1 N L
M
M
2p
2s
S3
S2
S1
07_02_05_004_
2k
1 2 3 4 5 6
34
PE
12 13 14 15 16 17 18 19 20
PE
N
L
Elektrické schéma zapojení
86 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pŘíprava teplé vody | podpora vytápění
dohŘev tepelným čerpadlem | systém se dvěma Zásobníky
42
42
www.stiebel-eltron.cZ
07_02_05_002_
3f
10
6
5
9
42
19
34
42
28
2s
42
19
26
VII
2d
42
19
9
3f.1
2k
V
2p
9
3c
3a
7
19
5
3b
2b
10
5
2a
6
2
5
8
5
23
1
hydraulické schéma zapojení
technické informace|solární systémy | 87
pŘíprava teplé vody | podpora vytápění
dohŘev tepelným čerpadlem | systém se dvěma Zásobníky
M
3f
3f.1
N R2 N R1 N L
PE
M
2p
2s
S3
S2
S1
07_02_05_002_
2k
1 2 3 4 5 6
34
12 13 14 15 16 17 18 19 20
PE
N
L
Elektrické schéma zapojení
88 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
pŘíloha
popis poZic pro doporučená Zapojení
popis pozic
1
1-1
1-2
2
2-1
2-2
2-3
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2k
2 ko
2 kw
2l
2m
2p
2r
2s
3
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3 f.1
3 f.2
3 fo
3 fw
3g
3x
3y
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
tepelné čerpadlo
odvětrávací modul lWM 250
chladící modul WPAC
regulace WPMW/WPMS
směšovací modul MSMW/MSMS
dálkové ovládání Fe 7
dálk.ovládání chlazení FeK
čidlo venkovní teploty
čidlo vratné vody tepelného čerpadla
čidlo teploty teplé vody, příprava teplé vody „vYP“
čidlo teploty teplé vody, příprava teplé vody „ZAP“
čidlo teploty směšovaného okruhu pro regulaci směšovaní
čidlo teploty 2.zdroje tepla
čidlo teploty zdroje
čidlo teploty bazénu
čidlo kolektoru-solární zařízení
čidlo kolektoru-zařízení východ
čidlo kolektoru-zařízení západ
čidlo 1 zvýšení teploty vratné vody
čidlo 1 zvýšení teploty vratné vody
čidlo zásobníku-solární zařízení akum.nádrž
čidlo zásobníku-solární zařízení další nádrž
čidlo zásobníku-solární zařízení teplá voda/chladící provoz
oběhové čerpadlo pro tepelné čerpadlo (zdroj tepla)
oběhové čerpadlo pro tepelné čerpadlo (strana vytápění)
oběhové čerpadlo pro přípravu teplé vody
oběhové čerpadlo pro topný okruh 1
oběhové čerpadlo pro topný okruh 2
oběhové čerpadlo pro ohřev bazénu
oběhové čerpadlo pro solární zařízení-příprava teplé vody
oběhové čerpadlo pro solární zařízení-podpora vytápění
oběhové čerpadlo pro solární zařízení-bazén
oběhové čerpadlo pro solární zařízení-východní strana
oběhové čerpadlo pro solární zařízení-západní strana
oběhové čerpadlo pro kotel na tuhá paliva
oběhové čerpadlo chlazení (strana vytápění)
oběhové čerpadlo pro chlazení (zdroj tepla)
kompaktní instalační sada WPKi
pojistný ventil
expanzní nádrž
akumulační nádrž/hydraulická výhybka
tlumiče chvění nebo propojovací hadice
zpětný ventil
plnící a vypouštěcí kohout
olejový/plynový kotel
elektrické centrální vytápění
směšovací ventil
pohon směšovacího ventilu
regulace vytápění
dálkové nastavení požadované hodnoty
venkovní čidlo samostatné regulace vytápění
čidlo topné vody samostatné regulace vytápění
odvzdušnění
kotel na tuhá paliva s tepelným jištěním chodu
motorventil/magnetventil
vratný ventil
šroubovatelné topné těleso
tepelný výměník
kombinovaný zásobník
zásobník teplé vody
www.stiebel-eltron.cZ
technické informace|solární systémy | 89
pŘíloha
popis poZic pro doporučená Zapojení
popis pozic
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
centrální termostat
studená voda-pojistný ventil
regulátor teploty pro bazén
elektronický termostat
přepouštěcí ventil
uzavírací šoupátko-jištěné proti náhodnému uzavření
větvový regulační ventil
teplotně-diferenční regulace/solární regulace
hlídač proudění
ochranný termostat-podlahové vytápění
zónový ventil
vtoková trubka
filtr proti nečistotám
fancoil
plně elektronicky řízený průtokový ohřívač dhe
solární kolektor
elektrická topná příruba
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
zařízení na využití tepla
zařízení zdroje tepla
solární kolektory
chladící zařízení
vytápění topnými tělesy
podlahové vytápění
teplá vody
bazénová voda
90 |solární systémy|technické informace
www.stiebel-eltron.cZ
poznámky
www.stiebel-eltron.cz
technické informace|solární systémy | 91
287851-00000-8453
STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 | Česká republika
Tel. +420 2 5111 6111 | Tel. +420 2 5111 6130 | Fax +420 2 3551 2122
[email protected] | www.stiebel-eltron.cz | www.tepelna-cerpadla.cz

Podobné dokumenty

Nabídka pro rok 2012

Nabídka pro rok 2012 POH D-785499 malá (do 45 kg) - 54×33×30 cm........................................ 7 006,- Kč POH D-785500 střední (do 80 kg) - 66×42×34 cm.................................... 8 652,- Kč POH D-7352...

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie účinnost svých tepelných čerpadel. Prakticky jedinou energií, která je zapotřebí pro tepelné čerpadlo v provozu, je proud k pohonu kompresoru. Z 1 kWh proudu vytvářejí některé tepelná čerpadla STIE...

Více

Do Prahy za pivem

Do Prahy za pivem Praha vždy měla desítky pivovarů a tisíce hospod. Pražský pivní svět má rozhodně na co navazovat – a také důstojně navazuje. Po dobách zmaru, kdy se počet pivovarů v Praze snížil až na čtyři, nastá...

Více

Technický manuál

Technický manuál prostředí. Základní princip systému Lubi spočívá ve snižování těchto tepelných ztrát na minimum. Systém Lubi snižuje tepelné ztráty pomocí perforace celého zaskleného povrchu, kterým je přijímán ve...

Více

ZDE

ZDE Pro zásobování více odběrných míst. Topný systém s  holým drátem v  izolačním bloku (s  tlakuvzdorným měděným pláštěm) je určen především pro vodu s  vyšší tvrdostí. Přístroj je vybaven bezpečnostn...

Více

Svobodné újezdské listy č.1

Svobodné újezdské listy č.1 Vedení radnice se často zaštiťuje vysvětlením, že šetří náklady na vydávání ÚZ. Tuto úsporu ovšem skoro vždy „odskáčou“ příspěvky opozice, končící na www stránkách úřadu. Dohledat je vyžaduje připo...

Více

AF Armaflex

AF Armaflex Všechny podklady a technické informace vycházejí z výsledků získaných při standardních provozních podmínkách. Uživatel těchto podkladů a informací je ve vlastním zájmu odpovědný za to, aby si u nás...

Více

2. PE trubky od firmy Gerodur

2. PE trubky od firmy Gerodur trubek také tvarovky a jiné díly příslušenství, které jsou ve svém celku používány při stavbě komplexních potrubních systémů. Gerodur trubka na míru - ve formě tyče, svazku nebo na bubnech. Ale pro...

Více