Licenčná zmluva k softwaru IBM® SPSS® Statistics pre Windows

Komentáře

Transkript

Licenčná zmluva k softwaru IBM® SPSS® Statistics pre Windows
Licenčná zmluva
k softwaru IBM® SPSS® Statistics pre Windows
Uzatvorená medzi:
ACREA SR, spol. s r.o.
Zapísaná:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
čisto účtu:
štatutárny zástupca:
OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 77703/B
Andrusovova 6, 851 01 Bratislava, Slovenská Republika
464 57 071
2023393427
FIO Banka
2600219101/8330
doc. RNDr. Jan Řehák
(ďalej tiež poskytovateľ)
a
Katolícka univerzita v Ružomberku
so sídlom:
Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
IČO:
37801279
DIČ:
2021512427
bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
čisto účtu:
7000352323/8180
7000452746/8180
štatutárny zástupca:
prof. Tadeusz Zasepa, PhD., rektor
(ďalej tiež užívateľ)
I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je nákup, aktualizácia a poskytnutie práv obmedzeného kopírovania
SOFTWARU užívateľom pre súčasných študentov, učiteľov, vedeckých pracovníkov, asistentov a ďalších
zamestnancov užívateľa.
SOFTWAROM sa v tejto zmluve rozumie štatistický program IBM® SPSS® Statistics v aktuálnom zložení
modulu v desktopových verziách, a to v neobmedzenom počte inštalácii na počítačoch užívateľa a tiež na
domácich a prenosných počítačoch jeho súčasných učiteľov. vedeckých pracovníkov a súčasných
študentov, ktorí prešli zápisom pre dané obdobie.
Zmluva sa uzaviera na dobu tri roky od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2015 a po tejto dobe môže byť
predĺžená, a to podľa aktuálnych podmienok poskytovateľa platných v danej dobe.
SOFTWARE je dodávaný v anglickej verzii. Parametre softwaru sú uvedené v prílohe.
I.
Aktualizácia
Aktualizáciou SOFTWARU sa pre účely tejto zmluvy rozumie automatické zasielanie nových a
aktualizovaných verzií SOFTWARU špecifikovaného v čl. I. bezodkladne, najneskôr však do 4 (štyroch)
týždňov, po ich uvedení poskytovateľom na slovenský trh. Všetky nové verzie SOFTWARU, ktoré sú
číslované v tvare X.X., a ktoré sú určené pre slovenský trh a sú uvedené na slovenský trh, sú v priebehu
platnosti tejto zmluvy a za predpokladu splnenia podmienok tejto zmluvy užívateľovi poskytnuté
bezplatne.
Dodávka novej verzie SOFTWARU s ročným prístupovým kódom obsahuje inštalačné CD ROM
SOFTWARU a elektronickú verziu manuálu v anglickom jazyku.
Aktualizácia ďalej zahrňuje primeranú technickú podporu pre užívateľa. Užívateľ berie na vedomie a
súhlasí, že o stanovení rozsahu technickej podpory rozhoduje poskytovateľ.
Poskytovaním technickej podpory sa rozumejú odpovede na otázky technického rázu, ktoré sa priamo
týkajú aj inštalácie, prevádzky a hlásenia chýb SOFTWARU. Otázky a odpovede sa poskytujú e-mailom,
faxom. poštou, telefonicky alebo osobne v sídle poskytovateľa. K technickej podpore nepatrí riešenie
problémov operačných systémov, programov tretích strán, s ktorými je SOFTWARE viazaný ani riešenie
problémov štatistického alebo interpretačného charakteru.
Technická podpora je poskytovaná iba pre aktuálnu verziu SOFTWARU na slovenskom trhu a nemusí byť
poskytnutá, pokiaľ užívateľ modifikoval SOFTWARE alebo je platba ceny za nákup po splatnosti či nebola
uhradená.
III.
Cena
Užívateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje odoberať aktualizáciu SOFTWARU v priebehu 3 (troch) rokov
po sebe idúcich od 1. novembra 2012 a zaplatiť dohodnutú cenu špecifikovanú ďalej
Cena nákupu SOFTWARU je:
45 000,00 EUR bez DPH
(Cena s DPH sa vypočíta ako cena bez DPH spolu s DPH vo výške podľa platných zákonov)
Všetky platby budú realizované v EUR.
Užívateľ obdrží do 3 (troch) týždňov po úhrade ceny na účet poskytovateľa a za predpokladu platnosti
zmluvy kód pre príslušné obdobie k prevádzke SOFTWARU v aktuálnej verzii na jeden rok dopredu. V
priebehu platnosti zmluvy v platnom znení a za predpokladu zaplatenia nákupnej ceny dodá
poskytovateľ! aktualizovanú verziu SOFTWARU vždy bezprostredne potom, čo je poskytnutá k distribúcii
v SR. Každá dodávka aktualizovaného SOFTWARU bude obsahovať jedno CD ROM so SOFTWAREM a s
elektronickou verziou manuálu.
IV.
Autorizačné číslo
Po podpise zmluvy a zaplatení nákupnej ceny bude užívateľovi zaslaný ročný prístupový kód (autorizačné
číslo). Zaplatením sa pre účely tejto zmluvy rozumie pripísanie na účet poskytovateľa. Užívateľ uhradí
bankové poplatky svojej banky spojené s úhradou.
Vzhľadom k spôsobu generovania licenčného kódu a ochrany softwaru autorizačnými kódmi, bude
užívateľovi poskytnuté právo na autorizáciu 500 (päťsto) inštalácií. Po vyčerpaní tohto počtu rozšíri
poskytovateľ počet autorizácií o ďalších 500 (päťsto) inštalácií. Po každom vyčerpaní počtu autorizácii
užívateľom bude takto poskytnutých poskytovateľom ďalších 500 (päťsto) autorizácii. Toto ustanovenie
má iba technický dôvod a neobmedzuje nijak právo užívateľa na neobmedzený počet inštalácii
podľa čl. I.
Užívateľ určuje hlavného koordinátora, ktorým je v dobe podpisu zmluvy:
Meno a priezvisko:
tel.: +421
e-mail:
Prof. Peter Olekšák
0918 722 002
[email protected]
Zmena koordinátora bude oznámená užívateľom poskytovateľovi písomne. Oznámenie sa uchováva
spoločne so zmluvou ako jej dodatok. Koordinátor zaisťuje kontakt s poskytovateľom a je zodpovedný za
plnenie záväzku tejto zmluvy.
Koordinátor (a iba koordinátor alebo ním určená a poskytovateľovi oznámená ďalšia osoba) má právo
podmienečného kopírovania SOFTWARU pre súčasných študentov. učiteľov, vedeckých pracovníkov,
asistentov a ostatných zamestnancov užívateľa, ktorí sa podpisom zaviažu, že nebudú SOFTWARE
používať ku komerčným účelom a nebudú ho poskytovať tretej osobe. Všetky kópie musia byť označené
povinným textom podľa autorského zákona a všetci užívatelia musia byť evidovaní. Za evidenciu
zodpovedá koordinátor. Zoznam osôb, ktoré užívajú SOFTWARE v rámci tejto zmluvy, je pravidelne
predkladaný poskytovateľovi jedenkrát za rok alebo na vyžiadanie poskytovateľom kedykoľvek
Užívateľ má právo vyberať od jednotlivých subjektov užívateľa (katedier, ústavov, súčasných učiteľov,
vedeckých a výskumných pracovníkov a študentov) manipulačný poplatok v ním stanovenej výške. Z
tohto príjmu neplatí poskytovateľ žiadne dodatočné poplatky a tento príjem je plne k dispozícii pre
použitie užívateľom.
V.
Používanie starších verzií
Poskytovateľ! umožňuje užívateľovi súčasné používanie aktuálnej verzie SOFTWARU spoločne so staršími
verziami SOFTWARU, ku ktorým užívateľ získal už skôr ročné prístupové kódy v rámci tejto zmluvy. Na
základe písomnej žiadosti užívateľa, poskytovateľ) vygeneruje a zašle ročné prístupové kódy k týmto
starším verziám SOFTWARU vždy s platnosťou v rámci zmluvného roku.
Užívateľ berie na vedomie, že na staršie verzie SOFTWARU už nie je poskytovaná technická podpora a
poskytovateľ) neručí za ich funkčnosť.
VI.
Zmluvná pokuta
Zmluvné pokuty:
a) zmluvná pokuta z omeškania v platení: ak je užívateľ v omeškaní s platením faktúry vystavenej
poskytovateľom v súlade s touto zmluvou, zaväzuje sa užívateľ uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% dlžnej
čiastky.
b) zmluvná pokuta z omeškania v dodaní kódu: ak je poskytovateľ v omeškaní s dodaním licenčného čísla
(kódu) pre príslušné obdobie, zaväzuje sa uhradiť užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej
čiastky za každý začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% dlžnej čiastky.
Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
VII.
Doba platnosti
Tato zmluva sa uzaviera na dobu určitú 3 rokov a je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluva zaniká:
- uplynutím dohodnutej doby trvania,
- výpoveďou s okamžitou účinnosťou z dôvodu hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy (hrubým
porušením sa pre účely tejto zmluvy rozumie hlavne omeškanie v úhrade ceny),
- výpoveďou s okamžitou účinnosťou zo strany poskytovateľa, pokiaľ SOFTWARE nebude ďalej
poskytovaný od jeho autora, ktorý k nemu vlastní autorské práva,
- dohodou,
- výpoveďou zo strany užívateľa kedykoľvek, i bez udania dôvodu, s výpovednou dobou 3 kalendárnych
mesiacov. Výpovedná doba začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v
ktorom bola výpoveď doručená poskytovateľovi.
Ak zmluva nebude po 3 rokoch ďalej predĺžená, zostávajú užívateľovi aktuálne používané licencie
SOFTWARU v aktuálnych verziách na počítačoch užívateľa s permanentnou platnosťou. Užívateľ je v
takom prípade povinný zaistiť odobranie licencií SOFTWARU všetkým študentom, ktorí ukončili štúdium
a všetkým učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí už nie sú zamestnancami užívateľa.
Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu bude predaný permanentný autorizačný kód iba v
prípade, že bude zmluva dodržaná, t.j. po uplynutí troch rokov aktualizácie a realizovaných platieb za
toto obdobie v plnej výške.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Užívateľ je zodpovedný za stanovenie toho, aký SOFTWARE spĺňa jeho špecifické potreby, za inštaláciu
SOFTWARU, a za získané výsledky. Dodávaný SOFTWARE má licenciu „bez záruky na nedostatky", s
výnimkou záruky na média. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nepriame alebo následné škody alebo
ušlý zisk v rámci užívania SOFTWARE.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva môže byť menená
výhradne po dohode oboch zmluvných strán formou písomného dodatku zmluvy. Zmluva sa vyhotovuje
v dvoch rovnopisoch, ktorých každá stránka je parafovaná a z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.
Zmluvné strany súhlasia, že v súlade s podmienkami čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ strpia výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek
počas trvania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi kupujúcim
a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj „ Zmluva o poskytnutí NFP“), a to
oprávnenými osobami v zmysle záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Táto zmluva a všetky z nej vyplývajúce vzťahy sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na
všetky spory vzniknuté zo zmluvy je príslušný všeobecný súd v sídle užívateľa.
Príloha: Parametre softwaru IBM® SPSS® Statistics
V ....................., dňa .....................
V Ružomberku, dňa ...........................
....................................................
Za ACREA SR, spol. s r.o.
doc. RNDr. Jan Řehák
štatutárny zástupca
..........................................................
Za Katolícku univerzitu v Ružomberku
prof. Tadeuzs Zasepa, PhD.
rektor
Príloha
Parametre softvéru
Software IBM Statistics umožňuje robiť jednoducho štatistické a marketingové reporty Business
Inteligence , ktoré zahŕňajú:
0. Načítanie dát z viacerých formátov a pomocou ODBC export dát do iných formátov, manipulácia so
súbormi, dátové manipulácie (výber prípadov, váženie, agregácia, identifikácia duplicitných
prípadov), transformácia dát, export výstupov, ovládanie programu pomocou syntaxe, makier a
skriptov.
1. Popisné statistiky - popis štatistických dát (tabelácia, grafické znázornenia) – vytvorenie
štatistických tabuliek a grafov podľa potrieb aj s uložením šablón.
2. Meranie variability dát: priemery, mediány,
kvartily, decily, rozptyl, meranie vnútornej heterogenity súboru – grafy rozptýlenia dát (box-ploty,
histogramy . .
3. Testovanie hypotéz a intervaly spoľahlivosti - neurčitosť v datach - rozhodovanie pri neurčitosti,
Intervaly spoľahlivosti a ich zobrazenie (error bar)
štatistické hypotézy, ich prijatie a zamietnutie, testy hypotéz pre priemery (t-testy).
4. Analýza priemerov v skupinách – jednoduchá analýza rozptylu ANOVA, porovnanie skupinových
priemerov a rozptylov, spájanie skupín s rovnakými vlastnosťami, komparácia
(kontrasty), zoskupovanie podľa jednej a viac premenných (postupné vyhľadávanie
interakcií na stromoch).
5. Korelačná analýza – hľadanie súvislostí v dátach pomocou lineárnej aj neparametrickej korelácie,
práca s korelačnou maticou, parciálne korelácie, reťazenie vplyvov, spoločná príčina dvoch vlastností
(nepravé korelácie).Korelačné grafy.
6. Regresná analýza: lineárna regresná analýza, regresné priamky, predikcia, viacnásobná regresná
analýza; metódy automatického výberu regresorov v rovnici; kvalita modelu regresného vzťahu.
7. Faktorová analýza – latentné vlastnosti a ich nájdenie, faktory ovplyvňujúce korelačnú maticu,
faktorové riešenia, rotácie, zobrazenie faktorov, uloženie faktorov.
9. Komparačné a asociačné tabuľky početností – početnosti v tabuľkách triedenia druhého stupňa,
porovnanie skupín, vzťah medzi dvomi vlastnosťami (štatistická asociácia), grafické zobrazenie
tabuľky, hypotézy homogenity a nezávislosti, znamienkové schéma.
10.Zoskupovacie metódy, segmentácia a vytváranie typológií – zoskupovanie prípadov z hľadiska
dátového profilu, typ a typológia, segmenty trhu, analýza a interpretácia typov.
IBM SPSS Custom Tables: jednoduché a interaktívne vytváranie komplexných tabuliek na mieru
zákazníkovi.
IBM SPSS Regression pokročilé viacrozmerné modely založené na regresii (binárna logistická regresia,
mnohorozmerná logistická regresia, nelineárne regresné modely s okrajovými podmienkami a bez
nich, metóda najmenších štvorcov, dvojstupňová metóda najmenších štvorcov).
IBM SPSS Advanced Statistics: sofistikované metódy matematicko - štatistického modelovania
vzťahov: n-rozmerný všeobecný lineárny model, metódy na modelovanie vzťahu
medzi kategorizovanými premennými a metódy analýzy dĺžky života.
IBM SPSS Categories: analýza viacrozmerných kategorizovaných dát spolu s grafickým zobrazením
vzťahov (optimálne škálovanie, percepčné mapy, rôzne techniky redukcie dimenzií, kategorická
regresní analýza).
IBM SPSS Decision Trees: tvorba, overovanie a aplikácia klasifikačných stromov.
IBM SPSS Conjoint: analýza vlastností produktu alebo služby na základe preferencií zákazníkov,
odporučenie vhodnej kombinácie atribútov.
IBM SPSS Complex Samples: nástroj na prácu s komplexnými výbermi od plánovania až po analýzy.
Korektní odhady štatistík, spolu so zložitejšími modelmi (všeobecný lineárny model, logistická
regresia).
IBM SPSS Forecasting: široká škála metód na analýzu časových radov.
IBM SPSS Exact Tests: analýza malých dátových súborov alebo riedke zastúpených skupín prípadov
s presnými hladinami významnosti.
IBM SPSS Missing Values: analýza chýbajúcich hodnôt – zisťovanie štruktúry, sumarizáciu, vzory,
odhady chýbajúcich pozorovaní.
IBM SPSS Neural Networks: odhalenie komplexnej štruktúry vzťahov v dátach pomocou
neurónových sietí na klasifikácie a predikcie.
IBM SPSS Data Preparation: zefektívnenie procesu validácie dát a zjednodušenie časovo náročných
postupov pri ich manuálnej kontrole. Ľahká identifikácia podozrivých alebo chybných prípadov,
premenných a hodnôt v dátach, detekcia extrémnych hodnôt, sledovanie štruktúry chýbajúcich
hodnôt a ďalšie postupy umožňujúce získať z dát presnejšie výsledky.
IBM SPSS Direct Marketing: porozumenie zákazníkom a optimalizácia marketingových kampaní
použitím RFM analýzy (Recency, Frequency, Monetary), segmentácia zákazníkov a analýzy ich
profilov, porovnaním efektivity kampaní a odhadnutím pravdepodobnosti nákupu – to všetko
v jednotnom a jednoducho ovládateľnom rozhraní.
IBM SPSS Bootstrapping: validácia modelov metódou bootstrap – robustný odhad smerodajnej
odchýlky a intervalov spoľahlivosti pre odhadované parametre, napr. priemer, medián, percentily,
pomer šancí, korelačné a regresné koeficienty.
Statistické procedury v systému IBM SPSS Statistics 20
ADP
Analyze Patterns (MULTIPLE IMPUTATION)
ANOVA*
AREG*
ARIMA*
Automatic Linear Models (LINEAR)
Backtransform Scores (TMS IMPORT)
Binární logistická regrese (LOGISTIC
Bivariate Correlations (CORRELATIONS)
BOOTSTRAP
Case Summaries (SUMMARIZE)
CATPCA
CATREG
Classification & Regression Trees (CRT)
CODEBOOK
Complex Samples Cox Regression
(CSCOXREG)
Complex Samples Descriptives
(CSDESCRIPTIVES)
Complex Samples General Linear Models
(CSGLM)
Complex Samples Logistic Regression
(CSLOGISTIC)
Complex Samples Plan (CSPLAN)
Complex Samples Selection (CSSELECT)
Complex Samples Tabulate (CSTABULATE)
Complex Saples Ordinal (CSORDINAL)
CONJOINT*
CORRESPONDENCE
Coxova regrese (COXREG)
CROSSTABS
Curve Estimation (CURVEFIT)
Custom Tables (CTABLES)
DESCRIPTIVES
DETECT ANOMALY
Discriminant Analysis (DISCRIMINANT)
Distances (PROXIMITIES)
DMCLUSTER
DMLOGISTIC
DMROC
DMTABLES
DMTREE
automatická příprava dat pro modelování
popis výskytu chybějících hodnot
jednoduché faktoriální modely
odhad regresního modelu v časových řadách
odhady maximální věrohodnosti pro sezónní a nesezónní jednorozměrné modely
automatická tvorba lineárního regresního modelu
transformace vypočteného skóre na původní škálu
regrese závislé dichotomické proměnné vůči množině nezávislých proměnných
korelační matice
robustní odhad směrodatné chyby a intervalu spolehlivosti pro odhadovaný parametr
souhrnné datové zprávy
analýza hlavních komponent metodou optimálního škálování
kategorická regresní analýza metodou optimálního škálování
report o datovém souboru
IBM SPSS Data Preparation
IBM SPSS Missing Values
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Forecasting
IBM SPSS Forecasting
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Data Preparation
IBM SPSS Regression
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Bootstrapping
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Categories
IBM SPSS Categories
IBM SPSS Decision Trees
IBM SPSS Statistics Base
Coxova regrese proporcionálního rizika pro data získaná komlexními výběrovými metodami
IBM SPSS Complex Samples
odhaduje průměry, součty a podíly a počítá jejich standardní chyby, efekty designu,
konfidenční intervaly a provádí testování hypotéz
modely lineární regrese, analýzy rozptylu (ANOVA) a analýzy kovariance (ANCOVA) pro
výběry provedené pomocí komplexních výběrových metod
binární i multinomická logistická regresní analýza pro data získaná komplexními výběrovými
metodami
prostředí pro specifikaci výběrového designu a analýz
komplexní pravděpodobnostní výběry z populace
vytváří tabulky četností a kontingenční tabulky
regresní analýza binární nebo ordinální proměnné pro komplexní výběry
analýza orthogonálních designů pro úplné profily
korespondenční analýza
proportional hazard s časově závislými kovariátami
kontingenční tabulky
vyhlazování křivek
tvorba vlastních tabulek a testování hypotéz, včetně testů pro mnohonásobné odpovědi
popisné statistiky pro číselné proměnné
vyhledání neobvyklých případů v datovém souboru
diskriminační analýza
proximity – vzdálenosti a ne/podobnosti
segmentace zákazníků pomocí dvoustupňové seskupovací analýzy
predikce pravděpodobnosti nákupu pomocí logistické regrese
hodnocení přesnosti modelu pomocí ROC křivky
porovnání efektivity kampaní pomocí testu sloupcových proporcí
analýza profilů zákazníků pomocí rozhodovacích stromů
IBM SPSS Complex Samples
IBM SPSS Complex Samples
IBM SPSS Complex Samples
IBM SPSS Complex Samples
IBM SPSS Complex Samples
IBM SPSS Complex Samples
IBM SPSS Complex Samples
IBM SPSS Conjoint
IBM SPSS Categories
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Custom Tables
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Data Preparation
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Direct Marketing
IBM SPSS Direct Marketing
IBM SPSS Direct Marketing
IBM SPSS Direct Marketing
IBM SPSS Direct Marketing
Dvoustupňové nejmenší čtverce (2SLS)
Exhaustive CHAID
Explore (EXAMINE)
EXSMOOTH*
Factor Analysis (FACTOR)
FIT*
FREQUENCIES
dvoustupňové nejmenší čtverce
GENLIN a GEE
zobecněný lineární model a jeho rozšíření pro analýzu vnitřně korelovaných longitudiálních dat IBM SPSS Advanced Statistics
GENLINMIXED
GENLOG
GLM
GLM Univariate (UNIANOVA)
Graphical Production Language (GPL)
Hierarchical Cluster Analysis (CLUSTER)
HILOGLINEAR
CHAID
Impute Missing Data Values (MULTIPLE
Kaplan-Meier (KM)
K-Means Cluster Analysis (QUICK CLUSTER)
Linear Regression (REGRESSION)
LOGLINEAR
MEANS
Missing Value Analysis (MVA)
MIXED
MRSETS
Multidimensional Scaling (ALSCAL)
Multilayer Perceptron (MLP)
zobecněné smíšené lineární modely
loglineární a logitové modely četnostních dat zobecněným lineárním modelem
obecný lineární model
regresní model a analýza rozptylu jedné závislé proměnné a několika nezávislých proměnných
tvorba grafů, které nejsou podporovány uživatelským rozhraním
hierarchická seskupovací analýza
hierarchické loglineární modely pro vícerozměrné kontingenční tabulky
Multinomická logistická regrese (NOMREG)
MULTIPLE CORRESPONDENCE
Multiple Response (MULT RESPONSE)
Nearest Neighbor Analysis (KNN)
Nelineární regrese (NLR)
Nelineární regrese s omezením (CNLR)
Nonparametric Tests (NPAR TESTS)
Nonparametric Tests (NPAR TESTS)
Nonparametric Tests (NPAR TESTS)
Nonparametric Tests (NPAR TESTS)
Nonparametric Tests (NPAR TESTS)
Nonparametric Tests (NPAR TESTS)
Nonparametric Tests (NPAR TESTS)
Nonparametric Tests (NPAR TESTS)
Nonparametric Tests (NPTEST)
OLAP CUBES
popisné statistily v podskupinách
exponenciální metody vyhlazení časové řady
faktorová analýza
popis residuálních řad
tabulky rozložení četností
mnohonásobná imputace chybějích hodnot
odhad doby do výskytu události pomocí Kaplan-Meierovy metody odhadu
rychlé seskupování (K-means)
lineární regresní model
obecné loglineární modely pro vícerozměrné kontingenční tabulky
tabulky průměrů a statistik pro číselné proměnné
popis struktury výskytu chybějících hodnot, testy a imputace pro číselné proměnné
smíšené lineární modely
sady pro mnohonásobné odpovědi
mnohorozměrné škálování
dopředná supervizovaná neuronová síť
regrese kategorizované proměnné s více než dvěma kategoriemi na několika nezávislých
proměnných
mnohorozměrná korespondenční analýza (nahrazuje proceduru HOMALS)
odpovědi na násobné otázky (tabulky četností a kontingenční tabulky)
analýza nejbližších sousedů
nelineární regrese bez omezení
nelineární regrese s omezením
chí-kvadrát: volba očekávaného rozložení (rozpětí hodnot z dat, uživatelem specifikované)
binomický: volba dichotomie (z dat, dělící hodnota), volba testované proporce
test pořadí: volba dělícího bodu (medián, modus, průměr, zadaná hodnota)
jednovýběrové testy: Kolmogorov-Smirnov (rovnoměrné, normální, Poissonovo,
dva nezávislé výběry: Mann-Whitneyho U, Wilcoxonovo W, Kolmogorov-Smirnovovo Z,
Mosesovy extrémy, Wald-Wolfowitzův test pořadí
k-nezávislých výběrů: Kruskal-Wallisovo H, mediánový test
dva závislé výběry: Wilcoxonův test, znaménkový test, McNemarův test
k-závislých výběrů: Friedmanův test, Kendallovo W, Cochranovo Q
neparametrické testy
datové kostky
IBM SPSS Regression
IBM SPSS Decision Trees
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Forecasting
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Decision Trees
IBM SPSS Missing Values
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Missing Values
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Custom Tables
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Neural Networks
IBM SPSS Regression
IBM SPSS Categories
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Regression
IBM SPSS Regression
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
One-Way ANOVA (ONEWAY)
OPTIMAL BINNING
Ordinal Regression (PLUM)
ORTHOPLAN*
OVERALS
Partial Correlations (PARTIAL CORR)
Partial Least Squares Regression (PLS)
PLANCARDS*
PREFSCAL
PROBIT
Programmability Extention*
PROXIMITIES
PROXSCAL
QUEST
Radial Basis Function (RBF)
RATIO STATISTICS
Reliability Analysis (RELIABILITY)
Report: Summaries in Columns (REPORT)
Report: Summaries in Rows (REPORT)
RESPONSE RATE
RFM analýza
ROC Curve (ROC)
SEASON
SPECTRA
SURVIVAL
TSAPPLY
TSMODEL
T-TEST
TwoStep Cluster Analysis (TWOSTEP
CLUSTER)
VALIDATE DATA
VARCOMP
Vážená metoda nejmenších čtverců (WLS)
jednoduchá analýza rozptylu
optimální kategorizace
modelování vztahů pro ordinální proměnné
tvorba plánu ortogonálního faktoriálního experimentu s hlavními efekty
kanonická korelační analýza dvou nebo více skupin proměnných
parciální korelační koeficienty
parciální nejmenší čtverce
generování dotazových karet pro dotaz sdružených měření
preferenční škálování dvou skupin objektů za účelem nalezení společné kvantitativní škály
analýza dávkových dat a příbuzné metody, logitový a probitový model responsí
využití programovacích jazyků třetích stran
distanční a proximitní matice
mnohorozměrné škálování proximitních dat
supervizovaná neuronová síť s dvoustupňovým učením, ve skryté vrstvě využívá
Gaussovskou radiální bazickou funkci (RBF)
popisné poměrové statistiky
analýza spolehlivosti testových baterií
souhrnné datové zprávy
souhrnné datové zprávy
výpočet podílu reakcí na kampaň
RFM analýza pro transakční i zákaznická data
ROC křivka
odhad multiplikativních či aditivních sezónních faktorů pro periodické časové řady
dekompozice časové řady na harmonické komponenty
analýza tabulek délky života
použití uložených modelů na nová nebo doplněná data
automatické určení procesu ARIMA či exponenciálního vyrovnávání nejlépe popisujícího časovou
řadu
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Data Preparation
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Conjoint
IBM SPSS Categories
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Conjoint
IBM SPSS Categories
IBM SPSS Regression
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Categories
IBM SPSS Decision Trees
IBM SPSS Neural Networks
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Direct Marketing
IBM SPSS Direct Marketing
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Forecasting
IBM SPSS Forecasting
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Forecasting
IBM SPSS Forecasting
jednovýběrový, dvouvýběrový a párový t-test
IBM SPSS Statistics Base
dvoustupňová seskupovací analýza
IBM SPSS Statistics Base
kontrola správnosti dat v datovém souboru
odhad složek rozptylu
vážená metoda nejmenších čtverců
Pearsonův test nezávislosti chí-kvadrát v kontingenčních tabulkách
test poměrem věrohodností v kontingenčních tabulkách
Fisherův neparametrický test
test lineární závislosti
kontingenční koeficient
Fí
Cramerovo V
Goodmanovo a Kruskalovo t
symetrický a asymetrický koeficient redukce neurčitosti
Kapa
Gama
IBM SPSS Data Preparation
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Regression
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
Kendallovo tb a tc
symetrické a asymetrické Somersovo D
Pearsonovo r
Spearmanův korelační koeficient
McNemarův test
znaménkový test
Wilcoxonův znaménkový test pro pořadí
test marginální homogenity
dvouvýběrový Kolmogorov-Smirnovův test
testy pomocí Mann-Whitneyho U nebo Wilcoxonova W pro součet pořadí
Wald-Wolfowitzův test
Cochranův Q test
Friedmanův test
Kendallův koeficient konkordance
Kruskal-Wallisův test
mediánový test
Jonckheere-Terpstry test
jednovýběrový chí-kvadrát test dobré shody
jednovýběrový Kolmogorův-Smirnovův test dobré shody
jednovýběrový Wald-Wolfowitzův
binomický test
* Tyto procedury jsou dostupné pouze pomocí syntaxe.
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Exact Tests
IBM Software
Business Analytics
IBM® SPSS® Statistics 20
IBM SPSS Statistics
Solve research problems easily and efficiently
Highlights
Key benefits of using
SPSS Statistics:
•
Multiple interfaces to key functions
give you flexible access to a depth of
analytical power
•
Comprehensive set of statistical tools
enables you to use the right statistical
capability at the right time
•
Multiple deployment capabilities help
you make the most of your analytical
resources
IBM SPSS Statistics is used by tens of thousands of commercial,
government and academic organizations worldwide to solve a range
of business and research problems. It offers rich statistical capabilities
paired with features that make it easier to access and manage data,
select and perform analyses and share results.
As the analysis of data becomes more important and widespread,
organizations often find they have disparate, disconnected sets of tools
to help them through the data analysis process, from planning to
deployment. This results in process inefficiencies, steeper learning
curves and headaches for IT staff.
IBM SPSS Statistics supports the entire analytical process. It helps
people validate assumptions faster, guiding them in using the right
statistical capability at the right time. It also gives analysts flexible
access to powerful analytical techniques, whatever their level of
expertise. Finally, it helps organizations make the most of their
analytical resources by scaling from the simplest to the most widespread
initiative.
With SPSS Statistics, organizations can streamline their data analysis
and reporting processes. Instead of using multiple tools and resources,
analysts can work within a single, integrated suite of products –
simplifying not only the jobs of analysts and their managers but those
of the organization’s technical support staff as well.
IBM Software
Business Analytics
IBM SPSS Statistics 20
Multiple interfaces
Comprehensive statistical tools
With SPSS Statistics analysts gain flexible access to powerful
analytic techniques, whatever their level of analytical
expertise.
IBM SPSS Statistics helps people test and validate assumptions
faster and discover additional information efficiently, using the
right statistical capability at the right time.
It offers multiple interfaces to key functions – from a menudriven user interface experience for the beginner to command
syntax and programmable extensibility for the experienced
statistician.
The SPSS Statistics product family has the most
comprehensive set of tools for the entire analytical process.
Easy access to multiple data types plus many integrated
modules gives analysts what they need for the tasks at hand.
And the software’s reporting and deployment capabilities
provide insight and enable users to communicate results
quickly and clearly.
Data Collection
Planning
IBM SPSS SamplePower
IBM SPSS
Samples
P
PSS
Complex Samp
ple
IBM SPSS
P
PSS
Conjoint
IBM SPSS Data Collection
Web Interviews
IBM SPSS Data C
o
Collection
Data Entry
Data Access
IBM SPSS Sta
Statistics
at
Base
All Modules
Da Management
Data
Dat
and
an
nd Preparation
IBM
MS
SPSS Statistics Base
IBM
M SPSS
S
Data Preparation
IBM
M SPSS
S
Missing Values
IBM SPSS
S
Text Analytics for Surveys
IBM S
SPSS Modeler Professional
IBM SPSS Modeler Premium
Data Analysis
A
Deployment
Reporting
IBM SPSS Collaboration
and Deployment Services
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Custom Tables
IBM SPSS Visualization
Designer
IBM SPSS Data Collection
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Amos
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Bootstrapping
IBM SPSS Categories
IBM SPSS Direct Marketing
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Forecasting
IBM SPSS Neural Networks
IBM SPSS Regression
IBM SPSS Statistics integrates with a broad range of capabilities for the entire analytical process
2
IBM Software
Business Analytics
IBM SPSS Statistics 20
Multiple deployment capabilities
About IBM Business Analytics
IBM SPSS Statistics helps organizations make the most of
their analytical resources because it can easily scale to meet
the needs of anywhere from a few end users to an entire
department or enterprise.
IBM Business Analytics software delivers actionable insights
decision-makers need to achieve better business performance.
IBM offers a comprehensive, unified portfolio of business
intelligence, predictive and advanced analytics, financial
performance and strategy management, governance, risk and
compliance and analytic applications.
IBM® SPSS® Statistics Server
Statistics clients
IBM SPSS
Statistics Server &
hardware
With IBM software, companies can spot trends, patterns and
anomalies, compare “what if” scenarios, predict potential
threats and opportunities, identify and manage key business
risks and plan, budget and forecast resources. With these deep
analytic capabilities our customers around the world can better
understand, anticipate and shape business outcomes.
Server hardware
Data
For more information
For further information or to reach a representative please visit
ibm.com/analytics.
Request a call
To request a call or to ask a question, go to ibm.com/businessanalytics/contactus. An IBM representative will respond to your
inquiry within two business days.
Our statistical software can be purchased separately or in
three specialized editions: IBM SPSS Statistics Standard, IBM
SPSS Statistics Professional and IBM SPSS Statistics
Premium. By grouping essential capabilities, these editions
provide an efficient way to ensure that your entire team or
department has the features and functionality they need to
perform the analyses that contribute to your organization’s
success.
IBM SPSS Statistics delivers this flexibility by supporting
multiple deployment options – from a stand-alone desktop
application ideal for individuals, to a multi-client/server
deployment appropriate for larger analyst teams. Users can
also benefit from the content management, automation and
deployment capabilities of IBM® SPSS® Collaboration and
Deployment Services. More information about these valuable
capabilities can be found at www.ibm.com/spss/cds.
3
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM Corporation
Route 100
Somers, NY 10589
US Government Users Restricted Rights - Use, duplication of disclosure
restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
Produced in the United States of America
June 2011
All Rights Reserved
IBM, the IBM logo, ibm.com, and SPSS are trademarks or registered
trademarks of International Business Machines Corp., registered in many
jurisdictions worldwide. Other product and service names might be
trademarks of IBM or other companies. A current list of IBM trademarks
is available on the Web at “Copyright and trademark information”at
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Other company, product or service names may be trademarks or service
marks of others.
P26453
Please Recycle
YTD03123-USEN-00

Podobné dokumenty

Příloha č. 2 Školního řádu Gymnázia Kroměříž NG VG ročník 1

Příloha č. 2 Školního řádu Gymnázia Kroměříž NG VG ročník 1 pololetí, diktáty minimálně 2 x za pololetí, referáty dle zájmu žáků 1. pololetí 2. pololetí tvarosloví - mluvnické kategorie, podstatná jm., přídavná jm., skladba - větné členy, věta jednoduchá, s...

Více

IBM SPSS Statistics Base

IBM SPSS Statistics Base V IBM SPSS Statistics snadno spočítáte základní souhrnné statistiky z datové matice a řádkové, resp. sloupcové součty a přehledy. Program Vám však navíc umožňuje vybrat si i z rozsáhlého portfolia ...

Více

Byznys ve Spojených arabských emirátech

Byznys ve Spojených arabských emirátech nabízející pokoje hluboko pod mořskou hladinou nebo lyžařské sjezdovky s umělým sněhem. Jenže tento emirát nadělal dluhy, které se v polovině roku 2009 odhadovaly na nejméně 80 miliard dolarů. A kd...

Více

Formát PDF

Formát PDF endogenní, tak exogenní faktory [46]. Ikdyž je většina případů endometriálního karcinomu sporadickým onemocněním, některé vznikají na hereditárním podkladě (přibližně 10 %) [56]. Důležitou roli při...

Více

Teleportace

Teleportace produkovat a hledají se pro ně proto využitelné aplikace. To vedlo k užívání pojmu „kvantová informace“ s aplikacemi především ve třech směrech. „Kvantové počítání“, dojde-li širšího uplatnění upla...

Více

klasická a kvantová molekulová dynamika

klasická a kvantová molekulová dynamika "počítačové" simulace. Stačí tužka, papír a hrací kostka (např. sudá čísla - krok dopředu, lichá čísla - krok dozadu). Nakonec je možné použít i skutečný počítač. Zkuste napsat krátký program s pou...

Více

IBM SPSS Advanced Statistics

IBM SPSS Advanced Statistics Statistics Vám nabízí sofistikované metody jednorozměrné a vícerozměrné analýzy praktických úloh z oblastí jako je například:

Více