(IWG-MRT) and European Competence Network on Mas

Transkript

(IWG-MRT) and European Competence Network on Mas
International Working Group-Myeloproliferative Neoplasms Research and Treatment
(IWG-MRT) and European Competence Network on Mastocytosis (ECNM) consensus
response criteria in advanced systemic mastocytosis
Gotlib J, Pardanani A, Akin C et al., Blood 2013, 121, 2393 – 2401
Úvod:
Systémová mastocytóza je heterogenní onemocnění charakterizované množením a akumulací
patologických mastocytů v jednom nebo více orgánech. Mastocyty vychází z CD34+/KIT+
pluripotentních hematopoetických buněk z kostní dřeně. Mnoho dospělých nemocných
s mastocytózou mají v mastocytech aktivační mutaci genu pro receptor c-kit, nejčastěji
D816V v tyrozinkinázové doméně.
Fenotyp systémové mastocytózy je různorodý. Mnoho nemocných má kožní změny typu
urticaria pigmentosa, které provází červenání kůže, křeče, bolesti břicha, průjem, bolesti kostí
a hepatosplenomegalie. Zejména dospělí nemocní mají velmi často systémové postižení, které
je potvrzeno biopsií kostní dřeně.
Průběh nemoci je u některých typů indolentní, u jiných může být velmi agresivní.
Diagnostická kritéria systémové mastocytózy:
Velkým kritériem pro stanovení diagnózy systémové mastocytózy je nález více jak 3
denzních infiltrátů mastocytů v biopsii kostní dřeně. Malými kritérii jsou: 1) nález více jak 25
% mastocytů v kostní dřeni, 2) průkaz mutace KIT (D816V), 3) exprese znaků CD2 a/nebo
CD25 na mastocytech a 4) zvýšená hladina sérové tryptázy (nad 20 ng/ml).
Diagnóza systémové mastocytózy je splněna, když u nemocného zjišťujeme jedno velké a
jedno malé kritérium, nebo tři malá kritéria.
Histopatologické nálezy u systémové mastocytózy
Velkým kritériem pro stanovení diagnózy systémové mastocytózy je nález více jak 3
denzních infiltrátů mastocytů v biopsii kostní dřeně. Takovýto infiltrát je agregátem více jak
15 atypických mastocytů a lze ho najít v kostní dřeni nebo v jiné tkáni či orgánu.
Dělení systémové mastocytózy a B a C nálezy/příznaky:
Systémová mastocytóza se dělí na indolentní systémovou mastocytózu (ISM), která má dvě
podskupiny, tak zvanou izolovanou mastocytózu kostní dřeně (BMM) a doutnající
systémovou mastocytózu (SMM), systémovou mastocytózu spojenou s dalším klonálním
hematologickým onemocněním (akutní myeloidní leukemií, myelodysplastickým syndromem,
myeloproliferativním onemocněním, chronickou myeloidní leukemií nebo ne-Hodgkinovými
lymfomy) (SM-AHNMD), agresivní systémovou mastocytózu (ASM) a mastocytární
leukemii (MCL).
ISM – naplňuje kritéria systémové mastocytózy bez průkazu AHMD a C nálezů.
SM-AHNMD – naplňuje kritéria systémové mastocytózy a kritéria AHNMD (MDS, MPN,
MDS/MPN, AML nebo jiné malignity podle WHO klasifikace)
ASM – naplňuje kritéria systémové mastocytózy a jedno nebo více C nálezů. Není průkaz
leukemie, kožní léze mohou být přítomny.
MCL – naplňuje kritéria systémové mastocytózy. V kostní dřeni se nachází 20% a více
mastocytů.
B nálezy
- biopsie kostní dřeně s více jak 30 % mastocyty a sérová tryptáza nad 200 ng/ml
- známky dysplazie nebo myeloproliferace v jiných než masocytárních liniích, které ale
nenaplňují kritéria AHNMD
- hepatomegalie bez poruchy jaterních fukcí
C nálezy
- dysfunkce kostní dřeně manifestující se jednou nebo více cytopeniemi (ANC pod 1 x 109/l,
HB pod 100 g/l, trc pod 100 x 109/l)
- hmatná hepatomegalie s poruchou jaterních funkcí, ascitem a/nebo portální hypertenzí
- postižení skeletu, osetolýzy, patologické fraktury
- hmatná splenomegalie s hyperslenismem
- malabsorpce a ztráta hmotnosti v důsledku postižení gastrointestinálního traktu mastocyty
IWG-MRT-ECNM kritéria léčebných odpovědí pro pacienty s ASL, MCL a SM-AHNMD:
Kompletní remise (CR)
Musí být naplněna všechna kritéria po dobu trvající nejméně 12 týdnů.
- bez nálezu agregátů mastocytů v kostní dřeni
- hladina sérové tryptázy pod 20 ng/ml
- úprava periferního krevního obrazu (ANC nad 1 x 109/l, HB nad 110 g/l, trc nad 100 x
109/l)
- bez hmatné hepatosplenomegalie a bez orgánového postižení
Parciální remise (PR)
Musí být naplněna všechna tři následující kritéria po dobu trvající nejméně 12 týdnů a bez
průkazu CR nebo PD.
- snížení agregátů mastocytů v kostní dřeni o 50% a více
- hladina sérové tryptázy snížena o 50% a více
- úprava aspoň jednoho nebo více z orgánových postižení
Klinické zlepšení (CI)
Musí trvat nejméně 12 týdnů a déle.
Musí dojít ke zlepšení jednoho nebo více hematologických nebo nehematologických kritérií,
aniž by byla naplněna kritéria CR nebo PR
Stabilní onemocnění (SD)
Nejsou naplněna kritéria CR, PR, CI nebo PD.
Progresivní onemocnění (PD)
Musí být splněno aspoň jedno z kritérií uvedených ve skupině (1) nebo (2) a musí trvat déle
než 8 týdnů.
(1)
- u pacientů se vstupní stupeň 2 nehematologickou toxicitou - horšení o 1 stupeň nebo o 100%
nehematologické abnormality nebo laboratorního nálezu
- progrese poklesu hladiny albuminu u nemocných s hypalbuminémií stupeň 2 a horší nebo
jeho pokles o 0,5 g/dl u těchto pacientů
- u pacientů se vstupní stupeň 3 a vyšší nehematologickou toxicitou - horšení o 100%
nehematologické abnormality nebo laboratorního nálezu
- u pacientů s anémií a trombocytopenií nezávislou na transfuzích zhoršení s potřebou
transfuzí
- u pacientů s neutropenií stupeň 3 a vyšší pokles ANC o 50 % a více nebo na stupeň 4 nebo o
250/mm3
(2)
Rozvoj hmatné splenomegalie nad 10 cm u nemocných se svtupně nehmatnou slezinou nebo
slezinou hmatnou pod 5 cm, nebo nárůst sleziny o 10 cm a více či o více jak 50 % u
nemocných se vstupní slezinou nad 10 cm
Ztráta odpovědi (LOR)
Ztráta prokázané CR, PR nebo CI, která musí trvat déle jak 8 týdnů.
Zpracoval: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Podobné dokumenty

ke stažení

ke stažení kyselin s velmi dlouhými řetězci ve stratum corneum [6]. Stres může k rozvoji a zhoršování atopických projevů přispívat dalším narušováním funkcí stratum corneum v závislosti na aktivaci stresové o...

Více

Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome 5q

Lenalidomide in the Myelodysplastic Syndrome with Chromosome 5q intermediární-2 (p = 0,03) nebo vysoké (p = 0,01) riziko dle IPSS a nově diagnostikovaný MDS (p = 0,04). Charakteristika pacientů, u kterých byla zjištěna léčebná odpověď na decitabin: − ve 100 % d...

Více

Phase 3 study of dasatinib 140 mg once daily vs

Phase 3 study of dasatinib 140 mg once daily vs denně s režimem 70mg 2x denně. Zde jsou reportovány výsledky z analýzy podskupiny pacientů s AP-CML (n= 317) v mediánu sledování 15 měsíců. Pacienti a metodika: Jedná se o randomizovanou studie fáz...

Více

Časopis LABAG 1/2016

Časopis LABAG 1/2016 diagnostickým a prognostickým markerem c-KIT (D816V) Systémová mastocytóza je vzácné myeloproliferativní onemocnění, které vzniká patologickou kumulací mastocytů v různých orgánech, velmi často v k...

Více

zde

zde ■ EFLORESCENCE: Distribuce / Dynamika ( ⇑ ⇓)

Více

První pomoc - Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

První pomoc - Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností mediátorem jsou protilátky IgE. • Odpověď organismu na antigenní podnět po předchozí senzibilizaci. • Degranulace žírných buněk a bazofilů (histamin, mediátory časné fáze - PAF, adenosin, heparin, ...

Více

Doporučený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie

Doporučený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie těchto pacientů stále přibývá), mohou být přítomny (v době diagnózy i později) trombotické projevy na úrovni žilního systému (venózní tromboembolizmus – VTE), na úrovni arteriální i na úrovni mikro...

Více

Dasatinib or High-Dose Imatinib for Chronic

Dasatinib or High-Dose Imatinib for Chronic s mediánem od diagnózy CML 59 měsíců. Výjimkou byla vyšší incidence BCR-ABL mutací ve skupině léčené dasatinibem. Za zmínku stojí, že ze studie byli vyřazeni pacienti s mutacemi, kteří měli mutace ...

Více