šternberské listy - Poznej

Komentáře

Transkript

šternberské listy - Poznej
ŠTERNBERSKÉ
LISTY
ZÁŘÍ 2015 | číslo 8 | ročník XXIV.
NOVĚ
A
Měsíčník občanů Šternberska
ZDARMA
Šternberské kino
slaví 100. výročí
str. 8 a 9
» Aneta Langerová
přiveze fanouškům
album Na Radosti
str. 8
» Do města zavítají
vzácní veteráni
na čtyřech kolech
str. 5
» Byl Mistr Jan Hus
mučedníkem nebo
zbytečnou obětí?
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
1
str. 14
2
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
OBSAH
ŠTERNBERSKÉ
LISTY
Šternberské listy – 24. ročník.
Vydavatel: MAS Šternbersko
obecně prospěšná společnost,
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk,
IČO: 268 79 794. Vychází 11× ročně.
Registrováno u Ministerstva kultury ČR
E 11215.
Redakce:
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Tisk: Tiskárna Budík Grafika, s. r. o.,
Nádražní 5, 785 01 Šternberk
Vychází zdarma.
Náklad: 2800 výtisků.
ŠL jsou distribuovány ve dvou dnech.
KONTAKTY
Redakce:
Bc. Alena Fritscherová,
tel. 585 086 216, 606 713 704,
e­‑mail: [email protected]­‑sternbersko.cz,
adresa: Horní náměstí 16, 785 01
Šternberk, 3. NP, dveře č. 303
úřední hodiny: středa 13:00–17:00,
po předchozí domluvě kdykoli
Vážení a milí čtenáři,
po delší pauze vás zdravím ze stránek Šternberských listů. Doufám, že
jste i přes „ohnivé“ léto nabrali potřebné síly a dočerpali energii, stejně
jako naše redakce v měsíci, kdy Šternberské listy nevyšly. Nyní na vás
už opět noviny budou čekat vždy první pracovní den v měsíci na tradičních místech, která neustále rozšiřujeme: jejich přehled je otištěn na
zadní straně Listů. Stejně tak neustále navyšujeme náklad.
Toto číslo se nese v duchu bohatých společenských událostí. Září bývá
nejen v našem městě dobou, kdy se všechno probouzí z prázdninové
letargie a znovu naplno ožívá. Šternberk se opět připojil ke Dnům evropského dědictví, takže využijte možnosti navštívit hrad za zvýhodněnou cenu nebo se podívat do bývalého augustiniánského kláštera.
Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na „vlajkovou loď“ Šternberka: závody Ecce Homo, tentokrát ty s přízviskem Historic. Konat se
budou od 4. do 6. září a kromě výstavy historických vozů, spanilých jízd a samotných soutěží nabídnou i bohatý doprovodný program. Sobota pak bude patřit Šternberským slavnostem a příjemnému
posezení za doprovodu kapel Elán revival, The Shapes nebo Flash The Readies.
Významné jubileum si připomíná šternberské kino. Ač se to zdá neuvěřitelné, právě letos uplynulo
sto let od jeho založení. A protože takový věk už si oslavu bezesporu zaslouží, připravil tým Našeho
kina program, jehož vrcholem bude koncert Anety Langerové. Více se dozvíte v Tématu měsíce.
Milí čtenáři, nakonec mi dovolte, abych se s vámi touto cestou na nějakou dobu rozloučila. Šternberské listy jsem pro vás s pomocí mnoha lidí připravovala téměř pět let a za tu dobu jsem do
tiskárny odnesla celkem 49 vydání novin – a toto je padesáté. Tak jako téměř v každém zaměstnání
se ani v tomto vždy nešlo vyhnout těžkým chvilkám a stresu, zvláště v případech, kdy se někteří
přispěvatelé nedokázali „sžít“ s termínem uzávěrky. Vždy jsem však za sebou viděla kus (jak pevně
věřím) užitečné práce, a to už je něco, čeho by si člověk měl vážit.
Přeji vám vše dobré.
Alena Fritscherová, redaktorka Šternberských listů
TÉMA MĚSÍCE
8 Šternberské kino si připomíná kulaté výročí
V rámci 100. výročí od založení kina ve Šternberku je připraveno hned několik kulturních počinů.
Jako první se návštěvníkům představí dvě sopranistky ve společném pořadu Operní galavečer, následovat bude koncert Anety Langerové a jako poslední se posluchačům představí dvě místní kapely.
AKTUALITY
Inzerce:
Leona Héžová, tel. 603 802 141,
e­‑mail: [email protected]
4 Zastupitelé se mimořádně sešli také v srpnu
Mgr. Libor Šamšula úspěšně složil předepsané zkoušky a stal se oficiálně velitelem Městské policie
Šternberk. Pavel Pospíšil předložil starostovi města rezignaci na post zastupitele a ta byla přijata.
Vydavatel:
MAS Šternbersko o. p. s., tel. 585 086 506,
e­‑mail: [email protected]­‑sternbersko.cz,
web: www.mas­‑sternbersko.cz,
adresa: Horní náměstí 16, 785 01
Šternberk, přízemí, dveře č. 103
5 Podzimní venkovské trhy nabídnou mladé víno
V sobotu 12. září si na Hlavním náměstí budete moci zakoupit nejen čerstvé ovoce a zeleninu, ale
také ochutnat kvalitní víno a poslechnout si cimbálovou muziku Šumica z Náměště na Hané.
UZÁVĚRKA
Říjnové číslo Šternberských listů
vyjde ve čtvrtek 1. října 2015.
Uzávěrka příjmu příspěvků od
dopisovatelů je v úterý 15. září.
Redakce si vyhrazuje právo krátit
dodané příspěvky a nepřijmout je
v případě dodání po termínu uzávěrky.
Foto na titulní straně: Pavel Malý
Koláž: Šternberské listy
K U LT U R N Í S E R V I S
12 Kulturní akce na září 2015
Zářijový program nabízí koncert Anety Langerové, Šternberské slavnosti, promítání pro děti i dospělé v Našem kině, besedu o Chronotechně, prohlídky na hradě nebo benefiční koncert pro charitu.
SPORT
21 Běžci se utkají hned na dvou tratích
Ve středu 9. září se poběží závod „S kopečka do kopečka“, který odstartuje na louce před ZOO na
Svatém Kopečku. Trasa je dlouhá osm kilometrů. Kdo si netroufne na celou trať, může běžet pouze
dva kilometry. V neděli 20. září ve 14 hodin pokračuje dalším ročníkem Dalovský čtvrtmaraton.
22 Šternberané drželi palce světovým cyklistům
V polovině srpna projel Šternberkem peloton elitních jezdců v rámci závodu Czech Cycling
Tour. V cíli na náměstí se z prvenství radoval Leo König. Druhý dojel Karel Hník, třetí Jan Bárta.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
3
AKTUALITY
Předplatné si můžete
zajistit do konce roku
P
okud byste rádi dostávali svůj výtisk
Šternberských listů přímo do schránky, je možné si tuto službu objednat
za provozní poplatek 8 korun za jedno vydání.
V případě zájmu kontaktujte redaktorku na
tel. 606 713 704, 585 086 216 nebo e-mailu
[email protected] Příslušnou částku
pak lze uhradit v budově Městského úřadu
Šternberk na Horním náměstí 16, a to v přízemí v kanceláři vydavatele MAS Šternbersko.
Vzhledem k počtu distribučních míst probíhá
rozvoz novin vždy ve dvou pracovních dnech.
Listy tedy najdete na stáncích nejpozději
druhý pracovní den v měsíci v odpoledních
hodinách. Tento údaj je uveden i v tiráži. Děkujeme za pochopení.
(red)
Správce pohřebiště
změnil provozní dobu
O
d 13. července 2015 se mění provozní doba správce veřejného pohřebiště, kterým je společnost Remit
s. r. o. sídlící na Uničovské 64 ve Šternberku.
K tomuto opatření došlo na základě podnětů
občanů a návštěvníků pohřebiště.
Nová provozní doba správce na veřejném
pohřebišti je stanovena takto:
pondělí, úterý, čtvrtek: 10:00–14:30
středa: 10:00–17:00
pátek: zavřeno
Správce pohřebiště je možné rovněž kontaktovat na telefonním čísle 585 012 270.
Správce zajišťuje evidenci hrobových, urnových a kolumbáriových míst a také obnovu
pronájmu a pronájem těchto míst, dále kopání hrobů, provádění vsypů a uložení uren
do společného hrobu.
(red)
Tři šternberské domy
jsou kulturní památkou
H
ned tři domy v centru města se
nedávno staly kulturní památkou.
Na seznam je zapsalo Ministerstvo
kultury na návrh odborníků z olomouckého
územního pracoviště Národního památkového ústavu. Všechny jsou dokladem architektury měšťanského prostředí 19. století.
První z nich, dům v Radniční ulici 81, původně vznikl na konci 16. století jako výstavný
renesanční měšťanský dům. Druhý dům na
ČSA 13 byl vystavěn v roce 1859; třetí památka pyšnící se klasicistním dřevěným portálem
stojí v nároží Potoční a Bezručovy.
(red)
4
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
Město už má opět velitele strážníků
V
e středu 5. srpna proběhlo v Expozici času veřejné zasedání Zastupitelstva města Šternberka. Zastupitelé
odhlasovali jednu změnu oproti zveřejněnému programu, a to zařazení bodu rezignace
na mandát zastupitele, kterou předložil Pavel Pospíšil. Starosta města Stanislav Orság
tuto rezignaci přijal. Uvolněný mandát tak
bude obsazen náhradníkem, který složí slib
zastupitele na zářijovém zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelé schválili zřizovací listinu organizace Sociální služby Šternberk p. o., která byla
změněna v souladu se zákonem o sociálních
službách.
Dále vzali na vědomí odstoupení z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města
Petra Zajíce k 30. červnu 2015. Dle ustanovení
zákona o obcích musí být počet členů výboru
lichý. Novým členem kontrolního výboru zvolili zastupitelé Petra Zajíce ml.
Závěrečným bodem zasedání bylo pověření
Libora Šamšuly funkcí velitele Městské policie Šternberk. Ten složil předepsané zkoušky
a získal potřebné osvědčení podle zákona o
obecní policii.
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města
Šternberka se uskuteční ve středu 16. září
2015, jako tradičně od 15 hodin v Expozici
času na ČSA 19.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován videozáznam, který najdete na webovém portálu youtube.com. Do vyhledávacího řádku
zadejte „zastupitelstvo Šternberk“.
(red)
Zastupitel se představuje: Petr Endrödy
Jméno a příjmení: Petr Endrödy
Věk: 26
Povolání: provozovatel kina
Záliby: design, architektura, umění
Motto: „Jen dýně roste vleže.“
5 otázek pro Petra Endrödyho:
Jaký problém města Šternberka vnímáte Vy
osobně jako nejpalčivější a můžete alespoň
nastínit případné řešení?
Ještě před pár lety jsem měl pocit, že nejpalčivějším problémem je komunikace radnice
s občany. Dnes se mi zdá, že komunikační
můstek mezi radnicí a občany se rozšiřuje.
Ale stále je ještě na čem pracovat. Otevřená
radnice by ráda zrealizovala centrální registr
smluv, ve kterém by došlo i na zveřejňování
všech faktur, které město zaplatilo. Dalším
problémem ve městě je nezaměstnanost a
bezpečnost. Tyto problémy se aktivně řeší,
ať už nově vznikající průmyslovou zónou
či novým velitelem městské policie, jenž se
efektivně snaží využívat potenciálů organizace, kterou vede. Bohužel vyřešení těchto
problémů bude trvat minimálně tak dlouho,
jak dlouho byly přehlíženy.
Jaké je ve Šternberku Vaše oblíbené místo?
Mým nejoblíbenějším místem bylo rozhodně Tylovo divadlo, kde jsem strávil krásné
chvíle. Ten prostor dýchal atmosférou a majestátností. Dodnes, když procházím kolem,
v duchu nadávám, jak to s tímto stánkem
dopadlo. Jeho zavření považuji za největší
chybu poslední dekády. Budoucnost ukáže,
jak šeredně se mýlili ti, kteří divadlo prodali
do soukromých rukou.
Pro jakou skupinu obyvatel byste chtěl v tomto volebním období převážně pracovat?
Program Otevřené radnice měl jediné tři
body: 1. bezpečnost ve městě; 2. zveřejňování všech smluv a faktur, které město platí;
3. finanční podpora dětí a mládeže z prostředků, které se vyberou z výherních automatů.
Tyto body se budeme snažit prosazovat i přes
to, že naše hnutí skončilo, i přes výborný volební výsledek, v opozici.
Jak vidíte město za deset let?
Za deset let snad bude již plně fungovat průmyslová zóna a dobudovaná síť cyklostezek.
Věcí, které musíme udělat, je celá řada. Raději
o nich nemluvme a spíš se pusťme do práce.
Jak je psáno v úvodním mottu: „Jen dýně
roste vleže.“
Chtěl byste Šternberanům něco vzkázat?
Když mám tu příležitost, chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do
inciativy za záchranu kubistického altánu
v parku, který chtělo město zdemolovat. Dnes
je tato stavba vyhlášena kulturní památkou
a její osud je zachráněn.
AKTUALITY
Venkovské trhy nabídnou víno, zeleninu i cimbálovku
V
enkovské trhy Šternberk potěší svoje
příznivce také tento měsíc. Budou se
konat v sobotu 12. září v dopoledních
hodinách jako vždy na Hlavním náměstí.
Na své si samozřejmě přijdou ti, kdo budou
chtít nakoupit kvalitní regionální potraviny
a výrobky. Čerstvou zeleninu, sýry, pečivo a
mnohé další dobroty si budete moci odnést
domů. Určitě byste neměli přehlédnout vybrané novinky: třeba nakládaná sušená rajčata od firmy z Prostějova nebo některý ze čtyř
druhů česneku, pod kterým je „podepsaný“
pěstitel z Bohuňovic. Z čeho vybírat bude i při
nákupu ostatních potravin, alkoholických i
nealkoholických nápojů či doplňkového zboží
ruční výroby.
Zářijové venkovské trhy zpříjemní cimbálová
muzika Šumica z Náměště na Hané, svoji
účast přislíbili i členové folklórního souboru
Hanačka z Litovle, který by měl hudební produkci doprovodit tancem. K cimbálové muzice neodmyslitelně patří i víno, a právě na
skleničku vína nebo burčáku z jižní Moravy se
můžete také nechat pozvat.
Letošní sezonu ukončí 10. října 2015 poslední Venkovské trhy Šternberk. Organizátoři
z odboru obecní živnostenský úřad děkují
všem účastníkům za stálou podporu.
(red)
Do Šternberka se po roce opět sjedou
veteráni, zahraje také Elán revival
Silnice na Hvězdném
údolí zůstává zavřená
Foto: Pavel Malý
P
rvní zářijový víkend 4. až 6. 9. bude
tak jako každý rok patřit majitelům a
obdivovatelům automobilové historie a veteránů. Ve Šternberku budou k vidění
auta i motocykly z let dávno minulých, prostor však dostanou také rychlá auta: o tomto
víkendu se totiž pojede rovněž Mistrovství
České republiky v závodech automobilů do
vrchu Ecce Homo.
Ecce Homo Historic: Tradiční akce bude
opět třídenní. V pátek 4. září se bude konat
Rally Ecce Homo Historic. Několik posádek se
projede po okolí a bude obdivovat krásy Olomouckého kraje. Pořádající AMK Ecce Homo
pro ně připravilo pestrý program. Všichni
zájemci se mohou přijít podívat na start této
rally, a to v 9 hodin na Hlavní náměstí.
V sobotu nebude chybět výstava historických
automobilů a motocyklů na Radniční ulici. Již
od osmé hodiny ranní se budou sjíždět vzácní
veteráni do centra Šternberka. Výstava potrvá
do pravého poledne; přesně ve 12 hodin se
pak vozy vydají na spanilou jízdu mikroregionem Šternbersko a následně na účastníky
bude čekat Moravský večer na nádvoří bývalého augustiniánského kláštera.
Nedělní program bude od 9:00 patřit tréninkovým a soutěžním jízdám pravidelnosti na
trati Ecce Homo s cílem na Lipinském oblouku. V čem spočívá jízda pravidelnosti? Cílem
je dosáhnout co možná nejpodobněji zajetých
časů, a to bez vlastního měřicího zařízení.
Vyhlášení těch nejlepších proběhne na startu
trati Ecce Homo kolem 17. hodiny. V závislosti
na průběhu závodu může dojít ke změně času.
pokračování na straně 7
A
ž do 30. listopadu 2015 je uzavřena
silnice podél toku Sitky na Hvězdném údolí (silnice č. III/44429).
Opravuje se jak samotná komunikace, tak
i opěrné zdi. Objízdná trasa pro vozidla do
3,5 tuny vede přes ulici Dvorskou a Světlov,
vozy nad 3,5 tuny musejí přes Horní Loděnici
a Dalov.
Kvůli zvýšenému provozu v ulici Světlov zde
došlo k úpravám dopravního značení: přibyl
oboustranný zákaz stání. „Prosíme o respektování tohoto zákazu stání vozidel a jejich
přeparkování, stejně tak žádáme o zvýšenou
obezřetnost při pohybu v okolí stavby a na
objízdných trasách. Jménem investora stavby,
zhotovitele i města Šternberka se omlouváme
za výrazné komplikace, které s sebou stavební
práce přinášejí,“ řekla mluvčí města Šternberka Irena Černocká.
Investorem rekonstrukce je Olomoucký kraj,
zhotovitelem M – Silnice, a. s.
(red)
Požární stanice už má
signalizační zařízení
S
ignalizační zařízení, které pomáhá
zabezpečit výjezd požárních vozů ze
stanice na náměstí Svobody ve Šternberku, už funguje. Jedná se o důležitý krok
zejména z hlediska bezpečnosti: hasičská
zbrojnice se mimo jiné nachází v blízkosti
dvou základních škol a pohybuje se zde velké
množství chodců.
„Město přistoupilo k tomuto řešení na základě podnětu hasičů, kteří opakovaně upozorňovali na možná dopravní a bezpečnostní
rizika při výjezdu vozidel ze stanice,“ řekl
starosta Stanislav Orság. Investorem akce je
město Šternberk; Olomoucký kraj na projekt
přispěl částkou 150 tisíc korun.(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
5
AKTUALITY
Občané se ptají, město
odpovídá: pokuta
D
otaz: Pokud mi jako vlastníku
vozidla přijde výzva k zaplacení
pokuty za překročení rychlosti,
předpokládám, že mám dvě možnosti –
zaplatit nebo oznámit jméno řidiče, který
v uvedenou dobu vozidlo řídil. Pokud chci
oznámit jméno řidiče, jaké údaje musím
sdělit? Upravuje to nějaká vyhláška? Stačí jen jméno a adresa, nebo např. i rodné
číslo, číslo ŘP atd.? A co se stane, když
řidič pokutu nezaplatí?
Odpověď: V případě, že chcete oznámit údaje o totožnosti řidiče vozidla, je nutné sdělit
jméno a příjmení řidiče, datum narození a
trvalý pobyt, tedy údaje, na základě kterých
je možné osobu řidiče identifikovat, a to v
souladu s § 63 odst. 1, zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky.
Správní orgán následně pokračuje v řízení o
přestupku s konkrétní osobou řidiče. Provozovatele vozidla se toto řízení již dále netýká. Pokud řidič pokutu nezaplatí, následuje
vymáhání dlužné částky v souladu s platnou
legislativou.
Ing. Adriana Runštuková, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství MěÚ Šternberk
Za první půlrok přišlo
na svět 460 miminek
C
elkem šest párů dvojčat se narodilo
v prvním pololetí letošního roku
v Nemocnici Šternberk. Zdravotníci zde od ledna do června pomohli na svět
celkem 460 dětem, což je o 50 více než ve
stejném období loni. Mezi novorozenci bylo
222 děvčátek a 238 chlapců. Nejplodnějším
měsícem byl dosud červen, kdy svého potomka přivedlo na svět 90 maminek. Naopak
nejméně dětí (65) se narodilo v březnu. (nm)
Zaměstnanci úřadu mají
za sebou speciální školení
S
oučástí vzdělávacího projektu radnice
„Zvýšení kvality řízení, financování
a good governance Městského úřadu
Šternberk“ (viz str. 18) bylo i proškolení všech
zaměstnanců městského úřadu včetně strážníků městské policie v oblasti komunikace
s občany. Školení proběhlo v Expozici času ve
dvou květnových termínech. V rámci školení
byli účastníci seznámeni se zásadami správné
komunikace, s tím jak zvládat zátěžové situace či jak najít další cesty k občanům.
(red)
6
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
Občané dostali od města tašky na odpad
M
ěsto Šternberk připravilo pro
všechny domácnosti ve městě separační tašky: tašku na papír, sklo
a plast dostali občané minulý měsíc. Domácnosti v rodinných domech mají sadu tašek o
objemu 40 litrů, obyvatelé bytů na sídlištích
či v bytových domech obdrželi tašky o objemu 20 litrů. „Pracovníci podnikli celkem dva
pokusy o osobní doručení. Pokud v domácnosti nikoho nezastihli, mohou si občané od
září tašky vyzvednout na městském úřadě na
odboru životního prostředí,“ přiblížila mluvčí
města Šternberka Irena Černocká.
Akce se týká všech domů a bytů ve Šternberku
včetně místních částí. Cena jedné sady je cca
80 korun, polovinu uhradila autorizovaná
společnost Eko-kom, druhou část město
Šternberk. To vynaložilo na nákup 5 tisíc sad
separačních tašek celkem 204 tisíc korun.
„Cílem projektu je podpořit separaci odpadů
a snížit množství směsných komunálních odpadů, které se ukládají na skládky,“ vysvětlila
Černocká. Záměrem Evropské unie i České republiky je ukončit skládkování komunálních
odpadů do roku 2024.
Omyvatelné tašky jsou na opakované použití:
po vysypání do venkovních kontejnerů se
mohou opět využít k další separaci.
(red)
Hledá se nejlepší sportovec a trenér roku
Z
náte úspěšného sportovce, družstvo
nebo trenéra, kteří dělají Šternberku
dobré jméno a zasloužili by si ocenění? Pokud ano, můžete je na ocenění nominovat až do 20. října tohoto roku, a to za činnost
od července 2014 do října 2015. Vyhlášeny
jsou tyto kategorie:
1. trenéři sportovních družstev, oddílů,
klubů. Kritéria: počet dětí/mládeže a počet
hodin vedených za určené období; nejlepší
dosažené výsledky v soutěžích/zápasech za
určené období. Do návrhu na ocenění budou
zařazeni pouze trenéři družstva, oddílu, klubu ve Šternberku, kteří tuto činnost nevykonávají jako hlavní pracovní poměr.
2. sportovci – jednotlivci. Kritéria: sportovec soutěží za šternberský oddíl, družstvo
nebo klub; nejlepší dosažené výsledky v da-
ném období. Do návrhu nebudou zařazeni
profesionální sportovci.
3. sportovní družstva, oddíly, kluby. Kritéria: sídlo ve Šternberku; dosažené výsledky.
4. mimořádné nebo dlouhodobě vynikající
sportovní výsledky. Kritéria: rodiště nebo
bydliště ve Šternberku; nejlepší dosažené
výsledky.
Návrhy na ocenění mohou podávat občané a
organizace na formuláři, který je k dostání na
odboru školství a kultury v budově úřadu na
Horním náměstí 16 či na www.sternberk.eu.
Bližší informace získáte na tel. 585 086 227.
Návrhy přijímá podatelna Městského úřadu
Šternberk nebo je lze zaslat na adresu: Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01
Šternberk v zalepené obálce výrazně označené SPORTOVEC – TRENÉR.
(red)
Nemocnice pomáhá pacientům s bolestí zad
L
idé s bolestmi zad, se špatnými pohybovými stereotypy nebo svalovou
dysbalancí mohou využít služeb
oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Nemocnice Šternberk. Provádí se zde indivi-
duální cvičení zaměřené na aktivaci hlubokého stabilizačního systému, tedy zlepšení
stabilizace páteře, hrudníku a pánve.
„Stabilita je pro náš organismus maximálně
důležitá, a to se týká i pohybového systému.
Pro jeho správný chod je zapotřebí vyvážená
funkce pasivních prvků, což jsou kosti, vazy a
klouby, a prvků aktivních, tedy svalů. A to jak
těch povrchových, tak i hlubokých. Bohužel
současný životní styl posilování hlubokého
stabilizačního systému příliš nenahrává,“
vysvětluje fyzioterapeutka Lenka Kocurková.
Cvičení probíhá v nemocnici v rámci individuálních lekcí, stejně individuální je také
jejich celkový počet. Terapie je vhodná i pro
pacienty, kteří trpí obtížemi již delší dobu a
zlepšení třeba už ani nedávají naději. (mil)
AKTUALITY
Do Šternberka se sjedou veteráni
dokončení ze strany 5
Mistrovství ČR v závodech automobilů do
vrchu: Kdo by veteránům příliš neholdoval,
ten se může těšit na rychlá auta. Legendární
trať Ecce Homo totiž bude hostit Mistrovství
České republiky v závodech automobilů do vrchu, tzv. „Ecce Homo 2“. Pojedou na ní ti, kdo
bojují o umístění v republikovém mistrovství
a také ti, kteří se účastní podniku Maverick
Rescue Euro Cup. Nečeká je však zdolání
osmikilometrové trati: cílem projedou už v Lipině, trasa tedy bude měřit 4800 metrů. Toto
opatření by mělo předejít únavě strojů a minimalizovat počet technických závad na vozech.
Předběžný počet závodníků je do padesáti
v seriálu Mistrovství ČR a maximálně do stovky vozů v Mavericku.
Start je naplánován na sobotu 5. září 2015
od 8 hodin. Přijďte podpořit domácí jezdce
bojující o titul mistra republiky i účastníky
III. Šternberského vrchu Maverick Rescue
Euro Cup, kde budete mít možnost zhlédnout
spoustu zajímavých závodních aut.
Šternberské slavnosti: Automotoklub Ecce
Homo letos pořádá také Šternberské slavnosti. V sobotu 5. září se tedy můžete těšit
na den plný hudby a zábavy, točeného piva,
grilovaných specialit, dětských atrakcí apod.
Slavnosti budou zahájeny přesně v 9 hodin na
Hlavním náměstí. Ve 12 hodin odjedou historické automobily a motocykly, ale hudební
maraton bude pokračovat, a to od 13:00 až do
půlnoci. Na pódiu se vystřídají Městský dechový orchestr, Target Attack, Flash The Readies, Elán revival, The Gardeners, Superface
nebo bratislavská rocková kapela Metalinda.
Děti si užijí závody ve šlapacích motokárách,
skluzavku, malování na obličej, paintballovou
střelnici či vypouštění balonků.
Vstupenka na celý víkend stojí 80 korun, pro
děti, seniory a ZTP 40 korun. Vstup na Šternberské slavnosti je zdarma.
(mil)
Kdo pomůže přestěhovat knihovnu?
K
nihovna se stěhuje zpět do Městského klubu na Masarykově ulici č. 20
ve Šternberku. Do nově zrekonstruovaných prostor si budou moci čtenáři chodit
půjčovat knihy znovu od pátku 16. října.
Na 1. až 15. října hledá knihovna dobrovolníky, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu a
pomoci se stěhováním. Uvítá muže i ženy. Pro
všechny bude připraveno občerstvení a navíc
pomocníci obdrží registraci do knihovny na
tři roky zdarma. Pro více informací volejte na
tel. číslo 587 571 249. (red)
O
N
ové informační centrum města
Šternberka, které v letních měsících navštívilo v průměru šedesát
lidí denně, je od června 2015 na nové adrese:
Horní náměstí 2 (naproti budovy radnice).
„Íčko“ nabízí nejen tradiční služby, jako je
prodej suvenýrů a pohledů, kopírování, vyhledávání dopravních spojů, prodej vstupenek
apod., ale třeba také laminování, kroužkovou
vazbu, prodej žákovských a studentských průkazů nebo regionálních specialit.
Provozovatelem Informačního centra Šternberk je MAS Šternbersko o. p. s., kontakty a
otevírací dobu najdete na této straně v oranžovém rámečku. (red)
Otevírací doba knihovny
a informačního centra
Filmaři zachytili řeč moravských Chorvatů
břadní síň šternberské radnice se na
konci července proměnila v natáčecí
studio. Svou techniku zde rozložili
dokumentaristé z organizace Post Bellum,
která zaznamenává vzpomínky pamětníků a
prostřednictvím digitálního archivu Paměť
národa je zpřístupňuje veřejnosti. Hlavním
zájmem filmařů byli moravští Chorvati.
Moravští Chorvati je málo známá etnická
skupina, která žije na Moravě již od 16. století. Do roku 1948 bydleli ve třech vesnicích
na Mikulovsku na jižní Moravě, poté je komunistický režim označil za „politicky nespolehlivé“ a jejich příslušníci byli rozsídleni do
téměř 180 obcí na celé Moravě.
„Na území okresu Šternberk bylo na sklonku
40. let 20. století vystěhováno asi padesát
rodin. Proto jsme si dali za cíl zdokumentovat
vzpomínky nejstarších moravských Chorvatů,
kteří ještě žijí,“ řekla koordinátorka Lenka
Kopřivová ze společnosti Post Bellum.
Infocentrum najdete
u městského úřadu
Rozhovory vznikly speciální kamerovou technikou „eye direct“. Ta umožňuje přímý oční
kontakt s pamětníkem, aniž by byl vypravěč
nucen nepřirozeně hledět do objektivu kamery. Výsledný efekt je pak ten, že divák filmu
má dojem, že pamětník hovoří přímo s ním.
Dokumentaristé ve Šternberku natočili celkem osm rozhovorů s moravskými Chorvaty.
Všechny jsou vedeny v moravské chorvatštině, unikátním chorvatském dialektu, kterým
dnes hovoří jen několik posledních desítek
lidí. Tento jazyk zahrnula pod svou ochranu
Rada Evropy, a to v rámci Evropské charty
regionálních a menšinových jazyků.
Filmový materiál se následně stane součástí
sbírky Paměť národa a využije ho také Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR v Muzeu
moravských Chorvatů. To vzniká jako společný
projekt české a chorvatské vlády v jihomoravské obci Jevišovka. Více informací najdete na
www.postbellum.cz.
(red)
Městská knihovna Šternberk,
Komenského 9
Oddělení pro dospělé, tel.: 587 571 249
e­‑mail: [email protected]
pondělí: 8:00–11:30
12:30–18:00
úterý:
8:00–11:30
12:30–18:00
středa:
12:30–18:00
čtvrtek:
8:00–11:30
12:30–18:00
pátek:
8:00–11:30
12:30–17:00
Oddělení pro děti, tel.: 587 571 580
e­‑mail: [email protected]
pondělí: 12:00–17:00
úterý:
12:00–17:00
středa:
zavřeno
čtvrtek:
12:00–17:00
pátek:
12:00–16:00
Od 1. do 15. října bude knihovna uzavřena!
Informační centrum Šternberk,
Horní náměstí 2, tel.: 739 486 060
e­‑mail: [email protected]
www.poznej-sternbersko.cz
pondělí: 9:00–17:00
úterý:
9:00–17:00
středa:
9:00–17:00
čtvrtek:
9:00–17:00
pátek:
9:00–17:00
sobota:
9:00–15:00
neděle:
9:00–15:00
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
7
TÉMA MĚSÍCE
Kino ve Šternberku si připomíná
sté výročí. Oslavy se ponesou
ve znamení hudby i promítání
Významného kulatého výročí se v letošním roce „dožívá“ šternberské kino, dnešní Naše kino. Promítat se v této budově začalo v roce 1915 a svoji hlavní náplň si kino zachovalo i po sto letech. V době plné dynamických změn, které člověk kolikrát
ani nestihne postřehnout, se tak jedná o ojedinělý úkaz, který si oslavu určitě zaslouží. Za programem, který se připravoval několik měsíců, stojí tým současného provozovatele Našeho kina Petra Endrödyho. Ten věří, že kinematografie je na
vzestupu a že své diváky si biograf bude nacházet i v budoucnosti. A na co se tedy můžete těšit? Čtěte na dalších řádcích.
P
přesně před sto lety, v roce 1915, se
začalo ve šternberském kině na náměstí Svobody promítat. Tehdy se
podnik nazýval kino Hess a na programu měl
zpočátku němé filmy, ve dvacátých letech
potom kino přešlo také na filmy se zvukem.
Objekt v průběhu desítek let prošel několika
rekonstrukcemi, a to až do současné podoby,
kterou navrhl v 70. letech architekt Vladimír
Kalivoda.
PROGRAM:
Operní galavečer: Oslavy stého výročí kina
budou velkolepé. Na sobotu 5. září organizátoři připravili slavnostní galavečer s operní
pěvkyní Annou Kohoutkovou a jejím vzácným
hostem: Cecilií Valls, španělskou sopranistkou. Na klavír bude doprovázet Nela Soldánová. Za vstupné zaplatíte 120 korun, lístky
budou k dostání v předprodeji v informačním
centru ve Šternberku nebo na místě, v Našem
kině. Začátek akce je naplánován na 19:00.
Koncert Anety Langerové: O týden později, v sobotu 12. září, vystoupí od 19 hodin
v kině Aneta Langerová (na snímku nahoře),
která představí své nové CD Na Radosti. „Jde o
opravdu krásný projekt. Aneta přijede s celou
kapelou a violoncellem, takže silný zážitek je
zaručen,“ zve na koncert organizátor Petr En-
8
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
drödy. Vstupenky na toto vystoupení za 350
až 450 korun je možno zakoupit v informačních centrech ve Šternberku (Horní náměstí
2), Uničově (Masarykovo náměstí 29) a Olomouci (Horní náměstí, podloubí radnice).
Jedna z nejvýraznějších zpěvaček současnosti Aneta Langerová se narodila 26. listopadu
1986 v Říčanech. V červnu 2004 se stala první
vítězkou soutěže Česko hledá Superstar a ve
stejném roce jí vyšlo debutové album „Spousta andělů“. Následovala deska „Dotyk“ a cena
Akademie populární hudby v kategorii Zpěvačka roku 2008; je také držitelkou Českého
slavíka. Třetí řadové album má jednoduchý
název „Jsem“ a loni se na pultech objevil Anetin zatím poslední počin „Na Radosti“, který
sklidil velký ohlas u posluchačů i kritiků.
Čtyři takty stačí, drahoušku: Program zakončí v pátek 18. září oblíbené šternberské
kapely Cabo Wabo a The Gardeners, které se
tentokrát sejdou na jednom pódiu, aby si společně zahrály. Funková skupina Cabo Wabo se
dala dohromady v roce 2001 a postupně do
svého repertoáru přidávala vlastní skladby;
nyní jich má na playlistu více než 90 procent.
Většina členů Cabo Wabo jsou konzervatoristé působící v různých hudebních institutech.
Naopak The Gardeners se zaměřují spíše na
akustický pop a v jejich písních uslyšíte třeba
mandolínu, perkuse, basy a samozřejmě kytary všeho druhu.
Promítání pro děti i dospělé: Na své si přijdou také ti, kteří mají rádi klasické filmové
projekce. Zářijový program zahrnuje snímky
nejrůznějšího „stáří“ i žánrů. Kino nabídne
akční krimithriller Rychle a zběsile 7, další z řady časosběrných dokumentů režisérky
Heleny Třeštíkové s názvem Mallory o ženě,
která dokázala porazit démona drog, nebo
dvě animované pohádky pro děti na nedělní odpoledne: Zvonilka a tvor Netvor (na
snímku dole) a SpongeBob ve filmu: Houba
na suchu.
Speciální pak bude projekce filmu Requiem
za sen, který se bude přehrávat analogovou
technikou na klasický, 35 milimetrů široký
kinofilm. „Zájemci budou moci navštívit promítací kabinu a podívat se, jak se musí film
připravit, aby se vůbec dalo promítat,“ láká
na doplňkový program Petr Endrödy. Podrobný přehled jednotlivých promítání najdete
v rubrice Kulturní servis na stranách 12 a 13.
„Na všechny návštěvníky se moc těšíme a
budeme rádi, když takto významné jubileum
oslavíme společně,“ uzavírá Petr Endrödy.
KONTAKTY, INFORMACE:
Naše kino – provozovatel Petr Endrödy
náměstí Svobody 7, Šternberk
tel.: 720 478 577
e-mail: [email protected]
FB: www.facebook.com/nasekinosternberk
3
TÉMA MĚSÍCE
otázky pro Petra Endrödyho, provozovatele Našeho kina
Už skoro dva roky provozujete bývalé kino
Oko, nyní Naše kino. Jak těžké je v dnešní
době nalákat diváky do kina a je něco, co
Vás při této práci překvapilo (ať už příjemně, nebo nepříjemně)?
Příjemné překvapení prožívám každý měsíc,
kdy vypisujeme statistiku návštěvnosti kin.
Těší mě, že i když nejsme kino, které by mohlo
promítat premiéry, máme návštěvnost, která
převyšuje republikový průměr. Z toho mi tedy
vyplývá, že Šternberáci chodí do kina rádi a
že provozovat kino ve Šternberku má smysl.
moderní vestibul Našeho kina ve Šternberku
Oslavy 100 let existence kina budou opravdu bohaté. Jak dlouho jste celý program se
svými kolegy připravoval a co byste v něm
případně „vypíchl“?
Program příprav jsme realizovali několik měsíců. Oslavy sta let provozu nějaké instituce
jsou velká zodpovědnost, kterou nechceme
podcenit. Věřím, že program, který jsme připravili, zaujme co nejširší spektrum návštěvníků a že si každý z nich přijde na své. Já osobně z programu mnoho neuvidím, ale těším se
na všechny ty návštěvníky, které budu moci
přivítat (úsměv).
Fenomén kina třeba za 10, 20 nebo 50 let –
dovedete si představit, že bude pořád fungovat? A jaký je Váš obíbený film, na co rád
zajdete do kina?
V devadesátých letech se velmi rozšířily videopůjčovny a kina na čas ztratila svoje návštěvníky. Kolik videopůjčoven však nakonec
zůstalo? A kina fungují dál. To dobré zkrátka
přetrvává, kinematografie je pořád na vzestupu. Představte si, že vloni vzniklo jen v České
republice 58 celovečerních filmů! To znamená, že každý týden se uskutečnila jedna nová
česká premiéra.
promítací sál Našeho kina/Foto: Pavel Malý
Pro mě osobně je největším zážitkem, když se
nám podaří z Národního filmového archivu
vytáhnout některé černobílé snímky na klasickém kinofilmu. Koukat se na film, jehož kopie ležela třeba i víc než půl století v archivu,
je zážitek nejen pro promítače, ale také pro
diváky.
(alf)
Tak šel čas aneb dlouhá cesta od kina Hess k Našemu kinu
Kino stojící na náměstí Svobody ve Šternberku (dříve Jahnplatz 7) bývalo německým
kinem majitelky Theresie Hessové. Bylo postaveno v roce 1915. Přízemní budova byla
později zvýšena na jednopatrovou, celé průčelí předěláno a interiéry zmodernizovány.
Dne 13. ledna 1928 byla rekonstruovaná
budova kina Hess slavnostně otevřena.
Předtím se promítalo pod správou majitelky
druhého německého kina Theresie Hessové
na Olomoucké třídě 29.
V meziválečném období se v našich kinech
promítaly černobílé filmy, nejdříve s textem
k nim. Někdy byl film provázen hrou na klavír
nebo i housle či jiný hudební nástroj.
Třicátá léta minulého století přinesla velkou
novinku – film zvukový. V kině T. Hessové
se začaly promítat zvukové filmy od listopadu
1930. Pro českou menšinu ve Šternberku a
okolí bylo svátkem, když také kino Hess začalo promítat od roku 1930 i české filmy, a to
vždy jednou za měsíc.
V meziválečné školní kronice české školy byl
nalezen zápis, že pro žáky mešťanské školy
byl poprvé promítán český film Plukovník
Švec, a to 30. května 1930.
Bývalé kino Hess dostalo po roce 1945 nejdříve název Hvězda, zakrátko však bylo přejmenováno na kino Oko. Tento název mělo
šternberské kino až do roku 2013, kdy došlo
k přejmenování na Naše kino.
V letech 1966–1971 se promítaly populární
filmy pro mládež i v budově bývalého Kašpárkova divadla pod Tyršovými sady – v kině
Klub. Po dobu generální rekonstrukce kina
Oko na počátku 70. let byla projekce snímků
přesunuta do Tylova divadla. Architektonické
řešení exteriéru i interiéru budovy se reali-
zovalo podle Vladimíra Kalivody. Do kina se
nainstalovala nová promítací technika i zvuková aparatura a plátno pro širokoúhlé filmy.
V modernizovaném kině byl slavnostně
zahájen provoz 1. října 1974. Městské kino
pak sloužilo široké veřejnosti po řadu let.
V posledních letech se stala všeobecným
problémem klesající návštěvnost kin. Jejich
provoz a nutné opravy musejí být často doto-
vány a ve větších městech dochází k redukci
jejich počtu.
Také stav budovy šternberského kina vyžadoval další rekonstrukci. Oprava obou místních
stánků kultury, Tylova divadla i kina Oko,
by byla finančně velmi náročná; šternberští
radní a zastupitelé proto 13. června 2007
schválili ukončení provozu kina k 31. prosinci 2007. V následné době se hledal způsob,
jak umožnit příznivcům filmové tvorby tento
druh kulturního vyžití a jak dále stávající
prostory kina využít. Kino bylo nabídnuto
organizacím i soukromým subjektům k pronájmu na konání různých společenských
akcí. Rozhodnutí o dalším osudu budovy bylo
odsunuto na rok 2009; tehdy v kině proběhly
drobnější úpravy a adaptace.
Kino pak bylo i nadále udržováno v provozu,
přestože technické vybavení neodpovídalo
moderním trendům, a návštěvnost tudíž
nebyla příliš vysoká. Vedení města proto
přikročilo k pokusu kino oživit a nabídlo jeho
provozování do soukromých rukou. Našel se
schopný pronájemce, který za příspěvku města chod kina opět „rozdmýchal“, a do kina tak
byly umístěny (ve spolupráci s městem) nové
technologie – výkonný dataprojektor, který
umožnil rozšířit nabídku filmových projekcí.
Tento experiment tedy vyzněl kladně a otevřel jednu z cest k moderní rekonstrukci kina,
která se v současnosti projednává. (vhl, alf)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
9
KRIMI
Šternberské stíny: Divokou jízdu zastavil až obrubník
OPIL SE A PADL. V červenci měli „vydařeného“ návštěvníka v prodejně Penny na Jívavské
ulici. Muž ze Štěpánova (42) při příjezdu
hlídky seděl mezi regály a spal. Nebylo divu,
když v prodejně vypil půl litru vodky, zajedl ji
křupkami a hráškem z plechovky. Po provedené dechové zkoušce měl muž přes 4 promile
alkoholu v krvi, při opakovaném měření stále
přes 3,4 promile. Na místo byl přivolán lékař,
který rozhodl, že dotyčný je schopen převozu
na záchytku. Jak bylo rozhodnuto o přestupku, to se dozví písemnou cestou.
TO SE NEVYPLATILO. Ráno 2. srpna oznámil obyvatel z Jesenické ulice, že během noci
mu neznámý pachatel odcizil z parapetu
okna, které vede do ulice, plastový zavlažovací květináč s muškáty. Také upozornil, že
podle opadaných květů je patrné, kam zloděj
s výzdobou zamířil. Hlídka tedy kontaktovala
obyvatele domu v sousední ulici, kam vedly
okvětní lístky, a pětatřicetiletý muž se skutečně ke krádeži doznal. Vzhledem k tomu, že
neměl žádný záznam, byla věc vyřešena nižší
pokutou a truhlík putoval zpět k majiteli.
KOUPALIŠTĚ A HORKÉ HLAVY. Během
prázdnin došlo k několika konfliktům mezi
obyvateli znesvářených romských rodin na
městském koupališti. Například 6. srpna při
večerním koupání se strhla hádka kvůli pořadí při sjíždění na tobogánu. Na místo dorazili
strážníci a také čtyři vozidla s hlídkami Policie ČR. Událost se nakonec vyřešila odchodem většiny účastníků konfliktu. Postup při
případných dalších incidentech projednalo
vedení policie s pracovníky koupaliště; i při
rekordních návštěvách a tropických teplotách
už pak nedošlo k žádnému vážnému protiprávnímu jednání.
OBAVY O CYKLISTU. V katastru obce Lužice
prověřovali 13. srpna strážníci údajnou nehodu cyklisty. Na začátku obce již stálo vozidlo
záchranné služby a posádka ošetřovala asi
sedmapadesátiletého muže. Ten současně
nadýchal asi 1,8 promile. Muž byl převezen
k dalšímu vyšetření a později uvedl, že kolo
pouze vedl a upadl s ním, nikoli že byl sražen,
jak se domníval oznamovatel, který ho na
vozovce nalezl. Hospitalizace cyklisty nebyla
nutná a byl po ošetření propuštěn.
NEDĚLAL SI STAROSTI. V sobotu 15. srpna
kolem poledne byli strážníci upozorněni na
tmavý Volkswagen s přívěsným vozíkem,
jehož posádka v ulici Pískoviště za vlakovým
nádražím vysypala stavební suť. Strážníci
díky svědectví řidiče dohledali u kruhového
objezdu pod Rýmařovským kopcem. Kontaktovali pětadvacetiletého mladíka jako vlastníka vozu a ten se k činu doznal.
VYUŽIL OKAMŽIKU. Krádež mobilního
telefonu oznámila 16. srpna odpoledne prodavačka z večerky na ulici ČSA. Podle ní telefon vzal muž, štíhlý, asi třicetiletý – známý
častý zákazník romského původu, který byl
v prodejně asi před třemi hodinami. Telefon
v hodnotě cca 2 tisíce korun ležel na vnitřní
straně pultu. Žena odešla do zadní části prodejny pro zboží, a když se vrátila, muž spěšně
odcházel. Telefon začala prodavačka postrádat až později. Ze záznamu kamery se pak její
slova potvrdila. Podezřelý však vinu odmítal,
přestupek byl proto postoupen k projednání
u komise.
PIRÁT HAVAROVAL. V pondělí 17. srpna před
půlnocí došlo k dopravní nehodě na kruhovém
objezdu ve směru ulic Olomoucká – Opavská.
Se zármutkem jsme přijali zprávu, že 11. srpna 2015
opustil své blízké i sbor Městské policie Šternberk náš
kolega a kamarád, pan Rostislav Horn. Zesnul po delší
těžké nemoci ve věku 46 let. V našem městě pracoval
od dubna 1997, tedy více než 18 roků. Věřili jsme pevně
v jeho návrat. Čest jeho památce!
Hlídka Policie ČR kontrolovala posádku červené Octavie, protože nebyla připoutaná. Při
kontrole spolujezdec náhle skočil do auta a
z místa ujel. Po asi 300 metrech divoké jízdy
nezvládl řízení, narazil do obrubníku a vjel
do protisměru, kde se poškozené vozidlo
zastavilo. Muž z něj uprchl, ale záhy jej zastavili strážníci městské policie, kteří byli
zrovna mimo službu. Policisté pak uprchlíka
převzali k dalším úkonům. Muž měl pádný
důvod prchat: ukázalo se totiž, že po něm bylo
vyhlášeno pátrání. Hlídka městské policie pak
na místě řídila asi dvě hodiny provoz.
KDO BYL ZA DVEŘMI? Vloupání do bytu
oznámil policii vystrašený mladý muž v úterý
18. srpna asi dvě hodiny po půlnoci. Tvrdil, že
nejprve kdosi zvenčí fotil s bleskem přes okno
jeho byt a o chvíli později někdo lomcoval
klikou jeho pokoje uvnitř bytu. To potvrdila
i jeho přítelkyně. Objekt a okolí prohlédli
strážníci i policisté, ale nenašli žádnou osobu
ani stopy po vniknutí. Záhada zůstala nevyřešena.
Podle plánu výcviku strážníků proběhla v areálu střelnice instruktáž k použití donucovacího prostředku. Příštího
výcviku se zúčastní v rámci praxe již i dva noví kolegové, kteří právě absolvují předepsané školení před zkouškou
profesní způsobilosti strážníka. Řady Městské policie Šternberk doplní koncem září. Foto: MP Šternberk
10
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
POCTIVÍ NÁLEZCI. Věci se nejen ztrácejí a
kradou, ale i nalézají: Peněženku s 35 EUR a
212 Kč odevzdal muž ze Šternberka; nalezl ji
pod obcí Lipina. Řidič z Olomouce zase odevzdal peněženku s hotovostí 2 113 Kč, kreditními kartami a doklady. Poctivým nálezcům
touto cestou ještě jednou děkujeme.
strážník Ladislav Prášil,
Městská policie Šternberk
K U LT U R A / S P O L E Č N O S T
Dětský sportovní talent pokračuje v září třetím kláním
Š
ternberský sportovní talent, nový
projekt Agentury 2G podporující
sportování dětí a mládeže, má za
sebou první dvě klání. Závody v běhu
a na koloběžkách nalákaly v součtu více než
osmdesát malých sportovců.
Třetí a závěrečný díl seriálu se odehraje ve
sváteční pondělí 28. září od 14 do 17 hodin
v prostorách Tyršových sadů – městského
parku. Centrum dění bude v dolní části parku
naproti kavárny, která zajišťuje občerstvení.
Soutěžit se bude v jízdě na kolech, nejmenší
děti mohou závodit na odrážedlech. Kategorie budou opět od 1 do 10 let. Závodní okruhy
povedou po zpevněných stezkách parku.
Nejmladší odstartují přibližně v 15 hodin
a postupně budou následovat další. Od 14
hodin se mohou děti a jejich rodiče zúčastnit
nejrůznějších her a soutěží. Připravena je oblíbená lukostřelba, trampolína, glitter tetování, malování na obličej a další zajímavé akti-
vity. „Závody podpoří i SK SKI-OB Šternberk,
který připraví zábavnou ukázku orientačního
běhu, do které se, doufáme, všichni zapojí-
Benefiční koncert pro Charitu Šternberk
ozdobí Hana Maciuchová i sólisté opery
C
harita Šternberk zve své příznivce na
IX. Benefiční koncert, který proběhne 27. září 2015 v 17:00 v prostorách
Hodovní síně Státního hradu Šternberk.
V rámci programu vystoupí herečka Divadla
na Vinohradech a šternberská rodačka Hana
Maciuchová, svým zpěvem posluchače potěší
sólisté opery Moravského divadla Olomouc
Barbora Polášková a Jiří Přibyl. Výtěžek
z koncertu poputuje na podporu všech služeb,
které pro občany šternberského mikroregionu
charita poskytuje – tedy seniorům, osobám
s mentálním postižením, sociálně znevýhodněným dětem i osobám bez přístřeší.
Benefiční koncert bývá zároveň příležitostí k setkání pracovníků Charity Šternberk
s veřejností, sponzory a hosty. Diváci se rovněž
dozví, kdo z řad pracovníků organizace bude
oceněn, a to z rukou starosty města Šternberka, který nad koncertem převzal záštitu.
Vstupenka stojí 100 korun a k zakoupení bude
před zahájením benefičního koncertu. (vyv)
Slavnostní otevření Městského klubu se
blíží, diváky rozesmějí Stašová a Dlouhý
L
etošní říjen se mimo jiné ponese ve
znamení slavnostního otevření nově
zrekostruované budovy Městského
klubu na Masarykově ulici č. 20. Při té příležitosti se chystá bohatý kulturní program, a to
od 16. do 18. října 2015.
V pátek 16. října vystoupí na novém pódiu od
19:00 Harmonie Šternberk s hostem Vladi-
mírem Kumpanem. Sobota 17. října v 19:00
bude patřit divadelnímu představení „Vím, že
víš, že vím“. V hořkosladké komedii o tom, jak
si udržet manželství, hrají Simona Stašová a
Michal Dlouhý. Nedělní program pak nabídne
od 15:00 pohádku pro děti Na výletě v iSvětě.
Podrobné informace najdete v příštím vydání
Šternberských listů.
(red)
Jubilanti, vyzvedněte si na matrice formulář
S
bor pro občanské záležitosti každý
měsíc pravidelně navštěvuje občany
města – jubilanty ve věku 80, 85, 90 až
100 a více let s blahopřáním k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce
2015 dovrší výše uvedené jubileum a mají
zájem o osobní návštěvy členů Sboru pro
občanské záležitosti spojené s gratulací
a předáním dárkového balíčku, musejí vyplnit
formulář „Souhlas se zpracováním osobních
te,“ láká Jan Gottwald z pořádající agentury.
Startovné je pro všechny děti zdarma, nejlepší
v každé kategorii získají drobnou odměnu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o závěrečný díl
sportovní série, budou vyhlášeni vítězové v
jednotlivých kategoriích. Celkový vítěz projektu Šternberský sportovní talent získá možnost
bezplatného otestování odborníky na sport.
Další informace naleznete na webových
stránkách www.agentura2g.cz nebo také na
www.facebook.com/agentura2g. (red)
PROPOZICE:
14:00–15:00 prezentace, doprovodné hry
15:00: start závodu (kola, odrážedla)
Kategorie:
1–2 roky
3–4 roky
5–6 let
7–8 let
9–10 let
Výtvarník Vít John má
výstavu ve Šternberku
D
ílo olomouckého výtvarníka Víta
Johna mohou Šternberané spatřit až
do 20. září tohoto roku v restauraci
Expedice na adrese Potoční 13. Vstup na výstavu je zdarma, více informací naleznete na
www.expedice-pc.cz a www.vitjohn.com.
Malíř a grafik Vít John vystudoval střední
školu uměleckých řemesel v Praze, obor umělecký pasíř. Od roku 1992 se profesionálně
věnuje malbě a grafice. V současné tvorbě se
zaměřuje na mezilidské vztahy a převádí je
do symbolické roviny. Svoje díla prezentoval
na mnoha výstavách v ČR, ale i na Slovensku,
v Německu, Kanadě nebo Venezuele. (red)
Dílo umělce Kuschela
je k vidění v klášteře
N
a konci června proběhlo na Horním náměstí slavnostní odhalení
zrestaurovaného reliéfu a pamětní
desky šternberského rodáka Ferdinanda
Kuschela. Autorovy kresby, sochařská díla i
další umělecké předměty můžete vidět v bývalém augustiniánském klášteře.
(red)
údajů pro účely blahopřání jubilantům“. Ten
je k dispozici na webu www.sternberk.eu,
na podatelně a na matrice Městského úřadu
Šternberk na Opavské ulici 1 a dále v budově
sociálních služeb na ulici Komenského.
Bližší informace získáte na matrice městského úřadu, na Sociálních službách Šternberk
nebo u předsedkyně sboru pro občanské záležitosti Zdenky Chmelové, tel.: 585 086 552,
e­‑mail: [email protected]
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
11
K U LT U R N Í S E R V I S
Přehled kulturních akcí ve Šternberku
3. září: RYCHLE A ZBĚSILE 7
film / čtvrtek, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
Naše kino přináší sedmé pokračování legendární
série Rychle a zběsile. Americký akční thriller
postaví hrdiny před nepřítele, vedle něhož všichni
jejich dosavadní soupeři připomínají děti z mateřské školky. Jason Statham hraje Deckarda Shawa,
živý stroj na zabíjení, který vycvičila elitní vojenská
jednotka. A Shaw se rozhodne, že všechny hrdiny
i jejich známé zlikviduje... Vstupné je 90 korun.
5. září: OPERNÍ GALAVEČER
koncert / sobota, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
TIP
Na sobotu 5. září připravilo Naše kino v rámci
oslav 100 let od svého založení Operní galavečer.
Od 19 hodin čeká na posluchače vystoupení dvou
sopranistek: španělské operní pěvkyně Cecilie
Valls a Anny Kohoutkové ze Šternberka. Na klavír
je doprovodí Nela Soldánová. Lístek za 120 korun
lze zakoupit v informačním centru na Horním
náměstí 2 ve Šternberku nebo na místě.
7.–9. září: UKÁZKA ŘEMESEL
zábava / pondělí–středa, hrad Šternberk
tel.: 585 012 935
Ve dnech 7.–9. září připravuje Státní hrad Šternberk program pro žáky základních a středních
škol. Mohou se těšit na ukázky řemesel v podání
studentů středních odborných učilišť ze šternberského regionu. Své umění předvedou cukráři,
řezbáři a kováři. Na žáky čekají také komentované prohlídky výstavy Historie – umění – řemeslo.
Bližší informace na: www.hrad-sternberk.cz.
12
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
4. září: MALLORY
film / pátek, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
5. září: ŠTERNBERSKÉ SLAVNOSTI
zábava / sobota, 9:00, Hlavní náměstí
tel.: 739 514 213
6. září: KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
výstava / neděle, 10:00, hrad Šternberk
tel.: 585 012 935
6. září: ZVONILKA A TVOR NETVOR
film pro děti / neděle, 15:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
Po časosběrných dokumentech Marcela, René
a Katka přichází Helena Třeštíková s novým filmem, v němž 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory. S tou se život nemazlil, ona se však po porodu
syna dokázala vymanit z drogové závislosti a
zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici
a žila jako bezdomovec. Dnes studuje a pomáhá
lidem na okraji společnosti. Vstupné je 80 korun.
V neděli 6. září od 10:00 do 17:00 se na hradě
budou konat komentované prohlídky výstavy Historie – umění – řemeslo. Provádět budou autoři
výstavy Ing. Milan Daněk, Ladislava Čuprová a
Milan Frajt. Vstupné na výstavu bude zdarma.
Po celý měsíc se mohou zájemci nechat provést
hradem denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.
Další informace: www.hrad-sternberk.cz.
11. září: JAN HUS – MUČEDNÍK...
divadlo / pátek, 18:00, hrad
tel.: 585 012 935
TIP
Komponované divadelní představení „Jan Hus
– mučedník nebo zbytečná oběť?“ se uskuteční
v Rytířském sále hradu. Hra nabídne dobové
texty i faktografické údaje, hudbu z období gotiky,
ale také pozdější reformace. Projekt představuje
Husovu osobnost z více úhlů než bývá zvykem.
V hlavní roli Jan Husa se představí herec Jan
Potměšil. Vstupné na představení činí 50 korun.
TIP
Tradiční městské slavnosti se budou konat od
9:00 po celý den. Jako hlavní hosté vystoupí Elán
revival a slovenská Metalinda, dále zahrají kapely
Superface, Flash The Readies, The Gardeners a
další. Doprovodný program nabídne atrakce pro
děti, závod Ecce Homo Pedal, stánky s občerstvením, grilované speciality, točené pivo. Vstupné na
Šternberské slavnosti je zdarma.
Zvonilka a tvor Netvor je dalším dobrodružstvím
vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna se spřátelí se záhadným tvorem
Netvorem. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky
nevědí, co si mají o záhadném zvířeti myslet,
strážci Hvězdné roklinky, Skauti, se rozhodnou
magického tvora ulovit dřív než přivolá na jejich
společný domov zkázu. Vstupné je 60/80 Kč.
11. září: REQUIEM ZA SEN
film / pátek, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
Ovdovělá Sara snadno podléhá mámení televizních pořadů. Její syn má novou přítelkyni a spolu
se snaží čelit bolestné realitě útěkem do snů. Ani
přítel Tyrone, který se živí prodejem drog, nemá
snadný život. A tak se čtveřice lidí točí v bludném kruhu bezmoci a beznaděje. Promítá se na
klasický kinofilm 35 mm a projekce bude spojená
s prohlídkou promítací kabiny. Vstupné je 50 Kč.
K U LT U R N Í S E R V I S
září 2015
12. září: ANETA LANGEROVÁ
koncert / sobota, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
12.–13. září: PROHLÍDKY HRADU
zábava / víkend, 10:00, hrad Šternberk
tel.: 585 012 935
13. září: SPONGEBOB VE FILMU
film pro děti / neděle, 15:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
18. září: ČTYŘI TAKTY STAČÍ, DRAHOUŠKU
koncert / pátek, 20:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
19. září: BASKERVILLSKÁ BESTIE
divadlo / sobota, 19:00, Tyršovy sady
tel.: 607 885 119
20. září: CESTOVATELÉ V ČASE
TIP
akce pro děti / neděle, hrad Šternberk
tel.: 585 012 935
22. září: BESEDA O CHRONOTECHNĚ
přednáška / úterý, 18:00, Expozice času
tel.: 587 571 278
27. září: IX. BENEFIČNÍ KONCERT
hudba / neděle, 17:00, hrad Šternberk
tel.: 608 719 393
TIP
V sobotu 12. září zve tým Našeho kina v rámci
oslav 100. výročí od založení na koncert oblíbené
zpěvačky a písničkářky Anety Langerové. Aneta
představí svoji novou desku Na Radosti, a to za
doprovodu kapely a violoncella. Vstupenku v hodnotě 350 až 450 korun koupíte v infocentrech ve
Šternberku, Uničově a Olomouci. Další informace
se dozvíte na e-mailu [email protected]
Na pátek 18. září se mohou těšit všichni příznivci
dobré hudby. V Našem kině totiž od 20 hodin
zahrají dvě oblíbené místní kapely, Cabo Wabo a
The Gardeners, a to na jednom pódiu. Za vstupné
zaplatíte 75 korun, lístky budou k dostání přímo
na místě. Akce nazvaná „Čtyři takty stačí, drahoušku“ se koná v rámci oslav 100. výročí od založení šternberského kina na náměstí Svobody.
V úterý 22. září zazní od 18 hodin v Expozici času
přednáška o Chronotechně, spojená s promítáním
fotek, které se organizátorům podařilo získat od
bývalých zaměstnanců tohoto podniku, vyrábějícího budíky. Slova se ujme také odborník Bohumír
Berger. Zájemci mohou přinést i další snímky,
o něž by se chtěli podělit, a budíky, které pak budou
vystaveny v Expozici času. Vstupné je zdarma.
O víkendu 12. a 13. září 2015 plánují pracovníci
Státního hradu Šternberk prohlídky za snížené
vstupné. Hradem budou provázet průvodci v historických kostýmech. Za putování celým hradem
zaplatí návštěvníci cenu malého okruhu. Vstupné
na prohlídky tedy činí 100 Kč pro dospělé osoby,
snížené 70 Kč a rodinné vstupné je za 270 Kč. Pro
podrobnosti volejte na výše uvedené tel. číslo.
Divadelní skupina ŠOK zve všechny zájemce
na hru prostějovského divadla Point s názvem
„Baskervillská bestie“. Komediálně laděná inscenace na motivy A. C. Doyla ukáže proslulé vyšetřovatele v poněkud jiném světle. Představení se
odehraje v městském v parku, v případě špatného
počasí se přesune do Našeho kina. Vstupné je
dobrovolné, deky a karimatky s sebou.
TIP
V Hodovní síni šternberského hradu se v neděli
27. září odehraje již IX. Benefiční koncert na podporu Charity Šternberk. Vystoupí herečka Divadla
na Vinohradech Hana Maciuchová a své pěvecké
umění předvedou sólisté opery Moravského
divadla Olomouc Barbora Polášková a Jiří Přibyl.
Výtěžek poputuje na potřeby charity. Vstupenka
stojí 100 korun a koupit si ji lze na místě.
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu. Tak zní
název americké animované komedie o mořské
houbě, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá
úžasné krabí hamburgery. Jenže teď SpongeBoba humor přejde, protože se ocitne v pro něj
naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši. Jak
si s tím žlutý hrdina poradí? Film pro děti promítá
Naše kino, vstupné je 60/80 korun.
Pro nejmenší návštěvníky jsou na neděli 20. září
připraveny speciální dětské prohlídky „Cestovatelé
v čase“. Program o životě dětí na hradě v minulosti
je určen pro předškoláky a mladší školáky (4 až
7 let) v doprovodu rodičů. Maximální kapacita je
deset dětí, vhodná je proto rezervace. Začátky
prohlídek jsou v 9:30, 11:00 a 14:00. Vstupné činí
100 korun pro dospělé osoby, děti zaplatí 70 korun.
16.–18. října: SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MK
zábava / Městský klub, Masarykova 20
tel.: 585 418 011
Po přibližně roce a půl, kdy probíhala rekonstrukce Městského klubu na Masarykově ulici 20,
se blíží slavnostní otevření nových prostor. Od
16. do 18. října se můžete těšit na koncert Harmonie Šternberk, divadlo se Simonou Stašovou a
Michalem Dlouhým nebo divadelní pohádku pro
nejmenší „Na výletě v iSvětě“. Podrobný program
najdete v říjnovém vydání Šternberských listů.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
13
K U LT U R A / S P O L E Č N O S T
Svatby: červen a červenec
Na hradě ožije příběh Jana Husa
N
6. 6. 2015
Marek Bartek, Dolany
Marie Chlopčíková, Přerov
Oldřich Kříž. Kolegy doprovodí houslista Váca významnou kulturní akci zve
lav Návrat a loutnista Přemysl Vacek. Vstupné
nejen milovníky historie hrad
na představení činí 50 korun.
(red)
Šternberk. V rámci Dnů evropského
dědictví se v kulisách Rytířského sálu odehraje v pátek 11. září od 18 hodin komponované
divadelní představení nazvané Jan Hus –
Mučedník nebo zbytečná oběť?
Divadelní pásmo divákům předestře okolnosti upálení mistra Jan Husa s dobovými texty,
faktografickými údaji i gotickou hudbou. Projekt představuje Husovu osobnost z více úhlů
pohledu, než bývá zvykem.
Letak A6 Operatorky stenberk.pdf 1 15/07/2015 13:30:19
Hlavní role mistra Jan Husa se ujme Jan Potměšil, v roli inkvizitora vystoupí barytonista
Miloslav Čunderle, Nasobůrky
Daniela Babíková, Paseka
Marek Buberník, Šternberk
Veronika Divinová, Mladějovice
Lukáš Zavadil, Uničov
Barbora Frodlová, Uničov
12. 6. 2015
Dalibor Švec, Újezd (Rybníček)
Pavla Dvorníková, Litovel
Inzerce
Petr Tománek, Přerov (Újezdec)
Kateřina Vymětalová, Kojetín
13. 6. 2015
Jakub Lysoněk, Kroměříž
Hana Jarošová, Olomouc
Máme pro vás práci!
Operátor/ka výroby - ŠTERNBERK
16. 6. 2015
Jiří Vyhnánek, Paseka
Iveta Stuchlíková, Šternberk
Co vás
čeká?
20. 6. 2015
Zdeněk Martin, Řídeč
Nicola Babicová, Řídeč
Pavel Nastoupil, Šternberk
Hana Zlámalová, Velký Újezd
C
Jiří Faksa, Cholina
Veronika Hlaváčková, Bílá Lhota
Y
M
Jaroslav Lakomý, Šternberk
CM
Lenka Charvátová, Bohuňovice
Co za
to?
7. 7. 2015
Roman Merka, Huzová
pokračování na str. 17 Marta Chudá, Huzová
14
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
ve stabilní firmě
- předpoklad dlouhodobé spolupráce
- docházkový bonus až 3.000 Kč
CMY
Vladimír Doležel, Šternberk
Ivona Pikalová, Šternberk
- spolupráce na pracovní smlouvu
- příspěvek na závodní stravování
- 5 týdnů dovolené
Filip Koryčanský, Šternberk
K
Soňa Nečasová, Šternberk
4. 7. 2015
Vlastimil Mazáč, Jívová
Veronika Žlutířová, Jívová
- práce ve třísměnném provozu
- možnost profesního rozvoje
Tomáš Vlček, Moravský Beroun
CY
Veronika Rašková, Moravský Beroun
Pavel Lakyn, Šternberk
Martina Krestová, Šternberk
- fyzicky nenáročná, samostatná práce
- motivující finanční ohodnocení
MY
27. 6. 2015
Jan Sedláček, Šternberk
Lucie Dvořáková, Olomouc
- drobná a přesná manuální práce na výrobní lince
- relaxační balíček
Co je
potřeba?
- SOU vzdělání
- schopnost drobné manuální práce
- praxe ve výrobní společnosti
VÝHODOU
- zodpovědnost, pečlivost
Kontakt:
Veronika Dudková
tel: +420 602 170 456
email: [email protected]
SPOLEČNOST
NOVÉ KNIHY: Jak v Londýně vymysleli atentát na...
V
Městské knihovně Šternberk si můžete zapůjčit několik dílů komiksové
řady „Češi“, která vychází ze scénářů
Pavla Kosatíka. První část neze název „Češi
1918: Jan Masaryk vymyslel Československo“,
druhá se jmenuje „Češi 1952: Jak Gottwald
zavraždil Slánského“ a třetí díl pojmenovali
autoři „Češi 1942: Jak v Londýně vymysleli
atentát na Heydricha“. Celý projekt koresponduje s Českou televizí a jejím seriálem
České století. Knihy nevycházejí chronologicky podle let, ale v různém pořadí.
Knihovnice
Ivana Pajtlová
doporučuje: Některý komiks zaujme především
příběhem, jiný
zase originální
výtvarnou stránkou, dílo však vždy funguje
jako celek. Dohromady vzniká spojení, které
je skutečně výtečné a nic na tom nemění ani
fakt, že komiksy jsou často silně depresivní.
Mnoho příběhů totiž takových je a měly by
tak být i podávány.
Základní myšlenkou celého projektu je, že za
všemi určujícími momenty stály především
konkrétní osobnosti, které rozhodovaly. Cílem autora a výtvarníků není rekonstruovat
historii nebo vykládat dějiny; namísto toho
nabízejí působivý pohled do zákoutí určujících rozhovorů, do myslí jednotlivých aktérů,
na momenty jejich pochybností, konfliktů,
odvahy i rozhodných kroků.
Jak Gottwald zavraždil Slánského: Prezident Gottwald je čtvrtým rokem u moci. Rusové se k němu i k nejvyšším představitelům
Československa chovají jako k pomocnému
personálu. Mezi pohlaváry se začíná šířit
strach – bude třeba obětovat jednoho z nich,
aby dokázali, že nepřátelé socialismu nejsou trpěni ani ve
vlastních řadách.
Jeden z nejtemnějších příběhů
novodobé české
historie postrádá
kladné hrdiny.
Jak v Londýně vymysleli atentát na Heydricha: Češi opět nemají svůj samostatný stát.
Byli jsme před Mnichovem, budeme i po něm?
Prezident Beneš doufá, že ano. Aby se nemohl
opakovat Mnichov, je nutné „zjednodušit“
národnostní strukturu obyvatelstva vyhnáním
sudetských Němců. Je třeba vytvořit situaci,
která z Československa udělá nikoli jen oběť
nacismu, ale i spolubojovníka v boji proti
němu. Vražda tyrana tento záměr splňuje...
Základní myšlenkou projektu je,
že za všemi důležitými momenty
stály hlavně konkrétní osobnosti.
Žánr: česká literatura – komiks
Rok vydání: 2014
Nakladatelství: Mladá fronta
Průměrné hodnocení uživatelů
databazeknih.cz.: 80 %
Z historického soudku: Jak šel čas s Chronotechnou II.
V souvislosti s výstavou Příběh výroby hodin,
jež byla v červnu zahájena v Expozici času na
adrese ČSA 19, přinášíme čtenářům druhou
část seriálu o historii šternberského podniku
Chronotechna. V minulém čísle jsme se věnovali
výrobě budíků B 60, kterou brzy předstihla produkce větších typů budíků B 90.
Produkce budíku B 90 brzy předstihla objemově produkci budíku B 60. Ten se však, přestože se stal vedlejším výrobkem, udržel ve výrobě až do roku 1963. Během té doby prodělal
řadu úprav, například přemístění budicí ručky
ze zadní strany budíku na stranu přední, což
umožnilo snadnější nastavování buzení.
Na požadavek spotřebitelů byla v polovině
50. let minulého století zpracována varianta
strojku B 60 do podoby cestovního budíku,
kterému se lidově říkalo „Harmonička“
podle skládacího koženého pouzdra, ve kterém byl uložen. Sériově se pak začal vyrábět
v pobočném závodě Chronotechny ve Vyškově.
V roce 1949 vyvinuli šternberští konstruktéři
ze strojku budíku B 90 krátkodobé časoměry,
tzv. minutky – typ M 10 pro měření desetiminutového intervalu a typ M 60 pro šedesátiminutový interval. Pouzdra minutek byla
vyrobena z bakelitu. Druhá generace minutek
z roku 1959 používala upravené strojky B 60
a existovala opět ve dvou variantách, a sice
M 15 a M 60. Jejich zapouzdření bylo vyrobeno z karbamidu.
V letech 1953–1954 vydaly nadřízené orgány
kvůli celostátnímu kritickému nedostatku
barevných kovů zákaz používat mosaz na
výrobu hodin a budíků, což vedlo k nahrazení
jiným materiálem „vinidurem“, který se však
projevil jako zcela nevhodný a výroba byla
na více než rok přerušena.
Závod se ocitl v situaci, že byl kapacitně
nevytížený a musela být na přechodnou
dobu zaváděna doplňková produkce. Některé
výrobky z této produkce pak ve výrobním
programu zůstaly natrvalo. V roce 1955, když
byla povolena výjimka ze zákona o hospoda-
ření s barevnými kovy, se hodinářská výroba
vrátila do původní podoby. Za použití mnoha
součástek ze strojku B 90 sestrojili v roce
1958 v Chronotechně osmidenní strojek s kolíčkovým krokem. Ten byl určen pro nástěnné
hodiny, jež se vyráběly až do počátku 70. let.
V roce 1959 se dostal do výroby nejmenší
budík, který se v Chronotechně Šternberk
kdy vyráběl. Nesl označení B 50, měl pět kamenů a dva pérovníky. Tento budík podobně
jako ostatní výrobky ze Šternberka již užíval
nové logo PRIM, které nahradilo v té době
používané logo Chronotechny – stylizované
písmeno „CH“.
Na bázi strojku B 60 a B 90 sestrojili konstruktéři hmatový budík pro nevidomé, a to hned
ve dvou velikostech, s vystouplými znaky a
uzpůsobenými ručičkami, které nebyly zaskleny, aby je bylo možno rozeznat hmatem.
V roce 1960 se ve výrobě objevily i automobilové hodiny pro tachograf značky PAL. Jejich
vývoj však započal již v roce 1958. Koncem
roku uzavřela Chronotechna smlouvu s firmou HES/Bombay o prodeji licence na výrobu
budíků B 90 v Indii, kam byli v roce 1961 vysláni odborníci jako instruktoři.
pokračování příště
Libor Hovorka, Jana Formánková a kol.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
15
SPOLEČNOST
V červnu a červenci darovali krev:
10x (bronzová medaile): Jiří Řeřucha,
ročník 1980, Lužice
20x (stříbrná medaile): Jan Křivánek,
ročník 1958, Šternberk
20x (stříbrná medaile): Radek Pohořelský,
ročník 1975, Šternberk
20x (stříbrná medaile): Petra Smolíková,
ročník 1979, Šternberk
20x (stříbrná medaile): Michal Hanák,
ročník 1966, Šternberk
40x (zlatá medaile): Pavel Dittmer,
ročník 1985, Šternberk
40x (zlatá medaile): Pavel Suška,
ročník 1964, Šternberk
Zdroj: ÚOS ČČK Olomouc
Úmrtí šternberských občanů
Lucie Dohnalová
*1977
Blažena Sležková
*1921
Olga Zapletalová *1930
Josef Sáblík
*1948
Josef Šidlík
*1956
Milan Lušovjan
*1931
Miroslava Hamerníková*1947
Radomila Zacpálková *1951
Karel Zatloukal
*1931
Ludmila Sehnalová
*1922
Jiří Bejdák
*1964
Jaroslav Řezáč
*1976
Josef Pyšný
*1929
Otakar Janda
*1932
František König
*1956
Ludmila Projslová
*1923
Alois Vrtek
*1936
Marie Mišová
*1956
Růžena Křížková
*1932
Josef Vacek
*1944
Václav Müller
*1941
Josef Nisztor
*1946
Ing. Jiří Tomášek
*1940
Božetěch Žádník
*1936
Jaroslav Červinka
*1923
Olga Vrbová
*1950
Ludmila Kráčmarová *1931
Marie Klímová
*1929
†10. 6. 2015
†24. 6. 2015
†26. 6. 2015
†26. 6. 2015
†28. 6. 2015
†4. 7. 2015
†7. 7. 2015
†8. 7. 2015
†9. 7. 2015
†12. 7. 2015
†13. 7. 2015
†13. 7. 2015
†18. 7. 2015
†23. 7. 2015
†24. 7. 2015
†28. 7. 2015
†29. 7. 2015
†31. 7. 2015
†31. 7. 2015
†31. 7. 2015
†1. 8. 2015
†2. 8. 2015
†2. 8. 2015
†4. 8. 2015
†5. 8. 2015
†12. 8. 2015
†13. 8. 2015
†16. 8. 2015
Děti ze Šternberka a okolí narozené
od 16. 6. do 17. 8. 2015:
Jan Dunaj, 23. 6. 2015, Šternberk
Nikol Brázdová, 27. 6. 2015, Šternberk
Nela Horvátová, 30. 6. 2015, Šternberk
Oliver Novák, 30. 6. 2015, Šternberk
Michaela Nosálová, 1. 7. 2015, Šternberk
Vojtěch Snášel, 2. 7. 2015, Šternberk
Nela Gáborová, 3. 7. 2015, Šternberk
Klára Nováková, 8. 7. 2015, Šternberk
Anežka Sládková, 9. 7. 2015, Šternberk
Věra Hlaváčová, 10. 7. 2015, Šternberk
Petr Šiška, 10. 7. 2015, Šternberk
16
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
Nenechte si ujít kurzy tance nebo jógu
P
okud se chcete naučit tančit nebo
byste rádi udělali něco pro svoji
duševní pohodu, věnujte pozornost
nabídce Městských kulturních zařízení.
Taneční – základní kurz: tyto kurzy společenského tance se konají od září do prosince
2015 a jsou určeny studentům škol. Cena je
1100 korun na osobu za celý kurz.
Taneční – dospělí: od října do prosince proběhnou kurzy pro dospělé pod vedením zkušených lektorů, cena činí 1000 korun na osobu.
Jóga: cvičení potrvá od října do června 2016
a z Expozice času se lekce posléze přemístí do
Městského klubu. Kurz stojí 1200 korun.
Kruh přátel hudby: za 400 korun za sezonu
mohou zájemci od září do dubna 2016 jezdit
do Olomouce na koncerty vážné hudby.
Bližší informace a přihlášky získáte osobně
na Komenského 9, na tel. 587 571 236 nebo na
e-mailu [email protected]
(red)
Váš názor: Duch Šternberka by měl být zachován
E
xistuje literární fenomén, který se
nazývá duch města. Nevzniká samoúčelně, vytvářejí ho generace a ty
jsou též schopné, a mnohdy oprávněně, ho
rušit. Není dán pouze stavem fasád, chodníků, zeleně, ale též tepem života, který je
verifikován člověkem, jeho aktivitami. Uvedu
příklad: Plavecký oddíl byl založen již v roce
1948 a zanikl společně s městskými lázněmi.
Jeho duch však stále trvá. Ještě 2. června
2015 byla v knihovně oslavena šternberská
plavkyně Marcela Černocká, která se v Německu vypracovala v kategorii Masters na
mistryni světa a Evropy.
Někteří funkcionáři města zahajují své písemné či verbální projevy sloganem „naše
krásné město“. I mně se zdá být krásné a mám
ho rád, nemohu se však smířit s tím, že jeho
krása, jeho duch zaniká s neschopností znovu
obnovit lázně či Tylovo divadlo. Skupina obětavých lidí budovala jejich ducha desítky let,
a ten je najednou obětován rozmaru, který má
jmenovatele „finanční toky“.
Je mi to líto, ale pokud bude tento hazard
pokračovat, bude čím dál tím větší množina
občanů zklamána a zmíněný slogan bude
působit jako nemístný egoismus. Každému
je známo, že za stejných ekonomických
podmínek vznikly lázně v Bohuňovicích i
v Uničově. Město, kterému se již jednou podařilo mít divadlo, by se mělo starat, aby byla
duchovní i fyzická stránka takové kulturní
události trvale rozvíjena a zdokonalována.
V tomto citovém rozpoložení je koncipována
moje sbírka poezie Slzy města, která vyjde
v roce 2016.
Jaroslav Váňa, Šternberk
Naši jubilanti: červen a červenec
94: Františka Majerová
13. 7. 1921
93: Ludmila Batrlová
6. 7. 1922
90: Zdeňka Chocholová
7. 7. 1925
85: Marie Koudelná
9. 7. 1930
85: Jaroslava Ludvíková
19. 7. 1930
85: Zdenka Macháčková
20. 7. 1930
85: Václav Krejčí
22. 7. 1930
80: František John
7. 7. 1935
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
94: Maysie Vítámvásová
93: Vlastimila Paštěková
93: Bronislava Škodová
92: Květoslava Hanzlová
91: Josefa Bakošová
85: Jarmila Knopová
94: Anna Skokaničová
12. 6. 1921
23. 6. 1922
23. 6. 1922
19. 6. 1923
18. 6. 1924
15. 6. 1930
5. 7. 1921
Tomáš Kotouč, 12. 7. 2015, Šternberk
Dita Coufalová, 14. 7. 2015, Šternberk
Jonáš Piterka a Julie Piterková,
16. 7. 2015, Šternberk
Jessica Hristiyan Pěrůžková a Lara Hristiyan
Pěrůžková, 18. 7. 2015, Šternberk
Dominik Funk, 20. 7. 2015, Šternberk
Viktorie Límová, 20. 7. 2015, Šternberk
Natálie Blahová, 23. 7. 2015, Šternberk
Jonáš Vrba, 2. 8. 2015, Šternberk
Darina Knopová, 4. 8. 2015, Šternberk
Jan Střítezský, 5. 8. 2015, Šternberk
Marie Hlaváčková, 6. 8. 2015, Šternberk
Babeta Talašová, 10. 8. 2015, Šternberk
Olivia Skye Sarhan, 11. 8. 2015, Šternberk
Vítek Hrubý, 13. 8. 2015, Šternberk
Markéta Šnajdrová, 15. 8. 2015, Krakořice
Zdroj: Nemocnice Šternberk
SPOLEČNOST
Okénko pro ženy: starost o kůži
L
etošní léto nám připravilo dost horkých chvilek, což se podstatně podepisuje na našem stavu a vzhledu.
A kdo o svém vzhledu přemýšlí, ten není ani
ješitný a už vůbec ne hloupý.
Vizáž našeho těla má hluboký psychologický,
sociální a kulturní význam. Veškeré dějiny
naší kultury ukazují, že přirozená (ale i umělá) krása zrcadlí neustálou touhu žen i mužů.
Při setkání s neznámým člověkem ho posuzujeme spontánně, cítíme sympatie či naopak,
aniž bychom k tomu měli nějaký důvod. Právě
vzhled při tom hraje významnou roli: pěstěný
– nepěstěný, krásný – ošklivý, štíhlý – tlustý...
Ideálu figurín se však dobereme jen těžko.
Obecně jsou ženy více vystaveny společenskému tlaku než muži, aby byly dokonalé a
krásné. Je to právě tvář, která je prvním komunikačním bodem.
Pokožka mužů a žen se v mnohém liší: ženy
mají kůži tenčí, hormony více pracují s její
roztažitelností. Citlivěji reaguje na změny
teploty, hůře snáší horko a hrozí jí větší nebezpečí úpalu a stresu. Ženy mají v podkoží
geneticky naprogramováno větší množství
tuku; jedná se o reakci na velmi dávné skutečnosti, kdy si musely vytvořit tzv. silovou rezervu v dobách nouze. Tento tuk ženám navíc
propůjčuje měkčí rysy a napjatější pokožku.
Kůže je zrcadlem stravování, dědičných
vlastností, tělesného a duševního zdraví. Je
to největší orgán našeho těla – u dospělého
člověka má dva metry čtvereční a váží 10 až
20 kilogramů (podle konstituce). Chrání nás
před sluncem, mikroby, horkem a chladem.
Drží nás pohromadě jako „slupka“. Je to také
důležitá chemická továrna – obstarává látkovou výměnu, s pomocí slunečních paprsků se
v ní tvoří vitamín D. Zvenku jí proniká voda,
tuk, chemikálie, léky, ale i škodliviny. V opačném směru však kůže dokáže i toto vylučovat,
ochlazuje vnitřní orgány.
Občas vysílá znamení našim bližním – zrudneme studem, zbledneme strachem. O našich
citech prozradí víc než tisíc slov.
O jejím zkrášlování bychom si mohli povídat
do nekonečna, ovšem nejlépe nás zkrášluje
milující pohled blízkého člověka. Ať nám tento zdroj věčného mládí nikdy nechybí.
Vaše Marie Urbanová
Svatby: červen a červenec
10. 7. 2015
Jan Mecner, Ostrava
Andrea Gajdůšková, Ostrava
Lukáš Malík, Šternberk
Martina Bromová, Šternberk
11. 7. 2015
Oldřich Zatloukal, Šternberk
Markéta Vavroušková, Šternberk
Jan Klar, Šternberk
Kateřina Smékalová, Šternberk
Martin Hložek, Lužice
Gabriela Dittrichová, Troubelice
Petr Gregovský, Břidličná
Kateřina Szabová, Dětřichov nad Bystřicí
18. 7. 2015
Josef Rakyta, Jívová
Jana Bernátová, Jívová
Marek Kouřil, Příkazy
Monika Glancová, Příkazy
Ondřej Hubáček, Olomouc
Romana Šnoblová, Olomouc
Senioři mohou trénovat paměť i jazyk
P
říspěvková organizace Sociální služby Šternberk chystá pro všechny
zájemce z řad seniorů hned několik
novinek – sociálně aktivizačních služeb pro
seniory. Jaké to jsou?
Klub angličtiny bude otevřen od letošního
září, v případě zájmu se zpřístupní ještě další
kurz v průběhu roku. Zájemci se mohou přihlásit na níže uvedeném kontaktu.
Klub práce s PC a internetem má k dispozici
novou počítačovou techniku (na snímku), pro-
to opět otevírá kurzy určené začátečníkům i
pokročilým. Na tyto kurzy existují pořadníky,
kdo by tedy chtěl lekce navštěvovat, může se
přihlásit a zařadit se do seznamu čekatelů.
Trénink paměti je primárně vhodný pro ty,
kdo zapomínají nebo si chtějí ověřit a zdokonalit možnosti své paměti. Na trénink je
možné docházet ihned po té, co se zájemce
přihlásí na Sociálních službách Šternberk.
Mezi další činnosti sociálně aktivizačních
služeb pro seniory patří Klub kultury a Klub
ručních dovedností.
Veškerá nabídka sociálně aktivizačních
služeb je určená seniorům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a jsou občany města
Šternberka nebo jeho místních částí.
Bližší informace získáte v sídle organizace
Sociální služby Šternberk na adrese Komenského 40, na webu www.socialnisluzby.cz a
na e-mailu [email protected]
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Kučerová
tel.: 585 013 672, 775 381 479
e-mail: [email protected]
Děkujeme nemocnici za vzornou poslední péči
Rádi bychom touto cestou poděkovali šternberské nemocnici, oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných, především jejich obětavým
pracovnicím, za vzornou poslední péči, kterou věnovali paní Olze Zapletalové.
Poděkování patří také městu Šternberk za
přání k jejím 85. narozeninám.
Ještě jednou velmi děkujeme.
za celou rodinu
Lucie Zapletalová, Šternberk
Pavel Skopal, Štěpánov
Kateřina Klajblová, Štěpánov
25. 7. 2015
Jan Červený, Troubelice
Alice Pešková, Šternberk (Dalov)
Marek Bubela, Šternberk
Lucie Stračíková, Šternberk
Antonín Šuba, Horní Loděnice
Ivana Poliaková, Šternberk
Miroslav Štěpánek, Šternberk
Hana Wehsnerová, Šternberk
Řídeč si připomíná
720 let od založení
P
rávě letos uplyne již 720 let od založení obce Řídeč. Při této příležitosti
proběhnou v obci hody, a to v sobotu
26. září 2015. Začátek těchto Řídečských hodů
svatého Václava je naplánován na 13. hodinu
ve sportovním areálu v Řídeči.
Řídeč, která se rozkládá na terénním přechodu mezi rovinou Hané a pohořím Nízkého
Jeseníku, se poprvé připomíná v listině z roku
1295. Vznikla v době rozmachu těžby těžkých
kovů; při hledání zlata a stříbra byla nalezena
v okolních kopcích železná ruda, která se zde
těžila až do poloviny 20. století.
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
17
DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ
PS Plejády slaví 30 let
od založení oddílu
B
ývalí, současní i budoucí „plejádníci“, přijďte s námi oslavit kulatiny
našeho oddílu PS Plejády a zavzpomínat na všechno krásné, co se za tu dobu
událo. Mimo jiné si také zajezdíte na lanovce,
povozíte se na loďkách, zastřílíte si z luků a
kuší, zahrajete si naše tradiční i netradiční
hry a mnoho dalšího.
Chybět samozřejmě nemůže vzpomínání nad
kronikami a fotkami nebo promítání filmů
z akcí, které v minulosti proběhly. Program
vyvrcholí v 18:30 zapálením slavnostního
ohně (třiceti indiánských svící) a následným
hraním a zpíváním na kytaru.
Akce se koná v sobotu 5. září 2015 od 13 hodin
v bývalém zatopeném lomu pod Lipinou. Pokud máte jen cokoliv společného s Plejádami,
neváhejte a přijďte zpátky mezi nás.
Helena Pšejová, PS Plejády Šternberk
V Dalově se soutěží v běhu i pečení
T
aké tento měsíc se můžete v Dalově
zúčastnit hned několika akcí, které
pořádá spolek Dalov pro život. Na co
jsou tedy zájemci zváni v září?
Dalovský čtvrtmaraton: V neděli 20. září
2015 odstartuje ve 14 hodin další ročník Dalovského čtvrtmaratonu, který si už získal své
pravidelné příznivce. I tentokrát proběhne
závod ve spolupráci se seriálem Šternberské
běhání. Podrobné informace najdete během
září na webu www.dalovprozivot.cz nebo volejte na tel. číslo 777 880 551. Přihlášky jsou
přijímány na e-mailu [email protected]
či hodinu před startem závodu.
Dalovské štrúdlobraní: Již tradiční podzimní posezení s cimbálovkou, moravským vínem
a uzeným, spojené se soutěží o nejlahodnější
štrúdl, se uskuteční v sobotu 26. září 2015 od
16 hodin v kulturním domě Dalov. Soutěžní
štrúdly je možné přinést hodinu před začátkem akce do kulturního domu. Další potřebné
informace najdete opět na webu spolku.
Mykologická výstava: Plánovaná mykologická výstava se z důvodu nepříznivého počasí přesouvá na blíže neurčený říjnový termín,
zájemci si potřebné informace mohou najít
na www.dalovprozivot.cz nebo kontaktovat
Darinu Smolkovou na tel. 777 880 551. (red)
Na radnici byl ukončen Nový portál informuje o akcích i novinkách
evíte, jaké kulturní akce se budou tento měsíc konat ve Šternberku a okolí? Hledáte
vzdělávací projekt
N
a šternberské radnici byl v červnu
letošního roku ukončen vzdělávací
projekt, který probíhal od dubna
roku 2013 pod názvem „Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského
úřadu Šternberk“. Projekt byl podpořen dotací
z Evropského fondu v rámci Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ ve výši
2 121 557,63 Kč.
Cílem bylo zvýšení kvality řídicích procesů
města, zvýšení transparentnosti rozhodování a lepší spolupráce s občany a zájmovými
skupinami. Cíle radnice dosáhnout zlepšení
v oblastech strategického řízení, řízení projektů a řízení financí byly naplněny.
(red)
Babice získaly ocenění
v rámci Vesnice roku
D
o letošního 21. ročníku soutěže Vesnice roku 2015 se přihlásilo celkem
11 obcí ze čtyř okresů Olomouckého
kraje, mezi nimi také Babice. Tato obec získala Ocenění za vytváření venkovské pospolitosti i v blízkosti města. Babicím se dařilo
také před dvěma lety: v roce 2013 jí komise
udělila Oranžovou stuhu za spolupráci obce a
zemědělského subjektu.
Zlatou stuhu s oprávněním užívat titul Vesnice Olomouckého kraje pak za rok 2015 náleží
obci Černotín na Přerovsku.
(red)
18
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
N
netradiční tip na výlet? Zajímají vás výlety a cyklotrasy, novinky ze Šternberka nebo
spíše sportovní vyžití? To vše naleznete na novém turisticko-informačním portálu
www.poznej-sternbersko.cz, který provozuje MAS Šternbersko.
Na tomto webu si na své přijdou jak občané města a okolních obcí, tak i turisté. Nechybí seznam
památek, kulturních a sportovních akcí, ale i restaurací, penzionů, hotelů a dalších služeb. Gurmáni ocení nabídku místních produktů, sportovci zase přehled cyklotras a pěších stezek.
Pokud víte o akci, která se ve městě či okolí pořádá a v seznamu chybí, či sami nějakou organizujete, neváhejte a napište na e-mail [email protected] Akce bude na web doplněna.
Internetový portál vznikl díky projektu česko-polské spolupráce pod názvem „Společně za
atraktivitami našich regionů“, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního projektu „Překračujeme hranice“.
(red)
Tipy na výlet: poznejte Rešovské vodopády
P
řibližně 20 kilometrů severně od
Šternberka se nachází oblíbený turistický cíl, ideální hlavně pro rodiny
s dětmi: Rešovské vodopády. Říčka Huntava,
pramenící ve Stříbrných Horách u Horního
Města, vyhloubila na horním toku hluboké
skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády; ty jsou v Nízkém Jeseníku největší a patří do Národní přírodní rezervace.
Rešovské vodopády nabízejí kromě pohledu
na samotné vodní kaskády také velmi rozmanitou květenu a zvířenu, a to vydáte-li se po

žluté naučné stezce. Krásy této části Jeseníků
můžete zhlédnout i z koňského hřbetu.
V obci Rešov je návštěvníkům k dispozici
venkovní zahrádka, restaurace, rychlé občerstvení a prodej suvenýrů – to vše ve vzdálenosti 1,5 kilometru od vodopádů. U budovy
restaurace se nachází odstavná plocha, kde je
možné parkování.
Veškeré informace o počasí, terénu, ubytování apod. vám podají pracovníci přímo z místa,
a to na tel. čísle 603 232 609. Další zajímavosti
se dozvíte na www.vodopady-resov.cz. (red)
DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ
Stroj času na Hlavním náměstí opět
obklopila putovní výstava „Má vlast“
Sdružené obce snáze
dosáhnou na dotace
ýstava „Má vlast cestami proměn“
doputovala v sobotu 8. srpna 2015
na Hlavní náměstí ve Šternberku a
byla zahájena u příležitosti venkovských trhů.
Tvořilo ji šest výstavních panelů, které byly
rozestavěny nejprve kolem kašny a později
kolem Stroje času. Zachycovaly celkem osmnáct proměn moravských měst a obcí. Své
zastoupení zde měl i Šternberk s projektem
rekonstrukce náměstí pod názvem „Proměny
v čase – čas proměn“.
ětší šance k získání evropských i národních dotací na společné projekty
slibuje vznik dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Šternbersko. Toto společenství již existuje od roku 1998, ale teprve letos
v červnu získalo právní subjektivitu.
Dobrovolný svazek obcí bude moci žádat
např. o dotace na cyklostezky, sociální bydlení a sociální služby, projekty na zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením,
společné zásobárny pitné vody apod. Zatímco
pro jednotlivé obce může být řada projektů
z finančního hlediska nedosažitelná, svazek
by mohl dát potřebné peníze dohromady mnohem snáze z rozpočtů všech zapojených obcí.
Mikroregion Šternbersko tvoří 24 obcí:
Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice,
Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotišky, Štarnov, Šternberk,
Tovéř a Žerotín. (red)
V
Ze Šternberska vystavili na Hlavním náměstí svou proměnu také Babice. Nazvaly ji
„Obecní dům a úprava středu obce“. Výstava,
kterou každoročně pořádá pražská asociace
Entente Florale Souznění, byla ve Šternberku
k vidění už podruhé. Její předchozí ročník
sem dorazil začátkem ledna. Tentokrát se návštěvníci mohli kochat fotografiemi zdařilých
rekonstrukcí, oprav a novostaveb od soboty
8. do pátku 21. srpna.
(red)
V
PR
Firma Robertshaw nabízí více než 100 nových pracovních míst
Společnost
Robertshaw,
která dříve nesla název Invensys Appliance Controls, funguje ve Šternberku
od roku 1998. Čím se zabývá a kolik zaměstnanců bude nabírat? Nejen na to jsme se zeptali
Vladimíra Obůrky, ředitele společnosti.
Můžete, prosím, krátce představit firmu
Robertshaw? Jak dlouho již funguje a čím
se zabývá?
Firma Robertshaw s. r. o. ve Šternberku je dceřinou společností nadnárodní americké firmy
Robertshaw, která sídlí v Itasce, Illinois, USA.
Firma byla původně založena v roce 1998 pod
názvem Invensys Appliance Controls s. r. o.,
v roce 2014 potom došlo v důsledku změny
majoritních vlastníků ke změně názvu na
Robertshaw s. r. o. Společnost se zabývá výrobou elektromechanických produktů; našimi
zákazníky jsou zejména výrobci bílé techniky
jako například Whirlpool, Indesit, Bosch a jiní,
ale také zákazníci automobilového průmyslu
jako Volvo, Tesla, John Deere a další. Naším
hlavním výrobním portfoliem jsou však aplikace ovládající spotřebiče, například ledničky,
výrobníky ledu, myčky na nádobí, sušičky,
elektrické plynové vařiče, ohřívače vody, klimatizace a další. Pro automobilový průmysl
jsou to pak výrobky pro regulační techniku do
autoklimatizací a chladicí okruhy.
Kolik nyní ve Šternberku zaměstnáváte
lidí a přijímáte nové pracovníky? Chystáte
například rozšíření výroby a podobně?
V současné době máme téměř 400 zaměstnanců. V souladu s naší strategií rozšiřovat
portfolio vyráběných produktů probíhá v našem šternberském závodě instalace nových
technologií, které nám umožní nabídnout
práci dalším, více než 100 zaměstnancům na
různých pozicích. Hledáme především nové
kolegy na pozicích operátor výroby, inženýr
kvality, produktový inženýr, plánovač materiálu a technik údržby.
Jakým způsobem přispíváte ke spokojenosti svých zaměstnanců?
Prostředí v Robertshaw ve Šternberku považuji za velice atraktivní, čisté, zorganizované
a s dlouhodobou perspektivou. Zaměstnancům nabízíme širokou škálu benefitů. Kvartální bonus za nulovou absenci, příspěvek na
stravování, stravování přímo v areálu společnosti, 25 dnů dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění... Z hlediska vzdělávání hodně
lpíme na technické dovednosti, především na
technických pozicích. Máme propracovaný
systém jazykového vzdělávání a podporujeme zaměstnance, kteří si rozšiřují své vzdělání na středních či vysokých školách (týden
volna před závěrečnými zkouškami). Nechybí
ani systém talent managementu, který posouvá pracovníky z výrobních pozic do těch
kancelářských i manažerských. Pravidelně
organizujeme mimopracovní aktivity pro management, jednotlivé skupiny, ale i celou společnost: třeba letní sportovní akce, vánoční
večírek, paintball apod.
Kam by měla společnost Robertshaw směřovat do budoucna?
Naším cílem je, aby byl závod ve Šternberku
jedním z největších v rámci celosvětového
Robertshaw a udával nejnovější trendy v oblasti neustálého zlepšování, zefektivňování
výroby a inovací našich produktů. Pro naplnění těchto cílů jsme v poslední době investovali do zvýšení automatizace a vybudovali
nové oddělení vstřikování plastů s více než
20 vstřikolisy, které je svým vybavením a organizací srovnatelné s nejmodernějšími provozy v automobilovém průmyslu. Pro dlouhodobou udržitelnost na vysoce konkurenčním
trhu se ve spolupráci s vývojovým oddělením
v Miláně podílíme na vývoji nových generací
výrobků s lepší možností regulace spotřeby
energií a vody v domácích spotřebičích, které by se zde ve Šternberku měly začít vyrábět
v následujících letech.
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
19
DĚTI A MLÁDEŽ
Dům dětí a mládeže
zve k novým zápisům
Z
ápis do zájmových útvarů v DDM
Šternberk bude probíhat od 1. do
18. září 2015 vždy od 8 do 17 hodin.
DDM Šternberk poskytuje vzdělávání v oborech hudebních, tanečních, výtvarných, sportovních, přírodovědných, technických aj.
Nabídka pravidelné zájmové činnosti i přihlášky budou od 1. září 2015 také ke stažení
na www.ddmsternberk.cz.
KONTAKTY:
Dům dětí a mládeže Šternberk, p. o.
Opavská 14, Šternberk
web: www.ddmsternberk.cz
e-mail: [email protected]
telefon: 585 012 957
Z historického koutku: školy slaví výročí
S
e začátkem školního roku 2015/2016
si české šternberské školství připomíná nejen 80. výročí otevření
českého reálného gymnázia v roce 1935
(v budově bývalé tkalcovny Gustava Philippa, dnes 1. stupeň ZŠ Svatoplukova), ale
také kulatá výročí dokončení dvou novostaveb školních budov. Pro jubilující gymnázium je jeho současné sídlo (v budově
bývalého okresního hejtmanství, po válce
do roku 1960 Okresního národního výboru)
již pátým místem od jeho založení (Sadová
ulice, po válce klášter, jedenáctiletá střední
škola – ulice Dr. Hrubého, poté náměstí
Svobody, nyní Horní náměstí).
V roce 1935 byla slavnostně otevřena také
expozitura (pobočka) české Masarykovy
školy obecné pro žáky 1. až 3. třídy ve Šternberku – Lhotě. V budově expozitury bylo
umístěno i další oddělení české mateřské
školy. Expozitura sloužila dětem rodičů ze
Lhoty, dětem zaměstnanců ústavu choromyslných (dnešní Psychiatrická léčebna
Šternberk) i tehdejšího Vojenského plicního
ústavu ve Lhotě.
Nyní již řadu let sídlí v rekonstruované budově někdejší expozitury Mateřská škola
U Dráhy. Slouží jí též nově upravená přírodní zahrada, umožňující kromě her a od-
počinku i rozvoj environmentální výchovy
předškolních dětí.
Další kulaté výročí má stavba dvoupatrové
budovy v areálu dnešní ZŠ Dr. Hrubého.
Před devadesáti lety byla otevřena jako
česká občanská (měšťanská) škola. Budovu
bývalé Masarykovy školy obecné (z roku
1923) a budovu bývalé měšťanské školy
(z roku 1925) spojuje od roku 1984 přístavba s hlavním vchodem do školního areálu.
Původní vzhled obou starších školních budov je již pozměněn i dostavbami směrem
do hřiště a dalšími stavebními úpravami.
Náročnější vnější i vnitřní rekonstrukce
školních budov se realizovala zvláště v posledních dvou desetiletích (výměna oken,
zateplení budov, nová fasáda, modernizace
školní jídelny, zbudování školní družiny
v podstřeší budov y v Masarykově ulici,
vybudování moderní tělocvičny a hřiště,
úpravy vnitřního dvora).
Proto budovy ve školním areálu historicky
první české školy ve Šternberku působí již
napohled „mladě“. Avšak také modernizací
svých interiérů a celkovým vnitřním vybavením plně vyhovují náročným výukovým
trendům třetího tisíciletí.
Beseda k výročí stavby první české měšťanské školy by se měla konat v říjnu.
(vhl)
Poděkování za tábory
Gymnázium si připomene 80 let fungování
ěkujeme tímto AK Šternberk za zorganizování prázdninových soustředění. Všem trenérkám pod vedením
Lenky Nesvadbové za bohatou náplň příměstského tábora „atletické minipřípravky“ ve
dnech 3. až 7. srpna 2015.
Dále trenérkám L. Látalové, M. Mondekové,
A. Učíkové a celému týmu za soustředění ve
Starém Městě ve dnech 2. až 8. srpna 2015,
které vedly žáky soutěžní přípravky.
za rodiče spokojených dětí
Petra Mólerová a Irena Zvrnová, Šternberk
cenění nejlepších studentů: Jako
již tradičně byl závěr školního roku
na šternberském gymnáziu spojen
s oceněním nejlepších studentů. Kritériem
pro jeho získání je výborný prospěch, umístění na předních místech nejrůznějších
soutěží a aktivní účast v projektech školy.
Ocenění v následujících kategoriích letos získali:
Nejúspěšnější student nižšího gymnázia:
F. Světnický (I.A)
Nejúspěšnější student vyššího gymnázia:
A. Skácelová (VII.A)
Nejúspěšnější student přírodních věd:
L. Tichý (V.A)
Nejúspěšnější student humanitních oborů:
A. Skácelová (VII.A)
Nejúspěšnější student esteticko-výchovných oborů: V. Hermanová (IV.A)
Nejúspěšnější student matematiky a IVT:
V. Cina (III.A), K. Berger (IV.A)
Nejlepší sportovec: K. Sásová (VI.A)
Čin roku: Dárcovství krve – 17 studentů
(3.A, 3.B)
Skokan roku (zlepšení průměrného prospěchu): K. Kizek (2.A)
Dotace na vzdělávací pobyty: Gymnázium
je mezi úspěšnými školami, které získaly
dotaci ve výši 750 tisíc korun určenou na
zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro
D
Inzerce
20
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
O
žáky. Vycestují rovněž pedagogové, ať už na
jazykový kurz nebo „shadowing“ – sledování metodiky výuky na zahraničních školách.
80 let gymnázia: V pátek 25. září a v sobotu
26. září se budou konat oslavy 80. výročí založení gymnázia. Od 1. dubna jsou v provozu
webové stránky věnované této významné
události: na adrese 80.gymst.com jsou postupně doplňovány informace o programu,
najdete zde i registrační formulář na oslavy
pro absolventy.
Úspěšní francouzštináři: Po několikaměsíční přípravě se tři studenti (Pospíšil,
Mikošková, Janošíková) vydali do Brna na
Alliance française, kde měli možnost složit
mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka, úroveň B1. Na výsledky se sice muselo
čekat měsíc, ale koncem července se všichni
tři dozvěděli, že byli úspěšní.
(gym)
SPORT / VOLNÝ ČAS
Jak se letos dařilo domácím plavcům?
T
ak jako každý rok zahájili členové
oddílu Plaveckých sportů Šternberk
sportovní část své činnosti v březnu,
a to účastí na Velké ceně města Brna v plaveckém pětiboji Masters.
Dalšími významnými závody bylo 32. Mezinárodní mistrovství České republiky Masters
v plavání, které se konalo v Třebíči ve dnech
16. a 17. května 2015.
Kompletní sestava ve složení Radek Citovecký, Jiří Kubeša, Libor Mareš, Petr Zabloudil,
Miluše Draxlová a Zdena Lorencová si mezi
přibližně 250 plavci z 22 oddílů Česka, Slovenska, Rakouska nebo Itálie vedla velmi
dobře a důstojně reprezentovala naše město.
Členové Plaveckých sportů Šternberk zúročili
pravidelný trénink, který probíhá třikrát až
čtyřikrát týdně, a výsledky se dostavily.
Každý ve své kategorii obsadil některou
z medailových pozic, ale nejvýznamnějšího
úspěchu dosáhla mužská štafeta, která skončila dvakrát na 3. místě, a to na čtyřikrát 50 m
volný způsob a čtyřikrát 50 m polohový závod
ve složení: Libor Mareš, Petr Zabloudil, Jiří
Kubeša a Radek Citovecký.
Přejeme šternberským sportovcům hodně
úspěchů i na dalších závodech, které je letos
ještě čekají. Je to Zimní mezinárodní mistrovství ČR v České Lípě a rovněž Memoriál
Oldřicha Háje v Jihlavě.
Děkujeme touto cestou městu Šternberk za
podporu naší činnosti.
za Plavecké sporty Šternberk
Helena Gottwaldová
Titul mistra ČR v šermu je ve Šternberku
M
istrovství ČR veteránů se zúčastnili také šermíři z oddílu Šerm
Sokol Šternberk. Jak si vedli?
Soutěž jednotlivců: Jiří Zoubek (na snímku
vpravo), který šermoval ve věkové kategorii
60 a více let, skončil na 7. místě z celkového
počtu 11 závodníků. V šermu fleretem se pak
v jeho kategorii předvedlo 7 sportovců a Jiří
Zoubek mezi nimi obsadil celkové 4. místo.
Oddílový předseda a trenér Martin Látal (na
snímku uprostřed), který startoval v kategorii
50–59 let, vybojoval v šermu kordem se čtyřmi vítězstvími a bez porážky v prvním kole,
vítězstvími v eliminačních bojích 10:9 nad
Martinem Valkovičem z SC Praha a 10:8 nad
Tomášem Králíčkem z klubu TJ Sokol Brno,
celkové druhé místo a stříbrnou medaili, když
ve finálovém boji podlehl 6:10 Janu Jindrovi
z TJ Dukla Praha. V šermu fleretem zůstal
mezi devíti závodníky neporažen a náleží mu
P
H
ned několikrát se na šternberském
koupališti radovali z návštěvnického rekordu. Extrémní vedra a sucha,
která panovala během téměř celého července
a srpna, nalákala přes den i více než 1300 lidí,
večerní koupání si pak nenechalo rekordně
ujít 237 lidí, průměrná večerní návštěva se
pohybovala okolo stovky plavců.
„Padl i teplotní rekord vody, kdy jsme naměřili
teplotu 28,3 stupně, což je nejvíce za sedm let.
Bylo také nejvíce slunečných dnů a co do počtu
nejvíce dnů, kdy bylo otevřeno,“ řekl správce
koupaliště Zdeněk Jurča. „Oproti loňsku se to
vůbec nedá srovnat. V srpnu bylo tehdy tak
škaredé počasí a chladno, že jsme otevřeli jen
na několik dní,“ vzpomíná správce.
Přijďte si užít plavecké dráhy, tobogan i skluzavky, otevřeno je každý den od 9 do 19 hodin.
Více se dozvíte na www.tksternberk.cz. (red)
Denní vstupenka:
dospělí
děti do 15 let
školní skupina ve škol. roce
skupina dětí nad 8 osob
ZTP/P
dospělý doprovázející ZTP/P
Cena:
60 Kč/vstup
30 Kč/vstup
5 Kč/žák/vstup
10 Kč/osoba
20 Kč/vstup
25 Kč/vstup
Večerní vstupenka:
jednotné vstupné
denní + večerní vstupenka
Cena:
20 Kč/osoba
70 Kč/osoba
Sezonní vstupenka:
dospělí
děti do 15 let
první místo a titul mistra ČR. Obhájil tak
titul v této soutěži z minulého roku.
Soutěž družstev: nasazovalo se do ní podle
výsledků ze soutěže jednotlivců. Tým ve složení Martin Látal, Jiří Zoubek a Bohumír Váhala (z Klubu šermu SK Zlín) byl nasazen jako
šestý z devíti skupin. Připsal si jednu výhru
a jednu porážku a v celkovém hodnocení mu
náleží 6. příčka. (lat)
V září si zaběhejte „S kopečka do kopečka“
o letní pauze se opět rozjíždí seriál
Šternberské běhání, určený všem
amatérským běžcům a sportovním
příznivcům. Podzimní část programu zahrnuje tyto závody: S kopečka do kopečka (9. září),
Dalovský čtvrtmaraton (20. září), Podzimní
Kiosk (18. října) a Vlachovka (14. listopadu).
S kopečka do kopečka: ve středu 9. září se
mohou na start postavit běžci, kteří se chtějí
poprat s tratí dlouhou 8 kilometrů – poběží se
na dvoukilometrovém okruhu, jejž účastníci
zdolají čtyřikrát za sebou. Kdo si na celou
Koupaliště si připsalo
rekord v návštěvnosti
trasu netroufne, může si v rámci příchozí kategorie vyzkoušet pouze jeden okruh. Start je
v 17 hodin na louce před zoologickou zahradou na Svatém Kopečku u Olomouce.
Dalovský čtvrtmaraton: informace o tomto
závodě najdete v článku na straně 18.
Běžecký seriál je určen všem zájemcům bez
rozdílu věku a kondice. Zváni jsou všichni,
kdo chtějí udělat něco pro své zdraví a poznat
nové přátele. Více informací se dozvíte na
webu http://ste.eso9.cz nebo u organizátorky
Kristýny Skyvové na tel. 731 321 360. (red)
Cena:
20 vstupů/500 Kč
20 vstupů/250 Kč
Mladí orientační běžci
okusili stupně vítězů
Z
ávodníci SK SKI-OB Šternberk si připsali další úspěchy v kategorii mladších dorostenců: na mistrovství ČR
ve sprintu vybojoval Michal Bořánek stříbro
(na snímku vlevo), Mikuláš Jirka na mistrovství
ČR na krátké trati získal medaili bronzovou.
Dosažené výsledky jsou o to cennější, že oba
mladí sportovci běhají dorosteneckou kategorii teprve prvním rokem.
(sky)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
21
SPORT / SERVIS
Peloton slavných cyklistů projel městem, vyhrál Vakoč
P
etr Vakoč. Tak se jmenuje český cyklista, který zvítězil ve čtyřetapovém
cyklistickém závodě Czech Cycling
Tour, konaném od 13. do 16. srpna 2015 na
Olomoucku. Slavné (nejen) české závodníky
mohli fanoušci vidět přímo ve Šternberku a
také v okolních obcích.
V úvodní časovce na 20,4 kilometru se nejvíce dařilo favorizované stáji ProTour Etixx-Quick Step, a protože první projel cílovou
páskou Zdeněk Štybar, oblékl růžový trikot
pro lídra závodu. Belgická stáj, v níž kromě
Štybara jel ještě pozdější celkový vítěz Petr
Vakoč, porazila o devět vteřin německý tým
Bora-Argon 18, kde byl ústřední postavou
zase mistr ČR v časovce Jan Bárta, třetí
skončil celek CCC.
2. etapa: také ve druhé části závodu dominovali jezdci z Etixx-Qiuck Step. Etapu
dlouhou 178 kilometrů z Olomouce do
Uničova vyhrál dvacetiletý kolumbijský
mladík Fernando Gaviria, a to jej v průběžném pořadí dokonce poslalo do růžového
trikotu, z něhož vysvlékl svého týmového
kolegu Zdeňka Štybara. Za Gaviriou spurtovali v Uničově pro druhé místo Polák Pawel
Franczak z týmu Active Jet a pro třetí příčku
Meixner skončil druhý
na MS ve quadriatlonu
dojezd třetí etapy na šternberském náměstí
si nakonec dojel rakouský cyklista Daniel
Schorn z Bory-Argon 18.
3. etapa: Královská třetí etapa letošního
Czech Cycling Tour přinesla domácím
fanouškům velikou radost. Po 199 kilometrech z Mohelnice do Štenberka po devíti
vrchařských prémiích ovládli čeští jezdci
kompletně stupně, když za vítězným Leo
Königem přijel druhý Karel Hník (oba výběr
ČR) a třetí skončil Jan Bárta (Bora-Argon
18). V etapě dojel pátý Petr Vakoč a mohl si
tak obléknout růžový trikot pro vedoucího
jezdce závodu, ale před Bárou měl náskok
pouhých šesti vteřin.
4. etapa: čeští cyklisté potvrdili své kvality
v závěrečné etapě z Olomouce do Dolan.
Na start 145 kilometrů dlouhé trasy šel
Bárta s odhodláním pokusit se smazat
šestivteřinové manko na Vakoče, to se mu
ale nakonec nepodařilo. Vítězství v etapě
si připsal Štybar, celkový triumf pak náleží
Petru Vakočovi. Nejlepší trojici v konečném
pořadí doplnili Jan Bárta a Zdeněk Štybar,
oba účastníci letošní Tour de France.
„Je to fantastický pocit. Měl jsem dres lídra
s malým náskokem, bylo potřeba bojovat až
do posledních metrů. Spadl mi kámen ze
srdce a mám ohromnou radost,“ řekl bezprostředně po závodě celkový vítěz. Asi je
to můj největší úspěch v kariéře, nikdy jsem
etapák takové kategorie nevyhrál, navíc u
nás doma,“ dodal ještě spokojený Vakoč.
Podnik Czech Cycling Tour se letos konal již
posedmé, v kalendáři Mezinárodní cyklistické unie se však poprvé objevil jako závod
první kategorie.
(red)
Volejbalistky ladily formu u přehrady
S
lovenské město Šamorín přivítalo
1. srpna 2015 quadriatlonisty na mistrovství světa ve sprintquadriatlonu.
Závodilo se na tratích 1 km plavání, 20 km
cyklistiky, 4 km jízdy na kajaku a 4 km běhu.
Cyklistická a běžecká část vedla po cyklostezce na břehu Dunaje.
Závodu se zúčastnil člen SK Vyhlídka Šternberk Miloslav Meixner, který náročnou trať v
horkém počasí absolvoval v čase 1 hod. 45:27.
V kategorii mužů 60+ tak skončil na druhém
místě za slovenským závodníkem Kotliarikem, třetí byl Polák Gendek. Absolutním
vítězem se stal 23letý španělský sportovec
Cebollada v čase 1 hodina a 26 minut. (red)
Foto: Martin Hroch
V
první polovině srpna se talentované volejbalistky mládežnických
oddílů TJ Sokol Šternberk a VK UP
Olomouc zúčastnily společného soustředění v tréninkovém středisku Univerzity Palackého u východočeské přehrady Pastviny.
Vedle běhání, posilování, plavání, kanoistiky a samozřejmě volejbalu si děvčata užila
mimo jiné také lekce aerobicu. Dva dny
strávily na Pastvinách i extraligové hráčky
seniorských celků Šternberka a Olomouce.
22
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
Za asistence rektora Univerzity Palackého
prof. Jaroslava Millera odehrály na antukovém hřišti exhibiční zápas „modrých“ proti
„oranžovým“ a druhý den se zúčastnily jako
hrající kapitánky dvanácti týmů složených
rovněž z juniorek, kadetek a žákyň velkého
turnaje – oblíbené „čunčy“.
Doufejme, že děvčata všech věkových kategorií zúročí nabyté zkušenosti i fyzickou
průpravu v soutěžních bojích nadcházející
sezony 2015/2016.
(red)
VÝSTAVA LÁKÁ DO SVĚTA HODIN, BUDÍKŮ A ČASU
N
a konci června byla ve sklepních
prostorách Expozice času na adrese
ČSA 19 slavnostně zahájena výstava
s názvem „Šternberk město času aneb Příběh
výroby hodin“. Výstava mapuje vznik a vývoj
továrny na budíky Chronotechna, její součástí
jsou i fotografie z provozu během let fungování tohoto slavného podniku. Nechybí ani
tehdejší reklama, zajímavosti a samozřejmě
budíky z nejrůznějších dob – návštěvníci mohou obdivovat více než 200 exponátů.
Výstava je přístupná denně kromě pondělí od
10 do 17 hodin, od října do 16 hodin.
Foto (7x): DS Foto Šternberk
Vstupné činí 30 korun, děti do 15 let a senioři
nad 65 let zaplatí 15 korun.
Výstavu pořádají Městská kulturní zařízení ve
spolupráci s Městem Šternberk, společností
Eutech a Vlastivědným muzeem v Olomouci.
Více se dozvíte na tel. 587 571 278.
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015
23
Inzerce
24
ŠTERNBERSKÉ LISTY | září 2015

Podobné dokumenty