Vysoké učení technické v Brně

Transkript

Vysoké učení technické v Brně
Spolupráce s průmyslem na VUT v Brně,
nové aspekty
Jan Vrbka
Útvar transferu technologií VUT v Brně
CSVŠ a ACSA, Brno, 2.12.2009
Vysoké učení technické v Brně
Historická budova 1913,
nyní FAST
‘ 1899
1901 (Ph.D.)
FP and FEKT
Centrum VUT
FIT Božetěchova
Hlavní kampus
PPV
FCH Purkyňova
1
Vysoké učení technické v Brně
Fakulty
Fakulta stavební (FAST)
6186
Fakulta strojní
4642
(FSI)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních
technologií (FEKT)
4321
Fakulta informačních technologií
(FIT)
2535
Fakulta chemická (FCH)
1078
Fakulta architektury (FA)
674
Fakulta výtvarných umění (FAVU)
289
Fakulta podnikatelská (FP)
2754
3
Vysoké učení technické v Brně
Zaměstnanci:
celkem
akademičtí
profesoři a docenti
Studenti:
celkem
Bakaláři
Magistři
Ph D
Ph.D.
2 656
1 280
439
Absolventi 2008
22 479
4 288
14 333
1 954
5 989
2 213
2 157
121
Mezinárodní akreditace EUA 2005
Členství v evropských asociacích – EUA, CESAER, EUCEN, atd.
4
2
Vysoké učení technické v Brně
Věda a výzkum
Výzkumná centra (90 mil. Kč):
Centrum Leteckého a kosmického výzkumu (prof. Píštěk)
Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku (prof. Šikola)
– zde je VUT v Brně nositelem.
‰ Účast v dalších 10 výzkumných centrech: (Centrum integrovaného
‰
‰
navrhování progresivních stavebních konstrukcí (ČVUT), Centrum
integrovaného výzkumu anorganických kompozitů (VÚSH), Výzkumné centrum
spalovacích motorů a automobilů (ČVUT), Výzkum strojírenské výrobní techniky
a technologie (ČVUT),
(ČVUT) Centrum aplikované kybernetiky (ČVUT),
(ČVUT) Centrum
počítačové grafiky (ČVUT), Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou
spektroskopii (VŠCHT Prague), Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných
kovů (VUK Panenské Břežany, Data, algoritmy, rozhodování (AV ČR ÚTIA),
Centrum pro jakost a spolehlivost výroby(ČVUT))
5
Vysoké učení technické v Brně
Věda a výzkum
Výzkumné záměry (226 mil. Kč)
11
Národní grantové projekty
267
(GAČR, MPO, MDS, MZD, MŽP, etc.)
Mezinárodní grantové projekty
80
(COST, EUREKA, INGO, KONTAKT, 6FP, 7FP, atd.)
Přímá spolupráce s podniky a institucemi na zakázku
asi 55 mil.Kč
Celkové finanční prostředky asi 650 mil.Kč v roce 2008, což
představuje asi 31% celkového rozpočtu VUT
Připravované projekty OP VaVpI – CEITEC, NETME atd.
6
3
Vysoké učení technické v Brně
Významné oblasti výzkumu
• Letecké inženýrství
• Pokročilé
P k čilé polymerní
l
í a keramické
k
i ké materiály
t iál
• IT a komunikační technologie
• Snímání obrazů a jejich zpracování
• Robotika a umělá inteligence
• Procesní a chemické inženýrství
• Enviromentální technologie
• Návrhy stavebních a strojních konstrukcí
• Výrobní technologie
• Materiálové inženýrství
• Nanotechnologie a mikroelektronika, atd.
Vysoké učení technické v Brně
Materiálový výzkum
Pokročilé polymery a polymerní kompozity
Kostní odbouratelná
adhesiva
Biomedicínské polymery
Kontaktní osoba: Prof. Josef Jančář, Fakulta chemická, VUT
4
Vysoké učení technické v Brně
Materiálový výzkum
Pokročilé strukturní kompozity pro
strojírenství a stavebnictví, zařízení
na zpracování odpadů,
odpadů atd.
atd
Nanokompozity, pokročilá
vysokoteplotní keramika, kompozity s
keramickou matricí
Kontaktní osoby: Prof. Rostislav Drochytka, Fakulta stavební, VUT
Prof. Jaroslav Cihlář, Fakulta strojního inženýrství, VUT
Vysoké učení technické v Brně
Příprava nanostruktur
Metoda soustředěného iontového svazku (FIB)
používaná pro výrobu nanostruktur s
nejmenšími strukturními elementy velikosti
několika desítek nanometrů jako vhodný
technologický prostředek v plasmonice.
Skenovací elektronový mikroskop (SME) s
rozlišením řádu jednotek nanometrů používaný pro
zobrazení vytvořených nanostruktur – vývoj a
výroba firma TESCAN Brno.
Kontaktní osoba: Prof. Tomáš Šikola, Fakulta strojního inženýrství, VUT
10
5
Vysoké učení technické v Brně
Vesmírné telekomunikace
Úzkopásmový
transponder pro
komunikaci
experimentálních
dat,vyvinutý ve
spolupráci VUT a
Námořní akademie USA.
PCSAT 2 currently installed on ISS
Dopraven raketoplánem Discovery dne
26.7.2005 na orbitální stanici a po roce
snesen na zemi. Zkoumán vliv dlouhodobé
radiace.
Kontaktní osoba: Prof. Miroslav Kasal, Fakulta elektrotechniky a komunikačních
technologií, VUT
11
Vysoké učení technické v Brně
Vývoj letadel
Pokročilý ultralight navržen na VUT, vyráběn
firmou
Jihlavan Aeroplanes, (produkce více jak 200
k ů)
kusů)
Letoun VUT 100 – Cobra navržen na VUT,
vyráběn firmou EVEKTOR, příprava sériové
výroby.
Kontaktní osoba: Prof. Antonín Píštěk, Fakulta strojního inženýrství, VUT
6
Vysoké učení technické v Brně
Vývoj UAV letounu VUT 001 Marabu
Podporováno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s
průmyslovými partnery (2006-2009)
Hlavní cíle:
• Vývoj létající zkušebny
• Vývoj a testování zařízení pro
bezpilotní civilní využití
• Vývoj nových pohonných
jednotek
Alternativní proudová pohonná
jednotka
JET TJ-100 s tahem 1100N
Kontaktní osoba: Prof. Antonín Píštěk, Fakulta strojního inženýrství, VUT
13
Vysoké učení technické v Brně
Informační technologie
Identifikace jazyka
Kombinace dvou přístupů – fonotaktického
( l ž na h
(založen
hustotě
t tě výskytu
ý k t hlásek
hlá k v řřeči)
či) a
akustického (frekvenční analýza signálu). Jazyky:
Angličtina, Čínština, Hindština, Arabština, atd.
Skupina studentů FIT [email protected] zvítězila ve
světové soutěži NIST-LRE-2005 ve dvou
kategoriích (délka řeči 3 s a 10) a získala 2. místo v
kategorii 30 s)
Kontaktní osoba: doc. Jan Černocký, Fakulta informačních technologií VUT
14
7
Vysoké učení technické v Brně
Nová vodní turbína Kaplanova typu
Výpočtové modelování
(pomocí metody konečných objemů
softverem Fluent)
Vyrobený rotor
Kontaktní osoba : Prof. František Pochylý, Fakulta strojního inženýrství, VUT
Vysoké učení technické v Brně
Formy spolupráce
1)
2)
3)
4)
5)
Přímá spolupráce formou kontraktů s podnikatelskou sférou při vývoji
nových produktů (konstrukcí,
(konstrukcí výrobních technologií
technologií, materiálů
materiálů,
software atd.). Spolupráce s firmami ŠKODA a.s. Mladá Boleslav,
Honeywell, Siemens, ABB, ŽĎAS, Zetor, TATRA, ČEZ, OnOnSemiconductor, ŽS, Skanska a celou řadou středních a malých firem.
Spolupráce (partnerství) s podniky v rámci grantových projektů
národních a mezinárodních (MPO, MDS, MZ, 6. a 7.RP EU atd.).
Příklady spolupráce - PREFA Brno, EVEKTOR, TESCAN atd.
Spolupráce v rámci programu Výzkumných center
center, podněty pro náplň
Výzkumných záměrů.
Spolupráce formou servisních služeb – měření, expertízy, výpočtové
práce atd.
Spolupráce v oblasti vzdělávání, diplomové (bakalářské) práce atd.
16
8
Vysoké učení technické v Brně
Přínosy spolupráce
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Posílení výzkumných a vývojových kapacit podnikové sféry podporujících
inovaci produktů.
M ti
Motivace
pro akademické
k d i ké pracovníky
ík univerzit
i
it směrem
ě
k aplikovanému
lik
é
výzkumu.
Formulace nově řešených problémů základního výzkumu s výhledem na
praktické aplikace (např. v rámci projektů OP VaVpI CEITEC, NETME).
Možnosti využití nákladných experimentálních zařízení podniků pro ověření
teoretických výsledků.
Možnost využití stávajícího i budovaného teoretického a experimentálního
zázemí vysokých škol.
Větší šance získání velkých projektů financovaných z ESF (např. OP VaVpI
– projekt CEITEC).
Dopady v oblasti vzdělávání – prakticky orientované bakalářské a diplomové
práce, směrování doktorského studia, atd.
Lepší chápání specifik obou odlišných prostředí.
17
Vysoké učení technické v Brně
Problémy spolupráce
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ze strany akademických pracovníků VŠ nutnost dodržování termínů a
osobní zodpovědnost za výsledky.
výsledky
Mnohdy příliš krátká doba na řešení aktuální problematiky
průmyslové sféry. Akademičtí pracovníci učí, mají své grantové
projekty…
Mnohdy malé zkušenosti akademických pracovníků s řešením
praktických problémů.
Nedostatečné disponibilní finanční prostředky na VaV na straně
podnikatelské sféry.
sféry
Enormní pracovní zatížení stěžejních průmyslových expertů.
Problémy vyplývající z ochrany duševního a průmyslového
vlastnictví.
18
9
Vysoké učení technické v Brně
Útvar transferu technologií
Prezentované ukázky jsou většinou výsledky tradiční dlouhodobé
spolupráce mezi VUT a průmyslovými partnery formou hospodářské
činnosti (na základě smluv).
Současná doba vyžaduje více institucionální podpory přenosu poznatků a
technologií směrem k podnikové sféře (push efekt).
To je důvod, proč v roce 2002 vznikl Útvar transferu technologií VUT, v
roce 2003 byl založen Technologický Inkubátor VUT a byl rozšířena
spolupráce s Technologickým parkem, Jihomoravským inovačním
centrem a s Regionální hospodářskou komorou.
Kontaktní osoba: Prof. Jan Vrbka, Útvar transferu technologií VUT
19
Vysoké učení technické v Brně
Činnosti ÚTT
Na základě zájmu podnikové sféry ÚTT provádí zprostředkování
spolupráce s vybranými pracovišti a odborníky VUT v Brně
(vstupní kontaktní místo na VUT).
VUT)
•
•
•
•
•
•
Přímá spolupráce s podniky v oblasti výzkumu a vývoje na zakázku.
Spolupráce v rámci národních a mezinárodních projektů zejména MPO a EU.
Dlouhodobá spolupráce a strategické partnerství.
Konzultace, poradenství, analýzy, měření.
Výběr firem vstupujících do Technologického inkubátoru VUT
z odborného p
pohledu
Činnost Průmyslové rady inkubátoru (ve spolupráci s JIC).
Kontaktní osoba: Jan Vrbka, [email protected], tel.: +420 541 144 215
Sekretariát ÚTT: Věra Křížová, [email protected], tel.: +420 541 144 217
20
10
Vysoké učení technické v Brně
Činnosti ÚTT
Poradenství k vybraným vědecko-výzkumným projektům, nejen
pro VUT v Brně
•
•
•
Komplexní poradenství k projektům 7. Rámcového programu EU (sídlo
Regionální kontaktní organizace pro Jižní Moravu, koordinace činností,
partneři: JIC, RHK Brno, Centrum dopravního výzkumu) – aktuální výzvy v
programech 7RP EU.
Orientační poradenství pro využívání českých a evropských dotačních titulů v
projektech výzkumu a vývoje.
Asistence při vyhledávání partnerů.
partnerů
Kontaktní osoba: Ildikó Putzová, [email protected], tel.: +420 541 144 216
Sekretariát ÚTT: Věra Křížová, [email protected], tel.: +420 541 144 217
21
Vysoké učení technické v Brně
Činnosti ÚTT
Ochrana duševního vlastnictví VUT v Brně
•
•
•
•
•
P d
Poradenství
t í k ochraně
h ě práv
á průmyslového
ů
l éh vlastnictví,
l t i t í ((patenty,
t t užitné
žit é a
průmyslové vzory atd.).
Zajišťování smluv (smlouvy o využití výsledků výzkumu, licenční smlouvy
atd.).
Zajišťování patentování a uplatnění užitných a průmyslových vzorů.
Příprava vnitřních předpisů v dané oblasti.
Správa patentového fondu a patentového portfolia.
Kontaktní osoba: Kamil Mareš, [email protected], tel.: +420 541 144 218
22
11
Vysoké učení technické v Brně
Činnosti ÚTT
Vyhodnocování výsledků výzkumu a vývoje VUT v Brně z pohledu
jjejich
j
praktického
p
uplatnění
p
a komercionalizace
•
Analýza výsledků výzkumu a vývoje, zpracování nabídky formou dotazníku
EEN (European Enterpise Network).
Poradenství k marketingu výsledků vědy a výzkumu.
Poradenství a asistence při zakládání spin-off firem.
Přednášky a vzdělávací moduly v oblasti transferu technologií - pro universitu
a dohodě i pro podnikovou sféru a další instituce.
•
•
•
Připravované projety ÚTT:
Ú
• OP VK 2.3 - vzdělávání manažerů přenosu poznatků, manažerů vědy atd.
• OP VK 2.4 - tvorba sítí (síť TT VUT a směrem k odběratelům – podnikatelské sféře)
• OP VaVpi 3.1 - budování systému komercionalizace poznatků na VUT
Kontaktní osoba: Ildikó Putzová, [email protected], tel.: +420 541 144 279
Kontaktní osoba: Dagmar Vávrová, [email protected], tel.: +420 541 144 223
23
Vysoké učení technické v Brně
Zkušenosti s přenosem poznatků
•
•
9•
•
•
•
8
•
•
•
•
•
Špičková pracoviště VUT generují řadu nových aplikovatelných poznatků.
Oboustranný zájem o dlouhodobou spolupráci (v rámci výzkumných
projektů i při řešení konkrétních úloh)
úloh).
Pozitivní vliv systému transferových poradců.
Vliv patentového fondu VUT.
Tvorba legislativy v oblasti komercionalizace (ochrana práv průmyslového
vlastnictví, metodika zakládání spin-off firem, systém komercionalizace
atd.).
ÚTT jako vstupní kontaktní místo VUT pro zájemce o spolupráci.
Potenciál VŠ zůstává doposud nevyužit.
Akademici i studenti neznají základy plánování a řízení projektů.
Neznalost specifik podnikatelského prostředí.
Nedostatečná vnitřní motivace pracovníků VaV k aplikovanému výzkumu a
málo podnětů z vnějšku (Pull system).
Chybí fondy rizikového kapitálu financující předkomerční výzkum.
24
12
Vysoké učení technické v Brně
Technologický Inkubátor I
•
•
•
•
•
•
založen v roce 2003
v majetku VUT a JMK
30 začínajících firem, 148 zaměstnanců (2008)
první inkubované firmy (Ysoft, atd.)
produkty na trhu (Nissot, IT, atd.)
informační technologie, mikroelektronika, dntální kompozitní materiály,
atd.
• Administrativní a expertní ekonomická podpora -JIC
• Finanční podpora - JMK
• Technická podpora vstupujících projektů – VUT (Útvar
Ú
transferu
technologií
Kontaktní osoby: Prof. Jan Vrbka, Útvar transferu technologií VUT
Ing. Jiří Hudeček, Jihomoravské inovační centrum
25
Vysoké učení technické v Brně
Technologický Inkubátor
Slavností otevření v roce
2003
26
13
Vysoké učení technické v Brně
Technologický Inkubátor II
27
Vysoké učení technické v Brně
Technologický park
28
14
Děkuji za pozornost!
Jan Vrbka
[email protected]
www.vutbr.cz
29
15

Podobné dokumenty

Prezentace oboru EST

Prezentace oboru EST Obr. 6 Mapová reprezentace koexistence systémů DVB-T2-Lite a LTE. V prostoru daném šířkou pásma překrytí spekter služeb a poměrem jejich spektrální hustoty jsou barevně vyznačeny stavy LTE (nejvyšš...

Více

Vynikající výrobek roku

Vynikající výrobek roku Design Design by Jiří Laštovička Výrobce Manufacturer Karlovarský porcelán, a. s., Karlovy Vary

Více

3 - Radiozurnal.sk

3 - Radiozurnal.sk Předplatné: Členům ČRK - po zaplacení členského příspěvku pro daný rok - je časopis zasílán v rámci členských služeb. Další zájemci – nečlenové ČRK – mohou časopis objednat na adrese redakce, která...

Více

Pokud se soubor nestáhne automaticky, klikněte zde.

Pokud se soubor nestáhne automaticky, klikněte zde. z informačního pokladu lidstva: „7 × 5 = 75. Možná to není moc správné, ale já to tak cítím“. Ještě zajímavější je, jak s Internetem pracují studenti vysokých škol. Nahlédl jsem do jedné bakalářské...

Více

Důkazy k celoživotnímu poradenství

Důkazy k celoživotnímu poradenství http://elgpn.eu [email protected] Obálka a grafický návrh: Martti Minkkinen / Finský institut pro výzkum ve vzdělávání (FIER) Grafická úprava: Kaija Mannström / Finský institut pro výzkum ve vzdělávání ...

Více