MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA

Transkript

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
Odbor: stavební a silniční správní úřad
Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ZNAČKA SPISU: SSSÚ/54504/Ze/2016
ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/54504/2016-8
POČET LISTŮ DOPISU: 1
VYŘIZUJE:
Zemanová
TEL.:
596 803 290
FAX:
596 803 350
E-MAIL:
[email protected]
DATUM:
dle rozdělovníku
11.8.2016
OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Romana Sabová, Hornosušská 1060/20, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá (dále jen "žadatel") dne
15.6.2016 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí
o umístění stavby a stavební povolení na stavbu s názvem
sklad a vzorkovna nábytku a plotových prvků
Havířov, Prostřední Suchá č.p. 1060, Hornosušská 20
na pozemku parc. č. 1819/1, 1819/3 v katastrálním území Prostřední Suchá.
Magistrát města Havířova - stavební a silniční správní úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad
příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje
v souladu s ustanovením § 78a odst. 5 stavebního zákona, že veřejnoprávní smlouvy o umístění a
provedení stavby, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení
byla uzavřena dne 8.7.2016
poslední souhlas třetí osoby byl udělen dne 29.7.2016
veřejnoprávní smlouva je účinná ode dne 29.7.2016
„otisk úředního razítka“
Renata Zemanová
„elektronicky podepsáno“
referent stavebního a silničního správního úřadu
IČ: 00 29 74 88
Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350
e-mail: [email protected]
Č.j. MMH/54504/2016-8
str. 2
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:
............................................................
Sejmuto dne:
............................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Havířov dne 12.8.2016
Obdrží:
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, Svornosti č.p. 86/2, Město, 736 01 Havířov
1

Podobné dokumenty

magistrát města havířova - Statutární město Havířov

magistrát města havířova - Statutární město Havířov Magistrát města Havířova - odbor vnitra a živnostenský úřad, p. Marta Janáková, Svornosti č. p. 86/2, Havířov - Město, 736 01 Havířov 1

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E E J N Á V Y H L Á Š K A

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E  E J N Á V Y H L Á Š K A Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do vlastních rukou, ale v souladu s § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele pošto...

Více

balení výrobků, p.p.č. 1907/3 LYCKEBY CULINAR a.s.

balení výrobků, p.p.č. 1907/3 LYCKEBY CULINAR a.s. Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)...

Více

Lenka Hořejší - KB

Lenka Hořejší - KB je určen jednoduchý zdicí drát a nejvíce používané zdicí sáňky. Pro zdění sloupků jsou určeny zdicí rámečky 30 x 30 cm a 40 x 40 cm. Šířka vodorovné i svislé spáry je 8–10 mm. Práce s těmito pomůck...

Více

RETRO ZDÍCÍ CIHLA VILLANO III

RETRO ZDÍCÍ CIHLA VILLANO III RETRO ZDÍCÍ CIHLA VILLANO III – vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užitné vlastnosti: I vysokou pevnost I trvanlivost

Více