Page 1 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. IČO: 49455168

Transkript

Page 1 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. IČO: 49455168
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
IČO: 49455168
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
Pro kalendářní rok:
2009
~
Voda pitná
Voda odpadní
2009
2009
Skutečnost Kalkulace Rozdíl
2009
2009
Skutečnost Kalkulace Rozdíl
Nákladové
položky
Měrná
jedno
1. Materiál
tis.Kč
28324
27937
1.1. Surová voda podzemní
tis.Kč
13161
13250
-89
O
O
O
1.2. Pitná voda převzatá
tis.Kč
5975
5788
187
O
O
O
tis.Kč
2199
2099
100
1443
tls.Kč
6989
6800
189
1 087
2. Energie
tis. Kč
16764
15015
14850
165
tis.Kč
16215
16898
.,6548
-134
2.1. Elektrická energie
-333
13565
13550
15
2.2. Ostatní eneroie
3. Mzdy
tis.Kč
tis. Kč
549
23741
350
22892
199
849
1450
13502
1 300
13250
150
252
1.3. Chemikálie
1,2I.:-OstatfiTmateriál
-c::..=..
387
-120
2650
2530
-
1 500
1 150
-57
---63
-
3.1. Přímé mzdy
tis.Kč
17 721
17044
677
10166
9900
266
3.2. Ostatní osobní náklady
4. Ostatní přímé náklady
tis.Kč
tis. Kč
6020
48214
5848
45711
172
3336
52903
3350
-14
49250
3653
4.1. Odpisy infras.majetku
tis.Kč
30072
29170
902
33624
30550
3074
4.2. Opravy infras.majetku
tis.Kč
3563
3050
513
3003
3100
-97
4.3. Nájem infras.majetku
tis.Kč
O
O
O
O
O
O
4.4. Poplatky za vyp.vod
tis.Kč
O
O
O
1489
1400
89
4.5. Ost.prov.nákl.externí
tis.Kč
3075
2950
125
6875
6150
725
4.6. Ost.prov.nákl.ve vl.režii
tis.Kč
11 504
10541
963
7912
8050
-138
5. Finanční náklady
tis.Kč
629
650
21
O
O
6. Výrobní režie
tis. Kč
12476
12044
432
2240
2400
-160
7. Správní režie
tis. Kč
12139
12340
-201
8716
9100
-384
O
8. Úplné vlastní náklady
tis.Kč
142287
138472
94906
91500
3406
-,
Voda pitná~fakturovaná
Voda odpadní fakturovaná
9. Jednotkové náklady
tis.m3
tis.m3
Kč/m3
--~ 5012
O
28,39
2503
O
3815
-
;~
5000
O
27,69
12
O
0,69
3279
28,94
94906
-
-
3250
28,15
O
29
1
10. Úplné vlastní náklady
tis. Kč
142287
138472
3815
11. Kalkulační zisk
tis. Kč
-1 951
1528
-3479
12. Celkem ÚVN + zisk
13. Voda fakturovaná
tis. Kč
tis.m3
140336
5012
140000
5000
336
12
95091
3279
94250
3250
841
29
14. Cena pro vodné,stočné
Kč/m3
28,00
28,00
0,00
29,00
29,00
O
15. Cena pro V a S + DPH
Kč/m3
30,52
30,52
0,00
31,61
31,61
O
185
91500
3406
2750
-2565
Břeclav, 28.6.2010
Vypracoval: Tyc Pavel
Schválil:
Cabal Jan
Na dfedni i e1ektron.dfedni desce OÚ Nový pferov vyvěšeno
Obecní úřad Nový Přerov
sňato
Nový Přerov 54
691 81 p. Březí ~
12 7.2010
0
270702010

Podobné dokumenty

Stavebni fifad

Stavebni fifad 12. Piivodce odpadii (dodavatel stavby) bude v dobe vfstavby dodriovat vSechny platnC zrikony a pfedpisy z oblasti odpadovCho hospodifstvi, zejmCna 16 zikona 18512001 Sb. o odpadech a o zmZn&nEkter...

Více

stáhnout ( 375,55 KB)

stáhnout ( 375,55 KB) Části obecního pozemku v KU Bratkovice: Parcelní číslo:

Více

hodnocení elektro obchodů: kamenné prodejny se přibližují

hodnocení elektro obchodů: kamenné prodejny se přibližují PROMOCE A ROZHODOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ O NÁKUPU Na rozdíl od nákupu například rychloobrátkového zboží, nábytku nebo hobby sortimentu, hrají při výběru prodejny pro nákup elektro sortimentu mnohem menší ro...

Více

Celkové vyúčtování za rok 2013-Voda odpadní a.s.-1

Celkové vyúčtování za rok 2013-Voda odpadní a.s.-1 Celkové vyúþtování všech položek výpoþtu ceny podle cenových pĜedpisĤ pro vodné a stoþné Za kalendáĜní rok: 2013, DPH 15.0 % Dílþí odbČratelské vyúþtování ceny Nákladové položky ěádek

Více

0,25 MB - Obec Mackovice

0,25 MB - Obec Mackovice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 09. 04. 2015 Záměr prodeje movitého majetku ve vlastnictví obce: Název majetku: Pořadové číslo

Více

stáhnout

stáhnout vlastní spotřeby vody, vody nefakturované a ztrát ve vodovodní síti

Více

obec Ratibořské llory - Obec Ratibořské Hory

obec Ratibořské llory - Obec Ratibořské Hory Ratibořské Horv 121 . PSC g9l 4z . okres Titbor

Více