aktuální problematika zásobování vodou a

Komentáře

Transkript

aktuální problematika zásobování vodou a
14. Adam Vinković, Hrvoje Kelčec
Shromaždování údajů v terénu – stanovení skutečného stavu a
vytváření nové hodnoty
15. Robert Zelić, Michael Marques Alves, Jadranka Presečki
Možnosti aplikace některých technických směrnic pracovních
listů ATV-A-128 i DWA-A138 při optimalizace systému
odpadních vod na příkladu projektování nádrže na dešťovou
vodu v Zaprešići
16. Saša Stefanović, Slobodan Štrbac, Velibor Trbojević,
Brajan Glažar, Željko Šmitran
Sanace potrubí bezvýkopovou metodou
17. Peter Hartwig, Tanja Valcl Fifer
Kaskádovitá technologie pro účinné a kompaktní čištění
odpadních vod
18. Tanja Valcl Fifer, Meta Levstek, Marjeta Stražar
Filtrace odtoku z přístroje na čištění odpadních vod
19. Dario Mamilović, Neva Hero
Velmi účinné odstraňování mědi z odpadních vod z čističek z
marín
20. Dean Rumora, Nataša Štimac, Josipa Rubeša
Mohou-li se klasické modely přínosu biomasy aplikovat i na
MBR přístroje
IV. ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY PŘI PŘÍPRAVĚ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A REALIZACI STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
1. Miroslav Matković, Dejan Pap, Anđa Ćurić Slunjski,
Gordana Madžar
Veřejné výběrové řízení výstavby čističky odpadních vod
spolufinancované z EU fondů
2. Dobromir Simidchiev, Michael Glazer, Vedran Belamarić
Reforma sektoru vodního hospodářství v Bulharsku : historie a
získané zkušenosti
3. Snježana Bilokapić, Marko Bahor, Matjaž Belca
Zkušenost a správa v oblasti zpracování odpadních vod, příklad
UPOV Grosuplje rozvojově z programu EU fondů
V. OSTATNÍ
1. Eva Kocbek, Zlatko Medved, Inoslav Brkić, Ivan Mijatović,
Andrej Kocbek
Aplikace procesu ultrafiltrace pro získání kvality vody pro
lidskou spotřebu pro potřeby města Petrinje
2. Dražen Vouk, Domagoj Nakić, Nina Štirmer, Marija
Čagalj, Marko Babić
Recyklace kalu při výrobě malty a betonu
3. Srđan Selanec - Barbieri, Peter Stepany
Praktické zkušenosti systému společného zpracování
komunálního odpadu a kalu na bioplyn a pevná biopaliva
4. Stijn Wyffels, Ronald Carrette, Ron Gerards
Iniciátory pro membránové bioreaktory a terciární ultrafiltrace
pro komunální a průmyslovou aplikaci: studiové příklady
5. Evangelia Vondikaki, Caroline Hoffmann, Ulrich MeyerBlumenroth, Walter Lamparter
BIO-CEL® XL potopené moduly pro MBR aplikace – Třída sama
za sebe!
6. Božo Vujanić, Ivana Bulum
Technologie krystalizace pro nepropustnost vody a ochranu
betonu
7. Romana Čalić, Romana Banović
Akreditace metody stanovení těkavých halogenových uhlovodíků pomocí techniky plynové chromatografie se spektrometrií hmotnosti dle normy HRN EN ISO 15680:2008
PŘIHLÁŠKY ÚČASTI A REZERVACE UBYTOVÁNÍ
Přihlášky k účasti a rezervaci ubytování v hotelu je možné
provést pomocí přiloženého přihlašovacího formuláře. Vyplňte
prosím přihlášku čitelně a ověřenou ji pošlete e-mailem, faxem,
poštou nebo i on-line na stránce www.revelin.hr. Přihláška
slouží jako Smlouva o koupi aranžmánu a na jejím základě Vám
bude vydán účet za provedenou rezervaci ubytování a poplatek.
Cena aranžmánu zahrnuje: ubytování v hotelu v jednolůžkovém
nebo dvoulůžkovém pokoji, s plnou penzí s právem účasti na
slavnostní večeři a celodenní odborné prohlídce.
Je ve Vašem zájmu, aby byla rezervace provedena co nejdříve a
potvrzena zaplacením nejpozději do 21. září 2015. Po tomto
datu se budou rezervace přijímat i dále, ale budou potvrzeny,
teprve po potvrzení z hotelu, že je možno danou rezervaci
přijmout. Písemné storno rezervace bez poplatku je možné
nejpozději do 13. října 2015. Od 14. října 2015 si hotel
vyhrazuje právo na úhradu celého aranžmánu tj. ubytování
se snídaní a Revelin bude donucen tuto částku účtovat
účastníkům konference. Stejné podmínky platí i pro hosty,
kteří provedli platnou rezervaci a nezúčastnili se
konference. Další změny a doplnění rezervací je možné
nejpozději 24 hodin před začátkem odborné konference do
příjezdu do hotelu. Rezervaci ubytování automaticky potvrzuje
úhrada na základě účtu, který Vám pošleme po přijetí Vaší
přihlášky.
Přihlášky k ubytování se budou na dotaz přijímat bezprostředně
do zahájení Konference, ale předpokládáme, že vzhledem ke
kapacitám hotelu Solaris Beach Resort nebude problém s
ubytováním všech účastníků. V tom případě budou hosté
ubytováni v jednom z objektů turistického komplexu.
Denní účastníci, jakož i ti, kteří nevyužívají aranžmá Revelinu a
chtějí se účastnit na zvláštních akcích Konference, si mohou
rezervovat konkrétní službu pomocí přihlašovacího formuláře
nebo při akreditaci. Důležité je vyplnit přihlášku s poznámkou,
že ubytování máte ve vlastním aranžmánu.
POPLATEK
Základní poplatek zůstává již čtvrtým rokem nezměněn a to
1.700 kun včetně DPH, respektive 225 €. Poplatek zaplacený
po 25. září je 1.900 kun s DPH, respektive 250 €.
Poplatek platí všichni účastníci Konference bez ohledu
na počet dnů účasti na Konferenci nebo na počet
účastníků z jednotlivé firmy nebo instituce.
Poplatek musí být zaplacen před příjezdem na akreditaci
do hotelu.
V ceně poplatku je zahrnuto:
• Zpracování a tisk Sborník prací a dva CD disky
• Konferenční sál s konferenční technikou
• Welcome drink
• Káva v přestávkách Konference
• Simultánní překlad všech přednášek z chorvatštiny do
angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny
• Příprava, organizace a realizace Konference
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Účast na této odborně-obchodní konferenci
AKTUÁLNÍ
PROBLEMATIKA VODOVODŮ A ODPADNÍCH VOD zajišťuje
získání 20 bodů kandidátům odborného vzdělávání, z nichž 15
bodů se vztahuje na oblast „stavební obor“ 2 body na oblast
„stavebně-technického regulativu“ a 3 body z oblasti „stavební
obor“ na jednodenní odbornou prohlídku. Potvrzení o
přítomnosti na této konferenci se budou vyplňovat u
pracovníků Revelinu během celé konference a po našem
ověření budou poslány k zapsání kompetentním institucím.
PLACENÍ:
Platby z Chorvatska:
IBAN: HR 4123600001101461113
(s povinným označením jména účastníka a variabilního
symbolu – číslo předběžné faktury)
Platby ze zahraničí:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana J. Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Všechny bankovní poplatky hradí platící.
Prosíme, aby účastníci ze zemí Evropské unie prováděli
platbu výhradně na základě předběžné faktury, který Vám
pošle kongresová agentura Revelin.
Při placení ze zahraničí je nutno zvýšit obnos o 15 eur kvůli
pokrytí bankovních poplatků, respektive označit netto obnos,
který má být zaplacen na účet Revelinu. Potvrzení o zaplacení je
nutno předem poslat faxem nebo osobně předložit při příjezdu
do hotelu, abychom mohli provést akreditaci a vydat vouchery
na služby.
Všichni účastníci ze zahraničí, kteří z jakýchkoliv důvodů
nemohou provést platbu bankovním převodem, se prosím, aby
dodali číslo kreditní karty, která bude garancí při placení v
hotovosti.
OBCHODNÍ PREZENTACE
Konference se zúčastní odborníci z oblasti vodovodů a
kanalizací, představitelé resortních Ministerstev, Chorvatských
vod, Závodu veřejného zdraví, fakult, Institutů, projektanti,
výrobci vybavení a dodavatelé prací. Očekává se asi 650
účastníků z více než 25 zemí Evropy a světa, jakož i větší počet
představitelů zahraničních velvyslanectví v Chorvatské
republice.
Na odborně-obchodní konferenci bude kromě prezentace
odborných prací v sále a/nebo ve Sborníku realizována i tradiční
výstava výrobků a služeb, na které budou mít obchodníci
možnost představit svůj program a vést obchodní jednání.
Vzhledem k tomu, že odborné práce budou přednášeny v sálech
jen dopoledne, aby bylo odpoledne více času pro kontakty,
respektive prezentace, budou pro zájemce umožněny zvláštní
prostory pro rozmanité komerční aktivity. Prosíme všechny
zájemce, aby co nejdříve kontaktovali agenturu Revelin, aby
včas dle svých představ zajistili prostor a termín.
Všichni, kteří se budou obchodně prezentovat na Konferenci,
budou mít bonus ve smyslu krátké bezplatné prezentace firmy,
respektive výrobků a služeb, na zvláštním společném DVD,
který bude rozdáván všem účastníkům Konference.
Jakýkoliv druh obchodních aktivit bude možné provozovat jen v
souladu se zvláštní smlouvou s organizátorem a se služební
akreditací.
Marketingový program lze získat v agentuře Revelin a výše
obnosu závisí na druhu a objemu komerčních prezentací.
SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ
KOMISE PRO PITNOU VODU
KOMISE PRO ODPADNÍ VODY
ve spolupráci s
CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
pod záštitou
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
a
CHORVATSKÝCH VOD
organizuje
ODBORNĚ-OBCHODNÍ KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
s prezentací výrobků a služeb
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODPADNÍCH VOD
PARTNERSKÁ
ZEMĚ:
International
MetalFusion
Corporation
GENERALNI
SPONZOR
Příprava, organizace a realizace Konference
Kongresová cestovní kancelář
REVELIN
Druhé oznámení
d.o.o.
ID Kod: HR AB 51-040111999 • OIB: 37713640687
HR-51414 Ičići, Kolavići 5
tel. +385 (0)51 299 400, 299 410 • faks: +385 (0)51 299 420
e-mail: [email protected] nebo [email protected] • www.revelin.hr
21. - 25. 10. 2015.
SOLARIS BEACH RESORT
Šibenik
Vážení,
Sdružení chorvatských vod a kanalizací Vás zve na
každoroční tradiční odborně-obchodní konferenci s
mezinárodní účastí, která se bude konat v termínu 21. – 25.
10. 2015 v Šibeníku, s názvem:
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
A ODPADNÍCH VOD
Již několik let Sdružení chorvatských vod a kanalizací
úspěšně organizuje centrální roční odbornou konferenci, jíž
se účastní odborníci z mnoha evropských zemí, kteří se
zabývají vodohospodářstvím. Díky mimořádnému zájmu o
tuto odbornou konferenci jak v Chorvatsku, tak i mimo něj,
se tato konference stala jednou nejdůležitějších konferencí
tohoto typu v celé Evropě.
V odborné části konference je také nepřetržitě rok od roku
zřetelný rostoucí zájem autorů, kteří svými prezentacemi
odborných prací z různých oblastí informují přítomné
odborníky o nejnovějších inovacích a zkušenostech v rozvoji
a spravování v oblasti problematiky vodního zásobování a
kanalizací a čištění odpadních vod.
Kromě odborných prezentací, přednášek a diskusí, mají
velký význam na této konferenci i doprovodné akce, které se
ve velké míře odehrávají formou různých obchodních
prezentací a prezentací široké palety výrobků a služeb z
oblasti vodního zásobování a kanalizací; díky nim výrobci,
zástupci, provozovatelé a další spolupracují přímo s
uživateli těchto výrobků a služeb.
Po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie v červenci
2013 se zintenzívnily různé aktivity pro potřeby příprav a
provádění celé řady reforem, jakož i pro řadu dlouho
očekávaných rozvojových projektů v oblasti zásobování
vodou a odpadních vod.
Protože se jedná o mimořádně citlivé a náročné reformy,
jejichž cílem je zesílit celkový vodně-komunální sektor,
všechny aktivity v této oblasti vzbuzují mimořádný zájem u
odborné, ale i laické veřejnosti. Jako velmi významné se
prezentují i plánované rozvojové programy a projekty,
jejichž cílem je výrazněji zvýšit výstavbu vodovodních a
kanalizačních systémů a čištění odpadních vod, a tak
významně zvýšit i počet uživatelů těchto systémů, čímž se v
konečném výsledku zajistí větší standard obyvatelstva, ale i
ochrana vody a životního prostředí.
Předpokládané tematické celky na letošní odborné
konferenci jsou následující:
1. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
2. ZTRÁTY V SYSTÉMECH VODNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ
3. OPTIMALIZACE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A
SYSTÉMU KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
4. ZKUŠENOST A PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A VÝSTAVBY STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
Uvedená témata budou základem letošní konference s tím,
že zároveň nepředstavují omezení, ale že budou
prezentovány i práce z jiných aktuálních oblastí zásobování
vodou a odpadních vod. Jsme přesvědčení, že takovýmto
způsobem celková prezentovaná tematika bude
představovat kvalitní výchozí bod pro další diskuse a pokrok
v oblasti celkového vodního sektoru v Chorvatsku i dále.
Proto Vás zveme, abyste se k nám připojili a tímto
způsobem byli součástí jednoho z nejvýznamnějších
odborných akcí v oblasti zásobování vodou a kanalizace v
této oblasti.
Organizační výbor
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Správní rada Sdružení
Ivan Jukić, předseda
Laura Šuperina, místopředsedkyně
Štefica Mihalic, místopředsedkyně
Vlado Vlašić
Oto Dudjak
Zdravko Mulić
Andrej Marochini
Helena Iveković, tajemnice
Komise pro pitnou vodu
Mile Beslić, předseda
Nikolina Novotni - Horčička
Dražen Strčić
Vladimir Vouk
Ivan Kovačić
Komise pro odpadní vody
Dario Ban, předseda
Marina Orel
Ljubica Peraica
Ljiljana Čačić
Rajna Libiš Nadarević
Marin Jugo
Grgo Peronja
Igor Vlašić
RÁMCOVÝ PROGRAM
POZNÁMKA: Program se může změnit nebo být doplněn ve
smyslu zlepšení.
8. Max Hammerer, Zoran Đurić
Klíčové údaje pro spravování společnosti zásobující vodou a
snížením ztrát v síti
Středa, 21. 10. 2015
15:00 - 20:00 Příjezd, akreditace a ubytování účastníků
20:30 - 22:30 Welcome drink
Čtvrtek, 22. 10. 2015
08:00
KLÍČOVÁ DATA
do 21. 9. 2015
VELKÝ SÁL
do 25. 9. 2015
od 26. 9. 2015
Akreditace účastníků
do 13. 10. 2015
09:00 - 09:30 Slavnostní zahájení konference
09:30 - 10:15 Úvodní prezentace
10:15 - 10:30 Představení partnerské země a generálního
sponzora
10:30 - 14:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Zábavní program
20:30
Pátek, 23. 10. 2015
PŘEDNÁŠKY VE DVOU SÁLECH
09:00 - 13:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Slavnostní večeře
20:00
Sobota, 24. 10. 2015
10:00 - 22:00 Celodenní odborná prohlídka
Neděle, 25. 10. 2015
Závěr programu
Rozpis prezentací bude dodán autorům včas pomocí emailu.
Všichni ostatní účastníci odborně-obchodní konference
dostanou rozpis při akreditaci.
Všechny prezentace budou simultánně tlumočeny z
chorvatštiny do angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny.
Potvrzení rezervace zaplacením
ubytování (po 21. 9. 2015 rezervace
pouze na požádání)
Poplatek včasná úhrada (1.700 kn /225 €)
Poplatek – pozdější úhrada (1.900 kn /
250 €)
Možnost písemného storna rezervace
ubytování bez poplatku
PŘEHLED ODBORNÝCH REFERÁTŮ
I. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
1. Josipa Lisak Klepica, Mijo Šepak
Účinky provedení vodně-komunální reformy ve společnostech
II. ZTRÁTY V SYSTÉMECH ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
1. Alin Anchidin, Jurica Kovač
Spravování týmu pro kontrolu ztráty vody v podniku
zásobujícím vodou v kontextu jihovýchodní Evropy
2. Albin Bačun, Tanja Banić
Ztráty v systémech zásobování vodou v Chorvatsku
3. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Analýza vlivu DMA/PMA zón na snížení ztrát v systému
zásobování vodou města Záhřebu
4. Kristjan Gašperin, Marin Marmilić, Miodrag Šarac,
Kristijan Širola
AMR/AMI řešení pro měření spotřeby, odstranění ztrát a
hydraulickou optimalizaci ve vodovodní distribuční síti
5. Milan Fistonić, Tomislav Puntar
Vliv nedodržování předepsaných postupů a neadekvátně
školených svářečů PEHD potrubí na ztráty vody v systémech
zásobování vodou
6. Izedin Kočo
Návrh projektu (projektového úkolu) na prediktivní spravování
největší vodní nádrží města Záhřebu (Petruševec) s cílem vedení
nádrže po parametrech předpokládaného potřebného množství
vody a potřebného tlaku kvůli snížení ztrát
7. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Zobrazení sledování průtoku a tlaku na magistrálních potrubích
systémem implementovaným do systému zásobování vodou
města Záhřebu
III. OPTIMALIZACE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A SYSTÉMŮ
ODPADNÍCH VOD A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
1. Ranko Gregorin, Dubravko Filipan, Marina Orel, Igor Turk,
Mirela Šahinović, Domagoj Nedved
Optimalizace systémů zásobování vodou a kanalizace a čištění
odpadních vod
2. Ivo Kurtović, Lucija Babić, Damir Crnarić, Snježan Trlin
Modernizace a automatizace systému zásobování vodou města
Vrgorce
3. Igor Ignac
Standardizace monitorovacích správních systémů
4. Vedran Dorčić, Žarko Gak
Zdokonalení monitorovacích správních systémů zásobování
vodou a kanalizace Liburnských vod
5. Uroš Krajnc
Sanace a rekonstrukce stávajícího systému kanalizace – jako
nutný předpoklad úspěšné realizace projektu odpadních vod a
čištění odpadních vod
6. Ivana Gudelj, Hrvoje Gudelj, Lidija Runko-Luttenberger,
Mario Šiljeg, Mateja Nenadić, Sanja Posavac
Aktuální problematika zásobování vodou, kanalizace a
nakládání s odpadem v Imotské Krajině
7. Dragutin Mihelčić, Jadranka Pavletić, Zoran Kovačev,
Mladena Sučić
Zkušenosti firmy Hidroprojekt – ing na projektování vodní
nádrže od r. 2000 – r. 2015
8. Zdenko Tadić, Ana Pihler
Strategie pro ochranu vodních zdrojů s konceptem udržitelného
rozvoje a operační program se směrnicemi kanalizace a čištění
odpadních vod rozptýlených osad horního Mezimuří
9. Branka Trninić, Gordana Glogovac, Miodrag Babić, Milan
Kočić
Integrace databáze údajů „Vodovodu“ a.d. Banja Luka s cílem
formování Rejstříku infrastrukturních prostředků (RIS) a jejich
spravování
10. Drago Cmuk, Vladimir Špišić, Krunoslav Flajšek
Končar AMI – Integrální systém pro monitoring a pokročilé
měření
11. Mario Erceg
Růst významu kvalitní IT podpory při fakturaci, úhrady
pohledávek a v projektu SEPA
12. Andreas E. Kumm
Důležité analytické parametry pohonu pro zpracování
odpadních vod
13. Alen Kelemen, Tomislav Šimenc, Izedin Kočo
Praktické terénní měření průtoku a tlaku v síti zásobování
vodou
Vážení,
Sdružení chorvatských vod a kanalizací Vás zve na
každoroční tradiční odborně-obchodní konferenci s
mezinárodní účastí, která se bude konat v termínu 21. – 25.
10. 2015 v Šibeníku, s názvem:
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
A ODPADNÍCH VOD
Již několik let Sdružení chorvatských vod a kanalizací
úspěšně organizuje centrální roční odbornou konferenci, jíž
se účastní odborníci z mnoha evropských zemí, kteří se
zabývají vodohospodářstvím. Díky mimořádnému zájmu o
tuto odbornou konferenci jak v Chorvatsku, tak i mimo něj,
se tato konference stala jednou nejdůležitějších konferencí
tohoto typu v celé Evropě.
V odborné části konference je také nepřetržitě rok od roku
zřetelný rostoucí zájem autorů, kteří svými prezentacemi
odborných prací z různých oblastí informují přítomné
odborníky o nejnovějších inovacích a zkušenostech v rozvoji
a spravování v oblasti problematiky vodního zásobování a
kanalizací a čištění odpadních vod.
Kromě odborných prezentací, přednášek a diskusí, mají
velký význam na této konferenci i doprovodné akce, které se
ve velké míře odehrávají formou různých obchodních
prezentací a prezentací široké palety výrobků a služeb z
oblasti vodního zásobování a kanalizací; díky nim výrobci,
zástupci, provozovatelé a další spolupracují přímo s
uživateli těchto výrobků a služeb.
Po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie v červenci
2013 se zintenzívnily různé aktivity pro potřeby příprav a
provádění celé řady reforem, jakož i pro řadu dlouho
očekávaných rozvojových projektů v oblasti zásobování
vodou a odpadních vod.
Protože se jedná o mimořádně citlivé a náročné reformy,
jejichž cílem je zesílit celkový vodně-komunální sektor,
všechny aktivity v této oblasti vzbuzují mimořádný zájem u
odborné, ale i laické veřejnosti. Jako velmi významné se
prezentují i plánované rozvojové programy a projekty,
jejichž cílem je výrazněji zvýšit výstavbu vodovodních a
kanalizačních systémů a čištění odpadních vod, a tak
významně zvýšit i počet uživatelů těchto systémů, čímž se v
konečném výsledku zajistí větší standard obyvatelstva, ale i
ochrana vody a životního prostředí.
Předpokládané tematické celky na letošní odborné
konferenci jsou následující:
1. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
2. ZTRÁTY V SYSTÉMECH VODNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ
3. OPTIMALIZACE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A
SYSTÉMU KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
4. ZKUŠENOST A PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A VÝSTAVBY STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
Uvedená témata budou základem letošní konference s tím,
že zároveň nepředstavují omezení, ale že budou
prezentovány i práce z jiných aktuálních oblastí zásobování
vodou a odpadních vod. Jsme přesvědčení, že takovýmto
způsobem celková prezentovaná tematika bude
představovat kvalitní výchozí bod pro další diskuse a pokrok
v oblasti celkového vodního sektoru v Chorvatsku i dále.
Proto Vás zveme, abyste se k nám připojili a tímto
způsobem byli součástí jednoho z nejvýznamnějších
odborných akcí v oblasti zásobování vodou a kanalizace v
této oblasti.
Organizační výbor
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Správní rada Sdružení
Ivan Jukić, předseda
Laura Šuperina, místopředsedkyně
Štefica Mihalic, místopředsedkyně
Vlado Vlašić
Oto Dudjak
Zdravko Mulić
Andrej Marochini
Helena Iveković, tajemnice
Komise pro pitnou vodu
Mile Beslić, předseda
Nikolina Novotni - Horčička
Dražen Strčić
Vladimir Vouk
Ivan Kovačić
Komise pro odpadní vody
Dario Ban, předseda
Marina Orel
Ljubica Peraica
Ljiljana Čačić
Rajna Libiš Nadarević
Marin Jugo
Grgo Peronja
Igor Vlašić
RÁMCOVÝ PROGRAM
POZNÁMKA: Program se může změnit nebo být doplněn ve
smyslu zlepšení.
8. Max Hammerer, Zoran Đurić
Klíčové údaje pro spravování společnosti zásobující vodou a
snížením ztrát v síti
Středa, 21. 10. 2015
15:00 - 20:00 Příjezd, akreditace a ubytování účastníků
20:30 - 22:30 Welcome drink
Čtvrtek, 22. 10. 2015
08:00
KLÍČOVÁ DATA
do 21. 9. 2015
VELKÝ SÁL
do 25. 9. 2015
od 26. 9. 2015
Akreditace účastníků
do 13. 10. 2015
09:00 - 09:30 Slavnostní zahájení konference
09:30 - 10:15 Úvodní prezentace
10:15 - 10:30 Představení partnerské země a generálního
sponzora
10:30 - 14:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Zábavní program
20:30
Pátek, 23. 10. 2015
PŘEDNÁŠKY VE DVOU SÁLECH
09:00 - 13:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Slavnostní večeře
20:00
Sobota, 24. 10. 2015
10:00 - 22:00 Celodenní odborná prohlídka
Neděle, 25. 10. 2015
Závěr programu
Rozpis prezentací bude dodán autorům včas pomocí emailu.
Všichni ostatní účastníci odborně-obchodní konference
dostanou rozpis při akreditaci.
Všechny prezentace budou simultánně tlumočeny z
chorvatštiny do angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny.
Potvrzení rezervace zaplacením
ubytování (po 21. 9. 2015 rezervace
pouze na požádání)
Poplatek včasná úhrada (1.700 kn /225 €)
Poplatek – pozdější úhrada (1.900 kn /
250 €)
Možnost písemného storna rezervace
ubytování bez poplatku
PŘEHLED ODBORNÝCH REFERÁTŮ
I. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
1. Josipa Lisak Klepica, Mijo Šepak
Účinky provedení vodně-komunální reformy ve společnostech
II. ZTRÁTY V SYSTÉMECH ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
1. Alin Anchidin, Jurica Kovač
Spravování týmu pro kontrolu ztráty vody v podniku
zásobujícím vodou v kontextu jihovýchodní Evropy
2. Albin Bačun, Tanja Banić
Ztráty v systémech zásobování vodou v Chorvatsku
3. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Analýza vlivu DMA/PMA zón na snížení ztrát v systému
zásobování vodou města Záhřebu
4. Kristjan Gašperin, Marin Marmilić, Miodrag Šarac,
Kristijan Širola
AMR/AMI řešení pro měření spotřeby, odstranění ztrát a
hydraulickou optimalizaci ve vodovodní distribuční síti
5. Milan Fistonić, Tomislav Puntar
Vliv nedodržování předepsaných postupů a neadekvátně
školených svářečů PEHD potrubí na ztráty vody v systémech
zásobování vodou
6. Izedin Kočo
Návrh projektu (projektového úkolu) na prediktivní spravování
největší vodní nádrží města Záhřebu (Petruševec) s cílem vedení
nádrže po parametrech předpokládaného potřebného množství
vody a potřebného tlaku kvůli snížení ztrát
7. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Zobrazení sledování průtoku a tlaku na magistrálních potrubích
systémem implementovaným do systému zásobování vodou
města Záhřebu
III. OPTIMALIZACE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A SYSTÉMŮ
ODPADNÍCH VOD A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
1. Ranko Gregorin, Dubravko Filipan, Marina Orel, Igor Turk,
Mirela Šahinović, Domagoj Nedved
Optimalizace systémů zásobování vodou a kanalizace a čištění
odpadních vod
2. Ivo Kurtović, Lucija Babić, Damir Crnarić, Snježan Trlin
Modernizace a automatizace systému zásobování vodou města
Vrgorce
3. Igor Ignac
Standardizace monitorovacích správních systémů
4. Vedran Dorčić, Žarko Gak
Zdokonalení monitorovacích správních systémů zásobování
vodou a kanalizace Liburnských vod
5. Uroš Krajnc
Sanace a rekonstrukce stávajícího systému kanalizace – jako
nutný předpoklad úspěšné realizace projektu odpadních vod a
čištění odpadních vod
6. Ivana Gudelj, Hrvoje Gudelj, Lidija Runko-Luttenberger,
Mario Šiljeg, Mateja Nenadić, Sanja Posavac
Aktuální problematika zásobování vodou, kanalizace a
nakládání s odpadem v Imotské Krajině
7. Dragutin Mihelčić, Jadranka Pavletić, Zoran Kovačev,
Mladena Sučić
Zkušenosti firmy Hidroprojekt – ing na projektování vodní
nádrže od r. 2000 – r. 2015
8. Zdenko Tadić, Ana Pihler
Strategie pro ochranu vodních zdrojů s konceptem udržitelného
rozvoje a operační program se směrnicemi kanalizace a čištění
odpadních vod rozptýlených osad horního Mezimuří
9. Branka Trninić, Gordana Glogovac, Miodrag Babić, Milan
Kočić
Integrace databáze údajů „Vodovodu“ a.d. Banja Luka s cílem
formování Rejstříku infrastrukturních prostředků (RIS) a jejich
spravování
10. Drago Cmuk, Vladimir Špišić, Krunoslav Flajšek
Končar AMI – Integrální systém pro monitoring a pokročilé
měření
11. Mario Erceg
Růst významu kvalitní IT podpory při fakturaci, úhrady
pohledávek a v projektu SEPA
12. Andreas E. Kumm
Důležité analytické parametry pohonu pro zpracování
odpadních vod
13. Alen Kelemen, Tomislav Šimenc, Izedin Kočo
Praktické terénní měření průtoku a tlaku v síti zásobování
vodou
Vážení,
Sdružení chorvatských vod a kanalizací Vás zve na
každoroční tradiční odborně-obchodní konferenci s
mezinárodní účastí, která se bude konat v termínu 21. – 25.
10. 2015 v Šibeníku, s názvem:
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
A ODPADNÍCH VOD
Již několik let Sdružení chorvatských vod a kanalizací
úspěšně organizuje centrální roční odbornou konferenci, jíž
se účastní odborníci z mnoha evropských zemí, kteří se
zabývají vodohospodářstvím. Díky mimořádnému zájmu o
tuto odbornou konferenci jak v Chorvatsku, tak i mimo něj,
se tato konference stala jednou nejdůležitějších konferencí
tohoto typu v celé Evropě.
V odborné části konference je také nepřetržitě rok od roku
zřetelný rostoucí zájem autorů, kteří svými prezentacemi
odborných prací z různých oblastí informují přítomné
odborníky o nejnovějších inovacích a zkušenostech v rozvoji
a spravování v oblasti problematiky vodního zásobování a
kanalizací a čištění odpadních vod.
Kromě odborných prezentací, přednášek a diskusí, mají
velký význam na této konferenci i doprovodné akce, které se
ve velké míře odehrávají formou různých obchodních
prezentací a prezentací široké palety výrobků a služeb z
oblasti vodního zásobování a kanalizací; díky nim výrobci,
zástupci, provozovatelé a další spolupracují přímo s
uživateli těchto výrobků a služeb.
Po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie v červenci
2013 se zintenzívnily různé aktivity pro potřeby příprav a
provádění celé řady reforem, jakož i pro řadu dlouho
očekávaných rozvojových projektů v oblasti zásobování
vodou a odpadních vod.
Protože se jedná o mimořádně citlivé a náročné reformy,
jejichž cílem je zesílit celkový vodně-komunální sektor,
všechny aktivity v této oblasti vzbuzují mimořádný zájem u
odborné, ale i laické veřejnosti. Jako velmi významné se
prezentují i plánované rozvojové programy a projekty,
jejichž cílem je výrazněji zvýšit výstavbu vodovodních a
kanalizačních systémů a čištění odpadních vod, a tak
významně zvýšit i počet uživatelů těchto systémů, čímž se v
konečném výsledku zajistí větší standard obyvatelstva, ale i
ochrana vody a životního prostředí.
Předpokládané tematické celky na letošní odborné
konferenci jsou následující:
1. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
2. ZTRÁTY V SYSTÉMECH VODNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ
3. OPTIMALIZACE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A
SYSTÉMU KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
4. ZKUŠENOST A PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A VÝSTAVBY STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
Uvedená témata budou základem letošní konference s tím,
že zároveň nepředstavují omezení, ale že budou
prezentovány i práce z jiných aktuálních oblastí zásobování
vodou a odpadních vod. Jsme přesvědčení, že takovýmto
způsobem celková prezentovaná tematika bude
představovat kvalitní výchozí bod pro další diskuse a pokrok
v oblasti celkového vodního sektoru v Chorvatsku i dále.
Proto Vás zveme, abyste se k nám připojili a tímto
způsobem byli součástí jednoho z nejvýznamnějších
odborných akcí v oblasti zásobování vodou a kanalizace v
této oblasti.
Organizační výbor
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Správní rada Sdružení
Ivan Jukić, předseda
Laura Šuperina, místopředsedkyně
Štefica Mihalic, místopředsedkyně
Vlado Vlašić
Oto Dudjak
Zdravko Mulić
Andrej Marochini
Helena Iveković, tajemnice
Komise pro pitnou vodu
Mile Beslić, předseda
Nikolina Novotni - Horčička
Dražen Strčić
Vladimir Vouk
Ivan Kovačić
Komise pro odpadní vody
Dario Ban, předseda
Marina Orel
Ljubica Peraica
Ljiljana Čačić
Rajna Libiš Nadarević
Marin Jugo
Grgo Peronja
Igor Vlašić
RÁMCOVÝ PROGRAM
POZNÁMKA: Program se může změnit nebo být doplněn ve
smyslu zlepšení.
8. Max Hammerer, Zoran Đurić
Klíčové údaje pro spravování společnosti zásobující vodou a
snížením ztrát v síti
Středa, 21. 10. 2015
15:00 - 20:00 Příjezd, akreditace a ubytování účastníků
20:30 - 22:30 Welcome drink
Čtvrtek, 22. 10. 2015
08:00
KLÍČOVÁ DATA
do 21. 9. 2015
VELKÝ SÁL
do 25. 9. 2015
od 26. 9. 2015
Akreditace účastníků
do 13. 10. 2015
09:00 - 09:30 Slavnostní zahájení konference
09:30 - 10:15 Úvodní prezentace
10:15 - 10:30 Představení partnerské země a generálního
sponzora
10:30 - 14:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Zábavní program
20:30
Pátek, 23. 10. 2015
PŘEDNÁŠKY VE DVOU SÁLECH
09:00 - 13:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Slavnostní večeře
20:00
Sobota, 24. 10. 2015
10:00 - 22:00 Celodenní odborná prohlídka
Neděle, 25. 10. 2015
Závěr programu
Rozpis prezentací bude dodán autorům včas pomocí emailu.
Všichni ostatní účastníci odborně-obchodní konference
dostanou rozpis při akreditaci.
Všechny prezentace budou simultánně tlumočeny z
chorvatštiny do angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny.
Potvrzení rezervace zaplacením
ubytování (po 21. 9. 2015 rezervace
pouze na požádání)
Poplatek včasná úhrada (1.700 kn /225 €)
Poplatek – pozdější úhrada (1.900 kn /
250 €)
Možnost písemného storna rezervace
ubytování bez poplatku
PŘEHLED ODBORNÝCH REFERÁTŮ
I. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
1. Josipa Lisak Klepica, Mijo Šepak
Účinky provedení vodně-komunální reformy ve společnostech
II. ZTRÁTY V SYSTÉMECH ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
1. Alin Anchidin, Jurica Kovač
Spravování týmu pro kontrolu ztráty vody v podniku
zásobujícím vodou v kontextu jihovýchodní Evropy
2. Albin Bačun, Tanja Banić
Ztráty v systémech zásobování vodou v Chorvatsku
3. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Analýza vlivu DMA/PMA zón na snížení ztrát v systému
zásobování vodou města Záhřebu
4. Kristjan Gašperin, Marin Marmilić, Miodrag Šarac,
Kristijan Širola
AMR/AMI řešení pro měření spotřeby, odstranění ztrát a
hydraulickou optimalizaci ve vodovodní distribuční síti
5. Milan Fistonić, Tomislav Puntar
Vliv nedodržování předepsaných postupů a neadekvátně
školených svářečů PEHD potrubí na ztráty vody v systémech
zásobování vodou
6. Izedin Kočo
Návrh projektu (projektového úkolu) na prediktivní spravování
největší vodní nádrží města Záhřebu (Petruševec) s cílem vedení
nádrže po parametrech předpokládaného potřebného množství
vody a potřebného tlaku kvůli snížení ztrát
7. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Zobrazení sledování průtoku a tlaku na magistrálních potrubích
systémem implementovaným do systému zásobování vodou
města Záhřebu
III. OPTIMALIZACE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A SYSTÉMŮ
ODPADNÍCH VOD A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
1. Ranko Gregorin, Dubravko Filipan, Marina Orel, Igor Turk,
Mirela Šahinović, Domagoj Nedved
Optimalizace systémů zásobování vodou a kanalizace a čištění
odpadních vod
2. Ivo Kurtović, Lucija Babić, Damir Crnarić, Snježan Trlin
Modernizace a automatizace systému zásobování vodou města
Vrgorce
3. Igor Ignac
Standardizace monitorovacích správních systémů
4. Vedran Dorčić, Žarko Gak
Zdokonalení monitorovacích správních systémů zásobování
vodou a kanalizace Liburnských vod
5. Uroš Krajnc
Sanace a rekonstrukce stávajícího systému kanalizace – jako
nutný předpoklad úspěšné realizace projektu odpadních vod a
čištění odpadních vod
6. Ivana Gudelj, Hrvoje Gudelj, Lidija Runko-Luttenberger,
Mario Šiljeg, Mateja Nenadić, Sanja Posavac
Aktuální problematika zásobování vodou, kanalizace a
nakládání s odpadem v Imotské Krajině
7. Dragutin Mihelčić, Jadranka Pavletić, Zoran Kovačev,
Mladena Sučić
Zkušenosti firmy Hidroprojekt – ing na projektování vodní
nádrže od r. 2000 – r. 2015
8. Zdenko Tadić, Ana Pihler
Strategie pro ochranu vodních zdrojů s konceptem udržitelného
rozvoje a operační program se směrnicemi kanalizace a čištění
odpadních vod rozptýlených osad horního Mezimuří
9. Branka Trninić, Gordana Glogovac, Miodrag Babić, Milan
Kočić
Integrace databáze údajů „Vodovodu“ a.d. Banja Luka s cílem
formování Rejstříku infrastrukturních prostředků (RIS) a jejich
spravování
10. Drago Cmuk, Vladimir Špišić, Krunoslav Flajšek
Končar AMI – Integrální systém pro monitoring a pokročilé
měření
11. Mario Erceg
Růst významu kvalitní IT podpory při fakturaci, úhrady
pohledávek a v projektu SEPA
12. Andreas E. Kumm
Důležité analytické parametry pohonu pro zpracování
odpadních vod
13. Alen Kelemen, Tomislav Šimenc, Izedin Kočo
Praktické terénní měření průtoku a tlaku v síti zásobování
vodou
Vážení,
Sdružení chorvatských vod a kanalizací Vás zve na
každoroční tradiční odborně-obchodní konferenci s
mezinárodní účastí, která se bude konat v termínu 21. – 25.
10. 2015 v Šibeníku, s názvem:
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
A ODPADNÍCH VOD
Již několik let Sdružení chorvatských vod a kanalizací
úspěšně organizuje centrální roční odbornou konferenci, jíž
se účastní odborníci z mnoha evropských zemí, kteří se
zabývají vodohospodářstvím. Díky mimořádnému zájmu o
tuto odbornou konferenci jak v Chorvatsku, tak i mimo něj,
se tato konference stala jednou nejdůležitějších konferencí
tohoto typu v celé Evropě.
V odborné části konference je také nepřetržitě rok od roku
zřetelný rostoucí zájem autorů, kteří svými prezentacemi
odborných prací z různých oblastí informují přítomné
odborníky o nejnovějších inovacích a zkušenostech v rozvoji
a spravování v oblasti problematiky vodního zásobování a
kanalizací a čištění odpadních vod.
Kromě odborných prezentací, přednášek a diskusí, mají
velký význam na této konferenci i doprovodné akce, které se
ve velké míře odehrávají formou různých obchodních
prezentací a prezentací široké palety výrobků a služeb z
oblasti vodního zásobování a kanalizací; díky nim výrobci,
zástupci, provozovatelé a další spolupracují přímo s
uživateli těchto výrobků a služeb.
Po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie v červenci
2013 se zintenzívnily různé aktivity pro potřeby příprav a
provádění celé řady reforem, jakož i pro řadu dlouho
očekávaných rozvojových projektů v oblasti zásobování
vodou a odpadních vod.
Protože se jedná o mimořádně citlivé a náročné reformy,
jejichž cílem je zesílit celkový vodně-komunální sektor,
všechny aktivity v této oblasti vzbuzují mimořádný zájem u
odborné, ale i laické veřejnosti. Jako velmi významné se
prezentují i plánované rozvojové programy a projekty,
jejichž cílem je výrazněji zvýšit výstavbu vodovodních a
kanalizačních systémů a čištění odpadních vod, a tak
významně zvýšit i počet uživatelů těchto systémů, čímž se v
konečném výsledku zajistí větší standard obyvatelstva, ale i
ochrana vody a životního prostředí.
Předpokládané tematické celky na letošní odborné
konferenci jsou následující:
1. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
2. ZTRÁTY V SYSTÉMECH VODNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ
3. OPTIMALIZACE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A
SYSTÉMU KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
4. ZKUŠENOST A PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A VÝSTAVBY STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
Uvedená témata budou základem letošní konference s tím,
že zároveň nepředstavují omezení, ale že budou
prezentovány i práce z jiných aktuálních oblastí zásobování
vodou a odpadních vod. Jsme přesvědčení, že takovýmto
způsobem celková prezentovaná tematika bude
představovat kvalitní výchozí bod pro další diskuse a pokrok
v oblasti celkového vodního sektoru v Chorvatsku i dále.
Proto Vás zveme, abyste se k nám připojili a tímto
způsobem byli součástí jednoho z nejvýznamnějších
odborných akcí v oblasti zásobování vodou a kanalizace v
této oblasti.
Organizační výbor
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Správní rada Sdružení
Ivan Jukić, předseda
Laura Šuperina, místopředsedkyně
Štefica Mihalic, místopředsedkyně
Vlado Vlašić
Oto Dudjak
Zdravko Mulić
Andrej Marochini
Helena Iveković, tajemnice
Komise pro pitnou vodu
Mile Beslić, předseda
Nikolina Novotni - Horčička
Dražen Strčić
Vladimir Vouk
Ivan Kovačić
Komise pro odpadní vody
Dario Ban, předseda
Marina Orel
Ljubica Peraica
Ljiljana Čačić
Rajna Libiš Nadarević
Marin Jugo
Grgo Peronja
Igor Vlašić
RÁMCOVÝ PROGRAM
POZNÁMKA: Program se může změnit nebo být doplněn ve
smyslu zlepšení.
8. Max Hammerer, Zoran Đurić
Klíčové údaje pro spravování společnosti zásobující vodou a
snížením ztrát v síti
Středa, 21. 10. 2015
15:00 - 20:00 Příjezd, akreditace a ubytování účastníků
20:30 - 22:30 Welcome drink
Čtvrtek, 22. 10. 2015
08:00
KLÍČOVÁ DATA
do 21. 9. 2015
VELKÝ SÁL
do 25. 9. 2015
od 26. 9. 2015
Akreditace účastníků
do 13. 10. 2015
09:00 - 09:30 Slavnostní zahájení konference
09:30 - 10:15 Úvodní prezentace
10:15 - 10:30 Představení partnerské země a generálního
sponzora
10:30 - 14:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Zábavní program
20:30
Pátek, 23. 10. 2015
PŘEDNÁŠKY VE DVOU SÁLECH
09:00 - 13:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Slavnostní večeře
20:00
Sobota, 24. 10. 2015
10:00 - 22:00 Celodenní odborná prohlídka
Neděle, 25. 10. 2015
Závěr programu
Rozpis prezentací bude dodán autorům včas pomocí emailu.
Všichni ostatní účastníci odborně-obchodní konference
dostanou rozpis při akreditaci.
Všechny prezentace budou simultánně tlumočeny z
chorvatštiny do angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny.
Potvrzení rezervace zaplacením
ubytování (po 21. 9. 2015 rezervace
pouze na požádání)
Poplatek včasná úhrada (1.700 kn /225 €)
Poplatek – pozdější úhrada (1.900 kn /
250 €)
Možnost písemného storna rezervace
ubytování bez poplatku
PŘEHLED ODBORNÝCH REFERÁTŮ
I. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
1. Josipa Lisak Klepica, Mijo Šepak
Účinky provedení vodně-komunální reformy ve společnostech
II. ZTRÁTY V SYSTÉMECH ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
1. Alin Anchidin, Jurica Kovač
Spravování týmu pro kontrolu ztráty vody v podniku
zásobujícím vodou v kontextu jihovýchodní Evropy
2. Albin Bačun, Tanja Banić
Ztráty v systémech zásobování vodou v Chorvatsku
3. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Analýza vlivu DMA/PMA zón na snížení ztrát v systému
zásobování vodou města Záhřebu
4. Kristjan Gašperin, Marin Marmilić, Miodrag Šarac,
Kristijan Širola
AMR/AMI řešení pro měření spotřeby, odstranění ztrát a
hydraulickou optimalizaci ve vodovodní distribuční síti
5. Milan Fistonić, Tomislav Puntar
Vliv nedodržování předepsaných postupů a neadekvátně
školených svářečů PEHD potrubí na ztráty vody v systémech
zásobování vodou
6. Izedin Kočo
Návrh projektu (projektového úkolu) na prediktivní spravování
největší vodní nádrží města Záhřebu (Petruševec) s cílem vedení
nádrže po parametrech předpokládaného potřebného množství
vody a potřebného tlaku kvůli snížení ztrát
7. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Zobrazení sledování průtoku a tlaku na magistrálních potrubích
systémem implementovaným do systému zásobování vodou
města Záhřebu
III. OPTIMALIZACE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A SYSTÉMŮ
ODPADNÍCH VOD A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
1. Ranko Gregorin, Dubravko Filipan, Marina Orel, Igor Turk,
Mirela Šahinović, Domagoj Nedved
Optimalizace systémů zásobování vodou a kanalizace a čištění
odpadních vod
2. Ivo Kurtović, Lucija Babić, Damir Crnarić, Snježan Trlin
Modernizace a automatizace systému zásobování vodou města
Vrgorce
3. Igor Ignac
Standardizace monitorovacích správních systémů
4. Vedran Dorčić, Žarko Gak
Zdokonalení monitorovacích správních systémů zásobování
vodou a kanalizace Liburnských vod
5. Uroš Krajnc
Sanace a rekonstrukce stávajícího systému kanalizace – jako
nutný předpoklad úspěšné realizace projektu odpadních vod a
čištění odpadních vod
6. Ivana Gudelj, Hrvoje Gudelj, Lidija Runko-Luttenberger,
Mario Šiljeg, Mateja Nenadić, Sanja Posavac
Aktuální problematika zásobování vodou, kanalizace a
nakládání s odpadem v Imotské Krajině
7. Dragutin Mihelčić, Jadranka Pavletić, Zoran Kovačev,
Mladena Sučić
Zkušenosti firmy Hidroprojekt – ing na projektování vodní
nádrže od r. 2000 – r. 2015
8. Zdenko Tadić, Ana Pihler
Strategie pro ochranu vodních zdrojů s konceptem udržitelného
rozvoje a operační program se směrnicemi kanalizace a čištění
odpadních vod rozptýlených osad horního Mezimuří
9. Branka Trninić, Gordana Glogovac, Miodrag Babić, Milan
Kočić
Integrace databáze údajů „Vodovodu“ a.d. Banja Luka s cílem
formování Rejstříku infrastrukturních prostředků (RIS) a jejich
spravování
10. Drago Cmuk, Vladimir Špišić, Krunoslav Flajšek
Končar AMI – Integrální systém pro monitoring a pokročilé
měření
11. Mario Erceg
Růst významu kvalitní IT podpory při fakturaci, úhrady
pohledávek a v projektu SEPA
12. Andreas E. Kumm
Důležité analytické parametry pohonu pro zpracování
odpadních vod
13. Alen Kelemen, Tomislav Šimenc, Izedin Kočo
Praktické terénní měření průtoku a tlaku v síti zásobování
vodou
Vážení,
Sdružení chorvatských vod a kanalizací Vás zve na
každoroční tradiční odborně-obchodní konferenci s
mezinárodní účastí, která se bude konat v termínu 21. – 25.
10. 2015 v Šibeníku, s názvem:
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
A ODPADNÍCH VOD
Již několik let Sdružení chorvatských vod a kanalizací
úspěšně organizuje centrální roční odbornou konferenci, jíž
se účastní odborníci z mnoha evropských zemí, kteří se
zabývají vodohospodářstvím. Díky mimořádnému zájmu o
tuto odbornou konferenci jak v Chorvatsku, tak i mimo něj,
se tato konference stala jednou nejdůležitějších konferencí
tohoto typu v celé Evropě.
V odborné části konference je také nepřetržitě rok od roku
zřetelný rostoucí zájem autorů, kteří svými prezentacemi
odborných prací z různých oblastí informují přítomné
odborníky o nejnovějších inovacích a zkušenostech v rozvoji
a spravování v oblasti problematiky vodního zásobování a
kanalizací a čištění odpadních vod.
Kromě odborných prezentací, přednášek a diskusí, mají
velký význam na této konferenci i doprovodné akce, které se
ve velké míře odehrávají formou různých obchodních
prezentací a prezentací široké palety výrobků a služeb z
oblasti vodního zásobování a kanalizací; díky nim výrobci,
zástupci, provozovatelé a další spolupracují přímo s
uživateli těchto výrobků a služeb.
Po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie v červenci
2013 se zintenzívnily různé aktivity pro potřeby příprav a
provádění celé řady reforem, jakož i pro řadu dlouho
očekávaných rozvojových projektů v oblasti zásobování
vodou a odpadních vod.
Protože se jedná o mimořádně citlivé a náročné reformy,
jejichž cílem je zesílit celkový vodně-komunální sektor,
všechny aktivity v této oblasti vzbuzují mimořádný zájem u
odborné, ale i laické veřejnosti. Jako velmi významné se
prezentují i plánované rozvojové programy a projekty,
jejichž cílem je výrazněji zvýšit výstavbu vodovodních a
kanalizačních systémů a čištění odpadních vod, a tak
významně zvýšit i počet uživatelů těchto systémů, čímž se v
konečném výsledku zajistí větší standard obyvatelstva, ale i
ochrana vody a životního prostředí.
Předpokládané tematické celky na letošní odborné
konferenci jsou následující:
1. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
2. ZTRÁTY V SYSTÉMECH VODNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ
3. OPTIMALIZACE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A
SYSTÉMU KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
4. ZKUŠENOST A PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A VÝSTAVBY STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
Uvedená témata budou základem letošní konference s tím,
že zároveň nepředstavují omezení, ale že budou
prezentovány i práce z jiných aktuálních oblastí zásobování
vodou a odpadních vod. Jsme přesvědčení, že takovýmto
způsobem celková prezentovaná tematika bude
představovat kvalitní výchozí bod pro další diskuse a pokrok
v oblasti celkového vodního sektoru v Chorvatsku i dále.
Proto Vás zveme, abyste se k nám připojili a tímto
způsobem byli součástí jednoho z nejvýznamnějších
odborných akcí v oblasti zásobování vodou a kanalizace v
této oblasti.
Organizační výbor
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Správní rada Sdružení
Ivan Jukić, předseda
Laura Šuperina, místopředsedkyně
Štefica Mihalic, místopředsedkyně
Vlado Vlašić
Oto Dudjak
Zdravko Mulić
Andrej Marochini
Helena Iveković, tajemnice
Komise pro pitnou vodu
Mile Beslić, předseda
Nikolina Novotni - Horčička
Dražen Strčić
Vladimir Vouk
Ivan Kovačić
Komise pro odpadní vody
Dario Ban, předseda
Marina Orel
Ljubica Peraica
Ljiljana Čačić
Rajna Libiš Nadarević
Marin Jugo
Grgo Peronja
Igor Vlašić
RÁMCOVÝ PROGRAM
POZNÁMKA: Program se může změnit nebo být doplněn ve
smyslu zlepšení.
8. Max Hammerer, Zoran Đurić
Klíčové údaje pro spravování společnosti zásobující vodou a
snížením ztrát v síti
Středa, 21. 10. 2015
15:00 - 20:00 Příjezd, akreditace a ubytování účastníků
20:30 - 22:30 Welcome drink
Čtvrtek, 22. 10. 2015
08:00
KLÍČOVÁ DATA
do 21. 9. 2015
VELKÝ SÁL
do 25. 9. 2015
od 26. 9. 2015
Akreditace účastníků
do 13. 10. 2015
09:00 - 09:30 Slavnostní zahájení konference
09:30 - 10:15 Úvodní prezentace
10:15 - 10:30 Představení partnerské země a generálního
sponzora
10:30 - 14:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Zábavní program
20:30
Pátek, 23. 10. 2015
PŘEDNÁŠKY VE DVOU SÁLECH
09:00 - 13:30 Odborné přednášky a obchodní prezentace
16:00 - 19:00 Obchodní aktivity ve výstavním prostoru s
prezentacemi
Slavnostní večeře
20:00
Sobota, 24. 10. 2015
10:00 - 22:00 Celodenní odborná prohlídka
Neděle, 25. 10. 2015
Závěr programu
Rozpis prezentací bude dodán autorům včas pomocí emailu.
Všichni ostatní účastníci odborně-obchodní konference
dostanou rozpis při akreditaci.
Všechny prezentace budou simultánně tlumočeny z
chorvatštiny do angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny.
Potvrzení rezervace zaplacením
ubytování (po 21. 9. 2015 rezervace
pouze na požádání)
Poplatek včasná úhrada (1.700 kn /225 €)
Poplatek – pozdější úhrada (1.900 kn /
250 €)
Možnost písemného storna rezervace
ubytování bez poplatku
PŘEHLED ODBORNÝCH REFERÁTŮ
I. REFORMA VODNĚ-KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V
CHORVATSKU
1. Josipa Lisak Klepica, Mijo Šepak
Účinky provedení vodně-komunální reformy ve společnostech
II. ZTRÁTY V SYSTÉMECH ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
1. Alin Anchidin, Jurica Kovač
Spravování týmu pro kontrolu ztráty vody v podniku
zásobujícím vodou v kontextu jihovýchodní Evropy
2. Albin Bačun, Tanja Banić
Ztráty v systémech zásobování vodou v Chorvatsku
3. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Analýza vlivu DMA/PMA zón na snížení ztrát v systému
zásobování vodou města Záhřebu
4. Kristjan Gašperin, Marin Marmilić, Miodrag Šarac,
Kristijan Širola
AMR/AMI řešení pro měření spotřeby, odstranění ztrát a
hydraulickou optimalizaci ve vodovodní distribuční síti
5. Milan Fistonić, Tomislav Puntar
Vliv nedodržování předepsaných postupů a neadekvátně
školených svářečů PEHD potrubí na ztráty vody v systémech
zásobování vodou
6. Izedin Kočo
Návrh projektu (projektového úkolu) na prediktivní spravování
největší vodní nádrží města Záhřebu (Petruševec) s cílem vedení
nádrže po parametrech předpokládaného potřebného množství
vody a potřebného tlaku kvůli snížení ztrát
7. Izedin Kočo, Vlado Herceg, Ivan Grdenić, Mario Medven,
Tomislav Jambrak
Zobrazení sledování průtoku a tlaku na magistrálních potrubích
systémem implementovaným do systému zásobování vodou
města Záhřebu
III. OPTIMALIZACE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A SYSTÉMŮ
ODPADNÍCH VOD A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
1. Ranko Gregorin, Dubravko Filipan, Marina Orel, Igor Turk,
Mirela Šahinović, Domagoj Nedved
Optimalizace systémů zásobování vodou a kanalizace a čištění
odpadních vod
2. Ivo Kurtović, Lucija Babić, Damir Crnarić, Snježan Trlin
Modernizace a automatizace systému zásobování vodou města
Vrgorce
3. Igor Ignac
Standardizace monitorovacích správních systémů
4. Vedran Dorčić, Žarko Gak
Zdokonalení monitorovacích správních systémů zásobování
vodou a kanalizace Liburnských vod
5. Uroš Krajnc
Sanace a rekonstrukce stávajícího systému kanalizace – jako
nutný předpoklad úspěšné realizace projektu odpadních vod a
čištění odpadních vod
6. Ivana Gudelj, Hrvoje Gudelj, Lidija Runko-Luttenberger,
Mario Šiljeg, Mateja Nenadić, Sanja Posavac
Aktuální problematika zásobování vodou, kanalizace a
nakládání s odpadem v Imotské Krajině
7. Dragutin Mihelčić, Jadranka Pavletić, Zoran Kovačev,
Mladena Sučić
Zkušenosti firmy Hidroprojekt – ing na projektování vodní
nádrže od r. 2000 – r. 2015
8. Zdenko Tadić, Ana Pihler
Strategie pro ochranu vodních zdrojů s konceptem udržitelného
rozvoje a operační program se směrnicemi kanalizace a čištění
odpadních vod rozptýlených osad horního Mezimuří
9. Branka Trninić, Gordana Glogovac, Miodrag Babić, Milan
Kočić
Integrace databáze údajů „Vodovodu“ a.d. Banja Luka s cílem
formování Rejstříku infrastrukturních prostředků (RIS) a jejich
spravování
10. Drago Cmuk, Vladimir Špišić, Krunoslav Flajšek
Končar AMI – Integrální systém pro monitoring a pokročilé
měření
11. Mario Erceg
Růst významu kvalitní IT podpory při fakturaci, úhrady
pohledávek a v projektu SEPA
12. Andreas E. Kumm
Důležité analytické parametry pohonu pro zpracování
odpadních vod
13. Alen Kelemen, Tomislav Šimenc, Edin Kočo
Praktické terénní měření průtoku a tlaku v síti zásobování
vodou
14. Adam Vinković, Hrvoje Kelčec
Shromaždování údajů v terénu – stanovení skutečného stavu a
vytváření nové hodnoty
15. Robert Zelić, Michael Marques Alves, Jadranka Presečki
Možnosti aplikace některých technických směrnic pracovních
listů ATV-A-128 i DWA-A138 při optimalizace systému
odpadních vod na příkladu projektování nádrže na dešťovou
vodu v Zaprešići
16. Saša Stefanović, Slobodan Štrbac, Velibor Trbojević,
Brajan Glažar, Željko Šmitran
Sanace potrubí bezvýkopovou metodou
17. Peter Hartwig, Tanja Valcl Fifer
Kaskádovitá technologie pro účinné a kompaktní čištění
odpadních vod
18. Tanja Valcl Fifer, Meta Levstek, Marjeta Stražar
Filtrace odtoku z přístroje na čištění odpadních vod
19. Dario Mamilović, Neva Hero
Velmi účinné odstraňování mědi z odpadních vod z čističek z
marín
20. Dean Rumora, Nataša Štimac, Josipa Rubeša
Mohou-li se klasické modely přínosu biomasy aplikovat i na
MBR přístroje
IV. ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY PŘI PŘÍPRAVĚ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A REALIZACI STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
1. Miroslav Matković, Dejan Pap, Anđa Ćurić Slunjski,
Gordana Madžar
Veřejné výběrové řízení výstavby čističky odpadních vod
spolufinancované z EU fondů
2. Dobromir Simidchiev, Michael Glazer, Vedran Belamarić
Reforma sektoru vodního hospodářství v Bulharsku : historie a
získané zkušenosti
3. Snježana Bilokapić, Marko Bahor, Matjaž Belca
Zkušenost a správa v oblasti zpracování odpadních vod, příklad
UPOV Grosuplje rozvojově z programu EU fondů
V. OSTATNÍ
1. Eva Kocbek, Zlatko Medved, Inoslav Brkić, Ivan Mijatović,
Andrej Kocbek
Aplikace procesu ultrafiltrace pro získání kvality vody pro
lidskou spotřebu pro potřeby města Petrinje
2. Dražen Vouk, Domagoj Nakić, Nina Štirmer, Marija
Čagalj, Marko Babić
Recyklace kalu při výrobě malty a betonu
3. Srđan Selanec - Barbieri, Peter Stepany
Praktické zkušenosti systému společného zpracování
komunálního odpadu a kalu na bioplyn a pevná biopaliva
4. Stijn Wyffels, Ronald Carrette, Ron Gerards
Iniciátory pro membránové bioreaktory a terciární ultrafiltrace
pro komunální a průmyslovou aplikaci: studiové příklady
5. Evangelia Vondikaki, Caroline Hoffmann, Ulrich MeyerBlumenroth, Walter Lamparter
BIO-CEL® XL potopené moduly pro MBR aplikace – Třída sama
za sebe!
6. Božo Vujanić, Ivana Bulum
Technologie krystalizace pro nepropustnost vody a ochranu
betonu
7. Romana Čalić, Romana Banović
Akreditace metody stanovení těkavých halogenových uhlovodíků pomocí techniky plynové chromatografie se spektrometrií hmotnosti dle normy HRN EN ISO 15680:2008
PŘIHLÁŠKY ÚČASTI A REZERVACE UBYTOVÁNÍ
Přihlášky k účasti a rezervaci ubytování v hotelu je možné
provést pomocí přiloženého přihlašovacího formuláře. Vyplňte
prosím přihlášku čitelně a ověřenou ji pošlete e-mailem, faxem,
poštou nebo i on-line na stránce www.revelin.hr. Přihláška
slouží jako Smlouva o koupi aranžmánu a na jejím základě Vám
bude vydán účet za provedenou rezervaci ubytování a poplatek.
Cena aranžmánu zahrnuje: ubytování v hotelu v jednolůžkovém
nebo dvoulůžkovém pokoji, s plnou penzí s právem účasti na
slavnostní večeři a celodenní odborné prohlídce.
Je ve Vašem zájmu, aby byla rezervace provedena co nejdříve a
potvrzena zaplacením nejpozději do 21. září 2015. Po tomto
datu se budou rezervace přijímat i dále, ale budou potvrzeny,
teprve po potvrzení z hotelu, že je možno danou rezervaci
přijmout. Písemné storno rezervace bez poplatku je možné
nejpozději do 13. října 2015. Od 14. října 2015 si hotel
vyhrazuje právo na úhradu celého aranžmánu tj. ubytování
se snídaní a Revelin bude donucen tuto částku účtovat
účastníkům konference. Stejné podmínky platí i pro hosty,
kteří provedli platnou rezervaci a nezúčastnili se
konference. Další změny a doplnění rezervací je možné
nejpozději 24 hodin před začátkem odborné konference do
příjezdu do hotelu. Rezervaci ubytování automaticky potvrzuje
úhrada na základě účtu, který Vám pošleme po přijetí Vaší
přihlášky.
Přihlášky k ubytování se budou na dotaz přijímat bezprostředně
do zahájení Konference, ale předpokládáme, že vzhledem ke
kapacitám hotelu Solaris Beach Resort nebude problém s
ubytováním všech účastníků. V tom případě budou hosté
ubytováni v jednom z objektů turistického komplexu.
Denní účastníci, jakož i ti, kteří nevyužívají aranžmá Revelinu a
chtějí se účastnit na zvláštních akcích Konference, si mohou
rezervovat konkrétní službu pomocí přihlašovacího formuláře
nebo při akreditaci. Důležité je vyplnit přihlášku s poznámkou,
že ubytování máte ve vlastním aranžmánu.
POPLATEK
Základní poplatek zůstává již čtvrtým rokem nezměněn a to
1.700 kun včetně DPH, respektive 225 €. Poplatek zaplacený
po 25. září je 1.900 kun s DPH, respektive 250 €.
Poplatek platí všichni účastníci Konference bez ohledu
na počet dnů účasti na Konferenci nebo na počet
účastníků z jednotlivé firmy nebo instituce.
Poplatek musí být zaplacen před příjezdem na akreditaci
do hotelu.
V ceně poplatku je zahrnuto:
• Zpracování a tisk Sborník prací a dva CD disky
• Konferenční sál s konferenční technikou
• Welcome drink
• Káva v přestávkách Konference
• Simultánní překlad všech přednášek z chorvatštiny do
angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny
• Příprava, organizace a realizace Konference
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Účast na této odborně-obchodní konferenci
AKTUÁLNÍ
PROBLEMATIKA VODOVODŮ A ODPADNÍCH VOD zajišťuje
získání 20 bodů kandidátům odborného vzdělávání, z nichž 15
bodů se vztahuje na oblast „stavební obor“ 2 body na oblast
„stavebně-technického regulativu“ a 3 body z oblasti „stavební
obor“ na jednodenní odbornou prohlídku. Potvrzení o
přítomnosti na této konferenci se budou vyplňovat u
pracovníků Revelinu během celé konference a po našem
ověření budou poslány k zapsání kompetentním institucím.
PLACENÍ:
Platby z Chorvatska:
IBAN: HR 4123600001101461113
(s povinným označením jména účastníka a variabilního
symbolu – číslo předběžné faktury)
Platby ze zahraničí:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana J. Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Všechny bankovní poplatky hradí platící.
Prosíme, aby účastníci ze zemí Evropské unie prováděli
platbu výhradně na základě předběžné faktury, který Vám
pošle kongresová agentura Revelin.
Při placení ze zahraničí je nutno zvýšit obnos o 15 eur kvůli
pokrytí bankovních poplatků, respektive označit netto obnos,
který má být zaplacen na účet Revelinu. Potvrzení o zaplacení je
nutno předem poslat faxem nebo osobně předložit při příjezdu
do hotelu, abychom mohli provést akreditaci a vydat vouchery
na služby.
Všichni účastníci ze zahraničí, kteří z jakýchkoliv důvodů
nemohou provést platbu bankovním převodem, se prosím, aby
dodali číslo kreditní karty, která bude garancí při placení v
hotovosti.
OBCHODNÍ PREZENTACE
Konference se zúčastní odborníci z oblasti vodovodů a
kanalizací, představitelé resortních Ministerstev, Chorvatských
vod, Závodu veřejného zdraví, fakult, Institutů, projektanti,
výrobci vybavení a dodavatelé prací. Očekává se asi 650
účastníků z více než 25 zemí Evropy a světa, jakož i větší počet
představitelů zahraničních velvyslanectví v Chorvatské
republice.
Na odborně-obchodní konferenci bude kromě prezentace
odborných prací v sále a/nebo ve Sborníku realizována i tradiční
výstava výrobků a služeb, na které budou mít obchodníci
možnost představit svůj program a vést obchodní jednání.
Vzhledem k tomu, že odborné práce budou přednášeny v sálech
jen dopoledne, aby bylo odpoledne více času pro kontakty,
respektive prezentace, budou pro zájemce umožněny zvláštní
prostory pro rozmanité komerční aktivity. Prosíme všechny
zájemce, aby co nejdříve kontaktovali agenturu Revelin, aby
včas dle svých představ zajistili prostor a termín.
Všichni, kteří se budou obchodně prezentovat na Konferenci,
budou mít bonus ve smyslu krátké bezplatné prezentace firmy,
respektive výrobků a služeb, na zvláštním společném DVD,
který bude rozdáván všem účastníkům Konference.
Jakýkoliv druh obchodních aktivit bude možné provozovat jen v
souladu se zvláštní smlouvou s organizátorem a se služební
akreditací.
Marketingový program lze získat v agentuře Revelin a výše
obnosu závisí na druhu a objemu komerčních prezentací.
SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ
KOMISE PRO PITNOU VODU
KOMISE PRO ODPADNÍ VODY
ve spolupráci s
CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
pod záštitou
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
a
CHORVATSKÝCH VOD
organizuje
ODBORNĚ-OBCHODNÍ KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
s prezentací výrobků a služeb
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODPADNÍCH VOD
PARTNERSKÁ
ZEMĚ:
International
MetalFusion
Corporation
GENERALNI
SPONZOR
Příprava, organizace a realizace Konference
Kongresová cestovní kancelář
REVELIN
Druhé oznámení
d.o.o.
ID Kod: HR AB 51-040111999 • OIB: 37713640687
HR-51414 Ičići, Kolavići 5
tel. +385 (0)51 299 400, 299 410 • faks: +385 (0)51 299 420
e-mail: [email protected] nebo [email protected] • www.revelin.hr
21. - 25. 10. 2015.
SOLARIS BEACH RESORT
Šibenik
14. Adam Vinković, Hrvoje Kelčec
Shromaždování údajů v terénu – stanovení skutečného stavu a
vytváření nové hodnoty
15. Robert Zelić, Michael Marques Alves, Jadranka Presečki
Možnosti aplikace některých technických směrnic pracovních
listů ATV-A-128 i DWA-A138 při optimalizace systému
odpadních vod na příkladu projektování nádrže na dešťovou
vodu v Zaprešići
16. Saša Stefanović, Slobodan Štrbac, Velibor Trbojević,
Brajan Glažar, Željko Šmitran
Sanace potrubí bezvýkopovou metodou
17. Peter Hartwig, Tanja Valcl Fifer
Kaskádovitá technologie pro účinné a kompaktní čištění
odpadních vod
18. Tanja Valcl Fifer, Meta Levstek, Marjeta Stražar
Filtrace odtoku z přístroje na čištění odpadních vod
19. Dario Mamilović, Neva Hero
Velmi účinné odstraňování mědi z odpadních vod z čističek z
marín
20. Dean Rumora, Nataša Štimac, Josipa Rubeša
Mohou-li se klasické modely přínosu biomasy aplikovat i na
MBR přístroje
IV. ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY PŘI PŘÍPRAVĚ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A REALIZACI STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
1. Miroslav Matković, Dejan Pap, Anđa Ćurić Slunjski,
Gordana Madžar
Veřejné výběrové řízení výstavby čističky odpadních vod
spolufinancované z EU fondů
2. Dobromir Simidchiev, Michael Glazer, Vedran Belamarić
Reforma sektoru vodního hospodářství v Bulharsku : historie a
získané zkušenosti
3. Snježana Bilokapić, Marko Bahor, Matjaž Belca
Zkušenost a správa v oblasti zpracování odpadních vod, příklad
UPOV Grosuplje rozvojově z programu EU fondů
V. OSTATNÍ
1. Eva Kocbek, Zlatko Medved, Inoslav Brkić, Ivan Mijatović,
Andrej Kocbek
Aplikace procesu ultrafiltrace pro získání kvality vody pro
lidskou spotřebu pro potřeby města Petrinje
2. Dražen Vouk, Domagoj Nakić, Nina Štirmer, Marija
Čagalj, Marko Babić
Recyklace kalu při výrobě malty a betonu
3. Srđan Selanec - Barbieri, Peter Stepany
Praktické zkušenosti systému společného zpracování
komunálního odpadu a kalu na bioplyn a pevná biopaliva
4. Stijn Wyffels, Ronald Carrette, Ron Gerards
Iniciátory pro membránové bioreaktory a terciární ultrafiltrace
pro komunální a průmyslovou aplikaci: studiové příklady
5. Evangelia Vondikaki, Caroline Hoffmann, Ulrich MeyerBlumenroth, Walter Lamparter
BIO-CEL® XL potopené moduly pro MBR aplikace – Třída sama
za sebe!
6. Božo Vujanić, Ivana Bulum
Technologie krystalizace pro nepropustnost vody a ochranu
betonu
7. Romana Čalić, Romana Banović
Akreditace metody stanovení těkavých halogenových uhlovodíků pomocí techniky plynové chromatografie se spektrometrií hmotnosti dle normy HRN EN ISO 15680:2008
PŘIHLÁŠKY ÚČASTI A REZERVACE UBYTOVÁNÍ
Přihlášky k účasti a rezervaci ubytování v hotelu je možné
provést pomocí přiloženého přihlašovacího formuláře. Vyplňte
prosím přihlášku čitelně a ověřenou ji pošlete e-mailem, faxem,
poštou nebo i on-line na stránce www.revelin.hr. Přihláška
slouží jako Smlouva o koupi aranžmánu a na jejím základě Vám
bude vydán účet za provedenou rezervaci ubytování a poplatek.
Cena aranžmánu zahrnuje: ubytování v hotelu v jednolůžkovém
nebo dvoulůžkovém pokoji, s plnou penzí s právem účasti na
slavnostní večeři a celodenní odborné prohlídce.
Je ve Vašem zájmu, aby byla rezervace provedena co nejdříve a
potvrzena zaplacením nejpozději do 21. září 2015. Po tomto
datu se budou rezervace přijímat i dále, ale budou potvrzeny,
teprve po potvrzení z hotelu, že je možno danou rezervaci
přijmout. Písemné storno rezervace bez poplatku je možné
nejpozději do 13. října 2015. Od 14. října 2015 si hotel
vyhrazuje právo na úhradu celého aranžmánu tj. ubytování
se snídaní a Revelin bude donucen tuto částku účtovat
účastníkům konference. Stejné podmínky platí i pro hosty,
kteří provedli platnou rezervaci a nezúčastnili se
konference. Další změny a doplnění rezervací je možné
nejpozději 24 hodin před začátkem odborné konference do
příjezdu do hotelu. Rezervaci ubytování automaticky potvrzuje
úhrada na základě účtu, který Vám pošleme po přijetí Vaší
přihlášky.
Přihlášky k ubytování se budou na dotaz přijímat bezprostředně
do zahájení Konference, ale předpokládáme, že vzhledem ke
kapacitám hotelu Solaris Beach Resort nebude problém s
ubytováním všech účastníků. V tom případě budou hosté
ubytováni v jednom z objektů turistického komplexu.
Denní účastníci, jakož i ti, kteří nevyužívají aranžmá Revelinu a
chtějí se účastnit na zvláštních akcích Konference, si mohou
rezervovat konkrétní službu pomocí přihlašovacího formuláře
nebo při akreditaci. Důležité je vyplnit přihlášku s poznámkou,
že ubytování máte ve vlastním aranžmánu.
POPLATEK
Základní poplatek zůstává již čtvrtým rokem nezměněn a to
1.700 kun včetně DPH, respektive 225 €. Poplatek zaplacený
po 25. září je 1.900 kun s DPH, respektive 250 €.
Poplatek platí všichni účastníci Konference bez ohledu
na počet dnů účasti na Konferenci nebo na počet
účastníků z jednotlivé firmy nebo instituce.
Poplatek musí být zaplacen před příjezdem na akreditaci
do hotelu.
V ceně poplatku je zahrnuto:
• Zpracování a tisk Sborník prací a dva CD disky
• Konferenční sál s konferenční technikou
• Welcome drink
• Káva v přestávkách Konference
• Simultánní překlad všech přednášek z chorvatštiny do
angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny
• Příprava, organizace a realizace Konference
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Účast na této odborně-obchodní konferenci
AKTUÁLNÍ
PROBLEMATIKA VODOVODŮ A ODPADNÍCH VOD zajišťuje
získání 20 bodů kandidátům odborného vzdělávání, z nichž 15
bodů se vztahuje na oblast „stavební obor“ 2 body na oblast
„stavebně-technického regulativu“ a 3 body z oblasti „stavební
obor“ na jednodenní odbornou prohlídku. Potvrzení o
přítomnosti na této konferenci se budou vyplňovat u
pracovníků Revelinu během celé konference a po našem
ověření budou poslány k zapsání kompetentním institucím.
PLACENÍ:
Platby z Chorvatska:
IBAN: HR 4123600001101461113
(s povinným označením jména účastníka a variabilního
symbolu – číslo předběžné faktury)
Platby ze zahraničí:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana J. Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Všechny bankovní poplatky hradí platící.
Prosíme, aby účastníci ze zemí Evropské unie prováděli
platbu výhradně na základě předběžné faktury, který Vám
pošle kongresová agentura Revelin.
Při placení ze zahraničí je nutno zvýšit obnos o 15 eur kvůli
pokrytí bankovních poplatků, respektive označit netto obnos,
který má být zaplacen na účet Revelinu. Potvrzení o zaplacení je
nutno předem poslat faxem nebo osobně předložit při příjezdu
do hotelu, abychom mohli provést akreditaci a vydat vouchery
na služby.
Všichni účastníci ze zahraničí, kteří z jakýchkoliv důvodů
nemohou provést platbu bankovním převodem, se prosím, aby
dodali číslo kreditní karty, která bude garancí při placení v
hotovosti.
OBCHODNÍ PREZENTACE
Konference se zúčastní odborníci z oblasti vodovodů a
kanalizací, představitelé resortních Ministerstev, Chorvatských
vod, Závodu veřejného zdraví, fakult, Institutů, projektanti,
výrobci vybavení a dodavatelé prací. Očekává se asi 650
účastníků z více než 25 zemí Evropy a světa, jakož i větší počet
představitelů zahraničních velvyslanectví v Chorvatské
republice.
Na odborně-obchodní konferenci bude kromě prezentace
odborných prací v sále a/nebo ve Sborníku realizována i tradiční
výstava výrobků a služeb, na které budou mít obchodníci
možnost představit svůj program a vést obchodní jednání.
Vzhledem k tomu, že odborné práce budou přednášeny v sálech
jen dopoledne, aby bylo odpoledne více času pro kontakty,
respektive prezentace, budou pro zájemce umožněny zvláštní
prostory pro rozmanité komerční aktivity. Prosíme všechny
zájemce, aby co nejdříve kontaktovali agenturu Revelin, aby
včas dle svých představ zajistili prostor a termín.
Všichni, kteří se budou obchodně prezentovat na Konferenci,
budou mít bonus ve smyslu krátké bezplatné prezentace firmy,
respektive výrobků a služeb, na zvláštním společném DVD,
který bude rozdáván všem účastníkům Konference.
Jakýkoliv druh obchodních aktivit bude možné provozovat jen v
souladu se zvláštní smlouvou s organizátorem a se služební
akreditací.
Marketingový program lze získat v agentuře Revelin a výše
obnosu závisí na druhu a objemu komerčních prezentací.
SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ
KOMISE PRO PITNOU VODU
KOMISE PRO ODPADNÍ VODY
ve spolupráci s
CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
pod záštitou
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
a
CHORVATSKÝCH VOD
organizuje
ODBORNĚ-OBCHODNÍ KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
s prezentací výrobků a služeb
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODPADNÍCH VOD
PARTNERSKÁ
ZEMĚ:
International
MetalFusion
Corporation
GENERALNI
SPONZOR
Příprava, organizace a realizace Konference
Kongresová cestovní kancelář
REVELIN
Druhé oznámení
d.o.o.
ID Kod: HR AB 51-040111999 • OIB: 37713640687
HR-51414 Ičići, Kolavići 5
tel. +385 (0)51 299 400, 299 410 • faks: +385 (0)51 299 420
e-mail: [email protected] nebo [email protected] • www.revelin.hr
21. - 25. 10. 2015.
SOLARIS BEACH RESORT
Šibenik
14. Adam Vinković, Hrvoje Kelčec
Shromaždování údajů v terénu – stanovení skutečného stavu a
vytváření nové hodnoty
15. Robert Zelić, Michael Marques Alves, Jadranka Presečki
Možnosti aplikace některých technických směrnic pracovních
listů ATV-A-128 i DWA-A138 při optimalizace systému
odpadních vod na příkladu projektování nádrže na dešťovou
vodu v Zaprešići
16. Saša Stefanović, Slobodan Štrbac, Velibor Trbojević,
Brajan Glažar, Željko Šmitran
Sanace potrubí bezvýkopovou metodou
17. Peter Hartwig, Tanja Valcl Fifer
Kaskádovitá technologie pro účinné a kompaktní čištění
odpadních vod
18. Tanja Valcl Fifer, Meta Levstek, Marjeta Stražar
Filtrace odtoku z přístroje na čištění odpadních vod
19. Dario Mamilović, Neva Hero
Velmi účinné odstraňování mědi z odpadních vod z čističek z
marín
20. Dean Rumora, Nataša Štimac, Josipa Rubeša
Mohou-li se klasické modely přínosu biomasy aplikovat i na
MBR přístroje
IV. ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY PŘI PŘÍPRAVĚ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A REALIZACI STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
1. Miroslav Matković, Dejan Pap, Anđa Ćurić Slunjski,
Gordana Madžar
Veřejné výběrové řízení výstavby čističky odpadních vod
spolufinancované z EU fondů
2. Dobromir Simidchiev, Michael Glazer, Vedran Belamarić
Reforma sektoru vodního hospodářství v Bulharsku : historie a
získané zkušenosti
3. Snježana Bilokapić, Marko Bahor, Matjaž Belca
Zkušenost a správa v oblasti zpracování odpadních vod, příklad
UPOV Grosuplje rozvojově z programu EU fondů
V. OSTATNÍ
1. Eva Kocbek, Zlatko Medved, Inoslav Brkić, Ivan Mijatović,
Andrej Kocbek
Aplikace procesu ultrafiltrace pro získání kvality vody pro
lidskou spotřebu pro potřeby města Petrinje
2. Dražen Vouk, Domagoj Nakić, Nina Štirmer, Marija
Čagalj, Marko Babić
Recyklace kalu při výrobě malty a betonu
3. Srđan Selanec - Barbieri, Peter Stepany
Praktické zkušenosti systému společného zpracování
komunálního odpadu a kalu na bioplyn a pevná biopaliva
4. Stijn Wyffels, Ronald Carrette, Ron Gerards
Iniciátory pro membránové bioreaktory a terciární ultrafiltrace
pro komunální a průmyslovou aplikaci: studiové příklady
5. Evangelia Vondikaki, Caroline Hoffmann, Ulrich MeyerBlumenroth, Walter Lamparter
BIO-CEL® XL potopené moduly pro MBR aplikace – Třída sama
za sebe!
6. Božo Vujanić, Ivana Bulum
Technologie krystalizace pro nepropustnost vody a ochranu
betonu
7. Romana Čalić, Romana Banović
Akreditace metody stanovení těkavých halogenových uhlovodíků pomocí techniky plynové chromatografie se spektrometrií hmotnosti dle normy HRN EN ISO 15680:2008
PŘIHLÁŠKY ÚČASTI A REZERVACE UBYTOVÁNÍ
Přihlášky k účasti a rezervaci ubytování v hotelu je možné
provést pomocí přiloženého přihlašovacího formuláře. Vyplňte
prosím přihlášku čitelně a ověřenou ji pošlete e-mailem, faxem,
poštou nebo i on-line na stránce www.revelin.hr. Přihláška
slouží jako Smlouva o koupi aranžmánu a na jejím základě Vám
bude vydán účet za provedenou rezervaci ubytování a poplatek.
Cena aranžmánu zahrnuje: ubytování v hotelu v jednolůžkovém
nebo dvoulůžkovém pokoji, s plnou penzí s právem účasti na
slavnostní večeři a celodenní odborné prohlídce.
Je ve Vašem zájmu, aby byla rezervace provedena co nejdříve a
potvrzena zaplacením nejpozději do 21. září 2015. Po tomto
datu se budou rezervace přijímat i dále, ale budou potvrzeny,
teprve po potvrzení z hotelu, že je možno danou rezervaci
přijmout. Písemné storno rezervace bez poplatku je možné
nejpozději do 13. října 2015. Od 14. října 2015 si hotel
vyhrazuje právo na úhradu celého aranžmánu tj. ubytování
se snídaní a Revelin bude donucen tuto částku účtovat
účastníkům konference. Stejné podmínky platí i pro hosty,
kteří provedli platnou rezervaci a nezúčastnili se
konference. Další změny a doplnění rezervací je možné
nejpozději 24 hodin před začátkem odborné konference do
příjezdu do hotelu. Rezervaci ubytování automaticky potvrzuje
úhrada na základě účtu, který Vám pošleme po přijetí Vaší
přihlášky.
Přihlášky k ubytování se budou na dotaz přijímat bezprostředně
do zahájení Konference, ale předpokládáme, že vzhledem ke
kapacitám hotelu Solaris Beach Resort nebude problém s
ubytováním všech účastníků. V tom případě budou hosté
ubytováni v jednom z objektů turistického komplexu.
Denní účastníci, jakož i ti, kteří nevyužívají aranžmá Revelinu a
chtějí se účastnit na zvláštních akcích Konference, si mohou
rezervovat konkrétní službu pomocí přihlašovacího formuláře
nebo při akreditaci. Důležité je vyplnit přihlášku s poznámkou,
že ubytování máte ve vlastním aranžmánu.
POPLATEK
Základní poplatek zůstává již čtvrtým rokem nezměněn a to
1.700 kun včetně DPH, respektive 225 €. Poplatek zaplacený
po 25. září je 1.900 kun s DPH, respektive 250 €.
Poplatek platí všichni účastníci Konference bez ohledu
na počet dnů účasti na Konferenci nebo na počet
účastníků z jednotlivé firmy nebo instituce.
Poplatek musí být zaplacen před příjezdem na akreditaci
do hotelu.
V ceně poplatku je zahrnuto:
• Zpracování a tisk Sborník prací a dva CD disky
• Konferenční sál s konferenční technikou
• Welcome drink
• Káva v přestávkách Konference
• Simultánní překlad všech přednášek z chorvatštiny do
angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny
• Příprava, organizace a realizace Konference
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Účast na této odborně-obchodní konferenci
AKTUÁLNÍ
PROBLEMATIKA VODOVODŮ A ODPADNÍCH VOD zajišťuje
získání 20 bodů kandidátům odborného vzdělávání, z nichž 15
bodů se vztahuje na oblast „stavební obor“ 2 body na oblast
„stavebně-technického regulativu“ a 3 body z oblasti „stavební
obor“ na jednodenní odbornou prohlídku. Potvrzení o
přítomnosti na této konferenci se budou vyplňovat u
pracovníků Revelinu během celé konference a po našem
ověření budou poslány k zapsání kompetentním institucím.
PLACENÍ:
Platby z Chorvatska:
IBAN: HR 4123600001101461113
(s povinným označením jména účastníka a variabilního
symbolu – číslo předběžné faktury)
Platby ze zahraničí:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana J. Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Všechny bankovní poplatky hradí platící.
Prosíme, aby účastníci ze zemí Evropské unie prováděli
platbu výhradně na základě předběžné faktury, který Vám
pošle kongresová agentura Revelin.
Při placení ze zahraničí je nutno zvýšit obnos o 15 eur kvůli
pokrytí bankovních poplatků, respektive označit netto obnos,
který má být zaplacen na účet Revelinu. Potvrzení o zaplacení je
nutno předem poslat faxem nebo osobně předložit při příjezdu
do hotelu, abychom mohli provést akreditaci a vydat vouchery
na služby.
Všichni účastníci ze zahraničí, kteří z jakýchkoliv důvodů
nemohou provést platbu bankovním převodem, se prosím, aby
dodali číslo kreditní karty, která bude garancí při placení v
hotovosti.
OBCHODNÍ PREZENTACE
Konference se zúčastní odborníci z oblasti vodovodů a
kanalizací, představitelé resortních Ministerstev, Chorvatských
vod, Závodu veřejného zdraví, fakult, Institutů, projektanti,
výrobci vybavení a dodavatelé prací. Očekává se asi 650
účastníků z více než 25 zemí Evropy a světa, jakož i větší počet
představitelů zahraničních velvyslanectví v Chorvatské
republice.
Na odborně-obchodní konferenci bude kromě prezentace
odborných prací v sále a/nebo ve Sborníku realizována i tradiční
výstava výrobků a služeb, na které budou mít obchodníci
možnost představit svůj program a vést obchodní jednání.
Vzhledem k tomu, že odborné práce budou přednášeny v sálech
jen dopoledne, aby bylo odpoledne více času pro kontakty,
respektive prezentace, budou pro zájemce umožněny zvláštní
prostory pro rozmanité komerční aktivity. Prosíme všechny
zájemce, aby co nejdříve kontaktovali agenturu Revelin, aby
včas dle svých představ zajistili prostor a termín.
Všichni, kteří se budou obchodně prezentovat na Konferenci,
budou mít bonus ve smyslu krátké bezplatné prezentace firmy,
respektive výrobků a služeb, na zvláštním společném DVD,
který bude rozdáván všem účastníkům Konference.
Jakýkoliv druh obchodních aktivit bude možné provozovat jen v
souladu se zvláštní smlouvou s organizátorem a se služební
akreditací.
Marketingový program lze získat v agentuře Revelin a výše
obnosu závisí na druhu a objemu komerčních prezentací.
SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ
KOMISE PRO PITNOU VODU
KOMISE PRO ODPADNÍ VODY
ve spolupráci s
CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
pod záštitou
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
a
CHORVATSKÝCH VOD
organizuje
ODBORNĚ-OBCHODNÍ KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
s prezentací výrobků a služeb
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODPADNÍCH VOD
PARTNERSKÁ
ZEMĚ:
International
MetalFusion
Corporation
GENERALNI
SPONZOR
Příprava, organizace a realizace Konference
Kongresová cestovní kancelář
REVELIN
Druhé oznámení
d.o.o.
ID Kod: HR AB 51-040111999 • OIB: 37713640687
HR-51414 Ičići, Kolavići 5
tel. +385 (0)51 299 400, 299 410 • faks: +385 (0)51 299 420
e-mail: [email protected] nebo [email protected] • www.revelin.hr
21. - 25. 10. 2015.
SOLARIS BEACH RESORT
Šibenik
14. Adam Vinković, Hrvoje Kelčec
Shromaždování údajů v terénu – stanovení skutečného stavu a
vytváření nové hodnoty
15. Robert Zelić, Michael Marques Alves, Jadranka Presečki
Možnosti aplikace některých technických směrnic pracovních
listů ATV-A-128 i DWA-A138 při optimalizace systému
odpadních vod na příkladu projektování nádrže na dešťovou
vodu v Zaprešići
16. Saša Stefanović, Slobodan Štrbac, Velibor Trbojević,
Brajan Glažar, Željko Šmitran
Sanace potrubí bezvýkopovou metodou
17. Peter Hartwig, Tanja Valcl Fifer
Kaskádovitá technologie pro účinné a kompaktní čištění
odpadních vod
18. Tanja Valcl Fifer, Meta Levstek, Marjeta Stražar
Filtrace odtoku z přístroje na čištění odpadních vod
19. Dario Mamilović, Neva Hero
Velmi účinné odstraňování mědi z odpadních vod z čističek z
marín
20. Dean Rumora, Nataša Štimac, Josipa Rubeša
Mohou-li se klasické modely přínosu biomasy aplikovat i na
MBR přístroje
IV. ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY PŘI PŘÍPRAVĚ
POTŘEBNÉ DOKUMENTACE A REALIZACI STAVEB
SPOLUFINANCOVANÝCH PROSTŘEDKY EU
1. Miroslav Matković, Dejan Pap, Anđa Ćurić Slunjski,
Gordana Madžar
Veřejné výběrové řízení výstavby čističky odpadních vod
spolufinancované z EU fondů
2. Dobromir Simidchiev, Michael Glazer, Vedran Belamarić
Reforma sektoru vodního hospodářství v Bulharsku : historie a
získané zkušenosti
3. Snježana Bilokapić, Marko Bahor, Matjaž Belca
Zkušenost a správa v oblasti zpracování odpadních vod, příklad
UPOV Grosuplje rozvojově z programu EU fondů
V. OSTATNÍ
1. Eva Kocbek, Zlatko Medved, Inoslav Brkić, Ivan Mijatović,
Andrej Kocbek
Aplikace procesu ultrafiltrace pro získání kvality vody pro
lidskou spotřebu pro potřeby města Petrinje
2. Dražen Vouk, Domagoj Nakić, Nina Štirmer, Marija
Čagalj, Marko Babić
Recyklace kalu při výrobě malty a betonu
3. Srđan Selanec - Barbieri, Peter Stepany
Praktické zkušenosti systému společného zpracování
komunálního odpadu a kalu na bioplyn a pevná biopaliva
4. Stijn Wyffels, Ronald Carrette, Ron Gerards
Iniciátory pro membránové bioreaktory a terciární ultrafiltrace
pro komunální a průmyslovou aplikaci: studiové příklady
5. Evangelia Vondikaki, Caroline Hoffmann, Ulrich MeyerBlumenroth, Walter Lamparter
BIO-CEL® XL potopené moduly pro MBR aplikace – Třída sama
za sebe!
6. Božo Vujanić, Ivana Bulum
Technologie krystalizace pro nepropustnost vody a ochranu
betonu
7. Romana Čalić, Romana Banović
Akreditace metody stanovení těkavých halogenových uhlovodíků pomocí techniky plynové chromatografie se spektrometrií hmotnosti dle normy HRN EN ISO 15680:2008
PŘIHLÁŠKY ÚČASTI A REZERVACE UBYTOVÁNÍ
Přihlášky k účasti a rezervaci ubytování v hotelu je možné
provést pomocí přiloženého přihlašovacího formuláře. Vyplňte
prosím přihlášku čitelně a ověřenou ji pošlete e-mailem, faxem,
poštou nebo i on-line na stránce www.revelin.hr. Přihláška
slouží jako Smlouva o koupi aranžmánu a na jejím základě Vám
bude vydán účet za provedenou rezervaci ubytování a poplatek.
Cena aranžmánu zahrnuje: ubytování v hotelu v jednolůžkovém
nebo dvoulůžkovém pokoji, s plnou penzí s právem účasti na
slavnostní večeři a celodenní odborné prohlídce.
Je ve Vašem zájmu, aby byla rezervace provedena co nejdříve a
potvrzena zaplacením nejpozději do 21. září 2015. Po tomto
datu se budou rezervace přijímat i dále, ale budou potvrzeny,
teprve po potvrzení z hotelu, že je možno danou rezervaci
přijmout. Písemné storno rezervace bez poplatku je možné
nejpozději do 13. října 2015. Od 14. října 2015 si hotel
vyhrazuje právo na úhradu celého aranžmánu tj. ubytování
se snídaní a Revelin bude donucen tuto částku účtovat
účastníkům konference. Stejné podmínky platí i pro hosty,
kteří provedli platnou rezervaci a nezúčastnili se
konference. Další změny a doplnění rezervací je možné
nejpozději 24 hodin před začátkem odborné konference do
příjezdu do hotelu. Rezervaci ubytování automaticky potvrzuje
úhrada na základě účtu, který Vám pošleme po přijetí Vaší
přihlášky.
Přihlášky k ubytování se budou na dotaz přijímat bezprostředně
do zahájení Konference, ale předpokládáme, že vzhledem ke
kapacitám hotelu Solaris Beach Resort nebude problém s
ubytováním všech účastníků. V tom případě budou hosté
ubytováni v jednom z objektů turistického komplexu.
Denní účastníci, jakož i ti, kteří nevyužívají aranžmá Revelinu a
chtějí se účastnit na zvláštních akcích Konference, si mohou
rezervovat konkrétní službu pomocí přihlašovacího formuláře
nebo při akreditaci. Důležité je vyplnit přihlášku s poznámkou,
že ubytování máte ve vlastním aranžmánu.
POPLATEK
Základní poplatek zůstává již čtvrtým rokem nezměněn a to
1.700 kun včetně DPH, respektive 225 €. Poplatek zaplacený
po 25. září je 1.900 kun s DPH, respektive 250 €.
Poplatek platí všichni účastníci Konference bez ohledu
na počet dnů účasti na Konferenci nebo na počet
účastníků z jednotlivé firmy nebo instituce.
Poplatek musí být zaplacen před příjezdem na akreditaci
do hotelu.
V ceně poplatku je zahrnuto:
• Zpracování a tisk Sborník prací a dva CD disky
• Konferenční sál s konferenční technikou
• Welcome drink
• Káva v přestávkách Konference
• Simultánní překlad všech přednášek z chorvatštiny do
angličtiny a z angličtiny do chorvatštiny
• Příprava, organizace a realizace Konference
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Účast na této odborně-obchodní konferenci
AKTUÁLNÍ
PROBLEMATIKA VODOVODŮ A ODPADNÍCH VOD zajišťuje
získání 20 bodů kandidátům odborného vzdělávání, z nichž 15
bodů se vztahuje na oblast „stavební obor“ 2 body na oblast
„stavebně-technického regulativu“ a 3 body z oblasti „stavební
obor“ na jednodenní odbornou prohlídku. Potvrzení o
přítomnosti na této konferenci se budou vyplňovat u
pracovníků Revelinu během celé konference a po našem
ověření budou poslány k zapsání kompetentním institucím.
PLACENÍ:
Platby z Chorvatska:
IBAN: HR 4123600001101461113
(s povinným označením jména účastníka a variabilního
symbolu – číslo předběžné faktury)
Platby ze zahraničí:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana J. Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Všechny bankovní poplatky hradí platící.
Prosíme, aby účastníci ze zemí Evropské unie prováděli
platbu výhradně na základě předběžné faktury, který Vám
pošle kongresová agentura Revelin.
Při placení ze zahraničí je nutno zvýšit obnos o 15 eur kvůli
pokrytí bankovních poplatků, respektive označit netto obnos,
který má být zaplacen na účet Revelinu. Potvrzení o zaplacení je
nutno předem poslat faxem nebo osobně předložit při příjezdu
do hotelu, abychom mohli provést akreditaci a vydat vouchery
na služby.
Všichni účastníci ze zahraničí, kteří z jakýchkoliv důvodů
nemohou provést platbu bankovním převodem, se prosím, aby
dodali číslo kreditní karty, která bude garancí při placení v
hotovosti.
OBCHODNÍ PREZENTACE
Konference se zúčastní odborníci z oblasti vodovodů a
kanalizací, představitelé resortních Ministerstev, Chorvatských
vod, Závodu veřejného zdraví, fakult, Institutů, projektanti,
výrobci vybavení a dodavatelé prací. Očekává se asi 650
účastníků z více než 25 zemí Evropy a světa, jakož i větší počet
představitelů zahraničních velvyslanectví v Chorvatské
republice.
Na odborně-obchodní konferenci bude kromě prezentace
odborných prací v sále a/nebo ve Sborníku realizována i tradiční
výstava výrobků a služeb, na které budou mít obchodníci
možnost představit svůj program a vést obchodní jednání.
Vzhledem k tomu, že odborné práce budou přednášeny v sálech
jen dopoledne, aby bylo odpoledne více času pro kontakty,
respektive prezentace, budou pro zájemce umožněny zvláštní
prostory pro rozmanité komerční aktivity. Prosíme všechny
zájemce, aby co nejdříve kontaktovali agenturu Revelin, aby
včas dle svých představ zajistili prostor a termín.
Všichni, kteří se budou obchodně prezentovat na Konferenci,
budou mít bonus ve smyslu krátké bezplatné prezentace firmy,
respektive výrobků a služeb, na zvláštním společném DVD,
který bude rozdáván všem účastníkům Konference.
Jakýkoliv druh obchodních aktivit bude možné provozovat jen v
souladu se zvláštní smlouvou s organizátorem a se služební
akreditací.
Marketingový program lze získat v agentuře Revelin a výše
obnosu závisí na druhu a objemu komerčních prezentací.
SDRUŽENÍ CHORVATSKÝCH VOD A KANALIZACÍ
KOMISE PRO PITNOU VODU
KOMISE PRO ODPADNÍ VODY
ve spolupráci s
CHORVATSKÝM SVAZEM STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
pod záštitou
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
a
CHORVATSKÝCH VOD
organizuje
ODBORNĚ-OBCHODNÍ KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
s prezentací výrobků a služeb
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODPADNÍCH VOD
PARTNERSKÁ
ZEMĚ:
International
MetalFusion
Corporation
GENERALNI
SPONZOR
Příprava, organizace a realizace Konference
Kongresová cestovní kancelář
REVELIN
Druhé oznámení
d.o.o.
ID Kod: HR AB 51-040111999 • OIB: 37713640687
HR-51414 Ičići, Kolavići 5
tel. +385 (0)51 299 400, 299 410 • faks: +385 (0)51 299 420
e-mail: [email protected] nebo [email protected] • www.revelin.hr
21. - 25. 10. 2015.
SOLARIS BEACH RESORT
Šibenik

Podobné dokumenty

Popis Mljet 2014

Popis Mljet 2014 Postavení Korčuly a její význam v cestovním ruchu jadranského přímoří potvrzuje skutečnost, že je po Dubrovníku nejnavštěvovanějším místem v této oblasti. Na ostrově Korčula žije 17 tis. obyvatel. ...

Více

PDF článku ke stažení… - Data a výzkum

PDF článku ke stažení… - Data a výzkum srovnání nám může přinést daleko více než srovnání s tabulkovými hodnotami.6 Poměrně zajímavý je pohled na hodnotu Cohenova d skrze normální rozdělení. Hodnota Cohenova d může být interpretována ja...

Více

28-52 - Volný let

28-52 - Volný let však chybí větší vylétanost a tím i spolehlivost výkonů. Nastolený vývoj k tomu dává dobré předpoklady. Trochu mě mrzí přístup Pavla Fejta, který se ubytoval odděleně od týmu a z MS předčasně odjel...

Více

GVIK 2014 DRUGA ČEH OK elektronika.cdr

GVIK 2014 DRUGA ČEH OK elektronika.cdr odborných prací v sále a/nebo ve Sborníku prací realizována tradiční výstava výrobků a služeb, na které budou mít obchodníci příležitost představit svůj program a vést obchodní rozhovory. Stejně ja...

Více

2009 - onv

2009 - onv XVII. Mezinárodní mistrovství Moravy “SLOVÁCKÁ 500“ Ostrožská Nová Ves, 4.-6.září 2009

Více

ZDE.

ZDE. m. Qwinky Winky Moravia Classic chov. Kotková Libuše

Více