Červen 2014

Komentáře

Transkript

Červen 2014
ČT VRTLETNÍK
pro
Žehušice
Slovo starostky
Vážení
spoluobčané,
jaro se nám pře­
houplo do své
dru­hé poloviny a než se nadějeme,
máme tu léto. Čas
prázdnin, do­vo­
le­­ných, sluníčka,
pohody, dlouhých
letních večerů, grilování a prima zážitků.
Ještě než se ve škole rozezní poslední
zvonění letošního školního roku, čeká nás
ještě několik moc hezkých akcí, na které
bych Vás velice ráda pozvala a o kterých
naleznete bližší informace uvnitř to­
hoto Čtvrtletníku. Město Čáslav slaví
v letošním roce 750 let od svého založení
a velkolepé oslavy propuknou v sobotu
14. června 2014. Bohatý doprovodný
program je samozřejmostí, v rámci
slavností proběhne i setkání slavných
rodáků a lidí, kteří část svého života
spojili právě s Čáslaví. Určitě si nenechte
tento ojedinělý zážitek ujít, možná se
tam potkáte s lidmi, které jste již dlouho
neviděli. Ve středu 18. 6. 2014 nás čeká již
3. ročník „Žehušického čtenáře“ v místní
knihovně, kdy budou prvňáčci zdejší
základní školy uvítáni do velkého světa
čtenářů a knih a ukáží nám, jak krásně už
umí číst. V závěru června nás čeká ještě
rozloučení s předškoláky v MŠ, které hned
po prázdninách přivítáme jako prvňáčky
žehušické základní školy a že jich letos je.
Už se na ně moc těšíme. ZŠ se pro změnu
rozloučí s devátou třídou. Na každém
konci je hezké to, že něco nového začíná.
Kroky dětí teď povedou na školy, které
si už samy vybraly a jejichž zaměření
nasměruje jejich další cestu životem. Ani
v letošním roce nevynecháme Slavnost
lesního rohu, letošní již XXXII. ročník
bude probíhat od 19. do 21. června 2014
v Čáslavi, v Bílém Podolí a v Žehušicích.
Každý rok se snažíme přijít s něčím
novým, a tak ani tento rok není výjimkou.
V rámci hlavního koncertu v ZŠ vystoupí
dětský sbor „Notík“ a odpoledne nás čeká
jedinečný koncert v Zámecké jízdárně,
která svou akustiku vyzkouší po mnoha
dlouhých letech. Začátek prázdnin osla­
víme Žehušickou neckiádou, která se
sta­la již tradiční akcí. Máme se tedy na
co těšit, určitě přijďte, nebudete litovat.
Závěrem Vám přeji krásné léto plné bá­
ječných zážitků, lenošení, odpočinku, kou­
pání, sluníčka, a ať už budete trávit čas
dovolených a prázdnin kdekoliv, ať se
vrátíte z cest, putování a výletů v pořádku
zpátky domů.
Zuzana Havlíková Heřmánková
a Bojmany
Ročník: 4
Číslo: 14
Červen 2014
ZDARMA
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
INFORMACE O VÝSLEDKU DOTAČNÍCH ŘÍZENÍ V ROCE 2014
Vzhledem k tomu, že dotace tvořily nemalý příjem do rozpočtu obce, rozhodlo se
zastupitelstvo městyse Žehušice o několik dotací požádat i v letošním roce. Výsledky
některých z nich již známe, ráda bych Vás s nimi proto seznámila.
• Státní fond Životního prostředí (SFŽP) v rámci Operačního programu Životního
prostředí
– Žádost o dotaci na rekonstrukci budovy OÚ V Žehušicích
– Žádost o dotaci na rekonstrukci budovy staré školy čp. 107 v Žehušicích.
Dotace nám byly přiděleny v plné výši.
Bohužel v současné době je pozastaveno stavební řízení pro vydání stavebního povolení
na základě vyjádření Národního památkového ústavu, který požaduje přepracování
stavební dokumentace z důvodu polohy obou objektů v krajinné památkové zóně
Žehušicko. S příslušnými orgány intenzivně jednáme tak, abychom o získané dotace
nepřišli.
• Státní fond Životního prostředí ČR (SFŽP) v rámci Operačního programu Životního
prostředí. Název projektu: Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu při MŠ
Žehušice. Celkové náklady na akci: 1 395 003 Kč (1 255 502 Kč požadovaná investiční
dotace, 139 501 Kč by činily vlastní zdroje). Dotace nám byla přidělena v plné výši.
• Dne 30. 4. 2014 byla podána opravená žádost o dotaci na zateplení budovy ZŠ
Žehušice na SFŽP.
• MAS Lípa pro venkov – Fond kultury a sportu na rok 2014 – TJ Sokol Žehušice
získala dotaci 2 500 Kč na akci Magická noc.
• Krajský úřad Středočeského kraje – Fond kultury a obnovy památek. Název projektu: Vybavení místní knihovny v Žehušicích. Celkové náklady na akci: 47 452 Kč
(35 000 Kč požadovaná investiční dotace, 12 452 Kč by činily vlastní zdroje). Dotace
nám nebyla přidělena.
• Krajský úřad Středočeského kraje – Fond rozvoje obcí a měst – „Program obnovy venkova“. Název projektu: Rekonstrukce chodníků v Žehušicích. Celkové náklady na akci: 702 449 Kč (490 000 Kč požadovaná investiční dotace, 212 449 Kč by činily vlastní zdroje). Dotace nám nebyla přidělena.
• Krajský úřad Středočeského kraje – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS. Název projektu: Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Žehušicích.
Celkové náklady na akci: 226 293 Kč (150 000 Kč je požadovaná investiční dotace,
76 293 Kč by činily vlastní zdroje). Dotace nám nebyla přidělena.
• ZŠ Žehušice a TJ Sokol Žehušice podávaly žádost na Krajský úřad Středočeského
kraje Fond sportu, volného času a primární prevence. Název projektu: Nové víceúčelové hřiště u ZŠ Žehušice. Celkové náklady na akci: 1 000 000 Kč (950 000 Kč požadovaná investiční dotace, 50 000 Kč by činily vlastní zdroje). Dotace nám nebyla
přidělena.
• Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova. Název projektu: Děti, pojďte ven! (II. etapa výstavby dětského hřiště Za Humny). Celkové náklady na akci: 586 000 Kč (290 000 Kč je požadovaná investiční dotace, 296 000 Kč
by činily vlastní zdroje). Dotace nám byla přidělena v plné výši.
V průběhu letošního roku může být vyhlášeno ještě několik dalších výzev z různých
programů a oblastí podpory. Tyto výzvy neustále sledujeme a snažíme se využít každé
možnosti, proto výše uvedený přehled nemusí být konečný.
1
INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY 2014
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za komunální odpad a za psa,
aby tak neprodleně učinili!
Poplatky je možné platit i bezhotovostně na č.ú. 443542319/0800, variabilní symbol: číslo
popisné (do zprávy pro příjemce napsat „poplatek za odpady, za psa, za stočné, počet osob
apod.“). Taktéž je možné platby rozdělit na několik splátek (zejména při placení stočného,
které může činit u vícečlenné rodiny jednorázově větší finanční zatížení). Nenechávejte,
prosím, placení poplatků až na poslední chvíli.
Poplatek za komunální odpad:
500 Kč za trvale žijící osobu a rok, 250 Kč po platných úlevách
500 Kč za rekreační objekt na rok
Splatný do 30. 4. 2014!
Poplatek za připojení na kanalizaci (stočné):
1 150 Kč za trvale žijící osobu a rok
1 150 Kč za rekreační objekt a rok (nebo provozovna se zaměstnanci)
Splatný do 30. 9. 2014!
Poplatek – vodné:
26 Kč za m3
Splatný v průběhu roku dle stavu vodoměru – k 31. 12. 2014 nutné dorovnat!
Upozorňujeme občany, že v posledním čtvrtletí tohoto roku bude probíhat kontrola
stavu vodoměrů a pravidelná výměna části vodoměrů.
Žádáme občany, aby měli na svých nemo­
vitostech viditelně umístěno číslo popisné
a dopisní schránku zejména v nové zástavbě.
V současné době je rozvoz pošty již zajišťován
externími pracovnicemi České pošty a někdy je
velice těžké vypátrat adresáta. Prosím, učiňte
tak ve vlastním zájmu. Děkujeme za pochopení.
Na některá sběrná místa v obci byly
umístěny nové kontejnery – přidán jeden
kontejner na komunální odpad k ZŠ a tři
kontejnery na sklo – k lávce, k ZŠ a k OÚ.
Děkujeme, že třídíte odpad. Obec tak
získává zpětně za vytříděný odpad fi­
nanční prostředky, které nám pomáhají
zase v jiných oblastech.
NOVÉ INTERNETOVÉ
STRÁNKY OBCE
Poplatek za psa:
50 Kč za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč)
Splatný do 30. 4. 2014!
POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
A ČÍSLA POPISNÁ
NOVÉ KONTEJNERY NA SKLO
A NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V polovině června budou spuštěny nové inter­
netové stránky naší obce, které by měly být pře­
hledné, srozumitelné, denně aktualizované, se
spou­stou novinek a moderních vychytávek a které by měly dobře sloužit vám všem. Najdete zde také
možnost nechávat si posílat zprávy mailem, stačí
zadat Vaši e-mailovou adresu a veškeré aktuality
vám budou automaticky rozesílány. Informace
a dokumenty budou postupně navěšovány již za
ostrého chodu stránek, prosím tedy o trpělivost,
pokud nenaleznete hledané informace hned. Na
spuštění intenzivně pracujeme a omlouváme
se předem za dočasné problémy spojené s pře­
klopením dokumentů ze starých stránek na nové.
Děkujeme za pochopení.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V první polovině března letošního roku byla provedena kontrola oddílné srážkové kanalizace v obci kouřovou metodou. Kontrolou bylo zjištěno, že někteří občané Žehušic mají svedenou dešťovou vodu do kanalizace odpadních vod, což zejména v nové zástavbě není povoleno. Pískem a dalšími nečistotami, které spolu s dešťovou vodou vtékají do kanalizace odpadních vod, se zanášejí čerpadla a filtry na ČOV, u kterých se pak opakovaným zanášením velmi rychle zkracuje životnost. Výsledky kontroly byly předány Městskému úřadu v Čáslavi,
odboru výstavby a regionálního rozvoje, který je v této věci nadřízeným orgánem. Majitelé
nemovitostí, u kterých bylo zjištěno pochybení, budou vyzváni k odstranění nedostatků.
UPOZORNĚNÍ – ČOV
Vážení občané,
ani po opakovaných výzvách Úřadu městyse Žehušice nedošlo ke zlepšení situace na přečerpávacích stanicích obecní kanalizace a ČOV, kde stále
dochází k výskytu látek, které způsobují provozní závady a poruchy v průtoku stokové sítě ohrožující provoz čističky odpadních vod a čerpadel na
přečerpávacích zařízeních (různé hygienické pomůcky, vlhčené ubrousky, vložky, papírové podložky, vatové tyčinky, tampony, tuky, oleje aj.). Tyto
látky patří do nádob na komunální odpad!!! Použitý olej máte možnost donést do nádoby umístěné na sběrném místě na dvoře OÚ. Na ČOV Žehušice
se dále vyskytují zbytky rozbitého kanalizačního potrubí, upozorňujeme v této souvislosti občany, aby provedli kontrolu svých kontrolních šachet,
obec provede kontrolu poklopů na kanalizačních přípojkách na parcelách, kde ještě nikdo nestaví. Pokud máte jakékoliv dotazy, co do kanalizace patří a co ne, obraťte se na obecní úřad nebo na provozovatele společnost TopolWater s.r.o. nebo na obsluhu ČOV. Uvědomte si, že veškeré zařízení kanalizace je drahé a každá oprava prodražuje její provoz (poslední oprava proběhla v červnu 2014, kdy musela být jedna přečerpávací stanice osazena novým čerpadlem, a muselo proběhnout čištění přečerpávacích stanic od nánosů tuku.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ
Fyzická či právnická osoba jako vlastník pozemku, případně jeho uživatel, má dle Zákona
o rostlinolékařské péči (Zákon č. 326/2004 Sb.) povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů, tedy jinými slovy udržovat svůj pozemek pravidelným sekáním trávy (min. 2× do roka) tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, případně nedošlo k poškozování životního prostředí, ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Za nedodržení zákonné povinnosti lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 30 000 Kč, práv­nické
osobě až 500 000 Kč. Městys Žehušice upozorňuje v této souvislosti všechny majitele pozemků o dodržování této povinnosti dané zákonem. Povinnost dbát o stav svého pozemku
vyplývá i z principů, na kterých je založeno vlastnické právo.
2
VŠECHNY KONTEJNERY U HŘBITOVA JSOU
URČENY POUZE NA HŘBITOVNÍ ODPAD!
Dále upozorňujeme majitele hrobů, aby si za
hroby nedávali skleněné vázy a sklenice, které při
údržbě hřbitova znesnadňují obsekávání hrobů.
Prosíme majitele hrobů, aby si zkontrolovali,
zda mají u hrobu hrobové číslo. V poslední
době došlo k odcizení několika hrobových čísel,
které bude muset obec nechat znovu vyrobit.
Pokud u svého hrobu číslo nenaleznete, prosíme
o nahlášení této skutečnosti neprodleně na OÚ.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci.
NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U BOJMAN
ČÁSLAV SLAVÍ 750 LET
V sobotu 14. 6. 2014 proběhnou velkolepé oslavy 750. výročí
založení města Čáslavi s bohatým doprovodným programem pro
všechny generace. Všichni jste srdečně zváni!
Na křižovatce u obory u Bojman byla umístěna nová dřevěná autobusová
zastávka, kterou obci věnovala společnost Enlino, a.s., které tímto velmi
děkujeme.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ZÁJEZD DO DIVADLA
RADKA BRZOBOHATÉHO
V pátek 16. května 2014 se uskutečnil autobusový zájezd do Divadla
Radka Brzobohatého v Praze na světově proslulé divadelní
představení „TANČÍRNA“. Akce to byla velmi vydařená a veliký
zážitek pro všechny zúčastněné. Již nyní se těšíme na podzimní
zájezd za kulturou. Více informací naleznete v příštím čísle našeho
Čtvrtletníku.
V neděli 18. května 2014 proběhlo v budově staré školy již tradiční
vítání nových občánků do života naší obce. Jsou jimi: Amálie
Berková, Denisa Gruberová, David Čechák, Jan Dobřický, Richard
Patejdl, Adam a David Vaňkovi. Děti ze IV. třídy ZŠ J. V. Sticha-Punta v Žehušicích si pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky
Hradecké pro všechny připravily krásné pásmo básniček a písniček.
Po jejich vystoupení se uskutečnil slavnostní zápis nových občánků
do pamětní knihy měs­tyse Žehušice. Nechybělo předání dárečků
a společné fotografování nad kolébkou.
CO NÁS TRÁPÍ
Policie ČR zjistila pisatele anonymního dopisu adresovaný v dubnu letošního roku na Městský úřad v Čáslavi, odbor vnějších vztahů, který poškozuje dobré jméno MŠ Žehušice. Pisatelkou je paní
P. P. ze Žehušic, jejíž matka dlouhá léta v MŠ Žehušice pracovala.
O to víc je celá záležitost zarážející. Věc bude postoupena přestupkové komisi v Čáslavi.
Kriminální policie v Kutné Hoře také řeší další dva anonymní dopisy poškozující dobré jméno ZŠ Žehušice a MŠ Žehušice a tím pádem i obce. Zda mají anonymy nějakou souvislost nebo stejného
pisatele, je zatím v šetření.
Paní starostka ostře odsoudila všechny tyto anonymy a jejich pisatele, kteří ve svém důsledku poškozují dobré jméno obce a tím pádem nás všech.
VII. ročník JEZDECKÝCH HOBBY ZÁVODŮ
V sobotu 17. května 2014 se v Žehušicích uskutečnil již sedmý ročník jezdeckých závodů. Akci jako obvykle organizačně zajišťoval pan
Milan Hrubeš. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Soutěžilo se v několika kategoriích, pro výherce byly díky sponzorům připraveny
hodnotné ceny. Akce to byla velmi vydařená, stala se již žehušickou tradicí a těšíme se na setkání se všemi příznivci tohoto krásného sportu v příštím roce při osmém ročníku.
Soutěž 70 cm
1. místo – Barbora Hrubešová – Tassimo – JS Michal Přítoky
2. místo – Sandra Navrátilová – Lignit – ARS Filipov
3. místo – Iveta Illková – Cartier – JK Souňovský dvůr
Soutěž stupně ZM (90 cm)
1. místo – Hana Vrbová – Corelli 1 JK IVAHU Vrdy
2. místo – Šárka Kopáčková – BAYARD ’d’ ELLE’S –
TJ Sparta Kutná Hora
3. místo – Michaela Mejzrová – Lanny – Stáj 3K Přední Lhota
Soutěž stupně Z (100 cm)
1. místo – Kateřina Štěpánková – HD Angela – Stáj Kukla Šerpan
2. místo – Hana Hlavatá – Shankar – Sokol Kladruby nad Labem
3. místo – Hana Vrbová – Corelli 1 – JK IVAHU Vrdy
Soutěž stupně ZL (110 cm)
1. místo – Barbora Hrubešová – Asistent – JS Michal Přítoky
2. místo – Michaela Mejzrová – Safír – Stáj 3K Přední Lhota
3. místo – Eliška Jandová – Centus – Stáj Dvořák Barchov
ZPRÁVY Z NAŠÍ KNIHOVNY
Ve spolupráci se ZŠ J. V. Sticha-Punta a MŠ Žehušice a OÚ Žehušice proběhne ve středu 18. června 2014 od 16.00 hodin v místní
knihovně již třetí ročník „Žehušického čtenáře“, kdy budou prvňáčci žehušické školy přijati do velkého společenství čtenářů a přátel knih. Slavnostní odpoledne doplní vystoupení žáků ZŠ Žehušice. Všichni jste srdečně zváni.
Jana Suchánková, knihovnice
3
XXXII. SLAVNOST LESNÍHO ROHU
Jungle Trip 2014 aneb Žehušická Neckiáda
Jak již jistě všichni víte, v letošním roce nás čeká jubilejní
XXXII. Slavnost lesního rohu, která se uskuteční v sobotu 21. června
2014 a na kterou Vás již nyní srdečně zveme. V průběhu celého dne
budete moci navštívit doprovodné výstavy v budově ZŠ Žehušice.
V sobotu 5. července 2014 pořádají naši mladí a neklidní z klubovny
ZHS již tradiční akci s názvem Jungle trip 2014 aneb Žehušická
neckiáda. Start v 10.00 hodin u kamenného mostu v Žehušicích.
Všichni jste srdečně zváni, bude to jako vždy báječná podívaná!
VELKÁ GRATULACE
Mladší žákyně ze Základní školy Jana Václava Sticha-Punta v Žehušicích vyhrály celorepublikový turnaj ve florbale a staly se mistry­němi
České republiky v dívčí kategorii III. Ještě jednou mnohokrát gratulujeme, holky jsou naše jedničky!!!
NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
V sobotu 22. března 2014 připravily místní spolky TJ Sokol Žehušice a SDH Žehušice pro všechny příznivce dobré zábavy a hudby již třetí
Josefovskou zábavu. Účast byla slušná, ale doufáme, že příští rok se nás sejde víc. Vždyť akci neděláme pro sebe, ale pro občany Žehušic.
V prosinci 2013 byla podána Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS pro rok 2014 na výzbroj a výstroj JSDH Žehušice. Bohužel štěstí se na nás tentokrát neusmálo, takže nákupy výstroje musíme financovat
z příspěvku na činnost od obce. Letos budeme žádat zase.
4
Uspořádali jsme svoz kovového odpadu a nasbírali téměř tunu železa. Za utržené peníze jsme mohli pozvat děti o čarodějnicích na buřtík a limonádu zdarma. Akce se povedla díky spolupráci s TJ Sokol
Žehušice, která připravila pro děti drobné soutěže. Určitě tuto akci
zopakujeme i příští rok.
Pro letošní rok uvolnil OÚ peníze na celou přístavbu sociálního zařízení a šatny u hasičárny. Do prázdnin bude vše pod střechou.
Opravujeme též původní klubovnu (nový strop a omítky na stěnách).
Ve středu 14. května 2014 od 18.00 hodin se v hasičské zbrojnici
v Záboří nad Labem uskutečnila okrsková porada, kde jsme vyhodnotili žádosti o dotace a domluvili se na programu příštího námětového cvičení. Bude se konat na podzim za snížených světelných podmínek.
Jako technická četa pro dodávku vody jsme se zúčastnili okresní soutěže mladých hasičů ve Sv. Mikuláši 17. 5. 2014.
Petr Johanides
ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ KOLÍN
V Kolíně se 24. června od 9 hodin koná na atletickém stadionu letní paralympiáda pro
osoby s mentálním postižením. Tento ročník je již sedmý a každým rokem stále přibývají
další a další soutěžící. Na první paralympiádě se před lety sešlo okolo třech desítek
závodníků a letos pořadatelé očekávají alespoň 200 startujících. V posledním roce se
paralympiáda, která byla zaměřená pouze na žáky základních speciálních škol, rozšířila
a věkový rozptyl soutěžících je od 3 let až do 60 let. A pokud by se našel i starší zájemce
o start, tak je srdečně zván.
Celá soutěž je organizovaná pro osoby s mentálním postižením či kombinovanou vadou.
Na startu se rok co rok objevují dětí či dospělí s různými diagnosami postižení. Invalidní
vozík, chodítko či osobní asistent není nic zvláštního. V tento den jsou však všichni regulérní
olympionici naplněni touhou po vítězství a radostí ze samotného pohybu s kamarády.
Paralympiáda zahrnuje tyto atletické disciplíny: běh na 60 m, hod kriketovým míčkem či
kuželkou, skok do dálky, běh na 400 m a překážkovou dráhu pro závodníky na vozíku.
Zvláštností kolínské paralympiády je účast vozíčkářů ve skoku dalekém za pomoci 2 asistentů.
Sportovní klání již tradičně navštěvují žáci speciálních škol z Kolína, Kutné Hory, Poděbrad,
Lysé nad Labem, Milovic, Pardubic, Čáslavi, Kouřimi, Kostelce nad Černými lesy, Uhlířských
Janovic, Mladé Boleslavi či klienti o.s. Volno Kolín. V posledním ročníku se osvědčila
účast i dospělých klientů z ústavů Cerhenice a Červený Hrádek. V tomto trendu budou letos
pořadatelé pokračovat a osloví i další ústavní zařízení ve středočeském kraji.
Poslední ročník paralympiády navštívily dvě legendární české běžkyně – paní Jarmila
Kratochvílová a Ludmila Formanová. Vzácné hosty letošní paralympiády si pořadatelé
nechávají jako tajemství do poslední chvíle.
Paralympiáda je pro všechny osoby s mentálním postižením, které si chtějí zasportovat.
Startovné je pro všechny zdarma, stejně tak jako občerstvení během soutěže.
V duchu paralympijských pravidel odchází každý účastník se zaslouženou zlatou medailí
na krku a s malou odměnou. Na stadionu je po celý den zajištěna asistence dobrovolníků.
Pokud máte zájem či víte o někom, kdo by se rád zúčastnil, tak se ozvěte na e-mail
[email protected] a určitě se domluvíte.
Pořadatelem celé sportovní akce je Společnost pro podporu mentálně postižených lidí Kolín
a Speciální škola Kolín. Partnerem celé akce je město Kolín.
Gábina Línková
LUŠTĚTE A POČÍTEJTE S NÁMI – ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ KOLÍN
(v tajence se skrývá číslo)
5
HISTORICKÉ OKÉNKO
V rámci historického okénka budeme věnovat vzpomínku na pietní pomník, který
se nachází u Hlavní silnice pod kostelem Sv. Marka. V tomto roce 2014 je to již 100
let, kdy začala první světová válka a tudíž máme příležitost připomenout si krátkou
historii další významné stavby.
Pomník padlým vojínům v první světové válce 1914–1918 byl pořízen z darů obec­
ního zastupitelstva, darů místních občanů, darů rodáků žehušických mimo obec ži­
jících a jiných příznivců. Nejznámějším rodákem byl Josef Khyn, nejvýznamnější
mecenáš Žehušic 20. století a vrchní ředitel Legiobanky, který se podílel na jeho do­
stavbě. Pomník byl odhalen 28. září 1931 a byl zhotoven z mrákotínské žuly nákla­
dem 16 500 Kč sochařsko-kamenickou firmou Karla Borovičky z Čáslavi. Je to ko­
molá čtyřboká pyramida, 3,7 m vysoká zhotovená z mrákotínské žuly, která spočí­
vá na dvou mohutných stupňovitě položených hranolech. Na bocích jsou vtesána
jména 18 padlých vojínů ze zdejší obce.
TJ Sokol Žehušice uspořádala v lednu 2010 Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek byl ur­
čen na vyčištění samotného pomníku, obnovu písma, výsadbu nových rostlin a dře­
vin a úpravu jeho okolí. Dnes je tedy pomník opět důstojnou vzpomínkou na ty, kte­
ří v době první světové války položili své životy.
(-mf-)
Zdroj: Dějiny městyse Žehušic, František Novák
Zajímavé profese mezi námi
Jistě mi tentokrát naši čtenáři prominou, když rubriku ZAJÍMAVÉ
PROFESE nahradím námětem ZAJÍMAVÁ ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST.
Zkrátka se nám po více jak třech letech vrátili z pobytu v Americe naši
sousedé – Agáta, Bohumil a malý Ondřej Burešovi. A tak jsem Agátu
požádala, zda se s námi podělí o své zkušenosti a dojmy ze života
„tam, za velkou louží“.
1. Na úvod si dovolím osobnější otázku: Co vás vedlo k tomu nechat
v Čechách nově postavený dům a odjet s malým (dvouapůlletým
dítětem) do Ameriky?
Cítila jsem, že nejsem ještě připravená se natrvalo usadit. Prožila jsem
v cizině celkem sedm let, z toho rok v Barceloně jako au pair a šest se
svým manželem (tehdy přítelem) na Floridě. Věděli jsme, že zde máme
dobré přátele a kontakty. Chtěli jsme zkrátka ještě využít šanci vrátit se,
dokud byl náš syn malý a neměli jsme tudíž žádné povinnosti (jako je
povinná školní docházka atd.) Ale samozřejmě i z finančních důvodů.
2. Než jste tedy odletěli, měli jste vše předem na místě připravené?
Samozřejmě, nejsme takoví dobrodruzi, abychom se hnali do ne­
známa s malým dítětem! Měli jsme zajištěné ubytování, pracovní
povolení (platné ještě z předchozího pobytu), příslib práce a byli jsme
samozřejmě všichni předem pojištěni na cesty.
3. Popiš nám, prosím, Floridu trochu zeměpisně (počasí, příroda…).
Florida je úplně jiný svět. Žili jsme v turisticky vyhlášeném městě
Destin, kde vás uchvátí bílé písečné pláže, delfíni, vřelí lidé z různých
koutů světa… Půl roku je tu vlhké horko (jako když si v létě v pravé
poledne stoupneš do skleníku), takže bez klimatizace v domech
a autech nelze vůbec fungovat. Druhá polovina roku je jako naše jaro
– příjemných 15 stupňů. Přírodně tu rostou palmy a nízké borovice,
ale tráva musí být uměle zavlažovaná. Ovšem živočichové tu žijí ve
volné přírodě opravdu jiní než u nás – běžně se můžete v příkopech
setkat s aligátorem nebo pásovcem, přes silnice volně přecházejí
želvy a mývalové chodí v noci vybírat popelnice u lidských příbytků.
Samozřejmě tu žije i spousta hadů a pavouků, včetně jedovatých, ale
s těmi se, pokud nemáte nějaké venkovní zaměstnání, běžně nesetkáte,
takže nemusíte mít strach.
4. A jací jsou tu lidé?
Mnohem přátelštější a ohleduplnější než u nás. Pokaždé mě tady
zarazí, jak umí být někteří lidé bezohlední (v nákupním centru vám
klidně přejedou nohu vozíkem bez slůvka omluvy). V Americe se
vás každý zeptá, jak se máte, omluví se, pokud do vás vrazí… Na
cizince jsou zvyklí, takže na ně nekoukají „skrz prsty“. Ovšem co
se týče představy a znalostí o Evropě a dalších kontinentech, tady je
vidět určitý nezájem o ostatní svět. Žijí si ve vlastním světě, se svými
mírami a váhami, zvlášť starší generace není zvyklá cestovat (mimo
Ameriku), takže Česko zařadí někam k „Sovětskému svazu“.
5. Jak vypadá takový typický den české rodiny, to víme. Existuje
ovšem nějaký prototyp rodiny žijící na Floridě?
Když to opravdu zjednoduším, tak tu najdeme dva typy rodin. Ta
klasická rodina má dvě až čtyři děti, žena nechodí do práce, stará se
o děti a o domácnost. Muž pak celou rodinu živí – chodí od rána do
večera do práce. Druhý typ rodiny má stejný počet dětí, ale do práce
chodí muž i žena, protože nemají tak dobře placené zaměstnání. Děti
jsou tak od rána do večera ve škole. Život je tu úplně jiný. Amerika je
opravdu hodně materiální svět - spotřební věci jsou tu úžasně levné
(oblečení, obuv, elektronika…). Na nové auto si našetříte za rok, ale na
druhou stranu tu většina lidí nemá vlastní dům a bydlí v pronajatém,
nelpí na svém zázemí jako my tady a klidně se několikrát za život
přestěhuje kvůli výhodnější práci.
6. Jaký je tedy americký životní styl?
Základem je mít dobré vzdělání, na které se velmi dbá. Čím lepší
6
8. Jak je to se zajištěním výchovy a vzdělání pro děti?
Široká síť jeslí pro děti od šesti týdnů je dostupná pouze pro dobře
finančně zajištěné rodiny. Ostatní využívají ochoty svých kamarádek
a známých. Státní mateřské školy pro děti od 4 let jsou zdarma, stejně
jako státní školy pro děti od 5 let, ale rodiče preferují školky a školy
soukromé (z důvodu individuálního přístupu k menšímu počtu dětí).
9. Vrátili jste se zpět do Čech, nelitujete? Jaké máte další plány?
Vůbec ne. Rozhodli jsme se, že pro Ondru bude lepší vyrůstat tady,
je tu šťastný a když se ho zeptáte, jestli chce jet zpět na Floridu,
odpoví ne a ani trochu o tom nepřemýšlí. Přece jenom tu má babičky
a dědečky a spoustu kamarádů, kteří se po pár měsících nestěhují
přes půl republiky. No a manžel dostal pracovní nabídku, která se
neodmítá.
Je to obrovská zkušenost a člověk si uvědomí, co je pro něj v životě
důležité. Pro nás to vždycky byla rodina. V cizině jste odkázáni sami
na sebe a není to vůbec jednoduché, ale pokud má někdo tu možnost,
mohu jen doporučit, ale v dnešní době bych už volila Evropskou unii,
Amerika je přece jenom trochu z ruky.
No a další plány? V srpnu se Ondráškovi narodí bratříček, po kterém
touží už dva roky a dál, kdo ví, třeba sestřička, další pobyt v cizině…
Osvojila jsem si heslo „Nikdy neříkej nikdy“, tak se necháme
překvapit, co život přinese.
vzdělání, tím lépe placená práce, takže už odmala rodiče dbají na
dobré jméno vybrané školy. Nejlepší jsou samozřejmě soukromé
mateřské a ostatní školy. Sociální systém tu v podstatě neexistuje –
minimální podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky na cokoli…,
to tu nefunguje. Každý se musí snažit sám za sebe. Na mateřskou
dovolenou má nárok pouze ten, který si platil pojištění v dostatečné
výši (což je minimum obyvatel). Zaměstnavatel většinou ženě drží
místo tři měsíce, nejčastěji se však ženy vrací do práce hned po
šestinedělí. Najít práci tu sice není problém, ale velké rozdíly jsou
samozřejmě v platech. Dovolená je v podstatě přepych, proto většina
Američanů na dovolenou nejezdí (slyšela jsem přirovnání – dovolená
pro rodinu se čtyřmi dětmi se rovná ceně nového auta). Vzhledem
k cenám spotřebního zboží je to velký nepoměr. Stejně jako ceny
polotovarů a čerstvých potravin. Většina žen nevaří, protože to zaprvé
neumí a zadruhé se to nevyplatí. Takže obyvatelé jsou obézní a přitom
podvyživení. Je sice vidět, že stále více lidí přemýšlí nad výhodami
zdravého životního stylu a navštěvuje různá cvičení, ale když si pak
má vybrat mezi pizzou za dolar a jednou čerstvou paprikou za dva
a půl dolaru, tak je volba celkem pochopitelná. Oblíbená je také
návštěva restaurace – je to rychlé a cenově přístupné.
7. To tedy nejsou dobré základy stravovacích návyků pro děti.
Stravování je opravdu kapitola sama pro sebe. Například většina
mateřských škol nemá licenci na přípravu jídel a jídelnu pro děti. Takže
většina dětí má místo oběda sendvič, který si přinesou od maminky
z domova, nebo si rodiče ve školce objednají jídlo od dodavatelské
firmy. V nabídce je v podstatě stále to samé: párek v rohlíku, corndog,
hranolky s kečupem, kuřecí nugety a k pití mléko nebo džus.
Děkuji moc za rozhovor a přeji hlavně hodně rodinné pohody.
(-lj-)
MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI NÁMI
Jaro v mateřské školce je ve znamení zápisu do MŠ. Tento rok probíhal již 31. 3. 2014 a byl
ukončen 4. 4. 2014. Do mateřské školy se přišlo podívat velké množství rodičů se svými
ratolestmi. Pro někoho byl zápis známou událostí, protože v naší školce již jedno dítě má.
Celkem se přišlo přihlásit 27 nových dětí. Podle kritérií přijímání dětí do mateřské školy
a v závislosti na kapacitě školky bylo přijato celkem 20 dětí.
S koncem školního roku a příchodem slunečného počasí je radostné se vydávat za krásami
a poznáním nejrůznějších míst naší vlasti. I my jsme se v tomto období vydali s dětmi do
Obřího akvária v samotném centru Hradce Králové.
Děti měly nezapomenutelný zážitek a bezprostřední kontakt s více jak čtyřiceti druhy ryb
a s tropickou přírodou Jižní a Střední Ameriky. Během prohlídky se děti ocitly v deštném
pralese, kde měly možnost poznat a potěšit se tím, jak to vypadá v tropech a obdivovaly krásu
rostlin, kterým se zde dobře daří. Zpestřením byla i návštěva videoprojekce, kde děti shlédly
filmy o přírodních krásách z oblasti vodních živočichů a rostlin.
Tento výlet se dětem určitě vryje do paměti a přibydou k nim další poznání, která načerpají
během blížících se prázdnin.
Všem přejeme krásné a slunné léto.
7
MŠ Žehušice – uč. Najbrtová, uč. Přibáňová
ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICe
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V pondělí 19. května jsme jeli na chatu Doubravku u Chotěboře,
kde jsme měli prožít naši školu v přírodě. Když jsme přijeli, uvítal
nás pan správce a paní správcová. Potom jsme si vybalili věci. Náš
pokoj byl velice pěkný. Odpoledne jsme se šli projít podél řeky Doubravy na obhlídku okolí
a pátá třída vzpomínala. Byla to krásná túra na začátek. V úterý po snídani jsme se museli
učit. Odpoledne jsme hráli pěknou lesní hru – fáborkovanou. Po lese jsme hledali obrázky.
Ve středu večer jsme zpívali u táboráku a opékali buřty. Potom nás čekala bojovka, která se
mi líbila. Ve čtvrtek jsme šli lesní cestou do města Chotěboř. Večer jsme si všichni užili karneval. V pátek jsme natěšení na rodiče jeli domů. Škola v přírodě se nám vydařila.
Karolína Suchá, 4. třída
SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
Blíží se závěr školního roku a školu čeká hodnocení své práce ve všech oblastech. Kromě sportovních ocenění máme řadu úspěchů ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Každoročně, stejně tak i letos, jsme se zúčastnili olympiád z českého a anglického jazyka, dějepisné a zeměpisné
olympiády, matematických a fyzikálních soutěží. Za každou soutěží se skrývá obrovská snaha a práce nejen žáků, ale i učitelů vědomosti a znalosti prohlubovat a porovnat v konkurenci ostatních škol. Ti nejlepší postoupili ze školních kol do okresních i krajských, celkem 31 žáků, někteří i v několika soutěžích. Téměř všichni žáci se umístili vždy do desátého místa a patří mezi úspěšné řešitele. Mezi oceněné (do 4. místa) patří:
Dějepisná olympiáda – Vojtěch Vařečka, 9. třída, 2. místo Zeměpisná olympiáda, kategorie B – Ondřej Vařečka, 7. třída, 3. místo
Fyzikální olympiáda G – Ondřej Vařečka, 7. třída, 3. místo Matematická olympiáda Z5 – Kateřina Spudilová, 5. třída, 3. místo
Pythagoriáda – Jan Houska, 8. třída, 4. místo
Fyzikální olympiáda E – Vojtěch Vařečka, 9. třída, 4. místo
Kateřina Spudilová, 5. třída, 3. místo
Základní škola Jana Václava Sticha-Punta Žehušice – mistr České republiky ve florbale!
Obrovského úspěchu dosáhla děvčata z naší
základní školy na republikovém finále ve florbale v Plzni 10. a 11. 3. 2014. Mladé florbalistky celý turnaj vyhrály a zaslouženě se tak staly mistryněmi České republiky v dívčí kategorii III.
Žehušická děvčata se do dvoudenního finálového turnaje musela probojovat přes několik
dalších klání na okresní, krajské a republikové
úrovni. Cesta za titulem byla trnitá, ovšem o to
sladší. „Holky si pořádně mákly.“ Základní
školu Žehušice na turnaji reprezentovaly dívky
ze šesté, sedmé a osmé třídy. Je to o to větší
úspěch, neboť proti ostatním týmům se ani jedno děvče florbalu závodně nevěnuje a dívky se
připravují pouze v hodinách TV pod vedením
učitelky tělesné výchovy Jany Červenkové.
Další sportovní akce na naší škole
Koncem dubna proběhl tradiční již 12. ročník
Žehušického poháru, který byl zaštítěn
městysem Žehušice. Celkem se zúčastnilo
12 škol z okresu Kutná Hora, Kolín a Havlíčkův
Brod. Velký pohár starostky obce obhájila
ZŠ Potěhy před domácí školou. Podrobné výsledky této významné velké akce jsou k nahlédnutí na stránkách školy.
V měsíci květnu se uskutečnilo školní kolo v dopravní soutěži a nejlepší žáci reprezentovali školu na okresním kole ve Zruči nad Sázavou.
Naši žáci ve složení Hodboď, Hodboďová, Černá a Stárek obsadili v mladší kategorii výborné 4. místo. Starší ve složení Pitoňák, Kubelková N.,
Stárková a Houska obsadili 6. místo. Celkem soutěžilo 12 škol.
V rámci TV se celá škola od první po devátou třídu zúčastnila projektu Česko sportuje. Po první části byla škola zařazena mezi 10 nejlepších škol v kraji.
Škola má úspěchy nejen v celostátním měřítku, ale i na okresní a krajské úrovni. Zúčastnili jsme se malé kopané, Poháru rozhlasu, Odznaku
všestrannosti, Coca Cola Cupu a futsalu.
Ve škole jsme dokončili přebor školy ve stolním tenise, kde se přeborníkem školy stal Michal Holec.
Do konce školního roku připravujeme tyto akce: Jump Cup (skok vysoký), školní florbalovou ligu a na závěr školního roku sportovní vyvrcholení – Školní olympiádu.
Dále se zúčastníme fotbalového turnaje v Nových Dvorech a florbalového turnaje pořádaného DDM Čáslav.
Nejenom Česko, ale i Základní škola v Žehušicích sportuje. Y. Zemanová, J. Červenková
8
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V PSANÍ DOPISŮ
Česká pošta, s. p. vyhlásila v letošním roce již 43. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež do 15 let, která je na celosvětové
úrovni organizována Světovou poštovní unií. Naše škola jako jedna ze 128 zúčastněných základních škol zaslala tři zpracované dopisy žáků
9. ročníku, Vojtěcha Vařečky, Marie Mečířové a Marcely Kalouskové. Téma, Jak hudba ovlivňuje život, pojali vskutku originálně. Myslím,
že v konkurenci 793 dopisů z celé republiky, obstáli, přestože jsme nevyhráli. Posuďte sami.
V Žehušicích 7. 3. 2014
Vážený autore soutěže,
když jsem obdržel zadání tohoto dopisu (Jak hudba ovlivňuje život), neměl jsem zprvu nejmenší tušení, komu a o čem budu psát.
Po chvíli mě napadlo, že popíšu svůj vlastní vztah k hudbě a jak ovlivnila mě samotného. Nemohl jsem ale přijít na to, komu by
bylo vhodné takový dopis poslat. Proto jsem tento nápad zavrhl.
Potom přišel nápad napsat žádost nějakému výzkumnému ústavu, nebo vědci o vysvětlení toho podivného efektu, který mají určité
sledy frekvencí zvukových vln na lidský mozek. (Vyvolávají v posluchači emoce a vzpomínky.)
Někdy v průběhu těchto úvah se ale kdesi v koutku mojí mysli vytvořila jakási časová osa, která se mi pak promítla před očima.
Vzpomněl jsem si na starověké Řecko a dobu Keltů, kdy umělci a bardi opěvovali chrabré skutky svých bohů a hrdinů. Vzpomněl
jsem si na temný středověk, jež doprovázely kostelní varhany se žalmy a modlitbami za mrtvé a lepší život v ráji. Vzpomněl jsem
si na vážnou, obsáhlou hudbu 18. století, Mozarta, Beethovena, Salieriho a ostatní dodnes proslulé skladatele oper a symfonií.
Došel jsem až k současnosti, k rapperům a rebelům, kteří se tak zoufale snaží co nejvíce lišit od zbytku společnosti tím, že dělají
pravý opak toho, co je považováno za slušné a samozřejmé.
Stručně řečeno mi došlo, že jste to téma, pane autore, vybral špatně. Hudba neovlivňuje život, ale život ovlivňuje hudbu; odráží
se v ní a nechává ji za sebou jako otisk toho, jak v ten daný čas vypadal.
Nevykládejte si to prosím tak, že Vám chci mluvit do Vaší práce. Jen mě napadlo ukázat Vám své vnímání toho zvláštního vztahu
mezi hudbou a životem.
S pozdravem
Vojtěch Vařečka
ŘETĚZOVÉ PROVÁDĚNÍ
Zámek Kačina není jen ostrovem vzpomínek, dávných příběhů lidí a místem setkávání návštěvníků s tradiční prohlídkou. Již od roku 1995
zde nepřetržitě funguje náš projekt tzv. „Řetězového provádění“. Každoročně se celá VIII. třída po krátké přípravě stane řadou vzájemně na
sebe navazujících průvodců zámku. Každý účastník provádění, i když není vybaven řečnickým uměním, přináší svou osobnost, své originální
přispění do prohlídky, své chtění vnímat atmosféru zámku.
Mladí průvodci přijíždějí na zámek v pondělí, kdy je zavřeno a ve vybrané místnosti začne učení. Texty jsou upraveny a stále obnovovány z let
minulých. Někde se mluví, někde tančí, někde se sehraje scénka. Je to živé a hravé a návštěvník se určitě nenudí. Druhý den ráno se už provádí.
Celý projekt má vývoj. Každý den je pro mladého průvodce nový a jiný. Záleží na věku a náladě skupiny návštěvníků, na článcích řetězu, na
počasí i na únavě. Cílem není se naučit text, který průvodce předříká. Přidaná hodnota tohoto projektu je neustálé vzbuzování otázek k místu,
kde žáci celý týden provádějí. Stoupá zvědavost a chuť se dozvědět více – o exponátech, prostorách, okolí a hlavně lidech, kteří používali stejné
cesty a kliky dveří, jako mladý průvodce. Tak se učí historie, respekt k památce, ochrana a vážení si našeho dědictví.
Na zámek přijíždí školy, zájezdy, rodiče, kteří na konci prohlídky hodnotí. Průvodci si tak na vlastní kůži zkusí, co to obnáší. Čelí otázkám ná­
vštěvníků, také vyrušování, uzna­
lým i kritickým pohledům. Je to
škola života. Podporují se zde
snad všechny předměty, které se na
škole vyučují.
Žáci se učí toleranci, zodpovědnosti,
obohacují své znalosti a hlavně vše
skutečně prožívají. Sáhnou si na
skutečnou historii, která jim pak
nepřipadá tak vzdálená.
Přijměte pozvánku na letošní Řetě­
zové provádění, autory pozvánky
jsou: Daniel Pitoňák, Michal Holec,
Jan Houska.
Y. Zemanová
9
KUCHAŘSKÁ POHOTOVOST
Ve středu 7. května se konala soutěž sedmáků, která byla nazvána ‚Kuchařská pohotovost‘. Nikdo nezapomenul žádné suroviny. Byli jsme
rozděleni na tři skupinky po třech. Každá skupina si měla připravit suroviny na kuchyňskou linku. Když jsme je měli připravené, čekali jsme
na odstartování.
Někteří z nás měli jídlo hotové hned, a tak pomáhali svým skupinovým kamarádům. Jedna ze skupin chtěla dělat bramborovou kaši. Jelikož
měla studené brambory, potřebovala si je ohřát. Proto se rozhodla použít mikrovlnku. Musela ji zapnout do zásuvky. Byl to velký boj. Když
se jí to konečně podařilo, chvilku přemýšlela nad tím, jak ji zapnout. Nakonec nastavili nejspíš program grilování a brambory se trochu připálily,… ale kaše byla dobrá.
Všem to šlo. Když se blížil konec, skupiny měly hroznou trému. Honem šly připravovat stůl, aby vše stihly. Po chvilce přišla porota. Když
jsme ji uviděli, všem jako by spadl kámen na hlavu – bylo jich pět! Porota dostala papír, aby mohla zapsat body. Poté obcházela stoly a ochutnávala naše připravené jídlo. Asi hodnotila velmi přísně. Po odchodu poroty jsme šli ochutnávat my a umýt všechno nádobí.
U toho jsme si povídali, kdo by tak mohl vyhrát…
Všichni dostali pochvalné diplomy. Soutěž vyhrála skupina číslo 1 ve složení (Eliška Hošková, Marie Šnáblová, Karolína Krejčová). Jejich
menu: výborný kuřecí řízek s bramborovou kaší, šneci z listového těsta a ovocný pohár.
E. Hošková, O. Vařečka, VII. třída
KDYŽ ŠKOLNÍ DRUŽINOU A KLUBEM VLÁDNE MĚSÍC DUBEN
Duben je měsíc proměnlivý a i klub a družina byly plné různorodých činností. Tradice, které provázely tento měsíc, byly náplní i našich dnů.
Konečně se zima umoudřila a předala tak vládu jaru. Rozloučili jsme se s ní v duchu českých tradic a to „vynášením Moreny“.
V ŠD se pilně pracovalo. Pomocí papíru, větviček a sena se před očima zrodila
Morena, kterou si děti vyzdobily náhrdelníkem ze skořápek. Objevily se tu i malé,
ručně vyrobené panenky z hadříků a větviček, které potom za zpěvu a hlasitého výskání házely děti do vody.
V tomto měsíci se děti těšily i na výlet školního klubu na „Odemykání Doubravy“.
Místní vláček vysadil děti s doprovodem v Třemošnici a lužní lesy nás doprovázely
podél říčky, která se proměnila v lodní dálnici až do Ronova. A pak již začal shon
a práce, mnohdy jsme se podobali pilným včelkám.
Jaro jsme přivítali hrou našich babiček a dědečků. Káča, čára, házení špačků nebo jen
přebíraná či hra s knoflíky děti opravdu pobavila a i nyní se k ní rády vrací.
Velikonoce jsme si připomněli českými klasickými tradicemi, kdy jsme se věnovali
nejen zdobení kraslic a výrobě holubiček ze šustí, ale školní klub se vydal také na
další ze svých výletů a to do skanzenu v Kouřimi, který byl celý prolnut náladou
a tradičními, již mnohdy zapomenutými, velikonočními technikami. Mnohé z nich si
samy děti vyzkoušely a domů si odvezly spoustu zážitků.
Do školy v rámci EVVO také zavítal Den Země. Jeho oslavy jsme si užily oséváním
pet láhví řeřichou, výrobou družinové zahrádky z řeřichy, výrobou krásných plastových pnoucích květin a mimozemšťanů z obalů od mléka. Naše výrobky rozzářily javory před školou a dlouho nám i návštěvníkům školy dělaly radost. Také jsme se zapojily do mnohých výtvarných soutěží, kde školní klub slavil úspěch v soutěži s textilní koláží na téma: Krajina mého domova.
Výlet na Třemošnickou vernisáž, kde děti získaly zvláštní uznání, byl nejen úžasným
zážitkem, ale také motivací pro další výtvarné počiny.
S koncem měsíce jsme na košťatech vlétli do víru čarodějnic. Původ a život čarodějnic jsme si připomněli nejen skrze pohádky, vyprávění či různé testy, ale zejména
vlastním zapojením do čarodějnického reje a soutěží. Zkoušeli jste někdy například
sežvýkat žížalu či ovládnout nezkrocené koště na překážkové dráze? Rozhodně jsme
se vyřádili a s nabitou energií vlétli do rozkvetlého května.
Alena Vilišová, ŠD
10
TJ SOKOL ŽEHUŠICE
JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 22. března jsme oslavili svátek všech Josefů společně s kutnohorskou kapelou NOČNÍ MŮRY. Tančilo se, popíjelo, povídalo – zkrátka bylo
veselo. K dobré náladě také přispělo kankánové vystoupení místních sokolek a bohatá tombola, za kterou moc děkujeme všem sponzorům, kterými
byli: MASNA Kolín, OÚ ŽEHUŠICE, ZOS Kačina a.s., Potraviny
Němeček, Potraviny Kotriszová, MĚSTSKÉ KNIHY s.r.o., firma
ADRIA, firma HRAŇO, Obchůdek U MONIKY, Pizzerie POD
KOSTELEM, KONIFERY Žehušice, Zahradnictví Mečířovi, firma
FASTRA, KOMERČNÍ BANKA, ČESKÁ SPOŘITELNA, V. ŠÁLENÝ
(zemědělec), F. HORA – DATALIFE, Kadeřnictví RENATA NOVÁ,
Masáže DANUŠE MÁLKOVÁ.
(-lj-)
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme občanskému sdružení MAS Lípa pro venkov z. s., kterým je městys Žehušice členem, za přidělenou dotaci z Fondu kultury a sportu 2014 ve výši 2 500 Kč na akci „Magická noc“. Již podruhé byla naše žádost podpořena (v loňském roce jsme obdrželi na akci „Cesta kolem světa“ částku ve výši 2 000 Kč). Více o tomto sdružení se můžete dozvědět na www.lipaprovenkov.cz.
(-lj-)
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
„Mladí a neklidní“ ze žehušické klubovny opět ukázali, že umí udělat něco pro svou obec.
Sehnali, ozdobili a postavili májku, která opět zdobí příjezd naší vsi směrem od Rohozce.
Musím říci, že jsou rok od roku většími profíky – strom byl usazen během chviličky, za což
mladým mužům patřil zasloužený potlesk od přítomných.
Většina diváků se poté odebrala na hřiště V Topolech, kde místní hasiči připravili pro veřejnost pálení čarodějnic. Nechyběly ani ošklivé ježibaby, ani ohýnek na opékání. A protože sokolové a hasiči vzali společně akci za svou, tak byla pro děti připravena soutěž o největšího
siláka v přetahování lanem. Díky sokolskému věrnému sponzorovi MASNĚ KOLÍN jsme také obdrželi část buřtíků pro děti zdarma, za což moc děkujeme.
(-lj-)
DĚTSKÝ DEN
V sobotu 31. května 2014 se konal na hřišti za školou dětský den.
Celé odpoledne se neslo v duchu malých a velkých záchranářů.
Všichni soutěžící absolvovali deset disciplín, během kterých si vyzkoušeli svoji zdatnost, odvahu, ale také si prověřili své znalosti.
Děti se neobávaly zachránit uvízlého medvídka nebo panenku na
stromě a tak si pro ně odvážně vylezly po žebříku. Na jiném stanovišti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky na cíl nebo hod „granátem“. Jinde se plazily po zemi jako praví vojáci a dávaly pozor,
aby je nezasáhl proud „vysokého napětí“ anebo si vyzkoušely slalomový běh v igelitových pytlíkách, co kdyby se jednalo o zamořené území. Další svoji zručnost si ověřili při jízdě na kole nebo
při stříkání vody z hadice na plechovky. Svoje znalosti děti prověřovaly při poznávání dopravních značek nebo při hledání obrázků,
kde měly určit, co patří k potřebnému pracovnímu vybavení záchranáře, hasiče či policisty. V neposlední řadě si mohly vyzkoušet, jak správně obvázat poraněnou ruku či nohu. Nad splněním
všech úkolů dohlíželi „dočasní hasiči, policisté, záchranáři a dokonce i vojáci z řad TJ Sokol Žehušice“. Děti poctivě sbíraly
11
razítka za každý dobře provedený úkol a za své vynaložené úsilí obdržely na konci soutěžního odpoledne dárkovou tašku různých sladkostí a věcných odměn.
Hezkým zpestřením nejen pro děti, ale i pro dospělé byly ukázky slaňování profesionálních hasičů z chotusického letiště. Jejich odvážné výkony si skutečně zasloužily velký obdiv a mnohdy i neutichající potlesk. Všichni návštěvníci se také mohli seznámit s výbavou hasičského
auta a děti si dokonce mohly vyzkoušet pravou nefalšovanou hasičskou helmu. Nadšením se jim rozzářily oči i při prohlídce kabiny hasičského auta a hlavně když samy mohly dát povel k hašení vodní stříkačkou. Dalším překvapením dětského dne byla drobná ukázka dravců. Rodiče,
děti a jejich známí si vyslechli poutavý výklad a zblízka si mohli prohlédnout dravé ptáky, kteří pomáhají na chotusickém letišti.
Počasí nám přálo a tak i v průběhu celého odpoledne bylo možné se v klidu občerstvit a doplnit novou energii. V nabídce nechybělo chla­zené
pivo, džusy, limonády nebo i káva, různé cukrovinky a voňavé koblihy. Pod širým nebem plným sluníčka výborně chutnaly i grilované steaky, klobásy nebo dětmi oblíbený párek v rohlíku.
Na závěr bych ráda poděkovala vedení základní školy, které nám poskytlo prostory pro konání této akce a sponzorům, kteří se podíleli zejména na odměnách pro děti: OÚ Žehušice, firmě Hraňo, firmě ADRIA, firmě Městské knihy s.r.o, firmě BESIP, firmě UNIKOM Kutná Hora,
PNEUBAZAR J. Mečíř, Masně Kolín, SPMP Kolín a panu J. Hromasovi.
(-mf-)
Doporučujeme z naší kuchyně
MAZANEC – recept pro domácí pekárnu
Suroviny:
275 ml mléka
100 g rozpuštěného másla nebo Hery
5 lžic krystalového cukru
1 lžička soli
500 g polohrubé mouky
12 g čerstvého droždí nebo 1 lžička sušeného droždí
Možno přidat rozinky, skořici, kakao, kandované ovoce,
nastrouhanou čokoládu…
(-mm-)
PEČENÝ LOSOS S PESTEM
Suroviny:
Filet lososa (cca 800–900 g)
Bazalkové pesto:
1 svazek čerstvé bazalky
hrst piniových ořechů
1 stroužek česneku
hrst strouhaného parmazánu
1dcl olivového oleje
Vše dohladka rozmixujeme. Taky možno použít hotové kupované pesto ve skleničce.
Postup:
Filet položíme na pečící papír (kůží dolů) a filet potřeme bazalkovým pestem. Dáme do trouby na 180 stupňů přibližně na 15 minut.
Doporučená příloha: vařené brambory
(-mm-)
12
13
ČTVRTLETNÍK pro Žehušice a Bojmany. Vychází čtvrtletně, obsahové zaměření – obecní zpravodaj.
Vydává: Úřad městyse Žehušice, Hlavní 53, 285 75 Žehušice, IČ: 00236683, tel.: 327 399 114. Redakční rada: Mgr. Linda Johanidesová,
Marcela Forštová, DiS., Ludmila Pernicová, Ing. Margita Matulová. Evidenční číslo: MK ČR E 20038. E-mail: [email protected]
Výroba: Městské knihy s.r.o., Žehušice.
14

Podobné dokumenty