poloprofesionální prací stroj

Komentáře

Transkript

poloprofesionální prací stroj
POLOPROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJ
11kg
PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE
549223
Datum vydání: Srpen 2012
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
POLOPROFESIONÁLNÍ PRACÍ
STROJ
Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte tento manuál. Tímto se
zjednoduší instalace a bude zajištěno, že se provede správným a bezpečným
způsobem. Po instalaci uložte tento manuál v blízkosti pracího stroje
pro případné nahlédnutí.
VERZE
s mincovníkem, stohovatelné
s mincovníkem
OPL
2 POPIS VÝROBKU VLASTNOSTI VÝROBKU PŘÍMÝ SYSTÉM POHONU Bezkomutátorový stejnosměrný motor přímo pohání buben bez použití řemene a řemenice. SKLOPNÝ BUBEN A VELMI VELKÝ OTVOR DVEŘÍ Sklopný buben a velmi velký otvor dveří usnadňují plnění a vyložení prádla. VELKÁ KAPACITA Větší buben znamená nejen efektivnější převracení prádla a vyšší odstředivou sílu, ale také menší zamotávání a mačkání prádla. Je možné prát i těžší kusy velkých rozměrů, jako jsou pokrývky, povlečení a záclony. PRŮHLEDOVÉ VELKÉ DVEŘE Můžete sledovat prádlo během celého cyklu. MAGNETICKÁ ZÁPADKA DVEŘÍ Bezpečné a pohodlné zajištění dveří v lehce pootevřeném stavu pomocí magnetické západky dveří. Tím se podporuje cirkulace vzduchu a tedy vyschnutí vnitřní části stroje. Tuto funkci aktivujete tak, že po vyjmutí prádla z pracího stroje nezavřete dveře na doraz. Když se magnetická západka dotkne kovového pláště pracího stroje, zajistí dveře v lehce pootevřeném stavu, čímž je umožněno vyschnutí vnitřní části pracího stroje. NEREZOVÝ OCELOVÝ BUBEN DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INSTRUKCE VÝSTRAHA Pro vaši vlastní bezpečnost je nutné dodržovat informace uvedené v tomto manuálu, aby se minimalizovalo nebezpečí požáru nebo výbuchu, zásahu elektrickým proudem, a aby se zamezilo škodám na majetku, zraněním nebo usmrcení osob. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních osob je velmi důležitá. V tomto manuálu a na Vašem spotřebiči uvádíme mnoho důležitých bezpečnostních pokynů. Vždy si všechny bezpečnostní pokyny přečtěte a dodržujte je. Toto je symbol bezpečnostní výstrahy. Tento symbol vás upozorňuje na potenciální nebezpečí, která vás nebo jiné osoby mohou usmrtit nebo zranit. Veškeré bezpečnostní pokyny jsou uvedeny za symbolem bezpečnostní výstrahy a za výrazem NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA nebo POZOR. Tyto výrazy mají následující význam: NEBEZPEČÍ Pokud okamžitě nedodržíte uvedené pokyny, dojde k vašemu usmrcení nebo vážnému zranění. VÝSTRAHA Pokud nedodržíte uvedené pokyny, může dojít k vašemu usmrcení nebo vážnému zranění. POZOR Pokud nedodržíte uvedené pokyny, může dojít k lehkému zranění nebo k poškození zařízení. Veškeré bezpečnostní pokyny Vám sdělí, jaké je potenciální nebezpečí, jak snížit riziko zranění a k čemu dojde, pokud uvedené pokyny nedodržíte. 4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INSTRUKCE VÝSTRAHA Pro vaši vlastní bezpečnost je nutné dodržovat informace uvedené v tomto manuálu, aby se minimalizovalo nebezpečí požáru nebo výbuchu, zásahu elektrickým proudem, a aby se zamezilo škodám na majetku, zraněním nebo usmrcení osob. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHA Aby se snížilo riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání pracího stroje dodržujte základní opatření, včetně následujících:  Před používáním pracího stroje si přečtěte veškeré pokyny.  Neperte věci, které byly dříve čištěny, prány, namočeny nebo znečištěny benzínem, ředidly pro čištění za sucha nebo jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, jelikož uvolňují výpary, které by se mohly vznítit nebo explodovat.  Nepřidávejte do prací lázně benzín, ředidla pro čištění za sucha ani jiné hořlavé nebo výbušné látky. Tyto látky uvolňují výpary, které by se mohly vznítit nebo explodovat.  Za určitých podmínek se v horkovodním systému, který nebyl používán déle než 2 týdny, může tvořit vodíkový plyn. VODÍKOVÝ PLYN JE VÝBUŠNÝ. Pokud nebyl horkovodní systém používán po takovou dobu, zapněte před zahájením používání pracího stroje všechny horkovodní kohoutky a nechte z každého z nich vytékat vodu po dobu několika minut. Tak se veškerý nahromaděný vodíkový plyn uvolní. Jelikož je tento plyn hořlavý, po tuto dobu nekuřte ani nemanipulujte s otevřeným plamenem.  Nenechte děti, aby si hrály na pracím stroji nebo uvnitř pracího stroje. Pečlivě děti hlídejte, pokud se prací stroj používá v jejich blízkosti.  Před vyřazením stroje z provozu nebo před jeho likvidací odstraňte dveře, aby se uvnitř nemohly děti ukrývat.  Neinstalujte ani neskladujte stroj v místě, kde by byl vystavena povětrnostním vlivům.  Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky.  Neopravujte a nenahrazujte kterékoliv části stroje nebo se nesnažte o jakýkoliv servis, pokud tak není specificky doporučeno v instrukcích pro údržbu nebo v servisních instrukcích za předpokladu, že těmto instrukcím rozumíte a jste schopni to zvládnout.  Požadavky na uzemnění jsou uvedeny v pokynech k instalaci.  VŽDY dodržujte instrukce uvedené na tkaninách stanovené výrobcem.  Nevkládejte do stroje věci znečištěné kuchyňským olejem. Věci znečištěné kuchyňským olejem mohou podporovat chemickou reakci, která by mohla přispět ke vzniku požáru.  Nepoužívejte změkčovače látek ani přípravky odstraňující statickou energii, pokud to není doporučeno výrobcem takového změkčovače nebo přípravku. UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE POKYNY PRO UZEMNĚNÍ Tento spotřebič musí být uzemněný. V případě závady nebo poruchy sníží uzemnění riziko zásahu elektrickým proudem tím, že poskytuje elektrickém proudu cestu nejmenšího odporu. Tento spotřebič je vybaven napájecí šňůrou, která má zemnicí vodič zařízení a uzemňovací zástrčku. Tato zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je řádně instalována a uzemněna v souladu se všemi místními normami a předpisy. • Nepoužívejte adaptér ani prodlužovací šňůru. • Neodstraňujte zemnicí kolík. • Pokud není vhodná zásuvka v dispozici, poraďte se s elektrotechnikem. VÝSTRAHA Nesprávné zapojení zemnicího vodiče může mít za následek nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je tento spotřebič řádně uzemněný, poraďte se s kvalifikovaným elektrotechnikem nebo servisním pracovníkem. Neupravujte zástrčku dodanou s tímto spotřebičem; pokud zástrčka není přizpůsobena do vaší zásuvky, nechte kvalifikovaného elektrikáře instalovat správnou zástrčku. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 5 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VÝSTRAHA Pro vaši vlastní bezpečnost je nutné dodržovat informace uvedené v tomto manuálu, aby se minimalizovalo nebezpečí požáru nebo výbuchu, zásahu elektrickým proudem, a aby se zamezilo škodám na majetku, zraněním nebo usmrcení osob. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO INSTALACI VÝSTRAHA Aby se snížilo riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání stroje dodržujte základní opatření, včetně následujících:  Podrobné pokyny pro uzemnění naleznete v části POKYNY K INSTALACI. Pokyny k instalaci jsou přiloženy v pracím stroji, aby do nich mohl pracovník provádějící instalaci nahlédnout. Pokud se stroj přemístí na nové místo, nechte jej zkontrolovat a znovu nainstalovat kvalifikovaným servisním pracovníkem. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Za žádných okolností nezkracujte ani jinak neodstraňujte třetí (zemnicí) kolík z napájecí šňůry. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Pro osobní bezpečnost musí být tento spotřebič řádně uzemněn. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Napájecí šňůra tohoto spotřebiče je vybavena tříkolíkovu (zemnicí) zástrčkou, která zapadá do standardní tříkolíkové (zemnicí) elektrické zásuvky, aby se minimalizovalo nebezpečí zásahu elektrickým proudem z tohoto spotřebiče.  Prací stroj musí být zapojený do uzemněné zásuvky 220‐240 V~, 50 Hz. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Nechte elektrickou zásuvku a napájecí obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrotechnikem, aby se ověřilo, že je zásuvka řádně uzemněná. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Pokud máte standardní dvoukolíkovou elektrickou zásuvkou, je vaší osobní zodpovědností a povinností nechat ji vyměnit za řádně uzemněnou tříkolíkovou elektrickou zásuvku. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Neinstalujte prací stroj na koberec. Instalujte prací stroj na pevnou podlahu. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné poškození stroje.  Otvory v podlaze nesmí být ucpány kobercem.  Neodstraňujte zemnicí kolík. Nepoužívejte adaptér ani prodlužovací šňůru. Zapojení proveďte do uzemněné tříkolíkové zásuvky. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Prací stroj musí být vždy zapojen do své vlastní elektrické zásuvky, která má jmenovité napětí odpovídající typovému štítku. Jen tak je zajištěn optimální výkon, a zamezuje se tím přetížení domovních okruhů, což by mohlo způsobit nebezpečí požáru od přehřátých vodičů.  Nikdy nevytahujte prací stroj ze zásuvky táhnutím za napájecí šňůru. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Všechny napájecí šňůry, které se roztřepí nebo jinak poškodí, okamžitě opravte nebo vyměňte. Nepoužívejte šňůru, která vykazuje trhlinky nebo poškození odřením po délce nebo na některé straně. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Při instalaci nebo přemisťování pracího stroje dbejte na to, by nedošlo k propíchnutí, zmáčknutí nebo poškození napájecí šňůry. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Tento prací stroj musí být instalován a elektricky uzemněn pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem v souladu s místními předpisy, aby se zamezilo zásahu elektrickým proudem a aby byl zajištěn stabilní provoz.  Prací stroj je těžký. Pro instalaci a přemisťování tohoto spotřebiče jsou zapotřebí nejméně dvě osoby. Mohlo by dojít ke zranění zad nebo jinému zranění.  Prací stroj instalujte a skladujte v místě, kde nebude vystaven teplotám pod bodem mrazu ani vnějším povětrnostním vlivům. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné poškození pracího stroje.  Prací stroj neinstalujte ve vlhkých prostorech, aby se snížilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Ke snížení rizika zranění osob dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy doporučené v průmyslu, včetně používání dlouhých rukavic a bezpečnostních brýlí. Nedodržení všech bezpečnostních výstrah uvedených v tomto manuálu může mít za následek škody na majetku, zranění nebo usmrcení osob.  Udržujte prostor pod a kolem vašich spotřebičů bez hořlavých materiálů, jako je textilní prach, papír, hadry, chemikálie apod. Jinak může dojít k požáru. 6 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VÝSTRAHA Pro vaši vlastní bezpečnost je nutné dodržovat informace uvedené v tomto manuálu, aby se minimalizovalo nebezpečí požáru nebo výbuchu, zásahu elektrickým proudem, a aby se zamezilo škodám na majetku, zraněním nebo usmrcení osob. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ, ÚDRŽBU, ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACI STROJE VÝSTRAHA Aby se snížilo riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob během používání pracího stroje dodržujte základní opatření, včetně následujících:  Před čištěním pracího stroje vždy prací stroj odpojte od elektrické zásuvky, aby se zamezilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem.  Nikdy k čištění pracího stroje nepoužívejte agresivní chemikálie, abrazivní čističe ani ředidla. Došlo by k poškození povrchu.  Nepokládejte na prací stroj hadry ani oděvy znečištěné olejem nebo tukem. Tyto látky uvolňují výpary, které by se mohly vznítit.  Neperte věci, které jsou znečištěné rostlinným nebo kuchyňským olejem. Tyto věci mohou po vyprání obsahovat určité množství oleje. Z důvodu tohoto zbytkového oleje může dojít k doutnání nebo vznícení látky.  Před prováděním údržby odpojte tento spotřebič od přívodu elektrické energie. Přepnutím ovládacích prvků do polohy VYPNUTO neodpojíte tento spotřebič od zdroje napájení. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Nekombinujte prací přípravky pro použití v první náplni pokud to není na štítku předepsáno. Nemíchejte chlorové bělidlo s kyselinami, např. octem. Při používání pracích prostředků dodržujte pokyny uvedené na obalu. Nesprávné použití může vytvářet jedovatý plyn s následkem vážného zranění nebo usmrcení.  Nesahejte do pracího stroje, když se její části pohybují. Před plněním, vyjmutím a přidáváním prádla stiskněte tlačítko přepínače cyklů a počkejte, dokud se buben zcela nezastaví. Poté můžete sahat do pracího bubnu. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Tento přístroj není určen k používání dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud tyto osoby nejsou pod pozorným dohledem.  Dbejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem.  Nenechte děti hrát na pracím stroji nebo uvnitř. Pečlivě děti hlídejte, pokud je prací stroj v provozu v jejich blízkosti. Nedodržení těchto výstrah může mít za následek vážná zranění.  Po vybalení pracího stroje zlikvidujte kartón, plastový obal a další obalové materiály. Děti by je mohly používat ke hraní. Kartóny zakryté hadry, prostěradly nebo plastovými fóliemi se mohou stát vzduchotěsnými komorami. Nedodržení těchto výstrah může mít za následek vážná zranění.  Skladujte prací prostředky mimo dosah dětí. Aby se zamezilo zranění, dodržujte veškeré výstrahy uvedené na štítcích výrobků. Nedodržení těchto výstrah může mít za následek vážná zranění.  Před vyřazením pracího stroje z provozu nebo před jeho likvidací odstraňte dveře, aby nemohlo dojít k náhodnému zavření dětí nebo zvířatům. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit zranění nebo usmrcení.  Pro přívod vody použijte nové hadice. Nepoužívejte staré hadice. OBSAH 7 OBSAH 2 3 4 4 5 6 8 8 9 13 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 POPIS VÝROBKU DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE INSTRUKCE PRO UZEMNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO INSTALACI BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO POUŽITÍ, ÚDRŽBU, ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACI POPIS PRACÍHO STROJE Součásti a příslušenství Popis ovládacího panelu POKYNY K INSTALACI Kontrola a výběr vhodného místa Vybalení a odstranění přepravních šroubů Připojení přívodu vody Připojení vypouštění vody Vyrovnání pracího stroje PŘÍPRAVA Pokyny k péči o tkaninu před pracím cyklem Štítky péče o tkaninu Třídění prádla Násypka Plnění násypky OBSLUHA PRACÍHO STROJE PROGRAMOVACÍ REŽIM Verze s mincovníkem – struktura programovacího
režimu Programovací režim – režim nastavení ‐ 1. Změna běžné cenu ‐ 2. Změna běžné ceny „studeného“ praní ‐ 3. Změna běžné ceny „horkého“ praní ‐ 4. Změna speciální ceny ‐ 5. Změny speciální ceny studeného praní ‐ 6. Změna speciální ceny teplého praní ‐ 7. Změna speciální ceny horkého praní ‐ 8. Změna ceny pro prodloužení doby praní ‐ 9. Nastavení prodloužení doby praní ‐ 10. Vstup do „FEA1“ ‐ 10‐1. Nastavení dne se speciální cenou ‐ 10‐2. Nastavení prodloužení praní ‐ 10‐3. Nastavení typu platby ‐ 10‐4. Nastavení předeprání ‐ 11. Zadání dne se speciální cenou ‐ 11‐1. Přepnutí na neděli ‐ 12. Nastavení času zahájení speciální ceny 41 ‐ 13. Nastavení času ukončení speciální ceny 42 ‐ 14. Nastavení doby praní 43 ‐ 15. Nastavení časů máchání za cyklus 44 ‐ 16. Nastavení doby máchání 45 ‐ 17. Maximální rychlost odstředění – celková doba odstředění závisí na otáčkách 46 ‐ 18. Hodnota mince 1 47 ‐ 19. Hodnota mince 2 48 ‐ 20. Změna ceny při přidávání mincí 49 ‐ 21. Změna hladiny vody 50 ‐ 22. Nastavení hlasitosti pípnutí sirénky 51 ‐ 23. Čas pro spuštění stroje (verze s mincovníkem) 52 ‐ 24. Nastavení ovládání stroje 53 Programovací režim – testovací režim 53 ‐ 1. „LqC1“ 54 ‐ 2. Reset továrního nastavení – „EEPt“ 55 ‐ 3. Nastavení času 56 ‐ 4. Bezplatný cyklus 57 ‐ 5. Ukončení cyklu 58 Programovací režim ‐ režim sběru dat 58 Seznam režim sběru dat 59 Verze OPL ‐ struktura programovacího režimu 60 ‐ 1. Vstup do „FEA1“ 61 ‐ 1‐1. Nastavení předeprání 62 ‐ 2. Nastavení časů máchání za cyklus 63 ‐ 3. Nastavení doby máchání 64 ‐ 4. Maximální rychlost odstředění – celková doba odstředění závisí na otáčkách 65 ‐ 5. Změna hladiny vody 66 ‐ 6. Nastavení hlasitosti pípnutí sirénky 67 ‐ 7. Čas pro spuštění stroje (verze s mincovníkem) 68 ‐ 8. Vstup do „tyPE“ 69 Programovací režim – testovací režim 69 ‐ 1. „LqC1“ 70 ‐ 2. Nastavení času 71 ‐ 3. Ukončení cyklu 72 ‐ 4. Heslo 73 ‐ 5. VYČIŠTĚNÍ BUBNU – „tcl“ 74 ÚDRŽBA 74 74 ‐ 74 ‐ 75 ‐ 76 ‐ 77 ‐ 78 79 79 79 Péče po praní Uskladnění pračky Čištění násypky Čištění filtrů přívodu vody Čištění filtru vypouštěcího čerpadla Čištění těsnění dveří REŽIM PORUCH OBNOVA PO PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PRACÍHO STROJE TECHNICKÉ PARAMETRY 8 POPIS PRACÍHO STROJE POPIS PRACÍHO STROJE Součásti a příslušenství Součásti Násypka pracího prostředku Ovládací panel Dveře Magnetická západka dveří (viz strana 2)
Těsnění dveří Prací buben Přívod vody Přepravní šrouby Napájecí šňůra Vypouštěcí hadice Vyrovnávací nožky Kryt filtru vypouštěcího čerpadla
Filtr vypouštěcího čerpadla Vypouštěcí hadice Příslušenství Napouštěcí hadice horké a studené vody Klíč (pro sejmutí přepravních šroubů a seřizovacích nožek) Protiskluzové podložky Vazací pásek (pro zajištění vypouštěcí hadice) Krytky (4) (pro zakrytí otvorů pro přepravní šrouby) Podpěra (pro zajištění vypouštěcí hadice) POPIS PRACÍHO STROJE 9 Popis ovládacího panelu Verze s mincovníkem ‐ Instalace vedle sebe Tlačítko volitelných funkcí Verze s mincovníkem ‐ Instalace na sebe (stohovatelné) 1. LED displej 2. Tlačítko cyklů 3. Tlačítko volitelných cyklů Tlačítko volitelných funkcí 4. Tlačítko Start 5. Stavové LED diody 10 POPIS PRACÍHO STROJE Stavové LED diody LED displej Tlačítko cyklů Tlačítko Start Tlačítko volitelných cyklů LED displej Tlačítko volitelných funkcí Displej zobrazuje cenu, zbývající čas a programovací možnosti. Dále jsou zde zobrazeny chybové kódy. Po vložení další mince nebo hotovosti je možné zvýšit dobu praní nebo přidat cyklus máchaní. Tlačítko cyklu Tlačítko Start Pokud je uhrazena plná cena a zvolen cyklus, začne blikat LED dioda START. Stavy LED diod LED dioda Stiskem tlačítka CYCLE (cyklus) volíte požadovaný cyklus podle druhu a stavu prádla. BÍLÉ PRÁDLO (WHITES) Popis Tato LED dioda bliká, když probíhá prací cyklus. Používá se pro horké praní bílého prádla, stolní ubrusy a velmi znečištěné prádlo. Tato LED dioda bliká, když probíhá cyklus máchání. BAREVNÉ PRÁDLO (COLORS) Pro teplé praní prádla jako jsou džínsy, manšestr nebo pracovní oděvy. Tato LED dioda bliká, když probíhá cyklus odstředění. JEMNÉ PRÁDLO (DELICATES) Pro studené praní syntetických látek, jako jsou pletené textilie a nežehlené povrchy. PRÁDLO NEVYŽADUJÍCÍ ŽEHLENÍ (PERM. PRESS) Pro teplé praní odolných textilií, jako jsou pracovní oděvy. Tato LED dioda bliká, když je aktivován dveřní zámek. POPIS PRACÍHO STROJE 11 Popis ovládacího panelu Verze OPL ‐ Instalace vede sebe i na sebe (stohovatelné) 1. LED displej 2. Tlačítko cyklů 3. Tlačítko volitelných cyklů Tlačítko volitelných funkcí 4. Tlačítko Start 5. Stavové LED diody 12 POPIS PRACÍHO STROJE Stavové LED diody LED displej Tlačítko cyklů Tlačítko Start Tlačítko volitelných cyklů LED displej Tlačítko volitelných funkcí Displej zobrazuje cenu, zbývající čas a programovací možnosti. Dále jsou zde zobrazeny chybové kódy. MÁCHÁNÍ A ODSTŘEĎĚNÍ (RINSE+SPIN) Pouze máchání, vypouštění a odstředění Tento cyklus použijte pro máchání prádla. Tlačítko cyklů Stiskem tlačítka CYCLE (cyklus) volíte požadovaný cyklus podle druhu a stavu prádla. Tlačítko Start Pokud je uhrazena plná cena a zvolen cyklus, začne blikat LED dioda START. Stavové LED diody LED dioda Popis Tato LED dioda bliká, když probíhá prací cyklus. VYVÁŘKA 90°C (MEDICAL) Pro hygienické praní s teplotou nad 75°C, např. bílé prádlo, dětské prádlo, prostěradla a spodní prádlo. Tato LED dioda bliká, když probíhá cyklus máchání. HORKÉ 75°C (HOT) Použití pro silně znečištěné prádlo, jako např. bílé prádlo, dětské prádlo, prostěradla a spodní prádlo. Tato LED dioda bliká, když probíhá cyklus odstředění. BĚŽNÉ 60°C (NORMAL) Použití pro silně znečištěné prádlo, jako např. dětské prádlo, spodní prádlo a bílé prádlo. BĚŽNÉ 40°C (NORMAL) Pro běžně znečištěné prádlo, jako bavlna, len, ručníky, košile a džíny. Tato LED dioda bliká, když je aktivován dveřní zámek POKYNY K INSTALACI 13 POKYNY K INSTALACI Umístění stroje Instalace na podlahu Instalujte prací stroj na pevnou podlahu, která je dostatečně pevná a tuhá, aby unesla hmotnost stroje v plně zatíženém stavu bez deformací a průhybu. Pokud je podlaha příliš pružná, bude nutné ji vyztužit, aby se podlaha zpevnila. Pokud není podlaha tuhá, může způsobovat značné chvění a hluk. 1. Před instalací podlahu vyčistěte. ‐ Ujistěte se, že vyberete pevnou a rovnou podlahu. 2. Pro přepravu a vybalení stroje jsou zapotřebí nejméně dvě osoby. 3. Pro instalaci nechte dostatečný prostor mezi stěnami a strojem. Požadavky na prostor Musíte zajistit dostatečný prostor pro přívod vody, vypouštění vody a proudění vzduchu. UPOZORNĚNÍ  Nezapomeňte na výčnělky ve stěně, dveřích a podlaze, mohou zvyšovat požadované vzdálenosti. UPOZORNĚNÍ  Podlaha musí být dostatečně pevná a tuhá, aby unesla hmotnost stroje v plně zatíženém stavu bez deformací a průhybu. Pokud je vaše podlaha příliš pružná, budete ji možná muset vyztužit, aby byla pevnější. Podlaha, která je dostatečně pevná pro prací stroj plněný shora, nemusí být dostatečně pevná pro prací stroj plněný z čelní strany z důvodu odlišných otáček a směru odstřeďování. Pokud není vaše podlaha pevná, bude prací stroj vibrovat.  Před instalací pracího stroje se ujistěte, že je podlaha čistá, suchá, bez prachu, špíny, vody a oleje tak, aby nožky stroje „neklouzaly“. Vyrovnávací nožky, které se by se „pohybovaly“ nebo „klouzaly“ po podlaze, by přispívaly k nadměrnému chvění a hluku z důvodu nedostatečného kontaktu s podlahou. 14
POKYNY K INSTALACI
Vybalení a odstranění přepravních
šroubů
Při vyjímání pracího stroje z kartónového balení nezapomeňte
vyjmout pěnovou podpěru bubnu uprostřed kartónu.
Pokud musíte stroj položit za účelem odstranění obalového
materiálu, vždy ji pokládejte opatrně na bok. NEPOKLÁDEJTE prací
stroj na přední nebo zadní stranu.
1 Odstraňte čtyři přepravní šrouby pomocí klíče.
(Klíč je součást dodávky).
Jisticí
prvek
Přepravní
šroub
2 Čtyři krytky otvorů obsažené v balíčku
s příslušenstvím nasaďte do otvorů pro
přepravní šrouby.
Pěnová podpěra bubnu
Kartónové
balení
Krytka
UPOZORNĚNÍ
 Uschovejte kompletní šrouby pro budoucí
použití. Aby se zamezilo poškození
vnitřních částí, NEPŘEPRAVUJTE prací stroj
bez nasazených přepravních šroubů.
 Pokud neodstraníte přepravní šrouby a
přídržné prvky, může docházet ke značným
vibracím a hluku, což může vést k trvalému
poškození pracího stroje. Napájecí šňůra je
zajištěna k zadní části stroje pomocí
přepravního šroubu, aby se pomohlo zamezit
provozování stroje s nasazenými
přepravními šrouby.
POKYNY K INSTALACI 15 Připojení přívodu vody 1 Zkontrolujte pryžová těsněné na obou stranách hadice. ‐ Nasaďte pryžové těsnění do závitové spojky na každé hadici, aby se zamezilo úniku vody. Pryžové těsnění Pryžové těsnění
4 Připevněte hadice ke vstupům vody pevně rukou a pak utáhněte kleštěmi o další 2/3 otáčky. ‐ Modrou hadici připojte ke vstupu studené vody a červenou hadici ke vstupu horké vody. Vstup studené vody Vstup horké vody Vodní hadice (ke kohoutu) Vodní hadice (k vodnímu vstupu na pračce) 2 Pevně připojte přívodní hadice vody ke kohoutům HORKÉ a STUDENÉ vody rukou a pak ještě utáhněte kleštěmi o 2/3 otáčky. ‐ Modrou hadici připojte ke kohoutu studené vody a červenou hadici ke kohoutu horké vody. VÝSTRAHA  Hadice nedotahujte příliš silně. Přetažením by se mohly poškodit ventily a následkem netěsnosti by mohlo dojít ke škodě na majetku. 5 Otevřete kohouty a zkontrolujte těsnost. ‐ Pokud voda uniká, znovu proveďte kroky 1 až 4. UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA  Nedotahujte příliš silně. Mohlo by dojít k poškození spojky. 3 Po připojení vstupní hadice k vodním kohoutům otevřete vodní kohouty, aby se vypláchly cizí látky (špína, písek nebo piliny) z přívodu vody. Nechte vodu téct do kbelíku a zkontrolujte její teplotu.  Pro vlastní bezpečnost a pro prodloužení životnosti výrobku používejte pouze originální nebo předepsané díly. Výrobce neodpovídá za špatnou funkci výrobku nebo poruchy způsobené použitím neoriginálních dílů, nebo použitím dílů, které nejsou předepsány od výrobce.  Při instalaci pračky používejte nové hadice. Nepoužívejte staré hadice. Používejte pouze přívodní hadice dodané s pračkou. Výrobce nedoporučuje používat hadice jiných výrobců.  Pravidelně hadice kontrolujte, zda nejsou prasklé, netěsní nebo jsou opotřebované; hadice vyměňujte každých 5 let.  Bezdůvodně hadice nenatahujte a ujistěte se, zda nejsou zmáčknuty jinými předměty.  Vstupní tlak vody musí být v rozsahu 14,5 PSI až 116 PSI (100~800 kPa). Pokud je vstupní tlak vody vyšší než 116 PSI, je nutné instalovat redukční tlakový ventil.  K zajištění optimálního výkonu pračky by měla být teplota horké vody nastavena na 120‐135 °F (48‐57 °C) a teplota studené vody 60 °F (15 °C). 16 POKYNY K INSTALACI Připojení vypouštění Zajistěte vypouštěcí hadici v jejím místě, aby se zamezilo jejímu pohybu a netěsnostem. UPOZORNĚNÍ  Vypouštěcí hadice musí být řádně zajištěná. Nezajištění vypouštěcí hadice může způsobit vytopení a závady.  Celková výška konce hadice by neměla převyšovat 244,8 cm (96“) od spodní části pračky.  Vypouštění musí být instalováno v souladu s veškerými platnými místními normami a předpisy.
 Ujistěte se, že přívodní hadice nejsou napínány, nejsou skřípnuté, zmáčknuté nebo zlomené. Použití vypouštěcí nádoby 1 Pomocí podpěry zajistěte konec hadice. ‐ Připevněte podpěru do vzdálenosti max. 10 cm (4“ ) od konce vypouštěcí hadice. Pokud je vypouštěcí hadice delší než 10 cm (4“ ) od konce podpěry, mohly by se v pračce rozšířit plísně nebo mikroorganismy. Nejvýše
10 cm (4“) Podpěra
Použití vypouštěcí hadice 1 Pomocí podpěry zajistěte konec hadice. ‐ Připevněte podpěru do vzdálenosti max. 10 cm (4“ ) 2 Zavěste konec vypouštěcí hadice přes hranu od konce vypouštěcí hadice. Pokud je vypouštěcí vypouštěcí nádoby. hadice delší než 10 cm (4“ ) od konce podpěry, Podpěra mohly by se v pračce rozšířit plísně nebo mikroorganismy. Vypouštěcí nádoba Nejvýše 10 cm (4“) Podpěra
Vypouštěcí hadice Vazací pásek
2 Zasuňte konec vypouštěcí hadice do stoupacího 3 Vypouštěcí hadici zajistěte vazacím páskem. potrubí. Podpěra
Vypouštěcí hadice
3 Vypouštěcí hadici zajistěte vazacím páskem. POKYNY K INSTALACI 17 Vyrovnání pračky Buben se otáčí velmi vysokými otáčkami. Pro minimalizaci chvění, hluku a nežádoucího pohybu musí být podlaha dokonale rovná a pevná. 1 Zkontrolujte vyrovnání pračky. ‐ Zakymácením za horní hrany pračky zkontrolujte přesné vyrovnání pračky zda se nekymácí nebo položte vodováhu na pračku. Sklon pračky nesmí přesáhnout 1° a všechny čtyři vyrovnávací nožky musí pevně spočívat na podlaze. Vodováha
4 Znovu ověřte vyrovnání pračky.  Lehce zatlačte nebo zakymácejte horními hranami pračky a ujistěte se, že se pračka nekymácí.  Pokud se pračka kymácí, opakujte kroky 1 až 3. VÝSTRAHA  Pokud nebude prací stroje vyrovnaný může dojít k poruše způsobené nadměrným chvěním a hlukem.
 Vyrovnávací nožky používejte pouze při vyrovnávání pračky. Pokud bezúčelně zvedáte vyrovnávací nožky, může docházet k nadměrnému chvění pračky. 2 Otáčejte spodními vyrovnávacími nožkami ve směru hodinových ručiček a vyrovnejte pračku. ‐ Otáčením ve směru hodinových ručiček pračku zvedáte. 3 Když je pračka vyrovnaná, otočte pojistné matice proti směru hodinových ručiček a utáhněte je. Použití protiskluzových podložek (volitelné) Pokud pračku instalujete na kluzký povrch, může se z důvodu nadměrného chvění „pohybovat“. Nesprávné vyrovnání může způsobit závady způsobené hlukem a chvěním. V takovém případě umístěte pod vyrovnávací nožky protiskluzové podložky a upravte vyrovnání. 1 Před položením protiskluzových podložek podlahu vyčistěte. ‐ Pomocí suchého hadru odstraňte veškeré cizí předměty a případnou vlhkost. Pokud zůstane podlaha mokrá, mohou protiskluzové podložky klouzat. 2 Po umístění pračky do instalačního prostoru pračku vyrovnejte. 3 Položte protiskluzovou podložku přilnavou stranou
dolů. ‐ Neúčinnější je instalovat protiskluzové podložky pod přední nožky. Pokud je obtížné umístit podložky pod přední nožky, umístěte je pod zadní nožky. Horní strana Pevně utáhněte všechny 4 pojistné matice klíčem. Přilnavá strana Sejměte krycí vrstvu 4 Znovu ověřte vyrovnání pračky. ‐ Lehce zatlačte nebo zakymácejte horními hranami pračky a ujistěte se, že se pračka nekymácí. Pokud se pračka kymácí, vyrovnejte ji. 18 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA Pokyny před pracím cyklem Přečtěte si a dodržujte následující pokyny, aby se zamezilo sražení nebo poškození prádla.  Zkontrolujte všechny kapsy a ujistěte se, že jsou prázdné. Předměty, jako jsou svorky, zápalky, pera, mince a klíče mohou poškodit vaši pračku a vaše oblečení.  Zavřete zipy, háčky a zavazovací šňůrky, aby se zamezilo zamotání nebo uvíznutí těchto předmětů na jiném oblečení.  Velmi znečištěná místa před praním ošetřete. ‐ Tím dosáhnete čistého výsledku bez skvrn.  Smíchejte velké a malé kusy prádla v jedné náplni. Nejprve vložte vždy velké kusy.  Velké kusy prádla by neměly tvořit více než polovinu celkové náplně praní.  Pračku lze plně naložit, ale buben by neměl být těsně naplněn prádlem. ‐ Dveře pračky se musí snadno zavírat.  Neperte jednotlivé kusy prádla, kromě velkých položek, jako jsou deky. Ujistěte se, že v náplni perete prádlo podobného typu materiálu. ‐ Praní jediného malého kusu prádla může způsobit nevyváženost bubnu, chvění a nadměrnou hlučnost.  Neperte impregnované prádlo. ‐ Mohlo by dojít k nadměrným vibracím a tímto následkem by mohlo dojít k poškození bubnu.  Zkontrolujte, zda v prostoru těsnění dveří nejsou žádné cizí předměty a dejte pozor, aby se zde nezachytily kusy prádla. ‐ Cizí předměty v prostoru těsnění dveří mohou znečistit prádlo a při zachycení prádla by mohlo dojít k úniku vody.  Spodní prádlo nebo malé lehké kusy perte v prací síťce. ‐ Malé lehké kusy by se mohly zachytit do těsnění dveří a háček podprsenky může poškodit jiné prádlo nebo buben.  Před praním vykartáčujte silné nečistoty, prach nebo vlasy z prádla. ‐ Prádlo se nemusí čistě vyprat, pokud je na látkách nečistota nebo písek, nebo může dojít k poškození prádla oděrem cizích předmětů o textil.  Deky perte jednotlivě. ‐ Praní více dek najednou nemusí přinést čistý výsledek z důvodu zamotání nebo nevyváženosti náplně pračky.  Vždy roztřiďte prádlo podle jeho barvy a perte jej odděleně pro zamezení puštění barev. ‐ Prádlo by se mohlo poškodit nebo zabarvit vlivem puštění barev nebo vlivem přenosu cizích předmětů z jednoho kusu na druhý. PŘÍPRAVA 19 Štítky péče o prádlo Třídění prádla Na většině kusů prádla jsou štítky obsahují pokyny pro Doporučujeme třídit prádlo do podobných dávek, správnou péči o prádlo. které se mohou prát ve stejném cyklu. Třídění prádla ‐ viz následující tabulka. Kategorie Znak Pokyn Ruční praní Praní v pračce, normální cyklus Používat „nemačkavé“
nastavení pračky (která má ochlazování nebo studenou sprchu před sníženým odstřeďováním) Používat šetrné/jemné nastavení pračky (pomalé otáčky a/nebo snížená doba praní Praní Neperte Teplota vody Studená/ochlazování
Bělidlo (dle potřeby) Pouze nechlorové bělidlo (dle potřeby) Horká Symboly bělení Neodstřeďujte
Teplá Barevné Znečištění Nebělit Tkanina Prach Bílé / světlé / tmavé Silné / běžné / lehké Jemné / snadná péče / silná bavlna Uvolňuje prach / pohlcuje prach 20 PŘÍPRAVA Násypka Sekce tekutého bělidla Násypka se skládá ze tří sekcí, které jsou určeny pro: • Tekuté chlorové bělidlo. • Tekutý změkčovač textilií. • Tekutý nebo práškový prací prostředek a bělidlo pro barevné prádlo pro hlavní praní. Všechny prací prostředky mohou být přidány do příslušných sekcí násypky najednou. Budou přidány do praní ve správný okamžik, který je vhodný pro nejúčinnější čištění. Po přidání pracích prostředků do násypky zavřete přihrádku násypky. Postup přidání pracího prostředku, bělidla a změkčovače textilií do automatické násypky: 1. Otevřete přihrádku násypky. 2. Vložte prací prostředky do příslušných sekcí. 3. Pomalu zavřete přihrádku násypky, aby nedošlo
k předčasnému přidání pracích prostředků do praní. UPOZORNĚNÍ  Je běžné, že na konci cyklu zůstane v sekcích zásobníku malé množství vody.
Plnění násypky Sekce hlavního pracího prostředku Tato sekce je určena pro prací prostředek pro hlavní prací cyklus, který se přidává do prádla na začátku každého cyklu. Dodržujte pokyny výrobce pracího prostředku z hlediska množství pracího prostředku k použití a nikdy nepoužívejte větší než doporučované množství. Použití příliš velkého množství pracího prostředku může mít za následek nadměrné tvoření pěny v prádle a v pračce. Lze použít prací prášek, nebo tekutý prací prostředek. UPOZORNĚNÍ  Tekuté nebo práškové bělidlo pro barevné prádlo může být přidáno do hlavní prací sekce společně s pracím prostředkem stejného druhu. Sekce hlavního pracího prostředku Sekce tekutého chlorového bělidla Sekce tekutého změkčovače látek Tato sekce je určena pro chlorové bělidlo, které bude automaticky přidáno ve vhodném okamžiku během pracího cyklu. UPOZORNĚNÍ  Do této sekce nepřidávejte práškové nebo tekuté bělidlo pro barevné prádlo.  Při přidávání bělidla vždy dodržujte doporučení výrobce. Nepřekračujte značku maximální výšky naplnění. Použitím nadměrného množství bělidla můžete prádlo poškodit.  Nikdy nelijte nezředěné chlorové bělidlo přímo na prádlo nebo do bubnu. Mohlo by dojít k poškození prádla. Sekce změkčovače látek Tato sekce je určena pro tekutý změkčovač látek, který bude automaticky přidán během závěrečného cyklu máchání. UPOZORNĚNÍ  Při přidávání změkčovače látek vždy dodržujte doporučení výrobce. Nepřekračujte značku maximální výšky naplnění. Použití nadměrného množství změkčovače prádla může způsobit skvrny na oblečení.  Koncentrované změkčovače látek zřeďte v teplé vodě. Nepřekračujte značku maximální výšky naplnění.  Nikdy nelijte změkčovač látek přímo na prádlo nebo do bubnu.
PROVOZNÍ INSTRUKCE 21 PROVOZNÍ INSTRUKCE 2) Verze OPL 1. Režim připraveno 1) Verze s mincovníkem – Po dosažení požadované ceny za prací cyklus, LED diody cyklu současně blikají. CYKLUS 2. Vložte hotovost Vložte platební kartu, na které je dostatečný zůstatek. • Vložte dostatečný počet mincí, které jsou potřeba ke spuštění zvoleného programu. UPOZORNĚNÍ • Cykly volte podle typu materiálů prádla a úrovně znečištění. Verze s mincovníkem Praní/Máchání Rychlost Teplota odstřeďování
Typ materiálu BÍLÉ PRÁDLO (WHITES) Bavlna, len, ručníky, košile, prostěradla Horké/Studené Vysoká BAREVNÉ PRÁDLO (COLORS) Smíšené prádlo, pracovní oděvy, Teplé/ Studené džíny, košile Vysoká Bílé košile, blůzy, JEMNÉ nylon, PRÁDLO punčochové Studené/ Studené Nízká (DELICATES) pleteniny nebo krajky Velmi Vysoká horké/Studené BĚŽNÉ 60°C (NORMAL) Horké/Studené Vysoká BĚŽNÉ 40°C (NORMAL) Teplé/ Studené Střední Teplé/ Studené Po vložení další mince nebo hotovosti je možné prodloužit dobu praní nebo přidat cyklus máchaní. 5. Změna pořadí Za chodu pračky nemůžete měnit pořadí. CYKLUS HORKÉ 75°C (HOT) 4. Prodloužení doby praní Stiskněte požadované tlačítko a pak tlačítko Start. LED displej bude zobrazovat zbývající čas a zvolený cyklus se spustí. Velmi Vysoká horké/Studené 3. Zvolte cyklus Bílé košile, kalhoty, nemačkavé oblečení, oblečení ze směsi bavlny, ubrusy VYVÁŘKA 90°C (MEDICAL) MÁCHÁNÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ Studené/ Studené Vysoká (VOLITELNĚ) PRÁDLO NEVYŽADU‐
JÍCÍ ŽEHLENÍ PERM. PRESS Rychlost odstřeďení JEMNÉ PRÁDLO Studené/ Studené Nízká (DELICATES)  Stroj se nespustí, dokud není vložen dostatečný počet mincí. 1)
Teplota praní/máchání Střední 6 . Konec cyklu Pračka se zastaví a na LED displeji se zobrazí “ ” a ozve se signál pípnutí.  Nemanipulujte s žádným tlačítkem ani nezastavujte pračku, (pokud je pračka v chodu) nebo (pokud probíhá cyklus). VÝSTRAHA * Aby se snížilo nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění , přečtěte si před použitím tohoto spotřebiče DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 22 PROGRAMOVACÍ REŽIM PROGRAMOVACÍ REŽIM Můžete kontrolovat informační hlášení pračky nebo měnit nastavení v režimech “Nastavení programu”, “Sběr dat”, ”Diagnostický test”. Přechod do "Programovacího režimu" Způsob použití tlačítka Do programovacího režimu můžete přejít pokud se stroj nachází v klidovém stavu nebo stavu přerušení. Můžete měnit cenu za použití pračky, dobu cyklu, parametry cyklu atd. Stisk tlačítka Popis ‐ Verze s mincovníkem 1) Demontujte horní klíč mincovníku. 2) Vyjměte krabici mincovníku. 3) Přepněte přepínač v zadní části mincovníku. 4) Na displeji se zobrazí “ “ BÍLÉ PRÁDLO Přesun na horní úroveň nebo návrat zpět do klidového stavu (WHITES) BAREVNÉ PRÁDLO Pohyb v režimu na stejné úrovni (+)
(COLORS) JEMNÉ PRÁDLO Pohyb v režimu na stejné úrovni (‐)
(DELICATES) ‐ Verze OPL 1) Stiskněte současně tlačítko 90°C VYVÁŘKA (MEDICAL) a 60°C BĚŽNÉ (NORMAL). 2) Jednou stiskněte tlačítko 75°C HORKÉ (HOT). 3) Stiskněte tlačítko START. 4) Na displeji se zobrazí “ “ START Vstup do vybraného režimu Klíč pouzdra na mince Otvory vkládání mincí: zavřít ‐ Verze s mincovníkem ‐ ‐ Verze OPL ‐ UPOZORNĚNÍ ”.  Pokud poprvé zapnete napájení bez připojeného mincovníku, pračka zobrazí “  Prací stroj je standardně z výroby nastavený jako verze s mincovníkem. Pomocí tlačítka můžete verzi s mincovníkem změnit. (Více informací je uvedeno v části režim NASTAVENÍ.) PROGRAMOVACÍ REŽIM 23 Verze s mincovníkem Algoritmický diagram zobrazuje způsob ovládání programovacího režimu. Před nastavením programu zkontrolujte strukturu programovacího režimu. 1. Přepněte přepínač (přepněte klíč) nebo zasuňte servisní kartu a vstoupíte do režimu nastavení. 2. Stiskem tlačítka „Whites“ se přesunete na vyšší úroveň. 3. Stiskem tlačítka „Colors (+)“ nebo „Delicates (‐)“ se pohybujete v rámci úrovně. 4. Stiskem tlačítka „Start“ zadáváte detaily nastavení a diagnostické zkoušky. slouží pro nastavení ceny, času, typu ceny atd. test, reset, bezplatný cyklus, ukončení cyklu. slouží pro sběr dat o použití. Struktura programovacího režimu UPOZORNĚNÍ 

Nepoužívat , . Slouží pouze pro kontrolu stroje. 24 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ Režim nastavení: (displej) Můžete měnit cenu, dobu cyklu, parametry cyklu atd. Vstup do režimu nastavení ‐ Verze s mincovníkem – otočte přepínač. ‐ Stiskněte “WHITES” + “DELICATES” a ‘3’. ‐ Pračka zobrazí: 1. Změna běžné ceny. Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí běžná cena. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) nastavte běžnou cenu. (Cena může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví běžnou cenu a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následující ceny. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 25 2. Změna běžné ceny „studeného“ praní. Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí běžná cena studeného praní. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) nastavte běžnou cena „studeného“ praní. (Cena může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví běžnou cenu „studeného“ praní a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následující ceny. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). 26 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 3. Změna běžné ceny „horkého“ praní Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí běžná cena horkého praní. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) nastavte běžnou cenu „horkého“ praní. (Cena může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví běžnou cenu horkého praní a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následující ceny. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 27 4. Změna speciální ceny Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí speciální cena. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) nastavte speciální cenu. (Cena může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví speciální cenu a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následující ceny. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). 28 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 5. Změny speciální ceny „studeného“ praní Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí speciální cena „studeného praní“. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) nastavte speciální cenu „studeného“ praní. (Cena může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví speciální cenu „studeného“ praní a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následující ceny. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 29 6. Změna speciální ceny „teplého“ praní Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí speciální cena „teplého“ praní. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) nastavte speciální cenu „teplého“ praní. (Cena může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví speciální cenu „teplého“ praní a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následující ceny. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). 30 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 7. Změna speciální ceny „horkého“ praní Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí speciální cena „horkého“ praní. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) nastavte speciální cenu „horkého“ praní. (Cena může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví speciální cenu „horkého“ praní a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následující ceny. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 31 8. Změna ceny pro prodloužení doby praní („super wash price“) Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí předchozí cenu pro prodloužení doby praní. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) nastavte cenu pro prodloužení doby praní. (Cena může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví cenu pro prodloužení doby praní a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). 32 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 9. Nastavení prodloužení typu praní („super wash type“) Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí předchozí nastavení prodloužení typu praní. Stiskem tlačítka COLORS nebo DELICATES nastavte požadované prodloužení doby praní. Prodloužení doby praní. (Prodloužení doby praní a máchání navíc) Máchání navíc Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví prodloužení typu praní a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 33 10. Vstup do Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Struktura Obsahuje  Dny se speciální cenou (Ano, Ne)  Nepovoleno  Prodloužení praní (Ano, Ne) („Super wash“)  Zvolte cenu  Tato funkce není k dispozici  Předeprání, (Ano, Ne)  Dokončit (Ano, Ne), (jen pro sušič)  Nepovolit  Povolit 34 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 10‐1. Nastavení dne se speciální cenou Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES a pak zvolte nebo . Na displeji se zobrazí Zobrazí se jedna z těchto dvou položek Nepovolit Povolit Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví den pro speciální cenu a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 35 10‐2. Nastavení prodloužení praní („super wash setup“) Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. . Displej Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES a pak vyberte nebo Zobrazí se jedna z těchto dvou položek Nepovolit Povolit Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví požadované nastavení a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). 36 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 10‐3. Nastavení typu platby Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. . Displej Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES a pak zvolte nebo . Zobrazí se jedna z těchto dvou položek Verze s mincovníkem Kartová verze (Nenastavujte cenu pro kartovou verzi. Pokud nemáte čtečku karet, stroj není možné přepnout zpět na verzi s mincovníkem.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví typ platby a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). UPOZORNĚNÍ  Po nastavení typu platby se typ platby změní přímo bez nutného vypnutí a zapnutí napájení, funkce „
“ – neplatí pro pračku. PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 37 10‐4. Nastavení předeprání Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. . Displej Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES a pak vyberte nebo Zobrazí se jedna z těchto dvou položek Nepovolit Povolit Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví den se speciální cenou. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). 
UPOZORNĚNÍ (dokončit) není na pračce k dispozici, (platí pouze pro sušič). 38 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 11. Zadání dne se speciální cenou Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji . nezobrazí Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Na displeji se zobrazí . Struktura Nepovolit Neděle
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Povolit PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 39 11‐1. Přepnutí na neděli Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES a pak vyberte nebo Zobrazí se jedna z těchto dvou položek Nepovolit Povolit Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví den pro speciální cenu (neděle) a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). 
UPOZORNĚNÍ Podle popisu na předchozí straně je možné stejným způsobem nastavit i ostatní dny. 40 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 12. Nastavení času zahájení speciální ceny Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí čas zahájení platnosti speciální ceny. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) vyberte čas od 0 do 23. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví čas zahájení platnosti speciální ceny a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 41 13. Nastavení času ukončení platnosti speciální ceny Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí čas ukončení platnosti speciální ceny. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) vyberte čas od 1 do 24. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví čas ukončení platnosti speciální ceny a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). 

UPOZORNĚNÍ (čas běžné ceny cyklu sušičky) není na pračce k dispozici. (čas speciální ceny cyklu sušičky) není na pračce k dispozici. UPOZORNĚNÍ 
Při nastavování období speciální ceny musí být čas ukončení větší než čas zahájení. 42 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 14. Nastavení doby praní Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí doba praní. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte dobu praní. (Maximálně 15 minut, minimálně 5 minut.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví dobu praní a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ) – Stiskněte “WHITES” + “DELICATES” a ‘3’. PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 43 15. Nastavení časů máchání za cyklus Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí předchozí doby máchání za cyklus. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte doby máchání za cyklus. (Max. 5, min. 1) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví doby máchání za cyklus a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ) – Stiskněte “WHITES” + “DELICATES” a ‘3’. 44 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 16. Nastavení doby máchání Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí doba máchání. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte cyklus máchání. (Maximálně 15 minut, minimálně 8 minut) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví dobu máchání a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ) – Stiskněte “WHITES” + “DELICATES” a ‘3’. PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 45 17. Maximální rychlost odstředění – celková doba odstředění závisí na otáčkách Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí maximální rychlost odstřeďování. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte rychlost odstřeďování. (0 ~ 3) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví maximální rychlost odstřeďování a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ) – Stiskněte “WHITES” + “DELICATES” a ‘3’. UPOZORNĚNÍ  Maximální rychlost odstřeďování 0: 1150 ot/min 1: 1150 ot/min 2: 800 ot/min 3: 700 ot/min  Pokud zvolíte otáčky 800 nebo nižší, konečný čas odstřeďování se zkrátí o 9 minut  Pokud zvolíte otáčky 1150 ot/min, konečný čas odstřeďování bude 13 minut 46 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 18. Hodnota mince 1 Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí hodnota mince 1. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte hodnotu mince 1. (Hodnota může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví hodnotu mince 1 a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 47 19. Hodnota mince 2 Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí hodnota mince 2. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte hodnotu mince 2. (Hodnota může být nastavena od 0 ~ 9,90 v krocích po 0,1£.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví hodnotu mince 2 a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). UPOZORNĚNÍ 
Mince 2 je k dispozici pro systém „E‐suds“. 48 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 20. Změna ceny při přidávání drobných mincí Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí změna ceny při přidávání drobných mincí. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte hodnotu PIPo. (0 ~ 4) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví hodnotu PIPo a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). UPOZORNĚNÍ  Změna ceny při přidávání drobných mincí je k dispozici pouze u kartové verze. (Nemá vliv na nastavení ceny pro verzi s mincovníkem.) (doba dokončování) není u pračky k dispozici. PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 49 21. Změna hladiny vody Hladinu vody můžete měnit výběrem ze dvou možností. 1. Signalizace nízké (LO) hladiny vody 23,7 [kHz] 2. Signalizace vysoké (HI) hladiny vody 23,5 [kHz] Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS(+) nebo DELICATES(‐) a pak zvolte nebo 23,7 [kHz] 23,5 [kHz] Zobrazí se jedna z těchto dvou položek Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví hodnotu hladiny vody a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ) – Stiskněte “WHITES” + “DELICATES” a ‘3’. UPOZORNĚNÍ  Tato funkce se ovládá pouze ve stroji. (Není k dispozici u kartové verze.) 50 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 22. Nastavení hlasitost pípnutí sirénky Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELIKATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELIKATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí hodnota. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELIKATES(‐) zvolte úroveň pípnutí ‐ vysoké, nízké nebo žádné pípnutí. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví hlasitost pípnutí a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ) – Stiskněte “WHITES” + “DELICATES” a ‘3’. PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 51 23. Čas pro spuštění stroje (pouze verze s mincovníkem) Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí hodnota. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte čas od 1 ~ 180 nebo ‘Nepovolit. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví čas pro spuštění stroje a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ). 52 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ 24. Nastavení ovládání stroje Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko WHITES. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí hodnota. Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES a pak zvolte nebo Verze s mincovníkem Verze OPL Zobrazí se jedna z těchto dvou položek. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví ovládání stroje a pak automaticky přejde na následující proces. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ) – Stiskněte “WHITES” + “DELICATES” a ‘3’. PROGRAMOVACÍ REŽIM – TESTOVACÍ REŽIM 53 PROGRAMOVACÍ REŽIM – TESTOVACÍ REŽIM Diagnostický test: (di(na displeji se zobrazí) Tento program slouží pro testování pračky a pro zjištění chyb. Vstup do testovacího režimu Název údaje Tlačítko Vstup do 1. Vstup do zkušebního režimu zkušebního režimu 2. BÍLÉ PRÁDLO (WHITES) Displej Popis 3. START Přepněte přepínač. Stiskněte tlačítko WHITES. Na displeji se zobrazí: Vstupte do diagnostického testovacího režimu. 1. Při stisku tlačítka START se test posune na následující krok. Počet stisknutí Testovací bod tlačítka START Žádný 1 krát 2 krát 3 krát 4 krát 5 krát 6 krát 7 krát 8 krát 9 krát 10 krát 11 krát (*) 12 krát 13 krát 14 krát 15 krát 16 krát Rozsvítí všechny kontrolky a uzamkne dveře Otáčení bubnu ve směru hodinových ručiček. Odstřeďování nízkou rychlostí Odstřeďování vysokou rychlostí Otevře se napouštěcí ventil pro hlavní přívod vody Otevře se napouštěcí ventil pro přívod horké vody. Otevře se napouštěcí ventil pro změkčovač. Otevře se napouštěcí ventil pro bělení. Otáčení bubnu proti směru hodinových ručiček. Otevře se vypouštěcí čerpadlo. Zapnutí cirkulačního čerpadla. Rozsvítí se všechny kontrolky. Kontroly tlačítek. Odstřeďování vysokou rychlostí Displej Střídavě se zobrazuje gH XX a bt XX (Verze) ot/min (40 ~ 50) ot/min (600) ot/min (1000 ~ 1150) Frekvence hladiny vody (261~) Frekvence hladiny vody (261~) Frekvence hladiny vody (261~) Frekvence hladiny vody (261~) ot/min (40 ~ 50) Frekvence hladiny vody (261~) Zobrazí se 0XX Střídavě se zobrazuje gH XX a bt XX Střídavě se zobrazuje gH XX a bt XX ot/min (1150) tato funkce není v tomto stroji použita Kontrola signálu PDA UPOZORNĚNÍ  Při provádění diagnostického testu se ujistěte, že je buben prázdný. Nepoužívat .  * Tento stroj nepoužívá cirkulační systém. 54 PROGRAMOVACÍ REŽIM – TESTOVACÍ REŽIM 2. Reset na tovární nastavení Po resetu na tovární nastavení se všechna nastavení stroje změní na výchozí hodnoty. Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Displej Tlačítko Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na . displeji nezobrazí
Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS, dokud se na displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko START. Provede se reset na tovární nastavení. Zobrazí se 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze s mincovníkem – Přepněte přepínač (PŘEPNĚTE KLÍČ) – Stiskněte “WHITES” + “DELICATES” a ‘3’. UPOZORNĚNÍ • Doba praní • Cyklus máchání • Max. rychlost odstředění • Přidat prodloužení pracího programu „(SUPER WASH“) . 10 minut dvakrát 1150 ot/min 3 minuty praní a jedno máchání navíc PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ TESTOVACÍ REŽIM 55 3. Nastavení času Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na . displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko START. Displej bude opakovaně zobrazovat 2000 ‐‐> 0101 ‐‐> Sat ‐
‐> 0000. Stiskněte tlačítko START. Displej Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte rok od 2000 do 2099. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví rok, pak automaticky přechází na následující proces. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) zvolte měsíc od 01 do 12. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví měsíc, pak automaticky přechází na následující proces. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) vyberte den od 01 do 31. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví den, pak automaticky přechází na následující proces. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) vyberte hodinu od 00 do 23. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví hodinu, pak automaticky přechází na následující proces. Stiskem tlačítka COLORS(+) nebo DELICATES(‐) vyberte minutu od 00 do 59. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví minuty. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. ‐ Verze s mincovníkem – otočte přepínač. 56 PROGRAMOVACÍ REŽIM – TESTOVACÍ REŽIM 4. Bezplatný cyklus Bezplatný cyklus slouží pro zákazníka, pokud dojde po zaplacení za praní k poruše pračky. Tlačítko
Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Displej Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se . na displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Na displeji se zobrazí . Zvolte požadovaný cyklus. ❋ Přednastavený cyklus je WHITES. Stiskněte tlačítko START.
Na displeji se zobrazí zbývající čas a cyklus se spustí.
PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ TESTOVACÍ REŽIM 57 5. Ukončení cyklu Verze s mincovníkem Tlačítko Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Displej Stiskněte tlačítko COLORS nebo DELICATES, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko COLORS, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Spustí se vypouštění a zobrazí se čas odstředění. Zobrazí se s pípnutím. Přechod zpět do režimu připraveno. UPOZORNĚNÍ • Probíhající cyklus můžete ukončit pomocí funkce KILL. Zobrazí se čas odstředění 58 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM SBĚRU DAT PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM SBĚRU DAT Shromažďuje souhrnná data: (na displeji se zobrazí) Pračka shromažďuje informace o používání tak, aby majitel mohl kontrolovat různá data, jako např. počet použitých cyklů, počet použití karty, mincí atd. Vstup do režimu sběru dat Název údaje Tlačítko Vstup do 1. Vstup do shromažďo‐ programovacího režimu. vacího 2. BÍLÉ PRÁDLO (WHITES) režimu Displej Popis Přepněte přepínač. Stiskněte tlačítko WHITES, dokud se na 3. COLORS(+), DELICATES(‐) . displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko COLORS(+), DELICATES(‐), dokud se na displeji nezobrazí 4. START . Vstup do režimu sběru dat. 5. COLORS(+), DELICATES(‐) Mezi údaji, které si přejete zkontrolovat, se pohybujete stiskem tlačítka COLORS (+) nebo DELICATES (‐). Zobrazí hodnotu zvoleného seznamu údajů xxxx 6. START xxxx 7. BÍLÉ PRÁDLO (WHITES) Přesun na horní úroveň nebo návrat zpět do klidového stavu ❖ Shromážděné informace kontrolujte s použitím níže uvedených seznamů. Tyto seznamy jsou zobrazeny pomocí zkratek. Seznam režimu sběru dat Č. Zkratka 1 rgPr Běžná cena 0,00 ~ 9,90 2 rgCP Běžná cena za studené praní 0,00 ~ 9,90 3 rgrP Běžná cena za teplé praní 0,00 ~ 9,90 4 rgHP Běžná cena za horké praní 0,00 ~ 9,90 5 dELC Snímání vlhkosti v sušiči 0: Nepovolit 1: povolit 6 ItrC Interval běžných cyklů Počet běžných cyklů ( 0~65535 ) 7 ItCC Interval běžných studených cyklů (DELICATES ) Počet běžných studených cyklů ( 0~65535 ) 8 ItAC Interval běžných teplých cyklů (COLORS , PERM. Počet běžných teplých cyklů ( 0~65535 ) PRESS ) 9 ItHC Interval běžných horkých cyklů (WHITES) Počet běžných horkých cyklů ( 0~65535 ) 10 ItSC Interval přidaných cyklů („Super cycles“) Počet přidaných cyklů ( 0~65535 ) ( pouze pračka)
11 IttF Interval dokončených cyklů Počet dokončených cyklů ( 0~65535 ) (pouze sušička) 12 ItUC Interval servisních cyklů Počet servisních cyklů ( 0~65535 ) 13 ItFC Interval žetonových cyklů Počet žetonových cyklů ( 0~65535 ) 14 ACrC Běžné cykly celkem Počet běžných cyklů ( 0~65535 ) 15 ACCC Počet běžných studených cyklů celkem (DELICATES ) Počet běžných studených cyklů ( 0~65535 ) Význam Popis PROGRAMOVACÍ REŽIM 59 PROGRAMOVACÍ REŽIM Verze OPL Algoritmický diagram zobrazuje způsob ovládání programovacího režimu. Před nastavením programu zkontrolujte strukturu programovacího režimu. Vstup do režimu nastavení. 1) Současně stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL a 60°C NORMAL. 2) Jednou stiskněte tlačítko 75°C HOT. 3) Stiskněte tlačítko START. 4) Na displeji se zobrazí “ “ slouží pro nastavení ceny, času, typu ceny atd. test, reset, bezplatný cyklus, ukončení cyklu. Struktura programovacího režimu UPOZORNĚNÍ  Nepoužívejte  Slouží pouze pro kontrolu stroje. 60 PROGRAMOVACÍ REŽIM – REŽIM NASTAVENÍ Nastavovací režim: (na displeji se zobrazí) Můžete měnit cenu, dobu cyklu, parametry cyklu atd. Vstup do režimu nastavení: Verze OPL 1) Stiskněte současně tlačítko 90°C MEDICAL a 60°C NORMAL 2) Jednou stiskněte tlačítko 75 °C HOT 3) Stiskněte tlačítko START ‐ Pak je na displeji pračky zobrazeno 1. Vstup do Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se: Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí. Struktura
obsahuje
Upoznění ¨ 
Pro verzi OPL je (předeprání) k dispozici pouze v . 
Dny se speciální cenou (Ano, Ne) 
Nepovoleno 
Prodloužení praní (Ano, Ne) („Super wash“) 
Zvolte typ ceny 
Tato funkce není k dispozici 
Předeprání, (Ano, Ne) 
Dokončit (Ano, Ne), (jen pro sušič) 
Nepovolit 
Povolit
PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ REŽIM NASTAVENÍ 61 1‐1. Nastavení předeprání Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Displej Tlačítko Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko START. . Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se . . Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL a pak zvolte nebo . Nepovolit Povolit Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví den se speciální cenou. Pokud tato funkce v původním programu není nastavena, můžete přejít na následující krok stiskem tlačítka 60°C NORMAL. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze OPL ‐ Stiskněte dvakrát tlačítko 90°C MEDICAL. 
UPOZORNĚNÍ (dokončit) není na pračce k dispozici, (platí pouze pro sušič). Zobrazí se jedna z těchto dvou položek 62 PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ REŽIM NASTAVENÍ 2. Nastavení časů máchání za cyklus Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se . na displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí doby máchání za cyklus. Stiskněte tlačítko 75°C HOT(+) nebo 60°C NORMAL(‐) a zvolte doby máchání za cyklus. (Max. 5, min. 1) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví doby máchání za cyklus a pak automaticky přejde na následující proces. Pokud tato funkce v původním programu není nastavena, můžete přejít na následující krok stiskem tlačítka 60°C NORMAL. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze OPL ‐ Stiskněte dvakrát tlačítko 90°C MEDICAL. PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ REŽIM NASTAVENÍ 63 3. Nastavení časů máchání Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí doby máchání. Stiskněte tlačítko 75°C HOT(+) nebo 60°C NORMAL(‐) a zvolte cyklus máchání. (Max. 15 min., min. 8 min.) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví dobu máchání a pak automaticky přejde na následující proces. Pokud tato funkce v původním programu není nastavena, můžete přejít na následující krok stiskem tlačítka 60°C NORMAL. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze OPL ‐ Stiskněte dvakrát tlačítko 90°C MEDICAL. 64 PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ REŽIM NASTAVENÍ 4. Maximální rychlost odstředění – celková doba odstřeďování závisí na otáčkách Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí max. rychlost odstředění. Stiskněte tlačítko 75°C HOT(+) nebo 60°C NORMAL(‐)a zvolte max. rychlost odstředění. (0~3) Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví max. rychlost odstředění a pak automaticky přejde na následující proces. Pokud tato funkce v původním programu není nastavena, můžete přejít na následující krok stiskem tlačítka 60°C NORMAL. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze OPL ‐ Stiskněte dvakrát tlačítko 90°C MEDICAL. UPOZORNĚNÍ  Max. rychlost odstředění 0: 1150 ot/min 3: 600 ot/min 1: 1000 ot/min 2: 800 ot/min  Pokud zvolíte otáčky 800, konečný čas odstředění se zkrátí o 9 minut  Pokud zvolíte otáčky 1150 ot/min, konečný čas odstředění bude 11 minut  Pokud zvolíte otáčky 600, konečný čas odstředění se zkrátí o 7 minut PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ REŽIM NASTAVENÍ 65 5. Změna hladiny vody Hladinu vody můžete měnit výběrem ze dvou možností. 1. Signalizace nízké (LO) hladiny vody 23,7 [kHz] 2. Signalizace vysoké (HI) hladiny vody 23,5 [kHz] Tlačítko Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Displej Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se . na displeji nezobrazí Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT(+) nebo 60°C NORMAL(‐)a pak zvolte Zobrazí se jedna z těchto položek. 23,7 [KHz] STŘEDNÍ: 22,8 KHz ‐> 23,7 KHz (výchozí) 22,8 KHz ‐> 23,5 KHz Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví hodnotu hladiny vody a pak automaticky přejde na následující proces. Pokud tato funkce v původním programu není nastavena, můžete přejít na následující krok stiskem tlačítka 60°C NORMAL. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze OPL ‐ Stiskněte dvakrát tlačítko 90°C MEDICAL. UPOZORNĚNÍ • Tato funkce se ovládá pouze ve stroji. (Není k dispozici u kartové verze.) 66 PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ REŽIM NASTAVENÍ 6.
Hlasitost pípnutí Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí hodnota. Stiskněte tlačítko 75°C HOT(+) nebo 60°C NORMAL(‐)a zvolte úroveň pípnutí ‐ vysoké, nízké nebo žádné pípnutí. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví hlasitost pípnutí a pak se automaticky přesune na další proces. Pokud tato funkce v původním programu není nastavena, můžete přejít na následující krok stiskem tlačítka 60°C NORMAL. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze OPL ‐ Stiskněte dvakrát tlačítko 90°C MEDICAL. PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ REŽIM NASTAVENÍ 67 7.
Čas pro spuštění stroje (použito pouze u verze s mincovníkem) Tlačítko Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Displej Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Zobrazí se předchozí hodnota. Stiskněte tlačítko 75°C HOT(+) nebo 60°C NORMAL(‐) a zvolte čas mezi 1 ~ 180 nebo “Nepovolit“. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví čas pro spuštění stroje
a pak se automaticky přesune na další proces. Pokud tato funkce v původním programu není nastavena, můžete přejít na následující krok stiskem tlačítka 60°C NORMAL. 1.Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze OPL ‐ Stiskněte dvakrát tlačítko 90°C MEDICAL. 68 PROGRAMOVACÍ REŽIM‐ REŽIM NASTAVENÍ 8.
Vstup do Tlačítko Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Displej Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se . na displeji nezobrazí
Struktura Obsahuje  Typ výrobku  Volba měny 0 EUK (Anglie) 1 EAP (Austrálie)  Typ PDA 2 ELC (USA) 3 EPN (Čína)  Typ čtečky karet 4 KOR (Jižní Korea) 5 EJP (Japonsko) 6 ECI (Kanada)  Typ mincovníku 0 (Pharos) 1 (HP) 0 (ESD) 1 (Greenwald) 0 (ESD) 1 (Greenwald) 2 (Munzprufer) UPOZORNĚNÍ • Platba „Pay“ znamená kartová verze, nebo verze s mincovníkem. • Výchozí verze je nastavena verze s mincovníkem. Pokud chcete změnit verzi s mincovníkem na kartovou verzi, musíte nastavit verzi ve funkci "FEA1" (viz funkce „FEA1") • Free ‐ „Bezplatný“ platí pro verzi OPL PROGRAMOVACÍ REŽIM – TESTOVACÍ REŽIM 69 PROGRAMOVACÍ REŽIM ‐ ZKUŠEBNÍ REŽIM Diagnostické zkoušky: (displej) Tento program slouží pro testování pračky a pro zjištění chyb. Vstup do zkušebního režimu Název údaje Tlačítko Vstup do 1. Vstup do zkušebního režimu zkušebního režimu 2. 90°C MEDICAL Displej Popis 3. START Přepněte přepínač. Stiskněte tlačítko 90°C MEDICAL. Na displeji se zobrazí: Vstupte do diagnostického testovacího režimu. 1. Při stisku tlačítka START se test posune na následující krok. Počet stisknutí tlačítka START Žádný 1 krát 2 krát 3 krát 4 krát 5 krát 6 krát 7 krát 8 krát 9 krát 10 krát 11 krát 12 krát 13 krát 14 krát 15 krát 16 krát Testovací bod Displej Rozsvítí všechny kontrolky a uzamkne dveře. Otáčení bubnu ve směru hodinových ručiček. Odstřeďování nízkou rychlostí. Odstřeďování vysokou rychlostí. Otevře se napouštěcí ventil pro hlavní přívod vody. Otevře se napouštěcí ventil pro přívod horké vody. Otevře se napouštěcí ventil pro změkčovač. Otevře se napouštěcí ventil pro bělení. Otáčení bubnu proti směru hodinových ručiček. Zapne se ohřev. Sepne se vypouštěcí čerpadlo Rozsvítí se všechny kontrolky. Kontroly tlačítek. Odstřeďování vysokou rychlostí Střídavě se zobrazuje 1U XX, 1g XX a 10 XX (Verze) ot/min (42 ~ 50) ot/min (550 ~ 650) ot/min (1000 ~ 1150) Frekvence hladiny vody (26,2 ~ 23,0 kHz) Frekvence hladiny vody (26,2 ~ 23,0 kHz) Frekvence hladiny vody (26,2 ~ 23,0 kHz) Frekvence hladiny vody (26,2 ~ 23,0 kHz) ot/min (42 ~ 50) Zobrazí se „XX“ Frekvence hladiny vody (26,2 ~ 23,0 kHz) Střídavě se zobrazuje 1U XX, 1g XX a 10 XX (Verze) Střídavě se zobrazuje 1U XX, 1g XX a 10 XX (Verze) ot/min (1000 ~ 1150) tato funkce není v tomto stroji použita Kontrola signálu PDA UPOZORNĚNÍ  Při provádění diagnostického testu se ujistěte, že je buben prázdný. Nepoužívat . 70 PROGRAMOVACÍ REŽIM – TESTOVACÍ REŽIM 2. Nastavení času Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Displej bude opakovaně zobrazovat 2000 ‐‐> 0101 ‐‐> Sat ‐
‐> 0000. Stiskněte tlačítko START. Displej Stiskem tlačítka 75°C HOT (+) nebo 60°C NORMAL (‐) zvolte rok od 2000 do 2099. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví rok, pak automaticky přechází na následující proces. Stiskem tlačítka 75°C HOT (+) nebo 60°C NORMAL (‐) zvolte měsíc od 01 do 12. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví měsíc, pak automaticky přechází na následující proces. Stiskem tlačítka 75°C HOT (+) nebo 60°C NORMAL (‐) zvolte den od 01 do 31. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví den, pak automaticky přechází na následující proces. Stiskem tlačítka 75°C HOT (+) nebo 60°C NORMAL (‐) zvolte hodinu od 00 do 23. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví hodinu, pak automaticky přechází na následující proces. Stiskem tlačítka 75°C HOT (+) nebo 60°C NORMAL (‐) zvolte minutu od 00 do 59. Stiskněte tlačítko START. Stroj nastaví minuty. 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. PROGRAMOVACÍ REŽIM – TESTOVACÍ REŽIM 71 3. Ukončení cyklu Typ OPL Tlačítko Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Displej Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Spustí se vypouštění a zobrazí se čas odstředění. Zobrazí se s pípnutím. Přechod zpět do režimu připraveno. UPOZORNĚNÍ • Probíhající cyklus můžete ukončit pomocí funkce „KILL“. Zobrazí se čas odstředění 72 PROGRAMOVACÍ REŽIM – TESTOVACÍ REŽIM 4. HESLO ‐ Změna hesla. Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Tlačítko Displej Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT, dokud se na displeji nezobrazí .
Nastavte požadované heslo, stiskem tlačítka 75°C HOT nebo 60°C NORMAL. Pokud například chcete změnit heslo na č. 5, stiskněte tlačítko 75°C HOT, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskem tlačítka START se změna hesla potvrdí. Zobrazí se . 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze OPL ‐ Stiskněte dvakrát tlačítko 90°C MEDICAL. UPOZORNĚNÍ • Přednastavené heslo je 1.
Pokud si přejete změnit heslo, musíte znát současné heslo. PROGRAMOVACÍ REŽIM – TESTOVACÍ REŽIM 73 5. VYČIŠTĚNÍ BUBNU ‐ Pro čištění bubnu spusťte cyklus čištění bubnu (TUB CLEAN). Vstup do režimu nastavení. Zobrazí se LqC1 Displej Tlačítko Stiskněte tlačítko 75°C HOT nebo 60°C NORMAL, dokud se na displeji nezobrazí . Stiskněte tlačítko START. Stiskněte tlačítko 75°C HOT, dokud se na displeji nezobrazí .
Stiskněte tlačítko START. Provede se vyčištění bubnu. Zobrazí se . 1. Pokračovat v nastavování následujícího režimu. 2. Ukončit změnu nastavené hodnoty a vrátit se zpět do režimu připraveno. • Verze OPL ‐ Stiskněte dvakrát tlačítko 90°C MEDICAL. 74 ÚDRŽBA ÚDRŽBA Péče po praní Čištění násypky Po dokončení pracího cyklu očistěte dveře a těsnění dveří , aby se odstranila veškerá vlhkost. Nechte dveře otevřené, aby se vysušil buben pračky. Otřete pračku suchým hadrem, aby se odstranila veškerá vlhkost. 1. Násypku čistěte pravidelně, aby došlo k odstranění nánosu pracího prostředku a dalších pracích produktů. 2. Vyjměte zásobník z násypky a vyčistěte jej teplou vodou a měkkým hadrem nebo kartáčem pro odstranění veškerých zbytků nebo usazenin. Vytřete vnitřní otvory násypky vlhkým hadrem. Vložte zpět zásobník násypky. VÝSTRAHA  Před čištěním vždy pračku odpojte ze sítě, aby se zamezilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nedodržení této výstrahy může způsobit vážné zranění, požár, zásah elektrickým proudem nebo usmrcení.  Nikdy k čištění pračky nepoužívejte agresivní chemikálie, abrazivní čističe ani ředidla. Došlo by k poškození povrchu.  K čištění pračky nepoužívejte těkavé látky (benzín, ředidlo, alkohol, aceton) ani čisticí přípravky s agresivními chemickými složkami. Mohlo by dojít ke změně barvy, poškození stroje nebo ke vzniku požáru. Uskladnění pračky Pokud nebude pračka po delší dobu používána a je umístěna v prostoru, kde by mohla být vystavena teplotám pod bodem mrazu: 1. Odpojte přívod vody. 2. Odpojte napouštěcí hadice od přívodu vody a vypusťte vodu z hadic. 3. Zapojte napájecí šňůru do řádně uzemněné elektrické zásuvky. 4. Doplňte do prázdného bubnu 3,8 l (1 galon) netoxického nemrznoucího přípravku pro obytná
vozidla. Zavřete dveře. 5. Zvolte cyklus odstředění a nechte pračku odstřeďovat po dobu přibližně 1 minutu, aby se vypustila veškerá voda. 6. Odpojte napájecí šňůru, vysušte buben měkkým hadrem a zavřete dveře. 7. Vyjměte zásobník z násypky. Vypusťte veškerou vodu ze všech sekcí zásobníku a vysušte je. 8. Pračku skladujte ve vzpřímené poloze. 9. Pokud budete pračku uvádět opět do provozu: nemrznoucí prostředek z pračky odstraníte tak, že spustíte kompletní cyklus pračky pomocí pracího prostředku. Nedávejte do pračky prádlo! UPOZORNĚNÍ  Nedojde k odstranění veškerého nemrznoucího přípravku.  Násypku čistěte jednou týdně. Takto zajistíte bezproblémový provoz násypky. UPOZORNĚNÍ Pro čištění násypky, zásobníku a otvorů v násypce používejte pouze vodu. ÚDRŽBA 75 Čištění filtrů přívodů vody Vstupní filtry přívodu vody pravidelně čistěte, aby se zamezilo jejich zanesení. V oblastech s tvrdou vodou věnujte čištění filtrů přívodu vody zvláštní pozornost. Pokud jsou filtry zanesené cizími předměty, jako je rez, písek a kamínky nebude zajištěný přívod vody. 1. Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku od přívodu el. energie. 2. Zavřete kohouty přívodu vody připojené k napouštěcím hadicím. 3. Odšroubujte napouštěcí hadice. 4. Vytáhněte vstupní filtr přívodu vody. Filtr přívodu
vody Vstupní filtr 5. Odstraňte z filtru cizí předměty.  Namočte filtry do octu nebo odstraňovače vodního kamene, nebo odstraňte cizí předměty kartáčkem. Filtry pečlivě opláchněte. 6. Vstupní filtry přívodu vody vložte zpět na místo. 7. Znovu připojte přívod vody k pračce. VÝSTRAHA  Před každým čištěním odpojte napájecí šňůru od přívodu el. energie a zavřete všechny kohouty. Nedodržením by mohlo vzniknout riziko zásahu elektrickým proudem.  Nepoužívejte pračku bez vstupních filtrů přívodu vody. Při používání pračky bez vstupních filtrů přívodu vody může dojít k únikům a poruchám.  Pokud používáte pračku v oblasti s tvrdou vodou, vstupní filtr se může zanášet usazováním vápníku. UPOZORNĚNÍ  Pokud je tlak vody v násypce nízký, nebo když je vstupní filtr přívodu vody zanesený nečistotami, na displeji bude blikat: . Vyčistěte vstupní filtr. 76 ÚDRŽBA Čištění filtru vypouštěcího čerpadla Pokud bude zanesený filtr vypouštěcího čerpadla, pračka nebude vypouštět vodu. Pravidelně vypouštěcí filtr čistěte, by se zamezilo jeho zanesení cizími předměty. 1. Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku od přívodu el. energie. 2. Otevřete kryt filtru vypouštěcího čerpadla. 3. Uvolněte vypouštěcí hadici a vyjměte ucpávku z vypouštěcí hadice, aby se vypustila zbývající voda. 4. Filtr čerpadla uvolníte otočením proti směru hodinových ručiček. 5 Vyčistěte filtr čerpadla a otvor. 6. Nasaďte zpět ucpávku na vypouštěcí hadici a vypouštěcí hadici znovu zajistěte. 7. Nasaďte filtr vypouštěcího čerpadla. 8. Zavřete kryt filtru vypouštěcího čerpadla. VÝSTRAHA  Před čištěním nezapomeňte odpojit napájecí šňůru od přívodu el. energie. Nedodržením by mohlo vzniknout riziko zásahu elektrickým proudem.  Pokud je voda v bubnu pračky, dojde po vyjmutí filtru vypouštěcího čerpadla k vytečení vody. Před vyjmutím vypouštěcího filtru se ujistěte, zda je voda zcela vypuštěná.  Pokud po vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla dojde k nesprávnému nasazení filtru, nebo při použití pračky bez filtru, může dojít k únikům vody nebo k poruše pračky. UPOZORNĚNÍ  Pokud je filtr vypouštěcího čerpadla zanesený nečistotami, na displeji bude blikat . Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla. ÚDRŽBA 77 Čištění těsnění dveří Těsnění dveří čistěte jednou za měsíc, aby se zamezilo usazování nečistot na těsnění. 1. Používejte pryžové rukavice a ochranné brýle. 2. Zřeďte 3/4 pohárku (177 ml) tekutého chlorového bělidla v 3,8 l (1 galon) vody. 3. Namočte houbu nebo měkký hadřík v tomto zředěném roztoku a otřete celé těsnění dveří. 4. Po vyčištění těsnění veškerou vlhkost otřete suchým ručníkem nebo hadrem. 5. Nechte dveře otevřené, aby se těsnění dveří zcela vysušilo. POZOR  Čištění těsnění dveří neředěným roztokem může způsobit poškození těsnění a jiných částí pračky. 78 REŽIM PORUCH REŽIM PORUCH Popis chybových kódů, které zobrazuje LED displej při vzniku poruchy. Problém Možná příčina  Nedostatečný přívod vody.  Kohouty přívodu vody nejsou zcela otevřené.  Ohnutá hadice přívodu vody.  Zanesený filtr přívodu vody.  Vypouštěcí hadice je ohnutá nebo ucpaná.  Vypouštěcí filtr je ucpaný. Zajistěte přívod vody. Otevřete kohout naplno. Narovnejte hadici. Zkontrolujte filtr přívodu vody.  Příliš malá náplň prádla.  Nevyvážená náplň prádla.  Spotřebič je vybaven systémem detekce a korekce nevyvážení. Pokud je po vložení jednotlivých těžkých kusů (koupelnová podložka, župan atd.) příliš vysoké nevyvážení, po několika pokusech spuštění cyklu odstředění se stroj zastaví a zobrazí se toto chybové hlášení.  Nejsou dveře otevřené nebo nedovřené? Přidejte prádlo, aby se zatížení vyvážilo. Upravte zatížení tak, aby bylo umožněno správné odstředění. Řešení  Přetečení vody v důsledku vadného napouštěcího ventilu. Vyčistěte a narovnejte vypouštěcí hadici. Vyčistěte vypouštěcí filtr. Zavřete dveře. ✽ Pokud dveře nelze otevřít, přivolejte servis. Zavřete vodní kohout. Odpojte kabel přívodu el. energie. Přivolejte servis.  Závada snímače hladiny vody.  Přetížení motoru. Spusťte znovu cyklus za 30 minut.  Odpojený kabel čtečky karet. neodstraní Pokud se závada přivolejte servis. Zkontrolujte zapojení čtečky karet.  Použito příliš velké množství pracího prostředku. Nejedná se o chybu. Počkejte, dokud chybový kód  Porucha ohřevu. nezmizí. Závada termistoru. OBNOVA PO PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ & VÝCHOZÍ NASTAVENÍ & TECHNICKÉ PARAMETRY 79 OBNOVA PO PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ V případě výpadku napájení se stroj zastaví, ale displej zůstává zapnutý a zobrazuje čas před výpadkem napájení. VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PRACÍHO STROJE Výchozí nastavení Hodnota Doba praní (minuty) 10 minut Doba máchání (minuty) 16 minut Doba odstředění (minuty) 11 minut Počet máchání 2 x Maximální rychlost odstředění 1150 ot/min TECHNICKÉ PARAMETRY Model F1069‐FD* Název Čelně plněný prací stroj Napájení 220‐240 V ~ 50 Hz Rozměry 686 mm (šířka) x 767 mm (hloubka) x 983 mm (výška), 129,1 cm (hloubka s otevřenými dveřmi) Hmotnost 87 kg (190 lb) Kapacita 11 kg Rychlost odstředění max. 1150 ot/min Přípustný tlak vody 1,0 – 8,0 kgf/cm2 (100 – 800 kPa) UPOZORNĚNÍ  Výrobce si vyhrazuje právo změny specifikací parametrů. 80 POZNÁMKY POZNÁMKY 

Podobné dokumenty