zdarma - Lodě.cz

Komentáře

Transkript

zdarma - Lodě.cz
DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU
Lodě
A
M
R
A
ZD
3/2011
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
Design: www.grafickawww.graficka-kancelar.cz
130%&+7&j,&3 )01«£4-6j&/457£
130,"3"7"/:"13070-/¯Ÿ"4
AutoChladničkyeu

Q%BWJE6MSJDIUFM
130%&+"130/˜+&.0#:5/¯$)
"650.0#*-¬"0#:5/¯$)1«£7¢4¬
www.hykro.cz
www.e-karavan.cz
www.caravancamp.cz
HYKRO
CARAVAN CENTRUM HYKRO
Ořešská ul. 1542/10, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
tel.: +420 244 914 663, e-mail: [email protected]
termoelektrické kompresorové hobby profi
chladící tašky chladící vložky chladící polštářky
Kollárova 28, Plzeň | www.mulac.cz | T/F: 377 322 827
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA
x
x
x
x
x
x
x
x
plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbď
provádí zkoušky a vydává plavební doklady osob
schvaluje technickou zpĪsobilost a vydává osvďdĀení plavidel
provádí dozor nad dodržováním pĢedpisĪ v plavebním provozu
šetĢí plavební nehody
povoluje veĢejné akce na sledovaných vodních cestách
vydává souhlasy se zĢizovánním staveb na vodních cestách
vydává souhlasy se zĢizováním a provozováním pĢístavĪ
Kde nás najdete:
Státní plavební správa – Ģeditelství:
Jankovcova 4, 170 04, Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 283 871 514, e-mail: [email protected]
Státní plavební správa - poboĀka Praha:
Jankovcova 4, 170 04, Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 266 710 545, e-mail: [email protected]
Hlášení plavebních nehod: 606 690 011
Státní plavební správa - poboĀka DďĀín – POZOR, ZMĎNA ADRESY A ÿÍSEL FAXU:
Husitská 1403/8, 405 02 DďĀín, tel.: 412 557 411, fax: 412 557 410, 412 510 081, e-mail: [email protected]
Hlášení plavebních nehod: 606 690 012, 606 690 025
Státní plavební správa - poboĀka PĢerov:
Bohuslava Nďmce 640, 750 02 PĢerov, tel.: 581 250 911, fax: 581 250 910, e-mail: [email protected]
Hlášení plavebních nehod: 606 690 013
www.spspraha.cz
Bayliner 702
cena 35 928 ½
Bayliner 315
cena 120 000½
Repíkova 6
Bratislava 821 07
Tel./Fax:
+421 (2) 43 640 700
GSM:
+421 (0) 911 092 999
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
www.yachtshop.cz
Plujeme v Čechách
DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU
2
Léto je v plném proudu a vydáváme se
na prázdninové cestování. Mnozí z nás se vydávají za mořskými modrými dálkami, jiní dávají přednost poznávání českých toků. O tom,
že česká krajina je krásná a naše vodní toky,
ačkoliv jich nemáme právě na rozdávání, jsou
položeny do nádherných přírodních scenérií
není rozhodně pochyb. Proto rozhodnutí: „Letos strávím léto na lodi doma v Čechách“ lze
slýchat často. Ať už ale hodláte plout kdekoliv,
budou se vám možná hodit některé postřehy,
které najdete uvnitř vašeho časopisu.
U nás se nezřídka setkáváme s oblíbenými
zákazy a omezeními, proto je dobré si plavební oblast pro naši dovolenou dobře naplánovat. Většinou asi povezeme loď k vodě
na přívěsu za autem, takže naším prvním cílem bude místo, kde ji můžeme bezpečně
spustit loď na vodu. Takových míst, zejména
oficiálně uznaných, u nás není pohříchu právě přebytek. Některá oficiální místa lze nalézt
na stránkách Státní plavební správy, o jiných
vědí vaši známí, další můžete nalézt i na našem serveru lode.cz. V každém případě takových vhodných míst je málo. Bohužel, občas
se stane, že ubývají i naším zapříčiněním. Takovým příkladem z nedávné doby může být
radavská pláž na Orlíku, kde do 1. června t.r.
bylo spouštění lodí dlouhodobě tolerováno.
Od tohoto data bohužel údajně díky konfliktu mezi loďaři a ostatními rekreanty na pláži
bylo spouštění lodí rozhodnutím Povodí Vltavy na tomto místě nadále zakázáno. Pokud
o některém vhodném místě víte a rádi byste
jej doporučili i ostatním, pošlete nám krátkou
zprávu na [email protected] a my vaše místo rádi
oznámíme i ostatním.
Pro vaše plánování jsme vám v tomto vydání
připravili mapu České republiky s vyznačením
vodních cest, na nichž lze plout se spalovacím
motorem. Nejedná se sice o žádnou novinku,
nicméně přináší velmi cenný souhrnný přehled
o vhodných lokalitách včetně doprovodného
textu. Doufám, že vaše prázdninové cesty vám
budou přinášet jen radost a příjemná setkání.
Petr Zajíček
Vydavatel: Lodě, s.r.o., Veleslavínská 150/44, 162 00, Praha 6. Tel.: 602 325 965, 724 206 072,
E mail: [email protected], internet: http://www.lode.cz, IČO 27135250, DIČ CZ 27135250.
Reg. u Městského soudu v Praze v Obchodním rejstříku odd. C vložka 98912. MK ČR E 18534
Redakce nepřebírá odpovědnost za správnost dodaných materiálů. Za znění inzerátů ručí inzerent.
3 / 2011
N A U T I C AT 3
NAUTICAT
331
31
V I G Tr av e l s. r. o.
e-mail: [email protected]
Te l . : ( + 4 2 0 ) 7 2 8 6 4 4 0 9 4
w w w. v i g t r a v e l . c z
WA N T M O R E , G E T M O R E !
Loď v Holandsku za české ceny!!!
Využijte jedinečnou šanci
strávit dovolenou na lodi
v Holandsku
• česká půjčovna
• český personál
• zaváděcí ceny
+420 777 593 424
www.lodeholandsko.cz
3 / 2011
3
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
Marina České Vrbné
N
a severním okraji
Českých Budějovic,
v Českém Vrbném vyrostl
komplexní areál určený
pro sportovní i osobní
plavbu. Marina v Českém
Vrbném byla veřejnosti
slavnostně otevřena v sobotu 11. června za přítomnosti
představitelů
kraje. Přístav využívá existenci už fungující umělé slalomové a vodní trati ve vodáckém Centru Lídy
Polesné, k němuž se přirozeně přimyká přístaviště s dostatečným počtem
kotvících míst a také s potřebným sociálním i technickým zázemím. Sportovní podniky pořádané na oblíbené slalomové dráze mohou být vítanou záminkou pro zakotvení lodi právě na tomto místě. Stejně tak se nabízí možnost přerušit plavbu, pohodlně zakotvit loď a využít kvalitní cyklostezky
k návštěvě okolích měst, ať už to budou České Budějovice či Hluboká nad
Vltavou. Na nové kotviště
s doprovodnou infrastrukturou naváže i nové
řešení dopravní obslužnosti celého areálu. Předpokládá se i postupné vybudování dostatečného
kvalitního stravovacího
a ubytovacího zázemí.
www.c-budejovice.cz
Dobře dojeďte!
M
noho z nás vyráží na dovolenou
k moři se svou lodí.
Vzhledem k tomu, že
takovou soupravu obvykle většina z nás neřídí právě často, představuje cesta na vysněnou
dovolenou zvýšené riziko.
Naše souprava je dlouhá a mnohem těžší než
obvykle, díky tomu se
mění její manévrovací možnosti a rovněž enormně, zvláště u nebržděných vleků narůstá brzdná dráha. Vhodnost tréningu na bezpečném místě je na místě zejména tehdy, máme-li úplně novou loď
s vlekem nebo pohybuje-li se hmotnost taženého přívěsu na hranici
povoleného zatížení.
Pro bezpečnou přepravu lodí nepodceňujte ani správné upevnění
lodě na vleku. Pro optimální zabezpečení lodě použijte nejlépe čtyři kurty. Na každé z nich je štítek s údajem o maximální tažné síle
v daN. Ta by pak měla odpovídat minimálně polovině hmotnosti vaší
lodě v kilogramech. Nepodceňujte rovněž technický stav přívěsu.
Existuje mnoho historek o tom, jak cestou na dovolenou na přívěsu
upadlo kolo, či hořely brzdy. Ujišťuji vás, že se nejedná o historky
k pobavení.
Máte-li tedy v úmyslu vyrazit s lodí za autem na cestu, určitě se vyplatí věnovat patřičný čas přípravě!
4
Jak správně zakotvit?
K
otevní manévr se
zdá být na první pohled jednoduchá záležitost, ovšem praxe bývá
jiná. Které jsou základní
prvky bezpečného kotvení?
1) Délka řetězu – by
měla dosahovat vždy
nejméně 5-6-ti násobku
hloubky pod lodí. Prodloužíme-li délku řetězu dvojnásobně, zdvojnásobíme přibližně také
účinnost naší kotvy.
2) Provedení samotného manévru – po spuštění kotvy pomalu couvejte nejlépe po směru větru, dokud neucítíte, že se kotva chytla. Poté
můžete lehce přidat, aby se lépe zaryla. Budete-li couvat příliš rychle,
kotva bude po dně poskakovat a nezaryje se správně. Jakmile zakotvíte a vypustíte náležitou délku kotevního řetězu, uvažte kotvu k vazáku, abyste odlehčili vrátek.
3)Opuštění kotviště – najeďte lodí nad kotvu tak rychle, abyste dokázali dobrat kotevní řetěz/lano. Teprve máte-li příď nad kotvou, začněte
kotvu zdvihat. Pokud se vaše kotva zasekla, zkuste k ní najet lodí z různých stran. Pokud se za noc ovšem na dně omotal řetěz kolem např.
kamene, nezbyde vám než se ke kotvě potopit. Veškerou manipulaci
s kotevním vrátkem provádějte vždy při běžícím motoru. Manipulaci
s vrátkem svěřujte poučené osobě – dbejte na bezpečnost.
4)Jakou kotvu na jaké dno – neexistuje žádný univerzální typ kotvy,
který by za všech podmínek optimálně držel. Přesto se jako univerzální
používají pluhové kotvy nejlépe s kloubem. Ohledně vhodné hmotnosti kotvy vůči hmotnosti lodě existují návodné tabulky. Kotvu vždy
doplňte dostatečně dimenzovaným řetězem.
Přístaviště
Lannova loděnice
N
a levém břehu řeky
Vltavy, téměř v centru města vyrostlo přímo
před zraky českobudějovických občanů přístaviště, příznačně nazvané
Lannova loděnice, které
je předurčené uzavírat
jako koncový bod vltavskou vodní cestu.
Kotviště lodí Lannova
loděnice je umístěno 43,5 metru od Dlouhého mostu u levobřežní paty
vltavské kynety. Tvoří ho 60 metrů dlouhé a 2,5 metru široké plovoucí molo, složené ze šestimetrových, vzájemně spojených betonových
plovoucích segmentů. Ty jsou ukotveny na vodící piloty, po kterých
„kloužou“ stabilizační objímky plovoucího mola. I v případě takových
povodní, jaké zažilo město v roce 2002, bude plovoucí molo bezpečně
vedeno pomocí pilotů.
Pro uvazování lodí slouží takzvaná pacholata, umístěná na plovoucím
molu. Umožňují vyvázání jak velkých osobníchlodí, tak i malých sportovních plavidel. Výstupní můstek je kloubově upevněn v hraně břehu
a posuvně doléhá na molo. Plavidla, pokud nepoplují dál do budoucího Lannova plavebního kanálu, se budou otáčet přímo pod Jiráskovým
3 / 2011
jezem. Umožní jim to již dokončená úprava koryta pro obratiště o průměru 50 metrů s plavební hloubkou 1,6 metru.
Zakotvit zde mohou jak lodě určené pro pravidelnou osobní dopravu,
tak i soukromá plavidla. Lodi zde mohou stát zdarma, avšak nikoliv
neomezeně dlouho. Provoz přístaviště se řídí provozním řádem, který
vyhlašuje provozovatel přístaviště – Povodí Vltavy.
Přístaviště bude zároveň možné využívat jako nástupní místo na lodě
vplouvající do Lannova kanálu, po němž bude možné se dostat až
do Slepého ramene řeky Malše. Tento kanál je součástí projektu
„Město a voda” statutárního města České Budějovice, jež řeší prodloužení vltavské vodní cesty až k městským hradbám a její propojení
s řekou Malší.
Přístaviště Lannova loděnice, tak jako i obratiště u Jiráskova jezu, je
součástí první etapy projektu Dokončení vltavské vodní cesty, který
je investiční akcí Ředitelství vodních cest České republiky. Statutární
město České Budějovice se investičně podílí na části budované infrastruktury. Konkrétně se jedná o vybudování přístavního chodníku,
rozptylové plochy, mobiliáře, veřejného osvětlení a zázemí pro návštěvníky.
Jako koncový bod vltavské vodní cesty má přístaviště Lannova loděnice
plně sloužit až v roce 2011, kdy se počítá s dokončením první etapy
splavnění Vltavy mezi Českými Budějovice a Hlubokou nad Vltavou.
Zahájení výstavby: 6/2009
Dokončení stavby: 9/2010
Ve Fotogalerii v rubrice Lannova loděnice najdete aktuální fotografie
zachycující průběh stavby.
Lannova loděnice – historie rodiny Lannů
Na levém břehu Vltavy stojí nenápadná stavba, kterou většina českobudějovických zná jako Lannovu loděnici. Jméno rodiny Lannů je
neodmyslitelně spojeno s rozkvětem Českých Budějovic a zejména pak
s rozvojem loďařství.
Na přelomu 18. a 19. století se ve městě usadili první průkopníci industrializace. V této době do Českých Budějovic přišel ze Solné komory
i c. a k. loďmistr Tadeáš Lanna, který začal v jihočeské metropoli stavět
říční lodě. V otcových šlépějích pokračoval v podnikání i jeho syn Vojtěch (německy Adalbert). Vojtěch Adalbert Lanna pak napsal nejslavnější kapitoly historie působení rodiny Lannů, z nichž mnohé jsou spojeny s jihočeskými řekami. Již v patnácti letech Vojtěch Lanna studoval
na pražské polytechnice, zajímal se zejména o mechaniku a strojnictví.
Po konfliktu s profesorem školu opustil a vrátil se k otci do rodných
Budějovic. Pracoval v otcově loděnici, plavil se i na vorech. Ve dvaceti
letech se vypravil na voru do Hamburku s nákladem krumlovské tuhy
a budějovického piva. Přímo v praxi se vzdělával, poznával svět kolem
sebe a učil se obchodovat. Nebylo divu, že po smrti otce podnikavý
Vojtěch převzal rodinnou firmu. Podílel se na splavnění Vltavy, Otavy,
Lužnice i části Labe, měl v pronájmu vodní díla na Vltavě, stavěl lodě,
ale i silnice a železniční tratě.
Vojtěch Lanna nebyl typem podnikatele myslícího jen na sebe, na svůj
zisk. Díky svému postavení se zasloužil o vznik na svou dobu významných veřejných institucí. V roce 1851 založil Českobudějovický krajský
hospodářský spolek, stal předsedou Obchodní a živnostenské komory,
která vznikla 29. listopadu 1850, v roce 1856 stál u vzniku Městské
spořitelny.
15. ledna 1866 Vojtěch Lanna zemřel na srdeční chorobu, pohřben je
na Olšanském hřbitově v Praze. Českobudějovičtí však na Lannu a jeho
zásluhy o rozvoj města i kraje nezapomněli. Roku 1879 mu byl, jakožto osobě zaslouživší se o rozvoj města, postaven na konci městských
sadů u Kanovnické ulice pomník. Zůstalo po něm také všeobecně vžité
pojmenování jedné z hlavních obchodních tříd ve městě, které se navzdory různým oficiálním změnám názvu stále říkalo „Lanovka“.
Obnovy své slávy se Lannova loděnice jistě dočká jako konečný přístav
vltavské vodní cesty. Nejen význam rodiny Lannů bude rovněž připomínat plánovaná expozice „Vojtěch Lanna – historie plavby po Vltavě“,
která bude zřízena v Lannově rodném domku a bude součástí zdejší
www.c-budejovice.cz
turistické nabídky.
3 / 2011
Kam se jít podívat
na kajutové plachetnice
na českých vodách?
O
letošní závody kajutových plachetnic (lidově kajutovek) se začalo bojovat již na konci minulého roku. Pro objasnění, co vlastně taková kajutová plachetnice je – velmi zjednodušeně řečeno loď
poháněná silou větru, která má kajutu s nejméně dvěma lůžky pro
posádku. Musí mít také vybavení podle požadavků plavební správy.
V loňském roce byli vyhlášeni mistři v této kategorii na naší nejrychleji tekoucí vodě na Labi. Pro tento rok bylo od pořadatelů vypsáno
do ročenky ČSJ 42 závodů. Na některých vodách, zejména velkých
přehradách, jsou vypisovány místními pořadateli různé poháry. Většina
jejich závodů je vypsána pouze jako místní, to znamená, že nefigurují
v žádné položce Českého svazu jachtingu (ČSJ). Účastníci těchto závodů nepotřebují závodní licenci, zdravotní prohlídku, pojistku lodě
a odpovědnosti – tedy všechno to, co musejí mít posádky lodí, závodících dle předpisů ČSJ. V současné době jsou nejlépe organizovány
tímto neoficiálním způsobem závody na Slapech – formou Slapského
poháru. Lodě jsou rozděleny podle délky i podle typů lodí. Výjimkou
nejsou závody s 50 a více závodícími loděmi.
Na závodech pořádaných podle propozic ČSJ závodí na jednotlivých
regatách max. do 30ti lodí. Závodí se bez rozdílu typů – o absolutní pořadí. Pořadatelé také občas používají Typový hendikep ČSJ (TH).
Mezinárodní hendikep ORC se vzhledem k finanční náročnosti téměř
nevyužívá, stejně jako IMS, používaný hlavně při závodech na moři.
V nejbližších termínech jsou pořádány závody:
16.7.
Modrá stuha Lipna
kaj-1
Lipno
30.7.
4 hodiny Rozkoše
kaj-1
Rozkoš
6.8.
„24“
kaj-4P
Slapy
13.8.
Putovní pohár
kaj-2
Brněnská přehrada
13.8.
Kutálkův memoriál
kaj-1
Nové Mlýny
20.8.
Mem. Dušana Vaculky
kaj-1
Brněnská přehrada
20.8.
O (plný) pohár prezidenta
kaj-1
Hracholusky
20.8.
Modrá stuha Slap
kaj-1
Slapy
20.8.
Dálková plavba
kaj-3D
Vranovská přehrada
27.8.
Radavský pohár
kaj-1
Orlík
27.8.
Truc Regata
kaj-1
Slapy
27.8.
Gagan regata
kaj-2
Vranovská přehrada
27.8.
Labský pohár
kaj-2
Žernoseky
5
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
a těší se na zasloužené občerstvení. Člun
je odvázán od lodě.
Následuje nastartování motoru. Jenže motor nechytá. Postupně
se prověřuje uzávěr
paliva, sytič, odvzdušnění, kontroluje se
hladina paliva v nádrži. Mezitím zpravidla
člun postupně driftuje
ve větru.
Pokud má posádka
štěstí, motor nakonec chytí a výprava je
zachráněna. Horší to
může být v opačném
případě, když ještě
navíc fouká vítr ze zátoky.
Poučení je jednoznačné – neodvazujte člun
od lodě dřív, než nastartujete a naloďte
také pro každý případ
vesla.
Podrobné informace můžou zájemci získat na webových stránkách
Asociace kajutových plachetnic (AKP) www.kaj.estranky.cz nebo
na stránkách www.yachtmen.cz .
V září bude čekat kajutové jachtaře Mistrovství republiky. Stejně
jako v minulém roce, tak i letos je to na neobvyklé vodní ploše. Tentokrát bude hostit jachtaře Vltava v Praze. Ovšem na rozdíl od loňské regaty, která byla dlouho připravována, osud letošní byl velmi
spletitý. Podle rozpisu měla být na naší nejlepší vodní ploše Lipně,
ovšem pro nezájem pořadatelů tato možnost odpadla. Další nabídka z AKP oslovila pořadatele na Vranovské přehradě, na Slapech
i Orlíku, ale ani zde se nenašel zájemce. Proto byli osloveni zkušení
pořadatelé v našem nejstarším jachetním klubu – v Českém yacht
klubu (ČYK). Po tříměsíčním vyjednávání k dohodě nedošlo, ovšem
po předložení nabídky klubu YCCL (známým jako Císařská louka)
došlo k dohodě na druhé straně řeky pod Vyšehradem již po týdnu
na termín 22.- 25.9. Tak bude mít možnost vidět špičku našich kajutových jachtařů naše hlavní město, což historie České republiky
nepamatuje.
Václav Olmer, předseda AKP
Pozor na funkčnost
pomocných motorů
N
a kotvištích lze poměrně často vídat následující situaci, kdy se
posádka chystá vylodit na břeh na pomocném člunku. Motivem
bývá často pobřežní restaurace.
Obvyklý postup je pak následující: odvázat člun, hodit jej do vody,
nasadit a upevnit motor. Pak už zvesela nastupuje část posádky
6
Mořská nemoc – jak na ni?
M
nozí z nás ji
znají až příliš důvěrně. Pocity
nevolnosti při cestách autem, autobusem a letadlem,
někdy ale i jen při
pouhém pohledu
dalekohledem. Dovolená na lodi pak
proto pro mnohé
nepřichází do úvahy vůbec, jiným ji
mořská nemoc dokáže jen pořádně
znepříjemnit.
Nepříjemné je, že
mořská
nemoc,
resp. důvody proč
vlastně
vzniká,
jsou dnes i přes
pokročilé
poznatky vědy pro
odborníky
stále
záhadou. Existuje
několik teorií, z nichž první je známa z roku 1930. Ta praví, že podstatou jevu jsou jeho projevy – nevolnost a ztráta rovnováhy, které
jsou stejné jako při otravě. Tělo si tedy myslí, že je otrávené, a proto
mozek vysílá signál na vyprázdnění žaludku. Jiná teorie je založena
na tvrzení, že celý proces se odehrává v mysli. Pravdou je, že izraelské
námořnictvo zjistilo, že velkou roli při vzniku mořské nemoci sehrává
opravdu sugesce.
3 / 2011
Dnes se předpokládá, že se problém ukrývá ve vestibulárním systému
vnitřního ucha, kde díky neobvyklým pohybům dochází k jeho dráždění. V zásadě jde o neshodu mezi vnímáním okolí očima a tímto velmi
citlivým orgánem. Senzorický konflikt nedokáže mozek správně zpracovat. V případě, že se adaptujete na nové pohyby, mořská nemoc se
přestane projevovat.
Jak se tedy před projevy mořské nemoci můžeme bránit?
To je otázka, na kterou existuje mnoho „zaručených“ receptů. Na kinetózy existuje v našich lékárnách výběr léčiv, z nichž některé přinášejí s sebou vedlejší účinky a to zejména spavost, halucinace, sucho
v ústech, dezorientaci, bolesti hlavy apod. Léky je však potřeba požít
dostatečně dlouhou dobu před nastoupením, po vzniku obtíží je již
na jejich aplikaci pozdě.
Obecně by se dalo říct, že nejlepším způsobem jsou preventivní opatření, mezi něž patří zejména dobrá kondice, usednutí ve středu lodi,
pozorování horizontu v dáli, čerstvý vzduch, jíst jen malé množství jídla, nepít alkohol a nekouřit. V poslední době se rovněž objevily zprávy
o blahodárných účincích vitamínu C. Ten má výhodu v tom, že je bez
vedlejších účinků a rizika předávkování. Mezi oblíbené prostředky patří
rovněž homeopatika, která když nepomohou, neublíží. Pomáhá rovněž údajně silná káva a zázvor.
Pokud tedy mořskou nemocí trpíte, nenechte se rozhodně od plavby na lodi odradit a vyzkoušejte některý z našich způsobů, jak se
mořské nemoci vyhnou, případně její vliv zmírnit. Nechat si zkazit
prázdninovou plavbu či případně raději vůbec nevyplout je totiž
velká škoda.
informuje:
Chorvatská vláda
přestává regulovat ceny
pohonných hmot
T
oto opatření by mohlo mít závažné důsledky pro posádky plavící se
v nastávající sezóně na Jadranu. Vláda, která dosud určovala maximální cenu pohonných hmot, nyní prakticky umožňuje podnikatelům
legálně prodávat na benzinkách pohonné hmoty za smluvní ceny. Existuje proto reálná možnost, že se najde několik takových, kteří se rozhodnou vydělat „rychlé peníze“.
Při troše představivosti lze předjímat následující situaci: K pumpě na některém z vnějších ostrovů Chorvatska přijede posádka s lodí na poslední
kapky paliva. Místní podnikatel zneužije situace a krátkodobě zvýší cenu.
Posádce v takovém případě, pokud bude chtít pokračovat v plavbě, nezbyde než zaplatit požadovanou sumu. Proti takovému jednání nebude
totiž možné se bránit. Samozřejmě, jedná se o čistě teoretickou konstrukci, nicméně mezi 50 provozovateli benzínových stanic na chorvatském
pobřeží se, stejně jako v normálním životě, pravděpodobně najdou i černé ovce. Sea-Help nabádá proto všechny, a to nejen své členy, aby poznatky o takovém jednání oznámili. Příslušná telefonní čísla a mailové adresy
najdete na www.sea-help.eu .
Aktuální ceny paliv společnosti INA lze nalézt na stránkách http://
www.ina.hr/default.aspx?id=203 . Ve vyjímečných situacích se mohou
členové Sea-Help spolehnout na službu „dovoz paliva“. Taková možnost ovšem přichází do úvahy pouze v případě hrubě přehnaných cen
paliva a případy budou posuzovány, jak uvádí šéf Sea-Help Wolfgang
Dauser, jednotlivě.
www.sea-help.eu
3 / 2011
Značka SLAM otevírá
obchod s oblečením
v Praze
S
polečnost
SLAM
byla založena v Itálii v roce 1979 a dnes
zaujímá přední místo
v produkci a prodeji
technického oblečení
pro jachting. Navíc díky
své široké kolekci pro
muže, ženy a děti je
uznávána i v ostatních
sportovních odvětvích.
Obchodní značka SLAM vynikla již v roce 1980 – na Moskevských Olympijských hrách, kde italský „Dodo“ Gorla a Alfio Peraboni oblečeni v technickém oblečení SLAM obsadili bronzovou příčku v jachtingu v lodní třídě Star.
SLAM nabízí rovněž oblečení pro volný čas a v posledních několika letech
i oblečení na golf. Využívá dlouhodobé zkušenosti získané při výrobě oblečení pro jachting a vývojem funkčních materiálů a technologií. Materiály
a designy pro bundy, kalhoty, trička, svetry a obuv jsou pravidelně testovány přímo u moře řadou různých Slam sailing teamů z celého světa včetně
České republiky, kde působí Aloha Melges 24 Tým podporovaný dovozcem značky SLAM do ČR, firmou Yachtcharter Marten s.r.o. Společnost
má řadu přímých prodejen po celé Evropě. Nespočet Slam obchodů
se nachází v Itálii, Chorvatsku, Španělsku, Francii, Portugalsku, Anglii,
Polsko a nyní již i v České republice. Nová prodejna s oblečením značky
SLAM bude otevřena 7. 7. 2011 v Praze. Prodejnu najdete v ulici Výpadová 1037/26 v Praze 5 - Radotíně.
www.yachtmarten.com
Termínová listina Orlík
CUP 2011
Barrandovský pohár
11.-12.6.
Yacht club Barrandov
Radavská regata
25.-26.6.
Yacht club Písek
Letní čtyřiadvacítka
16.-17.7.
Yacht servis Novák
Vánoční regata
23.7.
Jacht servis s.r.o. Marina Hřebeny
Isolepa Cup
6.8.
Colins Yacht
Radavský pohár
27.-28.8.
Yacht club Písek
O pohár Vltavy
3.9.
Plachtiči z Vltavy v YCB
O pohár Slunce
24.9.
Yacht servis Novák
Vysáli vám naftu z nádrže?
V
zhledem ke stále stoupajícím cenám pohonných hmot stále častěji dochází k jejich krádeži z lodních nádrží.
Řešení této nepříjemnosti je ovšem snadná záležitost. V současné době většina lodních zásilkových
obchodů nabízí jednoduché zařízení s názvem Fuel
save. To zabraňuje zloději vsunout hadičku do nádrže a tím krádež znemožní. Montáž je podle návodu velice snadná, cena je cca 16 €.
7
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
+RUN¢
¢Q
QRYLQ
QN\X
X%H
HQHWH
HDX
Přinášíme neoficiálně pořízené fotografie!
Loděnice Beneteau připravila na sezonu 2012 řadu novinek. V první řadě
přichází s novými modely řady Oceanis – 41, 45 a 48, které nahrazují starší
41, 43 a 46. Nové Oceanisy se především vyznačují opět o mnoho širším až
neuvěřitelně prostorným kokpitem, lomeným trupem od stěžně směrem na
záď jak známe již z řady First nebo Sense což prodlužuje loď na vodorysce
a zvětšuje prostor v uvnitř i velikost kokpitu. Zcela nové a revoluční je ale řešení
zadního koupacího plata. Trend využívání koupací plošiny jde u všech výrobců
směrem k většímu komfortu života na palubě a různým typům výklopných
koupacích plošin. Konstruktéři Beneteau vytvořili u nových Oceanisů
jedinečné spojení luxusní veliké koupací plošiny a při tom zachovali tradiční
zadní lavici pro kormidelníka, která u většiny ostatních výrobců díky výklopné
plošině chybí. Celé zařízení je ovládáno hydraulikou a je již ve standardu
každého modelu. Za zmíňku stojí i koupací žebřík, který má dostatečně vysoké
zábradlí pro snadný výstup na palubu. Všechny tři nové modely mohou být
vybaveny joystickem DOCK & GO pro snadné manévrování. Premiéra všech tří
lodí bude na výstavě v Cannes na sklonku tohoto léta.
Další novinky pro sezonu 2012 jsou Sense 55, Flyer 750 Cabrio, Flyer 44 GT,
Flyer 49 GT a nová řada sportovně rybářských člunů Barracuda.
www.bemexboot.com
8
3 / 2011
75$,1,1*<$â.2/(1Ë
9='ċ/È9È1Ë
'$/âË6/8ä%<
0DQDåHUVNpGRYHGQRVWL
.RPXQLNDþQtGRYHGQRVWL
3UH]HQWDþQtGRYHGQRVWL
3URGHMQtGRYHGQRVWL
3V\FKRORJLHSURGHMH
7UDLQLQJãNROLWHOĤ
3UiYQtPLQLPXP
2XWGRRUDUHOD[DFH
0\VWHU\VKRSSLQJ
$VVHVPHQWFHQWUXP
6HVWDYHQt¿UHPQtFKVWDQGDUGĤ
61È0,
352'È7(
9Ë&(
-$=<.29é6(59,6
3ĜHNODG\
7OXPRþHQt
9êXNDMD]\NĤ
6tGOR¿UP\
9UDQRY
9UDQRYX%UQD
.DQFHOiĜ
+XGFRYDE
%UQR
NDQX#NDQXF]
3 / 2011
9
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
BEL, spol. s r. o.
Beranových 65 (areál LETOV)
199 02 Praha 9 – Letňany
Česká republika
www.bel.cz
tel.: 274776702, 274773493
fax: 274812023
e-mail: [email protected]
Distributor firem:
PERKINS
Solé Diesel
– britské lodní motory s výkonem 92 – 300 HP
pro rekreační i komerční využití.
– španělské lodní motory s výkonem 16 – 83 HP.
Zajišťujeme dodávky motorů, servis, dodávky náhradních dílů.
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené adrese. Informace naleznete
také na stránkách zastupovaných firem PERKINS http://www.perkins-sabre.com nebo
Solé Diesel http://www.solediesel.com/english/
3URYD]QLFWYË VUR MH êHVN¿ ILUPD ]DEÛYDMËFË VH
YÛURERXODQDxĀĎUSURORGQËSUĎP\VODKREE\3UR
YÛUREX SRXæËY¿PH YO¿NQD D VXURYLQ\ RG êHVNÛFK
GRGDYDWHOĎ =¿ND]QËNĎP ] ĆDG IDQGĎ ORGQË
]¿EDY\ QDEË]ËPH ODQD SRO\SURS\OHQRY¿
SRO\DPLGRY¿ D SRO\HVWHURY¿ Y QøNROLND
EDUHYQÛFKSURYHGHQËFK
'¿
¿OH VH ]DEÛY¿P
PH ]DN¿]NNRYRXYÛÛURERX
GOH SĆ¿QË Y¿
¿V QDxLFFK ]¿
¿ND
D]QËNĎ
10
RSOÇWW¿P
PH ORRGQËË IHQG
GU\ D EÑMN\
SOHWHHPHH RFKUDQQQÇ VËW
ËWø QD ]¿EUDGOË
QHERR SUR RGSSRêLQHHN QDYUKXMHPHH
SURYD
D]RRYÇ æHHEĆËËN\ GRRG¿YY¿P
PH ODQD MD
DNR
GHNRRUDêêQËQ¿
¿UD]]QËN\D
D]¿EEUD
DGOË]DSOÇWW¿PHH
RND DSRRG 0¿P
PH xLNNRYQÇÇ êHVNÇ UXFH D QD
]DN¿
¿]NXX VH Y¿P
P SRNNXVËP
PH Y\KRYøW YH YxHFK
YDxLFFK Q¿SDG
GHFKK
1DxHSURGHMQDVHQDFK¿]ËYFHQWUX3UDK\QD0DOÇ
6WUDQø YH 9ËWø]QÇ XOLFL 6WURMRYRX L UXêQË YÛUREX
P¿PHY3UD]H%øFKRYLFËFK
7øøxËËPHH VHQD
D YD
DxLQ¿
¿YxxWøøYX
V PRAZE
NA ÚJEZDĚ
3 / 2011
David Houghton
david houghton
POČASÍ NA MOŘI
Počasí ovlivňuje na moři každého. Ať už se
zdržujete u pobřeží, cestujete mezi přístavy
nebo plachtíte na jiný kontinent. Vždy musíte
počítat s počasím a musíte jej zahrnout do svých
plánů. A proto je zde tato kniha.
poþasí
na moři
předpověď počasí
snadno a rychle
„Nejen jako závodník, ale také
jako trenér věřím, že by tato kniha
neměla chybět v knihovně žádného
námořníka nebo jezerního jachtaře.“
David Křížek
pocasi_obalka_1_strana.indd 1
12.3.2010 9:14:57
Fernhurst Books tuto knihu doporučuje jako učební text pro kurzy RYA Day Skipper a Coastal Skipper/Yachtmaster®.
Sandra Roberts
PRVNÍ POMOC NA
PALUBĚ
Kniha pro okamžiky, kdy není možné
jednoduše zvednout telefon a zavolat
záchranku.
František Novotný
ZA KORMDILEM
NEJEN NA JADRANU
ZA KORMIDLEM
NEJEN NA JADRANU
KNIHA RAD I KNIHA PŘÍBĚHŮ.
KNIHA LÁSKY K MOŘÍM.
Kniha pro pokročilé i pro
začátečníky
Pro všechny, kterým učaroval neklidný
mořský živel a kteří se vydávají jej
pokoušet ať už v pobřežních vodách
Jadranských nebo na světových oceánech.
PRAKTICKÝ PRŮVODCE JACHTINGEM
Kniha rad i kniha příběhů
Kniha lásky k mořím
FRANTIŠEK NOVOTNÝ
obalka_FINAL_ADVERTISING.indd 1
J A C H TA Ř S K Á E D I C E I F P - P U B L I S H I N G
Najdete na www.ifpp.cz nebo ve všech knihkupectvích
20.10.2010 14:13:32
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
PLAVBA PŘI VYŠŠÍCH RYCHLOSTECH
NA VODNÍCH CESTÁCH ČESKÉ REPUBLIKY
Šluknov
+
$
Jiříkov $
+
Rumburk
+
$
Ř a sn ice
a
M a lá Úp
Me t
be
a
vk
Vidn
Branná
d
Op
a
Oso
bla
Č iži
na
ně
n ic
e
a
Mor
av
í
r ov
M
Nová
nk
a
v ka
Ston á
avi ce
Ropi
p ytná
Ko
mn
Lo
Mo r ávk a
O str
Bystřice
á
Mosty u
+
Jablunkova $
Šance
ice
ice
Juhy
ka
ru
m
Be
lá
Bí
O str
av
čva
n i ce
Vizovice
Valašské
Klobouky
Luhačovice
+
$
+
$
Luhačovice
BrumovBylnice
Šanov Štítná
+
$
Bojkovice
Olš
av
Vl
a
á
Nivnice
+ Nivničk a
$
n ice
Velká nad
Veličkou
+
$
+
$
Strání
o
nic
e
S
p.
Břeclav
+
$
Kyj
Mlýnský r.
vo
d
Nesyt
vka
o ra
M
va
p.
níž
řský
ho
Po
c ký
i
Da
a
Če l adenka
O dra
Ří
Šiš
m
k
to
je
dk
Ko
Rac
k
p.
v ick
ý
čl
i ce
a
yjo
vk
H
ějo
vk
+
$
Jablunkov
Senice
s ký .
p
ce
p.
čka
Je
Bě
lá
S vi t ava
Ž ďá rná
V
Bílá
Říčka
e
Dyj
p.
D
ílá
B
ná
Oskav a
J
C h vojnic e
s e n ka
K
Dunáv
Že letavk a
a nk a
v i ce
va
Mo
ra
o
Kro un
va
Osla
B rtnic e
je
o r. Dy
M
Osla va
Le ž á k
p
lat
B rtnic
Besének
p.
rl o vý
Ú sobs
ký
p.
Žab
inec
Jih
l ávka
Bíl
ic
Bře vn
P str užn ý p .
i
p.
ský
ov
H
i
kv
re
o v ka
H
Kamenic e
p.
ice
rský
am
e
ir
ov
ač
Dr
k ytenka
stř ice
By
dols
ký p.
Po
y
B
p.
lic
a
šan
e
B la
ni
c
B lani
ce
Trna
va
e
Č
rka
ře
Nov á
Ro
La
M rlina
V ýr o vka
Vý ro v
ka
Vrch
osk
T
p
J anovick
Dědin
l
mo
V lka v a
p.
a
p.
n ka
Byla
Ja lo
tič
Bo
on
o p išť
sk ý
p.
Ch
pišťský
Ko n o
ský p.
lty ň
O
Svin e nsk
ý p.
p nic e
Stro
B yst
řice
N
i sa
Nisa
ce
Mohelka
v ita v k a
S
P an ens ký
.
L o dě n ice
cáb
a
va
Vlta
M ilevs
ký
ov
i cký p .
rejk
a
a lše
M
va
Vl
Tepl
vs
B
n
Bla
St
Svr
a t ka
c k ý p.
Liběcho
vk
vka
P
n ál
av
p.
ra
tin
M
íč
ava
Kl
C hu
a
p.
av
Ot
No
v
klo
Pe
p.
ý
šils
k
á
Vydra
ta
ad
e
ěř
+Dolní
$
Němčí
Třinec
e
Olš
$
+
R Strážnice
u do
S vod
a
Ve ličk
+
$
Uherský
Brod
Vlčnov
e
řev
+
$
Ok
+
$
luky
travic
Os
Rohatec
Veselí nad
Moravou
ča
Moráv ka
ra
+ Vnorovy
$
S
Pr u šá n ka
a va
Český
Žermanice Těšín
rá v
ka
M oh e lnice
p.
+
$
or
Frenštát pod
Radhoštěm
Horní Bečva
V se tí n s k á
a
nk
+
$
+ Ostrožská
$
M
á
D2
+
$
+
$
Hodonín
+
$
Uherské
Hradiště
Nová Ves
Sy
Vracov Bzenec
d
+
$
p.
ský
o uh
ov
ov
šk
Ratíškovice
+
$
Velké
Bílovice
+
$
a
nk
+
$
Mutěnice
+
$
Dyj
Mikulov
K
Dubňany
Velké Pavlovice
+
$
višovka
ka
an
Staré
Město
Olše
D
va
Nové
Mlýny III
Svatobořice+
Mistřín $
ov ick ý
Lu k
ch
ř ek a
s tř
o
+
$
Slušov ic e
D
+
$
Z
ta
Hrušovany nad
Jevišovkou
Trkm
B
Baška
Frýdlant nad
Ostravicí
e
Vsetín
e
nic
Z L Í N S K Ý KR A J
R o k yte
z
Bř e
le
l
Ša
je
rná
Če
Je
+
$
+
$
Baťův kanál
+
$
Kyjov
a ska
Hustopeče Har
Lu b ina
bra
Lit a
va
ov
Ky j
+
$
D řev
Fryšták
ová
Otrokovice
u Brna
Bučovice
Nové
Mlýny II
Bystřička
Holešov
Mojena
+
$
JI H O M O R A VS KÝ K R A J
d ř ejni c
tka
Dy
Vrkoč
va
Ru s a
+ Hulín
$
a
Zlín
Starý r.
a
Nové
Mlýny I
ka
ano
v ka
S kal ič
Znojmo
Ún
+
$
Kroměříž
p.
Ole š n á
ký
ec
a
a
Rožnov pod
Radhoštěm
y
V éž
Sed l n i ce
ra
a
a
Mirosl
avk
Znojmo
Novoveský r.
Jič ínka
Sv
i
ep
Ple
Pohořelice
Miroslav
+
$
Bí
Dr n ový p.
s ký
Sm
oln
o
ab
av
a
Kl
va
Ú hla
a
nk
er
ka
e
Lab
p.
rský
šte
p.
Klá
ic ký
n
p.
p.
ý
p.
p
Stře
la
C
p.
o upin
ý
S e d lišťsk
e lní p
.
D8
sk
ý p.
da
vo
ná
er
p.
ý
Jáchym ovsk
p.
ký
nic
Teplá
Od
rava
Ra
M
va
a
k
di
vod
Pa
Ticháv
k
Valašské
Meziříčí $+Zubří
Bystřice pod
Hostýnem
+
$
Bečva
á
á
čk
o vický
Be čva
ěnka
št
FrýdekMístek
Olešná
+ Příbor
$
Kopřivnice O n
+
$
e
á Chropyně
+
$
+
$
Han á
+
$
nk
L
Mo
Těrlicko
+ Paskov
$
Brušperk $
+
Šenov u
Nového
Jičína
Štramberk
á
Kojetín
Vyškov
ka
p.
eč
ka
an
B íl
+
$
+
$
Židlochovice
na
Mal
Ha
áH
Vel k
r od
Va
lov
ec
kov
Ra
Slavkov
Šlapanice
Modřice
Krumlov
p.
Blata
H
Ma l á
y
Opatovice
+
$
+
$
+ Moravský
$
u
+
$
Přerov
+
$
n i č ní p.
+
$
ra
Od
Potštát
Lipník nad
Bečvou Hranice
ka
Vratimov
+
$
+
$
e
Orlová Karviná
Havířov
v ka
Studénka
o d e čk a
B
ná
lo
Odry
+ Hlubočky
$
ka
r áv
Vo d a
Bít
+
$
Ji h lav a
ý
ic k
Plumlov
Br
ra
Olšovec
Fulnek $
+
a
Rousínov
va
Oslavany
Roky tná
Ska
lič
s ov
P etrůvka
Rychvald
+
$
M
o
v
ho
a
od
p.
BRNO
Tru
+
$
OSTRAVA
Klimkovice
+
$
o
Prostějov
a
řti n ský
Štěpánov
O L O M O U C KÝ K R A J
Bohumín
Ludgeřovice
+
$
Bílovec
c ký
ovi
ý
Býk
Li
Bo
Vítkov
Hu sí
Lutín
lá
Hlučín
Háj ve
Slezsku
i na
č
Gru
s
o ří
Bí
+
$
vsk ý
Ús o brn
Úm
a
vk
+
Adamov $
Lib a
ka
nín
brů
up
Budišov nad
Budišovkou
p.
va
va
o do
Bo
+
$
ka
Os
aněk
ka
tín
di
Slo
Brněnská přehrada
+
$
a
Sitk
+
$
va
Sez
M o r avi
OLOMOUC
ce
otok
ý p
kv
Pu n
Mo
ra
ce
Š umi
Ro
mž
e
č el
a
Dolní
Benešov
+
$
Op
$ a
+
M O R AV S K $+O S L E Z S KÝ K R A J
šov
Budi ka
+
$
íčí
+
$
Hlou
Kravaře
+
$
Šternberk
Litovel
N ecta
Kř e
Ne
ick
ov
By
Kuřim
a
Ivančice
České
Velenice
+
$
M or avice
Ř
+
Konice $
+
$
Ve lk á
dni
Hv oz c e
Kruž berk
+
$
Uničov
+
$
+
$
Rosice
Mohelno
Jevišovice
Jevišovka
Kř
Vranov
+
$
Kobeřice
Štěpánkovice
Opava
Slezská Harta
+
$
Břidličná
Moravský
Beroun
Šp
r
a
šk
+
$
+nad Rokytnou
$
ovk $
+
a
yje
po
Če
rn
Č e rný
Rýmařov
+
$
Ch o
lin ka
Blansko
Čižina
Bruntál
k
+
$
Náklo (štěrkovna)
k
p.
L ubě
ice
Loštice
vka
+
$
RájecJestřebí
av
a teři n ský
av a
Op
ern a
Třebo v ka
tka
+
$
Náměšť nad
Oslavou
Zbýšov
cho
van
k
p.
p.
a
ka
Moravské
Budějovice
ols k ý
av
or
ad
iš
Bi h
Kru p á
M
ka
hr
ví
Velké
Opatovice
vka
Lubě
Zl a tý
á Orlice
K
vok
bovka
Tře
L
p.
p.
Lipno II
Dalešice
Rou
Jaroměřice
ev
+
$
Jemnice
+
$
Velká
J a Bíteš
vka
rko
Ma
Bl a
r
Kaplice
+
$
.
k ýp
Dačice
to
Míro vka
Boskovice
čka
a
St
Ma l
P
+
$
ice
Bynov ský r.
Větřní
S trážný
Lou
Tišnov
tn
ice
Žárský r.
še
ka
čice
v
O lšin a
Lipno I
ta
Dr
ký
ol e č n ice
D
n
p.
a
ho
ický
J
Pstruh o vec
a
hval
Olšina
aře
ý
von
Ří
ná
ka
p.
Sla
p ov
+
$
Mohelnice
Křetínka$+
+
$
b oc
a
Landštejn
Vá
sk
Staňkov ský r.
tě n ick ý p.
Moravská
Třebová
+
$
Bystřice nad
Pernštejnem
stř
i
čka
a
Třebíč
St
kov
+
$
Hejtman
k
Suchdol nad
Lužnicí$
+
opn
ě
Velké
Meziříčí
Nová
Říše
. $
+
C
Borovany
i ne
n ský
v
Sla
Telč
+
$
olf
íř
ice
p
Zla tá
Koš
S
Římov
+
$
L e žák
Zhejral
Komorník
Bolí
+
$
Třeboň
+
$
Velešín
dv
+
$
Kačlež ský r.
Město
Albrechtice
va
Krnov
Bludov
Nemilka
o vs
ký
ký
ovs
Svět
Opatovick ý r.
Český
Krumlov
p.
Ba
l ink
ka
Ří mov
žá
Nová
Bystřice
st o
k
ava
Vlt
šin
s
Vír
k
K
Hejtman
Krvavý r.
Spolsk ý r.
p.
a
e
Hamersk ý p.
Ne
ka
Rožmberk
Vel.Tis ý
H
Mostiš tě
H
Jindřichův
Hradec
Vel.Holná
Koclířov
+
$
České
Budějovice
Kře m žs ý
Ž
Velký
řečický r.
Lužnicí
Ratmírovsk ý r.
Lišov
Třešť
va
á za
avsk á S
Moravská Třebová
Nové Město
na Moravě
Žďár nad
Sázavou
+
Brtnice $
n
Záblatský r.
Dvořiště
Bezd
rev
sk ý p.
Deh tá
ř ský p.
Lužnice
Volary
+
$
udená Vlta
v
Horusický r.
Bošileck ý r.
Hluboká nad
Vltavou
+
$
+
$
Zliv
+ Bezdrev
$
Dehtář
Ř asn
ic e
+
$
p.
ký
Strž
Ves elský
r.
Bítovčice
Žirovnice
ok
ý pot
ávk
F ryš
.
čs
e
p.
or
Svitavy
+
$
p.
ezdr
a
ava
Op
ní
+
$
od
+ Postřelmov
$
Libina
Třebů
Polná
ý
D1
Jihlava
l
V
Prachatice
Polička
Svra
+
$
Z
k
vý pot
alo
ik
ha
Vrbno pod
Pradědem
P
+
$
lap
ice
bro
ej
M
ná
Des
d nik
P ru
Op
s
De
+
$
a
Jih lav
Husinec
Vimperk
D
Vltava
+
$
t ava
n s ký
Že
ka
k
Bechyňs
Vodňany
JI H O Č E S K Ý K R A J
Vl
í re
S áz
av
+
$
Přibyslav
.
Ce
Lanškroun
+
$
Litomyšl
Dářko
a
nk
p.
p.
ná
St ř e
Dlouhé Stráně
ná
B ř ez
Šumperk
Hamry
Pilská
ký p
ký
ký
+
$
+
$
Zábřeh
ka
Do ub
rav
a
KR A J V Y S O Č I N A
c
Pelhřimov
cký p.
vi c
Kardaš
p.
+ Veselí nad
$
ký p. $
+ Chotěboř
pa
e
p.
r no
o uč
ovo
Hanušovice
Červená
Voda
+
$
Česká
Třebová
PA R D U B I CK Ý K R A J
Hlinsko
Havlíčkův
Brod
P
He j n
Skuteč
+
$
v ka
Světlá nad
Sázavou
+
$
Sedlice
im
a
Želiv
ka
ejl
C hr
ud
+
$
Jablonné
nad Orlicí
+
$
Ústí nad
Orlicí
Lab
uť
P rud n
a
Zlaté Op
+
Hory $
+
$
Králíky
Pastviny
Seč II.
Š la
ec
rov
i ce
L u žn
Bílin sk y p.
va
Vlta
ůl
ý
Hněvkovice
v íč
Brsl e n k
za v k
Humpolec
Pastviny
Letohrad
Choceň
Vysoké
Mýto
+ Chrast
$
lá
Jeseník
Č
+
$
+
$
Křižanovice
II
Seč I.
Bě
Staříč
Vamberk
+
$
Chrudim
ka
Sá za
Švihov
v
Ke j to
cký
+ Soběslav
$
+
$
lyňka
Vo
á
a
otin
Tr
rava
+
$
+ nad Lipou
$
+
$
Dře
p
ub
p.
o b n i ce
Zd
+
$
lan
Třemošnice
Želi
Pacov
+
$
Tu rove
+
$
Volyně
ka
e
Kal
a
árk
lej n
K
Tu
Sezimovo
+Ústí
$
Bechyně
Týn nad Vltavou
Protivín
+
$
e
Sp
e
M al é L a b
lina
ký
Sá
+
$
Divok
á
Kostelec $
+ Orli
ce
nad Orlicí
Pardubice
+
Heřmanův $
Městec
Ledeč nad
Sázavou
a
a
i
čk
Bělá
Rychnov nad
Kněžnou
ba
Žamberk
N
Vřesník
Tábor
va
V y dra
Pr
Dobruška
Opočno
Týniště nad Orlicí
$
+
Al
žná
K ně
Do
Kamenice
Orlík
Blan
ic
+
$
+
$
Třebechovice
pod Orebem
+
$
a
+
$
Němčice
+
$
ta
e
em
lná
tars
Jordán
O
Písek
p.
H
á
m utn
č
Starobors ký r.
Strakonice
sede l ský p.
vo
C id
v.n.
Orlík
S
ic k ý
n
+
$
p.
e
Velkorojický r.
Horažďovice
s ký
Sušice
+ Smiřice
$
Orli ce
lic e
ý
Žido v ka
Nové Město
nad Metují
+
$
Bohdanečský r.
Pařížov
ivk
a
Vlašim
p.
ký
ka
Je s
Čern
í
á
Kř
lina
Orlík
Hnačovský r.
Os
tru
žn
+ Milevsko
$
tuje
Me
Roz koš
Holice
vka
Lom
n ic
e
+
$
HRADEC
KRÁLOVÉ
+
$
ns
ot o vi
Ch
Je l en
Nýrsko
+
$
Nýrs ko
Mr
Blatná
+
$
a
Kozčínský r.
ck
ni
bě
tník
Mas
c
omn i
p.
My slívský r.
Vr ch
e
Ž
SedlecPrčice
Labuť
u je
+ Hronov
$
Náchod
Skalice
Labe
Zruč nad
Sázavou
k
ot ý
Se d lický
+
$
+
$
Klatovy
+
$
.
e
Kdyně
p.
p.
L
+ Bystřice
$
Votice
+
$
Červený $
+
Kostelec
Rozkoš
+
$
a
Úp Česká
.
Sedlčany
Rtyně v
Podkrkonoší
Úpice $
+
Dvůr Králové
nad Labem
+
$
+Chvaletice
$
Čáslav
Benešov
Pa
ý
+
$
Březnice
Sázava $
+
+
$
K
l
cký
a l ice
Sk
+
$
Nepomuk
a
Slapy
Kamýk
p.
Kutná
Hora
Vrchlice
S edle
n ický
u ňk
Lib
í
rka
S T Ř E D O Č E S KÝ K R A J
ovský p .
p
šin s k ý
Zá vi
.
Žinkovský r.
Kouba
Jílové
u Prahy
Týnec nad $
+
Sázavou
ba
Les
Království
+
$
+
$
Štěchov ic e
+
$
Ús lav a
Kolín
Černými Lesy
el
L
+
$
e
cá
Chlumec nad
Cidlinou$
+
Sopřečský r.
+ Kostelec nad
$
a
p.
i na
B rz
ce
Rožmitál pod
Třemšínem
Poleňka
+
$
jov s ký .
+
$
Police nad Broumov
Metují
+
$
+
$
p.
Žehuňský r.
Cid lina
Stěn
ava
Trutnov
Hostinné
Nový
Bydžov
Š tí
Poděbrady
+
$
+
Pečky $
Vrané
+
$
Bo
ký
k
š
Sk ali
rd k
Zá b a
Ko
Rý
L itav
Padrťský r.
kli
Zubř ina
Příbram
ký p
.
+ Blovice
$
c
Kornatic
+
$
Staňkov
ky
+
$
Ko
a
p
+
$
+
$
Jaroměř
+
$
vý
p.
Říčany
Chotobuš
Záskalská
Lázně
+
Bělohrad $
ký
Nymburk
Sadská
Še m bera
+
$
Be
čv
á
Mníšek
pod Brdy
Dobříš Voz
p.
bava
Br ad a
v
Přeštice
+
$
Domažlice
Čer
ný
v s ký
Š t ítars
+
$
Český
Brod
tk
Dobřany
Stod
Kla
va
R a d b u za
Ú sl
oňka
Holýšov
Me rklin ka
Piv
+
Hrádek $
a
Jičín
Ú pa
p.
Lu ční
ký
ška
Mrlina
Brandýs
nad Labem
ý
Týni ck
l
mo
Vý
Ro
.
+
$
+
$
Horšovský
Týn
+
$
Holoub k
Rokycany
Starý
Plzenec
+
$
ký
+
$
va
ma
+
$
Dráteník
Klabava
PLZEŇ
+
$
+
$
Suchomasty
nic
České
údolí
n sk ý p.
Černošice
ns
.
Kle n ice
Čelákovice
D11
Úvaly
Ří čan s
d
+
$
+
$
+
$
be
Ole
Hořice
Stará Boleslav
PRAHA
R
V
Nýřany
Vejpri cký p
Hořina
ži
p.
J
p.
Mže
+
$
PLZEŇSKÝ KRAJ
o tí
La
+ Kosmonosy
$
1:600 000
Žacléř $
+
KR Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J
Jizerou
D5
Str
+
$
Stříbro
5
a
+
$
vka
Lita
+
$
Jilemnice
Lomnice nad
Popelkou
+
$
ovk
La
be
Vrchlabí
Nová
+ Paka
$
+ Benátky nad
$
HL AV N Í M Ě S T O P R A H A
Da lej s ký p.
Bílé
Jizerka
Oleš
ka
Žeh
r
nic
Ke
stka
Zákaz plavby se spalovacím motorem
e
Labská
p.
+
$
+
$
ab
Rokytnice
nad Jizerou
$JizBrod
+
er a
ka
á
Běl
c ký
t
Ty
vic k ý
ělá
Třemošná
D
Úh lavka
ý
Voda
+
$
ý p.
sk
+
$
Beroun
ka
Králův
Dvůr
+
$
Zdice
Jablonec
nad Nisou
K n ěž
p.
vni
p.
ná
oš
Bor
ý
a
ý
p.
+
$
ýrov s k ý
Úhlavka
Koš á te ck
Neratovice
Hostivice
+
$
Unhošť
Be
ro
un
L
+ Semily
$
+
$
Mladá
Boleslav
k
a
+
$
Železný
Mnichovo
Hradiště
p
lanský
Z á ko
Klíčava
Horní Bříza
B
ka
Libčice nad
+
$
Vltavou
Kladno
ko
+ Kaznějov
$
Hracholusky
M
že
šo
Mu mlav
Žeh
rov
Bakov nad
Jizerou
+ Odolena
$
ýp .
o rnic e
ělá
Třem
p.
a
nic
o
e
ko
av
B
Ha
ý
p.
K ral
o
P lou č n i
Povolena veřejní vodní doprava a plavba plachetnic s pomocným spalovacím motorem
Desná $
+
+ Tanvald
$
vi c k á
ka
Kralupy nad
Vltavou
p.
z ský
ecký p.
Týn
Nové
Strašecí
Ra
e r sk
+
$
Střela
ský
Úter
rsk
d ovk
d ěnic
Rakovník
ic k
p.
+
$
S tr
o
ský
an
p.
v
Tr a so
ový
Brt n ý
Manětínský
Kralovice
+
$
Tachov
vn
Toužim
no
Plavba povolena rychlostí do 25km/h
Josefův
Důl
Harcov
Turnov
Bělá pod
Bezdězem
Plavba povolena
Ji z
era
Bedřichov
Černá
L I BE R E C KÝ KR AJ
a
Č e rn
Knoví
+ Stochov
$
+
$
-hořínsk ý
Vraňan sk o
Vltava
Slaný
v
p.
p.
+
$
íča
Stráž pod R alskem
Mimoň
+
$
Nové Město
Sm pod Smrkem
ěd
á
Fojtka
e
p.
+
$
Vra
n ský
Zlo nický p
.
Lo
Kl
c
Jeři
LIBEREC
š tědský
+
$
p.
L
á
ka
+
$
Šťětí
Roudnice
nad Labem
Bako v ský
dě
nic
e
nad Nisou
Stráž pod Ralskem
+
$
Úš t e
Obrtka
p.
p.
Planá
Lučina
L
íš
p.
č ký
R o be s
Hasina
Te
pl á
s
e
Lovosice
D8
ka
Je
+ Doksy
$
Čep
el
Žlutice
+ Teplá
$
Ko
Ha
m
p.
a
Blš
ka
Blš
+
$
Mariánské
Lázně
í
+
$
an
ru
KA R L O VA R S KÝ K R A J
čn
p.
ý
žn
ý
n en
Frýdlant
Mlýnice
+ Hrádek
$
ká Nisa
p.
Břehyňský r.
Louny
Podbořany
L e ská
Lo m
Pa
ský
Máchovo jezero
Ohře $+Libochovice
H asina
Žatec
ý p
.
Doláneck
Stanovice
Česká
Lípa
Lu
+
$
M al
Jesenice
Postoloprty$
+
Nechranice
Nový
Bor
+
$
+
$
or
Sp
n ice
+
$
+
$
ÚS T E C K Ý K R A J
Kadaň
Březová
+
$
p.
u žn
Loket
Horní Slavkov
ir
Sokolov
hře
u
p.
ovka
Ros
O
Kynšperk
+ nad Ohří
$
Srp in a
dla
Mo
p.
Há
čka
Kadaň
Pst
Cheb
Liboc k ý
ž
tro
Lázně
řic
st
Habartov
+
$
p.
L už ic
k
ho
m
e
Liboc
Plo
uč
Litoměřice
k ý p.
Jablonné
v Podještědí
Cvikov
+
$
Bo
bří
p.
p.
ský
Františkovy
p. $
+
Zaječice
C
P str
Os
sk
ý
Skalka
M ileš
o vs
ký
Horka
Ven
šov
O hř
Ostrov
ř ice
Karlovy
Vary
+
$
Bílina
+
$
ec
ád
o
Łib
Nová Role
By
Klášterec
nad Ohří
Kamenický
+ Šenov
$
ÚSTÍ NAD
LABEM
n ick
ý
+
$
Chomutov
Benešov nad
Ploučnicí
a
Bílin
Hr
st
Tatrovice
Chodov
á
+ Nejdek
$
ava
R ot
By
ký p.
+
$
+
$
Jiřetín
II
Duchcov
Most
na
ý
oc
Rotava
s ná
Teplice
ive
c
ka
tov
+
$
L
Z ad n í
Rol a va
Kraslice
ib
Ple
Žd
+
$
Jirkov
Přísečnice
Č
c
Aš
Chlumec
+
$
+
$
uřl
ce
K a meni
+
$
p.
+
$
Krupka
e
Jílovský
Lu
Di vo k
r ná
va
Sva ta
Hranice
(Studánka)
Litvínov
+
$
Vejprty
+
$
Če
Meziboří
+
$
Osek
+ Dubí
$
+
$
n
et í
Bo
B íli
p.
Na č
řli v ec
Bou
Bílý
k ý p.
Čis
+
$
+
$
F la j s
Česká
Kamenice
Děčín
Jílové
Fláje
Olešn ic
Varnsdorf
J a vor ka
Krásná
Lípa
p.
12
režim a z ní plynoucí rychlost
pro ostatní účastníky plavebního provozu nebezpečná.
Vodní skútry a plavidla určená
pro plavbu v kluzu (tj. plavidla
postavená pro klouzání po hladině vysokou rychlostí, u nichž
poměr výkonu motorů P (kW)
a výtlaku plavidla D (m3 nebo
tuny) překračuje hodnotu 120)
lze provozovat pouze na úsecích vodních cest (plochách)
k tomu vymezených. Zřízení takové plochy je nutné projednat
na Státní plavební správě postupem podle § 30a zákona č.
114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě. Vodní lyžování lze provozovat pouze tam, kde je to
umožněno plavebními znaky,
jejich umístění schvaluje opět
Státní plavební správa.
Omezení výše uvedená se nevztahují na plavidla Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru, ozbrojených
sil ČR, Policie ČR, obecní policie, celní správy a správců vodních toků, pokud jsou použita
ke služebním účelům. Rovněž
se tato omezení nevztahují
na plavidla použitá k nutnému
zajištění zdravotní služby a při
ochraně před povodněmi.
www.spspraha.cz
úsecích přehradních nádrží Slapy a Orlík. Na Slapské
přehradě se jedná o úsek
od Živohošti, ř. km 105,0
po silniční most Vestec, ř. km
128,9 (v tomto úseku pouze
v období od 15. září do 15.
června). Na nádrži Orlík jde
o úseky od Žďákovského mostu, ř. km 159,9 po železniční
most Červená, ř. km 179,0
(v tomto úseku pouze v období od 1. 6. do 31. 10.) a dále
od ř. km 179,0 po Rejsíkov, ř.
km 193,0 (v tomto úseku je
možná plavba mimo výtlačný
režim celoročně). Na úseky
uvedené v tomto odstavci se
však vztahuje ještě jedno omezení - zde mohou plout mimo
výtlačný režim pouze plavidla
pro která platí, že poměr výkonu motorů P (kW) a výtlaku
plavidla D (m3 nebo tuny) je
menší nebo roven hodnotě
60. Oba údaje jsou uvedené
v lodním osvědčení plavidla
a hodnotu poměru si tedy lze
snadno ověřit. Plavidlo s hodnotou poměru P/D vyšší než 60
je plavidlo natolik «přemotorizované», že v těchto frekventovaných úsecích vodní cesty,
využívané zejména k rekreaci,
je jejich plavba mimo výtlačný
jen svou rychlostí. Při plavbě
v tzv. přechodovém režimu
plavidlo vytváří nejvýraznější
a tedy nejnepříjemnější příďovou vlnu, která může být nebezpečná pro plující plavidla
a plavce nebo může poškodit
plavidla a plovoucí zařízení
uvázaná u břehu. Navíc při
plavbě v přechodovém režimu spotřeba paliva ve vztahu
k ujeté vzdálenosti znatelně
stoupá.
Plavba mimo výtlačný režim
a vyšší rychlostí než 25 km/
hod je pro všechna plavidla
(s výjimkou vodních skútrů
a plavidel určených pro plavbu v kluzu - viz dále) možná
pouze na Labi v úseku od hranic s Německem do Chvaletic
(ř. km 939,8 podle nové kilometráže) a na Vltavě v úseku od Třebenic (ř. km 91,5)
po soutok s Labem a dále
na vodním díle Kamýk od ř.
km 135,0 po ř. km 140,0.
Tato možnost plavby platí celoročně a není-li plavebními
znaky stanoveno jinak, lze
plout mimo výtlačný režim jen
ve vzdálenosti větší než 25 m
od břehu.
Plavba mimo výtlačný režim
je ještě možná v omezených
L už ní
Plavbu plavidel se spalovacími
motory na vodních cestách
České republiky upravuje vyhláška Ministerstva dopravy č.
241/2002 Sb. připravená v dohodě s Ministerstvem životního prostředí v návaznosti na §
7 odst. 5 vodního zákona.
Tam, kde není plavba plavidel
se spalovacími motory zakázána, je na většině povrchových
vod v ČR možná plavba pouze
v tzv. výtlačném režimu plavby
(§3 vyhlášky č. 241/2002 Sb.).
Tento režim plavby zjednodušeně řečeno znamená, že čára
ponoru plujícího plavidla se
neliší od čáry ponoru plavidla
stojícího, tedy vliv hydrodynamického vztlaku, způsobený
pohybem plavidla, je zanedbatelný. Jinými slovy u plavidla plujícího mimo výtlačný
režim se nejprve postupně
trup na přídi začne zvedat
a na zádi poklesne, plavidlo
se dostane do tzv. přechodového režimu plavby, slangově
«loď hrne vodu» nebo «jede
do kopce». Pokud to tvar trupu a dostatečný výkon pohonu umožní, plavidlo překoná
zvýšený odpor vody a vztlak
začne vynášet vzhůru trup plavidla, celá příď se obvykle dostane nad hladinu a plavidlo
přejde do plavby v kluzu.
Pro delší a těžší plavidla
mnohdy platí, že i při výtlačném režimu plavby mohou
dosáhnout relativně vysokých
rychlostí, proto § 3 vyhlášky č.
241/2002 Sb. říká, že tam, kde
lze plout pouze ve výtlačném
režimu současně platí, že lze
plout ve výtlačném režimu nejvýše rychlostí 25 km/hod. Pro
menší a lehčí plavidla zpravidla
platí, že mimo výtlačný režim
plují již při rychlosti nižší než
25 km/hod a protože výtlačný
režim plavby nesmí opustit, je
tedy pro ně na zmíněných úsecích povrchových vod rychlost
blížící se k 25 km/hod nedostupná.
Plavba mimo výtlačný režim
není pro okolí nebezpečná
Valtice
Lanžhot
+
$
3 / 2011
6:,"đ
đ"*,đ69
*đ
/
đ*đ
/ *ÿ-/ÿ.ē
đ*"/đē
đ"ù
/°ÈäǙäxxÈÓ
obytných
Charter motorových
lodí Praha
Najdete nás:
nábř. Edvarda Beneše
neše
š
proti nemocnici Na Františku
3 / 2011
725
725 3391
911 4455
55
Bližší info:
w w w.
w czechboats.cz
[email protected]
13
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
%JEGVGUGPCEGUV¾EJUVTCXQXCV
<&4#8ö$'<2'è0öC4;%*.'"
,
GVWRTQX¾U×RNP¾PQXKPMC
*1618¦56'4+.18#0¦,ª&.1
':24'5/'07CFQXQNÊOUK
VXTFKVåGVQLGQRTCXFWPQXKPMC
RąGXTCVP¾
/QEUGOKVCM[NÊDÊLGLKEJUNQICPKMF[åWP¾U
FQOCXCąÊOL¾
„NEZATĚŽUJ ŽENU,
KUPUJ EXPRES MENU“
èGUMÆTQFKPPÆHKTO÷':24'5/'07UG
VQVKåRQFCąKNOCNÚ\¾\TCMCVQXRQFQD÷
XÚDQTPÚEJFQO¾EÊEJLÊFGNMVGTÆEJWVPCLÊ
LCMQQFOCOKPM[6GP\¾\TCMLGXVQOåG
UKVCVQLÊFNCOčåGVGX\ÊVMCOMQNKXUUGDQW
CPGRQVąGDWLGVGNGFPKéMWCPKOTC\PKéMW
RąKVQOPGQDUCJWLÊå¾FPÆMQP\GTXCéPÊN¾VM[
CQEJWEQXCFNCOCLÊ\¾TWMWO÷UÊEč
6QVCLGOUVXÊURQéÊX¾XWPKM¾VPÊOGVQF÷
UVGTKNCEGMVGTQWUKOKOQEJQFGOHKTOC
':24'5/'07PGEJCNCRCVGPVQXCV
*QVQX¾UVGTKNQXCP¾LÊFNCLUQWDCNGP¾XG
URGEK¾NPÊEJDCTKÆTQXÚEJU¾éEÊEJXPKEJå
UGFCLÊVCMÆQJąÊXCV5VCéÊW\CXąGPÚU¾éGM
XNQåKVFQXCąÊEÊXQF[RQéMCVVCMOKPWV
COčåGVGUGTXÊTQXCV&¾UGVCMÆX[WåÊV
T[EJNQXCTP¾MQPXKEGFQMVGTÆF¾VGVTQEJW
XQF[CEGNÚW\CXąGPÚU¾éGMVCOXUWPGVG
RCMUVCéÊLGPZ\CRPQWVCO¾VGLÊFNQQJą¾VÆ
,GVQRTQUV÷\¾\TCMWåå¾FPÆUVCTQUVK
UXCąGPÊOMF[åUGX¾O\TQXPCPGEJEG
PGDQVQRTQUV÷PGLFGMXčNKwRCVPÆOWRQéCUÊ
&QXQNGP¾LGRąGEGQVQOLCMUKQFRQéKPQWV
CTGNCZQXCVCPGDÚVRąKRQWVCPÚMXCąKéK
0CRTQFWMV[HKTO[':24'5/'07UN[wÊOUCOÆ
RQ\KVKXPÊQJNCU[VÊOURÊwåGWåX[T¾D÷LÊ
KLÊFNCRąKTQ\GP÷DG\NGRMQX¾WTéGP¾RTQNKFK
UDG\NGRMQXQWFKGVQWPGDQUEWMTQXMQW
&QPGF¾XPCVQD[NXGNKMÚRTQDNÆOCVKVQNKFÆ
O÷NKXGNKEGQOG\GPÆOQåPQUVKEGUVQX¾PÊ
,CMLGXKF÷VVCMHKTOC':24'5/'07O[UNÊPC
XwGEJP[
%QFQFCVV÷O\X¾UMFQLUVGLGwV÷
PGX[\MQWwGNKVCVQ×åCUP¾LÊFNCOQJW\CUGDG
LGPQOFQRQTWéKV
14
':24'5/'07UTQ
.QOPÊ6476018
VGN
YYYGZRTGUOGPWE\
OCKNGZRTGUOGPW#GOCKNE\
3 / 2011
• dovoz a prodej lodí • servis lodí
• zprostředkování nákupu a prodeje lodí
• přeprava lodí • praktické zkoušky na VMP
nad 100 kW • kondiční plavby
Nabízíme kvalitní a spolehlivé lodní dieselové motory TIMRAY
Motory jsou vyráběny podle licence ISUZU a KUBOTA.
V celé EU bylo již prodáno více jak 500 kusů motorů.
Tento lodní dieselový motor je navržen tak, aby splnil vysoké standardy, které platí
v rámci EHS a přísné směrnice pro rok 2010.
Všechny motory od modelového roku 2010 jsou plně testovány výrobcem po dobu jedné
hodiny při různých režimech otáček. Motory jsou lakovány barvou nejvyšší kvality.
Motor má nyní také novou palubní desku. Všechny typy motorů mají v již od výrobce
dvojí chlazení s nerezovým výměníkem.
Nabízíme pro všechny kupující, bez naší instalace technickou podporu prostřednictvím
e-mailu nebo telefonu.
Pokud máte dostatek prostoru na instalaci, tak volte cenově dostupný, robustní
a výkonný lodní motor,motor TIMRAY.
U nás si za cenu opravy starého, koupíte NOVÝ
motor TIMRAY s 2 roky záruky.
Typy motorů včetně specifikace a cen jsou popsány v jednotlivých galeriích.
Ceny jsou konečné, včetně dopravy do CR. Motor je plně vybaven a připraven okamžitě
k montáži. Sada obsahuje silentbloky, připojovací hadice na vodu, stahovací pásky, český
návod. Na motor poskytujeme plnou 2 – letou záruku, nebo 1000 Mth.
(Platí co nastane dříve).
Nyní v nabídce také TIMRAY TMD10di, motor založený na technologii KUBOTA,
tento motor vyniká kompaktností a nízkou váhou.
Vladimír Janouš – PROMOTO, Křížov 45, 257 08 Načeradec
Pracovní doba: 8.00 – 15.00 hod., GSM: 777 261 452, [email protected], www.timray.cz
3 / 2011
15
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
ZZZGDOL[F]
OF[aWJTMw
1F[aWJTMPTUBQPIPEB
EPNPWBOBDFTUaDI
7tPWR VORJDQHP E\ VH GDO\ FKDUDNWHUL]RYDW
DNWLYLW\ VSROHþQRVWL '$/,; VUR ]DVWXSXMtFt
QD QDãHP WUKX SĜHGQtKR VYČWRYpKR YêUREFH
PRELOQtFK HQHUJHWLFNêFK V\VWpPĤ KRODQGVNRX
¿UPX0DVWHUYROW
.G\å VH MHGQDOR R SRWĜHEiFK PRELOQtFK
HQHUJHWLFNêFK]DĜt]HQt0DVWHUYROWSĜLãHOVMDVQêP
UR]KRGQXWtP Y\WYRĜLW NRPSOHWQt VSROHKOLYê
V\VWpPY]iMHPQČSURSRMHQêFKDNRPXQLNXMtFtFK
]DĜt]HQt EH] RKOHGX ]GDOL PDMt ]DFKUDĖRYDW
OLGVNp åLYRW\ QHER SRX]H ]SĜtMHPQLW YDãH
FHVWRYiQt0DVWHUYROWQDãHOĜHãHQtNQH]iYLVORVWL
5HPRUNpU QHER OX[XVQt MDFKWD 3ODYHEQt ORć QHER PDOê
þOXQ 7HQ NGR VH SODYt ± DĢ MGH R SURIHVLRQiOD QHER SUR
]iEDYX ± VSROpKi QD SURGXNW\ D V\VWpP\ 0DVWHUYROW
1LNGH MLQGH QHQDOH]QHWH YČWãt YêEČU D PRåQRVWL SUR 9iã
SDOXEQt HOHNWULFNê V\VWpP $NXPXOiWRU\ JHQHUiWRU\
QDEtMHFt MHGQRWN\ WUDQVIRUPiWRU\ ]REUD]RYDFt SDQHO\
YHGHQtDSOQČLQWHJURYDQi]DĜt]HQtYV\VWpPX0DVWHU%EXV
âLURNiQDEtGNDSURGXNWĤ0DVWHUYROWYåG\QDEt]tĜHãHQtSUR
MDNêNROLYSDOXEQtHQHUJHWLFNêSUREOpP=D
YROWĤQDYROWĤ
SRKOHGHP D VWLVNQXWtP WODþtWND . GLVSR]LFL MVRX þW\ĜL
UĤ]Qp SDQHO\ RG PDOpKR 0DVWHUYLVLRQ NRPSDWLELOQt VH
[PP/&'REUD]RYNRXDåSREDUHYQê0DVWHU9LHZ
6\VWpP SDQHO 9HãNHUp PRQLWRURYDFt SDQHO\ PRKRX
EêW SRXåLW\ SUR PRQLWRULQJ Ĝt]HQt D NRQ¿JXUDFL YãHFK
SĜLSRMHQêFK]DĜt]HQt0DVWHU%XV
1RYi]DĜt]HQtO]HSĜLGDWNH[LVWXMtFtVtWLYHOLFHMHGQRGXFKêP
]SĤVREHP SURGORXåHQtP VtWČ 7RWR GiYi 0DVWHU%XV VtWL
Y\VRNêVWXSHĖÀH[LELOLW\SURUR]ãtĜHQtV\VWpPXNRQ¿JXUDFH
QHMHQQ\QtDOHVWHMQČGREĜHLYEXGRXFQX
6QPMFIMJWa[Bc[FOc
WuEZBWsVEF
0DVWHUYROWSURGXNW\MVRXY\WYRĜHQ\SURQHMWXåãtSRGPtQN\
YSURIHVLRQiOQtPDSRORSURIHVLRQiOQtPSURVWĜHGt)XQJXMt
SO\QXOH D DEVROXWQČ VSROHKOLYČ L Y QHMWHSOHMãt VWURMRYQČ
V PRWRU\ QD SOQê YêNRQ D SRNXG MH WR QH]E\WQp
LYQHSĜHWUåLWpPSURYR]X
'RNRQFH L Y QHMWČåãtFK SRGPtQNiFK SRVN\WXMt QDEtMHþN\
EDWHULtDPČQLþH0DVVSOQêYêVWXSQtYêNRQDQDEt]HMtWDNp
SURNi]DQRX RGROQRVW D WHFKQRORJLL NWHUi SRGHStUi 0DVV
NRQFHSW
=HSWHMWH VH MDNpKRNROLY PDMLWHOH ORGL QD ]iVRERYiQt
HQHUJLt QD SDOXEČ MH ]GH Y\VRNi ãDQFH åH PX RNDPåLWČ
Y\SDGQHMPpQR0DVWHUYROW0DVWHUYROWXUþXMHVPČUYêURE\
SURHOHNWURQLNXQDSDOXEČYRERXQiPRĜQtFKVHNWRUHFK±
SURIHVLRQiOQtP L UHNUHDþQtP 0DVWHUYROW QDEt]t NDåGpPX
PDMLWHOLORGLVSUiYQpĜHãHQtHQHUJHWLFNpKRV\VWpPX
(MFLUSJDLbNPUPSZPE0BTUFSWPMU
&PKF0BTUFS%VT"
9ãHFKQD ]DĜt]HQt NWHUi MVRX YKRGQi SUR
0DVWHU%XV MVRX R]QDþHQD V\PEROHP
0DVWHU%XV
0DVWHU%XV MH SOQê GHFHQWUDOL]RYDQêFK GDW
]HVtWČXUþHQêFKSURNRPXQLNDFLPH]LUĤ]QêPL0DVWHUYROW
V\VWpPRYêPL ]DĜt]HQtPL .RPXQLNDþQt VtWt MH &$1EXV
D Pi SURNi]DQê VSROHKOLYê EXV V\VWpP Y VDPRVWDWQêFK
DSOLNDFtFK
0DVWHU%XVVQLåXMHREWtåQRVWHOHNWULFNêFKV\VWpPĤUHGXNFt
PQRåVWYt NDEHOĤ 9HãNHUp V\VWpPRYp NRPSRQHQW\ MVRX
MHGQRGXãHSURSRMHQ\PH]LVHERX3URWRMHNDåGp]DĜt]HQt
Y\EDYHQRGYČPD0DVWHU%XVGDWDSRUW\3RNXGGYČDYtFH
]DĜt]HQt MH SĜLSRMHQR NH NDåGpPX GDOãtPX SĜHV W\WR GDWD
SRUW\ XWYiĜt VH PtVWQt GDWRYi VtĢ QD]êYDQi 0DVWHU%XV
VtĢ 9êVOHGNHP MH UHGXNFH PDWHULiORYêFK QiNODGĤ NG\ MH
]DSRWĜHEtSRX]HQČNROLNHOHNWULFNêFKNDEHOĤDVQtåtVHþDV
LQVWDODFH
3UR FHQWUiOQt PRQLWRULQJ D Ĝt]HQt SĜLSRMHQêFK ]DĜt]HQt
0DVWHUYROW QDEt]t ãLURNRX ĜDGX SDQHOĤ NWHUp XND]XMt SOQê
VWDY LQIRUPDFt 9DãHKR HOHNWULFNpKR V\VWpPX OHWPêP
16
(OHNWULFNiSODYEDVHVWiYiYHOLFHSRSXOiUQt3UDYGČSRGREQČ
MH WR NOLGHP D SRKRGOtP NWHUp QDEt]t SODYED EH] YLEUDFt
D KOXNX ] PRWRUX 3ĜiQt EêW HNRORJLFN\ SĜiWHOVNê MH
EUiQR MDNR NOtþRYi UROH 3RWp MH ]GH WDNp IDNW åH PQRKR
VYČWRYêFK Ä]HOHQêFK ]yQ³ MH SĜtVWXSQp SRX]H V WLFKêP
PRWRUHP EH] Y\SRXãWČQt HPLVt , ]GH QDãHO 0DVWHUYROW
ĜHãHQtYHVSROXSUiFLVH[SHUW\%HOOPDQDQDEt]tWDNXQLNiWt
NRPELQDFH HOHNWULFNêFK SRKRQĤ 1DSĜtNODG 3RG0DVWHU
HOHNWULFNê ĜLGLWHOQê SRKRQ GiYi YtFH PRåQRVWt D SURVWRUX
EH] SRåDGDYNX QD WUDGLþQt PRWRURYê SURVWRU QHER
NRUPLGOR 0DQpYURYiQt MH YHOPL VQDGQp 0LPR ~VSRU\
PtVWDDKPRWQRVWLMH3RG0DVWHUQHXYČĜLWHOQČWLFKê
9tFHLQIRUPDFtRSURGXNWHFK0DVWHUYROW
'$/,;VUR
=DVWRXSHQt0$67(592/7SURý5
-DPVNi
&=äćiUQDG6i]DYRX
7HO)D[
HPDLOLQIR#GDOL[F]
ZZZGDOL[F]
3 / 2011
NE ZÁVISLÁ TOPENÍ | LODĚ
TEPLO V KAJUTĚ VAŠÍ LODI
Firma Eberspächer nabízí systém vytápění nezávislý na motoru. Naše topení
Vám zajistí rychlé vytápění kajuty, předehřev motoru, případně ohřev užitkové
vody. Na celém světě máte k dispozici specialisty pro montáž topení a vyškolené
partnery firmy Eberspächer, kteří zajistí instalaci speciálně přizpůsobenou požadavkům Vaší lodi.
E b ersp äch e r P ra h a s . r. o. | P o d V i š ň ov ko u 29 , 1 4 0 0 0 Praha 4 | Tel.: + 4 2 0 2 3 4 0 3 5 8 0 0 | www.eberspaeche r.cz
A u toriz ova n ý p r o d e j a mo n t á ž n e z á v i s l ých topení Eberspächer pro l odě:
J ach t ser vis , s . r. o. | P o l n í 1 3 0 , 2 5 1 6 4 M n ichovice-Myšlín | Tel.: + 4 2 0 7 7 6 2 1 1 8 9 6 | www.jachtser vis.cz
A W O RL D O F COM F ORT
www.eberspaecher.cz
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
OBOROVÝ KATALOG
CHARTER
CA OCEANTOUR
lodí. Financování z charteru. Vysoká profesionalita. 17.sezona.
Plachetnice
S/Y
PRINCES
/13,5 m, ketch/, Nabízíme plavby s kapitánem, skup. max. 6-8
osob,přeplavby, kurzy jachtingu,
plavby s potápěním/na palubě
kompresory, lahve, olova/ dovolená s dětmi, Řecko, Itálie – Liparské ostr.,Elba, Sardinie, Korsika.
Ceny od 3.900 Kč/ os./týden.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
[email protected]
www. vltava-yacht.cz
+420 603 167 129
[email protected]
www.princess.cz
Led světla, osvětlení a žárovky
12V/24V, ledsvětlomety, použití
do interíérů i exteriérů, voděodolné
LA GRACE S.R.O.
Plavby na pirátské lodi, replika
brigy z 18. století La Grace/2010,
32m/, kondiční a výcvikové plavby v duchu histor. tradic,turist.
plavby, kurzy jachtingu a astronavigace, dovolená s dětmi,
honba za pokladem, není nutná
mít zvl. nám. zkušenosti. Trasy
plaveb – Řecko,Itálie, Atlantik,
Karibik, od 8tis. Kč/os./týden
+420 603 167 129
[email protected]
www.lagrace.cz
VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter – pronájem jachet, katamaránů, motorových člunů, hausbótů. Kapitánské kurzy, průkazy
MDČR. Prodej nových i ojetých
lodí. Financování z charteru. Vysoká profesionalita. 17.sezona.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
[email protected]
www. vltava-yacht.cz
LODĚ
ADVENTURE CENTRUM – RENT
Exklusivní dovozce značek HOBIE KAYAK (CZ, SK, SLO, PL),
AUTOCAMP, SURFANGO, prodej, půjčovna test centrum. Cestování 365 dnů v roce s Adventure Rent – karavany, obytná auta,
specialista na zimní karavaning,
Autokaravan Ski Adventure, široké poradenství v cestování.
+420 603 415 419
[email protected]
www.adventure-rent.cz
www. kajak-hobie.cz
KURZY A ŠKOLENÍ
VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter – pronájem jachet, katamaránů, motorových člunů, hausbótů. Kapitánské kurzy, průkazy
MDČR. Prodej nových i ojetých
18
MARINA VLTAVA
Přístav, kotvení lodí, přípojky vody
+ elektro, restaurace, penzion.
+420 724 903 473
www.marinavltava.cz
YC DYJE BŘECLAV o.s.
LODNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
RAFSERVIS S.R.O.
+420 241 402 129,
+420 603 466 094
[email protected]
www.rafservis.cz
PŘÍSTAVY
CA Baťův kanál s.r.o.
Přístaviště, minikemp, restaurace, pro Baťův kanál – plavby motorovou lodí pro skupiny i jednotlivce, pronájem člunů a hausbótů, firemní akce, rybaření, výlety,
návštěvy vin. sklepů.
+420 630 579 456
[email protected]
www.batakanal.cz
HOTEL KAPITÁN
Sečská přehrada – ubytování,
restaurace, minigolf, půjčovna
loděk, vodních šlapadel a sportovních potřeb, přírodní ohniště
a dětský koutek.
+420 469 676 325
[email protected]
www.hotelkapitan.cz
HOTEL PORT
Máchovo jezero – jachetní přístav přímo pod hotelem, ubytování, restaurace, venkovní
bazén, tenis, minigolf, půjčovna
kol, lodičky, katamarány, šlapadla, windsurfing.
+420 487 809 711
[email protected]
www.hotelport.cz
MARINA FREGATTA
Měchenice – plovoucí molo, ubytování, restaurace,cukrárna, parkování, slip do vody
www.marinafregatta.cz
MARÍNA LABE
Mezinárodní veřejný přístav, parkování, kotvení, restaurace, ubytování, pořádání akcí.
+420 774 510 477
[email protected]
www.marinalabe.cz
Nové Mlýny – jachtařský areál,
kotvení lodí, pořádání regat včetně mistrovských závodů, kompletní zázemí, camping – přípojky, kitesurfing, windsurfing, zimní
karavaning
+420 519 515 320
www.ycdyje.cz
YC BARRANDOV
Pražská integrovaná
doprava
www.vranenadvltavou.cz –
257 760 351
www.slapy.cz – 603 750 300
www.lodnidopravaorlik.cz
– 777 141 515
www.lipno-line.com –
380 736 276
www.
volny.cz/prevozfrymburk –
775 925 340
www.
cyklotrasy-sumava.cz –
775 183 185
www.horniplana.cz –
380 738 008
SÁZAVA
Orlická přehrada – kotvení lodí,
restaurace, ubytování, parkování aut i lodních vleků, zpevněný
slip, pořádání závodů
www.plovarna-sazava.cz –
604 170 797
+420 602 220 027
[email protected]
www.yachtclubbarrandov.cz
www.
regatamachovojezero.cz –
487 872 055
YC CERE
Praha – pod Vyšehradem, kotvení lodí, restaurace, parkování,
slip do vody, pořádání jachtařských závodů a společenských
akcí, klubová činnost
+420 605 815 688
[email protected]
www.cere.cz
YC ČERNÁ
Lipno – marína, jařábování lodí,
jachtařské závody, camping
a karavaning, občerstvení, hotelové zázemí
+420 602 569 970
www.yccerna.cz
PŘÍVOZY
BEROUNKA
www.top.cz/nadryby
www.otapavel.cz –
721 380 580
LABE
www.labskaplavebni.cz –
777 037 379
www.amjirousek.cz –
603 171 706
www.malezernoseky.cz –
416 539 012
http://www.turistika.cz/
mista/privoz-osecek
VLTAVA
www.luzec.cz –
715 691 039
www.klecany.cz –
284 890 074
www.ropid.cz – 296 191 817
MÁCHOVO JEZERO
DALEŠICKÁ PŘEHRADA
www.
dalesickaprehrada.cz –
604 562 489
VRANOVSKÁ PŘEHRADA
www.
lodnidopravavranov.cz –
720 382 783
BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
www.dpmb.cz – 546 210 080
NOVÉ MLÝNY
www.lodnidoprava.com –
725 000 726
DYJE
www.1plavebni.cz –
603 516 358
SLEZSKÁ HARTA
www .slezskaharta.eu –
606 375 666
BAŤŮV KANÁL
www.batuvkanal.info –
606 814 538
SERVIS
AGAPA SERVIS S.R.O.
Opravy a instalace lodních motorů a převodovek, příprava lodí
na sezonu a zimování, opravy
laků + antifouling, opravy dřevěné i železné obšívky, stavba
vleků pod loď, montáž doplň.
vybavení ,prodej náhradních dílů
+420 777 289 455
[email protected]
www.agapaservis.cz
3 / 2011
Fotoinzerce
Seznam rubrik inzerce
1 Plachetnice
17 Charter
2 Okruhové
plachetnice
18 Údržba a opravy
3 Motorové lodě
4 Klasické lodě
5 Obytné lodě, hausbóty
6 Nafukovací čluny
7 Vodní skútry
8 Kiting
9 Pomocné člunky
10 Závěsné motory
11 Vestavné motory
19 Zimní stání
20 Přístavní místa
21 Kontakty
22 Tažná auta
23 Přívěsy
24 Přeprava
25 Literatura
26 Ostatní
27 Nemovitosti u vody
12 Elektronika
28 Obytná auta
a karavany
13 Plachty
29 Vybavení pro potápění
14 Oblečení
30 Rybářské vybavení
15 Pojištění
16 Školení, kurzy
TEXTOVÝ INZERÁT NYNÍ JAKO I PODNIKATELSKÝ!
/2'Ě1,&(
9/7$9$
1DEtGND/RGĈQLFH9OWDYDYH6WDUìFK2XKROLFtFK
/RGĈQLFH9OWDYDYH6WDUìFK2XKROLFtFKÀUP\3HWU.RçHQìVUR
VH ]DEìYi VWDYERX RSUDYDPL D VHUYLVHP SODYLGHO GR YìWODNX
FFD W 3RNXG MGH R VWDYEX VSHFLDOL]XMHPH VH QD MHGQRGXFKi
SODYLGOD MDNìPL MVRX SORYRXFt PROD SĖtVWDYQt PĠVWN\ KDXVEyW\
ORGĈVSORFKìPGQHPDSRGREQĈ9UiPFLRSUDYORGtMVPHVFKRSQL
Y\PĈQLW REåtYNX SURYpVW RSUDYX Y\]WXçHQt YìPĈQX PRWRUX
SDOXEQtKR]DĖt]HQtDYQLWĖQtKRY\EDYHQtRGPDOp]iSODW\DçSR
JHQHUiOQtRSUDYXSODYLGOD.SUDFtPNWHUpSURYiGtPHDL]FHOD
VDPRVWDWQĈQDEt]tPH]KRWRYHQtWHFKQLFNpGRNXPHQWDFHDY\Ėt]HQt
SRWĖHEQìFK SRYROHQt YĀHWQĈ SURYR]QtFK ĖiGĠ D SRYRGĐRYìFK
SOiQĠ9DUHiOXORGĈQLFHSURQDMtPiPHSORFKXSURXORçHQtSODYLGHO
QDVRXåL3URĀLQQRVWORGĈQLFHDNRQVWUXNĀQtSUiFHPiPHDSUREDFL
ÿHVNpKRORGQtKRDSUĠP\VORYpKRUHJLVWUX
Na základě Vašich množících se požadavků jsme se rozhodli
zavést novou službu: textový podnikatelský inzerát. Může obsahovat pouze text až 350 znaků (včetně mezer a diakritiky),
webovou adresu a kontakty, bez fotografie. Cena 625 Kč +DPH
Prodám ACM HERITAGE 26
(7,99 x 2,6 x 0,75 m), r. v. 2003, motor Volvo
Penta TAMD31P 150 hp (900 motohodin),
lůžka 2+2. Výbava: koupelna s WC, bojler,
plynový vařič, lednice 50 l, venkovní sprcha,
břehová přípojka 220 V, nezávislé topení
Webasto, rádio s přehrávačem CD, el.
kotevní vrátek, kotva + 40 m řetězu, příďový
manévrovací motor, GPS plotter, hloubkoměr,
kompas, vysílačka, zabezpečovací zařízení
proti krádeži, možno i s přívěsem za OA +
85 000 Kč bez DPH. Loď ve velmi dobrém
technickém stavu. Prohlídka kdykoliv možná.
Cena 1 290 000 Kč bez DPH
tel.: 602 325 965, e-mail: [email protected]
3 / 2011
19
Fotoinzerce
SOUKROMÁ INZERCE, FORMÁTY A CENY
Takto můžete zadat váš soukromý fotoinzerát
1) e-mailem na [email protected] odešlete text a do přílohy dáte foto ve formatu .tif, .jpg. (velikost min. 1000 x 700 obrazových bodů na 72 dpi)
inzerát nesmí obsahovat žádné logo ani webové stránky.
2) telefonicky na tel.: 724 206 072.
1. Vyberte velikost, typ a počet vydání inzerátu
po
36
uze
0,- 1
1
3
2
5
Velikost max. počet
znaků
4
Textový inzerát
6
Prodám námořní jachtu ACM Heritage 26
(7,99 x 2,60 x 0,75), r. v. 2003, motoro Volvo Penta 150 HP, lůžka 2+2, koupelna, WC,
plyn. Vařič, GPS, topení, atd. velmi dobrý
technický stav. Cena 1,5 mil. Kč bez DPH.
➀ Standardní inzerát
➁ Zvýrazněný rámečkem
➂ Podélný inzerát
➃ Na výšku
➄ Maxi
➅ Mega
180
1/16
150
1/16
150
2/16
220
2/16
150
4/16
220
8/16
350
1x
●
●
●
●
●
●
●
4x
zdarma
360 Kč
420 Kč
600 Kč
600 Kč
1080 Kč
2280 Kč
●
●
●
●
●
●
●
zdarma
600 Kč
720 Kč
840 Kč
840 Kč
1800 Kč
3480 Kč
Ceny včetne DPH 20%
2. Vyplňte text inzerátu
150
180
220
350
V textu inzerátu musí být uveden požadovaný kontaktní údaj pro zveřejnění.
3. Zadejte vaše kontaktní údaje
4. Platba
Jméno: ...........................................................................................................
(platí pouze u placených inzerátů)
Ulice: .............................................................................................................
Převodem na účet č.: 51-1575240237/0100 u KB Praha 4.
Důležité: Jako variabilní symbol platby uveďte číslo vašeho telefonu.
Město: ...........................................................................................................
5. Formulář odešlete na adresu
Telefon: ..........................................................................................................
Lodě, s.r.o. Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6
Nebo naskenovaný na e-mail: [email protected]
Podpis: ...........................................................................................................
Pozn.: Váš inzerát bude uveřejněn v nejbližším vydání. Poštou zaslané fotografie vrátíme jen
pokud k zásilce přiložíte ofrankovanou obálku. V opačném případě přecházejí fotografie
do majetku vydavatele. Vydavatel neručí za případné poškození či ztrátu fotografií.
(jméno ani adresa nebude zveřejněno)
Fotoinzerce
1 PLACHETNICE
Neptun 22, délka 695 cm ,šířka 250 cm,
ploutvokýl ponor 55 cm, 4 lůžka, rolfok , 3
plachty, spinaker, motor Yamaha 5, cena
99000,Kontakty: Telefon: 608534772,
e-mail: [email protected]
Prodám Bayliner 652 CU, rok výroby
2005, motor 5.0 MPI Mercruiser. Výbava:
radio-cd, chemické WC, umyvadlo, 2x
sprcha, bílý antifouling, převozní a kotvící
plachta. Vhodná pro rodinu a sport. TOP
STAV. Cena DOHODOU.
Kontakty: Telefon: 603 113 505,
e-mail: [email protected]
Dehler Sprinta – 7.00 x 2.45 x 1.25
včetně dvouosého vleku,nový motor
mercury 5HP 4 takt koupeno 2008, kozy
na zimní stání, spinakr triradiální nový 2
roky + orig. peň, 2 x kosatka,1 x Gena
20 m + bouřková plachta, Ref hlavní
plachty skrz stěžeň lanem, Persenik,
rekonstrunce celková 2009. Stejná loď
na www.dehlersprinta.nl .Loď je k vidění v jachtservisu Veber na Slapech.
Cena celkem včetně motoru a vleku
139 000 Kč
Kontakty: Telefon: 605 234 216,
e-mail: [email protected]
d=5,5m š=2m výtlak 1000 kg.Sada 4 plachet,podvozek.Platné lodní osvědčení,celkově v dobrém stavu.Kotviště: Nové
Mlýny.Cena : 44 000 Kč.
Kontakty: Telefon: 732 162 105,
e-mail: [email protected]
Prodám kajutovou plachetnici Majestic
Weekend 24. r.v. 2002 délka 7,3m šířka 2,5m, ponor 0.30-1.50m (zasunovací
kýlová ploutev), plocha plachet 25m2,
včetně zaregistrovaného dvouosého
přívěsu o nosnosti 2 tuny Tramp Trail.
5 kójí na spaní. Loď je ve velmidobrém
stavu, vyrobena v polské továrně vyrábějící lodě Jeanneau. Výbava: kosatka
a rolfok Plastimo + krycí vak na kosatku, celospírová hlavní plachta + lazy
jack, splachovací mořské wc v samostatné kabině, kuchyňka (dvouvařič
a nerezový dřez, tekoucí voda. el. čer-
padlo.) teaková podlaha v kajutě, nerezová nádrž na vodu, topové a příďové
osvětleni, stěžňové pracovní světlo,
regatové prodloužení píny, patentovaný
systém sklápění stěžně! (žádný mrtvý
muž, který zavazí) , krycí plachta přes
ráhno (stan) CD přehrávač, Plachty
jsou ve velmi dobrém stavu. Benzínový
přívěsný motor Mercury Sail Power 5ps
(dlouhá noha a umožňuje dobíjení baterie) Všechna lana svedena do kokpitu.
Loď je potřeba vidět, je opravdu ve velmi dobrém stavu včetně přívěsu. Velmi
nadstandartní výbava ! např. vinchny
Harken, srdužený přístroj Navman Multi
3100 (hloubkoměr a rychloměr), průchozí osvětlený kompas Plastimo. Loď
je připravena na sezónu, včetně všech
lan, kotvy, záchraných kruhú.atd.Více
fotek a informací na požádání. Loď kotví na Slezské Hartě. Cena za komplet
325.000 Kč
Kontakty: Tel.: 608 712 947,
e-mail: [email protected]
Prodám kýlovou kajutovou plachetnici
SHARK 24, d-731, š-210, ponor 90, plocha plachet 17 m2, nutná oprava: nátěry,
oděrkové lišty, interiér. cena 47.000 Kč,
kontakt: 725 071 743
Kontakty: Telefon: 725071743,
e-mail: [email protected]
Prodám kajutovou laminátovou kýlovou
plachetnici typu Sasanka. Plachetnice
kotví na Slapské přehradě (Středočeský kraj). – Rok výroby 1986 – Délka
6,7m, šířka 2,32m – Lodní osvědčení do 2014 Loď je v perfektním stavu.
V roce 2010 kompletně zrenovovaný
vnějšek lodi (nový lak, plexisklová okna
a dveře, badeplato, nový kozlík na motor, vnější osvětlení, nové stop-blocky,
organizéry, vinčny, kladky, pojezdová
lišta). Částečně zrenovován vnitřek lodi
(nová elektroinstalace a rozvody, vnitřní
osvětlení). Spaní pro 4 osoby Výbava:
motor Mercury 4HP dlouhá noha dvoutakt, sada plachet výborný stav, lištový
rolfok, lana, hasicí přístroj, baterie pro
osvětlení, vařič, kotva + kotevní lano,
uvazovací kolík, 6krát fendr atd. Cena:
134 000Kč (dohoda možná) Pokud
máte jakýkoli dotaz, neváhejte se zeptat! Michal Zdražil
Kontakty: Telefon: +420607551672,
e-mail: [email protected]
Dřevěná konstrukce, obšívka z olaminované gabon. dýhy, zvedací nerez kýl.
Loď má oproti pův. lomené šarpii oblé
tvary – konzultováno s konstruktérem
(J. Szkrat). Přívěsný motor Tomos 4.5.
Spuštění, vytažení a zimování na zahradě u přehrady Slapy zajištěno. Loď
má ploché dno a lze ji po vytažení
kýlu uložit na paletách či pneu. cena
77.000 Kč Kontakt: [email protected], M:
721651789
Kontakty: Telefon: 721 651 789,
e-mail: [email protected]
Prodám zánovní sportovní 16stop
dlouhý katamarán Storm 16S. Výroba
8/2009. Výbava: 2x zasouvací ploutev, kormidla, Pína Ronstan Battlestick, komplet kladky Ronstan Orbit,
hliníkový samonatáčecí stěžeň 9m,
samopřehazovací kosatka a hlavní
plachta Fiala Sail – jako nové. Velké
úložné prostory v plovácích. 4x trapézový závěs pro vyvažování. Pěkný přívěs za auto (bez SPZ), plážový vozík
s velkými koly. Velice pěkný katamarán – kompletní loď připravená k okamžitému vyplutí. Při rychlém jednání
možná sleva. https://picasaweb.google.
com/112358339008308998249/KATAMARAN?feat=email
Kontakty: Telefon: 777 077 918,
e-mail: [email protected]
PRODÁM plachetnici Portsmouth
Eastward Yacht, délka:10m,
šířka 3m, včetně 2,5m člunu s
5hp outboard motor, r.v. 1978,
sklolaminát, loď připravena k vyplutí.
Kotví v Miami (FL), cena 190tis.Kč,
Kontakt: [email protected],
tel.:721 655 235
2 OKRUHOVÉ PLACHETNICE
Prodám plachetnici FINN – rozestavěný
skelet (laminát, dural). Loď je téměř dostavěna. Chybí kování na kormidlo, jinak
skoro kompletní takeláž. K lodi je stěžeň,
ráhno, plachta. Více informací a fotografií emailem. Cena 30 tisíc.
Kontakty: Telefon: 608 957 258,
e-mail: [email protected]
Jedno/dvouposádková plachetnice. Výroba Chorvatsko, bezúdržbová rychlá loď.
Plachta 7,06m čtver. K lodi též kosatka +
genakr (s malými dírkami). Vč. perseniků.
Připravená vyplout! K vidění i vyzkoušení
v Praze Podolí. 14.900 Kč.
Kontakty: Telefon: +420 605 815 688,
e-mail: [email protected]
Katamarán minicat je koupený nový
v roce 2008 a pouze 2 byl použit
na Orlíku v ČR. Jedná se o nafukovací plováky + trampolína.
Kontakty: Telefon: 608 305 306, e-mail: [email protected]
Prodám kýlovou Sasanku 660
po celkové rekonstrukci. Nový lak,
interier, matrace, kuchyně, lihový
PRODÁM kajutovou plachetnici typ Skipper, délka 9 m, rok stavby 1986, rekonstrukce v roce 2000, plachty celospírové zánovní sail servis, rollfok plastimo, motor Volvo Penta 10 HP, kompresorová lednice, 5 lůžek, 299 000 Kč, tel.
777 815 555
3 / 2011
vařič, lednice, chemické WC, rozvod vody, rozvod elektro (v led.),
solár 34W, baterie 2x 60W. Další
výbava plachty, hlavní plachta +
gena cca 19 m2, rolfok, mrtvý muž,
poziční světlo, osvětlení paluby, 2x
motor (elektro + spalovací), kotva,
fendry, záchranné prostředky apod.
K lodi přidám manipulační vozík
na auto kolech.
Kontakty: Telefon: 602416886,
e-mail: [email protected]
Kajutová plachetnice pro 4 osoby,
délka 5m, šířka 1,8m, skládací stěžen 6m, plachty 12m2, vysouvací kýl,
není potřeba průkaz, možnost instalace závěsného motoru, prodám bez
podvozku.
Kontakty: Telefon: 736786004,
e-mail: [email protected]
Prodám laminátovou plachetnici se zasunovacím ploutvokýlem
v zachovalém stavu 6,2x2,15m,
nové matrace, za cenu 48000,-Kč.
K lodi mohu nabídnout solární panel
50W s regulátorem a aku 100 Ah
za 6000,-Kč, 4taktní motor Mariner
3,5k ještě rok v záruce 25000,-Kč,
elektromotor 3000,-Kč a pojízdnou
kozu pro zimní uskladnění 12000,Kč. Celý komplet za 80000,-Kč, k vidění v Praze.
Kontakty: Telefon: 733 278 631,
e-mail: [email protected]
Dřevolaminát s komorovým systémem, Paluba, Stěžeň, Rahno
- ze dřeva. Kompletní vybavení
- plachta, persenik, manipulační
vozík, PŘÍVĚS ZA AUTO V CENĚ
!!! (s platnou STK). Vše komletně
po renovaci. Nádherný kousek ideální pro rekreaci. Přidám upravený
přídavný spalovací motor na Finna
\\\“THUMLLER\\\“. DOHODA. Loď
je možnět vidět a vyzkoušet v YC
KLADNO. Cena: 30 000 Kč
Kontakty: Telefon: 602246017,
e-mail: [email protected]
Prodám Fireball, laminát, kompletní
výbava, přívěs s STK, manipulák.
Cena 110.000,- Kč, [email protected]
cz
www.moreplavba.cz
21
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
JACHTSERVIS VEBR
ZIMOVÁNÍ
A USKLADNĚNÍ LODÍ
SERVISNÍ A TRUHLÁŘSKÉ
PRÁCE NA LODÍCH
VÝROBA A OPRAVA
TEAKOVÝCH PALUB
ANTIFOULING
PŘEPRAVA LODÍ
e-mail: [email protected]
Tel. +420 602 942 408
W W W. V E B R . C Z
3 MOTOROVÉ LODĚ
PRODÁM zánovní člun Regal 2000 Volvo
Penta 5. OGXI 270 HP Garmin GPS+sonar 525S, radiovysílačka, 9 míst, 135 h,
prav. servis, ČR, 3 i 4 listá vrtule, sprcha,
2x plachta, Bimini, vč. vleku, wick, cena
520 000 Kč + DPH, tel. 602 236 500
[email protected]
PRODÁM otevřený motorový katamarán
Délka 6m, šířka 2,4m, konstrukce z hliníkových profilů se dvěma uzavřenými
plováky, motor Yamaha 40 kW, připraveno na dostavbu na kajutové provedení, vydána schválená techn. dokumentace. Cena 115.000 Kč
Petr Wimmer,
e-mail: [email protected]
Tel.: +420 731 152 101
Prodám otevřený motorový člun délka
5m x šířka 2,1m r.v. 2009, motor YAMAHA 60 čtyřtakt r.v. 2006, přívěs nový.
Vše v super stavu a s doklady. Kompletní přístroje,otočná křesla,vestav. nádrž,
matrace vč. ležení,podlaha Teak,mnoho
úložných prostorů, krycí plachta. Předvedu na vodě.Cena 265 000. Možný
prodej i samotného člunu. Dohoda.
Kontakty: Telefon: 603 482 552,
e-mail: [email protected]
Prodám motorový člun pro 12 osob. Délka 5,8 šířka 2,2. Dvojité dno, samovylévatelný kokpit, kormidelní stojan, biminy,
nerez doplňky, úložné prostory. Člun je
velmi stabilní, vhodný pro rekreaci, potápění nebo vyhlídkové plavby. V ceně je
manipulační podvozek. tel: 603 956 469
Cena 100 000 Kč.
Kontakty: Telefon: 603 956 469,
e-mail: [email protected]
Glastron GS 209. Rok výroby 2004, délka
613 cm, šířka 239 cm, ponor 90 cm, váha
1300 kg, pro 6 osob, Výbava: palivová nádrž na 160l, elektrické drenážní čerpadlo,
rychloměr, otáčkoměr, trimmetr, ukazatel
paliva, voltmetr, teplota motoru, tlak oleje,
rádio s CD, hloubkoměr. Vestavěný motor
Volvo Penta 3.0 L, BENZÍN, 100kw/135 k,
velmi malá spotřeba 8-10l/hod, pravidelný
servis. Nový bržděný přívěs.
Kontakty: Telefon: 605 311 059,
e-mail: [email protected]
Prodám stabilní a rychlý laminátový člun
OLYMPIA 440 s orig. vlekem po GO. Člun
má výbornou hydrodynamiku trupu a je
vhodný pro rekreaci i rybolov. Délka 4,4m,
šířka 1,7m CE kat. C, 4 osoby. Prostorný,
pohodlný samovylévací kokpit, 3 uzamykatelné schránky, dva držáky prutů. S jednoduchou úpravou pohodlné spaní pro 2
os. Více foto na str. výrobce http://www.
olympia-yacht.pl/ Cena 55.000,Kontakty: Telefon: 605 251 748,
e-mail: [email protected]
Prodám kajutový člun TEXAS 490 r.v. 2004
s motorem HONDA 50 r.v.2004 + záložní
motor HONDA 2.3 a přepravník WILKENING 750 kg. Výbava : el. start , trim , aku
, orig. nádrž , přepravní persenik , bimini ,
dvouplášťový člun po totální opravě (viz.
Foto). Cena 39 000 Kč Při rychlém jednání sleva nebo dohoda.
Kontakty: Telefon: 728 430 836,
e-mail: [email protected]
Motorový laminátový člun s kajutou r.v.
1970, s podvalníkem r.v. 2008 a motorem Mercury 25, r.v. 2008 velmi úsporný. Délka 5,60m, šířka 1,60m, pohodlné
přespání pro 2 osoby. Nová plachta proti
slunci a dešti při jízdě (skládací – viz
foto) + celoroční krycí plachta. Snadná
úprava na spaní nebo sezení u stolečku. K řízení není potřeba průkaz. Člun
je pečlivě udržovaný a nezatéká. Cena
dohodou.
Kontakty: Telefon: +420 607 868 752,
e-mail: [email protected]
echolot , otáčkoměr , kompas , osvětlení ,
čerpadlo , radio+cd , stolek. České a mezinárodní doklady , Chorvatská známka
do 7/2011. Člun, interiér i výbava jsou
ve velmi pěkném stavu. Cena 279 000 Kč
Kontakty: Telefon: 602 359 632,
e-mail: [email protected]
Larson bowrider SEI 180 r.v.2002 s CZ doklady, dovoz z USA 2007.Delka 5,4m, nádrž 90l. Motor 3,0 – VolvoPenta, 135 HP. 8
míst, letní i zimní plachta, Sonar Garmin,
námořní GPS Garmin, ozvučení lodi-4x
repro-zesilovač + vstup pro MP3. V ceně
jednonápravový bržděný homologovaný
vlek s SPZ. Možnost odpočtu DPH
Kontakty: Telefon: 608 214 424,
e-mail: [email protected]
Prodám kajutovou loď BAYLINER 212,
r.v. 2006, d-6,50 m, š-2,49 m, s motorem
Mercruiser 3,0 l, velmi úsporný,spaní
pro 3 osoby, stav – jako nová. Výbava:
biminy, přepravní a přístavní plachta, rádio-CD, echo,WC, fendry, lana. V ceně
gumový člun Wiking 280, s motorem Mercury 4 PS, 4-takt. Cena včetně Alu vleku
570 000 Kč. Více info na tel. 777 630 211.
Kontakty: Telefon: 777 630 211,
e-mail: [email protected]
Dobrý den, Chtěl bych prodat nebo vyměnit (za něco větší co potřebuje opravu),
Kajutovou loď Lamberti 20,5 Cabin r.v.
2009, d.6,2, š. 2,4, obsaditelnost 6 osob, el.
vrátek, radarový oblouk, hledací světlomet,
houkačka, osvětlení pro noční plavbu, el.
bilge pumpa, vestavěná nerez nádrž 160 l,
závěsný motor Yamaha 115 AETX 60 mH,
fuel management, kontrola dobíjení, otáčkoměr, rychloměr, palivoměr, R/CD, koupací plato se žebříkem, skládací cabrio, fendry, antifouling, loď připravená na sezonu.
1-osý brzděný přepravník. Celková váha
1300 kg. Cena 680 000 Kč + DPH
Kontakty: Telefon: 608 776 696,
e-mail: [email protected]
Laminátový mot.člun MARIAH SX8,
r.v.2003 (USA), ve velmi dobrém stavu. Motor Mercruiser 3,0 – 132 PS délka 5,43m – nosnost max. 9 osob. Krycí
plachta a bimini. Autorádio s CD, barevný
sonar Humminbird, „bilge“ pumpa, kotva,
lano, fendry a pádla. Brzděný jednonápravový vlek, nosnost 1300 kg, žárově
zinkovaný+dural s platným osvědčením.
Cena za komplet 290 000 Kč.
Kontakty: Telefon: 602 329 134,
e-mail: [email protected]
Motorový clun k renovaci. Délka cca
383 cm, šířka cca 140 cm. Podmínka prodeje vlastní odvoz do 30.6. Lokalita Tvrdonice okres Břeclav. Člun byl dlouhou dobu
skladován v přístřešku. Ke člunu zdarma
vzpěry pro přepravu lodě na vozíku.
Rozměry: 14 x 4 m
(včetně badeplata)
Cena: 500 000,- + DPH
Kontakt: 732 516 517
Prodám hausbót na Orlíku s kotvištěm v Klučenické zátoce.
Loď je vybavena motorem Zetor, je ihned schopná plavby, vybavená vším potřebným.
Na palubě mj velká koupelna, oddělené WC, pochozí střecha, tlaková voda. Velmi dobrý stav.
22
Prodám zánovní člun Regal 2000, Volvo Penta 5.0GXI 270 HP, Garmin GPS
+ sonar 5258, radiovysílačka, 9 míst, 135 h.,prav. servis, ČR, 3 i 4 listá vrtule,
sprcha, 2 x plachta, bimini, vč. vleku Wicky, cena 520.000,- Kč + dph, tel:
602 236 500, [email protected]
3 / 2011
Fotoinzerce
Kontakty: Telefon: 606 167 030,
e-mail: [email protected]
Prodám kajutový člun Nautica 600, původ EU, CZ i mezin.doklady (výška vlny
2m) platné do 11/2014, motor Suzuki
65 hp, vestavěná nádrž 65 l, hasící přístroj, bilge – čerpadlo, baterie 2 x 75 Ah
(nové), osvětlení, švédské teplovzdušné topení Wallas 1300, švédský vařič
na líh, nerez dřez, rozvod vody s čerpadlem, echolot Apelco – Raytheon,
magnetický kompas, rozměry 6 x 1,9 m,
ponor 0,4 m, WC, spaní pro 2 + 1 osobu, fendry, záchr.vesty, lana, kotvy 2 ks,
cena k jednání 95 000 Kč, podvozek
HEKU 18 000 Kč, dohoda o financování
možná, další foto na vyžádání mailem.
Kontakty: Telefon: 603 869 951,
e-mail: [email protected]
Prodám kajutový člun 6,3x1,9m v kajutě
spaní min.dvě maximální počet 5 osob,
prostor pro vaření s dvouplotýnkovým vařičem na pb,záchod chem., motor závěsný Parsun F15BML (11kw) r.v.08, loď prodám s veškerou výbavou a s nebržděným
vlekem za osobní automobil s TP a TK.
Cena: 75 000
Kontakty: Telefon: 723 416 489,
e-mail: [email protected]
Quicksilver Flamingo 620 R.v. 2004 délka
– 6,45 m ,šířka – 2,45 m ,Motor Mercruiser
3,0L +AlphaOne2 ,prostorný,bohatá výbava,prodáváno bez vleku,přepravu zajistím.
Kontakty: Telefon: 608 418 321,
e-mail: [email protected]
Prodám loď s elektromotorem vhodná
pro rybáře. Více info po telefonu. Cena:
7000 Kč
Kontakty: Telefon: 773 564 660,
e-mail: [email protected]
Stingray 240 CS – Prodáme motorovou
loď r.v.2004 motor 5,0L Mercruiser 180kw,
délka 7,6 šířka 2,55m pro 10 osob, 2.kajuta, kompletní zastřešení, toaleta s macerátorem, 2x sprcha, lednice, vařič,tepla
voda (el.bojler) měníč 1800W,3x gelove
baterie, intel. dobíjení, elektrická kotva,
koupací plato (Teak) nerez propeler, navigace, radio MP3, 2x stul, v kajutě a na palubě. K lodi je možno zakoupit dvounapravový vlek německy FIBERLINE FL3500
téměř nový, na požadání zašlu více foto
a je možná zkušební jízda.
Kontakty: Telefon: +420 608 066 170,
e-mail: [email protected]
6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
3ďMĆRYQDPRWRURYÕFK
ORGÅĆOXQďDY\EDYHQÅ
SURYRGQÅVSRUW\
ZZZORGHPDULQD F]
WHO
Prodám Adventure 450 Vesta Lux laminátovým kýlem motor Yamaha 40HP 2takt,
2válec, el Trim ,el start, otáčkoměr,včetně
vozíku RHC sklápěcí oje TP i SPZ.Zabudovaná nádrž v konzoli,Přepravní plachta
,velice rychlí a stabylní člun .Vše přihlášeno na SPS . DOHODA 171 000 Kč
Kontakty: Telefon: 736 613 833,
e-mail: [email protected]
Sevylor HF 360, stáří 2 roky, jako nový,
nelepený včetně zrcadla na závěsný motor, cena 5.000,-Kč, nebo čluna za 4.200,kč a zrcadlo za 900,-Kč, původní cena
kompletu 9.700,-Kč tel.: 776 761 983.
Kontakty: Telefon: 776 761 983,
e-mail: [email protected]
Valiant 570 sport Mercury F100 ELPT Koupeno nové v ČR, 20mth, Smartcraft budíky,
Navi+sonar Northstar včetně Smartcraft
a map, radio CD Clarion + repro, bimini,
original ležení na přídi, nerez žebřík, kotva,
fendry, hydraulické řízení,vestavná nádrž
v trupu 108l, velké úložné prostory, original
krycí plachta,100% stav, Cena nového člunu: 900 000,- Cena nyní: 599 900,- vlek dle
dohody, tel.: 776 008 080
Kontakty: Telefon: 776 005 050,
e-mail: [email protected]
Prodám hausbót 14x4 m s motorem Zetor
s kotvištěm na Orlické přehradě. Loď je
ve velmi dobrém stavu schopná okamžitého provozu. Velmi prostorná a vybavená. Další info na tel: 732 516 517
3 / 2011
Vodní skútr Yamaha 1200 GP, r.v. 1997, třímístný, 153k, tuzemské i mezinárodní doklady, včetně nového výklopného přívěsu.
Připravený na sezónu. Cena: 98.000,- Kč
Kontakty: Telefon: 777661663,
e-mail: [email protected]
Podvodní
skutr
vhodný
pro
šnorchlování i potápění s přístrojem.
Maximální hloubka 20m rychlost 3,5
Km/h Baterie 24V vydrží cca 80 minut.
Užijte si dovoleno. Nový rozměr aktivního odpočinku za dobrou cenu.3299Kč.
Kontakty: Telefon: 6023919121, e-mail: [email protected]
9 POMOCNÉ ČLUNY
Prodám novou (záruka 24 měsíců), laminátovou, dvouplášťovou pramici „KATKA“
200x107 cm, výška 40 cm. I přes své malé
rozměry velice stabilní. Nepotopitelná loďka
pro 1 osobu. Snadná manipulace, zvládne
jeden člověk. Pohodlně převezete na zahrádce osobního auta. Všechny kovové části jsou
z nerezu. Provedení: bílo-modrá a bílo-zelená. Možnost odpočtu DPH! Cena bez DPH
6 250 Kč (s DPH 7 500 Kč). Po dohodě možnost odvozu. Informace na tel. 602 248 091.
Kontakty: Telefon: 602 426 450,
e-mail: [email protected]
10 ZÁVĚSNÉ MOTORY
Prodám téměř nový motor Suzuki 9.9
AS,r.v.2010,koupen 10/2010,najeto 17
hodin.Garanční prohlídku u prodávajícího-oficiálního prodejce Suzuki-marine.
cz v hodnotě 2000 Kč zajistím zdarma.
Důvod prodeje:koupě většího člunu (pro
5 lidí) vyžaduje silnější motor...
Kontakty: Telefon: 775911006,
e-mail: [email protected]
Prodám kajutovou loď, po částečné rekonstrukci bez motoru, cca
6m délka, komplet řízení, teaková
obšívka. Cena 35 000 Kč
Kontakty: Telefon: 602974613, e-mail: [email protected]
5 OBYTNÉ LODĚ, HAUSBÓTY
7 VODNÍ SKÚTRY
PRODÁM NAFUKOVACÍ ČLUN
PISCHEL BOLERO 4,3 m, RIB,
HYPALON, 2001, MOTOR YAMAHA 60 PS (4T) 2002, + TRAILER, MNOHO DOPLŇKŮ, VŠE
V PERFEKT. STAVU. TELEFON
777222290
Prodam lodni motor Mercury 4Hp/4T
r.v.2006, super stav, cena 17000 Kč.
731 867 057.
Kontakty: Telefon: 731867057,
e-mail: [email protected]
Prodám lodní motor YAMAHA 40hp, r.v.
2010, stav nového motoru – 2x použitý při
zkušební jízdě. Kvalitní, čtyřtaktní motor
s nízkou spotřebou a veškerým příslušenstvím. Cena: 125 000 Kč – při rychlém
jednání sleva. Roman Matěj 603836674
Kontakty: Telefon: 603836674,
e-mail: [email protected]
11 VESTAVNÉ MOTORY
Prodám ocelovou vrtuli Mercruiser
140 HP, Al. vrtuli Volvo Penta 15 x 17,
3 míst. profi banán, nový wakeboard,
fendry, nové LPG zřízení na 5.litrový
motor, tel: 602 734 534
12 ELEKTRONIKA
Prodám WIB2D Weather Infobox, jednou použitý, záruka do 5. 5. 2013.
Cena 7000 CZK
Kontakty: Telefon: 00421904453466,
e-mail: [email protected]
23 PŘÍVĚSY
Prodám jednoosý brždený vlek tovarní
výroby na 20ft lod do vahy 1800kg.Náprava i nájezdová brzda alko.Cena 20000 Kč
bez OTP,možno i s SPZ.
Kontakty: Telefon: 721 180 000,
e-mail: [email protected]
Nákladní přívěs pro přepravu lodí.Nosnost
3 tuny,dvě bržděné nápravy,naviák,nastavitelné a odnímatlené kozy na plachetnici.
Roll na motorové lodi. Nastavitelné a odnímatelné zadní čelo.Pozinkováno. Výroba Šídl R.H.C,s.r.o.R.v. 2005. Najeto cca
500 km. Původní cena 120.000 Kč nyní
90.000 Kč. Dohoda možná. Vlek je k vidění
ve Vrannén nad Vlt.Jan Hanzl 608 696 478.
Kontakty: Telefon: 00420 608 969 478
26 OSTATNÍ
HRADECKÁ PAROPLAVEBNÍ
SPOLEČNOST S.R.O.
Vyhlídkové plavby parní lodí v Hradci Králové – Smetanovo nábřeží,
akce pro školy, rodiny,společenské
akce. Kontakt: Jaroslav Kostkan,
tel. 777 009 143, [email protected]
seznam.cz, www.paroplavba.wz.cz
23
www.boat-brno.cz
mezinárodní
v˘stava LODÍ
a VODNÍCH
SPORTÒ
soubûÏnû probíhá
SPORT Life
Mezinárodní sportovní veletrh
Bike Brno
Mezinárodní cyklistick˘ veletrh
Caravaning Brno
Mezinárodní v˘stava karavanÛ
a obytn˘ch automobilÛ
10. – 13. 11. 2011
BRNO – V¯STAVI·Tù
Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. | V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno | Tel.: +420 541 152 529
Fax: +420 541 153 068 | E-mail: [email protected]
Vaše asistenční služba v Chorvatsku
10% sleva pro členy
Služby zdarma pro členy:
– odtah
– stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí
– dovoz náhradních dílů
– přeprava zraněných
– pomoc při potížích se startováním
– meteo varování
– dovoz paliva
– info o revíru
– uvolnění lan z propeleru
HotLine +385 (0) 62 200 000
Jak vám pomůžeme?
Staňte se členy!
Dostanete-li se do situace, kdy budete
potřebovat naši pomoc, zavolejte
na VHF kanále 16 nebo vytočte naši
Naši kapitáni hovoří německy, anglicky,
Italsky a chorvatsky.
Sea-Help GmbH
Se sídlem v Rakousku:
Dopplinger Straße 2
A-4663 Laakirchen
Tel.: +43 (0) 7613 26 3 90
Fax.: +43 (0) 7613 26 3 99
[email protected]
www.sea-help.eu
Prosím, udejte vaši přesnou polohu
podle GPS!
Zásahová loď vám vyjede na pomoc
jak nejrychleji to půjde (průměrná doba
dojezdu je 45 min).
Pomůžeme i nečlenům, služby pak
účtujeme podle platného ceníku.
Kancelář pro Východní Evropu:
Lodě, s.r.o.
Veleslavínská 150/44
162 00 Praha 6
Tel.: +420 602 325 965
offi[email protected]
www.sea-help.eu
www.sea-help.cz

Podobné dokumenty

4/2011 - Lodě.cz

4/2011 - Lodě.cz Na následujích obrázcích jsou vyobrazeny typické situace, které při plavbě každý z nás musí denně řešit. Předpokládám, že toto je pro vás naprostá hračka a smějete se, co že jsme to otiskli za hlou...

Více