Výroční zpráva za rok 2006

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za rok 2006
PraÏská teplárenská a.s.
V˘roãní zpráva | Annual Report | 2006
Finanãní ãást | Financial Section
06
Konsolidovaná úãetní závûrka
Pfiíloha úãetní závûrky (konsolidovaná)
Nekonsolidovaná úãetní závûrka
Pfiíloha úãetní závûrky (nekonsolidovaná)
Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami
02
08
26
38
56
01
Consolidated Financial Statements
Notes to the Czech Statutory Financial Statements (consolidated)
Non-consolidated Financial Statements
Notes to the Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
Report on Related Parties
03
09
27
39
57
Konsolidovaná úãetní závûrka
Konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2006 (v tis. Kã)
Oznaã.
B.V.
C.
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.
D.
Aktiva
Pohledávky za upsan˘ základní kapitál
Dlouhodob˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Kladn˘ konsolidaãní rozdíl
Záporn˘ konsolidaãní rozdíl
Cenné papíry v ekvivalenci
ObûÏná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodob˘ finanãní majetek
âasové rozli‰ení
A.
A.I.
A.II.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.II.5.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.V.1.
A.V.2.
A.VII.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
C.
D.
D.I.
D.II.
D.III.
D.IV.
Pasiva
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfii pfiemûnách
OceÀovací rozdíly vypl˘vající z konsolidaãních úprav
Rezervní fondy, nedûliteln˘ fond a ostatní fondy ze zisku
Hospodáfisk˘ v˘sledek (HV) min. let
HV za úãetní období bez men‰inov˘ch podílÛ
HV bûÏného úãetního období (+/-)
Podíl na HV v ekvivalenci (+/-)
Konsolidaãní rezervní fond
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvûry a v˘pomoci
âasové rozli‰ení
Men‰inov˘ vlastní kapitál
Men‰inov˘ základní kapitál
Men‰inové kapitálové fondy
Men‰inové ziskové fondy vãetnû nerozdûleného zisku minul˘ch let
Men‰inov˘ HV bûÏného úãetního období
A.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
02
2006
14 825 321
87
10 898 031
38 222
10 806 817
52 992
2005
13 664 078
868
11 407 965
209 696
11 145 050
53 219
3 916 481
86 306
43 476
537 188
3 249 511
10 722
2 246 228
94 548
44 662
816 791
1 290 227
9 017
14 825 321
11 696 298
4 138 333
1 898 008
1 898 008
13 664 078
9 935 534
4 138 333
1 894 889
1 902 102
-7 213
807 453
3 076 521
1 775 983
1 775 983
737 747
2 016 988
1 147 577
1 147 577
3 118 067
583 187
574 678
538 385
1 421 817
10 956
3 715 335
386 959
468 218
872 141
1 988 017
13 209
Consolidated Financial Statements
Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2006 (in TCZK)
Ident.
B.V.
C.
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.
D.
Assets
Receivables for subscribed capital
Fixed assets
Intangible fíxed assets
Tangible fixed assets
Long-term investments
Goodwill
Negative goodwill
Investment in associates
Current assets
Inventory
Long-term receivables
Short-term receivables
Short-term fínancial assets
Accruals and deferrals
A.
A.I.
A.II.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.II.5.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.V.1.
A.V.2.
A.VII.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
C.
D.
D.I.
D.II.
D.III.
D.IV.
Liabilities and equity
Equity
Registered capital
Capital funds
Other capital funds
Revaluation of assets and liabilities
Revaluation reserve on transformations
Revaluation differences arising from consolidation adjustments
Reserve funds
Retained earnings
Profit (loss) of current period excluding minority interests
Profit (loss) of current period (+/-)
Share of profits (losses) of associates (+/-)
Consolidation reserve fund
Liabilities
Provisions
Long-term liabilities
Short-term liabilities
Bank loans and overdrafts
Accruals and deferrals
Minority equity
Minority registered capital
Minority capital funds
Minority reserve funds including retained earnings
Minority profit (loss) of current period
A.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
2006
14,825,321
87
10,898,031
38,222
10,806,817
52,992
2005
13,664,078
868
11,407,965
209,696
11,145,050
53,219
3,916,481
86,306
43,476
537,188
3,249,511
10,722
2,246,228
94,548
44,662
816,791
1,290,227
9,017
14,825,321
11,696,298
4,138,333
1,898,008
1,898,008
13,664,078
9,935,534
4,138,333
1,894,889
1,902,102
-7,213
807,453
3,076,521
1,775,983
1,775,983
737,747
2,016,988
1,147,577
1,147,577
3,118,067
583,187
574,678
538,385
1,421,817
10,956
3,715,335
386,959
468,218
872,141
1,988,017
13,209
03
Konsolidovan˘ v˘kaz zisku a ztráty za rok konãící 31. prosince 2006 (v tis. Kã)
Oznaã.
I.
A.
+
II.
B.
+
C.
D.
E.
04
III.
F.
G.
IV. + V.
H. + I.
*
VI. aÏ XI. - XII.
J. + K. + L. + M.
+ N. + O. - P.
*
Q.1.
Q.2.
**
XIII.
R. + S.1.
S.2.
*
***
****
TrÏby za prodej zboÏí
Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí
Obchodní marÏe
V˘kony
V˘konová spotfieba
Pfiidaná hodnota
Osobní náklady
Danû a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zúãtování (odpis) konsolidaãního rozdílu (+/-)
TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek v provozní oblasti a komplexních nákladÛ pfií‰tích období
Ostatní provozní v˘nosy
Ostatní provozní náklady
Konsolidovan˘ provozní HV
Finanãní v˘nosy
Finanãní náklady
Konsolidovan˘ HV z finanãních operací
Splatná daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost
OdloÏená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost
Konsolidovan˘ HV za bûÏnou ãinnost
Mimofiádné v˘nosy
Mimofiádné náklady
OdloÏená daÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti
Konsolidovan˘ mimofiádn˘ HV
Konsolidovan˘ HV za úãetní období bez podílu ekvivalence
z toho: HV bûÏného úãetního období bez men‰inov˘ch podílÛ
Men‰inov˘ HV bûÏného úãetního období
Podíl na HV v ekvivalenci
Konsolidovan˘ HV za úãetní období
2006
157 504
157 500
4
6 951 171
4 107 217
2 843 958
473 099
19 320
793 314
2005
153 828
153 784
44
6 485 089
3 828 777
2 656 356
458 228
24 737
791 799
840 540
10 890
55 831
2 627 314
2 638 934
2 320 424
66 044
264 299
13 901
23 576
2 138 589
2 171 130
1 575 873
29 743
72 093
-6 049
434 197
104 195
1 775 983
93 302
-63 559
268 572
96 165
1 147 577
1 775 983
1 775 983
1 147 577
1 147 577
1 775 983
1 147 577
Consolidated Profit and Loss Account for the Year Ended 31 December 2006 (in TCZK)
Ident.
I.
A.
+
II.
B.
+
C.
D.
E.
III.
F.
G.
IV. + V.
H. + I.
*
VI. to XI. - XII.
J. + K. + L. + M.
+ N. + O. - P.
*
Q.1.
Q.2.
**
XIII.
R. + S.1.
S.2.
*
***
****
Revenue from goods
Cost of goods sold
Gross profit
Revenue from production
Cost of sales
Added value
Personnel expenses
Taxes and charges
Depreciation of tangible and intangible fixed assets
Depreciation of goodwill (+/-)
Proceeds from disposals of fixed assets and raw material
Net book value of fixed assets and raw material sold
Change in provisions and adjustments relating to operating activity and change in complex prepaid expenses
Other operating revenues
Other operating expenses
Consolidated operating profit (loss)
Financial revenues
Financial expenses
Consolidated profit (loss) from financial operations
Current income tax on ordinary profit (loss)
Deferred income tax on ordinary profit (loss)
Consolidated profit (loss) on ordinary activities
Extraordinary revenues
Extraordinary expenses
Deferred tax on extraordinary profit (loss)
Consolidated extraordinary profit (loss)
Consolidated profit (loss) of current period excluding share of profits (losses) of associates
including: Profit (loss) of current period excluding minority interests
Minority profit (loss) of current period
Share of profits (losses) of associates
Consolidated profit (loss)
2006
157,504
157,500
4
6,951,171
4,107,217
2,843,958
473,099
19,320
793,314
2005
153,828
153,784
44
6,485,089
3,828,777
2,656,356
458,228
24,737
791,799
840,540
10,890
55,831
2,627,314
2,638,934
2,320,424
66,044
264,299
13,901
23,576
2,138,589
2,171,130
1,575,873
29,743
72,093
-6,049
434,197
104,195
1,775,983
93,302
-63,559
268,572
96,165
1,147,577
1,775,983
1,775,983
1,147,577
1,147,577
1,775,983
1,147,577
05
Konsolidovan˘ pfiehled o penûÏních tocích k 31. prosinci 2006 (v tis. Kã)
P.
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.***
PenûÏní toky z hlavní v˘dûleãné ãinnosti
Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
Úpravy o nepenûÏní operace
Odpisy stál˘ch aktiv
Zmûna stavu:
goodwillu a oceÀovacího rozdílu k najatému majetku
rezerv a ostatních opravn˘ch poloÏek
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stál˘ch aktiv
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenn˘ch papírÛ
V˘nosy z dividend a podílu na zisku
Vyúãtované nákladové a v˘nosové úroky
Pfiípadné úpravy o ostatní nepenûÏité operace
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied finanãními poloÏkami, zmûnami pracovního kapitálu
a mimofiádn˘mi poloÏkami
Zmûna potfieby pracovního kapitálu
Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti vã. ãasového rozli‰ení
Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti vã. ãasového rozli‰ení
Zmûna stavu zásob
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied finanãními poloÏkami, zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami
Zaplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ
Pfiijaté úroky
Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a domûrky danû za minulá období
Pfiijaté dividendy a podíly na zisku
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti
B.1.
B.1.1.
B.1.2.
B.2.
B.2.1.
B.***
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.*
06
Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úãetního období
2006
1 290 227
2005
344 522
2 314 375
59 206
795 777
55 831
1 512 314
640 845
801 302
23 576
55 831
-828 304
23 576
-248 943
35 902
-9 798
74 708
2 373 581
185 823
254 301
-79 061
10 583
2 559 404
-82 240
14 086
-298 027
2 193 223
2 153 159
-66 487
-82 685
-11 748
27 946
2 086 672
-119 898
12 500
-340 798
9 798
1 648 274
PenûÏní toky z investiãní ãinnosti
Nabytí stál˘ch aktiv
Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Nabytí dlouhodobého finanãního majetku
Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv
Pfiíjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti
-496 087
-496 314
227
846 829
846 829
350 742
-349 321
-349 534
213
259 183
259 183
-90 138
C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.***
PenûÏní toky z finanãních ãinností
Zmûna stavu dlouhodob˘ch, popfi. krátkodob˘ch závazkÛ z finanãní oblasti
Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky
Platby z fondÛ tvofien˘ch ze zisku
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráÏkové danû
âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti
-566 213
-18 468
-15 338
-3 130
-584 681
-596 400
-16 031
-13 630
-2 401
-612 431
F.
R.
âisté zv˘‰ení nebo sníÏení penûÏních prostfiedkÛ
Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci období
1 959 284
3 249 511
945 705
1 290 227
Consolidated Cash Flow Statement as at 31 December 2006 (in TCZK)
P.
Cash and cash equivalents, beginning of year
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.***
Net operating cash flow
Accounting profit (loss) from ordinary activities
Non-cash transactions
Depreciation of fixed and current assets
Change in:
adjustments to acquired assets
provisions and other adjustments
Profit (-) Loss (+) on sale of fixed assets
Profit (-) Loss (+) on sale of securities
Revenue from dividends and profit distribution
Expense and revenue interests accounted for
Other non-cash transactions
Net operating cash flow before financial items, changes in working capital and extraordinary items
Current assets
Change in receivables including temporary accounts
Change in short-term liabilities including temporary accounts
Change in inventory
Net operating cash flow before financial balances, taxation and extraordinary items
Interest paid excluding amounts capitalised
Interest received
Income tax paid on ordinary income
Receipts and disbursement from extraordinary items
Net operating cash flow
2006
1,290,227
2005
344,522
2,314,375
59,206
795,777
55,831
1,512,314
640,845
801,302
23,576
55,831
-828,304
23,576
-248,943
35,902
-9,798
74,708
2,373,581
185,823
254,301
-79,061
10,583
2,559,404
-82,240
14,086
-298,027
2,193,223
2,153,159
-66,487
-82,685
-11,748
27,946
2,086,672
-119,898
12,500
-340,798
9,798
1,648,274
B.1.
B.1.1.
B.1.2.
B.2.
B.2.1.
B.***
Investment activity
Acquisition of fixed assets
Acquisition of tangible and intangible fixed assets
Acquisition of long-term investments
Proceeds from sales of fixed assets
Proceeds from sales of tangible and intangible fixed assets
Net cash flow from investment activity
-496,087
-496,314
227
846,829
846,829
350,742
-349,321
-349,534
213
259,183
259,183
-90,138
C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.***
Financial activity
Change in long-term liabilities and bank loans
Increase and decrease in equity from specified transactions
Payments from funds created from net profit
Dividends paid and profit shares including paid withholding tax
Net cash flow from financial activity
-566,213
-18,468
-15,338
-3,130
-584,681
-596,400
-16,031
-13,630
-2,401
-612,431
F.
R.
Net increase or decrease in cash balance
Cash and cash equivalents, end of period
1,959,284
3,249,511
945,705
1,290,227
07
Pfiíloha úãetní závûrky (konsolidovaná)
Rok konãící 31. prosince 2006 (v tisících Kã)
1. Charakteristika matefiské spoleãnosti a sloÏení konsolidaãního celku
Vznik a charakteristika matefiské spoleãnosti
PraÏská teplárenská a.s. („spoleãnost“ nebo „PT“) byla zaloÏena jednorázovû Fondem národního majetku âeské republiky jako jedin˘m zakladatelem dne
27. dubna 1992 vyãlenûním ze státního podniku âeské energetické závody Praha a byla zapsána do obchodního rejstfiíku k 1. kvûtnu 1992.
Hlavním pfiedmûtem podnikání konsolidaãního celku PraÏská teplárenská a.s. je v˘roba a rozvod tepla a v˘roba elektfiiny. Pfiedmûtem podnikání je dále pfiedev‰ím
ovûfiování mûfiidel, mûfiení emisí a imisí, projektová ãinnost ve v˘stavbû, provádûní staveb a udrÏovacích prací na nich, nakládání s odpady a dal‰í.
Vlastníci spoleãnosti
Podoba akcií spoleãnosti byla na základû rozhodnutí valné hromady konané dne 7. kvûtna 2003 zmûnûna ze zaknihovan˘ch na listinné akcie na majitele (dále viz bod 9).
Ke dni konání fiádné valné hromady dne 9. ãervna 2006 byly nejvût‰ími akcionáfii spoleãnosti:
International Power Opatovice, a.s.
PraÏská teplárenská Holding a.s.
PraÏská teplárenská a.s. – vlastní akcie *
Ostatní
48,67 %
47,33 %
0,19 %
3,81 %
* Bliωí komentáfi k vlastním akciím je uveden v bodu 9.
Sídlo spoleãnosti
PraÏská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
âeská republika
Identifikaãní ãíslo
45273600
08
âlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady k 31. prosinci 2006
âlenové pfiedstavenstva
Ing. Alena Vitásková (pfiedsedkynû)
Richard John Lappin (místopfiedseda)
Franz Josef Retzer (místopfiedseda)
Ing. Franti‰ek Hejãl
âlenové dozorãí rady
Ing. Pavel Kos (pfiedseda)
Ing. Ladislav Vinick˘ (místopfiedseda)
Ing. TomበDub
JUDr. Jaroslava HoÈová
Oldfiich ·tolfa
Clive John Warden (od 26. kvûtna 2006)
SloÏení konsolidaãního celku PraÏská teplárenská a.s.
Následující tabulka uvádí dcefiiné spoleãnosti, které vstupují do konsolidaãního celku PraÏská teplárenská a.s., podíl matefiské spoleãnosti na jejich vlastním
kapitálu a pouÏitou konsolidaãní metodu:
Název a sídlo spoleãnosti
Matefiská spoleãnost
PraÏská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
Dcefiiná spoleãnost
Energotrans, a.s.
Partyzánská 7/1
170 00 Praha 7
Podíl na vlastním kapitálu
Metoda konsolidace
–
plná
100 %
plná
Notes to the Czech Statutory Financial Statements (consolidated)
Year ended 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns “TCZK”)
1. Description of the parent company and the structure of the consolidated unit
Establishment and description of the parent company
PraÏská teplárenská a.s. (“the Company” or “PT”) was established by the National Property Fund as the sole founder on 27 April 1992 by separating it from
âeské energetické závody Prague, a state owned company. The Company was recorded in the Commercial Register on 1 May 1992.
The principal activities of the PraÏská teplárenská a.s. consolidated unit are the production and distribution of heat and production of electricity, as well as the
checking of gauges, measurement of emissions, project development, building construction and maintenance, waste management.
Ownership structure
The general meeting held on 7 May 2003 changed the form of shares from registered stock to bearer stock certificates (see Note 9).
The major shareholders at the date of the general meeting held on 9 June 2006 were as follows:
International Power Opatovice, a.s.
PraÏská teplárenská Holding a.s.
PraÏská teplárenská a.s. – own shares *
Other
48.67%
47.33%
0.19%
3.81%
* For further details, see Note 9.
Registered office
PraÏská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
Czech Republic
Identification number
45273600
Members of the board of directors and supervisory board at 31 December 2006
Board of directors
Alena Vitásková (Chairman)
Richard John Lappin (Vice-chairman)
Franz Josef Retzer (Vice-chairman)
Franti‰ek Hejãl
Supervisory board
Pavel Kos (Chairman)
Ladislav Vinick˘ (Vice-chairman)
TomበDub
Jaroslava HoÈová
Oldfiich ·tolfa
Clive John Warden (since 26 May 2006)
Structure of the PraÏská teplárenská a.s. consolidated group
The following table shows the subsidiaries included in the PraÏská teplárenská a.s. consolidated group, the parent company's share in their equity and the
consolidation method used:
Name and registered office
Parent company
PraÏská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
Subsidiary
Energotrans, a.s.
Partyzánská 7/1
170 00 Praha 7
Share in equity
Consolidation method
–
full
100%
full
09
V následujícím pfiehledu jsou uvedeny dcefiiné spoleãnosti, ve kter˘ch matefiská spoleãnost vlastní pfiímo více neÏ 20 % podílu na jejich základním kapitálu. Tyto
spoleãnosti nevstupují do konsolidaãního celku, protoÏe jsou vzhledem k matefiské spoleãnosti nev˘znamné:
Název a sídlo spoleãnosti
Dcefiiné spoleãnosti
TERMONTA PRAHA a.s.
Tfiebohostická 46/11
100 00 Praha 10
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
·kolní 162
277 11 Neratovice
Podíl na vlastním kapitálu
Úãetní hodnota finanãního majetku v tis. Kã
100 %
36 368
100 %
16 000
Úãetní závûrky spoleãností PraÏská teplárenská a.s., Energotrans, a.s., TERMONTA PRAHA a.s. a Teplo Neratovice, spol. s r.o., jsou ovûfiovány spoleãností KPMG
âeská republika Audit, spol. s r.o. Jednotlivé úãetní závûrky jsou k dispozici v sídle spoleãnosti.
Úãetní období v‰ech spoleãností konãí 31. prosincem 2006.
2. Zásadní úãetní postupy pouÏívané spoleãností
10
(a) Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek je evidován v pofiizovací cenû. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû do 40 tis. Kã a dlouhodob˘ nehmotn˘
majetek v pofiizovací cenû do 60 tis. Kã není vykazován v rozvaze a je úãtován do nákladÛ v roce jeho pofiízení.
Ocenûní dlouhodobého majetku vlastní v˘roby zahrnuje pfiím˘ materiál, pfiímé mzdy a reÏijní náklady pfiímo spojené s jeho v˘robou do doby jeho aktivace.
Souãástí nehmotného majetku jsou povolenky na vypou‰tûní emisí CO2 – bez ohledu na v˘‰i jejich ocenûní a dobu pouÏitelnosti. Alokované povolenky jsou
ocenûny reprodukãní pofiizovací cenou stanovenou dle ceny na burze EEX (European Energy Exchange) v den pfiipsání do národního registru na úãet spoleãnosti,
pfiepoãtenou pevn˘m kurzem prvního pracovního dne v mûsíci pfiipsání na úãet. V pfiípadû nákupu se povolenky oceÀují kupní cenou. Pfii spotfiebû (nebo jiném
úbytku, napfiíklad pfii prodeji) tûchto povolenek je úãtováno sníÏení nehmotného majetku do nákladÛ a zároveÀ dochází k zúãtování dotace do v˘nosÛ. V pfiípadû,
Ïe spotfieba povolenek v daném úãetním období je vy‰‰í neÏ poãet povolenek v drÏení spoleãnosti k rozvahovému dni, je vytváfiena rezerva. Tato rezerva je
ocenûna cenou, které je dosaÏeno na vefiejném trhu k rozvahovému dni.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Majetek
Budovy
Stroje a pfiístroje
Automobily
Software
Ostatní nehmotná aktiva
Metoda
Lineární
Lineární/Zrychlená
Lineární
Lineární
Lineární
2006
Doba odpisování
30–50 let
4–20 let
4–10 let
4 roky
5 let
Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované Ïivotnosti, a to
vÏdy po tu dobu, která je krat‰í.
(b) Dlouhodob˘ finanãní majetek
Dlouhodob˘ finanãní majetek pfiedstavuje majetkové úãasti a pÛjãky a je úãtován v pofiizovací cenû. Pofiizovací cena zahrnuje pfiímé náklady související s pofiízením,
jako jsou poplatky a provize makléfiÛm, poradcÛm, burzám.
V pfiípadû sníÏení hodnoty majetkov˘ch úãastí jsou tvofieny opravné poloÏky, popfi. je úãetní hodnota sníÏena mimofiádn˘m odpisem z dÛvodu trvalého poklesu
jejich hodnoty, a to individuálnû za kaÏd˘ cenn˘ papír.
V˘nosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve v˘nosech z dlouhodobého finanãního majetku.
(c) Krátkodob˘ finanãní majetek
Krátkodob˘ finanãní majetek je ocenûn pofiizovací cenou a tvofií jej depozitní smûnka, dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku drÏené do splatnosti.
K rozvahovému dni spoleãnost nepfieceÀuje krátkodob˘ finanãní majetek vzhledem k tomu, Ïe není moÏné objektivnû stanovit reálnou hodnotu.
V˘nosy z tohoto krátkodobého finanãního majetku jsou zahrnuty ve v˘nosech z krátkodobého finanãního majetku.
(d) Zásoby
Materiál je oceÀován v pofiizovacích cenách. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení, celní poplatky, skladovací poplatky pfii dopravû a dopravné za dodání do
v˘robního areálu. Pfii v˘deji je materiál oceÀován metodou váÏeného aritmetického prÛmûru.
The following table shows the subsidiaries in which the Company directly holds a share in the registered capital of more than 20%. These companies are not
included in the consolidated financial statements as they are considered immaterial in relation to the parent company:
Name and registered office
Subsidiaries
TERMONTA PRAHA a.s.
Tfiebohostická 46/11
100 00 Praha 10
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
·kolní 162
277 11 Neratovice
Share in equity
Book value of financial assets in TCZK
100%
36,368
100%
16,000
The financial statements of PraÏská teplárenská a.s., Energotrans, a.s., TERMONTA PRAHA a.s. and Teplo Neratovice, spol. s r.o. have been audited by KPMG
âeská republika Audit, spol. s r. o. The individual financial statements are available at the Company's registered office.
The end of the accounting period of all companies included in the consolidated unit is at 31 December 2006.
2. Significant accounting policies
(a) Tangible and intangible fixed assets
Tangible and intangible fixed assets are stated at acquisition cost. Tangible fixed assets costing less than TCZK 40 and intangible fixed assets costing less than
TCZK 60 are charged to the profit and loss account in the year that they are acquired.
The cost of internally produced assets includes direct materials, wages and overhead directly related to the production of the asset until the asset is put into use.
CO2 emission rights (“allowances”) are included in intangible fixed assets irrespective of their value and useful life. Allocated allowances are stated at replacement
cost determined based on the price at the European Energy Exchange ruling on the day they were subscribed to the Company's account in the national register,
translated using a fixed rate of exchange ruling on the first working day of the month in which they were subscribed to the account. Purchased allowances are
stated at cost. Consumption (or other decrease, e.g. sale) of the allowances is recognised in expenses as a decrease of intangible fixed assets and at the same
time, the subsidy is recognised in revenues. If the consumption of allowances in the current period exceeds the number of allowances held by the Company as at
the balance sheet date, provision is created. The provision is stated at the price achieved in the public market as at the balance sheet date.
Depreciation is provided using the following methods and over the periods stated:
Asset
Buildings
Machinery and equipment
Cars
Software
Other intangibles
Basis
Straight-line
Straight-line/Declining
Straight-line
Straight-line
Straight-line
2006
Period
30–50 years
4–20 years
4–10 years
4 years
5 years
Leasehold improvements are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term or their estimated useful lives.
(b) Long-term investments
Long-term investments, which comprise investments in group undertakings and in associated companies and loans, are accounted for at cost, which includes costs
directly incurred in connection with the acquisition, such as fees and commissions paid to brokers, advisors and stock exchanges.
Where the value of investments in group undertakings and associated companies has been impaired, adjustments or write offs are established individually for each
security.
Income from these investments is included in revenues from long-term investments.
(c) Short-term investments
Short-term investments are stated at cost and comprise a depository note and held-to-maturity debt securities due within one year.
At the balance sheet date, short-term investments are not remeasured to fair value since their fair value cannot be reliably determined.
Income from these investments is included in revenues from short-term investments.
(d) Inventories
Raw materials inventory is stated at cost. Cost includes the purchase price of the inventory and related customs duties and in-transit storage and freight costs
incurred to deliver the inventory to the manufacturing facility. The cost is determined using the weighted average method.
11
(e) Stanovení opravn˘ch poloÏek a rezerv
Spoleãnost tvofií opravné poloÏky a rezervy netto zpÛsobem, tj. do nákladÛ se vÏdy úãtuje ãástka ve v˘‰i rozdílu stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv na poãátku
a konci úãetního období.
Dlouhodob˘ majetek
Opravná poloÏka k dlouhodobému majetku je vytváfiena na základû anal˘zy jeho vyuÏitelnosti.
Pohledávky
Spoleãnost stanoví opravné poloÏky k pochybn˘m pohledávkám na základû vlastní anal˘zy platební schopnosti sv˘ch zákazníkÛ a vûkové struktury pohledávek.
Zásoby
Opravné poloÏky jsou vytváfieny v pfiípadech, kdy ocenûní pouÏité v úãetnictví je pfiechodnû vy‰‰í neÏ prodejní cena zásob sníÏená o náklady spojené s prodejem.
Rezervy
Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku je vytváfiena na generální opravy vybran˘ch zafiízení na základû rozpoãtov˘ch nákladÛ plánovan˘ch oprav.
Rezerva na náhrady ‰kod zpÛsoben˘ch exhalacemi je tvofiena na základû individuálního posouzení nárokované náhrady zpÛsoben˘ch ‰kod.
Rezerva na náklady z otevfien˘ch soudních sporÛ je tvofiena na základû individuálního posouzení rizik hrozících z jednotliv˘ch sporÛ.
Rezerva na daÀ z pfievodu nemovitostí je tvofiena v pfiedpokládané v˘‰i v pfiípadech, kdy k prodan˘m nemovitostem nebyla daÀ dosud vymûfiena nebo odvedena.
Rezerva na spotfiebu povolenek CO2 je tvofiena ve v˘‰i rozdílu spotfieby povolenek v daném úãetním období a poãtu povolenek v drÏení spoleãnosti k rozvahovému
dni. Tato rezerva je ocenûna cenou, které je dosaÏeno na vefiejném trhu k rozvahovému dni, a pfiepoãtena k rozvahovému dni kurzem devizového trhu
vyhlá‰eného âNB.
Rezervu na daÀ z pfiíjmÛ vytváfií spoleãnost vzhledem k tomu, Ïe okamÏik sestavení úãetní závûrky pfiedchází okamÏiku stanovení v˘‰e daÀové povinnosti.
V následujícím úãetním období spoleãnost rezervu rozpustí a zaúãtuje zji‰tûnou daÀovou povinnost. V rozvaze je rezerva na daÀ z pfiíjmÛ sníÏena o pohledávku
z uhrazen˘ch záloh na daÀ z pfiíjmÛ.
12
(f) Pfiepoãty cizích mûn
Spoleãnost pouÏívá pro pfiepoãet cizích mûn pevn˘ kurz, kter˘ se stanovuje na základû denního kurzu devizového trhu vyhlá‰eného âNB první pracovní den
kalendáfiního mûsíce a pouÏívá se pro úãetní pfiípady úãtované v pfiíslu‰ném mûsíci. V prÛbûhu roku se úãtuje pouze o realizovan˘ch kurzov˘ch ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniãní mûnû jsou k rozvahovému dni pfiepoãítávána podle kurzu devizového trhu vyhlá‰eného âNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
jsou zachyceny ve v˘sledku hospodafiení.
(g) Deriváty
Spoleãnost oceÀuje reálnou hodnotou k rozvahovému dni deriváty a ãást majetku a závazkÛ zaji‰tûnou deriváty (zaji‰tûní reálné hodnoty). Reálná hodnota je
stanovena na základû ãisté souãasné hodnoty budoucích finanãních tokÛ nebo na základû trÏního ocenûní.
Rozdíly vzniklé zmûnou reálné hodnoty derivátÛ urãen˘ch k obchodování jsou zahrnuty ve v˘nosech nebo nákladech.
Deriváty jsou klasifikovány jako zaji‰Èovací za podmínek stanoven˘ch v platné úãetní legislativû (jedná se zejména o detailní dokumentaci k zaji‰Èovacím
transakcím a splnûní kritérií efektivity zaji‰tûní) a jsou úãtovány pomocí tzv. úãetnictví o zaji‰Èovacích derivátech.
Zmûna ocenûní zaji‰Èovacích derivátÛ je zachycena ve vlastním kapitálu. Do v˘nosÛ, resp. nákladÛ jsou úãtovány v ãasové souvislosti s v˘nosy, resp. náklady ze
zaji‰Èovan˘ch budoucích penûÏních tokÛ.
VloÏené deriváty spoleãnost neeviduje.
(h) Najat˘ majetek
Spoleãnost úãtuje o najatém majetku tak, Ïe zahrnuje platby do nákladÛ rovnomûrnû po dobu trvání nájmu. V pfiípadû leasingu je pfii ukonãení nájmu a uplatnûní
moÏnosti odkupu pfiedmût leasingu zafiazen do majetku spoleãnosti v kupní cenû.
(i) DaÀ z pfiíjmÛ
DaÀ z pfiíjmÛ za dané období se skládá ze splatné danû a ze zmûny stavu v odloÏené dani.
Splatná daÀ zahrnuje odhad danû vypoãten˘ z daÀového základu s pouÏitím daÀové sazby platné v poslední den úãetního období a ve‰keré domûrky a vratky za
minulá období.
OdloÏená daÀ vychází z ve‰ker˘ch doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou hodnotou aktiv a pasiv s pouÏitím oãekávané daÀové sazby platné pro následující období.
O odloÏené daÀové pohledávce se úãtuje pouze tehdy, je-li pravdûpodobné, Ïe bude v následujících úãetních obdobích uplatnûna.
(j) Reklasifikace závazkÛ, úvûrÛ a finanãních v˘pomocí
Spoleãnost klasifikuje ãást dlouhodob˘ch závazkÛ, bankovních úvûrÛ a finanãních v˘pomocí, jejichÏ doba splatnosti je krat‰í neÏ jeden rok, vzhledem k datu úãetní
závûrky jako krátkodobé.
(e) Establishment of adjustments and provisions
The Company accounts for adjustments by recording the difference between the opening and closing balance in the profit and loss account at the balance sheet
date.
Fixed assets
Adjustments to fixed assets are created based on an analysis of the assets' impairment.
Accounts receivable
The Company establishes adjustments for doubtful accounts based on an analysis of the credit status of customers and the aging structure of receivables.
Inventories
Adjustments to reduce the cost of inventory to net realisable value are established on the basis of specific identification.
Provisions
A provision for general repairs of tangible fixed assets is created. This represents the budgeted cost of planned repairs of selected equipment.
A provision for damage caused by pollution is created based on an analysis of the claimed damage.
A provision for expenses from pending lawsuits is created based on the assessment of the risks associated with the individual lawsuits.
A provision for real estate transfer tax assessed but not yet paid is created, based on the estimated amount of tax upon the sale of real estate.
A provision for CO2 emission rights (“allowances”) is established for the difference between the consumption of allowances in the current period and the number
of allowances held by the Company as at the balance sheet date. The provision is stated in the amount determined based on the price in the public market as at
the balance sheet date, and translated at the Czech National Bank official rate at the balance sheet date.
An income tax provision is established due to the fact that the financial statements are prepared before the current year tax liability is determined. In the
subsequent accounting period the Company releases this provision and records the actual tax liability determined. In the balance sheet, the income tax provision is
reduced by prepayments.
(f) Foreign currency translation
At the beginning of each month, the Company sets a fixed rate of exchange based on the Czech National Bank official rate for the first working day of the
calendar month to be applied to transactions recorded during that month. During the year, exchange gains and losses are only recognised when realised at the
time of settlement.
At the balance sheet date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the Czech National Bank official rates for that date. Unrealised foreign
exchange gains and losses are recognised in the profit and loss account.
(g) Derivatives
At the balance sheet date, derivatives and any part of assets and liabilities being hedged by derivatives are measured at fair value (fair value hedging). Fair value
is the amount determined based on the net present value of future cash-flows or the market price.
Differences arising from fair value adjustments of derivatives held for trading are included in revenues or expenses.
Derivatives are classified as hedging derivatives under the conditions specified in the accounting legislation (e.g. the need to maintain detailed documentation on
hedging transactions and to fulfil the hedge effectiveness criteria) and are accounted for using “hedge accounting” principles.
Changes in the value of hedging derivatives are recorded in equity and are charged to revenues/expenses at the same time as the revenues/expenses associated
with the hedged future cash-flows are accounted for.
There have not been identified any embedded derivatives.
(h) Leased assets
Lease payments are expensed on a straight-line basis over the lease term. Where an asset is purchased upon termination of the lease, it is recorded at its purchase price.
(i) Taxation
Corporate income tax on the profit for the year comprises current income tax and the change in deferred tax.
Current income tax comprises tax payable calculated on the basis of the expected taxable income for the year, using the tax rate prescribed by the Income Tax Act,
and any adjustment of tax payable for previous years.
Deferred tax is provided on all temporary differences between the carrying amounts of fixed assets for financial reporting purposes and the amounts used for
taxation purposes multiplied by the income tax rate prescribed by the Income Tax Act for the next period.
A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which this asset can be utilised.
(j) Reclassification of liabilities, loans and financial assistance
The Company classifies as short-term any part of long-term liabilities, bank loans and financial liabilities that is due within one year from the balance sheet date.
13
3. Pravidla konsolidace
Pfii konsolidaci byla pouÏita obecnû platná pravidla pro konsolidaci daná vyhlá‰kou ã. 500/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona
ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví.
Souãástí konsolidaãního celku je pouze matefiská spoleãnost PraÏská teplárenská a.s. a dcefiiná spoleãnost Energotrans, a.s.
Kapitálové fondy zahrnují pfiedev‰ím bezúplatnû nabyt˘ rozestavûn˘ pfiivadûã tepla z Mûlníka do Prahy.
4. Dlouhodob˘ majetek
(a) Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Ostatní
dlouhodob˘
nehmotn˘ maj.
Pofiizovací cena
ZÛstatek k 1. 1. 2006
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
ZÛstatek k 31. 12. 2006
Oprávky
ZÛstatek k 1. 1. 2006
Odpisy
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
ZÛstatek k 31. 12. 2006
ZÛstatková cena k 1. 1. 2006
ZÛstatková cena k 31. 12. 2006
14
Software
Pofiízení
nehmotn˘ch
investic
Zálohy
Povolenky
Celkem
2 811
–
–
–
2 811
339 079
18 811
-1 677
8 925
365 138
10 689
891
–
-7 865
3 715
1 060
155 483
509 122
– 2 450 686 2 470 388
– -2 606 169 -2 607 846
-1 060
–
–
–
–
371 664
1 700
511
–
–
2 211
1 111
600
297 726
35 182
-1 677
–
331 231
41 353
33 907
–
–
–
–
–
10 689
3 715
–
–
–
–
–
1 060
–
Inventáfi
Umûlecká
díla
Drobn˘
hmotn˘
investiãní
majetek
Pofiízení
hmotn˘ch
investic
–
–
–
–
–
155 483
–
299 426
35 693
-1 677
–
333 442
209 696
38 222
Zálohy
Celkem
(b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Pozemky
Pofiizovací cena
ZÛstatek k 1. 1. 2006
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
ZÛstatek k 31. 12. 2006
Oprávky a opravné poloÏky
ZÛstatek k 1. 1. 2006
Odpisy a opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
ZÛstatek k 31. 12. 2006
ZÛstatková cena k 1. 1. 2006
ZÛstatková cena k 31. 12. 2006
Budovy
a stavby
Stroje Dopravní
a zafiízení prostfiedky
760 542 12 752 493
32 238
90 639
-9 730
-15 127
410
12 706
783 460 12 840 711
8 481 155
235 490
-28 122
26 104
8 714 627
71 480
5 882
-1 374
–
75 988
2 102
127
-142
–
2 087
331
–
–
–
331
28 595
–
-4 187
–
24 408
79 146
40 063
-1 170
-32 109
85 930
12 784 22 188 628
19 449
423 888
-313
-60 165
-7 111
–
24 809 22 552 351
2 038
–
–
–
2 038
758 504
781 422
5 654 412
416 550
-27 322
-811
6 042 829
2 826 743
2 671 798
60 246
6 012
-1 309
–
64 949
11 234
11 039
1 561
93
-142
–
1 512
541
575
–
–
–
–
–
331
331
28 595
–
-4 187
–
24 408
–
–
233
–
–
–
233
78 913
85 697
– 11 043 578
–
743 847
–
-41 891
–
–
– 11 745 534
12 784 11 145 050
24 809 10 806 817
5 296 493
321 192
-8 931
811
5 609 565
7 456 000
7 231 146
3. Consolidation rules
The general consolidation rules set by Decree No. 500/2002 Coll., to implement certain provisions of Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, were applied on
consolidation.
The consolidated unit consists of the parent company, PraÏská teplárenská a.s., and its subsidiary, Energotrans, a.s.
Other capital contributions of Energotrans, a.s. comprise mainly the heat feeder line from Mûlník to Prague (under construction).
4. Fixed assets
(a) Intangible assets
Other
intangibles
Acquisition cost
Balance at 1. 1. 2006
Additions
Disposals
Transfers
Balance at 31. 12. 2006
Accumulated depreciation
Balance at 1. 1. 2006
Depreciation expense
Disposals
Transfers
Balance at 31. 12. 2006
Net book value at 1. 1. 2006
Net book value at 31. 12. 2006
Software Intangibles
under
construction
Advances
Emission
paid allowances
Total
2,811
–
–
–
2,811
339,079
18,811
-1,677
8,925
365,138
10,689
891
–
-7,865
3,715
1,060
155,483
509,122
– 2,450,686 2,470,388
– -2,606,169 -2,607,846
-1,060
–
–
–
–
371,664
1,700
511
–
–
2,211
1,111
600
297,726
35,182
-1,677
–
331,231
41,353
33,907
–
–
–
–
–
10,689
3,715
–
–
–
–
–
1,060
–
–
–
–
–
–
155,483
–
299,426
35,693
-1,677
–
333,442
209,696
38,222
(b) Tangible assets
Land
Acquisition cost
Balance at 1. 1. 2006
Additions
Disposals
Transfers
Balance at 31. 12. 2006
Accumulated depreciation and adjustments
Balance at 1. 1. 2006
Depreciation expense and adjustments
Disposals
Transfers
Balance at 31. 12. 2006
Net book value at 1. 1. 2006
Net book value at 31. 12. 2006
Buildings
and
structures
Machinery
and
equipment
Motor
vehicles
Office
equipment
Works
of art
Low
value
tangibles
760,542 12,752,493
32,238
90,639
-9,730
-15,127
410
12,706
783,460 12,840,711
8,481,155
235,490
-28,122
26,104
8,714,627
71,480
5,882
-1,374
–
75,988
2,102
127
-142
–
2,087
331
–
–
–
331
28,595
–
-4,187
–
24,408
79,146
40,063
-1,170
-32,109
85,930
12,784
19,449
-313
-7,111
24,809
22,188,628
423,888
-60,165
–
22,552,351
2,038
–
–
–
2,038
758,504
781,422
5,654,412
416,550
-27,322
-811
6,042,829
2,826,743
2,671,798
60,246
6,012
-1,309
–
64,949
11,234
11,039
1,561
93
-142
–
1,512
541
575
–
–
–
–
–
331
331
28,595
–
-4,187
–
24,408
–
–
233
–
–
–
233
78,913
85,697
–
–
–
–
–
12,784
24,809
11,043,578
743,847
-41,891
–
11,745,534
11,145,050
10,806,817
5,296,493
321,192
-8,931
811
5,609,565
7,456,000
7,231,146
Tangibles Advances
under
paid
constr.
Total
15
5. Finanãní majetek
(a) Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách
Majetkové úãasti
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Celkem
Vlastnick˘
podíl
Poãet
akcií
100 %
100 %
39 970
–
Nominální
hodnota
akcie v Kã
1 000
–
Celkov˘
zisk (+)
ztráta (-)
6 778
3 563
–
Vlastní
kapitál
81 938
8 332
–
Pofiizovací
Pfiijatá
cena dividenda/
podíl
36 368
–
16 000
–
52 368
–
2006
Úãetní
hodnota
2005
Úãetní
hodnota
36 368
16 000
52 368
36 368
16 000
52 368
2006
Úãetní
hodnota
624
2005
Úãetní
hodnota
851
(b) Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
HC Sparta Praha a.s.
Typ
investice
Úroková
sazba
2006
V˘nos
pÛjãka
7%
53
PÛjãka poskytnutá spoleãnosti HC Sparta Praha a.s. je splatná v ‰edesáti mûsíãních splátkách s poslední splátkou dne 15. kvûtna 2009.
(c) Krátkodob˘ finanãní majetek
Peníze
Úãty v bankách
Depozitní smûnky
Celkem krátkodob˘ finanãní majetek
16
2006
154
763 636
2 485 721
3 249 511
2005
1 072
105 457
1 183 698
1 290 227
6. Zásoby
(a) Zásoby spoleãnosti k 31. prosinci 2006 tvofií materiál a náhradní díly ve v˘‰i 13 185 tis. Kã (2005 – 18 169 tis. Kã) a palivo ve v˘‰i 75 057 tis. Kã
(2005 – 80 718 tis. Kã).
(b) Inventurou provedenou k 31. prosinci 2006 bylo zji‰tûno sníÏení hodnoty pomaluobrátkov˘ch zásob na skladû. Z tohoto dÛvodu spoleãnost sníÏila opravnou
poloÏku na 1 998 tis. Kã (2005 – 4 339 tis. Kã).
(c) K 31. prosinci 2006 byly uhrazeny zálohy na nákup materiálu ve v˘‰i 62 tis. Kã (2005 – 0 tis. Kã).
7. Pohledávky a závazky
(a) Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Stát – daÀové pohledávky
Ostatní poskytnuté zálohy
Dohadné úãty aktivní
Jiné pohledávky
Celkem krátkodobé pohledávky – brutto
Opravná poloÏka
Celkem krátkodobé pohledávky – netto
2006
475 839
90 866
1 644
1 861
18 436
588 646
-51 458
537 188
Pohledávky z obchodních vztahÛ zahrnují 79 655 tis. Kã pohledávek po lhÛtû splatnosti (2005 – 79 918 tis. Kã).
Opravná poloÏka byla vytvofiena k 31. prosinci 2006 k pohledávkám z obchodních vztahÛ ve v˘‰i 37 306 tis. Kã (2005 – 38 950 tis. Kã) a k ostatním
pohledávkám ve v˘‰i 14 152 tis. Kã (2005 – 1 183 tis. Kã).
2005
580 879
120 651
96 131
56 970
2 293
856 924
-40 133
816 791
5. Financial assets
(a) Long-term investments in group undertakings
Investments
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Total
Percentage
share
Number
of shares
100%
100%
39,970
–
Nominal
value of
a share
in CZK
1,000
–
Total
profit (+)
loss (-)
6,778
3,563
–
Equity Acquisition
cost
81,938
8,332
–
36,368
16,000
52,368
Type of an
investment
loan
Interest
rate
7%
Dividends
received
2006
Book
value
2005
Book
value
–
–
–
36,368
16,000
52,368
36,368
16,000
52,368
(b) Other long-term financial assets
HC Sparta Praha a.s.
2006
2006
2005
Revenue Book value Book value
53
624
851
The loan to HC Sparta Praha a.s. will be repaid in sixty monthly instalments with the last instalment due on 15 May 2009.
(c) Short-term financial assets
Cash
Bank accounts
Depository notes
Total short-term financial assets
2006
154
763,636
2,485,721
3,249,511
2005
1,072
105,457
1,183,698
1,290,227
6. Inventories
(a) As at 31 December 2006 inventories comprise raw material and spare parts of TCZK 13,185 (2005 – TCZK 18,169) and fuel of TCZK 75,057 (2005 –
TCZK 80,718).
(b) At the stock-take as at 31 December 2006 a decrease in value of a slow-moving inventory in stock was identified. Consequently, the Company reduced the
adjustment created to TCZK 1,998 (2005 – TCZK 4,339).
(c) As at 31 December 2006 advances for purchase of raw material have been paid in the amount of TCZK 62 (2005 – TCZK 0).
7. Receivables and payables
(a) Short-term receivables
Trade receivables
Tax receivables
Other advances paid
Estimated receivables
Other receivables
Total gross short-term receivables
Adjustment
Total net short-term receivables
2006
475,839
90,866
1,644
1,861
18,436
588,646
-51,458
537,188
2005
580,879
120,651
96,131
56,970
2,293
856,924
-40,133
816,791
Trade receivables include overdue receivables of TCZK 79,655 (2005 – TCZK 79,918).
As at 31 December 2006, the Company established an adjustment to trade receivables of TCZK 37,306 (2005 – TCZK 38,950) and an adjustment to other
receivables of TCZK 14,152 (2005 – TCZK 1,183).
17
(b) Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Závazky k zamûstnancÛm
Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní
Stát – daÀové závazky a dotace
Krátkodobé pfiijaté zálohy
Dohadné úãty pasivní
Jiné závazky – viz bod 8
Celkem krátkodobé závazky
2006
393 249
20 104
11 444
7 541
20 518
77 372
8 157
538 385
2005
472 864
16 653
11 666
159 563
66 188
95 433
49 774
872 141
2006
–
574 678
574 678
2005
13
468 205
468 218
Závazky z obchodních vztahÛ zahrnují 7 015 tis. Kã závazkÛ po lhÛtû splatnosti (2005 – 14 532 tis. Kã).
(c) Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé pfiijaté zálohy
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Celkem dlouhodobé závazky
8. Deriváty
Spoleãnost k 31. prosinci 2005 vykazovala v rámci krátkodob˘ch závazkÛ závazek ve v˘‰i 40 212 tis. Kã z úrokov˘ch swapÛ, k 31. prosinci 2006 byly swapové
obchody vypofiádány a spoleãnost z nich nevykazuje Ïádn˘ závazek.
9. Základní kapitál
18
Základní kapitál
4 147 877
-9 544
ZÛstatek k 1. 1. 2006 a k 31. 12. 2006: 4 147 877 akcií na majitele o nominální hodnotû 1 000 Kã
Vlastní akcie k 31. 12. 2006
Rozhodnutím valné hromady konané dne 27. kvûtna 2005 se mûní usnesení valné hromady ze dne 7. kvûtna 2003 tak, Ïe vlastní akcie budou ponechány
v majetku spoleãnosti s omezením na 10 let od jejich nabytí.
10. Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu
(a) Pfiehled pohybÛ vlastního kapitálu
ZÛstatek k 1. 1. 2006
Pfiídûly fondÛm
Ostatní pfiírÛstky
Pfievod zisku
âerpání fondÛ
Tantiémy ãlenÛm orgánÛ
Zisk za rok 2006
Zmûna oceÀov. rozdílÛ *
ZÛstatek k 31. 12. 2006
* Detaily pohybÛ viz bod 10 (b).
Základní
kapitál
Ostatní
kapitálové
fondy
4 138 333
–
–
–
–
–
–
–
4 138 333
1 902 102
–
–
–
-4 094
–
–
–
1 898 008
Hosp.
v˘sledek
bûÏného
období
1 147 577
-85 044
–
-1 059 533
–
-3 000
1 775 983
–
1 775 983
Hosp.
v˘sledek
minul˘ch
let
2 016 988
–
–
1 059 533
–
–
–
–
3 076 521
Zákonn˘
rezervní
fond
Fondy
ze zisku
718 161
68 002
–
–
–
–
–
–
786 163
19 586
17 042
1 462
–
-16 800
–
–
–
21 290
OceÀov.
rozdíly
Celkem
-7 213 9 935 534
–
–
–
1 462
–
–
–
-20 894
–
-3 000
– 1 775 983
7 213
7 213
– 11 696 298
âerpání ostatních kapitálov˘ch fondÛ pfiedstavuje majetek vydan˘ spoleãností s ohledem na uplatnûn˘ restituãní nárok.
(b) Pohyby na úãtu OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ (v tis. Kã)
ZÛstatek k 1. 1. 2006
Zmûna reálné hodnoty derivátÛ
Zmûna odloÏené danû související s pfiecenûním finanãních derivátÛ
ZÛstatek k 31. 12. 2006
-7 213
9 491
-2 278
–
(b) Short-term liabilities
Trade payables
Payables to employees
Social security and health insurance payables
Tax liabilities
Short-term advances received
Estimated payables
Other payables – see Note 8
Total short-term liabilities
2006
393,249
20,104
11,444
7,541
20,518
77,372
8,157
538,385
2005
472,864
16,653
11,666
159,563
66,188
95,433
49,774
872,141
2006
–
574,678
574,678
2005
13
468,205
468,218
Trade receivables include overdue receivables of TCZK 7,015 (2005 – TCZK 14,532).
(c) Long-term liabilities
Long-term advances received
Deferred tax liability
Total long-term liabilities
8. Derivatives
As at 31 December 2005 the Company had recorded in its short-term liabilities an amount of TCZK 40,212 arising from interest swaps; as at 31 December 2006
the swap transactions have been settled and the Company records no liability arising from them.
9. Share capital
Share capital
4,147,877
-9,544
Balance at 1. 1. 2006 and 31. 12. 2006: 4,147,877 bearer shares, each with a nominal value of CZK 1,000
Own shares at 31. 12. 2006
The general meeting held on 27 May 2005 decided to change its resolution of 7 May 2003. Own shares will continue to be part of the Company's property for
at least 10 years from the date of their acquisition.
10. Equity
(a) Movements in individual components of equity
Registered
capital
Balance at 1. 1. 2006
Additions to funds
Other additions
Transfer of profit
Reductions of funds
Bonuses to board members
Profit for 2006
Changes in differences from revaluation *
Balance at 31. 12. 2006
* See detailed movements in Note 10 (b).
Other Profit (loss)
capital
for the
contributions
current
period
4,138,333 1,902,102 1,147,577
–
–
-85,044
–
–
–
–
– -1,059,533
–
-4,094
–
–
–
-3,000
–
– 1,775,983
–
–
–
4,138,333 1,898,008 1,775,983
Retained
earnings
Statutory
reserve
fund
2,016,988
–
–
1,059,533
–
–
–
–
3,076,521
718,161
68,002
–
–
–
–
–
–
786,163
Funds Revaluation
Total
from
of assets
profit
and
liabilities
19,586
-7,213 9,935,534
17,042
–
–
1,462
–
1,462
–
–
–
-16,800
–
-20,894
–
–
-3,000
–
– 1,775,983
–
7,213
7,213
21,290
– 11,696,298
Other capital contributions were reduced in connection with the disposal of fixed assets as a result of asserted restitution claims.
(b) Movements in “Revaluation of assets and liabilities” (TCZK)
Balance at 1. 1. 2006
Change in fair value of derivatives
Change in deferred tax associated with revaluation of financial derivatives
Balance at 31. 12. 2006
-7,213
9,491
-2,278
–
19
11. Rezervy
Rezerva
na opravy
ZÛstatek k 1. 1. 2006
Zmûna stavu
ZÛstatek k 31. 12. 2006
275 021
-33 840
241 181
Rezerva
na ‰kody
zpÛsobené
exhalacemi
1 057
419
1 476
Rezerva
na náklady
z otevfien˘ch
soudních sporÛ
29 053
12 923
41 976
Rezervy
na ostatní
rizika vãetnû
povolenek
5 761
80 555
86 316
Rezerva
na daÀ
z pfiíjmÛ
Rezervy
celkem
76 067
136 171
212 238
386 959
196 228
583 187
Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ je v rozvaze sníÏena o pohledávku z placen˘ch záloh na daÀ z pfiíjmÛ.
12. Bankovní úvûry
2006
Splatnost
Splátkov˘
kalendáfi
Úrok.
sazba
ZÛstatek k
31. 12. 2006
Splatno
do 1 roku
Splatno
do 5 let
Splatno
v násl.
letech
Dlouhodobé
A
30. 6. 2007
ãtvrtletnû
25 000
25 000
–
–
B
3. 12. 2008
–
–
–
–
C
D
17. 12. 2008
31. 12. 2010
splacen
jednorázovû
jednorázovû
mûsíãní splátky
PRIBOR 3M
+ 0,45 %
PRIBOR 3M
+ 0,35 %
3,75 %
1M PRIBOR
+ pevná odchylka
300 000
1 096 817
–
176 600
300 000
920 217
–
–
1 421 817
201 600
1 220 217
–
Úrok.
sazba
ZÛstatek k
31. 12. 2005
Splatno
do 1 roku
Splatno
do 5 let
Splatno
v násl.
letech
PRIBOR 3M
+ 0,45 %
ãtvrtletnû
PRIBOR 3M
+ 0,35 %
jednorázovû
3,75 %
mûsíãní splátky
1M PRIBOR
+ pevná odchylka
75 000
50 000
25 000
–
180 000
60 000
120 000
–
300 000
1 433 017
–
213 600
300 000
1 219 417
–
–
1 988 017
323 600
1 664 417
–
ZÛstatek k 31. 12. 2006
20
2005
Splatnost
Splátkov˘
kalendáfi
Dlouhodobé
A
30. 6. 2007
ãtvrtletnû
B
3. 12. 2008
C
D
17. 12. 2008
31. 12. 2010
ZÛstatek k 31. 12. 2005
Tyto úvûry jsou zaji‰tûny následovnû:
ZÛstatková hodnota
zaji‰tûní
Dlouhodobé
A
B
C
D
Celkem
bez zaji‰tûní
vlastní bianko smûnka
bez zaji‰tûní
bianko smûnka matefiské spoleãnosti
–
dluÏná ãástka
–
aÏ do v˘‰e 855 mil. Kã
ZÛstatek úvûru k
31. 12. 2006
31. 12. 2005
25 000
–
300 000
1 096 817
1 421 817
75 000
180 000
300 000
1 433 017
1 988 017
11. Provisions
Balance at 1. 1. 2006
Change
Balance at 31. 12. 2006
Provision
for
repairs
Provision
for
pollution
damages
Provision
for other
risks including
emission
rights
Income
tax provision
Total
provisions
1,057
419
1,476
Provision
expenses
for incurred
in respect
of pending
lawsuits
29,053
12,923
41,976
275,021
-33,840
241,181
5,761
80,555
86,316
76,067
136,171
212,238
386,959
196,228
583,187
In the balance sheet, the income tax provision is reduced by income tax prepayments.
12. Bank loans
2006
Due on
Payment
schedule
Interest
rate
Balance at
31. 12. 2006
Due within
1 year
Due within
5 years
Due in
following
years
Long-term
A
30. 6. 2007
quarterly
25,000
25,000
–
–
B
3. 12. 2008
single payment
–
–
–
–
C
D
17. 12. 2008
31. 12. 2010
single payment
monthly
payments
PRIBOR 3M
+ 0.45%
PRIBOR 3M
+ 0.35%
3.75%
1M PRIBOR
+ fixed variance
300,000
1,096,817
–
176,600
300,000
920,217
–
–
1,421,817
201,600
1,220,217
–
Balance at 31. 12. 2006
2005
Due on
Payment
schedule
Interest
rate
Balance at
31. 12. 2005
Due within
1 year
Due within
5 years
Due in
following
years
Long-term
A
30. 6. 2007
quarterly
75,000
50,000
25,000
–
B
3. 12. 2008
quarterly
180,000
60,000
120,000
–
C
D
17. 12. 2008
31. 12. 2010
single payment
monthly
payments
PRIBOR 3M
+ 0.45%
PRIBOR 3M
+ 0.35%
3.75%
1M PRIBOR
+ fixed variance
300,000
1,433,017
–
213,600
300,000
1,219,417
–
–
1,988,017
323,600
1,664,417
–
Balance at 31. 12. 2005
These loans have been secured as follows:
Net book value
of security
Long-term
A
B
C
D
Total
unsecured
blank promissory note
unsecured
parent company's blank promissory note
–
outstanding amount
–
up to MCZK 855
Balance of the loan at
31. 12. 2006
31. 12. 2005
25,000
–
300,000
1,096,817
1,421,817
75,000
180,000
300,000
1,433,017
1,988,017
21
13. Informace o trÏbách
Spoleãnosti skupiny vyrábûjí jako hlavní produkty elektrickou energii a teplo. Ostatní trÏby pfiedstavují rÛzné druhy sluÏeb. Prodeje elektrické energie a tepla byly
následující:
Elektrická energie
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
Teplo
Ostatní
Celkem
Export
–
–
–
–
–
–
–
–
Tuzemsko
2 028 673
1 797 971
4 861 330
4 628 238
61 168
58 880
6 951 171
6 485 089
Celkem
2 028 673
1 797 971
4 861 330
4 628 238
61 168
58 880
6 951 171
6 485 089
14. Odmûny a pÛjãky ãlenÛm statutárních a dozorãích orgánÛ
V prÛbûhu roku 2006 a 2005 obdrÏeli ãlenové statutárních a dozorãích orgánÛ ve spoleãnostech konsolidaãního celku následující pÛjãky a odmûny:
Pfiedstavenstvo
Poãet ãlenÛ
Odmûny
Tantiémy
2006
8
4 140
2 175
Dozorãí rada
2005
8
4 118
1 330
2006
8
1 840
825
2005
8
1 842
570
Poãet
zamûstnancÛ
920
9
929
Mzdové
náklady
319 098
14 904
334 002
Náklady na
sociální zabezpeãení
109 951
5 215
115 166
Sociální
náklady
17 332
619
17 951
Poãet
zamûstnancÛ
926
11
937
Mzdové
náklady
304 088
19 649
323 737
Náklady na
sociální zabezpeãení
104 960
6 705
111 665
Sociální
náklady
15 830
1 036
16 866
15. Zamûstnanci a vedoucí pracovníci
22
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ a vedoucích pracovníkÛ a osobní náklady za rok 2006 a 2005:
2006
Zamûstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
2005
Zamûstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
16. Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní
Závazky ze sociálního zabezpeãení, pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti a zdravotního poji‰tûní ãinily k rozvahovému dni 11 444 tis. Kã (2005 – 11 666 tis. Kã),
ze kter˘ch 8 073 tis. Kã (2005 – 8 247 tis. Kã) pfiedstavují splatné závazky ze sociálního zabezpeãení a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti a 3 371 tis. Kã
(2005 – 3 419 tis. Kã) pfiedstavují splatné závazky ze zdravotního poji‰tûní.
17. DaÀ z pfiíjmÛ
(a) Splatná
Splatná daÀ z pfiíjmÛ zahrnuje odhad danû za zdaÀovací období 2006 ve v˘‰i 462 365 tis. Kã (2005 – 267 177 tis. Kã) a upfiesnûní odhadu danû za minulá
zdaÀovací období o 28 168 tis. Kã (2005 – doplatek 1 395 tis. Kã).
13. Segment information
Group companies produce electricity and heat as their main products. Other sales represent various types of services. Electricity and heat sales were as follows:
Electricity
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
Heat
Other
Total
Export
–
–
–
–
–
–
–
–
Domestic sales
2,028,673
1,797,971
4,861,330
4,628,238
61,168
58,880
6,951,171
6,485,089
Total
2,028,673
1,797,971
4,861,330
4,628,238
61,168
58,880
6,951,171
6,485,089
14. Remuneration and loans provided to directors and supervisory board members
In 2006 and 2005 members of the boards of directors and supervisory boards of the companies included in the consolidated unit received the following loans and
remuneration:
Board of directors
Number of members
Remuneration
Bonuses
2006
8
4,140
2,175
Supervisory board
2005
8
4,118
1,330
2006
8
1,840
825
2005
8
1,842
570
15. Employees and executives
The average number of employees and executives and remuneration paid for the years ended 31 December 2006 and 31 December 2005 were as follows:
2006
Employees
Executives
Total
2005
Employees
Executives
Total
Number of
employees
920
9
929
Wages and
salaries
319,098
14,904
334,002
Social security
expenses
109,951
5,215
115,166
Social
expenses
17,332
619
17,951
Number of
employees
926
11
937
Wages and
salaries
304,088
19,649
323,737
Social security
expenses
104,960
6,705
111,665
Social
expenses
15,830
1,036
16,866
16. Social security and health insurance liabilities
As at the balance sheet date, social security liabilities, liabilities associated with the state employment policy contribution and health insurance liabilities totalled
TCZK 11,444 (2005 – TCZK 11,666) of which TCZK 8,073 (2005 – TCZK 8,247) relates to social security liabilities and liabilities associated with the state
employment policy contribution and TCZK 3,371 (2005 – TCZK 3,419) to health insurance liabilities.
17. Income tax
(a) Current tax
This comprises the current income tax for 2006 of TCZK 462,365 (2005 – TCZK 267,177) and an adjustment of the tax estimate for the prior taxable periods of
TCZK 28,168 (2005 – additional tax payment of TCZK 1,395).
23
(b) OdloÏená
Vykázané odloÏené daÀové pohledávky a závazky:
Dlouhodob˘ majetek – odpisy
Dlouhodob˘ majetek – ostatní
Pohledávky
Zásoby
Rezervy
Sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní k odmûnám – dohadná pol.
DaÀové ztráty z minul˘ch let vã. neuplatnûného odpoãtu na reinvestice
Pfiecenûní majetku a závazkÛ úãtované proti vlastnímu jmûní
OdloÏená daÀová (pohledávka)/závazek
Pohledávky
2006
2005
–
–
11 313
14 483
3 919
4 019
480
1 041
31 144
8 609
1 804
1 747
–
–
–
2 278
48 660
32 177
Závazky
2006
2005
-623 338 -500 382
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-623 338 -500 382
Rozdíl
2006
-122 956
-3 170
-100
-561
22 535
57
–
-2 278
-106 473
2005
-96 801
1 715
-2 412
-868
2 101
100
–
-2 909
-99 074
V souladu s úãetními postupy uveden˘mi v bodû 2 (i) byla pro v˘poãet odloÏené danû pouÏita daÀová sazba 24 % (2005 – 24 %).
18. Závazky nevykázané v rozvaze
(a) Závazky z v˘stavby
Budoucí závazky související s rozvojem a modernizací v˘robního zafiízení spoleãnosti se v následujícím roce pfiedpokládají ve v˘‰i 460 000 tis. Kã.
24
(b) Neukonãené soudní spory
Na spoleãnost byly podány Ïaloby o náhradu ‰kod zpÛsoben˘ch exhalacemi v hodnotû 1 476 tis. Kã.
Na spoleãnost byly podány Ïaloby z rÛzn˘ch titulÛ (náhrada ‰kod, restituãní nároky, reklamace odbûru tepla, v˘plata dividend) v celkové hodnotû 22 428 tis. Kã.
Rizika spojená s v˘‰e popsan˘mi soudními spory jsou kryta rezervou ve v˘‰i 43 452 tis. Kã.
Rozhodnutím Nejvy‰‰ího soudu bylo zru‰eno pravomocné rozhodnutí, na základû kterého bylo Fondem národního majetku âeské republiky prostfiednictvím
spoleãnosti vydáno 72 533 ks akcií spoleãnosti oprávnûn˘m akcionáfiÛm nebo jejich právním nástupcÛm. Ve sporech, které se t˘kají akcionáfisk˘ch Ïalob, nelze
jednoznaãnû vyjádfiit míru rizika pro spoleãnost. V souãasné dobû bylo ve vûci zahájeno fiízení na základû vzájemného návrhu obou stran. Spory jsou v poãáteãním
fiízení a v pfiípadû pravomocného rozhodnutí soudÛ v neprospûch spoleãnosti budou vyuÏity ve‰keré moÏné prostfiedky v rámci fiádného odvolacího fiízení. V dané
problematice není pro srovnání judikatura, která by mohla b˘t pouÏita pro kvalifikované posouzení v˘voje a rozsahu dopadu na spoleãnost. Vzhledem
k dosavadnímu v˘voji sporÛ a postavení spoleãnosti jako prostfiedníka nebyla na tento spor tvofiena rezerva.
(c) Poskytnuté záruky
Matefiská spoleãnost poskytla záruku za spoleãnost Energotrans, a.s., bance ve formû avalované smûnky ve v˘‰i 855 000 tis. Kã.
19. V˘znamná následná událost
V prÛbûhu ledna 2007 rozhodl prvoinstanãní soud v prvním ze sporÛ o v˘platu dividend popsan˘ch v bodû 18 (b). Soud rozhodl ve prospûch Ïalobce, rozhodnutí
soudu dosud nebylo doruãeno a není pravomocné.
(b) Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities:
Assets
Fixed assets – depreciation
Fixed assets – other
Receivables
Inventories
Provisions
Social security and health insurance relating to bonuses – estimated payable
Tax losses from previous years incl. an unasserted reinvestment allowance
Revaluation of assets and liabilities recorded in equity
Deferred tax (asset)/liability
2006
–
11,313
3,919
480
31,144
1,804
–
–
48,660
2005
–
14,483
4,019
1,041
8,609
1,747
–
2,278
32,177
Liabilities
2006
2005
-623,338 -500,382
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-623,338 -500,382
Net
2006
-122,956
-3,170
-100
-561
22,535
57
–
-2,278
-106,473
2005
-96,801
1,715
-2,412
-868
2,101
100
–
-2,909
-99,074
In accordance with the accounting policy described in Note 2 (i), a tax rate of 24% (2005 – 24%) was used to calculate deferred tax.
18. Contingencies and commitments
(a) Construction contingencies
Contingent liabilities arising in connection with the development and modernisation of the Company's production equipment are expected to amount to TCZK 460,000
in the following year.
(b) Pending lawsuits
The Company is a defendant in lawsuits alleging pollution damage amounting to TCZK 1,476.
The Company is a defendant in various other lawsuits (damages, restitution claims, complaints of customers relating to heat supplies and payment of dividends) in
the total amount of TCZK 22,428.
The risks associated with the above lawsuits are covered by a provision of TCZK 43,452.
The Supreme Court revoked the final and conclusive decision based on which the Czech National Property Fund handed over 72,533 shares to eligible
shareholders or their legal successors. The risk in respect of actions filed by shareholders cannot be reliably determined. The present proceedings have been started
based on the joint petition of parties concerned. Disputes are in their initial phase and if the final judgement is unfavourable, the Company will use all possible
means to appeal the decision. No prior judicial decisions based on which a qualified estimate of the development and implications of the potential unfavourable
decision could be made is available. Taking into account the present development of the lawsuits and the position of the Company as a mediator, no provision has
been established in respect of this lawsuit.
(c) Guarantees provided
The parent company provided a bank guarantee on behalf of Energotrans, a.s. in the form of a co-accepted bill of exchange in the amount of TCZK 855,000.
19. Material subsequent event
In course of January 2007 the court of first instance adjudicated in respect of the first of the lawsuits for the payment of dividends as described in note 18 (b).
The court decided in favour of the plaintiff. The court decision has not been delivered to the Company yet and it is not final and conclusive.
25
Nekonsolidovaná úãetní závûrka
Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2006 (v tis. Kã)
Oznaã.
26
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsan˘ základní kapitál
Dlouhodob˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Zfiizovací v˘daje
Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí
Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ
Základní stádo a taÏná zvífiata
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
OceÀovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách
Podíly v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
PÛjãky a úvûry – ovládající a fiídící osoba, podstatn˘ vliv
Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
Pofiizovan˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ finanãní majetek
-7 524 942
-287 573
Netto
9 941 084
87
7 097 438
30 930
2005
Netto
8 939 659
868
7 239 966
119 584
315 427
1 247
-286 033
-1 004
29 394
243
35 317
493
801
1 028
-536
265
1 028
13 718 825
770 729
7 943 968
4 895 678
-7 237 369
-2 038
-3 991 396
-3 243 935
6 481 456
768 691
3 952 572
1 651 743
74 712
8 002
1 060
6 535 103
745 773
4 022 880
1 683 597
331
83 310
24 809
331
83 310
24 809
331
75 660
6 862
585 052
584 428
585 052
584 428
585 279
584 428
624
624
851
Brutto
17 518 138
87
14 622 380
318 503
2006
Korekce
-7 577 054
Non-consolidated Financial Statements
Non-consolidated Balance Sheet as at 31 December 2006 (in TCZK)
Ident.
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOTAL ASSETS
Receivables for subscribed registered capital
Fixed assets
Intangible fixed assets
Incorporation expenses
Research and development
Software
Royalties
Goodwill
Other intangible fixed assets
Intangible fixed assets under construction
Advance payments for intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Land
Buildings
Property, plant and equipment
Cultivated areas
Livestock
Other tangible fixed assets
Tangible fixed assets under construction
Advance payments for tangible fixed assets
Adjustments to acquired fixed assets
Long-term investments
Investments in group undertakings
Investments in associated companies
Other long-term securities and ownership interests
Loans – group undertakings, associated companies
Other long-term investments
Long-term investments (provisional value)
Advance payments for long-term investments
-7,524,942
-287,573
Net
9,941,084
87
7,097,438
30,930
2005
Net
8,939,659
868
7,239,966
119,584
315,427
1,247
-286,033
-1,004
29,394
243
35,317
493
801
1,028
-536
265
1,028
13,718,825
770,729
7,943,968
4,895,678
-7,237,369
-2,038
-3,991,396
-3,243,935
6,481,456
768,691
3,952,572
1,651,743
74,712
8,002
1,060
6,535,103
745,773
4,022,880
1,683,597
331
83,310
24,809
331
83,310
24,809
331
75,660
6,862
585,052
584,428
585,052
584,428
585,279
584,428
624
624
851
Gross
17,518,138
87
14,622,380
318,503
2006
Adjust.
-7,577,054
27
Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2006 (v tis. Kã)
Oznaã.
28
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
4.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
ObûÏná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokonãená v˘roba a polotovary
V˘robky
Zvífiata
ZboÏí
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Pohledávky – ovládající a fiídící osoba
Pohledávky – podstatn˘ vliv
Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva a za úãastníky sdruÏení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné úãty aktivní
Jiné pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Pohledávky – ovládající a fiídící osoba
Pohledávky – podstatn˘ vliv
Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva a za úãastníky sdruÏení
Sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní
Stát – daÀové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné úãty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodob˘ finanãní majetek
Peníze
Úãty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pofiizovan˘ krátkodob˘ finanãní majetek
âasové rozli‰ení
Náklady pfií‰tích období
Komplexní náklady pfií‰tích období
Pfiíjmy pfií‰tích období
Netto
2 834 477
20 489
20 427
2005
Netto
1 691 529
45 725
45 725
62
33 361
7 771
62
33 361
7 771
34 541
8 951
25 590
25 590
25 590
461 606
364 592
753 706
480 415
90 866
49
2 225
3 874
2 319 021
154
737 867
1 581 000
119 615
94 850
58 321
505
857 557
1 072
30 485
826 000
9 082
6 568
9 082
6 568
7 296
6 695
2 514
2 514
601
Brutto
2 886 589
22 483
22 421
511 724
400 558
90 866
49
2 225
18 026
2 319 021
154
737 867
1 581 000
2006
Korekce
-52 112
-1 994
-1 994
-50 118
-35 966
-14 152
Non-consolidated Balance Sheet as at 31 December 2006 (in TCZK)
Ident.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
4.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
Current assets
Inventories
Raw materials
Work-in-progress and semi-finished products
Finished goods
Livestock
Goods for resale
Advance payments for inventories
Long-term receivables
Trade receivables
Receivables – group undertakings
Receivables – associated companies
Receivables from shareholders/owners and alliance partners
Long-term advances paid
Estimated receivables
Other receivables
Deferred tax asset
Short-term receivables
Trade receivables
Receivables – group undertakings
Receivables – associated companies
Receivables from shareholders/owners and alliance partners
Social security and health insurance
Tax receivables
Short-term advances paid
Estimated receivables
Other receivables
Short-term financial assets
Cash
Bank accounts
Short-term securities and ownership interests
Short-term investments (provisional value)
Deferrals
Prepaid expenses
Complex prepaid expenses
Accrued revenues
Net
2,834,477
20,489
20,427
2005
Net
1,691,529
45,725
45,725
62
33,361
7,771
62
33,361
7,771
34,541
8,951
25,590
25,590
25,590
461,606
364,592
753,706
480,415
90,866
49
2,225
3,874
2,319,021
154
737,867
1,581,000
119,615
94,850
58,321
505
857,557
1,072
30,485
826,000
9,082
6,568
9,082
6,568
7,296
6,695
2,514
2,514
601
Gross
2,886,589
22,483
22,421
511,724
400,558
90,866
49
2,225
18,026
2,319,021
154
737,867
1,581,000
2006
Adjust.
-52,112
-1,994
-1,994
-50,118
-35,966
-14,152
29
Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2006 (v tis. Kã)
Oznaã.
30
A.
A.I.
A.I.1.
2.
3.
A.II.
A.II.1.
2.
3.
4.
A.III.
A.III.1.
2.
A.IV.
A.IV.1.
2.
A.V.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
B.IV.1.
2.
3.
C.I.
C.I.1.
2.
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
Zmûny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní áÏio
Ostatní kapitálové fondy
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfii pfiemûnách
Rezervní fondy, nedûliteln˘ fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonn˘ rezervní fond/Nedûliteln˘ fond
Statutární a ostatní fondy
V˘sledek hospodafiení minul˘ch let
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let
Neuhrazená ztráta minul˘ch let
V˘sledek hospodafiení bûÏného úãetního období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ
Rezerva na dÛchody a podobné závazky
Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Závazky – ovládající a fiídící osoba
Závazky – podstatn˘ vliv
Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva a k úãastníkÛm sdruÏení
Dlouhodobé pfiijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé smûnky k úhradû
Dohadné úãty pasivní
Jiné závazky
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Závazky – ovládající a fiídící osoba
Závazky – podstatn˘ vliv
Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva a k úãastníkÛm sdruÏení
Závazky k zamûstnancÛm
Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní
Stát – daÀové závazky a dotace
Krátkodobé pfiijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné úãty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvûry a v˘pomoci
Bankovní úvûry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvûry
Krátkodobé finanãní v˘pomoci
âasové rozli‰ení
V˘daje pfií‰tích období
V˘nosy pfií‰tích období
2006
9 941 084
8 132 385
4 138 333
4 147 877
-9 544
2005
8 939 659
6 821 677
4 138 333
4 147 877
-9 544
60 228
64 322
60 228
64 322
733 152
711 861
21 291
1 870 532
1 870 532
681 305
661 718
19 587
934 872
934 872
1 330 140
1 797 690
289 761
164 181
1 002 845
2 106 066
193 685
165 021
74 816
50 764
398 053
5 296
23 368
725 313
400 000
13
398 053
784 876
253 964
400 000
325 300
632 068
353 185
16 304
9 257
3 021
20 378
16 599
9 594
77 740
66 162
73 795
8 157
325 000
300 000
25 000
72 100
36 688
555 000
445 000
110 000
11 009
2 884
8 125
11 916
3 301
8 615
Non-consolidated Balance Sheet as at 31 December 2006 (in TCZK)
Ident.
A.
A.I.
A.I.1.
2.
3.
A.II.
A.II.1.
2.
3.
4.
A.III.
A.III.1.
2.
A.IV.
A.IV.1.
2.
A.V.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
B.IV.1.
2.
3.
C.I.
C.I.1.
2.
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Equity
Registered capital
Registered capital
Own shares and ownership interests (-)
Changes in registered capital
Capital contributions
Share premium
Other capital contributions
Revaluation of assets and liabilities
Revaluation reserve on transformations
Reserve funds, undistributable fund and other funds from profit
Statutory reserve fund/Undistributable fund
Statutory and other funds
Retained earnings
Retained profits
Accumulated losses
Profit (loss) for the current period (+/-)
Liabilities
Provisions
Tax-deductible provisions
Provision for pensions and other similar payables
Income tax provision
Other provisions
Long-term liabilities
Trade payables
Liabilities – group undertakings
Liabilities – associated companies
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners
Long-term advances received
Debentures and bonds issued
Long-term bills of exchange payable
Estimated payables
Other long-term payables
Deferred tax liability
Short-term liabilities
Trade payables
Liabilities – group undertakings
Liabilities – associated companies
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners
Payables to employees
Payables to social security and health insurance
Tax liabilities and subsidies
Short-term advances received
Debentures and bonds issued
Estimated payables
Other payables
Bank loans and overdrafts
Long-term bank loans
Short-term bank loans
Short-term financial liabilities
Accruals
Accrued expenses
Deferred revenues
2006
9,941,084
8,132,385
4,138,333
4,147,877
-9,544
2005
8,939,659
6,821,677
4,138,333
4,147,877
-9,544
60,228
64,322
60,228
64,322
733,152
711,861
21,291
1,870,532
1,870,532
681,305
661,718
19,587
934,872
934,872
1,330,140
1,797,690
289,761
164,181
1,002,845
2,106,066
193,685
165,021
74,816
50,764
398,053
5,296
23,368
725,313
400,000
13
398,053
784,876
253,964
400,000
325,300
632,068
353,185
16,304
9,257
3,021
20,378
16,599
9,594
77,740
66,162
73,795
8,157
325,000
300,000
25,000
72,100
36,688
555,000
445,000
110,000
11,009
2,884
8,125
11,916
3,301
8,615
31
Nekonsolidovan˘ v˘kaz zisku a ztráty za rok konãící 31. prosince 2006 (v tis. Kã)
32
Oznaã.
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
TrÏby za prodej zboÏí
Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí
Obchodní marÏe
V˘kony
TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb
Zmûna stavu zásob vlastní ãinnosti
Aktivace
V˘konová spotfieba
Spotfieba materiálu a energie
SluÏby
Pfiidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva
Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní
Sociální náklady
Danû a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku
TrÏby z prodeje materiálu
ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodan˘ materiál
Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek v provozní oblasti a komplexních nákladÛ pfií‰tích období
Ostatní provozní v˘nosy
Ostatní provozní náklady
Pfievod provozních v˘nosÛ
Pfievod provozních nákladÛ
Provozní v˘sledek hospodafiení
2006
157 504
157 500
4
5 233 736
5 229 471
2005
153 828
153 784
44
4 964 708
4 961 113
4 265
3 739 095
3 206 813
532 282
1 494 645
393 465
280 824
4 000
96 448
12 193
10 085
396 223
312 235
308 443
3 792
10 772
7 705
3 067
22 288
678 838
680 009
3 595
3 522 686
2 967 064
555 622
1 442 066
382 171
272 377
4 100
93 559
12 135
16 578
388 949
145 350
140 904
4 446
13 878
10 240
3 638
21 138
481 132
496 904
972 876
748 930
Non-consolidated Profit and Loss Account for the Year Ended 31 December 2006 (in TCZK)
Ident.
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
Revenue from goods
Cost of goods sold
Gross profit
Revenue from production
Revenue from own products and services
Change in inventory of own production
Own work capitalized
Cost of sales
Materials and consumables
Services
Added value
Personnel expenses
Wages and salaries
Remuneration of board members
Social security and health insurance expenses
Social expenses
Taxes and charges
Depreciation of intangible and tangible fixed assets
Proceeds from disposals of fixed assets and raw material
Proceeds from disposals of fixed assets
Proceeds from disposals of raw material
Net book value of fixed assets and raw material sold
Net book value of fixed assets sold
Raw materials sold
Change in provisions and adjustments relating to operating activity and change in complex prepaid expenses
Other operating revenues
Other operating expenses
Transfer of operating revenues
Transfer of operating expenses
Operating profit (loss)
2006
157,504
157,500
4
5,233,736
5,229,471
2005
153,828
153,784
44
4,964,708
4,961,113
4,265
3,739,095
3,206,813
532,282
1,494,645
393,465
280,824
4,000
96,448
12,193
10,085
396,223
312,235
308,443
3,792
10,772
7,705
3,067
22,288
678,838
680,009
3,595
3,522,686
2,967,064
555,622
1,442,066
382,171
272,377
4,100
93,559
12,135
16,578
388,949
145,350
140,904
4,446
13,878
10,240
3,638
21,138
481,132
496,904
972,876
748,930
33
Nekonsolidovan˘ v˘kaz zisku a ztráty za rok konãící 31. prosince 2006 (v tis. Kã)
34
Oznaã.
VI.
J.
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.1.
Q.2.
**
XIII.
R.
S.
S.1.
S.2.
*
T.
***
****
TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ
Prodané cenné papíry a podíly
V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku
V˘nosy z podílÛ v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách a v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem
V˘nosy z ostatních dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a podílÛ
V˘nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku
V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku
Náklady z finanãního majetku
V˘nosy z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ
Náklady z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ
Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek ve finanãní oblasti
V˘nosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanãní v˘nosy
Ostatní finanãní náklady
Pfievod finanãních v˘nosÛ
Pfievod finanãních nákladÛ
Finanãní v˘sledek hospodafiení
DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost
– splatná
– odloÏená
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost
Mimofiádné v˘nosy
Mimofiádné náklady
DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti
– splatná
– odloÏená
Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení
Pfievod podílu na v˘sledku hospodafiení spoleãníkÛm (+/-)
V˘sledek hospodafiení za úãetní období (+/-)
V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním (+/-)
2006
2005
562 100
562 100
453 857
453 857
28 639
6 657
14 846
29 458
2 709
3 389
7 666
34 370
66
9 701
575 447
218 183
145 430
72 753
1 330 140
424 175
170 260
105 346
64 914
1 002 845
1 330 140
1 548 323
1 002 845
1 173 105
Non-consolidated Profit and Loss Account for the Year Ended 31 December 2006 (in TCZK)
Ident.
VI.
J.
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.1.
Q.2.
**
XIII.
R.
S.
S.1.
S.2.
*
T.
***
****
Proceeds from sale of securities and ownership interests
Securities and ownership interests sold
Revenue from long-term investments
Revenue from investments in group undertakings and associated companies
Revenue from other long-term securities and ownership interests
Revenue from other long-term investments
Revenue from short-term financial investments
Financial assets expenses
Revenue from revaluation of securities and derivatives
Expenses for revaluation of securities and derivatives
Change in provisions and adjustments relating to financial activity
Interest revenue
Interest expense
Other financial revenues
Other financial expenses
Transfer of financial revenues
Transfer of financial expenses
Profit (loss) from financial operations
Income tax on ordinary profit (loss)
– current
– deferred
Profit (loss) on ordinary activities after tax
Extraordinary revenue
Extraordinary expenses
Income tax on extraordinary profit (loss)
– current
– deferred
Extraordinary profit (loss)
Transfer of profit or loss to partners
Profit (loss) for the accounting period
Profit (loss) before tax
2006
2005
562,100
562,100
453,857
453,857
28,639
6,657
14,846
29,458
2,709
3,389
7,666
34,370
66
9,701
575,447
218,183
145,430
72,753
1,330,140
424,175
170,260
105,346
64,914
1,002,845
35
1,330,140
1,548,323
1,002,845
1,173,105
Nekonsolidovan˘ pfiehled o penûÏních tocích k 31. prosinci 2006 (v tis. Kã)
P.
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.***
PenûÏní toky z hlavní v˘dûleãné ãinnosti
Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
Úpravy o nepenûÏní operace
Odpisy stál˘ch aktiv
Zmûna stavu:
goodwillu a oceÀovacího rozdílu k nabytému majetku
rezerv a opravn˘ch poloÏek
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stál˘ch aktiv
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenn˘ch papírÛ
V˘nosy z dividend a podílu na zisku
Vyúãtované nákladové a v˘nosové úroky
Pfiípadné úpravy o ostatní nepenûÏní operace
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu, finanãními
a mimofiádn˘mi poloÏkami
Zmûna potfieby pracovního kapitálu
Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti a aktivních úãtÛ ãasového rozli‰ení
Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti a pasivních úãtÛ ãasového rozli‰ení
Zmûna stavu zásob
Zmûna stavu finanãního majetku, kter˘ není zahrnut do penûÏních prostfiedkÛ
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, finanãními a mimofiádn˘mi poloÏkami
Zaplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ
Pfiijaté úroky
Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a domûrky danû za minulá období
Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady
Pfiijaté dividendy a podíly na zisku
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti
B.1.
B.1.1.
B.1.2.
B.2.
B.2.1.
B.2.2.
B.3.
B.***
PenûÏní toky z investiãní ãinnosti
Nabytí stál˘ch aktiv
Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Nabytí dlouhodobého finanãního majetku
Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv
Pfiíjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Pfiíjmy z prodeje dlouhodobého finanãního majetku
PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám
âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti
C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.***
PenûÏní toky z finanãních ãinností
Zmûna stavu dlouhodob˘ch, popfi. krátkodob˘ch závazkÛ z finanãní oblasti
Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky
Zv˘‰ení základního kapitálu, emisního áÏia, event. rezervního fondu
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkÛm
Dal‰í vklady penûÏních prostfiedkÛ spoleãníkÛ a akcionáfiÛ
Úhrada ztráty spoleãníky
Platby z fondÛ tvofien˘ch ze zisku
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráÏkové danû
âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti
F.
R.
âisté zv˘‰ení nebo sníÏení penûÏních prostfiedkÛ
Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci úãetního období
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A*.
36
Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úãetního období
2006
857 557
2005
79 504
1 548 323
-426 354
398 686
22 288
1 173 105
-137 164
392 837
21 138
22 288
-300 738
21 138
-130 664
-562 100
15 510
-453 857
33 382
1 121 969
223 582
276 750
-80 743
27 575
1 035 941
-108 078
-66 943
-54 400
13 265
1 345 551
-61 492
13 730
-75 910
927 863
-73 738
7 666
-131 520
562 100
1 783 979
453 857
1 184 128
-385 477
-385 704
227
308 443
308 443
-272 848
-273 061
213
140 904
140 904
-77 034
-131 944
-230 013
-15 468
-260 000
-14 131
-15 338
-130
-245 481
-13 630
-501
-274 131
1 461 464
2 319 021
778 053
857 557
Non-consolidated Cash Flow Statement as at 31 December 2006 (in TCZK)
P.
Cash and cash equivalents, beginning of year
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.***
Net operating cash flow
Accounting profit (loss) from ordinary activities
Non-cash transactions
Depreciation of fixed assets
Change in:
goodwill and adjustments to acquired assets
provisions and other adjustments
Profit (-) Loss (+) on sale of fixed assets
Profit (-) Loss (+) on sale of securities
Revenue from dividends and profit distribution
Expense and revenue interests accounted for
Other non-cash transactions
Net operating cash flow before financial items, changes in working capital and extraordinary items
Changes in working capital
Change in receivables from operating activities and deferrals
Change in short-term liabilities from opearating activities and accruals
Change in inventories
Change in short term financial assets, other than cash and cash equivalents
Net operating cash flow before financial balances, tax and extraordinary items
Interest paid excluding amounts capitalised
Interest received
Income tax paid on ordinary income and income tax relating to prior periods
Receipts and disbursement from extraordinary items
Dividends received and profit shares
Net operating cash flow
B.1.
B.1.1.
B.1.2.
B.2.
B.2.1.
B.2.2.
B.3.
B.***
Investment activity
Acquisition of fixed assets
Acquisition of tangible and intangible fixed assets
Acquisition of long-term investments
Proceeds from sales of fixed assets
Proceeds from sales of tangible and intangible fixed assets
Proceeds from sale of financial investments
Advances and loans to related parties
Net cash flow from investment activity
C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.***
Financial activity
Change in long-term liabilities and bank loans
Increase and decrease in equity from cash transactions
Subscription of shares and investments
Equity paid to shareholders
Other cash contributions from partners and shareholders
Loss settlement from partners
Payments from funds created from net profit
Dividends paid and profit shares including withholding tax paid
Net cash flow from financial aktivity
F.
R.
Net increase or decrease in cash balance
Cash and cash equivalents, end of period
2006
857,557
2005
79,504
1,548,323
-426,354
398,686
22,288
1,173,105
-137,164
392,837
21,138
22,288
-300,738
21,138
-130,664
-562,100
15,510
-453,857
33,382
1,121,969
223,582
276,750
-80,743
27,575
1,035,941
-108,078
-66,943
-54,400
13,265
1,345,551
-61,492
13,730
-75,910
927,863
-73,738
7,666
-131,520
562,100
1,783,979
453,857
1,184,128
-385,477
-385,704
227
308,443
308,443
-272,848
-273,061
213
140,904
140,904
-77,034
-131,944
-230,013
-15,468
-260,000
-14,131
-15,338
-130
-245,481
-13,630
-501
-274,131
1,461,464
2,319,021
778,053
857,557
37
Pfiíloha úãetní závûrky (nekonsolidovaná)
Rok konãící 31. prosince 2006 (v tisících Kã)
1. Charakteristika a hlavní aktivity
Vznik a charakteristika spoleãnosti
PraÏská teplárenská a.s. („spoleãnost“ nebo „PT”) byla zaloÏena jednorázovû Fondem národního majetku âeské republiky jako jedin˘m zakladatelem dne
27. dubna 1992 vyãlenûním ze státního podniku âeské energetické závody Praha a byla zapsána do obchodního rejstfiíku vedeného u Mûstského soudu v Praze
k 1. kvûtnu 1992.
Hlavním pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je v˘roba a rozvod tepla a v˘roba elektfiiny. Pfiedmûtem podnikání je dále pfiedev‰ím ovûfiování mûfiidel, mûfiení emisí
a imisí, projektová ãinnost ve v˘stavbû, provádûní staveb a udrÏovacích prací na nich, nakládání s odpady a dal‰í.
Vlastníci spoleãnosti
Podoba akcií spoleãnosti byla na základû rozhodnutí valné hromady konané dne 7. kvûtna 2003 zmûnûna ze zaknihovan˘ch na listinné akcie na majitele.
Ke dni konání fiádné valné hromady dne 9. ãervna 2006 byly nejvût‰ími akcionáfii spoleãnosti:
International Power Opatovice, a.s.
PraÏská teplárenská Holding a.s.
PraÏská teplárenská a.s. – vlastní akcie *
Ostatní
48,67 %
47,33 %
0,19 %
3,81 %
* Bliωí komentáfi k vlastním akciím je uveden v bodu 11.
Sídlo spoleãnosti
PraÏská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
âeská republika
Identifikaãní ãíslo
45273600
38
âlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady k 31. prosinci 2006
âlenové pfiedstavenstva
Ing. Alena Vitásková (pfiedsedkynû)
Richard John Lappin (místopfiedseda)
Franz Josef Retzer (místopfiedseda)
Ing. Franti‰ek Hejãl
âlenové dozorãí rady
Ing. Pavel Kos (pfiedseda)
Ing. Ladislav Vinick˘ (místopfiedseda)
Ing. TomበDub
JUDr. Jaroslava HoÈová
Oldfiich ·tolfa
Clive John Warden (od 26. kvûtna 2006)
Zmûny v obchodním rejstfiíku
K následujícím datÛm byly vymazány tyto pfiedmûty podnikání:
k 28. ãervenci 2006
– organizace vzdûlávání v teplárenství, energetice a ekologii
– mûfiení emisí a imisí (kromû mûfiení emisí motorov˘ch vozidel)
– ubytovací sluÏby v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel od tfi. **, penzion, kemp, chatová osada od tfi. ***
– vedení úãetnictví
– poskytování telekomunikaãních sluÏeb
k 25. kvûtnu 2006
– ekonomické a organizaãní poradenství
K 28. ãervenci 2006 byly zapsány tyto pfiedmûty podnikání:
– v˘roba, instalace a opravy elektronick˘ch zafiízení
– ubytovací sluÏby
– mûfiení zneãi‰Èujících a pachov˘ch látek, zpracování rozptylov˘ch studií
– ãinnost úãetních poradcÛ, vedení úãetnictví, vedení daÀové evidence
– zpracování dat sluÏby databank, správa sítí
– poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru
– podnikání v elektronick˘ch komunikacích
K 14. prosinci 2006 byl zapsán ãlen dozorãí rady pan Clive John Warden.
Organizaãní struktura
Spoleãnost je organizaãnû rozdûlena na úseky generálního fieditele, finanãní, obchodní a v˘robní.
Notes to the Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
Year ended 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns “TCZK”)
1. Description and principal activities
Establishment and description of the Company
PraÏská teplárenská a.s. (“the Company” or “PT”) was established on a single basis by the National Property Fund of the Czech Republic as its sole shareholder
on 27 April 1992 by separating it from âeské energetické závody Praha, a state owned company. The Company was recorded in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague on 1 May 1992.
The principal activities are the production and distribution of heat and generation of electricity including in particular the control of measuring instruments,
measurement of emissions and air pollution, project development, construction and maintenance of structures, waste management and other.
Ownership structure
At the general meeting held on 7 May 2003, the shareholders voted to change the form of the Company's shares from book-entered to certificated bearer shares.
The major shareholders as at the date of the extraordinary general meeting held on 9 June 2006 were as follows:
International Power Opatovice, a.s.
PraÏská teplárenská Holding a.s.
PraÏská teplárenská a.s. – own shares *
Other
48.67%
47.33%
0.19%
3.81%
* For more information about own shares see note 11.
Registered office
PraÏská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
Czech Republic
Identification number
45273600
Members of the board of directors and supervisory board as at 31 December 2006
Members of the board of directors
Alena Vitásková (Chairman)
Richard John Lappin (Vice-chairman)
Franz Josef Retzer (Vice-chairman)
Franti‰ek Hejãl
Members of the supervisory board
Pavel Kos (Chairman)
Ladislav Vinick˘ (Vice-chairman)
TomበDub
Jaroslava HoÈová
Oldfiich ·tolfa
Clive John Warden (since 26 May 2006)
Changes in the Commercial Register
On the dates below the following principal activities were deleted:
28 July 2006
– organisation of training in heat industry, power industry and ecology
– measurement of emissions and air pollution except for measurement of motor vehicle emissions
– accommodation services in categories hotel, hotel garni, motel, boatel from **, boarding house, campsite, cottage colony from ***
– book-keeping
– telecommunication services
25 May 2006
– economic and organisational advisory
On 28 July 2006, the following principal activities were recorded:
– production, installation and repair of electronic devices
– accommodation services
– measurement of polluting and effluvial substances, preparation of dispersion studies
– accounting advisory, book-keeping, maintaining tax records
– data processing from databanks, network administration
– provision of software and advisory in respect of hardware and software
– business activities focused on electronic communication
On 14 December 2006, Clive John Warden was recorded as member of the supervisory board.
Organisational structure
The Company has the following departments: managing director's department, financial department, sales department and production department.
39
2. Zásadní úãetní postupy pouÏívané spoleãností
(a) Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek je evidován v pofiizovací cenû. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû do 40 tis. Kã a dlouhodob˘ nehmotn˘
majetek v pofiizovací cenû do 60 tis. Kã není vykazován v rozvaze a je úãtován do nákladÛ v roce jeho pofiízení.
Ocenûní dlouhodobého majetku vlastní v˘roby zahrnuje pfiím˘ materiál, pfiímé mzdy a reÏijní náklady pfiímo spojené s jeho v˘robou aÏ do doby jeho aktivace.
Souãástí nehmotného majetku jsou povolenky na vypou‰tûní emisí CO2 – bez ohledu na v˘‰i jejich ocenûní a dobu pouÏitelnosti. Alokované povolenky jsou
ocenûny reprodukãní pofiizovací cenou stanovenou dle ceny na burze EEX (European Energy Exchange) v den pfiipsání do národního registru na úãet spoleãnosti,
pfiepoãtenou pevn˘m kurzem prvního pracovního dne v mûsíci pfiipsání na úãet. V pfiípadû nákupu se povolenky oceÀují pofiizovací cenou. Pfii spotfiebû (nebo jiném
úbytku, napfiíklad pfii prodeji) pfiidûlen˘ch povolenek je úãtováno sníÏení nehmotného majetku do nákladÛ a zároveÀ dochází k zúãtování dotace do v˘nosÛ.
V pfiípadû, Ïe spotfieba povolenek v daném úãetním období je vy‰‰í neÏ poãet povolenek v drÏení spoleãnosti k rozvahovému dni, je vytváfiena rezerva. Tato
rezerva je ocenûna cenou, které je dosaÏeno na vefiejném trhu k rozvahovému dni.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Majetek
Stavby
Stroje a pfiístroje
Automobily
Software
Ostatní nehmotná aktiva
Metoda
Lineární
Lineární/Zrychlená
Lineární
Lineární
Lineární
Doba odpisování
40/50 let
4 roky/10/20 let
4 roky/10 let
4 roky
5 let
Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované Ïivotnosti, a to
vÏdy po tu dobu, která je krat‰í.
40
(b) Dlouhodob˘ finanãní majetek
Dlouhodob˘ finanãní majetek pfiedstavuje majetkové úãasti a pÛjãky a je úãtován v pofiizovací cenû. Pofiizovací cena zahrnuje pfiímé náklady související s pofiízením,
jako jsou poplatky a provize makléfiÛm, poradcÛm, burzám.
V pfiípadû sníÏení hodnoty majetkov˘ch úãastí jsou tvofieny opravné poloÏky, popfi. je úãetní hodnota sníÏena mimofiádn˘m odpisem z dÛvodu trvalého poklesu
jejich hodnoty, a to individuálnû za kaÏd˘ cenn˘ papír.
V˘nosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve v˘nosech z dlouhodobého finanãního majetku.
(c) Krátkodob˘ finanãní majetek
Krátkodob˘ finanãní majetek je ocenûn pofiizovací cenou a tvofií dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku drÏené do splatnosti.
V˘nosy z tohoto krátkodobého finanãního majetku jsou zahrnuty ve v˘nosech z krátkodobého finanãního majetku.
(d) Zásoby
Materiál je oceÀován v pofiizovacích cenách. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení, celní poplatky, skladovací poplatky pfii dopravû a dopravné za dodání do
v˘robního areálu. Pfii v˘deji je materiál oceÀován metodou váÏeného aritmetického prÛmûru.
(e) Stanovení opravn˘ch poloÏek a rezerv
Spoleãnost tvofií opravné poloÏky a rezervy netto zpÛsobem, tj. do nákladÛ se vÏdy úãtuje ãástka ve v˘‰i rozdílu stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv na poãátku
a konci úãetního období.
Dlouhodob˘ majetek
Opravná poloÏka k dlouhodobému majetku je vytváfiena na základû anal˘zy jeho vyuÏitelnosti.
Pohledávky
Spoleãnost stanoví opravné poloÏky k pochybn˘m pohledávkám na základû vlastní anal˘zy platební schopnosti sv˘ch zákazníkÛ a vûkové struktury pohledávek.
Zásoby
Opravné poloÏky jsou vytváfieny v pfiípadech, kdy ocenûní pouÏité v úãetnictví je pfiechodnû vy‰‰í neÏ prodejní cena zásob sníÏená o náklady spojené s prodejem.
Rezervy
Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku je vytváfiena na generální opravy vybran˘ch zafiízení na základû rozpoãtov˘ch nákladÛ plánovan˘ch oprav.
Rezerva na náhrady ‰kod zpÛsoben˘ch exhalacemi je tvofiena na základû individuálního posouzení nárokované náhrady zpÛsoben˘ch ‰kod.
Rezerva na náklady z otevfien˘ch soudních sporÛ je tvofiena na základû individuálního posouzení rizik hrozících z jednotliv˘ch sporÛ.
Rezerva na daÀ z pfievodu nemovitostí je tvofiena v pfiedpokládané v˘‰i v pfiípadech, kdy k prodan˘m nemovitostem nebyla daÀ dosud vymûfiena nebo odvedena.
Rezerva na spotfiebu povolenek CO2 je tvofiena ve v˘‰i rozdílu spotfieby povolenek v daném úãetním období a poãtu povolenek v drÏení spoleãnosti k rozvahovému dni.
Tato rezerva je ocenûna cenou, které je dosaÏeno na vefiejném trhu k rozvahovému dni, a pfiepoãtena k rozvahovému dni kurzem devizového trhu vyhlá‰eného âNB.
Rezervu na daÀ z pfiíjmÛ vytváfií spoleãnost vzhledem k tomu, Ïe okamÏik sestavení úãetní závûrky pfiedchází okamÏiku stanovení v˘‰e daÀové povinnosti.
V následujícím úãetním období spoleãnost rezervu rozpustí a zaúãtuje zji‰tûnou daÀovou povinnost. V rozvaze je rezerva na daÀ z pfiíjmÛ sníÏena o pohledávku
z uhrazen˘ch záloh na daÀ z pfiíjmÛ.
2. Significant accounting policies applied by the Company
(a) Tangible and intangible fixed assets
Tangible and intangible fixed assets are stated at acquisition cost. Tangible fixed assets costing less than TCZK 40 and intangible fixed assets costing less than
TCZK 60 are charged to the profit and loss account in the year that they are acquired.
The cost of internally produced assets includes direct materials, wages and overhead directly related to the production of the asset until the asset is put into use.
Emission rights (“allowances”) are included in intangible fixed assets irrespective of their value and useful lives. Allocated allowances are stated at replacement
cost determined based on the price at the European Energy Exchange on the day they were credited to the Company's account in the national register, translated
using a fixed rate of exchange ruling on the first working day of the month in which they were credited. Purchased allowances are stated at cost. The use (or other
decrease, e.g. sale) of the allocated allowances is recognised in expenses as a decrease of intangible fixed assets and at the same time, the subsidy is recognised
in revenues. If the use of allowances in the current period exceeds the number of allowances held by the Company as at the balance sheet date, a provision is
established. This provision is stated at cost which is determined as the price in the public market as at the balance sheet date.
Depreciation is provided using the following methods and over the periods stated:
Asset
Buildings
Machinery and equipment
Motor vehicles
Software
Other intangible assets
Basis
Straight-line
Straight-line/Declining
Straight-line
Straight-line
Straight-line
Period
40/50 years
4/10/20 years
4/10 years
4 years
5 years
Leasehold improvements are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term or their estimated useful lives.
(b) Long-term investments
Long-term investments, which comprise investments in group undertakings and in associated companies and loans, are accounted for at cost, which includes costs
directly incurred in connection with the acquisition, such as fees and commissions paid to brokers, advisors and stock exchanges.
Where the value of investments in group undertakings and in associated companies has been impaired, adjustments or write offs are established individually for
each security.
Income from these investments is included in revenues from long-term investments.
(c) Short-term investments
Short-term investments are carried at cost and comprise held-to-maturity debt securities due within one year.
Income from these investments is included in revenues from short-term investments.
(d) Inventories
Raw materials inventory is stated at cost. Cost includes the purchase price of the inventory and related customs duties, in-transit storage and freight costs incurred
to deliver the inventory to the manufacturing facility. The cost is determined using the weighted average method.
(e) Establishment of adjustments and provisions
The Company accounts for adjustments and provisions by recording the difference between the opening and closing balance in the profit and loss account.
Fixed assets
Adjustments to fixed assets are created based on an analysis of the assets' impairment.
Accounts receivable
The Company establishes adjustments for doubtful accounts based on an analysis of the credit status of customers and ageing structure of receivables.
Inventory
Adjustments are established to reduce the cost of inventory to net realisable value.
Provisions
A provision for repairs and maintenance of tangible fixed assets is created for general repairs of certain equipment based on the budgeted expenses in connection
with the repairs.
A provision for pollution damages is established based on an analysis of individual claimed damages.
A provision for lawsuits damages is created based on the assessment of risks associated with individual lawsuits.
A provision for real estate-transfer tax is created in estimated amounts where tax on the real estate sold has not yet been assessed or paid.
A provision for the use of allowances allows for the difference between the allowances consumed in the current accounting period and the number of allowances
held by the Company as at the balance sheet date. This provision is stated at cost which is determined as the price in the public market as at the balance sheet
date, and translated at the Czech National Bank official rate at the balance sheet date.
An income tax provision is necessary as the financial statements are prepared before the current year tax liability is determined. In the subsequent accounting
period the Company releases this provision and records the actual tax liability determined. In the balance sheet, the income tax provision is reduced by
a receivable from income tax prepayments.
41
(f) Pfiepoãty cizích mûn
Spoleãnost pouÏívá pro pfiepoãet cizích mûn pevn˘ kurz, kter˘ se stanovuje na základû denního kurzu devizového trhu vyhlá‰eného âNB první pracovní den
kalendáfiního mûsíce a pouÏívá se pro úãetní pfiípady úãtované v pfiíslu‰ném mûsíci. V prÛbûhu roku se úãtuje pouze o realizovan˘ch kurzov˘ch ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniãní mûnû jsou k rozvahovému dni pfiepoãítávána podle kurzu devizového trhu vyhlá‰eného âNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
jsou zachyceny ve v˘sledku hospodafiení.
(g) Deriváty
Spoleãnost oceÀuje závazky z uzavfien˘ch derivátÛ k rozvahovému dni reálnou hodnotou. Reálná hodnota je stanovena na základû ãisté souãasné hodnoty
budoucích finanãních tokÛ.
Rozdíly vzniklé zmûnou reálné hodnoty derivátÛ urãen˘ch k obchodování jsou zahrnuty ve v˘nosech nebo nákladech.
(h) Najat˘ majetek
Spoleãnost úãtuje o najatém majetku tak, Ïe zahrnuje platby do nákladÛ rovnomûrnû po dobu trvání nájmu. V pfiípadû leasingu je pfii ukonãení nájmu a uplatnûní
moÏnosti odkupu pfiedmût leasingu zafiazen do majetku spoleãnosti v kupní cenû.
(i) DaÀ z pfiíjmÛ
DaÀ z pfiíjmÛ za dané období se skládá ze splatné danû a ze zmûny stavu v odloÏené dani.
Splatná daÀ zahrnuje odhad danû vypoãten˘ z daÀového základu s pouÏitím daÀové sazby platné v poslední den úãetního období a ve‰keré domûrky a vratky za
minulá období.
OdloÏená daÀ vychází z ve‰ker˘ch doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou hodnotou aktiv a pasiv s pouÏitím oãekávané daÀové sazby platné pro následující
období.
O odloÏené daÀové pohledávce se úãtuje pouze tehdy, je-li pravdûpodobné, Ïe bude v následujících úãetních obdobích uplatnûna.
(j) Reklasifikace závazkÛ, úvûrÛ a finanãních v˘pomocí
Spoleãnost klasifikuje ãást dlouhodob˘ch závazkÛ, bankovních úvûrÛ a finanãních v˘pomocí, jejichÏ doba splatnosti je krat‰í neÏ jeden rok, vzhledem k datu úãetní
závûrky, jako krátkodobé.
42
3. Zmûna úãetních metod a postupÛ
V prÛbûhu úãetního období 2006 do‰lo ke zmûnû v pfiístupu ke zpÛsobu pokrytí rizika nedostatku povolenek na CO2. V uplynulém úãetním období bylo v úãetní
politice t˘kající se úãtování o povolenkách v bodû 2 (a) stanoveno úãtování dohadné poloÏky pro pfiípad, Ïe spoleãnost bude muset nakoupit chybûjící povolenky
na vefiejném trhu v následujícím úãetním období. Podstatu problematiky vûrnûji vystihuje vytvofiení úãetní rezervy namísto uvaÏované dohadné poloÏky, a z toho
dÛvodu do‰lo ke zmûnû v pfiístupu zpÛsobu vykázání tohoto závazku. Tato zmûna neovlivnila hospodáfisk˘ v˘sledek a taktéÏ nedo‰lo k naru‰ení srovnatelnosti
údajÛ v úãetních závûrkách let 2005 a 2006, a to vzhledem k tomu, Ïe k 31. prosinci 2005 nemûla spoleãnost nedostatek povolenek. K 31. prosinci 2006 byla
vytvofiena rezerva ve v˘‰i 17 306 tis. Kã.
4. Dlouhodob˘ majetek
(a) Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Software
Pofiizovací cena
ZÛstatek k 1. 1. 2006
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
ZÛstatek k 31. 12. 2006
Oprávky
ZÛstatek k 1. 1. 2006
Odpisy
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
ZÛstatek k 31. 12. 2006
ZÛstatková hodnota 1. 1. 2006
ZÛstatková hodnota 31. 12. 2006
Ostatní Nedokonãen˘
dlouhodob˘ dlouhodob˘
nehmotn˘
nehmotn˘
majetek
majetek
Zálohy
Povolenky
Celkem
298 093
10 086
-1 677
8 925
315 427
2 048
–
–
–
2 048
8 002
891
–
-7 865
1 028
1 060
–
–
-1 060
–
74 324
583 632
-657 956
–
–
383 527
594 609
-659 633
–
318 503
262 776
24 934
-1 677
–
286 033
35 317
29 394
1 167
373
–
–
1 540
881
508
–
–
–
–
–
8 002
1 028
–
–
–
–
–
1 060
–
–
–
–
–
–
74 324
–
263 943
25 307
-1 677
–
287 573
119 584
30 930
Mezi nejv˘znamnûj‰í pfiírÛstky nehmotného majetku v roce 2006 patfií pfiidûlení emisních povolenek, dále software pro podporu plánování v˘roby a podpora
zákaznického informaãního systému.
(f) Foreign currency translation
At the beginning of each month, the Company sets a fixed rate of exchange based on the Czech National Bank official rate for the first working day of the
calendar month to be applied to transactions recorded during that month. During the year, exchange gains and losses are only recognised when realised at the
time of settlement.
At the balance sheet date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the Czech National Bank official rates for that date. Unrealised foreign
exchange gains and losses are recognised in the profit and loss account.
(g) Derivatives
At the balance sheet date, liabilities arising from the derivatives concluded are measured at fair value. Fair value is the amount determined based on the net
present value of future cash flows.
The differences arising from fair value adjustments of derivatives held for trading are included in revenues or expenses.
(h) Leased assets
Lease payments are expensed on a straight-line basis over the lease term. Where an asset is purchased at the end of the lease, it is recorded at its purchase price.
(i) Taxation
Corporate income tax on the profit for the year comprises current income tax and the change in deferred tax.
Current income tax comprises tax payable calculated on the basis of the expected taxable income for the year, using the tax rate valid as at the balance sheet
date and any adjustment to the tax payable for previous years.
Deferred tax is provided on all temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used
for taxation purposes multiplied by the income tax rate prescribed by the Income Tax Act for the next period.
A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which this asset can be utilised.
(j) Reclassification of liabilities, bank loans and overdrafts
The Company classifies as short-term any part of long-term liabilities, bank loans and overdrafts that is due within one year from the balance sheet date.
3. Change in accounting methods and procedures
During the 2006 period, the approach to covering the risk of insufficient number of allowances was changed. In the prior period, the accounting policy for
recording allowances in note 2 (a) set out that an estimated payable is recorded in case that the Company has to purchase the allowances in the public market
in the subsequent period. The substance of risk coverage is better reflected by establishing an accounting provision instead of the estimated payable, as a result
of which the approach to recording this liability changed. The change had no impact on the profit (loss) nor affected the comparability of figures in the financial
statements for 2005 and 2006, as the number of allowances as at 31 December 2005 was not insufficient. A provision of TCZK 17,306 was established as at
31 December 2006.
4. Fixed assets
(a) Intangible fixed assets
Acquisition cost
Balance at 1. 1. 2006
Additions
Disposals
Transfers
Balance at 31. 12. 2006
Accumulated depreciation
Balance at 1. 1. 2006
Depreciation expense
Disposals
Transfers
Balance at 31. 12. 2006
Net book value 1. 1. 2006
Net book value 31. 12. 2006
Software
Other
intangible
FA
Intangible
FA under
construction
Advances
paid
Allowances
Total
298,093
10,086
-1,677
8,925
315,427
2,048
–
–
–
2,048
8,002
891
–
-7,865
1,028
1,060
–
–
-1,060
–
74,324
583,632
-657,956
–
–
383,527
594,609
-659,633
–
318,503
262,776
24,934
-1,677
–
286,033
35,317
29,394
1,167
373
–
–
1,540
881
508
–
–
–
–
–
8,002
1,028
–
–
–
–
–
1,060
–
–
–
–
–
–
74,324
–
263,943
25,307
-1,677
–
287,573
119,584
30,930
In 2006, the major addition to intangible fixed assets was the allocation of allowances, software for support of production planning and support of customer
information system.
43
V souladu se zákonem ã. 315/2005 Sb. byly spoleãnosti alokovány povolenky na vypou‰tûní emisí CO 2. Povolenky jsou v souladu s vyhlá‰kou 500/2002 Sb.
úãtovány jako dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek bez ohledu na v˘‰i jejich ocenûní a dobu pouÏitelnosti a zároveÀ jako dotace. Alokované povolenky na pfiíslu‰n˘
kalendáfiní rok byly ocenûny reprodukãní pofiizovací cenou stanovenou dle ceny na burze EEX, která byla ke dni pfiipsání na úãet spoleãnosti v národním registru
25,59 EUR/1 ks. Kurzov˘ pfiepoãet byl proveden v souladu s bodem 2 (f) pevn˘m kurzem k prvnímu pracovnímu dni mûsíce, ve kterém byly povolenky pfiipsány
na úãet spoleãnosti. Vyfiazení alokovan˘ch povolenek ve v˘‰i odhadu vyprodukovan˘ch emisí se úãtuje k rozvahovému dni a je z pohledu hospodafiení spoleãnosti
neutrální, sniÏuje se dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek, reprodukãní pofiizovací cena vstupuje do provozních nákladÛ, zároveÀ se sniÏuje závazek z dotace a z ãerpání
dotace vzniká provozní v˘nos. Pfii prodeji povolenek dojde ke sníÏení dlouhodobého nehmotného majetku, reprodukãní pofiizovací hodnota vstupuje do provozních
nákladÛ, ve stejné hodnotû se sniÏuje závazek z dotace a ãerpání dotace vstupuje do v˘nosÛ (dále viz bod 19).
(b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Pozemky
44
Stavby
Stroje Dopravní
a zafiízení prostfiedky
Inventáfi
Umûlecká
Drobn˘ Nedokonãen˘
díla dlouhodob˘
hmotn˘
majetek
majetek
Zálohy
Celkem
Pofiizovací cena
ZÛstatek k 1. 1. 2006
747 811 7 863 009 4 661 588
70 849
2 044
331
28 595
75 660
6 862 13 456 749
PfiírÛstky
32 238
83 380
141 841
5 053
127
–
–
39 915
19 449
322 003
Úbytky
-9 730
-15 127
-27 885
-1 373
-142
–
-4 187
-1 170
-313
-59 927
Pfieúãtování
410
12 706
19 168
–
–
–
–
-31 095
-1 189
–
ZÛstatek k 31. 12. 2006
770 729 7 943 968 4 794 712
74 529
2 029
331
24 408
83 310
24 809 13 718 825
Oprávky *
ZÛstatek k 1. 1. 2006
– 3 782 056 2 989 989
59 392
1 503
–
28 595
–
– 6 861 535
Odpisy
–
172 593
192 108
5 559
88
–
–
–
–
370 348
Oprávky k úbytkÛm
–
-8 931
-27 085
-1 074
-142
–
-4 187
–
–
-41 419
Pfieúãtování
–
811
-811
–
–
–
–
–
–
–
ZÛstatek k 31. 12. 2006
– 3 946 529 3 154 201
63 877
1 449
–
24 408
–
– 7 190 464
ZÛst. hodn. 1. 1. 2006
747 811 4 080 953 1 671 599
11 457
541
331
–
75 660
6 862 6 595 214
ZÛst. hodn. 31. 12. 2006
770 729 3 997 439 1 640 511
10 652
580
331
–
83 310
24 809 6 528 361
* V tabulce jsou uvádûny oprávky a zÛstatková cena bez vlivu opravné poloÏky k dlouhodobému majetku, která ãiní k 31. prosinci 2006 k budovám a stavbám 44 867 tis. Kã
(2005 – 58 073 tis. Kã) a k pozemkÛm 2 038 tis. Kã (2005 – 2 038 tis. Kã).
Mezi nejv˘znamnûj‰í pfiírÛstky hmotného dlouhodobého majetku v roce 2006 patfiilo technické zhodnocení kotle K5 a monitorovacího systému zafiízení vlastní
spotfieby teplárny Male‰ice, olejov˘ transformátor teplárny Male‰ice a primární topn˘ kanál v oblasti Prahy 10, ulice Leknínová – Topolová.
5. Najat˘ majetek
(a) Finanãní
Spoleãnost aktuálnû není zavázána platit Ïádné splátky za finanãní leasing.
(b) Operativní
Spoleãnost má najaty pfiedev‰ím kolektory, kabely, automobily, nebytové prostory, pozemky a láhve na technické plyny. Celkové roãní náklady t˘kající se tûchto
nájmÛ v roce 2006 ãinily 30 mil. Kã (v roce 2005 – 30 mil. Kã), z toho kabely a kolektory 23 mil. Kã (v roce 2005 – 23 mil. Kã).
6. Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek nevykázan˘ v rozvaze
V souladu s úãetními postupy popsan˘mi v bodû 2 (a) úãtovala spoleãnost nûkter˘ dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek do nákladÛ v roce jeho pofiízení.
Celková kumulovaná pofiizovací hodnota tohoto dosud pouÏívaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je následující:
ZÛstatek k 31. 12.
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (software)
Celkem
2006
96 859
25 233
122 092
2005
84 735
22 152
106 887
In accordance with Act No. 315/2005 Coll. the Company was granted allowances for CO 2 emissions. Allowances are, in accordance with Decree 500/2002 Coll.,
recognised as intangible fixed assets irrespective of their value and useful lives with a corresponding double entry as subsidies. Allocated allowances for the
calendar year were stated at replacement cost determined based on the price at the European Energy Exchange on the day they were credited to the
Company's account in the national register, i.e. EUR 25.59 per permit. Foreign currencies were translated in accordance with note 2 (f) using the fixed rate of
exchange on the first working day of the month in which they were credited to the Company's account. The use of allocated allowances covering estimated
emissions is recognised at the balance sheet date and has no impact on the profit and loss account. The balance of intangible fixed assets decreases and
replacement cost is charged to operating expenses and a liability arisen in respect of the subsidy is reduced and the use of subsidy is recognised as operating
revenues. The sale of allowances reduces the balance of intangible fixed assets, replacement cost is charged to operating expenses and the liability arisen in
respect of the subsidy is reduced accordingly and the use of subsidy is recognised as operating revenues (see note 19).
(b) Tangible fixed assets
Land
Buildings
Machinery
and
equipment
Motor
vehicles
Office
equip.
Works
of art
Low-value
tangible
FA
Tangible
FA under
constr.
Advances
paid
Total
Acquisition cost
Balance at 1. 1. 2006
747,811 7,863,009 4,661,588
70,849
2,044
331
28,595
75,660
6,862 13,456,749
Additions
32,238
83,380
141,841
5,053
127
–
–
39,915
19,449
322,003
Disposals
-9,730
-15,127
-27,885
-1,373
-142
–
-4,187
-1,170
-313
-59,927
Transfers
410
12,706
19,168
–
–
–
–
-31,095
-1,189
–
Balance at 31. 12. 2006
770,729 7,943,968 4,794,712
74,529
2,029
331
24,408
83,310
24,809 13,718,825
Accumulated depreciation *
Balance at 1. 1. 2006
– 3,782,056 2,989,989
59,392
1,503
–
28,595
–
– 6,861,535
Depreciation expense
–
172,593
192,108
5,559
88
–
–
–
–
370,348
Disposals
–
-8,931
-27,085
-1,074
-142
–
-4,187
–
–
-41,419
Transfers
–
811
-811
–
–
–
–
–
–
–
Balance at 31. 12. 2006
– 3,946,529 3,154,201
63,877
1,449
–
24,408
–
– 7,190,464
Net book value 1. 1. 2006
747,811 4,080,953 1,671,599
11,457
541
331
–
75,660
6,862 6,595,214
Net book value 31. 12. 2006
770,729 3,997,439 1,640,511
10,652
580
331
–
83,310
24,809 6,528,361
* Accumulated depreciation and net book value excluding the effect of an adjustment to fixed assets. As at 31 December 2006, adjustment to buildings amounted to TCZK 44,867
(2005 – TCZK 58,073) and adjustment to land amounted to TCZK 2,038 (2005 – TCZK 2,038).
In 2006, the major addition to tangible fixed assets was improvement of a K5 boiler and of a monitoring system of own consumption equipment in the heating
plant Male‰ice, oil transformer of the heating plant Male‰ice and a primary heating channel in the area of Prague 10, Leknínová – Topolová streets.
5. Leased assets
(a) Finance leases
The Company is not committed to payments under finance leases.
(b) Operating leases
The Company has operating leases for collectors, cables, cars, non-residential premises, land and gas bottles. The annual cost of these leases for 2006 was
MCZK 30 (2005 – MCZK 30), of which cables and collectors was MCZK 23 (2005 – MCZK 23).
6. Non-capitalised tangible and intangible fixed assets
In accordance with the accounting policy described in note 2 (a), the Company has charged to the profit and loss account certain tangible and intangible fixed
assets in the year that they were acquired. The cumulative acquisition cost of these tangible and intangible fixed assets which were still in use was as follows:
Balance at 31. 12.
Tangible fixed assets
Intangible fixed assets (software)
Total
2006
96,859
25,233
122,092
2005
84,735
22,152
106,887
45
7. Finanãní majetek
(a) Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách
Majetkové úãasti
Energotrans, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Celkem
* Jedná se o neauditované údaje.
Vlastnick˘
podíl
Poãet
akcií
100 %
100 %
100 %
511 000
39 970
–
Registrovaná sídla dcefiin˘ch spoleãností jsou následující:
Energotrans, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Partyzánská 7/1
Tfiebohostická 46/11
170 00 Praha 7
100 00 Praha 10
âeská republika
âeská republika
Nominální
Celkov˘
Vlastní
hodnota
zisk (+)
kapitál *
akcie v Kã ztráta (-) *
1 000 1 007 604 3 220 441
1 000
9 667
81 938
–
3 563
8 332
1 020 834 3 310 711
Pofiizovací
cena
Pfiijatá
dividenda
2006
Úãetní
hodnota
2005
Úãetní
hodnota
532 060
36 368
16 000
584 428
562 100
–
–
562 100
532 060
36 368
16 000
584 428
532 060
36 368
16 000
584 428
2006
Úãetní
hodnota
624
2005
Úãetní
hodnota
851
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
·kolní 162
277 11 Neratovice
âeská republika
(b) Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
HC Sparta Praha a.s.
Typ
investice
Úroková
sazba
2006
V˘nos
pÛjãka
7%
53
PÛjãka poskytnutá spoleãnosti HC Sparta Praha a.s. je splatná v ‰edesáti mûsíãních splátkách s poslední splátkou dne 15. kvûtna 2009.
46
(c) Krátkodobé cenné papíry a podíly
Krátkodobé cenné papíry a podíly pfiedstavují krátkodobé depozitní smûnky v celkové v˘‰i 1 581 000 tis. Kã (2005 – 826 000 tis. Kã). Tyto smûnky byly
vykázány v pfiehledu o penûÏních tocích v rámci penûÏních ekvivalentÛ k 31. prosinci 2006.
8. Zásoby
(a) Zásoby spoleãnosti k 31. prosinci 2006 tvofií zásoby materiálu a náhradních dílÛ ve v˘‰i 5 683 tis. Kã (2005 – 11 371 tis. Kã) a paliva ve v˘‰i 16 738 tis. Kã
(2005 – 38 687 tis. Kã).
(b) Inventurou provedenou k 31. prosinci 2006 bylo zji‰tûno sníÏení hodnoty pomaluobrátkov˘ch zásob na skladû. Z tohoto dÛvodu spoleãnost sníÏila opravnou
poloÏku vytvofienou v pfiedchozím období na 1 994 tis. Kã (2005 – 4 333 tis. Kã).
9. Pohledávky a závazky
(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahÛ ãiní 400 558 tis. Kã (2005 – 518 073 tis. Kã), ze kter˘ch 75 284 tis. Kã (2005 – 75 952 tis. Kã) pfiedstavují
pohledávky po lhÛtû splatnosti. Opravná poloÏka k pochybn˘m pohledávkám k 31. prosinci 2006 ãinila 35 966 tis. Kã (2005 – 37 658 tis. Kã).
Dlouhodobé pohledávky ãiní 33 361 tis. Kã (2005 – 34 541 tis. Kã). Pohledávka je z velké ãásti tvofiena dlouhodob˘mi zálohami zaplacen˘mi na odbûry
elektrické energie a vody.
Úãet dohadné poloÏky aktivní vykazuje k 31. prosinci 2006 zÛstatek ve v˘‰i 2 225 tis. Kã (2005 – 58 321 tis. Kã). ZÛstatek tvofií v˘nosy za sluÏby
související s pronájmem, provozem horkovodu, pojistn˘m plnûní a pfiefakturací telefonních hovorÛ. V rámci zÛstatku k 31. prosinci 2005 byla téÏ vykázána
dohadná poloÏka aktivní ve v˘‰i 55 448 tis. Kã z titulu prodeje dlouhodobého majetku.
(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahÛ ãiní 253 964 tis. Kã (2005 – 353 185 tis. Kã), ze kter˘ch 5 797 tis. Kã (2005 – 12 065 tis. Kã) pfiedstavují
závazky po lhÛtû splatnosti, tvofiené pozastávkami plateb z dÛvodu nedodûlkÛ.
Úãet dohadné poloÏky pasivní vykazuje k 31. prosinci 2006 zÛstatek ve v˘‰i 73 795 tis. Kã (2005 – 72 100 tis. Kã), ze kterého pfiedstavují
nevyfakturované dodávky vody a elektfiiny 33 856 tis. Kã (2005 – 36 808 tis. Kã) a 28 998 tis. Kã (2005 – 28 080 tis. Kã) pfiedstavují dosud nevyplacené
odmûny zamûstnancÛm spoleãnosti vztahující se k úãetnímu období roku 2006 (vãetnû nákladÛ na sociální a zdravotní poji‰tûní).
(c) V roce 2005 spoleãnost vykázala v rámci jin˘ch krátkodob˘ch závazkÛ závazek z titulu úrokového swapu ve v˘‰i 30 721 tis. Kã (2006 – 0 tis. Kã). Poslední
splátka byla uhrazena ve splatnosti 2. srpna 2006.
(d) Krátkodobé závazky vÛãi zamûstnancÛm k 31. prosinci 2006 ãiní 16 304 tis. Kã (2005 – 16 599 tis. Kã).
7. Investments
(a) Investments in group undertakings
Ownership interests
Energotrans, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Total
* Unaudited figures.
% ownership
Shares
held
100%
100%
100%
511,000
39,970
–
The registered offices of the subsidiaries are as follows:
Energotrans, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Partyzánská 7/1
Tfiebohostická 46/11
170 00 Praha 7
100 00 Praha 10
Czech Republic
Czech Republic
Nominal
Total
Equity * Acquisition
value of profit (+)
cost
a share
loss (-) *
in CZK
1,000 1,007,604 3,220,441
532,060
1,000
9,667
81,938
36,368
–
3,563
8,332
16,000
1,020,834 3,310,711
584,428
Dividends
received
2006
Book
value
2005
Book
value
562,100
–
–
562,100
532,060
36,368
16,000
584,428
532,060
36,368
16,000
584,428
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
·kolní 162
277 11 Neratovice
Czech Republic
(b) Other long-term investments
HC Sparta Praha a.s.
Type of an
investment
loan
Interest
rate
7%
2006
2006
2005
Revenue Book value Book value
53
624
851
A loan granted to HC Sparta Praha a.s. is payable in sixty monthly instalments. The last instalment is due on 15 May 2009.
(c) Short-term securities and ownership interests
Short-term securities and ownership interests comprise short-term depository promissory notes of TCZK 1,581,000 (2005 – TCZK 826,000). As at 31 December 2006,
these were recognised as cash equivalents in the cash flow statement.
8. Inventories
(a) As at 31 December 2006, inventories comprise raw materials and spare parts of TCZK 5,683 (2005 – TCZK 11,371) and fuel of TCZK 16,738
(2005 – TCZK 38,687).
(b) At the stock-take held on 31 December 2006, a decrease in slow-moving inventories was identified. Accordingly, an adjustment created in the prior period was
reduced to TCZK 1,994 (2005 – TCZK 4,333).
9. Receivables and payables
(a) Short-term trade receivables total TCZK 400,558 (2005 – TCZK 518,073), of which TCZK 75,284 (2005 – TCZK 75,952) is overdue. An adjustment for
doubtful accounts of TCZK 35,966 (2005 – TCZK 37,658) has been set up at 31 December 2006 to adjust for receivables which may uncollectible.
Long-term trade receivables total TCZK 33,361 (2005 – TCZK 34,541). The major part of these receivables relates to long-term advances for electricity and
water supplies.
Estimated receivables total TCZK 2,225 (2005 – TCZK 58,321). The balance consists of revenues from services relating to lease, operation of hot water pipe,
insurance claims and rebilling of telephone calls. The balance as at 31 December 2005 also includes an estimated receivable of TCZK 55,448 relating to the
sale of fixed assets.
(b) Short-term trade accounts payable total TCZK 253,963 (2005 – TCZK 353,185), of which TCZK 5,797 (2005 – TCZK 12,065) is overdue, comprising
payments suspended due to uncompleted works.
Estimated payables total TCZK 73,795 (2005 – TCZK 72,100), of which TCZK 33,856 (2005 – TCZK 36,808) represent invoiced deliveries of water and
electricity and TCZK 28,998 (2005 – TCZK 28,080) are unpaid bonuses to employees relating to 2006 including social security and health insurance
expenses.
(c) Included in other short-term liabilities as at 31 December 2005 is a liability arising on an interest rate swap contract of TCZK 30,721 (2006 – TCZK 0).
The last payment was settled when due, on 2 August 2006.
(d) Short-term payables to employees total TCZK 16,304 (2005 – TCZK 16,599).
47
10. Opravné poloÏky
Opravná poloÏka
k dlouhodobému
hmotnému majetku
60 111
1 608
-14 814
46 905
ZÛstatek 1. 1. 2006
Tvorba
âerpání
ZÛstatek 31. 12. 2006
Opravná poloÏka
k zásobám
Opravná poloÏka
k pohledávkám
Celkem
4 333
–
-2 339
1 994
38 841
13 724
-2 447
50 118
103 285
15 332
-19 600
99 017
11. Základní kapitál
Základní kapitál
4 147 877
-9 544
ZÛstatek k 1. 1. 2006 a k 31. 12. 2006: 4 147 877 akcií na majitele o nominální hodnotû 1 000 Kã
Vlastní akcie k 31. 12. 2006
Rozhodnutím valné hromady konané dne 27. kvûtna 2005 se mûní usnesení valné hromady ze dne 7. kvûtna 2003 tak, Ïe vlastní akcie budou ponechány
v majetku spoleãnosti s omezením na 10 let od jejich nabytí.
12. Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu
Pfiehled pohybÛ vlastního kapitálu
48
ZÛstatek k 1. 1. 2006
Pfiídûly fondÛm
Ostatní pfiírÛstky
âerpání fondÛ
Zisk za rok 2006
ZÛstatek k 31. 12. 2006
Základní
kapitál
Vlastní
akcie
4 147 877
–
–
–
–
4 147 877
-9 544
–
–
–
–
-9 544
Ostatní
Zisk Nerozdûlen˘
kapitál.
bûÏného
zisk
fondy
období
64 322 1 002 845
934 872
– -1 002 845
935 660
–
–
–
-4 094
–
–
– 1 330 140
–
60 228 1 330 140 1 870 532
Zákon.
rezervní
fond
661 718
50 143
–
–
–
711 861
Sociál.
fond
Celkem
19 587 6 821 677
17 042
–
1 462
1 462
-16 800
-20 894
– 1 330 140
21 291 8 132 385
âerpání ostatních kapitálov˘ch fondÛ pfiedstavuje majetek vydan˘ spoleãností s ohledem na uplatnûn˘ restituãní nárok.
13. Rezervy
opravy
a udrÏování
‰kody
z exhalací
ZÛstatek k 1. 1. 2006
165 021
Tvorba
62 750
PouÏití
-37 284
Zúãtování
-26 306
ZÛstatek k 31. 12. 2006
164 181
* Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ je v rozvaze sníÏena o pohledávku z titulu placen˘ch záloh na daÀ z pfiíjmÛ.
113
550
–
–
663
Rezerva na
soudní
daÀ
spory z pfievodu
nemovitostí
17 494
5 761
13 273
453
-850
-3 336
–
–
29 917
2 878
Celkem
povolenky
daÀ
z pfiíjmÛ *
–
17 306
–
–
17 306
5 296
173 629
-104 100
-9
74 816
193 685
267 961
-145 570
-26 315
289 761
14. Bankovní úvûry
2006
Splatnost
Splátkov˘
kalendáfi
Úrok.
sazba
ZÛstatek k
31. 12. 2006
Splatno
do 1 roku
Splatno
do 5 let
A
30. 6. 2007
ãtvrtletnû
25 000
25 000
–
B
3. 12. 2008
splaceno
jednorázovû
jednorázovû
PRIBOR 3M
+ 0,45 %
PRIBOR 3M
+ 0,35 %
3,75 %
Splatno
v násl.
letech
–
–
–
–
–
300 000
325 000
–
25 000
300 000
300 000
–
–
C
ZÛstatek k 31. 12. 2006
17. 12. 2008
10. Adjustments
Adjustments to tangible
fixed assets
60,111
1,608
-14,814
46,905
Balance at 1. 1. 2006
Additions
Releases
Balance at 31. 12. 2006
Adjustments
to inventory
4,333
–
-2,339
1,994
Adjustments
to receivables
38,841
13,724
-2,447
50,118
Total
103,285
15,332
-19,600
99,017
11. Share capital
Registered capital
4,147,877
-9,544
Balance at 1. 1. 2006 and 31. 12. 2006: 4,147,877 bearer shares at CZK 1,000 per share
Own shares at 31. 12. 2006
The general meeting held on 27 May 2005 revoked the decision of the general meeting from 7 May 2003 and decided that own shares will be recognised as
assets for 10 years from their acquisition.
12. Changes in equity
Movement in the individual components of equity
Balance at 1. 1. 2006
Additions to funds
Other additions
Reductions of funds
Profit for 2006
Balance at 31. 12. 2006
Registered
capital
Own
shares
4,147,877
–
–
–
–
4,147,877
-9,544
–
–
–
–
-9,544
Other Profit (loss)
capital
for the
contrib.
current
period
64,322 1,002,845
– -1,002,845
–
–
-4,094
–
– 1,330,140
60,228 1,330,140
Retained
earnings
Statut.
reserve
fund
934,872
935,660
–
–
–
1,870,532
661,718
50,143
–
–
–
711,861
Soc.
fund
Total
19,587 6,821,677
17,042
–
1,462
1,462
-16,800
-20,894
– 1,330,140
21,291 8,132,385
Reductions in other capital contributions comprise assets handed over by the Company based on a restitution claim.
13. Provisions
Balance at 1. 1. 2006
Additions
Use
Release
Balance at 31. 12. 2006
* The income tax provision is reduced by a receivable from income tax prepayments.
repairs
and
mainten.
165,021
62,750
-37,284
-26,306
164,181
pollution
damage
113
550
–
–
663
Provision for
litigations
real allowances
estate
transfer
17,494
5,761
–
13,273
453
17,306
-850
-3,336
–
–
–
–
29,917
2,878
17,306
Total
income
tax *
5,296
173,629
-104,100
-9
74,816
193,685
267,961
-145,570
-26,315
289,761
14. Bank loans
2006
A
30. 6. 2007
Payment
schedule
quarterly
B
3. 12. 2008
settled in 2007
17. 12. 2008
one-off payment
C
Balance at 31. 12. 2006
Due on
Interest
rate
PRIBOR 3M
+ 0.45%
PRIBOR 3M
+ 0.35%
3.75%
Balance at
31. 12. 2006
25,000
Due within
1 year
25,000
Due within
5 years
–
Due in
following years
–
–
–
–
–
300,000
325,000
–
25,000
300,000
300,000
–
–
49
2005
Splatnost
Splátkov˘
kalendáfi
Úrok.
sazba
ZÛstatek k
31. 12. 2005
Splatno
do 1 roku
Splatno
do 5 let
A
30. 6. 2007
ãtvrtletnû
75 000
50 000
25 000
B
3. 12. 2008
ãtvrtletnû
180 000
60 000
120 000
–
17. 12. 2008
jednorázovû
PRIBOR 3M
+ 0,45 %
PRIBOR 3M
+ 0,35 %
3,75 %
Splatno
v násl.
letech
–
300 000
555 000
–
110 000
300 000
445 000
–
–
C
ZÛstatek k 31. 12. 2005
Tyto úvûry jsou zaji‰tûny následovnû:
A
B
C
Celkem
ZÛstatková hodnota
zaji‰tûní
–
dluÏná ãástka
–
–
bez zaji‰tûní
vlastní bianko smûnka
bez zaji‰tûní
ZÛstatek úvûru k
31. 12. 2006
31. 12. 2005
25 000
75 000
–
180 000
300 000
300 000
325 000
555 000
15. Informace o trÏbách
Spoleãnost vyrábí jako hlavní produkty teplo a elektrickou energii. Vzhledem k charakteru v˘roby nemá spoleãnost v˘nosy realizované v zahraniãí. Prodeje byly
v letech 2006 a 2005 následující:
Prodej tepla
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
Prodej elektfiiny
50
Ostatní prodeje
Celkem
TrÏby v tuzemsku
4 866 477
4 615 914
237 132
213 665
125 862
131 534
5 229 471
4 961 113
16. Informace o spfiíznûn˘ch osobách
(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahÛ
V pohledávkách a závazcích, popsan˘ch v bodû 9, jsou obsaÏeny i následující zÛstatky úãtÛ t˘kající se vztahÛ k podnikÛm ve skupinû:
Energotrans, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Celkem
Pohledávky k 31. 12.
2006
2005
11 529
10 752
95
740
235
289
11 859
11 781
Závazky k 31. 12.
2006
22 174
17 569
–
39 743
2005
39 630
21 602
–
61 232
Kromû v˘‰e uveden˘ch krátkodob˘ch závazkÛ a pohledávek má spoleãnost vÛãi spoleãnosti Energotrans, a.s., závazek z poskytnutého úvûru ve v˘‰i 400 000 tis. Kã
(2005 – 400 000 tis. Kã – vykázan˘ jako dlouhodob˘ závazek). Úvûr je splatn˘ jednorázovû ke dni 5. února 2007 a v rozvaze je vykázán jako krátkodob˘
závazek.
(b) TrÏby a nákupy
TrÏby za rok
Energotrans, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Celkem
2006
642 267
6 286
2 519
651 072
Nákupy za rok
2005
533 633
4 771
10 030
548 434
2006
1 232 580
110 765
–
1 343 345
2005
1 183 755
124 895
3
1 308 653
V hodnotû trÏeb je obsaÏena pfiijatá dividenda ze spoleãnosti Energotrans, a.s., ve v˘‰i 562 100 tis. Kã (2005 – 444 059 tis. Kã), ze spoleãnosti TERMONTA
PRAHA a.s. ve v˘‰i 0 tis. Kã (2005 – 2 798 tis. Kã) a podíl na zisku ze spoleãnosti Teplo Neratovice, spol. s r.o., ve v˘‰i 0 tis. Kã (2005 – 7 000 tis. Kã).
2005
Due on
Payment
schedule
Interest
rate
Balance at
31. 12. 2005
Due within
1 year
Due within
5 years
A
30. 6. 2007
quarterly
75,000
50,000
25,000
B
3. 12. 2008
quarterly
180,000
60,000
120,000
–
17. 12. 2008
one-off payment
PRIBOR 3M
+ 0.45%
PRIBOR 3M
+ 0.35%
3.75%
Due in
following
years
–
300,000
555,000
–
110,000
300,000
445,000
–
–
C
Balance at 31. 12. 2005
These bank loans are secured as follows:
A
B
C
Total
Net book value
of security
–
amount due
–
–
unsecured
blank promissory note
unsecured
Balance of the loan at
31. 12. 2006
31. 12. 2005
25,000
75,000
–
180,000
300,000
300,000
325,000
555,000
15. Segment information
The Company produces heat and electricity. Due to the nature of its production, there are no sales generated abroad. The sales in 2006 and 2005 were as
follows:
Sale of heat
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
Sale of electricity
Other sales
Total
Domestic sales
4,866,477
4,615,914
237,132
213,665
125,862
131,534
5,229,471
4,961,113
16. Segment information
(a) Trade receivables and payables
The following related party balances are included in the trade receivables and payables described in note 9 above:
Energotrans, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Total
Receivables at 31. 12.
2006
2005
11,529
10,752
95
740
235
289
11,859
11,781
Payables at 31. 12.
2006
22,174
17,569
–
39,743
2005
39,630
21,602
–
61,232
In addition to short-term receivables and payables, the Company has a payable of TCZK 400,000 (2005 – TCZK 400,000 – shown as long-term liability) to
Energotrans, a.s. arisen on the loan granted. The loan is payable on a one-off basis on 5 February 2007 and is shown as short-term liability in the balance sheet.
(b) Sales and purchases
Sales for year
Energotrans, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Total
2006
642,267
6,286
2,519
651,072
Purchases for year
2005
533,633
4,771
10,030
548,434
2006
1,232,580
110,765
–
1,343,345
2005
1,183,755
124,895
3
1,308,653
The balance of sales comprises dividends received from Energotrans, a.s. of TCZK 562,100 (2005 – TCZK 444,059), from TERMONTA PRAHA a.s. of TCZK 0
(2005 – TCZK 2,798) and profit shares from Teplo Neratovice, spol. s r.o. of TCZK 0 (2005 – TCZK 7,000).
51
(c) Odmûny a pÛjãky ãlenÛm statutárních a dozorãích orgánÛ
Pfiedstavenstvo
Poãet ãlenÛ
Odmûny
2006
4
2 700
Dozorãí rada
2005
4
2 768
2006
5
1 300
2005
4
1 332
âlenové vrcholového vedení pouÏívají sluÏební automobily i k soukrom˘m úãelÛm.
Valná hromada konaná dne 9. ãervna 2006 nerozhodla o v˘platû odmûn ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti, ãástka ve v˘‰i naposledy schválené valnou hromadou je
zaúãtována jako dohadná poloÏka v nákladech období 2006, která bude vypofiádána po rozhodnutí valné hromady.
(d) Faktick˘ koncern
Spoleãnost nemá se sv˘mi akcionáfii uzavfienu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemn˘ch vztazích bude souãástí v˘roãní zprávy. Spoleãnost nemá uzavfieny ovládací
smlouvy s dcefiin˘mi spoleãnostmi.
17. Zamûstnanci a vedoucí pracovníci
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ a vedoucích pracovníkÛ a osobní náklady za rok 2006 a 2005:
2006
Zamûstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
2005
52
Zamûstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Poãet
zamûstnancÛ
752
6
758
Mzdové
náklady
269 636
11 188
280 824
Náklady na
sociální zabezpeãení
92 534
3 914
96 448
Sociální
náklady
11 574
619
12 193
Poãet
zamûstnancÛ
757
8
765
Mzdové
náklady
256 057
16 320
272 377
Náklady na
sociální zabezpeãení
88 011
5 548
93 559
Sociální
náklady
11 099
1 036
12 135
18. Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní
Závazky ze sociálního zabezpeãení, pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti a zdravotního poji‰tûní ãiní 9 257 tis. Kã (2005 – 9 594 tis. Kã), ze kter˘ch
6 519 tis. Kã (2005 – 6 774 tis. Kã) pfiedstavují splatné závazky ze sociálního zabezpeãení a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti a 2 738 tis. Kã
(2005 – 2 820 tis. Kã) pfiedstavují splatné závazky ze zdravotního poji‰tûní.
19. Pfiíjmy z prodeje povolenek
Spoleãnost obchoduje s alokovan˘mi povolenkami na emise CO2. Zisk z prodeje povolenek ãiní 276 748 tis. Kã (2005 – 82 585 tis. Kã). NárÛst v roce 2006 je
zpÛsoben zv˘‰en˘m prodejem povolenek z dÛvodu oãekávaného pfiebytku na konci tfiíletého alokaãního období a z dÛvodu pfiedpokládaného poklesu jejich trÏní
hodnoty.
20. Stát – daÀové závazky, dotace a pohledávky
DaÀové závazky ãiní 3 021 tis. Kã (2005 – 77 740 tis. Kã), ze kter˘ch 0 tis. Kã pfiedstavuje dotace na emisní povolenky (2005 – 74 324 tis. Kã) a 3 021 tis. Kã
(2005 – 3 416 tis. Kã) pfiedstavují splatné závazky z danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob.
DaÀové pohledávky pfiedstavuje pohledávka z danû z pfiidané hodnoty ve v˘‰i 90 851 tis. Kã (2005 – 119 615 tis. Kã) a pfieplatek silniãní danû.
21. DaÀ z pfiíjmÛ
(a) Splatná
Splatná daÀ z pfiíjmÛ zahrnuje odhad danû za zdaÀovací období 2006 ve v˘‰i 173 629 tis. Kã (2005 – 104 100 tis. Kã) a upfiesnûní odhadu danû za zdaÀovací
období 2005 – sníÏení o 28 199 tis. Kã (2005 – zv˘‰ení o 1 246 tis. Kã).
(c) Remuneration and loans provided to directors and supervisory board members
Board of directors
Number of members
Fees
2006
4
2,700
Supervisory board
2005
4
2,768
2006
5
1,300
2005
4
1,332
Members of management use the Company's vehicles both for business and private purposes.
The general meeting held on 9 June 2006 did not approve the payment of bonuses to members of statutory bodies. The amount most recently approved by the
general meeting is recognized as estimated payable in the 2006 expenses and will be paid once the general meeting approves the payment.
(d) Group relations
The Company has not concluded a controlling agreement with its shareholders. A report on relations between related parties will be a part of the annual report.
The Company has not concluded a controlling agreement with its subsidiaries.
17. Employees and executives
The average number of employees and executives and remuneration paid for the years ended 31 December 2006 and 31 December 2005 are as follows:
2006
Employees
Executives
Total
2005
Employees
Executives
Total
Number of
employees
Wages and
salaries
752
6
758
269,636
11,188
280,824
Number of
employees
Wages and
salaries
757
8
765
256,057
16,320
272,377
Social security
and health
insurance expenses
92,534
3,914
96,448
Social
expenses
Social security
and health
insurance expenses
88,011
5,548
93,559
Social
expenses
11,574
619
12,193
11,099
1,036
12,135
18. Social security and health insurance liabilities
Social security liabilities, state employment policy contribution and health insurance liabilities total TCZK 9,257 (2005 – TCZK 9,594), of which TCZK 6,519
(2005 – TCZK 6,774) is social security liabilities and state employment policy contribution and TCZK 2,738 (2005 – TCZK 2,820) is health insurance liabilities.
19. Income from the sale of allowances
The Company trades with allocated allowances. Gain from the sale of allowances is TCZK 276,748 (2005 – TCZK 82,585). The increase is attributable to growth
in sales of allowances on the ground of anticipated surplus at the end of the three-year's allocation period and due to expected decline in their market price.
20. Tax liabilities and assets
Tax liabilities amount to TCZK 3,021 (2005 – TCZK 77,740), of which TCZK 0 is a subsidy for allowances (2005 – TCZK 74,324) and TCZK 3,021
(2005 – TCZK 3,416) is personal income tax due.
Tax assets relate to a receivable from value added tax of TCZK 90,851 (2005 – TCZK 119,615) and overpaid corporate income tax.
21. Income tax
(a) Current tax
This comprises the current income tax for 2006 of TCZK 173,629 (2005 – TCZK 104,100) and an adjustment of tax estimate for 2005 – decrease of
TCZK 28,199 (2005 – increase of TCZK 1,246).
53
(b) OdloÏená
Vykázané odloÏené daÀové pohledávky a závazky:
Dlouhodob˘ majetek
Dlouhodob˘ majetek – opravná poloÏka
Pohledávky
Zásoby
Rezervy
Sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní k odmûnám – dohadná poloÏka
OdloÏená daÀová (pohledávka)/závazek
Pohledávky
2006
2005
–
–
11 257
14 427
3 296
3 403
479
1 040
12 183
5 608
1 804
1 747
29 019
26 225
Závazky
2006
2005
-427 072 -351 525
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-427 072 -351 525
Rozdíl
2006
-75 547
-3 170
-107
-561
6 575
57
-72 573
2005
-66 148
1 719
-1 078
-868
1 361
100
-64 914
V souladu s úãetními postupy uveden˘mi v bodû 2 (i) byla pro v˘poãet odloÏené danû pouÏita daÀová sazba 24 % (2005 – 24 %).
22. MoÏné budoucí závazky
54
(a) Budoucí závazky související s rozvojem a modernizací v˘robního zafiízení spoleãnosti se v následujícím roce pfiedpokládají ve v˘‰i 460 mil. Kã.
(b) Na spoleãnost byly v minulosti podány Ïaloby o náhradu ‰kod zpÛsoben˘ch exhalacemi. Hodnota sporÛ, ze kter˘ch mohou plynout spoleãnosti budoucí
závazky, ãiní 663 tis. Kã. Toto riziko je kryto vytvofienou rezervou ve 100% v˘‰i.
(c) Rozhodnutím Nejvy‰‰ího soudu bylo zru‰eno pravomocné rozhodnutí, na základû kterého bylo Fondem národního majetku âeské republiky prostfiednictvím
spoleãnosti vydáno 72 533 ks akcií spoleãnosti oprávnûn˘m akcionáfiÛm nebo jejich právním nástupcÛm. Ve sporech, které se t˘kají akcionáfisk˘ch Ïalob,
nelze jednoznaãnû vyjádfiit míru rizika pro spoleãnost. V souãasné dobû bylo ve vûci zahájeno fiízení na základû vzájemného návrhu obou stran. Spory jsou
v poãáteãním fiízení a v pfiípadû pravomocného rozhodnutí soudÛ v neprospûch spoleãnosti budou vyuÏity ve‰keré moÏné prostfiedky v rámci fiádného odvolacího
fiízení. V dané problematice není pro srovnání judikatura, která by mohla b˘t pouÏita pro kvalifikované posouzení v˘voje a rozsahu dopadu na spoleãnost.
Vzhledem k dosavadnímu v˘voji sporÛ a postavení spoleãnosti jako prostfiedníka nebyla na tento spor tvofiena rezerva.
d) Na spoleãnost byly podány Ïaloby z rÛzn˘ch titulÛ (náhrady z titulu vûcn˘ch bfiemen, restituãní nároky, reklamace odbûru tepla, v˘plata dividend).
Nejv˘znamnûj‰ími spory ve v˘‰i 17 370 tis. Kã jsou spory, ve kter˘ch uplatÀují Ïalobci nároky na v˘platu dividend za roky 2000 aÏ 2004 jako právo
akcionáfie, kterému byly na základû pravomocného rozsudku vráceny akcie, jeÏ mûl podle rozsudku v drÏení neoprávnûnû FNM âR. Rizika z otevfien˘ch
soudních sporÛ jsou kryta vytvofienou rezervou ve v˘‰i 29 917 tis. Kã (2005 – 17 494 tis. Kã).
(e) Spoleãnost poskytla záruku za spoleãnost Energotrans, a.s., bance ve formû avalované smûnky ve v˘‰i 855 000 tis. Kã.
23. V˘znamná následná událost
V prÛbûhu ledna 2007 rozhodl prvoinstanãní soud v prvním ze sporÛ o v˘platu dividend popsan˘ch v bodû 22 (d). Soud rozhodl ve prospûch Ïalobce, rozhodnutí
soudu dosud nebylo doruãeno a není pravomocné.
(b) Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities:
Assets
Fixed assets
Adjustment to fixed assets
Receivables
Inventories
Provisions
Social security and health insurance related to bonuses – estimated receivable
Tax (assets)/liabilities
2006
–
11,257
3,296
479
12,183
1,804
29,019
2005
–
14,427
3,403
1,040
5,608
1,747
26,225
Liabilities
2006
2005
-427,072 -351,525
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-427,072 -351,525
Net
2006
-75,547
-3,170
-107
-561
6,575
57
-72,573
2005
-66,148
1,719
-1,078
-868
1,361
100
-64,914
In accordance with the accounting policy described in note 2 (i), a tax rate of 24% (2005 – 24%) was used to calculate deferred tax.
22. Contingencies and commitments
(a) Future liabilities relating to development and modernisation of production facility are estimated to amount to MCZK 460.
(b) The Company was a defendant in lawsuits alleging pollution damages caused by the Company. Future liabilities arising from the lawsuits might amount to
TCZK 663. A 100% provision was established to cover the risk.
(c) The Supreme Court revoked the final and conclusive judgement based on which the Czech National Property Fund issued 72,533 shares to eligible
shareholders or their legal successors. The risks in respect of actions filed by shareholders cannot be reliably determined. The present proceedings have been
started based on the joint petition of the parties concerned. Disputes are in their initial phase and if the final judgement is unfavourable, the Company will
make every effort to appeal the judgement. No prior judicial decisions based on which a qualified estimate of the development and implications of the
potential unfavourable decision could be made is available. Taking into account the present development of the lawsuits and the position of the Company as
a mediator, no provision has been established.
(d) The Company is a defendant in a number of lawsuits for various reasons (damages payable from easements, restitution claims, claims from customers for
incorrect billings, dividend payments). The most significant lawsuits amount to TCZK 17,370. The plaintiff – the shareholder to whom shares previously
unlawfully held by the Czech National Property Fund have been returned by a final and conclusive judgement of the court – claims the payment of dividends
for a period from 2000 to 2004 as an inherent shareholder's right. A provision of TCZK 29,917 (2005 – TCZK 17,494) has been established to cover the
risks from pending lawsuits.
(e) The Company provided a guarantee for Energotrans, a.s. in the form of a co-accepted bill of exchange of TCZK 855,000.
23. Material subsequent event
In January 2007, the court of first instance ruled on the dispute concerning the payment of dividends described in note 22 (d). The court's judgment has been in
favour of the plaintiff, has not been served and has not been rendered final and conclusive.
55
Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami
V souladu s ust. § 66a odst. 9 obchodního zákoníku zpracovalo pfiedstavenstvo spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládan˘mi touto ovládající osobou, tj. mezi propojen˘mi osobami, ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za úãetní období
roku 2006.
Ovládaná osoba: PraÏská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, Iâ 45273600
Ovládající osoba: International Power Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSâ 532 13, Iâ 45534292 (dále téÏ jen „IPO“)
PraÏská teplárenská Holding a.s., Partyzánská 1, Praha 7, Iâ 26416808
I. Osoba ovládající: International Power Opatovice, a.s.
Osoba ovládající dle svého vyjádfiení pfiímo ovládá vyjma uvedené spoleãnosti tyto osoby:
Název spoleãnosti
EOP&HOKA, s.r.o.
REATEX a.s.
VAHO s.r.o.
Sídlo
Pardubice, areál International Power Opatovice, a.s., PSâ 532 13
Hradec Králové, ·imkova 1224, PSâ 500 03
Pardubice 2, areál International Power Opatovice, a.s., PSâ 532 13
Podíl IPO k 31. 12. 2006
99,78 %
100,00 %
100,00 %
Iâ
49815172
60917865
64792030
Osoba ovládaná nemá s tûmito propojen˘mi osobami Ïádné obchodní vztahy.
IPO byla v níÏe uveden˘ch obdobích ovládána níÏe uveden˘mi osobami. Ty jsou dle ustanovení § 66b odst. 2 písmeno b) osobami jednajícími ve shodû s IPO,
a tudíÏ vykonávaly na PT rozhodující vliv nepfiímo.
Ovládající osoba: International Power Holdings B.V.
Se sídlem: Nizozemsko, 1075HH, Amsterdam, De Lairessestraat 111–115
Zapsaná v obchodním rejstfiíku Obchodní a prÛmyslové komory pro Amsterdam, ãíslo vloÏky 34164316.
Tato spoleãnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2006 do 19. fiíjna 2006 na základû pfiímého disponování 99,08 % hlasovacích práv IPO a od 20. fiíjna 2006
do 31. prosince 2006 na základû pfiímého disponování 100 % hlasovacích práv IPO.
56
Ovládající osoba: National Power International Holdings B.V.
Se sídlem: Nizozemsko, 1007JB Amsterdam, P.O.BOX 7067
Zapsaná v obchodním rejstfiíku Obchodní a prÛmyslové komory pro Amsterdam, ãíslo vloÏky 33240599.
Tato spoleãnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 na základû pfiímého disponování 100,00 % hlasovacích práv International Power
Holdings B.V.
Ovládající osoba: National Power International Holdings
Se sídlem: Velká Británie, EC4V4DP, Lond˘n, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registrovaná pod ãíslem: 02767875
Tato spoleãnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 na základû pfiímého disponování 100,00 % hlasovacích práv National Power
International Holdings B.V.
Ovládající osoba: International Power Plc
Se sídlem: Velká Británie, EC4V4DP, Lond˘n, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registrovaná pod ãíslem: 02366963
Tato spoleãnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 na základû pfiímého disponování 100,00 % hlasovacích práv National Power
International Holdings.
Report on Related Parties
In accordance with the provisions of Section 66 (9) of the Commercial Code, the Board of Directors of PraÏská teplárenská a.s. has drawn up this Report on
Relations between the Controlling and Controlled Party and among other parties controlled by this Controlling Party, i.e. among related parties as defined under
Section 66 (9) of the Commercial Code, for the accounting period of 2006.
Controlled Party: PraÏská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, Iâ 45273600
Controlling Party: International Power Opatovice, a.s., Opatovice n. Labem, Pardubice 2, PSâ 532 13, Iâ 45534292 (hereinafter also referred to as “IPO”)
PraÏská teplárenská Holding a.s., Partyzánská 1, Praha 7, Iâ 26416808
I. Controlling party: International Power Opatovice, a.s.
According to its own statement, the Controlling Party controls the following parties in addition to those set forth above:
Company
EOP&HOKA, s.r.o.
REATEX a.s.
VAHO s.r.o.
Registered address
IPO’s stake on 31. 12. 2006
Pardubice, the compound of International Power Opatovice, a.s., PSâ 532 13
99.78%
Hradec Králové, ·imkova 1224, PSâ 500 03
100.00%
Pardubice 2, The compound of International Power Opatovice, a.s., PSâ 532 13
100.00%
Iâ (ID No.)
49815172
60917865
64792030
The Controlled Party has no commercial relations with these affiliated parties.
During the periods in question, IPO was controlled by the parties set forth below. According to Section 66b (2) (b), these parties are classified as parties acting in
concert with IPO and as such they exercised indirect controlling influence over PraÏská teplárenská a.s.
Controlling Party: International Power Holdings B.V.
Seat: Netherlands, 1075HH, Amsterdam, De Lairessestraat 111–115
Recorded in the Company's Register of the Amsterdam Chamber of Commerce and Industry, entry No. 34164316.
This company was a Controlling Party from 1 January 2006 to 19 October 2006 based on its direct possession of 99.08% of the voting rights associated with IPO
and after 20 October 2006 until 31 December 2006 on its direct possession of 100% IPO voting rights.
Controlling Party: National Power International Holdings B.V.
Seat: Netherlands, 1007 JB, Amsterdam, P.O.BOX 7067
Recorded in the Company's Register of the Amsterdam Chamber of Commerce and Industry, entry No. 33240599.
This company was a Controlling Party from 1 January 2006 to 31 December 2006 based on its direct possession of 100.00% of the voting rights associated with
the shares of International Power Holdings B.V.
Controlling Party: National Power International Holdings
Seat: Great Britain, EC4V4DP, London, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registration number: 02767875
This company was a Controlling Party from 1 January 2006 to 31 December 2006 based on its direct possession of 100.00% of the voting rights associated with
the shares of National Power International Holdings B.V.
Controlling Party: International Power Plc (“IPR plc.”)
Seat: Great Britain, EC4V4DP, London, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registration number: 02366963
This company was a Controlling Party from 1 January 2006 to 31 December 2006 based on its direct possession of 100.00% of the voting rights associated with
the shares of National Power International Holdings Ltd.
57
II. Osoba ovládající: PraÏská teplárenská Holding a.s.
Ovládající osobou spoleãnosti PraÏská teplárenská Holding a.s. je hlavní mûsto Praha se sídlem Mariánské námûstí 2, 110 01 Praha 1. Hlavní mûsto Praha nemá
ovládající osobu.
Hlavní mûsto Praha mûlo k 31. 12. 2006 majetkovou úãast v následujících spoleãnostech:
Název spoleãnosti
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Kolektory Praha, a.s
Kongresové centrum Praha, a.s.
Obchodní spoleãnost Praha – ãisté mûsto, a.s.
Obecní dÛm, a.s.
PraÏská energetika Holding a.s.
PraÏská plynárenská Holding a.s.
PraÏská teplárenská Holding a.s.
PraÏská vodohospodáfiská spoleãnost a.s.
PraÏské sluÏby, a.s.
TCP – Vidoule a.s.
TRADE CENTRE PRAHA a.s. (TCP)
Sídlo
Praha 9, Sokolovská 217/42
Praha 9, Pe‰lova 3, ãp. 341
Praha 4, 5. kvûtna 65
Praha 1, Celetná 29
Praha 1, námûstí Republiky 1090/5
Praha 10, Na Hroudû 4
Praha 4, U Plynárny 500
Praha 7, Partyzánská 1
Praha 1, Cihelná 4, PSâ 118 00
Praha 9, Pod ·ancemi 444/1
Praha 2, Blanická 28
Praha 2, Blanická 1008/28
Podíl HMP k 31. 12. 2006
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
51 %
51 %
51 %
92,01 %
71,84 %, resp. 76,92 %
98,09 %
89,67 %
Iâ
00005886
26714124
63080249
63080664
27251918
26428059
26442272
26416808
25656112
60194120
25649329
00409316
Podíl PraÏské teplárenské a.s. (%)
100,00
100,00
100,00
Iâ
47116234
47115726
49827316
III. Osoby propojené
Ostatní osoby propojené s ovládanou osobou nepfiím˘m ovládáním ovládajících osob:
58
Název spoleãnosti
TERMONTA PRAHA a.s.
Energotrans, a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Sídlo
Praha 10, Tfiebohostická 46/11
Praha 7, Partyzánská 7/1
Neratovice, ·kolní 162
IV. Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími
Název ovládající osoby
PraÏská teplárenská Holding a.s.
jako nájemce
International Power Opatovice, a.s.,
jako odbûratel
Pfiedmût smlouvy
Nájemní smlouva, kanceláfi 522
v admin. budovû PraÏské teplárenské a.s.
vã. dodatku ã. 1
a dodatku ã. 2
Servisní smlouva na opravy, kalibraci
a ovûfiování mûfiiãÛ tepla a jejich komponentÛ
Uzavfi. sml./Doba plnûní
z 15. 2. 2001
doba neurãitá
z 15. 2. 2004
z 27. 6. 2005
z 12. 8. 2005
doba urãitá
31. 12. 2006
V. Pfiehled smluvních vztahÛ s nepfiím˘m ovládáním spoleãnosti
Spoleãnost
Hlavní mûsto Praha
jako pronajímatel
Mûstská ãást Praha-LetÀany
jako pronajímatel
Hlavní mûsto Praha
jako pronajímatel
Hlavní mûsto Praha
jako vlastník
Hlavní mûsto Praha
Kolektory Praha a.s.
jako správce, PT – uÏivatel
Kolektory Praha a.s.
jako nájemce
Pfiedmût smlouvy
Nájemní smlouva na umístûní technolog. zafiízení PT
v objektech pronajímatele
vã. dodatku ã. 1, 2
Smlouva o nájmu v˘mûníkov˘ch stanic v ul. Rychnovská 139,
Tfiinecká 350, Krnovská 352 a R˘mafiovská 361
vã. pfiíslu‰n˘ch sekundárních rozvodÛ
Smlouva o nájmu nebyt. prostor v obj. ã.p. 1043, Praha 5,
ul. Wassermannova k umístûní technolog. zafiízení
vã. dodatku ã. 1
Smlouva o spolupráci pfii pfieloÏkách vodovodÛ
pro vefiejnou potfiebu
Smûnná smlouva – smûna pozemkÛ a staveb
Smlouva o uÏívání kolektorÛ a technick˘ch chodeb za úãelem
zfiizování a provozování technick˘ch zafiízení PT
vã. dodatkÛ ã. 1–9
Pronájem prostor v kotelnû C8
v ul. Livornská 475, Praha 10
vã. dodatku ã. 1
Uzavfi. sml./Doba plnûní
z 16. 12. 1997
doba neurãitá
z 31. 7. 2003
z 20. 12. 2006
doba urãitá
31. 12. 2007
z 11. 7. 1997
doba neurãitá
z 29. 12. 2006
1. 12. 2006
doba urãitá
21. 10. 2008
z 20. 9. 2006
z 1. 6. 1999
doba neurãitá
z 22. 11. 2006
z 16. 5. 2003
doba neurãitá
z 26. 4. 2005
II. Controlling party: PraÏská teplárenská Holding a.s.
The Controlling Party of PraÏská teplárenská Holding a.s. is the Capital City of Prague, registered office Mariánské námûstí 2, 110 01 Praha 1. The Capital City of
Prague has no controlling party.
On 31 December 2006 the Capital City of Prague held a stake in the following companies:
Company
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Kolektory Praha, a.s
Kongresové centrum Praha, a.s.
Obchodní spoleãnost Praha – ãisté mûsto, a.s.
Obecní dÛm, a.s.
PraÏská energetika Holding a.s.
PraÏská plynárenská Holding a.s.
PraÏská teplárenská Holding a.s.
PraÏská vodohospodáfiská spoleãnost a.s.
PraÏské sluÏby, a.s.
TCP – Vidoule a.s.
TRADE CENTRE PRAHA a.s. (TCP)
Registered address
Praha 9, Sokolovská 217/42
Praha 9, Pe‰lova 3, ãp. 341
Praha 4, 5. kvûtna 65
Praha 1, Celetná 29
Praha 1, námûstí Republiky 1090/5
Praha 10, Na Hroudû 4
Praha 4, U Plynárny 500
Praha 7, Partyzánská 1
Praha 1, Cihelná 4, PSâ 118 00
Praha 9, Pod ·ancemi 444/1
Praha 2, Blanická 28
Praha 2, Blanická 1008/28
The City's stake on 31 December 2006
100%
100%
100%
100%
100%
51%
51%
51%
92.01%
71.84% 76.92%
98.09%
89.67%
Iâ (ID No.)
00005886
26714124
63080249
63080664
27251918
26428059
26442272
26416808
25656112
60194120
25649329
00409316
Stake held by PraÏská teplárenská a.s. (%)
100.00
100.00
100.00
Iâ (ID No.)
47116234
47115726
49827316
III. Related parties
Other parties affiliated with the Controlled Party by indirect control by the Controlling Parties:
Company
TERMONTA PRAHA a.s.
Energotrans, a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Registered address
Praha 10, Tfiebohostická 46/1
Praha 7, Partyzánská 7/1
Neratovice, ·kolní 162
IV. Contractual relations among the Controlled Party and the Controlling Parties
Controlling Party
PraÏská teplárenská Holding a.s.
lessee
International Power Opatovice, a.s.
customer
Type of contract
Lease, office No. 522 in the offices of
PraÏská teplárenská a.s.
Addendum No. 1
and 2
Service contract for repairs, calibration and verification
of heat meters and their components
Signing date/Duration
signed on 15 February 2001
indefinite
15 February 2004
27 June 2005
signed on 12 August 2005
definite
31 December 2006
V. List of contractual relations with indirect control by the company
Company
The City of Prague
lessor
The City District Praha-LetÀany
lessor
The City of Prague
lessor
The City of Prague
owner
The City of Prague
Kolektory Praha a.s.
administrator, PT – user
Kolektory Praha a.s.
lessee
Type of contract
Lease – installation of PT's technological equipment
in the buildings owned by the lessor,
incl. Addenda No. 1, 2
Contract on the lease of heat exchange stations
at the Rychnovská 139, Tfiinecká 350, Krnovská 352,
and R˘mafiovská 361 Streets, inlc. the secondary distribution network
Contract on the lease of non-residential premises in the house No. 1043,
Praha 5, Wassermannova – in order to install technological equipment,
incl. Addendum No. 1
Contract on cooperation on the relays
of public water lines
Exchange contract – exchange of lands and buildings
Contract on the use of collectors and technical corridors
– in order to install and use PT's technological equipment,
incl. Addenda No. 1–9
Lease of premises in the C8 boiler room
at the Livornská 475 St., Praha 10
incl. Addendum No. 1
Signing date/Duration
signed on 16 December 1997
indefinite
signed on 31 July 2003
signed on 20 December 2006
definite
31 December 2007
signed on 11 July 1997
indefinite
signed on 29 December 2006
1 December 2006
definite
21 October 2008
signed on 20 September 2006
signed on 1 June 1999
indefinite
signed on 22 November 2006
signed on 16 May 2003
indefinite
signed on 26 April 2005
59
Kolektory Praha a.s.
jako odbûratel
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.,
jako nájemce
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.,
jako nájemce
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.,
jako nájemce
Smlouva na dodávku a odbûr studené pitné vody
PraÏské sluÏby a.s.
jako prodávající
PraÏské sluÏby a.s.
jako kupující
Kupní smlouva o dodávce tepelné energie
PraÏské sluÏby a.s.
jako odvozce
PraÏská vodohospodáfiská spoleãnost a.s.
jako správce
Pronájem nebytového prostoru v˘mûníkové stanice C9
v ul. ·imÛnkova, u ã.p. 1625, Praha 8
Pronájem nebytového prostoru v˘mûníkové stanice VS 303
v ul. Pomofianská, u ã.p. 485, Praha 8
Pronájem ãásti pozemku ã. parc. 1375 k.ú. Prosek pro potfieby
stavby trasy C metra, úsek IV. C2, etapa Ládví – LetÀany
Kupní smlouva o dodávce a odbûru upravené vody
z TMA do Spalovny TMO Male‰ice
vã. dodatku ã. 1 a 2
Smlouva o odvozu odpadÛ
z jednotliv˘ch oblastí PT
vã. dodatkÛ ã. 1–3
Smlouva o spolupráci v prÛbûhu pfiípravy a realizace
vodohospodáfiského díla Tepeln˘ napájeã Vysoãany – LibeÀ
z 29. 4. 2004
doba neurãitá
z 5. 1. 2004
doba neurãitá
z 5. 1. 2004
doba neurãitá
z 1. 7. 2002
doba urãitá
31. 12. 2007
z 16. 5. 2006
doba neurãitá
z 10. 5. 2004
z 16. 1. 2006
doba urãitá
31. 12. 2006
z 6. 10. 2000
doba neurãitá
z 31. 12. 2001
z 1. 12. 2006
doba urãitá
31. 10. 2008
Ovládané osobû z pfiehledu uzavfien˘ch smluv nevznikla újma.
Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou a spoleãnostmi, kde má PT majetkov˘ podíl
VI. Pfiehled smluvních vztahÛ mezi PT a Energotrans, a.s. (dále jen „ET“)
60
Spoleãnost
PT
jako kupující
PT
zaji‰Èuje pro ET
ET
jako pronajímatel
PT
jako pronajímatel
ET
pfiebírající závazek
Pfiedmût smlouvy
Smlouva na prodej a nákup tepla obsahující závazek
uzavírání roãních smluv po dobu 20 let
vã. dodatku ã. 17
Smlouva o spolupráci – obsahuje 16 oblastí ãinností,
které PT pro ET zaji‰Èuje, a samostatné úãtování zaji‰tûní provozu
a údrÏby napájeãe Mûlník – Praha ze strany PT
vã. dodatku ã. 7
Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor – pronájem kanceláfií
a jin˘ch nebyt. prostor pro zamûstnance PT v EMù
v prostorách pronajat˘ch ET od âEZ
vã. dodatkÛ ã. 1–4
Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor – pronájem kanceláfií
pro zamûstnance ET v admin. budovû PT v Hole‰ovicích
vã. dodatku ã. 1, 2 a 3
Smlouva o pfievzetí závazku Energotransem jako registrovan˘m
úãastníkem trhu s el. za dodávku nebo odbûr elektfiiny za PT
ET
jako vûfiitel
Smlouva o úvûru
PT
jako prodávající
PT
jako prodávající
PT
vÛãi ET jako pojistník
Kupní smlouva na prodej v˘poãetní techniky
PraÏské teplárenské a.s.
Kupní smlouva na prodej telekomunikaãní techniky
PraÏské teplárenské a.s.
Pojistné smlouvy sjednávající poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu,
poji‰tûní majetku, poji‰tûní motorov˘ch vozidel (havarijní + povinné ruãení),
poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu ãlenÛ orgánÛ právnick˘ch osob
Uzavfi. sml./Doba plnûní
z 23. 1. 1996
doba urãitá 20 let
z 17. 3. 2006
z 2. 1. 2001
doba neurãitá
z 29. 8. 2006
z 9. 5. 2001
doba neurãitá
z 23. 5. 2003
z 28. 4. 2000
doba neurãitá
z 31. 5. 2005
z 9. 2. 2006
doba urãitá
31. 12. 2006
z 30. 1. 2004
doba urãitá
5. 2. 2007
z 9. 10. 2006
z 30. 11. 2006
Kolektory Praha a.s.
customer
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
lessee
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
lessee
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
lessee
PraÏské sluÏby a.s.
seller
PraÏské sluÏby a.s.
buyer
PraÏské sluÏby a.s.
responsible for disposal
PraÏská vodohospodáfiská spoleãnost a.s.
administrator
Contract on the supply and off-take of cold potable water
Lease of the non-residential premises in the C9 heat exchange
station at the ·imÛnkova St., house No. 1625, Praha 8
Lease of non-residential premises in the VS 303 heat exchange
station at the Pomofianská St. house No. 485, Praha 8
Lease of a part of the parcel No. 1375, registered in the
Prosek Land Registry – for the purposes of the construction of the C metro line,
section IV. C2, the Ládví – LetÀany stage
Heat Purchase Contract
Purchase contract on the supply and off-take of chemically
treated water from TMA to Spalovna TMO Male‰ice,
incl. Addenda No. 1 and 2
Contract on the waste disposal – collection from individual areas of PT,
incl. Addenda No. 1–3
Contract on cooperation in the course of preparations and
construction of the Heat Feeding Line Vysoãany – LibeÀ
signed on 29 April 2004
indefinite
signed on 5 January 2004
indefinite
signed on 5 January 2004
indefinite
signed on 1 July 2002
definite
31 December 2007
signed on 16 May 2006
indefinite
signed on 10 May 2004
signed on 16 January 2006
definite
31 December 2006
signed on 6 October 2000
indefinite
signed on 31 December 2001
signed on 1 December 2006
definite
31 October 2008
The Controlled Party did not incur any damage from the above list of contracts.
Contractual relations between the Controlled Party and the companies where PT is a shareholder
VI. List of contracts between PT and Energotrans, a.s. (hereinafter referred to as “ET”)
Company
PT
buyer
PT
provides for ET
ET
lessor
PT
lessor
ET
assuming the obligation
Type of contract
Contract on the sale and purchase of heat containing the commitment
to sign annual contracts for the period of 20 years,
including Amendment No. 17
Contract on cooperation – it contains 16 areas of activities that
PT provides for ET as well as separate billing for operation and maintenance
of the Mûlník – Prague feeding line by PT,
including Amendment No. 7
Contract on the lease of non-residential premises – Lease of offices
and other non-residential premises for PT employees at EMù
in the premises leased by ET from âEZ,
including Amendments No. 1–4
Contract on the lease of non-residential premises – Lease of office for
ET employees at the PT administration building in Hole‰ovice,
including Amendments No. 1, 2 and 3
Contract on the assumption of PT's obligation for electricity supplies
or purchase by Energotrans, a.s. a registered party on the electricity market
ET
creditor
Credit contract
PT
seller
PT
seller
PT
policy holder toward ET
Purchase contract on the sale of IT
owned by PraÏská Teplárenská a.s.
Purchase contract on the sale of telecommunication technology
owned by PraÏská Teplárenská a.s.
Liability and property insurance, motor vehicle insurance schemes
(accident + third party car insurance), D&O liability insurance
Signing date/Duration
signed on 23 January 1996
definite time period of 20 years
17 March 2006
signed on 2 January 2001
indefinite
29 August 2006
signed on 9 May 2001
indefinite
23 May 2003
signed on 28 April 2000
indefinite
31 May 2005
signed on 9 February 2006
definite
31 December 2006
signed on 30 January 2004
definite
5 February 2007
signed on 9 October 2006
signed on 30 November 2006
61
VII. Pfiehled smluvních vztahÛ mezi PT a Teplo Neratovice, spol. s r.o. (dále jen „TN“)
Spoleãnost
PT
zaji‰Èuje pro TN
PT
vÛãi TN jako pojistník
Pfiedmût smlouvy
Smlouva o spolupráci – obsahuje 7 oblastí ãinností,
které PT pro TN zaji‰Èuje,
vã. dodatkÛ ã. 1–5
Pojistné smlouvy sjednávající poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
a poji‰tûní motorov˘ch vozidel (havarijní + povinné ruãení)
Uzavfi. sml./Doba plnûní
z 29. 3. 2002
doba neurãitá
z 17. 3. 2006
VIII. Pfiehled smluvních vztahÛ mezi PT a TERMONTA PRAHA a.s. (dále jen „TP“)
Spoleãnost
PT
jako poskytovatel
PT
jako pronajímatel
PT
jako poskytovatel
TP
jako poskytovatel
TP
jako poskytovatel
TP
jako poskytovatel
62
Pfiedmût smlouvy
Smlouva o poskytování telekomunikaãních sluÏeb
Pronájem ãástí nemovitostí k doãasnému uÏívání
vã. dodatku ã. 1, 2 a 3
Smlouva o spolupráci v IT
vã. dodatku ã. 1 a 2
Rámcová smlouva na havarijní opravy PTK a STK
vã. dodatku ã. 1, 2, 3 a 4
Rámcová smlouva na havarijní opravy technologického
zafiízení PS a BK
vã. dodatkÛ ã. 1–7
Nahodilá údrÏba kotelen, strojoven a VS
pro oblast Hole‰ovice
vã. dodatku ã. 1
Uzavfi. sml./Doba plnûní
z 26. 4. 2002
doba neurãitá
z 18. 6. 2001
doba neurãitá
z 30. 9. 2003
z 9. 2. 2005
doba neurãitá
z 30. 6. 2005
z 3. 2. 2000
doba neurãitá
z 29. 8. 2006
z 19. 5. 2000
doba neurãitá
z 29. 8. 2006
z 24. 6. 2003
doba neurãitá
z 29. 8. 2006
Ve spoleãnostech s nepfiím˘m podílem na ovládání ovládané osoby byly uzavfieny obvyklé obchodní vztahy, a proto není jejich pfiehled uvádûn.
IX. Úvûry od propojen˘ch osob
Dne 30. 1. 2004 uzavfiela PraÏská teplárenská a.s. se spoleãností Energotrans, a.s., smlouvu o poskytnutí stfiednûdobého úvûru, kde PraÏská teplárenská a.s.
vystupovala jako dluÏník. Dle této smlouvy bylo dne 5. 2. 2004 naãerpáno 400 mil. Kã se splatností 5. 2. 2007. Úvûr byl splacen.
X. Úvûry propojen˘m osobám
V prÛbûhu roku 2006 nebyl Ïádné propojené osobû poskytnut úvûr.
Zpracování Zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami za rok 2006 ke dni 31. 12. 2006 bylo zaji‰tûno statutárním orgánem PraÏské teplárenské a.s. Zpráva
byla pfiedloÏena k pfiezkoumání dozorãí radû k datu 29. 3. 2007, která své stanovisko pfiednese na fiádné valné hromadû dne 21. 6. 2007.
Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami za rok 2006 je souãástí v˘roãní zprávy a byla ovûfiena auditorem. V˘rok auditora je uveden ve V˘roãní zprávû 2006.
V Praze dne 31. bfiezna 2007
Pfiedstavenstvo spoleãnosti
VII. List of contracts between PT and Teplo Neratovice, spol. s r.o. (hereinafter referred to as “TN”)
Company
PT
provides for TN
PT
policy holder toward TN
Type of contract
Contract on cooperation – it contains 7 areas
of activities that PT provides for TN,
including Amendments No. 1, 2, 3, 4, and 5
Liability and car insurance (accident + third party car insurance)
Signing date/Duration
signed on 29 March 2002
indefinite
17 March 2006
VIII. List of contracts between PT and TERMONTA PRAHA a.s. (hereinafter referred to as “TP”)
Company
PT
provider
PT
lessor
PT
provider
TP
provider
TP
provider
TP
provider
Type of contract
Contract on the provision of telecommunication services
Temporary lease of parts of real estate,
including Amendments No. 1, 2 and 3
Contract on cooperation,
including Amendments No. 1 and 2
General contract on emergency repairs of The primary
and secondary heating channels,
including Amendment No. 1, 2, 3, and 4
General contract on emergency repairs of technological equipment
of exchange stations and block boiler rooms,
including Amendments No. 1 through 7
Corrective maintenance of boiler rooms, machine rooms,
and Exchange stations for Hole‰ovice,
incl. Addendum No. 1
Signing date/Duration
signed on 26 April 2002
indefinite
signed on 18 June 2001
indefinite
30 September 2003
signed on 9 February 2005
indefinite
30 June 2005
signed on 3 February 2000
indefinite
29 August 2006
signed on 19 May 2000
indefinite
29 August 2006
signed on 24 June 2003
indefinite
29 August 2006
Arm's length business contracts were signed with the companies having indirect control in controlled parties and therefore their list is not provided.
IX. Credits from Related Parties
On 30 January 2004, PraÏská teplárenská a.s. and Energotrans, a.s. signed a contract on the provision of a medium-term credit, in which PraÏská teplárenská a.s.
is the debtor. Based on the contract, PT received CZK 400 million on 5 February 2004 due on 5 February 2007. The loan has been repaid.
X. Credits to Related Parties
No loan was provided to any associated party in 2006.
The governing body of PraÏská teplárenská a.s. prepared the Report on Relations Between Related Parties 2006 as at 31 December 2006. The Report was
submitted to the Supervisory Board for review on 29 March 2007. The Supervisory Board shall provide its opinion on the Report at the Annual General Meeting
scheduled for 21 June 2007.
The Report on Relations Between Related Parties 2006 is a part of the Annual Report and was checked by the auditor. The auditor's opinion is to be found in the
2006 Annual Report.
Prague, 31 March 2007
Board of the Directors of the company
63
Poznámky | Notes
64
Konzultace obsahu, design, produkce a v˘roba: © B.I.G. Prague, ãlen asociaãní sítû Hill & Knowlton, 2007
Consulting, design, and production: © B.I.G. Prague, Hill & Knowlton Associate, 2007

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2008 - Elektrárny Opatovice as

Výroční zpráva 2008 - Elektrárny Opatovice as Zisk před úroky a zdaněním / Profit before interest and tax Zisk před zdaněním / Profit before tax Zisk po zdanění / Net profit Investiční výdaje do dlouhodobého majetku / Investment expenditure in...

Více

Adresáfi ÚOZI – úfiednû oprávnûn˘ch zemûmûfiick

Adresáfi ÚOZI – úfiednû oprávnûn˘ch zemûmûfiick Do redakce se z cca 2 100 adres vrátila více neÏ stovka dopisÛ jako nedoruãitelné. Pfiitom osoba, která neohlásí zmûny údajÛ uveden˘ch v Ïádosti o udûlení úfiedního oprávnûní (tj. napfi. i zmûnu adres...

Více

NOVINY VIZOVSKÉ

NOVINY VIZOVSKÉ o uplatnûní zákonn˘ch nárokÛ a pohledávek, zejména nároku na dávky nemocenského poji‰tûní, dávky dÛchodového poji‰tûní, dávky státní sociální podpory, v˘Ïivné a pfiíspûvek na v˘Ïivu a úhradu nûkter˘...

Více

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice mohou být opraveny povrchy dalších komunikací, které nejsou v dobrém stavu. Jedná se o opravy místních komunikací Èihalíkova, Chleborádova, Holandská (úsek mezi Èihalíkovou a Radvanickou), Tvrdého,...

Více

Stáhnout - Jurisprudence

Stáhnout - Jurisprudence „v‰ech opatfiení, jeÏ by mohla ohrozit dosaÏení cílÛ Unie“ (ãl. 4 odst. 3 SEU), kam fungování unijních institucí nepochybnû patfií. Nástin fie‰ení je moÏné nalézt ve stanovisku generálního advokáta, k...

Více

Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2007

Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2007 1.4 Obchod Czech Coal a.s. s hnûd˘m uhlím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.4.1 Obchod s hnûd˘m uhlím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s.

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s. VáÏení akcionáfii, milí klienti a obchodní partnefii, jménem vedení spoleãnosti si vám dovoluji prezentovat pravidelnou v˘roãní zprávu Penzijního fondu âeské poji‰Èovny, která podrobnû shrnuje finanã...

Více

Akcie na majitele

Akcie na majitele report A K C I EN A M A J I T E L E

Více