Babička Mary

Transkript

Babička Mary
Babička Mary
Jaroslav Ježek / Voskovec a Werich
Ami
1. Ště cho vic ká
2. Žád né
zu by,
3. Led va v Pra ze
5
Dmi
pi rát zkr va
Ma ry má vždy
ne boť kaž dá
9
Dmi
a le za to
„Pin tu gi nu,
že ta dru há
17
la gu na když dří má
z je le ni ce suk ně,
kot vu vy ho di la,
vza du ma ném stí nu Kor dy lér,
a le za to tvr dé bi cep sy,
pro ba bič ku nas tal hroz ný čas,
Ami
H
ve nou šer pu ždí má,
sli vo vi ci v put ně,
stra na hned tvr di la,
7
E
G
rý žo viš tě zla ta
v krč mě dve ře le tí
ja ko vel ká stra na
Ami
C
se
ve
ne
če ří se v pří bo ji Sá za vy,
a ba bič ka vchá zí do dve ří,
psa la, že bu de mít o hlas víc,
Dmi
krč má řo va cha ta
lum po vé pro kle tí!“
stra na je na hra ná,
7
Když tu náh le, co
Vy pi ju to jen
Sto le tý věk prý
še rif si lá du je re vol ver.
To ma Mi xe str čí do kap sy.
že jí ná le ží ba bič čin hlas.
Ami
Pi ko vic ká
Kli ka cvak la,
Ma lá stej ně
13
dě je,
sto je,
va dí,
E
7
Ami
křep čí ry kem chlap ské zá ba vy.
bez zu bou dás ní za lá te ří.
o ni že maj hlas ze Ště cho vic.
G
7
div ný še lest hou štím
jdu do vo le bní ho
na pře dá ka je
to
C
spě je,
bo je,
mlá dí,
2
21
G
7
plch,
zřím
ze
25
skunk,
zas
všech
F
F dim
po strá ni
je du vo
vo la la
od Med ní
lit do Pra
ji pol ni
ká
hý,
ce,
vše u tí
měs to dra
ví
nej
E
ka.
hy.
ce.
Ami
Krč mář zhas ne,
Do pi la a
Tak ba bič ku,
29
C
D
kov bo jo vé ztich nou,
a by se ne řek lo,
pro kte rou vždy by la
pi rát zdě šen tvář si za kry je,
pu ty ká ře změ ní v mrt vo lu,
vál ka s li do je dy leg ra ce,
Ami
H
7
E
G
7
ru dé squaw se chvě jí a pak vzdych nou: „Blí ží se k nám po strach pré ri e.“
za zá dy má ště cho vic ké pek lo s šlajs nou sva to ján ských a to lů.
tu ba bič ku za pár dní za
bi
la
vo
leb
ní a
gi ta ce.
33
C
C
7
Ref.: Ma ry,
40
D
ba bič ka Ma ry,
Sto le tá Ma ry,
Sto le tá Ma ry,
Sto le tou Ma ry,
G
7
dva kol ťá ky za pa sem,
pád lu je bez ná ma hy
už ne se dá vá v sed le,
D
7
ba bič ka Ma ry,
ba bič ka Ma ry,
ba bič ku Ma ry,
C
G
nad hla vou to čí la sem.
po prou du až do Pra hy.
ve vol bách by la ved le.
7
C
ta zkro tí křep ce hřeb ce, ať chce, či nech ce.
jde do vo leb ní ho bo je za kov bo je.
vol ba ma za bi tou vzal k so bě Ma ni tou.
Created by Tomáš Hudec using Rosegarden 1.6.1 and LilyPond