© 2010 sdružení pro bankovní karty stanovy 1 Stanovy Sdružení pro

Transkript

© 2010 sdružení pro bankovní karty stanovy 1 Stanovy Sdružení pro
Stanovy Sdružení pro bankovní karty
1. Preambule
Sdružení pro bankovní karty, vzniklé z Mezibankovního sdružení pro platební karty, je zájmovým
sdružením právnických osob - bank, peněžních ústavů příp. jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj
platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem. Sdružení pro
bankovní karty bylo zaregistrováno u Obvodního úřadu Praha 1, dne 14.9.1992, podle § 20 i, odst. 2,
zák. č. 47/92Sb pod č.j. 22/92.
2. Název sdružení
Členové Mezibankovního sdružení pro platební karty se rozhodli, že počínaje dnem 9.4. 1992 bude
sdružení používat název:
 Sdružení pro bankovní karty
- v jazyce českém
 SBK
- zkrácený název v jazyce českém
 Bank Card Association
- v jazyce anglickém
 BCA
- zkrácený název v jazyce anglickém
3. Sídlo sdružení
Sídlem sdružení je Praha 1, Vodičkova 28.
4. Předmět činnosti
Sdružení pro bankovní karty má za cíl koordinaci a podporu rozvoje platebních karet v České
republice. Za tímto účelem vytváří sdružení podmínky pro vzájemně výhodnou spolupráci bank v
oblasti platebních karet, pořádá pravidelná jednání sdružení řešící technické, obchodní, bezpečnostní,
marketingové a další otázky. V zájmu svých členů jedná s tuzemskými i mezinárodními organizacemi,
pracujícími v oblasti platebních karet. V oblasti platebních karet pořádá pro své členy školení a
semináře. Zajišt'uje propagaci platebních karet, s cílem rozšíření jejich vydávání i akceptace v ČR, při
zachování samostatné obchodní politiky jednotlivých členů sdružení. Pro specializované oblasti
činnosti ustavuje dočasné i trvalé pracovní skupiny, výbory nebo komise.
Pro zajištění koordinačních, organizačních a administrativních činností zřizuje "Kancelář SBK" pro níž
najímá pracovníka do funkce výkonného ředitele SBK, event. podle potřeby další pracovníky.
5. Vznik a zánik členství
5. 1. Vznik členství
Členství ve sdružení vzniká na základě písemné žádosti a rozhodnutím Kolegia o přijetí.
5. 2. Druhy členství
5.2.1 . Řádný člen
Řádným členem sdružení se může stát pouze banka nebo peněžní ústav, který má bankovní licenci
platnou na území ČR, a který vydává a/nebo akceptuje platební karty v ČR nebo má v úmyslu vydávat
a/nebo akceptovat platební karty v ČR.
© 2010 sdružení pro bankovní karty
stanovy
1
5.2.2. Pozorovatel
Pozorovatelem se může stát peněžní ústav nebo jiná právnická osoba se sídlem v ČR, který má zájem
podporovat rozvoj platebních karet v ČR.
5. 3. Zánik členství
Členství může zaniknout
 vystoupením člena ze sdružení
 vyloučením člena
 zánikem člena bez právního nástupce
 ztratí-li člen způsobilost být členem podle těchto stanov
5.3.1 . Vystoupení člena ze sdružení
Člen může ze sdružení vystoupit i bez uvedení důvodu. Rozhodnutí ukončit své členství ve sdružení
oznámí člen doporučeným dopisem předsedovi sdružení. Výpovědní lhůta činí nejméně 30
kalendářních dnů a počíná doručením oznámení. Předseda sdružení oznámí rozhodnutí vystoupení
člena ostatním členům písemně s vyznačením posledního dne členství.
5.3.2. Vystoupení pozorovatele ze sdružení
Pozorovatel může ze sdružení vystoupit i bez uvedení důvodu. Rozhodnutí ukončit své členství ve
sdružení oznámí pozorovatel doporučeným dopisem předsedovi sdružení. Výpovědní lhůta činí
nejméně 30 kalendářních dnů a počíná doručením oznámení. Předseda sdružení oznámí rozhodnutí
vystupujícího pozorovatele členům sdružení písemně s vyznačením posledního dne členství.
5.3.3. Vyloučení člena
Kolegium sdružení může vyloučit člena ze sdružení jen jestliže :
 člen hrubým způsobem porušil stanovy,
 člen vstoupí do likvidace nebo je prohlášen konkurs na jeho majetek nebo je pro nedostatek
majetku návrh na prohlášení konkurzu zamítnut,
 jestliže doba nezaplacení vstupního či provozního poplatku přesáhne lhůtu 90 dnů. Vyloučení je
účinné dnem přijetí rozhodnutí o něm, neurčí-li Kolegium jinak.
5.3.4. Vyloučení pozorovatele
Kolegium může vyloučit pozorovatele ze sdružení jen jestliže :
 pozorovatel hrubým způsobem porušil stanovy
 pozorovatel vstoupí do likvidace nebo je prohlášen konkurs na jeho majetek nebo je
nedostatek majetku návrh na prohlášení konkurzu zamítnut,
pro
5. 4. Při zániku členství se členovi nebo pozorovateli vstupní ani provozní příspěvek nevrací.
6. Práva a povinnosti členů
Práva a povinnosti členů jsou vázána na druh členství.
6. 1. Řádný člen
6.1.1. Řádný člen sdružení má právo :
 být volen a volit členy Výkonného výboru a schvalovat hospodáře sdružení
 předkládat návrhy, doporučení a stížnosti Kolegiu, Výkonnému výboru a předsedovi sdružení
 hlasovat v Kolegiu
 účastnit se jednání a činnosti pracovních skupin, výborů a komisí sdružení
 nahlížet do dokumentů sdružení a kontrolovat jeho činnost a finanční hospodaření
© 2010 sdružení pro bankovní karty
stanovy
2

vystoupit ze sdružení
6.1.2. Řádný člen sdružení je povinen





dodržovat Stanovy sdružení, rozhodnutí jeho orgánů a další jeho předpisy
účastnit se jednání Kolegia a Výkonného výboru ( je-li jeho členem)
na požádání Kolegia, Výkonného výboru nebo předsedy sdružení poskytnout organizaci pověřené
zpracováním statistické informace v dohodnuté struktuře, podklady a informace pro společná
řešení v oblasti prevence podvodů, případně další informace související se společnými postupy,
výhodnými pro členy sdružení, při zachování samostatnosti jejich obchodní politiky.
statistická data za kalendářní čtvrtletí předávat nejpozději do posledního dne následujícího
kalendářního měsíce organizaci pověřené jejich zpracováním. Souhrnná statistika bude pověřenou
organizací zveřejněna do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.
platit včas poplatky stanovené Kolegiem sdružení
6.2. Pozorovatel
6.2.1. Pozorovatel sdružení má právo :



účastnit se činností orgánů sdružení, pracovních skupin, výborů a komisí ke kterým byl
rozhodnutím Výkonného výboru přizván, předkládat návrhy, doporučení a stížnosti Kolegiu,
Výkonnému výboru a předsedovi sdružení,
nahlížet do dokumentů sdružení na základě souhlasu Výkonného výboru.
vystoupit ze sdružení,
6.2.1. Pozorovatel sdružení je povinen :


dodržovat Stanovy sdružení, rozhodnutí jeho orgánů a další jeho předpisy
platit včas poplatky stanovené Kolegiem sdružení
7. Orgány sdružení a vymezení jejich působnosti
Orgány sdružení jsou :




Kolegium
Výkonný výbor
Předseda sdružení
Kancelář sdružení a výkonný ředitel sdružení
Zástupci členů mohou pracovat v orgánech sdružení, pracovních skupinách, výborech a komisích na
základě plné moci člena sdružení. V této plné moci může být uvedeno jmenovitě více pověřených
osob. Člen může rovněž jmenovat zástupce ad hoc ( např. pro splnění určitého úkolu ). Plná moc se
předává předsedovi sdružení, resp. vedoucímu pracovní skupiny, výboru či komise.
7.1. Kolegium sdružení
7.1.1. Nejvyšším orgánem sdružení je Kolegium. Kolegium je tvořeno všemi řádnými členy.
Pozorovatelé mohou být rozhodnutím Kolegia a/nebo výkonného výboru k jednání přizváni.
7.1.2. Kolegium svolává předseda sdružení nejméně 2x do roka. Může však být svoláno i z podnětu
některého člena sdružení, souhlasí-li s tím třetina všech řádných členů sdružení.
7.1.3. Jednání Kolegia řídí předseda sdružení.
7.1.4. Kolegium je oprávněno jednat a rozhodovat o všech otázkách souvisejících s činností sdružení.
Jsou to zejména :
© 2010 sdružení pro bankovní karty
stanovy
3







změna, doplnění nebo zrušení Stanov sdružení a předpisů sdružení
volba a odvolání členů Výkonného výboru ,
schválení návrhu ročního rozpočtu a výsledků hospodaření sdružení, schválení hospodáře
sdružení
stanovení směru dalšího rozvoje sdružení
přijímání nových členů sdružení
vylučování členů ze sdružení
schválení ročního provozního členského příspěvku, včetně řešení škod, vytváření a rušení orgánů
sdružení atd.
7.2. Výkonný výbor
7.2.1. Výkonný výbor je pověřen řízením činnosti mezi zasedáními Kolegia a zabezpečením plnění
odborných, operativních a dalších úkolů stanovených Kolegiem.
7.2.2. Výkonný výbor je tvořen sedmi řádnými členy, volenými kolegiem z řad řádných členů na
dvouleté funkční období.
7.2.3. Činnost výkonného výboru řídí předseda sdružení. Jeho zasedání svolává nejméně. 4x ročně.
Může však být svoláno i z podnětu některého jeho člena, souhlasí-li s tím alespoň tři další členové
výkonného výboru.
7.2.4. Výkonný výbor je oprávněn jednat zejména v těchto věcech :
 návrh ročního rozpočtu a zpracování výsledků ročního hospodaření sdružení
 návrh na hospodáře sdružení
 návrh na přijetí pracovníka/pracovníků Kanceláře sdružení
 návrh technických a provozních podmínek pro mezibankovní použití platebních karet, peněžních
automatů a pokladních terminálů
 návrh mezibankovních poplatků
 řešení otázek bezpečnosti a prevence podvodů
 návrh na přijetí nebo odmítnutí žádosti o přijetí za člena nebo pozorovatele sdružení
 návrh na vyloučení člena nebo pozorovatele ze sdružení
 návrh na výši členského vstupního poplatku sdružení
 návrh na výši a periodicitu členského provozního příspěvku sdružení
 návrh směru dalšího rozvoje sdružení
 návrh způsobu řešení škod sdružení
 plnění úkolů stanovených Výkonnému výboru Kolegiem
7.3. Předseda sdružení
7.3.1 . Předsedu volí Výkonný výbor ze svého středu na svém prvním zasedání.
předsedy je dvouleté.
Funkční období
7.3.2. Předseda zastupuje sdružení navenek, řídí a kontroluje činnost všech orgánů sdružení.
Kontroluje plnění úkolů stanovených Kolegiem a Výkonným výborem.
7.3.3. V případě nepřítomnosti předsedy plní jeho úkoly v plném rozsahu místopředseda, volený
stejným způsobem ze zvolených členů Výkonného výboru na dvouleté funkční období.
7.4. Kancelář SBK a Výkonný ředitel SBK
7.4.1. Pro zajištění koordinačních, organizačních a administrativních činností zřizuje sdružení "Kancelář
SBK". Kancelář je na základě smlouvy o pronájmu umístěna na adrese Vodičkova 28, 110 00 Praha 1,
která je současně sídlem sdružení.
7.4.2. Pro řízení provozu Kanceláře SBK Výkonný výbor najímá a jmenuje Výkonného ředitele SBK na
© 2010 sdružení pro bankovní karty
stanovy
4
smluvním základě. Ve smlouvě stanoví pracovní náplň, podmínky a další náležitosti v souladu s platnou
legislativou.
7.4.3. Pro výkon administrativních činností může Výkonný výbor najmout administrativní sílu, její
pracovní a mzdové podmínky stanoví po dohodě s Výkonným ředitelem SBK v souladu s platnou
legislativou.
7.4. 4. Výkonný výbor stanovuje dlouhodobé i krátkodobé cíle činnosti Kanceláře SBK v Plánu činnosti
a kontroluje pravidelně jeho plnění. Na návrh Výkonného ředitele SBK schvaluje rozpočet Kanceláře
SBK a nejméně dvakrát ročně kontroluje jeho čerpání.
8. Hlasování a volby
8.1.1. Všechna rozhodnutí uvedená v odst. 7.1.4. těchto Stanov musí být potvrzena hlasováním
Kolegia.
8.1.2. Všechna rozhodnutí a návrhy uvedené v odst. 7.2.4. těchto Stanov musí být potvzena
hlasováním Výkonného výboru.
8.1.3. Ve všech orgánech sdružení může hlasování navrhnout kterýkoliv řádný člen. Hlasování pak
musí být provedeno.
8.1 .4. Každý řádný člen má 1 hlas.
K tomuto hlasu získává další jeden hlas

za každých i započatých 5% svého podílu na celkovém počtu "aktivních" platebních karet sdružení
mezinárodních kartových společností v posledním sledovaném období, pro které jsou dostupné
příslušné statistické podklady. Aktivní karty jsou karty, vedené vydavatelem jako způsobilé
k provedení transakcí k ultimu sledovaného období.

za každých i započatých 5% svého podílu na celkovém počtu bankomatů členů sdružení,
zapojených do systému/ů mezinárodní/ch kartových společností v posledním sledovaném období,
pro které jsou dostupné příslušné statistické podklady.

za každých i započatých 5% svého podílu na celkovém objemu transakcí obchodníků,
akceptujících platební karty mezinárodních společností v posledním sledovaném období, pro které
jsou dostupné příslušné statistické podklady.
Maximální možný počet hlasů člena je 11. Pozorovatelé nehlasují.
8.2.1. Kolegium je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
nadpoloviční počet možných hlasů.
kteří reprezentují
8.2.2. Rozhodnutí Kolegia je právoplatné, hlasovala-li pro něj alespoň nadpoloviční většina všech
možných hlasů. Výjimku tvoří:
 hlasování o vyloučení člena ze sdružení
 změna, doplnění nebo zrušení Stanov sdružení a předpisů sdružení
 stanovení směru dalšího rozvoje sdružení
 hlasování o ukončení činnosti sdružení
 hlasování o výši členského vstupního a provozního příspěvku sdružení
Rozhodnutí Kolegia ve výše uvedených bodech jsou právoplatná, hlasovala-li pro ně alespoň
dvoutřetinová většina hlasů.
8.3.1. Výkonný výbor je usnášení schopný, jsou-li přítomni alespoň 4 jeho členové, z nichž jeden je
předseda nebo místopředseda.
© 2010 sdružení pro bankovní karty
stanovy
5
8.3.2. Rozhodnutí Výkonného výboru je právoplatné, hlasovala-li pro něj alespoň nadpoloviční většina
všech přítomných členů.
9. Členský příspěvek
Řádní členové a pozorovatelé sdružení se podílejí na zajištění chodu sdružení finančně formou
členského vstupního a provozního příspěvku..
9.1. Členský vstupní příspěvek
Každá organizace přijatá za řádného člena nebo pozorovatele je povinna uhradit členský vstupní
příspěvek ve prospěch běžného účtu sdružení a to do 30 kalendářních dnů od obdržení oznámení o
přijetí. Oznámení provádí písemnou formou předseda sdružení. Výši členského vstupního příspěvku
navrhuje Výkonný výbor a schvaluje Kolegium. Členský vstupní poplatek je nevratný.
9.2. Členský provozní příspěvek
9.2.1. Každá organizace, která je řádným členem nebo pozorovatelem sdružení se podílí na
materiálním zajištění sdružení formou provozního příspěvku. Jeho výši a periodicitu navrhuje Výkonný
výbor sdružení a schvaluje Kolegium.
Členové jsou povinni provést úhradu členského provozního příspěvku ve prospěch běžného účtu
sdružení a to do 30 kalendářních dnů po obdržení oznámení jeho nároku a výše. Oznámení provádí
písemnou formou předseda sdružení, na základě schválení provozního příspěvku Kolegiem. Členský
provozní poplatek je nevratný.
10. Hospodaření sdružení
10.1. Příjmy a výdaje sdružení
10.1.1. Sdružení je neziskovou organizací. Veškeré finanční prostředky získává prostřednictvím:
 členských vstupních příspěvků
 členských provozních příspěvků
 příspěvků, získaných v rámci spolupráce s mezinárodními kartovými asociacemi MasterCard, VISA
event. dalšími.
10.1.2. Veškeré výdaje sdružení jsou používány na činnost sdružení a to především pro
 organizaci a zajišťování seminářů a školení členů sdružení, za účelem získání nových poznatků v
oblasti platebních karet
 zajišťování společné propagace členů sdružení na podporu rozvoje platebních karet
 pořádání zasedání Kolegia a jiných společných akcí členů sdružení, za účelem
vzájemné výměny zkušeností a zlepšení spolupráce
 zajišťování společných akcí (školení, seminářů, marketingových akcí a propagace) sdružení s
mezinárodními kartovými asociacemi Europay, MasterCard, VISA apod.
 provoz Kanceláře sdružení
10.2. Hospodář sdružení
Výkonný výbor navrhuje a Kolegium schvaluje hospodáře sdružení na dvouleté období. Hospodář
sdružení zodpovídá za vedení běžného účtu, příp. jiných účtů, vystavuje faktury a předkládá je k
podpisu členům Výkoného výboru, dohlíží na placení pohledávek sdružení, zajišťuje vedení účetnictví
sdružení, předkládá Výkonému výboru a Kolegiu zprávy o hospodaření a návrh rozpočtu sdružení na
příslušné období.
10.3. Disponování s prostředky sdružení
© 2010 sdružení pro bankovní karty
stanovy
6
10.3.1. Právo disponování s prostředky na běžném účtu sdružení mají všichni členové Výkonného
výboru a výkonný ředitel SBK, vždy však musí dispozice podepisovat dva oprávnění pracovníci
současně. K použití prostředků přímého bankovnictví (Internet banking) je oprávněn předseda,
hospodář a výkonný ředitel na základě předchozího schválení platby dalším oprávněným pracovníkem.
10.3.2. Veškeré výdaje sdružení nad 50 000,- Kč musí být schváleny Výkonným výborem.
10.3.3. Zprávu o výsledcích hospodaření a návrh rozpočtu na příslušné období připravuje hospodář
sdružení ve spolupráci s výkonným ředitelem SBK, předkládá Výkonný výbor a schvaluje Kolegium.
11. Řešení škod a ztrát
11.1. Způsobí-li sdružení jako celek škodu některému svému členovi nebo jiné fyzické nebo právní
osobě nebo utrpí-li ztrátu, podílejí se členové sdružení na likvidaci poměrem počtu hlasů (bod 8.1.4.)
Pozorovatelé se na uhrazení škody nepodílejí. Finanční likvidaci provede hospodář neprodleně po
schválení Kolegiem sdružení.
11.2. Za účelem řešení škod a ztrát může Kolegium podle potřeby ustanovit Škodní výbor jako svůj
poradní orgán.
11.3. Vypořádání sdružení při zániku
Na likvidačním zůstatku nebo ztrátě se podílejí pouze řádní členové a to v poměru počtu hlasů (bod
8.1.4.) v období před zánikem sdružení.
12. Ustanovení závěrečná
12.1. Tyto Stanovy jsou
členy sdružení závazné.
nedílnou
součástí
Smlouvy
o
sdružení
a
jsou
pro
všechny
12.2. Stanovy SBK vstoupily v platnost dne 5.3.1998 a mohou být podle potřeby novelizovány
rozhodnutím Kolegia sdružení na návrh Výkonného výboru. Toto znění, schválené Kolegiem sdružení
dne 1. prosince 2009 nahrazuje předchozí platné znění ze dne 10. května 2009.
© 2010 sdružení pro bankovní karty
stanovy
7

Podobné dokumenty

Sdružení pro bankovní karty Bank Card Association

Sdružení pro bankovní karty Bank Card Association semináře. Zajišt'uje propagaci platebních karet, s cílem rozšíření jejich vydávání i akceptace v ČR, při zachování samostatné obchodní politiky jednotlivých členů sdružení. Pro specializované oblas...

Více

Více

Více SBK vnímá návrh Evropské komise (dále jen EC) jako snahu o nastavení podmínek, které by vedly k rozvoji oblasti platebních karet jakožto moderního platebního prostředku. V tomto smyslu SBK plně pod...

Více

Obecné pokyny

Obecné pokyny Oznamovací povinnost 3. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 musí příslušné orgány do 07.10.2015 orgánu EBA oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, a v opač...

Více

produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet prostřednictvím vystavení dobropisu v souladu s příslušnými ustanoveními pokynů. Smluvní partner nesmí odmítnout reklamaci z důvodu, že transakce byla provedena platební kartou. Zrušení dobropisu v...

Více

In situ hybridizační analýza DMPK mRNA v diferencovaných tkáních

In situ hybridizační analýza DMPK mRNA v diferencovaných tkáních DMPK mRNA v normálních buňkách se nachází ve většině doposud studovaných tkání, i v těch, které nebývají postiženy při DM Inkluze obsahující retinovanou mRNA u DM1 byly dosud popsány jen ve svalové...

Více

Informační katalog IS L-BIS

Informační katalog IS L-BIS stavů a pokladen, kontrola připravenosti hardware a další související činnosti. Dozor náběhu ostrého provozu – fyzická přítomnost konzultantů u pracovníků uživatele v prvních dnech ostrého provozu ...

Více

PROVÁDůCÍ P¤EDPIS ROZHODNUTÍ AUTORIZAâNÍ RADY

PROVÁDůCÍ P¤EDPIS ROZHODNUTÍ AUTORIZAâNÍ RADY a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Z Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1998 Sb., kterou se mění ...

Více