First Certificate

Komentáře

Transkript

First Certificate
NOVÝ
First
Certificate
dvojbarevný výkladový slovník s CD-ROM
pro maturanty a středně pokročilé studenty
TO
PODSTATNÉ
STAR
MÁTE V KAPSE
Slovníček
Macmillan Education
Šumavská 15
602 00 Brno 2
tel: 541 592 335
fax: 541 592 336
[email protected]
PRODEJ
slovník zakoupíte
nebo objednáte ve
všech knihkupectvích
v ČR a SR
slovník navržený tak, abyste angličtinu používali bezchybně praktický formát A5
snadno
srozumitelné definice hesel více hesel než jiné středně pokročilé slovníky tisíce synonym a slov
opačného významu 36 000 příkladů použití 700 ilustrací 3 500 červených základních slov
www.macmillan.cz/slovnicky
Ondřej Matuška
rozlišených hvězdičkami do třech skupin důležitosti 24 studijních stran pro vaše zdokonalení 16 plnobarevných obrazových stran
CD-ROM
obsahuje
všchny
informace
jako
kniha
výslovnost všech hesel je nahrána rodilými mluvčími navíc
jazykové aktivity a hry ke zdokonalení vaší angličtiny
www.macmillan.cz/slovnik
16
1
Unit 1
absolutely
LôÄë]DäìWíäáL
rozhodně; úplně
accent
Lôâë]åíL
přízvuk
animated
LôåfãÉfífÇL
kreslený; animovaný
approach
L]Déê]rípL
přistoupit; přiblížit se
arm
L^WãL
vyzbrojit (i přenes.)
avoid
L]DîlfÇL
vyhýbat; vyhnout se
bound to
LÄ~råÇ=í]L
(be ~) určitě
broadcast
LÄêlWÇâ^WëíL
šířit; vysílat
cartoon
Lâ^WDíìWåL
kreslený film/seriál/vtip
cartoonist
Lâ^WDíìWåfëíL
karikaturista; kreslíř vtipů
conductor
Lâ]åDǾâí]L
průvodčí; dirigent
contemporary Lâ]åDíÉãéê]êfL současný
create
LâêáWDÉfíL
vytvořit
critics
LâêfífâëL
kritika
deadly
LÇÉÇäáL
smrtelný; smrtící; smrtelně
depend on
LÇfDéÉåÇ=flåL
záviset; záležet na
detailed
LÇáWíÉfäÇL
podrobný; detailní
due to
LÇàìW=í]L
kvůli
element
LÉäfãÉåíL
prvek; (~s) základy
endless
LÉåÇä]ëL
nekonečný
LÉéáë]rÇL
epizoda; díl
fan
LÑôåL
fanoušek
(malý) přístroj
gadget
LÖôÇwfíL
give it a go
LÖfî=fí=]=DÖ]rL zkusit to
hostile
LÜflëí~fäL
incredible
LfÏDâêÉÇfÄäL
úžasný; skvělý; fantastický
invent
LfåDîÉåíL
vynalézt; vymyslet si
leopard
LäÉé]ÇL
leopard; levhart
LãÉfâ=D¾éL
(vy)tvořit; vymyslet
materials
Lã]Dífêf]äòL
potřeby; materiály
network
LåÉíï‰WâL
(počítačová) síť
non-stop
Låflå=DëífléL
bez přestávky
originally
L]DêfÇw]åäáL
původem; původně
period
Léf]êá]ÇL
vyučovací hodina; období
pilgrim
LéfäÖêfãL
poutník; starousedlík
popularity
LéfléàrDäôê]íáL oblíbenost; popularita
prehistoric
LéêáWÜfDëíflêfâL pravěký; prehistorický
preparation
LéêÉé]DêÉfpåL
zachování; ochrana
prime-time
Léê~fã=í~fãL
hlavní vysílací čas
produce
Léê]DÇàìWëL
vyrobit; (vy)produkovat
recall
LêfDâlWäL
vzpomenout (si); vybavit (si)
recording
Lê]DâlWÇfÏL
nahrávka; nahrávání
regret
LêfDÖêÉíL
litovat
regularly
LêÉÖàrä]äáL
pravidelně
reluctantly
LêfDä¾âí]åíäfL
zdráhavě; neochotně
(z)odpovědný
review
LêfDîàìWL
kritika; recenze
rock
LêflâL
rocková hudba
screen
LëâêáWåL
paraván; zástěna; obrazovka
script
LëâêféíL
scénář
series
Lëf]êáWòL
řada; seriál
sketch
LëâÉípL
náčrtek;(komický) výstup
slurp
Lëä‰WéL
srkat; usrkávat
storyline
LëílWêáä~fåL
děj (knihy apod.)
suburban
Lë¾Ä‰WÄ]åL
předměstský; provinční
surroundings Lë]Dê~råÇfÏëL
prostředí
threat
LqêÉíL
hrozba
transform
LíêôåëDÑlWãL
(z/pře)měnit se (v něco)
tune in
LíàìWå=fåL
naladit (rádio, televizi)
L¾å]ãDéälfã]åíL
nezaměstnanost
viewer
LîàìW]L
(televizní) divák
violence
Lî~f]ä]åëL
násilí
yell
LàÉäL
ječet; vřískat
alienate
LÉfäá]åÉfíL
odcizit (se)
ambitious
LôãÄfp]ëL
ctižádostivý; ambiciózní
application
LôéäfâÉfpåL
žádost; přihláška
awkward
LlWâï]ÇL
obtížný; těžkopádný; trapný
bad-tempered LÄôÇ=DíÉãé]ÇL nevrlý; nabručený
boastful
LÄ]rëíÑäL
brilliant
LÄêfäf]åíL
click
LâäfâL
chlubivý; vychloubačný
vynikající; báječný; velmi nadaný
kliknout
communication Lâ]ãàìWåfDâÉfpåL sdělení; komunikace
consideration
Lâ]åëfÇ]DêÉfpåL
úvaha; zřetel
conversation Lâflåî]DëÉfpåL konverzace; (roz)hovor
příprava
preservation LéêÉò]DîÉfpåL
výzkum
LêfDëéflåë]ÄäL
Unit 2
nepřátelský; odmítavý
make up
LêfDë‰WípL
responsible
unemployment
environment LfåDî~fê]åã]åíL životní prostředí
episode
research
2
curious
Lâàr]êá]ëL
zvědavý
destroy
LÇfDëíêlfL
zničit
destruction
LÇfëDíê¾âp]åL
zničení; zkáza
disgusting
ÇfëDÖ¾ëífÏL
nechutný; odporný
dull
LǾäL
nezajímavý; jednotvárný
earthquake
L‰WqâïÉfâL
zemětřesení
easy-going
LáWòf=DÖ]rfÏL
tolerantní; mírný
expenses
LfâDëéÉåëfòL
výdaje; náklady
generous
LÇwÉå]ê]ëL
velkorysý; štědrý
gloom
LÖäìWãL
gloomy
LÖäìWãáL
importance
LfãDélWí]åëL
důležitost
infectious
LfåDÑÉâp]ëL
nakažlivý; infekční
influence
LfåÑär]åëL
irritating
LfêfíÉfífÏL
mean
LãáWåL
šero; přítmí
temný; zasmušilý; neradostný
vliv; ovlivnit
rozčilující; popouzející; dráždivý
zlý; lakomý
15
miserable
Lãfò]ê]ÄäL
ubohý; bídný
financial
LÑ~fDåôåpäL
peněžní; finanční
moan
Lã]råL
sténat; naříkat; bědovat
guard
LÖ^WÇL
obrana; hlídač; strážce
modest
LãflÇfëíL
skromný; rozumný
hard shoulder LÜ^WÇ=p]räÇ]L
zpevněná krajnice
moody
LãìWÇfL
náladový; špatně naložený
highway
hlavní silnice; dálnice
movement
LãìWîã]åíL
pohyb; přesun
housing estate LÜ~ròfÏ=fëíÉfíL obytná zástavba; sídliště
nervous
Lå‰Wî]ëL
nervózní; úzkostlivý
hurdle
L܉WÇäL
nosy
Lå]ròáL
cheque
LípÉâL
šek
optimistic
Lfléí]DãfëífâL
optimistický
increase
LfåDâêáWë=L
zvětšovat se; růst; přibývat
pessimistic
LéÉë]DãfëífâL
pesimistický; škarohlídský
lorry
LäflêáL
dodávka
predict
Léê]DÇfâíL
předpovídat
metro
LãÉíê]rL
metro
rapport
LêôDélWL
vztah; spojení
neighbourhood
LåÉfÄ]ÜrÇL
čtvrť; okolí
realistic
Lêf]DäfëífâL
realistický; střízlivý
no entry
Lå]r=DÉåíêáL
reliable
LêfDä~f]ÄäL
spolehlivý; hodnověrný
number plate
self-centred
LëÉäÑ=ëÉåí]ÇL
uzavřený
odd
LflÇL
selfish
LëÉäÑfpL
sobecký
one-way street
Lï¾å=ïÉf=DëíêáWíL jednosměrná ulice
sentimental
LëÉåífDãÉåíäL
citový; přecitlivělý
outskirts
L~ríëâ‰WíëL
shy
Lp~fL
plachý; stydlivý; nesmělý
path
Lé^WqL
skill
LëâfäL
dovednost; šikovnost
populous
Léfléàìä]ëL
zalidněný; hustě obydlený
sociable
Lë]rp]ÄäL
společenský; družný
pothole
Léflí]räL
výmol; díra ve skále
spit
LëéfíL
slina; plivat
public transport Lé¾Ääfâ=DíêôåëélWíL veřejná doprava
vlezlý; kdo strká do všeho nos
překážka; (~s) překážkový běh
Lå¾ãÄ]=éäÉfíL
zákaz vstupu
registrační značka (automobilu)
lichý (číslo); divný
předměstí
cestička; stezka; pěšina; cesta
sympathetic Lëfãé]DqÉífâL soucítící; soucitný
rare
LêÉ]L
vzácný; řídký
tactful
LíôâíÑäL
taktní; diskrétní
receipt
LêfDëáWíL
stvrzenka; příjmový doklad
tactless
Líôâíä]ëL
netaktní
recipe
LêÉëféáL
recept
tolerant
Líflä]ê]åíL
shovívavý; tolerantní
regard
LêfDÖ^WÇL
považovat; pokládat za
twist
LíïfëíL
(za)kroutit; otočit (se)
region
LêáWÇw]åL
kraj; oblast; území
underneath
L¾åÇ]DåáWqL
pod; vespod
renovation
LêÉå]DîÉfp]åL
obnova; modernizace
upshot
L¾épflíL
závěr; konec
resident
LêÉòfÇ]åíL
trvale bydlící
ringroad
LêfÏê]rÇL
městský okruh; obchvat
route
LêìWíL
Unit 3
cesta; směr cesty; trať; dráha; trasa
ban
LÄôåL
zákaz; klatba
rush hour
Lê¾p=~r]L
dopravní špička
building site
LÄfäÇfÏ=ë~fíL
staveniště
scooter
LëâìWí]L
skútr; koloběžka
cab
LâôÄL
taxi
seldom
LëÉäÇ]ãL
zřídkakdy
carriageway LâôêfÇwïÉfL
vozovka; jízdní pruh
side road
Lë~fÇ=ê]rÇL
vedlejší cesta/silnice
catalogue
Lâôí]äflÖL
katalog
suburb
Lë¾Ä‰WÄL
předměstí; okrajová část
coach
Lâ]rípL
autobus; autokar
tram
LíêôãL
tramvaj
commuter
Lâ]DàìWí]L
dojíždějící (do práce)
tube
LíàìWÄL
trubka; BrE londýnské metro
congestion
Lâ]ÇDÇwÉëípåL zahlcení; ucpání
underground L¾åÇ]Öê~råÇL podzemní dráha; metro
construction Lâ]åDëíê¾âpåL konstrukce; výklad
van
LîôåL
nákladní auto
cul-de-sac
vehicle
Lîá]âäL
vozidlo; dopravní prostředek
vice versa
Lî~fëá=Dî‰Wë]L
naopak; obráceně
deal with
14
LÜ~fïÉfL
Lâ¾äÇ]ëôâL
LÇáWä=ïfaL
slepá ulička
zabývat se (čím); pojednávat (o čem)
delay
LÇfDäÉfL
zpoždění; zdržení; odložit
warden
LïlWÇ]åL
správce; hlídač
district
LÇfëíêfâíL
obvod; čtvrt; kraj; okres
whistle
Lïfë]äL
(za)hvízdat; (za)pískat
divert
LÇ~fDî‰WíL
odklonit
dweller
LÇïÉä]L
obyvatel
even
LáWî]åL
dokonce
afford
L]DÑlWÇL
dovolit si; dopřát si
expressway
LfâDëéêÉëïÉfL
AmE dálnice
attitude
LôífíàìWÇL
postoj; přístup; stanovisko
fare
LÑÉ]L
jízdné
bargain
LÄ^WÖfåL
vyjednávat; smlouvat
fee
LÑáWL
honorář; odměna; poplatek
consider
Lâ]åDëfÇ]L
zvážit; uvážit
Unit 4
3
consist of
Lâ]åDëfëí=]îL
skládat se z
dedicate
LÇÉÇfâÉfíL
zasvětit
lazy
LäÉfòáL
líný; lenivý; zahálčivý
custom
Lâ¾ëí]ãL
zvyk; obyčej; tradice
direction
LÇ~fDêÉâpåL
řízení; směr
listen
LäfëåL
poslouchat
damn
LÇôãL
odsoudit; zatratit; kletba
displeased
LÇfëDéäáWòÇL
nespokojený
manage
LãôåfÇwL
zvládat; dokázat
embrace
L]ãDÄêÉfëL
obejmout (lit.); přijmout
eventually
LfDîÉåípì]äáL
nakonec
nature
LåÉfíp]L
přirozenost; přirozená vlastnost
encounter
L]åDâ~råí]L
setkat se; střetnout se
fantastic
LÑôåDíôëífâL
fantastický; úžasný
object
L]ÄDÇwÉâíL
namítat; protestovat
gesture
LÇwÉëíp]L
gesto, posunek
fantasy
LÑôåí]ëáL
fantazie; fantastická literatura
partner
Lé^Wíå]L
partner; partnerka
host
LÜ]rëíL
hostitel; pořadatel
fetch
LÑÉípL
jít a přinést; dojít pro
please
LéäáWòL
(po)těšit; prosím
hostess
LÜ]rëífëL
hostitelka; společnice
fond of
LÑflåÇ=]îL
(be ~) mít rád
poison
LélfëåL
jed
humiliate
LÜàìWDãfäáÉfíL
pokořit; ponížit
fondness
LÑflåÇå]ëL
laskavost; záliba
practice
LéêôâífëL
praxe; postup; trénink
chilly
LípfäáL
chladný; studený
fur
LщWL
kožešina
promote
Léê]Dã]ríL
povýšit
chips
LípféëL
hranolky; smažené brambory
gifted
LÖfÑífÇL
nadaný; talentovaný
prosecute
LéêflëáâàìWíL
soudně stíhat
informal
LfåDÑlWãäL
neformální; přátelský
gradually
LÖêôÇwì]äáL
postupně
protect
Léê]DíÉâíL
chránit; ochraňovat
insult
Lfåë¾äíL
urazit; urážka
hardship
LÜ^WÇpféL
utrpení; strádání
publicize
Lé¾Ääfë~fòL
uveřejnit; publikovat
lack
LäôâL
nedostatek
imaginary
LfDãôÇwfå]êáL pomyslný; domnělý
punish
Lé¾åfpL
(po)trestat
lettuce
LäÉífëL
hlávkový salát
imagination
Lf?ãôÇwfDåÉfpåL představivost; obrazotvornost
puzzled
Lé¾òäÇL
zmatený
imaginative
LfDãôÇwfå]ífîL
nápaditý; vynalézavý
refer
LêfDщWL
odkázat na (to)
insane
LfåDëÉfåL
duševně chorý; potřeštěný
refresh
LêfDÑêÉpL
osvěžit; občerstvit
managing director
LãôåfÇwfÏ=Ç]DêÉâí]L generální ředitel
ZASTOUPENÍ PRO ČR
a informace pro učitele
Macmillan Education
Mgr. Ondřej Matuška
Šumavská 15, 602 00
Brno 2
tel.: 541 592 335, fax: 541 592 336
[email protected]
offend
L]DÑÉåÇL
outdoor
L~ríÇlWL
keen on
LâáWå=flåL
(be ~)
register
LêÉÇwfëí]L
třídní kniha
persist
Lé]DëfëíL
(vy/se/pře)trvat
obviously
LflÄîf]ëäfL
zjevně
relate
LêfDäÉfíL
týkat se; vztahovat se k (to)
persuade
Lé]DëïÉfÇL
přesvědčit; přesvědčovat
overflow
L]rî]DÑä]rL
přetéci; zaplavit
reputable
LêÉéàrí]ÄäL
vážený; uznávaný
plane tree
LéäÉfå=íêáWL
platan
perform
Lé]DÑlWãL
účinkovat; hrát
respond
LêfDëéflåÇL
odpovědět; ozvat se
pork
LélWâL
vepřové (maso)
pity
LéfíáL
lítost; škoda
revolt
LêfDî]räíL
vzpoura; povstání
prompt
LéêflãéíL
okamžitý; včasný
poverty
Léflî]íáL
chudoba; bída; nouze
revolve
LêfDîfläîL
kroužit; otočit (se)
punctual
Lé¾Ïâípr]äL
přesný; dochvilný
raise
LêÉfòL
zvýšit; navýšit
rob
LêflÄL
(vy/u/o)loupit
punctuality
Lé¾ÏâíprDôä]íáL přesnost;
respectful
LêfDëéÉâíÑ]äL
uctivý; zdvořilý
sad
LëôÇL
smutný; nešťastný; sklíčený
queue
LâàìWL
stát frontu; stát ve frontě
retire
LêfDí~f]L
satisfy
LëôífëÑ~fL
uspokojit
The Bell School, a.s.
receive
LêfDëáWîL
obdržet; dostat
retirement
LêfDí~f]ã]åíL
důchod; odchod do důchodu
save
LëÉfîL
šetřit; spořit
Nedvězská 29, 100 00 Praha 10
refreshments LêfDÑêÉpã]åíëL občerstvení
ridiculous
LêfDÇfâàrä]ëL
směšný; absurdní
scared
LëâÉ]ÇL
vystrašený; vyděšený
rude
LêìWÇL
hrubý; hulvátský; neomalený
ruin
LêìWfåL
zničit; zbořit
science
Lë~f]åëL
věda; vědní obor
sale
LëÉfäL
prodej
scholarship
Lëâflä]pféL
stipendium
select
LëfDäÉâíL
vybrat (si)
ILC Czechoslovakia s.r.o.
sandy
LëôåÇáL
písčitý
spoilt
LëélfäíL
rozmazlený; zkažený
shock
LpflâL
šok; leknutí
tř. Kpt. Jaroše 25, 602 00 Brno 2
shellfish
LpÉäÑfpL
měkkýš; korýš
squash
LëâïflpL
squash
society
Lë]Dë~f]íáL
společnost
tel: 545 215 669, fax: 545 240 889
sign
Lë~fåL
značka; znamení; náznak
stingy
LëífåÇwáL
lakomý; skrblivý
solve
LëfläîL
(vy)řešit; (roz)luštit
e-mail: [email protected]
svah
track
LíêôâL
stezka; cesta; skladba
speak
LëéáWâL
mluvit; hovořit
tramp
LíêôãéL
tulák; vandrák; vandr
suggest
Lë]DÇwÉëíL
navrhnout; doporučit
Líïfí]L
cvrlikat; klábosit
talk
LílWâL
projev; mluva
urazit; spáchat přestupek
nacházející se/určený pro použití venku
dochvilnost
nadšený; posedlý (čím)
odejít do důchodu; ukončit kariéru
slope
Lëä]réL
small talk
LëãlW=ílWâL
stroll
Lëíê]räL
procházka; procházet se
twitter
sum
Lë¾ãL
částka; obnos; suma
undoubtedly L¾åÇDÇ~rífÇäáL nepochybně; jasně
televise
LíÉäfî~fòL
vysílat v televizi
superstition
LëìWé]DëífpåL
pověra
worship
Lï‰WpáéL
uctívat; zbožňovat
terrify
LíÉêfÑ~fL
vyděsit; vystrašit
tend to
LíÉåÇ=í]L
mít sklon k; tíhnout k
wrestle
LêÉëäL
zápasit; rvát se; bojovat
think
LqfÏâL
myslet
tip
LíféL
spropitné
tradition
Líê]DÇfpåL
tradice
tourist
Lír]êfëí
translate
LíêôåëDäÉfíL
přeložit; překládat
understand
L¾åÇ]DëíôåÇL
rozumět; porozumět
attraction
]DíêôâpåL
vote
Lî]ríL
worth
Lï‰WqL
neformální konverzace; běžný hovor
Unit 6
turistická
atrakce/zajímavost
volit; hlasovat
(be~) mít hodnotu; stát za (co)
Unit 5
abandon
L]DÄôåÇ]åL=
opustit; odpadnout
affection
L]DÑÉâpåL
náklonnost; nálada
attend
L]DíÉåÇL
(z)účastnit se
4
ancestors
LôåëÉëí]òL
předkové; předchůdci
ant
LôåíL
mravenec
use
LàìWòL
(po)užívat
authorities
LlWDqflê]íáòL
úřady
value
LîôäàìWL
hodnota; cena; význam
bark
LÄ^WâL
kůra (stromu)
wait
LïÉfíL
čekat
bat
LÄôíL
netopýr
worry
Lï¾êáL
dělat si starosti
bloodhound
LÄä¾ÇÜ~råÇL
stopař (pes sv. Huberta)
breed
LÄêáWÇL
množit se; chovat; pěstovat
PRODEJ
Všechny tituly z produkce nakladatelství Macmillan
zakoupíte nebo objednáte ve všech dobrých
knihkupectvích.
Školy a knihkupci se také mohou obrátit na naše
distribuční firmy:
tel: 274 812 646, fax: 274 822 961
e-mail: [email protected]
VYZKOUŠEJTE
pro použití ve třídě jsme pro učitele připravili pracovní
listy a aktivity zdarma ke stažení na
www.macmillan.cz
13
differ
LÇfÑ]L
lišit se
built-in
LÄfäífåL
vestavěný
fortifications
LÑlWífÑfDâÉfp]åòL
soustava opevnění
disappear
LÇfë]Déf]L
zmizet; ztratit se
continent
Lâflåífå]åíL
světadíl
found
LÑ~råÇL
založit; zřídit
disappoint
LÇfë]DélfåíL
zklamat
detect
LÇfDíÉâíL
objevit; zjistit
ghost
LÖ]rëíL
duch
discover
LÇfëDâ¾î]L
objevit
edge
LÉÇwL
hrana; okraj
ghoul
LÖìWäL
vykradač hrobů
drama
LÇê^Wã]L
divadelní hra; drama
fierce
LÑf]ëL
lítý; nelítostný
hardback
LÜ^WÇÄôâL
vázaná kniha
educate
LÉÇàrâÉfíL
vzdělávat; vychovávat
guide
LÖ~fÇL
průvodce
haunt
LÜlWåíL
strašit
education
LÉÇàrDâÉfpåL
výchova; (dosažené) vzdělání
hiss
LÜfëL
syčet; zasyčet
hilarious
LÜf?äÉ]êf]ëL
veselý; legrační
employ
LfãDéälfL
zaměstnat
chirp
Líp‰WéL
cvrlikat; švitořit
identity
L~fDÇÉåífíáL
totožnost
empty
LÉãéífL
prázdný
inhabitant
LfåDÜôÄfí]åíL
obyvatel
impressive
LfãDéêÉëfîL
působivý; úchvatný
encourage
LfåDâ¾êfÇwL
povzbudit
item
L~fí]ãL
položka; kus; věc
infamous
LfåÑ]ã]ëL
neblaze proslulý
naplněný obavami
enjoy
LfåDÇwlfL
těšit se z čeho; užívat si
journal
LÇw‰WåäL
časopis; deník; žurnál
intelligence
LfåDíÉäfÇw]åëL
inteligence; rozum; důvtip
landmark
LäôåÇã^WâL
pamětihodnost; orientační
lane
LäÉfåL
pruh (dálniční)
locate
Lä]râÉfíL
umístit; nacházet se; najít
migrate
Lã~fDÖêÉfíL
stěhovat se; putovat
persistent
Lé]Dëfëí]åíL
vytrvalý; stálý
plug
Léä¾ÖL
ucpat (zátkou); utěsnit
pointed
LélfåífÇL
špičatý; ostrý
sniff
LëåfÑL
čichat; čenichat
squeak
LëâïáWâL
(za)skřípat; (za)vrzat
stretch
LëíêÉípL
(na/roz/pro)táhnout
suited to
LëìWífÇ=í]L
(be well ~) dobře se hodit k
superior
LëìWDéf]êá]L
vyšší
superiority
LëìW?éf]êáDflê]íáL vyšší úroveň; nadřazenost
surround
Lë]Dê~råÇL
obklopit
Practice Book
absent-minded LôÄë]åí=Dã~fåÇáÇL zapomnětlivý
accommodate L]Dâflã]ÇÉfíL
ubytovat
accuse
L]DâàìWòL
obvinit
act
LôâíL
hrát (v divadle); (za)chovat se
active
LôâífîL
aktivní
advertise
LôÇî]í~fòL
inzerovat; dělat reklamu
amuse
L]DãàìWòL
annoyed
L]DålfÇL
bavit; obveselovat
anxious
LôÏâp]ëL
apologise
L]Déflä]Çw~fòL
omluvit se komu za
enquire
LfåDâï~f]L
zeptat se; informovat se
appear
L]Déf]L
objevit se; vystoupit; zdát se
entertain
LÉåí]DíÉfåL
(po)bavit
appoint
L]DélfåíL
jmenovat (do funkce)
exaggerate
LfÖDòôÇw]êÉfíL přehánět; zveličovat
approve
L]DéêìWîL
schválit; schvalovat
examine
LfÖDòôãfåL
vyšetřit; vyzkoušet
argue
L^WÖàìWL
polemizovat; hádat se;
exhaust
LfÖDòlWëíL
výfuk; výfukový plyn; vyčerpat
diskutovat o
exist
LfÖDòfëíL
existovat
arrange
L]DêÉfåÇwL
upravit; uspořádat
experiment
LfâDëéÉêfã]åíL pokus
arrive
L]Dê~fîL
přijet; přijít; přiletět; přistát
explain
LfâDëéäÉfåL
vysvětlit
athlete
LôqäáWíL
atlet; sportovec
explode
LfâDëéä]rÇL
vybuchnout; explodovat
attention
L]DíÉåpåL
pozornost
express
LfâëDéêÉëL
vyjádřit (se)
behave
LÄfDÜÉfîL
chovat se
famous
LÑÉfã]ëL
slavný; proslulý
bore
LÄlWL
nudit
follow
LÑflä]rL
(ná)sledovat
boredom
LÄlWÇ]ãL
nuda
free
LÑêáWL
volný; volno
care
LâÉ]L
péče; pečovat
friend
LÑêÉåÇL
přítel; přítelkyně
otrávený; znechucený; (be ~) zlobit se
dychtivý; úzkostlivý;
centre
LëÉåí]L
centrum; střed
good
LÖrÇL
dobrý
close
Lâä]ròL
zavřít; zavírat
gratitude
LÖêôífíàìWÇL
vděčnost
combine
Lâ]ãDÄ~fåL
spojit; sloučit (se)
grow
LÖê]rL
pěstovat (rostliny); růst
comedy
Lâflã]ÇáL
komedie
happy
LÜôéáL
šťastný; spokojený
commit
LâflãfíL
spáchat
hard
LÜ^WÇL
tvrdý
compare
Lâ]ãDéÉ]L
porovn(áv)at
historical
LÜfëDíflêfâäL
historický
complain
Lâ]ãDéäÉfåL
stěžovat si
history
LÜfëí]êáL
dějiny; historie
complete
Lâ]ãDéäáWíL
doplnit
humour
LÜàìWã]L
humor
conclude
Lâ]åDâäìWÇL
uzavřít (smlouvu)
choose
LípìWòL
vybrat (si)
conduct
LâflåǾâíL
chování; vedení (činnosti)
immigrate
LfãfÖêÉfíL
přistěhovat se
confide
Lâ]åDÑ~fÇL
svěřit (se); důvěřovat
imprison
LfãDéêfòåL
uvěznit; dát do vězení
confuse
Lâ]åDÑàìWòL
zmást; splést (si)
improve
LfãDéêìWîL
zlepšit; vylepšit
congratulate
Lâ]åDÖêôípräÉfíL
gratulovat
inform
LfåDÑlWãL
oznámit; informovat
connect
Lâ]DåÉâíL
spojit
infuriate
LfåDÑàì]êáÉfíL
rozzuřit
consume
Lâ]åDëàìWãL
strávit; spotřebovat
inhabit
LfåDÜôÄfíL
obývat; bydlet
correct
Lâ]DêÉâíL
správný
insist
LfåDëfëíL
curiosity
Lâàr]êáDflë]ífL
zajímavost; kuriozita
interest
Lfåíê]ëíL
zájem; úrok
danger
LÇÉfåÇw]L
nebezpečí
interpret
Lfåí‰WéêfíL
vysvětlit; tlumočit
decide
LÇfDë~fÇL
rozhodnout (se)
interrupt
Lfåí]ê¾éíL
přerušit; rušit
depart
LÇfDé^WíL
odjet; odjíždět
introduce
Lfåíê]DÇàìWëL
zavést
depress
LÇfDéêÉëL
stlačit; deprimovat
invest
LfåDîÉëíL
vložit; investovat
describe
LÇfDëâê~fÄL
popsat; vylíčit
invite
LfåDî~fíL
pozvat; zvát
despair
LÇfDëéÉ]L
zoufalství; beznaděje
know
Lå]rL
vědět; znát
12
trvat na něčem; naléhat; vyžadovat
bod v krajině; mezník
tortoise
LílWí]ëL
želva
trace
LíêÉfëL
zjistit; (vy)sledovat
twitch
LíïfípL
cukat; trhat
vibrate
Lî~fDÄêÉfíL
chvět se; vibrovat
LôäáL
stromořadí; alej
alleyway
Lôäáï~óL
ulička; průchod
ancient
LÉfåp]åíL
starobylý; starověký
antiquities
LôåDífâï]íáL
starožitnost
bury
LÄÉêáL
pohřbít
canvas
Lâôåî]ëL
plátno; plachtovina
cathedral
Lâ]DqáWÇê]äL
katedrála
clue
LâäìWL
záchytný bod; vodítko; tušení
cosy
Lâ]ròáL
útulný
cottage
LâflífÇwL
domek; chalupa
courtyard
LâlWíà^WÇL
dvůr; dvorek; nádvoří
dash
LÇôpL
pomlčka
dungeon
LǾåÇw]åL
žalář
duration
LÇàrDêÉfp]åL
(doba) trvání
exhibition
LÉâëfDÄfpåL
výstava
explore
LfâDëéälWL
(pro)zkoumat
feat
LÑáWíL
čin; výkon
ford
LÑlWÇL
brod
LäìWå]ífâL
blázen; šílenec
LãÉfíL
kamarád(ka)
needle
LåáWÇäL
jehla; jehlice
nooks and crannies Lårâë=]å=DâêôåfòL všude možně
Unit 7
alley
lunatic
mate
numerous
LåàìWã]ê]ëL
početný; četný
paperback
LéÉfé]ÄôâL
brožovaná kniha; levné vydání
pastime
Lé^Wëí~fãL
zábava; rekreace
peacock
LéáWâflâL
páv; náfuka
pit
LéfíL
jáma; jamka; důl
plague
LéäÉfÖL
mor; epidemie
precise
LéêfDë~fëL
přesný; detailní
preserve
LéêfDò‰WîL
udržovat; uchovat
publication
Lé¾ÄäfDâÉfp]åL uveřejnění; vydání; publikace
range
LêÉfåÇwL
horské pásmo; pohoří
residence
LêÉòfÇ]åëL
sídlo; bydliště; pobyt
restless
LêÉëíä]ëL
neklidný; netrpělivý
sculpture
Lëâ¾äéíp]L
socha; plastika
set
LëÉíL
sada; nastavit
site
Lë~fíL
místo; plocha
spade
LëéÉfÇL
rýč
spire
Lëé~f]L
štíhlá věž; špička kostelní věže
statue
LëíôíàìWL
socha
steep
LëíáWéL
strmý; prudký; náhlý
tomb
LíìWãL
hrobka; náhrobek
treasure
LíêÉw]L
poklad
trial
Líê~f]äL
soudní řízení; přelíčení
view
LîàìWL
vyhlídka; výhled
weird
Lïf]ÇL
tajuplný; tajemný; divný
winding
Lï~fåÇfÏL
klikatý; točitý
Unit 8
5
fright
LÑê~fíL
úděs; hrůza
mystery
Lãfëí]êáL
záhada; tajemství
publish
Lé¾ÄäfpL
publikovat; zveřejnit
vivid
LîfîfÇL
živý; svěží; sugestivní
Unit 9
achieve
L]DípáWîL
dosáhnout (úspěchu)
assist
L]DëfëíL
pomáhat; podporovat
assume
L]DëàìWãL
domnívat se; předpokládat
available
L]DîÉfä]ÄäL
dostupný; k dispozici
bash
LÄôpL
praštit; narazit
beat
LÄáWíL
bít; tlouci
claim
LâäÉfãL
požadavek; nárok
cope with
Lâ]ré=ïfaL
vědět si rady s
creature
LâêfWíp]L
stvoření
exciting
LfâDë~fífÏL
vzrušující
faint
LÑÉfåíL
omdlít; ztratit vědomí
fascinated
LÑôëfåÉfífÇL
okouzlený; fascinovaný
fascinating
LÑôëfåÉfífÏL
okouzlující; strhující
fence
LÑÉåëL
plot
glimpse
LÖäfãéëL
letmý pohled; zahlédnutí
glitter
LÖäfí]L
třpytit se; jiskřit
glittering
LÖäfí]êfÏL
třpytivý; zářivý
horrifying
LÜflêfÑ~ffÏL
děsivý; hrůzný
hunt
LܾåíL
pátrat; honit; lovit
charge with
Líp^WÇw=ïfqL
(na)účtovat (si); obvinit; pověřit
incident
LfåëfÇ]åíL
událost; incident
injure
LfåÇw]L
zranit; poranit
intensify
LfåDíÉåëfÑ~fL
zesílit (se); stupňovat (se)
intrigued
LfåDíêáWÖÇL
zaujatý
intriguing
LfåDíêáWÖfÏL
zvláštní; velmi zajímavý
investigate
LfåDîÉëífÖÉfíL
vyšetřovat
livestock
Lä~fîëíflâL
hospodářská zvířata; skot
local
Lä]râäL
místní
loss
LäflëL
ztráta
massive
LãôëfîL
značný; masivní
match
LãôípL
zápas; utkání
maul
LãlWäL
pokousat; poškrábat
negligence
LåÉÖäfÇw]åëL
occur
L]Dâ‰WL
paw
LélWL
tlapka; pracka
rear up
Lêf]=D¾éL
vzpínat se; stavět se na zadní
report
LêfélWíL
oznámit; ohlásit
savage
LëôîfÇwL
surovec; surový
sever
LëÉî]L
odseknout; přetrhnout (se)
ship
LpféL
dopravit; zasílat (zboží)
sight
Lë~fíL
pohled; zrak; uvidět; spatřit
sip
LëféL
srkat; pít v malých doušcích
spider
Lëé~fÇ]L
pavouk
spot
LëéflíL
všimnout si
stare
LëíÉ]L
zírat
stitch
LëífípL
(při/vy/na/se)šít; steh
stroke
Lëíê]râL
(po)hladit
stun
Lëí¾åL
omráčit; ohromit
recover
LêfDâ¾î]L
znovu získat; dostat nazpátek
suspicious
Lë¾ëDéfp]ëL
nedůvěřivý; podezíravý
relay
LêáWäÉfL
štafeta; přenos
thunder
Lq¾åÇ]L
hrom; zahřmění
shove
Lp¾îL
vrazit; strčit; žduchnout
trail
LíÉfäL
stezka; pěšina; stopa
sprinter
Lëéêfåí]L
sprinter
undergo
L¾åÇ]DÖ]rL
podstoupit (co); podrobit se (čemu)
Unit 10
nedbalost
vzpírání
worthy
hodný (čeho); stojící za
Lï‰WaáL
Unit 22
adaptable
L]DÇôéí]ÄäL
přizpůsobivý
angular
LôÏÖà]ä]L
hranatý
bed and breakfast LÄÉÇ=]å=DÄêÉâÑ]ëíL
nocleh se snídaní
brainy
LÄêÉfåáL
chytrý; inteligentní
brochure
LÄê]rp]L
brožura; leták
controversy
Lâ]åDíê]î‰WëáL spor; sporná otázka
cancellation
Lâôåë]DäÉfpåL
zrušení; odvolání
determined
LÇfDí‰WãfåÇL
rozhodnutý
caravan
Lâôê]îôåL
karavan; obytný přívěs
domineering LÇflãfåf]êfÏL
tyranský; despotický
commence
Lâ]DãÉåëL
začít; zahájit
edgy
LÉÇwáL
podrážděný
cramped
LâêôãéíL
stísněný
fleshy
LÑäÉpáL
třpytivý; blýskavý
cure
Lâàr]L
(vy)léčit
forehead
LÑlWÜÉÇL
čelo
defeat
LÇfDÑáWíL
porážka; porazit
gaunt
LÖlWåíL
vychrtlý; ponurý
defend
LÇfDÑÉåÇL
bránit; obhajovat
charming
Líp^WãfÏL
okouzlující; půvabný
delighted
LÇfDä~fífÇL
potěšený
inflexible
LfåDÑäÉñ]ÄäL
nepružný
detest
LÇfDíÉëíL
ošklivit si; hnusit si
insensitive
LfåDëÉåëfífîL
necitlivý; necitelný
digest
LÇ~fDÇwÉëíL
výtah/výběr z článků/románu
legible
LäÉÇw]ÄäL
čitelný
divide
LÇfDî~fÇL
(roz)dělit
muscular
Lã¾ëâàrä]L
svalnatý
fun-fair
LѾåÑÉ]L
lunapark
outgoing
L~ríDÖ]rfÏL
společenský; otevřený
incur
Lfåâ‰WL
způsobit (si); přivodit (si)
overdo
L]rî]DÇìWL
přehánět; pře…
loo
LäìWL
toaleta; WC
overweight
L]rî]ïÉfíL
nadváha; otylý; tlustý
mention
LãÉåp]åL
zmínit se; uvést
plump
Léä¾ãéL
vypolštářovaný
obtain
L]ÄDíÉfåL
obdržet; získat
polite
Lé]Dä~fíL
zdvořilý
recharge
LêfDíp^WÇwL
znovu nabít; dobít (baterii)
prominent
Léêflãfå]åíL
přední; význačný
require
LêfDâï~f]L
vyžadovat; požadovat
respectable
LêfDëéÉâí]ÄäL
vážený; úctyhodný
resort
LêfDòlWíL
uchýlit se; sáhnout k (to)
roughly
Lê¾ÑäáL
zhruba; drsně
ripe
Lê~féL
zralý
self-confident
LëÉäÑ=âflåÑfÇ]åíL
sebevědomý; sebejistý
spectacular
LëéÉâDíôâàrä]L
velkolepý; honosný
skinny
LëâfåfL
hubený; vyzáblý
strain
LëíêÉfåL
napětí; přepětí
suntan oil
Lë¾åíôå=lWfäL
opalovací krém
Lê~rL
hádka; spor
spontaneous LëéflåDíÉfåá]ëL spontánní
vyskytovat se; stát se; přihodit se
weightlifting LïÉfíäfÑífÏL
stocky
LëíflâáL
podsaditý
tense
LíÉåëL
napjatý
thickset
LqfâDëÉíL
podsaditý; robustní
tough
Lí¾ÑL
pevný; tuhý; neústupný
triangular
Líê~fDôÏÖà]ä]L trojúhelníkový
well-built
LïÉä=DÄfäíL
dobře stavěný; urostlý
well-meaning
LïÉäDãáWåfÏL
dobře míněný
addiction
L]DÇfâp]åL
nadšení (pro); závislost
adjust
L]DÇw¾ëíL
upravit; přizpůsobit
admiration
LôÇã]DêÉfpåL
obdiv
appetite
Lôéfí~fíL
chuť (k jídlu)
apricot
LÉféêfâflíL
meruňka
bean
LÄáWåL
bob; fazole; zrnko
Unit 24
row
Unit 11
6
11
rebound
LêfDÄ~råÇL
odrazit se; odskočit
cabbage
LâôÄfÇwL
zelí
century
LëÉåíp]êáL
století
resist
LêfDòfëíL
odporovat
captivity
LâôéDífî]íáL
zajetí; podrobení
confirm
Lâ]åDщWãL
potvrdit; upevnit
(stálý) plat
respected
LêfDëéÉâífÇL
uznávaný; respektovaný
cauliflower
LâfläfÑä~r]L
květák
desire
LÇfDò~f]L
touha
LëáWâï]åëL
řada; série; sled
roam
Lê]rãL
toulat se; bloumat
cereal
LëáWêf]äL
cereálie
enormous
LfDålWã]ëL
obrovský; nesmírný
stationer
LëíÉfp]å]L
papírnictví; prodavač v ~
seek
LëáWâL
hledat; požadovat
colleague
LâfläáWÖL
kolega; spolupracovník
indigestion
LfåÇfDÇwÉëíp]åL
porucha trávení; bolest žaludku
wages
LïÉfÇwfòL
mzdy
squabble
LëâïflÄäL
hašteřit se; handrkovat se
contain
Lâ]åDíÉfåL
obsahovat
lay
LäÉfL
položit; prostřít (stůl)
well-off
LïÉä=D]ÑL
zámožný; bohatý
squabbling
LëâïflÄäfÏL
hašteření; handrkování
courgette
Lâr]DwÉíL
cuketa
lie
Lä~fL
ležet (lie/lay/lain)
store
LëílWL
skladovat; zásobovat
cynical
LëfåfâäL
cynický
pickles
LéfâäòL
nakládaná zelenina
survey
Lë]DîÉfL
průzkum; přehled
damage
LÇôãfÇwL
škoda; poškodit
random
LêôåÇ]ãL
namátkový; náhodný
approximately L]Déêflâëfã]íäáL přibližně; asi
territory
LíÉêfíêáL
území státu; teritorium
disturbance
LÇfëDí‰WÄL
výtržnosti; nepokoje
revolution
LêÉî]DäìWp]åL
revoluce
billboard
LÄfäÄlWÇL
AmE billboard
treaty
LíêáWíáL
smlouva; dohoda
exception
LfâDëÉépåL
výjimka
significance
LëfÖDåfÑfâ]åëL význam; smysl
bloke
LÄä]râL
chlap; chlápek
truck
Líê¾âL
nákladní auto
exploitation
LÉâëéälfDíÉfpåL těžba; vykořisťování
valuable
Lîôäàì]ÄäL
cenný; hodnotný
bumper
Lľãé]L
nárazník
trunk
Líê¾ÏâL
AmE kufr (auta)
familiar
LÑ]Dãfäf]L
dobře/důvěrně známý
value
LîôäàìWL
vážit si; ocenit
candy
LâôåÇáL
bombón
universal
LàìWåfDî‰WëäL
všeobecný; univerzální
fatal
LÑÉfíäL
smrtelný; osudný
virtually
Lî‰Wíp]äáL
fakticky; virtuálně
fuel
LÑàr]äL
palivo; natankovat
function
LѾÏâp]åL
fungovat; sloužit k
arson
L^WëåL
žhářství
harvest
LÜ^WîfëíL
žně; sklizeň
assassin
L]DëôëfåL
úkladný vrah
pricey
Léê~fëáL
rectangular
LêÉâDíôÏÖàrä]L obdélníkový; pravoúhlý
drahý; "mastný"
salary
Lëôä]êáL
sequence
Unit 20
Unit 13
carve
Lâ^WîL
vyřezávat
conflict
LâflåÑfâíL
střet; spor
cool
LâìWäL
chladný
corpse
LâlWéëL
mrtvola
amateur
Lôã]í]L
amatér; nadšenec
import
LfãDélWíL
dovoz
burglary
LĉWÖä]êáL
vloupání
creep
LâêáWéL
lézt; plížit se; plazit se
anthem
Lôåq]ãL
hymna
indifferent
LfåDÇfÑê]åíL
lhostejný
citizen
LëfífòåL
občan
decorate
LÇÉâ]êÉfíL
(vy)zdobit
applaud
L]DéälWÇL
tleskat; schvalovat
infect
LfåDÑÉâíL
nakazit; infikovat
crime rate
Lâê~fã=êÉfíL
míra/procento kriminality
essential
LfDëÉåpäL
nezbytný; podstatný; hlavní
arise
L]Dê~fòL
povstat; vzniknout
involvement LfåDîfläîã]åíL účast; zapojení (se)
debate
LÇfDÄÉfíL
debatovat; diskutovat
extinction
LfâDëífÏâpåL
vyhynutí; vymření
back
LÄôâL
ustupovat; couvat
irritated
LfêfíÉfí]ÇL
podrážděný; popuzený
development LÇfDîÉä]éã]åíL vývoj
fall (US)
LÑlWäL
AmE podzim
billion
LÄfäà]åL
BrE bilión; AmE miliarda
link
LäfåâL
spoj; spojovat; souviset
elite
LfDäáWíL
výkvět
faucet
LÑlWëfíL
kohoutek
boo
LÄìWL
Fuj! Hanba!
loyalty
Lälf]äíáL
věrnost; oddanost
fact
LÑôâíL
skutečnost, fakt
feather
LÑÉa]L
pero; pírko
candidate
LâôåÇfÇÉfíL
kandidát; uchazeč
membership LãÉãÄ]pféL
členství; členstvo
fingerprint
LÑfÏ]éêfåíL
otisk prstu
feature
LÑáWíp]L
obsadit do hlavní role; uvést
compatriot
Lâ]ãDéôíêf]íL krajan
LéáWL
hrášek
first come,
LщWëí=Dâ¾ã
na význačném místě
pea
competitor
Lâ]ãDéÉífí]L
konkurent; soupeř
peach
LéáWípL
broskev
щWëí=Dë‰WîÇL
dřív mele
complicated
Lâflãéäf?âÉfífÇL
složitý; komplikovaný
plum
Léä¾ãL
švestka
force
LÑlWëL
(ozbrojená) síla
contestant
Lâ]åDíÉëí]åíL
soutěžící; soupeř
poultry
Lé]räíêáL
drůbež; drůbeží maso
forensic
LÑ]DêÉåòfâL
soudní; forenzní
favour
LÑÉfî]L
laskavost; služba
profit
LéêflÑfíL
mít zisk/užitek
highly
LÜ~fäfL
vysoce; značně
hijacking
LÜ~fÇwôâfÏL
unášení (letadel)
fence off
LÑÉåë=DflÑL
oplotit
fender
LÑÉåÇ]L
krbová mříž; nárazník
forbid
LÑ]DÄfÇL
nedovolit; zakázat
generation
LÇwÉå]DêÉfpåL
tvoření; generování
govern
LÖ¾îåL
vládnout; ovládat
head
LÜÉÇL
být v čele; vést
hoarding
LÜlWÇfÏL
BrE plakátovací stěna; billboard
homely
LÜ]rãäfL
útulný; domácký
hooked
LÜrâíL
zahnutý; závislý
chain
LípÉfåL
řetěz; řetězec
inferior
LfåDÑf]êá]L
horší (kvality); podřadný
invasion
LfåDîÉfwåL
vpád; invaze
majority
Lã]DÇwflê]ífL
většina; většinový
mall
LãlWäL
AmE nákupní středisko
nevertheless LåÉî]a]DäÉëL
nicméně; avšak
permit
Lé]DãfíL
povolit; povolení
population
LéfléàìDäÉfpåL
obyvatelstvo
pressure
LéêÉp]L
tlak
pride
Léê~fÇL
pýcha; hrdost
product
LéêflǾâíL
výrobek; produkt
purse
Lé‰WëL
BrE peněženka; AmE kabelka
quit
LâïfíL
skončit; odejít; přestat
Unit 21
gasp
LÖ^WëéL
těžce dýchat; lapat po dechu
pumpkin
Lé¾ãéâfåL
dýně; tykev
groan
LÖê]råL
(za)sténat; zamručet
raisin
LêÉfòåL
hrozinka
harmless
LÜ^Wãä]ëL
neškodný
rear
Lêf]L
vzácný; unikátní
ohled; hledisko
hide and seek LÜ~fÇ=]å=DëáWâL schovávaná
10
respect
LêfDëéÉâíL
cheer
Lípf]L
provolávat slávu
shameful
LpÉfãÑäL
include
LfåDâäìWÇL
zahrnovat; obsahovat
slaughter
LëälWí]L
first served
independent LfåÇfDéÉåÇ]åíL nezávislý
ostudný; hanebný
porážka (dobytka); masakr; zmasakrovat
interfere
Lfåí]DÑf]L
vměšovat se; být na překážku
species
LëéáWpáWòL
druh; třída (živočichů)
interval
Lfåí]îäL
přestávka (v divadle)
sponge
Lëé¾åÇwL
houba (na mytí ap.)
legend
LäÉÇw]åÇL
legenda
starvation
Lëí^WîÉfp]åL
(vy)hladovění; smrt hradem
long jumper
LäflÏ=aò¾ãé]L
skokan do dálky
swap
LëïfléL
vyměnit (si/se)
marbles
Lã^WÄäòL
kuličky (hra)
tirelessly
Lí~f]ä]ëäáL
neúnavně; vytrvale
participant
Lé^WDífëfé]åíL
účastník
trade
LíêÉfÇL
obchod; řemeslo; živnost
patriot
LéÉfíêf]íL
vlastenec; patriot
transmit
LíêôåòDãfíL
přenášet; vysílat
pile
Lé~fäL
(srovnaná) hromada
trap
LíêôéL
past; nástraha; léčka
pile up
Lé~fä=D¾éL
řetězová havárie
watermelon LïlWí]ãÉä]åL
plant
Léä^WåíL
(vy/za)sázet
pole vault
Lé]rä=îlWäíL
skok o tyči; skákat o tyči
postmark
Lé]rëíã^WâL
poštovní razítko
L]Dê~ròL
investment
LfåDîÉëíã]åíL investice
isolation
L~fë]DäÉfpåL
laboratory
Lä]DÄflê]íêáL
laboratoř
law-abiding
LälW=]?Ä~fÇfÏL
respektující právo
mission
LãfpåL
mise; poslání; úkol
nappies
LåôéfòL
plenky
novel
Låflî]äL
novátorský; neotřelý
nursery
Lå‰Wë]êáL
jesle; mateřská školka
occurrence
L]Dâ¾ê]åëL
událost; výskyt
pickpocket
LéfâéflâfíL
kapesní zloděj; kapsář
prep school
LéêÉé=ëâìWäL
(GB) soukromá škola pro děti ve
škola připravující na
(vodní) meloun
probudit; podnítit
osamocení; odloučení; izolovanost
věku 7-13 let; (US) soukromá
střední/vysokou školu
Unit 12
arouse
kdo dřív přijde, ten
7
quality
Lâïflä]íáL
kvalita; jakost
rate
LêÉfíL
míra; tempo; stupeň
ruthless
LêìWqä]ëL
nemilosrdný
sacrifice
LëôâêfÑ~fëL
obětovat; oběť
biology
arms
L^WãòL
zbraně; vojna
reduce
LêfDÇàìWëL
snížit; omezit
security
Lë]DâàìWêfíáL
bezpečnost; bezpečí
consequences Lâflåëfâï]åëfòL následky; důsledky
cavalry
LâôîäêáL
(voj.) jízda; kavalerie
remarkable
LêfDã^Wâ]ÄäL
pozoruhodný; významný
struggle
Lëíê¾ÖäL
zápas; boj; snažit se
convincing
Lâ]åDîfåëfÏL
přesvědčivý
celebration
LëÉä]DÄêÉfp]åL oslava; slavnost
rifle
Lê~fÑäL
puška
vital
Lî~fí]äL
nezbytný; životně důležitý
defensive
LÇfDÑÉåëfîL
obranný
civilian
Lë]Dîfäá]åL
rise
Lê~fòL
vycházet (slunce)
warder
LïlWÇ]L
(vězeňský) dozorce
demonstration LÇÉã]åDëíêÉfpåL demonstrace
rubble
Lê¾ÄäL
sutiny; trosky
youngster
Là¾Ïëí]L
chlapec; mladý člověk
domination
LÇflãfDåÉfpåL
nadvláda; dominance
sail
LëÉfäL
plavit se; plout
engineer
LÉåÇwfDåf]L
inženýr; technik
engineering
LÉåÇwfDåf]êfÏL strojírenství; stavitelství
Unit 14
LÄ~fDflä]ÇwáL
biologie
civilista
Unit 18
cockpit
LâflâéfíL
pilotní kabina
satellite
Lëôí]ä~fíL
colony
Lâflä]åfL
kolonie
scenery
LëáWå]êáL
satelitní; družice
výprava (v divadle); krajina; příroda
accountant
L]Dâ~råí]åíL
účetní
geography
LÇwáDflÖê]ÑáL
zeměpis
crew
LâêìWL
posádka
simulate
LëfãàräÉfíL
předstírat; fingovat
aspect
LôëéÉâíL
poloha; úhel pohledu
global
LÖä]rÄ]äL
celkový; globální
decrease
LÇfDâêáWëL
zmenšit (se); snížit (se)
soil
LëlfäL
půda; ornice
award
L]DïlWÇL
globe
LÖä]rÄL
glóbus; zeměkoule
deer
LÇf]L
jelen; vysoká
spectator
LëéÉâDíÉfí]L
divák
capture
Lâôéíp]L
zajmout; zajetí
challenge
LípôäfåÇwL
výzva
define
LÇfDÑ~fåL
formulovat; definovat
stage
LëíÉfÇwL
jeviště
commercial
Lâ]Dã‰WpäL
reklama
championship Lípôãéf]åpáéL mistrovství; šampionát
descend
LÇfDëÉåÇL
sestupovat; snížit (se)
suffering
Lë¾Ñ]êfÏL
bolest; utrpení; trápení
debt
LÇÉíL
dluh
chemist
LâÉãfëíL
lékárna; lékárník; drogerie
device
LÇfDî~fëL
zařízení (přístroj)
suitable
LëìWí]ÄäL
vhodný; přiměřený
dragon
LÇêôÖ]åL
drak
chemistry
LâÉãfëíêáL
chemie
drown
LÇê~råL
utopit (se); utonout
surface
Lë‰WÑfëL
povrch
edition
LfDÇfpåL
vydání
mathematics
Lãôq]DãôífâëL
matematika
earphones
Lf]Ñ]råòL
sluchátka
survive
Lë]Dî~fîL
přežít; zůstat na živu
editor
LÉÇfí]L
redaktor; vydavatel; korektor
old-fashioned
L]räÇ=DÑôpåÇL
staromódní; starobylý
emigrate
LÉãfÖêÉfíL
vystěhovat se
target
Lí^WÖfíL
cíl; terč
endanger
LfåDÇÉfåÇw]L
ohrozit; vystavit nebezpečí
philosophy
LÑfDäflë]ÑáL
filozofie
equipment
LfDâïféã]åíL
vybavení; výbava
tattered
Líôí]ÇL
roztrhaný; rozedraný
extinct
LfâDëífkâíL
vyhaslý; zemřelý
physicist
LÑfòfëfëíL
fyzik; materialista
exploration
LÉâëéä]DêÉfpåL průzkum; probádání
train
LíêÉfåL
vlak
furthermore LщWa]DãlWL
kromě toho
physics
LÑfòfâëL
fyzika
exploratory
LfâëDéflê]íêáL
průzkumný
trainee
LíêÉáDåáWL
praktikant; posluchač
gossip
LÖflëféL
klepy; šířit klepy
psychology
Lë~fDâflä]ÇwáL
psychologie
fire
LÑ~f]L
zapálit
uniform
LàìWåfÑlWãL
uniforma
grip
LÖêféL
sevření; stisk
reality
LêfDôä]íáL
skutečnost; realita
fragment
LÑêôÖã]åíL
kousek; úlomek
various
LîÉ]êá]ëL
různý
charity
LípôêfíáL
dobročinná činnost
reflection
LêfDÑäÉâp]åL
odraz; zrcadlení
furnish
LщWåfpL
vybavit; zařídit (nábytkem)
victim
LîfâífãL
oběť
spaceship
LëéÉfëpféL
kosmická loď
graze
LÖêÉfòL
škrábnout (se); pást se
Virtual Reality
Lî‰Wípr]ä=êáWDôä]íáL
ground
LÖê~råÇL
země; základ
udělit; uložit (pokutu); přiznat (náhradu)
incompetent LfåDâflãéfí]åíL neschopný; nekvalifikovaný
individual
LfåÇfDîfÇwr]äL jednotlivec; individuum
Unit 16
virtuální realita
Unit 19
informative
LfåDÑlWã]ífîL
poučný; informativní
hand on
LÜôåÇ=flåL
předat; poslat dál
innocent
Lfå]ë]åíL
nevinný; nevinnen
belief
LÄfDäáWÑL
víra
helmet
LÜÉäã]íL
helma
allowance
L]Dä~r]åëL
dovolení; svolení
liver
Läfî]L
játra
blame
LÄäÉfãL
vinit; hanět
industrial
LfåDǾëíêf]äL
průmyslový
Alsatian
LôäDëÉfpåL
vlčák; německý ovčák
millionaire
Lãfäà]DåÉ]L
milionář
disguise
LÇfëDÖ~fòL
zamaskovat; ukrýt
interface
Lfåí]ÑÉfëL
propojit; rozhraní
bargain
LÄ^WÖfåL
výhodná koupě/prodej/nabídka
moving
LãìWîfÏL
dojemný; dojímavý
envious
LÉåîf]ëL
závistivý
landing
LäôåÇfÏL
přistání; vylodění; odpočívadlo
cash desk
Lâôp==ÇÉëâL
pokladna
nag
LåôÖL
rýpat; sekýrovat
evidence
LÉîfÇ]åëL
důkazy
landscape
LäôåÇëâÉféL
krajina
cash register Lâôp=êÉÇwfëí]L (registrační) pokladna
(např. v obchodě)
negotiations
Lå]Ö]rpfDÉfp]åòL
vyjednávání
evil
LfWîäL
zlý
launch
LälWåípL
(vy/s)pustit; (vy/s)puštění
costly
LâflëíäáL
nákladný; drahý
ratings
LêÉfífÏëL
ohlasy (divácké popularity)
groom
LÖêìWãL
ženich
lifelike
Lä~fÑä~fâL
živý; realistický
fishmonger
LÑfpã¾ÏÖ]L
obchodník s rybami
repeat
LêfDéáWíL
opakovat
harm
LÜ^WãL
poškodit; ublížit
literature
Läfíê]íp]L
literatura
florist
LÑäflêfëíL
květinář(ství)
sane
LëÉfåL
duševně zdravý; rozumný
mischievous LãfëDípáWî]ëL
darebný; uličnický
luggage
Lä¾ÖfÇwL
zavazadlo; zavazadla
folks
LÑ]râëL
lidi
scene
LëáWåL
scéna; výstup; krajina
purity
Léàr]ê]íáL
čistota; pravost
lunar
LäìWå]L
měsíční; lunární
grant
LÖê^WåíL
udělit; poskytnout
shrub
Lpê¾ÄL
keř; křoví; křovina
sacred
LëÉfâêfÇL
posvátný
man
LãôåL
mít posádku/obsluhu
check-out
LípÉâ~ríL
pokladna (v obchodě)
sitcom
LëfíâflãL
situační komedie
soul
Lë]räL
duše
manned
LãôåÇL
income
Lfåâ¾ãL
příjem
slapstick
LëäôéëífâL
fraška; groteska
threshold
LqêÉpÜ]räÇL
práh
massacre
Lãôë]â]L
masakr
invaluable
LfåDîôäàr]ÄäL
neocenitelný
staff
Lëí~WÑL
zaměstnanci
veil
LîÉfäL
závoj; rouška
mineral
Lãfå]êäL
minerál
lottery
Läflí]êáL
loterie
subtract
Lë¾ÄDíêôâíL
odečíst; odečítat
witch
LïfípL
čarodějnice; ježibaba
nightmare
Lå~fíãÉ]L
zlý sen; děs; hrůza
match
LãôípL
odpovídat; ladit; hodit se
tribe
Líê~fÄL
kmen (domorodý)
orbit
LlWÄfíL
oběžná dráha; obíhat po ~
muck
Lã¾âL
hnůj; špína; bahno
waste
LïÉfëíL
plýtvat; mrhat
outline
L~ríä~fåL
obrys; nástin
newsagent
LåàìWòÉfÇw]åíL trafika; novinový stánek
Unit 17
Unit 15
obsazený lidskou posádkou
abstract
LôÄëíêôâíL
abstraktní; těžko srozumitelný
pain
LéÉfåL
bolest; bolesti
overnight
L]rî]å~fíL
přes noc; přenocovat
accuracy
Lôâà]ê]ëáL
přesnost
pioneer
Lé~f]Dåf]L
průkopník; pionýr; objevovat
pension
LéÉåp]åL
důchod
L]DÇfléíL
přijmout; osvojit (si)
plough
Léä~rL
pluh
pocket money Léflâfí=ã¾åáL
kapesné
alarming
L]Dä^WãfÏL
znepokojivý
adopt
artificial
L^WífDÑfpäL
umělý
achievement L]DípáWîã]åíL
výkon; úspěch
private sector Léê~fî]í=DëÉâí]L soukromý sektor
precious
LéêÉp]ëL
vzácný; drahý
benefit
LÄÉå]ÑfíL
prospěch; užitek
angle
úhel
project
priceless
Léê~fëä]ëL
nesmírně cenný
8
LôÏÖäL
LéêflÇwÉâíL
(výzkumný) úkol; plán
9

Podobné dokumenty

Laser B1 - Macmillan.cz

Laser B1 - Macmillan.cz LêÉÖà]ä]äfL= pravidelně LÉåí]DíÉfåã]åíL= zábava entertainment LÉÇàrâÉfíL= vzdělávat; vychovávat educate be in the public LÄá=få=é¾Ääfâ=~fL= být na očích veřejnosti, eye být známý La]=DéêÉëL= tisk t...

Více

Laser B2 - Macmillan Education

Laser B2 - Macmillan Education vychovat; začít hovořit o bring up LfpìWL= vydat; vydání issue GP LÇwáW=éáWL= praktický lékař Lärâ=Dfåí]L= prozkoumat; zabývat se look into LêÉä]ífîL= příbuzný; přízeň relative colleague LâfläáWÖL=...

Více

Rising Star

Rising Star pro maturanty a středně pokročilé studenty

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced blanket ban boost capsule cater to

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner ptát se; zeptat se

Více

Global Upper Intermediate

Global Upper Intermediate prohrát boj (s dlouhou nemocí, se složitou životní situací) proměnlivý sebevědomý; sebejistý za dveřmi (obrazně)

Více

PROSPECTS

PROSPECTS srozumitelné definice hesel  více hesel než jiné středně pokročilé slovníky  tisíce synonym a slov opačného významu  36 000 příkladů použití  700 ilustrací  3 500 červených základních slov roz...

Více

Gateway B2 - Macmillan.cz

Gateway B2 - Macmillan.cz personal assistant Lé‰Wëå]ä=]Dëfëí]åíL=asistent; asistentka

Více