usnesen í

Transkript

usnesen í
Číslo jednací: 120 EX 19459/11-64
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01
Klatovy, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného exekutorský zápis č.j. 054 EZ 13734/10 ,
který vydal Mgr. Zuzana Kaiserová, koncipient SE Mgr. Jiřího Nevřely dne 23.11.2010 a vykonatelným dne
25.01.2011, exekutorský zápis č.j. 054 EZ 13810/10 , který vydal Mgr. Tereza Pukowietzová, koncipient SE
Mgr. Jiřího Nevřely dne 30.11.2010 a vykonatelným dne 25.01.2011 (exekuční titul) a na základě usnesení
Okresní soud v Českých Budějovicích č.j. 48 EXE 2688/2011 - 15,
proti povinnému:
1. STORE 96 s.r.o., Rudolfovská tř. 26/12, 37001, České Budějovice, IČ
26056585,
2. KAREL KADLEC, KLAVÍKOVA 1840/4, 37010, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÉ BUDĚJOVICE 3, nar.25.05.1984
na návrh oprávněného: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078, Praha 4, IČ 49240901, zast.
Mgr. Libor Michalec, advokát, Bezručova 184/29, 30100, Plzeň 3
Pro 775 459,45 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
dražební jednání movitých věcí nařízených na den 16.02.2012 v 11.30 hod. v sídle Exekutorského úřadu Klatovy,
Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, usnesením č.j. 120 EX 19459/11-58
jehož předmětem měla být movitá věc: poř. č.1 souboru movitých věcí dražených jako celek: LG media station
MS 400 H, Flash paměť 32 GB, 8ks batoh, 8 ks taška na notebook, repro LOGITECH Z520, repro
LOGITECH Z523, repro EASY METRO ET - 615, 2 ks repro EASY REDSTAR RS - 303, repro REDSTAR
RS -220, repro GENIUS SP-HF 1200A, ARMOR HP COLORLASERJET 5500, repro LABTEC ARENA 685,
2 ks repro REDSTAR RS - 214 R, 2 ks repro GENIUS GHT - 502, SCANEXPRESS A3 USB 600 PRO
se nekoná
Odůvodnění
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 13.1.2012 vydal v souladu s § 52 odst. 1,2 e.ř. a za
použití ustanovení § 328b odst. 3 a souvisejících ustanovení o.s.ř. dražební vyhlášku, kterou stanovil termín
dražebního jednání na den 16.02.2012 v 11.30 hod. s tím, že předmětem dražby budou movité věci uvedené ve
výrokové části tohoto usnesení.
Na povinného bylo zahájeno insolvenční řízení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Klatovech, dne 15.2.2012
____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:

Podobné dokumenty

Kamil Forman

Kamil Forman Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného platební výměr č.j. 4241001213 , který vydal V...

Více

U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1

U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1 Dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 18.12.2013 v 11.30 hod. v sídle Exekutorského úřadu Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, usnesením č.j. 144 EX 20317/11-85, jehož...

Více

5. Ozn. o přihl. pohledávkách (do 31.12.2012)

5. Ozn. o přihl. pohledávkách (do 31.12.2012) DO DRAŽBY Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Praha 6, Libocká 73/57, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Obvodní soud pro Prahu ...

Více

Philips authorized service workshops WARRANTY

Philips authorized service workshops WARRANTY Philips authorized service workshops for household products and consumer electronics: Service Centre

Více

HP Elite 7200 Microtower značky HP - 4EF2

HP Elite 7200 Microtower značky HP - 4EF2 Výpočetní. 2000 vyšší HD oproti grafického karta která také integrovaného nabízí generacím integrovaná Graphics procesoru grafická předešlým je V Intel přímo výkon mnohonásobně zpracování. Kapacitou ...

Více

Stáhnout PDF soubor - RPIC

Stáhnout PDF soubor - RPIC Vymezení druhu a předmětu dodávky: Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky pro projekt První krok do podnikání. Předmět dodávky : 2 ks notebooku v minimální konfiguraci : Procesor Intel Pen...

Více