âESKÁ SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ

Transkript

âESKÁ SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ
âESKÁ SPOLEâNOST PRO
BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII
BULLETIN
âÍSLO 3
ROâNÍK 29 (2001)
ISSN 1211-2526
1
BULLETIN
âESKÉ SPOLEâNOSTI PRO
BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII
http://CSBMB.img.cas.cz
Tomislav BARTH - v˘konn˘ redaktor
Ústav organické chemie a biochemie AV âR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
<[email protected]>
Irena KRUMLOVÁ- zástupce v˘konného redaktora
âeská spoleãnost pro biochemii a molekulární biologii, Kladenská 48,
160 00 Praha 6, tel. (02) 35 36 00 57
nebo katedra biochemie a mikrobiologie V·CHT, 160 00 Praha 6,
tel.: (02) 24 35 51 66, fax: (02) 24 35 51 67, e-mail <[email protected]>
REDAKâNÍ RADA
T. Barth, J. Barthová, J. DuchoÀ, I. Krumlová, V. Ka‰iãka
Pfiíspûvky na disketû 3,5“, zpracované v textovém procesoru Word ãi WordPerfect, zasílejte,
spolu s vyti‰tûn˘m textem, kterémukoli z redaktorÛ nebo do sekretariátu spoleãnosti.
Prosíme, abyste do textu nemontovali ani obrázky, ani tabulky. Pfiipojte je v originále,
pfiípadnû na disketû ve zvlá‰tních souborech, v textu oznaãte, prosím, jen jejich umístûní.
Adresa âSBMB: Kladenská 48, 160 00 Praha 6
tel.: 02/35 36 00 57 – záznamník
ISSN 1211-2526
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
OBSAH
Sdûlení spoleãnosti
27th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies . . . . 92
Konference FEBS 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Oznámení
a) XVIII Biochemick˘ sjezd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
b) IUBMB 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Odborné ãlánky
K. Huml: Publish or Perish? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
P. Peterková, L. Lapãík: Kolagen – vlastnosti, modifikace a aplikace . . . . 98
J. Patoãka: Myrmexiny – peptidy s protizánûtliv˘m úãinkem . . . . . . . . . 107
Zprávy ze sekcí
Peptidová sekce - biologicky aktivní peptidy
V. Klenerová: Svûtov˘ kongres neurohypofysárních hormonÛ – Bordeaux,
záfií 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
T. Barth: III. mezinárodní konference o arthropodech – Làdek Zdrój, záfií
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Sekce separaãních metod
Zpráva o druhém mezinárodním sympoziu
– Separation in the Biosciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
RÛzné
EMBO Young Investigator Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Biotrans Olomouc 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Cytochromes P450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
12th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. . . . 122
SDùLENÍ SPOLEâNOSTI
27th Meeting of the Federation of European
Biochemical Societies
27. konference Federace evropsk˘ch biochemick˘ch spoleãností se v roce 2001
konala ve dnech 30.ãervna aÏ 5.ãervence v Lisabonu, a to ve spolupráci s Pan-Americkou asociací pro biochemii a molekulovou biologii. Hlavním organizátorem byla
Portugalská biochemická spoleãnost. Zasedání bylo umístûno do Lisabonského kongresového centra situovaného na okraji Lisabonu ve ãtvrti Belem, v místech, odkud vyplouvali portugal‰tí mofieplavci na v˘zkumné v˘pravy.
Vûdeck˘ program zasedání zahrnoval v‰echna nejdÛleÏitûj‰í témata, jimiÏ se souãasná biochemie a molekulová biologie zab˘vají. Patfiiãná pozornost byla vûnována
globální anal˘ze genomÛ s dÛrazem na hlavní pouÏívanou metodologii a na obory
úzce s tímto problémem související, jako bioinformatika a komparativní genomika.
Dal‰ími tématy byly celulární a strukturální biologie, transdukce signálÛ, molekulární
podstata chorob, ale téÏ napfi. biochemie extrémofilÛ.
V programu bylo celkem 9 plenárních pfiedná‰ek, které vyjadfiovaly souãasné biochemické trendy a t˘kaly se pfieváÏnû témat v˘‰e uveden˘ch. Pfiedná‰ejícími byli ve
v‰ech pfiípadech vedoucí osobnosti zab˘vající se pfiíslu‰n˘m tématem. Úvodní pfiedná‰ku (Hans Krebs Lecture) pfiednesl Sir Philip Cohen na téma "V˘znam fosforylace
proteinÛ pro lidské zdraví", závûreãnou pfiedná‰ku (The Datta Plenary Lecture) s titulem "TFIIH: od transkripce ke klinickému vyuÏití"Jean-Marc Egly.
Zasedání bylo rozdûleno do 7 symposií, zahrnujících v‰echna hlavní témata. Symposia probíhala (bohuÏel) souãasnû ve tfiech posluchárnách, takÏe úãastník stál ãasto
pfied obtíÏnou volbou, které ze zajímav˘ch pfiedná‰ek dát pfiednost. Program byl doplnûn 12ti workshopy, zamûfien˘mi na specifické problémy. Posterov˘m sekcím byl
vyhrazen dostateãn˘ prostor jak ãasov˘ tak prostorov˘, takÏe postery byly zvefiejnûny
48 hod. a byla tedy dostateãná moÏnost si tuto sekci prohlédnout a pfiedmût zájmu diskutovat s autory. Zajímavá a reprezentativní byla i prezentace firem.
Zasedání bylo doplnûno spoleãensk˘m programem. V den zahájení se konal pfiímo
v jednací síni koncert komorní hudby následovan˘ welcome party v pfiilehl˘ch sálech.
Úterní odpoledne bylo volné a umoÏÀovalo úãastníkÛm seznámit se blíÏe s Lisabonem
a jeho nejbliωím okolím. ProtoÏe bylo velmi teplé poãasí, nûktefií odváÏlivci se na
vlastní kÛÏi pfiesvûdãili o tom, Ïe vody Atlantiku nejsou pfiíli‰ teplé. Spoleãensk˘m
vrcholem byla závûreãná veãefie, která se konala na nádvofií hradu Sao Jorge nad
Lisabonem. Profesionální zpûváci tradiãního fada soutûÏili o pfiízeÀ posluchaãÛ
se studentskou skupinou, jejíÏ provedení fada bylo stejnû dokonalé a moÏná i bezprostfiednûj‰í. KaÏdopádnû dokázali úãinkující strhnou publikum tak, Ïe posléze zpívali fado (na podiu) i portugal‰tí ãlenové organizaãního v˘boru, vãetnû pfiedsedkynû
profesorky Claudiny Rodriguez-Pousada. PÛsobivé tóny fada, vlah˘ veãer, svítící Lisabon u nohou a k tomu skvûlá portugalská kuchynû a vína - neobyãejn˘ záÏitek pro
stfiedoevropana.
Zasedání v Lisabonu se úãastnilo celkem 2000 vûdeck˘ch pracovníkÛ z Evropy
a U.S.A. âeská republika mûla celkem reprezentativní zastoupení, pfiijelo 35 úãastníkÛ z universit, AV âR, ale i z dal‰ích institucí. V‰ichni tito úãastníci se prezentovali
buì pfiedná‰kou nebo postery.
92
Aãkoliv fiada vûdeck˘ch pracovníkÛ preferuje men‰í monotématická zasedání, meeting v Lisabonu znovu prokázal, Ïe i takto velká zasedání mají svÛj smysl. Nejen Ïe
umoÏÀují úãastníkÛm sledovat souãasné biochemické trendy a dávají mu tak pfiehled
o souãasné biochemii a molekulové biologii, ale poskytují moÏnosti osobních setkání
s pracovníky z ‰ífie vymezen˘ch oblastí a v neposlední fiadû téÏ moÏnost vyslechnout
pfiedná‰ky a osobnû se setkat s biochemick˘mi legendami.
Blanka Králová
93
Konference FEBS 2001
Ve dnech 30.ãervna - 5. ãervence 2001 se konala v portugalském Lisabonu XXVII.
Konference Federace Evropsk˘ch Biochemick˘ch Spoleãností organizovaná ve spolupráci s Pan-Americkou asociací pro Biochemii a Molekulární Biologii. Konferenãní
centrum, které hostilo tuto v˘znamnou mezinárodní akci, bylo situováno v historické
ãásti mûsta na bfiehu fieky Tejo, nedaleko místa, odkud vyplouval znám˘ mofieplavec
Vasco Da Gama. Po zhruba 500 letech od jeho objevitelsk˘ch cest se zde Lisabon seznamoval s nejnovûj‰ími poznatky v oblasti biochemického v˘zkumu.
Konference se zúãastnilo témûfi 2000 vûdcÛ z celého svûta, na‰e republika byla reprezentována 35 úãastníky, ktefií se aktivnû podíleli na vûdeckém programu jak pfiedná‰kami tak plakátov˘mi sdûleními. âeskou spoleãnost pro biochemii a molekulární
biologii zde reprezentoval její pfiedseda Prof. RNDr. V. Paães, DrSc. Po uvítacím projevu pfiedsedkynû organizaãního v˘boru a Portugalské biochemické spoleãnosti profesorky C. Rodrigues-Pousady vystoupil i portugalsk˘ ministr pro vûdu a v˘zkum profesor Mariano Gago. Zástupci FEBS a PABMB pfiivítali ve velkém auditoriu úãastníky
konference a pfiedali ãestné ceny FEBS, mezi ocenûn˘mi byl i Prof. Ing. Jan ·koda,
DrSc., kter˘ se po mnoho let zab˘val vydáváním FEBS bulletinu.
Téma první plenární pfiedná‰ky "The role of protein phosphorylation in human health and disease" pfiednesené Sirem Philipem Cohenem pfiedznamenalo dÛraz konference na moÏné vyuÏití nejnovûj‰ích biochemick˘ch poznatkÛ v lékafiství. Pfiedná‰ky
byly rozdûleny do sedmi sekcí (Bioinformatics, functional genomics and proteomics;
Cell dynamics; Signal transduction pathways; Cellular Stress responses; Developmental Biology; Molecular basis of diaseases; Structural biology) a byly doprovázeny fiadou tématick˘ch workshopÛ a firemních prezentací. Velmi poãetná posterová sekce
také pfiinesla celou fiadu zajímav˘ch poznatkÛ. V nabitém programu v‰ak na detailnûj‰í posterové diskuse nezb˘valo mnoho ãasu. Pfiedná‰ky probíhaly paralelnû
ve tfiech auditoriích a díky jejich vysoké kvalitû bylo tûÏké vybrat ty nejpfiínosnûj‰í.
Ve vût‰inû pfiíspûvkÛ byl patrn˘ posun souãasného zamûfiení biochemického v˘zkumu
ke komplexnímu pohledu na bunûãné procesy, poãínaje genomikou a anal˘zami nukleov˘ch kyselin pfies studium signálních transdukãní drah a regulaãních procesÛ aÏ po
strukturní a funkãní anal˘zu proteinÛ. Velká pozornost byla rovnûÏ vûnována nov˘m
technologiím jako jsou napfiíklad DNA microarrays nebo proteomové studie s vyuÏitím hmotnostní spektrometrie.
Vûdeck˘ program byl doplnûn mnoha kulturními akcemi. UÏ po úvodní pfiedná‰ce
mohli úãastníci vyslechnout nádhern˘ koncert nejznámûj‰ích orchestrálních skladeb v
podání mlad˘ch portugalsk˘ch umûlcÛ. Organizaãní v˘bor taktéÏ pfiipravil jako doprovodn˘ program nûkolik zajímav˘ch v˘letÛ. Ale i samotn˘ Lisabon se sv˘mi kulturními památkami byl oázou pro kulturní vyÏití úãastníkÛ konference vyãerpan˘ch celodenním maratónem pfiedná‰ek. Celá organizace této vûdecké akce probûhla bez v˘znamnûj‰ích nedostatkÛ. Nev˘hodou byla snad jen vzdálená poloha kongresového
centra od ubytování vût‰iny úãastníkÛ.
Po vûdecké i organizaãní stránce lze tedy konferenci hodnotit velmi pozitivnû. V‰em
úãastníkÛ nepochybnû pfiinesla celou fiadu vûdeck˘ch podnûtÛ pro dal‰í práci
a umoÏnila navázání nov˘ch vûdeck˘ch kontaktÛ. Na závûr byli v‰ichni úãastníci
pozváni na XXVIII. FEBS konferenci, která se bude konat 20.-25. 10. 2002 v israelském
Eilatu.
·árka Pospí‰ilová, Václav Brázda
94
a) XVIII Biochemický
sjezd
ČSBMB
se koná v září 2002
ve Staré Lesné
b)
IUBMB 2003
http://www.nrc.ca/confserv/iubmb2003
95
ODBORNÉ âLÁNKY
Publish or Perish?
Karel Huml
ÚOCHB AV âR, Flemingovo nám.2, 166 10, Praha 6
Tato Faradayova slova ãasto vídáme na stûnách na‰ich i zahraniãních laboratofií.
Hrdostí kaÏdého badatele je co nejvût‰í poãet publikací, respektive vysok˘ „impact factor“,
kter˘ pfiiná‰í autorovi nejen slávu, ale i nûkteré hospodáfiské a technické v˘hody. Podívejme se proto podrobnûji na souãasnou publikaãní, respektive obecnûji informaãní politiku v oblasti pfiírodních a technick˘ch vûd.
Náklady na vûdu stále rostou díky zvy‰ujícím se nárokÛm na vybavenost laboratofií, ãistotu materiálÛ, cenu a poãet ãasopisÛ, atd. Z tohoto dÛvodu zákonitû rostou i poÏadavky
zadavatelÛ na finanãní návratnost vloÏen˘ch prostfiedkÛ. A to jak státních, tj. daÀov˘ch poplatníkÛ, tak i soukrom˘ch firem, které se posléze opût ãerpají od t˘chÏ poplatníkÛ. Vûdecké bádání se tak stává do znaãné míry komerãní záleÏitostí. Informace o zámûrech v˘zkumu a v˘sledcích mají cenu zlata a je nutné podle toho s nimi zacházet.
JiÏ v roce 1989 International Council of Scientific Unions (ICSU) ve svém bulletinu upozorÀoval na problém nakládání s daty a jejich zamlãováním. RovnûÏ ãasopisy jako Science nebo Nature, ãi dokonce denník NRC Handelsblad v Holandsku se vûnovaly problému
zamlãování a zkreslování vûdeck˘ch v˘sledkÛ. Pro ilustraci si uveìme nûkolik pfiíkladÛ.
Strukturní data získaná rtg anal˘zou se obvykle publikují v tabelární formû soufiadnic
atomÛ a názorn˘ch obrázkÛ studované molekuly. ProtoÏe v˘zkum byl u „zajímav˘ch“
látek ãasto pfiedmûtem zájmu farmaceutického ãi chemického prÛmyslu, soufiadnice
dÛleÏit˘ch látek zmizely. K presentaci autorÛ staãil stereoobrázek. Konkurenãní pracovi‰tû
v‰ak obratem reagovala na tuto situaci vyvinutím poãítaãov˘ch programÛ, které dovedly
z obrázkÛ vyãíst relativnû pfiesné soufiadnice. Obrázky se proto poãaly zámûrnû zkreslovat.
I zde se na‰el lék : poãítaãová rektifikace. A tak postupnû odpadly v‰echny obrázky
a ke slávû pracovi‰tû staãila jen struãná textová ãást. Pozdûji u „Ïhav˘ch“ látek zmizely
ve‰keré informace a badatelé se museli „spokojit“ jen s finanãní odmûnou od zainteresované firmy.
DÛvody zamlãování informací jsou jasné. Pokud dvû firmy ukonãí souãasnû
v˘zkum téhoÏ léãiva, tak mají posléze k dispozici jen 50% moÏného trhu. Vzhledem
k tomu, Ïe pfiivést nov˘ lék na trh stojí asi 250 mil dolarÛ, vychází levnûji oÏelet
investované peníze do rozpracovaného v˘zkumu a orientovat se na jiné látky.
Obdobné je to v oblasti konstrukce nov˘ch pfiístrojÛ. Svého ãasu se nûkolik firem intensivnû zab˘valo konstrukcí lékafisk˘ch tomografÛ. V˘znamná americká firma se
v této soutûÏi opozdila o nûkolik mûsícÛ za svojí konkurencí. V˘sledek: zru‰ení
oddûlení a propu‰tûní ãásti zamûstnancÛ. Obdobn˘ pfiípad lze vysledovat i v oblasti
pfiístrojÛ pro rtg strukturní anal˘zu. Jistá západní firma vy‰la na trh s novou koncepcí
difraktometru krátce pfied konkurencí z dálného v˘chodu. V˘sledek: opoÏdûná firma
darovala nûkolik hotov˘ch zafiízení bezplatnû místním vysok˘m ‰kolám a zastavila
jejich v˘robu.
Typick˘m pfiíkladem utajování je oblast farmakochemie. Látky vhodné pro boj s HIV jsou
syntetizovány a analyzovány po tisících. Publikovan˘ch struktur je pouze nûkolik desítek.
96
Obdobnû je tomu u analogÛ insulinu a insulinov˘ch receptorÛ. Na základû vefiejnû publikovan˘ch dílãích v˘sledÛ se podafiilo poãítaãov˘m modelování stanovit zpÛsob interakce
insulinové molekuly s pfiíslu‰n˘m receptorem. Zmínûn˘ v˘sledek, dÛleÏit˘ pro konstrukci
úãinnûj‰ích forem insulinu, byl autory publikován hned v nûkolika ãasopisech a na konferencích, ale zvefiejnûná data byla omezena jen na pfiibliÏné údaje a navíc, patrnû „omylem“, chybnû. V osobní korespondenci sice autofii omyly pfiiznali, ale podrobná data
odmítli poskytnout jakoÏto „intelectual property“ chránûné pfiíslu‰n˘m úfiadem dané university. Prosba o zaslání kopie ãlánku z ãasopisu, kter˘ v âR není dostupn˘, byla sice vysly‰ena, ale odeslaná publikace, po nûkolika urgencích, se t˘kala zcela odli‰ného tématu.
Autofii se zdvofiile omluvili a slíbili nápravu. Ano, pouze slíbili.
Poãet odborn˘ch ãasopisÛ neustále vyrÛstá. Jejich dovoz je v‰ak silnû omezován.
Na druhé stranû lze v‰ak s potû‰ením konstatovat, Ïe poãet poãítaãov˘ch databází v âR
se v posledních letech v˘raznû zv˘‰il. Vznikl tím v‰ak dal‰í problém, jak zpracovat
tuto informaãní lavinu a oddûlit hodnotné údaje od informaãního ‰umu.
Jist˘m fie‰ením v zahraniãí, a patrnû jiÏ téÏ u nás, je nová profese informaãního specialisty, rekrutujícího se z fiad star‰ích zku‰en˘ch praktikÛ. Tito odborníci pilnû
a mlãky nav‰tûvují v‰echny relevantní kongresy a dokáÏí sledovat (alespoÀ
rámcovû) publikace ve svûfiené oblasti. ShromáÏdûné informace pak pfiedávají vhodnou
formou sv˘m kolegÛm, ktefií mají moÏnost rychleji se propracovat k meritu
vûci. ¤íká se, Ïe to co berou tito odborníci u nás v korunách to v zahraniãí v dolarech,
pfiípadnû více.
Zatajování a pfiekrucování vûdeck˘ch v˘sledkÛ, souãasnû se snahou b˘t svûtoznám˘m
odborníkem, má sice humorn˘ charakter, ale dÛsledky se negativnû projevují zejména pfii
plánování v˘zkumu. Dostáváme se tak k otázce financování, vãetnû grantového systému.
V pfiípadû vysok˘ch ‰kol je grantov˘ systém jistû namístû. Studenti nechÈ se uãí na nûãem
uÏiteãném, pfiiãemÏ samotn˘ provoz ‰koly jde z jin˘ch prostfiedkÛ. U v˘zkumn˘ch ústavÛ
je jiÏ situace sloÏitûj‰í. Ponechme tuto otázku odborníkÛm. V kaÏdém pfiípadû v‰ak poÏadavky kladené na grantovou pfiihlá‰ku jsou velmi pfiísné a rozsáhlé. Navrhovatel musí zámûr zdÛvodnit do v‰ech podrobností vãetnû informací o moÏn˘ch aplikacích a to v jazyce anglickém, aby oponenti z konkurenãních pracovi‰È mohli posoudit, zda z toho mohou
sami nûco vytûÏit. Pokud je zámûr skuteãnû hodnotn˘, pak staãí se o nûm vyjádfiit s mírnou pochvalou a tím ho vyfiadit ze soutûÏe. Konkurence získá potfiebné informace a nejménû roãní náskok v realizaci cizí my‰lenky. Druh˘ extrém vzniká, je-li poÏádáno
o posudek pracovi‰tû, které s danou tematikou nemá nic spoleãného. MoÏné dÛsledky
není nutné diskutovat. Existují i dal‰í alternativy v posuzování Ïádostí. Tak napfiíklad jisté
pracovi‰tû navrhovalo nákup dosti nákladné informaãní databáze. Pfiíslu‰ná komise
poÏádala o posudek pfiímo firmu, která tuto bázi prodávala. DluÏno fiíci, Ïe si uvedená
firma svÛj v˘robek vysoce pochválila a doporuãila maximální hranici finanãního zaji‰tûní.
Je zajímavé, Ïe v˘zkumná pracovi‰tû v˘robních podnikÛ naopak nedávají oponovat své
dlouhodobé plány napfiíklad Akademii vûd.
Závûrem lze doporuãit psát Ïádosti o grant ãasto a v dokonalém grafickém
provedení.
Platí to jak doma, tak i v Bruselu. Z dÛvodÛ utajení informací vyjadfiovat se v obecné
rovinû, jak je to bûÏné v denním tisku. Jako vzor lze uvést postup britské laboratofie
prof. D.C. Hodginové (nositelky Nobelovy ceny), která se na kongrese IUCr pfiiznala,
Ïe 30 let pfiedstírala jinou ãinnost, aby spolu se sv˘mi spolupracovníky dovedla ke zdárnému konci fie‰ení tfiírozmûrné struktury insulinu. Zdá se tak, Ïe Faradayovo heslo,
uvedené na zaãátku tohoto ãlánku, bude v 21. století modifikováno do ponûkud modernûj‰í formy: „PUBLISH = PERISH“.
97
âlánek byl pfievzat z Chem. listÛ 94 (ã. 4) 371 – 379 (2000) se souhlasem ‰éfredaktora.
Myrmexiny - peptidy s protizánûtliv˘m úãinkem
Jifií Patoãka
Vojenská lékafiská akademie JEP, Katedra toxikologie, ·imkova 878, 500 01 Hradec
Králové
E-mail: [email protected]
Peptidy s protizánûtliv˘m úãinkem hrají v˘znamnou úlohu v Ïivotû kaÏdého organismu vãetnû ãlovûka1. Takov˘mi peptidy jsou napfi. α-MSH, kter˘ inhibuje produkci
cytokinÛ v monocytech a indukuje inhibiãní mediátory zánûtu jako napfi. interleukin10 a blokuje aktivaci transkripãního faktoru NF-kB2. Dal‰ím pfiíkladem mÛÏe b˘t vazoaktivní intestinální peptid (VIP)3. Protizánûtlivû úãinné peptidy nacházíme ale také
napfi. ve vãelím jedu4, coÏ je dÛvod proã je tento jed pouÏíván pfii léãbû artritidy5.
Z pestré palety peptidÛ obsaÏen˘ch ve vãelím jedu6 má protizánûtlivé úãinky zejména MCD-peptid7.
Podobnû jako je vãelí jed pouÏíván v Evropû a Severní Americe pfii léãení zánûtliv˘ch onemocnûní, je v lidovém léãitelství JiÏní Ameriky pouÏíván ke stejn˘m úãelÛm
jed mravencÛ sp. Pseudomyrmex8. Tito tropiãtí mravenci Ïijí v úzké symbióze s nûkter˘mi stromy (zejména akáciemi), ve kter˘ch si staví i hnízda a jsou proto známi
jako stromoví mravenci. Jsou typickou ukázkou tzv. koevoluce9, evoluãního procesu
pfii nûmÏ dva nebo více druhÛ organismÛ se vyvíjí spoleãnû a navzájem se pfiizpÛsobují jeden druhému natolik, Ïe po urãité dobû uÏ mohou Ïít jen ve vzájemné
symbióze (http://www.ucl.ac.uk/~ucbhdjm/courses/b242/Coevol/Coevol.html). Mravenci rodu Pseudomyrmex vyuÏívají stromÛ pro stavbu sv˘ch hnízd a jako protisluÏbu jim poskytují ochranu pfied herbivorními hmyzími ‰kÛdci. Cel˘ den neúnavnû slídí za touto kofiistí a usmrcují ji rychl˘m vbodnutím svého Ïihadla. Jed jednoho druhu
tûchto mravencÛ, Pseudomyrmex triplarinus, je velmi populární pfii léãení revmatoidní arthritidy (http://www.ifa.com.bo/lept.html). Mírní bolest a zmen‰uje otoky kloubÛ
lidí postiÏen˘ch arthritidou8 a v pokusech na laboratorních zvífiatech prokazuje siln˘
protizánûtliv˘ úãinek10. Jako protizánûtlivû úãinné sloÏky tohoto jedu byly identifikovány peptidy11, jejichÏ struktura byla nedávno urãena pomocí MALDI-TOF12. Celkem
bylo izolováno a identifikováno 6 izoforem peptidÛ, které byly nazvány myrmexiny
I aÏ VI (Tabulka I). KaÏdá izoforma je tvofiena heterodimerem tvofien˘m jednou malou
(29 aminokyselin) a jednou velkou (33 aminokyselin) podjednotkou a ty jsou navzájem spojeny disulfidick˘m mÛstkem. Byly nalezeny tfii druhy mal˘ch (SS1 aÏ SS3)
a dva druhy velk˘ch (LS1 a LS2) podjednotek. Jejich aminokyselinová sekvence
je uvedena v Tabulce 2.
Mechanismus protizánûtlivého úãinku myrmexinÛ není znám, ale bude zfiejmû jin˘
neÏ u MCD-peptidu7 nebo crotapotinu nalezeného v chfiest˘‰ím jedu13. Mezi myrmexiny a tûmito protizánûtliv˘mi peptidy není totiÏ Ïádná homologie a není ani mezi
ostatními peptidy nalezen˘mi v Ïivoãi‰n˘ch jedech. V tomto smûru pfiedstavují
myrmexiny svéráznou skupinu peptidÛ a zcela novou tfiídu protizánûtliv˘ch peptidÛ.
LITERATURA
1. Said S.: Proinflammatory and antiinflammatory peptides. Marcel Dekker Inc., New
York and Basel 1998. ISBN: 0824701208.
107
2. Lipton JM, Zhao H, Ichiyama T, Barsh GS, Catania A. Mechanisms of antiinflammatory action of alpha-MSH peptides. In vivo and in vitro evidence.
Ann N Y Acad Sci 1999;885:173-182.
3. Gomariz RP, Martinez C, Abad C, Leceta J, Delgado M. Immunology of VIP:
a review and therapeutical perspectives. Curr Pharm Des 2001;7:89-111.
4. Billingham ME, Morley J, Hanson JM, Shipolini RA, Vernon CA. Letter: an anti-inflammatory peptide from bee venom. Nature 1973;245:164-164.
5. Chang YH, Bliven ML. Anti-arthritic effect of bee venom. Agents Actions
1979;9:205-211.
6. Patoãka J.: Chemie, farmakologie a toxikologie vãelího jedu. Bull. âSBMB
1999;27:34-49.
7. Banks BE, Dempsey CE, Vernon CA, Warner JA, Yamey J. Anti-inflammatory
activity of bee venom peptide 401 (mast cell degranulating peptide) and compound 48/80 results from mast cell degranulation in vivo. Br J Pharmacol
1990;99:350-354.
8. Altman RD, Schultz DR, Collins-Yudiskas B, Aldrich J, Arnold PI, Brown HE.
The effects of a partially purified fraction of an ant venom in rheumatoid arthritis.
Arthritis Rheum 1984;27:277-284.
9. Janzen DH. Coevolution between ants and acacias in Central America. Evolution
1966;20:249-272.
10. Schultz DR, Arnold PI. Immunochemical and clinical studies of venom from the
ant Pseudomyrmex sp. In: Tu TA. (Ed.): Handbook of Natural Toxicon, Insect
Poisons, Allergens and Other Invertebrate Venoms. Vol. 2. Marcel Dekker, New
York 1984, pp. 243-290.
11. Hink WF, Pappas PW, Jaworski DC. Partical biochemical characterization
of venom from the ant, Pseudomyrmex triplarinus. Toxicon 1994;32:763-772.
12. Pan J, Hink WF. Isolation and characterization of myrmexins, six isoforms
of venom proteins with anti-inflammatory activity from the tropical ant, Pseudomyrmex triplarinus. Toxicon 2000;38:1403-1413.
13. Landucci EC, Antunes E, Donato JL, Faro R, Hyslop S, Marangoni S, Oliveira B,
Cirino G, de Nucci G. Inhibition of carrageenin-induced rat paw oedema by
crotapotin, a polypeptide complex with phospholipase A2. Br J Pharmacol
1995;114:578-583.
Tabulka 1
Molekulové hmotnosti myrmexinÛ a jejich podjednotkové sloÏení
Myrmexin
Myrmexin
Myrmexin
Myrmexin
Myrmexin
Myrmexin
Myrmexin
Molekulová hmotnost
(Da)
I
II
III
IV
V
VI
7069
6998
7090
7143
7017
7069
Podjednotka
Malá
Velká
SS1
SS1
SS2
SS3
SS2
SS3
108
LS2
LS1
LS2
LS2
LS1
LS1
Tabulka 2
Aminokyselinové sekvence podjednotek myrmexinÛ
Malé podjednotky:
SS1
SS2
SS3
LFGGLLDKLK EKIKKYCNKE NLDKACSKL
LFGGLLDKLR EKIKKYCNKE NLDKACSKL
LFGN I I DKLR EKIKKYCNKE NLDKACSKL
Velké podjednotky:
LS1
LS2
LSLGTIKKLL QILAQGLKAI CNHRDLIAKG CQA
I SLAQIKKLL QIIKQGLKAI CDNRDLIAKG CQA
Biotechnologická firma
vyrábûjící suroviny pro farmacii, kosmetiku a v˘Ïivu.
KOLEKTIVNÍ
âLEN
109
ôSBMB
ZPRÁVY ZE SEKCÍ
World Congress on Neurohypophysial Hormones
8. – 12. záfií 2001, Bordeaux, Francie
Ve dnech 8. aÏ 12. záfií 2001 se konal v Bordeaux ve Francii Svûtov˘ kongres o neurohypofyzárních hormonech. Tento kongres byl organizován nûkolika v˘znamn˘mi
spoleãnostmi, jako jsou Spoleãnost pro neurovûdy, Národní centrum pro vûdeck˘
v˘zkum (CNRS), Institut národního zdraví a lékafiského v˘zkumu (INSERM), a za podpory firem Sanofi-Synthélabo i Asociace pro lékafisk˘ v˘zkum v Aquitanii (ARMA).
Mezinárodní v˘bor pro vûdeck˘ program kongresu se skládal z nejv˘znamnûj‰ích
osobností v˘zkumu neuropeptidÛ, napfi. Petera Burbacha, Alastaira Fergussona,
Jean-Jacques Legrose, Davida Murphy a dal‰ích.
Velk˘ dík v‰ech úãastníkÛ kongresu patfií pfiedev‰ím vûdeckému organizaãnímu v˘boru, v ãele s Donysiou T. Theodosis a Dominiquem Pouilanem, ktefií pfiipravili v‰em
úãastníkÛm velice vfielé pfiijetí a podmínky pro hladk˘ prÛbûh tohoto mimofiádného
vûdeckého kongresu. Závûr kongresu v‰ak byl naru‰en teroristick˘mi událostmi ve
Spojen˘ch Státech, coÏ se projevilo jak v nervozitû zúãastnûn˘ch, tak i na plynulosti
odjezdu z pfiekrásného Bordeaux.
Kongresu se zúãastnilo cca 300 registrovan˘ch úãastníkÛ z 18 zemí celého svûta.
Vlastní kongresové jednání bylo rozdûleno do 9 symposií a 2 plakátov˘ch sekcí.
Vlastní kongres byl zahájen Johnem Morrisem, kter˘ uvedl Hala Gainera z Bethesdy (USA). Jeho hodinová vynikající pfiedná‰ka se t˘kala molekulárních studií genové
exprese a sekrece v hypothalamo-nerohypofyzárním systému. Na toto téma pfiímo
navazovalo prvé symposium pod pfiedsednictvím Johna Russella (prezident pfií‰tího
svûtového kongresu o stresu v Edinburghu v r. 2002) a C. Sladekové, které bylo zamûfieno na interakci hypothalamo-neurohypofyzárního systému se steroidními hormony. Paul Shughrue (USA) zdÛraznil v˘znam estrogenÛ v modulaci genové exprese pro
oxytocin v paraventrikulárním a supraoptickém jádfie. A. Brussaard z Holandska se
zamûfiil na heterogenitu GABA synapsí na oxytocinov˘ch neuronech. G. Gimpl
(Nûmecko) prezentoval v˘znam cholesterolu a steroidních hormonÛ jako modulátorÛ
funkce receptorÛ pro oxytocin. A. Kalsbeek shrnul v˘znam vasopresinu pfii kontrole
uvolÀování kortikosteronu, prolaktinu a luteinizaãního hormonu.
Druhé symposium prvého dne, organizované C, Barberisem a P. Grossem, bylo
vûnováno ledvinn˘m funkcím. S. Rittig z Dánska zdÛraznil molekulární pozadí familiárního neurogenního diabetes insipidus a uvedl, Ïe cytotoxická hypotéza se zdá b˘t
110
v souladu s klinick˘mi a biochemick˘mi charakteristikami této nemoci. P. Deen
z Holandska analyzoval mutanty vasopresinem regulovaného aquaporin-2 vodního
kanálu pro funkci ve zdraví i nemoci. Velice podobnému tématu se vûnoval
i D. Bichet z Kanady. C. Ecelbarger (USA) definovala vasopresinov˘ „escape“ jako
ztrátu antidiuretického úãinku bez zmûn jeho hladin v cirkulaci. Tento jev lze alespoÀ
ãásteãnû vysvûtlit poklesem vasopresin-indepentního aquaporinu-2 v ledvinn˘ch
sbûrn˘ch kanálcích.
Tfietí symposium bylo vûnováno modulacím magnocelulárních neuronÛ (pfiedsedové Q. Pittman a M. Raggenbass). Ch. Bourqe (Kanada) zdÛraznil neselektivní úlohu
kationtov˘ch kanálÛ a integraci ãetn˘ch modulaãních signálÛ v supraoptick˘ch neuronech. N. Hussy z Francie popisoval úlohu gliov˘ch bunûk, taurinov˘ch a glycinov˘ch receptorÛ v hypothalamo-neurohyfyzárním systému. J. Tasker z USA ukázal na
kritickou úlohu tfií systémÛ, jmenovitû glutamátového, GABAergního a noradrenergního v synaptické regulaci hypothalamick˘ch neuroendokrinních bunûk. J. Stern (USA)
ve své pfiedná‰ce o kontrolních faktorech neuronální excitability v magnocelulárních
neuronech rovnûÏ probral úlohu oxidu dusnatého; jednou z funkcí tohoto difuzibilního mediátoru je regulace uvolÀování neurotransmiterÛ.
Za pfiedsednictví Greti Aguilery z NIH (USA) a Thomase Insela (USA) probûhlo symposium vûnované vlivu stresu na neurohypofyzární hormony. K. Kováczová z Budapesti zdÛraznila, Ïe imunologická zátûÏ pfiedstavuje siln˘ stresov˘ podnût
pro regulaci vasopresinové transkripce v hypothalamu. A. Burlet (Francie) se zamûfiila na CRF-vasopresinové neurony bûhem v˘voje a pfii laktaci. Jako nesmírnû zajímavé se jevilo téma I. Neumanové (Nûmecko), která referovala o stresem indukovaném uvolnûní oxytocinu v rÛzn˘ch oblastech CNS a o v˘znamu oxytocinu pro integraci neuroendokrinních a behaviorálních funkcí; tyto v˘zkumy byly zamûfieny
na sledování schopnosti organismu bojovat se stresem. BohuÏel poslední plánovaná pfiedná‰ka M. Heinrichse ze ·v˘carska o protektivních úãincích oxytocinu
se nekonala.
Tfietí den kongresu byl zahájen hodinovou pfiedná‰kou „Mortyn Jones Memorial
Lecture“, kterou pfiednesl D. Murphy (UK). Ve velice krásné a instruktivní pfiedná‰ce
probral funkãní genomiku hypothalamo-neurohypofyzárního systému. Páté symposium bylo vûnováno farmakologii vasopresinov˘ch receptorÛ a jejich expresi.
B. Mouillac (Francie) se zamûfiil na expresi lidsk˘ch vasopresinov˘ch a oxytocinov˘ch
receptorÛ v Escherichia coli. M. Thibonnier (USA) po urãit˘ch problémech s promítáním probral molekulární farmakologii vasopresinového receptoru. Zajímavou pfiedná‰ku pfiednesla C. Serradeil-Le Gal (Francie), která pohovofiila o nepeptidov˘ch
antagonistech vasopresinu. V poslední pfiedná‰ce tohoto symposia Ch.RabadanDiehl (USA) charakterizoval podtypy VIb vasopresinového receptoru.
Symposium 6 o dendritech jako funkãních jednotkách mûlo pfiedsedy H. Yaamashita a F. Moose. Toto symposium mûlo rovnûÏ 4 fieãníky, ktefií postupnû probrali mRNA
pro vasopresin potkanÛ (E. Mohr, Nûmecko), akãní potenciály v dendritech magnocelulárních neuronÛ (J. Bains, Kanada), modulaci synaptické transmise oxytocinem
a vasopresinem (S. Kombian, Kuvajt) a dendro-dendritické interakce v regulaci
neurosekrece (M. Ludwig, UK).
Poslední den se konala tfii symposia. Symposium 7 se t˘kalo kardiovaskulární regulace supraoptick˘ch vasopresinov˘ch neuronÛ (T.Cunningham, USA). O hypertrofii
levé komory a její dysfunkci, navozené centrálním vasopresinergním systémem, hovofiil F. Muders (Nûmecko). M Petersson zdÛraznila ve své pfiedná‰ce, Ïe kardiovaskulární úãinky oxytocinu jsou zprostfiedkovány jak centrálními tak periferními mechanismy. V poslední pfiedná‰ce tohoto symposia byly probrány klinické aspekty rizika
111
hypertenze a pfiidruÏen˘ch kardiovaskulárních poruch u pacientÛ s diabetes mellitus
(G. Bakris, USA).
Symposium 8, fiízené H. Zinggem (Kanada) a G. Ju (âína), se t˘kalo periferních
oxytocinov˘ch receptorÛ. J.C. Schellenberg (·v˘carsko) zevrubnû probral vazbu oxytocinu, blokádu receptorÛ a závislost dávka-odpovûì u morãat. K. Nishimori (Japonsko) provedl molekulárnû genetickou anal˘zu oxytocinového receptoru u my‰í. Úlohu
oxytocinu a jeho receptorÛ v kardiovaskulární homeostáze probral D. McCann (USA).
Jako poslední hovofiila Ch. Breton (Francie), která poukázala na putativní novou úlohu oxytocinu, kter˘ se mÛÏe zúãastnit pfii regulaci a diferenciaci kosterních svalÛ
ve v˘voji.
Poslední symposium 9, kterému pfiedsedali F. Grant (USA) a M. Kawata (Japonsko),
se t˘kalo genetick˘ch aspektÛ funkce hypothalamo-neurohypofyzárního systému.
J. Coulson (UK) hovofiila o pozitivních a negativních regulátorech promotorÛ vasopresinového genu v malobunûãném plicním karcinomu. C. M. Fan (USA) probral transkripãní faktory, které se úãastní na v˘voji neuroendokrinních bunûk v hypothalamu.
Y. de Keyzer (Francie) zdÛraznila, Ïe vasopresin aktivuje hypothalamo-pituitarní-adrenální osu stimulací uvolÀování ACTH; rovnûÏ byla zdÛraznûna úloha V3 vasopresinového receptoru. Poslední symposiální pfiedná‰ka M. Eptona (UK) uvádûla prÛkaz
pro somatické mutace vasopresinov˘ch a oxytocinov˘ch genÛ v CNS potkana.
Závûreãnou pfiedná‰kou sjezdu byla pfiedná‰ka M. Akerlunda (·védsko), která se t˘kala zapojení oxytocinu a vasopresinu v patofyziologii pfiedãasného porodu a primární dysmenorhey. Tato pfiedná‰ka mûla víceménû shrnující charakter a svou kvalitou jen potvrdila velice vysokou úroveÀ v‰ech symposiálních pfiedná‰ek.
Ze statistick˘ch dÛvodÛ uvádím i poãet plakátov˘ch sdûlení, kter˘ch bylo celkem
78 rozdûlen˘ch do 2 pracovních dnÛ. Plakáty byly vystaveny od obûda do 16. 00 hod
pro diskuzi, která byla velice dobfie organizována. Nûkteré pfiíspûvky pfiinesly pozoruhodné nové v˘sledky. Z âeské republiky se zúãastnily dvû pracovní skupiny se sv˘mi
pfiíspûvky.
Závûrem lze fiíci, Ïe svûtov˘ kongres o neurohypofyzárních hormonech, kter˘ probûhl v záfií ve Francii, byl velik˘m pfiínosem pro v‰echny zúãastnûné. Lze jen doufat,
Ïe pfiednesené pfiíspûvky, aÈ uÏ symposiální nebo z plakátov˘ch sdûlení, se brzo objeví jako publikovan˘ materiál pro ‰ir‰í okruh zájemcÛ. Na závûr byli v‰ichni úãastníci kongresu pozváni na pfií‰tí Svûtov˘ kongres o neuropeptidech, kter˘ se bude konat
v Kyotu v Japonsku.
Doc. MUDr. Vûra Klenerová, DrSc.
Podûkování: úãast na tomto kongresu byla umoÏnûna podporou grantÛ IGA MZâR
I-6627-3, GAUK 52/1999/C/1.LF a MSM: 1111 0000 1.
112
IIIrd International Conference on Arthropods:
Chemical, Physiological and Environmental Aspects.
Làdek-Zdrój, záfií 23-38, Polsko
Jen nûkolik kilometrÛ od hranic s âeskou republikou, v horském lázeÀském stfiedisku Ladek-Zdrój, zorganisovala pani profesorka Danuta KonopiÀska z Vratislavské university (Wróclaw) jiÏ tfietí mezinárodní konferenci vûnovanou bezobratl˘m ÏivoãichÛm, aspektÛm chemick˘m, fysiologick˘m a environmentálním. PfiipomeÀme,
Ïe její vûdeck˘ profil je peptidov˘ synthetik a z její publikaãní aktivity jsou známy práce o proctolinu a jeho analogách. Nebyl to pouze zájem polské universitní skupiny,
Ïe podstatná ãást konference se nesla v duchu peptidÛ, a to jak na úrovni pfiedná‰ek
tak plakátov˘ch sdûlení. Tachykininy, jiÏ zmínûn˘ proctolin, adipokinetick˘
hormon, diureticky pÛsobící peptidy a dal‰í. Byly to také velmi úãinné metody vyuÏívané k analyse primárních struktur (Zoologick˘ ústav katolické university v Lovani) ale
i sofistikované metodiky pracující na nanomolové úrovni umoÏÀující fysiologické studie hmyzích jednotlivcÛ (Entomolgick˘ ústav AV-âR, Dr.K.Sláma). Analysa
vûdeck˘ch sdûlení (kniha abstrakt uloÏena v knihovnû ÚOCHB AV âR) nabízí jistû
mnohé – pro pracovníky pracující v oblasti biologicky aktivních peptidÛ vyuÏití podobnosti nûkter˘ch peptidov˘ch struktur k návrhu nov˘ch analogÛ peptidÛ s oãekávan˘m úãinkem v oblasti obratlovcÛ a k v˘voji metodik umoÏÀujících ovûfiování
biologické aktivity, coÏ bezpochyby ocení pracovníci limitováni zákony na ochranu
laboratorních zvífiat pfied t˘ráním.
T. Barth
113
2nd International
Symposium on Separations
in the BioSciences - SBS 2001
Prague, Czech Republic, September 17-20, 2001
2. Mezinárodní symposium o separacích v biovûdách, SBS 2001, se uskuteãnilo ve
dnech 17 – 20. záfií 2001 v Centru doktorsk˘ch a manaÏersk˘ch studií University Karlovy, CDMS Krystal v Praze. Z pofiadového ãísla symposia by se mohlo zdát, Ïe se jedná o novou fiadu symposií, ve skuteãnosti v‰ak symposium SBS 2001 navázalo na
dlouholetou tradici, neboÈ bylo pfiím˘m pokraãováním série symposií „Biomedical
Applications of Chromatography and Electrophoresis“ zaloÏené jiÏ v ‰edesát˘ch letech
v âeskoslovensku a pofiádané ve dvou- aÏ tfiílet˘ch intervalech v rÛzn˘ch místech
Evropy, napfi. v Plzni, Lipsku, Rostocku, na zámcích Hluboká a Îinkovy, v Hradci Králové a v Tallinu. V devadesát˘ch letech se konalo jako spojené symposium s International Symposium on Applications of HPLC in Enzyme Chemistry ve Veronû a v Praze. V r. 1999 se symposium konalo poprvé pod souãasn˘m názvem Separations in the
Biosciences v Amsterdamu. Symposia konaná v âeskoslovensku resp. v âeské republice byla pofiádána Odbornou skupinou chromatografie a elektroforézy âeské spoleãnosti chemické, která byla hlavním organizátorem setkání i v leto‰ním roce. Spolupofiadateli symposia byly Ústav organické chemie a biochemie AV âR, Fyziologick˘
ústav AV âR, Pfiírodovûdecká fakulta University Karlovy a Vysoká ‰kola chemickotechnologická.
Symposia se zúãastnilo více neÏ 160 úãastníkÛ ze 20 zemí tfií kontinentÛ, specialistÛ v separaãních metodách, zejména v chromatografii a elektroforéze, ale i uÏivatelÛ
separaãních metod v rÛzn˘ch oborech biovûd, biochemii, bioorganické chemii,
molekulární biologii, biomedicínû, biofarmacii a biotechnologii.
Vûdeck˘ program symposia obsahoval ústní i plakátová sdûlení tematicky rozdûlená do ‰esti sekcí s úvodními plenárními pfiedná‰kami mezinárodnû uznávan˘ch odborníkÛ. Úvodní sekce byla vûnována nové metodologii a instrumentaci pro separace
v biovûdách. V plenární pfiedná‰ce S. Hjertén (University of Uppsala) shrnul nedávné
pokroky vysokoúãinn˘ch chromatografick˘ch, elektroforetick˘ch a elektrochromatografick˘ch separaãních metod provádûn˘ch v kapilárním a mikroãipovém instrumentálním formátu a jejich uÏití pro separaci biopolymerÛ. Problematice gelové elektro-
114
forézy v mikroãipech byla vûnována pfiedná‰ka A. Guttmana (Torrey Mesa Res. Inst.,
La Jolla). VyuÏití kapilární elektroforézy ke stanovení vazebn˘ch parametrÛ mezi viry
a protilátkami pfiedvedl E. Kenndler (University of Vienna). Teoreticky zamûfiené pfiedná‰ky, jejichÏ závûry a dÛsledky jsou v‰ak v˘znamné a vyuÏitelné i pfii praktick˘ch kapilárnû elektromigraãních anal˘zách biomolekul, pfiednesli T. Hirokawa (University of
Hiroshima), J.C. Reijenga (University of Technology, Eindhoven) a B. Ga‰ (Pfiírodovûdecká fakulta UK, Praha). Praktick˘mi aspekty modifikace vnitfiního povrchu kapilár
polymerními povlaky pro biomedicinální aplikace kapilární elektroforézy se zab˘vala
pfiedná‰ka V. Pacákové (Pfiírodovûdecká fakulta UK, Praha). Pfiedná‰ka P. Jandery (Universita Pardubice) byla vûnována charakterizaci retence a separaãní selektivity v rÛzn˘ch modech HPLC a elektrokinetické chromatografie. N. Ostryanina (Inst. of Macromolecular Compounds, Russian Acad. Sci., St. Petersburg) prezentovala vyuÏití vysokoúãinné monolitické diskové chromatografie pro kvantitativní charakterizaci afinitních párÛ bílkovin.
Druhá sekce byla vûnována separacím peptidÛ a bílkovin a proteomice. V dramaticky prezentované plenární pfiedná‰ce P.G. Righetti (University of Verona) pfiedvedl
nov˘ pfiístup k anal˘ze proteomu: separaci komlexních smûsí bílkovin a peptidÛ bunûãn˘ch lyzátÛ a tkáÀov˘ch extraktÛ dvoudimenzionální elektroforézou (2-DE) pfiedcházela separace této smûsi izoelektrickou fokusací v ãlenûném elektrolyzéru s izoelektrick˘mi membránami. Pfiedseparace majoritních bílkovin umoÏnila v následné
2-DE detekci bílkovin pfiítomn˘ch v nízk˘ch koncentraãních hladinách. Pokroky v metodice (elektro)pfienosu bílkovin na membrány - (electro)blottingu, jakoÏto tfietí dimenzi separace, charakterizace a detekce bílkovin po pfiedchozí elektroforetické separaci byly shrnuty v pfiedná‰ce G. Peltrea (Institut Pasteur, Paris). Nové druhy vnitfiních povlakÛ kapilár na bázi trifunkãních derivátÛ diaminu pro anal˘zu bílkovin kapilární elektroforézou pfiedvedla C. Gelfi (Inst. of Advanced Biomedical Technologies,
CNR, Milano). UÏití pokroãil˘ch chromatografick˘ch i elektromigraãních metod pro
separaci a charakterizaci málo rozpustn˘ch bílkovin, kolagenÛ a jejich fragmentÛ,
demonstrovali ve sv˘ch pfiedná‰kách Z. Deyl a A. Eckhardt (oba z Fyziologického
ústavu AV âR, Praha). M. J. Schmerr (National Animal Disease Center, Ames) prezentovala novou metodu pro stanovení abnormálního proteinu prionu zaloÏenou na kombinaci imunoanal˘zy a vyluãovací chromatografie. Separace a charakterizace biologicky aktivních peptidÛ v analytickém i preparativním mûfiítku kapilární a kontinuální
prÛtokovou elektroforézou byly ukázány v pfiedná‰ce autora této zprávy.
Sekce vûnovaná problematice mikroãipÛ a spfiaÏen˘ch technik byla uvedena plenární pfiedná‰kou F. Foreta (Northeastern University, Boston a Ústav analytické chemie
AV âR, Brno), ve které dokumentoval vysok˘ aplikaãní potenciál mikroãipové separaãní technologie a spfiaÏen˘ch technik pro aplikace v biomedicínû a v dal‰ích biovûdách. On-line spojení zónové elektroforézy a izotachoforézy na ãipu se spojen˘mi separaãnímí kanálky a jeho vyuÏití pro anal˘zu biomolekul pfiedvedl D. Kaniansky (Pfiirodovûdecká fakulta UK, Bratislava). A. Bossi (University of Verona) referovala o vyuÏití kapilárnû elektroforetického biosensoru pro stanovení kyseliny askorbové.
Obsáhlá sekce „Anal˘za léãiv, stanovení metabolitÛ a jin˘ch analytÛ v biomatricích“ byla rozdûlena do dvou ãástí. První z nich uvedl plenární pfiedná‰kou W. Thormann (University of Bern), kter˘ seznámil pfiítomné s pokroãil˘mi technologiemi pfii
separaci a bioanal˘ze léãiv a jejich metabolitÛ. VyuÏití kapilární zónové elektroforézy, elektrokinetické chromatografie a HPLC pro stanovení stupnû ãistoty vybran˘ch léãiv a separaci jejich pfiímûsí demonstrovali ve sv˘ch pfiedná‰kách G.J. De Jong (University of Groningen), V. Okun (University of Vienna) a M. DoleÏalová (State Institute
of Drug Control, Prague). Druhá ãást této sekce byla zahájena plenární pfiedná‰kou
115
F. Tagliara (Catholic University of Rome) o nov˘ch smûrech forenzní anal˘zy zaloÏen˘ch na rÛzn˘ch modech kapilární elektroforézy. Anal˘zám nízkomolekulárních analytÛ (napfi. dusitanÛ, dusiãnanÛ, methylhistidinu, aj.) v biomatricích byly vûnovány
pfiedná‰ky F. Bortolotti (University of Verona), F. Regan (Inst. of Technology, Limerick)
a F. Kvasniãky (V·CHT, Praha). V˘vojem nov˘ch metod, volné izolektrické fokusace
bez nosn˘ch amfolytÛ a pfietlakové tenkovrstvé chromatografie, se ve sv˘ch pfiedná‰kách zab˘vali J. Pospíchal (Mendelova zemûdûlská a lesnická universita, Brno) a G.
Dibó (Eötvös University, Budapest).
Sekce chirálních separací byla zahájena plenární pfiedná‰kou S. Fanaliho (Inst. of
Chromato-graphy, CNR, Rome) o pokrocích v enantioseparacích kapilárními elektromigraãními metodami. Dal‰í tfii pfiedná‰ející, V. Davankov (Inst. of Organo-Element
Compounds, Russian Acad. Sci., Moscow), C. Desiderio (Inst. of Chromatography,
CNR, Rome) a E. Tesafiová (Pfiírodovûdecká fakulta UK, Praha) demonstrovali vyuÏití
makrocyklick˘ch antibiotik, vancomycinu a teicoplaninu, pro (elektro)chromatografické i elektroforetické separace optick˘ch izomerÛ léãiv. V pfiedná‰ce V. Slavíãka
(Ústav analytické chemie AV âR, Brno) byly pfiedvedeny chirální separace boranÛ
a karboranÛ kapilární elektroforézou.
Sekce „Separace nukleotidÛ a nukleov˘ch kyselin“ byla nejvíce postiÏena tragick˘mi událostmi v USA, v dÛsledku neúãasti americk˘ch specialistÛ byla v této sekci danému tématu vûnována pouze plenární pfiedná‰ka J. L. Viovyho (Institut Curie, Paris),
ve které pfiiblíÏil nové trendy ve vyuÏití fyzikálních gelÛ (propleten˘ch polymerních sítí) pro separaci polynukleonukletidÛ a nukleov˘ch kyselin.
Poslední sekce byla vûnována separaci sacharidÛ, glyko- a lipoproteinÛ. Byla uvedena plenární pfiedná‰kou M.E. Legaz (Complutense University, Madrid), která prezentovala nové moÏnosti pro separaci sacharidÛ a jejich aduktÛ chromatografick˘mi
a kapilárními elektromigraãními metodami. VyuÏití kapilární ãipové elektroforézy pfii
anal˘ze sacharidÛ v oblasti biomedicíny pfiedvedl S. Honda (Kinki University, Higashi-Osaka). Pfiípravu a vyuÏití sorbentu s imobilizovan˘m glykoproteinem konkanavalinem A pro afinitní HPLC popsal ve své pfiedná‰ce K. ·tulík (Pfiírodovûdecká fakulta
UK, Praha). V závûreãné pfiedná‰ce R.F. Atmeh (Jordan University, Irbed) pfiedvedl vyuÏití gradientové gelové elektroforézy pro stanovení fyzikálnûchemick˘ch charakteristik lipoproteinÛ o vysoké hustotû (HDL).
Ve dvou hojnû nav‰tíven˘ch sekcích plakátov˘ch sdûlení bylo prezentováno a Ïivû
diskutováno 90 posterÛ pokr˘vajících v‰echny tématiky v˘‰e uveden˘ch sekcí.
RovnûÏ spoleãensk˘ a kulturní program symposia byl bohat˘, zahrnoval uvítací veãírek v hotelu Krystal, koncert komorního symfonického orchestru Vox Bohemicalis
v Karolinu a spoleãenskou veãefii ve Svatováclavském sále Betlémské kaple.
Podle vyjádfiení vût‰iny úãastníkÛ bylo symposium SBS 2001 zdafiil˘m setkáním
pfiíznivcÛ i uÏivatelÛ separaãních metod v biologick˘ch vûdách.
Pfií‰tí symposium, SBS 2003, se bude konat 13 – 18. kvûtna 2003 v Moskvû.
Václav Ka‰iãka, Ústav organické chemie a biochemie AV âR, Praha
116
Kvalita má své jméno
– PROTEOMIKA
– CHROMATOGRAFIE
– GELOVÉ
ELEKTROFORÉZY
– BLOTOVÁNÍ
– STANDARDY
– ANALÝZA
PRO ELEKTROFORÉZU A BLOTOVÁNÍ
MUTACÍ
– PURIFIKACE
NUKLEOVÝCH KYSELIN A PŘÍPRAVA VZORKU
– KVANTIFIKACE
– AMPLIFIKACE
– PŘENOS
NUKLEOVÝCH KYSELIN A PROTEINŮ
NUKLEOVÝCH KYSELIN
GENŮ
– SNÍMÁNÍ A ANALÝZA
– SYSTÉMY
OBRAZU
PRO MIKRODESTIČKY
BIO-RAD, spol. s r. o.
Nad Ostrovem 1119/7
147 00 Praha 4
tel.: (02) 41 43 05 32
fax: (02) 41 43 16 42
e-mail: [email protected]
http://www.bio-rad.com
RÒZNÉ
V roce 2000 otevfiela Evropská konference pro molekulární biologii (EMBC) spolu
s Evropskou organizací pro molekulární biologii (EMBO) nov˘ vysoce prestiÏní
program pro mladé vûdce (do 40 let vûku)
EMBO Young Investigator Programme
Cílem programu je selekce vynikajících mlad˘ch evropsk˘ch vûdcÛ, ktefií zaloÏili
vlastní skupinu. V˘bûr provádûjí ãlenové EMBO, tedy nejlep‰í molekulární biologové
Evropy. Ti, ktefií v˘bûrem projdou, budou tvofiit síÈ „budoucnosti evropské molekulární
biologie“. Toto ocenûní bude tedy velmi prestiÏní. Vybraní vûdci se budou za podpory EMBO kaÏdoroãnû scházet na své konferenci a budou zváni na akce EMBO. Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR udûlí takto vybran˘m ãesk˘m vûdcÛm
tfiílet˘ grant ve v˘‰i 15 000 Euro roãnû. Kromû toho mohou Ïádat EMBO o tzv. „topping money“ na konkrétní pfiístroj ãi akci.
âlenství v EMBO Young Investigator Programme mÛÏe pomoci takto vybran˘m
vûdcÛm získávat granty z rÛzn˘ch jin˘ch zdrojÛ, protoÏe znamená v˘razné umístûní
na vûdecké mapû Evropy.
Uzavírka pro podání projektÛ k v˘bûrovému fiízení je 1. duben 2002. Souãástí
pfiihlá‰ky je vyplnûn˘ WEB formuláfi, curricullum vitae, nástin vûdeckého programu
fie‰eného v laboratofii Ïadatele, 4 kopie vybran˘ch vûdeck˘ch ãlánkÛ, 3 reference.
KaÏd˘ Ïadatel projde ústním pohovorem. Formuláfie je moÏno stáhnout na níÏe uvedené www. adrese. Îádosti se podávají pfiímo na adresu:
EMBO YIP
Gerlind Wallon, YIP
Meyerhofstr.1
69117 Heidelberg
Germany
Další informace najdete na http://www.embo.org/YIAtoppage.html, můžete
je získat také u Jany Bystřické, MŠMT ČR, Karmelitská 7, 11812 Praha 1,
tel.:02/66106662, fax: 02/66106668, [email protected] , nebo přímo u Gerlind Wallon,
administrátorky programu [email protected]
118
Z dopisu prof. Franka Gannona,
generálního sekretáfie EMBC a exekutivního fieditele EMBO
The EMBO Young Investigator Programme
has new members!
On the 8. October the selection committee selected an additional 23 young scientists into the programme which now has 78 members in 17 European countries (see
the www site of EMBO for the names of the awardees from 2000 and 2001)
The main attraction of the programme is the EMBO label, as the programme cannot
offer a large financial reward at the moment. We believe that the programme will be
very useful to young scientists and it is our goal to make the programme into a tool that
can help the young researchers in many ways.
Currently the EMBO Young Investigators receive the following benefits:
A yearly meeting at the EMBL, with participation of the EMBL group leaders.
Privileged access to the EMBL core facilities.
EMBO mentorship: an EMBO member chosen by the Young Investigator serves as
his/her mentor. EMBO provides funds towards a yearly visit.
Networking: EMBO provides funds that support the networking among EMBO Young
Investigator groups.
PhD course: a self organised course for the students of the EMBO Young Investigators.
EMBO New Members Workshop: Young Investigators can participate once in an
EMBO New Members Workshop where they are introduced to the EMBO members.
Invitation to submit a review to EMBO reports.
National and international granting agencies will be informed of the awardee's status as EMBO Young Investigator.
Financial benefits:
15 000 EURO per year for a three year period in member states that participate in
this part of the scheme.
topping-up: the possibility to obtain additional funds from a pool which, for the time being is provided by EMBO from the profits of the EMBO Journal. EURO 500 000
can be distributed annually from this pool.
Having reviewed the procedures for the first round of selection and having discussed these with the EMBO Council some changes will be made to the selection procedure. From 2002 all candidates will be interviewed by an EMBO member expert in the
area of research of the applicant. The primary purposes of the interview will be to determine if the candidate is scientifically independent, if the proposed research was developed by the candidate and to assess the quality of the research.
The EMBO Young Investigator selection committee has also decided to change the
eligibility criteria to only include scientists who have been independent for at least 1
and not more then 3 years, as the committee has found it in most cases very difficult
to compare researchers at the very beginning of their independent careers with scientists who are at a later stage.
It is our hope that these changes will further improve the selection procedure and
we would like to ask for your continued support and input into the programme.
119
120
web site: www.cyp2003.cz
121
International Biodeterioration Society
Czech Society for Biochemistry
and Molecular Biology
The Czechoslovak Society for Microbiology
Institute of Chemical Technology, Prague
cordially invite you to
12th International
Biodeterioration and
Biodegradation Symposium
(Biosorption and Bioremediation III)
14. 7. – 18. 7. 2002
PRAGUE
Hotel Olšanka Complex
122
Official address of the organizing committee:
IBBS
Department of Biochemistry and Microbiology, ICT Prague
Technicka 5
CZ-166 28 Prague 6
Czech Republic
Contact person:
For e-mail, please use subject IBBS
Pavel Jenc
Department of Biochemistry and Microbiology, ICT Prague
Technicka 5
CZ-166 28 Prague 6
Czech Republic
e-mail: [email protected]
Phone: +420 2 2435 3026
Fax: +420 2 2435 5167 (subjected IBBS)
Registration
will be available on the website of the conference:
http://www.ibbs.vscht.cz
Replay Card for Registration
12th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium
(Biosorption and Bioremediation III), Prague 14. 7. – 18. 7. 2002.
Please use preferably online registration on the web site http://www.ibbs.vscht.cz
if necessary use this replay card.
e-mail:
Title:
Gender
Family name:
First name:
Ms. Mr.
Institution:
Department:
Street:
Town:
ZIP:
Country:
Phone:
Fax:
Please send to the following address:
IBBS registration
Department of Biochemistry and Microbiology, ICT Prague
61
Technicka 5, CZ-166 28 Prague 6, Czech Republic
KRD
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
http://CSBMB.img.cas.cz
Urãeno pro vnitfiní potfiebu âSBMB
V˘konn˘ redaktor: Tomislav Barth ÚOCHB, AV âR
tel.: (02) 20 183 268
Vychází 3 x roãnû
Sazba a tisk: grafické studio Venice s.r.o.
Bulletin ã. 3/2001 ze dne 31. 10. 2001
Evid. ãíslo: MK âR E 10260
Toto ãíslo je sponzorováno firmou BIO-RAD, s.r.o.
a âeskou spoleãností pro biochemickou a molekulární biologii
ISSN 1211-2526
EMBL: http://www.embl-heidelberg.de/
EMBO: http://www.embo.org/
FEBS: http://www.febs.unibe.ch/

Podobné dokumenty

SuPREman

SuPREman Honda Civic Hybrid. Tato vozidla jsou samozfiejmû podstatnû draωí neÏ obdobná auta s klasick˘mi spalovacími motory, ale v nûkter˘ch zemích se uÏ prodávají (o prodeji Toyoty Prius v âR se jiÏ také u...

Více

Distribuční sítě DVB

Distribuční sítě DVB okamÏiku systémem, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe pfienosov˘ mód ATM je schopen potenciálnû zpracovat jakoukoliv sluÏbu. Z tûchto dÛvodÛ b˘vá mód ATM oznaãován za systém, kter˘ je schopen poskytnout libovolno...

Více

Výzva všem členům ČSBMB

Výzva všem členům ČSBMB Pfiírodovûdecká fakulta KU, Ml˘nská dolina CH-1, Bratislava, SR

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor Je v˘hodné vyhnout se zkratkám názvÛ státÛ. Jednak lépe vypadá Velká Británie neÏ VB, jednak se vyhneme kuriozitám typu „sjednocení SRN“. Málokdo pfiesnû ví, kdy skonãila âSR a zaãala âSSR, zkus si ...

Více

Magazín 04/2012pdf1 MB

Magazín 04/2012pdf1 MB tzv. přístupové směrnice k Evropské unii. Oblasti vodního hospodářství se týká „Směrnice evropského parlamentu a rady 2000/60/ ES“ ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společe...

Více

Doporučený postup diagnostiky a léčby

Doporučený postup diagnostiky a léčby důvodů (surveillance) je žádoucí kultivace stolice a následná molekulární typizace izolovaného kmene na specializovaném pracovišti. Interpretaci laboratorních nálezů je třeba vždy vztáhnout ke konk...

Více

Hájský kohout ke stažení ve formátu *

Hájský kohout ke stažení ve formátu * knihovníci z obecních (místních) knihoven. Spoleãnû konstatovali, Ïe o knihy je pofiád zájem, i kdyÏ ne takov˘, jako v dobách pfied nûkolika desetiletími. Vefiejn˘ internet v knihovnách je podle nich ...

Více

8. Nervová činnost

8. Nervová činnost kap. 8.1.2.) a vlastními nervovými buňkami. Nervové buňky jsou zastoupeny interneurony, těly motorických neuronů a axony senzorických neuronů. Každé ganglium je organizováno tak, že vlastní těla ne...

Více