zápis z 7. jednáni

Transkript

zápis z 7. jednáni
Zápis č. 07/Z6
ze 7. jednání Zastupitelstva
MČ Brno-Žebětín,
konaného dne 9. května 2011
Přítomni:
10 zastupitelů
(Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu 7/07- do ukončení)
a dále dle prezenční listiny
Omluven:
p. Kříž
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatelka:
Ing. David Plešinger, p. Jiří Koubek
Alena Dalecká
Stanovení zapisovatelky, hlasování o ověřovatelích: 9 pro (jednomyslně)
Vedení zasedání se ujal starosta Ing. Vít Beran.
Navržený program jednání
1/07
2/07
3/07
4/07
5/07
6/07
7/07
8/07
Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2011, kterou se
mění a doplňuje vyhláška SMB č. 20/2011, kterou se vydává Statut města Brna ve
znění pozdějších vyhlášek
Návrh na doporučení schválení svěření pozemku p.č. 2694/35 k.ú. Žebětín
Návrh obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2011, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně
Rozpočtové opatření č.4/2011
Plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín a zřízených PO za I. čtvrtl. r. 2011
Zpráva auditora včetně závěrečného účtu MČ Brno-Žebětín za rok 2010
Výběrové řízení na zpracovatele nabídky zametacího vozu
Informace o podaných námitkách k ÚPmB
Mimo pořad
- Darovací smlouva na hasičský vůz
- Návrh na doporučení schválení Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě
- Návrh na doporučení schválení vyzývacího dopisu na akci: „Oprava chodníku
Návrh na doporučení schválení Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě
Křivánkovo nám., úprava křižovatky Pod kopcem a úprava vjezdu u hřbitova
v Městské části Brno-Žebětín“.
- Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu
Schváleno zařazení bodů na program jednání (jednomyslně)
Kontrola úkolů:
Ing. Beran uvedl, že úkol č. 03/1 trvá pro 4 zastupitele, znovu požádal zastupitele o dodání
podkladů k vizitkám na web.
Termín se prodlužuje do 15. 5. 2011.
Starosta informoval přítomné o záměru svolání mimořádného zastupitelstva na 30. 5. 2011
K jednotlivým bodům jednání dle programu:
1/06 Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2011, kterou se
mění a doplňuje vyhláška SMB č. 20/2011, kterou se vydává Statut města Brna ve
znění pozdějších vyhlášek
Hlasováno bez diskuse
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín doporučuje ke schválení obecně závaznou vyhlášku
SMB č. x/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška SMB č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek (jednomyslně)
2/06
Návrh na doporučení schválení svěření pozemku p.č. 2694/35 k.ú. Žebětín
Starosta upřesnil polohu pozemku, hlasováno bez diskuse
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín doporučuje ke schválení svěření pozemku p. č.
2694/35 k. ú. Žebětín městské části Brno-Žebětín (jednomyslně)
3/06 Návrh obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2011, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně
Zastupitelé se v průběhu diskuse snažili najít nejoptimálnější časové termíny tak, aby
vyhovovaly všem kategoriím občanů
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje obecně závaznou vyhlášku Statutárního
města Brna č. x/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve městě Brně včetně přílohy po doplnění povolení pálení ve
dnech čt 10–19 hod. a so 14–19 hod. (jednomyslně)
4/06
Rozpočtové opatření č..4/2011
Ing. Plešinger informoval, že finanční výbor nemá výhrady k Rozpočtovému opatření
a doporučil jeho schválení.
Pan Koubek se dotázal na povolování VHP. Problematika řešena na úrovni starostů a MF.
VHP nahrazovány videoterminály.
Zastupitelstvo MČ
(jednomyslně).
Brno-Žebětín
schvaluje
2
Rozpočtové
opatření
č.
4/2011
5/05
Plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín a zřízených PO za I. čtvrtl. 2011
Ing. Plešinger tlumočil kladné stanovisko finančního výboru ke schválení materiálu.
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín
a zřízených příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2011 (jednomyslně)
6/05
Zpráva auditora včetně závěrečného účtu MČ Brno-Žebětín za rok 2010
Ing. Plešinger sdělil, že finanční výbor neshledal na předloženém materiálu žádné závady.
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Žebětín za rok
2010 včetně zprávy auditora a povinných příloh
Hlasování: 8 pro
1 se zdržel hlasování
7/05
Výběrové řízení na zpracovatele nabídky zametacího vozu
Starosta informoval přítomné o postupu při vyjednávání podmínek pro tuto zakázku
a o možnostech a podmínkách rozšíření využití zametacího vozu k další údržbě komunikací.
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje návrh vyzývacího dopisu na akci
„Zpracování projektové žádosti „o poskytnutí podpory“ pro MČ Brno-Žebětín“
(jednomyslně).
8/05
Informace o podaných námitkách k ÚPmB
Starosta stručně informoval o podaných námitkách ke konceptu ÚPmB. Požádal výbor RVD
o prostudování námitek. Navrhl se sejít k tomuto bodu se všemi zastupiteli pro přijetí
konečného rozhodnutí
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí informace o padaných námitkách
k ÚPmB. (jednomyslně)
Mimo pořad
- Darovací smlouva na hasičský vůz
Starosta informoval, že smlouva byla schválena Radou JmK, bude ještě projednávat
zastupitelstvo kraje.
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje darovací smlouvu na hasičský vůz
(jednomyslně)
3
- Návrh na doporučení schválení vyzývacího dopisu na akci: „Oprava chodníku Křivánkovo
nám., úprava křižovatky Pod kopcem a úprava vjezdu u hřbitova v Městské části BrnoŽebětín
Pan starosta podal podrobnější informace k jednotlivým částem zamýšlených oprav.
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje návrh vyzývacího dopisu na akci: Oprava
chodníku Křivánkovo nám., úprava křižovatky Pod kopcem a úprava vjezdu u hřbitova
v Městské části Brno-Žebětín“ (jednomyslně)
- Návrh na doporučení schválení Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě
Bez diskuse
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje návrh Smlouvy o umístění veřejné
komunikační sítě (jednomyslně)
- Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu
Ing. Faktorová uvedla, že situace vyplynula z dlouhodobé nepřítomnosti 1. místostarosty
a tímto dodatkem je řešena.
Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje Dodatek č. 1 Organizačního řádu ÚMČ
Brno-Žebětín (jednomyslně)
Různé:
1. Starosta informoval o turnaji v petanque který se koná 12. 6. 2011 v Řečkovicích. a
požádal Ing. Plešingera o zajištění účastníků za radnici. Přihlášku je nutné podat do
30.05.2011
2. Starosta předal p. Smejkalovi – předsedovi SK Žebětín, certifikát na dvě fotbalové
branky – dar od EONu.
3. Pan Kozel upozornil na nepříjemný hluk z živé hudební produkce na terase
Žebětínského dvora o víkendu. Dále upozornil na nutnost řešení dopravní situace na
ulici Otevřené. Starosta uvedl, že je řešeno, fy zajišťuje dopravní značení včetně
schválení PVO. Také probíhají jednání o vzniklé situaci.
4. Starosta upozornil, že v současné době probíhají jednání na prodloužení
kanalizačního řadu z ul. Hostislavova na ul. Otevřenou v nejnutnějším rozsahu
a o aktuální situaci bude nadále průběžně informovat.
5. Pan Koubek se dotázal, zda bude na ul. Otevřená u školy chodník. Starosta sdělil, že
chodník bude řešen, není však v projektu školy, ale v projektu komunikací a
kanalizací.
6. Starosta rovněž přislíbil přípravu informací pro občany, kterých se to týká, ohledně
kanalizačních přípojek v souvislosti s napojením nové školy na kanalizační řad.
4
7. Paní Lysá požádala o slovo jako host:
Vznesla dotaz na zastupitele, jak funguje výbor školství a sociální péče., jak se
plánuje počet míst v MŠ?
V rozsáhlé diskusi všech zúčastněných byla p. Lysá informována, že neexistuje
žádný zdroj pro získání přesného počtu nově narozených dětí. V předchozích letech
si nechala městská část zpracovat i demografickou studii. Vzhledem k tomu, že první
byty byly předány v roce 2006 a nikdo nemůže odhadnout věkovou strukturu
obyvatelstva, které si zakoupí byt a počet nově narozených dětí, mohou se místa
v MŠ plánovat orientačně.
Vítání nově narozených dětí, není platným ukazatelem pro plánování potřebných míst
v MŠ. Ne všichni rodiče nahlásí požadavek na vítání a ÚMČ nemá možnost získání
údajů o přesném počtu narozených dětí. Svoji roli sehrává i migrace obyvatelstva.
Paní Lysá byla také seznámena s podrobnými požadavky hygienickými i ostatními
pro zřizování MŠ.
Byly řečeny i finanční a pozemkové možnosti ÚMČ.
Tajemnice Ing. Faktorová sdělila, že od loňského roku nabízí MMB možnost
v případě nepřijetí dítěte do MŠ v místě bydliště, požádat o umístění dítěte v jiné
městské části prostřednictvím OŠMT MMB.
Ing. Vít Beran v. r.
starosta MČ Brno-Žebětín
Ověřovatelé zápisu:
Ing. David Plešinger v. r.
p. Jiří Koubek v. r.
Zapisovatelka:
Alena Dalecká
5

Podobné dokumenty

klikněte zde

klikněte zde Venezuelská kuchyně – ochutnat místní kuchyni můžeme zcela jistě doporučit. Např. venezuelské národní jídlo pabellón criollo sestávající z kousků hovězího masa, rýže, černých fazolí, sýru a opečené...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA Obecní dům – Partnerem veletrhu je společnost Obecní dům, a.s. provozující objekt Obecní dům v Praze

Více

Property Times Retail Czech Republic Q1 2012

Property Times Retail Czech Republic Q1 2012 for their entry into the Czech retail market such as Austrian lingerie and swimwear retailer Palmers, Canadian shoe brand ALDO and American Crocs opening the first official store in the Czech Repub...

Více

ÚČELNOST V ARCHITEKTUŘE RODINNÉHO DOMU

ÚČELNOST V ARCHITEKTUŘE RODINNÉHO DOMU když listuji projekty rodinných domů si často uvědomuji, jak moc. Některé chyby se dají poznat takřka okamžitě, zkuste třeba vlézt do tygří klece nebo pohanět manželce barvu přelivu. Odhalit jiné t...

Více

Brožura Středočeské atletické soutěže

Brožura Středočeské atletické soutěže Přihláška ke kolu se podává přes internetové stránky ČAS s úpravami na vytištěné přihlášce a formou tiskopisu „Přehled startujících“ při zahájení technické porady, tj. zpravidla 60 minut před zaháj...

Více