2010 - Sdružení Ackermann

Komentáře

Transkript

2010 - Sdružení Ackermann
Výroční zpráva o činnosti Sdružení
Ackermann – Gemeinde v roce 2010.
V roce 2010 naše občanské sdružení pořádalo nebo se spolupodílelo na pořádání
akcí, o kterých Vám podám následující podrobnější přehled.
Ve dnech 23. dubna – 25. dubna 2010 jsme uspořádali konferenci na téma
„Náboženství a veřejná moc v česko-německém srovnání“.
Konferenci jsme mohli pořádat díky finanční podpoře Česko-německého fondu
budoucnosti, Konrad – Adenauer Stiftung, Sozialwerk Ackermann-Gemeinde e.V.,
Renovabis a Ministerstva kultury ČR. Páteční večer otevřel Prof. Jan Sokol, Ph.D.,
CSc referátem s názvem "Náboženství, církve a česká veřejnost". Pro srovnání se
zahraničními zkušenostmi následovala přednáška vídeňské profesorky Dr. Ingeborg
Gabriel s tématem: katolická církve ve veřejném prostoru Rakouska. Sobotní
dopoledne bylo zahájeno referátem ThDr. Pavla Černého, Th.D, bývalého předsedy
ekumenické rady církví České republiky, který se zaměřil na vývoj vztahu státu
a církví v posledních dvaceti letech. u nás. Současný vývoj v Německu reflektoval
Johannes Rosser, redaktor časopisu „Christ in der Gegenwart“(Křesťan v současné
době.). Po dopolední přestávce společně promluvili Dagmar Babčanová a Pavel
Jajtner, bývalí zástupci Slovenské resp. České republiky u Svatého stolce, kteří
pohovořili o roli zástupce státu u Svatého stolce. Jejich příspěvek byl doprovázen
i promítáním fotodokumentace z Vatikánu. Sobotní odpoledne měli účastníci
konference možnost zúčastnit se prohlídky Strahovského kláštera s úvodní
přednáškou na téma „Církev v dobách Josefinismu“. Večerní koncert pěveckého dua
„Two voices“ ukončil sobotní program. Neděle byla zahájena mší svatou, kterou
celebroval pomocný pražský biskup mons. Václav Malý. Následně se zúčastnil
panelové diskuze společně s Mgr. Jakubem Křížem, zástupcem ministerstva kultur,
který se zaměřuje na majetkoprávní vyrovnání. K této diskuzi usedl též Mons. Dieter
Olbrich, člen mnichovské katedrální kapituly a nově zvolený předseda německé
Ackermann-Gemeinde Martin Kastler MdEP. Diskusi moderovala Lída Rakušanová.
Další akcí na které se SAG organizačně podílelo, byla brněnská konference
Dialog uprostřed Evropy ve dnech 26. – 28. března 2010.
Tématem letošní, v pořadí již devatenácté, brněnské konference „Dialog uprostřed
Evropy“, kterou Ackermann-Gemeinde uspořádala společně se společností Bernarda
Bolzana bylo téma „O smysl evropské integrace“. Tentokrát se do středu pozornosti
logicky dostala probíhající finanční a hospodářská krize, jenž se v nové podobě
dotýká samé podstaty
historického projektu, kterým je sjednocení Evropy.
Po zahajovacích proslovech brněnského primátora Romana Onderky, německého
velvyslance Johannese Haindla a doc. Petra Pitharta následovala večerní přednáška
Hanse Joachima Meyera, předsedy Ústředního výboru německých katolíků na téma
„Mohou se o křesťanství opřít i nekřesťané?“ Druhý den konference pokračoval
přednáškou brněnského historika Jiřího Hanuše. Hovořil o rozporuplném XX. století,
které nedokážeme jednoznačně interpretovat. „Zrodí krize politiku, jíž by se dalo
věřit?“ byla otázka následující podiové diskuse. V moderaci německé novinářky
Annek Hudalla rozmlouvali politolog Klaus Bachmann z vratislavské univerzity,
1
dopisovatel Süddeutsche Zeitung Michael Frank a filosof Martin Muránsky
z Bratislavy. Nepříliš radostnou perspektivu načrtnul Petr Drulák, ředitel Ústavu
mezinárodních vztahů při MZV v Praze. V navazující debatě
křesťanských
a sociálních demokratů „Kdo odpoví na selhání neoliberalismu?“ hovořil bývalý
eurokomisař Vladimír Špidla. Diskusi moderoval berlínský politolog Kai-Olaf Lang.
Následovala večerní mše svatá v gotickém
kostele sv. Jakuba, kterou celebroval
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Program ukončil živý a bezprostřední dialog českých
a německých politiků nazvaný „Zajedno o smyslu evropského sjednocování?“
Hovořili bývalý předseda Evropského parlamentu Klaus Hänsch, předseda Strany
zelených Ondřej Liška, senátor Luděk Sefzig (ODS) a poslanec Evropského
parlamentu za CSU Martin Kastler.
Člen našeho předsednictva Ing Hans Korbel se tradičně podílel na přípravě
a také se účastnil „Víkendu informací a setkávání“, který organizuje skupina severvýchod německé Ackermann-Gemeinde ve Schmochtitz u Budyšína. Setkání se
uskutečnilo 16. – 18. dubna 2010 pod mottem „Národ -stát – církev, máme nějakou
vizi? Dvacet let po ateistickém socialismu v NDR a České republice“ O své
zkušenosti v této oblasti se s účastníky podělili významní odborníci jak z někdejší
NDR, tak i z Česka. Mezi nimi byli: jenský biskup Mons. Karl Heinz Ducke,
Prof. Dr. Eckart Jesse z Chemnitz. O vztahu církve a státu v České republice
promluvil děkan Husitské bohoslovecké fakulty UK, Prof. Dr. Jan Lášek. Ten se ve
svém referátu zaměřil nejen na současný stav, ale také na jeho historický vývoj.
Tématem „Vize Evropa – co nám Evropa přinese?“ se zabýval poslanec Evropského
parlamentu a mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení, Bernd Posselt MdEP.
Čestným hostem tohoto víkendu informací a setkání byl litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant.
Další akcí, na které se aktivně podílelo SAG v roce 2010, byla účast členů
a sympatizantů Sdružení Ackermann-Gemeinde na Ekumenickém církevním dnu
(Kirchentag) v Mnichově konaném 12.-16. května 2010. Naše sdružení zajistilo
zájemcům cestu do Mnichova a zpět a díky našim německým přátelům i ubytování
v rodinách členů německé Ackermann-Gemeinde. SAG mělo také možnost
prezentovat své aktivity na informačním stánku AG. Kirchentag je název, který se vžil
pro mnohatisícové několikadenní shromáždění věřících i hledajících. Tato velká
shromáždění organizují laici, nikoli klérus. Společnými organizátory jsou Centrální
výbor německých katolíků a Prezidium německých evangelických Kirchentagů.
V Mnichově se během 5 dní nabízelo 3.000 různých programových možností,
bohoslužeb jednotlivých církví i společných ekumenických, mnoho biblických
impulzů, modlitebních setkání, přednášek významných teologů a panelových diskusí.
Svou činnost prezentovaly různé diecéze, řeholní řády a církevní hnutí. Kirchentag
tak nabízí inspiraci různých forem života křesťanů v sekularizované společnosti
dnešní Evropy.
Již tradičně na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem proběhly
na začátku srpna v rámci Coloquia Ustensia jazykové kurzy.
Členka našeho předsednictva Marie Smolková se 2.října 2010 účastnila jalo
zástupce našeho sdružení oslavy 60-ti let trvání Junge Aktion ve Straubingu. Zde
předala náš pozdravný dopis této byť šedesátileté, tak stále mladé organizaci.
2
V listopadu jsme se podíleli na organizaci setkání v Arcibiskupském paláci
v Praze, kde se připomínalo dvacetileté výročí výměny dopisů mezi německou
a českou biskupskou konferencí v roce 1990. Na úvod setkání vystoupili
s pozdravnými projevy předseda našeho sdružení Jaromír Talíř a předseda AG
Martin Kastler, po nich přednesli referáty předseda německé biskupské konference
arcibiskup Robert Zollitsch a předseda české biskupské konference arcibiskup
Dominik Duka. Na závěr hovořil ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg.
Setkání důstojně připomenulo jeden z milníku nových vztahů mezi Čechy a Němci.
Ve dnech 26.–28.11.2010 se uskutečnila konference „Příchozí/Migranti –
výzva k utváření společné budoucnosti“. pořádaná v Paříži křesťanskou
organizací Semaines Sociales de France. Sdružení Ackermann-Gemeinde se již po
třetí organizačně podílelo na účasti české delegace tvořené mj. studenty jihočeské
Teologické fakulty, Evangelické teologické fakulty UK, VOŠ publicistiky, Vyšší
sociálně pedagogické a teologické školy – JABOK a Evangelické akademie v Praze.
V prosinci navštívila delegace našeho sdružení ve složení předseda
a místopředsedkyně kardinála Miloslava Vlka, kterému nabídla čestné členství ve
Sdružení AG. Pan kardinál toto čestné členství s potěšením přijal.
Tyto aktivity pořádalo naše sdružení nejen pro svou členskou základnu, ale
pro široký okruh zájemců. Dovolte mi, abych se nyní věnoval vnitřním záležitostem
sdružení.
Při červencovém zasedání předsednictva SAG jsme se rozloučili
s Marií Muchovou, která pracovala jako jednatelka v naší kanceláři na částečný
úvazek od září 2009 do konce srpna 2010. Na místo jednatelky od 1. září nastoupila
Růžena Beránková, také na částečný úvazek a pouze do konce roku 2010.
Z rodinných důvodů nemůže paní Beránková pro nás pracovat na plný úvazek, což
chápeme, ale velice toho litujeme. Za krátký čas totiž paní Beránková vnesla do
práce kanceláře systém a potřebný řád.
V červenci 2010 jednali zástupci našeho předsednictva v Mnichově se
zástupci AG. Výsledkem je dohoda o společném provozu kanceláře, která bude
sloužit jak potřebám německé AG tak našemu SAG. Činnost kanceláře bude
organizovat společný jednatel, pracující zde na plný úvazek. V závěru loňského roku
bylo na toto místo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo dvacet
uchazečů. Třetího prosince 2010 proběhlo vyhodnocení zájemců a byl vybrán
Mgr. Josef Pavol, který se již také účastnil jednání předsednictva 14.ledna 2011.
Bohužel krátce poté nám oznámil, že z rodinných důvodů nemůže nastoupit. Zahájili
jsme tedy jednání s druhým v pořadí výběrového řízení PhDr. Janem Heinzlem,
který nastoupí do naší kanceláře od 1. března 2011. Tak se stalo, že kancelář SAG
nebyla v lednu a únoru obsazena a vše jsme zvládali pouze díky dobrovolnické
činnosti členů předsednictva a mimořádné obětavosti paní Beránkové, která ač již
pracuje jinde, stále zajišťovala nejnutnější záležitosti. Dovolte mi, abych jí zde za
všechno co nejsrdečněji poděkoval.
Naše sdružení také vydává čtyřikrát ročně „Informační list“, který spolu
s Mitteilungsblattem od partnerské AG rozesílá svým členům.
3
V současné době aktualizujeme rozpočet na letošní rok a zároveň jednáme
s naší partnerskou organizací v Mnichově o finančním zajištění chodu společné
kanceláře.
V minulém roce se předsednictvo scházelo na pravidelných měsíčních
jednáních, ze kterých je pořizován zápis.
V roce 2010 vstoupilo do našeho občanského sdružení 12 nových členů, takže
k 1.1.2011 máme 423 členů.
Závěrem této výroční zprávy bych rád poděkoval našim sponzorům: Českoněmeckému fondu budoucnosti, Ackermann-Gemeinde a Renovabis. Velmi
vděčni jsme i Konrad Adenauer Stiftung. Bez podpory našich sponzorů bychom
své aktivity nemohli realizovat.
Děkuji též členům předsednictva SAG, které se pravidelně a obětavě scházelo v naší
Emauzské kanceláři, aby připravovalo všechny naše aktivity.
V Praze 10. února 2011
Ing. Jaromír Talíř, předseda
4

Podobné dokumenty