Návod k instalaci a provozu Odvaděč kondenzátu

Komentáře

Transkript

Návod k instalaci a provozu Odvaděč kondenzátu
CS - česky
Návod k instalaci a provozu
Odvaděč kondenzátu
01-347
BEKOMAT® 33 / 33 CO
(BM33 / BM33CO)
Vážený zákazníku,
®
děkujeme, že jste se rozhodl pro odlučovač kondenzátu BEKOMAT 33 / 33 CO. Před montáží a uvedením
®
přístroje BEKOMAT 33 / 33 CO do provozu si laskavě pečlivě přečtěte tento návod na instalaci a použití a
postupujte podle našich pokynů. Pouze při přesném dodržování popsaných předpisů a pokynů je zaručena
®
správná funkce přístroje BEKOMAT 33 / 33 CO, a tím je zajištěno spolehlivé odlučování kondenzátu.
2
BEKOMAT® 33 / 33 CO
1
Piktogramy a symboly ............................................................................................................................4
2
Bezpečnostní předpisy...........................................................................................................................4
3
Správné použití ......................................................................................................................................5
4
Připojení v místě použití .........................................................................................................................6
5
Technické údaje .....................................................................................................................................7
6
Rozměrový výkres..................................................................................................................................8
7
Klimatická pásma a údaje o výkonech ...................................................................................................9
8
Funkce..................................................................................................................................................10
9
Instalace ...............................................................................................................................................12
10
Elektrická instalace...............................................................................................................................15
11
Kontrola a údržba .................................................................................................................................19
12
Vyhledávání závad a jejich odstranění ................................................................................................24
13
Stavební díly a součásti ......................................................................................................................25
14
Doporučené náhradní díly....................................................................................................................26
15
Příslušenství.........................................................................................................................................26
16
Prohlášení o shodě ..............................................................................................................................28
BEKOMAT® 33 / 33 CO
3
Piktogramy a symboly
Pos : 1 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Ü bersc hriften/1/Pi ktogramme und Symbol e @ 1\mod_1290773595840_4638.doc @ 20537 @ 1 @ 1
1
Piktogramy a symboly
Pos : 2 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Pi ktogramme/Anl eitung beac hten blau @ 0\mod_1213268300255_4638.doc @ 8346 @ @ 1
Řiďte se návodem na instalaci a obsluhu
Pos : 3 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Pi ktogramme/Anl eitung beac hten s/w T ypensc hild @ 1\mod_1290772180142_4638.doc @ 20504 @ @ 1
Řiďte se návodem na istalaci a obsluhu
(typový štítek)
Pos : 4 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Pi ktogramme/Gefahr Warnung Vorsic ht s/w @ 0\mod_1213265685174_4638.doc @ 8270 @ @ 1
Obecný symbol pro nebezpečí (nebezpečí, varování, pozor)
Pos : 5 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Pi ktogramme/G+W+ V N etz spannung s /w @ 0\mod_1213266193701_4638.doc @ 8308 @ @ 1
Obecný symbol pro nebezpečí (nebezpečí, varování, pozor) u elektrického proudu a u vodivých dílů
Pos : 6 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Ü bersc hriften/1/Sic herheits hinweise @ 0\mod_1183637609261_4638.doc @ 5377 @ 1 @ 1
2
Bezpečnostní předpisy
Pos : 7 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Gl obal e T exte/Allgemei ner Hi nweis BM @ 0\mod_1183615737313_4638.doc @ 4695 @ @ 1
Pos : 8 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Sic herheit/Hi nweis Anlei tung BEKO @ 0\mod_1184147787557_4638.doc @ 5770 @ @ 1
Zkontrolujte, zda tento návod odpovídá typu přístroje.
Dodržujte všechny uvedené pokyny v tomto návodu na obsluhu a údržbu. Obsahuje základní
informace, které je třeba dodržovat při instalaci, provozu a údržbě. Proto je bezpodmínečně
nutné, aby si montéři, jakož i příslušný provozovatel / obsluhující personál přečetli tento návod
na obsluhu a údržbu před instalací, uvedením do provozu a údržbou.
Návod na obsluhu a údržbu musí být kdykoliv k dispozici v místě instalace přístroje
®
BEKOMAT 33 / 33 CO.
Zároveň s tímto návodem na obsluhu a údržbu je nutné dodržovat případné místní popř. národní předpisy.
®
Ujistěte se, že je BEKOMAT 33 / 33 CO provozován pouze v rámci povolených a na typovém
štítku uvedených tolerančních mezí. Jinak může dojít k ohrožení lidí a materiálu a mohou se
objevit funkční a provozní poruchy.
Při nejasnostech či dotazech k tomuto návodu na instalaci a použití se laskavě spojte s BEKO
TECHNOLOGIES GMBH.
Pos : 9 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Sic herheit/Gefahr Druc kluft @ 0\mod_1184148143854_4638.doc @ 5788 @ @ 1
Nebezpečí!
Stlačený vzduch!
Při kontaktu s rychle nebo náhle unikajícím stlačeným vzduchem nebo díky prasknutí
a/či nezajištění stavebních dílů přístroje hrozí nebezpečí těžkého ublížení na zdraví nebo
smrti.
Pos : 10 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen Druc kluft BM @ 0\mod_1184148284291_4638.doc @ 5824 @ @ 1
Opatření:
•
Max. provozní tlak nesmí být překročen (viz typový štítek).
•
Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku.
•
Používejte pouze tlakuodolný instalační materiál.
•
Přívodní potrubí pevně zajistěte. Odváděcí potrubí: krátká tlaková hadice napojená na pevnou trubku.
•
Zabraňte tomu, aby byly osoby nebo předměty zasaženy kondenzátem nebo unikajícím stlačeným
vzduchem.
Pos : 11 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr Netzs pannung @ 0\mod_1184148186948_4638.doc @ 5806 @ @ 1
4
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Správné použití
Nebezpečí!
Napětí v síti!
Při kontaktu s napětím v síti u případně neizolovaných dílů existuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem s následkem zranění a smrti.
Pos : 12 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen N etzs pannung BM 31/32/33 @ 0\mod_1216898430699_4638.doc @ 11330 @ @ 1
Opatření:
•
Při elektrické instalaci dodržujte všechny platné předpisy (např. VDE 0100 / IEC 60364).
•
Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku.
•
Vymontovaná řídící jednotka nemá žádný stupeň ochrany IP.
•
Všechny elektropráce smí provádět pouze k tomu kompetentní odborný personál.
Pos : 13 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Sic herheits hinweis e, weitere BM ( nicht Ex, nic ht IF) @ 0\mod_1183616103770_4638.doc @ 4696 @ @ 1
Další bezpečnostní předpisy:
•
Při instalaci a provozu se musí zároveň dodržovat platná národní ustanovení a bezpečnostní předpisy.
•
BEKOMAT 33 / 33 CO nepoužívejte ve výbušném prostředí.
•
Zabraňte přílišnému utažení přívodních šroubení. To platí obzvláště pro kónické závity.
•
BEKOMAT 33 / 33 CO je funkční pouze pod napětím.
•
Testovací tlačítko nepoužívejte k dlouhodobému odpouštění kondenzátu.
•
Používejte pouze originální náhradní díly. Pouze tak bude zajištěna bezchybná funkce.
Pos : 14 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Z usatz Sicherheits hi nweis e BM33 @ 0\mod_1231926887620_4638.doc @ 12839 @ @ 1
Doplňující pokyny:
•
Při montáži přívodu použijte k přidržení oboustranný klíč (SW28 + 34).
•
Obslužní jednotka se nesmí rozebírat.
Pos : 15 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht F ehlfunktion @ 0\mod_1214378096290_4638.doc @ 9370 @ @ 1
Pozor!
Chybové funkce při použití!
Kvůli nesprávné instalaci a nedostatečné údržbě může dojít u přístroje BEKOMAT k selhání.
Neodváděný kondenzát může způsobit škody na zařízení a ve výrobních procesech.
Pos : 16 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen F ehl funkti onen BM @ 0\mod_1214378434025_4638.doc @ 9389 @ @ 1
r
Opatření:
•
Správné odvádění kondenzátu přímo optimalizuje kvalitu stlačeného vzduchu.
•
Aby se zabránilo škodám a výpadkům, dbejte následujících pokynů:
•
přesné dodržování správného použití a provozních parametrů přístroje BEKOMAT v souvislosti s
jeho aplikací (k tomu viz kapitola „Správné použití“)
•
přesné dodržení instalačních a provozních pokynů v tomto návodu
•
pravidelná údržba a kontrola přístroje BEKOMAT podle pokynů v tomto návodu na obsluhu a údržbu
Pos : 17 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Besti mmungsgemäße Ver wendung @ 0\mod_1183637706293_4638.doc @ 5395 @ 1 @ 1
3
Správné použití
Pos : 18 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Besti mmungsgemäß e Ver wendung/BEKOM AT/Bes ti mmung. Ver wend. BM 31/32/33 @ 0\mod_1213345398718_4638.doc @ 8827 @ @ 1
•
•
•
•
•
•
BEKOMAT je elektronický, úrovní hladiny řízený odvaděč kondenzátu pro zařízení na stlačený vzduch.
Použití je možné v rámci povolených provozních parametrů (viz Technické údaje).
BEKOMAT může odvádět kondenzát z tlakových zařízení pod provozním tlakem téměř bez tlakových
ztrát.
BEKOMAT 33 / 33 CO potřebuje ke své funkci provozní napětí a provozní tlak (viz Technické údaje).
Při použití u zařízení, kde jsou zvýšené požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu (potravinářský průmysl, lékařská technika, laboratorní vybavení, speciální procesy atd.), musí provozovatel rozhodnout o
opatřeních pro kontrolu kvality stlačeného vzduchu. Tato ovlivňují bezpečnost následných procesů a
mohou zabránit škodám na lidech a na zařízeních.
Je úkolem provozovatele, zajistit uvedené podmínky během celé doby provozu.
Pos : 19 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Besti mmungsgemäß e Ver wendung/BEKOM AT/Hi nweis Anwendung BM 33 fürC O2-Anwendg. @ 0\mod_1242828875874_4638.doc @ 14919 @ @ 1
•
U zařízení na CO2 se musí použít BEKOMAT se specifikací CO.
Pos : 20 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Aussc hluss vom Anwendungs ber eich @ 0\mod_1236003439359_4638.doc @ 13720 @ 1 @ 1
BEKOMAT® 33 / 33 CO
5
Připojení v místě použití
4
Připojení v místě použití
Pos : 21 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Besti mmungsgemäß e Ver wendung/BEKOM AT/Aus schl uß Anwendung BM 31/32/33 @ 0\mod_1236003837511_4638.doc @ 13746 @ @ 1
•
•
•
•
BEKOMAT nemůže jako odvaděč kondenzátu sám o sobě zaručit definovanou kvalitu stlačeného
vzduchu, k tomu jsou potřebná jiná příslušná technická zařízení.
BEKOMAT 33 / 33 CO není vhodný pro použití u zařízení, která pracují s podtlakem nebo atmosférickým vnějším tlakem nebo v exteriérech.
BEKOMAT nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu a tepelnému záření.
BEKOMAT 33 / 33 CO se nesmí instalovat a provozovat v prostředí s agresivní atmosférou.
Pos : 22 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Besti mmungsgemäß e Ver wendung/BEKOM AT/Aus schl uß Anwendung BM nic ht für fros tgefähr dete Bereic he (Zusatz) @ 0\mod_1216106439206_4638.doc @ 11243 @ @ 1
•
BEKOMAT 33 / 33 CO není vyhřívaný a proto není vhodný pro použití v místech, kde hrozí nebezpečí
zamrzání.
Pos : 23 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
6
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Technické údaje
Pos : 24 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/T ec hni sche D aten @ 0\mod_1184329570967_4638.doc @ 6068 @ 1 @ 1
5
Technické údaje
Pos : 25 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Tec hnische D aten/BEKOM AT/T ec hn. D aten BM Standard + Zert. (o.Leistg., nicht Ex) @ 0\mod_1183725405008_4638.doc @ 5690 @ @ 1
min./max. provozní tlak
0,8...16 bar (12...230 psi)
min./max. teplota
+1...+60 °C (+34...+140 °F)
přívod kondenzátu
3 x G ½ (½") vnitrní
odvod kondenzátu
G ½ (½") Ø 13 mm hadicová objímka
kondenzát
Obsahující olej + bez oleje
tělo
Hliník + umělá hmota vyztužená skelnými vlákny
hmotnost (prázdný)
1,65 kg (3.63 lbs)
Tento výrobek byl testován podle požadavků CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1, druhé vydání, zahrnujíc Doplněk
1, nebo pozdější verze stejné normy se zohledněním stejné úrovně požadavků na testování.
Pos : 26 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Tec hnische D aten/BEKOM AT/Leis tung BM Standar d @ 0\mod_1184050678383_4638.doc @ 5730 @ @ 1
Max. výkon pro modré klimatické pásmo – viz také kapitola „Klimatická pásma a údaje o výkonech“
max. výkon kompresoru
10 m³/min (350 scfm)
max. výkon kondenzační sušičky
20 m³/min (700 scfm)
max. výkon filtru
100 m³/min (3500 scfm)
Pos : 27 /Beko T ec hnis che D okumentati on/El ektrisc he Daten/BEKOM AT/Elektrische D aten BM Standard @ 0\mod_1184051252992_4638.doc @ 5748 @ @ 1
provozní napětí
(viz typový štítek)
230 / 115 /.../ 24 VAC ± 10 %, 50...60 Hz / 24 VDC ± 10 %
příkon
P < 8,0 VA (W)
jištění
doporučeno pro střídavý proud (AC): 1 A zpožděná
předepsáno pro stejnosměrný proud (DC): 1 A zpožděná
doporučený
průměr pláště kabelu
Ø 5,8...8,5 mm (0.23"...0.34")
doporučený
průřez jádra (žíly)
3 x 0,75...1,5 mm² (AWG 18...20)
doporučený
odstup pláště kabelu
PE: cca 60 mm L/N: cca 50 mm
doporučená
délka dutinek
~ 6 mm (~ 0.24 inch)
připojovací údaje
beznapěťového kontaktu
Zapnutí zátěže *)
AC: max. 250V / 1A
DC: max. 30V / 1A
připojovací údaje
beznapěťového kontaktu
Zapnutí malého signálu *)
min. 5 VDC / 10 mA
druh krytí
IP 54
VAC = V alternating current (střídavé napětí)
VDC = V direct current (stejnosměrné napětí)
*)
zapnutí zátěže vede k tomu, že vlastnosti kontaktu pro sepnutí
malého signálu již nejsou vhodné.
Pos : 28 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
BEKOMAT® 33 / 33 CO
7
Rozměrový výkres
Pos : 29 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/M aßz eichnung @ 0\mod_1183638072605_4638.doc @ 5503 @ 1 @ 1
6
Rozměrový výkres
Pos : 30 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Tec hnische D aten/M assz eichnung @ 0\mod_1184569815280_4638.doc @ 6150 @ @ 1
Pos : 31 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Tec hnische D aten/M assz eichnung Ergänzung SW @ 1\mod_1250153244115_4638.doc @ 15492 @ @ 1
SW = Velikost klíče
Pos : 32 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
8
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Klimatická pásma a údaje o výkonech
Pos : 33 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Kli maz onen und Leistungs daten @ 0\mod_1183638385480_4638.doc @ 5593 @ 1 @ 1
7
Klimatická pásma a údaje o výkonech
Pos : 34 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Kli mazonen/Kli maz onen BM @ 0\mod_1184573462796_4638.doc @ 6190 @ @ 1
Max.
výkon kompresoru
m³/min.
Max.
výkon kondenzační sušičky
m³/min.
Max. výkon filtru
zelené
12
24
120
modré
10
20
100
červené
7
14
70
klimatické pásmo
m³/min.
Uvedené údaje o výkonech se vztahují na mírné podnebí s platností pro Evropu, rozsáhlé oblasti jižní a východní Asie, severní a jižní Afriky, oblasti Severní a Jižní Ameriky (klimatické pásmo: modré).
Pro suché a/nebo studené podnebí (klimatické pásmo: zelené) platí následující faktor: Výkon v klimatickém
pásmu „modrém“ ca. x 1,2
Pro teplé a/nebo vlhké podnebí (klimatické pásmo: červené) platí následující faktor: Výkon v klimatickém
pásmu „modrém“ ca. x 0,7
Pos : 35 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
BEKOMAT® 33 / 33 CO
9
Funkce
Pos : 36 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/F unkti on @ 0\mod_1183637775808_4638.doc @ 5413 @ 1 @ 1
8
Funkce
Pos : 37 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Funkti on/BEKOMAT/BM Ablei tfunktion @ 0\mod_1183618031702_4638.doc @ 4699 @ @ 1
Kondenzát proudí přívodním potrubím (1) do
BEKOMAT 33 / 33 CO a shromažďuje se v nádobce
(2).
Kapacitně fungující senzor (3) snímá neustále stav
naplnění a předává signál elektronické řídící jednotce,
jakmile se nádobka naplní.
Aktivuje se servoventil (4) a membrána (5) otevře pro
odpuštění kondenzátu odváděcí potrubí (6).
Jakmile je BEKOMAT vyprázdněný, odváděcí vedení
se včas zase pevně uzavře, ještě před tím, než by
mohlo dojít ke zbytečné tlakové ztrátě.
Pos : 38 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Funkti on/BEKOMAT/BM 32/33 LED-T aster-Funkti on @ 0\mod_1184163630011_4638.doc @ 5904 @ @ 1
U přístroje BEKOMAT 33 / 33 CO signalizují dvě LEDdiody jednotlivé stavy provozu.
Připraven k provozu, pod napětím.
Pokud dojde k poruše v odvádění kondenzátu, spustí
se poplachový režim, který signalizuje blikání červené
LED-diody alarmu.
Porucha /poplach
Test funkce ventilu (manuální vypuštění kondenzátu):
Zmačkněte tlačítko na cca. 2 s.
Test funkce poplachu: Zmačkněte tlačítko na min. 1
min.
Nepoužívejte pro trvalé vypouštění kondenzátu.
10
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Funkce
Pos : 39 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Funkti on/BEKOMAT/BM- Alar mmodus ( nicht Vario) @ 0\mod_1185868789656_4638.doc @ 6860 @ @ 1
.
Sled spínání ventilu v režimu alarmu.
Hlášení poplachu přes beznapěťový kontakt
Režim alarmu:
Pokud dojde k poruše v odvádění kondenzátu, otvírá
se ventil přerušovaně (cca. každé 3 s), aby se porucha sama odstranila. Pokud není porucha odstraněna
do 1 min., sepne se hlášení poplachu:
• Bliká LED-dioda alarmu
• Přepne se poplachové relé (signál je snímán beznapěťově).
• Ventil se každé 4 min otevře na 7,5 s.
• Jakmile je porucha odstraněna, přepne se
BEKOMAT automaticky zpět do normálního režimu.
Možné příčiny poruchy jsou např.:
• chyba v instalaci
• nedosažení minimálního tlaku
• přiliš velké množství kondenzátu (přetížení)
• ucpané/zavřené odvodné potrubí
• extrémní množství nečistot
• zamrzlá potrubí
Pos : 40 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
BEKOMAT® 33 / 33 CO
11
Instalace
Pos : 41 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Ins tall ati on @ 0\mod_1183637835418_4638.doc @ 5431 @ 1 @ 1
9
Instalace
Pos : 42 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr Druc kl uft @ 0\mod_1184148143854_4638.doc @ 5788 @ @ 1
Nebezpečí!
Stlačený vzduch!
Při kontaktu s rychle nebo náhle unikajícím stlačeným vzduchem nebo díky prasknutí
a/či nezajištění stavebních dílů přístroje hrozí nebezpečí těžkého ublížení na zdraví nebo
smrti.
Pos : 43 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen Druc kluft BM @ 0\mod_1184148284291_4638.doc @ 5824 @ @ 1
Opatření:
•
Max. provozní tlak nesmí být překročen (viz typový štítek).
•
Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku.
•
Používejte pouze tlakuodolný instalační materiál.
•
Přívodní potrubí pevně zajistěte. Odváděcí potrubí: krátká tlaková hadice napojená na pevnou trubku.
•
Zabraňte tomu, aby byly osoby nebo předměty zasaženy kondenzátem nebo unikajícím stlačeným
vzduchem.
Pos : 44 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht F ehlfunktion @ 0\mod_1214378096290_4638.doc @ 9370 @ @ 1
Pozor!
Chybové funkce při použití!
Kvůli nesprávné instalaci a nedostatečné údržbě může dojít u přístroje BEKOMAT k selhání.
Neodváděný kondenzát může způsobit škody na zařízení a ve výrobních procesech.
Pos : 45 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen F ehl funkti onen BM @ 0\mod_1214378434025_4638.doc @ 9389 @ @ 1
r
Opatření:
•
Správné odvádění kondenzátu přímo optimalizuje kvalitu stlačeného vzduchu.
•
Aby se zabránilo škodám a výpadkům, dbejte následujících pokynů:
•
přesné dodržování správného použití a provozních parametrů přístroje BEKOMAT v souvislosti s
jeho aplikací (k tomu viz kapitola „Správné použití“)
•
přesné dodržení instalačních a provozních pokynů v tomto návodu
•
pravidelná údržba a kontrola přístroje BEKOMAT podle pokynů v tomto návodu na obsluhu a údržbu
Pos : 46 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Ins tall ati on und Wartung @ 0\mod_1233239666823_4638.doc @ 13350 @ @ 1
Upozornění:
Bezpodmínečně dbejte všech uvedených varovných upozornění na nebezpečí.
Dodržujte také všechny předpisy a pokyny k bezpečnosti práce a požární ochraně v daném místě instalace.
Používejte zásadně pouze vhodné nářadí a materiál v řádném stavu.
Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky.
Dejte pozor na to, že kondenzát může obsahovat agresivní a zdraví škodlivé součásti. Proto by se mělo
zabránit jeho styku s pokožkou.
Kondenzát je odpad určený k likvidaci, musí být zachytáván do vhodných nádob, likvidován a upravován.
Pos : 47 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Installati on/BEKOMAT /BM 31/32/33 ( nicht Vario) Installati onshi nweis e @ 0\mod_1184161640511_4638.doc @ 5886 @ @ 1
12
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Instalace
Pokyny k instalaci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Je povolena pouze zobrazená mnotážní poloha
zařízení BEKOMAT (3). Nikdy ho nemontujte naležato nebo v jiné šikmé poloze.
Přívodní trubka (1) a kulový kohout (2) min. G½.
V přívodu nesmí být žádný filtr nebo sítko.
Spád přívodu >1%.
Používejte pouze kuličkové ventily (2).
Provozní tlak: min. 0,8 bar, max. 16 bar
Krátká tlaková hadice (4) napojená na pevnou
trubku.
Na každý metr stoupání odvodného potrubí (5) se
zvyšuje potřebný minimální tlak o 0,1 bar.
Odváděcí potrubí (5) může stoupat max. 5 m.
Sběrací potrubí (7) min. ¾" nainstalujte se spádem
1%.
Odváděcí potrubí (6) veďte do sběracího potrubí
(7) shora.
Před uvedením do provozu vždy proveďte zkoušku
těsnosti a překontrolujte správné zasazení řídící
jednotky.
13
Instalace
špatně
správně
Tlakové diference!
Kondenzát musí být odváděn z každého místa, kde se
tvoří, zvlášť.
Plynulý spád!
Při montáži přívodního potrubí se nesmí vytvořit žádná
vodní kapsa
Nárazové plochy!
Pokud se má kondenzát odvádět přímo z potrubí, doporučuje se přesměrování proudu vzduchu.
Odvzdušnění!
Při nedostatečném sklonu přívodu nebo při jiným problémech s přívodem kondenzátu je potřeba nainstalovat vzduchové vyrovnávací potrubí.
Pos : 48 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
14
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Elektrická instalace
Pos : 49 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Elektrische Install ati on @ 0\mod_1183638507355_4638.doc @ 5629 @ 1 @ 1
10 Elektrická instalace
Pos : 50 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr Netzs pannung @ 0\mod_1184148186948_4638.doc @ 5806 @ @ 1
Nebezpečí!
Napětí v síti!
Při kontaktu s napětím v síti u případně neizolovaných dílů existuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem s následkem zranění a smrti.
Pos : 51 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen N etzs pannung BM 31/32/33 @ 0\mod_1216898430699_4638.doc @ 11330 @ @ 1
Opatření:
•
Při elektrické instalaci dodržujte všechny platné předpisy (např. VDE 0100 / IEC 60364).
•
Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku.
•
Vymontovaná řídící jednotka nemá žádný stupeň ochrany IP.
•
Všechny elektropráce smí provádět pouze k tomu kompetentní odborný personál.
Pos : 52 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Installati on/BEKOMAT /El ektrInstallation Hi nweis e BM32/33 allg. @ 0\mod_1229594032288_4638.doc @ 12640 @ @ 1
Upozornění:
Připojení elektrického napájení:
1. Dovolené el. napětí zjistíte na typovém štítku a
musíte ho bezpodmínečně dodržet.
2. U střídavého proudu musí být v blízkosti umístěno
dobře přístupné odpojovací zařízení (např. síťová
zástrčka nebo vypínač), kterým se odpojí všechny
elektrické vodiče.
3. U stejnosměrného proudu použijte jen funkční
nízké napětí s bezpečným odpojením (PELV)
podle IEC 60364-4-41.
4. Instalační práce provádějte v souladu s VDE 0100
/ IEC 60364.
5. Dejte pozor na obsazení svorkovnice.
6. Zařízení nezapojujte pod proudem.
7. Uvolněte šroub (1) a sundejte vrchní díl těla (2).
8. Uvolněte šroubení kabelu (3), odstraňte těsnící
zátku (pokud je) a protáhněte kabel (4) pro napájení el. proudem.
9. Připojte kabel (4) do svorky KL1 (1.1 ... 1.3) (5).
10. Dráty rozmístěte podle zobrazení (viz také zapojení svorkovnice v následujícím textu).
11. Šroubení kabelu (3) lehce utáhněte.
12. Nasaďte vrchní díl těla (2) a pevně rukou utáhněte
šroub (1).
13. Mezi připojením ochranného/PE vodiče a potrubním rozvodem nesmí být žádný rozdíl napětí. Případně je třeba provést vyrovnání napětí podle IEC
60364 / VDE 0100.
BEKOMAT® 33 / 33 CO
15
Elektrická instalace
Přípojení beznapěťového kontaktu a exteního
testu:
1. Výběr vhodného kabelu.
2. Připojení proveďte ke KL2 a KL3, jak je zobrazeno
na následující straně.
3. Kroky při instalaci jsou stejné jako při připojení
elektrického napájení.
4. Pokud beznapěťový kontakt vede dotyku nebezpečné napětí, pak je třeba i zde umístit oddělovací
zařízení, jak je popsáno výše.
16
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Elektrická instalace
Pos : 53 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Installati on/BEKOMAT /Kl emmenbel egung BM 32/33 @ 0\mod_1184228120061_4638.doc @ 5930 @ @ 1
Zapojení svorkovnice AC-verze (provozní napětí – střídavý proud)
externí test
2
•
•
•
KL 1.1 L- nebo N-síťová přípojka
KL 1.2 N- nebo L-síťová přípojka
KL 1.3 PE-síťová přípojka
L = fáze
N = neutrální vodič
PE = zemnící vodič
3.2
1
3.1
4
2.4
uzemnění
normálně zavřený
běžný
normálně otevřený
0V
3
2.3
3
2.2
2
1.3
2
KL 3
neutrál/fáze
1.1
fáze/neutrál
1
KL 2
1.2
KL 1
Zapojení svorkovnice DC-verze (provozní napětí – stejnosměrný proud)
4
1
3.1
2.4
2.3
2.2
2
•
•
•
KL 1.1 + 24 V
KL 1.2 0 V
KL 1.3 PE-síťová přípojka
extení test
3
uzemnění
normálně zavřený
běžný
normálně otevřený
0V
2
1.3
3
neutrál 0 V
2
KL 3
1.2
1.1
+24 V
1
KL 2
3.2
KL 1
Zapojení svorkovnice beznapěťového kontaktu a externího testu (verze AC a DC)
3.1
2.4
2.3
2.2
BEKOMAT® 33 / 33 CO
2
externí test
1
uzemnění
normálně zaavřený
běžný
normálně otevřený
0V
4
1.3
3
neutrál 0 V
2
1.2
3
+24 V
2
KL 3
1.1
1
KL 2
3.2
KL 1
Alarm / beznapěťový kontakt:
• KL 2.2 n.z.
• KL 2.3 běž.
• KL 2.4 n.o.
n.z. - běž. zavřený při poruše nebo výpadku napětí
(princip klidového proudu)
n.o. - běž. zavřený při normálním provozu
Kontakty KL2.2 - 2.4 jsou beznapěťové.
Externí test / dálkové ovládání:
• KL 3.1 0V
• KL 3.2 externí test (IN1)
Kontakty spojené = test aktivní = odvádění
Kontakty otevřené = test neaktivní
Kontakty KL 3.1 -3.2 nejsou beznapěťové.
17
Elektrická instalace
Upozornění:
Mezi připojovacími svorkami KL 1.1 - 1.3 přístrojů VDC a tělem popř. připojením kondenzátu není žádné
galvanické oddělení.
Při zkouškách, např. zkouškách zemnících vodičů podle VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, je třeba dát pozor
na to, aby mezi vodicími díly zařízení s možností dotyku a podpěrným bodem zemnícího vodiče bylo pouze
spojení k vytvoření funkčního uzemnění a ne ochranné spojení schopné vést proud.
Připravené napětí 24 VDC musí splňovat požadavky na funkční nízké napětí s bezpečným oddělením
(PELV) podle IEC 60364-4-41.
Šroubení kabelu lehce utáhněte, aby těsnilo.
Pos : 54 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Installati on/BEKOMAT /E- Schema @ 0\mod_1233758178163_4638.doc @ 13507 @ @ 1
elektrické schema
Pos : 55 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
18
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Kontrola a údržba
Pos : 56 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Kontr olle und Wartung @ 0\mod_1183637885371_4638.doc @ 5449 @ 1 @ 1
11 Kontrola a údržba
Pos : 57 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr Druc kl uft @ 0\mod_1184148143854_4638.doc @ 5788 @ @ 1
Nebezpečí!
Stlačený vzduch!
Při kontaktu s rychle nebo náhle unikajícím stlačeným vzduchem nebo díky prasknutí
a/či nezajištění stavebních dílů přístroje hrozí nebezpečí těžkého ublížení na zdraví nebo
smrti.
Pos : 58 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen Druc kluft BM @ 0\mod_1184148284291_4638.doc @ 5824 @ @ 1
Opatření:
•
Max. provozní tlak nesmí být překročen (viz typový štítek).
•
Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku.
•
Používejte pouze tlakuodolný instalační materiál.
•
Přívodní potrubí pevně zajistěte. Odváděcí potrubí: krátká tlaková hadice napojená na pevnou trubku.
•
Zabraňte tomu, aby byly osoby nebo předměty zasaženy kondenzátem nebo unikajícím stlačeným
vzduchem.
Pos : 59 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr Netzs pannung @ 0\mod_1184148186948_4638.doc @ 5806 @ @ 1
Nebezpečí!
Napětí v síti!
Při kontaktu s napětím v síti u případně neizolovaných dílů existuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem s následkem zranění a smrti.
Pos : 60 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen N etzs pannung BM 31/32/33 @ 0\mod_1216898430699_4638.doc @ 11330 @ @ 1
Opatření:
•
Při elektrické instalaci dodržujte všechny platné předpisy (např. VDE 0100 / IEC 60364).
•
Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku.
•
Vymontovaná řídící jednotka nemá žádný stupeň ochrany IP.
•
Všechny elektropráce smí provádět pouze k tomu kompetentní odborný personál.
Pos : 61 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht F ehlfunktion @ 0\mod_1214378096290_4638.doc @ 9370 @ @ 1
Pozor!
Chybové funkce při použití!
Kvůli nesprávné instalaci a nedostatečné údržbě může dojít u přístroje BEKOMAT k selhání.
Neodváděný kondenzát může způsobit škody na zařízení a ve výrobních procesech.
Pos : 62 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen F ehl funkti onen BM @ 0\mod_1214378434025_4638.doc @ 9389 @ @ 1
r
Opatření:
•
Správné odvádění kondenzátu přímo optimalizuje kvalitu stlačeného vzduchu.
•
Aby se zabránilo škodám a výpadkům, dbejte následujících pokynů:
•
přesné dodržování správného použití a provozních parametrů přístroje BEKOMAT v souvislosti s
jeho aplikací (k tomu viz kapitola „Správné použití“)
•
přesné dodržení instalačních a provozních pokynů v tomto návodu
•
pravidelná údržba a kontrola přístroje BEKOMAT podle pokynů v tomto návodu na obsluhu a údržbu
Pos : 63 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Ins tall ati on und Wartung @ 0\mod_1233239666823_4638.doc @ 13350 @ @ 1
Upozornění:
Bezpodmínečně dbejte všech uvedených varovných upozornění na nebezpečí.
Dodržujte také všechny předpisy a pokyny k bezpečnosti práce a požární ochraně v daném místě instalace.
Používejte zásadně pouze vhodné nářadí a materiál v řádném stavu.
Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky.
Dejte pozor na to, že kondenzát může obsahovat agresivní a zdraví škodlivé součásti. Proto by se mělo
zabránit jeho styku s pokožkou.
Kondenzát je odpad určený k likvidaci, musí být zachytáván do vhodných nádob, likvidován a upravován.
Pos : 64 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Wartung/BEKOM AT/Wartung BM 33 (nic ht Vari o) 9600h @ 0\mod_1231931788735_4638.doc @ 12894 @ @ 1
BEKOMAT® 33 / 33 CO
19
Kontrola a údržba
Doporučení pro údržbu:
Po 9600 provozních hodinách nebo max. 2 letech
vyměnit servisní jednotku (9).
Doporučujeme nejpozději po 2 letech provést při
údržbě vyčištění sběrací nádobky kondenzátu :
1. Řídící jednotku (1...8) sundejte zmačknutím západky (23)
2. BEKOMATodpojte od odvodného potrubí
3. BEKOMAT odpojte od potrubí na přívodu
4. Povolte oba montážní šrouby M6 (22) a lehkým
tahem a nadzdvihnutím vyndejte servisní jednotku (9)
5. Plášť (11) odstraňte za pomoci šroubováku
6. Povolte čtyři šrouby na víku (16) a víko (17)
sundejte
7. Vyčistěte sběrací nádobku kondenzátu (19)
20
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Kontrola a údržba
8. podle obrázku nasaďte nový O-kroužek víka
(18)
9. Vyčistěte těsnící plochy víka
10. Víko (17) s novým O-kroužkem nasaďte a křížem pečlivě pevně utáhněte 4 šrouby víka (16)
(8 Nm)
11. Vyčistěte těsnící plochy (←) u sběrací nádobky
kondenzátu (19)
BEKOMAT® 33 / 33 CO
21
Kontrola a údržba
12. Zkontrolujte, zda servisní jednotka (9) patří k řídící jednotce (1...8) (typové označení a barva
západky)
13.Zkontrolujte O-kroužky u nové servisní jednotky
(12, 13)
14. Nasaďte plášť (11)
15. Servisní jednotku s pláštěm společně připevněte na sběrací nádobku kondenzátu (19) a utáhněte oba montážní šrouby (22) (2,5 Nm)
16. Montáž přistroje BEKOMAT k přívodnímu a odvodnímu potrubí probíhá obráceně, než demontáž
22
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Kontrola a údržba
Montáž řídící jednotky na BEKOMAT:
1. Zkontrolujte, zda je servisní jednotka s kontaktními pružinami (28) čistá, suchá a bez cizích těles.
2. Senzor (5) zaveďte do servisní jednotky (9).
3. Háček (29) řídící jednotky (1...8) zahákněte do
servisní jednotky (9).
4. Řídící jednotku (1...8) přimáčkněte na servisní
jednotku (9), aby zaklapla a zkontrolujte, zda
pevně sedí.
Uvedení do provozu po údržbě:
Před uvedením do provozu vždy proveďte:
• Zkoušku těsnosti připojovacích šroubení, sběrací nádobky kondenzátu a jejího spojení se
servisní jednotkou
• Kontrolu elektrických připojení
• Kontrolu správného zaklapnutí řídící jednotky
Pos : 65 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
BEKOMAT® 33 / 33 CO
23
Vyhledávání závad a jejich odstranění
Pos : 66 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/F ehlers uc he und Fehl erbehebung @ 0\mod_1183637945027_4638.doc @ 5467 @ 1 @ 1
12 Vyhledávání závad a jejich odstranění
Pos : 67 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Fehlers uc he/BEKOMAT /Fehl ersuc he BM 33/33V @ 0\mod_1232465952726_4638.doc @ 13100 @ @ 1
Zobrazení chyby
Možné příčiny
Chyba v dodávce el. proudu
Je vadná základní deska
Překontrolujte údaje o napětí na typovém štítku
Zkontrolujte připojení a provozní napětí
Zkontrolujte základní desku, zda není
poškozena
Přívod a/nebo odvod kondenzátu je
uzavřený nebo ucpaný
Opotřebení
Je vadná základní deska
Je vadná servisní jednotka
Není dosaženo minimálního tlaku
Byl překročen maximální tlak
Zkontrolujte přívod a odvod kondenzátu
Přezkoušejte, zda ventil slyšitelně otevírá (testovací tlačítko zmačkněte vícekrát > 2 s)
Zkontrolujte základní desku, zda není
poškozena
Zkontrolujte provozní tlak
Přívodní potrubí nemá dostatečný
spád
Průřez je příliš malý
Přiliš velké množství kondenzátu
(záplava)
Servisní jednotka je silně znečištěná
Zajistěte sklon přívodního potrubí
Vyměňte servisní jednotku
Servisní jednotka je defektní nebo
znečištěná
Vyměňte servisní jednotku
O-kroužky mezi sběrací nádobkoua
kondenzátu a servisní jednotkou
jsou špatné nebo jsou zašpiněné
těsnící plochy
Šroubová spojení nejsou pevně
utažená
Překontrolujte šroubová spojení
Servisní jednotku demnotujte, zkontrolujte O-kroužky a těsnící plochy
O-kroužky případně vyměňte a těsnící
plochy vyčistěte
Po montáži překontrolujte těsnost
LED-dioda nesvítí
Po zmačknutí testovacího tlačítka se žádný
kondenzát nevypouští
K vypouštění kondenzátu dochází pouze,
když se zmačkne testovací tlačítko
Opatření
Z přístroje trvale uniká
vzduch
Přístroj je netěsný
Pos : 68 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
24
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Stavební díly a součásti
Pos : 69 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Bauteile und Komponenten @ 0\mod_1183638014355_4638.doc @ 5485 @ 1 @ 1
13 Stavební díly a součásti
Pos : 70 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Bauteil e und Komponenten/BEKOMAT/Bauteil e BM 33 ( nicht Vario) @ 0\mod_1231929865339_4638.doc @ 12867 @ @ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Šroub 3,5 x 10
Horní část krytu
Tvarové těsnění
Základní deska
Senzor
Spodní část krytu
Kabelová průchodka
Kroužek z kulaté šňůry 2,5 x 235
Servisní jednotka
Hadicová spojka G ½
Tvarovaný plášť
12 O-kroužek 8 x 4
13 O-kroužek 18,5 x 2
14 Závěrný šroub G ½
15 Ploché těsnění
16 Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 16
17 Víko
18 O-kroužek 48,9 x 2,62
19 Sběrací nádobka kondenzátu
20 Ploché těsnění
21 Závěrný šroub G ½
22 Šroub s křížovou drážkou M6 x 16
Pos : 71 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
BEKOMAT® 33 / 33 CO
25
Doporučené náhradní díly
Pos : 72 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Empfohl ene Ersatzteile @ 0\mod_1183638186183_4638.doc @ 5539 @ 1 @ 1
14 Doporučené náhradní díly
Pos : 73 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Ers atzteile Zubehör/BEKOM AT/Ersatzteile BEKOMAT 33 @ 0\mod_1232540565156_4638.doc @ 13130 @ @ 1
Dodávané sady náhradních dílů Obsah
Objednací číslo
Servisní jednotka
9, 12, 13
XE KA33 101 SAP-Nr. 4012873
Servisní jednotka CO
9, 12, 13
XE KA33 103 SAP-Nr. 4012872
Těsnící sada
3, 8, 12, 13, 18
XE KA33 002 SAP-Nr. 4012922
Tvarovaný plášť
11
XE KA32 011 SAP-Nr. 4010167
Dodávané sady příslušenství
Obsah
Objednací číslo
Držák
na zeď a na podlahu
24 (držák)
25 (podložka)
26 (šroub s vnitřním šestihranem)
XZ KA33 001 SAP-Nr. 4012883
Pos : 74 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Z ubehör @ 0\mod_1232362905455_4638.doc @ 13040 @ 1 @ 1
15 Příslušenství
Pos : 75 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Ers atzteile Zubehör/BEKOM AT/H altewinkel BM 33 @ 0\mod_1233244627657_4638.doc @ 13377 @ @ 1
Pos : 76 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Ers atzteile Zubehör/BEKOM AT/Anschl uss-Abl auf-Set BEKOM AT 13/33 ( nicht Vari o) @ 0\mod_1232621370007_4638.doc @ 13210 @ @ 1
26
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Příslušenství
Dodávané sady příslušenství
Obsah
Objednací číslo
Připojovací sada
s ručním vypouštěním, ventil pro
přívod se závitem
kulový kohout G½ PN25
kulový kohout G¼PN10
redukce G½ - G¼ Ms
dvojitá vsuvka G¼ Ms
XZ KA13 003
SAP-Nr. 2000040
Připojovací sada
s ručním vypouštěním, ventil pro
vzduchové vyrovnávací potrubí a
přívod se
závitem
kulový kohout G½ PN25
kulový kohoutG¼ PN10
redukce G½ - G¼ Ms
dvojitá vsuvka G¼ Ms
T-kus G½ Ms poniklovaný
kontramatka Rp½ Ms
XZ KA13 004
SAP-Nr. 2000041
Odváděcí sada
s hadicí a
instalačním materiálem
kus hadice 13,3x3,3x800
vsuvka 13-G½ Ms SW24
hadicová spojka 16-27/12
XZ KA12 001
SAP-Nr. 2000046
Pos : 77 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
BEKOMAT® 33 / 33 CO
27
Prohlášení o shodě
Pos : 78 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Konfor mitäts er klär ung @ 0\mod_1210752269256_4638.doc @ 8070 @ 1 @ 1
16 Prohlášení o shodě
Pos : 79 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Zertifi kate/Er klär ung en/BEKOMAT 31-33-EG-Konfor mScan @ 0\mod_1184578256233_4638.doc @ 6230 @ @ 1
Pos : 80 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc @ 4701 @ @ 1
28
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Prohlášení o shodě
Pos : 81 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Zertifi kate/Er klär ung en/BEKOMAT 31-33-EG-Konfor mWord @ 0\mod_1232550307641_4638.doc @ 13185 @ @ 1
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
41468 Neuss, GERMANY
Tel: +49 2131 988-0
www.beko.de
ES-Prohlášení o shodě
Tímto prohlašujeme, že dále uvedené výrobky v námi dodávaném provedení odpovídají požadavkům příslušných norem. Toto prohlášení se vztahuje pouze na výrobky v takovém stavu, ve kterém byly uvedeny do
provozu. Díly, které nejsou přidané výrobcem a/nebo následně provedené zásahy se nezohledňují.
Označení výrobku:
Modely:
Varianty napětí:
Tlakové varianty:
Popis výrobku a funkce:
Odvaděč kondenzátu
BEKOMAT 31, 32, 33
24VAC, 24VDC, 100VAC, 115VAC, 200VAC, 230VAC
Provozní tlak 0,8 - 16 Bar
Odvaděč kondenzátu k elektronickému, úrovní řízenému
odvádění kondenzátu z rozvodu stlačeného vzduchu.
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES
Použité sjednocující normy:
Rok získání CE-označení
EN 61010-1:2001 + Corrigendum 1:2002
06 (BEKOMAT 31, 32)
09 (BEKOMAT 33)
Zařízení s provozním napětím 24 VDC nespadají do oblasti účinnosti Směrnice o nízkém napětí.
Směrnice EMV 2004/108/ES
Použité sjednocující normy:
Neuss, 09.05.2011
EN 55011:2007 + A2:2007, Group 1, Class B
EN 61326-1:2006
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
i.V. Christian Riedel
Vedoucí managementu kvality
Pos : 82 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Globale Texte/Hinweis Ü bers etzg. d. Orig.anl eitg. @ 1\mod_1260433478358_4638.doc @ 17118 @ @ 1
Pos : 83 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Globale Texte/Hinweis Original anl eitung @ 1\mod_1260433346280_4638.doc @ 17084 @ @ 1
Pos : 84 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Globale Texte/Vorbehalts klaus el @ 0\mod_1213704033153_4638.doc @ 9312 @ @ 1
=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===
BEKOMAT® 33 / 33 CO
29
B
odvádění kondenzátu je špatné ......................... 24
bezpečnostní předpisy..........................................4
P
C
Piktogramy ........................................................... 4
pokyny, bezpečnostní předpisy............................ 4
porucha .............................................................. 24
příčiny poruchy................................................... 11
připojení jednoho místa použití ............................ 6
připojení v místě použití ....................................... 6
příslušenství ....................................................... 26
přívodní potrubí ............................................ 10, 14
Prohlášení o shodě ............................................ 28
chybná funkce.....................................................24
D
doporučené náhradní díly ...................................26
doporučení pro údržbu........................................20
E
elektrická instalace .............................................15
elektrické schema ...............................................18
elektrické údaje .....................................................7
R
funkce .................................................................10
Funkční nízké napětí ..........................................18
režim alarmu: ..................................................... 11
rozměrový výkres ................................................. 8
rozměry ................................................................ 8
H
S
horní část krytu ...................................................25
sady náhradních dílů.......................................... 26
sady příslušenství ........................................ 26, 27
senzor ................................................................ 25
servisní jednotka .......................................... 20, 25
servoventil .......................................................... 10
součásti .............................................................. 25
spád ................................................................... 14
spodní část krytu ................................................ 25
správné použití..................................................... 5
stav naplnění...................................................... 10
stavební díly ....................................................... 25
stupeň ochrany......................................... 5, 15, 19
Symboly ............................................................... 4
F
I
instalace..............................................................12
K
klimatická pásma ..................................................9
klimatické pásmo
červené..............................................................9
modré ................................................................9
zelené................................................................9
kontrola ...............................................................19
L
LED-dioda nesvítí ...............................................24
M
membrána...........................................................10
meziadaptér ........................................................25
montáž ................................................................12
N
náhradní díly ...................................................5, 26
nárazová plocha .................................................14
Návod na instalaci a obsluhu................................4
nebezpečí napětí v síti............................. 5, 15, 19
nebezpečí stlačený vzduch...................... 4, 12, 19
nevypouští se žádný kondenzát .........................24
O
objednací číslo ............................................. 26, 27
oblast použití.........................................................5
odborný personál ..................................... 5, 15, 19
odstranění závad ................................................24
odváděcí vedení .................................................10
30
T
technické údaje .................................................... 7
tlakové diference ................................................ 14
U
údaje .................................................................... 7
údaje o výkonech ................................................. 9
údržba ................................................................ 19
údržbové práce ........................................ 4, 12, 19
úhlový adaptér.................................................... 25
uniká vzduch ...................................................... 24
V
vodní kapsa........................................................ 14
vyčistit sběrací nádobku kondenzátu ................. 20
vyhledávání závad ............................................. 24
vzduchové vyrovnávací potrubí = potrubí pro
přesměrování proudu vzduchu ...................... 14
Z
základní deska ................................................... 25
BEKOMAT® 33 / 33 CO
Headquarter :
中华人民共和国 / China
France
BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.
Deutschland / Germany
BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co.
Ltd.
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Rm.606 Tomson Commercial Building
1 Rue des Frères Rémy
Im Taubental 7
710 Dongfang Rd.
F- 57200 Sarreguemines
D-41468 Neuss
Pudong Shanghai China
Tél. +33 387 283 800
Tel.: +49 (0)2131 988 0
P.C. 200122
[email protected]
[email protected]
Tel. +86 21 508 158 85
Zone Industrielle
[email protected]
India
Italia / Italy
日本 / Japan
BEKO COMPRESSED AIR
TECHNOLOGIES Pvt. Ltd.
BEKO TECHNOLOGIES S.r.l
BEKO TECHNOLOGIES K.K
Via Peano 86/88
Plot No.43/1, CIEEP, Gandhi Nagar,
KEIHIN THINK 8 Floor
I - 10040 Leinì (TO)
Balanagar, Hyderabad - 500 037, INDIA
1-1 Minamiwatarida-machi
Tel. +39 011 4500 576
Tel +91 40 23080275
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
[email protected]
JP-210-0855
[email protected]
Tel. +81 44 328 76 01
[email protected]
Benelux
Polska / Poland
Scandinavia
BEKO TECHNOLOGIES B.V.
BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
BEKO TECHNOLOGIES AB
Veenen 12
ul. Chłapowskiego 47
Industrivägen 39
NL - 4703 RB Roosendaal
PL-02-787 Warszawa
S-43361 Sävedalen
Tel. +31 165 320 300
Tel +48 (0)22 855 30 95
Tel +46 31 26 35 00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
España / Spain
South East Asia
臺灣 / Taiwan
BEKO Tecnológica España S.L.
BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd
Polígono Industrial "Armenteres"
BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia (Thailand) Ltd.
C./Primer de Maig, no.6
75/323 Romklao Road
E-08980 Sant Feliu de Llobregat
Sansab, Minburi
Tel. +34 93 632 76 68
Bangkok 10510
[email protected]
Thailand
Tel. +66 (0) 2-918-2477
[email protected]
16F.-5, No.79, Sec. 1,
Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City 221,
Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886 2 8698 3998
[email protected]
Česká Republika / Czech Republic
United Kingdom
USA
BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
BEKO TECHNOLOGIES LTD.
BEKO TECHNOLOGIES CORP.
Mlýnská 1392
2 West Court
900 Great SW Parkway
CZ - 562 01 Usti nad Orlici
Buntsford Park Road
US - Atlanta, GA 30336
Tel. +420 465 52 12 51
Bromsgrove
Tel. +1 (404) 924-6900
[email protected]
GB-Worcestershire B60 3DX
[email protected]
Tel. +44 1527 575 778
[email protected]
Překlad originálního návodu.
Originální návod v německém jazyce.
Technické změny a omyly vyhrazeny.
BM33_uc_manual_cs_2011_06
BEKOMAT® 33 / 33 CO

Podobné dokumenty

Návod k instalaci a provozu Náhradní modul Service

Návod k instalaci a provozu Náhradní modul Service Při elektrické instalaci dodržujte všechny platné předpisy (např. VDE 0100 / IEC 60364).

Více

Návod k instalaci a provozu Odvaděč kondenzátu BEKOMAT® 31U

Návod k instalaci a provozu Odvaděč kondenzátu BEKOMAT® 31U BEKOMAT® 31U může odvádět kondenzát z tlakových zařízení pod provozním tlakem téměř bez tlakových ztrát. BEKOMAT® 31U potřebuje ke své funkci provozní napětí a provozní tlak (viz Technické údaje). ...

Více

bekomat 31

bekomat 31 Při kontaktu s napětím v síti u případně neizolovaných dílů existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem s následkem zranění a smrti. Pos : 12 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßn...

Více

bekomat 32

bekomat 32 Při kontaktu s napětím v síti u případně neizolovaných dílů existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem s následkem zranění a smrti. Pos : 12 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßn...

Více