LISTOPAD 2008 ROČNÍK 10 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA

Transkript

LISTOPAD 2008 ROČNÍK 10 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA
11_2008:NP2_
30.10.2008
13:44
Stránka 1
11
NUSLE
ROČNÍK 10
LISTOPAD 2008
Téma měsíce
str. 2
Z obsahu
KULTURNÍ POâINY
Se zaãínající sezonou
se ohlíÏíme za nejv˘raznûj‰ími
kulturními událostmi té minulé
NOVÉ MùSTO
VY·EHRAD
VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ
Historie
LISTOPADOVÁ V¯ROâÍ
17. listopad není jen symbolem
nové demokracie, ale i pfiipomínkou
str. 5 tragick˘ch váleãn˘ch událostí
Kultura
VINOHRADY
ZDARMA
SVÁTEK SWINGU
Národní dÛm opût chystá
pro pfiíznivce jazzové hudby
str. 8 nûkolik hudebních delikates
Jaký je náš vztah ke hřbitovům?
Mûní se, zaniká? Patrnû záleÏí na okolnostech, které proÏíváme, které nás potkávají
nejen na hfibitovû jako takovém. Já patfiím
k lidem, ktefií mají rádi hfibitov podle toho, zda
tam je uloÏen nûkdo, ke komu mne nûco
váÏe. Jsem knûz, a tedy nejspí‰e mám vztah
k tûm, které jsem tam doprovodil a uloÏil.
Slovo úvodem
A protoÏe jsem ãtvrtstoletí proÏil na Sokolovsku, mám rád hfibitovy v tom kraji.
Vzpomínám na ty, ktefií mi utkvûli v pamûti.
âasto vzpomínám na Cikána (tenkrát je‰tû
nevûdûl, Ïe by jednou mûl b˘t Romem), partyzána, nositele medaile za stateãnost. Pfii
pohfibu lilo jako z konve, zbyli jsme tam
nakonec sami dva. Po letech na témÏe hfibitovû jsem doprovodil maminku desetiletého
kluka. Neumûl jsem mu vysvûtlit, proã maminka zemfiela. Metastázy. Nevysvûtloval
jsem: plakal jsem s ním.
Na jiném hfibitovû mám dvaadevadesátiletou babiãku, mámu 11 dûtí, kterou jsem pfii
jejích narozeninách prosil, aby vydrÏela do
sta, Ïe ji tady potfiebuji. Je to pro mû tûÏké,
odpovûdûla, nechtûjte to po mnû. Nechtûl
jsem a za pÛl roku jsem ji ukládal k poslednímu odpoãinku. Tûch 11 dûtí se rozhodlo, Ïe
mne adoptují, jsem tedy dodateãnû babiããino
dvanácté dítû. Na témÏe hfibitovû jsem pohfibil
dvacetiletého kluka – sebevraha. Za pár let
vedle nûho jeho utrápeného tatínka. A na nûkter˘ch hfibitovech leÏí moji star‰í kolegové –
knûÏí. Jací byli? Jednoho z nich lidé ani neznali jménem, vûdûli, Ïe to je Franti‰ek Dobrotiv˘… Tyto kolegy jsem pak nahrazoval
v osifiel˘ch farnostech, jak se dalo, nás knûÏí
je málo. A na jiném hfibitovû sedmadevadesátiletou maminku, pár lidí pfiece jen pfii‰lo.
ZÛstaly tam stát obû její osifielé dûti – jiÏ
sedmdesátileté. âlovûk je pofiád dítû, Ïe.
„Ano, pane faráfii, ãím dál, tím víc.“ A na jiném
hfibitovû desetilet˘ chlapec, zkou‰el led. Jako
malého jsem ho kfitil – teì se mu to hodí.
Nechodím tam na hfibitovy jen vzpomínat,
ale hovofiit se zemfiel˘mi, podûkovat jim, Ïe
jsem mohl vstoupit do jejich Ïivota. A prosit za
nû Boha, na‰eho Otce. Urãitû i Vy máte vztah
k nûjakému hfibitovu. Nûkde Vám odpoãívají ti,
které máte rádi, ke kter˘m patfiíte, se kter˘mi
se radíte o svém Ïivotû, spolu s nimi hledáte
smysl svého i jejich Ïivota a hledáte odvahu do
tûÏk˘ch dob a rozhodnutí. Vûdí o nás, nebojte.
âlovûk má nejen tûlo, ale i du‰i, sejdeme se
s nimi. A pak teprve poznáme, jak byli
v na‰em Ïivotû dÛleÏití. VÏdyÈ i oni potfiebují
nás, na‰i vzpomínku, na‰i modlitbu. VÏdyÈ
kdyÏ upravujeme hroby na‰ich blízk˘ch, je to,
jako bychom je pohladili. Nezapomínejme.
Du‰iãkov˘ ãas jim zajisté patfií.
P. Jifií Kopejsko, O. Cr.
velmistr Rytífiského fiádu kfiiÏovníkÛ
s ãervenou hvûzdou
VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volební obvod 27
Ve dnech 17. a 18. 10. 2008 se konalo
1. kolo voleb do Senátu Parlamentu âeské republiky. Senát má celkem 81 senátorÛ, ktefií jsou
voleni na funkãní období ‰est let, a to tak, Ïe se
kaÏdé dva roky volí jedna tfietina z nich. V Praze 2
se proto leto‰ní senátní volby t˘kaly pouze 12
volebních okrskÛ, leÏících v katastru Nové
Mûsto, které spadají do senátního volebního
obvodu ã. 27. O post senátora se zde ucházelo
devût kandidátÛ, z toho dvû Ïeny a sedm muÏÛ.
Do volebních místností v Praze 2 se v 1. kole
voleb dostavilo celkem 2616 voliãÛ, coÏ je 28,35 %
z celkového poãtu voliãÛ. Îádn˘ z kandidátÛ
v 1. kole nezískal nadpoloviãní vût‰inu odevzdan˘ch platn˘ch hlasÛ, do 2. kola voleb postoupili
dva nejúspû‰nûj‰í kandidáti: MUDr. Blanka Haindlová (âSSD) a MUDr. Zdenûk Schwarz (ODS).
Druhé kolo voleb do Senátu se konalo
o t˘den pozdûji, ve dnech 24. a 25. 10. 2008,
a v Praze 2 se ho zúãastnilo 25,41 % voliãÛ.
Senátorem byl zvolen MUDr. Zdenûk Schwarz
(ODS), kter˘ ve volebním obvodu ã. 27 získal
60,21 % odevzdan˘ch platn˘ch hlasÛ.
Mgr. Jarmila Cechnerová,
vedoucí odboru správních agend
Milí ãtenáfii,
mnozí z Vás minul˘ mûsíc pravdûpodobnû na‰li ve sv˘ch schránkách ãasopis s titulem Na‰e
Praha2.cz. Rádi bychom zdÛraznili, Ïe jde o periodikum vydávané soukromou spoleãností Strategic Consulting, nikoliv mûstskou ãástí Praha 2.
Tento ãasopis totiÏ v záhlaví odkazuje na internetovou adresu www.praha2.cz zpÛsobem,
kter˘ navozuje dojem, Ïe je tato doména (registrovaná mûstskou ãástí Praha 2 a pouÏívaná jako
její oficiální webové stránky) nûjak˘m zpÛsobem s tímto ãasopisem spojena. Z oficiálního webu
mûstské ãásti také pocházejí mnohé informace i fotografie publikované ve zmínûném ãasopisu
– za jejich ‰ífiení dûkujeme, i kdyÏ se tak nedûje na objednávku ani se souhlasem mûstské ãásti.
Mûstská ãást Praha 2 se na spoleãnost Strategic Consulting hodlá obrátit s v˘zvou, aby pfiestala v záhlaví svého periodika uvádût internetovou adresu, k níÏ má v‰echna práva Mâ Praha 2,
dosavadním zpÛsobem, kter˘ ve ãtenáfiích vzbuzuje dojem, Ïe se jedná o internetové stránky
vydavatele ãasopisu, tedy Ïe vydavatelem ãasopisu je pfiímo Mâ Praha 2. Není tomu tak.
Redakce Novin Prahy 2
SOUTùÎNÍ NÁVRHY ODEVZDÁNY
Datum 20. fiíjna 2008 bylo stanoveno jako koneãn˘ termín pro odevzdání soutûÏních návrhÛ do Vefiejné ideové urbanisticko architektonické soutûÏe o návrh úprav Karlova námûstí,
kterou vyhlásila Rada Mâ Praha 2 dne 24. ãervna 2008. Bylo doruãeno celkem 22 návrhÛ.
Bûhem listopadu probûhnou hodnotící zasedání soutûÏní poroty a jiÏ v pfií‰tím ãísle budeme
podrobnûji informovat o prÛbûhu hodnocení soutûÏe, chystané v˘stavû návrhÛ a navazující
vefiejné diskuzi.
PODZIM V KATE¤INSKÉ ZAHRADù: Staãí vejít jednou z branek, a uÏ se nestaãíte divit, jakou oázu lze najít jen pár desítek metrÛ od ru‰né magistrály
a pulsujícího velkomûsta. Zahrada jako z pohádky je pfiímo stvofiena pro romantické toulky v kteroukoliv roãní dobu. Je‰tû donedávna tu bylo moÏno
ti‰e obdivovat díla nûkolika desítek umûlcÛ, vystavujících své sochy v rámci tradiãní v˘stavy Nic na odiv. Na zimu musí b˘t ojedinûlé v˘tvory
odstranûny, ale pfií‰tí léto se umûní do zahrady psychiatrické kliniky opût vrátí.
Text a foto: len
Nájemníci manifestovali za privatizaci obecních bytů
Nûkolik set nájemníkÛ obecních
bytÛ pfii‰lo ve stfiedu 8. fiíjna na
námûstí Míru vyjádfiit svÛj nesouhlas s tím, Ïe mûstská ãást uÏ nepoãítá s dal‰í vlnou privatizace
bytov˘ch domÛ. Protestní shromáÏdûní uspofiádalo Obãanské
sdruÏení za privatizaci a zlep‰ení
podmínek bydlení v Mâ Praha 2,
které nyní sdruÏuje kolem 660
ãlenÛ. Pod petici, zasazující se za
zahájení dal‰í vlny privatizace, se
dosud podepsalo více neÏ 2000 lidí.
V souãasné dobû je v majetku
mûstské ãásti jako v˘sledek probûhl˘ch privatizací a restitucí 261
domÛ se 4200 byty – je to 12 %
celkového domovního nájemního
fondu v Praze 2.
V pfiedchozích privatizaãních vlnách radnice
prodala 197 domÛ (v letech 1992 – 1993 to bylo
102 domÛ, v roce 1997 ve druhé fázi 41 domÛ
a v roce 2004 bylo prodáno 54 domÛ). Oponenti
v‰ak nepovaÏují rozsah privatizace za dostaãující. Mají zájem o odkoupení bytÛ pfiibliÏnû za
6 – 12 000 korun za metr ãtvereãní. Potvrdil to
zástupce starostky Jifií Paluska, kter˘ se na
NAPSALI JSTE NÁM
V demokratické spoleãnosti by se dalo pfiedpokládat, Ïe smyslem a prioritou volené správy
je ãinnost ve prospûch jejích obãanÛ. V poslední dobû o tom v‰ak hodnû pochybuji. K opticky nejnápadnûj‰ím poãinÛm radnice Prahy 2
v tomto (a ãásteãnû pfiedchozím) volebním období patfií monstrózní rekonstrukce budovy
úfiadu, na niÏ byly vynaloÏeny astronomické
prostfiedky, a zfiízení parkovacích zón. O pfiínosu stamilionové rekonstrukce pro obãany
obvodu je moÏno pfiemítat pfii dlouhém ãekání
u okének v hlavní hale úfiadu, s dopadem parkovacích zón se v‰ak dennodennû musejí
vyrovnávat v‰ichni: firmy a obchodníci, jimÏ
prokazatelnû klesly trÏby a ubylo zákazníkÛ
(ktefií nemohou zastavit u prodejen ãi restaurací a kter˘m je pfiirozenû nepohodlné i drahé
chodit a pfiená‰et nákupy do zón s parkovacími
automaty); zjevn˘m dÛkazem je krátká existence a nepfiirozenû rychlá obmûna prodejen
na obvodû, jenÏ se stává „ãínskou ãtvrtí“ s asijsk˘m koloniálem v kaÏdém tfietím ãtvrtém
domû, ale v nûmÏ citelnû zaãínají scházet provozovny elementárních sluÏeb. Zato hazardu
se dafií náramnû – hernu máme na kaÏdém
kroku od Tyláku pfies nám. Míru aÏ k hranici
obvodu s Prahou 3. Kromû platby za parkovací
kartu, která postihuje jen majitele aut, v‰ak na
drahé parkování doplácí kaÏd˘ (i opû‰al˘)
dÛchodce, kter˘ potfiebuje vymalovat, opravit
splachování na toaletû, vymûnit zámek,
shromáÏdûní pokusil vysvûtlit nûkolik skuteãností. Reagoval mj. na
v˘tku, Ïe se mûstská ãást ve své
argumentaci neoprávnûnû odvolává
na nutnost ponechat si urãitou ãást
bytového fondu na zaji‰tûní sociálního bydlení. „Praha 2 nemá Ïádn˘
prostor pro expanzi, nemá prostor,
kde by postavila nové byty pro sociálnû slab‰í spoluobãany. Navíc je
tfieba vzít v úvahu, Ïe kdyÏ se postaví dÛm s 20 – 30 mal˘mi sociálními byty, vytváfií se ghetto!“
upozornil J. Paluska a dodal: „Do
problémÛ se vesmûs dostávají lidé
stafií nebo lidé postiÏení. Jsou to
na‰i spoluobãané, ktefií mají právo
Foto: len
bydlet vedle nás, v malometráÏních
bytech, a ne b˘t vyãleÀováni.“
Nájemníci jsou v‰ak rozhodnuti usilovat o to,
aby dal‰í privatizace probûhla. „Urãitû vytrváme
ve svém úsilí,“ zdÛraznil zástupce sdruÏení
Martin Jírovec.
red
Ke zřízení zón placeného parkování
instalovat Ïaluzie, sefiídit plynov˘ kotel nebo
potfiebuje jakoukoli jinou sluÏbu: kaÏdá hodina
práce ho stojí více neÏ dfiíve, neboÈ nehorázn˘
poplatek za parkování si pochopitelnû kaÏd˘
fiemeslník napoãítá k úãtu. Biti jsou i místní majitelé automobilÛ: lépe se jim moÏná parkuje,
ale bûda, kdyÏ se auto porouchá. Pokud vám
servis po dobu opravy zapÛjãí náhradí vÛz, jste
z pozice rezidenta, kter˘ si zaplatil své hypotetické parkovací místo, rázem „cizincem“, kter˘
musí kaÏdou hodinu a den mastnû zaplatit
znova – jako by bylo moÏno mít parkovací kartu
více neÏ v jednom autû a zabrat tak více neÏ
jedno parkovací místo... A to nemluvím o „drah˘ch“ náv‰tûvách „drah˘ch“ pfiíbuzn˘ch z venkova nebo jiné mûstské ãásti, jimÏ
náv‰tûva vnouãat na Vinohradech pfiijde pûknû
draho. Praha – a konstatuji to se smutkem –
zÛstává zatím jedin˘m modr˘m ostrÛvkem na
mapû âech. Mám velkou obavu, Ïe pfii takovémhle pfiístupu jen díky tomu, Ïe se zde letos
nevolilo.
Dr. Michal Císafiovsk˘
Na dopis Dr. Císafiovského odpovídá
starostka Mâ Praha 2 Jana âernochová.
VáÏen˘ pane doktore,
dovolte mi, abych reagovala na Vበnázor
zaslan˘ redakci Novin Prahy 2.
Rekonstrukce budovy úfiadu Mâ Praha 2
byla dokonãena v roce 2005, tedy v minulém
volebním období. Hlavním a zcela zásadním
dÛvodem, kromû
nevyhovujícího technického stavu, kter˘
tehdej‰í ãleny zastupitelstva vedl k rozhodnutí o rekonstrukci,
byla v˘povûì z nebytov˘ch prostor
v objektu nám. Míru
19/601. Tyto prostory byly stavebnû
propojeny s objektem nám. Míru 20/600, se
kter˘m tvofiily kompaktní budovu, ve které
sídlil ÚMâ Praha 2. Objekt nám. Míru 19/601
byl majetkem státu, právo hospodafiení bylo
M·MT pfievedeno na Speciální ‰kolu
pro zrakovû postiÏené. Tato ‰kola dala
Mâ Praha 2 ke dni 30. 9. 2000 v˘povûì
z tûchto prostor o rozloze 1217 m2. Bylo tedy
nutné fie‰it vznikl˘ prostorov˘ deficit. V objektech Jugoslávská 20/580, 22/566, které byly
rovnûÏ stavebnû propojeny s objektem
nám. Míru 20, byly jiÏ v té dobû vyuÏívány
pfiízemní prostory pro zaji‰tûní ãinnosti úfiadu.
Proto bylo pfiíslu‰n˘mi orgány Mâ Praha 2
schváleno stavební slouãení objektÛ nám. Míru
20/600 a Jugoslávská 20/580 a 22/566.
Po fiádnû vypsan˘ch v˘bûrov˘ch fiízeních
byl zpracován projekt a následnû probûhla
rekonstrukce.
Pokraãování na str. 3
11_2008:NP2_
30.10.2008
13:45
Stránka 2
strana 2
TÉMA MĚSÍCE
Nejvýraznější kulturní počiny
Je kulturní nabídka v Praze 2 zajímavá?
Na trochu provokativní otázku lze podle na‰eho mínûní odpovûdût kladnû. Paleta kulturních
aktivit je v Praze 2, jako v centrální mûstské ãásti, tradiãnû pestrobarevná. V souãasné dobû si
z produkce profesionálních i amatérsk˘ch umûlcÛ a souborÛ, divadel, literárních kaváren,
knihoven a dal‰ích kulturních institucí mÛÏe vybrat snad kaÏd˘. K tomu je tfieba je‰tû pfiiãíst
neustále se roz‰ifiující programovou nabídku Novomûstské radnice a ãetné aktivity, které podporuje, nebo pfiíp. sama organizuje radnice.
Se zaãátkem nové kulturní sezony jsme pfiipravili ohlédnutí za nejzajímavûj‰ími událostmi
sezony minulé. A zeptali jsme se také nûkolika osobností, co na nû v této oblasti nejvíc zapÛsobilo. Pro úplnost pfiiná‰íme v˘sledky webové ankety; na www.praha2.cz se do hlasování o nejsilnûj‰ím záÏitku na vytipovan˘ch akcích zapojilo nûkolik tisíc respondentÛ.
redakce
V˘sledek ankety na www.praha2.cz
Jakou kulturní událost v Praze 2 povaÏujete v poslední dobû za nejv˘znamnûj‰í?
V˘stavy na Novomûstské radnici
6816
Vinobraní na Grébovce
6947
Swingov˘ festival v Národním domû na Vinohradech
6989
Premiéry Divadla na Vinohradech
6811
Brouk v hlavě potřinácté
V loÀském roce oslavilo Divadlo na Vinohradech sté v˘roãí svého zaloÏení. Díky archivním materiálÛm máme pfiehled o repertoáru divadla bûhem celého století – za tuto
dobu nabídlo sv˘m divákÛm stovky inscenací,
v pfiehledu se setkáváme s tituly znám˘mi
i s hrami dnes uÏ zcela zapomenut˘mi...
Pokud procházíme
repertoár, objevíme
spoustu zajímavostí,
kromû jiného také
obãas se vyskytující
„divadelní zázraky“ –
mimofiádnû úspû‰né
inscenace, které se
hrají velmi dlouhou
dobu, tû‰í se neutuchajícímu zájmu divákÛ a dosáhly
vysokého poãtu repríz. Do této kategorie
patfií také komedie
Brouk v hlavû, kterou
Divadlo na Vinohradech uvádí nepfietrÏitû uÏ tfiináctou
sezonu.
Komedie v reÏii
Jifiího Menzla mûla
premiéru 15. listopadu 1996, zatím doV. Preiss v hlavní dvojroli
sáhla úctyhodného
poãtu 250 repríz a provází ji stál˘ zájem obecenstva – mnozí diváci ji vidûli uÏ nûkolikrát,
na „Brouka“ je prostû stále vyprodáno. Podíl
na tomto divadelním úspûchu má nezamûniteln˘ rukopis zku‰eného reÏiséra, v˘jimeãné
herecké v˘kony – v hlavní dvojroli exceluje
Viktor Preiss, potlesky na otevfiené scénû
sklízí skvûl˘ Ivan Trojan a také v‰ichni dal‰í
podávají v˘borné v˘kony (S. Postlerová, J.
·Èastn˘, J. Plach˘, E. ReÏnarová, J. âapka,
M. Novotn˘, V. KfiíÏová, P. Hobzová, J. Malá, L.
Jufiiãková, S. Skopal, Z. Adamovská, A. Elsnerová, M. Zahálka a J. Kepka). Elegantní
kost˘my Jarmily Koneãné navozují atmosféru
pafiíÏského salonu z doby secese… Nesmíme
ov‰em zapomenout ani na hru samotnou
a na jejího autora – proslulého francouzského komediografa Georgese Feydeaua,
kter˘ napsal celkem 39 divadelních titulÛ
a nûkteré z nich se stále hrají – napfi. Dáma od
Maxima, Taková Ïenská na krku, Ten, kdo
utfie nos…
Vaudeville Brouk
v hlavû patfií mezi
Feydeauovy nejznámûj‰í a nejãastûji
uvádûné hry, poprvé
byla tato komedie
uvedena pod názvem Blecha v uchu
v bfieznu roku 1907
v PafiíÏi. Premiéra
sklidila velk˘ ohlas,
jeden z kritikÛ tehdy
napsal, Ïe „…vaudevilly pana Feydeaua moÏná pfieÏijí
hry daleko ctiÏádostivûj‰í…“ A nem˘lil se.
Bûhem dvanácti
let se ve vinohradské inscenaci zmûnilo obsazení nûkteFoto: Martin Po‰ r˘ch rolí (zpoãátku
v komedii hráli
Eli‰ka Balzerová a Petr Rychl˘, ktefií pak
ode‰li do Divadla na Fidlovaãce, Ivan Trojan
se stal ãlenem souboru Dejvického divadla,
ale v „Broukovi“ stále hraje), bylo nutné
opravit kost˘my i kulisy, opotfiebované
dlouh˘m pouÏíváním, aby bylo v‰e v plném
lesku do dal‰ích repríz… Není to nejlep‰í
vysvûdãení pro komedii? Herci hrají své role
stále rádi a diváci se na „Brouka“ stále chodí
zasmát.
Pfiejeme v‰em zúãastnûn˘m na jevi‰ti,
za jevi‰tûm i divákÛm v hledi‰ti a vÛbec celé
inscenaci je‰tû mnoho zdafiil˘ch repríz.
-pau-
Mandala na Novoměstské radnici
Dny Prahy 2
Mûstská ãást v minulé sezonû pfiipravila,
pfiíp. finanãnû podpofiila, bezpoãet kulturních akcí. Jedna z nich v‰ak vyniká sv˘m
rozsahem a propojením kulturních proÏitkÛ
s poznáváním i zábavou. Ve dnech 7. – 14.
ãervna mûly svoji premiéru Dny Prahy 2.
V tomto t˘dnu se obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm na‰í mûstské ãásti nabízela moÏnost
zúãastnit se fiady akcí. Namátkou jmenujme
6. Podskalské setkání spolku Vltavan, originální projekt na Náplavce u Jiráskova mostu
nazvan˘ „Kotvení“ (zde zaujal pfiedev‰ím houpav˘ dívãí smyslbeat Vobezdud) ãi pohádkovou Grébovku, kterou ocenily pfiedev‰ím
maminky s mal˘mi dûtmi. Své spokojené
diváky a posluchaãe si na‰el i Festival loutkového divadla na Novomûstské radnici ãi celá
fiada koncertÛ: koncert Ars Instrumentalis Pragensia v Gröbeho vile, koncert pûveck˘ch souborÛ praÏsk˘ch gymnázií v Katefiinské zahradû
ãi koncert v rámci cyklu Free Organ World –
PraÏské varhany v kostele sv. Ludmily. Z doprovodn˘ch akcí mûly pozitivní odezvu napfi.
Vy‰ehraní, Lékafii bez hranic, Vy‰eHrátky
i fiada men‰ích akcí.
Já osobnû jsem mûla nejvût‰í radost z nejrozsáhlej‰ího projektu, kter˘ se v rámci DnÛ
Prahy 2 uskuteãnil, a to ze soutûÏního putování po památkách Prahy 2. PfiipomeÀme si,
Ïe o víkendu byla otevfiena vût‰ina památek
na území mûstské ãásti, a to i takov˘ch, které
nejsou pro vefiejnost bûÏnû pfiístupné. Radost
„Jak˘ byl Vበnejv˘raznûj‰í kulturní
záÏitek v poslední sezonû?“ zeptali jsme
se lidí, ktefií se podílejí na kulturním, vefiejném nebo spoleãenském Ïivotû Prahy 2.
Jifiina Marková-Krystlíková, fieditelka Dûtské opery Praha: Naprosto jednoznaãnû mne
potû‰ilo, Ïe se podafiilo uskuteãnit 1. 6. 2008
v Divadle Talent Illusion, pod zá‰titou starostky
paní âernochové, divadelní pfiedstavení Dûtské
opery Praha v rámci PraÏského jara. Divadlo
bylo zcela vyprodané a ani prudk˘ dé‰È nezabránil divákÛm proÏít slavnostní veãer. V první
polovinû pfiedstavení zaznûla krásná dûtská
opera Hanse Krásy „Brundibár“ a ovace byly
ohromné. Pfiedstavení bylo v˘jimeãné téÏ kfitem
CD Kominíãek od B. Brittena, jehoÏ kmotry se
stali B. Gregorini (Národní divadlo) a A. Matzner (PraÏské jaro). Dlouhotrvající potlesk
spontánnû ocenil v˘kony dûtsk˘ch úãinkujících
a radostí z hudby je propojil s diváky v hledi‰ti.
Tento den se tak stal krásn˘m svátkem hudby,
pocitem krásna mezi námi v‰emi a radosti
v du‰ích v‰ech zúãastnûn˘ch.
Josef Somr, herec: Velice se mi líbilo pfiedstavení Donaha! v Divadle na Vinohradech,
a to nejen po reÏijní stránce, ale také herecké
v˘kony. Druh˘ v˘razn˘ záÏitek mám vÏdycky,
kdyÏ jedu pfies námûstí Míru a vidím park, jak
je pûknû upraven˘, ãist˘, s hezk˘mi záhony...
To mi udûlá vÏdycky radost.
PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru
Kanceláfi starostky a vnûj. vztahÛ ÚMâ Praha 2:
Jedineãn˘m umûleck˘m záÏitkem pro mû bylo
pfiedstavení „Vodu po lÏiãkách“, které ve vy‰ehradské Gorlici uvedla divadelnû-v˘tvarná skupina ECRU a studio Damúza. Bylo to
pfiedstavení spojující poezii, tanec, divadlo,
rÛzné druhy projekce, svûtelné efekty a dal‰í
netradiãní umûlecké prostfiedky, které v nedivadelním prostfiedí podzemních prostor Vy‰ehradu vytvofiily neopakovateln˘ záÏitek. Dûj
pfiedstavení byl v podstatû jednoduch˘ – pfiíbûh dvou obyãejn˘ch lidí; pfiíbûh o hledání,
Foto: nov
Dny Prahy 2 nabízely vzácnou pfiíleÏitost prohlédnout si nûkteré bûÏnû nepfiístupné památky – napfi.
rotundu sv. Longina nebo kostel sv. Katefiiny
z této akce jsme jako organizátofii mûli hned
z nûkolika dÛvodÛ: jednak to byl velice
vstfiícn˘ postoj správcÛ a majitelÛ tûchto
památek, a to nejen bûhem jednání o mimofiádném otevfiení objektÛ, ale i pfii zaji‰tûní
celého víkendu – vãetnû prÛvodcovsk˘ch sluÏeb. V tomto smûru bych ráda vyzdvihla zcela
o rozchodech a návratech, o pokofie, toleranci
a nalezení vlastní cesty v Ïivotû. Ale netradiãní
ztvárnûní tématu moderními divadelními prostfiedky v kombinaci s tajemnou atmosférou vy‰ehradsk˘ch kasemat, které samy o sobû
asociují motiv hledání a bloudûní, pfiispûlo
k vytvofiení nezapomenutelného umûleckého
proÏitku. Pro mû osobnû to bylo velice milé
„pohlazení po du‰i“ s nenásiln˘m filozofick˘m
rozmûrem, pfiedstavení, které si dlouho nesete
v sobû a na které si rádi vzpomenete, kdyÏ je
vám „tûÏko“.
MŮJ KULTURNÍ ZÁŽITEK
Bûla Bûhounková, fieditelka Knihovny na
Vinohradech: Do leto‰ní spoleãensko-kulturní sezony v Praze 2 jsme se s partnerem zapojili aktivnû a zaãali jsme na Karlovû námûstí
nav‰tûvovat taneãní kurzy pro dospûlé. Z minulé
kulturní sezony ráda vzpomínám na divadelní
pfiedstavení RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ v divadelní kavárnû âerná labuÈ a na koncert v Lucernû, kde
zahrál v rámci mezinárodního festivalu Kytara
napfiíã Ïánry geniální kytarista Tommy Emmanuel.
PhDr. Jan B. Uhlífi, Ph.D., historik: Pokud
se t˘ká kulturnû-spoleãenského záÏitku, pak mi
nepochybnû nejvût‰í radost v roce 2008 udûlalo pofiádání archivu TJ Sokol Praha-Královské Vinohrady. Tento pfiekvapivû obsaÏn˘
archiv, kter˘ ãasovû pokr˘vá celé dûjiny vinohradského Sokola, zaloÏeného roku 1887, souãasnû pfiirozenû reflektuje i historii Královsk˘ch
Vinohrad. Pfiedev‰ím v‰ak dokumentuje sílu
a vliv místního Sokola, kter˘ pÛvodnû zaãínal
s 36 cviãenci a po pouhém pÛlstoletí se rozrostl
v jednotu o 12 000 ãlenech, jejíÏ vliv na dûní
vefiejné byl naprosto neoddiskutovateln˘.
V letech 1938 – 1941 a 1945 – 1946 zrealizovala jednota velkorysou stavbu sokolovny, jeÏ
je dodnes povaÏována za nejvût‰í na svûtû.
Podot˘kám, Ïe nejv˘znamnûj‰ími ãleny vinohradského sokola byli pûvkynû Jarmila
Novotná, cviãitel dorostu a pozdûj‰í pfiední
pfiedstavitel vojenského a sokolského odboje
bezkonkurenãní prÛvodcovsk˘ v˘klad v kostele sv. ·tûpána.
Dal‰ím dÛvodem na‰í spokojenosti byla veliká úãast vás, obyvatel i náv‰tûvníkÛ Prahy 2,
ktefií jste si otevfiené objekty pfii‰li prohlédnout.
Zájem a nad‰ení, s nimiÏ jste v jednotliv˘ch kostelech, muzeích a dal‰ích objektech sbírali
razítka s cílem zaplnit celou „hrací kartu“, byl
pro nás nejen dÛvodem ke spokojenosti, ale
i velikou odmûnou. Za „lovem“ razítek vyráÏely
celé rodiny, dokonce i celé tfiídy základních ‰kol
ãi nejrÛznûj‰í zájmové skupiny. Ohlasy byly
velice pozitivní, a to ze v‰ech stran – zástupci
jednotliv˘ch památek byli spokojeni s pfiílivem
náv‰tûvníkÛ a s moÏností prezentovat se v celé
své kráse; náv‰tûvníci byli nad‰eni nejen sbírkou razítek (napfi. v kostele u sv. Ludmily bylo
moÏné získat razítko, jehoÏ matrice byla vytvofiena podle originálu K. Svolinského, v kostele
sv. Václava mûlo zcela nové, vkusné razítko
svou historickou premiéru), ale i moÏností prohlédnout si interiéry objektÛ, kam se bûÏnû
nelze dostat.
Nám organizátorÛm byla nejvût‰í odmûnou
va‰e spokojenost – svûdãí o ní dûkovné a pochvalné dopisy a pfiedev‰ím dobrá nálada
a nad‰ení, s nimiÏ jste razítkov˘ maraton
absolvovali. Pro nás bylo pozitivní poznání, Ïe
akce tohoto typu i rozsahu se setkávají s kladn˘m ohlasem. PovaÏujeme to za dobrou zprávu
a dostateãn˘ impuls pro pofiádání pfií‰tích akcí.
PhDr. Jitka Slavíková,
vedoucí odb. Kanceláfi starostky
a vnûj‰ích vztahÛ ÚMâ Praha 2
gen. Hugo Vojta (popraven v záfií 1941)
a samozfiejmû vítûz berlínské olympiády 1936,
gymnasta Alois Hudec. Aãkoliv si pofiádání
archivu vyÏádá je‰tû nûjak˘ ãas, jiÏ nyní je
jasné, Ïe dokumenty v nûm obsaÏené mohou
v˘znamnû napomoci nejen k mapování dûjin
âOS, ale pfiedev‰ím Vinohrad.
Antonín Tureãek, správce vinice Grébovka:
Vzhledem k mé profesi je mÛj záÏitek spojen
pfiedev‰ím s vinohradsk˘m vinobraním. JiÏ druh˘m rokem byl sobotní program pfiemístûn
do Havlíãkov˘ch sadÛ a tato zmûna se ukázala
jako velice prospû‰ná. Pro mnohé náv‰tûvníky
to byla pfiíjemnû objevná náv‰tûva tohoto historického parku. I my sami jsme, jak doufám,
pfiispûli ke spokojenosti v˘robou více neÏ 1500
litrÛ burãáku, kter˘ dle ohlasu mnoh˘ch byl
stejnû kvalitní, ne-li lep‰í toho moravského. Já
sám vûfiím, Ïe po dokonãení oprav Pavilonu
a Grotty se do Havlíãkov˘ch sadÛ vrátí plnohodnotn˘ kulturní a spoleãensk˘ Ïivot, coÏ si
toto jedineãné místo jistû zaslouÏí.
Jifií SoustruÏník, fieditel areálu T. J. Sokol
Praha-Královské Vinohrady: Vinohrady jsou pro
mû spojeny s obdobím m˘ch gymnaziálních studií, kulturu jsme v tûch dobách (poãátek 80. let)
vnímali nejspí‰e jako posezení pfii kytafie v ãetn˘ch místních hospÛdkách, jejichÏ atmosféra
byla neopakovatelná. Po více neÏ 20 letech
jsem se na teì jiÏ Královské Vinohrady vrátil
ponûkud obrou‰en, dnes jako zástupce organizace, která kromû sportovní ãinnosti má v popisu práce „dûlat kulturu“. Pominu-li tradiãní
vinohradské kulturní stánky, oslovily mû zvlá‰tû
akce konané pod ‰ir˘m nebem. âasto mû popouzí slova o pokleslé kultufie, jako by snad onu
pokleslost mûlo reprezentovat místo konání,
vizáÏ aktérÛ ãi téma. Dobrá kultura mÛÏe b˘t,
myslím, produkována v jakémkoli mûfiítku a prostfiedí. DÛkazem jsou vystoupení konaná na námûstí Míru u pfiíleÏitosti rÛzn˘ch událostí
a svátkÛ, jako je napfiíklad vinobraní nebo
hudební festival pofiádan˘ z nad‰ení dvou dívek
na atletickém hfii‰ti na‰í jednoty letos na jafie.
Můj kulturní zážitek roku 2007: The Manhattan Transfer
Mandalu sestavovali mni‰i ‰est dní
Novomûstská radnice se poãátkem loÀského
roku stala pfiíspûvkovou organizací mûstské
ãásti Praha 2. Pfiijala novou dramaturgii, která
pfiinesla oÏivení kulturního programu a jeho roz‰ífiení o prezentaci zajímav˘ch zahraniãních
umûlcÛ, historie a Ïivota v exotick˘ch zemích.
Jako pfiíklad uveìme letní ‰koly japonské flétny
Shakuhachi, kde pfiedná‰ejí a koncertují ‰piãkoví interpreti, nebo multikulturní festival PraÏské brány. Velkou událostí leto‰ního podzimu
byl T˘den tibetské kultury, kter˘ se konal pod
zá‰titou primátora Pavla Béma ve dnech 20. –
25. 10. Do Prahy pfiijelo osm mnichÛ z klá‰tera
Ta‰ilhunpo, aby pfiedstavili své umûlecké tradice. Klá‰ter, pfiestûhovan˘ v roce 1972 do
Indie, se vûnuje buddhistické praxi a studiu
textÛ. Pfiedev‰ím je ale vzdûlávacím centrem.
Podstatná ãást kulturního programu se odehrávala na Novomûstské radnici. Od pondûlí
20. 10. ve vûÏi sestavovali tibet‰tí mni‰i z milionÛ mramorov˘ch zrnek mandalu âenrezig.
Foto: van
Zájemci o toto precizní umûní mûli jedineãnou
pfiíleÏitost sledovat mnichy pfii práci. Souãasnû
mohli také nav‰tívit zajímavou v˘stavu fotografií nazvanou O Ïivotû v Tibetu ve 4. patfie vûÏe
a v bytû vûÏníka. Po dokonãení obrazce
v sobotu 25. 10. byla podle tibetsk˘ch mnichÛ
uvnitfi mandaly pfiítomna osvícená bytost –
Buddha. TéhoÏ dne odpoledne byla mandala
rituálnû rozmetána. Mni‰i pak vûnovali pfii procesí písek fiece Vltavû.
VÛbec poprvé byl u nás v rámci T˘dne
tibetské kultury pfiedveden tanec âham. Za
doprovodu sakrální mni‰ské hudby dvakrát
vystoupili rituální taneãníci v maskách buddhistick˘ch boÏstev, BuddhÛ, démonÛ i legendárních lidsk˘ch hrdinÛ. V úter˘ 21. 10. veãer
tanãili ve velkém sále Novomûstské radnice
(kde po pfiedstavení následoval semináfi
o âhamu), v sobotu 25. 10. veãer zakonãilo
v art galerii La Fabrika jejich slavnostní
vystoupení oficiální program.
van
Já a moje Ïena rádi sledujeme rÛzné
koncerty, v˘stavy nebo divadelní pfiedstavení
nejen v Praze 2, ale v celé Praze. Pravidelnû
chodíme do Rudolfina na PraÏskou komorní filharmonii, docela ãasto jsme v rÛzn˘ch divadlech a ãas od ãasu se také podíváme na
v˘stavy, které se v Praze pofiádají. Pfiesto mÛj
nejvût‰í kulturní záÏitek loÀského roku je spojen s X. Swingov˘m festivalem, kter˘ se konal
vloni na podzim. Získali jsme dva lístky na
úvodní den koncertního programu, tu‰ím, Ïe to
bylo úter˘. To ale není podstatné.
Odpoledne po práci jsem pfii‰el domÛ, tûÏce
jsem dosedl, unaven˘ z celodenního shonu, nevyspal˘ a hladov˘ jsem se mûl zaãít chystat na
kulturu. Já jsem ale byl v „teplákové“ atmosféfie.
Mûl jsem tak akorát chuÈ lehnout si k televizi,
otevfiít si lahváã a bezmy‰lenkovitû chroustat
pytlík brambÛrkÛ. Prostû se mi nikam nechtûlo.
Na‰tûstí mû moje Ïena vybiãovala k tomu,
Ïe jsem se pfievlékl, trochu najedl a vyrazili jsme
do Národního domu na Vinohradech. Je‰tû po
cestû se mi nechtûlo na nic myslet, o niãem
pfiem˘‰let nebo s nûk˘m komunikovat. Jak jsme
se blíÏili k Národnímu domu a vidûli osvûtlené
prÛãelí, pfiicházející dvojice a vût‰í skupiny lidí,
i já jsem postupnû tál a jiÏ se nemraãil na
v‰echny okolo. Ve vchodu mû jiÏ zcela dostala
skupina asi ãtyfi hudebníkÛ, ktefií pro náv‰tûvníky vypalovali jednu swingovou pecku za druhou a do schodÛ a do ‰aten jsem ‰el jiÏ
s úsmûvem na rtech
a radostí v oku. Je‰tû
pfied 30 minutami se mi
nikam nechtûlo, a nyní
se snad dokonce
tû‰ím?
První den v nabitém
sále byl vûnován vystoupení THE MANHATTAN TRANSFER.
Skupina ãtyfi jazzov˘ch
vokalistÛ
doplnûná
men‰í jazzovou doprovodnou kapelou ve
ztichlém a uÏaslém Majakovského sále Národního domu rozehrála
úÏasnou hru barevn˘ch
hlasÛ, které se spolu
krásnû doplÀovaly, vzájemnû prolínaly a to v‰e
ve strhujícím swingovém rytmu. Nejsem
hudební kritik, abych mohl hodnotit jejich v˘kon,
jsem jen od 13. listopadu 2007 jejich nad‰en˘
fanou‰ek.
Moje únava byla pryã, spolu s dal‰ími diváky
jsem zcela fascinovanû zíral na jejich vystoupení a do toho si nohou podupával jednotlivé
rytmy. Po skonãení koncertu nikdo neodcházel
a zprvu úÏasem ani netleskal. Teprve za drahnou chvíli se sálem rozeznûl boufiliv˘ aplaus
a po pfiídavcích ze sálu odcházely skupiny
Foto: ip
nad‰en˘ch divákÛ. Po veãerní únavû nebylo ani
stopy a domÛ jsme si spolu s Ïenou neumûle
pohvizdovali jednotlivé melodie a sdûlovali si
dojmy. Pak Ïe hudba nemá dar nabíjet lidi
energií. The Manhattan Transfer ji rozdávali po
hrstech.
JiÏ nyní se tû‰ím, aÏ pfii vystoupeních
jednotliv˘ch kapel na leto‰ním XI. roãníku Swingového festivalu v Národním domû na Vinohradech zazní swingové melodie opepfiené sólem
– tfieba na saxofon.
Radim Perlín, zastupitel (ODS)
11_2008:NP2_
30.10.2008
13:45
Stránka 3
strana 3
Rada
Rada mûstské ãásti Praha 2 v fiíjnu
fiádnû jednala dvakrát, a to 7. a 21. 10. 2008.
Projednala celkem 76 bodÛ vãetnû informací.
Z jednání vybírám: Rada pfiijala usnesení
k uzavfiení dodatku ã. 2 ke smlouvû o dílo
ã. 209/2007 na akci „Obnova pavilonu ãp.
2188 v Havlíãkov˘ch sadech“, k mandátním
smlouvám na správu a údrÏbu nemovitostí
v oblasti ‰kolství, k dodatkÛm zfiizovacích listin ‰kol zfiizovan˘ch Mâ Praha 2, k dodatkÛm
ke smlouvám o v˘pÛjãce základních a matefisk˘ch ‰kol zfiizovan˘ch Mâ Praha 2, k Ïádosti
o podporu z celomûstského programu podpory
sportu a tûlov˘chovy v hl. m. Praze na rok
2009, k darovací smlouvû manÏelÛ Baloghov˘ch, k dodatkÛm nájemních smluv na
nebytové prostory, v nichÏ jsou provozovány
v˘herní hrací pfiístroje, k vefiejné zakázce
malého rozsahu „Dûtské hfii‰tû v Riegrov˘ch
sadech – ostraha dûtského hfii‰tû“, k bytov˘m
záleÏitostem projednávan˘m v bytové komisi
ã. 13/2008, k Ïádostem projednávan˘m v majetkové komisi ã. 17/2008.
Z materiálÛ k informaci vybírám: k vyrozumûní o v˘sledku v˘bûru projektu k podpofie
z Operaãního programu Praha – Konkurenceschopnost, k návrhu cenové mapy stavebních pozemkÛ pro rok 2009, k návrhu obecnû
závazné vyhlá‰ky, kterou se mûní obecnû
závazná vyhlá‰ka ã. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku ze vstupného a návrh
obecnû závazné vyhlá‰ky, kterou se mûní
obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.
Ing. Karel Chramosil, radní (ODS)
Pfií‰tí jednání Zastupitelstva Mâ Praha 2
se koná 18. listopadu 2008 v 15:00 v zasedací síni zastupitelstva (6. patro).
31. 12. 2008 skončí platnost
starých typů občanských průkazů
Pfiipomínáme obãanÛm, jejichÏ obãansk˘ prÛkaz (OP) byl vydán do 31. 12. 2003, Ïe nejpozdûji
do 30. 11. 2008 jsou povinni podat Ïádost o vydání nového obãanského prÛkazu. V˘mûna se
vztahuje na v‰echny staré typy OP, kromû nov˘ch prÛkazÛ zelené barvy. Platnost OP vydan˘ch
do 31. 12. 2003 skonãí ke dni 31. 12. 2008.
V˘jimku tvofií obãanské prÛkazy obãanÛ narozen˘ch pfied 1. lednem 1936, pokud je v nich
vyznaãeno, Ïe doba jejich platnosti je bez omezení; tyto zÛstávají i nadále v platnosti a povinnost
v˘mûny za nov˘ OP se na nû nevztahuje.
LhÛty pro v˘mûnu star˘ch typÛ OP:
Obãansk˘ prÛkaz bez strojovû ãiteln˘ch
údajÛ vydan˘ do:
31. 12. 1994
31. 12. 1996
31. 12. 1998
31. 12. 2003
Îádost o v˘mûnu tohoto OP
je tfieba podat do:
30. 11. 2005
30. 11. 2006
30. 11. 2007
30. 11. 2008
Právní úprava: § 24, odst. 2 zákona ã. 328/1999 Sb., o obãansk˘ch prÛkazech, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ; nafiízení vlády ã. 612/2004 Sb.
Îádosti o v˘mûnu obãanského prÛkazu vyfiizuje Úfiad mûstské ãásti Praha 2, oddûlení osobních dokladÛ a evidence obyvatel, vchod z Jugoslávské ul. 20, náv‰tûvní hodiny po a st 8:00 –
17:30, út a ãt 7:30 – 16:00, pá 7:30 – 13:00, telefon: 236 044 100; moÏnost elektronického
objednání termínu náv‰tûvy na www.praha2.cz. Pfii podání Ïádosti je tfieba pfiedloÏit dosavadní OP
a jednu prÛkazovou fotografii (fotograf je k dispozici také v budovû úfiadu), pfiípadnû dal‰í doklady
k prokázání zmûn (napfi. osobního stavu). V˘mûna OP je ve stanoven˘ch lhÛtách bezplatná.
Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend
PROMĚNY PRAHY 2
Grotta, jak ji neznáme...
V minulém ãísle jsme informovali o zámûru mûstské ãásti Praha 2 zaãít v pfií‰tím
roce s rekonstrukcí Grotty, památky vybudované jako souãást rezidence prÛmyslníka
Moritze Gröbeho ve 2. polovinû 19. století.
Podívejme se nyní na konkrétní problémy,
které bude tfieba pfii rekonstrukci tohoto
zahradního objektu vyfie‰it. Zámûrem mûstské ãásti Praha 2 je rekonstrukcí Grotty
docílit následujícího stavu...
V bránû, která je monumentální ãástí stavby,
budou doplnûny ve‰keré chybûjící omítky.
Ozdobná ãást tympanonu musí b˘t úplnû
obnovena tak, aby celá stavba pÛsobila
dojmem dobfie udrÏované historické památky.
Vlastní tûlesa skal jsou dosti po‰kozena,
nûkteré ãásti chybí. Pokud se nacházejí v objektu Grotty, je nutné tyto ãásti vrátit na pÛvodní
místo. V prÛbûhu ãasu do‰lo k dodateãn˘m
zazdívkám, které je tfieba odstranit. Pokud i po
pouÏití opadan˘ch ãástí zÛstanou nûkteré
Co se bude dít v Grébovce (III.)
partie skal neúplné,
nemá mûstská ãást
v úmyslu je umûle
doplÀovat. Ve‰keré
opravené ãásti skal
budou omítnuty hrubou cementovou
omítkou. Tam, kde
oprava nebyla moÏná, protoÏe pÛvodní
materiál jiÏ není
k dispozici, budou
ponechány
bez
omítky. V tûlesech
skal je fiada prohlubní urãen˘ch pro
ozdobné kvûtiny. Ty
je tfieba vyãistit,
opravit,
doplnit
Foto: archiv o bezpeãn˘ odtok
pfiebyteãné vody,
pfiípadnû o moÏnost automatické závlahy,
a vrátit do pÛvodního stavu tak, aby mohly
slouÏit pÛvodnímu úãelu.
Renovaci budou vyÏadovat i jednotlivé jeskynû ve skalách: jednak velká, v prÛãelí Grotty,
která je spojena schodi‰tûm s podloubím atria
v pfiízemí, a pak malá jeskynû v jejím sousedství. Tyto objekty budou opraveny tak, aby
mohly slouÏit jako zásadní prvky chystaného
vyuÏití. Uvnitfi skal jsou dal‰í dvû jeskynû, které
byly pÛvodnû bohatû zdobeny travertinem.
Na obnovu tûchto prostor bude tfieba zpracovat
podrobn˘ restaurátorsk˘ zámûr, zejména vzhledem k jejich neutû‰enému stavu.
Pfiízemí Grotty je tvofieno pÛlkruhov˘m
podloubím kolem atria. Zde bude nezbytné
pfiedev‰ím odizolovat celou stavbu od vody ze
skalního pramene a pochopitelnû i od zemní
vlhkosti. Celé atrium bude tfieba stavebnû opravit, provûfiit statickou únosnost kleneb a opatfiit
zcela novou vhodnou omítkou. Velmi dÛleÏitá je
také izolace kleneb z horního ochozu nad
podloubím. Podloubí bude znovu vhodnû propojeno se suterénními prostorami.
Ve‰keré vnûj‰í i vnitfiní omítky budou
doplnûny v plném rozsahu podle dochovan˘ch
zbytkÛ pÛvodních omítek.
Také rekonstrukci ‰tukové v˘zdoby je tfieba
provést v plném rozsahu, podle dochovan˘ch
zbytkÛ ãi pÛvodní dokumentace. Otázkou
fie‰ení je pouÏití vhodné technologie tvorby
zdobn˘ch ‰tukov˘ch prvkÛ, vzhledem ke specifické zátûÏi a nebezpeãí jejich po‰kození.
Balustrády, pilífiky a laviãky budou obnoveny
v pÛvodním rozsahu. Mûstská ãást u tûchto
ozdobn˘ch prvkÛ preferuje vyuÏití pÛvodního
materiálu, tedy kamene co nejpodobnûj‰ího
tomu, z nûhoÏ byly vytvofieny.
PÛvodní dlaÏba teras a atria není zachována. Proto je tfieba zvolit co nejvhodnûj‰í
náhradu, která nenaru‰í zejména celkov˘
romantick˘ ráz stavby.
PÛvodnû zdûn˘ bazén bude nezbytné kompletnû obnovit a vytvofiit ho z armovaného
betonu, kamenn˘ lem bazénu pak navrátit do
pÛvodní polohy.
Skalní v˘zdoba bazénu se v podstatû nedochovala, a tak bude nahrazena replikami podle
dostupné dokumentace.
Socha Neptuna, jejíÏ originál se moÏná
podafií získat, bude vhodn˘m zpÛsobem replikována. To si vyÏádá zpracování podrobného
restaurátorského zámûru a postupu.
Je také nezbytné vyfie‰it napojení stavby na
okolní park. V prÛbûhu let se terén zv˘‰il
zhruba o 50 cm. V blízkém okolí Grotty proto
bude zapotfiebí terén odhalit a pokusit se o obnovu v˘‰kov˘ch pomûrÛ. Velmi dÛleÏitou ãástí
projektu budou pfiístupové cesty a vnitfiní
komunikace, které je tfieba úãelnû pfiizpÛsobit
cílovému zpÛsobu vyuÏití objektu.
Ing. Jifií Paluska,
zástupce starostky
Místa utrpení, smrti a hrdinství: Co nesmí být zapomenuto
UPOZORNùNÍ
pro vlastníky parkovacích karet s ukonãením doby platnosti k 31. 12. 2008
Vzhledem k ukonãení platnosti nûkter˘ch parkovacích karet (prosinec 2008) upozorÀujeme,
Ïe nové parkovací karty je moÏné vyzvedávat jiÏ od fiíjna 2008. Lze se tak vyhnout zbyteãn˘m
frontám. I pfii prodlouÏení parkovací karty je nutné pfiedloÏit v‰echny doklady, které byly
potfieba pro vyfiízení první Ïádosti. Parkovací karty se vydávají na deta‰ovaném pracovi‰ti
ÚMâ Praha 2, nám. Míru 14 (b˘valá sluÏebna Mûstské policie Praha 2). Bliωí informace na
tel.: 224 256 063 nebo na e-mailu: [email protected]
Josef Gál, vedoucí odboru dopravy
Starostka J. âernochová a autorka v˘stavy arch. O. Zárubová
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
V úter˘ 25. listopadu 2008 budou moci obãané odevzdat zdarma na níÏe uveden˘ch stanovi‰tích v Praze 2 napfi. baterie a akumulátory; fotochemikálie; kyseliny; lepidla a pryskyfiice
obsahující nebezpeãné látky; rozpou‰tûdla. Záfiivky a jiné svûtelné zdroje se odevzdávají
v rámci systému zpûtného odbûru ve sbûrn˘ch dvorech hl. m. Prahy.
âasov˘ harmonogram svozu:
1. Fügnerovo nám.
15:00 – 15:15
2. ·tûpánská ul. (u kostela)
15:30 – 15:45
3. Jiráskovo nám.
16:00 – 16:15
4. Podskalská ul. (u Zítkov˘ch sadÛ)
16:30 – 16:45
5. Ostrãilovo nám.
17:00 – 17:15
6. kfiiÏovatka Sarajevská/Rejskova
17:30 – 17:45
7. nám. Míru (u kostela)
18:00 – 18:15
8. kfiiÏovatka Kladská/Moravská
18:30 – 18:50
Pozn.: BroÏura Sbûr nebezpeãného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2008 je k dispozici
v informaãních kanceláfiích ÚMâ Praha 2 (nám. Míru 20 a Jaromírova 23). Kromû harmonogramÛ svozu nebezpeãn˘ch odpadÛ obsahuje i seznam Sbûrn˘ch dvorÛ hl. m. Prahy vã. jejich
provozní doby.
Svoz velkoobjemového odpadu
LISTOPAD
Mánesova 46
4. 11. – 5. 11.
Na Kozaãce 12
4. 11. – 5. 11.
¤ímská/Italská
5. 11. – 6. 11.
Sázavská 13
5. 11. – 6. 11.
námûstí Míru, soustfiedûné stanovi‰tû VOK,
komunikace u kostela sv. Ludmily
(10:00 – 18:00) 5. 11.
Perucká 10
10. 11. – 14. 11.
LublaÀská 31
10. 11. – 11. 11.
Záhfiebská 32
10. 11. – 11. 11.
Chodská 25
11. 11. – 12. 11.
Polská 36
12. 11. – 13. 11.
Ostrãilovo nám. 2
13. 11. – 14. 11.
Perucká 10
18. 11. – 21. 11.
Sarajevská/Rejskova
18. 11. – 19. 11.
Na Hrobci 2
19. 11. – 20. 11.
·tûpánská (kostel)
19. 11. – 20. 11.
Vocelova 1
20. 11. – 21. 11.
Perucká 10
24. 11. – 28. 11.
Svatoplukova/Sekaninova 24. 11. – 25. 11.
Trojanova 7
25. 11. – 26. 11.
Neklanova 18
26. 11. – 27. 11.
Pod Slovany (zeì)
27. 11. – 28. 11.
Perucká 10, soustfiedûné stanovi‰tû VOK,
areál KOMWAG (10:00 – 18:00) 29. 11.
Na Zderaze 7
29. 11. – 30. 11.
Na Boji‰ti 2
29. 11. – 30. 11.
PRVNÍ DVA PROSINCOVÉ T¯DNY
Perucká 10
1. 12. – 5. 12.
Chopinova/Krkono‰ská 1. 12. – 2. 12.
Lond˘nská 49
1. 12. – 2. 12.
Mánesova 46
2. 12. – 3. 12.
Na Kozaãce 12
2. 12. – 3. 12.
¤ímská/Italská
3. 12. – 4. 12.
Sázavská 13
3. 12. – 4. 12.
Slezská 4
4. 12. – 5. 12.
Perucká 10
8. 12. – 12. 12.
LublaÀská 31
8. 12. – 9. 12.
Záhfiebská 32
8. 12. – 9. 12.
Chodská 25
9. 12. – 10. 12.
Ostrãilovo nám. 2
10. 12. – 11. 12.
Sarajevská/Rejskova
10. 12. – 11. 12.
Na Hrobci 2
11. 12. – 12. 12.
Poznámka: V soustfiedûném stanovi‰ti VOK mÛÏete bezplatnû odloÏit drobnou elektroniku,
TV a monitory; tfiídûn˘ odpad ze zelenû (biologicky rozloÏiteln˘ odpad); tfiídûn˘ dfievûn˘ odpad;
papír; pneumatiky (do 80 cm za poplatek 25 Kã/kus); stavební odpad (suÈ).
V pondûlí 6. fiíjna se ve v˘stavních prostorách radnice mûstské ãásti Praha 2 konala vernisáÏ expozice Místa utrpení, smrti
a hrdinství s podtitulem Vûzni z ãesk˘ch
zemí v nacistick˘ch koncentraãních táborech. Pfiehlídku dokumentÛ a fotografií, spojenou s pfiedná‰kami a besedami, zahájily
spoleãnû její autorka arch. Olga Zárubová
a starostka Mâ Praha 2 Jana âernochová.
AÏ do 28. listopadu je tak budova Úfiadu
mûstské ãásti Praha 2 (nám. Míru 20) hostitelem putovní v˘stavy mapující vznik, v˘voj a dûní
V˘stava je urãena pfiedev‰ím ÏákÛm Z· a studentÛm
v koncentraãních táborech, káznicích a vûznicích po nástupu nacismu v Nûmecku. Na 28 panelech je znázornûna specifiãnost jednotliv˘ch
táborÛ a jsou zde zdokumentovány hrÛzy
nacistické vlády v okupovan˘ch zemích.
V˘stava Místa utrpení, smrti a hrdinství – Vûzni
z ãesk˘ch zemí v nacistick˘ch koncentraãních
táborech chce zároveÀ varovat pfied souãasn˘m
nebezpeãím v podobû skupin, propagujících
nacistické ideje. Urãena je pfiedev‰ím studentÛm, jejich rodiãÛm a uãitelÛm, ale i v‰em
ostatním, ktefií potfiebují a chtûjí poznat tento
NAPSALI JSTE NÁM
Pokraãování ze str. 1
V hale ÚMâ, kde je vyfiizováno vydávání
obãansk˘ch prÛkazÛ (OP) a pasÛ, ovûfiování
podpisÛ a dokumentÛ, v˘pisy z rejstfiíkÛ
a katastru nemovitostí v rámci projektu Czech
Point, je mûsíãní prÛmûrn˘ poãet klientÛ 7 tisíc,
na OP a pasy je prÛmûrná ãekací doba 3 minuty, na ovûfiování 8 minut a na v˘pisy v rámci
Czech Pointu 8 minut. Velk˘ poãet klientÛ je
dán umístûním budovy úfiadu v lokalitû s dobrou dopravní dostupností, v souladu s platnou
legislativou vyfiizujeme vydávání OP i obãanÛm s bydli‰tûm mimo Prahu 2 a stejnû tak
zaji‰Èujeme ovûfiování a v˘pisÛ z Czech
Pointu.
Pokud jde o Va‰i nespokojenost se sítí „provozoven elementárních sluÏeb“ v mûstské
ãásti, velmi rádi se dozvíme, kter˘ch konkrétnû
se Vám v Praze 2 nedostává – mÛÏeme se
pokusit takové sluÏby, resp. jejich provozovatele „pfiitáhnout“ do domÛ v obecním majetku.
Nutno v‰ak podotknout, Ïe mûstská ãást vlastní
pouh˘ch 12 % bytového fondu – 88 % v‰ech
nemovitostí v Praze 2 patfií soukrom˘m majitelÛm domÛ a ty, jako vlastníky nemovitostí, nelze
ve v˘bûru nájemcÛ nijak omezovat.
Jako velk˘ ne‰var zmiÀujete herny, kasina
a jin˘ „hazard“... Mohu vás ujistit, Ïe souãasné
vedení radnice zaujalo k této problematice
velmi nekompromisní postoj. Bylo to právû
zastupitelstvo na‰í mûstské ãásti, které
v ãervnu 2007 iniciovalo jednání o pfiijetí
obecnû závazné vyhlá‰ky, jíÏ by byl provoz tzv.
v˘herních hracích pfiístrojÛ regulován. Tato vyhlá‰ka byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy na
sklonku loÀského roku skuteãnû pfiijata, a tak
v souãasné dobû Ïádné nové herny s v˘herními
Foto: len
Foto: vin
tragick˘ úsek historie 20. století. „Téma v˘stavy
je aktuální. Mladí obãas na srazech hajlují a nevûdí, co by jimi vyznávaná ideologie zpÛsobila,
kdyby se podafiila,“ upozornila autorka putovní
v˘stavy arch. Olga Zárubová.
V˘stavu v prostorách radnice Prahy 2
pfiipravila mûstská ãást pod zá‰titou starostky
Jany âernochové ve spolupráci s Historickou
skupinou Osvûtim a Památníkem Terezín. Pro
vefiejnost je otevfiena v pondûlí a ve stfiedu od
8:00 do 17:30, v úter˘ a ve ãtvrtek od 8:00 do
16:00 a v pátek od 8:00 do 13:30.
len
Ke zřízení zón placeného parkování
hracími pfiístroji vznikat nemohou, naopak je
postupnû prosazována jejich redukce.
A nyní k problému parkování… Praha 2 si
v letech 2000, 2003 a 2005 nechala vypracovat anal˘zy dopravy v klidu a pohybu, z nichÏ
jasnû vyplynulo, Ïe území je silnû pfiesyceno
parkujícími vozidly prakticky 24 hodin dennû.
Ve dne pak docházelo k „souboji“ o kaÏdé
volné místo mezi rezidenty, ktefií neopustili
území Mâ, právnick˘mi a fyzick˘mi osobami se
sídlem nebo provozovnou na území mûstské
ãásti, zamûstnanci podnikÛ a institucí na území
Prahy 2 a zvlá‰tû pak pfiilehlé Prahy 1 a náv‰tûvníky obou tûchto mûstsk˘ch ãástí. Po zji‰tûní, Ïe si Praha 3 nechala zpracovat projekt
Zón placeného stání (ZPS) a pfiihlásila se k jiÏ
zavedenému systému ZPS v Praze 1, uvûdomila si na‰e mûstská ãást, Ïe na jejím území
zaãnou je‰tû vût‰í problémy spojené s dopravou. Proto jsme se k tomuto systému pfiihlásili
také. Jistû si, váÏen˘ pane doktore, umíte pfiedstavit, co by následovalo, pokud by se Praha 2
nepfiipojila.
OvlivÀování parkování je ostatnû klíãov˘m
nástrojem udrÏitelné dopravní politiky, a proto
jsme se vydali cestou dodrÏování – podle
na‰eho názoru nutn˘ch – základních principÛ:
je to omezování poãtu vozidel, vyhrazení parkovacích ploch pouze pro nezbytnou dopravu,
sniÏování poãtu parkovacích ploch s urãením
horní hranice parkovacích míst, omezení délky
parkování v obytn˘ch ãástech pro automobilisty
dojíÏdûjící do zamûstnání, zavedení ãasovû
omezen˘ch poplatkÛ a co nejefektivnûj‰í
vyuÏívání garáÏí a vnitroblokÛ.
Je‰tû pfied zavedením ZPS jsme deklarovali, Ïe jde o Ïiv˘ organismus, kter˘ se bude
vyvíjet, Ïe budeme sbírat podnûty od obãanÛ
a ZPS vylep‰ovat. To také ãiníme. Podafiilo se
nám prosadit jednorázové denní stírací karty,
peãovatelské karty pro rodinné pfiíslu‰níky seniorÛ. V souãasné dobû se zpracovává anal˘za fungování ZPS v Praze 2, na jejímÏ
základû chceme uvolnit nûkteré rezidentní
zóny, kde by se o víkendech mohlo parkovat
zdarma. Podafiilo se nám spolu s ostatními
mûstsk˘mi ãástmi prosadit moÏnost vydávání
parkovacích karet i pro vozidlo, které je ve spoleãném jmûní manÏelÛ. Stále pfiijímáme nové
a nové pfiipomínky, ty poté projednáváme a pokou‰íme se je v rámci platn˘ch právních norem
zafiadit do systému.
K Va‰í poslední pfiipomínce, t˘kající se vozidla v opravû… Náhradní parkovací karta (PK)
se vydává pfii splnûní následujících podmínek:
na vozidle se zanechá jiÏ vydaná PK, drÏitel
PK souãasnû pfiedloÏí pfiejímací protokol ze servisu s urãením pfiedpokládané doby opravy
a doklad o zapÛjãení náhradního vozu a sloÏí
zálohu tisíc korun (u druhého vozidla 2000
korun, u tfietího 3000 korun) vratnou ihned po
ukonãení doby platnosti krátkodobé v˘mûnné
PK proti vrácení této PK. Nebude-li doãasná
náhradní PK vrácena úfiadu mûstské ãásti,
záloha propadá. Úfiad vydá krátkodobou
v˘mûnnou PK za manipulaãní poplatek 100 Kã.
I zde na‰e mûstská ãást prosadila, Ïe parkovací karta zÛstává na vozidle, Ïe drÏitel parkovací karty nemusí dokládat v˘pis z OR
pfiíslu‰né autoopravny a Ïe vozidlo mÛÏe b˘t
zapÛjãeno od libovolné právnické nebo fyzické
osoby.
S úctou
Jana âernochová, starostka (ODS)
11_2008:NP2_
30.10.2008
13:45
Stránka 4
strana 4
Jednou větou
● V nedûli 9. 11. pofiádají V‰eobecná zdravotní
poji‰Èovna, Magistrát hl. m. Prahy a Mâ Praha 2
na Karlovû nám. od 10:00 do 17:00 pro dûti,
rodiãe i seniory aktivní pohybov˘ víkend
V‰echno zvládneme pohybem; kromû závodÛ
a jin˘ch aktivit budou moci úãastníci sledovat
hudební a sportovní program na pódiu.
● Rodinné centrum Paleãek, Laubova 6, pofiádá 12. 11. od 19:30 pfiedná‰ku NAP¤Íâ
RODEM ze série O manÏelství, partnerství a rodiãovství: bude pojednávat o tom, jak hluboce je
rodina vnofiena do pfiíbûhu svého rodu a jak si
generace pfiedávají úspûchy, neúspûchy, Ïivotní
v˘zvy i emoãní a vztahové zdroje; více na
www.rcpalecek.cz.
● Nedûlní zábavné odpoledne, které pro
seniory pfiipravují ãasopis Generace, vinárna
U StrécÛ v Budeãské 19 a prodejna bylinek
a ãajÛ Pampeli‰ka v ¤ímské 23, se bude konat
16. 11. od 15:00 ve vinárnû U StrécÛ; vstup
voln˘ (následující setkání bude 7. 12.).
● Základní kurz práce na poãítaãi pro seniory
v deseti lekcích zaãíná 18. 11. v Seniorcentru Limuzská, Limuzská 8, Praha 10; bliωí informace
získáte na ãíslech 272 701 335 nebo 274 013 239.
● Ve Chvalské tvrzi v H. Poãernicích se 23. 11.
koná od 10:00 do 17:00 podzimní umisÈovací
v˘stava opu‰tûn˘ch koãek: vstupenkou je konzerva krmení pro koãky, kterou lze koupit na
místû; více na www.kocky-online.cz.
● Loutkové divadlo Sokola Královské Vinohrady Bubeníãek zve na pohádku Ka‰párek
a drak: pfiedstavení se koná v úter˘ 25. listopadu v 17:20 a v 18:20 v divadélku ve 2. patfie
Sokolovny, Polská 1.
● Matefiské centrum Korunka pfii FS âCE
v Praze 2, Korunní 60 zve maminky a dûti ve
stfiedu 26. 11. od 10:00 na pohádku Koãiãiny
kocoura Damiána, kterou hraje divadlo Abrakadabra: pfiedstavení je souãástí projektu podporovaného Mâ Praha 2; informace o dal‰ích
programech na www.vinohrady.evangnet.cz.
● V Sokole Královské Vinohrady, Polská 1 se
od 26. do 29. 11. budou konat prodejní a kontraktaãní v˘stavy Ecolife, V‰e pro Ïenu, Zlaté
ãeské ruce a Vánoãní dárky (10:00 – 19:00);
kaÏd˘ den je doplní doprovodné programy, na
které je vstup zdarma.
● Bratrská jednota baptistÛ, Vinohradská 68,
zve na tradiãní Vánoãní dvoreãek, kter˘ se bude
konat 13. 12.: budou zde v˘robky chránûn˘ch
dílen, soutûÏe, program pro dûti a nebude
chybût vánoãní obãerstvení; podrobnosti na
www.baptist.cz/praha3.
● Ze zajímav˘ch událostí vybíráme: 14. 11.
1918 se v Thunovském paláci konala 1. schÛze
Revoluãního Národního shromáÏdûní, na které
byla prohlá‰ena republikánská forma státu a T. G.
Masaryk byl zvolen prvním prezidentem âSR.
van
Vy‰ehradsk˘ tunel uzavfien
Po cel˘ listopad bude v rekonstrukci tramvajová traÈ ve Vy‰ehradském tunelu. V dÛsledku
toho je od 3. 11. zcela uzavfieno Podolské
nábfieÏí a ãást Ra‰ínova nábfieÏí v úseku porodnice Podolí – Na Libu‰ince. Pro auta je pfiipravena obousmûrná objíÏìka po trase
Ra‰ínovo nábfieÏí – Svobodova – Vnislavova
– Slavojova – âiklova – Petra Rezka – Táborská – Lomnického – Na Dolinách – Sinkulova
– Podolská – Podolské nábfieÏí. Tramvaje ã. 3,
16, 17, 18, 21, 52 a 53 jsou odklonûny a je zaveden náhradní autobus NAD X – 17 (PraÏské
povstání – Podolská vodárna) a doãasná linka
ã. 728 (Dvorce – Poliklinika Budûjovická). Funguje také linka X – 21, náhradní lodní doprava.
Podrobnûj‰í informace o MHD najdete na
www.dpp.cz.
Text: van, zdroj: MHMP
Dûkujeme v‰em partnerÛm za podporu
akce Vinobraní na Grébovce aneb
Vinohradské slavnosti s tradiãními trhy,
pofiádané ve dnech 19. a 20. záfií 2008.
GENERÁLNÍ PARTNER VINOBRANÍ 2008:
Budweiser Budvar.
Šikana může trápit i vaše dítě
Ráno je mu najednou zle od Ïaludku, bolí
ho hlava a nechce do ‰koly. DomÛ se vrací
‰pinavé, ãasto pozdû, chybí mu ãásti obleãení, ‰kolní pomÛcky... Je nesoustfiedûné,
zhor‰il se mu prospûch a dostává
poznámky. Uzavírá se do sebe, je smutné
a nechce chodit ven. To jsou jen nûkteré varovné signály, Ïe va‰e dítû trápí ‰ikanování.
·ikanování mezi dûtmi má rÛzné podoby
a dochází k nûmu ve vût‰í ãi men‰í mífie v kaÏdé
‰kole u nás i v zahraniãí. ·koly samotné vûnují
v poslední dobû prevenci v této oblasti velkou
pozornost. Také Policie âeské republiky, která
nûkteré závaÏnûj‰í pfiípady vy‰etfiuje, uskuteãní
v praÏsk˘ch ‰kolách roãnû stovky pfiedná‰ek
a besed na téma ‰ikanování.
Pokud jste varovné signály zaznamenali
u svého dítûte, je nutné zaãít okamÏitû vûc fie‰it.
Následky ‰ikanování se mohou projevit na
tûlesném i du‰evním zdraví dítûte a mohou je
poznamenat na cel˘ Ïivot.
SnaÏte se dítû pfiimût k hovoru, vysvûtlete
mu, proã je tak dÛleÏité, aby se vám svûfiilo,
ubezpeãte ho, Ïe mu vûfiíte. Získejte co nejvíce
informací, kdy k ‰ikanû docházelo, kde se odehrávala, kdo konkrétnû a jak˘m zpÛsobem
va‰emu dítûti ublíÏil. Pokud jste zjistili závaÏné
skuteãnosti, nasvûdãující tomu, Ïe dítû bylo obûtí
trestného ãinu – napfi. krádeÏe, loupeÏe, vydírání atd. – informujte policii. O v‰ech pfiípadech
‰ikany vÏdy informujte ‰kolu. Ta by mûla
navrhnout a následnû realizovat úãinná opatfiení.
Vy mÛÏete poÏadovat napfi. pfieloÏení dítûte
do jiné tfiídy nebo ‰koly.
Vzhledem k tomu, Ïe se mÛÏe s ‰ikanou
ve ‰kole setkat i va‰e dítû, je dobré ho modelovû pfiipravit, jak má v takové situaci reagovat,
co odpovûdût, jak se situaci vyhnout.
Pokud se budete chtít poradit, mÛÏe vám
pomoci Nadace Na‰e dítû na rodiãovské
telefonní lince 840 111 234 nebo na lince
bezpeãí 800 155 555.
nprap. Ladislav Beránek,
preventivnû informaãní skupina
Policie âR O¤ Praha II
TÉMA MĚSÍCE PROSINCE
Předvánoční atmosféra v Praze 2
VáÏení ãtenáfii,
pfií‰tí téma mûsíce je tak tradiãní, jak
jen mohou b˘t nejkrásnûj‰í svátky
v roce. Nabídneme Vám informace,
které by Vám mohly ulehãit obvyklé
pfiedvánoãní starosti – jako je shánûní
kapra, stromeãku, vánoãních rekvizit
a drobn˘ch pozorností – ale také
poskytnout pfiehled o tom, kam v ãase
Adventu zajít pro potûchu du‰e.
Aktivit, posilujících atmosféru blíÏících
se Vánoc, v na‰í mûstské ãásti
neustále pfiib˘vá.
Zajímalo by nás, jak Vy sami vnímáte pfiedvánoãní atmosféru v Praze 2,
zda je pro Vás dÛleÏité ji pociÈovat
a zda odpovídá Va‰í pfiedstavû. Pfiípadnû, co by mûlo b˘t jinak a co Vám vadí. A pokud se mÛÏete pochlubit nûjakou rodinnou
historkou z tohoto období roku, máme pro Vás v redakci pfiipraven mal˘ dárek.
Tû‰íme se na VA·I P¤EDSTAVU O P¤EDVÁNOâNÍ ATMOSFɤE a na VÁNOâNÍ P¤ÍBùH na adrese ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, nebo na
e-mailu: [email protected], a to aÏ do 19. listopadu.
ZároveÀ máte moÏnost zapojit se do ankety na na‰ich internetov˘ch stránkách
www.praha2.cz a hlasovat, kdy by podle Vás mûly b˘t zahajovány vánoãní trhy.
Nezastupitelná role psychologa
Mûstská ãást Praha 2 navrhuje v rozpoãtu na pfií‰tí rok ãástku 1 700 000 korun,
urãenou na platy pro psychology v základních ‰kolách. Finance by mûly uhradit tfietinov˘ pracovní úvazek psychologa v kaÏdé
z deseti ‰kol, které Praha 2 zfiizuje.
Tento krok je veden snahou fie‰it situaci, kdy
z praÏsk˘ch ‰kol v leto‰ním ‰kolním roce psychologové témûfi vymizeli. DÛvodem je skuteãnost, Ïe ministerstvo ‰kolství dosud nepfierozdûlilo peníze z evropsk˘ch strukturálních
fondÛ.
Role psychologa na základních ‰kolách je
pfiitom vzhledem k souãasné situaci nezastupitelná. Bez jeho pomoci se napfi. jen tûÏko
obejde proces integrace handicapovan˘ch dûtí
do kolektivu zdrav˘ch spoluÏákÛ. A pfiedev‰ím
si lépe neÏ kdo jin˘ dokáÏe poradit se ‰ikanou
– podle odborníkÛ je sv˘mi spoluÏáky terorizováno aÏ 30 % dûtí.
„Chceme se ve spolupráci s pedagogy
a rodiãi o ‰ikanû vãas dozvídat a ze ‰kol ji
úãinnû vytûsÀovat,“ poznamenala starostka
Jana âernochová. Psycholog by podle ní mûl
pÛsobit nejen v dobû vyuãování, ale b˘t také
k dispozici pro pfiípadné konzultace s rodiãi.
Její zástupkynû Eva Paulová k tomu dodala,
Ïe funkce psychologÛ je z tohoto pohledu na
‰kolách nezastupitelná a nemohou je nahradit
specializované neziskové organizace. Ale i jejich pomoc je dÛleÏitá, proto radnice tyto aktivity dlouhodobû finanãnû podporuje.
len
Podporované zaměstnávání s DUHOU
Program Podporované zamûstnávání (PZ)
Spoleãnosti DUHA funguje od r. 2001 a za tu
dobu poskytl sluÏby více neÏ stovce klientÛ.
Na podzim roku 2006 získal tento program
dotaci z Evropského sociálního fondu, státního rozpoãtu âR a rozpoãtu hl. m. Prahy, coÏ
umoÏnilo roz‰ífiení jeho kapacity a cílové
skupiny. Projekt byl ukonãen letos v srpnu
s tûmito v˘sledky: sluÏeb programu PZ
vyuÏilo 38 lidí, 6 lidí si na‰lo a udrÏelo
zamûstnání, u 20 lidí do‰lo ke zv˘‰ení úrovnû
jejich dovedností nejen v oblasti hledání
pracovního uplatnûní, probûhly revizní pracovní asistence u dvou jiÏ dlouhodobû zamûstnan˘ch klientÛ a dále se uskuteãnilo 11
jednorázov˘ch konzultací.
SluÏby Programu PZ jsou urãeny dospûl˘m
lidem s mentálním postiÏením, s lehãím tûlesn˘m postiÏením, se sníÏenou úrovní sociálních
dovedností a s nízkou kvalifikací. Nalezené
zamûstnání odpovídá jejich individuálním
zájmÛm, schopnostem i osobním moÏnostem.
Jedná se o zamûstnání v bûÏném pracovním
prostfiedí na otevfieném trhu práce.
PZ je ãasovû omezená sluÏba urãená lidem,
ktefií chtûjí získat a udrÏet si zamûstnání v bûÏném pracovním prostfiedí. Jejich schopnosti
jsou v tomto ohledu z rÛzn˘ch dÛvodÛ omezeny, a proto potfiebují k nalezení a udrÏení si
práce individuální dlouhodobou podporu.
Podrobnosti: www.spolecnostduha.cz
len
DEN SE ZÁCHRANÁ¤I: Ve stfiedu 15. fiíjna uspofiádala Mûstská policie hl. m. Prahy na Palackého
námûstí Den se záchrann˘m bezpeãnostním systémem. Akce byla urãena pfiedev‰ím dûtem matefisk˘ch ‰kol a ÏákÛm základních ‰kol. Od 10:00 do 15:00 se v‰ichni mohli seznámit s ãinností a technikou mûstské policie, hasiãÛ a zdravotní záchranné sluÏby. Na dopravním hfii‰ti probíhaly jízdy
zruãnosti a zájemci mohli získat dûtsk˘ fiidiãsk˘ prÛkaz. Kynologové mûstské policie pfiedvedli
ukázky v˘cviku sluÏebních a záchranáfisk˘ch psÛ. Velk˘ zájem dûti projevily o expozici odchytové
sluÏby mûstské policie a Útulku pro opu‰tûná zvífiata. Hasiãi a zdravotní záchranáfii pfiedvedli ukázky
speciální v˘stroje a v˘zbroje. Ve stanu Zdravotní záchranné sluÏby si dûti mohly vyzkou‰et v praxi
poskytování první pomoci. Podobné akce, zamûfiené na seznámení dûtí s odpovûdnou prací v‰ech
sloÏek Záchranného bezpeãnostního systému v Praze, budou pokraãovat i v dal‰ích letech.
Text a foto: zab
BÍLÁ PASTELKA V ULICÍCH:
Od roku 2000 pofiádá 15. fiíjna
Sjednocená organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch âR
spolu s Tyfloservisem a TyfloCentrem celonárodní sbírku
ve prospûch v˘ukov˘ch
programÛ pro nevidomé.
Letos pomáhalo vybírat
pro Bílou pastelku 3500
dobrovolníkÛ ve 235 mûstech.
Pomoci „lépe Ïít ve tmû“ mÛÏete také zasláním darovací
SMS ve tvaru DMS PASTELKA
na ãíslo 87777, pfievodem
na úãet ã. 19-99663399/0800
nebo pfiispûním do kasiãek
v podobû ãerného vodícího
psa v obchodech.
Text: van, foto: len
Jarmarky chráněných dílen a sbírka pro Afriku „u Ludmily“
Námûstí Míru, a zejména prostranství pfied kostelem sv. Ludmily, je jako stvofiené pro pofiádání akcí, které mají upoutat pozornost co nejvût‰ího mnoÏství lidí. Toto pfiirozené centrum
Vinohrad je navíc místem, kam si leckdo rád odskoãí za chvilkou relaxace. A tak je tento prostor oblíben˘m místem pro pofiádání nejrÛznûj‰ích charitativních akcí – napfiíklad hned poãátkem ‰kolního roku se tu konal Jarmark u Ludmily, o nûco pozdûji se po cel˘ t˘den prodávaly v˘robky chránûn˘ch dílen, v fiíjnu zase skauti vyz˘vali kolemjdoucí k pomoci africk˘m dûtem.
Hlavní partnefii:
Ministerstvo zemûdûlství âeské republiky,
Komwag, a. s., Kooperativa poji‰Èovna, a. s.
a Limemedia, a. s.
Oficiální partner:
âeská spofiitelna, a. s.
Mediální partnefii:
Rádio Blaník, Pragoplakát
Partnefii:
Modr˘ sklep Nov˘ ·aldorf, Víno Blatel,
Templáfiské sklepy âejkovice,
Obchod vínem U Venou‰e,
Viniãní altán.
Produkci na základû
v˘bûrového fiízení zaji‰Èovala
Agentura A.R.G.O.
www.vinobraninagrebovce.cz.
JARMARK U LUDMILY: Leto‰ní 12. roãník tradiãního jarmarku
zorganizovala na 11. záfií Diakonie âCE – Stfiedisko kfiesÈanské
pomoci v Praze. Roztomilé v˘robky klientÛ neziskov˘ch organizací z chránûn˘ch dílen i hezké poãasí pfiilákaly ke stánkÛm ãetné
náv‰tûvníky, ktefií se tak mohli seznámit s ãinností vystavujících
organizací, odnést si domÛ hezké maliãkosti a jejich koupí podpofiit zásluÏnou sociální práci. V rámci jarmarku se konala
vefiejná sbírka na nákup auta pro pfievoz klientÛ s postiÏením
a seniorÛ peãovatelské sluÏby. K dobré náladû na námûstí pfiispûli
sv˘mi vystoupeními profesionální i amatér‰tí hudebníci, zpûváci
a taneãníci.
CHRÁNùNÉ DÍLNY: V rámci T˘dnÛ du‰evního zdraví se „u Ludmily“ konal od 22. do 26. záfií Jarmark v˘robkÛ chránûn˘ch dílen
sdruÏení Fokus Praha a dal‰ích organizací. Nestátní nezisková
organizace Fokus nabízí komplexní komunitní péãi v neústavních
podmínkách pro lidi s dlouhodob˘m du‰evním onemocnûním.
Hájí práva a zájmy lidí s du‰evní nemocí, snaÏí se prosazovat
legislativní a jiné zmûny v oblasti psychiatrie a sociálních sluÏeb
v âeské republice a prosazuje nové standardy kvality sociálních
sluÏeb. Informuje o problematice du‰evního zdraví a du‰evní
nemoci a propaguje otevfien˘ pfiístup a toleranci k lidem
s du‰evní nemocí.
POSTAVME ·KOLU V AFRICE: Ve dnech 14. – 16. fiíjna vyrostl na
námûstí Míru informaãní stan, kde se zájemci mohli dozvûdût
nûco o stavu ‰kolství v Etiopii a tfieba i pfiispût ke zlep‰ení zoufalé situace. Celostátní sbírku Postavme ‰kolu v Africe, urãenou
na rozvoj základního ‰kolství v Etiopii, zorganizoval Junák spoleãnû s âlovûkem v tísni jiÏ pát˘m rokem. V˘sledek leto‰ní sbírky
nebyl do uzávûrky znám, ale za první ãtyfii roky se podafiilo na
úãet shromáÏdit 9 713 455 korun – v Africe za nû bylo postaveno
sedm ‰kol, které dnes nav‰tûvuje 1560 dûtí. V 5. roãníku sbírky
chtûjí skauti a âlovûk v tísni shromáÏdit peníze na stavbu tfií ‰kol
v jednom z nejchud‰ích státÛ svûta.
Text a foto: len/van
11_2008:NP2_
30.10.2008
13:45
Stránka 5
strana 5
Naši stateční studenti: k výročí 17. listopadu 1939
Osobnost Prahy 2
Na Prahu nenadává,
protože ji má rád
Jáchym Topol, básník, prozaik, dramatik
Jáchym Topol patfií ke kontroverzním spisovatelÛm a je tfieba zdÛraznit, Ïe fiada jeho knih
byla pfieloÏena i do cizích jazykÛ. PfiipomeÀme
V˘let k nádraÏní hale, Sestra, Andûl nebo tfieba
Noãní práce, která vy‰la ve francouz‰tinû
a vloni dokonce i v nor‰tinû.
Jáchym proÏil velkou ãást Ïivota na praÏské
pûtce, aÏ poté, co pfiestal bydlet s rodiãi, se
„pfiesunul“ na dvojku. „Îil jsem v Radlicích, pak
na pár místech v Ko‰ífiích a na Smíchovû,
naposledy na PlzeÀské,“ fiíká. „Tehdy – moÏná
i teì – to bylo docela drsné prostfiedí, zvlá‰È
kolem Andûla, kde místo obchodních center
byly fabriky a bufety. Ale mûlo to kouzlo, pro
obdivovatele skupiny 42 a ãtenáfie Hrabala
obzvlá‰tû. Vinohrady jsem témûfi neznal
a povaÏoval je za nedostupnou, témûfi snobskou ãtvrÈ. VÛbec se mi sem nechtûlo. Dostal
jsem se sem smûnou, naprostou náhodou.“
VÛbec se mu nechtûlo… náhodou… Jak se
mu u nás na dvojce tedy líbí a kam zajde, kdyÏ
se chce tfieba potkat s pfiáteli? „Bydlím v LublaÀské, bájeãné dlouhatánské ulici a co se t˘ãe
hospod a barÛ, jsou tak rÛznorodé, Ïe b˘vá
docela obtíÏné dostat se rychle domÛ. Pro originalitu a taky kvÛli personálu mám undergroundovo-trampskou hospodu Alva, ale pozor,
je to spí‰ klub. A nikdy nezklame na konci ulice
trochu zastrãen˘ podnik Miluj bliÏního svého.
Nesná‰ím ale jeden z praÏsk˘ch morÛ, totiÏ televizi a rádio na plné pecky. To je barbarství.
Hodnû cestuju a nikde, v Oslo, Var‰avû ani
v Berlínû, nejsou hosté vystaveni takovému obtûÏování. KdyÏ jdu s kamarády na pivo, proã
bych koukal na zprávy? Nechápu. Nebo jsou
âe‰i prostû rabské mozky, uvyklé na vym˘vání
nepfietrÏit˘m Ïvástem?“ Mnoh˘m z nás mluví
z du‰e, Ïe? I kdyÏ trochu drsnû. Objevuje se
v jeho knihách prostfiedí Prahy 2? „Moje star‰í
kníÏky jsou plné Smíchova, pfiiznávám. Vinohrady se mi asi je‰tû tak nezaÏraly pod kÛÏi,“
odpovídá bez zaváhání. „A navíc mû ‰tve místy
dûsiv˘ hluk a provoz a magistrála, kterou máme
za rohem v Legerovû, kde bydlí kamarádka
s mal˘m synkem. Pfiestûhovat se nemá kam…
Samozfiejmû, jsou tu klidné, ãisté a krásné
ulice, v˘stavní ãásti mûsta! Ale kdyÏ musím
s dcerkami pfies Pavlák, tak abych nezufiil, myslím rad‰i na Folimanku, na dûtské hfii‰tû, kde
s radostí fiádíme.“ Jinak ale pr˘ na Prahu
nenadává, protoÏe ji má rád.
Napadlo vás, ãím si asi získal srdce sevefianÛ? „Tak to nevím!“ fiíká. „Je ale fakt, Ïe
v Norsku je teì moje kníÏka Noãní práce mezi
pûti knihami roku, vycházím ve ·védsku, v Dánsku uÏ taky nûco vy‰lo… Kristin Kilsti, pfiekladatelka a kamarádka, jednou fiíkala, Ïe moje
kníÏky jsou za‰modrchané a Ïe v Evropû uÏ
jedinû sevefiané Ïijí tak klidnû, aby mohli ãíst
sloÏitûj‰í texty! Nevím, kaÏdopádnû mám z toho
pfiijetí na severu radost. No a zas se tam
chystám.“
Nûktefií kritici naz˘vají Jáchyma Topola
„o‰kliv˘m káãátkem“ ãeské literatury, a tak mne
napadlo se zeptat, jestli se nûkdy zmûní…
„V bûlostného labuÈáka se asi hned tak nepromûním,“ usmál se, „ale zrovna teì chystáme
s fotografem Karlem Cudlínem – taky z dvojky
– spí‰e poklidnou, snad trochu nostalgickou
kníÏku. Karel fotky, já texty podle jeho vyprávûní – a troufneme si opsat kruh kolem posledního dvacetiletí. Jde o promûny V˘chodní
Evropy, kterou jsme procestovali. Îe tam bude
zachycena i promûna Prahy, je samozfiejmé.“
Text a foto: Dana Frantálová
Prof. Jan Weinert, nar. 1914, pfiedseda praÏ28. fiíjen – symbol ãeskoslovenské
ského svazu studentstva, Ing. Marek Frauwirth,
samostatnosti se âe‰i rozhodli uctít dÛstojnar. 1911, JUDr. Jaroslav Klíma, nar. 1913,
nou manifestací (obléci smuteãní ‰aty a nositi
pfiedseda Svazu ãeského studentstva, JUC.
klobouk v ruce,... nejíti do biografÛ ani divaJosef Adamec, nar. 1909, tajemník Národního
del,... po ulicích se pohybovati pomalu
svazu studentstva a Svazu ãeského studenta mlãky. Má b˘ti demonstrováno pasivnû
stva, JUC. Bedfiich Koula, nar. 1913, jednatel
a nemá b˘ti kladem odpor ozbrojen˘m poliSvazu ãeského studentstva, PhDr. Josef Macejním jednotkám). Pfiesto manifestaci
tou‰ek, nar. 1906, univerzitní docent, JUDr. Franti‰ek Skorkovsk˘,
nar. 1909, pfiedseda zahraniãního
odboru Svazu ãeského studentstva, MUC. Jan âern˘, nar. 1914,
pfiedseda spolku medikÛ, Václav
·afránek, nar. 1920, funkcionáfi
Národního svazu studentstva, byli
ráno 17. listopadu 1939 u zdi ruzyÀsk˘ch kasáren zastfieleni. Bez
soudního fiízení.
„KdyÏ nûmecká tajná státní policie zjistila studenty oznaãené za
zosnovatele demonstrací, byli tito
v kasárnách v Ruzyni dne 17. listopadu 1939 oddílem povûfien˘m
exekucí zastfieleni. Rozsudky neZ pohfibu J. Opletala v Nákle u Litovle na Moravû
byly vyneseny... Na otázku, zda
tato exekuce byla vraÏdou, doznávám, Ïe
„Nûmci pouÏili k zámûrnému vyvolání sráÏek,
podle lidsk˘ch citÛ a lidsk˘ch zákonÛ musí b˘ti
chtûli a museli ãeskému lidu ukázat, Ïe mají
oznaãena jako vraÏda,“ fiekl K. H. Frank pfii v˘dost moci a hodnû prostfiedkÛ, aby potlaãili
slechu ve vûznici krajského trestního soudu
sebemen‰í pokus o jak˘koliv národní a poliv Praze na Pankráci dne 5. fiíjna 1945.
tick˘ projev.“
Vyhlá‰ka vyti‰tûná ãern˘m písmem na
Mezi obûÈmi sráÏek byl i Jan Opletal.
rudém papífie vylepená po Praze na rozkaz nû„Po 19. hodinû je pfiinesen na kliniku medik Jan
meck˘ch úfiadÛ PraÏany ‰okovala:
Opletal... Má ránu do bfiicha,“ pí‰e profesor
„Aãkoliv bylo opûtovnû váÏnû varováno, poArnold Jirásek ve své publikaci Jak jsme prokou‰í se od nûjaké doby skupina ãesk˘ch inteÏívali 28. fiíjen 1939 na I. Chirurgické klinice.
lektuálÛ... men‰ími nebo vût‰ími akcemi odporu
„Poranûn byl na nároÏí Îitné ulice a Smeãek...
ru‰iti klid a pofiádek v Protektorátu Böhmen und
Po zlém boji se své strany i se strany o‰etfiujíMähren. Pfii tom bylo zji‰tûno, Ïe pÛvodci
cích zemfiel 11. listopadu v 11 hodin 45
tûchto aktÛ odporu jsou zvlá‰tû také na ãesminut...“
k˘ch vysok˘ch ‰kolách. JeÏto tyto Ïivly daly se
Opletalovu smrt a jeho pohfieb dne 15. lisve dnech 28. fiíjna a 15. listopadu strhnouti
topadu 1939 Nûmci zneuÏili k provokacím „pro
k násiln˘m ãinÛm proti jednotliv˘m NûmcÛm,
ostr˘ odÛvodnûn˘ postup proti ãeskému ‰kolbyly ãeské vysoké ‰koly na dobu tfií rokÛ zaství, studentÛm a profesorÛm.“ 15. listopad
vfieny, devût pachatelÛ bylo zastfieleno a vût‰í
posuzovali jako pokraãování demonstrací
poãet úãastníkÛ vzat do vazby. Podepsán fií‰28. fiíjna 1939. HitlerÛv rozkaz znûl:
sk˘ protektor Freiherr von Neurath.“
1. Zastavení vysok˘ch ‰kol na tfii roky.
Sto let sborového domu v Korunní 60
Zatímco âeskobratrská církev evangelická
(âCE) si v tûchto dnech pfiipomíná 90. v˘roãí
svého vzniku, rovnou stovku letos slaví kostel
a sborov˘ dÛm farního sboru této církve
v Praze na Vinohradech, v Korunní 60.
Sborov˘ dÛm âeskobratrské církve evangelické byl vystavûn v novogotickém stylu v letech
1904 – 1907 podle návrhu architekta A. Turka
firmou stavitele A. Dvofiáka. Do uÏívání byl pfiedán
dne 25. bfiezna 1908. Na fasádû jsou reliéfy v˘znamn˘ch pfiedstavitelÛ husitského odboje: Jana
ÎiÏky, Jana Îelivského a Jeron˘ma PraÏského.
Je osazen vûÏí, která se tyãí nad úroveÀ okolních domÛ, a dodává tak celému objektu podobu
kostela. Vchod tvofií ozdobn˘ portál, jehoÏ lomen˘
oblouk je zakonãen kamenn˘m kalichem s Biblí.
Ústfiedním bodem fasády je socha mistra Jana
Husa, pod níÏ je nápis „po stu letech Bohu
SLOVO HISTORIKA
„ANO“ PO 60 LETECH: Diamantová svatba se v reprezentaãních prostorách Novomûstské radnice
nekoná zase tak ãasto, aby mohla b˘t povaÏována za rutinní záleÏitost... A tak tu v pátek 26. záfií 2008
zavládla atmosféra pfiímo stvofiená pro oslavu 60 let spoleãného Ïivota manÏelÛ Miroslava a ZdeÀky
Gerlichov˘ch. Tu pravou svatbu mûli 18. záfií v roce 1948, pouhé tfii roky po válce, která jejich osudy
svedla dohromady. Pan Miroslav byl tehdy totálnû nasazen a úãastnil se bojÛ o Antverpy. Utrpûl tam
tak váÏná zranûní, Ïe dlouho bojoval o Ïivot. Z komatu se probral aÏ v Praze, ve vinohradské
nemocnici – a právû tam potkal o‰etfiovatelku ZdeÀku, která se o nûkolik let pozdûji stala jeho
Ïivotní partnerkou. Na Vinohradech, v Rumunské ulici 31, spolu vychovali dvû dcery. Dnes mají ‰est
vnouãat a ãtyfii pravnouãata.
Text: len, foto: vin
Pozn. red.: Pokud se ve va‰í rodinû blíÏí zlatá ãi diamantová svatba, tedy 50. nebo 60. v˘roãí spoleãného
souÏití, a rádi byste si tuto událost pfiipomnûli v krásném prostfiedí Novomûstské radnice, kontaktujte paní
Ivanu Csiszárovou na tel.: 236 044 321 nebo 606 754 887.
Stěhování zvonu od sv. Ludmily
V pondûlí 22. záfií v odpoledních
hodinách mohli pfiekvapení
kolemjdoucí sledovat, jak za
pomoci jefiábu putuje dolÛ
z vûÏe kostela sv. Ludmily jeden
ze zvonÛ. Nebylo to kvÛli
opravû... Zvon ãekala dlouhá
cesta z Vinohrad aÏ do moravsk˘ch Dûtfiichovic. Pohnut˘
pfiíbûh zvonu ulitého v 17. století nám objasnil Mgr. Ale‰
Pi‰tora z Arcibiskupství praÏského: „Za druhé svûtové války,
jak tomu b˘valo, byl pro vojenské úãely zabaven (zrekvírován)
zvon v kostele v Dûtfiichovicích
na Bruntálsku. Po válce, kdy
byly na základû Bene‰ov˘ch
dekretÛ vûci zabavené pro
váleãné úãely vraceny, se tento
zachovan˘ zvon dostal do majetku arcibiskupského semináfie. Odtud byl po jeho
uzavfiení darován do kostela
Nejsvûtûj‰ího srdce Pánû na praÏsk˘ch Vinohradech; a nakonec se dostal do kostela sv. Ludmily
na námûstí Míru. Nedávno se farníkÛm v Dûtfiichovicích podafiilo zvon, jehoÏ historie dosud
nebyla známa, vypátrat. JelikoÏ si je Arcibiskupství praÏské vûdomo toho, Ïe zvon mu nepatfií, byl
vydán zpût tomu, komu po právu náleÏí.“
Text a foto: len
2. Jakékoliv demonstrace potlaãit ihned
vlastními bezpeãnostními orgány, bez jakékoliv
pfiedchozí v˘zvy, a to zásahem nejradikálnûj‰ím.
Deset vysok˘ch ‰kol – Karlova univerzita
v Praze, Masarykova univerzita v Brnû, Cyrilometodûjská bohoslovecká fakulta v Olomouci,
Husova ãeskoslovenská evangelická bohoslovecká fakulta v Praze, âeské vysoké
uãení technické v Praze, âeská
vysoká ‰kola technická v Brnû,
Vysoká ‰kola zemûdûlská v Brnû,
Vysoká ‰kola zvûrolékafiská v Brnû,
Vysoká ‰kola báÀská v Pfiíbrami, Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze –
bylo zavfieno. Z budov se staly
kasárny, úfiadovny…
V ãasn˘ch ranních hodinách
17. listopadu 1939 pfiepadlo gestapo
v Praze, v Brnû a v Pfiíbrami vysoké
‰koly, obsadilo vysoko‰kolské koleje,
studenty pozat˘kalo, mnohé bez
soudu transportovalo do koncentraãního tábora v Oranienburku.
Na zavfiení vysok˘ch ‰kol a zv˘‰en˘ poãet studentÛ emigrantÛ (ve
Francii vstupovali do ãeskoslovensk˘ch vojensk˘ch jednotek a po pádu Francie se s nimi dostali do Anglie) reagovala i ãs. exilová vláda
v Lond˘nû. V roce 1940 dohodla s v˘borem International Students Service zaji‰tûní ãeskoslovensk˘ch studentÛ vojákÛ, zejména medikÛ,
ktefií v dobû uzavfiení vysok˘ch ‰kol bezprostfiednû stáli pfied dokonãením lékafiského studia. Na Oxfordské univerzitû tak dostudovalo
60 medikÛ, první diplomy nov˘m lékafiÛm univerzita pfiedala pfii promoci dne 27. února 1943.
Na zasedání International Students
Assembly (ISA) v létû 1942 ve Washingtonu
byl 17. listopad prohlá‰en Mezinárodním studentsk˘m dnem.
„Mezinárodní shromáÏdûní studentÛ vybralo
tento den, aby uctilo památku studentÛ a profesorÛ, umuãen˘ch a zavraÏdûn˘ch pfied tfiemi
lety v âeskoslovensku...“, prohlásil tehdy ve
svém poselství americk˘ president Roosevelt.
JUDr. Marta Ehlová
V poslední listopadov˘ den roku 1938 mohli
náhodní chodci spatfiit v Nerudovû ulici neobvykl˘ prÛvod. Krátce po poledni tudy v doprovodu jezdcÛ na bûlou‰ích a ryzácích projíÏdûl
se sv˘m doprovodem novû zvolen˘ prezident
âesko-Slovenské republiky Emil Hácha. Standarta hlavy státu, vztyãená nad Hradem opût
po 56 dnech, nevzbudila mnoho pozornosti.
PraÏskou kotlinu halila hustá mlha, symbolicky
pfiedznamenávající nejisté osudy státu
urãeného k zániku.
S pfiípravou volby nového prezidenta bylo
zapoãato okamÏitû po abdikaci Edvarda
Bene‰e, 5. fiíjna 1938. Podle ústavy tak mûlo
b˘t uãinûno do 14 dnÛ. Pfiesto byl Hácha zvolen aÏ 30. listopadu. Aãkoliv jeho heslem bylo
prosté „slouÏím“, inspirované Janem Lucembursk˘m, kandidaturu na post hlavy státu pfiijal
tento dosavadní prezident Nejvy‰‰ího správního soudu aÏ po tûÏkém vnitfiním boji, s nejvût‰ím sebezapfiením a v dÛvûfie, Ïe jej jednou
budou soudit dûjiny, nikoliv lidé. Okolnosti,
za nichÏ byl do ãela státu postaven muÏ, kter˘
se o prezidentskou funkci neucházel z vlastní
vÛle, jenom dokreslují atmosféru doby. Zainteresované strany v‰ak v jeho pfiípadû rychle
dospûly k jednoznaãné dohodû – nová hlava
státu mûla plnit témûfi v˘luãnû reprezentativní
funkci. Nikdo z politick˘ch ‰piãek druhé republiky v Ïádném ohledu nestál o obnovu instituce Hradu; moc byla koncentrována v rukách
pfiedsedy vlády. Do funkce prezidenta mûla b˘t
proto dosazena osobnost s nezpochybniteln˘m
mravním kreditem, nezkompromitovaná aktivním politick˘m pÛsobením v pfiedmnichovské
dobû. Jak uvedl tisk „...najít muÏe volby bylo
tûωí, neÏ ho zvolit.“ Z celé fiady kandidátÛ,
k nimÏ patfiili napfi. Josef BartoÀ - Dobenín, Jan
A. BaÈa, Josef B. Foerster, Franti‰ek Chvalkovsk˘, Jifií Lobkowicz, Vojtûch Mastn˘, Jaroslav Preiss, Karel Schwarzenberg, Jan Syrov˘
nebo Josef ·usta, v‰ak tyto podmínky splÀovali máloktefií. Háchovu volbu prosazovali
pfiedev‰ím pfiedseda Strany národní jednoty
a mnû odpovídati budete“. U vchodov˘ch dvefií
jsou povû‰eny mramorové desky s textem ãtyfi
artikul praÏsk˘ch, psan˘ch ‰vabachem. Jde
o husitsk˘ politick˘ a vûrouãn˘ program z roku
1420.
Farní sbor âeskobratrské církve evangelické
na Vinohradech Ïije bohat˘m církevním Ïivotem. Pravidelná shromáÏdûní se konají kaÏdou
nedûli v 9:30. Kostel je také místem pofiádání
pravideln˘ch synodÛ – vrcholného orgánu âeskobratrské církve evangelické. V modlitebnû
pofiádá Mezinárodní spoleãnost Antonína Dvofiáka kaÏdé první úter˘ v mûsíci Koncerty pro
seniory v Praze 2. V pfiízemí sborového domu
je zfiízeno matefiské centrum, nabízející bohat˘
program pro maminky s mal˘mi dûtmi. V suterénu jsou nûkteré místnosti upraveny pro
potfieby skautského oddílu.
tom
Emil Hácha – muž, který nechtěl na Hrad
a budoucí pfiedseda vlády Rudolf Beran a poslanec Otakar Klapka. Oba shodnû tvrdili, Ïe
nov˘ prezident bude fie‰it – vzhledem ke strategickopolitické situaci pomnichovského âeskoslovenska – pfiedev‰ím problémy právní
povahy.
Dne 21. listopadu byla
z podnûtu Rudolfa Berana
svolána schÛzka ministerské rady. Na Háchu bylo
dÛraznû apelováno, aby
za dané situace funkci
hlavy státu pfiijal. Pfiítomní
ministfii se shodovali v názoru, Ïe jeho Ïivotní zku‰enosti jsou zárukou, Ïe
prezidentsk˘ úfiad bude
zastávat se zdarem.
Hácha se sice pfiímo nevyjádfiil, nabídku v‰ak apriori
neodmítl; ãetné argumenty
o povinnostech k národu a státu padly zfiejmû
na úrodnou pÛdu. JiÏ následujícího dne totiÏ
Hácha konstatoval, Ïe se obûtuje a kandidaturu pfiijímá.
V pfiedveãer volby pfiijal Hácha ve své stfie‰ovické vile Rudolfa Berana, kter˘ se zdrÏel
dlouho do noci. Chtûl zfiejmû projednat nejen
personální problematiku svého budoucího kabinetu, ale souãasnû se ujistit, Ïe Háchovo rozhodnutí je trvalé a Ïe nehrozí neoãekávané
zmûny. Slavnostní schÛze obou komor parlamentu se 30. listopadu 1938 konala v poslanecké snûmovnû, nikoliv ve Vladislavském
sále. Kandidát ãekal v sídle Nejvy‰‰ího správního soudu. Krátce pfied polednem oznámil
pfiedseda poslanecké snûmovny Jan Malypetr
v˘sledek. Tfiípûtinové vût‰iny, potfiebné ke zvolení, bylo spolehlivû dosaÏeno. Pro Háchu hlasovalo 272 z 312 pfiítomn˘ch. âesko-Slovenská
republika zvolila svého prvního – a posledního
– prezidenta. Vzápûtí zahfimûlo 21 dûlostfieleck˘ch salv. Jejich dunûní zaslechl i ãekající
Hácha, kter˘ do poslední minuty doufal, Ïe jej
„zachrání“ nesouhlas SlovákÛ. Byl o tom natolik pfiesvûdãen, Ïe spolupracovníky dokonce
zval do svého oblíbeného hostince na oslavu
nezvolení. Parlamentní schÛze byla na dvacet
minut pfieru‰ena. Novû zvolenému prezidentovi
odjel oficiální v˘sledek sdûlit pfiedseda vlády
Jan Syrov˘. Na ruãnû psaném pergamenu, kter˘
s sebou pfiivezl, stálo: „Národní shromáÏdûní republiky
âesko-Slovenské, vykonávající práva a povinnost, jeÏ mu
ukládá ústava republiky, zvolilo dne 30. listopadu 1938
Vás prezidentem republiky
v té dobré vífie, Ïe budete
dbáti blaha lidu a státu a od
nûho nebezpeãenství odvraceti.“ V okamÏiku jiÏ nov˘
prezident vcházel do parlamentu. Akt probíhal témûfi
v poklusu. Hácha pfii‰el ve 12.21 hod., sloÏil
slib a po holdu opustil Rudolfinum ve 12.26
hod. V‰e trvalo neuvûfiiteln˘ch pût minut. Pfied
parlamentem vykonal prezident v doprovodu
pfiedsedy vlády pfiehlídku ãestné jednotky.
Poté nastoupil do vozu a spoleãnû s ministersk˘mi pfiedsedy a zástupci autonomních vlád
se vydal na Hrad. Jak zahraniãní, tak domácí
tisk pfiijal Háchovu volbu pozitivnû. V âeskoSlovensku byl nov˘ prezident vítán jako „pfiedstavitel návratu k tradici svatováclavské“. Dne
1. prosince 1938 se prezident Hácha po slavnostní m‰i ve svatovítské katedrále poklonil ostatkÛm kníÏete Václava. Jen o nûkolik hodin
pozdûji tak uãinil u hrobÛ zakladatelÛ ãeskoslovenského státu – Tomá‰e G. Masaryka,
Karla Kramáfie a Antonína ·vehly. Lze tûÏko
odhadnout, do jaké míry byla tato pfiekvapivá
aktivita nespornû prorakousky orientovaného
ãeského patriota zámûrná. AÈ jiÏ bylo toto
naznaãení kontinuity vûdomé ãi nikoliv, bylo
rozhodnû symbolické.
PhDr. Jan B. Uhlífi, Ph.D.
11_2008:NP2_
30.10.2008
13:45
Stránka 6
strana 6
Nadační fond Veselý senior
Vás zve na pravidelná setkání pro seniory
kaÏd˘ poslední ãtvrtek v mûsíci
v „Illusionu“ na Vinohradech.
„âTVRTEK S VESEL¯M SENIOREM“
tentokrát s Danou ZÁTOPKOVOU o Ïivotû se sportem
27. 11. 2008 v 10:00
Café Illusion, Budeãská 33, Praha 2
Bliωí informace: www.veselysenior.cz, tel.: 733 506 465
Děti dětem k Vánocům
V nedûli 30. listopadu se ve velkém sále
T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady (Polská 1)
od 14:30 koná XVIII. VELKÉ ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE k podpofie integrace tûlesnû
postiÏen˘ch dûtí nazvané DùTI DùTEM K VÁNOCÒM. Akci pofiádá pod zá‰titou starostky
Prahy 2 Jany âernochové agentura
Veãerní hvûzda.
V prÛbûhu odpoledne vystoupí
maÏoretky T. J. Sokol Praha Vysoãany, taneãní skupina ZU· v Praze 6
pod vedením Pavly Georgievové
a MJ Studio Praha – taneãní studio
Milady JeÏkové. SoutûÏit budou
druÏstva ÏákÛ sokolské Îupy stfiedoãeské a Îupy Barákovy doplnûná
o sportovce vozíãkáfie z Ústavu
sociální péãe pro tûlesnû postiÏenou
mládeÏ ze ZbÛchu u Plznû.
Jako hosté vystoupí hudební
excentrik Karel Deyl, kouzelník
z Orientu sahhar Ali Ben, ukázky
cvikÛ se zbraní pfiedvedou v parádní
exhibici ãlenové âestné stráÏe
Armády âR. Na programu je také
exhibice SK vozíãkáfiÛ. Odpolednem
budou provázet dr. Zdenûk âáp
a Martina âápová.
Vstupenky jsou slosovatelné a lze je zakoupit v pokladnû T. J. Sokol Královské Vinohrady
hodinu pfied zaãátkem. DrÏitelé prÛkazÛ ZTP,
ZTP+P a vozíãkáfii mají vstup zdarma.
Text: red, foto: archiv Novin Prahy 2
NEZAPOMENUTELNÁ
TVÁ¤: Akademick˘ malífi
Jaroslav SÛra nám poãátkem fiíjna vûnoval reprodukci své kresby prvního
ãeskoslovenského prezidenta se slovy: „Zanedlouho budeme vzpomínat devadesátého v˘roãí vzniku âeskoslovenska, jehoÏ symbolem je
prezident TomበGarigue
Masaryk... Mûl jsem to
‰tûstí vidût pana prezidenta je‰tû za jeho Ïivota
v Lánech. Jeho podoba
se mi natolik vryla do
pamûti, Ïe jsem tu u‰lechtilou tváfi nakreslil a její
reprodukci Vám zasílám
do novin.“ Za v‰echny
ãtenáfie panu malífii SÛrovi dûkujeme!
Pětaosmdesátiny legendy českého animovaného filmu
V úter˘ 7. fiíjna oslavil 85.
Miroslavem ·tûpánkem. Nezaponarozeniny animátor, scénárista
menutelné jsou i jeho pfiíbûhy pûti
a reÏisér profesor Bfietislav
klukÛ na motivy Trnkovy kníÏky
Pojar. O den pozdûji si navíc
Zahrada. A spolu s J. ·pátou byl
mohl pfiipomenout roãní v˘roãí
profesor Pojar tvÛrcem oblíbesvého jmenování ãestn˘m obného televizního veãerníãku Dá‰eÀãanem Prahy 2 – tohoto ocenûní
ka ãili Îivot ‰tûnûte (1977 – 1979).
se mu na Novomûstské radnici
Bfietislav Pojar je klíãovou
dostalo 8. fiíjna 2007 spoleãnû
osobností ãeského animovaného
s dal‰ími tfiemi osobnostmi.
filmu i v oblasti teoretické – byl
Letos k nûmu pfiibylo je‰tû
jedním ze zakladatelÛ katedry
vysoké státní vyznamenání...
animované tvorby na FAMU
Bfietislav Pojar obdrÏel 28. fiíjna
a jejím prvním vedoucím. Prosadil
2008 z rukou prezidenta repuse v zahraniãí – pracoval napfi. pro
bliky Václava Klause medaili
Kanadsk˘ státní filmov˘ úfiad, kde
Za zásluhy II. tfiídy.
vznikl i jeho poslední loutkov˘ film
Profesor Pojar vÏdy tíhnul
Romance z temnot (1986), a pro
k filmu a v˘tvarnému umûní. UÏ
OSN, kde toãil filmy s protiváleãProfesor Bfietislav Pojar pfiijímá jménem mûstské ãásti Praha 2 gratulaci od
za války zaãínal jako kreslífi
n˘m zamûfiením: Bum (1979)
vedoucí odboru Kanceláfi starostky a vnûj‰ích vztahÛ dr. Jitky Slavíkové
a fázafi v Ateliéru filmov˘ch trikÛ.
a Kdyby (1981), u kter˘ch si sám
Jako animátor stál u zrodu proslulého studia
mezinárodního ocenûní. Jmenujme alespoÀ
dûlal v˘tvarníka. V 90. letech se Bfietislav Pojar
Bratfii v triku a nakonec se stal na ãtyfiicet let
prvotinu O skleniãku navíc (1954), Paraplíãko
vûnoval pfieváÏnû pedagogické ãinnosti, pfii‰el
pfiedním animátorem a reÏisérem Studia Jifiího
(1957), Lev a písniãka (1959), Velryba (1977).
ale také s kombinovan˘m celoveãerním filmem
Trnky – tady vznikla napfi. Perníková chaloupka,
ZaslouÏenou slávu u divákÛ i uznání kritikÛ mu
Mot˘lí ãas (1991). V roce 2006 mûlo premiéru
Spejbl na stopû a také Staré povûsti ãeské
pfiinesla série o dvou ply‰ov˘ch medvûdech od
dílo, na nûmÏ se reÏisérsky podílel: pro loutkov˘
nebo Sen noci svatojánské. Bfietislav Pojar má
Kolína Pojìte, pane, budeme si hrát (1965 –
film Fimfárum 2 na motivy stejnojmenné Werina svém kontû více neÏ 70 kreslen˘ch a lout1967) – nesmrtelnou dvojici stvofiil spolu se scéchovy kníÏky natoãil pohádku Paleãek.
kov˘ch filmÛ, z nichÏ mnohé se doãkaly
náristou Ivanem Urbanem a v˘tvarníkem
Text: red, foto: vin
Velké říjnové čtení v Knihovně na Vinohradech
Smetanka v knihovnû
Dne 6. fiíjna 2008 se na‰e ‰kola zapojila do
akce, kterou pofiádal odbor ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy mûstské ãásti Praha 2 spolu
s Knihovnou na Vinohradech. Z na‰í ‰koly se
vydal prÛvod prvÀáãkÛ – posluchaãÛ smûrem
do knihovny hned po obûdû, kter˘ milé paní
kuchafiky pfiipravily pro nû ten den o chvíli dfiíve.
A v té dobû byli uÏ pfiipraveni na‰i star‰í Ïáci
a kníÏky Karla âapka... Pfiedãítání mal˘m
dûtem v pfiíjemném a útulném prostfiedí
knihovny se úspû‰nû zhostily Sabina Heyová
z 8. b, Julie Janãiãková ze 7. a, Petr Strobach
z 8. a a Johana Bártová z 9. b.
Malí posluchaãi urãitû snáze najdou cestu
ke kníÏkám i do knihovny, velcí ãtenáfii proÏili
radost v okamÏicích, kdy je napjatû poslouchali
prvÀáãci s rozzáfien˘ma oãima. Velké ãtení
pro malé se podafiilo… âtûte taky, pro radost,
pro potû‰ení i pro druhé.
Ivana âerná, Z· Na Smetance
Po‰Èácká pohádka
Pokud chcete zaÏít nûco pfiíjemného,
zajdûte do novû a krásnû upravené knihovny
na Vinohradské ãíslo 69. Na‰e tfiída 5. b tam
byla 6. fiíjna na akci „Velké fiíjnové ãtení“ aneb
„Pocta Karlu âapkovi“. Pfiivítaly nás milé paní
knihovnice a zástupkynû paní starostky dr. Eva
Paulová. A pak se dali na‰i deváÈáci do pfiedãítání Po‰Èácké pohádky. Mnozí ji sice známe,
Foto: ‰ev
a zapomnûtlivého ‰oféra Frantíka... Na závûr
pfiíjemné hodinky v knihovnû dostal kaÏd˘
milou upomínku.
Îáci 5. b, Z· Kladská
Kamenní svědkové minulosti
Úspěšná sezona v Národním domě
S ohlédnutím na úrodu jablek a ofiechÛ, které
nás budou doprovázet zimním obdobím, dívám
se na úrodu kulturních záÏitkÛ v tomto roce.
Konec roku oslavíme vánoãním koncertem
a provoníme plesovou sezonou. VÏdyÈ právû
Vánoãní hvûzda Petry JanÛ se snese z nebe
ve znám˘ch melodiích vánoãních i populárních,
a její jiskfiiv˘ hlas syt˘ barevn˘mi tóny za doprovodu zvoniv˘ch smyãcÛ a harmonie Septetu
Plus Dalibora Kaprase nás nejlépe pfienese do
království klidu, sváteãní nálady a vût‰í blízkosti
jednoho k druhému. Kouzlo zimního období je
odmûnou a jistotou za pfiekotné období jarního
hledání, které jsme v Národním domû na Vinohradech zakonãili koncertem známé skupiny Javory, za letní smr‰È barev, citÛ a cestování, které
jsme vûnovali, alespoÀ v malém, odpoutání se
od reality a zamy‰lení nad na‰í budoucností
prostfiednictvím literární a komiksové soutûÏe
Praha v roce 3094. S poãátkem padání listÛ
jsme zahájili pfiípravy jiÏ XI. roãníku oblíbeného
Festivalu swingové hudby. Tentokrát s pfiedstaviteli ze Slovenska, USA a âech, tak, aby kaÏd˘
festivalov˘ den byl pestr˘ jako podzimní krajina,
vûrn˘ swingové tradici a pfiitom inovaãní ve sloÏení hostÛ. CD novinka z dílny TAKE 6, ktefií
pfiijali pozvání na festival, ukazuje, Ïe nejen
pfiíroda se kaÏdoroãnû vrací ke kofienÛm,
ale i umûleck˘ v˘voj tûch nejúspû‰nûj‰ích
Dûti z Kladské pfii ãtení v Knihovnû na Vinohradech
ale stejnû nás zase pobavila: ... ty potrhlo, Èulpasi, cápku, dromedáre, pytlíku, ... – to jsou
pfiece skvûlé „tituly“ pro zamilovaného
potfiebuje dokázat, Ïe tzv. standard je i pro nû
stále dÛleÏit˘m odrazov˘m mÛstkem a vÛbec
není tak samozfiejmé jeho dokonalé zvládnutí.
Na CD „The Standard“ v podání unikátní ‰estice
TAKE 6 se v‰ak mÛÏeme tû‰it na neobyãejn˘
záÏitek pln˘ jazzové klasiky ve zcela novém
hávu, rozprostfieném s pfiednesovou precizností
a zároveÀ pokorou vÛãi pÛvodním interpretÛm.
Tû‰í nás, Ïe mÛÏeme kaÏdoroãnû v Národním domû na Vinohradech pfiivítat stovky náv‰tûvníkÛ na‰ich kulturních programÛ, vãetnû
v‰ech taneãníkÛ, aÈ uÏ z taneãních kurzÛ ãi
plesÛ nejrÛznûj‰ího charakteru. Jedním z nejoblíbenûj‰ích plesÛ je tradiãnû Reprezentaãní
ples na Vinohradech, kter˘ díky nemalé podpofie mûstské ãásti Praha 2 vÏdy nabízí pestr˘
kulturní i zábavn˘ program. Letos na jafie jsme
mohli uvítat jako hlavního hosta Romana Vojtka,
pfiedtanãení v latinsko-americk˘ch rytmech ãi
stepafiská vystoupení, cel˘m plesem pak znûla
taneãní hudba Orchestru Ladislava Bare‰e. Pro
14. Reprezentaãní ples 20. bfiezna 2009 máme
jiÏ dnes pfiichystanou fiadu skvûl˘ch umûlcÛ.
Snad se budeme moci tû‰it na Orchestr Josefa
Hlavsy, kubánskou skupinu PragaSón, vítûze
taneãních soutûÏí v dospûl˘ch i mládeÏnick˘ch
kategoriích a fiadu dal‰ích. Hlavního hosta si necháme jako pfiekvapení.
Václava Vaníãková
ČRo Regina
NùÎNù TAJEMNÁ NAHOTA: Smart Gallery
·panûlská má tu ãest uspofiádat v˘stavu
profesionální fotografky Petry Skoupilové. Jak
název naznaãuje, jedná se o fotografie Ïensk˘ch aktÛ bez nejmen‰ího náznaku vulgarity.
Petra Skoupilová, fotografka s velmi citliv˘m
v˘tvarn˘m cítûním, vnímá Ïenské tûlo jako
v˘tvor pfiírody. Nehledá modelky s ideálními
mírami, radûji fotí „normální“ holky, tfieba z fiad
sv˘ch kamarádek. V˘stavu „NûÏnû tajemná
nahota“ máte moÏnost nav‰tívit v prostorách
CafeBaru2 ve ·panûlské ulici 2 aÏ do 7. prosince. Více na www.smartgallery.cz. (Na snímku
fotografie nazvaná „Zpytování“.)
nov
Konference EVVO v Praze
Bezstarostná jízda v novém čase
V říjnu jsme prodloužili vysílání dopravního
zpravodajství – aktuální informace z pražské
dopravy slyšíte vždy mezi 7. a 9. hodinou
ranní a nově od října mezi 15. a 19. hodinou.
Zavolejte nám na bezplatnou řidičskou linku
800 900 500. Každý den má jeden z vás
šanci vyhrát pohonné hmoty za 1000 Kč
od společnosti OMV.
V úter˘ 25. listopadu se bude od 8:30 do 17:00
v prostorách magistrátu na Mariánském
námûstí ã. 2 konat konference Ekologická
v˘chova, vzdûlávání a osvûta v Praze. Organizaci zaji‰Èuje asociace ekologick˘ch organizací Zelen˘ kruh a zá‰titu nad ní pfievzal
mûstsk˘ radní Petr ·tûpánek.
Podrobn˘ program najdete na www.zelenykruh.cz. Pro dal‰í informace kontaktujte paní
Renatu Adamovou, [email protected], tel.: 222 518 352.
B˘valá malírna dekorací
Národního divadla
Pfii Apolináfiské ulici stojí
v fiadû za sebou soubor budov
ãp. 438, nûkdej‰í malírna a sklady
dekorací Národního divadla. Na
pozemku b˘vala ‰kola ãp. 437
a pozdûji i dÛm U Zlatého slunce.
Stával tady téÏ pansk˘ dÛm Na
Kosti s malou vinicí patfiící Janu
Sixtovi z Ottersdorfu. Jmenované
objekty byly na pfielomu 19. a 20.
století zbofieny a na jejich místû
bylo podle projektu architekta
K. Skopce vystavûno skladi‰tû
Pohled do malírny
Foto: archiv autorky
a dílny Národního divadla. Celném mal˘m elektromotorem. Takto pfiipravené
kové náklady ãinily 320 000 korun a hradil je
plátno se napínalo pfiímo na podlahu a opatfiozemsk˘ v˘bor. V roce 1921 byla je‰tû ve dvofie
valo se základním kfiídov˘m nátûrem. Malífii
postavena truhlárna a o ‰est let pozdûji garáÏ.
pfiistupovali k plátnu s vozíkem, na kterém mûli
Divadelní dekoraãní umûní je svébytnou disnádoby s barvami a uprostfied paletu na pfiíciplínou a od nepamûti se mu vûnovalo i mnoho
padnou mixáÏ. ·tûtec mûl dlouhou násadu,
v˘znaãn˘ch mistrÛ malífiského ‰tûtce. ¤eãeno
neboÈ umûlci pracovali vzhledem k rozmûrÛm
mluvou z pfielomu 19. a 20. století: „První a nejvznikající dekorace témûfi v˘luãnû ve stoje. RozdÛleÏitûj‰í souãástí umûní scénického jsou
mûrovû odpovídala i pravítka, kruÏítka a dal‰í
divadelní dekorace, jimiÏ umûní malífiské má
pomÛcky. SvÛj postup si mohli kontrolovat
vzbuditi v diváku co moÏno úplnou ilusi a zároz v˘‰ky galerie, tedy asi ze ãtyfi metrÛ.
veÀ pro divadelní hru utvofiiti správné a nálaHotová plátna se pak v truhlárnû napnula
dové dûji‰tû. ReÏie divadelní klade hlavní váhu
a pfiibila na rámy, pfiípadnû se pfiidaly rÛzné
na pfiesnû slohovou, dobovou i náladovou
stupnû ãi dal‰í trojrozmûrné detaily. Rámy
úpravu scény, na kterou by nejradûji kus skudostaly inventární ãísla a uskladnily se. V pfiíteãnosti pfienesla.“ Dodejme, Ïe v˘tvarníci, ktefií
padû potfieby je do divadla pfieváÏely zpoãátku
se tvorbou divadelních dekorací zab˘vali, museli
koÀské povozy, pozdûji traktor na speciálních
mít i znalosti architektonick˘ch slohÛ a jejich
dlouh˘ch vozech.
detailÛ a také museli perfektnû ovládat perâern˘ den pro malírnu a sklady dekorací
spektivu.
Národního divadla nastal 14. února 1945
Právû nové budovy pfii Apolináfiské ulici
s náletem spojeneck˘ch letadel na Prahu – objekt
vytváfiely ideální podmínky. Malífiská síÀ mûfiila
byl zasaÏen zápalnou bombou a cel˘ vyhofiel.
360 m2, galerie v ní 225 m2, takÏe tam bylo
Byla zniãena díla prvního v˘tvarníka Národního
moÏné souãasnû pracovat na tfiech prospekdivadla Roberta Holzera, ale i práce Hynaisovy,
tech. Souãástí objektu byl i malífisk˘ ateliér,
Îení‰kovy a jejich neménû slavn˘ch následovtemná komora pro fotografy a dal‰í pfiíslu‰enníkÛ. Nazmar pfii‰lo mnoho tisíc kusÛ dekorací.
ství. Vzhledem k velkému mnoÏství hofilav˘ch
Po válce byla v˘roba dekorací pfiemístûna
látek, jako jsou barvy, plátna, dfievûné kondo budovy pfii Vinohradské ulici ã. 117, b˘vastrukce a podobné materiály, byl objekt stavûn
l˘ch ãetnick˘ch kasáren, kde do té doby mûla
tak, Ïe se skládal z celé fiady ohnivzdornû
na‰e první scéna pouze sklady. Budovy pfii
od sebe oddûlen˘ch místností. Navíc zde byl
Apolináfiské ulici byly opraveny a dodnes slouÏí
poÏární vodovod.
skladov˘m úãelÛm pro dekorace. Je zde téÏ
V poãátcích existence malírny se divadelní
soustfiedûna autodoprava Národního divadla.
dekorace malovaly klihov˘mi barvami na reÏné
Eva Hrube‰ová
lnûné plátno. To se se‰ívalo na stroji pohánû-
11_2008:NP2_
30.10.2008
13:45
Stránka 7
Děti hyperaktivní, s SPU a se zkušeností
s duševním onemocněním ve věku
6 – 15 let z celé ČR.
Termín: 28. 2. – 7. 3. 2009.
Místo: Horská chata Zvonice, Kořenov.
Kontakt: I. Dovinova 731 582 100
www.osjesterka.cz
PSACÍ STROJE – OPRAVY
Tel.: 241 412 507
INFOLINKA „ULICE PRAHY 2“
funguje bezplatně na tel.:
800 879 222
e-mail: [email protected]
Oznámení
★1. Čarodějnický obchod Praha ★
Jindřišská 7, Praha 1 Máte problém?
Láska, peníze, zdraví: Rada i pomoc.
Tel.: 605 852 123, 224 210 025
www.carodejnice.com
NP2/52/2008
NP2/73/2003
NP2/47/2008
NP2/13/2008
NP2/50/2008
NP2/26/2007
Oznámení
PŮJČÍM VŠEM
Tel.: 605 541 204
www.rychle-peníze.cz
NP2/3/2008
přijme muže či ženu na pozici
pracovník přímé obslužné péče
v sociálních službách (pečovatel/ka
nebo sanitář/ka) pro pečovatelsko
ošetřovatelská lůžka. Nástup ihned.
Podrobnosti: Bc. Miluše Kafková
Tel.: 222 513 244, 737 037 789
NP2/28/2008
Tel.: 608 446 643, 606 556 547
KUPON
Pokud vystřihnete tento kupon,
můžete se zdarma zúčastnit akce
s charitativním cílem
DĚTI DĚTEM
K VÁNOCŮM
Koná se 30. 11. 2008 od 14:30
ve velkém sále T. J. SOKOL PRAHA
Královské Vinohrady, Polská 1
✂
NP2/79/2007
Případné informace získáte
na tel.: 603 700 557
Oznámení
Vystřižený kupon bude vyměněn
za volnou vstupenku.
NP2/49/2008
Oznámení
ZIMNÍ TÁBOR
PRO DĚTI S ADHD
NP2/20/2007
Malířské a lakýrnické práce
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PRAHA 2, MÁCHOVA 14
NP2/51/2008
NP2/44/2008
NP2/38/2008
NP2/45/2008
NP2/38/2006
NP2/36/2008
NP2/20/2005
strana 7
11_2008:NP2_
30.10.2008
13:45
Stránka 8
strana 8
Novomûstská radnice
● Ve v˘stavních prostorách Novomûstské radnice bude od 6. do 30. 11. pod názvem Brány
54 otevfiena v˘stava obrazÛ, grafiky a soch
ãlenÛ Nového sdruÏení praÏsk˘ch umûlcÛ. Je
pfiístupna kaÏd˘ den kromû pondûlí od 10:00
do 18:00. ● V Galerii ve vûÏi, kam je vstup
z Vodiãkovy ã. 1/3 pfies Galerii Novomûstské
radnice, mÛÏete aÏ do 14. 11. nav‰tívit v˘stavu
skupiny nesly‰ících fotografÛ Jako vejce
vejci? Podrobnosti na www.novomestskaradnice.cz.
NKP Vy‰ehrad
● V¯STAVY (Galerie Vy‰ehrad): Dravovûda,
fotografie a videoinstalace studentÛ Akademie
v˘tvarn˘ch umûní Davida Helana a Jitky Nesnídalové (23. 10. – 17. 11.). Obrazy Bedfii‰ky
Znojemské (20. 11. – 21. 12.). ● KOMORNÍ
SÁL STARÉHO PURKRABSTVÍ (od 19:00):
Ridina Ahmedová, koncert pro jednu Ïenu
a mnoho jejích hlasÛ, World Music (13. 11.).
Ars Nova Ensemble, hudba doby LucemburkÛ, Early Music (27. 11.). Odpolední
pohádky (od 15:00): O panence, která tence
plakala (9. 11.), Jak se hledají princezny
(16. 11.), O udatném ·paldíkovi (23. 11.),
O perníkové chaloupce (30. 11.). ●
www.praha-vysehrad.cz.
Muzeum Policie ČR
Odpoledne pro dûti (od 14:00): Raf a ≈af
na cestách (5. 11.), Pohádkov˘ semafor
(12. 11.), Auto‰kolka (19. 11.), Pohádky
kolem kfiiÏovatky (26. 11.). ● V˘stavy:
Kriminalistika proti zloãinu, v˘stava k 50.
v˘roãí Kriminalistického ústavu Praha
(4. 11. – 30. 6.). Kriminalistick˘ kabinet
1954 – 1970, v˘stava ze sbírek muzea
(7. 10. – 31. 12.). Mûstská policie oãima
dûtí, dûtské kresby ze stejnojmenné v˘tvarné
soutûÏe (21. 11. – 21. 12.). Vysoké ambice,
obrazy Ronalda Waltera (24. 10. – 7. 11.).
Stálé v˘stavy: Ochrana osob a majetku.
Prostituce staré Prahy. Nová expozice
Hasiãského záchranného sboru âeské
republiky Ochrana obyvatelstva. Otevfieno
dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00,
tel.: 974 824 862. ● Akce: Svátek meãe
KATANA MATSURI s bohat˘m doprovodn˘m
programem za úãasti âs. – japonské
spoleãnosti (8. 11., 9:00 – 17:00). Pietní akt,
uctûní památky obûtí kriminality (26. 11.
od 14:00). ● Podzimní koncert: PraÏsk˘
dechov˘ kvintet a hosté, na programu
J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven
(12. 11. od 17:00). ● Filmov˘ ãtvrtek
(od 17:00): Sirotãinec, mexicko-‰panûlské
drama o tajemném pátrání po ztraceném
synovi (20. 11.). ● www.mvcr.cz/muzeum.
Ve které ulici mûstské ãásti Praha 2
stojí dÛm U Lípy?
VáÏení ãtenáfii,
v fiíjnovém ãísle jsme hledali památník tragické události z 28. fiíjna 1939, kter˘ pfiipomíná
dvû obûti stfielby: Václava Sedláãka a Jana
Opletala. Nachází se na ohradní zdi foniatrické
kliniky V‰eobecné fakultní nemocnice v Îitné
24. Dárek za správnou odpovûì zasíláme
L. P‰eniãné ze Salmovské ul., M. Pospí‰ilové
z Prahy 3 a M. Procházkovi z Podskalské ul.
Fotosoutěž
Detail fasády na nové soutûÏní fotografii
ukazuje, Ïe vchod hledané budovy zdobí
statn˘ orel. Díky tomu, Ïe dÛm zvan˘ U Lípy
stojí v pomûrnû ‰iroké ulici, mÛÏe chodec spatfiit jeho prÛãelí v celém rozsahu. Na druhou
stranu v‰ak tato frekventovaná komunikace má
lví podíl na tom, Ïe fasáda je poznamenána
smogem. Vysok˘ portál domovního vchodu má
po obou stranách pilastry.
Znaãnû vysoké jsou i dfievûné vchodové
dvefie s nadsvûtlíkem, nad nimiÏ je oblouk
zdoben˘ ‰tukaturami. Na jeho vrcholu sedí
ZOUBKOVA HYGIE: První etapa rekonstrukce
dûkanátu 1. LF UK, v˘ukov˘ch prostor Ústavu
lékafiské biochemie a Stomatologické kliniky
v Katefiinské 32, byla ukonãena 15. 10. 2008.
Souãástí slavnostního otevfiení se stalo odhalení sochy Hygie – byl pfii tom autor díla,
ak. sochafi Olbram Zoubek.
Text a foto: len
obranný
fotbalový
zákrok
2. část
tajenky
chyba
slovenská
předložka
římsky
999
vytýčená
cesta
Evropan
vidiny
úder
sokolský
sraz
st. lyžař.
pozdrav
jedlá
houba
trnitý keř
anglické
univerzitní město
předložka
Dopis z náměstí Míru XIII
UÏ pfies t˘den pfiem˘‰lím o Kunderovi. Jeho
knihy mû provázely cel˘m Ïivotem, od dávn˘ch
Smû‰n˘ch lásek aÏ po ty nejnovûj‰í novelky,
Slowness a Identity. Kdoví, jestli Kundera je‰tû
nûkdy dá k jejich ãeskému pfiekladu svolení –
teì urãitû ke své rodné vlasti zrovna velké sympatie necítí. âe‰tí ãtenáfii jsou ke Kunderovi ambivalentní, ale moÏná si plnû neuvûdomují to, Ïe
jeho podíl na diskreditaci komunismu je srovnateln˘ s vlivem SolÏenicyna. Od sedmdesát˘ch
let totiÏ jeho romány hltaly miliony mlad˘ch lidí
po celém svûtû. Kauza udání Miroslava Dvofiáãka ve mnû vzbuzuje hlavnû smutek – z toho,
jak stra‰liv˘m zpÛsobem poznamenal komunismus tolik ÏivotÛ, a zároveÀ z toho, jak ãasto
a rádi v této zemi pran˘fiujeme a kamenujeme
ty, ktefií to nûkam dotáhli, ktefií mají úspûch, ktefií
nás proslavili.
Pfii pfiem˘‰lení o bol‰evick˘ch hrÛzách jsem
se minulé dny vracela i do svého dûtství
a raného dospívání. Mûla jsem ‰tûstí, Ïe jsem
se narodila pozdûji neÏ Kundera a Ïe Ïádn˘
z m˘ch ãetn˘ch pfiíbuzn˘ch neskonãil ve vûzení.
Ale i kdyÏ mû komunistická vize nikdy neoslovila,
pfiece jen mi nûjakou dobu trvalo, neÏ jsem
pochopila nemorálnost a zloãinnost tohoto
systému.
ÚtrÏkovitû se mi vybavuje proces se Slánsk˘m – jak rodiãe poslouchají rádio a nevûfiícnû
kroutí hlavami a fiíkají, Ïe to snad není moÏné.
Pak mám pár „politick˘ch“ vzpomínek ze 14.
jedenáctiletky na námûstí Míru, dnes Arcibiskupského gymnázia. V sedmé tfiídû mû jednou
úplnû rozjafiilo, kdyÏ profesor biologie ·enfeldr
ráznû prohlásil, Ïe lysenkovské v˘klady v uãebnici jsou nesmysl. V‰ichni jsme vycítili, Ïe ru‰tináfika Skripniková a dûjepisáfi Sádra,
obãansk˘m jménem Smékal, pfiíli‰ kladn˘ pomûr
k lidovû demokratickému zfiízení (neboli klapolides) nemají. Pár profesorek se sice ke komunismu hlásilo, ale byly to dobré uãitelky, a tak
jsme jim to nemûli za zlé. Zato literární v˘klady
ãe‰tináfiky ·imonové byly tak odpornû ideologické, Ïe jsem si romány a básnû autorÛ
v na‰ich osnovách ãetla s pfiedstihem, aby mi je
totálnû neznechutila. Na podzim 1956 pfii‰la
jednou do tfiídy, v tûÏkopádn˘ch ãern˘ch stfievících s tlust˘mi podpatky, a oznámila, Ïe
v Maìarsku byla potlaãena kontrarevoluce,
a zaãala tleskat. Na‰e tfiída, 9. A, pfiijala oznámení mlãky a bez potlesku.
Brzy nato jsem definitivnû do‰la k závûru, Ïe
komunismus je zaloÏen˘ na lÏi a nenávisti,
a rozhodla jsem se, Ïe se nikdy na tomto lhaní
nebudu podílet.
Jifiina Rybáãková
Památník obûtí z 28. 10. 1939 je umístûn
v Îitné 24
Zájemci o praktickou v˘uku fieãnického
umûní se mohou zúãastnit 8. 11. intenzivního
kurzu Umûní mluvit. Pfiedná‰ka u pfiíleÏitosti
Mezinárodního dne filozofie, kam je vstup voln˘,
se bude konat 11. 11. Bezplatná prezentace
kurzu pro zájemce o srovnávací filozofii
V˘chodu a Západu je pfiipravena na 24. 11.
Kodexy samurajÛ, AztékÛ a rytífisk˘ch fiádÛ
pfiedstaví pfiedná‰ka Kodexy cti, kterou mÛÏete
nav‰tívit 25. 11. Pro studenty a seniory sníÏené
vstupné. Ve stfiedu 26. 11. se bude konat od
19:00 v sídle asociace ve Var‰avské 19 Den
otevfien˘ch dvefií.
Více na www.akropolis.cz.
red
1. část německy zámořská
vršek
předložka
místnosti tajenky „země“
velmoc
anglicky
„starý“
Fejeton
Novinky v Nové Akropoli
Program Kina MAT
Kino Mat (Karlovo nám. 19) bude v listopadu
promítat napfi. americk˘ muzikál Mamma Mia
a polské drama KatyÀ, z domácí produkce
komedii Nestyda nebo dramata Dûti noci a Malé
oslavy. Pro dûti je pfiipraveno pohádkové pásmo
Perníková chaloupka a klasická pohádka ·ílenû
smutná princezna. Podrobnûj‰í informace
na www.mat.cz.
mohutn˘ orel s velk˘mi drápy. Ten sv˘mi kfiídly
nejen podpírá balkon s balustrádou v prvním
patfie, ale skr˘vá pod nimi je‰tû dva leÏící
andílky. Orel tak supluje funkci AtlantÛ,
sochafisk˘ v˘tvarn˘ prvek podpírající nûkteré
drobné architektonické ãásti, které známe
z prÛãelí mnoh˘ch historick˘ch palácÛ a domÛ.
Celé domovní prÛãelí je velmi zdobné. Najdeme tady putti (drobná nahá dûtská postava),
maskarony (plastick˘ motiv v podobû lidské
tváfie), vázy i kartu‰e. DÛm má osm okenních
os, ve zv˘‰eném pfiízemí ãtyfii. Na obloukové
atice drÏí v objetí dva andílci svazek lipov˘ch
vûtví s kvûty. Tento detail upozorÀuje nejen na
název domu, ale i na skuteãnost, Ïe v minulosti
ulicí vedla lipová alej.
Listopadová soutûÏní otázka proto zní:
Ve které ulici mûstské ãásti Praha 2 stojí dÛm
U Lípy? Odpovûì zasílejte po‰tou na adresu
ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20,
120 39 Praha 2 nebo na e-mailovou adresu
[email protected], a to nejpozdûji do
19. 11. U odpovûdí posílan˘ch e-mailem uvádûjte kromû jména také svoji po‰tovní adresu,
na kterou bychom vám mohli zaslat pfiípadnou
v˘hru.
Text: Eva Hrube‰ová/van, foto: hru
špice
propagační akce
škůdce
šatníku
plošná
míra
iniciály
Bartošové
odplácet
nádoba
u studny
umělý
jazyk
podmíněné držby
půdy
domácnost
Dne 16. 11. 1893 se konala ustavující schÛze Athletic Clubu (viz tajenka), kter˘ dnes fotbaloví
fanou‰ci znají jako AC Sparta Praha. V roce 1906 hráãi poprvé oblékli po vzoru lond˘nského Arsenalu
rud˘ dres, kter˘ doplnili o velké „S“ na pfiedním dílu. Krátce po první svûtové válce vznikl t˘m, podle nûhoÏ
se pozdûji zaãalo celému období dvacát˘ch a tfiicát˘ch let fiíkat „Îelezná Sparta“. Tajenku posílejte na
po‰tovní adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem na
[email protected], nejpozdûji do 19. 11. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: Pod Emauzy.
Vylosovanému v˘herci, Mgr. R. Grametbauerovi z Koperníkovy ul., zasíláme dárek.
● Divadlo U HasiãÛ (¤ímská 45) bude
8. 11. mj. hrát komedii od A. Watkina Co v detektivce nebylo. Premiéra hry Blázinec v 1. poschodí je pfiipravena na 24. 11. Pfiedstavení
zaãínají od 19:00. Vefiejné sobotní nahrávky
rozhlasového pofiadu Tobogan se konají
8., 22. a 29. 11. (od 11:00). Více na
www.cbox.cz/divadlouhasicu.
● V Institutu Cervantes (Na Rybníãku 6) je
od 1. 10. do 14. 11. vefiejnosti pfiístupná zajímavá v˘stava Palomy Navares, nazvaná Del
alma herida (Z ranûné du‰e). Umûlkynû,
inspirovaná literárním svûtem, opûvuje ve
vizuálnû zvukové básni svobodné my‰lení,
samotu, bláznovství, lásku a smrt. Expozice
je otevfiena od pondûlí do pátku od 13:00 do
18:00. Více na http://praga.cervantes.es.
● V Balbínovû poetické hospÛdce (Balbínova 6) mj. vystoupí 10. 11. Ivan HLAS TRIO,
21. 11. se mÛÏete pfiijít podívat na Botafogo
Jana Jiránû z divadla Ypsilon, 23. 11. pfiedvede Balbínova poetická divadelní spoleãnost
pfiedstavení Vfiel˘ cit od Ilfa a Petrova. Písniãky zpodtaláru pfiedstaví 26. 11. Ivo Jahelka.
Zaãátky pofiadÛ ve 20:00. Podrobnosti
na www.balbinka.cz.
● V Salmovské literární kavárnû (Salmovská 16) od 19:30 vystoupí 5. 11. kapela PraÏec s novodob˘mi trampsk˘mi písniãkami
nebo 14. 11. skupina MARW s lidovou hudbu
Irska a Bretanû. Ester Koãiãková a Kateryna
Kolcová pfiedvedou 11. a 25. 11. od 20:00
komorní pseudomuzikálek Úklid – Prybyrannja. Více na www.salmovska.cz.
● V˘stava Filipa Turka KRYPTONORMAL,
zahájená 28. 9. v prostoru tranzitdisplay
(Dittrichova 9/337), bude pfiístupna do 23. 11.
Otevfiena je v úter˘ aÏ nedûli od 12:00
do 18:00. Více na www.tranzitdisplay.cz.
● Ve Vald‰tejnském paláci (Vald‰tejnské
nám. 4) byly otevfieny v záfií dvû zajímavé
v˘stavy: první, umístûná v historick˘ch prostorách, se jmenuje Léta nadûje a zklamání:
je zamûfiena na leto‰ní „osmiãkov˘ rok“.
Druhá, Na cestû k samostatnosti, pfiedstavuje
ve v˘stavní síni vznik âeskoslovenska do roku
1918. Obû v˘stavy budou otevfieny do 23. 11.
Dal‰í podrobnosti na www.senat.cz.
● V Muzeu hl. m. Prahy (Na Pofiíãí 52) byla
1. 10. otevfiena v˘stava Adolf Loos – dílo
v ãesk˘ch zemích, která prezentuje práce
tohoto brnûnského rodáka a v˘znamného
rakouského architekta v Praze, Brnû a v Plzni
z období 1900 – 1933. MÛÏete ji nav‰tívit
do 5. 4. 2009.
HUDEBNÍ DOSTAVENÍâKA: Podzimní sezonu podveãerních koncertÛ v Gröbeho vile v Havlíãkov˘ch sadech zahájil ve stfiedu 15. fiíjna Dixieland 1. lékafiské fakulty Univerzity Karlovy. V interpretaci zpûvaãky Darji Kuncové zaznûly slavné tradicionály jako St. Louis Blues, Georgia on My
Mind, When the Saints Go, Maryland a mnoho dal‰ích. Pfií‰tí z koncertÛ se koná 12. listopadu
od 19:00 a vystoupí na nûm harfenistka Katefiina Englichová a violistka Jitka Hosprová. Vstupenky jsou (do vyãerpání zásob) k dispozici v informaãní kanceláfii ÚMâ Praha 2 na nám. Míru 20.
Text: len, foto: csi
Swingové hodování v Národním domě
V polovinû listopadu se do Prahy
chystá svûtoznámá skupina ze Spojen˘ch státÛ americk˘ch, která je souãasnou absolutní ‰piãkou mezi
vokálními tûlesy v kategoriích jazzové,
populární i duchovní tvorby. DrÏitelé
sedmi cen Grammy Award a autofii
dvanácti CD, která vÏdy vstoupila na
trh s pfiekvapivû novou, je‰tû lep‰í
úrovní hudebních aranÏmá, dokonalou
intonací, rytmickou hravostí a nadsázkou v harmonii, zavítají na XI. Festival
swingové hudby v poslední den,
15. 11. 2008. ¤eã je o jedineãné originální ‰estici ãern˘ch zpûvákÛ TAKE 6.
Na nové nahrávky v souãasnosti nejsledovanûj‰í vokální skupiny ãekají posluchaãi s velkou netrpûlivostí. Jejich
Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers
úãast na tomto jiÏ tradiãním festivalu
posouvá laÈku pomyslného Ïebfiíãku nabídky
od standardÛ aÏ po úplné novinky. Druh˘m
hudebních produkcí zase o nûco v˘‰e. Zatímco
reprezentantem slovenského swingu bude
loÀská náv‰tûva The Manhattan Transfer zpÛJuraj Barto‰. Skvûl˘ trumpetista takfika universobila pfietlak v útrobách nejvût‰ího Majakovzálního vyuÏití od swingu, jazzu a taneãních
ského sálu Národního domu na Vinohradech
standardÛ aÏ po interpretaci klasické hudby
a úspûch koncertu se je‰tû dlouho pfiipomínal
v fiadách symfonick˘ch tûles v Národním domû
v médiích i mezi vefiejností, leto‰ní vystoupení
vystoupí jako leader Bratislava Hot SerenaTAKE 6 je pfiíslibem pfiinejmen‰ím stejnû
ders. BHS jsou na poli swingu jako doma.
silného záÏitku. Zahájení koncertu se ujme
Zamûfiují se na inovaãní pfiístupy k pÛvodním
populární ãeské vokální tûleso Spirituál Kvintet.
První den festivalu patfií swingové éfie v nejãist‰í podobû. Vystoupí vynikající jazzová formace Polydor Jazz Sextet, která doprovodí
zpûvaãku Evu Emingerovou-Dostálovou. Její
jméno je úzce spjato s neb˘vale zajímavou
altovou barvou hlasu, s precizním pfiednesem
a velkou dávkou jazzového improvizaãního
cítûní. Ve druhé polovinû veãera se na pódiu
rozprostfie Ondfiej Havelka a jeho Melody
Makers, ktefií nemohou na Ïádném swingovém
Laco Deczi
festivalu chybût. Tradiãnû se tak mÛÏeme tû‰it
na autentické provedení hudebních originálÛ
skladbám zlaté éry swingu a vytváfiejí oÏivová20., 30. aÏ 50. let dvacátého století, vãetnû
ním pÛvodních hitÛ úÏasnou atmosféru plnou
elegantních choreografick˘ch prvkÛ a sólov˘ch
gentlemanÛ a krásn˘ch dam.
v˘stupÛ jednotliv˘ch ãlenÛ orchestru.
Festival doprovází v˘stava fotografií na
Druh˘ festivalov˘ den je vûnován sloventéma „Jazz, swing a jeho promûny“ – k vidûní
sk˘m interpretÛm, které tentokrát zastupuje
je kaÏd˘ festivalov˘ den od 13. do 15. 11. 2008
dnes jiÏ americká hvûzda slovenského pÛvodu
bezmála dvû hodiny pfied zaãátkem koncertÛ.
Laco Deczi za doprovodu Celula New York.
I jedenáct˘ roãník Festivalu swingové hudby
Osobnost, jakou je Laco Deczi, není nutné
probíhá za podpory mûstské ãásti Praha 2.
pfiedstavovat. MÛÏeme jen potvrdit, Ïe se stále
Pfiijmûte pozvání a vychutnejte si skvosty
tû‰í v˘borné du‰evní, fyzické a zejména interjazzového hudebního svûta v Národním domû
pretaãní kondici. Na Festivalu swingové hudby
na Vinohradech.
vystoupí se sv˘m osobit˘m podáním jazzu
Text: vva, foto: archiv Národního domu
Mûsíãník obãanÛ mûstské ãásti Praha 2. Vydává Úfiad mûstské ãásti Praha 2 pod reg. ã. MK âR E 12 404. Roãník 10, ãíslo 11. Vychází 12 x roãnû. • Redakãní rada: pfiedseda – TomበJubánek • Jana Babická • Mgr. Michaela Marksová • RNDr. Radim Perlín
• Ivo Slavík • Mgr. Jan Stoss • Michal Uhl • tajemnice – Mgr. NadûÏda Vandurková. • Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová • Adresa redakce: ÚMâ Praha 2, 120 39 Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: 236 044 119, 236 044 182, e-mail:
[email protected], internet: www.praha2.cz). • Za vûcnou správnost pfiíspûvkÛ odpovídají autofii. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. • Pfietisk je povolen s vûdomím redakce. • Uzávûrka pfií‰tího ãísla: 19. 11. 2008, expedice 2. 12. 2008.
• Mûsíãník slouÏí k informování obãanÛ Prahy 2, není periodikem Ïádného politického subjektu. • Grafické zpracování zaji‰Èuje AMOS Typografické studio s. r. o. • Tisk: MoraviaPress, a. s. • Distribuce: âeská po‰ta, s. p. • Náklad: 30 000 v˘tiskÛ.

Podobné dokumenty

Suchdolské listy - Městská část Praha

Suchdolské listy - Městská část Praha Real s.r.o. a souhlasila se závěrečným vyúčtováním provedených prací (zejm. dodatečné požadavky hygieny a hasičů – vzduchotechnika v ordinaci, nehořlavá podlaha na půdě, navýšený rozsah úprav chodn...

Více

2015-01 zpravodaj leden

2015-01 zpravodaj leden kter˘ na‰e mûsto potfiebuje. KaÏd˘ z nás mÛÏe svou radou, doporuãením i pochvalou hotelu pomoci, protoÏe, ãím vût‰í klientelu hotel bude mít, tím se hotelu bude lépe dafiit a nebude potfieba Ïádat o ú...

Více

Nadační listy č. 14: červenec-srpen 2009

Nadační listy č. 14: červenec-srpen 2009 Národního divadla pan Milan Macků, který by letos oslavil 85. narozeniny. Když mi to jeho paní volala, vzpomínala, jakou měl vždy její manžel z těch nadačních setkání radost, jak se na ně těšil, že...

Více

Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích

Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích tricky uspofiádané po jeho stranách. Kolmá pfiíãná osa hlavního nástupu do zámku, orientovaná od západu pfies rozlehl˘ hospodáfisk˘ dvÛr, byla na v˘chodû zdÛraznûna monumentální alejí a smûfiovala na v...

Více

OKNO č. 7-8 2008

OKNO č. 7-8 2008 vyhlášku města Oslavany č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v té podobě, v jaké je předložena na jednání zastupitelstva města. 38. Program návštěvy delegace z ...

Více

časopis Clinamen, číslo 10

časopis Clinamen, číslo 10 téhoÏ léku, které ov‰em mají daleko k originálu. K tomuto kroku pfiistupujeme i my, kdyÏ musíme na‰e ãtenáfie upozornit na to, Ïe se mohou setkat s v˘robkem, kter˘ není totoÏn˘ s tím, co produkujeme ...

Více

Untitled - i-classical.com

Untitled - i-classical.com The story of a set of variations... It was towards the end of the 1980s that Raphael Wallfish during a lesson at some master classes brought to my attention the existence of another – the composer’...

Více

Z nevýhody výhoda - Skauting pro všechny

Z nevýhody výhoda - Skauting pro všechny oddílů, se snažíme o to, aby znevýhodnění nebyla pro skautské vedoucí něčím neznámým, čeho by se měli obávat. Chceme, aby se práce s dětmi se specifickými potřebami stala přirozenou součástí fungov...

Více

Mrákotín 2011_str.25

Mrákotín 2011_str.25 vytáhnout. Po poãáteãních, trochu rozpaãit˘ch v˘konech jsme se rozehráli a pokraãovali v sérii bez poráÏky. V leto‰ním roce ‰la úroveÀ nûkter˘ch t˘mÛ znatelnû nahoru, a proto kaÏd˘ dobr˘ v˘sledek j...

Více

Restartovat nahrávání souboru

Restartovat nahrávání souboru Je plachá, utíká rychle z dosahu hluku nebo otřesů způsobených chůzí. Útočí, jestliže se cítí ohrožena. Po zakousnutí dvěma zuby může vypustit do kůže a podkoží jed. Nepatří mezi hady, jejichž uštk...

Více