Slovníček pojmů AJ

Komentáře

Transkript

Slovníček pojmů AJ
Slovníček pojmů AJ
Česky
Břicho
Mateřské oddělení
Absence
Akomodace
Aktivita
Činnost
Aktualita
Akutní
Akutní příjem
Polohování
Administrativní příjem
Příjem
Příjmová diagnóza
Pálení
Dospělý člověk
Afektivní stav
Stárnutí
Agenda
Činidlo
Agresivní
Pomůcka
Pomoc
Albumin
Alkohol
Algoritmus
Alergie
Amnéza
Amputace
Analgetika
Analýza
Anatomie
Anestezie
Angina pectoris
Kotník
Anorexie
Nechutenství
Anoxie
Antropometrické měření
Antidiabetika
Antigen
Antihypertenziva
Anticholinergika
Anxyolitila
Anglicky
A
Abdomen
abscissin
Absence
Accommodation
Activity
Activity
Actuality
Acute
Acute intake
adjust
Administrative income
admission
admitting diagnosis
ador
Adult
Affective state
ageing
Agenda
Agent
Agressive
aid
aid, assistence, help
Albumin
Alcohol
Algorithm
Allergy
Amnesia
Amputation
Analgesics
Analysis
Anatomy
Anesthesia
Angina pectoris
ankle
Anorexia
anorexia
Anoxia
Anthropometric
measurements
Antidiabeticis
Antigen
Antihypertensives
Anticholinergics
Anxyolitiks
Německy
r Bauch
e mütterliche Abteilung
e Abwesenheit
e Untekunft
e Aktiviät
e Tätigkeit
e Wirklichkeit
akut
e akute Einnahme
Positionieren
s administrative Einkommen
e Aufnahme
e Aufnahmediagnose
s Brennen
r Erwachsene
r affektive Zustand
s Altwerden
e Agenda
s Reagens
aggressiv
s Hilfsmittel
e Hilfe
Albumin
r Alkohol
r Algorithmus
e Allergie
e Anamnese
e Amputation
s Analgetikum
e Analyse
e Anatomie
e Anästhesie
e Angina Pectoris
r Knöchel
e Anorexie
e Anorexie
e Anoxie
e anthropometrische Messung
e Antidiabetica
s antigen
e Antihypertenziva
e Anticholinergica
e Anxyolitika
Aorta
Apatie
Apertura
Apnoická pauza
Aparát
Podpaží
Arytmie
Arytmický
Arterie
Tepna
Artritida
Aspekt
Napadení personálu
Asertivní
Asertivita
Kompenzační pomůcky
Konpenzační pomůcky
Astma
Ateroskleróza
Atonie
Ošetřující lékař
Auskultace
Poslech
Auskultační
Autorizace
Automaticky
Pitva
Kojenec
Bakterie
Bariéra
Koupání
Lůžko
Palec
Biochemické údaje
Biochemické vyšetření
Biologické faktory
Biologie
Rodné číslo
Aorta
Apathy
Aperture
Apnoe pause
Apparatus
armpit
Arrhythmia
Arrhythmic
Artery
artery
Arthritis
Aspect
Assault staff
Assertive
Assertiveness
Assistive devicest
Assistive devicest
Asthma
Atherosclerosis
Atony
attending physician
Auscultation
auscultation
Auscultatory
Authorization
Automatically
autopsy, dissection
B
baby
Bacteria
Barrier
bathing
bed
big toe, first finger
Biochemical data
Biochemical test
Biologocal factors
Biology
Birth Number
Puchýř
Krevní obraz
Obraz
krevní proud
Krevní tlak
Céva
Tělesná teplota
Tělesná hmotnost
blister, papula
blood count
blood count
blood flow
blood pressure
Blood-vessel
body temperature
body weight
e Hauptschlagader
e Apatie
e Appretur
e apnoische Pause
s Apparat
e Achsel; e Achselhöhle
e Arrhythmie
arrhytmisch
e Arterie
e Arterie
e Arthritis
r Aspekt
r Personalbefall (nemocí)
assertiv
e Assertivität
e Kompensationshilfsmittel
e Kompensationshilfsmittel
s Asthma
e Atherosklerose
e Atonie
r behandelnde Artz
s Abhören
e Auskultation
auskultatorisch
e Autorisation
automatisch
e Obduktion, e Sektion
r Säugling
e Bakterie
e Barriere
s Bad / das Baden
s Bett
r Daumem, e große Zehe
e biochemischen Daten
e biochemischen Teste
e biologischen Faktoren
e Biologie
e Identifikationsnummer /e
Geburtsnummer
e Blase
s Blutbild
s Bild
r Blutstrom
r Blutdruck
s Blutgefäß
e Körpertemperatur
s Körpergewicht
Chlapec
Bradykardie
Multidisciplinání obor
Dech
Dýchání
Asthma bronchiale
Bronchitida
Bronchopneutomie
Bulimie
Kofein
Kachexie
Storno
Glycidy
Karcinom
Průkaz
Kardiotonikum
Kardiolog
Kardiotonika
Kardiovaskulární
Karotický sinus
Kasuistika
Kazuistika
Kategorie
Cévka
Katetrizace
Buňka
Centrální
Centrální evidence
Cerumena
Krční tepna
Cirkulace
Oběh
Oběhový systém
Klasifikace
Klasifikace ran
Klinické příznaky
Srážlivost
Cns
Koagulace
Kód
Kognitivní poruchy
Odběr
Komat
Kompakta
Kompenzace
Kompetence
Komplikace
boy
Bradycardia
branch, specialization
Breath
Breathing
Bronchial asthma
Bronchitis
Bronchopneutomie
Bulimia
C
caffeine
Cachexia
cancellation
Carbohydrates
Carcinoma
card, identity card
Cardio
Cardiologist
Cardiotonic
Cardiovascular
Carotid sinus
Casuistry
Casuistry
Category
Catheter
Catheterization
Cell
Central
Central register
Cerumen
cervical artery
Circulation
circulation
circulatory system
classification
classification of wounds
clinical symptoms
clotting
CNS
coagulation
code
cognitive disorders
collection, sampling
coma
compact
compensation
competence
complitacion
r Junge
e Bradykardie
r Mutlidisziplienenfach
r Atem
s Atmen
s Asthma bronchiale
e Bronchitis
e Bronchopneutomie
e Bulimie
s Koffein
e Kachexie
s Storno
e Kohlenhydrate
s Karzinom
r Ausweis
s Kardiotonikum
r Kardiologe
e Kardiotonika
kardiovaskulär
r Carotissinus
e Kasuistik
e Kasuistik
e Kategorie
r Katheter
e Katheteruntersuchung
e Zelle
zentral
s Zentralregister
r Ohrenschmalz
e Halsarterie / Halsschlagader
r Umlauf
r (Blut-) Kreislauf
s Kreislaufsystem
e Klasifikation
e Wundenklasifikation
klinische Symptome
e Blutgerinnung
s ZNS
e Koagulation
r Code
e kognitiven Stórungen
e (Blut-)Entnahme
s Koma
e Kompakta
e Kompensation
e Kompetenz
e Komplikation
Složka
Složení stravy
component
composition of the diet
Stlačování
Povinná
Koncepce
Kondice
Potvrdit
Následky
Konverzativní léčby
compression
compulsory
conception
condition
confirm, validate
consequences
conservative medication
Konzistence
Ordinující lékař
Ordinace
Nádobka
Kontaminace
Obsah zprávy
Kontext
Kontinence
Kontinuity
Plynulá
Antikoncepce
Kontraindikace
Kontrola
Sledovaná diagnóza
Koordinované
Kopíruj soubor
Koronární arterie
Ischemická choroba
Kortikosteroidy
Kreatin
Kritéria
Kultivace
Lék
Aktuální
Kurzor
Cytologie
consistency
consulting doctor
consulting room, surgery
container
contamination
content of report
context
continence
continuity
continuous
Contraception
contraindication
control
controlled diagnosis
coordinated
Copy a file
coronary artery
Coronary artery disease
corticosteroids
creatine
criteria
cultivation
cure
Current
Cursor
Cytology
D
Date
Date of establishment
decrease
decubitus care
Defect
defekt, disorder
Defibrillation
Definition
Degenerative
degree
Dehydration
Datum
Datum vzniku
Pokles
Ošetření dekubitu
Defekt
Poruchy
Defibrilace
Definice
Degenerativní
Stupeň
Dehydratace
R Bestandteil
e Zusammensetzung der
Nahrung
e Depression
obligatorisch, pflichtig
e Konzeption
e Kondition
Bestätigen
e Folgen
e konservative Behandlung /
Therapie
e Konsistenz
r diensthabende Artz
e Praxi, s Sprechzimmer
e Sprühdose
e Kontamination
r Berichtsinhalt
r Kontext
e Kontinenz
e Kontinuitäten
fließend
e Antikonzeption
e Kontraindikation
e Kontrolle
Überwachte Diagnose
koordinert
Kopiere Datei! / Datei kopieren
e Koronararterie
e ischämische Krankheit
e Kortikosteriode
s Kreatin
e Kriterien
e Kultivation
s Medikament / das Heilmittel
r Strom
r Cursor
e Zytologie
s Datum
s Datum der Gründung
s Absinken, r Rückgang,
e Behandlung eines Dekubitus
r Defekt
e Störung
e Defibrillation
e Definition
degenerativ
r Grad
e Austrocknung
Dekruz
Dekurz
Dodávka
Stomatolog
Interní oddělení
Deprese
Škára
Detail
Diabetes Mellitus
Diabetická dieta
Diabetická Neuropatie
Diabetolog
Diagnóza
Diagnostická péče
Číselník
Bránice
Diafýza
Diastola
Diastolický tlak
Dieta
Dietní omezení
Diformity
Choroba
Nemoc
Odchod pacienta
Propuštění pacienta
Průvodka
Oddělení
Dokumentace
Drogy
Suchá kůže
Doba působení
Dynamickém
Dysfunkční
Dyspepsie
Dysfagie
Dyspnoe
Ekonomika
Ekzém
Edém
Editovaný
Editace
Editor žádanky
Edukace
Efektivita
Echolokátor
Dekruz
Dekurz
Delivery
dentist
Department of internal
medicine
Depression
dermis
Detail
Diabetes Mellitus
Diabetic diet
Diabetic Neuropathy
Diabetologists
Diagnosis
Diagnostic care
Dial
Diaphragm
Diaphysis
Diastole
Diastolic pressure
Diet
Dietary restrictions
Diformity
Disease
disease
discharge
discharge
dispatch, note
division
Documentation
Drugs
dry skin
Duration of action
Dynamic
Dysfunctional
Dyspepsia
Dysphagia
Dyspnoea
E
Economy
Eczema
Edema
edited
Editing
Editor application/form
Education
efficiency
Echo
r Dekrus
r Dekurs
e Lieferung
r Zahnarzt
e Interne
e Depression
e Lederhaut
s Detail
r Diabetes Mellitus
e diabetische Diät
e diabetische Neuropathie
r Diabetologe
e Diagnose
e diagnostische Pflege
r Zifferblatt
s Zwerchfell
e Diaphyse
e Diastole
r diastolische Druck
e Diät
e diätetische Einschränkung
e Diformitäten
e Krankheit, e Erkrankung
e Krankheit
s Verlassen der Klinik
e Entlassung des Patienten
r Begleitschein
e Abteilung
e Dokumentation
e Drogen
trockene Haut
e Wirkungszeit
dynamisch
dysfunktional
e Dyspepsie
s Dysphagie
e Dyspnoe
e Ökonomik, e Wirtschaft
s Ekzem
s Ödem
editiert
e Bearbeitung
r Editor des Antragsformulars
e Edukation
e Effektivität
e Echoortung, r Flash-Sonar
Elektroforéza
Elektronický formulář
Elektrokardiografie
Elektroencefalografie
Elektrografická vyšetření
Elctrophoresis
Electronic form
Elektrocardiography
Elektroencephalografy
Elektrographic tests
e Elektrophorese
elektronisches Formular
e Elektrokardiographie
e Elektroenzephalographie
elektrographische
Untersuchungen
e Embolie
s besondere Ereignis
emotioneller Zustand
r OP-Mantel
endokrin
r Endokrinologe
s Endoskop
endoskopische Untersuchungen
e Energie
e Umwelt
s Enzym, s Ferment
e Epidermis, e Oberhaut
e Fehlermeldung
e Erythrozyten, rote
Blutkörperchen
e Risikoanalyse, e Bewertung
von Risiken
e Ausdünstung
e Belichtung
e Extrasystole
Embolie
Mimořádná událost
Emocionální stav
Empír
Endokrinní
Endokrinolog
Endoskop
Endoskopická vyšetření
Energie
Prostředí
Enzym
Epidermis
Chybové hlášení
Erytrocyty
Embolism
Emergency
Emocional state
Empire
Endocrine
Endocrinologest
Endoscope
Endoscopic examination
Energy
environment
Enzyme
Epidermis
Error message
Erytrocytes
Hodnocení rizik
Evaluation of rises
Odpařování
Osvit
Extrasystola
evaporation
exposure
Extrasystole
Faktor
Faktor
Pád klienta
Lačnění
Horečka
Fibrilace
Fibrinogen
Kartotéka
Flegmona
Formulář
Formát
Křehký
Křivice
Frekvence
Mnohostní index
Funkce
Funkční vyšetření
Fungujícího
F
Factor
Factor
fall of the patient
fasting
Fever
Fibrillation
Fibrinogen
File (card)
Flegmona
Form
Format
fragile
fragile
Frequency
frequency index
Function
Functional examination
Functioning
Furunkl
Furuncle
r Faktor
r Faktor
r Sturz des Klienten
e Nüchterung
s Fieber
e Fibrillation
s Fibrinogen
e Kartei
e Phlegmone
s Formular, r Vordruck
s Format
fragil
e Rachitis
e Frequenz
r Vielfälligkeitindex
e Funktion
e funktionelle Untersuchung
r/e/s laufende, arbeitende,
wirkende
r/s Furunkel
Gastroenterolog
G
Gastrointerologist
r Gastroenterologe
Genitál
Baktericidní
Dívka
Glykemický index
Globuliny
Glukoza
Glukóza
Dobrý
Graf
Skupina
Groupbox
Gynekolog
Hemolýza
Manipulace
Madlo
Stisk ruky
Mytí rukou
Hlavní sestra
Hojení
Pojišťovna
Sluch
Srdce
Infarkt
Srdeční choroba
Tepová frekvence
Pulz
Nápověda
Nápověda k vybrané
položce
Hematologické vyš.
Genitalia
Germicidal
Girl
Glicemic index
Globlulins
Glucose
Glucose
Good
Graph
group
Groupbox
Gynecologist
H
Haemolysis
handing
handle
handsgrap
Handwashing
Head nurse
Healing
health insurance company
hearing
heart
Heart attack
heart disease
heart rate
heart rate, pulse
help
Help for selected item
Hematolog
Hemoglobin
Hemokultivace
Hematological
examination
Hematologist
Hemoglobin
Hemokultivace
Krvácení
Hepatitida
Kýla
Operace kýly
Histologické vyšetření
Histologie
Anamnéza
Holistické
Nemocniční zařízení
Hospitalizace
Lidská teplota
Hydratace
Hyperoxie
hemorrhage
Hepatitis
hernia
hernia operation
Histoligacal examination
Histology
History
Holistie
hospital
Hospitalization
Human temperature
Hydration
Hyperoxia
r äußere Geschlechtsapparat
baktericid
s Mädchen
r glykämische Index
e Globuline
e Glukose
e Glukose
gut
s Diagramm, r Graf
e Gruppe
e Groupbox
r Gynäkologe, r Frauenarzt
e Hämolyse
e Manipulation
r Handgriff
r Händedruck
s Händewaschen
e Pflegedirektorin
e Heilung
e Krankenkasse
s Gehör
das Herz
r Infarkt
e Herzerkrankung
r Herzschlag
r Puls
e Hilfe
e Hilfe zu der ausgewälten
Eintragung
e hämatologische Untersuchung
r Hämatologe
s Hämoglobin
e bakteriologische
Blutuntersuchung
e Blutung
e Hepatitis
r Bruch / die Hernie
e Leistenbruchoperation
e histologische Untersuchung
e Histologie
e Anamnese
Gestalte Krankeneinrichtung
e Hospitalisierung
e meschliche Temperatur
e Hydratation, e Hydratisierung
e Hyperoxie
Hyperpyrexie
Hypertenze
Hypotermioe
Přehřátí
hyperventilace
Hypnotika
Injekční jehla
Hypoxie
Hyperpyrexia
Hypertension
Hypertermioe
hyperthemia
hyperventilacion
Hypnoties
Hypodermic needle
Hypoxia
Hysterektomie
Hysterectomy
Charakter
Charakteristika
Poplatky
Hrudník
Cheynovo-stokesovo
dýchání
Cholesterol
Chronická bronchitida
Ikony
JIP
identifikace
Identifikační údaje
Identifikátor
Identita
Imunita
Inkontinence
Index
Indikace
Infekce
Infiltrát
Ošetřovací jednotka
Informace
Biosociální
Injekce
Poranění
Inzulín
Příjem tekutin
Příjem potravy
Intenzivní
Náročný zákrok
Rozhraní
Intermediární
Interní
Mezilidské vztahy
Intervencí
Ch
Character
Characteristie
charges
Chest
Cheyneovo-stokes
respiration
cholesterol
Chronie bronchitis
I
Icon
ICU
Identification
Identification data
Identifier
Identity
Immunity
Incontinence
Index
Indication
infection
Infiltrate
infirmary
Information
Information on
professorship procedures
Injection
injury, wound
Insulin
intake (of fluid)
intake (of food)
Intensive
Intensive intervention
interface
Intermediale
Internal
Interpersonal
realitionship
Intervencions
e Hyperpyrexie
e Hypertonie
e Hypothermie, e Unterkühlung
e Überhitzung
e Hyperventilation
e Hypnotika, e Schlafmittel
e Injektionsnadel
e Hypoxie,
r Sauerstoffmangel
e Hysterektomie
r Charakter
e Charakteristik
e Gebühr, e Taxe,; e Abgabe
r Brustkorb
e Cheyne-Stokes-Atmung
s Cholesterin
e chronische Bronchitis
e Symbole, e Icons
e Intensivstation
e Identifikation
e Identifikationsdaten
e Identifizierungsbezeichnung
e Identität
e Immunität
e Inkontinenz
r Index, s Register
e Indikation
e Infektion
r Infiltrat
e Pflegstation
e Information
biosozial
e Injektion, e Spritze
e Verletzung
s Insulin
e Flüssigkeitsaufnahme
e Nahrungsaufnahme
intensiv
r anstengende Eingriff
e Marscheide
intermediär
intern, innerlich
e zwischenmenschlichen
Beziehungen
mit Hilfe einer Intervention
Intervence
Rozhovor
Střeva
Intraoperační doba
Invazivní
Nepravidelný
Ischemická
Položka
Karence
Klíčové pojmy
Klient
Koleno
Kussmaulovo dýchání
Štítek
Laboratoř
Laboratorní vyšetřeníá
Laboratorní žádanka
Laminárně
Laterlova tabulka
Letargie
Lipidy
Likvor
Seznam žádanek
Malíček
Lokalizace
Lokomočních
Logický
Srážet teplotu
Dietní systém
Malnutrice
Mamografie
Muž
Manuál
Masáž
Masírování partie
Metastázy
Opatření
Péče
Chorobopis
Medikace
Medikamentózně
Lékařství
Mechanické poškození
Mechanika
Menopauza
Intervention
interview
intestines
Intraoperative time
Invasive
irregular
Ischemic
item
K
Karence
key concepts
klient
knee
Kussmaul breathing
L
label
laboratory
laboratory examination
laboratory requisition
laminar
Laterel table
lethargy
lipids
liquor
list of requisitions
Little finger
localization
locomotion
logical
lower temperature
M
Macrobiotics
malnourishment
mammography
Man
manual
massage
Massaging prt
Matastazy
measure
medical care, health care
Medical record
medication
medicationly
medicine
mechanical insut
mechanics
menopause
e Intervention
s Gespräch
r Darm
e Intraoperationszeit
invasiv
unregelmäβig
ischämisch
e Position
(Mineral)stoffmangel
e Schlüsselbegriffe
r Klient
s Knie
e Kußmaul - Atmung
s Schild
s Labor
e Laboruntersuchung
r Laboranforderungszettel
lamellenartig
Laterler Tafel
e Lethargie
e Lipide
r Liquor
e Liste der Anforderungsscheine
kleiner Finger
e Lokalisation
lokomotions
Logech
Temperatur senken
s Diätsystem, e Makrobiotik
e Malnutrition
e Mammographie
r Mann
e Anleitung/ das Handbuch
e Massage
e Massagenpartie
e Metastasen
e Maßnahme
e Pflege
s Krankenblatt
e Medikation
Medikamentös
e Medizin
e mechanische Beschädigung
e Mechanik
e Menopause
Menstruace
Psychické faktory
Manžetový tonometr
Rtuť
Metabolismus
Metoda
Postupy léčby
Mikrob
Mikrobiologické vyš.
Migréna
Mikróza
Minerál
Mnemonická pomůcka
Mobilita
Prostředník
Monitorace
Morbidní
Motivace
Pohyb
Sliznice
Svalové kontraktury
Svalová pevnost
Infarkt myokardu
Myokard
Jméno
Nekróza
Nervová labilita
Nervozita
Neurologické změny
Neurolog
Novorozenec
Bezinfekčnost
Necitovatelný
Pohyb mezi tabulkami
Pohyb v nabídce
Číslo pacienta
Sestra
Ošetřovatelská anamnéza
Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelský plán
Ošetřovatelský proces
Nutriční stav
Nutriční
Nutriční screening
Obezita
menopause
mental factors
mercurial tonometer
mercury
metabollismus
method
methods of the treatment
microbe
Microbiological
eximanition
migraine
mikroza
Minerál
Mnemonic aid
Mobility
modele finger
Monitoring
Morbic
Motivation
movement, mobility
mucous membrane
muscle contractures
muscle strength
Myocardial infarction
myocardum
N
Name
necrossis
Nervous lability
nervousness
neurological
neurologist
new born
Nonifectiousness
nonquotable
noviny between tables
noviny in the menu
Number of patient
nurse
nursing anamnesis
nursing care
nursing plan
nursing process
nutritional status
nutritious
nutritious
O
obesity
e Menstruation
psychische Faktoren
s Manschettentonometer
s Quecksilber
r Metabolismus
e Methode
e Behandlungsverfahren
e Mikrobe
e mikrobiologische Ermittlung
e Migräne
e Mikrose
s Mineral
s Mnemomicalhilfsmittel
e Mobilität
r Mittelfinger
s Monitoring
morbid
e Motivation
e Bewegung
e Schleimhaut
Muskel-Kontrakturen
e Muskulfestigkeit
r Herzinfarkt, r Myokardinfarkt
r Herzmuskel
r Name
E Nekrose
e Nervenlabilität
e Nervosität
e neurologischen Veränderungen
r Neurologe
s Neugeborene
e Infektionslosigkeit
unzitiertbar
s Bewegen zwischen Tabellen
s Bewegen im Menü
e Anzahl der Patienten
e Krankenschwester
e Pflegeanamnese
r Pflegedienst
e Pflegeplannung
r Pflegeprozess
r Ernährungszustand,
nahrhaft
s Nährscreening
e Fettleibigkeit; e Fettsucht
Cíle a hodnocení
Objectives and evaluation
Odér
Otevřít nabídky
Operace
Optimální
Optimista
Organizmus
Orientace
Ortostatické potíže
Artróza
Ambulantní
Ambulantní vyšetření
Ambulantní rozhraní
odour
open the menu
operation
optimal
optimist
organism
orientation
orthostatic
Osteoarthritis
Outpatient
Outpatient examination
Outpatient interface
P
Pacemeker
Kardiostimulátor
Nahmatání
Pohmat
Obrna
Paralýza
Paranazální dutiny
Parazit
Parazitologické vyš.
Pergamenová kůže
Pasivní
Pasivita
Heslo
Patologický
Patologie
Pacient
Pacientka
Stav pacienta
Rozpoložení pacienta
Pauza
Klid
Perkuse
Periferní
Peritonitida
Permanentní
Perorální Antidiabetika
Perorálně
Osobní péče
Osobní hygiena
Personál
Pot
Fáze
Flebotrombóza
palpation
palpation
palsy, parakusis, plegia
paralysis
paranasal sinuses
parasite
parasitological
examination
parchment skin
passive
passivity
Password
pathological
pathology
patient
patient
patient ś condition
patient's mood
pause
peace
percussion
peripheral
peritonitis
permanent
peroral
perorally
personal care
personal hygiene
personnel, staff
perspiration
phase
Phlebothromboza
e Ziele und e,
Bewertungskriterien
r Duft; r Geruch
s Menü öffnen
e Operation
Optimal
r Optimist
r Organismus
e Orientierung
e orthostatischen Beschwerden
e Arthrose
ambulant
e Ambulantsuntersuchung
e ambulante Schnittstelle
r Herzschrittmacher,
r Pacemaker
e Austastung
s Betasten; e Palpation
e Lähmung
e Paralyse
paranasale Höhlen (Sinus)
r Parasit
e parasitologische Untersuchung
e Pergamenthaut
Passiv
e Passivität
s Passwort, s Stichwort
Pathologish
e Pathologie
r Patient
e Patientin
r Patientengesundheitszustand
e Patientenstimmung
e Pause
e Ruhe / der Still
e Perkussion
Peripher
e Bauchfellentzündung
Permanent
orale Antidiabetika
mündlich, oral
e Körpetpflege
e Personalhygiene
s Personal
r Schweiß
e Phase, e Periode
e Phlebothrombose
Telefon
Fyzická aktivita
Tělesná námaha
Fyziologie
Fyziologických
Fyziologické funkce
Obrázek
Epifýza
Roupy
Plánovaný
Pneumonie
Pneumotorax
Bod
Bodové údaje
Polyp
Polytrauma
Pooperační období
Pooperačně
Praxe
Předdefinovaný
Předoperační
Presbyopie
Dekubit
Náhled
Předcházející
Předchozí formulář
Brnění
Priorita
Problém
Prognóza
Proliferace
Prostata
Protéza
Bílkoviny
Psoriáza
Psychika
Psychosociální
Plicnice
Plicní emfyzém
Tep
Pyrogenní
Kvalita
Racionální
Realizace
Receptor
Sběrný záznam
phone
Physical aktivity
physical exertion
Physiocopy
Physiological
Physiological function
picture, image
Pinial gland
pinworms
planned
pneumonia
pneumothorax
Point
Point data
polyp
polytrauma
postoperative period
postoperatively
practice
predefined
preoperative
presbyopia
Pressure ulcers
preview
previous
previous form
Prickling
priority
problem
prognosis
proliferation
prostate
prosthesis
Protein
psoriasis
psyche
psychosocial
pulmonary artery
pulmonary emphysema
pulse
pyrogenic
Q
quality
R
rational
realization
receptor
record collecting
s Telefon
e physische Aktivität
physische Anstrengung
e Physiologie
physiologisch
e physiologische Funktion
s Bildchen
e Epiphyse, e Zirbeldrüse
r Madenwurm
Geplant
e Pneumonie
r Pneumothorax
r Punkt
e Punktangaben
r Polyp
s Polytrauma
e postoperative Phase
Postoperativ
e Praxis
Vordefiniert
Präoperativ
e Alterssichtigkeit
s Druckgeschwür
r Ansicht
vorherig; vorstehend
s vorherige Formular
s Prickeln
e Priorität
s Problem
e Prognose
e Proliferation
e Prostata, e Vorstehdrüse
e Prothese
e Proteine
e Schuppenflechte
e Psyche
psychosozial
s Lungenfell
Lungenemphysem
r Puls
Pyrogen
e Qualität
Rationell
e Realisierung
r Rezeptor
e Sammelaufnahmen
Rekreace
Konečník
Rektum
Redukce
Nadbytečná
Registr
Normální
Pravidelný
Pravidelnost
Regulace
Rehabilitace
Rehabilitační sestra
Přejmenuj položku
Opakovat
Potřeby nemocného
Léčebna
Scénář
Ischialgie
Posuvník
Sekrece
Rubrika
Sedativa
Sedimentace
Sebepéče
Sebepojetí
Sebekoncepce
Sebeúcta
Soběstačnost
Nesoběstačnost
recreation
rectum
rectum
reduction
redundant
register
regular
regular
regularity
regulation
rehabilitation
rehabilitation nurse
rename the item
repeat
requirements of the
patient
resistance
Respiratory activity
rest
resuscitace
retention
retin
rheumatologist
rhythm
Ridge
ring finger
risks
roundworm
Routine examination
S
Sanatorium
scenario
Sciatica
scroll
secretion
section
sedatives
sedimentation
self-care
self-concept
self-conception
self-respect
self-sufficiency
self-sufficient
Smyslové orgány
Citlivost
Smyslové poruchy
smyslové vnímání
sense organs
Sensitivity
sensory disturbances
sensory perception
Rezistence
Dechová aktivita
Odpočinek
Resuscitace
Retence
Retina
Revmatolog
Rytmus
Hřeben
Prsteník
Rizika
Škrkavka
Běžné vyšetření
e Erholung
r Mastdarm / das Rektum
s Rektum
e Reduktion
überflüssig
s Register
normal
Regelmäßig
e Regelmäßigkeit
e Regulierung
e Rehabilitation
e Rehabbilitationsschwester
e Eintragung umbenennen
Wiederholen
e Bedürfnisse des Patienten
e Resistenz
e Atemtätigkeit
e Ruhe; e Rast
e Wiederbelebung
e Verhaltung
e Netzhaut
r Rheumatologe
r Rhythmus
r Kamm
r Ringfinger
s Risiko
r Spulwurm
e routine Untersuchung
e Heilstätte
s Szenarium
e Ischialgie
r Schieberegler
e Sekretion
Rubrik
s Beruhigungsmittel
e Sedimentation, e Blutsenkug
e Selbstpflege
e Selbstauffassung
e Selbstkonzeptio
e Selbstachtung
e Autarkie
e Abhängigkeit/ die
Unselbstständichkeit
e Sinnesorgane
e Empfindlichkeit
e Sinnesstörungen
e Sinneswahrnehmung
Sérologie
Služba
Pohlaví
Sexualita
Šok
Schizofrenie
Sourozenec
Neschopenka
serology
service
sex
sexuality
shock
schizophrenia
sibling
sicknote
Signalizovat
Predilekční místo
Situace
Kostra
Kůže
Kožní řasa
Povrch kůže
Spánek
Sociální faktory
Sociální učení
Sociokultura
Měkký
Specialista
Specifikum
Spirituální
Sputum
Norma
Stav
Fonendoskop
Stenóza
Sterilita
Stolice
Strategie
Stres
Stresová situace
Struktura
Subfebrilie zvýšená
Pocení
Povrchový
Chirurgické oddělení
Operační rána
Příjmení
Okolí rány
Polykání
Symptom
Synkopa
Syndrom
Synoviální
Injekční stříkačka
signal
site of predilection
situation
skeleton
skin
skin fold
skin surface
sleeping
social factors
social learning
socio-culture
Soft
specialist
specificity
spiritual
sputum
standard
state
Stechoskope
stenosis
sterility
stool
strategy
stress
stress situations
structure
subfebrilie increased
sudation, sweating
surface
Surgical department
surgical wound
surname
surrounding of the wound
swallowing, phagia
symptom
syncope
syndrome
synovial
Syringe
Serologische Untersuchung
r Dienst
s Geschlecht
e Sexualität
r Schock
e Schizophrenie
s Geschwister
e
Arbeitsunfähigkeitbescheinigung
s Signal
e Prädilektionsstelle
e Situation
s Skelett
e Haut
e Hautfalte
e Hautoberfläche
r Sschlaf
soziale Faktoren
soziales Lernen
e Soziokultur
Weich
r Spezialist
s Specifikum
Spirituál
s Sputum
e Norm
r Zustand
s Phonendoskop
e Stenose
e Sterilität
r Stuhl
e Strategien
r Stress
e Stresssituation
e Struktur
erhöhte Subfebrilie
s Schwitzen
Oberflächlich
e Chirurgie
e Operationswunde
r Nachname
e Umgebung der Wunde
s Schlucken
s Symptom
e Synkope
s Syndrom
Synovial
e Injektionsspritze
Systematický
Systola
Systolický tlak
Tachykardie
Tasemnice
Chrup
Teplotní rozdíl
Šablona
Termín
Terminologie
Formát textu
Datový typ
První
Fáze hojení
Dolní hranice
Nejkomplexnější
Dutina ústní
Riziko vzniku
Standard
Teplotní křivka
Teoretický
Teorie
Terapeut
Terapie
Termogeneze
Teploměr
Nástrojová lišta
Nástroje
Otrava krve
Přesun
Ošetřovatelská překladovka
Překlad pacienta
Léčba
Nadefinovaný
Podvýživa
Srozumitelná
Horní hranice
Moč
Pochva
Platnost
Srdeční komora
Slovní zásoba
Poukaz
Chůze
systematic
systole
systolic pressure
T
tachycardia
tapeworm
teeth
temperature difference
template
term
terminology
Text format
The data type
the first
The healing phase
The lower limit
The most complex
The oral cavity
the risk of
the standard
the temperature curve
theoretical
theory
therapist
therapy
thermogenesis
thermometer
toolbar
tools
toxaemia
transfer
transfer of patients
transfer of the patient
Treatment
U
undefined
undernutrition
understandable
Upper limit
Urine
V
vagina
validity
ventricle
vocabulary
voucher
W
Walk
systematisch
e Systole
r systolische Druck
e Tachykardie
r Bandwurm
s Gebiss
e Temperaturdifferenz
s Muster
r Begriff
e Terminologie
s Textdateiformat
r Datentyp
Erste
e Heilungsphase
e untere Grenze
Am komplexsten
e Mundhöhle
s Risiko der Entstehung
r Standard
e Temperaturkurve
theoretisch
e Theorie
r Therapeut
e Therapie
e Thermogenese
r Thermometer
e Instrumentenleiste
e Instrumente
e Blutvergiftung; die Sepsis
e Verschiebung
e Verlegungsstation
e Verlegung des Patienten
e Therapeutik
definiert
e Unterernährung, 0
Fassbar
e Obergrenze
r Harn
e Vagina; e Scheide
e Gültigkeit
e Herzkammer
r Wortschatz
r Bezugschein, r Gutschein
s Gehen
Staniční sestra
Hmotnost
Rána
Hojení ran
Chybná hodnota
ward nurse
Weight
wound
Wound healing
Wrong value
e Stationsschwester
s Gewicht
e Wunde
e Wundenheilung
r falsche Wert

Podobné dokumenty

Slovníček pojmů NJ

Slovníček pojmů NJ Konpenzační pomůcky Kompetence Komplikace Kondice Konverzativní léčby Konzistence Kontaminace Kontext Kontinence Kontinuity Kontraindikace Kontrola Koncepce Koordinované Kopíruj soubor Koronární a...

Více