Část 1 - Az

Transkript

Část 1 - Az
Návod k použití
Multi-monitorovací systém BeneCheck Plus
Část 1
Multi-monitorovací systém BeneCheck Plus
Představení
Děkujeme Vám za výběr Multi-monitorovacího systému BeneCheck Plus.
BeneCheck Plus je navržen firmou General Life Biotechnology Ltd. a je
prodáván na celém světě.
Multi-monitorovací systém BeneCheck Plus poskytuje přesné plasmakalibrované výsledky založené na elektrochemické snímací technologii. Tři
různé testy zahrnují test glukózy v krvi, obsah kyseliny močové a celkovou
hladinu cholesterolu. Vše pomocí precizního měření a zobrazení během 10,15
respektive 40-60 sekund.
Použití přístroje : Multi-monitorovací systém BeneCheck Plus je navržen
k měření glukózy v krvi, kyseliny močové a celkové hladiny cholesterolu
v krvi. Testovací proužky jsou určené pro samostatné testování mimo tělo
(diagnostické použití in vitro). Měl by být použit pouze pro testování
glukózy, kyseliny močové a cholesterolu a to pouze s čerstvými
kapilárovými krevními vzorky získané z prstu.. Systém je vhodný pro
monitorování glukózy, kyseliny močové cholesterolu v domácím použití
jako test, který zvládne každý z nás. Může být ovšem použit i v klinických
centrech, nemocnicích, zdravotnickými profesionály k testování glukózy,
kyseliny močové a cholesterolu u pacientů.
Multi-monitorovací systém BeneCheck Plus poskytuje test glukózy v krvi,
kyseliny močové v krvi a test celkové úrovně cholesterolu v krvi, přičemž
všechny tyto testy jsou kalibrovány analyzátorem Kodak EKTACHEM DT60
používajícím žilní plasmu. EKTACHEM DT60 je kalibrován kalibračními
přístroji VITROS DT, které mají osvědčení těmto následujícím standardům a
metodám.
Test
Standard
Metoda
Glukóza
NIST SRM 917b
AACC/CDC
(Hexokinase/G6PDH)
Kyselina močová
NIST SRM 913a
Uricase/UV
Celkový cholesterol
NIST SRM 911b
Abell/Kendall
1
Poslední revize návodu byla provedna dne 26.4.2010
Prosíme o pozorné pročtení celého návodu před použitím Multi-monitorovacího
systému BeneCheck Plus. Tento návod k použití Vás bude provádět operačními
procedurami s ilustrovanými pokyny a pomůže Vám lehce najít požadované
informace.
Varování : Čtěte prosím pozorně veškeré instrukce v návodu
a seznamte se s testovacími procedurami, předtím než
začnete systém užívat.Uživatel by měl také udělat
kvalitativní kontrolu přístroje, popřípadě veškeré výsledky
konzultovat se svým lékařem, předtím než sám vyřkne
důležitá zdravotnická rozhodnutí
Obsah soupravy
Prosím zkontrolujte obsah celé soupravy Multi-monitorovacího systému
BeneCheck Plus.
Souprava obsahuje tyto součásti:
1) BeneCheck Plus měřič x 1 PD-G001
2) BeneCheck Plus glukózový testovací proužek x 10 (1 lahvičku)
3) BeneCheck Plus testovací proužek pro kyselinu močovou x10 (1
lahvičku)
4) BeneCheck Plus testovací proužek pro měření celkového cholesterolu x5
(1 lahvičku)
5) Kódovací proužek
( Glukóza x 1, Močová kyselina x 1, Celkový cholesterol x 1 )
6) Roztok pro kontrolu glukózy x 1 PD-F004
BeneCheck Plus Návod k použití
Instrukce
BeneCheck Plus Glukózový testovací proužek
BeneCheck Plus Testovací proužek pro kyselinu močovou
BeneCheck Plus Testovací proužek pro celkový cholesterol PP-E021
Roztok pro kontrolu glukózy PP-E023
Lithiová baterie 3V ( CR2032 ) x 1 PD-A006
Přenosná taška pro soupravu x 1 PD-A019
Odběrové pero (Lancing Device) x 1 PD-A015*
Lanceta x 25 PD-A018* (sterilní jehla)
# Optimálně (není obsaženo ve standardní soupravě, kontaktujte místního
distributora pro objednávku)
BeneCheck Plus Glukózové testovací proužky ( 50 proužků/krabice ) BKP-GS001
BeneCheck Plus Testovací proužky pro kyselinu močovou ( 25 proužků/krabice
) BKP-U-S001
2
BeneCheck Plus Testovací proužek pro celkový ( 25 proužků/krabice ) BKP-CS001
BeneCheck Plus Testovací proužek pro celkový ( 10 proužků/krabice ) BKP-CS002
* Výrobce : Suzhou SPR Medical Devices Development Co., Ltd.
Directive 93/42/EEC Annex V, Article 3, CE0197
No.32 Xinlian Road, Huqiu Industry Part, Suzhou, Jiangsu 215008 P.R.China
Značení a informace
Nevhodné pro
opakované použití
Čtěte pozorně instrukce
Udržujte v suchém
prostředí
Upozornění, rada,
doprovodné dokumenty
Skladovací teplotní limity
Omezení pracovní
teploty
Používáno od
Určeno pro EU
In-vitro diagnostický
výrobek pro
samostatné testování
Číslo zboží
Katalogové číslo
Vyrobeno
CE certifikace
Sériové číslo
Systémové komponenty měřiče(přední strana)
LCD displej : pro zobrazení
provozních informací a výsledků testů
Levé „M“ tlačítko : Pro operace s paměťovým
módem
Pravé „Nastavit“ tlačítko : Pro ON/OFF
(zapnout/vypnout) a operace s nastavením
Testovací otvor : Otvor, do kterého se
vkládají testovací proužky při testování
3
Měřič (zadní strana)
Označení: Zobrazuje
informace o měřiči
Baterie : 3V
Lithiová baterie
Šroubek : Pro udržení
měřiče pohromadě,
neotvírejte nebo
nerozebírejte měřič
BeneCheck Plus
Reset tlačítko : Pro
nastavení a
resetování (nulování)
Poklop baterie : Stáhněte
dolů při výměně baterie
Kryt baterie : Pro
zakrytí baterie
Testovací proužky
Proužky pro glukózu a kyselinu močovou
Elektronické kontaktní proužky : Vložte tento konec testovacího
proužku do Testovacího otvoru měřiče k aktivaci
Testovací vstupní otvor :
Otvor, kde se odebírá krevní vzorek nebo je
dáván testovací roztok. Když se dotknete tímto
koncem krevního vzorku nebo kontrolního
roztoku, je nasát do reakční zóny automaticky
4
Proužky pro testování celkového cholesterolu
Elektronické kontaktní proužky : Vložte tento konec
testovacího proužku do Testovacího otvoru měřiče k
aktivaci
Podložka pro vkládání vzorků :
Podložka, kam se kape krevní vzorek nebo je kapán
testovací roztok. Když se dotknete tímto koncem
krevního vzorku nebo kontrolního roztoku, nateče do
reakční zóny automaticky
Kódovací proužky
(Čelní pohled)
Kontaktní proužek : Vložte tento konec do testovacího otvoru
měřiče
Testovací módy :
GLUC – Glukóza
UA – Kyselina močová
CHOL – Celkový cholesterol
Testovací mód (např. GLUC)
5
Kódové číslo (např. 317)
Část 2
Nastavování měřiče
Instalování a výměna baterií
Součástí soupravy je 3V lithiová baterie (CR2032). Používejte jen tento typ
baterií. Nepoužívejte nebo nevyměňujte za jiné typy baterií, mohli by poškodit
měřící přístroj.
Instrukce :
1) Podržte měřič jednou rukou, lehce stáhněte kryt baterie (Obr. 1).
2) Vložte novou baterii do měřiče se znaménkem „+“ směřujícím nahoru,
uslyšíte pípnutí, které znamená že měřič je zapnutý (Obr.2).
3) Umístěte zpět kryt baterie (Obr.3).
Nastavování Roku/měsíce/Dne/Hodiny/Minuty/Měřící jednotky
Poté co je poprvé do přístroje vložena nová baterie, měřič automaticky vstoupí
do režimu nastavení. Následujte instrukce uvedené níže pro nastavení přístroje.
Jakmile jste v režimu nastavení, položky nastavení jsou uvedeny následujícím
způsobem:
Rok
Měsíc
Den
Hodina
Minuta
Vypnout měřič
Měřící jednotka
1) Zmáčkněte tlačítko „Set - Nastavit“ na pravé straně měřiče, čísla jako
2005 budou blikat na displeji což znamená rok.
2) Mačkejte levé tlačítko „M“ pro zvýšení hodnoty, dokud se nedostanete ke
správnému roku.
3) Poté co nastavíte požadovaný rok, zmáčkněte znovu tlačítko „Set Nastavit“ a měřič se přepne na nastavení měsíce.
Nastavení měsíce
1) Mačkejte tlačítko „M“ dokud se nedostanete k požadovanému měsíci.
2) Zmáčkněte tlačítko „Set - Nastavit“, poté sekce výběru dne začne blikat.
6
Nastavení dne
1) Mačkejte tlačítko „M“ dokud se nedostanete k požadovanému dnu.
2) Zmáčkněte tlačítko „Set - Nastavit“, poté sekce výběru hodiny začne
blikat.
Nastavení hodin
1) Mačkejte tlačítko „M“ dokud se nedostanete k požadované hodině.
2) Zmáčkněte tlačítko „Set - Nastavit“, poté sekce výběru minuty začne
blikat.
Nastavení minut
1) Mačkejte tlačítko „M“ dokud se nedostanete k požadované minutě.
2) Zmáčkněte tlačítko „Set - Nastavit“, poté sekce výběru měřící jednotky
začne blikat.
Kódování měřiče
BeneCheck Plus měřič by měl být kódován, předtím než začnete poprvé
testovat s měřícími proužky BeneCheck nebo pokaždé když začnete používat
nové lahvičky pro testovací proužky Benecheck Plus. S měřičem BeneCheck
Plus se mohou používat tři typy testovacích proužků – glukózový, pro kyselinu
močovou a pro celkovou úroveň cholesterolu. Každá lahvička s testovacími
proužky má přiřazeno kódovací číslo a testovací mód. Kódovací proužek je
zabalen společně s testovacím proužkem, aby se s jeho pomocí dal měřič
zkalibrovat/kódovat. Vždy když vložíte testovací proužek do měřiče, ujistěte se,
že kódové číslo a testovací mód zobrazovaný na displeji je stejný jako na
kódovém proužku a lahvičce s testovacími proužky.
Testovací mód : GLUC
Kódové číslo : 317
Pokyny :
Pro mód testu glukózy
1) Zkontrolujte zda kódové číslo a testovací mód na kódovacím proužku jsou
stejné jako kódové číslo a testovací mód na lahvičce s testovacími
proužky pro glukózu a zkontrolujte testovací mód na proužku (Obr.1).
2) Vložte kódovací proužek do testovacího otvoru měřiče (Obr. 2).
3) Počkejte dokud se kódové číslo a testovací mód neobjeví na displeji
(Obr.3).
7
4) Ujistěte se, že kódové číslo a testovací mód na displeji jsou stejné jako na
kódovacím proužku a také že testovací mód je stejný jako na testovacím
proužku pro glukózu (Obr.4).
5) Vyjměte kódovací proužek, na displeji by se měl zobrazit symbol „☺“
indikující, že měřič byl úspěšně zakódován do módu pro testování
glukózy.
Pro mód testu kyseliny močové
1) Postupujte podle stejných instrukcí jako u bodu 1) a 2) u glukózového
testu (Obr. 1 a 2). Ujistěte se, že kódové číslo a testovací mód na displeji
jsou stejné jako na kódovacím proužku a také že testovací mód je stejný
jako na testovacím proužku pro kyselinu močovou (Obr.3).
Testovací mód : UA
Kódové číslo : 311
2) Vyjměte kódovací proužek, na displeji by se měl zobrazit symbol „☺“
indikující, že měřič byl úspěšně zakódován do módu pro testování
kyseliny močové.
Pro mód testu celkového cholesterolu
1) Postupujte podle stejných instrukcí jako u bodu 1) a 2) u glukózového
testu (Obr. 1 a 2). Ujistěte se, že kódové číslo a testovací mód na displeji
jsou stejné jako na kódovacím proužku a také že testovací mód je stejný
jako na testovacím proužku pro celkový cholesterol (Obr.3).
Testovací mód : CHOL
Kódové číslo : 312
2) Vyjměte kódovací proužek, na displeji by se měl zobrazit symbol „☺“
indikující, že měřič byl úspěšně zakódován do módu pro testování
celkového cholesterolu.
8
Upozornění : Jestliže se na displeji po vyjmutí kódovacího proužku objeví
„E-E“, pravděpodobně bude nějaký problém s kódovacím proužkem. Proveďte
kódovací proceduru znovu, jestliže se znovu objeví „E-E“, kontaktujte Vašeho
distributora.
9
Kontrolní test
Kontrolní roztok se používá ke kontrole systému BeneCheck Plus, zahrnující
měřič BeneCheck Plus, testovací proužky pro glukózu BeneCheck Plus,
testovací proužky pro kyselinu močovou BeneCheck Plus, testovací proužky pro
celkový cholesterol BeneCheck Plus a uživatelské operační schopnosti. Systém
pracuje správně, jestliže výsledky spadají do rozmezí uvedeném na lahvičce
s testovacími proužky.
Systém by měl být zkontrolován
- Jestliže používáte Váš měřič poprvé, je doporučeno nejdřív provést
kontrolní test. Jestliže test dopadl správně, pak si můžete být jisti
úspěšností měření Vašeho přístroje.
- Když začnete používat nové testovací proužky
- Jestliže Vám přístroj upadne na zem
- Kdykoliv se Vám zdá, že přístroj nebo testovací proužky nefungují
správně
- Když Vaše krevní testy neodpovídají tomu, jak se cítíte nebo když si
myslíte, že výsledky nejsou přesné
Pro glukózu a kyselinu močovou
Pokyny
1. Vložte testovací proužek a okamžitě uzavřete lahvičku, abyste udrželi
ostatní testovací proužky v suchu (Obr.1).
2. Kódovací číslo a testovací mód se zobrazí na displeji. Buďte opatrní a
ujistěte se, že kódovací číslo a testovací mód jsou stejné jako na lahvičce
(Obr. 2).
10
3. Blikající symbol kapky krve
znamená, že systém je připraven pro
naplnění.
4. Zatřeste důkladně lahvičkou s kontrolním roztokem, poté otevřete kryt a
vypusťte bokem první tři kapky roztoku. Po setření špičky papírovým
kapesníčkem vykapte kontrolní roztok na suchý objekt, který je průsvitný
(Obr. 3).
5. Dotkněte se vzorkem vstupního otvoru testovacího proužku pro kyselinu
močovou nebo pro glukózu tak, abyste mohli nakapat kontrolní roztok
dokud měřič nevydá pípnutí. Displej zobrazí odpočet 10 s pro testovací
proužek glukózy resp. 15 s pro testovací proužek kyseliny močové
(Obr.4).
6. Po odpočtu, displej zobrazí výsledky kontrolního testu. Porovnejte
výsledky s kontrolním rozmezím uvedeném na lahvičce s testovacími
proužky (Obr. 5-6).
11
Pro celkový cholesterol
1. Postupujte dle stejných kroků, jak byly popsány v bodech 1-3 u
kontrolního testu pro glukózu a kyselinu močovou.
2. Dejte kapku kontrolního roztoku pro cholesterol na podložku (okénko)
pro vzorky na testovacím proužku pro cholesterol (Obr.7).
3. Po pípnutí se na displeji objeví odpočítávání, které bude trvat přibližně
40-60s.
4. Po odpočtu, displej zobrazí výsledky kontrolního testu. Porovnejte
výsledky s kontrolním rozmezím uvedeném na lahvičce s testovacími
proužky.
Poznámka :
• Prosíme, abyste pozorně četli tento manuál a instrukce pro kontrolu
pomocí kontrolního roztoku před jeho použitím.
• Nepoužívejte opakovaně jeden testovací proužek a vždy pečlivě a
těsně uzavřete lahvičku s testovacími proužky.
• První tři kapky kontrolního roztoku nesmí být použity a lahvičkou
by mělo být před použitím řádně zatřeseno, zvláště pokud se jedná
o první použití.
• Nově otevřené lahvičky s kontrolním roztokem a testovacími
proužky musí být označeny datem, kdy byly otevřeny.
• Nepoužívejte sytém BeneCheck Plus k testování vlastní krve,
dokud kontrolní testy neukážou hodnoty uvedené na lahvičce
s testovacími proužky.
• Jestliže testy dopadnou mimo kontrolní rozmezí, prosíme o
opakování testu. Jestliže výsledky stále nejsou v kontrolním
rozmezí kontaktujte autorizovaného distributora pro pomoc a
případný servis.
12
Část 3
Jak provádět test
Před testováním
Prosíme, abyste postupovali podle následujících instrukcí krok za krokem,
abyste zajistili přesné výsledky testu. Materiály požadované pro provedení testu
glukózy v krvi, kyseliny močové v krvi a celkového obsahu cholesterolu v krvi
zahrnují:
• měřící přístroj BeneCheck Plus
• testovací proužky BeneCheck Plus (pro glukózu, kyselinu močovou nebo
pro cholesterol)
• Odběrové pero k propíchnutí pokožky
• Lanceta – sterilní jehla
• Papírový kapesníček nebo vatový tampón se 75% alkoholu pro vyčistění
oblasti pro krevní vzorky nebo umytí mýdlem a vodou po testu pro
dezinfekci
Pokyny
1. Vložte lancetu do odběrového pera a přizpůsobte vhodnou hloubku
proniknutí jehly vzhledem ke kroku 1-4 popsané v instrukcích pro autoLancetu (tm).
2. Použijte teplou mýdlovou vodu pro umytí Vašich rukou. Opláchněte a
pořádně osušte.
3. Vezměte testovací proužek a okamžitě uzavřete lahvičku, abyste udrželi
ostatní testovací proužky v suchu (Obr.1).
4. Zasuňte kontaktní proužek testovacího proužku do testovacího otvoru
měřiče. Měřič se automaticky zapne. (Obr. 2).
5. Testovací mód a kódovací číslo se objeví na displeji. Zkontrolujte, jestli
kódovací číslo a testovací mód jsou stejné jako na lahvičce s testovacími
proužky. Testovací proužky pro glukózu, kyselinu močovou a celkový
cholesterol by měli zobrazovat na displeji „GLUC“ , „UA“ nebo „CHOL“ .
Jestliže nezobrazují, vyjměte proužek a překódujte přístroj, jak je popsáno na
straně 7-8 (Obr.3).
13
Poznámka
• Každý ze tří testů musí být proveden během tří minut, jinak se měřič
automaticky vypne . Jestliže se vypne ,vyjměte testovací proužek a
znovu ho vložte do měřiče, přístroj se znovu zapne.
• Testovací proužky by neměli být používány opakovaně. Jestliže
vložíte do měřiče použitý proužek, varovná zpráva „E-U“ se zobrazí
na displeji. Používejte vždy nové proužky!
• Jestliže je do měřiče testovací proužek vložen obráceně nebo špatným
koncem, měřič se nezapne.
Varování : Lancety nesmí být používány opakovaně. Prosíme o používání
pouze certifikovaných lancet pro zajištění bezpečnosti.
Testovací procedura pro zjištění glukózy v krvi
1. Vložte BeneCheck Plus testovací proužek pro glukózu a vezměte krevní
vzorek podle kroků 5-8 ilustrovaných v instrukcích pro auto-Lancetu (tm).
2. Dotkněte se vstupním otvorem pro vzorky na proužku kapky krevního
vzorku dokud měřič nepípne. Zvukový signál znamená, že vzorek byl
úspěšně odebrán do testovacího proužku. (Obr. 1).
3. Displej zobrazí odpočet 10s. Po 10s se na displeji zobrazí výsledky testu
glukózy v krvi. (Obr. 2).
Poznámka : Ujistěte se, že nejdříve setřete první kapku krve, aby jste zabránili
kontaminaci tělními tekutinami.
Testovací procedura pro zjištění kyseliny močové v krvi
1. Vložte testovací proužek BeneCheck Plus pro kyselinu močovou a
vezměte krevní vzorek podle kroků 5-8 ilustrovaných v instrukcích pro
auto-Lancetu (tm).
2. Dotkněte se vstupním otvorem pro vzorky na proužku kapky krevního
vzorku dokud měřič nepípne. Zvukový signál znamená, že vzorek byl
úspěšně odebrán do testovacího proužku.
14
3. Displej zobrazí odpočet 15s. Po 15s se na displeji zobrazí výsledky testu
glukózy v krvi.
Testovací procedura pro zjištění úrovně cholesterolu v krvi
1. Vložte BeneCheck Plus pro cholesterol a vezměte krevní vzorek podle
kroků 5-8 ilustrovaných v instrukcích pro auto-Lancetu (tm).
2. Ujistěte se, že máte dostatek krevního vzorku (vhodná velikost krevního
vzorku je přibližně
, tj. větší než pro měření glukózy a kyseliny
močové).
3. Dotkněte se vzorkem krve podložky pro vkládání vzorků testovacího
proužku, aby se krev vtáhla do podložky. (Obr. 1).
4. Počkejte pár sekund než přístroj pípne, což znamená, že se krev dostala do
reakční krevní vrstvy a začala působit. Displej zobrazí odpočet 40 s. Poté
co odpočet skončí se na displeji zobrazí výsledky testu pro zjištění úrovně
celkového cholesterolu v krvi.
Obr.1
Poznámka :
• BeneCheck Plus multi-monitorovací systém obsahuje test glukózy,
kyseliny močové,celkového cholesterolu, přičemž všechny testy jsou
plasma-kalibrovány. Výsledky mohou přibližně o 11% vyšší než při
celkových krevních testech. Uživatel by je neměl přepočítávat na
výsledky pro krevní plasmu.
• Testovací proužky používejte pouze než skončí jejich expirační doba.
Proužky jsou použitelné pouze 3 měsíce od otevření lahvičky.
• Prosíme, aby jste testovací procedury provedli během tří minut. Poté se
přístroj automaticky vypne.
• Aplikujte pečlivě krevní vzorky do správného místa na proužku, řiďte se
pokyny, abste předešli nesprávným operacím.
• Neaplikujte krevní vzorky dvakrát na jeden proužek, zapříčiní to nepřesné
výsledky. Pro test celkového cholesterolu je potřeba více krve (asi 10 μL)
než pro test glukózy a kyseliny močové(asi 1 – 1,5 μL), ujistěte se že
aplikujte správně množství vzorku.
15
Charakteristické sdělení:
Mód
Nízké
Glukóza
< 20 mg/dL (1.11 mmol/L)
Sdělení
Vysoké
> 600 mg/dL (33.3 mmol/L)
Kyselina
močová
Celkový
cholesterol
> 20 mg/dL ( 1.19 mmol/L)
< 3 mg/dL ( 0.18 mmol/L)
< 150 mg/dL (3.88 mmol/L) > 400 mg/dL (10.35 mmol/L)
Péče po skončení testu
Pokyny
1. Řiďte se kroky 9 a 10 v instrukcích pro auto-Lancetu (tm) pro nakládání a
vyřazení použité lancety do kontejneru pro bio-rizikové prostředky.
2. Po provedení testu vyjměte testovací proužek a měřič se automaticky
vypne.
3. Zapište si výsledky testů do Vašeho osobního deníčku.
Poznámka : Kdykoli se Vám zdají výsledky testů nesprávné, zkontrolujte
funkčnost systému pomocí kontrolního testu. Pády, nárazy a jiné otřesy mohou
poškodit měřič a způsobit špatnou funkci přístroje. Nepoužívejte přístroj
v prostředí s magnetickými, elektromagnetickými nebo radioaktivními
interferencemi.
Varování
Za žádných okolností nerozebírejte přístroj. Řiďte se místními nařízeními pro
zbavování se použitých testovacích proužků a lancet. Použité testovací proužky,
lancety a všechny ostatní materiály, které obsahují zbytky krve mohou být
považovány za bio-rizikové. Jestliže má uživatel infekční nemoc, potom mohou
být použité lancety a testovací proužky zdrojem infekční nákazy.
Část 4
Paměťové funkce měřiče
BeneCheck Plus automaticky ukládá posledních až 360 záznamů, které obsahují
jak výsledky testů glukózy, kyseliny močové i celkového cholesterolu a
výsledků kontrolních testů. Také poskytuje průměry za 7-, 14-, 21-, 28- dnů dle
výsledků testů glukózy.Paměť se načítá od M01 až po M360. Prosíme, abyste se
řídili následujícími instrukcemi pro vyvolání výsledků testů.
16
Pokyny:
1. Ujistěte se, že v měřiči není vložen žádný testovací proužek.
2. Zmáčkněte jedenkrát levé tlačítko „M“ pro spuštění měřiče. Po krátkém
pípnutí se objeví všechny údaje na displeji, poté měřič vstoupí do
pohotovostního režimu „standby“.
Poznámka: Do paměti se ukládají výsledky testů glukózy, kyseliny močové a
celkového cholesterolu. Výsledky pro močovou kyselinu a celkový cholesterol
nemají funkci denního průměrování.
3. Zmáčkněte znovu jedenkrát levé tlačítko „M“a měřič zůstane
v paměťovém režimu. 7mi denní průměr se zobrazí na displeji
(7 DAY.A).
4. Následují 14-,21-,28- denní průměry vyvolané opakovaným stláčením
tlačítka „M“.
5. Po 28-denním průměru se poslední uložený M01 výsledek testu objeví na
displeji. Po každém stlačeníí tlačítka se počítadlo zvýší o 1 až do M360
6. Pro vypnutí přístroje podržte tlačítko „M“ na přibližně 3 sekundy. Měřič
pípne a vypne se. Měřič se také automaticky vypne po 3 minutách
nečinnosti.
Poznámka : Paměťová funkce se vypne, jestliže vložíte do měřiče testovací
proužek. Jestliže je uloženo 360 záznamů, po vložení dalšího se nejstarší smaže.
Nový záznam je uložen na pozici M01. Denní průměrování je dostupné pouze
pro testy glukózy.
Část 5
Nastavení měřících jednotek
1. Ujistěte se, že není vložen žádný testovací proužek v měřiči. Zmáčkněte
pravé tlačítko „Set - Nastavit“ (Obr. 1), číslo blikající na displeji jako
např. 20xx znamená rok (Obr.2). Stlačtte ještě 5x tlačítko „Set - Nastavit“,
na displeji se objeví a bude blikat nastavení měsíce, dne, hodiny, minuty a
měřící jednotky následujícím pořadí:
Rok
Měsíc
Den
Vypnout měřič
Hodina
Měřící jednotka
17
Minuta
2. Stlačením levého tlačítka „M“ se měřící jednotka změní na „mg/dL“ nebo
na „mmol/L“ (Obr. 3 a 4).
3. Zmáčkněte znovu tlačítko „Nastavit“, čímž ukončíte nastavování a
vypnete měřič.
Část 6
Skladování a manipulace
Vzhledem k citlivosti na teplo a vlhkost, výkon testovacích proužků může být
ovlivněn nesprávným skladováním a manipulací. Prosíme, abyste skladovali
testovací proužky a měřič příhlížejíce na specifikace popsané v Části 9.
Poznámka :
1) Skladujte měřič, kódové proužky, testovací proužky a kontrolní roztok při
pokojové teplotě, nevystavujte je teplotám mimo rozsahy uvedené v části
9 – Specifikace.
2) Nezamražujte ani nechlaďte měřič nebo proužky.
3) Čistěte vnějšek přístroje hedvábným hadříkem nebo hadříkem, který
nepouští vlákna.
Část 7
Ikony a výstražné tóny
Ikony na displeji : Jasné a lehce čitelné informační ikony na displeji jsou
navrženy pro Vaši maximální pohodlnost při užívání přístroje. Ikony jsou
jednoduché a pochopitelné již při prvním zběžném pohledu.
Výstražné tóny
• Normální zvuk upozornění : krátké pípnutí
• Varovný výstražný zvuk : 5 krátkých pípnutí
• Upozornění na vypnutí přístroje : dlouhé pípnutí
18
Ikona kódovacího čísla
Ikona čísla paměti
Ikona plnění krve
Výsledek
Ikona plnění proužku
Ikona kontroly systému
Ikona stavu baterie
Ikona jednotek
Ikona teploty
Část 8
Ikona
denního
průměru
Chybová hlášení a řešení problémů
Hlášení
Příčina
E-0
Je problém s testovacím
proužkem
E-b
E-E
E-t a ikonka pro teplotu
Řešení
Opakujte test s novým
testovacím proužkem.
Jestliže problém
přetrvává, obraťte se na
prodejce pro servis
Baterie je příliš slabá pro Vyměňte baterii
provedení testu
1. Vypněte měřič a znovu
1. Je problém se
zapněte, jestliže problém
samokontrolou měřiče
přetrvává kontaktujte
2. Používáte špatný
kódovací proužek nebo je prodejce pro servis
proužek poškozený nebo 2. Zkontrolujte zda
kódové číslo na měřiči
špatně vložený
odpovídá kódovému číslu
na lahvičce s testovacími
proužky. Zakódujte
znovu měřič a proveďte
test znovu, jestliže
problém přetrvává
kontaktujte prodejce pro
servis
Teplota je mimo
Opakujte test poté co
povolené operační
měřič a testovací proužky
rozmezí
dosáhnou teploty,která je
19
E-U
Err. 3
v operačním rozmezí
Opakujte test s novým
Může být způsobeno
testovacím proužkem,
použitím již použitého
testovacího proužku nebo jestliže problém přetrvává
kontaktujte prodejce pro
se vyskytl problém
servis
v elektronice.
Používáno špatné napětí Kontaktujte prodejce pro
nebo jiný problém
servis
elektrického obvodu
20
Část 9
Specifikace
Přesnost systému : ± 20% úroveň glukózy 75 mg/dL (4.17 mmoL/L),
kyselina močová 5 mg/dL ( 0.30 mmoL/L), and
celkový cholesterol 200 mg/dL
Princip :
Glukóza & Celkový cholesterol – Elektrochemický biosenzor
Kyselina močová – Elektrochemický senzor
Kalibrace : Plasma-ekvivalentní
Testovací vzorek : Čerstvá kapilára krve
Čas měření : kolem 10 sekund ( Glukóza ), 15 sekund ( Kyselina močová )
40 -60 sekund ( Celkový cholesterol )
Rozsah měření :
Glukóza 20-600mg/dL ( 1.1 - 33.3 mmol/L )
Kyselina močová 3-20 mg/dL ( 0.18 - 1.19 mmol/L )
Celkový cholesterol 150-400 mg/dL ( 3.88 - 10.35 mmol/L )
Množství vzorku :
Asi 1-1.5μL ( Glukóza & Kyselina močová )
Asi 10 μL ( Celkový cholesterol )
Rozsah Hematocritů : 30% - 55% (Pro glukózu, kyselinu močovou, celkový
cholesterol
Podmínky pro skladování testovacích proužků : 10oC - 30oC ( 50oF - 86oF )
Operační teplota : 10oC - 40oC ( 50oF - 104oF )
Relativní vlhkost : Méně než 95%
Paměť : 360 výsledků testů
Typ baterie : jedna 3V (CR2032) lithiová baterie
Životnost baterie : přibližně 1000 testů
Rozměry : 86x57x17 mm
Hmotnost : asi 48g s baterií
Část 10
Omezení
Povšimněte si,prosím, následujících omezení pro získávání přesných výsledků
se systémem BeneCheck Plus.
1. Pouze pro diagnostické použití in-vitro (vnější použití).
2. Nevystavujte testovací proužky vysoké vlhkosti nebo přímému
slunečnímu svitu. Nezamražujte proužky.
3. Proužek BeneCheck Plus je pouze na jedno použití. Nepoužívejte,
prosím, znovu použité testovací proužky.
4. Manipulujte s proužky s čistýma a suchýma rukama. Přijímací prostor
by měl být čistý a suchý pro zajištění přesných výsledků testů.
21
5. Neprovádějte test, zatímco je v blízkosti přístroje zapnutý mobilní
telefon, předcházejte interferenci elektrického signálu.
6. Rozsah hematocritů (Hct) od 30-55% je přijatelný. Hct nižší než 30%
může způsobit zvýšené výsledky testů. Hct vyšší než 55% může naopak
způsobit snížené výsledky testů.
Omezení glukózového testu
BeneCheck Plus testovací proužky pro hladinu glukózy v krvi budou dodávat
přesné výsledky, pokud budete přihlížet k následujícím omezením:
• Nepoužívejte testovací proužky pro testování novorozenců.
• Testovací proužky reagují pouze s D-glukózou v krvi, nereagují na ostatní
typy cukry, které mohou být přítomny v krvi.
• Používejte pouze čerstvou kapilární krev z prstu. Nepoužívejte sérum
nebo plasmu.
• Testovací proužky BeneCheck Plus pro hladinu glukózy v krvi mohou být
použity až do nadmořské výšky 3000 m.n.m. bez ovlivnění výsledků.
Doplňkové informace pro zdravotní pracovníky:
• Jestliže je použita venózní krev pro test, může být shromážděna do
heparinových testovacích tub během 30 minut po odběru. Výsledky
mohou být o 7% nižší než při použití kapilárního vzorku.
• Vzájemné působení: Acetaminophen, kyselina močová, kyselina
askorbová, dopamin, gentistic acid, ibuprofen, methyl DOPA, salicyláty,
tetracykliny, tolazamidy, tolbutamidy (na fyziologické nebo léčebné
úrovni) by neměli výrazně ovlivnit výsledky testů.
• Pacienti procházející kyslíkovou terapií by měli získávat nepravdivě nízké
testy.
• V situacích sníženého periferního toku krve, jako například vážná
dehydratace, šok, hypersmolární stav (s nebo bez ketózy), hypertenze,
mohou být výsledky nepravdivě nízké.
• Testovací proužky BeneCheck Plus pro glukózu jsou plasma-kalibrovány.
Testy se sérem nebo vzorky plasmy budou dávat nepravdivě vysoké
výsledky.
• Testovací proužky BeneCheck Plus pro glukózu nebyly schváleny pro
testování s neonatálními krevními vzorky.
• Lipemické vzorky :Úroveň cholesterolu do 400 mg/dL ( 10.35 mmoL/L ),
a triglyceridy do 3000 mg/dL ( 34.88 mmoL/L ) neovlivní výsledky testů.
Výrazně lipemičtí pacienti nebyli testováni, proto se nedoporučuje je
testovat.
• Kriticky nemocní pacienty by neměli být testování.
22
Omezení testu kyseliny močové
Testovací proužky BeneCheck Plus pro hladinu kyseliny močové v krvi budou
dodávat přesné výsledky, pokud budete přihlížet k následujícím omezením.
• Používejte pouze čerstvou kapilární krev z prstu. Nepoužívejte sérum
nebo plasmu.
• Testovací proužky BeneCheck Plus pro kyselinu močovou v krvi mohou
být použity až do nadmořské výšky 3000 m.n.m. bez ovlivnění výsledků.
Doplňkové informace pro zdravotní pracovníky.
• Vzájemné působení: Acetaminophen, allupurinol, amiloride,
atenolol,kolchicin, diclofenac, glibenclamide, intomethacin, kyselina
askorbová, dopamin, gentistic acid, ibuprofen, methyl DOPA, salicyláty,
tetracykliny, tolazamidy, tolbutamidy (na fyziologické nebo terapeutické
úrovni) by neměli výrazně ovlivnit výsledky testů. Gentistic acid na
léčebné úrovni ( 5 mg/dL ) mohou dávat nepravdivě vysoké výsledky
testů.
• V situacích sníženého periferního toku krve, jako například vážná
dehydratace, šok, hypersmolární stav (s nebo bez ketózy), hypertenze,
mohou být výsledky nepravdivě nízké.
• Testovací proužky BeneCheck Plus pro kyselinu močovou jsou plasmakalibrovány. Testy se sérem nebo vzorky plasmy budou dávat nepravdivě
vysoké výsledky.
• Lipemické vzorky: Úroveň cholesterolu do 400 mg/dL ( 10.35 mmoL/L ),
a triglyceridy do 3000 mg/dL ( 34.88 mmoL/L ) neovlivní výsledky testů.
Výrazně lipemičtí pacienti nebyli testováni, proto se nedoporučuje je
testovat.
Omezení testu celkového cholesterolu
Testovací proužky BeneCheck Plus pro hladinu celkového cholesterolu v krvi
budou dodávat přesné výsledky, pokud budete přihlížet k následujícím
omezením.
• Používejte pouze čerstvou kapilární krev z prstu. Nepoužívejte sérum
nebo plasmu.
• Testovací proužky BeneCheck Plus pro hladinu celkového cholesterolu
v krvi mohou být použity až do nadmořské výšky 2700 m.n.m. bez
ovlivnění výsledků.
Doplňkové informace pro zdravotní pracovníky.
• Vzájemné působení : Acetaminophen, kyselina močová, kyselina
askorbová, dopamin, gentistic acid, ibuprofen, methyl DOPA, salicyláty (
23
na fyziologické nebo léčebné úrovni ) by neměli významně ovlivnit
10 mg/dL.
výsledky. Hemoglobin na fyziologické úrovni
• V situacích sníženého periferního toku krve, jako například vážná
dehydratace, šok, hypersmolární stav(s nebo bez ketózy), hypertenze,
výsledky mohou být nepravdivě nízké.
• Testovací proužky BeneCheck Plus pro celkový cholesterol jsou plasmakalibrovány. Testy se sérem nebo vzorky plasmy budou dávat nepravdivě
vysoké výsledky.
• Lipemické vzorky :Úroveň cholesterolu do 476 mg/dL ( 13.89 mmoL/L ).
Triglyceridy a výrazně lipemičtí pacienti nebyli testováni, proto se
nedoporučuje je testovat.
Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou
CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.
Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
549 245 575; 602 766 759
24

Podobné dokumenty

návod k použití dvb-c set-top-box opticum c200

návod k použití dvb-c set-top-box opticum c200 VENTILACE: Štěrbiny na vrchu výrobku musí zůstat nezakryté, aby umožňovaly potřebné proudění vzduchu do přístroje. – Nestavte výrobek na měkká bytová zařízení nebo koberce. – Nestavte elektronické ...

Více

Steaky (PDF 5,7 MB)

Steaky (PDF 5,7 MB) Základem správného steaku je křehkost masa. Vlastní začátek křehkosti vychází z optimálních podmínek před poražením zvířete, zvíře nesmí být ve stresu – pokud je zvíře před porážkou ve stresu, maso...

Více

BeneCheck Uric Acid

BeneCheck Uric Acid typu ledvinové koliky.BeneCheck PLUS proužek na stanovení kyseliny močové se používá do multiparametrového měřicího přístroje BeneCheck PLUS k měření hladiny kyseliny močové v plné krvi. Pokud je k...

Více

příslušenství, potrubní elementy pro vzduchotechniku 7.1 vnořené

příslušenství, potrubní elementy pro vzduchotechniku 7.1 vnořené ventilátorů TCB, TGT • klapka TSKM je připravena pro montáž servopohonu, dodává se jen do velikosti 630 (klapka musí být vždy otevřena servopohonem před spuštěním ventilátoru a uzavřena až po jeho ...

Více

STAG 400 DPI manual CZ

STAG 400 DPI manual CZ Bezpečnostní šroubymultiventilu by měly být namontovány diagonálně. Následně prostrčte plynové trubky a kabely prostrčené v chráničkách a pomocí vhodných spojů je připojte k multiventilu. Elektrick...

Více

SmartLine - Honeywell Process Solutions

SmartLine - Honeywell Process Solutions všechny snímače ST700 modulární design, díky čemuž může uživatel vyměnit tělesa senzorů, přidat indikátory

Více