ilililliu!ilruilffiilililr

Transkript

ilililliu!ilruilffiilililr
oMC P.ah! . Suchdol
oor'/a.no. 1t 12.20t2
v,#,0
P_ gy"$
l'r
02E40/20 r 2
ilililliu!ilruilffiilililr
MlSlSKi cASl PRAIrA6
ulAD MasrsKl: aAsTr
ODBOR DOPRAVY A ZIVOTNiHO PROSTEEDi
VdS dopis
aj./ze dne
bez aj. 2052012
aj.
HTB$not2
NaSe
Vfizuj€/linka/e-mail
Pmha
MCP6 097111t2012 Jiri tlardl z20 189 903/
[email protected]
t2.12.2012
VEREJNA VYHLASKA
Ozn6meni o
nivrhu opatleni
obecn€ povrhy plo stanoveni rnistni ripravy provozu na pozemnich
komuniklcich
i
r.yzvr k uplrtnCni
piipomin€k nebo nimitek
Uiad rnestskd aesti Praha 6, odbor dopmly a Zivotniho prosliedi (d6le jen ODZP), jako prislusni
silniani sprivni ffad dle ust. $ 124 odst. 6 zikona d. 361/2000 Sb.. o provozu na pozemnich
komunikacich a o zmen6ch nekte4ich zekonri, v platndm zndni (d6le jen ,, zikon o silnianim
provozu"), zah6jif dne 03.12.2012, na zaktade t6dosti Mastski tdsr Praha Suchdol, [Jtud masrsk6
aisti Praha - Suchdol, Suchdolsk6 nim. 73413, 165 00 Praho 6, iizeni o n6vrhu opatieni obecn6
povahy podle ust. $ l?l a n6sl. S 173 zikona a. 500/2004 Sb., sprevni i6d, v platndm zneni(d6lejen
,, sprdvni i6d ") a podle ust. $ 77 odst. I pism. c) zikona e. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemnich
komunikacich, v platn6m zndni, a lyhlifky C. 30/2001 Sb., kterou se prov6di zdkon o provozu na
pozemnich komunikacich, piedkl6d6 nevrh opatieni obecn€ povahy pm
stanoveni mistni ipraw provozu nr pozemnich komunikacich,
spodivajici v umistdni dopravniho znaaeni B29,,zikaz stdLni" na mistni komunikaci U kruhovky (jednd
se o prav;y' okraj komunikace v iseku mezi ul. Intemacion6lni a NN3635), dle piiloz€n6, odsouhlasen6
situace, ktenije nedilnou souaesti tohoto stanoveni (viz pfiloha).
Uvedeny n6vrh slanoveni mistni tpravy provozu na mistni komunikaci byl odsouhlasen piislusnym
organem Policie eeske republiky, kterin je Krajsk€ ieditelstvi policie hl.m. Prahy, odbor sluzby
dopravni policie, oddeleni dopravniho in2enjrsNi, dne 12.12.2012.
V souladu s 5 172 odst.4 spdvniho iedu mire k n6vrh! opatieni obecn€ povahy ve vdci slanoveni
mistni ipravy provozu na mistni komunikaci kdokoli,jehoZ prAva, povinnosti nebo zijmy mohou bir
timto opatfenim obecn€ povahy plimo dotdeny, uplatnit u podepsan6ho sprdvniho org6nu pisemn6
pfipominky. D6le v souladu s $ 172 odst. 5 spnivniho Fedu mohou k nevrhu opalieni obecnd povahy
ve vdci slanoveni mistni ipravy provozu na mistni komunikaci vlasmici nemovitosti jejichz pniva,
povinnosti nebo zijmy souvisejici s vikonem vlastnick€ho preva mohou bit timto opatienim obecnd
povahy piimo dotdeny, podat proti n6vrhu k ODZP pisemn6 odivodndnd nemitky.
C.stoslor.nska
m{dy
23, 160
52 Pr.ia6
T-ns rdn.r+420220189 |I I /E: !S3!c!4@!EXsO.!z
/
!!!-a!!&6s
MCP6
097717'2012
str.zl2
Uiad mestskd iasti Praha 6, odbor dopravy a Zivotniho prosttudi, ve smyslu ust. $ 172 odst.
I
spriivniho fadu
vyztv6
dotdene osoby, aby k navrhu opaticni obecn6 povahy ve vCci stanoveDi mistni ipravy provozu na
pozemni komunikaci U kuhovky podevaly piipominky nebo odivodnene namitky a ro ygl!]!gj9:10
44i ode dne jeho zveiejn€ni, pisemne na adresu Uiadu rnesbk€ a,sti Praha 6, ODZP, Cs. armedy 21.
Praha 6.
OdfivodnEni:
N6vrh opatieni obecn6 povahy ve v6ci stanoveni mistni ipravy provozu na mistni komunikaci U
kruhovky byl zpftcovin n z'kl^dd ,Adosti iadatele, z divodu zlepseni dopravni obslutrosti triniho
mista a farmeiskich trhi.
.l/-/-!,Lr, l,
Ing. Dana Charvatova
redoucr odboru doprar,l a )ivotniho prostiedi
Toto ozndffeni musi bit v)rya3eno po dobu 15 dni.
vy,t:"no
an",
4..1..1(.,&.(../.&.1,ro
on"'
Razitko. podpis orginu, kter'-i potvrzuje vyvdseni a sejmuti oznimeni.
snuacc umislan i dopbvniho
aaacni
Rozdalotnik
L Miloslav Cemdt. Ncchvllova lE25/24,148 00 lrraha 4
D0Leld osoby (vctcjnou r]hl6lkou):
2. V souladu susl. { l?2 odst. I spdvniho Udr doruauje ODZP 1oto ohdneni dorcenjn osobdn lctcjnou
vlhlaskou. Doruteni vcicjnou vyhlttkou bude provcdeno v souladu s usonovcnim g 25 sprdvnlho tidu tal. ze se
piscmno$ vyvdsi na ntcdni desce UMC Pmna 6 a souadna bude zvctcjnEna ,?nsoben umoliujicim d1tkov).
ptislup. PahdLctim dnem po vyleseni bude piscmno$ povazov6na
z
doruaerou. Den dotuaenije dncD z\ eiejneni
3. Polici. CR KITPA/oSDP
4. oDZP/spis
Cesk6lovenske .mAdy 23, 160
/t,
T - nstrcdn{
- 420220189
II
I/
52
ha,ha 6
li: &&&ln@pEl!6.!z / u4!rr4i!6.!z
.
<.4
/\. ./
+i
Lol
.qx
"tr
'...{
""tc
'(.,\
\')
\

Podobné dokumenty

Výzva

Výzva aphwtt i.ent j, ephwno wd u. reho tuldh k podk 6t. I 66 aai. 1 yodnthaziko .pnnvdya pn pritut:r, kkrt y vt:krt4 rti prnade powhi s puiadi.ilou s, 2a a 100 l.r narrh z4oLlvouj.h.ot e y soutanrs .ibv...

Více

Od internetov6ho feudolismu k digitolnf demokrocii

Od internetov6ho feudolismu k digitolnf demokrocii ?{pI I ar0au.ru! Buortu ppaN?uroJteIper ,,,q*as,. 9^pnod auu.p luldd^g % O! ?u?u!d a? asf ll?pa^A 9 orlu.ru ?IPtu nos!,u!tp9u !tnu?^rqqalqz,ireDl nsEa% 9z ?utsuru@ uoUd .p .osou?qods nr?odzoroq9^o8...

Více

120817 - Výpočet potřeby plynu

120817 - Výpočet potřeby plynu Tento dokumentje majelkem spolednosti ENERGIA PROJEKT s.r.o. je urden pouze pro vnilfni potfebu Rozmno2ovani a jeho pied€vani mimo spolednostje moin6 pouze se souhlasem jednatelu spoleanosti

Více

Duchcovská_stanovení přechodné úpravy provozu

Duchcovská_stanovení přechodné úpravy provozu Vsouladu s uslanovenim $ 77 odst 5 zikona. ide'li o stanoveni Piechodn€ trpr:L!\ povahy obecn€ opatreni navrh ulad piislusni spr;vnr Dozemnich komun;kacich, nedoruduje piipominek podeni nebo nrimit...

Více

Studijní plán 1. + 2. CNAS

Studijní plán 1. + 2. CNAS zároveň žádná ze známek nebyla horší než „velmi dobře“; - je klasifikována známkou „velmi dobře“, jestliže aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 2,5 a zároveň nejvýše dvě z je...

Více

躙雪艦V総」留:1:驚::敏ぶ窯撃寛e燎冨上 - Chrlice

躙雪艦V総」留:1:驚::敏ぶ窯撃寛e燎冨上 - Chrlice Odbor izemn〔 ho pほ noVinr a rozv● c MagiStrttu mこ sta Bma(0薔 PR MMB)jakO poFizovatc1 6zannё pl益 novac( . 183/2006 Sb.,o62emnfln plinov▲ ni a dokumentacc dle§ 188 odst. 3, §55 odst.2a§ 47 odst.2 a t...

Více

spdfgh

spdfgh Průmět do osy (B)

Více