Modelářská elektronika

Transkript

Modelářská elektronika
®
Modeláøská elektronika
2012
computer radio control system
Vysílaèe
DC-16/DS-16
Nové vysílaèe DC-16 a DS-16 vznikaly za úèasti profesionálních pilotù a mistrù svìta. Vysílaèe byly
vyvinuty s cílem nabídnout max. užitné vlastnosti, s dùrazem na jednoduchou obsluhu, maximální
životnost a spolehlivost mechanických a elektrických èástí. Kovový obal poskytuje maximální
ochranu i ochranu povrchu proti mechanickému poškození a chemikáliím a jednoduché tvary zase
snadnou údržbu. Precizní kovové køížové ovladaèe s kulièkovými ložisky a Hall magnetickými
senzory napovídají o revoluèním pojetí a konstrukci tohoto nejnamáhavìjšího prvku RC soupravy
a zajiš•ují tak spolehlivý dlouhodobý bezúdržbový provoz.
Podsvícený LCD displej umístìný na horní stranì vysílaèe nabízí výbornou èitelnost pøi jakémkoli
osvìtlení a velký pozorovací úhel. Díky jemnému rozlišení displeje a použitím velkého množství
grafiky bylo možné vytvoøit jednoduché a intuitivní nastavování a zejména zobrazování
telemetrických dat pomocí grafù.
U výrobkù øady DUPLEX EX jsou rozšíøeny možnosti v oblasti pøenosu telemetrických dat a jejich
následné zpracování jak na LCD vysílaèe, tak i pomocí analýzy na poèítaèi. Vysílaè umožní nastavit
libovolné zvukové upozornìní spojené nejen se stavem telemetrických dat, ale i se stavem
ovládacích prvkù vysílaèe.
DC-16
Novinka !!!
2
Novinka !!!
extended serie
Základní vlastnosti vysílaèù:
• Záznam telemetrických dat do interní
pamìti
• Rychlá odezva ovladaèù
• Integrovaná anténa
• Jednoduché programování
• Akumulátory Li-Ion 3200mAh
• Systém øízení spotøeby pro maximální
provozní dobu
• Výstup na sluchátka
• Reproduktor
• Konektor USBmini pro spojení s PC
• Hmotnost pouze 1,4 kg
• Upgrade firmwaru
• 5 jazykù (CZ,EN,DE,FR,PL)
• Hliníkový kufr
• Kovový obal
• Kovové ovladaèe s kulièkovými ložisky
• Snímání ovladaèù pomocí Hall senzorù
s rozlišením 4096 krokù
• Kniply s nastavitelnou délkou a možností
instalace pøepínaèù a tlaèítek
• 3,8“ display s rozlišením 320x240 pixelù
• Interní pamì• 2GB
• Digitální trimy
• 16 proporcionálních kanálù s možností
rozšíøení o neproporcionální kanály
• Pamì• modelù omezená pouze velikostí
vnitøní pamìti
• Zobrazení telemetrických dat v reálném
èase na displeji
DS-16
Novinka !!!
2012
3
computer radio control system
Systém Duplex
Systém DUPLEX je urèen pro dálkové ovládaní modelù, který pracuje ve volném pásmu
2,4 GHz. Nejedná se však o pouhou náhradu klasického ovládání pomocí FM vysílaèù
a pøijímaèù pracujících v pásmu 35 MHz nebo 40 MHz, ale pøedevším jde o komplexní
soubor výrobkù pro bezproblémové ovládání, monitorování a online poskytování
informací (akusticky i na displeji) o provozním stavu modelu.
Velkou výhodou systému DUPLEX je jeho plnohodnotná podpora obousmìrné
komunikace. Všechny pøijímaèové i vysílací moduly jsou uzpùsobeny pro pøenos
telemetrických údajù v reálném èase. Již v základu umožòují pøijímaèe pøenášet hodnotu
aktuálního napìtí pøijímaèe. Lze nastavit zvukové upozornìní, které se aktivuje pøi
poklesu tohoto napìtí pod nastavenou mez.
Série EX je následovníkem stávajícího systému DUPLEX, je s ním plnì kompatibilní
vèetnì JETIBOXU, JETIBOXU mini a dalšího pøíslušenství. Série EX pøináší nové, rozšiøující
možnosti a nastoluje nový standard v oblasti pøenosu telemetrických dat. Plné využití
nových možností umožòují vysílaèe DC-16 a DS-16 nebo terminál JETIBOX PROFI, který
nabízí vìtší možnosti zobrazení a uživatelský komfort. Ve spojení s programovým balíkem
FlightMonitor pøináší nový rozmìr od správy nastavení jakýchkoliv parametrù a
komponent systému, pøes analýzu po letu, až po zpracování telemetrických dat z modelu
v reálném èase.
Pomocí JETIBOXu PROFI, lze snadno nastavovat požadované parametry a zobrazovat
údaje z vysílaèe, pøijímaèe nebo pøipojených telemetrických pøípadnì diagnostických
zaøízení.
Souèástí modulù Tx je zvuková signalizace, která informuje o stavu celého systému. Ve
spojení s JETIBOXEM PROFI je dále možné pøiøazovat k jednotlivým alarmùm vlastní
zvuky, které se budou pøehrávat z integrovaného reproduktoru, pøípadnì pøipojených
sluchátek. JETIBOX PROFI zaznamenává telemetrická data na integrovanou SD kartu,
tyto data lze potom nahrát do poèítaèe a zobrazit pomocí programu FlightMonitor.
4
computer radio control system
Vysílací moduly
Vysílací moduly DUPLEX Tx jsou
(spoleènì s pøijímaèi DUPLEX Rx)
základem komplexního systému
pracujícího v pásmu 2,4GHz, který je
urèen pro dálkové øízení modelù.
Tyto moduly lze instalovat do vysílaèù,
které vhodným zpùsobem dávají k
dispozici stav kniplù a dalších
ovládacích prvkù. V souèasné dobì se
jedná o vìtšinu bìžnì dostupných
vysílaèù s možností pracovat v PPM
režimu.
TU2
Série EX je následovníkem stávajícího
systému DUPLEX, je s ním plnì
kompatibilní vèetnì JETIBOXU,
JETIBOXU mini a dalšího
pøíslušenství. Série EX pøináší nové,
rozšiøující možnosti a nastoluje nový
standard v oblasti pøenosu
telemetrických dat.
TG2
Základní parametry
DUPLEX
TU2
Rozmìry [mm]
55x28,8x9
Hmotnost [g]
15
Anténa[dBi]
2
Zvuková signalizace stavu
•
Poèet vstupních PPM kanálù
16
Provozní teplota [°C]
-10 až +85
Napájecí napìtí [V]
3,5 – 16
Prùmìrný proud [mA]
38
Maximální výstupní výkon [dBm]
20
DUPLEX
DUPLEX
DUPLEX
TMe
TF
TG2/TGi/TGi2/TGs
59x37x20
60x44x21
64x28x11
17
40
50
2
2
2
•
•
•
16
16
16
-10 až +85
-10 až +85
-10 až +85
3,5 – 16
3,5 – 16
3,5 – 16
38
38
38
20
20
20
5
DUPLEX
TMp
43x22x16
20
2
•
16
-10 až +85
3,5 – 16
38
20
DUPLEX
TA
52x33x18
10
2
•
9
-10 až +85
3,5 – 16
38
20
computer radio control system
Vysílací moduly
TGs
TGi
TGi2
Plné využití nových možností je umožnìno pomocí terminálu JETIBOX PROFI, který nabízí širší
možnosti zobrazení a uživatelský komfort. Ve spojení s programovým balíkem FlightMonitor
pøináší nový rozmìr od správy nastavení jakýchkoliv parametrù a komponent systému, pøes
analýzu po letu, až po zpracování telemetrických dat z modelu v reálném èase.
TMe
TMp
Vysílací moduly systému DUPLEX jsou nabízeny v provedení výmìnných
modulù DUPLEX TF, DUPLEX TG a v provedení urèeném pro interní vestavbu
DUPLEX TA, DUPLEX TMe, DUPLEX TMp a DUPLEX TU2.
TF
TU2 TF TG2 TGi TGs TMe TMp TA
Vysílaè / Vysílací modul
TGi2
– –
Futaba: 7U, 8U, 8J, 9C,9Z, FN, T10C, 3PK, 3PJ, F-16, FC-18+, FC-28
•
•
Futaba: FC-16, FC-18 JUNIOR, T6EXHP, T6EXA, 12FG, 12Z, FX-14, FX-18, FX-30, FX-40, F-14
•
–
–
Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7, Aggressor CRX/SRX
•
•
–
Hitec: Laser 4, Laser 6, Flash 5, Optic 6 sport
•
–
Graupner/JR: X-347, X-388, X-9303, MX-22, X-3810 ADT, PCM-10S, PCM-10X
•
–
Graupner/JR: FM-6014, MC-17, MC-18, MC-20, MC-24
•
–
Graupner: MC-10, MC-12, MC-14, MC-15, MC-16, MC-19, MC-22, MC-16/20, MX-12, MX-16s
•
–
Graupner/JR: MX-24s
•
–
–
Multiplex: EVO 7,9,12
•
–
–
•
–
–
Multiplex: Cockpit SX
•
–
Hitec Aurora 9
–
–
Ostatní vysílaèe
•
–
Multiplex: Profi 3000, 4000
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
computer radio control system
Pøijímaèe s podporou satelitu
R18 + Rsat 2
Pøijímaèe øady DUPLEX Rx jsou urèeny pro
provoz s vysílaèi a vysílaèovými moduly
øady DUPLEX Tx pracujících v pásmu 2,4
GHz. Díky plnì digitální a obousmìrné
komunikaci mezi vysílaèem a pøijímaèem
pøináší nové možnosti v oblasti dálkového
øízení modelù.
R14
Série EX je následovníkem stávajícího systému
DUPLEX, je s ním plnì kompatibilní vèetnì
JETIBOXU, JETIBOXU mini a dalšího
pøíslušenství. Série EX pøináší nové, rozšiøující
možnosti a nastoluje nový standard v oblasti
pøenosu telemetrických dat.
R12 EPC
Využití všech nových možností øady EX je
realizováno pomocí terminálu JETIBOX
PROFI a novými vysílaèi DC-16 a DS-16.
Díky velkým LCD displejùm je možné
pøehlednì zobrazit data jak v èíselné tak
grafické podobì.
Novinka !!!
R11EPC
R9
R10
Novinka !!!
Rsat 2
Doplòkový pøijímaèový satelit RSat2 je urèen k pøijímaèùm R9,
R10, R11EPC, R12EPC, R14 a R18. Jedná se o plnohodnotný
pøijímaè systému DUPLEX se všemi funkcemi, které tento systém
nabízí. Výstupem pøijímaèe RSat2 nejsou klasické servo-impulsy,
ale PPM signál a lze jej tak snadno použít jako záložní spojení k
výše uvedeným pøijímaèùm.
7
computer radio control system
Pøijímaèe
Pøijímaèe DUPLEX se vyznaèují širokými
možnostmi nastavení, v ysokou
spolehlivostí a kvalitou zpracování.
Sortiment výrobkù s nálepkou DUPLEX
je neustále rozšiøován a vylepšován.
Jako jeden z nejstarších systémù
uk azuje DUPLEX svoje ovìøené
vlastnosti a konkurenèní výhody.
Pøijímaèe DUPLEX jsou nabízeny
v souèasné dobì v nejširší nabídce typù
a variant na našem trhu. Vyznaèují se
k o m p a k t n í m i ro z m ì r y, ve l k ý m
výbìrem v poètu kanálù i zpùsobu
pøipojení napájení.
R8 / R8 EPC
R7
R5
R6 / R6 EPC
R4
Každý pøijímaè má proudovì dimenzovanou
rozvodnou desku pro napájení jednotlivých serv.
Pøijímaèe s oznaèením EPC disponují konektorem
(30A), který slouží k pøivedení napájecího napìtí u
modelù, kde jsou použity serva z vysokým proudovým
odbìrem.
8
computer radio control system
Pøijímaèe indoor
Pøijímaèe s oznaèením Indoor jsou urèeny do menších modelù, kde se klade velký dùraz na velikos a hmotnost
použitých komponent. Široké možnosti nastavení pøijímaèe a využití telemetrie je zachována stejnì jako
u vìtších pøijímaèù.
R7 indoor
R5 indoor
R6F indoor
R6G indoor
Pøijímaèe Car
Pøijímaèe R4C a R4Cmini jsou svou konstrukcí navrženy tak, aby vyhovìly zejména v modelech aut a lodí. Pøijímaè
R4Cmini má integrovanou anténou, která umožnila docílit celkovou kompaktnost tohoto výrobku.
R4C
R4C mini
9
10
1x200
(interní)
4
2x100
3.2 – 8.4
40
ANO
JETIBOX
-
6
-98
3.2 – 8.4
40
ANO
JETIBOX
-
6
-98
Prùmìrný proud [mA]
Pøenos telemetrických
dat v reálném èase
Programování
6
2x100
11 (14)
ANO
JETIBOX
ANO
JETIBOX
-98
6
-100
20
-
45
40
-
3.2 – 8.4
3.2 – 8.4
* External Power Connector - Externí napájecí konektor
Podpora pøijímaèových
satelitù Rsat, Rsat2
Maximální výstupní
výkon [dBm]
Citlivost pøijímaèe [dBm]
2x100
(2x45)
5
5,2 (4,8)
45x24x12
6
30
3
38x20x6
2x100
(2x45)
7
5,5
44x20x7
R10
R11 EPC*
R12 EPC*
R14*
R18*
8
2x200
15 (18)
9
2x200
13
11
2x200
2x200
10
15
17
12
2x400
22
14
2x400
30
18
2x400
30
50x30x12 48x23x10 50x28x13 48x23x10 50x28x13 62x38x16 62x38x16
R9
PPM 8/16
2x200
12
35x23x6
Rsat2
-98
6
-
JETIBOX
ANO
40
3.2 – 8.4
-98
6
-
JETIBOX
ANO
40
3.2 – 8.4
-106
20
-
JETIBOX
ANO
30
3.2 – 8.4
-106
20
ANO
JETIBOX
ANO
30
3.2 – 8.4
-106
20
ANO
JETIBOX
ANO
30
3.2 – 8.4
-106
20
ANO
JETIBOX
ANO
30
3.2 – 8.4
-106
20
ANO
JETIBOX
ANO
30
3.2 – 8.4
20
-106
20
-106
-106
20
-
ANO 1x Rsat2
ANO
je souèásti balení
JETIBOX
ANO
30
3.2 – 8.4
JETIBOX
ANO
40
3.2 – 8.4
JETIBOX
ANO
40
3.2 – 8.4
-10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85
4
8 (7)
4,8
44x20x7
R4C
R5
R6
R6F indoor
R7
R8
(R4Cmini) (R5 indoor) (R6 EPC*) R6G indoor (R7 indoor) (R8 EPC*)
35x 20x7 30x23x13
R4
Napájecí napìtí [ V ]
Provozní teplota [°C]
Poèet výstupních kanálù
Délka antény [mm]
Hmotnost [g]
Rozmìry [mm]
Základní parametry
Duplex EX - Pøijímaèe
Montážní sady
DUPLEX pøíslušenství:
Montážní sady
do vysílaèù
Anténa 2.4 GHz
Montážní sada GMC 10/12
Anténa pro vysílací moduly Duplex,
2.4 - 2.5 GHz, 2dBi
pro Graupner MC10 a MC12
Montážní sada GMC 15/16-20
Držák pro JETIBOX
pro Graupner MC15 a MC16-20
Montážní klip pro montáž JETIBOXu na FM
anténu vysílaèe
Montážní sada GMC 19
pro Graupner MC19
Propojovací kabel 4x0,15
Propojovací kabel pro pøipojení vysílacího
modulu TU2 a vysílaèe.
Montážní sada GMX 12s/16s
pro Graupner MX12s a MX16s
Prodlužovací kabel antény
Montážní sada HE7
Prodloužení antény pro moduly TG/TGs/TF
pro Hitec Eclipse 7
SWTU2
Montážní sada MPX Evo
Pøepínaè pro pøipojení dvou vysílacích modulù ve
vysílaèi
pro Multiplex Evo 7/9/12
Montážní sada FFC 16
VOICE 1
pro Futaba FC16
Sada pro pøipojení sluchátek a vyvedení zvuku
z modulu TU2
Pøíslušenství pro telemetrii
Sensor pro MT 125
Pitotova trubice + hadice
Náhradní teplotní èidlo pro MT 125
Náhradní pitotova trubice s hadicí 2x1m pro
MSpeed
Další pøíslušenství
Magnetický klíè
Redukce MPX - 3x JR
Náhradní magnetický klíè pro MAX BEC 2D,
MAX BEC 2D EX, SPS 20 a DPS 40
Redukce 1xMPX samec/3x JR samice pro použití
s výrobky MAX BEC 2, MAX BEC 2D,
MAX BEC 2D EX
11
JETIBOX profi je mobilní bezdrátové zaøízení poskytující maximální uživatelský komfort pro
prohlížení, zpracování a ukládání telemetrických dat. Souèásti JETIBOXu profi je systém JETI
DUPLEX® 2.4GHz. JETIBOX profi má dva základní bezdrátové režimy. Mùže pracovat jako vysílací
modul a nebo jako terminál. V režimu vysílací modul mùžete JETIBOX profi provozovat jako pøímou
náhradu za výmìnný vysílací modul. V režimu terminál se odposlouchavají telemetrická data mezi
vysílaèem a pøijímaèem systému JETI DUPLEX®.
JETIBOX profi je opatøen zvukovým výstupem. K jakémukoliv alarmu si mùžete pøiøadit libovolný
zvuk a• už pøeddefinovaný nebo vlastní. Zvuk si mùžete pøehrát pøes vestavìný reproduktor nebo
mùžete využít výstup na sluchátka.
Pøipojením JETIBOXu profi k poèítaèi lze pøenášet telemetrická data v reálném èase pøímo do
poèítaèe a programem Flightmonitor je zobrazovat napø. do grafu, map atd. Další možnosti po
pøipojení JETIBOXu profi k poèítaèi je vyèítání telemetrických záznamù, ukládání nových zvukù
pro alarmy, nastavení atd.
Technická data
Rozmìry
• Velikost: 131x59x21mm.
• Hmotnost (s baterií): 128 g.
Novinka !!!
Displej
• Velikost: 2.8" s podsvitem.
• Rozlišení: 128 x 64 pixelù.
Baterie & Napájení
• Typ baterie: Interní Li-polymerová baterie.
• Kapacita: 450 mAh.
• Vydrž: až 180min.
• Nabíjení: z USB nebo z ostatních vstupù
Softwarové vybavení
• Automatický systém profilù.
• Grafická reprezentace telemetrických dat –
bar graf, sloupcový graf.
• Ukládání telemetrických dat do interní
pamìti.
Konektivita
• 2.4GHz systém Duplex® s integrovanou
anténou.
• 3.5 mm stereo audio jack.
• Mini-USB.
• Standardní 3pinový JR konektor.
Režimy
• vysílaèový modul,
• terminál
Propojení s PC
• on-line pøenos telemetrie,
• vyèítání telemetrických záznamù,
• uložení vlastních zvuku,
• Možnost upgradu firmwaru.
• Èeská lokalizace firmwaru.
Pamì•
• Interní pamì•: 2GB.
Audio
• Výstup: Reproduktor nebo sluchátka.
• Polyfonní zvuky.
• Pøiøazení jakéhokoliv zvuku ke generovaným
alarmùm.
Pøíslušenství
• Univerzální montážní sada (pro vìtšinu
vysílaèù).
12
Flight Monitor
Poèítaèový software pro grafické zpracování a analýzu telemetrických dat. Flight Monitor
je bezplatnì distribuován jako softwarová podpora produktové øády DUPLEX
s oznaèením EX.
Grafické zpracování telemetrických dat:
• Grafy – zobrazení více mìøených velièin najednou v jednom z grafù.
• Palubní (pøístrojové) ukazatele – názorná grafická interpretace telemetrických dat.
• Mapy – snadné vložení mapových podkladù.
Dva základní režimy:
• On-line – zobrazení telemetrie v reálném èase.
• Off-line – naètení telemetrický dat ze záznamu.
Další možnosti programu Flight Monitor
• Profily – jednoduchá a pøehledná správa telemetrických dat.
• Naètení/vytvoøení záznamù telemetrických dat s možnosti exportu.
• Možnost sdílení telemetrických záznamù více uživateli.
• Uživatelsky pøívìtivé ovládání.
• Bezplatné aktualizace programu.
• Podpora operaèního systému Microsoft® od verze Windows® XP.
13
Terminal JETI BOX
JETI BOX mini
JETIBOX mini je zobrazovací jednotka urèená pro sledování hodnot a nastavování parametrù
pøipojených zaøízení. Díky svým malým rozmìrùm lze JETIBOX mini jednoduše upevnit k vysílaèi a
jeho pøehledný podsvìtlený displej nabízí skvìlou èitelnost za jakéhokoliv poèasí. Všechna zaøízení
oznaèená logem JETIBOX COMPATIBLE mohou komunikovat s terminálem JETIBOX mini .
Dominantní èásti JETIBOXu mini je dvouøádkový LCD display s podsvìtlením. JETIBOX mini má dva
komunikaèní vstupy. Vstup urèený pro trvalé spojení s vysílaèovým modulem je vyveden
tøivodièovým kabelem ukonèeným konektorem JR („Vstup Tx“). Vstup oznaèený „Ext.“ je vyhrazený
pro krátkodobé pøipojení zaøízení, které chceme nastavovat/ prohlížet jako jsou napø. pøijímaèe,
senzory, regulátory atd.
JETI BOX
JETIBOX je univerzální komunikaèní nástroj, který rozšiøuje možnosti využiti všech vyrobkù, které
s ním mohou spolupracovat. Pøehledným zobrazením hodnot a snadným nastavením parametrù,
pak mùžete naplno využít jejich potenciál.
Použití JETIBOXu:
Mìøení šíøky impulsù kanálových výstupù
pøijímaèe
• Generátor impulsù pro serva
• Cyklovaè serv
• Mìøení rychlosti serv
• Komunikace s regulátory SPIN
• Komunikace se senzorovými regulátory pro
støídavé motory (CAR)
• Komunikace s pøijímaèi JBC
• Komunikace se systémem DUPLEX
• Komunikace s regulátory MEZON
•
14
Mìøící sensory EX
Nová øada produktù s oznaèením EX (rozšíøená série) jsou doplnìny o øadu nových funkcí, které vznikly na
základì dlouholetých zkušeností a poznatkù v této oblasti.
Senzory oznaèené jako EX nabízejí jak vylepšení základních funkcí, tak nové rozšiøující funkce.
• Pøehlednìjší zobrazení více telemetrických velièin.
• Podpora plnì grafického zobrazení telemetrických dat.
• Jednodušší správa zaøízení.
• Vìtší uživatelský komfort zpracování telemetrický dat JETIBOXem Profi, JETI vysílaèi, popø. poèítaèem, …
• Možnost ukládání telemetrických dat Jetiboxem Profi, JETI vysílaèi, popø. poèítaèem, …
• Online telemetrie na poèítaèi s programem Jeti Flight Monitor.
• Kompatibilita s veškerými pøijímaèi/vysílaèovými moduly Jeti Duplex.
• Kompatibilita s JETIBOXem/JETIBOXem mini/JETIBOXem profi.
• Možnost aktualizace firmwaru pøes poèítaè.
Rozšíøené funkce senzoru mùžete naplno využít s terminály rozšíøené generace jako je JETIBOX Profi, Jeti
vysílaèe.
MUI EX
Senzory MUI jsou urèeny k mìøení napìtí, proudu a vyèerpané kapacity pøipojeného akumulátoru v modelu.
K zobrazení namìøených hodnot lze použít terminál JETIBOX a k bezdrátovému pøenosu informací systém
DUPLEX 2,4GHz. Díky pøesnému mìøení proudu, umožòují tyto senzory sledovat vyèerpanou kapacitu z
mìøeného akumulátoru. Jednotka MUI zaznamenává dobu prùchodu proudu, jeho prùmìrnou a maximální
hodnotu. Dále nabízí pøesné mìøení napìtí a záznam minimální a maximální hodnoty.
Senzory MUI umožòují nastavit zvukovou signalizaci pøekroèení nastaveného parametru. Tento alarm mùžete
nastavit pro mìøení maximálního proudu, minimálního napìtí a maximální vyèerpané kapacity. Zvukovou
signalizaci generuje vysílaèový modul prostøednictvím zabudované sirénky. Zvuková signalizace pøekroèení
parametrù se generuje i v pøípadì, když není pøipojen JETIBOX. Pokud máte pøipojen JETIBOX, vypíše se na jeho
displeji jaký parametr byl pøekroèen. V pøípadì pøekroèení více parametrù, dochází ke støídání alarmù i výpisù na
displej.
MUI 30
MUI 50
MUI 75
MUI 150
MUI 200
Technická data
MUI 30
MUI 50
MUI 75
MUI 150
MUI 200
Rozmìry[mm]
20 x16,5x5
27 x 19 x 11
27 x 19 x 11
27 x 19 x 11
27 x 19 x 11
Hmotnost[g]
10
19
21
25
30
Rozsah mìøeného napìtí [V]
0 – 60
0 – 60
0 – 60
0 – 60
0 – 60
Rozsah mìøeného proudu [A]
0 – 30
0 – 50
0 – 75
0 – 150
0 – 200
Pøesnost mìøení napìtí [%]
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1
1
1
1
1
Provozní teplota[°C]
Pøesnost mìøení proudu[%]
-10 až +85
-10 až +85
-10 až +85
-10 až +85
-10 až +85
Napájecí napìtí [V]
5 – 8,4
5 – 8,4
5 – 8,4
5 – 8,4
5 – 8,4
24
32
32
32
32
Vlastní spotøeba senzoru [mA]
15
MVario EX
MVario je telemetrické èidlo mìøící atmosférický tlak, podle kterého vypoèítává nadmoøskou výšku, rychlost
stoupání, klesání a dále provádí záznam extrému, signalizuje zmìny stoupání/klesání a upozoròuje na
pøekroèení nastaveného alarmu. Informace ze senzoru jsou pøenášeny systémem Duplex k obsluze.
Technické parametry
Rozmìry [mm]
Hmotnost s vodièi [g]
Pøesnost mìøení absolutní/relativní výšky [m]
Rozsah mìøení tlaku [hPa]
Provozní teplota [°C]
Napájecí napìtí [V]
Spotøeba [mA]
MVario
20x11x5
6
±9 / ±3
300÷1100
-10÷85
3,5 ÷ 8,4
6
MGPS EX
Informace o pøesné poloze modelu, jako je jeho výška a vzdálenost, jsou velice dùležitými pro orientaci pilota pøi
øízení modelu. Senzor MGPS urèuje pøesnou polohu modelu díky polohovému družicovému systému GPS a
vypoèítává rychlost, výšku, vzdálenost od nastaveného místa, kurz, azimut a celkovou uraženou dráhu. Pro
záznam mìøených dat je senzor MGPS vybaven pamìtí na více než 9 hodin nepøetržitého záznamu pøi nastavené
èetnosti jeden záznam za sekundu. Pro jednoduchou analýzu namìøených dat senzor uchovává informace o
minimech a maximech, které je možné JETIBOXem procházet. Detailnìjší analýzu namìøených dat lze provést
pøekopírováním dat ze senzoru do poèítaèe a následnì napø. zobrazit trajektorii v mapách nebo jinak analyzovat.
Prostøednictvím bezdrátového systému DUPLEX je umožnìno aktuální mìøené informace ze senzoru MGPS
pøenášet a v reálném èase je zobrazovat na terminálu JETIBOX.
Technické parametry
Rozmìry [mm]
Hmotnost [g]
Pamì•
Doba záznamu *
Provozní teplota [°C]
Provozní napìtí [V]
Prùmìrná spotøeba [mA]
Maximální spotøeba [mA]
MGPS 4MB
50x30x12,5
24
max. 1024 záznamù
9h 6min
-20 až+85
3.5 - 8.4
60
100
* pøi èetnosti ukládání jedno uložení za sekundu
USBa
USB Adapter slouží k pøenosu informací mezi poèítaèem
a výrobky Jeti model. Jedná se o redukci mezi rozhraním
poèítaèe USB a datovým konektorem Ext. na výrobcích
Jeti model s pøíslušnou podporou USB. Veškeré zaøízení
oznaèená symbolem USBa jsou pøipravena pro
aktualizaci firmwaru.
Na internetových stránkách www.jetimodel.cz
naleznete informace o aktuálních verzích firmwaru.
16
Expander EX
Expander E4 je rozšiøující modul telemetrického systému DUPLEX 2,4 GHz. Na jeden pøijímaè DUPLEX lze tak
pøipojit až 4 telemetrická èidla. Díky Expanderu lze souèasnì monitorovat data z více telemetrických èidel, vèetnì
nastavených alarmù. K zobrazení namìøených hodnot se využívá terminál JETIBOX s možností bezdrátového
pøenosu informací systémem DUPLEX 2,4GHz.
Základní parametry
Rozmìry [mm]
Hmotnost[g]
Max. poèet pøipojených telemetrických èidel
Provozní teplota [°C]
Napájecí napìtí [V]
Prùmìrný proud [mA]
EXPANDER E4
36 x 20 x 5
4
4
- 10 až + 85
3.2 – 8.4
5
MULi6s EX
MULi6s je senzor urèený k monitorování napìtí Li-XX baterií, který provádí mìøení napìtí jednotlivých èlánkù
baterie pøes servisní konektor. Umožòuje sledovat napìtí až 6-ti Li-XX èlánkù. Prostøednictvím senzoru MULi6s
lze monitorovat napìtí jednotlivých èlánkù baterie s jejich historií (minima, maxima), celkové napìtí baterie, a
dále je senzor schopen upozornit
Technické parametry
MULi6s
obsluhu na pøekroèení nastavených
Rozmìry[mm]
36 x 20 x 5
parametrù. Informace ze senzoru
jsou pøenášeny systémem Duplex k
Hmotnost [g]
6
obsluze.
Rozsah mìøení na jeden kanál
0-4,4
Pøesnost mìøení [%]
0,1
provozní teplota [° C]
-10 až +85
Napájecí napìtí [V]
3.5 – 8.4
Spotøeba [mA]
9
MU3 EX
MU-3 je senzor urèený k monitorování až tøech palubních napìtí v modelu. Prostøednictvím senzoru MU-3 lze
monitorovat jednotlivá napìtí s jejich historií (minima, maxima) a dále je senzor schopen upozornit obsluhu na
pøekroèení nastavených parametrù. Informace ze senzoru jsou pøenášeny systémem Duplex k obsluze.
Technické parametry
Rozmìry [mm]
Hmotnost [g]
Rozsah mìøení [V]
Pøesnost mìøení
Procozní teplota [°C]
Napájecí napìtí [V]
Spotøeba [mA]
MU-3
36 x 20 x 5
18
A: 0-6; B,C: 0-20
1%
-10 až +85
3.5 – 8.4V
8
17
MT EX
Zaøízení MT se skládá ze dvou èástí. První je samotný modul
MT, který slouží ke sbìru dat z èidel teploty a lze ho pøipojit k
JETIBOXU, pøijímaèi nebo Expanderu systému DUPLEX.
Samotné mìøení teploty provádí èidla pøipojená k modulu
MT.
Modul MT umožòuje nastavit zvukovou signalizaci pro
jednotlivá èidla. Tento alarm mùžete nastavit jako
upozornìní na pøekroèní teploty nebo ochlazení pod
nastavenou mez.
Senzory MT jsou urèeny k mìøení teploty zaøízení,
jako jsou motory, regulátory, akumulátory a další
vybavení v modelu.
K zobrazení namìøených hodnot se využívá
terminál JETIBOX s možností bezdrátového
pøenosu informací systémem DUPLEX 2,4GHz.
Jednotka MT zaznamenává minimální a
maximální teplotu jednotlivých èidel a zobrazuje
jejich aktuální hodnotu.
Technické parametry
Rozmìry [mm]
Hmotnost (bez vodièù) [g]
Poèet teplotních èidel
Teplotní rozsah [°C]
Pøesnost mìøení [°C]
Provozní teplota MT modulu [°C]
Napájecí napìtí [V]
Vlastní spotøeba modulu a èidel [mA]
MRPM AC EX
MRPM EX
Senzor MRPM-AC je urèen k mìøení otáèek výhradnì
BLDC motorù (motorù bez komutátoru). Pøipojuje se
ke dvìma libovolným fázím motoru a z elektrického
prùbìhu na fázích vypoèítává aktuální otáèky.
Prostøednictvím senzoru MRPM-AC lze monitorovat
aktuální otáèky, výkon vrtule s jejich historií
(minima, maxima) a dále je senzor schopen
upozornit obsluhu na pøekroèení nastavených
parametrù. Protože se senzor pøipojuje na buzení
motoru, musí uživatel pro správný provoz nastavit v
senzoru poèet pólù motoru popø. pøevodový pomìr
pøevodovky. Informace ze senzoru jsou pøenášeny
systémem Duplex k obsluze.
Technické parametry
Rozmìry [mm]
Hmotnost [g]
Pøesnost mìøení
Provozní teplota[°C]
Napájecí napìtí [V]
Vlasní spotøeba [mA]
MT 125
MT 300
19 x 14 x 4 19 x 14 x 4
10 (4 )
6 (3)
2
2
- 55 až +125 - 40 až +300
0,5
5
- 10 až + 85 - 10 až + 85
3.5 – 8.4
3.5 – 8.4
7
20
Senzor MRPM-AC je urèen k mìøení otáèek výhradnì
BLDC motorù (motorù bez komutátoru). Pøipojuje se
ke dvìma libovolným fázím motoru a z elektrického
prùbìhu na fázích vypoèítává aktuální otáèky.
Prostøednictvím senzoru MRPM-AC lze monitorovat
aktuální otáèky, výkon vrtule s jejich historií
(minima, maxima) a dále je senzor schopen
upozornit obsluhu na pøekroèení nastavených
parametrù. Protože se senzor pøipojuje na buzení
motoru, musí uživatel pro správný provoz nastavit v
senzoru poèet pólù motoru popø. pøevodový pomìr
pøevodovky. Informace ze senzoru jsou pøenášeny
systémem Duplex k obsluze.
Technické parametry
Rozmìry [mm]
Hmotnost [g]
Pøesnost mìøení
Provozní teplota[°C]
Napájecí napìtí [V]
Vlasní spotøeba [mA]
MRPM-AC
19 x 14 x 4
6
10 U / min
- 10 až+ 85
3.5 – 8.4
10
18
MRPM
19 x 14 x 4
6
10 U / min
- 10 až+ 85
3.5 – 8.4
10
MSpeed EX
MSPEED je senzor mìøící rychlost v letecké praxi známou jako tzv. indikovanou vzdušnou rychlost (IAS), což je
rychlost modelu vùèi rychlosti okolního vzduchu. Informace o této rychlosti je velice užiteèná pøi ovládání
modelu. Jednoduše lze stanovit pádovou rychlost modelu a alarmem signalizovat její podkroèení. Další funkcí
senzoru je indikátor rychlosti, který umožòuje lepší pøehled uživateli o rychlosti modelu. Uživatel si nastaví
požadovanou rychlost, velikost kroku a pøi pøekroèení/podkroèení požadované rychlosti bude uživatel na tuto
zmìnu zvukovì upozornìn.
Technické parametry
Rozmìry základny [mm]
Rozmìry Pitotovy trubice [mm]
Hmotnost [g]
Pøesnost [km/h]
Rozsah mìøení [km/h]
Provozní teplota [°C]
Napájecí napìtí [V]
Vlastní spotøeba [mA]
MSPEED
22x25x13
54x3
21
5
20- 350
0-85
3,5 - 8,4
10
Pro lepší èitelnost aktuální rychlosti je v úvodní obrazovce senzoru MSPEED zobrazen bar graf (sloupcový graf)
rychlosti, který je uživatelsky nastavitelný. Mìøení rychlosti je založeno na principu zmìny dynamického tlaku pøi
zmìnì rychlosti modelu. MSPEED se skládá z pitot - statické trubice a senzoru relativního tlaku, který je s pitot statickou trubicí spojen silikonovými hadièkami. Prostøednictvím bezdrátového systému DUPLEX je umožnìno
mìøené informace ze senzoru MSPEED pøenášet a v reálném èase k obsluze.
ENLINK 2RS
ENLINK 2RS je zaøízení sloužící k maximálnímu zvýšení
bezpeènosti a spolehlivosti dálkového ovládání modelu. K
výraznému zvýšení spolehlivosti vždy vedlo paralelní
zapojení systémù, které jsou od sebe pokud možno
maximálnì oddìleny. Jakékoli i sebedokonalejší zaøízení,
které je sériovì zapojeno do systému, vždy zhoršuje
spolehlivost. Proto je zaøízení ENLINK 2RS, navrženo tak, aby
maximálnì vyhovovalo tìmto požadavkùm a tím zajistilo
Technické parametry
ENLINK 2RS
zvýšení spolehlivosti a bezpeènosti provozu. Jediným
Doporuèené vstupní napìtí [V]
5 – 8.4
sériovým èlenem v takovém systému (pokud nepoèítáme
Maximální vstupní napìtí [V]
16
vysílaè) je právì ENLINK 2RS, který samotnou spolehlivost
Vlastní spotøeba [mA]
6
snižuje, ale snižuje spolehlivost pouze jedné ovládané
Výstupní pulzní proud [A]
12
funkce a nikoli celého systému. Pokud je v modelu zapojeno
Výstupní trvalý proud [A]
3
každé servo pøes ENLINK 2RS, jedná se opìt o paralelní
Maximální poèet pøipojených serv
2
øazení tìchto zaøízení a tím se spolehlivost nesrovnatelnì
zvyšuje.
Pracovní teplota [°C]
- 20°C až+85
ENLINK 2RS je ve své podstatì inteligentní pøepínaè pro
Hmotnost [g]
11 g
servo signály a napájení. ENLINK 2RS je pøedevším urèen k
Rozmìry [mm]
38 x 12 x 6.5
pøipojení do systému s paralelním øazením dvou pøijímaèù v
modelu. ENLINK 2RS také eliminuje výpadky signálù z jednotlivých pøijímaèù. Pøi úplném výpadku obou
vstupních signálù, pøejde ENLINK 2RS do pøednastavené Fail Safe výchylky.
19
Stabilizátory napìtí
MAX BEC 2D EX
MAXBEC2D je lineární stabilizátor napìtí urèený pro
napájení palubní sítì modelu (napájení pøijímaèe, serv).
Pro vyšší bezpeènost a spolehlivost je MAXBEC 2D
zapínán/vypínán magnetickým spínaèem. MAXBEC 2D
je plnì kompatibilní se systémem DUPLEX a pøes
terminál JETIBOX lze plnì konfigurovat a monitorovat
jeho provozní stavy.
K lineárnímu stabilizátoru MAXBEC2D lze pøipojit 2
èlánky Lixx nebo 5 až 6 èlánkù Nixx. Stabilizátor zajistí, že
napájení serv bude po celou dobu konstantní a
výsledkem bude stejná rychlost pohybu serv nezávisle
na stavu vybití napájecích èlánkù. MAXBEC 2D nabízí
možnost souèasnì pøipojit dva napájecí akumulátory,
èímž je zajištìna vyšší bezpeènost provozu. Pøipojené
akumulátory jsou vybíjeny souèasnì a pomocí LED diod
je signalizován akumulátor, ze kterého se aktuálnì
odebírá energie.
MAXBEC2D lze pøipojit pøímo k JETIBOXu nebo využít
bezdrátového pøenosu systému DUPLEX. MAXBEC 2D je
plnì konfigurovatelný JETIBOXem a zároveò pøes nìj
umožòuje sledovat vstupní napìtí, teplotu a výstupní
napìtí. U MAXBEC 2D lze nastavovat výstupní napìtí,
alarmy vstupních napìtí, teplotní alarm a prahová
napìtí signalizaèních led.
Zapínání a vypínání MAXBEC2D je realizováno
magnetickým spínaèem. Po pøiložení speciálního
magnetu diametrálnì polarizovaného k magnetickému
spínaèi dochází k zapnutí nebo vypnuti celého systému.
Technické parametry:
Doporuèené vstupní napìtí [V]
Maximální vstupní napìtí [V]
Poèet pøipojitelných napájecích
akumulátorù
Nastavitelné výstupní napìtí [V]
Výstupní pulzní proud [A]
Výstupní trvalý proud
Klidový proud [µA]
Maximální výkonová ztráta [W]
Pracovní teplota [°C]
Hmotnost [g]
Rozmìry [mm]
MAX BEC 2D
5,5 – 8,4
16
1 nebo 2
5,0 - 6,0 (krok 0,1V)
20
12 A
240
20
- 10 až +130
85
100 x 29 x 16
SBEC
Spínaný stabilizátor napìtí SBEC slouží k napájení pøijímaèe a serv. Spínaný stabilizátor nabízí možnost pøipojení
vstupního napìtí v širokém rozsahu a to od 2S až do 10S Li-XX èlánkù. Nastavení výstupního napìtí se provádí
pomocí jumperu a je možné nastavení
Technické parametry:
v
rozsahu 5 až 8V. Tzn. že SBEC je pøipraven pro
Doporuèené vstupní napìtí [V]
6 – 42
použití i s novými servy na "vysoké" napìtí.
Maximální vstupní napìtí [V]
50
Špièkovým proudem 12A je SBEC urèen do
Poèet pøipojitelných èlánkù Aku
2-10 LiXX nebo 6-33 NiXX
støedních a vìtších modelù.
Nastavitelné výstupní napìtí [V]
5.0 / 5.5 / 6.0 / 7.0 / 8.0
Výstupní pulzní proud [A]
12 (5s)
Spotøeba ve vypnutém stavu
max. 140uA (pøi vstupním napìtí 7V)
max. 600uA (pøi vstupním napìtí 42V)
Pracovní teplota [°C]
- 20 až+85
Hmotnost [g]
29
Rozmìry [mm]
60 x 28 x 10
20
MAX BEC 2
Lineární stabilizátor napìtí MAX BEC 2 je urèen pro
napájení palubního systému v modelu (napájení
pøijímaèe a serv), který využívá k napájení 2 èlánky
LiXX nebo více èlánkù NiXX. Stabilizátor zajistí, že
napájení serv bude po celou dobu konstantní a
výsledkem bude stejná rychlost pohybu serv
nezávisle na stavu vybití napájecích èlánkù. MAX
BEC 2 nabízí možnost souèasnì pøipojit dva
napájecí akumulátory, èímž je zajištìna vìtší
bezpeènost provozu. Pøipojené akumulátory jsou
vybíjeny souèasnì a pomocí LED diod je
signalizován akumulátor, ze kterého se aktuálnì
odebírá energie. Souèástí MAX BECu 2 je také
elektronický vypínaè. Ve vypnutém stavu je
odebíraný proud pouze 170 ìA.
Technické parametry:
Doporuèené vstupní napìtí [V]
Maximální vstupní napìtí [V]
Poèet pøipojitelných napájecích
akumulátorù
Nastavitelné výstupní napìtí [V]
Výstupní pulzní proud [A]
Výstupní trvalý proud [A]
Klidový proud [µA]
Maximální výkonová ztráta [W]
Pracovní teplota [°C]
Hmotnost [g]
Rozmìry [mm]
MAX BEC 2D
5,5 – 8,4
16
1 nebo 2
5.0 / 5.4 / 5.7 / 6.0
20
12
170
20
- 10 až +130
85
100 x 29 x 16
MAX BEC
Lineární stabilizátor napìtí MAX BEC je urèen pro nezávislé napájení palubního systému v modelu (napájení
pøijímaèe a serv), který využívá k napájení 2 èlánky LiXX nebo více èlánkù NiXX. Stabilizátor zajistí, že napájení
serv bude po celou dobu konstantní a výsledkem bude stejná rychlost pohybu serv nezávisle na stavu vybití
napájecích èlánkù.
Technické parametry:
MAX BEC 2D
Doporuèené vstupní napìtí [V]
5,5 – 8,4
Maximální vstupní napìtí [V]
16
Poèet pøipojitelných napájecích
1
akumulátorù
Nastavitelné výstupní napìtí [V]
5.0 / 5.4 / 5.7 / 6.0
Výstupní pulzní proud [A]
10
Výstupní trvalý proud [A]
5
Klidový proud [µA]
170
Maximální výkonová ztráta [W]
7
Pracovní teplota [°C]
- 10 až +130
Hmotnost [g]
25
Rozmìry [mm]
50 x 25 x 10
21
Elektronické spínaèe
SPS20, DPS40
DPS40 (dvojitý el. vypínaè) a SPS20 (jednoduchý el. vypínaè) jsou
elektronické vypínaèe urèené zejména pro zapínání napájecího
napìtí pro pøijímaèe / serva, zapínání zapalování a podobnì.
Velkou výhodou elektronického vypínaèe je obecnì vyšší
spolehlivost než u vypínaèù mechanických a to zejména z hlediska
vlivu vibrací. Další výhodu, kterou pøináší elektronický vypínaè, je
prakticky neomezený poèet cyklù sepnutí a rozepnutí. Protože
elektronické spínání neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé
prvky, kontakty atd., mají tyto spínaèe i vìtší životnost. Elektronické
vypínaèe mají na rozdíl od mechanických vypínaèù i tu výhodu, že
nemùže dojít k samovolnému vypnutí. V zapnutém stavu se
elektronický vypínaè vyznaèuje minimálním pøechodovým
odporem.
Ovládání vypínaèù DSP40 a SPS20 je realizováno pomocí
magnetického spínaèe, který lze umístit na trup letadla.
Vypínaèe DSP40 a SPS20
jsou sice primárnì urèeny
pro spínání napájení
pøijímaèù a serv, ale své
uplatnìní najdou i v
jiných aplikacích, kde je
potøeba spínat
stejnosmìrné napájení.
Technické parametry:
Doporuèené vstupní napìtí [V]
Max. vstupní napìtí [V]
Proudová spotøeba ve vypnutém stavu [uA]
Výstupní pulsní proud [A]
Výstupní trvalý proud [A]
Pracovní teplota [°C]
Hmotnost vèetnì kabelù [g]
Rozmìry modulu [mm]
Rozmìry mag. spínaèe [mm]
DPS 40
3,5 – 14
16
160
2x 20 nebo 1x 40
2x 10 nebo 1x 20
- 20 až +85
31
46 x 45 x 6.5
30 x 21 x 5
SPS 20
3,5 – 14
16
160
20
10
- 20 až +85
27
46 x 45 x 6.5
30 x 21 x 5
SP 06
Technické parametry:
Vstupní spínané napìtí [V]
Odpor v sepnutém stavu [Ohm]
Pulsní proud (30 sec.) [A]
Trvalý proud [A]
Rozsah napájení øídící èásti z pøijímaèe [V]
Nastavitelný rozsah spínání pomocí trimu [ms]
Pracovní teplotní rozsah spínaèe [°C]
Hmotnost (bez vodièù) [g]
Rozmìry[mm]
SP 06
0 – 16
(1–10 NiXX/1–3 LiXX)
0,005
10
6
3,5 – 8,4
1 až 2
-10 až +70
9(3)
27 x 15 x 5
22
Spínaè SP 06 slouží ke spínání
pomocných funkcí u modelù letadel,
lodí èi automobilù, jako napø.
pøižhavování, spínání rùzných
svìtelných zdrojù apod. Spínaná
zátìž mùže mít odporový, indukèní i
kapacitní charakter. Okamžik sepnutí
je indikován rozsvícením LED diody.
Souèástí spínaèe SP 06 je zkratovací
propojka (Jumper), kterou lze
nastavit spínaè do dvou poloh a to
„normal“ nebo „reverse“. V poloze
„reverse“ spínaè obrací smysl spínání.
Pomocí trimru, lze nastavit okamžik
sepnutí v závislosti na øídícím
impulsu z pøijímaèe.
Akumulátory Power Ion
2S1P
Power Ion akumulátory pøesvìdèivì dokázaly, že jsou
perspektivním, bezpeèným a bezproblémovým zdrojem pro
modeláøské použití s dlouhou životností.
Výhody Power Ion èlánkù:
• kovový obal (velká mechanická odolnost)
• garance bezpeènosti pøed výbuchem
• pojistka proti zkratu (aktivace pøi proudu vìtším než 150 A/ èlánek)
• pojistka proti pøebití (aktivace pøi napìtí vìtším než 5 V/èlánek)
• garance provozu bez balancérù
• výhradnì selektované èlánky v sadì
• prakticky nulové samovybíjení
• bez tzv. pamì•ového efektu, lze je nabíjet v jakémkoli stavu vybití
Pøi nepøekroèení udávaných parametrù na èlánek (napìtí a proud
èlánkem pøi nabíjení a vybíjení) je statistický pokles kapacity
maximálnì 10% po 250 nabíjecích cyklech.
Standardnì dodávané sady jsou 2S1P, 2S2P, 3S1P, 3S1P (trojúhelník
nebo plochý) a 3S2P.
Na objednávku lze sestavit Typ èlánkù
Nominální kapacita Hmotnost
akumulátory až do kombinace
[mAh]
[g]
10S5P èlánkù. Všechny typy
Li-Ion
1 300
44
POWER ION èlánkù mají
1 600
44
prùmìr 18 mm a délku 65 mm. Li-Ion
3S1P
Rozmìry
[mm]
Ø 18 x 65
Ø 18 x 65
Maximální proud
19A(15C)/25A(20C)
10A(6C)/16A(10C)
FM pøijímaèe REX 5
MPD
Pøijímaèe REX 5 MPD (Microprocessor Pulse Decoding – mikroprocesorový
dekodér) jsou urèeny pro pøíjem FM signálù a vyrábìné v pásmech 35, 40 a 41MHz.
Pøijímaèe Rex 5 MPD jsou svými rozmìry a hmotností urèeny pøedevším pro
instalaci do malých modelù letadel. Pro pøipojení napájecího napìtí a serv lze
použít konektory typu Futaba, Graupner nebo Hitec.
Hlavním pøínosem tohoto produktu je použití tzv. inteligentního dekodéru, který
se v urèitých parametrech pøibližuje k charakteristikám PCM pøijímaèù.
Pøijímaèe REX 5 plus jsou urèeny pro pøíjem FM signálù v pásmech 35, 40 a 41 MHz.
Svými rozmìry a hmotností jsou urèeny pøedevším pro instalaci do malých modelù
letadel. Pøijímaèe jsou urèeny pro použití konektorù typu Futaba, Graupner nebo Hitec.
Pro usnadnìní zapojení konektorù jsou na samolepce uvedena èísla kanálù i oznaèení
jednotlivých pinù konektorù.
Plus
Krystaly
Do pøijímaèù øady REX doporuèujeme osazovat originální krystaly znaèky JETI model.
Krystaly jsou nabízeny pro pásma 35, 35B, 40 a 41MHz a jsou vyrábìny ve standardní
velikosti.
23
E L E K T R O N I C K Ý
REGULÁTOR
OTÁÈEK ELEKTROMOTORU
MEZON
Novinka !!!
Nejnovìjší regulátory MEZON jsou urèeny
pro bez kompromisní øízení støídavých
motorù. U regulátorù MEZON se snoubí
nejnovìjší technologické vymoženosti
s dlouholetými zkušenostmi výroby
spolehlivých modeláøských regulátorù.
Regulátory MEZON mají kompletnì
pøepracované øízení, jehož výsledkem je
efektivnìjší a pøesnìjší chod motoru.
Regulátory jsou kompatibilní se systémem
DUPLEX EX. Tím umožòují nastavení,
sledování a záznam všech parametrù a
mìøených velièin v reálném èase.
Regulátory umožòují velmi pøesné mìøení
proudu samostatnì BEC obvodem, tak i
celkový proud regulátorem. Díky tomu lze
mìøit vyèerpanou kapacitu akumulátoru a
nastavit nejen vypínací napìtí, ale i
odebranou kapacitu. Ve spojení s pøijímaèi
DUPLEX samozøejmì nabízí nespoèet
dalších možností ve sledování letových
parametrù a analýzu letových dat.
Typ
MEZON 90
MEZON 120
MEZON 130
MEZON 160
Trvalý proud
[A]
Napájecí
napìtí [V]
BEC
[A]
BEC
[V]
Rozmìry*1)
[mm]
Hmotnost*2)
[g]
90
120
130
160
5 - 51
5 - 35
5 - 51
5 - 35
10
10
10
10
5-8
5-8
5-8
5-8
35x13x93
35x13x93
35x13x93
35x13x93
110
135
135
135
*1) vèetnì kondenzátorù, *2) vèetnì vodièù
24
MEZON OPTO
Tyto regulátory mají galvanicky oddìlené napájení a signál z pøijímaèe od pohonné èásti a tím se minimalizuje
rušení po vodièích pøijímaèe.
Regulátory OPTO nedisponují stabilizátorem napìtí (BEC) pro napájení palubní sítì a serv. Proto je nutné použít
samostatné napájení pro pøijímaè, napøíklad pomocí nìkterého z MAXBECù nebo pøídavný pøijímaèový
akumulátor.
Mezi hlavní pøednosti nové øady regulátorù patøí:
• Kompaktní rozmìry
• Žebrovaný chladiè
• Telemetrie v reálném èase
• Výkonné BEC obvody
• Široký rozsah napájení s BEC a nastavitelné výstupní napìtí BEC
• Záznam dat
• Nové metody øízení otáèek
• Jednoduché nastavování pomocí JetiBoxu
• Vyšší úèinnost v regulaèní oblasti
• Kompatibilní s JetiBoxem Profi
• Integrovaný odpor jako ochrana proti opalování
konektorù
• Široký rozsah nastavitelných parametrù
• Možnost aktualizace firmwaru pøes poèítaè
• Módy pro letadla i helikoptéry
Typ
Trvalý proud
[A]
Napájecí
napìtí [V]
BEC
[A]
BEC
[V]
Rozmìry*1)
[mm]
Hmotnost*2)
[g]
MEZON 75 opto
MEZON 95 opto
MEZON 115 opto
MEZON 135 opto
MEZON 165 opto
75
95
115
135
165
5 - 59
5 - 51
5 - 59
5 - 51
5 - 35
-
-
35x13x93
35x13x93
35x13x93
35x13x93
35x13x93
110
110
135
135
135
*1) vèetnì kondenzátorù, *2) vèetnì vodièù
25
Elektronický
SPIN REGULÁTOR
PRO
otáèek elektromotoru
SPIN PRO
Nové regulátory SPIN PRO jsou nástupcem populárních regulátorù urèených pro øízení støídavých motorù série
SPIN. Øada s pøívlastkem PRO nabídne ve srovnání se starším pøíbuzným rozšíøené možnosti v nastavení, jako je
napøíklad automatický pøedstih motoru, pøímé nastavení vypínacího napìtí ve voltech, ladìní rozjezdu pro
rùzné typy motorù a tøeba i možnost aktivovat mód nastavení autorotace u vrtulníkù. Dalším vylepšením je
posun hranice maximálních otáèek na hodnotu 250.000 ot./min (pøepoèet pro 2-pólové motory). Spektrum
regulátorù Spin PRO je nabízeno ve stejné šíøi jako pøedcházející modely a to od 11A až po 220A. Pro èeský trh je
pøipravena varianta nastavení parametrù v èeské jazykové mutaci.
Regulátory SPIN mohou pracovat se všemi typy akumulátorù NiCd, NiMH, Li–Pol, Li–Ion a LiFe (A123). Díky
širokým možnostem nastavení jsou používány ve všech leteckých kategoriích, vèetnì helikoptér a patøí ke
standardní výbavì vìtšiny špièkových pilotù.
Všechny regulátory obsahují typ stabilizátoru napìtí pro pøijímaè a serva tzv. spínaný BEC, jehož napìtí je 5,5 V.
Použitím tohoto prvku se otevøela cesta pro použití obvodu BEC pro víceèlánkové modely. Nezanedbatelný není
ani fakt, že poèet serv nezávisí na velikosti napájecího napìtí.
Typ
SPIN 11
SPIN 22
SPIN 33
SPIN 44
SPIN 55
SPIN 66
Trvalý proud Klidový
[A]
proud
(2,2Ah batt.) [mA]*
11
22
33
44
55
70
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
Akumulátory
NiXX/LiXX/napìtí
Minimální
vypínací
napìtí [V]
Rozmìry
[mm]
Hmotnost
[g]
5-12 / 2-4 / 5-17V
5-12 / 2-4 / 5-17V
5-14 / 2-5 / 5-21V
6-18 / 2-6 / 5-26V
6-24 / 2-8 / 5-34V
6-18 / 2-6 / 5-26V
4,5
4,5
4,5
5
5
5
32 x 23 x 6
32 x 23 x 7
42 x 23 x 7
52 x 25 x 10
52 x 25 x 12
52 x 25 x 12
12
26
32
44
60
56
26
SPIN PRO OPTO
Regulátory opto mají galvanicky oddìlené napájení pøijímaèe od pohonné èásti a tím se minimalizuje rušení
pøijímaèe. V tomto pøípadì je nutné použít samostatné napájení pro pøijímaè a serva.
Regulátory SPIN lze snadno naprogramovat bez použití poèítaèe – vše co potøebujete je JETIBOX. Regulátory
SPIN rovnìž ukládají provozní data, která vám umožòují provìøit a vyladit nastavení vašeho letadla èi vrtulníku.
Namìøené údaje o teplotì regulátoru, otáèkách, èase chodu motoru a o mnoha dalších parametrech jsou
uloženy a mohou být pøeèteny prostøednictvím JETIBOXu bezprostøednì po letu. To vám umožní nastavit zmìny
a letìt znovu – ihned vidíte výsledky. Jemné doladìní vašeho motoru nebylo nikdy jednodušší.
Typ
SPIN 44 OPTO
SPIN 48 OPTO
SPIN 66 OPTO
SPIN 75 OPTO
SPIN 77 OPTO
SPIN 99 OPTO
SPIN 125 OPTO
SPIN 200 OPTO
SPIN 300 OPTO
Trvalý proud
[A]
Akumulátory
NiXX/LiXX/napìtí
44
48
70
75
77
90
125
170
220
6-18 / 2-6 / 6-26V
14-30 / 4-10 / 12-42V
6-18 / 2-6 / 6-26V
14-30 / 4-10 / 12-42V
14-36 / 4-12 / 12-50V
14-36 / 4-12 / 12-50V
14-36 / 4-12 / 12-50V
24-40 / 6-14 / 18-59V
24-40 / 6-14 / 18-59V
27
Minimální
vypínací
napìtí [V]
5V
12V
5V
12V
12V
12V
12V
12V
12V
Rozmìry
[mm]
Hmotnost
[g]
52 x 25 x 10
52 x 25 x 12
52 x 25 x 12
52 x 25 x 15
65 x 55 x 17
65 x 55 x 17
65 x 55 x 25
63 x 120 x 27
63 x 120 x 27
35
45
45
55
110
110
120
326
360
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
S
P
E
E
D
O
N
T
R
O
L
L
E
R
A
D
V
A
N
C
E
Pro C
F
O
R
B
R
U
S
H
L
E
S
S
M
O
T
O
R
Advance pro
U tìchto regulátorù byly zúroèeny všechny naše dlouholeté zkušenosti v oblasti øízení motorù. Regulátory
Advance PRO vyhovují všem nároèným požadavkùm uživatelù a ve spojení s programovací kartou ProgCard Pro
uspokojí i nejnároènìjšího uživatele.
Nìkteré typy regulátorù mají integrovaný zdroj stabilizovaného napìtí pro napájení pøijímaèe a serv tzv. BEC.
Regulátory oznaèené SB disponují tzv. spínaným BEC obvodem s výstupním napìtím 5,5V a vyšší proudovou
zatížitelností.
Typ
Advance 08 Pro
Advance 12 Pro
Advance 18 Pro
Advance 30 Pro
Advance 40 Pro
Advance 40 Pro Opto
Advance 70 Pro
Advance 70 Pro Opto
Advance 77 Pro Opto
Advance 90 Pro Opto
Advance 18 Pro SB
Advance 30 Pro SB
Advance 40 Pro SB
Advance 70 Pro SB
Trvalý proud Vstupní
[A]
napìtí [V]
8
12
18
30
40
40
70
70
77
90
18
30
40
70
5-15
5-15
5-15
5-15
5-15
5-25.2
5-15
5-25.2
6-42
12-42
5-17
5-17
5-25.2
5-25.2
Napìtí BEC Max. proud
[V]
BEC [A]
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
28
2
2
2
2
3
3
2.5
3
5
5
Rozmìry
[mm]
Hmotnost
[g]
28x17x5
28x17x7
33x23x9
44x26x9
53x26x10
53x26x9
53x26x13
53x26x11
53x26x14
65x55x17
33x23x9
44x26x9
53x26x10
53x26x13
2/6
4/9
11/21
15/28
18/35
18/35
20/38
20/38
22/40
75/90
11/21
15/28
18/35
20/38
Eco
Univerzální regulátory optimalizované pro všechny typy
bezkomutátorových motorù
Tyto regulátory získaly širokou oblibu díky své
spolehlivosti a jednoduchosti. Všechny regulátory øady
ECO disponují výkonným obvodem BEC pro napájení
pøijímaèe, standardními ochranami a také automatickým
èasováním motoru.
Nastavení regulátorù øady ECO je maximálnì jednoduché
a provádí se zkratovací propojkou pøímo na regulátoru.
Ostatní parametry jsou vyhodnocovány automaticky.
Rychle a snadno lze regulátor nastavit do jednoho ze ètyø
módù.
TYP
ECO 08
ECO 12
ECO 18
ECO 25
ECO 40
Masse
[mm]
32 x 23 x 6
32 x 23 x 6
32 x 23 x 7
32 x 23 x 8
50 x 23 x 8
Gewicht
[g]
6 / 10
6 / 10
11 / 21
15 / 28
35 / 43
Dauerstrom
[max.Last 30s]A
12 /15
12 /15
18 / 20
25 / 27
40 / 42
Car Sensor 3000
Je urèen pro øízení a regulaci jak støídavých (BLDC) tak
stejnosmìrných (DC) motorù.
Sensor 3000 je standardnì dodáván s terminálem JETIBOX,
pomocí kterého lze jednoduše naprogramovat velké
množství variant nastavení vašeho regulátoru.
JETIBOX ve spojení s CAR Sensor 3000 umožòuje vyèítání dat
z regulátoru, které byly za provozu nepøetržitì mìøeny.
Zajímavé budou napø. teplota regulátoru, napájecí napìtí,
prùmìrný proud, èas bìhu motoru, maximální rychlost
autíèka, prùmìrná rychlost a mnoho dalšího.
Regulátor CAR Sensor 3000 je urèen k øízení støídavých (bezkomutátorových BLDC) motorù SENZOROVÝCH,
tzn. pouze s motory disponujících snímaèi polohy rotoru (Hallovy sondy nebo optické snímaèe) a
stejnosmìrných (DC) motorù. Regulátor dokáže rozpoznat typ pøipojeného BLDC motoru, zapojení sond a
mechanické nastavení pøedstihu, tak aby mohl být pøipojen motor rùzných výrobcù a typù. Regulátor
standardnì nabízí tepelnou ochranu, ochranu akumulátorù proti podbití, proudové omezení, možnost
zpìtného chodu, programovatelnou brzdu, mechanickou odolnost a je vyrábìn v provedení odolném prachu
a vlhku.
Typ
Rozmìry
[mm]
CAR sensor 3000
41x31x37
Gewicht einschl. Kabel Dauerstrom /max.
[g]
30s [A]
80
60 / 100
29
Eingangsspannung [V]
Zellenzahl
3–9
1-2 LiXX / 4-7 NiXX
Regulátory JES
pro stejnosmìrné motory
JES 006, 012plus, 020plus, 030plus, 045plus
Regulátory pro stejnosmìrné motory s automatickým
nastavením pro libovolný vysílaè a brzdou s jemným
nábìhem. Všechny regulátory disponují výkonným
obvodem BEC pro napájení pøijímaèe a standardními
ochranami. Regulátory byly navrhovány s maximální
snahou o co nejjednodušší obsluhu, ale zároveò
disponují nadstandardními funkcemi.
Nastavení regulátorù bylo maximálnì zjednodušeno a
provádí se zkratovací propojkou pøímo na regulátoru.
Ostatní parametry jsou vyhodnocovány automaticky.
Rychle a snadno lze regulátor nastavit do jednoho ze ètyø
módù.
Typ
JES 006
JES 012 plus
JES 020 plus
JES 030 plus
JES 045 plus
Trvalý špièkový proud Napìtí [V]
max. 30s [A]
Ni-XX
Li-XX
6/8
4-8
2
12 / 15
4-12
2-3
20 / 22
4-12
2-3
30 / 35
4-12
2-3
45 / 50
4-12
2-3
Rozmìry [mm]
U [V]
4-12
4-14.4
4-14.4
4-14.4
4-14.4
18 x 14 x 5
29 x 19 x 8
29 x 19 x 8
33 x 25 x 8
33 x 25 x 8
Hmotnost [g] Prùøez vodièù
vstup/výstup
6
0.5/0.5 mm2
15
1/1 mm2
20
1.5/1.5 mm2
26
2.5/2.5 mm2
26
2.5/2.5 mm2
Optic 8
OPTIC zaruèí oddìlení všech nežádoucích signálù, které vznikají
prùchodem proudu servy, regulátory otáèek a dalšími zaøízeními
pøipojenými k palubní síti. Díky tomuto zaøízení není tøeba striktnì
dodržovat všechna doporuèení o instalaci pøijímaèe v modelu, protože
zásadní vliv na kvalitu pøíjmu pøijímaèe mají zaøízení a vodièe pøipojené
pøímo k pøijímaèi, které jsou v tomto pøípadì oddìleny.
Rozmìr Hmotnost Poèet kanálù Pracovní
teplota [°C]
[g]
[mm]
OPTIC 8 40x30x13
11
8
-10 až +80
Typ
30
Napájecí napìtí
A / B [V]
3,5 – 9
Elektromotory
Nová øada motorù Castor nahrazuje mnoho let vyrábìné motory Phasor, které si získaly zákazníky
pøedevším svými parametry, spolehlivostí a kvalitou zpracování. Motory Castor nejsou jak by se
mohlo na první pohled zdát urèeny pouze pro špièkové soutìžní použití, ale i pro bìžné modely, kde
je vyžadován vynikající pomìr mezi cenou a výkonem.
K základním parametrùm patøí ètyøpólová konstrukce s prùmìrem rotoru 20mm a precizní
kevlarovou bandáží, která spolu s vybranými ložisky dovoluje roztoèit motor na hranici 75.000
otáèek za minutu. Dlouhým vývojem prošel stator motoru. Nový tvar spolu s extrémnì tenkými
plechy zajistil zvýšení úèinnosti a možnosti lepšího plnìní statoru závity.
Motory Castor jsou vybaveny planetovou pøevodovkou se speciálnì navrženým ozubením, tak aby
se docílilo maximální úèinnosti a dlouhé životnosti pøevodového ústrojí.
Novinka !!!
Typ
Ot./1V
Pøevodovka
[pomìr]
Napìtí
[V]
Max. výkon
[kW]
Hmotnost
[g]
2014
2014
2014
2026
2026
2026
2035
2035
2035
2035 acro
5100
6800
10400
2700
3600
5500
2100
2700
4100
2700
6,75:1
6,75:1
6,75:1
6,75:1
6,75:1
6,75:1
6,75:1
6,75:1
6,75:1
6,75:1
11-17
7-13
6-8,4
14-26
11-21
11-17
22-42
14-30
11-26
14-34
0,7
0,7
0,7
1,1
1,1
1,1
1,4
1,4
1,4
1,6
220
220
220
298
298
298
355
355
355
400
31
Délka s
pøevodovkou
[mm]
68
68
68
80
80
80
89
89
89
89
Prùmìr
[mm]
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
Prùmìr
høídele
[mm]
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
JETI model s.r.o.
Lomená 1530, 742 58 Príbor
tel.: 556 810 708,
[email protected], www.jetimodel.com

Podobné dokumenty

Programový balík Jetimodel Flight Monitor je určen pro zpracování

Programový balík Jetimodel Flight Monitor je určen pro zpracování Flight Monitor (FM) a na programový modul pro vstup dat. Pro vstup dat z Jetiboxu Profi (JBP) je určen programový modul JetiBox Profi Reader. Program Flight Monitor slouží k samotnému zobrazení zaz...

Více

Aurora 9 - JETI model

Aurora 9 - JETI model - Zobrazení až 3 napětí na pozici „VOLTS“. Na pozici „VOLTS“ jsou postupně zobrazována všechna připojená napětí, zároveň s ukazatelem jejich vstupu, na pozici „CURRENT“ (vstupy 1-3). Pro správné zo...

Více

modelářská elektronika

modelářská elektronika systému s paralelním řazením dvou přijímačů v modelu (např. přijímač DUPLEX a FM přijímač, nebo dvou přijímačů Duplex). ENLINK 2RS také eliminuje výpadky signálů z jednotlivých přijímačů. Při úplné...

Více

Advance Pro

Advance Pro 1. Nastavení regulátoru pomocí R/C soupravy (vysílače a přijímače) • pomocí R/C soupravy lze nastavit pouze jeden z možných parametrů regulátoru • v případě, že požadujete změnit více parametrů, op...

Více

modelářská elektronika

modelářská elektronika Systém DUPLEX je primárně určen pro dálkové ovládání Velkou výhodou systému DUPLEX je jeho plnohodnotná podpora modelů, pracující ve volném pásmu 2,4 GHz. Nejedná se však obousměrné komunikace. Vše...

Více

ČESKY

ČESKY uživatelský komfort. Ve spojení s programovým balíkem FlightMonitor pøináší nový rozmìr od správy nastavení jakýchkoliv parametrù a komponent systému, pøes analýzu po letu, až po zpracování telemet...

Více

2 in 1

2 in 1 Zkontrolujte velikost a smysl výchylek na všech ovládaných prvcích. Pøed létáním vyzkoušejte chod motoru v rùzných režimech otáèek a pøesvìdète se zda Vaše RC souprava není rušena. Model držte v ru...

Více

PressControl SCHMIDT® Řídicí jednotky strojů

PressControl SCHMIDT® Řídicí jednotky strojů Následující funkce lze zvolit pøímo na ovládací ploše: Správa záznamù Správa až 20 záznamù (nahrát, uložit, pøejmenovat). Systémová nastavení Ukládání parametrù øízení popø. lisu, a správa pøístupo...

Více

1.úvodní slovo ředitele podniku

1.úvodní slovo ředitele podniku s projektem daru dvanácti vrtulníkù Armády ÈR afghánské armádì. Za spoluúèasti a financování NATO (SHAPE) vznikl ve velmi krátké dobì harmonogram realizace a ještì pøed koncem roku 2007 byly pøedán...

Více