ČESKY

Transkript

ČESKY
ÈESKY
extended serie
radio control system
Vysílaèové moduly DUPLEX Tx jsou (spoleènì s pøijímaèi DUPLEX Rx) základem komplexního
systému pracujícího v pásmu 2,4GHz, který je urèen pro dálkové øízení modelù. Tyto moduly lze
instalovat do vysílaèù, které vhodným zpùsobem dávají k dispozici stav kniplù a dalších
ovládacích prvkù. V souèasné dobì se jedná o vìtšinu bìžnì dostupných vysílaèù s možností
pracovat v PPM režimu.
Série EX je následovníkem stávajícího systému DUPLEX, je s ním plnì kompatibilní vèetnì
JETIBOXU, JETIBOXU mini a dalšího pøíslušenství. Série EX pøináší nové, rozšiøující možnosti
a nastoluje nový standard v oblasti pøenosu telemetrických dat. Plné využití nových možností je
umožnìno pomocí terminálu JETIBOX PROFI, který nabízí vyšší možnosti zobrazení a
uživatelský komfort. Ve spojení s programovým balíkem FlightMonitor pøináší nový rozmìr
od správy nastavení jakýchkoliv parametrù a komponent systému, pøes analýzu po letu, až po
zpracování telemetrických dat z modelu v reálném èase.
Pomocí JETIBOXu PROFI, pak lze snadno nastavovat požadované parametry a zobrazovat
údaje z vysílaèe, pøijímaèe nebo pøipojených telemetrických pøípadnì diagnostických zaøízení.
Souèástí modulù Tx je zvuková signalizace, která informuje o stavu celého systému. Ve spojení s
JETIBOXEM PROFI je dále možné pøiøazovat k jednotlivým alarmùm vlastní zvuky, které se
budou pøehrávat z integrovaného reproduktoru, pøípadnì pøipojených sluchátek. JETIBOX
PROFI zaznamenává telemetrická data na integrovanou SD kartu, tyto data lze potom nahrát
do poèítaèe a zobrazit pomocí programu FlightMonitor.
Vysílaèové
moduly
Duplex
Transmitter
modules
Vysílaèové moduly systému DUPLEX jsou nabízeny v provedení výmìnných modulù DUPLEX TF, DUPLEX TG a
v provedení urèeném pro interní vestavbu DUPLEX TA a DUPLEX TU2.
DUPLEX
TU2
DUPLEX
TF
DUPLEX
TG2/TGi/TGi2/TGs
DUPLEX
TMe
DUPLEX
TMp
DUPLEX
TA
Rozmìry [mm]
Hmotnost [g]
Anténa [dBi]
Zvuková signalizace stavu
55x26x11
15
2
59x37x20
40
2
60x44x21
50
2
64x28x11
17
2
43x22x16
20
2
52x33x18
10
2
•
•
•
•
•
Poèet vstrupních PPM kanálù
Provozní teplota [°C]
Napájeví napìtí [V]
Prùmìrný proud [mA]
Maximální výst. výkon [dBm]
16
16
-10 až +85 -10 až +85
3,5 – 16
3,5 – 16
38
38
20
20
Základní parametry
•
16
-10 až +85
3,5 – 16
38
20
9
16
16
-10 až +85 -10 až +85 -10 až +85
3,5 – 16
3,5 – 16
3,5 – 16
38
38
38
20
20
20
T
a
b
.
1
Z
á
k
l
a
d
n
í
p
a
r
a
m
e
t
r
y
T
x
m
o
d
u
l
u
:
Instalace modulu DUPLEX TF a DUPLEX TG
Moduly DUPLEX TF a TG jsou urèeny do vysílaèù, které mají odpovídající výmìnný (modulární) VF díl. Moduly
TF jsou kompatibilní s odpovídajícími výmìnnými moduly vysílaèù Futaba a Hitec. Modul TG je urèen do
vysílaèù Graupner a JR. Moduly TMx jsou výmìnné moduly pro vysílaèe MULTIPLEX. Konkrétní urèení udává
tabulka 2.
Vyjmìte pùvodní VF modul z vašeho vysílaèe a dle orientace konektoru zasuòte modul DUPLEX TF nebo TG
namísto pùvodního. Do krabièky modulu našroubujte anténu, která je souèástí balení Tx.
Instalace modulu DUPLEX TU2
Vysílaèový modul DUPLEX TU2 je urèen pro instalaci do vysílaèù, které nedisponují výmìnným VF modulem,
ale pracují v režimu PPM.
Pøipojení tohoto modulu k vysílaèi vyžaduje urèitou úroveò zruènosti a zkušeností s elektronickými
zaøízeními. Potøebná úroveò je dána pøedevším typem vysílaèe, ke kterému hodláme modul pøipojit a také
zpùsobem, jakým modul pøipojíme. K vysílaèùm, které jsou vybaveny konektorem "uèitel/žák" s PPM
signálem lze vysílaèový modul pøipojit právì k tomuto konektoru. Pro ostatní vysílaèe je potøebné odejmout
kryt vysílaèe a instalovat modul DUPLEX TU2 pøímo do prostoru vysílaèe. Pro tuto èinnost doporuèujeme
využít služeb nìkterého ze servisních støedisek. Jejich aktuální seznam je uveden na internetových
stránkách www.jetimodel.cz.
Instalace pomocí konektoru uèitel/žák
V dokumentaci k vysílaèi vyhledejte zapojení konektoru uèitel/žák, zapojení nìkterých vysílaèù je uvedeno
2
Vysílací moduly
níže. Pro správnou funkci modulu DUPLEX TU2 je zapotøebí propojit odpovídající piny GND, napájení +Ubat a
signál PPM mezi konektorem uèitel/žák vysílaèe a konektorem modulu. Mechanicky pøipevnìte modul i
konektor antény k tìlu vysílaèe, pøípadnì k pultu.
Interní instalace
Pokud se rozhodnete instalovat vysílací modul Duplex TU2 do vysílaèe vlastními silami, doporuèujeme
prohlédnutí internetových stránek www.jetimodel.cz. V sekci Technické podpory jsou k dispozici montážní
návody na nejèastìjší typy vysílaèù, které se postupnì stále rozrùstají. Firma Jeti model doporuèuje využít k
instalaci nìkteré ze servisních støedisek. Firma Jeti model nenese žádnou zotpovìdnost za žádné škody
vzniklé neodborným zásahem do modulu Duplex nebo vysílaèe.
Vypnutý vysílaè položte na mìkkou podložku, aby se zamezilo jeho mechanickému poškození. Odstraòte
kryt a pøed další manipulací vyjmìte baterie. Vyberte vhodné místo ve Vašem vysílaèi pro montáž, s
ohledem na umístìní anténního konektoru. Mechanické
P
P
M
uchycení modulu mùžete provést pomocí šroubkù a montážních
otvorù k tomu urèených, oboustranné lepící pásky, pøípadnì
suchým zipem.
Pro instalaci anténního konektoru lze obvykle použít nìkterého z
otvorù urèených pro pøepínaèe pomocných funkcí, otvoru pro
stávající anténu 35/40 MHz nebo je možné na vhodném místì vyvrtat otvor o prùmìru 6,5 mm. Je dùležité,
aby závit, na který se šroubuje anténa, byl dostateènì dlouhý a nebránil v plném dotažení antény (po
našroubování antény musí být alespoò malá mezera mezi zlatou maticí a tìlem antény).
Na modulu DUPLEX TU2 je viz. obr., kterým se pøivádí napájení a signál PPM z kodéru vysílaèe do modulu.
Zapojení modulu TU2:
1. Zapojení jednoho vysílacího modulu Duplex 2,4GHz.
V pøípadì vysílaèe øady Graupner MC odpojte a vyjmìte FM modul a pomocí pùvodního kabelu propojte
modul TU2 pøímo s kodérem vysílaèe. Nìkteré typy vysílaèù Graupner MC, pøípadnì jiné typy vysílaèù
nemají standartní konektor a je nutné použít kabel, který je souèástí balení modulu Duplex TU2, nebo
speciální kabel z montážní sady vhodné pro konkrétní vysílaèe.
3
Vysílací moduly
2. Zapojení dvou vysílacích modulù Duplex 2,4GHz pomocí
montážní sady SWTU-2.
Pro maximální možné zvýšení spolehlivosti celého ovládacího
systému je možné použít dva vysílací moduly Duplex spoleènì
se dvìma pøijímaèi. K tomu je potøeba kabel z montážní sady
SWTU-2, který je vhodný pro vysílaèe se standardním
K
o
d
é
r
v
y
s
í
l
a
e
e
1
.
R
F
m
o
d
u
l
2
.
R
F
m
o
d
u
l
PPM
JETIBOX
S
W
T
U
2
D
u
p
l
e
x
2
,
4
G
H
z
Sluchátka
Sirénka
konektorem (napø. øada Graupner MC). V pøípadì jiných
vysílaèù je možné kabel použít také, ale je nutné jej upravit pro
podmínky konkrétního vysílaèe, pøípadnì se obejít i bez tohoto
kabelu.
K modulu TU2 lze pøipojit sluchátko, nebo externí dodateènou
sirénku. Zapojení k modulu TU2 se provádí pomocí zlacených
konektorù viz. obr. (polarita není pøedepsána). Modul TU2
dokáže rozpoznat pøipojení sluchátka a automaticky vypne
sirénku pro generování telemetrických alarmù. Alarmy jako je
ztráta dosahu, alarm napìtí pøijímaèe, signalizace párování
atd. jsou generovány jak do sluchátka, tak do sirénky.
1
2
Montážní sada: Voice-1
1. Jack 3,5mm - pøíslušenstvípro pøipojení
sluchátek.
2. Externí siréna - pøíslušenství
Instalace modulu DUPLEX TA
Modul DUPLEX TA je urèe k instalaci do vysílaèe Aurora 9. Modul TA je dodáván bez antény a krabièky. Anténa
i krabièka je využita z originálního modulu Hitec , který se dodává s vysílaèem.
4
Vysílací moduly
Postup montáže modulu DUPLEX TA :
Rozebraný modul Aurora
Výmìnu modulu provádìjte pøi vypnutém vysílaèi!
1. Ze zadní èásti vysílaèe opatrnì vyjmìte pùvodní
vysílaèový modul a zároveò mírným pootoèením
vytáhnìte anténu vysílaèe ke které je vysílací
modul pøipojený kabelem, návod pro vytažení
antény a modulu najdete v manuálu pro daný
vysílaèový modul.
2. Rozšroubujte pùvodní vysílací modul, který je
fixován dvìma postranními šrouby
3. Po sejmutí krabièky rozpojte anténní kabel v
UFL connector
místì konektoru pùvodního modulu
4. Zvìtšete otvor v krabièce, pùvodnì urèený pro tlaèítko, na prùmìr 6 mm.
5. Pøipojte anténní kabel ke konektoru vysílaèového modulu TA a vložte do krabièky.
6. Zašroubujte krabièku, zasuòte anténu do vysílaèe a zasuòte modul zpátky do vysílaèe.
7. Pøelepte pùvodní samolepku na modulu samolepkou DUPLEX EX, která je souèástí balení modulu TA.
Modul je pak nutné spárovat s pøijímaèem viz. níže. Pozor na zapnutí vysílaèe Aurora 9, modul není zapnut,
dokud se vysílaè nedostane do vysílacího módu. Že je modul zapnutý zjistíme podle èervené blikající LED.
Blikající èervená LED na modulu indikuje komunikaci modulu a vysílaèe. U vysílaèe v Duplex režimu navíc
svítí zelená LED.
POZOR! ZAØÍZENÍ CITLIVÉ NA
E L E K T R O S TAT I C K Ý N Á B O J .
DODRŽUJ ZÁSADY PRO ZACHÁZENÍ.
5
Vysílací moduly
Uvedení do provozu
Párování s pøijímaèem a ovìøení èinnosti
Každý pøijímaè a vysílací modul používá ke své komunikaci digitální pøenos. K tomu aby zaøízení mohla
adresnì mezi sebou komunikovat, je zapotøebí tato zaøízení mezi sebou tzv. spárovat. Podpis vysílacího
modulu je dán jeho unikátní adresou, která zajistí po spárování pøijímaèe, že pøijímaè bude akceptovat data
pouze z tohoto konkrétního vysílaèe. K vysílacímu modulu je možné pøiøadit (spárovat) libovolné množství
pøijímaèù. Pøijímaè lze spárovat pouze s jedním vysílacím modulem.
Nainstalujte pøijímaè do modelu. Jde-li o první zapnutí zaøízení, dùraznì doporuèujeme zajistit, aby
nemohlo dojít k újmì (na zdraví èi majetku) pøi neoèekávaných stavech výstupù pøijímaèe (napø. pøi
nevhodnì nastavených mixech, prohozených výstupech apod.).
Aktivujte párování pøijímaèe pomocí propojky (BIND PLUG), která je souèástí pøijímaèe. Propojku zasuòte do
konektoru "Ext." a zapnìte pøijímaè. Pak zapnìte vysílaè. Úspìšné spárování potvrdí vysílaè krátkým
pípnutím (nižším a pak vyšším tónem). Pokud nedošlo k potvrzení úspìšného spárování, zkuste celý postup
zopakovat, popø. ovìøte pomocí JETIBOXu, zda je pøijímaè v režimu "Normal" (pøijímaè v režimu "Clone" má
zakázáno vysílat a nemùže tak potvrdit provedené spárování). Po potvrzení provedeného spárování
vyjmìte propojku BIND PLUG z konektoru pøijímaèe.
Ovìøte, zda model reaguje správnì na povely z vysílaèe (výchylky serv odpovídají pozici pøíslušných kniplù).
Není-li tomu tak, pøekontrolujte správné zapojení serv a nastavení pøijímaèe (nastavené mixy apod.).
Pøijímaèe DUPLEX Rx lze uvést do výchozího stavu JETIBOXem (pøipojeným k pøijímaèi) pomocí menu
Autoset-normal.
Vysílaèové moduly DUPLEX Tx jsou uzpùsobeny pro práci s vysílaèi s PPM signálem. Pokud je navolen jiný
režim vysílaèe (napø. PCM) nebo není správnì provedena instalace, vydává vysílaèový modul opakovanì
varovný tón (3x delší pípnutí).
Test dosahu
Pøed prvním použitím vysílaèe (nebo pøijímaèe) je vhodné provést test dosahu a ovìøit tak správnou funkci
VF èásti vysílaèe a pøijímaèe. Vysílaè lze do testovacího režimu pøepnout JETIBOXem nebo pomocí párovací
propojky BIND PLUG.
Po pøipojení JETIBOXu k vysílaèi vyberte položku "Range Test" a stisknìte tlaèítko U (šipka nahoru). Vysílaè se
tímto pøepne do režimu testování dosahu a sníží velikost vysílacího výkonu na ménì než 10%. Tento stav
zároveò akusticky indikuje pøerušovaným pípáním (krátký a dlouhý tón). Opìtovným stisknutím tlaèítka U
(šipka nahoru) pøejde vysílaè do normálního stavu, výstupní výkon se zvýší na pùvodní hodnotu a pípání
6
Vysílací moduly
ustane. Aktivace testovacího režimu pomocí propojky BIND PLUG se provádí obdobnì, jako výše uvedené
párování pøijímaèe. Po provedeném spárování však ponechte propojku zasunutou v pøijímaèi. Po dobu
zasunutí propojky bude vysílaè v režimu testu dosahu. Chování vysílaèe v tomto režimu je stejné, jako pøi
aktivaci testu dosahu pomocí JETIBOXu. Pokud budete chtít tento režim ukonèit, vyjmìte párovací propojku
z pøijímaèe.
Pøi testování dosahu umístìte model i vysílaè do výšky nejménì 80 cm od zemì. Správnì pracující vysílaè a
pøijímaè by v uvedeném testovacím režimu mìl spolehlivì ovládat model na vzdálenost alespoò 50 m.
Pokud tomu tak není, ovìøte pøedevším správnou instalaci antén (vysílaèe i pøijímaèe). Není-li ani pak test
úspìšný, zaøízení nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo nìkteré ze servisních støedisek.
Automatický test
Tx modul je také vybaven automatickým testem. Po zapnutí pøijímaèe a vysílaèe dochází k vyhodnocení
kvality pøenosové trasy, vèetnì všech antén. Výsledkem je akustické upozornìní pomocí Tx modulu, které
zazní
1 sekundu po zapnutí vysílaèe. Pokud po uplynutí této doby neuslyšíte žádný tón, je pøenosová
cesta v poøádku. Zhoršená kvalita pøenosu je indikována jedním až ètyømi pípnutími Tx modulu. Jedno
pípnutí mùže zaznít v pøípadì, pokud je model ve vìtší vzdálenosti od vysílaèe, ale pøenosová cesta je v
poøádku. Pokud zazní více jak jedno pípnutí, zkontrolujte pøipojení Tx antény, instalaci Rx antén a proveïte
test dosahu.
Pøipojení JETIBOXu
K vysílaèùm DUPLEX Tx lze pøipojit terminál JETIBOX. S jeho pomocí mohou být zobrazovány údaje a
nastavovány mnohé parametry vysílaèe i aktuálnì pøipojených zaøízení (pøijímaèe, telemetrických èidel
apod.).
Na Tx modulech DUPLEX je vyveden (a oznaèen) 3-pinový konektor pro pøipojení JETIBOXu. Jeho zapojení lze
snadno provést pomocí kabelové propojky, která se dodává s JETIBOXem. Pøi propojování dbejte na
správnou orientaci konektorù. Pøipojení a odpojení JETIBOXu doporuèujeme provádìt pouze pøi vypnutém
vysílaèi. Po zapnutí vysílaèe je možné pomocí tlaèítek JETIBOXu procházet jednotlivými položkami vysílaèe
nebo dalších pøipojených zaøízení.
Nastavení parametrù pomocí JETIBOXu
Po pøipojení terminálu JETIBOX k vysílaèi lze zvolit, zda budeme zobrazovat a nastavovat parametry vysílaèe
(Tx), pøipojeného pøijímaèe (Rx) nebo jiného zaøízení schopného komunikace s JETIBOXem (Mx).
Komunikace s Rx a Mx je možná pouze v tom pøípadì, že je právì navázáno spojení mezi vysílaèovým
modulem a pøijímaèem. Tento stav je na LCD u textu Mx a Rx indikován zobrazením šipky dolù.
Po nastavení požadované položky (Tx/Rx/Mx) stisknìte tlaèítko D (šipka dolù). Následnì je možné pomocí
tlaèítek procházet menu vybraného zaøízení. Pøi práci se zaøízením Rx nebo Mx se lze vrátit zpìt do menu
7
Vysílací moduly
vysílaèového modulu Tx podržením tlaèítka U (šipka nahoru) po dobu delší než 2 sek.
Pomocí tlaèítka R (šipka doprava) lze pøi prùchodu položkami Tx/Rx/Mx, zobrazit základní telemetrické
údaje. V prvním øádku displeje JETIBOXU pak jsou zobrazeny hodnoty intenzity pøijímaèových antén a
zároveò napájecí napìtí pøijímaèe. V druhém øádku jsou hodnoty z telemetrického èidla, které je pøipojeno
na vstup Ext. pøijímaèe. Údaje jsou pøevzaty z druhého øádku aktuálního zobrazení pøipojeného èidla
pøípadnì Expanderu. Pokud není pøipojeno žádné zaøízení na vstup. Ext. pøijímaèe, nezobrazují se na
druhém øádku v této položce menu žádné údaje.
Pøehled položek vysílaèe:
Úvodní obrazovka informuje o typu vysílaèe. Stisknutím tlaèítka R (šipka vpravo) lze zobrazit identifikaèní
èísla vysílacího modulu a aktuálnì spárovaného pøijímaèe.
FW ver. 3.00 - verze firmware vysílaèového modulu. Nové verze jsou k dispozici na internetových stránkách
www.jetimodel.com
Stav - zobrazuje podrobnìjší informace o stavu vysílaèe a spárovaného pøijímaèe.
Identifikace aktivní antény pøijímaèe (A1/A2) a aktuální síla signálu od 0 do 9 (nejlepší).
V pravé èásti se podle stavu mohou zobrazit následující indikátory:
R - režim Range Test (test dosahu)
P - vysílaè od zapnutí nebyl spárován (zatím nenašel spárovaný pøijímaè)
S - nejsou k dispozici údaje z pøijímaèe (špatný signál)
T - nízké napìtí na baterii vysílaèe
B - nízké napìtí na baterii pøijímaèe
I - nejsou dostupné PPM impulsy z vysílaèe (chyba instalace, režim PCM apod.)
Vìtšina uvedených stavù je doprovázena akustickou signalizací.
Stiskem tlaèítka U (šipka nahoru) lze aktivovat režim pro testování dosahu.
Stav PPM - zobrazuje aktuální poèet PPM kanálù vysílaèe (K2 až K16, dle typu vysílaèe)
Umin / Uakt / Umax - minimální, aktuální a maximální hodnota napájecího napìtí vysílaèového modulu.
Resetování („nulování“) min. a max. hodnoty se provádí vždy po zapnutí vysílaèe a po nalezení spárovaného
pøijímaèe. Alternativnì lze zobrazené hodnoty resetovat stiskem tlaèítek L a R (šipka vlevo a vpravo)
souèasnì.
Úroveò signálu Rx – zobrazí aktuální sílu signálu jednotlivých antén pøijímaèe. Tato intenzita je zobrazována
v krocích od 0 do 9, kde hodnota 9 indikuje nejlepší pøíjem dané antény. Pokud je zobrazena pomlèka (-),
8
Vysílací moduly
nemá Tx modul informace o kvalitì pøíjmu z této antény. Buï není zapojen pøijímaè, nebo je na hranici
dosahu zpìtný pøenos z pøijímaèe do vysílaèe.
Test Zvuku – šipkami doleva a doprava lze vybírat mezi jednotlivými alarmy, které vysílaèový modul mùže
bìhem provozu signalizovat pomocí interní sirény. Stlaèením šipky dolù, je vygenerován zvolený testovací
zvukový signál.
Napìtí Akt/Alarm - zobrazuje aktuální velikost napájecího napìtí vysílaèového modulu a nastavenou mez
pro vyhlášení alarmu "T" (viz. menu Diag). Pomocí tlaèítek L a R (tlaèítka JETIBOXu - doleva nebo doprava)
lze upravit hranici pro spuštìní alarmu.
Úroveò alarmu – nastavení úrovnì, pøi které bude vysílaèový modul signalizovat nízký pøíjem pøijímaèových
antén. Ve spodním øádku je zobrazovaná aktuální úroveò jednotlivých antén pøijímaèe. Pokud úroveò
pøíjmu antény s lepším signálem klesne pod nastavenou úroveò, bude tato skuteènost akusticky
signalizována (2x krátké vysoké pípnutí). Viz. Úroveò signálu RX.
Vstupní signál – nastavení typu vstupních PPM impulsù z vysílaèe. Vìtšina vysílaèù používá standardní PPM
signál. Volby PPM v2 nebo v3 použijte pouze v pøípadì, pokud váš vysílaè umožòuje pøepnutí do jiného PPM
módu. Vìtšinou se jedná o vysílaèe s možností vysílání více jak 8-mi kanálù v PPM módu, napøíklad 12.
Alarm chyba PPM – povolení / zakázání zvukové signalizace nepøipojeného nebo chybného PPM signálu z
vysílaèe. Vypnutí této signalizace doporuèujeme jen v pøípadì, kdy je modul použit pouze k telemetrickým
úèelù a není pøipojen k žádnému vysílaèi na ovládání modelu.
Mx Tón 1 - umožòuje nastavit výšku upozoròovacího tónu (v Hz), který indikuje alarmový stav z pøipojeného
zaøízení Mx (obvykle telemetrické èidlo). Pøi nastavení hodnoty 0 je upozoròovací tón vypnut.
Mx Tón 2 - umožòuje nastavit výšku informaèního tónu (v Hz), který informuje o významu alarmového stavu
z pøipojeného zaøízení Mx. Tento tón má charakter morseovy abecedy a následuje bezprostøednì po
upozoròovacím tónu. Pøi nastavení hodnoty 0 je informaèní tón vypnut.
Výstupní výkon - umožòuje nastavit vysílací výkon Tx modulu (povolený maximální vysílací výkon se mùže
lišit dle zákonù v jednotlivých zemích).
10mW – v celém pásmu 2,4GHz se vysílá s max. výkonem 10mW
100mW - v celém pásmu se vysílá s max. výkonem 100mW (doporuèené nastavení)
10mW/100mW – v èásti pásma 2,4GHz se vysílá výkonem 10mW i 100mW (Francie)
9
Vysílací moduly
Akustická signalizace stavu
Všechny typy vysílaèových modulù disponují akustickým výstupem, který je využit pro signalizaci
rozlièných stavù vysílaèe, pøijímaèe nebo pøipojeného telemetrického èidla. Akusticky jsou signalizovány
následující stavy:
I ( _ _ _ ) 3x dlouhý nízký tón
nejsou dostupné PPM impulsy z vysílaèe (chyba instalace, režim PCM apod.)
P ( . -) krátký nízký a následnì vysoký tón
nalezení spárovaného pøijímaèe
B (-)
dlouhé vysoké pípnutí
nízké napìtí na baterii pøijímaèe
T (*)
krátké vysoké pípnutí
nízké napìtí na baterii vysílaèe
S ( * * ) 2x krátké vysoké pípnutí
nejsou k dispozici údaje z pøijímaèe (špatný signál)
R ( . _ . _ ) støídavì krátké a dlouhé tóny
režim Test dosahu
M
indikace alarmu z pøipojeného telemetrického èidla
první pípnutí (upozoròovací tón) podle nastavené hodnoty Mx Tone 1,
následuje pípnutí vyjádøené znakem morseovy abecedy (informaèní tón dle
nastavení Mx Tón 2)
Znak z morseovy abecedy, kterým je indikován alarm je urèen typem a nastavením pøipojeného
zaøízení (pøijímaèe, telemetrického èidla apod.).
Na moduly Tx se poskytuje záruka 24 mìsícù ode dne prodeje za pøedpokladu, že byl provozován v souladu s
tímto návodem, na pøedepsané napìtí a není mechanicky poškozen. Záruèní i pozáruèní servis poskytuje
výrobce.
10
11
- bez signálu
minimální napìtí
aktuální napìtí
maximální napìtí
Test zvuku
Mx Alarm A
testování sirénky
na jednotlivé alarmy
šipkou D spustíte
test
Rx
Duplex TX
EX FW ver. 3.00
Vstupni signal
PPM standart
Uroven alarmu 1
Ant1: 9 Ant2: 9
PPM standard
PPM v2 (2x)
PPM v3 (1.3)
0 až 9
Napeti Akt/Alarm aktuální napìtí
napìtí alarmu
10.0V / 8.5V
Mereni/nastaveni
Nastaveni
Rx: 0000 0000
Tx: 0000 0000
UrovenSignalu RX 0 slabý signál
Ant1: 9 Ant2: 9 9 nejlepší signál
10.0/10.0/11.5
Umin/Uakt/Umax
Mereni/nastaveni
Mereni
Vysilaci modul
Duplex Tx
Tx
Struktura menu vysílacího modulu - JETIBOX Diagram.
Stav A2 PS
TestDosahu B
Stav PPM
K7
Rx: Ant=9/9 5.0V
43.2A
21.4V
10mW
10/100mW
100mW
frekvence druhého
tónu: krok 100Hz
Mx Ton2
2000 Hz
Vystupni vykon
100mW (max.)
frekvence prvního
tónu: krok 100Hz
zapnuto
vypnuto
Mx Ton1
3900 Hz
Alarm chyba PPM
Zapnuto
aktivní anténa; stav indikátorù poèet kanálù vysílaèe
Mx
12
Ostatní vysílaèe
Hitec: Aurora 9
Multiplex: Cockpit SX
Multiplex: Profi 3000, 4000
Multiplex: EVO 7,9,12
Graupner/JR: MX-24s
Graupner: MC-10, MC-12, MC-14, MC-15, MC-16, MC-19, MC-22, MC-16/20,
MX-12, MX-16s
Graupner/JR: FM-6014, MC-17, MC-18, MC-20, MC-24
Graupner/JR: X-347, X-388, X-9303, MX-22, X-3810 ADT, PCM-10S, PCM-10X
Hitec: Laser 4, Laser 6, Flash 5, Optic 6 sport
Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7, Aggressor CRX/SRX
•
•
•
•
–
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
• – – – – – –
– – – – – – –
•
TGi2
TU2 TF TG2 TGi TGs TMeTmp TA
Futaba: FC-16, FC-18 JUNIOR, T6EXHP, T6EXA, 12FG, 12Z, FX-14, FX-18, FX-30, •
FX-40, F-14
Futaba: 7U, 8U, 8J, 9C,9Z, FN, T10C, 3PK, 3PJ, F-16, FC-18+, FC-28
Vysílaè / Vysílací modul
T
a
b
.
2
U
r
e
e
n
í
j
e
d
n
o
t
l
i
v
ý
c
h
m
o
d
u
l
u
d
o
v
y
s
í
l
a
e
u
.
Pøijímaèe
Duplex
Transmitter modules
Pøijímaèe øady DUPLEX Rx jsou urèeny pro provoz s vysílaèovými moduly øady DUPLEX Tx pracujících v
pásmu 2,4 GHz. Díky plnì digitální a obousmìrné komunikaci mezi vysílaèem a pøijímaèem pøináší nové
možnosti v oblasti dálkového øízení modelù.
Série EX je následovníkem stávajícího systému DUPLEX, je s ním plnì kompatibilní vèetnì JETIBOXU,
JETIBOXU mini a dalšího pøíslušenství. Série EX pøináší nové, rozšiøující možnosti a nastoluje nový
standard v oblasti pøenosu telemetrických dat. Plné využití nových možností je umožnìno pomocí
terminálu JETIBOX PROFI, který nabízí vyšší možnosti zobrazení a uživatelský komfort. Ve spojení s
programovým balíkem FlightMonitor pøináší nový rozmìr od správy nastavení jakýchkoliv parametrù a
komponent systému, pøes analýzu po letu, až po zpracování telemetrických dat z modelu v reálném èase.
Pomocí JETIBOXu PROFI, pak lze snadno nastavovat požadované parametry a zobrazovat údaje z
vysílaèe, pøijímaèe nebo pøipojených telemetrických pøípadnì diagnostických zaøízení. Souèástí modulù Tx
je zvuková signalizace, která informuje o stavu celého systému. Ve spojení s JETIBOXEM PROFI je dále
možné pøiøazovat k jednotlivým alarmùm vlastní zvuky, které se budou pøehrávat z integrovaného
reproduktoru, pøípadnì pøipojených sluchátek. JETIBOX PROFI zaznamenává telemetrická data na
integrovanou SD kartu, tyto data lze potom nahrát do poèítaèe a zobrazit pomocí programu
FlightMonitor.
Doplòkový pøijímaèový satelit RSat je urèen k pøijímaèùm R9, R10, R11EPC, R12EPC, R14 a R18.
Jedná se o plnohodnotný pøijímaè systému DUPLEX se všemi funkcemi, které tento systém nabízí. Výstupem
pøijímaèe RSat není klasický servo-impuls, ale pouze PPM signál. PPM signál mùže být zpracován pøijímaèi
R9, R10, R11EPC, R12EPC , R14 a R18 nebo kompatibilními RC zaøízeními, které vyžadují na vstupu PPM.
Napájení:
K napájení pøijímaèù je možné použít NiCd èlánky, stabilizované napìtí z regulátoru (pøi použití v
elektroletech) nebo Li-xx èlánky v kombinaci se stabilizátorem, napø. MAX BEC. Vždy je tøeba brát ohled na
doporuèený rozsah napájecího napìtí pøijímaèe a použitých serv. Pøi využití všech zásuvek pro serva lze
použít napájení pøes Y-kabel. Napájecí akumulátory BEC, resp. Y-kabel, je možné zasunout do libovolného
kanálu. K napájení pøijímaèe nepoužívejte vstup oznaèený Ext.
Pøijímaèe R14 a R18 jsou vybaveny samostatným napájecím konektorem MPX. K napájení pøijímaèe a serv
doporuèujeme využít tento konektor vzhledem k vysoké proudové zatížitelnosti a spolehlivosti MPX
konektoru.
Provoz:
Používání systému DUPLEX je obdobné jako u FM systému. Doporuèujeme zapnout nejprve vysílaè a poté
pøijímaè. Vysílaè potvrdí zapnutí pøijímaèe krátkým pípnutím. Pøi vypínání systému doporuèujeme nejprve
vypnout pøijímaè a následnì vysílaè.
13
Pøijímaèe
Instalace:
Pøijímaè zabalte do molitanu a umístìte co nejdál od zdrojù rušení (serva, pohonný elektromotor). Antény
pøijímaèe umístìte tak, aby jejich aktivní konce spolu navzájem svíraly úhel 90° a byly od sebe co nejvíce
vzdáleny. Dbejte na to, aby minimální polomìr ohybu anténních kabelù byl alespoò 1cm. Aktivní vysílací
èást antény musí zùstat rovná a co nejdále od kovových pøedmìtù. Pokud má model uhlíkový trup, je vhodné
umístit aktivní konce antén mimo trup.
Párování:
V pøípadì použití nového pøijímaèe nebo vysílaèe je nutné je spolu tzv. spárovat. Pøenos informací mezi
pøijímaèem a vysílaèem je plnì digitální a proto je nutné adresovat zaøízení, které komunikují mezi sebou na
spoleèném frekvenèním pásmu. Párování (adresace zaøízení) se provede zasunutím propojky oznaèené
(BIND PLUG) do zdíøky v pøijímaèi (urèené pro externí zaøízení a oznaèené nápisem Ext.) a zapnutím
pøijímaèe. Poté zapnìte vysílaè, který ohlásí dvojím pípnutím spárování s pøijímaèem. Párovací propojku
odpojte z pøijímaèe. Vysílaè akusticky signalizuje pøítomnost propojky v pøijímaèi.
Spárování je možno provést i bez propojky (BIND PLUG), a to pomocí JETIBOXu. JETIBOX musí být v tomto
pøípadì pøipojen pøímo k pøijímaèi. Na JETIBOXu vyberte položku (pairing) a stlaète U (šipka nahoru). Nyní
pøijímaè èeká na zapnutí vysílaèe, s kterým se spáruje. Vysílaè ohlásí dvojím pípnutím spárování a vše je
pøipraveno k provozu. Pokud se vám párování nepodaøí, vypnìte vysílaè i pøijímaè a opakujte zmínìný
postup.
S jednomu vysílaèi je možné spárovat libovolné množství pøijímaèù. Pøijímaè mùže být spárován pouze s
jedním vysílaèem tzn. že pøijímaè je spárován pouze s vysílaèem, který byl párován jako poslední.
Pøenos telemetrických údajù v reálném èase:
Každý pøijímaè umožòuje pøenášet aktuální napìtí palubního systému, tj. napìtí pøijímaèe i bez
telemetrických èidel.
K pøijímaèi lze pøipojit jedno telemetrické èidlo pøímo zdíøky pøijímaèe oznaèené (Ext.). V pøípadì potøeby
zapojení více snímaèù lze použít expandér DUPLEX Ex, který se pøipojí k pøijímaèi do zdíøky (Ext.).
Signalizace ztráty obousmìrné komunikace:
V pøípadì ztráty obousmìrné komunikace mezi vysílaèem a pøijímaèem modul DUPLEX ve vysílaèi zaène
indikovat tento stav pomocí zvukové signalizace. Tento stav znamená, že právì nejsou k dispozici data z
telemetrických èidel nebo data ze zaøízení, která jsou pøipojena na vstup pøijímaèe Ext. Model je možné i v
této situaci nadále ovládat.
Na pøijímaè se poskytuje záruka 24 mìsícù ode dne prodeje za pøedpokladu, že pøijímaè byl
provozován v souladu s tímto návodem, na pøedepsané napìtí a není mechanicky poškozen.
Záruèní i pozáruèní servis poskytuje výrobce.
Pøíjemné modeláøské zážitky Vám pøeje výrobce :
JETI model s.r.o. Pøíbor, www.jetimodel.cz
14
15
4
4
3.2 – 8.4
40
ANO
JETIBOX
NE
6
-98
3.2 – 8.4
40
ANO
JETIBOX
NE
6
-98
Prùmìrný proud [mA]
Pøenos telemetrických dat v reálném èase
Podpora pøijímaèových satelitù Rsat
Maximální výstupní výkon [dBm]
Citlivost pøijímaèe [dBm]
Programování
6
2x100
11 (14)
45x24x12
6
30
3
38x20x6
7
2x100 (2x45)
5,5
44x20x7
8
2x200
15 (18)
50x30x12
ANO
JETIBOX
ANO
JETIBOX
-98
6
-100
20
NE
45
40
NE
3.2 – 8.4
3.2 – 8.4
-98
6
NE
JETIBOX
ANO
40
3.2 – 8.4
-98
6
NE
JETIBOX
ANO
40
3.2 – 8.4
-106
20
NE
JETIBOX
ANO
45
3.2 – 8.4
-10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85
Napájecí napìtí [ V ]
Provozní teplota [°C]
5
2x100 (2x45)
1x200
(internal)
2x100
Délka antény [mm]
Poèet výstupních kanálù
5,2 (4,8)
8 (7)
4,8
Hmotnost [g]
44x20x7
30x23x13
* External Power Connector - Externí napájecí konektor
R5
R6
R6F indoor
R7
R8
R4C
(R6 EPC*) R6G indoor (R7
(R8 EPC*)
(R4Cmini) (R5
indoor)
indoor)
35x 20x7
R4
Rozmìry [mm]
Základní parametry
Tabulka 1. - DUPLEX Rx Pøijímaèe: R4-R8:
16
R10
2x200
10
2x200
9
11
2x200
15
30
ANO
JETIBOX
30
ANO
JETIBOX
ANO
20
-106
30
ANO
JETIBOX
ANO
20
-106
Prùmìrný proud [mA]
Pøenos telemetrických dat v reálném èase
Podpora pøijímaèových satelitù Rsat
Maximální výstupní výkon [dBm]
Citlivost pøijímaèe [dBm]
-106
20
ANO
3.2 – 8.4
3.2 – 8.4
3.2 – 8.4
Programování
18
-106
20
ANO
JETIBOX
ANO
30
3.2 – 8.4
20
-106
ANO
20
-106
-106
20
JETIBOX
ANO
30
3.2 – 8.4
JETIBOX
ANO
40
3.2 – 8.4
-10 až +85
PPM 4/16
2x200
(2x75, 2x150)
12
35x23x6
ANO 1x Rsat2
je souèásti balení
JETIBOX
ANO
40
3.2 – 8.4
-10 až +85
14
12
2x400
2x400
2x400
30
30
22
-10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85 -10 až +85
17
13
62x38x16
* External Power Connector - Externí napájecí konektor
R18*
Rsat2
R11 EPC* R12 EPC* R14*
(RMK2)
51x24x11 50x28x13 51x24x11 50x28x13 62x38x16
R9
Napájecí napìtí [ V ]
Provozní teplota [°C]
Poèet výstupních kanálù
Délka antény [mm]
Hmotnost [g]
Rozmìry [mm]
Základní parametry
Tabulka 1. - DUPLEX Rx Pøijímaèe: R9-R18
Pøijímaèe
Komunikace s pøijímaèem DUPLEX pomocí JETIBOXu
JETIBOX je možné pøipojit k pøijímaèi dvìma zpùsoby:
1. Pøímým spojením JETIBOX <-> Pøijímaè
Zasuòte konektor propojovacího kabelu (souèástí JETIBOXu) do konektoru oznaèeného Impuls + (naleznete jej na pravé stranì JETIBOXu) a do konektoru pøijímaèe oznaèené Ext. Pøipojte napájení do
pøijímaèe (viz. napájení) nebo do napájecí zdíøky na JETIBOXu.
2. Bezdrátové spojení JETIBOX <-> Vysílaè <-> Pøijímaè
V tomto pøípadì propojte JETIBOX s vysílaèem. Zapnìte vysílaè a pøipojte napájení pøijímaèe.
Na displeji se objeví nápis Tx a šipka vpravo a dolù. Do pøijímaèe se dostaneme stisknutím tlaèítka R (šipka
vpravo), na obrazovce se zobrazí nápis Rx a následnì stisknutím D (šipka dolù) vstoupíme do menu
pøijímaèe, které se zobrazí již stejnì jako pøímým spojením (viz. bod 1).
Bezdrátové pøipojení je možné pouze s pøijímaèem v režimu Normal (Menu nastavení – Režim pøijímaèe normal). Pokud provedete pøi bezdrátovém spojení zmìnu režimu z Normal na Pøíposlech, pøijímaè pøejde
do režimu pøíposlechu a JETIBOX pøestane reagovat. Pro opìtovné navázání komunikace s pøijímaèem je
nutné JETIBOX pøipojit pøímo s pøijímaèem viz. bod 1. V pøípadì použití pøijímaèe, který byl v režimu
pøíposlechu v jiném modelu, nezapomeòte nastavit zpìt pùvodní režim (Normal).
Odpojení JETIBOXu je možné až po odpojení pøijímaèe od napájecího napìtí. Sledovat stav, pøípadnì
nastavovat parametry pøijímaèe lze provádìt kdykoliv i za chodu pøijímaèe v modelu. Je však tøeba
dbát zvýšené pozornosti. Nedoporuèujeme nastavovat parametry pøijímaèe za provozu modelu.
Nastavení provádìjte jen v pøípadì, kdy nemùže dojít k poškození modelu nebo zdraví osob.
Z bezpeènostních dùvodù zamezte možnosti aktivace motoru, pøípadnì sejmìte vrtuli z modelu!
Komunikace s Expanderem DUPLEX Ex pomocí JETIBOXu (JB):
Zasuòte konektor propojovacího kabelu (souèástí Expanderu) do konektoru (Rx.) na zadní stranì Expanderu
a druhý konec zapojte do konektoru pøijímaèe èený (Ext.). JETIBOX pøipojte do vysílaèového modulu.
Zapnìte vysílaè a pøipojte napájení pøijímaèe (viz. napájení). Na displeji JETIBOXu se objeví nápis Tx a dvojím
stlaèením tlaèítka R (šipka vpravo) vyberte možnost Mx. Stisknutím tlaèítka D (šipka dolù) vstoupíme do
menu Expanderu. Do základního menu (výbìr pøipojeného zaøízení Tx, Rx, Mx) se dostanete dlouhým
stiskem tlaèítka U (nahoru).
Pøehled položek pøijímaèe
Úvodní obrazovka informuje o typu pøijímaèe. Stisknutím tlaèítka R (šipka vpravo) lze získat podrobnìjší
informace o pøijímaèi i vysílaèi.
17
Pøijímaèe
Párování: stisknutím tlaèítka U (šipka nahoru) se provede spárování pøijímaèe s vysílaèem. Párování
pøijímaèe provádìjte pouze s JETIBOXem pøipojeným pøímo k pøijímaèi.
RX/TX: položka RX zobrazuje jedineèné (výrobní èíslo) pøijímaèe. Položka TX zobrazuje jedineèné (výrobní
èíslo) vysílaèe, s kterým byl pøijímaè naposledy spárován.
Stav pøijímaèe: položka A1 nebo A2 indikuje s jakou anténou momentálnì pøijímaè pracuje. Položka Kx
informuje o poètu pøenášených kanálù (tento poèet závisí na možnostech vysílaèe).
Pomocí tlaèítka D (šipka dolù) se dostanete na øádek volby základních režimù, kde lze vybrat buï vyèítání
namìøených hodnot (Mìøení) nebo nastavení pøijímaèe (Nastavení, Nastavení vstupu, Nastavení
výstupu, Pøednastavení).
Mìøení: umožòuje vyèítání namìøených hodnot maximálního, minimálního a aktuálního napìtí
pøijímaèe.
-Umin / Uakt / Umax : pøijímaè kontroluje napájecí napìtí a zobrazuje mezní hodnoty a extrémy, které
nastaly za provozu; zároveò zobrazuje aktuální napìtí pøijímaèe. Bez zapnutí spárovaného vysílaèe se
hodnoty MAX a MIN nemìní, aktualizuje se pouze hodnota aktuálního napìtí AKT. Pro vymazání hodnot
MAX a MIN je tøeba stlaèit zároveò tlaèítko L (šipku vlevo) a tlaèítko R (šipku vpravo).
-Úroveò signálu Rx – zobrazí aktuální sílu signálu jednotlivých antén pøijímaèe. Tato intenzita je
zobrazována v krocích od 0 do 9, kde hodnota 9 indikuje nejlepší pøíjem dané antény. Pokud je zobrazena
pomlèka (-), nemá Tx modul informace o kvalitì pøíjmu z této antény. Buï není zapojen pøijímaè, nebo je na
hranici dosahu zpìtný pøenos z pøijímaèe do vysílaèe.
Nastavení: základní nastavení, zde lze nastavit obecné chování pøijímaèe spoleèné pro všechny
výstupní kanály.
-Zpoždìní Fail Safe: udává, za jak dlouhou dobu pøejdou výstupy pøijímaèe pøi ztrátì signálu do
pøednastavených výchylek jednotlivých výstupù nebo kdy dojde k vypnutí výstupù (dle nastavení Pøi ztrátì
signálu Yx v menu Nastavení výstupu).
-Napìtí akt/alarm: první položka zobrazuje aktuální napájecí napìtí pøijímaèe, druhá hodnota slouží k
nastavení rozhodovací úrovnì pro alarm. Jakmile klesne bìhem provozu aktuální napìtí pod nastavenou
mez, vysílaè tento stav signalizuje akustickým tónem.
-Výstupní perioda: nastavení periody výstupních signálù (standardní nastavení 20ms), pøi menších
hodnotách dochází u analogových serv k rychlejší reakci (odezvì) a vìtšímu proudovému odbìru. U
nìkterých serv mùže dojít k rozkmitání, pokud je nastavena pøíliš nízká hodnota. Výstupní periodu lze
nastavit také do synchronního režimu s vysílaèem a to nastavením na – Výstupní perioda – dle vysílaèe.
-Režim pøijímaèe: toto nastavení pøepíná pøijímaè do režimu pøíposlechu. Tento režim použijte pouze v
18
Pøijímaèe
pøípadì, kdy chcete použít v modelu dva nebo více pøijímaèù najednou s jedním vysílaèovým modulem.
Použijte jeden pøijímaè jako hlavní (nastaven do režimu - Normální) a ostatní v režimu pøíposlechu. Zmìnu
módu pøijímaèe (Normální / Pøíposlech) provádìjte pouze s pøipojeným JETIBOXem pøímo k
pøijímaèi.Telemetrická èidla je možné provozovat pouze s pøijímaèem v režimu pøijímaèe - Normální.
-PPM výstup (platí pouze pro pøijímaè RSat a RMK) nastavení módu øijímaèového satelitu
- Poèítaný: pøijímaný signál z vysílaèe lze dále upravovat v pøijímaèi v menu Nastavení vstupu a nastavení
výstupujako jsou mixy, programovatelné výstupy kanálù atd.
- Pøímý: pøijímané signály z vysílaèe nejsou dále zpracovány v pøijímaèi a jsou bez úprav generovány ve
formì PPM signálu na výstup øijímaèového satelitu. Vìtšina položek v menu nastavení pøijímaèe je neaktivní
a nezobrazuje se.
-Poèet výstupních PPM impulsù: (platí pro RSat a RMK) nastavení poètu PPM impulsù na pøijímaèi RSat.
Pokud je vysíláno ménì kanálù než je nastaveno PPM impulsù na pøijímaèi, jsou zbývající nahrazeny
impulsem o délce, která je nastavena v menu FailSafe dakého kanálu. V opaèném pøípadì je poèet
výstupních impulsù redukován na zadaný poèet.
-Pøi ztrátì signálu: (platí pro RSat a RMK) nastavení chování pøijímaèového satelitu v pøípadì ztráty
signálu.
- výstupy jednotlivì: chování výstupu pøi ztrátì signálu se bude øídit nastavením jednotlivých kanálù v
menu Mìøení/nastavení – Nastavení výstupu , kde lze jednotlivým výstupním kanálùm nastavit chování pøi
ztrátì signálu – opakování poslední výchylky nebo FailSafe.
- vypni výstup: v pøípadì ztráty signálu, po uplynutí nastavené doby v menu Zpoždìní FailSafe, nebudou
generovány na výstupu pøijímaèe žádné PPM impulsy.
- Zobrazení menu: umožòuje nastavit menu do plné nebo redukované podoby. Ve zkráceném zobrazení
menu nejsou pro jednoduchost nastavení zobrazovány nìkteré vybrané položky. Všechny nastavení
pøijímaèe jsou respektovány i když není daná položka zobrazena ve zkráceném menu.
Nastavení vstupu: nastavení parametrù jednotlivých vstupních (pøijímaných) signálù CH
-Výbìr vstupního kanálu CHx: výbìr vstupního kanálu, který chceme nastavovat, hodnota A udává
aktuální výchylku vybraného vstupního kanálu.
-Nastavení støedu CHx: nastavení neutrální výchylky kanálu, tento parametr je dùležitý pro další
zpracování v pøípadì použití mixù, reversù, zesílení atd.
-Mixuj CHa a CHb: umožòuje vytvoøit mix vybraného vstupního kanálu s jiným.
-Pomìr mixu: nastavení pomìru mixování, mixovaný kanál je vždy v pomìru 50%. Napø. Mix CHa a CHb,
v pomìru 100% = 50% CHa a 50% CHb, pomìr 50% = 50%CHa a 25% CHb, pomìr 200% = 50% CHa a
100% CHb.
-Smìr mixu CHx: znaménko mixovaných kanálù, zda se budou odeèítat nebo pøièítat
19
Pøijímaèe
Nastavení výstupu: pøiøazení funkcí jednotlivým výstupním kanálùm (pinùm) Y pøijímaèe.
-Výbìr výstupního kanálu Yx: výbìr výstupního kanálu, jehož nastavení chcete zobrazit nebo upravit.
Pøijímaèùm R9, R10, R11EPC, R12EPC, R14 a R18 lze nìkterým výstupùmpøiøadit alternativní funkce, které
jsou popsány níže a které popisuje tabulka.
-SAT mód: v pøípadì pøijímaèù Duplex R9 - R18 lze jednotlivým výstupùm SAT1 a SAT2 pøiøadit následující
funkce
- PPM vypnut: PPM signál na daném výstupu není generován ani pøijímán
- PPM vstup: na daném vstupu bude oèekáván PPM signál z pøipojeného pøijímaèe
- PPM výstup: pøijímaè bude generovat PPM signál na výstupu SAT2
-SAT mód: v pøípadì pøijímaèù Duplex R11, R12 a R18 lze jednotlivým výstupùm SAT1 a SAT2 pøiøadit
následující funkce
- CH xx: PPM signál na daném výstupu není generován ani pøijímán.
Výstup má stejnou funkci jako výstupy Y1-Y16.
- PPM vstup: na daném vstupu bude oèekáván PPM signál z pøipojeného pøijímaèe
- PPM výstup: pøijímaè bude generovat PPM signál na výstupu SAT2
- Chybový kód PPM: v pøípadì, že je nìkterý z výstupù SAT1/2 nastaven do režimu PPM vstup, lze
nastavit akustickou signalizaci nepøítomnosti tohoto pøipojeného signálu. Zadáním písmene z
morseovy abecedy nastavíte zvukové tóny, které budou akusticky signalizovat nepøítomnost PPM
signálu na daném vstupu pøijímaèe. Tuto akustickou signalizaci pak generuje vysílaèový modul.
Z výroby je akustická signalizace vypnuta.
Pøijímaè
SAT 1
SAT 2
PPM IN
PPM OUT
OUT Yx
PPM IN
PPM OUT
OUT Yx
R9
R10
R11EPC
R12EPC
R14
R18
•
–
–
–
–
–
•
–
–
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
–
–
•
•
–
•
–
Y11
–
–
–
Y12
Y18
•
•
Y17
-Pøiøaï vstup CHx: pøiøazení danému výstupu jeho funkci, lze nastavit kterýkoli vstupní kanál nebo jeho
mix, který lze specifikovat v menu Nastavení vstupu.
-Opaèný smìrA: umožòuje pøevrácení smyslu výchylky výstupu v polorovinì A, poloroviny jsou rozdìleny
podle nastavení neutrální výchylky (Nastavení vstupu – nastavení støedu CHx)
20
Pøijímaèe
-Opaèný smìr B: umožòuje pøevrácení smyslu výchylky výstupu v polorovinì B
-Zesílení A: zesílení výstupní výchylky v polorovinì A (100% - bez úprav)
-Zesílení B: zesílení výstupní výchylky v polorovinì B (100% - bez úprav)
-Pøi ztrátì signálu: nastavení chování pøijímaèe v pøípadì ztráty signálu,
- opakuj – opakování posledních platných výchylek
- vypni výstup – vypnutí výstupu
- FailSafe – pøechod do pøednastavených výchylek jednotlivých výstupù, které lze nastavit v menu
FailSafe.
-FailSafe: nastavení výchylky vybraného výstupu v pøípadì ztráty signálu
-Zpomalení: zpomalení pohybu serva (výstupu) pøi zmìnì vstupu, zadaný èas odpovídá dobì pøechodu
výstupu v rozsahu od 1ms do 2ms, vhodné napø. pro realizaci zasouvání podvozku
-Køivka: nastavení výstupní køivky kanálu
-Maximální výchylka Yx (ATV): omezení (redukce) maximální výchylky daného výstupu (polorovina B)
-Minimální výchylka Yx (ATV): omezení (redukce) maximální výchylky daného výstupu (polorovina A)
-Výstupní korekce Yx: nastavení neutrální výchylky výstupu pøijímaèe (trim)
-Výstupní skupina: nastavení daného výstupu do vybrané skupiny výstupních impulsù, které budou
generovány z pøijímaèe ve stejném èase (viz. str. 32).
Pøednastavení: celkové pøednastavení pøijímaèe do pøeddefinovaných funkcí. Po výbìru požadované
funkce se nastavení pøijímaèe provede souèasným stlaèením pravého a levého tlaèítka JETIBOXu na dobu 3
sekund.
-Normální: základní nastavení, vypnuty mixy, jednotlivé vstupní kanály jsou pøiøazeny odpovídajícím
výstupùm, tj. vstupní CH1 je pøiøazen výstupu Y1 atd.
-MixCH1&CH2 Elevon: pøiøadí výstupnímu kanálu Y1 a Y2 mix pøijímaných CH1 a CH2
-MixCH2&CH4 V-Tail: pøiøadí výstupnímu kanálu Y2 a Y4 mix pøijímaných CH2 a Ch4
21
Pøijímaèe
Pøednastavení – Normální = tovární nastavení, všechny pøijímané kanály CH jsou bez úprav pøedávány
na odpovídající výstupy Y, tzn. chování pøijímaèe je totožné s klasickým neprogramovatelným pøijímaèem.
Nastavení vstupu
Výbìr vstupního kanálu CHx
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
Nastavení støedu
1,5ms
1,5ms
1,5ms
1,5ms
1,5ms
1,5ms
1,5ms
1,5ms
Mixuj CHx a CHy
Ch1 a CH1
Ch2 a CH2
Ch3 a CH3
Ch4 a CH4
Ch5 a CH5
Ch5 a CH6
Ch7 a CH7
Ch8 a CH8
Pomìr mixu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Smìr mixu
+
+
+
+
+
+
+
+
Nastavení
výstupu
Výbìr Pøiøazení Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení Pøi FailSafe Zpoma- Køivka Maximální Minimální Výstupní Výstupní
výstupníh vstupu smìr A smìr B A
B
ztrátì
lení
výchylka výchylka korekce skupina
o kanálu
signálu
Y1 až Y18 CH1 až vypnuto Vypnuto 100%
CHx
100% Fail Safe 1,5ms
0s
lineární
2,0ms
1,0ms
0,0ms
A
Pøíklady nastavení pøijímaèe:
zmìny proti nastavení Normal jsou v tabulce zvýraznìny
1. Motýlkové ocasní plochy (V-tail): sdružené ocasní plochy, každá plocha je ovládána jedním servem na
kanálech Y2 a Y4, mix kombinuje pohyby smìrovky CH4 a výškovky CH2. Motor na kanále CH3. V pøípadì
opaèného smyslu mixování zamìòte znaménka (Smer mixu).
Ovladaè
vysílaèe
Výškovka
Motor
Smìrovka
Nastavení vstupu
Výbìr vstupního kanálu CHx
Ch2
CH3
CH4
Nastavení støedu Mixuj CHx a CHy
1,5ms
CH2 a CH4
1,5ms
CH3 a CH3
1,5ms
CH4 a CH2
Pomìr mixu
100%
100%
100%
Smìr mixu
+
+
Funkce Nastavení
výstupu
Výbìr
výstupního
kanálu
Servo 1
Regulátor
Servo 2
Y2
Y3
Y4
Pøiøazení Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení FailSafe Zpoma- Køivka Max.
Min.
A
B
vstupu smìr smìr
lení
výchylka výchylka
Mix CH2
CH3
Mix CH4
off
off
off
off
off
off
100%
100%
100%
22
100%
100%
100%
1,5ms
1,2ms
1,5ms
0s
0s
0s
lineární 1,0ms
lineární 1,0ms
lineární 1,0ms
2,0ms
2,0ms
2,0ms
Pøijímaèe
2. Samokøídlo (Elevon): každé køidélko je ovládáno samostatným servem na kanálech Y1 a Y2, vykonává
pohyb jako normální køidélko vstupem CH1 (jedno nahoru, druhé dolù) a zároveò jako výškovka vstupem
CH2 (obì plochy souèasnì nahoru nebo dolù). V pøípadì opaèného smyslu mixování zamìòte znaménka
(Smìr Mixu).
Ovladaè vysílaèe Nastavení vstupu
Výbìr vstupního Nastavení støedu Mixuj CHx a CHy
kanálu CHx
CH2 a CH1
Výškovka
CH2
1,5ms
Køidélka
CH1
1,5ms
CH1 a CH2
Pomìr mixu
Smìr mixu
100%
100%
+
-
Funkce Nastavení
výstupu
Výbìr Pøiøazení
výstupního vstupu
kanálu
Servo 1
Servo 2
Y2
Y1
Mix CH2
Mix CH1
Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení FailSafe Zpoma- Køivka Max.
Min.
smìr A smìr B
A
B
lení
výchylka výchylka
off
off
off
off
100%
100%
100%
100%
1,5ms
1,5ms
0s
0s
lineární 1,0ms
lineární 1,0ms
2,0ms
2,0ms
3. Slouèení funkce smìrovky CH4 a øízení smìru pøedního podvozku s omezenou výchylkou na 60%
smìrovky, na výstupech Y4 - smìrovka a Y7 – natoèení podvozkového serva (øízení smìru). Zatahování
podvozku na Y8, realistické zatažení (Zpomalení), pøesné dorazy serva jsou omezeny na
Maximální/minimální výchylka.
Funkce Nastavení
výstupu
Výbìr Pøiøaze Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení FailSafe Zpoma- Køivka Max.
Min.
výstupního ní smìr A smìr B A
B
lení
výchylka výchylka
kanálu vstupu
Smìrovka
Y4
CH4
off
Off
100%
100%
1,5ms
0s
lineární 1,0ms
2,0ms
Smìr
podvozku
Y7
CH4
off
Off
60%
60%
1,5ms
0s
lineární 1,0ms
2,0ms
Zatažení
podvozku
Y8
CH8
off
Off
100%
100%
1,82ms
5,0s
lineární 1,82ms 1,26ms
23
Pøijímaèe
4. Mix køidélka Y1 a smìrovka Y4 (Combi - mix): pùsobením mixu se pøi vychýlení ovladaèe køidélek
CH1 vychyluje rovnìž smìrovka CH4, pøièemž smìrovku mùžete stále øídit v plném rozsahu. Pro makety
letadel.
Ovladaè vysílaèe Nastavení vstupu
Výbìr vstupního Nastavení støedu Mixuj CHx a CHy
kanálu CHx
Smìrovka
CH4
1,5ms
CH4 a CH1
Køidélka
CH1
1,5ms
CH1 a CH1
Pomìr mixu
Smìr mixu
25%
100%
+
+
Funkce Nastavení
výstupu
Výbìr
výstupního
kanálu
Smìrovka
Køidélka
Y4
Y1
Pøiøazení Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení FailSafe Zpoma- Køivka Max.
Min.
vstupu smìr A smìr B A
B
lení
výchylka výchylka
Mix CH4
CH1
off
off
off
off
200%
100%
200%
100%
1,5ms
1,5ms
0s
0s
lineární 1,0ms
lineární 1,0ms
2,0ms
2,0ms
5. Mix výškovka CH2 a klapky CH6: pøi vychýlení klapek Y6 se v opaèném smyslu vychýlí i výškovka na
Y2.
Ovladaè vysílaèe
Klapky
Výškovka
Nastavení vstupu
Výbìr vstupního Nastavení støedu Mixuj CHx a CHy Pomìr mixu
kanálu CHx
CH6
1,5ms
CH6 a CH6
100%
CH2
1,5ms
25%
CH2 a CH6
Smìr mixu
+
-
Funkce Nastavení
výstupu
Výbìr Pøiøazení
výstupního vstupu
kanálu
Výškovka
Klapky
Y2
Y6
Mix CH2
CH6
Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení FailSafe Zpoma- Køivka Max.
Min.
smìr A smìr B
A
B
lení
výchylka výchylka
off
off
off
off
200%
100%
24
200%
100%
1,5ms
1,5ms
0s
0s
lineární 1,0ms
lineární 1,0ms
2,0ms
2,0ms
Pøijímaèe
6. Flaperony: Mixuje dohromady pohyby køidélek CH1 a vztlakových klapek nebo brzd CH6. Každé køidélko
je ovládáno zvláštním servem Y1 a Y2, køidélka vykonávají normální funkci v závislosti na poloze ovladaèe.
Souèasnì mùžeme ovladaèem klapek vychylovat køidélka nahoru (brzdy) nebo dolù (vztlakové klapky).
Ovladaè vysílaèe Nastavení vstupu
Výbìr vstupního Nastavení støedu Mixuj CHx a CHy
kanálu CHx
Klapky
Køidélka
CH6
CH1
1,5ms
1,5ms
Pomìr mixu
Smìr mixu
100%
100%
+
-
CH6 a CH1
CH1 a CH6
Funkce Nastavení
výstupu
Výbìr Pøiøazení Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení FailSafe Zpoma- Køivka Max.
Min.
výstupního vstupu smìr A smìr B A
B
lení
výchylka výchylka
kanálu
Servo 1
Mix CH6 off
off
100% 100% 1,5ms
0s lineární 1,0ms 2,0ms
Y2
Servo 2
Y1
Mix CH1 off
off
100% 100% 1,5ms
0s lineární 1,0ms 2,0ms
7. Mix klapky-výškovka: výškovka CH2 automaticky vyrovnává klopivý moment vyvolaný vychýlením
klapek CH6. Zároveò provádíme mix klapky-køidélka, kde klapky jsou vytvoøeny pomocí køidélek.
Ovladaè vysílaèe Nastavení vstupu
Výbìr vstupního Nastavení støedu Mixuj CHx a CHy
kanálu CHx
Køidélka
Výškovka
Klapky
Ch1
Ch2
CH6
Pomìr mixu
Smìr mixu
100%
25%
100%
+
+
CH1 a CH6
CH2 a CH6
CH6 a CH1
1,5ms
1,5ms
1,5ms
Funkce Nastavení
výstupu
Výbìr
výstupního
kanálu
Køidélko1
Výškovka
Køidélko2
Y1
Y2
Y6
Pøiøazení Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení FailSafe Zpoma- køivka Max.
Min.
B
lení
vstupu smìr A smìr B A
výchylka výchylka
Mix CH1
Mix CH2
Mix CH6
off
off
off
off
off
off
100%
200%
100%
25
100%
200%
100%
1,5ms
1,5ms
1,5ms
0s
0s
0s
lineární 1,0ms
lineární 1,0ms
lineární 1,0ms
2,0ms
2,0ms
2,0ms
Pøijímaèe
8. Mix køidélka-klapky: na køídle jsou klapky a køidélka. Kanálem CH1 ovládáme køidélka (Y1 a Y5) a
kanálem CH6 ovládáme klapky (Y6 a Y7). Mixuje køidélka tak, aby pracovaly souèasnì jako klapky.
Ovladaè vysílaèe Nastavení vstupu
Køidélka
Klapky
Výbìr vstupního Nastavení støedu Mixuj CHx a CHy
kanálu CHx
CH1
1,5ms
CH1 a CH6
CH6
1,5ms
CH6 a CH1
Pomìr mixu
Smìr mixu
100%
100%
+
-
Funkce Nastavení
výstupu
Køidélko
Køidélko
Klapka1
Klapka2
Výbìr Pøiøazení Opaèný Opaèný Zesílení
výstupního vstupu smìr A smìr B A
kanálu
Y1
off 100%
Mix CH1 off
Y5
Mix CH6 off
off 100%
Y6
CH6
off 100%
off
Y7
on
on
CH6
100%
Zesílení FailSafe Zpoma- køivka Max.
Min.
B
lení
výchylka výchylka
100%
100%
100%
100%
1,5ms
1,5ms
1,5ms
1,5ms
0s
0s
0s
0s
lineární
lineární
lineární
lineární
1,0ms
1,0ms
1,0ms
1,0ms
2,0ms
2,0ms
2,0ms
2,0ms
9) Nastavení výstupù pøijímaèe tak, aby na výstupech Y1, Y2 a Y3 byla pøiøazena stejná funkce vysílaèe.
Serva pøipojená k tìmto vstupùm budou ovládat spoleènou plochu (napø. výškové kormidlo) a budou
mechanicky spojena. Vysílaè má tuto funkci pøiøazenou na prvním kanálu CH1.
Nastavení
výstupu
Výbìr Pøiøazení Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení Pøi ztrátì Fail Zpoma- Køivka Maximální Minimální Výstupní Výstupní
výstupního vstupu smìr A smìr B
A
B
signálu Safe lení
výchylka výchylka korekce skupina
kanálu
Y1
CH1
off
off
100%
100% Fail Safe 1,5ms
0s
lineární
2,0ms
1,0ms
0,0ms
A
Y2
CH1
off
off
100%
100% Fail Safe 1,5ms
0s
lineární
2,0ms
1,0ms
0,0ms
A
Y3
CH1
off
off
100%
100% Fail Safe 1,5ms
0s
lineární
2,0ms
1,0ms
0,0ms
A
Všem výstupùm je pøiøazen vstupní kanál z vysílaèe CH1. Nastavení reversù, zesílení, FailSafe, zpoždìní,
køivky a ATV limity jsou nastaveny pro všechny výstupní kanály shodnì. Výstupní kanály jsou stejnì tak
nastaveny do stejné skupiny generování servo impulsù. Díky tomu budou serva èasovì synchronizována a
výsledkem bude totožný pohyb všech serv.
Pøed samotným mechanickým spojením jednotlivých serv (je vhodné, aby serva byla stejného typu)
26
Pøijímaèe
doporuèujeme pomocí funkce „Output Trim“ nastavit všechna serva do stejné neutrální polohy, aby
nedocházelo k namáhání serv mezi sebou. Dostavení stejných výchylek v krajních polohách lze nastavit
pomocí zesílení jednotlivých kanálù„Zesílení A/B“.
10) Nastavení rozdílného chování výstupù pøijímaèe pøi ztrátì signálu z vysílaèe. Na výstupním kanálu
pøijímaèe Y3 je pøivedeno ovládání motoru a na zbylých výstupech pøijímaèe jsou pøipojena serva.
Požadujeme, aby v pøípadì ztráty signálu zùstaly všechna serva v poslední výchylce a došlo k vypnutí
motoru.
Nastavení
výstupu
Výbìr Pøiøazení Opaèný Opaèný Zesílení Zesílení Pøi FailSafe Zpoma- Køivka Maximální Minimální Výstupní Výstupní
lení
výstupníh vstupu smìr A smìr B
A
B
ztrátì
výchylka výchylka korekce skupina
o kanálu
signálu
Y
1
,
Y
2
, C
H
1
, o
f
f
o
f
f 1
0
0
%
1
0
0
%
O
p
a
k
o
v
á
nY
4
,
?C
H
2
,
C
H
4
,
.
.
í
i
n
e
á
r
n
í 2
,
0
m
s 1
,
0
m
s 0
,
0
m
sA
,
B
,
?
0
sl
1
0
0
%
sl
i
n
e
á
r
n
í 2
,
0
m
s 1
,
0
m
s 0
,
0
m
s C
Y
3 C
H
3o
f
f
o
f
f 1
0
0
%
F
a
i
l
S
a
f
e
1
,
2
m
s0
27
Pøijímaèe
Tlaèítko vpravo
Tlaèítko dolù
Tlaèítko nahoru
Tlaèítko vlevo
Tlaèítko pro pøepínání vstupu Ext./Tx
Tlaèítko podsvícení
JETI BOX mini
Tlaèítko nahoru U
Tlaèítko vpravo R
Tlaèítko dolù D
Tlaèítko vlevo L
JETI BOX
Tlaèítko vlevo
JETI BOX profi
Tlaèítko dolù
Tlaèítko nahoru
28
Tlaèítko vpravo
Pøijímaèe
P
o
í
k
l
a
d
z
a
p
o
j
e
n
í
p
o
i
j
í
m
a
e
e
R
1
8
:
p
o
i
p
o
j
e
n
í
p
o
i
j
í
m
a
e
e
R
S
a
t
k
p
o
i
j
í
m
a
e
i
R
1
8
n
a
v
s
t
u
p
S
A
T
1
P
o
i
j
í
m
a
e
R
S
a
t
j
e
n
a
p
á
j
e
n
z
p
o
i
j
í
m
a
e
e
R
1
8
a
j
e
s
p
á
r
o
v
á
n
s
v
y
s
í
l
a
e
o
v
ý
m
m
o
d
u
l
e
m
T
x
.
N
e
d
o
p
o
r
u
e
u
j
e
m
e
p
r
o
d
l
u
?
o
v
a
t
k
a
b
e
l
o
v
é
p
r
o
p
o
j
e
n
í
m
e
z
i
p
o
i
j
í
m
a
e
e
m
R
1
8
a
R
S
a
t
v
í
c
e
n
e
?
o
2
m
e
t
r
y
.
N
a
s
t
a
v
e
n
í
p
o
i
j
í
m
a
e
e
R
S
a
t
:
M
e
n
u
N
a
s
t
a
v
e
n
í
:
R
e
?
i
m
p
o
i
j
í
m
a
e
e
:
p
o
í
p
o
s
l
e
c
h
?
n
a
s
t
a
v
e
n
í
p
o
i
j
í
m
a
e
o
v
é
h
o
s
a
t
e
l
i
t
u
d
o
r
e
?
i
m
u
p
o
í
p
o
s
l
e
c
h
u
:
p
o
í
m
ý
?
n
a
s
t
a
v
e
n
í
p
o
i
j
í
m
a
e
o
v
é
h
o
s
a
t
e
l
i
t
u
d
o
r
e
?
i
m
u
p
o
í
m
é
h
o
g
e
n
e
r
o
v
á
n
í
P
P
M
s
i
g
n
á
l
u
,
t
z
n
.
b
e
z
P
P
M
v
ý
s
t
u
p
ú
p
r
a
v
v
p
o
i
j
í
m
a
e
i
.
V
t
o
m
t
o
n
a
s
t
a
v
e
n
í
j
e
g
e
n
e
r
o
v
á
n
P
P
M
s
i
g
n
á
l
v
t
a
k
o
v
é
m
t
v
a
r
u
,
v
j
a
k
é
m
b
y
l
n
a
e
t
e
n
v
e
v
y
s
í
l
a
e
o
v
é
m
m
o
d
u
l
u
z
k
o
d
é
r
u
T
x
.
P
o
k
u
d
j
s
o
u
p
o
?
a
d
o
v
á
n
y
ú
p
r
a
v
y
s
i
g
n
á
l
u
v
p
o
i
j
í
m
a
e
i
,
p
r
o
v
á
d
í
s
e
t
o
t
o
n
a
s
t
a
v
e
n
í
v
h
l
a
v
n
í
m
p
o
i
j
í
m
a
e
i
R
1
8
.
P
o
i
z
t
r
á
t
i
s
i
g
n
á
l
u
:
V
y
p
n
i
v
ý
s
t
u
p
?
p
o
k
u
d
n
e
b
u
d
e
p
o
i
j
í
m
a
e
o
v
ý
s
a
t
e
l
i
t
p
o
i
j
í
m
a
t
s
i
g
n
á
l
z
v
y
s
í
l
a
e
e
,
v
ý
s
t
u
p
n
í
P
P
M
s
i
g
n
á
l
n
e
b
u
d
e
g
e
n
e
r
o
v
á
n
n
a
v
ý
s
t
u
p
R
S
a
t
a
v
y
s
í
l
a
e
o
v
ý
m
o
d
u
l
b
u
d
e
t
e
n
t
o
s
t
a
v
a
k
u
s
t
i
c
k
y
o
h
l
a
?
o
v
a
t
(
p
o
k
u
d
j
e
a
k
t
i
v
o
v
á
n
a
l
a
r
m
z
t
r
á
t
y
P
P
M
s
i
g
n
á
l
u
n
a
p
o
i
j
í
m
a
e
i
R
1
8
)
N
a
s
t
a
v
e
n
í
p
o
i
j
í
m
a
e
e
R
1
8
:
M
e
n
u
N
a
s
t
a
v
e
n
í
v
ý
s
t
u
p
u
?
V
ý
b
i
r
v
ý
s
t
u
p
n
í
h
o
k
a
n
á
l
u
Y
1
8
v
y
b
e
r
t
e
p
o
l
o
?
k
u
P
P
M
v
s
t
u
p
a
d
á
l
e
s
i
m
u
?
e
t
e
n
a
s
t
a
v
i
t
a
l
a
r
m
s
i
g
n
a
l
i
z
a
c
e
n
e
p
o
í
t
o
m
n
o
s
t
i
P
P
M
s
i
g
n
á
l
u
n
a
v
s
t
u
p
u
S
A
T
1
?
C
h
y
b
o
v
ý
k
ó
d
P
P
M
1
.
N
a
p
o
i
j
í
m
a
e
s
e
p
o
s
k
y
t
u
j
e
z
á
r
u
k
a
2
4
m
i
s
í
c
u
o
d
e
d
n
e
p
r
o
d
e
j
e
z
a
p
o
e
d
p
o
k
l
a
d
u
,
?
e
p
o
i
j
í
m
a
e
b
y
l
p
r
o
v
o
z
o
v
á
n
v
s
o
u
l
a
d
u
s
t
í
m
t
o
n
á
v
o
d
e
m
,
n
a
p
o
e
d
e
p
s
a
n
é
n
a
p
i
t
í
a
n
e
n
í
m
e
c
h
a
n
i
c
k
y
p
o
?
k
o
z
e
n
.
Z
á
r
u
e
n
í
i
p
o
z
á
r
u
e
n
í
s
e
r
v
i
s
p
o
s
k
y
t
u
j
e
v
ý
r
o
b
c
e
.
P
o
í
j
e
m
n
é
m
o
d
e
l
á
o
s
k
é
z
á
?
i
t
k
y
V
á
m
p
o
e
j
e
v
ý
r
o
b
c
e
:
J
E
T
I
m
o
d
e
l
s
.
r
.
o
.
P
o
í
b
o
r
,
w
w
w
.
j
e
t
i
m
o
d
e
l
.
c
z
P
o
z
o
r
!Z
a
o
í
z
e
n
í
c
i
t
l
i
v
é
n
a
e
l
e
k
t
r
o
s
t
a
t
i
c
k
ý
n
á
b
o
j
.
D
o
d
r
?
u
jz
á
s
a
d
y
p
r
o
z
a
c
h
á
z
e
n
í
.
29
Pøijímaèe
P
o
í
k
l
a
d
y
z
á
v
i
s
l
o
s
t
i
v
ý
s
t
u
p
n
í
c
h
k
a
n
á
l
u
n
a
v
s
t
u
p
u
a
n
a
s
t
a
v
e
n
í
p
o
i
j
í
m
a
e
e
30
Pøijímaèe
31
Pøijímaèe
V
ý
r
o
b
n
í
n
a
s
t
a
v
e
n
í
v
ý
s
t
u
p
n
í
c
h
s
k
u
p
i
n
p
o
i
j
í
m
a
e
e
R
1
4
V
ý
r
o
b
n
í
n
a
s
t
a
v
e
n
í
v
ý
s
t
u
p
n
í
c
h
s
k
u
p
i
n
p
o
i
j
í
m
a
e
e
R
1
8
32

Podobné dokumenty

Programový balík Jetimodel Flight Monitor je určen pro zpracování

Programový balík Jetimodel Flight Monitor je určen pro zpracování grafických formách a v případě použití čidla MGPS lze záznam prohlížet i s mapovým podkladem. Programový modul JetiBox Profi Reader slouží k propojení samotného JBP s počítačem. Uživateli nabízí na...

Více

ER CLEV

ER CLEV déle než 1 s. - Krátkými stisky tlaèítka „Mode“ mùžete pøepínat mezi zobrazením aktuálních , maximálních a minimálním hodnot. - Zpìt do režimu výbìru velièiny se dostanete podržením tlaèítka „Mode“...

Více

Modelářská elektronika

Modelářská elektronika nabízí vìtší možnosti zobrazení a uživatelský komfort. Ve spojení s programovým balíkem FlightMonitor pøináší nový rozmìr od správy nastavení jakýchkoliv parametrù a komponent systému, pøes analýzu...

Více

manuál ()

manuál () Pøi korigování se používají standardní korekturní znaèky, které se vžily staletou tradicí a které jsou navíc stanovené státní normou ÈSN 880410 - viz [ 14]. Pøi korigování textu se uplatòují násled...

Více

2 in 1

2 in 1 pod úhlem 5-10°. Vždy startujte proti vìtru! Po nìkolika metrech model získá vyšší rychlost a zaène stoupat. Po startu stoupejte mírnì, aby model neztratil rychlost. Po nastoupání výšky cca 50-100m...

Více

DUPLEX Rx

DUPLEX Rx Přijímače řady DUPLEX Rx jsou určeny pro provoz s vysílačovými moduly řady DUPLEX Tx pracujících v pásmu 2,4GHz. Díky plně digitální a obousměrné komunikaci mezi vysílačem a přijímačem přináší nové...

Více

guide_4035-advanced_cz

guide_4035-advanced_cz hlasového serveru, automatického standardního re½imu nebo v pøípadì hovoru na dálku pøes záznamník. Funkce je automaticky zrušena pøi ukonèení hovoru.

Více

Průvodce - Premium 4004

Průvodce - Premium 4004 tlaèítka se zkrácenou pøímou volbou. Instalace štítku pro pøedprogramovaná tlaèítka.

Více

HYPONIC DRIVE

HYPONIC DRIVE Poznámka) IP65 není zajištìno pod vodou nebo ve vysokotlakých vodních proudech. IP65: Oznaèení IP, které znamená stupeò odolnosti proti prachu a vodì je pøedepsáno normou IEC529 a IEC34-5. "6" v IP...

Více