S M L O U V A O U B Y T O V Á N Í

Transkript

S M L O U V A O U B Y T O V Á N Í
SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ
uzavřena podle ustanovení § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Masarykova univerzita
Se sídlem Ţerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Zastoupena Ing. Zdeňkem Číţkem, ředitelem Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity na adrese Vinařská 5,
603 00 Brno
K uzavření této smlouvy je oprávněn/a …………………………………………………………………
IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Praha, pobočka Brno – město; číslo účtu 85636621/0100
Právní forma: veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku
(dále jen „ubytovatel“)
a
pan/paní/slečna
Rodné číslo*
Příjmení
Jméno
Číslo OP/pas
PSČ
Titul
Státní občanství
Místo trvalého pobytu
Obec
Ulice a číslo domu
*) příp. datum narození
(dále jen „ubytovaný“)
uzavřeli níţe uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „ObčZ“) tuto
smlouvu
o
ubytování:
Čl. I. PŘEDMĚT A DOBA UBYTOVÁNÍ
l.
Ubytovatel poskytuje ubytovanému dočasně, přechodně a za úplatu kolejní místo - jedno lůţko v pokoji včetně
jeho základního vybavení, tj. v rozsahu inventárního seznamu (téţ „ubytovací prostor“)
v ubytovacím zařízení/číslo pokoje:
VŠ kolej……………………………………………………………číslo pokoje................................................
2. Ubytování se sjednává na dobu určitou
od .................................................... ………. do .......................................................
1
Čl. II. VZNIK A ZÁNIK UBYTOVÁNÍ
1. Ubytování vzniká dnem sjednaným v Čl. I., odst. 2. Smlouvy za podmínek touto Smlouvou sjednaných.
2. Ubytování zaniká:
a) Uplynutím doby, na kterou bylo ubytování touto smlouvou sjednáno; na ţádost ubytovaného, doručenou ubytovateli aspoň jeden měsíc před
uplynutím sjednané doby ubytování, lze po dohodě s ubytovatelem prodlouţit sjednanou dobu ubytování (čl. VIII., odst. 4. Smlouvy).
b) Před uplynutím sjednané doby ubytování písemnou výpovědí smlouvy ubytovaným i bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou v trvání dvou
měsíců plynoucích prvním kalendářním dnem v měsíci následujícím po jejím doručení ubytovateli; tímto není dotčena povinnost ubytovaného
nahradit ubytovateli škodu (včetně ušlého zisku) způsobenou ubytovateli předčasným zrušením ubytování podle § 2330 odst. 2, popř. podle
§ 2894 a násl. ObčZ.
c) Před uplynutím sjednané doby ubytování písemnou výpovědí smlouvy ubytovatelem bez výpovědní lhůty, pokud ubytovaný i přes výstrahu
hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy; hrubým porušením smlouvy nebo dobrých mravů je vţdy neplacení ceny za
ubytování (kolejného), ničení vybavení ubytovacího prostoru nebo společných prostor, znečišťování ubytovacího prostoru nebo společných
prostor, obtěţování ostatních ubytovaných aj., to vše příkladmo uvedené v Ubytovacím řádu vysokoškolských kolejí (dále jen „Ubytovací
řád“), zveřejněném na webových stránkách ubytovatele a na a na jiných místech k tomu účelu obvyklých, zejména na úředních deskách
dané VŠ koleje. Výpovědí není dotčena povinnost ubytovaného nahradit ubytovateli škodu (včetně ušlého zisku) v této souvislosti mu
vzniklou zejména podle § 2894 a násl. ObčZ. Výpověď se doručuje na poslední ubytovateli známou adresu přechodného nebo trvalého
bydliště ubytovaného; doručuje-li se výpověď prostřednictvím provozovatele poštovní licence, výpověď se povaţuje se za doručenou
uplynutím pátého kalendářního dne ode dne uloţení jejího písemného vyhotovení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda se
ubytovaný o jejím uloţení dozvěděl.
d) Marným uplynutím lhůty vyplývající pro klienta z rezervovaného ubytování podle čl. V., odst. 3. smlouvy.
e) Způsobem stanoveným dle obecných ustanovení občanského zákoníku o zániku závazků, např. následnou nemoţností plnění podle § 2006 a
násl. občanského zákoníku. Pro účely tohoto ujednání se následnou nemoţností rozumí např. případy, kdy ubytovatel pro havarijní stav
prostor kolejí dle rozhodnutí příslušných orgánů státní správy či samosprávy nebo z jiných objektivních důvodů (poškození nebo zničen í
koleje) nemůţe zajistit ubytování a poskytování sluţeb s ubytováním spojených.
Čl. III. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÉHO
1. Ubytovaný má právo zejména:
Řádně uţívat ubytovací prostor, který byl ubytovanému vyhrazen k ubytování a ubytovaný jej převzal ve stavu způsobilém pro jeho řádné
uţívání; řádně uţívat společné prostory ubytovacího zařízení, jakoţ i venkovní plochy v areálu kolejí, např. sportovní a relaxační plochy;
Řádně přijímat sluţby s ubytováním spojené;
Na základní vybavení pokoje (v rozsahu inventárního seznamu) a na běţnou údrţbu tohoto vybavení;
2.
Ubytovaný má povinnost zejména:
Řádně uţívat ubytovací prostor, který byl ubytovanému vyhrazen k ubytování a ubytovaný jej převzal ve stavu způsobilém pro jeho řádné
uţívání; řádně uţívat společné prostory ubytovacího zařízení, jakoţ i venkovní plochy v areálu kolejí, např. sportovní a relaxační plochy;
Řádně přijímat sluţby s ubytováním spojené;
Dodrţovat právní a ostatní předpisy vztahující se k poţární ochraně včetně předpisů interních; v prostorách ubytovatele si počínat tak, aby
činnost ubytovaného nebyla příčinou vzniku poţáru; v ostatním se postupuje zejména podle Ubytovacího řádu;
Dodrţovat ostatní právní a jiné předpisy vztahující se k ubytování včetně předpisů vnitřních, respektovat pokyny vydané akademickými a
ostatními zaměstnanci Masarykovy univerzity (MU), zejména ubytovatelem pro řádné plnění této Smlouvy;
Nepřenechat pokoj nebo jeho část k ubytování jiné osobě; nepostoupit práva a povinnosti z této Smlouvy pro něj vyplývající na třetí osobu;
v případě porušení tohoto ujednání ubytovaný hradí smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, kterou lze ukládat i opakovaně za kaţdé porušení
takto sankcionované povinnosti. Tímto není dotčeno oprávnění ubytovatele vypovědět Smlouvu způsobem stanoveným v čl. II., odst. 2.,
písm. c) této Smlouvy;
Zdrţet se takového jednání, kterým by omezoval řádné uţívání koleje ostatními ubytovanými, jakoţ i k němu přilehlých venkovních ploch;
Ke dni zániku ubytování předmět ubytování vyklidit a řádně jej předat ubytovateli ve stavu, v jakém jej převzal (s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení), zejména bez závad, poškození a v původním dispozičním řešení, to vše nejpozději do 12:00 hodin;
K datu zániku ubytování uhradit ubytovateli veškeré závazky ubytovaného z ubytování vzniklé, vyplývající nebo s ubytováním související;
Bezodkladně sdělit ubytovateli změny týkající se jeho identifikace, jakoţ i změnu ostatních skutečností rozhodných pro řádné plnění této
Smlouvy.
3.
Ostatní práva a povinnosti ubytovaného stanoví zejména násl. ujednání této Smlouvy a Ubytovací řád.
Čl. IV. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE
1. Ubytovatel je oprávněn zejména:
Vydávat pokyny pro řádné plnění této Smlouvy;
Vystěhovat ubytovaného na jeho náklady, případně uloţit věci ubytovaného na jeho náklady v prostoru k tomu určeném, pokud ubytovaný
nevyklidí pokoj k datu zániku ubytování;
Maximálně 1x za dobu trvání ubytování změnit ubytovací prostor z váţných důvodů, zejména provozně-technických nebo z důvodu účelného
vyuţití ubytovací kapacity, vţdy však na jedno lůţko v pokoji v rámci téţe koleje, pokud se ubytovatel nedohodne s ubytovaným jinak. O
změně ubytovacího prostoru musí být ubytovaný informován ubytovatelem nejméně 14 dnů předem. Při změně ubytovacího prostoru ve
smyslu tohoto ujednání ubytovatel poskytne ubytovanému v kalendářním měsíci, ve kterém došlo ke změně ubytovacího prostoru,
jednorázovou slevu ve výši 20% z ceny za ubytování (kolejného) za kalendářní měsíc, ve kterém došlo ke změně ubytovacího prostoru.
2. Ostatní práva a povinnosti ubytovatele se řídí zejména touto Smlouvou a Ubytovacím řádem.
Čl. V. CENA ZA UBYTOVÁNÍ, POPLATKY ZA OSTATNÍ SLUŢBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM, OSTATNÍ PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.
Ubytovaný se zavazuje řádně a včas platit ubytovateli:

cenu za ubytování (kolejné) podle Ceníku kolejného; v kolejném jsou zahrnuty sluţby spojené s ubytováním, pokud nejsou výslovně
uvedeny v Ceníku poplatků za ostatní sluţby spojené s ubytováním;

poplatky za ostatní sluţby spojené s ubytováním podle Ceníku poplatků za ostatní sluţby spojené s ubytováním;
Ceníky jsou zveřejněny na webových stránkách ubytovatele www.skm.muni.cz a na jiných místech k tomu účelu obvyklých, zejména na
úředních deskách dané VŠ koleje. Ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit výši kolejného a poplatků za ostatní sluţby spojené
s ubytováním na základě obecně závazných předpisů (např. změna DPH) nebo jiných cenových souvislostí stanovených právními a ostatními
předpisy včetně interních předpisů MU a jejich součástí, to vše za předpokladu, ţe nedojde k podstatnému překročení výše kolejného a poplatků
(dále jen „cenová doloţka“).

ostatní platby touto Smlouvou sjednané;
Kolejné se platí měsíčně předem, počínaje dnem vzniku ubytování stanoveným v čl. I., odst. 2. smlouvy:
a)
Inkasní platbou nebo bankovním převodem z bankovního účtu ubytovaného, prostřednictvím Systému pro podporu bezhotovostních a
hotovostních úhrad pohledávek vznikajících odebíráním vybraných sluţeb poskytovaných MU osobám (dále jen "SUPO“). Pouţívání SUPO se řídí
příslušnou Směrnicí MU a ostatními provozními podmínkami MU. Ubytovaný je povinen SUPO aktivovat (vyslovit souhlas s podmínkami
provozování SUPO), bez aktivace SUPO nelze vyuţívat ubytovací sluţby v kolejích.
b)
Kolejné je splatné měsíčně předem ve lhůtách stanovených v Harmonogramu inkasování a převodu mezd zveřejněném v SUPO, vyjma
ubytování, ke kterému došlo v průběhu měsíce; v tom případě je kolejné splatné desátého (10) dne ode dne skutečného nástupu na ubytování.
V den sjednané splatnosti kolejného musí být platba poukázána na bankovním účtu ubytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
2.
Ubytovaný se zavazuje uhradit ubytovateli jistotu (ubytovací kauci) dle kalkulace: výše denního kolejného odpovídajícího ceně přiděleného
2
3.
4.
5.
lůţka v Kč x (krát) 30 dnů. Jistota je splatná desátého (10) dne ode dne skutečného nástupu na ubytování.
Jistota bude zúčtována k datu zániku ubytování a budou na ní započteny závazky ubytovaného z titulu kauce vůči pohledávce ubytovatele z této
Smlouvy vzniklé, vyplývající nebo s touto Smlouvou související.
Případný přeplatek zůstane uloţen v SUPO. Smluvní strany vyloučily příslušenství ze sloţené jistoty. Smluvní strany berou na vědomí, ţe
ubytovací kauce je zajišťovacím občanskoprávním institutem spočívajícím ve sloţení peněţních prostředků ve sjednané výši ubytovaným,
z nichţ je ubytovatel oprávněn uspokojit svoje pohledávky z této Smlouvy vznikající, vyplývající nebo s ní související vůči ubytovanému.
Rezervované ubytování pro násl. akademický rok
Zájemce, který si rezervuje lůţku v koleji pro následující akademický rok (předubytovaný), se zavazuje bezhotovostně uhradit ubytovateli
jistotu (rezervační kauci) ve výši 1 000,- Kč ve lhůtě stanovené ubytovatelem. Rezervační kauce je zajišťovacím prostředkem ve smyslu
poslední věty předchozího odstavce 2 tohoto článku; vyloučení příslušenství ze sloţené jistoty se řídí dohodou smluvních stran ve smyslu
předchozího odstavce tohoto článku.
Předubytovaný potvrdí svým podpisem Smlouvu o rezervovaném ubytování v termínech a způsobem stanovených ubytovatelem. Rezervační
kauce se určuje na dobu ode dne stanoveného (vyhlášeného) nástupu na koleje do dne skutečného nástupu na koleje, nejpozději však do 5 dnů
ode dne stanoveného (vyhlášeného) nástupu na koleje. Marným uplynutím této lhůty rezervované ubytování zaniká, rezervační kauce se
nevrací a propadá ve prospěch ubytovatele jako smluvní pokuta, která kompenzuje újmu (škodu) vzniklou ubytovateli zrušením rezervovaného
ubytování ze strany ubytovaného. Pro případ, ţe ubytovaný nastoupí na koleje ve stanovené (vyhlášené) nebo sjednané lhůtě, rezervační kauce
se započte s ubytovací kaucí ve smyslu předchozího odstavce 2. tohoto článku.
Dohodne-li se předubytovaný s ubytovatelem na skutečném nástupu na koleje ve lhůtě delší neţ 5 dnů, je předubytovaný povinen hradit
ubytovateli kolejné jiţ ode dne stanoveného (vyhlášeného) nástupu. V případě, ţe předubytovaný nenastoupí ve stanovené (vyhlášené) nebo
sjednané lhůtě, rezervované ubytování zaniká a rezervační kauce propadá ve prospěch ubytovateli jako smluvní pokuta, která kompenzuje
újmu (škodu) vzniklou ubytovateli zrušením rezervovaného ubytování ze strany předubytovaného; pokud je tato újma (škoda) vyšší, neţ činí
sjednaná částka rezervační kauce, připočítává se k této smluvní pokutě částka ušlého kolejného za dobu rezervace, tj. ode dne stanoveného
(vyhlášeného) nástupu do dne sjednaného nástupu na koleje.
Pro případ prodlení s placením kolejného hradí ubytovaný smluvní pokutu ve výši 5,- Kč za kaţdý i započatý kalendářní den prodlení s placením
kolejného; tímto není dotčeno právo ubytovatele vypovědět Smlouvu podle čl. II., odst. 2. písm. c) Smlouvy.
Pro případ, ţe ubytovaný řádně nevyklidí a ubytovateli zpět nepředá ubytovací prostor ke dni zániku ubytování, ubytovaný hradí ubytovateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za kaţdý i započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.
Čl. VI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.
Obecná odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvních (právních) povinností se řídí náhradou o majetkové a nemajetkové újmě
(škody) podle § 2894 a násl. ObčZ. Podle § 2946 a násl. ObčZ ubytovatel odpovídá za škodu na věci, kterou ubytovaný vnesl do ubytovacího
prostoru nebo na věci jím uloţené, popř. na věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena. Podle § 2330 odst. 2 ObčZ ubytovaný odpovídá za
škodu, která vznikla ubytovateli předčasným zrušením ubytování ze strany ubytovaného, pokud ubytovatel nemohl této škodě zabránit.
2.
Ubytovaný je oprávněn a povinen ukládat peněţní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti (dále jen „cennosti“), s výjimkou věcí nebezpečných
nebo hodnotou či rozsahem pro VŠ koleje neúměrných, ve stanovené době a na stanoveném místě dle pokynů vedoucího provozu kolejí;
ubytovatel můţe poţadovat, aby mu věci k úschově byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce. Náhrada škody se řídí § 2948/2 ObčZ.
3.
Ubytovaný je oprávněn vnést do ubytovacího prostoru nebo v něm uţívat věc zvláštní hodnoty či elektrický spotřebič za podmínek stanovených
v násl. čl. VII. této smlouvy.
4.
Ubytovaný souhlasí s tím, aby ubytovatel v rámci poskytování ubytovacích sluţeb zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobní údaje uvedené v této smlouvě nebo údaje, které
ubytovatel získá v souvislosti s plněním práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. Ubytovaný uděluje souhlas i případnému zpracovateli,
pokud ubytovatel uzavře s jiným subjektem smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracováním osobních údajů a jejích ochranou ve smyslu
tohoto ustanovení se rozumí i monitorování společných prostor VŠ kolejí (vstup do objektu, otevřené spojovací chodby, schodiště, únikové
východy) prostřednictvím kamerového systému, zejména z důvodů bezpečnostních a poţární ochrany; na monitorování je v dotčených
prostorech předem upozorněno viditelně umístěným nápisem.
Čl. VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.
Ubytovaný je povinen informovat ubytovatele o vnesení nebo uţívání zařízení informační technologie (PC, notebook, příslušenství, apod.),
audiovizuální techniky, optiky (přístroje fotografické, promítací, dalekohledy apod.) či jinou věc zvláštní hodnoty (dále jen „věc zvláštní
hodnoty“) na předepsaném tiskopise u ubytovatelky dané koleje.
2.
Ubytovaný je povinen písemně poţádat ubytovatele o vnesení nebo uţívání věci zvláštní hodnoty, elektrického spotřebiče či obdobného
elektrického zařízení (dále jen „el. zařízení“) na předepsaném tiskopise u ubytovatelky dané koleje. Vnesení nebo uţívání věci zvláštní hodnoty
a el. zařízení je moţné v souladu s Pokynem ubytovatele pro pouţívání vnesené věci zvláštní hodnoty nebo vneseného el. zařízení. Není
povoleno vnášet do objektu kolejí či v něm uţívat zejm. el. zařízení, které nesplňuje platné technické normy, anebo u kterého spotřeba el.
energie výraznou měrou převyšuje spotřebu el. energie obvyklou pro dané ubytovací zařízení.
3.
Pro případ, ţe ubytovaný nepřihlásí věc zvláštní hodnoty nebo el. zařízení sjednaným způsobem, je povinen uhradit ubytovateli smluvní pokutu
ve výši 3 000,- Kč (třitisíce korun českých), kterou ubytovatel je oprávněn ukládat i opakovaně za kaţdé takto neoprávněné vnesení či uţívání
věci zvláštní hodnoty nebo el. zařízení.
Čl. VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.
Ve vztazích touto Smlouvou výslovně neupravených platí český právní řád, zejména občanský zákoník a vysokoškolský zákon, dále vnitřní
předpisy MU (zejména Statut MU) a interní předpisy, pokyny a opatření MU a ubytovatele (zejm. Ubytovací řád).
2.
Ubytovaný svým podpisem potvrzuje, ţe ubytovatel řádně seznámil ubytovaného s Ubytovacím řádem vysokoškolských kolejí.
3.
Případné spory z této Smlouvy vznikající, vyplývající nebo s ní související řeší smluvní strany především vzájemnou dohodou. Pro případ, ţe
k dohodě nedojde, řeší spory věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Masarykovy univerzity, pokud to dovolují české
procesní předpisy, zejména občanský soudní řád.
4.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou oboustranně potvrzených dodatků, vyjma cenové doloţky podle čl. V., odst. 1.,
první a druhá odráţka Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, ţe závazek ubytovaného zaplatit smluvní pokutu ubytovateli za porušení povinnosti
zajištěné smluvní pokutou nevylučuje právo ubytovatele na náhradu škody v této souvislosti mu vzniklé bez ohledu na výši škody.
5.
Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy o ubytování svým podpisem. Ubytovaný současně prohlašuje, ţe si tuto smlouvu před
podpisem přečetl a ţe Smlouvu uzavírá na základě pravé a svobodné vůle, po vzájemném projednání.
6.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichţ po jednom obdrţí
kaţdá ze smluvních stran.
V Brně dne ………………
……………………………..
za ubytovatele
……………………………..
ubytovaný
vyznačí ubytovatel:
Nástup na VŠ kolej:
3
Ukončení pobytu ve VŠ koleji:
4

Podobné dokumenty

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ b. Ubytovaný závažným způsobem jednal v rozporu s dobrými mravy, závažně porušil hygienické normy a předpisy o ubytování na koleji a provozu koleje (kolejní a ubytovací řád) nebo smlouvu o ubytován...

Více

Seznam ubytovaných veteráni

Seznam ubytovaných veteráni Inter hostel Liberec V.Pražák

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ 1) Platnost, resp. účinnost této smlouvy zaniká na základě následujících právních skutečností: a) uplynutím smluvního období dle čl. I; b) dnem uvedeném v dohodě smluvních stran o ukončení účinnost...

Více

Mendelova univerzita v Brně ROZHODNUTÍ REKTORA č. 15/2013

Mendelova univerzita v Brně ROZHODNUTÍ REKTORA č. 15/2013 P i poskytnutí více l žek pracovníkovi na jeho vlastní žádost se cena zvyšuje o 50 K /den v p ípad denního kolejného. 2.2 Ceník ubytování host a zam stnanc univerzity v rámci dopl kové innosti a) U...

Více

Ubytovací řád VŠ kolej

Ubytovací řád VŠ kolej s) oznámit vznik požáru z telefonu umístěného na vrátnici areálu (či z jiného funkčního telefonu) V celém objektu ubytovatele je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ !!! Ubytovaný odpovídá za škodu, kterou způsobil po...

Více

Ubytovací smlouva studenti mezivládní 2016

Ubytovací smlouva studenti mezivládní 2016 «clsUbytovani/Klient/Adresa/CastObce/Obec/Mesto», «clsUbytovani/Klient/Adresa/CastObce/Obec/Stat/Nazev» dále jen "Ubytovaný" uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Etika vzniku života - Farnost Strakonice

Etika vzniku života - Farnost Strakonice tedy má smysl, neboť se zde učíme nejdůleţitějšímu umění ze všech - umění správně ţít. Otázka tedy není ani tak poloţena ve smyslu, co mám dělat, nýbrţ spíše jaký mám být. Pro nás v Evropě budou in...

Více