formát PDF

Komentáře

Transkript

formát PDF
Kněždubský zpravodaj 1/2015
1 strana
ČTVRTLETNÍK OBCE
KNĚŽDUBSKÝ
ZPRAVODAJ
1/2015
Veselé Velikonoce
www.knezdub.cz
strana 2
Kněždubský zpravodaj 1/2015
Obsah
1. Úvodní slovo
2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015
3. Informace pro občany
4. Školní okénko
5. Společenské a kulturní události
6. Ze života spolků a zájmových organizací
7. Společenská kronika
8. Povídka
Kněždubský zpravodaj 1/2015
3 strana
1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Od posledního vydání našeho zpravodaje už uplynuly více než 3 měsíce. První čtvrtletí
letošního roku je za námi, máme za sebou zimní měsíce a také máme za sebou značné
množství kulturních akcí, které jste mohli v tomto období navštívit nebo jen registrovat
zpovzdálí. Začátek roku se nesl tradičně v duchu plesové sezóny. Mohli jste se potkat na
již tradičním mysliveckém plese, také na plese naší farnosti, který se letos uskutečnil ve
Tvarožné Lhotě nebo na tradici získávající fašaňkové zábavě a fašaňkovém průvodu po
obci. Uskutečnil se také karneval Základní a mateřské školy Kněždub. Nejbližší kulturní
akce, na které se opět můžeme setkat, je tradiční Kněždubský košt vín o Velikonocích.
Zimní měsíce proběhly z pohledu obecního úřadu jako přípravné na další roční období, kdy potom probíhá realizace akcí, které zastupitelstvo obce schválí. Probíhala také
příprava rozpočtu obce na rok 2015, podle kterého bude obec v tomto roce hospodařit,
investovat, budovat a také podporovat místní zájmové a společenské organizace. Dá se
říci, že se jednalo o práce vesměs úřednické a tudíž málo viditelné, ale nezbytné a velmi
důležité pro přípravu projektů, které obec hodlá v tomto roce realizovat.
Mnozí z Vás, především z řad mladší generace, netrpělivě čekali, až se v Kněždubu otevře nová lokalita pro výstavbu rodinných domů. V této souvislosti lze říci, že proběhly
veškeré administrativní kroky ze strany obce k zajištění stavebních povolení na výstavbu
inženýrských sítí a obec má již tato povolení k dispozici. Bude následovat vyhlášení výběrového řízení na dodavatele této výstavby a dle předpokládaného harmonogramu by
mohlo dojít v červenci či srpnu k zahájení výstavby sítí. V současné době také probíhá
řízení se zájemci o stavební pozemky, které by mělo v průběhu měsíce dubna vyústit k
procesu uzavření smluv o prodeji těchto pozemků. Dá se říci, že tímto okamžikem budou
pozemky v dané lokalitě předány k dispozici stavebníkům.
Dalším zpracovaným projektem je rekonstrukce chodníkové sítě v místech, kde není plánována rekonstrukce kanalizace. Projekt je členěn na etapy a jako první etapa je zpracována trasa ve středu obce od Pohostinství Na rožku /Pavlicovi/ až po rozcestí u prodejny
paní Náhlíkové, samozřejmě po obou stranách. Projekt byl zpracován a ještě v prosinci
2014 byla podána a zaregistrována žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Dosud však nebylo ze strany fondu učiněno žádné rozhodnutí a údajný termín pro
vyhlášení schválených dotačních projektů je konec dubna 2015. Dále byl zpracováván
projekt a podána žádost na pořízení kompostérů pro občany naší obce v rámci Operačního programu životního prostředí. V případě úspěšnosti tohoto projektu obdrží obec 300
kusů kompostérů, které následně bezplatně předá občanům k užívání.
Pracuje se také na přípravě opravy fasády na budově sokolovny a obecním úřadě. Bylo
provedeno olejování parket na sokolovně, aby opět vydržely celoroční nápor a bylo vše
připraveno pro novou sezónu oslav a svateb, kterých je na sokolovně letos opět nepočítaně.
Pro nadcházející týdny nás čeká především údržba veřejných ploch a prostranství, které
již ostatně probíhají. Byla provedena revize herních prvků na všech dětských hřištích
strana 4
Kněždubský zpravodaj 1/2015
v obci, jejich oprava. U prvků, které nebude možné opravit, dojde k výměně nebo doplnění. Doufejme, že za krátký čas nebude potřeba opravovat tyto věci znovu, z důvodu
vandalského zacházení s nimi, tak jako k tomu došlo v případě zničení basketbalových
košů na „modrém betonovém hřišti“.
V měsíci květnu se uskuteční připomenutí 50-ti let od zahájení provozu mateřské školy v
Kněždubě. Škola i školka se na tuto událost již pilně připravují a o konkrétním programu
oslav budete včas informováni. Jistě jste zaregistrovali prosbu školy a školky o zapůjčení historických dobových fotografií a předmětů, které by připomněly minulost výuky
v mateřské škole. Pokuste se tedy i vy přispět svým dílem k přípravě této akce a školu
společně se školkou podpořit.
Závěrem mého úvodníku bych Vám chtěl, vážení spoluobčané, popřát pro nadcházející
„svátky jara“ hezké dny, abychom pookřáli na těle i duchu.
Přeji Vám příjemné velikonoční svátky a těším se na setkání u příštího vydání zpravodaje.
Libor Grabec - starosta obce
2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za
období od 1.1.2015 do 31.3.2015.
USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉ DNE 19.12. 2014
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 1. jednání ZO Mgr. Jaroslav Mrkva
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 1. schůze ZO pana Miroslava Maříka a pana Josefa
Zubatého.
3. Program 1. jednání ZO.
4. Zrušení 5% hranice vyřazovací zůstatkové ceny majetku na základě zákona o vedení
účetnictví samosprávných celků ( Český účetní standart 708 ) od 1.1.2015.
5. Složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce za rok
2014, termín provedení inventur k 31.12.2014.
Hlavní inventarizační komise:
Předseda – Marie Křížanová
člen
- Ludmila Krausová
člen
- Radim Hrbáček
Dílčí inventarizační komise pro JSDH : Předseda – Milan Durna
člen
- Josef Zubatý
člen
- František Frolka ( JSDH )
člen
- Miroslav Durna st. ( JSDH )
Kněždubský zpravodaj 1/2015
5 strana
6. 7. 8. 9. Rozpočtové opatření č.5/2014 Obce Kněždub
Hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2015 podle rozpočtu z roku 2014.
Pověření starosty obce k doplnění rozpočtového opatření obce č.5/2014 k 31.12.2014.
Uzavření smlouvy č. 1030021764/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-souhlas s umístěním distribučního zařízení „Kněždub, přípojka NN, Sobota“.
10. Záměr obce na odkoupení pozemku KN p.č.6842 o výměře 25 m2 ve prospěch obce
Kněždub, zapsaného na LV 1648.
11. Finanční příspěvek na činnost rok 2015 – Taneční fitness skupina Zumba Kněždub.
12. Druhého oddávajícího ing. Jana Petruchu (místostarostu obce) a úředně stanovené
oddací dny pátek a sobotu.
ZO bere na vědomí :
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).
2. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 29. jednání ZO a ustavujícího jednání ZO dne
7.11.2014.
3. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 7.11.2014 do 19.12.2014.
4. Rozpočtové opatření DSO ČOV Velička č.6, 7, 8, 9 / 2014.
5. Návrh Rozpočtu DSO ČOV Velička na rok 2015.
6. Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2015.
ZO zamítá :
1. Žádost o finanční příspěvek na činnost na rok 2015 – Malovaný kraj, občanské sdružení, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav.
USNESENÍ ZE 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 20.02. 2015
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 2. jednání ZO ing. Jan Petrucha
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 2. jednání ZO paní Miroslavu Andrýskovou a pana
Radima Hoňku.
3. Program 2. jednání ZO.
4. Rozpočet obce na rok 2015 v paragrafovém členění.
5. Rozpočtový výhled na období 2016-2017.
6. Výsledek hospodaření obce za rok 2014.
7. Inventarizaci majetku Obce Kněždub za rok 2014.
8. Odpisový plán ZŠ a MŠ Kněždub na rok 2015.
9. Pachtovní smlouvu č.17/2014 na propachtování pozemků ve vlastnictví Obce Kněždub k dlouhodobému zajištění úrovně ochrany přírody a krajiny v oblasti CHKO
Bílé Karpaty.
10. Kupní smlouvu k odkoupení pozemku KN p.č.6842 o výměře 25 m2 zapsaného na
LV 1648 ve prospěch obce Kněždub.
strana 6
Kněždubský zpravodaj 1/2015
11. Dodatek č.3 k Nájemní smlouvě č. 150/2011na pronájem pozemků ve vlastnictví
Obce Kněždub k zemědělskému obhospodařování.
12. Záměr obce Kněždub k uskutečnění prodeje 10 stavebních pozemků v obci a katastrálním území Kněždub v lokalitě „Za Hřištěm“.
13. Prodejní cenu 1m2 pozemku v lokalitě „Za Hřištěm“ dle znaleckého posudku ve výši
400,-Kč.
14. Pravidla prodeje pozemků v lokalitě „Za Hřištěm“.
15. Znění návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva pro prodej
pozemků v lokalitě „Za Hřištěm“.
16. Výši vybírané jistiny k žádosti o koupi pozemku v lokalitě „Za Hřištěm“ v částce
50.000,- Kč.
17. Dodatek č.3 ke kupní smlouvě na dodávku kovových odpadů-Kovosteel Recycling,s.r.o.
18. Smlouvu o ručení reg. č. 10000505915 mezi obcí Kněždub a KB a.s., dle které ručí
obec Kněždub za úvěr DSO ČOV Velička, dle Smlouvy úvěru č. sml. 99010509636,
až do výše 4 650 000,- Kč.
19. Jednorázovou úhradu členského příspěvku pro DSO ČOV Velička za rok 2015
v termínu do 10.3.2015.
20. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,- Kč na rok 2015 pro Svaz zdravotně
postižených občanů, Strážnice.
ZO bere na vědomí :
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 1. jednání ZO dne 19.12.2014.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 19.12.2014 do 20.2.2015.
3. Informaci Podání žádosti o dotační podporu k projektu „Kompostéry pro občany
obce Kněždub“ na SFŽP ČR.
4. Žádost o odprodej části pozemku ve vlastnictví obce p.č. 5277/11 v k.ú.Kněždub.
ZO zamítá :
1. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro SONS Kyjov, Komenského 617, 697
01 Kyjov.
3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2014.
Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu za rok 2014 a poplatek za psa za rok 2014.
Současně žádáme občany, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a
uložení domovního odpadu za 1. pololetí roku 2015, dále poplatek za psa za rok 2015.
Kněždubský zpravodaj 1/2015
7 strana
Nebezpečný odpad - STŘEDA 20.5. 2015.
Dne 20.5.2015 bude od rána od 9.30 hodin přistaven na sběrném stanovišti na prostranství před Sokolovnou velkokapacitní kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracovníci specializované firmy budou odebírat zvláště nebezpečný a velkoobjemový odpad
(barvy, toxické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.). Žádám občany, aby dodržovali
stanovený termín a nenaváželi odpad v předcházející dny.
Starosta obce.
Tříkrálová sbírka 2015.
V letošním roce probíhala Tříkrálová sbírka v neděli 4.1.2015. Při této sbírce bylo vybráno 30 961,-Kč. V loňském roce 2014 bylo vybráno 29 176,- Kč. Děkujeme všem
organizátorům, koledníkům a také všem, kteří ve sbírce přispěli.
Velikonoční vysílání Českého rozhlasu Brno z Kněždubu.
Na Velikonoční pondělí 6.4.2015 od 11.00 do 12.00 hodin bude Český rozhlas Brno
v rámci pořadu Randevous s Marcelou Vandrovou vysílat rozhlasový pořad z Kněždubu.
Místní akční skupina Strážnicko na startu nového programového období EU 2015 – 2020.
V současné době probíhá na půdě Evropské unie a Vlády České republiky závěrečná fáze
schvalování programů pro čerpání dotací z fondů Evropské unie v letech 2015 – 2020.
Celkový objem finančních prostředků určených pro ČR je připraven ve výši cca 24 mld.
Euro a je také určen na projekty vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro život a práci ve
venkovských regionech.
MAS Strážnicko z.s. v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje aktivně spolupracuje od roku 2005 s místními občany, zástupci obcí, podnikateli i spolky a
trvale v shromažďuje návrhy na projekty v tzv. Zásobníku projektů. V letech 2007 – 2013
jsme zrealizovali téměř 100 projektů v celkovém objemu přes 60 milionů Kč. Na základě zveřejňovaných výzev v letech 2015 – 2020 budeme opět koordinovat projekty
rozvoje Strážnicka, a to ve více operačních programech (OP) EU. U vašich projektů
pomůžeme připravit žádost o dotaci, poskytovat konzultace a administrovat projekty zejména v následujících oblastech dotační podpory:
strana 8
Kněždubský zpravodaj 1/2015
• Program rozvoje venkova (PRV): podpora drobného zemědělského podnikání,
podpora zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, vytváření nových pracovních míst v zemědělství a lesnictví, podpora lesnické činnosti;
• Integrovaný regionální operační program (IROP): zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy, rozvoj sociálního podnikání, zlepšení infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, zlepšení dostupnosti a kvality služeb pro sociálně ohrožené skupiny, posílení komunitně vedeného místního rozvoje;
• Operační program Životní prostředí (OP ŽP): zlepšování kvality vody a ovzduší,
ochrana a péče o přírodu a krajinu - ochrana před povodněmi, erozí a ohrožením
suchem, snižování ekologické zátěže, energetické úspory;
• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK):
rozvoj podnikání malých a středních firem;
• Operační program Zaměstnanost (OP Z): podpora vzniku nových pracovních
míst, vzdělávání, sociální začleňování a boj s chudobou;
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, rozvoj kompetencí pro trh práce.
Ukončené programové období let 2007 - 2014 také nabízí prostor pro krátkou bilanci
aktivit, které vycházely ze schválené strategie místního rozvoje „Strážnicko – je i Váš
kraj“:
MAS přijala 120 návrhů od podnikatelů, občanských sdružení a obcí, z nichž bylo v
rámci Programu rozvoje venka (PRV) realizováno 82 projektů v celkové výši přes 53
mil. Kč. Na tyto projekty byla v rámci PRV uvolněna dotace převyšující částku 32 mil.
Kč. Úspěšně byly realizovány i projekty v rámci nadregionální a česko-slovenské přeshraniční spolupráce v objemu přes 9,6 mil. Kč, například: síť cyklotras na Moravsko-slovenském pomezí „4cykloregio“, „Venkovské tradice v krajině“ a nebo „Kopaničarska ovocno-destilátova stezka“. Více na www.straznicko-mas.cz
MAS Strážnicko, z.s., je nezisková organizace fungující na osvědčených principech
metody LEADER. Tato metoda používaná v evropských zemích od r. 1991 vychází z vypracované strategie místního rozvoje a na lokální úrovni podporuje partnerství a tvorbu
sítí mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Tato metoda LEADER vychází
z přesvědčení, že jedině místní společenství dobře zná silné a slabé stránky vlastního
regionu a je schopno samo dobře a transparentně řešit své vlastní problémy. Členy MAS
Strážnicko jsou obce Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice,
Sudoměřice, Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy a Žeraviny. MAS je členem a svoji činnost koordinuje s Národní sítí MAS ČR.
Na setkání s vámi se těší Mgr. Vít Hrdoušek, manažer; Bc. Marie Chalupová, administrátorka, Eva Tihelková, analytička v kanceláři MAS
Strážnicko: Vinohradská 35, Strážnice, tel: 724162265, email: [email protected], www.straznicko-mas.cz.
Kněždubský zpravodaj 1/2015
9 strana
4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Plán akcí Základní a Mateřské školy Kněždub na rok 2015.
BŘEZEN
18. 3. 2015 – Den otevřených dveří
Ukázka práce dobrovolných hasičů
30. 3. 2015 - 2. Tvarožnolhotská olympiáda
Návštěva knihovny MŠ
Capačka – poznáváme své okolí MŠ
VIS Bílé Karpaty MŠ
DUBEN
13. 4. 2015 - Plavání
20. 4. 2015 - Plavání
22. 4. 2015 - Den Země – úklid v okolí školy
22. 4. 2015 - Den Země - MŠ
27. 4. 2015 - Plavání
Velikonoční tvoření
Návštěva „Selského statku“ MŠ
Exkurze do hasičské zbrojnice MŠ
KVĚTEN
4. 5. 2015 - Plavání
5. 5. 2015 – Zápis dětí do MŠ
10. 5. 2015 – Den matek
+ 50. let MŠ v Kněždubě
11. 5. 2015 – Plavání
18. 5. 2015 - Plavání
25. 5. 2015 – Plavání
Hledání pokladu – MŠ
Dopravní výchova
Péče o bylinkový záhon
Hledání pokladu
ČERVEN
1. 6. 2015 – Den dětí
1. 6. 2015 - Plavání
8. 6. 2015 – Plavání
15. 6. 2015 - Plavání
Školní výlet
Cesta na mysliveckou chatu (myslivci
a hasiči)
Rozloučení s žáky 5. ročníku – bowling
Veselí nad Moravou
Rozloučení s předškoláky – MŠ
30. 6. 2015 – Slavnostní ukončení školního roku 2014/2015
Den dětí - týden dětem k svátku
-
Kreslení na chodníku
-
Pohádková zahrada
-
Sportovní den
-
Výlet
Vánoční koncert.
V předvánoční době jsme se sešli v kostele na
vánoční besídce. Tentokrát jsme si pro Vás připravili vánoční pásmo inspirované biblickým
příběhem o narození Pána Ježíše. Žáci ze školy
představovali svatou rodinu, anděly, koledníky a
děti z MŠ byly maličcí andílkové a ovečky. K
úspěchu přispěly i dobové kostýmy, které dětem
nachystali rodiče. Na fotky z této akce se můžete
podívat nejen na stránkách naší školy, ale i kněždubské farnosti.
strana 10
Kněždubský zpravodaj 1/2015
Dětský karneval.
V sobotu 17. 1. 2015 uspořádala ZŠ a MŠ Kněždub DĚTSKÝ KARNEVAL. Na začátku
karnevalu se nám masky představily. Následovalo vystoupení dětí – Zumba a mažoretky
ze Strážnice. Na závěr byla uspořádána tombola, která obsahovala 135 cen. Celé taneční
odpoledne nám předtančovali Lucka Hoňková a Franta Kočvara.
O hudbu na karneval se postaral DJ Jakub Říha. Občerstvení nám zajistily naše kuchařky.
Děkujeme všem, kteří se na pořádání dětského karnevalu podíleli, všem, kteří přispěli
darem do tomboly.
Zápis žáků do 1. Ročníku.
Na konci ledna proběhl zápis pro budoucí prvňáčky. Přišlo sedm dětí, které nám ukázaly,
co už umí např. poznávat barvy, matematické představy do pěti, poznávání geometrických tvarů aj. Za své znalosti byly odměněny dárky, které pro ně přichystali žáci naší
školy. V jiné třídě si předškoláci mohli vyzkoušet jednoduché úkoly na interaktivní tabuli,
zahrát si s kostkami, vyzkoušet logické hry. Předškoláci se byli ve škole podívat dva dny
Kněždubský zpravodaj 1/2015
11 strana
před zápisem, kde se
seznámili s prostory
školy, školáky i pedagogickým sborem,
a proto u zápisu se už
mohli soustředit jen
na své vědomosti a
dovednosti.
Hurá, v září do školy!
Lyžování na Filipově.
Konečně sněží. Co budeme s dětmi ve škole dělat? Sáňkovat a bobovat na místním fotbalovém hřišti, na školním dvoře stavět sněhuláky. Zábava dobrá, ale naši školáci dokáží i
víc. A tak začátkem února jsme vyrazili celá škola do lyžařského areálu Filipov. Polovina
žáků si vzala lyže, že nám ukáží, co umí. Byli jsme mile překvapeni, jak jim to jde. Druhá
polovina dětí si vzala boby, sáňky, lopaty a brázdili kopec pod sjezdovkou. Všichni se
mohli občerstvit v bufetu u sjezdovky, kde si mohli koupit teplý čaj, párek v rohlíku a
jiné dobroty. Počasí jsme si také objednali skvěle, protože za celou zimu nebylo hezčí.
Slunečno a bezvětří. No prostě den, na který se ještě dlouho vzpomíná.
Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří s námi na Filipově byli a pomáhali
nám.
strana 12
Kněždubský zpravodaj 1/2015
3. Tvarožnolhotská olympiáda 16. 3. 2015.
V březnu jsme se již potřetí
zúčastnili „ Tvarožnolhotské
olympiády“. Děti soutěžily v
šesti sportovních disciplínách
– běh mezi překážkami, skok
z místa, přeskok přes švihadlo,
trojskok, lžičkování a sedy-lehy.
Naši žáci získali celkem 4 medaile.
Z prvního ročníku uspěla Nikol
Petruchová ( 3. místo).
V kategorii 2. a 3. ročník
obsadili 2. místa naši druháci:
Jakub Vařecha (2. místo)
a Martin Skamelka ( 3. místo).
V kategorii 4. a 5. ročník se
umístila na 1. místě Lucie Hoňková.
Volby do Školské rady.
Dne 10. března proběhly volby do školské rady. Celkem hlasovalo 39 rodičů.
Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
1.
2. 3. Mgr. Jana Piškulová
Františka Uřičářová
Eva Štípská, DiS.
Za zákonné zástupce žáků byly zvoleny:
Za obec byli zvoleni:
1. 2. 3. 1. Mgr. Jaroslav Mrkva
2. Radim Hoňka
3. Radim Hrbáček
Eva Šmejdovcová
Jana Uřičářová
Jana Letaší
Kněždubský zpravodaj 1/2015
13 strana
Matematický klokan.
V pátek 20. března proběhla v naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan, která
v tento den probíhá na všech školách v České republice. Žáci řeší úkoly, které jsou zaměřeny na logické myšlení, prostorovou představivost, kombinační schopnosti…
V kategorii Cvrček, což je 2. a 3. třída, se v naší škole umístili:
1. místo – Radka Klvačová, 3.roč.
2. místo – Tereza Volková, 2.roč.
3. místo – Radek Letaší, 3.roč.
V kategorii Klokánek, což je 4. a 5. třída, se umístili:
1. místo – Jakub Chudíček, 4.roč.
2. místo – Max Nejedlík. 5.roč.
3. místo – Adéla Zalubilová, 5.roč.
Pak následovala školní soutěž o
nejlepšího počtáře v násobilce,
kde se na 1.místě umístila Adéla
Zalubilová, na 2.místě Vladislav
Škvařil a na 3. místě Kamila Pavliňáková.
Pro mladší žáky byla přichystána soutěž ve sčítání a odčítání do sta.
1. místo – Ondřej Hrbáček
2. místo – Adéla Škvařilová 3. místo – Nikol Pavliňáková
Vítězové
v násobilce strana 14
Kněždubský zpravodaj 1/2015
Zatmění Slunce.
V tomto roce 2015 se na
naše území usmálo mimořádné štěstí. Uvidíme hned
dvě opravdu výrazná a tudíž
dost vzácná zatmění. Prvním
z nich bylo částečné zatmění Slunce v pátek 20. března 2015, které jsme s dětmi
měli možnost pozorovat. Na
území ČR dosáhlo zatmění
asi 73 procent zakrytí v jednotkách slunečního průměru.
Zatmění tak bude mezi lety
2011-2026 tím nejvýraznějším, jaké v ČR nastane. O půl
roku později se pak dočkáme
po opravdu dlouhé době prvního úplného zatmění Měsíce
viditelného od nás v takřka
celém průběhu.
K úkazu dojde na státní svátek 28. září 2015 v časných
ranních hodinách.
Základní škola a Mateřská škola Kněždub
Vás zve dne 16. května 2015
NA OSLAVU 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY V KNĚŽDUBĚ.
Od 14.00 do 14.45 proběhne v sokolovně vystoupení dětí mateřské školy
a bývalých žáků ZŠ a MŠ Kněždub.
Od 15.00 následuje prohlídka mateřské školy a slavnostní otevření nové
venkovní učebny základní školy
Kněždubský zpravodaj 1/2015
15 strana
Novinky ze školky.
Když si vyjdeme s dětmi na procházku nad járek, obvykle směrem ke Kopánkám vidíme
stáda srnek. Dneska se to kolem nich zelená, ale není to tak dávno, co byl kolem jenom
sníh a neměly co k snědku. Děti s nimi velice soucítily a tak pro ně nanosily do MŠ
pochoutky – mrkve, jablíčka, seno, tvrdý chleba a pečivo a taky kaštany pro divočáky.
S tímto nákladem jsme se vydali najít nejbližší krmelec, kde bychom mohli pro zvířátka
vystrojit hostinu. Natálka nám poradila, kam vozí krmení taťka myslivec a tak jsme pochoutky rozmístili pod stříšku v houští, kam jsou zvířátka naučená chodit. Srnky nás z
bezpečné vzdálenosti pozorovaly a jen co jsme se vzdálili, vydaly se směrem ke krmelci
a určitě si velice pochutnaly. Všem se vycházka velice líbila, a když mohly děti válet
sudy po zasněženém kopci dolů, byly úplně nadšené. Pro ptáčky jsme zase namíchali
směs semínek, ovesných vloček a strouhanky a naplnili několik pet lahví, které jsme
umístili společně s lojovými koulemi se semínky od Lukáška na školkovské zahradě,
abychom si zajistili návštěvy ptáčků po celý rok. Jak zrníčka ubývají, jsme pak pozorovali, když jsme na zahradě stavěli sněhuláky nebo malovali obarvenou vodou na sněhu.
Během zimy probíhal v naší školce edukativně stimulační kurz pro předškoláky, který
vedla spec. pedagog Mgr. L. Bednaříková z Uherského Hradiště. Kurz byl zaměřen na
rozvoj grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, rytmizace
a početní představivosti. Koncem ledna pak naši předškoláci navštívili svoje kamarády
prváky v ZŠ, aby se sami přesvědčili, jak to ve velké škole vypadá a co je tam asi čeká.
Sotva roztál sníh, už tu byl masopust a s ním naše obchůzka vesnicí. Jako každý rok jsme
si za zpěvu písně Pod šable, pod šable s doprovodem na ozembouch a ručně vyrobená
chrastítka vykoledovali košík plný sladkostí.
V březnu k nám zavítalo loutkové divadlo s pohádkou O víle z kouzelného lesa, která
nás poučila o čistotě životního prostředí a koloběhu vody. Ve výukovém programu z
VIS Bílé Karpaty jsme se zase dověděli něco nového o housenkách a jejich přeměně na
motýlky a taky jsme si vyzkoušeli, jak se asi má housenka v kukle.
Letos na první jarní den
děti zažily poprvé ve svém
životě zvláštní podívanou
– částečné zatmění Slunce.
Předem byly seznámeny
s tím, proč se to děje a že
jev můžeme pozorovat jen
přes tmavá skla. Na zahradě
pak děti střídavě běhaly ke
sklíčkům a pozorovaly, jak
se sluníčko snaží zastínit
jiná planeta – Měsíc. Ještě
že to bylo jen na chvíli a
sluníčko nám bude zářit dál.
J. Frolková, uč. MŠ
strana 16
24. března 2015 jsme se s dětmi poprvé vydali bruslit na
zimní stadion do Uherského
Ostrohu. Bruslení se nám tak
zalíbilo, že si tuto akci určitě
ještě na podzim zopakujeme.
Opět děkujeme rodičům za pomoc.
Kněždubský zpravodaj 1/2015
Bruslení.
Kněždubský zpravodaj 1/2015
17 strana
Kurz pro rodiče.
V rámci projektu „Vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho venkova“ pod
záštitou Regionální rozvojové agentury Východní Moravy proběhl v pondělí 23. 3. 2015
od 16:30 na naší škole kurz z oblasti IT vzdělání. Zkušený lektor hovořil formou přednášky na téma IT bezpečnost pro rodiče. Celkem se sešlo 12 rodičů našich žáků. Účastníci
se seznámili s riziky spojenými s užíváním internetu (zveřejňování fotografií a osobních
údajů dětí, kyberšikana, online hraní, závislosti apod.).
Je velmi důležité, aby rodiče byli schopni efektivně chránit své děti před nebezpečným
obsahem internetu. A proto věřím, že seminář byl pro rodiče přínosný.
strana 18
Kněždubský zpravodaj 1/2015
Kurz pro občany
Stejná agentura nám umožnila zrealizovat seminář z právní oblasti – Katastr nemovitostí a související informace, který proběhl ve středu 25. 3. 2015 od 17:00. Seznámit se
s obsahem a předmětem evidence katastru nemovitostí a změnami v novém Občanském
zákoníku mělo zájem celkem 12 občanů. Účastníci dále získali informace, jak se orientovat v katastrální mapě našeho území a získali ucelený přehled o fungování a nové právní
úpravě evidence katastru nemovitostí.
Oba kurzy byly zdarma, pod vedením odborníků. Pro účastníky bylo přichystáno občerstvení a odnesli si domů i tištěné materiály k danému tématu.
Eva Štípská
5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI.
Vítání občánků - únor 2015.
Dne 8. února 2015 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků naší
obce, narozených od 1.6.2014 do 31.1.2015. Mezi naše občany jsme slavnostně uvedli
5 dětí.
Přejeme všem našim nejmenším spoluobčanům do života hodně zdraví, sil a krásné pohodové dětství.
Kněždubský zpravodaj 1/2015
19 strana
Plán kulturních a společenských akcí Obce Kněždub 2015.
Termín
Název akce
Pořadatel
Čas
Místo
Březen
1.3
Výroční členská schůze
Sokol Kněždub
16.00 Klubovna na šat-
Sokol Kněždub
nách Sokol
Kněždub
14.3
Dívčí turnaj
Farnost Kněždub
8.00 Sokolovna Kněždub
schól ve vybíjené
28.3.
Sběr železa MS Šumárník Kněždub
8.00
Obec Kněždub
Duben
5.4.
Košt vín
ČZS Kněždub
13.00 Sokolovna Kněždub
5.4.
Košt vín – taneční zábava
ČZS Kněždub
20.00 Sokolovna Kněždub
19.4.
Velikonoční koncert
Farnost Kněždub
Kostel Kněždub
Schóla Kněždub
25.4.
Rybářské závody
MO Rybářského svazu
8.00
Rybník Kejda
26.4
Žehnání polí
Farnost Kněždub
Květen
10.5.
Slavnostní mše – Pouť ke Farnost Kněždub
sv. Floriánovi SDH Kněždub
10.30 Kostel Kněždub
16.5.
Den matek+ výročí 50 let MŠ
ZŠ a MŠ Kněždub
Sokolovna Kněždub
24.5.
První svaté přijímání Kněždub
Farnost Kněždub
10.00 Kostel Kněždub
31.5.
Den dětí Obecní úřad Kněždub
14.00 Obec Kněždub
Červen
6.6.
Slavnost Těla a Krve Páně
Farnost Kněždub
16.00 Kostel Kněždub
20.6.
Jánská pouť
Obecní úřad Kněždub
Hřiště Sokol Kněždub
21.6.
Jánská pouť -
Obecní úřad Kněždub
patrocinium
Farnost Kněždub
10.30 Kostel Kněždub
strana 20
Kněždubský zpravodaj 1/2015
Červenec
18.7.
Společenské odpoledne
SDH Kněždub
15.00 Obec Kněždub u s grilováním. hasičské zbrojnice
25.7.
Hasičská soutěž
3. ročník Memoriálu
SDH Kněždub
Hřiště Sokol J.Křižana Kněždub
Srpen
2.8.
Pouť na sv. Antonínek
Farnost Kněždub
15.00
Blatnice
22.8.
Dětský den na Kejdě
Rybáři Kněždub
Rybník Kejda
22.8.
Den otevřených dveří-
Kynologický klub Karpaty
Cvičiště KKK Den pro veřejnost Hr. Lhota
Září
6.9.
Dožínky Obecní úřad Kněždub Obec Kněždub
Farnost Kněždub
10.30 Kostel Kněždub
17.9.
Pouť Farnosti Kněždub
Farnost Kněždub
Sv.Hostýn
na sv. Hostýn
19.-20.9.
Výstava drobného
Český svaz chovatelů
Areál Českého zvířectva
svazu chovatelů
Říjen
4.10.
Růžencová pobožnost
Farnost Kněždub
14.30
Obec Kněždub
na „Nivkách“ + Drakiáda „Nivky“
11.10.
Slavnostní mše – Farnost Kněždub
Pouť ke sv. Hubertovi MS Šumárník Kněždub 10.30 Kostel Kněždub
15.-18.10.
Krojované hody
Obecní úřad Kněždub
s právem
Sokol Kněždub
Obec Kněždub
Listopad
14.11.
Ochutnávka jídel.
Kynologický klub Karpaty 16.00 Sokolovna Kněždub
21.11.
Výstava exotického ptactva
Český svaz chovatelů
Sokolovna Kněždub
28.11.
Setkání seniorů.
Obecní úřad Kněždub 15.30 Sokolovna Kněždub
Prosinec
12.12.
Turnaj o vánočního kapra
Rybářský svaz
9.00
Tvarožná Lhota
18.12.
Rozsvěcování
Obecní úřad Kněždub
vánočního stromu
Farní úřad
16.00
Obec Kněždub
24.12.
Zpívání u vánočního
Obecní úřad Kněždub 24.00
Obec Kněždub
stromu
27.12.
Slavnostní mše svatá – Farnost Kněždub
Žehnání vína
ČZS Kněždub
10.30 Kostel Kněždub
Uvedeny jsou prozatím známé plánované akce.
Jsou možná další doplnění, aktualizace nebo změny.
KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015
Kněždubský zpravodaj 1/2015
2. 4.
ZELENÝ ČTVRTEK
3. 4.
VELKÝ PÁTEK
21 strana
strana 22
2. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
Mše svatá: 18.30 hod.
Mše svatá:
18.30hod.
Soukromá adorace: do 21.00 hod.
Soukromá adorace: do 21.00hod.
3. 4. VELKÝ PÁTEKKřížová cesta: 15.00 hod.
Křížová Velkopáteční
cesta: 15.00hod.
obřady: 18.30 hod.
Velkopáteční
obřady:
18.30hod.
Celonoční
adorace
- Stráž u Božího hrobu.
Celonoční adorace - Stráž u Božího hrobu.
4. 4.
BÍLÁ SOBOTA
4. 4. BÍLÁ SOBOTA Začátek vigilie: ve 19.00 hod.
Začátek vigilie: ve 19.00hod.
/sbírka na Boží hrob/
/sbírka na Boží hrob
/sbírka na kněžský seminář/
5. 4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá v: 8.30 hod.
spojená s obřadem
5. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
žehnání
velikonočních
pokrmů
Mše svatá v: 8.30hod. spojená s obřadem
Božího milosrdenství
žehnání Korunka
velikonočních
pokrmů 14.00 hod.
Korunka Božího milosrdenství 14.00hod.
6. 4.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Mše svatá v: 9.00 hod.
6. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
/sbírka na kněžský seminář
/sbírka na kostel/
/sbírka na kostel
Mše svatá v: 9.00hod.
12. 4. DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše
svatá v: 10.30 hod.
12. 4. DRUHÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Mše svatá v: 10.30hod.
19. 4. Velikonoční benefiční koncert pro Sabinku
Zpívají dětská schóla Kněždub a Tvarožná Lhota,
19. 4. Velikonoční benefiční koncert pro Sabinku
sbor Salve a Staré parta
Zpívají dětská schóla Kněždub a Tvarožná Lhota,
sbor Salve a Staré parta
Sváteční slovo kněze.
Sváteční slovo kněze.
DIVNÁ BOŽÍ LÁSKA.
DIVNÁ BOŽÍ LÁSKA.
Drazí Boží přátelé, opět je tu jaro a sním spojené naše mnohé polní práce, které již
běží
v plném
proudu. Ale
to jen
a našespojené
práce, jenaše
tu i čas
velikonočního
slavení,
Drazí
Boží přátelé,
opětnení
je tu
jarojaro,
a sním
mnohé
polní práce,
které již běž
při
kterém
si
každý
rok
připomínáme
„Divnou
Boží
Lásku“.
Lásku,
která
je
mnohdy
v plném proudu. Ale není to jen jaro, a naše práce, je tu i čas velikonočního slavení, při kterém s
my si představujeme,
my dáváme.
která
se nám
až do jiná,
krajnosti
každý jiná,
rok než
připomínáme
„Divnou než
Boží
Lásku“. Lásku,
Lásku,
která
je dává
mnohdy
než my s
představujeme, než my dáváme. Lásku, která se nám dává až do krajnosti lidského života. Ježíšova
smrt, z lásky za všechny Boží děti, za všechny, kteří přijali dar života.
Ježíš Kristus nám i dnes chce všem vysvětlit, že je tu Bůh Otec, který svět miluje a že tento
strana 22
Kněždubský zpravodaj 1/2015
lidského života. Ježíšova smrt, z lásky za všechny Boží děti, za všechny, kteří přijali dar
života.
Ježíš Kristus nám i dnes chce všem vysvětlit, že je tu Bůh Otec, který svět miluje a že
tento svět je dílem jeho podivuhodné lásky. My ten náš svět poznáváme prostřednictvím
svých smyslů a vnímáme jej jako hmotný.
Naše fantazie si sice umí představit i jiný svět, svět nadpřirozena, ale ten se nám zdá
být méně reálný, méně skutečný. Někteří jej proto odmítají a propadají materialismu,
kultu konzumismu, zážitkům. Takový jednoduchý, vrcholně reálný svět mají asi zvířata:
svět smyslů a pudů: znají, co vidí.
To nadpřirozené, třebaže reálné, musí každý člověk objevovat svou osobní zkušeností. Setkání s nadpřirozenem a zažití Boha, uvěření v něj.
Je to nahlédnutí a rozvinutí třetího rozměru naší existence, který je duchovní, vstupující do vztahu s tím, co nás převyšuje, s tím, který je původcem našeho života. Jen pro
doplnění uvádím, že žijeme ještě v rozměru tělesném, (živočišném), tam patři vše, co
se týká našich tělesných a fyzických potřeb a také v rozměru duševním, který nás vede
k rozvíjení intelektu, kultuře, cestování a všeho, co bývá předmětem našich zájmů.
Ale vraťme se k dimenzi naší duchovní existence, která nás uvádí do blízkosti Boha
Stvořitel. Toto setkání bývá vždy osobní, intimní a hluboké. Mohli bychom ho nazvat
osobním obrácením.
Svatý apoštol Pavel při tomto setkání oslepl, spadl z koně. Ale Bůh mu vrátil zrak a
on se pak stal velkým šiřitelem víry v Ježíše Krista. Svatý František z Assisi prohlédl a
opustil domov a založil společenství bratří mnichů, usilující o obnovu duchovního chrámu církve, nikoli záchrany materiálních statků, poničených kostelů. A svatému Ignáci z
Loyoly se zprotivilo povolání vojáka a zakládá společenství Tovaryšstva Ježíšova, zaměřující se na vzdělání vysokoškoláků. Do dnes po celém světě existuji jezuitské koleje,
a mnoho Jezuitů vyučující nejrozličnější obory vysokoškolského vzdělání. Ne nadarmo
vedou papežskou observatoř, Vatikánské rádio a mnoho dalších děl. U nás, díky komunistickému režimu, po nich zůstalo mnoho prázdných zavřených škol, internátů a pár
vzácných knihoven.
Drazí boží přátelé, tito lidé se setkali s Bohem a jejich život se mnohdy radikálně
proměnil. Přestali být starým člověkem a přijali nový způsob života.
Proto ani my, kteří se nazýváme křesťané, bychom neměly být spokojeni se svou vírou, jestliže nás neudělá jiným člověkem, jestliže podivuhodné Boží věci nás neudivují,
jestliže se nám jeví samozřejmé.
Bůh miluje svět viděno z našeho pohledu nelogicky. Miluje svět, který na něj nemyslí
ani nedbá. Miluje hříšníka, který se od něj odvrací. Miluje Magdalénu stejně jako spravedlivého Šimona, bohatého i dar chudé vdovy. To nejsou věci logické ani samozřejmé,
zdají se být zcela nerozumné.
Mnoho křesťanů, kteří v životě otevřeli písmo, si často v něm povšimli mnoha paradoxů a nelogičností a nejednou si lámali hlavu, proč je u Boha větší milosrdenství než
spravedlnost? Že to nedává smysl, je to nelogické. Jeden stařičký kněz na to odpověděl:
„Takové věci umí dělat velká láska, která se neptá po logice, ale která miluje.“
Hlavním znakem lásky je, že nemyslí na sebe, ale na druhé. Nehledá spravedlnost pro
Kněždubský zpravodaj 1/2015
23 strana
sebe, nemá čas starat se o sebe, nepočítá své zásluhy, ale potřeby druhých.
Obraz počítající zbožnosti, jsem viděl v jednom divadelním dramatu. Chystá se Boží
soud. Spravedliví stáli už před branou nebe, zásluhy byly už spočítané. Výsledek byl
jasný. Soud, to mělo být jen vyhlášení vítězů, fanfáry a udělení medailí. Najednou však
nastal rozruch: Kristus chce dát zlaté i těm, co pracovali jen poslední hodinu; i těm, co
probendili otcovský podíl, všem, co absolvovali celý běh, třebaže nedoběhli první. Mnoho zlatých! A v tom nastalo mezi těmi prvními vzrušení: „Takový nesmysl! Nač jsme
se honili, kde je spravedlnost? S těmi lenivci nechceme být pohromadě! Křičeli, a kdy
vlastně začne soud?“ Tu zazněl hlas: „Soud už skončil. Sami jste se odsoudili, neboť
nemáte lásku.“
Přeji vám, drazí Boží přátele, abychom uměli myslet víc na jiné než na sebe, abychom měli lásku, která je mostem od živočicha k Božímu dítěti, která je průhledem z
hmotného světa do světa jiného, která vidí lásku milující Boha Otce, jenž se nám dává na
kříži ve svém Synu. Který nám dává svého Ducha, abychom z hlouby svého srdce mohli
říkat Bohu: „Abba, Otče.“
Přeji nám všem, ať společné slavení velikonoc, je našim společným setkáním se s
Kristem, který nám ukazuje na lásku Otce, kterou má Bůh k nám, svým dětem, od založení světa.
P. Miroslav Bambuch
duchovní správce farnosti
6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Florbalové soustředění v Radějově.
V pátek 13. 3. - neděle 15. 3. 2015 se uskutečnilo Florbalové soustředění v Radějově
na faře. Odjíždělo se 16:00 od fary v Kněždubě. Po odjezdu se do fary nanosily věci,
které si kluci postupně rozebrali a asistenti (Aleš, Mira, Ondra a Lukáš) všem řekli, kam
si mají rozbalit karimatky a spacáky. Postupně se začalo stmívat. Byla večeře, při které
jsme měli namazané chleby s pomazánkou. Jídlo nám připravoval jako obvykle strýc
Máčala. Po večeři nemohly chybět hry. Protože už byla tma, rozhodli jsme se, že budeme
hrát světlušky. Pak jsme hráli hru, ve které jsme se také vlastně dozvěděli o nové formě
trestu-teda-odměně. Kliky a kolečka kolem humna nahradili tzv. Sloníci. Udělal se sloní
nos a chytlo se nějaké tyčky, a dělali se kolem ní kolečka. Vtip byl v tom, že když s tím
člověk skončil, točila se mu hlava a než se dostal na faru... Po všech hrách už následovala
večerka a pohádka.
Další den se všichni probudili asi 1h před budíčkem, ale když jsme slyšeli, že budíček je
až za tři čtvrtě hodiny, všichni podlehli zklamání. Po snídani byl malý florbalový trénink.
Ale po obědě a odpoledním klidu se uskutečnil turnaj, kvůli kterému jsme tu hlavně byli.
strana 24
Kněždubský zpravodaj 1/2015
Otcové vs. Synové. Letos nás tu bylo nezvykle moc, dojeli za námi otcové a maminky,
které fandili jak otcům, tak synům. Také přijeli kluci z Louky a Blatnice. Celý zápas probíhal 2h. Nakonec byla remíza. Všichni účastníci tohoto turnaje dostali sladkou odměnu
a tužku s logem turnaje. Ale už na zápas jsme šli v dešti, a tak jsme se i vraceli. To znamenalo, že s venkovními hrami je konec. Žádný sniper. Ani táborák. Dokonce i jíst jsme
museli uvnitř. (obvykle jsme jedli venku) Následovaly scénky, při kterých si skupinky
a pak i jedinci měli něco nachystat. I asistenti měli. Ale nakonec se to jaksi zhroutilo, a
přešlo to do vykládání vtipů. Díky únavě všichni usnuli i bez pohádky.
Další den se nikdo nevzbudil před budíčkem, dokonce i asistenti zaspali a proto odpadla
rozcvička a snídaně musela proběhnout velmi rychle, abychom stihli mši svatou. Jak
jsme vyšli z kostela, velmi rychle se rozpršelo, tak jsme se museli vracet rychlejším krokem. Zatímco já píšu článek, ostatní hrají postřehovou hru-elektriku a asistenti rozdělují
úklidové práce. Po úklidu jsme odjeli. Všem se soustředění velmi líbilo a doufáme, že
pojedeme i příště. Poděkování patří strýcovi Vlastikovi za to, že jsme tu mohli strávit
tento víkend. Dále také Vlastikovi mladšímu za doplňování programu, který společně
s asistentama připravoval. I těm moc děkujeme. Také strýcovi Máčalovi za přípravu
jídla, strýcovi Maříkovi a otcovi Miroslavovi, že tu s námi taky byli, obecnímu úřadu za
finanční podporu a rodičům za odvoz a dovoz.
Napsal: Petr Piškula
Sbor dobrovolných hasičů.
V lednu při výroční schůzi proběhly volby výboru. Došlo při nich ke změnám ve složení
výboru. Ještě jednou děkuji „starému výboru“ za jejich dosavadní práci.
Tradičně jsme pořádali fašaňkový ples a obchůzku obcí. Potěšila nás nadměrná účast
na plese a doufáme, že se všichni dobře pobavili. V neděli napoledne jsme se sešli před
hasičskou zbrojnicí a vydali jsme se na obchůzku obce v maskách. Jen nás mrzela menší
Kněždubský zpravodaj 1/2015
25 strana
účast v průvodu, ale doufáme, že příští rok bude větší účast masek. Všem, kteří se podíleli a zúčastnili fašaňkového víkendu upřímně děkuji. Rovněž děkujeme i lidem, kteří
nás finančně podpořili.
starosta SDH Kněždub
Mladí hasiči
Letošní rok začali mladí hasiči přípravou na taneční vystoupení na fašaňkovém plese.
Doufáme, že se program všem líbil. Nyní se už budeme připravovat na první halovou
soutěž ve Velké nad Veličkou. Po této halové soutěži začneme trénovat na venkovní
soutěže.
Děti, které budou mít zájem, se k nám mohou připojit a přijít 8. dubna v 17:00 hodin před
hasičskou zbrojnici.
Rozpis soutěží:
Datum: 21.3.2015
26.4.2015
3.5.2015
16.5.2015
24.5.2015
31.5.2015
7.6.2015
14.6.2015
21.6.2015
28.6.2015
25.7.2015
3.10.2015
Místo:
Velká nad Veličkou
Kozojídky
Těmice
OK Plamen Vacenovice
Mistřín
Petrov
Rohatec
Ratíškovice
Strážnice
Svatobořice
Kněždub
Vracov
Disciplíny:
ŠPD, Š 4x40, Š uzlová
PÚ, Š CTIF, ŠPD
PÚ, ŠPD
PÚ, ŠPD, Š CTIF, 4x 60, PÚ CTIF,
PÚ, Š CTIF,PÚ CTIF, běh na 60m
PÚ, ŠPD
PÚ, Š 4x 60
PÚ,ŠPD, Š CTIF
PÚ, Š 4x60
PÚ, Š 4x60
PÚ, ŠPD, Š 4x60
ZPV Plamen
Vedoucí mladých hasičů
strana 26
Kněždubský zpravodaj 1/2015
Další osobní úspěch Daniely Skalkové - a také vzorná reprezentace obce.
Daniele Skalkové se podařilo v roce 2014 vybojovat na MČR v Judu zlatou medaili a
stala se tak dvojnásobnou mistryní republiky v tomto úponovém sportu. Tomuto vynikajícímu úspěchu předcházela opravdu tvrdá příprava na tatami (žíněnce) i v posilovně, trénuje čtyřikrát týdně a dvakrát týdně má kondiční přípravu. Daniela se musela na MČR
probojovat systémem Českých pohárů, což je pět turnajů, na kterých se sbírají body za
vyhrané zápasy a za obsazení prvních pěti míst na daném turnaji. Tyto kvalifikační turnaje se konaly v Ostravě, Jablonci nad Nisou, Chomutově, Teplicích a v Brně. Na všech
turnajích Daniela obsadila první místo a na MČR postupovala jako nasazená jednička
a ve vyřazovacích bojích suverénně porazila všechny svoje soupeřky na Ipon, což je
největší možné ohodnocení v Judu. Daniela se i v roce 2015 již zúčastnila dvou turnajů
o postup na MČR a to v Ostravě a v Jablonci nad Nisou, na obou turnajích dokázala potvrdit, že je jedničkou ve své váhové kategorii do 44 kg do 15. let a obsadit první místo.
Startovala na těchto turnajích i v kategorii do 18 let
a v Ostravě vybojovala 1.
místo a v Jablonci 3. místo.
V nejbližší době (duben),
čeká úspěšnou mladou judistku technicko-taktické
soustředění užšího kádru
reprezentace ČR v Hranicích a potom kondiční příprava na horských kolech
v Orlických horách pro
výběr talentované mládeže. V březnu byla Daniela
vyhlášená mezi nejlepšími sportovci města Veselí
nad Moravou. Nejbližším
cílem je udržení se v užším kádru reprezentace a
vybojovat co nejlepší výsledek na EP v Gratzu, kde
v minulém roce podlehla
reprezentantce z Ruska a
obsadila až třetí místo.
K blahopřání se připojuje
také Obec Kněždub a přeje
mnoho dalších sportovních úspěchů.
Kněždubský zpravodaj 1/2015
27 strana
7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet sňatků uzavřených v období od 12.12.2014 do 31.3.2015 : 0
Počet dětí narozených v období od 12.12.2014 do 31.3.2015:
1 ( 1 děvče )
3 ( 2 muži, 1 žena)
Počet zemřelých v období od 12.12.2014 do 31.3.2015:
1 113
Počet obyvatel k 31.3.2015 :
Dospělí-muži
Dospělí-ženy
456
481
Děti a mládež celkem 176
Děti do 15-ti let
145
Mládež 15 -18 let
31
Průměrný věk obyvatelstva 42,25 let.
8. Povídka
Konec války – začátek míru ……
Psal se rok 1944, válka trvala dál, a třebaže se její konec neodvratně blížil, obyvatelstvo čekalo ještě mnoho krušných chvil.
Jen příroda měla stále svůj stejný řád. Jaro, léto, podzim, zima, ničím se nedala
ovlivnit. V letních měsících na polích dozrávalo obilí, na rozkvetlých loukách
voněly luční květy, přišla senoseč.
Michnovi vlastnili rozsáhlou, víc jak půlhektarovou louku, hodně vzdálenou,
málem až u Slovenských hranic a ten rok tam narostlo tolik vysoké a husté trávy,
že je čekala spousta práce. Poséct ji, shrabat, usušit a pak odvážet na velkém
vozu žebřiňáku pod střechu fůry čerstvého voňavého sena. Séct pomohli i kamarádi a mladý hospodář Tomáš zase na oplátku pomohl jim. Hrabat a sušit už
strana 28
Kněždubský zpravodaj 1/2015
museli jít všichni domácí, tedy celá rodina, Terezku nevyjímaje. Tomáš den před
tím šel na louku sám, protřepat pokosy vidlama, ať lépe schnou.
Náhodou se setkal se starým panem Klusákem, učitelem ve výslužbě, s kterým
se rodina znala už mnoho let. Měl prý ve vesnici kdysi své dávné předky, snad
i kousek pole, ale to měl někdo „v pachtě“. Na stáří si tady každé léto pronajímal chatu. Setkání je oba potěšilo. Stiskem ruky se srdečně pozdravili, potichu
probírali tu hrůznou dobu, která snad již brzy skončí a pak se bavili o běžných
věcech. „Tak louku máte posečenou, zase bude zásoba sena pro dobytek,“ mínil
účastně pan učitel.
Což o to, počasí nám přeje, jen mám starost o dcerku, bude celý den na tom slunci, na louce nemáme ani jeden strom, tedy žádný stín. Ale proč by tam musela jít
s vámi, vždyť může zůstat u nás na chatě, máme tady i naši vnučku Olgu, jistě si
budou spolu rozumět. V podvečer, až práci skončíte, půjde s vámi domů, nebo
tu může i spát.
Terezka, když uslyšela otcovo sdělení, radostně zajásala. Ještě nikdy nebyla na
chatě, jen vždy dřevěné domečky roztroušené na svazích obdivovala.
Matka se bála určitého rizika. Každé ráno, zejména i odpoledne tam chodili
ozbrojení financi po obchůzce, skoro vždy je tam potkali. Oni sice kolem nich
mlčky přešli, ani si jich nevšimli, vždyť co by si vzali z udřených venkovanů,
nesli jen hrábě, vidle, tašku s jídlem a konvici s vodou. Přesto jim vždy strachem
zatrnulo a oddechli si, až ozbrojenci vešli do lesa. Táto, já mám z té cesty obavu,
my přece poneseme dost jídla, když děvčica bude celý den u Klusáků. Musíme
vzít brambory, pár vajíček, trochu sádla, třeba i chléb. Co když na ně akorát natrefíme, jak půjdou vedle. Oni klidně mohou nahlédnout, co v taškách neseme
a obviní nás, že jsou to potraviny pro partyzány v horách, děsila se hospodyně
čím dál víc, až se na ni muž zlobil. Nešli z domu tak brzy ráno, aspoň už nebyla
v trávě rosa a finance naštěstí nepotkali.
Odbočili na kraj lesíka přímo k těm chatám. Paní Klusáková byla právě venku a
šla jim vstříc. Potravinové dary se zdráhala přijmout, nicméně to bylo jen na oko,
vždyť jídlo bylo v té době vzácné.
Přiběhla i Olga, ale bylo vidět, že děvčata si moc do noty nesednou. Olinka byla
o dva roky starší, trochu namyšlená, bude si s vesnickým děvčetem s copami na
zádech a ve všedních krojových sukénkách rozumět?
Z vedlejší chaty nahlížel takový střapatý kluk a zvědavě cizí děvče okukoval. Z
chatky vyšel i pan učitel a přivítal rodinu Michnovu. „No vidíte děvčata, přibyl
vám i rytíř, ten vás bude opatrovat. Jirko, věnuj se slečnám, na zábavu máte celý
den,“ dodal vesele.
Kněždubský zpravodaj 1/2015
29 strana
Jirka zas nebyl až tak nesmělý chlapec, spíš tak trochu frajírek, měl řeči a kuráže
dost a dost.
Olga od nich okamžitě odběhla, měla jiné plány. Jirka s novou kamarádkou seděli na lavičce u jejich chaty a on marně uvažoval, čím by ji zaujal, nebo se před
ní něčím pochlubil a hned vyrukoval se svým nápadem.
Znáš tuto píseň, kterou ti zazpívám? A okamžitě svým jadrným hláskem z plna
hrdla spustil.
Šešulka nám píše, z té Německé Říše,
abychom šli Němcům pomoct, prý jim kručí v břiše.
A vy Němci páni, my nehrajem s vámi,
čeho jste si nadrobili, sežerte si sami.
Terezka se rozesmála na celé kolo. Písnička se jí náramně líbila a také si ji celou
zapamatovala. Kluk se celý nadmul pýchou, jak na ni svým zpěvem zapůsobil.
Vzápětí se prudce otevřely dveře chaty a z nich se s křikem vyřítila zděšená žena,
zřejmě jeho matka. „Ježíši Kriste Jirko, budeš potichu, co tě napadlo zpívat takovou písničku, chceš, aby nás zavřeli a postříleli? Bědovala a synkovi vlepila
pořádný pohlavek. Paní Klusáková u vás je kdosi cizí, viďte, co když to slyšel
a udá nás, já se tolik bojím, stěžovala si Jirkova matka. Nikdo tu není, jen malé
děvče našich známých, ona sama se bojí, nemějte strach, nic neřekne. A tady
kolem je ticho, nikoho nevidět.
Nově vzniklé přátelství dostalo nevhodnou písní a matčiným křikem trhlinu a
děcka se v tichosti odešla hrát do nedalekého lesíka. Zábavy a různých her by
měly dost, jenže Terka neuměla lézt po stromech, ani karty hrát. Při „člověče
nezlob se“ prohrála, pak se urazila a víc hrát nechtěla. Dokonce na ni padl stesk
a chtěla by jít za rodiči a dědáčkama. Tak já tě tam zavedu, nabídl se Jirka. Né, je
to daleko, sama tam netrefím a s tebou nepůjdu, bála se a nabírala na pláč.
Víš co ty jsi, hloupá a rozmazlená holka, uznal a přestal s ní mluvit. Pak vylezl na
strom. Nejdřív na jeden, pak na další a shazoval dolů šišky, hned jich byla plná
zem. I tenké haluze sbíral, lámal na menší kousky. No což, v létě, když pár dnů
zaprší, ochladí se venku i uvnitř v chatě a je nutno v kamínkách trochu přitopit,
povídal si tak sám pro sebe. Terezka jen tak chvíli okouněla, pak mu pomohla
nanosit v bedýnce nasbírané šišky. Povídala mu, prý dědeček s tátou taktéž musí
chystat dřevo na topení do kamen i do velké pece, ve které babička každý týden
peče pecny chleba. Dozvěděl se, co se ve všední dny vaří u nich doma k obědu.
K luštěninovým polévkám jsou to béleše, šlížky, pěry, erteplová baba na plechu
(bramborák), patenty, rovněž z bramborového těsta a buchty. Jirka poslouchal.
O takových jídlech ani neslyšel, ba ještě je nikdy nejedl, až se mu na ně sbíhaly
strana 30
Kněždubský zpravodaj 1/2015
sliny. Řekla mu i o těžkém osudu Karlíka. Když pak moudře pronesl, že na druhé léto už bude po válce, strachem mu zakryla ústa. „No vždyť to říkají všichni
dospělí, já je poslouchám,“ hájil se.
„Čteš ráda a máš doma nějaké pohádkové knížky?“ ptal se jí. Přiznala se, že má
jen jednu „Národní pohádky od Boženy Němcové“. Tak to já mám knížek hodně,
na druhé léto si je přivezu a půjčím ti. To už se budou moct převážet různé věci
bez strachu a kontroly.
Měli svůj dětský svět, tak spolu i hovořily a těšily se, jak prožijí další prázdniny.
Ještě na druhý den, kdy jim koňské spřežení odváželo plný vůz suchého sena a
ona seděla s otcem na vysoké fůře, Jirkovi stojícímu u lesíka, zamávala.
Jít daleko nesměl, pohyboval se jen kolem chaty. Však napřesrok bude všechno
jiné a lepší, uvidíš, křičel a hleděl za vysokou fůrou, až vůz zmizel v zátočině
lesní cesty.
Rok po válce …………….
Po přestálém utrpení, které prožil český národ v posledním válečném roce, nálety, přejítí fronty, jak německých, tak osvobozeneckých vojsk, následná kapitulace Německa, konečně přišel tolik očekávaný mír v celé zemi.
Slovensko se znovu k nám přidalo, byli jsme zase Československá republika.
Potravin a dalšího spotřebního zboží byl stálý nedostatek, na všechno zůstával i
nadále lístkový systém. Přesto lidé doufali, že se časem všechno změní k lepšímu, věřili ve šťastnou budoucnost.
Příroda si žádala své, zemědělce čekala práce na polích. Otec Tomáš se vydal na
obchůzku svých luk. Uvědomil si, že sena bude letos málo a jemu loňská zásoba
dochází vzhledem k tomu, že ve frontu měli v humně řad v počtu 13 koní rumunské armády a ti spotřebovali spoustu jejich sena uskladněného v kůlně. Terezka
se nemohla dočkat, až půjdou na louku hrabat. Prahla po dětském kolektivu.
Těšila se na Jirku, jeho sestru, na knížky, které jí přivezou.
Snad celou nůši jídla by nesla na chatu tomu Jirkovi, co mu toho naslibovala,
když se tehdy spolu kamarádili, což jí babička okamžitě rozmluvila. Patenty a
jiná podobná jídla se dělají v zimě, kdy je na to čas.
Den před tím, kdy měli jít na louku, upekla v peci velké vdolky s povidly a
mákem. Ráno pak umíchala na pánvi z vajíček, špeku a cibule škvařežinu a do
konvice naléla čerstvou vodu s octem a trochou cukru.
Sluneční paprsky už od rána nesnesitelně pálily, když se rodina vydala na cestu.
Terka si vykračovala vesele. První, co si s Jirkou zazpívají, bude – Šešulka nám
Kněždubský zpravodaj 1/2015
31 strana
píše ….. a budou to řvát, jak na lesy. Chystala se, jak mu popíše slavnost, která se
konala 9. května odpoledne u nich ve vesnici. To všichni lidé přišli ve svátečních
krojích do kostela na mši svatou. Po jejím skončení se vydali průvodem v čele s
dechovou hudbou k Obecnímu úřadu. Pak společně zazpívali státní hymnu Kde
domov můj, i nad Tatrou sa blýská. Paní učitelka vybrala vždy z jednotlivých tříd
jednoho žáka, dala mu báseň a každé dítě je během slavnosti recitovalo.
I ona měla svou básničku: Bože, velký Bože všech, ty, jenž po svých národech,
v slunci míru, v třesku zbraní, vážíš zmar a požehnání,
uslyš také lid svůj z Čech ………………
a ještě další sloky, které si po cestě stále říkala, ať mu to pěkně přednese, ani jí
nedošlo, jak rychle vyšlapali ten kopec. Dále šli dolů strmou strání a už mezi
stromy prosvítaly střechy jednotlivých chatek.
Oba s otcem nejdřív zamířili k lesíku, k těm dvěma známým. Pan Klusák byl
ranní ptáče, každé ráno ještě za rosy obcházel okolí. Spatřil přicházející rodinu,
hned se s nimi srdečně vítal s otázkou, jak se mají první rok v té svobodné zemi?
Ale co to? Vedlejší chata byla jako bez života. Okenice zavřené, okolo ní neuklizené, tráva neposečená, stolek i lavičky zaprášené a oprýskané. Otec se zeptal:
Copak, copak, sousedé tu ještě nejsou? Terezka rovněž přidala otázku „Ale proč
by tu nebyli, Jirka přece………………
Pan Klusák se na ní smutně podíval a pohladil ji po vlasech. Ja děvčátko zlaté,
nejsou tu a nebudou. Ani oni jako mnoho jiných neunikli krutému osudu. Při
jednom náletu na město, spadla bomba na jejich činžovní dům a v jeho sutinách
zahynula celá rodina i jiní nájemníci. Dozvěděli jsme se to až po čase a celou tu
tragédii jsme pochopili až tady. Měli jsme je rádi, obzvlášť toho Jirku. Takový
hezký chlapec, co všechno mohl v životě dokázat. Co ta nesmyslná válka vzala
nevinných lidských životů, dodal a setřel slzu. Vzápětí se otočil směrem k chatě
a volal na Olgu, že je tady Terezka a bude u nich celý den. Ta zavrtěla hlavou
a zůstat tam nechtěla. Nechali jim tam tedy vajíčka a špek určené pro děcka na
škvařežinu v kotlíku. I s vdolkama se rozdělili.
Cesta na louku jim trvala asi 15 minut a dědeček se snažil jakýmkoliv vyprávěním zaujat vnučku, která ztratila řeč i smích. Náladu ji nezlepšily ani sladké
jahody a maliny.
Zemědělci pracovali na lukách, později tam přicházeli turisté zhlédnout tento
kout krásné přírody.
Jen kdyby nebylo tolik zloby a násilí.
Marie Novotná
strana 32
Kněždubský zpravodaj 1/2015
KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015
čtvrtletník,
vydává OÚ Kněždub v nákladu 410 ks
Redakce: Libor Grabec, ing. Jan Petrucha, Ludmila Krausová,
Jana Skamelková a autoři jednotlivých příspěvků.
Neprošlo jazykovou úpravou, neprodejné

Podobné dokumenty