Značkový magazin Poľnohospodárstvo Z vášně Info z

Transkript

Značkový magazin Poľnohospodárstvo Z vášně Info z
1
február
2009
Prečítajte si
Značkový magazin
Poľnohospodárstvo Z vášně
Info z centrály Pokusy
Podmienka úspešnosti Podnikateľ
Na aktuálnu tému Overené kroky
Predstavujeme Nový závod Ronneburg
Pokrokové technológie Násobiče životnosti
Prevádzkový test Pronto 6 DC po 2 300 ha
HORSCH Maschinen História značky
ÚVODOM
PREDSTAVUJEME
Zoznámte sa s moderným zázemím
V CENTRÁLE
POĽNOHOSPODÁRSTVO
Z VÁŠNĚ
O aké typy strojov HORSCH je medzi slovenskými pestovateľmi najväčší
záujem?
Obrazovou reportážou vám chceme ukázať súčasnú podobu centrály spoločnosti Horsch v bavorskom Schwandorfe. Predtým predovšetkým správne a výrobné
zázemie sa postupom času premenilo na centrum stretávania užívateľov, na vývojové a testovacie centrum a na miesto slúžiace k výmene skúseností. Hlavná výroba
strojov sa od tohto roku uskutočňuje v novom závode v Ronneburgu.
Od roku 2004, kedy sme rozšírili sortiment o diskové sejacie stroje tejto značky, dostávajú sa do popredia predaja
v počte diskové sejacie stroje Pronto DC
s prihnojovaním alebo bez, veľký záujem
je o podmietače Terrano FX a hĺbkové
kypriče Tiger AS. Samozrejme, užívatelia radličkových sejacích strojov na základe dobrých skúseností zotrvávajú pri
tomto type strojov a svoj park obnovujú
rozličnými sejačkami Concord CO alebo
Sprinter ST. V zásade slovenskí poľnohospodári prejavujú záujem o nový ponúkaný
sortiment strojov HORSCH.
Súčasťou informačných akcií, ktoré prebiehajú vo FITcentre, sú pokusné parcely na rozlohe 30 ha priamo pred strediskom. Tu bežia
dlhodobé varianty spracovania pôdy, osevných postupov a výsevných stratégií. Parcely
využívajú taktiež osivárske a chemické spoločnosti. Kde inde v Európe nájdete pozemky
neorané takmer 40 rokov?
Ako sa na Slovensku v posledných rokoch vyvíja predaj techniky
HORSCH?
Budovu v popredí, na ktorú naväzuje výstavná plocha, nazývame FITcentrum. V jej
priestoroch organizujeme ročne niekoľko desiatok seminárov, prednášok a medzinárodných
stretnutí. Naväzujúca budova slúži ako vývojové stredisko.
Pôvodná výrobná hala postavená v roku
2000 je naďalej využívaná na plnú kapacitu.
Odtiaľ sa zaisťujú dodávky techniky so zábermi 3 a 4 metre, predovšetkým pre Nemecko, Francúzsko a Anglicko. Výroba prebieha
súbežne v štyroch rohoch haly s centrálnym
prísunom dielov. V tejto hale sme prvýkrát
zaviedli najmodernejšiu metódu skupinovej
montáže s individuálnou zodpovednosťou.
Ročne tu vyrobíme viac ako 2 000 strojov.
1
Značku Horsch asi najlepšie charakterizuje heslo „Z praxe pre prax“. Prepojenie
s veľkoprevádzkovou poľnohospodárskou
výrobou prináša potrebu nachádzať riešenia vlastných prevádzkových úloh. Iba stroje,
ktoré sa osvedčia na vlastných poliach môžu
prejsť do výroby a k zákazníkom.
Predaj techniky HORSCH na slovenskom poľnohospodárskom trhu má stúpajúcu tendenciu. Každoročne sa počet
umiestnených strojov zvyšuje aj zásluhou
prvých užívateľov, ktorí zostávajú „verní“
tejto značke a obnovujú, resp. doplňujú si park o nový sortiment. Pribúdajú aj
noví užívatelia z radov menších firiem,
resp. SHR, ktorí si zvolia skôr postupnosť,
a v určitom časovom horizonte si technológiu kompatizujú respektive rozširujú.
Ak sa rozhodnete navštíviť niektorú z akcií,
ktoré poriadame pre návštevníkov zo Slovenska, bude vaším sprievodcom Kurt Glück.
Pre spoločnosť Horsch pracuje už 17 rokov
a jeho úlohou je sústrediť a zdielať skúsenosti
naších užívateľov. Osobne navštevuje farmy
po celej Európe a špecializuje sa na postupy
pri spracovaní pôdy a sejbe.
Uprednostňujú vaši zákazníci nákup
jednotlivých strojov, alebo celé technologické linky?
Zákazníci za ostatné obdobie päť až
šesť rokov pristupujú k nákupu skôr celej
technológie, tj. strojov na prípravu pôdy
a spracovanie – podmietač + hĺbkový
kyprič a sejací stroj, respektive vo veľmi
krátkom časovom odstupe kompletizujú
v závislosti od toho, čo bolo nakúpené
ako prvé. Podstatné je, že aj keď sa zákazník rozhodne zaobstarať si technológiu
postupne, nemá tendenciu prechádzať
k inej značke strojov a kombinovať
výrobcov.
Čo si sľubujete od vydávania Magazínu HORSCH pre slovenských užívateľov a záujemcov o túto techniku?
Magazín HORSCH pre slovenských
užívateľov určite prinesie dlho očakávaný
zdroj dôležitých informácií o skúsenostiach vo využívaní min. technológie
HORSCH v podmienkach slovenského poľnohospodárstva, podnety a postrehy od
užívateľov ako efektívne a účelovo stroje
používať, čo nové sa objavilo v sortimente,
aké nové technické a konštrukčné vylepšenia nastali na strojoch. V neposlednom
rade, ak sa dostane do rúk aj potencionálnym užívateľom, určite ich posunie v rozhodovacom proc se bližšie k technológii
HORSCH.
Na otázky odpovedal
Ing. Ivan Kasala
Produktmanager
Ematech-technológie, s. r. o., Nitra
2
PREDSTAVUJEME
PREDSTAVUJEME
NOVÝ ZÁVOD,
NOVÉ TECHNOLÓGIE
Pre delenie doskových materiálov používame laserové a plazmové NC rezacie centrá. Všetky rámové súčasti potom prechádzajú
automatickou jednotkou na úpravu povrchu pieskovaním. Pri
tomto procese sa zvyšuje povrchová pevnosť a tvrdosť. Súčasne
sa tým odstraňujú zárodky budúcich únavových trhlín, ktoré by
mohli skracovať životnosť rámu.
V máji 2007 sme oficiálne zahájili výrobu našich strojov
v novom závode Ronneburg. Postavili sme ho za osem mesiacov, jeho rozloha je 14 ha a pracuje tu 160 osôb. Závod má
tri funkčné jednotky: 1. Výroba rámov a nosných častí strojov; 2. Automatická lakovňa; 3. Finálna montáž, ktorá sa odohráva na ploche troch futbalových ihrísk (15 000 m2).
Novým závodom sme strojnásobili našu doterajšiu výrobnú
kapacitu. Pri stavbe nových strojov teraz používame veľmi pokrokové výrobné technológie. Touto reportážou Vám chceme
priblížiť ako vznikajú najpresnejšie rámy, ktoré súčasná technika
vie vyrobiť. Na presnosti hlavného rámu totiž závisí dlhodobá
pevnosť a hospodárnosť celého stroja.
Na jednoznačné a presné zostavenie rámových profilov vytvárame v každom diele sústavu kľúčov a zámkov. Vďaka ním môžeme
zostaviť výsledný rám bez jediného predbežného zvaru. Každý
diel sedí v určenej pozícii tak presne, že odchýlky dosahujú iba
niekoľko stotín milimetra.
Celý rám sa upne do lona dvojramenného robota, ktorý ho
kompletne zvarí na jediné upnutie. Lono robota je otočné, počas
zvarovacieho procesu sa niekoľkokrát mení jeho poloha a preto
sa jednotlivé zvary robia v optimálnom poradí. Kompenzujú
sa tak všetky pnutia, ktoré pri zváraní vznikajú.
V závode v Ronneburgu prevádzkujeme tri zváracie roboty.
Ich ramená môžu spolupracovať a vo funkcii manipulátora podávať a polohovať rámové časti, ktoré nie je možné upínať do
prípravkov. Najväčší robot môže pracovať na rámoch s dĺžkou až
14 metrov.
Na CNC ohýbačke dosahujeme skutočne výnimočnú priestorovú
presnosť. Pri každom ohýbanom kuse stroj vypočíta potrebné
viacohnutie tak, aby výsledný tvar po odpružení bol u všetkých
dielov úplne rovnaký a zhodný s predpisom konštruktéra.
Pri výrobe našich nosných rámov kombinujeme uzatvorené,
doskové a ďalšie 3D profily. K povrchovej úprave teda používame
práškové technológie, ktoré vďaka elektrostatickému nanášaniu chránia pred koróziou aj dutiny a inak neprístupné miesta.
Naše stroje si preto dlhodobo zachovávajú dobrý vzhľad.
Rámy našich kypričov, podmietačov a sejačiek tvoria väčšinou
štvorhranné uzatvorené profily. Na ich prípravu používame profilové 3D-lasery. Na nich z dlhých polotovarov pripravujeme rámové súčasti s unikátnymi tvarovými prvkami.
3
Výsledná presnosť rámov a nosných častí sa prejavuje v ich prevádzkových parametroch. V presne vyrobenom ráme sa pracovné
sily správne rozkladajú a tým sa znižuje ťahový odpor a opotrebenie stroja. Presnosť výroby predlžuje životnosť našich strojov na
spracovanie pôdy a sejbu.
4
INOVÁCIE
INOVÁCIE
Veľká modernizácia pracovných jednotiek
TERRAGRIP II. GENERÁCIE
Hĺbkové kypriče Tiger používajú
od modelového roku 2008 druhú generáciu pracovných jednotiek TerraGrip Vedúcim ich vývoja bol Richard
Sauerbeck, skúsený konštruktér v dlhoročných službách značky HORSCH.
Spýtali sme sa ho na obidve generácie
jednotiek TerraGrip a na ich kľúčové
vlastnosti.
Aký bol dôvod pre vývoj nových
pracovných jednotiek?
Minulá generácia TerraGrip vstúpila do sériovej produkcie už pred ôsmimi
rokmi. Medzitým sa ale veľmi zväčšili výkony traktorov, ktoré trh ponúka. Súčasné
ťažné prostriedky tak prenášajú na závesnú techniku nebývalé zaťaženie. Jednotka TerraGrip I. generácie teda aj naďalej vyhovuje traktorom do 300 koní, čo je
však dnešná stredná výkonová trieda. Pre
ťahače s výkonmi motora nad 350 koní
je určená II. generácia TerraGrip. Hovorím
o využití na kyprenie do hĺbky až 35 cm.
V čom spočívajú rozdiely medzi oboma generáciami?
TerraGrip II. je určený pre rámy s rozmermi nosníkov 120 x 120 mm, teda
Richard Sauerbeck, konštruktér firmy Horsch.
o 20 % väčšie ako nosníky pre TerraGrip
I. To nám dovoľuje stavať rámy s podstatne väčšou pevnosťou. Môžeme tak zväčšiť
pracovné zábery hĺbkových kypričov až
na 10 metrov pri zachovaní dostatočnej
pevnostnej rezervy.
Ďalší medzigeneračný rozdiel spočíva
v tuhosti odpruženia. TerraGrip II. unesie
aj pri dĺžke stĺpice 850 mm zaťaženie 500
kg na špičke bez zmeny pracovnej geome-
650
600
550
Pracovný odpor (kg)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
5
50
100
150
Zdvih (mm)
200
trie radlice. Pokiaľ pracovný odpor ďalej
narastá, prieniková sila radlice sa zvýši až
na 600 kg. Pokiaľ odpor ešte vzrastá, ide
o nepreniknuteľnú prekážku (skala, kameň) a preto sila v odpružení radlice prudko poklesne. To je charakteristika, ktorá
zaručuje najnižší možný pracovný odpor
a pritom je veľmi šetrná k rámu kypriča.
Prvá generácia TerraGrip mohla s podobnými vlastnosťami používať stĺpice s dĺžkou maximálne 750 mm.
Sú nové jednotky vyrábané inou
technológiou?
HORSCH TerraGrip – model 2008, dĺžka 850 mm
0
Nové pracovné jednotky môžu pracovať s dlhšími stĺpicami, do väčšej hĺbky
a pri zachovaní trvalej bezúdržbovosti. Prenášajú na rám bez problémov
až dvojnásobné zaťaženie. Podstatne
sa zvýšil ich statický nosný odpor na
špičke radlice. Vďaka tomu sa až po
dobu 97 % pracovného času udržuje
optimálna pracovná geometria radlice, čo ďalej znižuje spotrebu paliva.
Tým, že radlica mení svoju polohu až
po náraze na prekážku, sa tiež znižuje
jej opotrebenie.
250
300
Čiastočne áno. Na hlavné nosné teleso
používame materiál z vyššou pevnosťou
a používame tlakové liatie, ktoré vylučuje
materiálovú nehomogenitu. Uchytenie
pracovnej jednotky má diagonálne svorníky (45°), ktoré prenášajú zaťaženie na rám
bez jeho deformácie. Na kovanie stĺpic na
tŕni sú použité technológie bez kotviacich
prvkov, ktoré by pri extrémnej pracovnej
záťaži stĺpice koncentrovali povrchové
napätie.
Obidva čapy v telese majú väčšiu šírku,
priemer a povrchovú úpravu. Nosná plocha
čapov tak vzrástla o 33 % a výrazne sa znížilo ich povrchové zaťaženie. Aj naďalej preto
vystačíme so samomaznými púzdrami, nepotrebujeme žiadne maznice. Pre obsluhu
kypriča to znamená veľkú úsporu času.
Nová generácia pracovných jednotiek TerraGrip vyhovuje dnešnej aj budúcej ponuke
najsilnejších ťahačov na trhu. Súčasná investícia do nového hĺbkového radličkového
kypriča Tiger AS, MT alebo LT, dáva istotu dlhoročnej prevádzky aj po nákupe ďalšieho
výkonnejšieho traktora.
K uchyteniu nosného telesa na ráme
sa využívajú svorníky s deliacou rovinou sklonenou o 45°. Tým je profil
rámu kompletne obomknutý, takže sa
k prenosu záťaže využíva celý obvod.
Nedochádza preto k žiadnej koncentrácii napätia ani k deformácii nosného
profilu. Rám kypriča si preto zachováva dostatočnú pružnosť, aby absorboval rázy vznikajúce pri práci napríklad
v kamenitých podmienkach.
6
KONŠTRUKČNÉ DETAILY
KONŠTRUKČNÉ DETAILY
Koľajové riadky spoľahlivo a úsporne
Dlhú životnosť a bezúdržbovú prevádzku zabezpečí
OLEJOVÝ KÚPEĽ
Poznáme to z minulosti rovnako dobre
ako vy. Traktorista pri dosýpaní osiva zistí, že jedna alebo viac klapiek koľajových
riadkov zostali zaseknuté. Nikto nevie ako
dlho nefungovali, ale všetci máme istotu,
že sa na vynechávky v poraste budeme
ešte dlho musieť pozerať.
Je zaujímavé, že také bežné súčiastky
ako klapky, ktoré jednoducho zatvárajú
alebo otvárajú priechod osiva, tak dlho
odolávali modernizácii. My sme preto vyvinuli klapku, mali by sme ale skôr hovoriť
ventil, ktorý odstraňuje všetky známe nedostatky.
Tanierové orgány sú pri práci vystavené extrémnej prašnosti a veľkému bočnému tlaku. Taniere sa otáčajú veľkou
frekvenciou a ich ložiská preto potrebujú
nielen dobre mazať a tesniť, ale aj chladiť.
Pri veľkom stranovom namáhaní sa každý
tanier otočí viac ako 250krát za minútu.
Nechladené ložisko sa teda dostane na koniec svojej životnosti za menej ako jeden
rok vrátane vplyvu stranového zaťaženia.
Systém GLRD utesní vnútro náboja dvoma krúžkami a leštenými čelnými plochami. Trvalý prítlak a nulová vôľa neprepustí žiadne mazivo von a ani časticu
prachu do vnútra. Mazivo sa nedostáva
do kontaktu so vzduchom. Životnosť
olejovej náplne sa preto predlžuje na neobmedzenú dobu.
Vyvinuli sme bezúdržbový náboj, ktorý unesie taniere o priemere 46 až 65
cm. Náboj používa dvojradové ložisko
s veľkou axiálnou (osovou) únosnosťou.
Také ložiská sa obvykle používajú v kolesách moderných automobilov. Naša
konštrukcia využíva olejový kúpeľ, v ktorom ložisko dosahuje plnú životnosť. Už
pri výrobe naplníme náboj syntetickým
olejom. Trvalá náplň maziva nám pomáha mazať a tiež chladiť vnútro náboja.
Celý náboj má pritom jednoduchú stavbu, ktorá dovoľuje používať húževnaté
materiály.
Bezúdržbové náboje používame vo všetkých strojoch s tanierovými jednotkami. Pomáhajú nám napríklad pri sejacích strojoch Pronto DC dosiahnuť ich veľmi kompaktné
rozmery a nulové nároky na údržbu.
7
S NOVOU KLAPKOU
Jednoduchá konštrukcia a riadiaca
elektronika dávajú novej klapke tieto
vlastnosti:
úplná spoľahlivosť uzatvorenia a otvorenia
zabraňuje hromadeniu osiva pred
uzatvorenou záklopkou (ušetrí 5 až
15 kg osiva/ha)
šetrí elektroinštaláciu na stroji,
pretože odoberá prúd iba krátky
čas
klapka komunikuje s riadiacim počítačom, ktorý stráži a testuje jej funkčnosť
redukcia výsevku sa po uzatvorení
klapiek
Nová klapka FGS (farebný obrázok vľavo)
má kompaktné a tuhé telo. Natáčanie
záklopky vykonáva krokový elektromotor s vstavaným primárnym prevodom.
Tým sa zväčšuje krútiaci moment a istota uzavretia aj pri veľkom výsevku veľkozrnného osiva. Po uzatvorení záklopky
je priechod klapkou vzduchotesne uzatvorený. Dosiahnutie koncových polôh
záklopky ovláda riadiaci počítač, ktorý
súčasne môže každú vstavanú klapku aj
otestovať „nasucho“.
Náboje bez mazníc sú výhodné taktiež
pre taniere u kypričov Terrano. Ani odskakujúce kamene či veľká prašnosť nespôsobujú pri práci žiadne komplikácie,
na tieto súčasti kypriča nemusí obsluha
vôbec myslieť.
V pravej časti obrázku je klasická klapka s ovládaním elektromagnetom, ktorú sme
doteraz používali. Táto klapka váži približne jeden kilogram. Hluchý priestor pred záklopkou pojme približne 0,5 kg osiva, ktoré sa po otvorení klapky premrhá. Uzatvorené
klapka vyžaduje trvalý prívod napätia.
V ľavej časti potom vidíte novú klapku HORSCH FGS. Má o 70 % nižšiu hmostnosť
aj nároky na montážny priestor. Pred uzatvorenou záklopkou sa nezhromažďuje žiadne osivo, pretože klapka FGS je plnohodnotnou súčasťou rozdružovača osiva. Klapka
odoberá prúd iba po dobu natáčania záklopky, teda vždy iba 10 sekúnd. Tým sa šetrí
životnosť celej elektroinštalácie na sejacom stroji.
8
INFO Z CENTRÁLY
INFO Z CENTRÁLY
Prevádzkové náklady ušetrí moderná
POKUSY
GEOMETRIA A MATERIÁLY
Originálne pracovné orgány pre radličkové kypriče Horsch
zaistia jeho užívateľom široké využitie stroja. Kypriče Terrano
a Tiger majú užitočnú schopnosť pracovať vo veľmi veľkom rozsahu pracovných hĺbok. Od hĺbkového miešania na hĺbku 30 cm až
po povrchovú podmietku 5 cm.
Pri zakladaní nových pokusných variantov si vždy kladieme
otázky dlhodobého významu. Aktuálne sú to predovšetkým: intenzita spracovania pôdy; rozmiestnenie osiva pri rôznych metódach
sejby, hustotách a rýchlostiach; pásové spracovanie pôdy pre širokoriadkové kultúry. V nasledujúcich grafoch Vám chceme ukázať
malú časť výsledkov z pokusnej sezóny 2007, ktorá bola poznamenaná veľkým aprílovým suchom.
7,0
7,1
7,0
6,6
6,5
6,0
4,0
Výnos t/ha
7,9
Orba trvalo
T10
3,7
3,6
3,2
3,1
Riadková 15 cm
Orba trvalo
T20
T10
No-Till
Pásová 37,5 cm
Pásová 25 cm
Repka – stratégia výsevu
3,8
3,8
3,4
3,2
3,1
Riadková 15 cm
Pásová 37,5 cm
Na obrázku sprava:
Oceľokarbidový nos využívajú radličky Duett na prihnojovanie granulovaným, alebo kvapalným hnojivom pod osivom. Jeho
čelo chráni karbidová doštička strechovitého tvaru, ktorá predlžuje životnosť nosa až na 10násobok.
Spodný uzatvárací štít z teflónu sa používa v ílovitých pôdach. Teflón má výborné klzné vlastnosti a ílovitá pôda sa naň nenalepuje ani za mokra. V abrazívnych a kamenitých pôdach majú
radličky Duett spodné štíty z ocele s vysokým obsahom bóru,
ktorý zvyšuje ich húževnatosť a súčasne aj tvrdosť. Výhodou štítu
je obojstranné použitie.
Pšenica – rozostup pri pásovom výseve
Pšenica – rozostup pri riadkovom výseve
Pásová 25 cm
Ako jediný výrobca predávame na európskom trhu kotúčové aj
radličkové sejacie stroje. V pokusoch overujeme rôzne konfigurácie,
aby sme získali optimálny kompromis medzi výhodným rozmiestnením osiva a bezproblémovým chodom v praxi. Cieľom vývoja je
taká konštrukcia sejacieho stroja, ktorá poskytuje plný výnos, pritom dokáže dobre pracovať za vlhka a pri výskyte slamy na povrchu
pôdy.
8,0
8,0
3,7
3,6
3,0
U hlavných plodín overujeme štyri rôzne stratégie spracovania pôdy.
Tento rok, rovnako ako dlhodobo, bola najúspešnejšia stratégia T20,
pri ktorej sa strieda hĺbka spracovania pôdy od 15 do 25 cm podľa
nárokov plodiny a podľa predplodiny. Dlhodobo najhoršie výnosovo aj nákladovo na tonu je stratégia priamych výsevov bez prípravy pôdy NoTill a to u všetkých plodín, ktoré sú v našich pokusoch
zaradené.
9
7,0
6,5
4,0
3,5
7,4
7,4
7,0
6,0
No-Till
3,4
3,0
7,5
Pšenica – stratégia výsevu
Repka – stratégia spracovania pôdy
3,8
3,6
T20
Výnos t/ha
7,5
Výnos t/ha
Výnos t/ha
8,0
8,0
Radličkové sejacie stroje Horsch
používajú karbidovú ochranu.
7,5
7,5
7,6
Výnos t/ha
Pšenica – stratégia spracovania pôdy
Na obrázku zľava:
Bočné krídla pre radlice MulchMix – používajú sa pre stredne hlboké kyprenie a zamiešanie slamy. Dosahuje sa najintenzívnejšie premiešanie pôdy.
Úzky hrot pre radlice MulchMix – má najnižší pracovný odpor, ľahko vniká i do tvrdej pôdy a vďaka karbidovému štítu na
čele si udržuje trvalo rovnakú dĺžku a pracovnú geometriu. Je to
najúspornejší opotrebovateľný diel v histórii výroby kypričov pod
značkou Horsch.
Široký hrot pre radlice MulchMix – sa používa obvykle bez
bočných krídel pre najhlbšie kyprenie a prehlbovanie pôdneho
profilu pod 25 cm.
Odhrňovačky vyrábame v šírkach podľa použitého čelného
hrotu.
Výnos t/ha
Už od roku 1997 realizujeme v našej centrále Schwandorf
na pozemkoch o rozlohe 18 ha každoročne 220 až 250 variantov parcelových pokusov z oblasti spracovania pôdy, výsevu
a výsevkov, striedania plodín atď. Okrem oficiálnych inštitúcií
sa ich zúčastňujú tiež výrobcovia hnojív, prípravkov chemickej ochrany rastlín a komerčné poradenské spoločnosti.
Narážacie radličky ClipOn slúžia k plytkej podmietke do hĺbky 10 cm. Najpopulárnejšia je ClipOn 37 cm, ktorá dosahuje dokonalé podrezanie v nastavenej hĺbke a vďaka hrúbke materiálu
8 mm má výrazne predĺženú životnosť.
Úzke radličky ClipOn 7,5 cm slúžia k rozpracovaniu tvrdého
povrchu po zbere, napríklad lucerny. Vďaka narážacej funkcii sa
behom desiatich minút vymení celá sada, povrch pôdy sa rozruší
a potom sa opäť prejde na široké radličky. Tým sa šetria tak diely,
ako aj spotreba pohonných hmôt.
7,0
6,5
6,0
6,1
7,5
15
30
Ukazuje sa, že zužovaním rozostupu u riadkovej sejby už výnos ďalej nerastie a pritom sa veľmi zhoršuje priechodnosť sejacieho stroja.
Pre súčasné moderné trendy spracovania pôdy je rozostup 15 cm
optimálnou hodnotou. Stĺpce ukazujú priemery zo všetkých variant
spracovania pôdy. Rozostup 7,5 cm mal kladný vplyv na výnos iba
u varianty NoTill.
7,7
7,5
7,6
6,9
7,0
6,5
6,0
0
5
10
Pri pásovom výseve sa zväčšovanie rozostupu neprejavuje tak
výrazne. Náš vývoj v tejto skupine sejacej techniky sa preto uberá
smerom k znižovaniu počtu radličiek pri súčasnom rozširovaní pásov
s osivom. Tým sa znižujú náklady na výrobu a údržbu. Nižší ťahový
odpor potom dovoľuje stavať stroje s väčším pracovným záberom.
10
POKROKOVÉ TECHNOLÓGIE
POKROKOVÉ TECHNOLÓGIE
Spečenie alebo zliatie
Spekané kovy sú
NÁSOBIČE ŽIVOTNOSTI
Aby sme sa pozreli, ako sa vyrábajú
súčiastky zo spekaných kovov, používané na strojoch značky Horsch, navštívili sme závod koncernu Barat Carbide
v Burghaune. Technológia vzniku týchto materiálov je v skutku kozmická.
Teploty a tlaky pri ich tunajšej výrobe
sa vymykajú pozemským merítkam. Na
svete je asi desať výrobcov, ktorí vyrábajú spekané karbidy pre ťažký ťažobný
priemysel, koncern Barat Carbide patrí
medzi trojicu najväčších. Celosvetový
i európsky dopyt po týchto materiáloch
trvalo prevyšuje produkciu.
Naším sprievodcom bol Ralf Hlawatschek, sympatický pán so slovanským menom aj predkami. Osobne zodpovedá za
vývoj spekaných karbidov používaných
v strojoch na spracovanie pôdy. So značkou
Horsch spolupracuje jedenástym rokom.
Špeciálne hmoty zo zmesi práškových
kovov sa niekedy nazývajú tiež spekané
kovy alebo karbidy. Názov napovedá,
že sa jedná o extrémne tvrdé a oteru
vzdorné materiály. Ich použitie v poľnohospodárskych strojoch sa za posledné
roky prudko rozšírilo. Dôvody sú jednoznačne ekonomické – ochranné štíty
zo spekaných karbidov veľmi výrazne
predlžujú životnosť exponovaných súčastí, ktoré prichádzajú do kontaktu
s pôdou.
11
Vstupné materiály pre výrobu súčiastok zo spekaných karbidov. Zľava vidíme:
1. Surový wolfrám pred mletím; 2. Žltý prášok oxidu wolfrámu; 3. Wolfrámový prášok
s vysokou jemnosťou; 4. Karbid wolfrámu so strednou jemnosťou; 5. Kobaltový prášok;
6. Parafín ako tmel pre granuláciu; 7. Granulát W-WC-Co ako vstupná surovina pre lisovanie vo forme do tvaru výslednej súčiastky. Percentuálne podiely a jemnosti všetkých
zložiek ovplyvňujú vlastnosti výsledného materiálu.
V tomto kroku spočívajú zásadné
konkurenčné rozdiely medzi rôznymi výrobcami spekaných karbidov. Materiály
pre Horscha sa vyrábajú dvojstupňovým
sintrovaním. V prvom kroku sa polotovary
ohrejú na 800 °C. Po niekoľkých minútach
sa tak odparí všetok parafín a súčasne sa
prejavia prípadné nehomogenity v štruktúre súčiastky. Druhým krokom je preto
kontrola. V treťom kroku sa polotovary
môžu obrábať, neskôr to už nie je možné.
Posledným krokom je finálne spekanie.
Tento dlhotrvajúci proces prebieha v prípade súčiastok pre Horscha vo vákuu pri
teplotách 1400 – 1450 °C. Pred ukončením
spekania sa priestor pece prudko natlakuje
inertným plynom. Tým je proces vzájomného spojenia atómov hmoty zavŕšený.
Pre lisovanie karbidového granulátu do
výsledného tvaru sa používajú formy
s protibežnými tŕňmi. Rozmery výlisku sú
väčšie s presne definovaným rozmerom,
o ktorý sa výsledný diel „zrazí pri pečení“.
Každý diel, ktorý opustí formu, prechádza automatickým vážením. To je jediná
možnosť ako je možné overiť správnu
hustotu materiálu a teda aj jeho výslednú tvrdosť. Neskoršie meranie tvrdosti
už nie je možné. Je pozoruhodné, že
pevnosť pred splynutím pri tom nepresahuje pevnosť kriedy.
Samonastaviteľné škrabky s karbidovými
hrotmi si udržujú od povrchu pätky nulovú vôľu a majú teda stále maximálnu
účinnosť. Obrázok ukazuje súčiastku po
zasiatí viac ako 2 000 ha.
Ďalšou výhodou súčiastok zo spekaných
karbidov je to, že ich materiálové vady sa
prejavujú vždy aj na povrchu. Pri finálnej
kontrole hotových dielov sa teda odhalia všetky skryté vady a výrobu opúšťajú
iba bezchybné súčiastky.
Radličky Horsch na kyprenie pôdy dosahujú vďaka karbidovým štítom omnoho
dlhšiu životnosť. Po celý čas majú radličky pôvodnú dĺžku a tvar. Kyprič má preto
stále rovnako nízky odpor a nemení sa
jeho pracovná hĺbka. Prevádzkové skúsenosti zo Slovenska svedčia o predĺžení
životnosti na troj až sedem násobok.
Na strojoch značky Horsch môžeme nájsť
spekané karbidy najčastejšie v tvare rôznych doštičiek alebo hrotov. Ich materiál
má objemovú hmotnosť 14 g/cm3, čo je
približne dvakrát viac ako pri oceli. Podľa
zloženia sa líši ich tvrdosť a tiež húževnatosť. Dosahovaná oteruvzdornosť je 7x až
20x vyššia, ako u uhlíkovej ocele. Najtvrdšie varianty sa používajú vo forme štítov na
exponovaných dieloch na spracovanie
pôdy. Húževnaté spekané karbidy s podielom až 15 % kobaltu slúžia napríklad
na sejačkách Pronto DC ako samonosné
škrabky, ktoré udržujú výsevné pätky trvalo čisté.
O
Spekané karbidy sú bezpochyby materiály budúcnosti aj pre poľnohospodársku techniku. Pre ich výrobu a využitie je ale treba mať
dostatok skúseností, lebo sú to materiály drahé. Užívatelia techniky
Horsch v SR dosvedčujú, že sa ich používanie vyplatí.
12
PREVÁDZKOVÝ TEST
PREVÁDZKOVÝ TEST
Technický stav sejacieho stroja
PRONTO 6 DC po 2 300 ha
Dňa 11. júna sme uskutočnili podrobnú inšpekciu technického stavu
najstaršej sejačky typu Pronto, ktorá
pracuje v Českej republike. Jej majiteľom je spoločnosť Rakochmel Kolešovice, s. r. o. Stroj bol vyrobený v júni
2005 a v tom istom roku bol v horeuvedenej spoločnosti uvedený do prevádzky. Spoločnosť Rakochmel hospodári celkom na 1000 ha. Sejačka Pronto
6 DC tam zaseje každoročne plodiny
na 900 ha.
Jedná sa o sejací stroj, preto nás v prvom rade zaujímala presnosť jeho sejby.
Pronto DC používa jedno elektronicky riadené dávkovacie ústrojenstvo, ktoré vykonáva pri každej zmene osiva automatickú
kalibráciu. Preto prípadné opotrebenie
dávkovacej jednotky nemá vplyv na dodržanie požadovaného výsevku.
Odchýlka výsevku od priemeru
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
Výsevné pätky na stroji v Kolešoviciach
vykazujú opotrebovanie iba 17 %. Všetky
ložiská v nábojoch tanierov sú pôvodné
a nemajú žiadnu vôľu.
5,0 %
4,3 %
0,0 %
Pätky
Meranie výsevku na jednotlivých pätkách ukázalo, že sejací stroj je aj v treťom roku prevádzky veľmi presný. Priemerná odchýlka na pätkách je iba 4,3 % a stroj teda s rezervou
spĺňa nároky príslušných noriem. Pretože sa jeho dávkovacie ústrojenstvo samočinne
kalibruje, zostane presnosť výsevu zachovaná aj naďalej.
Dvojkotúčové výsevné pätky sú náročné
na dobré uzatvorenie proti vstupu zeminy do ich vnútrajšku. Túto funkciu plnia
samočinne nastaviteľné škrabky s karbidovým ostrím. Po troch sezónach je ich
opotrebovanie prakticky nulové.
Inšpekciu sejacieho stroja vykonali odborní poradcovia Vratislav Malina a Jan Šabatka
za stálej prítomnosti Jaroslava Procházku, ktorý so strojom pracuje a sám s ním zaseje
celú výmeru podniku. Údržbe stroja sa veľmi venuje a je iste aj jeho zásluhou, že na stroji
je všetko pôvodné, a to vrátane tanierov, nábojov, výsevných pätiek, zatláčacích prstov,
silentblokov, pneumatík atď.
Nakoľko spoločnosť Rakochmel Kolešovice, s. r. o., hospodári z väčšej časti na
štrkovitých pôdach, zaujímalo nás samozrejme tiež opotrebovanie exponovaných
súčastí sejačky, ktoré sú stále pôvodné.
Najčastejšie používaný dávkovací valček,
s ktorým sa zaseje 80 % všetkých plodín,
nejaví žiadne známky opotrebovania.
Ďalším, často používaným typom, je kovový valček pre jemnozrnné osivá, ktorý
kontrola overila taktiež v bezchybnom
stave.
Ku dňu prehliadky mal stroj odpracované
presne 2 296 ha a jeho dávkovacím ústrojenstvom prešlo 52 ton osiva. Tieto údaje
môžeme vyčítať tiež z pamäte riadiaceho
počítača.
13
Pneumatický rozvod osiva sejacieho
stroja Pronto 6 DC pracuje s jediným rozdružovačom,
a preto všetkých zaujímalo,
O
či sejačka dosahuje potrebnú rovnomernosť výsevu na jednotlivých pätkách. Obaja odborní poradcovia preto vykonali pod
dohľadom pracovníkom podniku opakovanú skúšku.
V rámci skúšky bolo zachytené osivo na
každom semenovode samostatne zvážené. Použitá bola digitálna váha s presnosťou na dve desatinné miesta. Opakovanie skúšky vylúčilo náhodné odchýlky.
Na kontrolu stavu bezdúdržbových nábojov tanierov sme demontovali náhodne vybraný kus zo stroja Terrano FX,
ktorý v Kolešoviciach taktiež používajú.
Konštrukčne zhodný náboj ako v Pronte DC tu mal k dátumu kontroly ale odpracované už viac ako 5 000 ha! Ložiská
aj tesniace krúžky, ktoré udržujú olejovú
náplň v náboji, sú v najlepšom technickom stave a nemajú žiadnu vôľu.
Taniere na spracovanie povrchu pôdy
vykazujú opotrebovanie 50 % v prednom
rade a 43 % v zadnom rade.
Stroj Pronto 6 DC používa výsevné
pätky s dvojkotúčovou stavbou. Tým sa
vykompenzujú stranové sily na pätky, a tie
preto môžu byť poddajne zavesené.
Bloky zo silikónovej gumy, v ktorých sú
zavesené výsevné pätky, nejavia žiadnu
únavu ani poškodenie. Cez tieto prvky
sa prenáša prítlak na pätky, ktorý je plynulo nastaviteľný v rozsahu 5 až 150 kg
na pätku.
Mal stroj nejaké vady? Áno, prejavili
sa v krátkej životnosti ložísk v utláčacích
kolieskach za výsevnými pätkami. Tento
nedostatok odstránil výrobca na modeloch v nasledujúcom roku. Nové, spoľahlivé ložiská dostalo kolešovické Pronto
v rámci záruky. Na Pronte 6 DC sme vykonali ešte ďalšie merania. Ukázalo sa pritom,
aké odolné sú všetky diely vybavené karbidovou ochranou. Vďaka nim a vzornej
obsluhe má sejačka v Kolešoviciach prakticky rovnakú „formu“ ako nový stroj.
14
ZÁSADY PODNIKANIA
ZÁSADY PODNIKANIA
Podmienka úspešnosti:
PODNIKATEĽ
Poradenstvo to pozná a porovnanie
tomu nasvedčuje: najviac ovplyvňuje
hospodársky výsledok podniku osobnosť jeho vedúceho. Nasledujúcimi
riadkami chcem ukázať, aké predpoklady musí v poľnohospodárstve spĺňať
osobnosť podnikateľa pre úspešný rozvoj firmy.
Technický pokrok, ktorý nikto nedokáže zastaviť, nás nútiť stále sa mu prispôsobovať. Na druhej strane prináša ale tiež
nové možnosti rozvoja podnikania. Výsledný tlak na špecializáciu mohli predtým
poľnohospodárske podniky relatívne ľahko ustáť tým, že znižovali počet pracovných síl. Na menších farmách bolo zvykom,
že s príchodom syna do podniku sa farma
rozlúčila s jedným spolupracovníkom.
Tak zostali veľké aj malé poľnohospodárske podniky konkurencieschopné, bez
toho aby rástla ich veľkosť a počet ľudí.
Hranica takéhoto procesu už bola ale dosiahnutá.
Byť lepší ako sused
Z toho pramení jeden problém – rast
firmy je podmienený relatívne vysokými
investíciami a zodpovedajúcou tvorbou
vlastného kapitálu. Dlhodobo nízke zisky
v minulosti tvorbu kapitálu veľmi sťažili, pretože väčšina výkupných cien kryla
práve náklady. V západnej časti Európy
to viedlo k vyčerpávajúcej súťaži o získanie ďalšej pôdy. Na východe boli ťažkosti
iného druhu spôsobené doterajšími štruktúrami a zložitým prístupom ku kapitálu.
Prinajmenšom do konca deväťdesiatych
rokov bola pôda na východe celkom ľahko dostupná, ale neskôr sa i tu prejavila
konkurencia pri znižovaní nákladov. Na
západe i na východe sa vyrovnala situácia v nutnosti byť lepší ako susedné podniky, alebo aspoň robiť menej chýb, ako
konkurenti. Dnes už je vidieť, kto je toho
schopný.
Dôležitá je špecializácia
Každý súkromný podnik je organizovaný tak, ako ho utvára podnikateľ. Úspešný
podnikatelia svoje firmy špecializovali. To
znamená, že rastú vo svojom hlavnom
odbore, a tak rozširujú tú činnosť, ktorú
najlepšie vedia. Častou chybou býva nekritický obdiv k veľkosti niektorých podnikov. Je treba sa vždy pýtať, či svoju veľkosť
15
dosiahli úspešným fungovaním. Väčšinou
môžeme nájsť tri východiskové situácie:
1. Takzvaní investori vložia do poľnohospodárstva veľa finančných prostriedkov, avšak títo bývajú málokedy
úspešní.
2. Prevzatie podniku, kedy sa podarí
výhodne obsadiť vedľa kapitálu v naturálnej podobe tiež polia a inventár.
Nech je prevzatie akokoľvek výhodné,
nikdy nedovoľuje ďalej zle hospodáriť.
3. Stabilný podnik, ktorý svoju veľkosť
a úspešnosť dosiahol vďaka doterajšiemu dobrému hospodáreniu.
Riadenie a veľkosť podniku
Ďalším znakom úspešne organizovaných podnikov je skutočnosť, že vedenie
sa netriešti na viacej osôb. Znamená to, že
jedna osoba má prehľad o kompletnom
výrobnom procese, aj keď sa ho sama nemusí priamo zúčastňovať. Je potom otázkou, aká je maximálna veľkosť podniku
a jeho štruktúra, ktorú je možné jednou
osobou prehliadnuť, a kedy je už nutné
deliť sa o jeho riadenie. Táto hranica sa nielen v rastlinnej výrobe posúva stále vyššie.
V úrodných oblastiach, kde sa priemerne
5x hnojí a 5x vykonáva chemická ochrana
a naviac aj práce sanačné a odvodňovacie,
môže byť pre jedného vedúceho maximum 2 000 ha. V suchej oblasti s čisto rastlinnou produkciu jedna osoba môže riadiť
aj podnik s 8 000 ha.
Nutnosť komunikácie
Akonáhle je nutné prejsť na vedenie
s rozdelením výkonných funkcií, nastávajú nevyhnutne komunikačné straty. Práve
v rastlinnej výrobe je nutné pružne reagovať na premenlivé biologické a klimatické
podmienky počas roka. Často je potreba
denne alebo dokonca i niekoľkokrát za
deň meniť postup prác. To je možné iba
vtedy, keď má vedúci bezprostredný kontakt s výkonnými spolupracovníkmi.
Miera osobnej zodpovednosti
Súvisiacim znakom úspešnosti v dobre vedených podnikoch je miera osobnej
identifikácie vedúcej osoby s firmou. Je
možné to dokonca nazvať „postihnutím“.
Potreba vydávať rozhodnutia a niesť za ne
osobnú zodpovednosť musí viesť k bez-
senným nociam, k úvahám o správnosti
svojich rozhodnutí, o nevyužitých príležitostiach. Naproti tomu kolektívne vedenie
podniku často ústi v mäkké rozhodovacie procesy. Táto skutočnosť sa rozoberá
i v teóriách o inštitučnej ekonómii, a to ako
„Principal Agenten Theorie“. Väzbu medzi
zodpovednosťou a prospešnosťou je najlepšie vidieť vo firmách priamo riadených
jedným majiteľom. Celkovo môžeme povedať, že úspešný podnikateľ si vytvorí
zodpovedajúcu štruktúru, ktorá je súčasne
špecializovaná, má zodpovedajúcu veľkosť
a v ktorej za vedenie zodpovedá jediná
osoba s veľkou mierou „postihnutia“ osobným vzťahom k podniku.
Vlastnosti podnikateľa
Pre rozvoj a riadenie úspešnej firmy sú
nutné isté osobnostné črty. Na prvé miesto
sa radí príslušná vôľa a odvaha k samostatnosti. Nad to musí mať riadiaca osobnosť
tiež schopnosť znášať isté riziko. Podnikateľská povaha zo sebou nesie tiež ideály,
vízie a ciele. Z nich pramení vlastná zodpovednosť a schopnosť rozpoznávať šance
a príležitosti. K potrebe inovovať sa pripája
tiež odvaha robiť neoverené kroky. Vzniknuté riziko núti podnikateľa k precíznosti
a k postupom mimo akúkoľvek ideológiu.
Popísané vlastnosti vyrastajú väčšinou
iba z odpovedajúcej blízkosti k detailu.
Nutkanie k prieniku do hĺbky je bezpochyby spojené s vášňou a náruživosťou. Keď
je osobnosť podnikateľa takéhoto založenia a súčasne je vybavená aj talentom,
neodvratne to vedie k rastu výkonnosti.
Tým sa tvoria zisky, ktoré odlišujú úspešného podnikateľa od iných.
Význam motivácie
Práve vo väčších spoločnostiach má
motivácia a vedenie spolupracovníkov
mimoriadny význam. Kto sa aspoň občas
pridá k práci ostatných, môže ich výkony
ohodnotiť a naviac ich motivuje svojou
kompetenciou. Alebo nikto nedokáže
delegovať spolupracovníkov bez znalosti
procesu. Ďalším znakom podnikateľskej
kvalifikácie je dostatočná komunikatívnosť. V určení smeru a inovácií je dnes potrebné brať vážne poradenské a iné siete.
Správna miera vlastností je rozhodujúca
– podnikateľ musí byť operatívny aj strategický. Vedúca osobnosť v žiadnom prípade nesmie byť tej mienky ako ju vyjadril
istý manažér veľkého podniku:
„Kto sa sklonil, už stratil prehľad“!?
Z hore uvedeného je zrejmé, že tými
zásadnými podnikateľskými vlastnosťami
musí disponovať jedna osoba. Preto sa dá
povedať, že kto súčasne:
Vie kedy, ako, a ktoré prípravky majú
v redukovanom množstve optimálnu
účinnosť (napr. pesticídy alebo hnojivá)
Vie stanoviť najlepší termín a hĺbku
výsevu
Dokáže preskúšať funkčnosť senzora
na stroji
Vie kedy a ako predať napr. repku
Získava a interpretuje zmysluplné, ale
nie nadbytočné údaje z podniku
Má prirodzené ekonomické chápanie
Nosí v sebe zdravý podnikateľský nepokoj
Dokáže pružne viesť a motivovať spolupracovníkov
Vie sa presadiť proti obchodným partnerom
Vie ako úspešne vychádzať s úradmi,
bankami a prenajímateľmi
Má a používa sieť vlastných kontaktov.
Je všestranne talentovanou osobnosťou!
Ľudia s týmito vlastnosťami sú ojedinelí.
Nemôžeme ich uspokojiť iba platom.
Nechcú a nemali by chcieť sa
o svoj úspech deliť.
Hľadajú cestu k nezávislosti.
Šance a riziká
Výsledkom je, že podnikatelia s vyššie
uvedenými vlastnosťami si hľadajú svoju
formu samostatnosti. To znamená, že dávajú prednosť vlastnému podniku pred zamestnaneckým pomerom. Uprednostňujú
svoj individuálny rast a radšej preto v prospech vlastných šancí podstupujú vyššie
riziko. Vnímajú, že zhodnotenie financií vo
vlastnej úspešne vykonávanej produkcii
je vyššie, ako priemerné úročenie, napr.
kapitálových vkladov. Preto sa väčšinou na
žiadnych nepodieľajú.
Ako sa rodí správny podnikateľ
Správny odhad vlastných schopností dovoľuje takým vedúcim osobnostiam
rozpoznať, kedy je treba a je možné robiť
zmeny. Chápu konkurenciu nielen na širšom trhu, ale aj v susedovi, s ktorým súťažia o trhové faktory – väčšinou o poľnohospodársku pôdu. Tak je im skoro zrejmé,
že veľká hustota podnikateľov v regióne
spôsobuje rasť výrobných nákladov a toto
poznanie zväčšuje ich mobilitu.
Ako sa rodia podnikateľské vlastnosti? Deti v podnikoch úspešne vedených
ich zakladateľom zažívajú, že náruživé
a angažované hospodárenie smerujúce
k úspechu je pre podnikanie tou najnádenejšou základňou. Slabá je táto skúsenosť
v podnikoch vedených osobou mimo
okruh rodiny, v spoločnom alebo družstevnom vlastníctve. Problém nasledovníctva je tu dobre známy.
Záverom
Rovnako ako hospodárske zvraty, vedie aj technický pokrok k neustálej potrebe
zmien, vývoju a k novým podnikateľským
možnostiam. Pripojenie biologických,
technických a organizačných procesov do
jedného výrobného systému, ako je tomu
v poľnohospodárstve, predpokladá mimoriadne podnikateľské vlastnosti, ktorými
musí disponovať jediná osobnosť. Tieto
takzvané multitalenty nie je možné ľahko nájsť ani získať. V poľnohospodárstve
východných krajín EÚ sa im v súčasnosti
ponúkajú neobyčajné šance.
Deert Rieve, Dipl. Ing. agr.
Muuks, 3. marca 2007
(Deert Rieve je dlhodobo najziskovejším poľnohospodárom v Nemecku. Na agrárnej scéne
je uznávanou a rešpektovanou osobnosťou.)
Vylepšená výsevná pätka
TURBODISC
Od začiatku tohto roku používajú
všetky sejacie stroje Pronto vylepšené výsevné pätky TurboDisc. Ich konštrukčné úpravy priniesli zjednodušenie údržby a predĺženie životnosti.
Konštruktéri upravili bočné taniere tak,
aby ich bolo možné jednoducho vymeniť
z vonkajšej strany, bez demontáže ďalších
súčastí. Taniere majú stredové prelisy, ktorými zastrešujú náboj s ložiskami. Náboj
je tak nepriedušne uzatvorený a do jeho
útrob sa nedostane žiaden prach.
Výsledkom je výrazné predĺženie životnosti hlavných ložísk. Ložiská tak „prežijú“
niekoľko sád bočných tanierov. Druhým
vítaným efektom je rýchla a jednoduchá
výmena opotrebovaných tanierov, na ktorú stačí jediný kľúč.
Dodatočným efektom konštrukčných
úprav je robustnejšia stavba hlavných
nábojov. Tým získali väčšiu pevnostnú rezervu pre prácu v kamenistých pôdach.
Majitelia starších ročníkov sejacích strojov
Pronto poteší, že s budúcou výmenou tanierov a ložísk môžu taktiež prejsť na túto
novú konštrukciu.
Rozbor ukazuje bezchybné utesnenie
vnútorných častí pätky.
(1) Automatická karbidová škrabka;
(2) Bočný tanier s uzatváracím prelisom;
(3) Čelná clona;
(4) Teflónový prst Uniformer, ktorý
súčasne usádza zrno na sejbové lôžko.
16
ZOZNÁMTE SA
ZOZNÁMTE SA
Za každým vyrobeným strojom stoja
KONKRÉTNI ĽUDIA
Aj keď nový stroj opustí brány výrobného závodu, stále na sebe nesie
stopy ľudských rúk, ktoré ho postavili.
Každý človek, ktorý priložil ruku k dielu má svoju tvár. Poďme sa teda s ľuďmi, ktorí u nás zostavujú sejacie stroje,
zoznámiť bližšie.
Výrobu strojov Horsch tvoria ucelené skupiny osôb, ktoré v tímovej práci
zmontujú celý stroj od A po Z. Každý
člen skupiny má svoju špecializáciu,
každá skupina je vyškolená pre montáž
dvoch až troch typov strojov. V závode
Schwandorf pracujú štyri výrobné skupiny, v závode Ronneburg je ich osem.
To nám umožňuje veľmi rýchlo reagovať na meniaci sa dopyt po rôznych
strojoch z nášho sortimentu a tak dodržiavať krátke dodacie lehoty. Väčšina
strojov, ktoré sa u nás vyrobia, pozná už
dopredu svojho budúceho užívateľa.
Karl-Heinz Tschoritsch, predmontáž zásobníkov osiva / hnojiva a pneumatických rozvodov. Je totiž zo všetkých najvyšší. A tiež
vraj najšikovnejší na manipuláciu s drobnými súčiastkami. Druhý najskúsenejší chlap
v tíme – pre Horscha pracuje od marca 1997.
Hrá v skupine na gitaru.
Thomas Simonavicius, druhý člen predmontáže. Ostatní ho chvália, že sa stará o správnu náladu v skupine. Pre firmu Horsch pracuje od júla 2002. Podľa vlastných slov vie
ako jediný poriadne tancovať.
Josef Göth, predmontáž zásobníkov. Má korene v poľnohospodárstve, ostatní členovia
rodiny hospodária na rodinnej farme. Pre
značku pracuje od januára 2006. A po práci?
Na poli alebo v stajni.
Michael Huber, špecialista na montáž hydraulických okruhov. Rád robí zodpovednú
prácu, za ktorú ručí. Na každom hydraulickom spoji nájdete jeho značku. Pre Horscha
pracuje od júna 2005. Opravuje motorky
a sám na jednej jazdí.
Adam Bien, rámová montáž. Starostlivý
človek s neskutočnou trpezlivosťou. Členom
skupiny je od júna 2003. Mimo práce ho baví
modelárstvo.
Jan Schmid, hlavná montáž a skúšky hotového stroja. Skupinu doplnil iba v máji 2007,
a tak môže najobjektívnejšie preverovať
prácu ostatných. Veľmi zodpovedný a starostlivý technik telom aj dušou. Lyžiar a futbalista.
čení svojej operácie označí vybrané kľúčové miesta svojím osobným značkovačom, a tým ručí za správnosť montáže.
Možno sa s niektorým stretnete osobne
na vašom poli. Každý z nich totiž povinne ročne absolvuje dva týždne v servise
a spoločne s technikmi chodí na výjazdy priamo k užívateľom. Ohromne to
posilňuje osobnú zodpovednosť. Keď
teda budete od nás preberať svoj nový
stroj, všimnite si tiež malé značky ľudí,
ktorí ho zmontovali.
Je to odkaz: „Svoju prácu sme urobili dobre!“
Montážna skupina Pronto / Airseeder, výrobný závod Schwandorf. V tomto roku tento tím
vyrobil 416 strojov. Osem stálych členov sa delí do troch podskupín – predmontáž, rámová
montáž, hydraulika a pneumatika.
Isidor Dobler, tímový frontman. Počas stavby predáva hotové oddiely do rámovej
montáže. Neskôr vykonáva finálnu skúšku
hotového stroja. Pre značku Horsch pracuje
od januára 1991, je najskúsenejším členom
skupiny. V súkromí platí za vzorný typ – práca a rodina.
17
Axel Fischer zodpovedá za rámovú montáž.
Pre svoju riadnu telesnú váhu pracuje s najväčším pneumatickým uťahovákom v prvej
fáze montáže. Vyhovuje mu striedanie činností. Pre značku Horsch pracuje od mája
2002. Je fanúšikom Bayernu Mníchov.
Všetci členovia skupiny sú špičkovo
vyškolení. Na ich bezchybnosť myslíme
ale oveľa skôr. Už pri návrhu nového
stroja musí konštruktér dodržať zásady
jednoznačnej montáže. Všetky diely je
teda možné namontovať iba jedným
spôsobom. Každý pracovník po dokon-
18
Z HISTÓRIE – 1. ČASŤ
NA AKTUÁLNU TÉMU
Odborní poradcovia doporučujú
HORSCH Maschinen
OVERENÉ KROKY
Predovšetkým novým záujemcom
o technológiu Horsch chceme týmto
poskytnúť aktuálne informácie na tému
– ako úspešne zaviesť tento systém do
podniku, kde je zatiaľ hlavným postupom pri spracovaní pôdy orba. Na otázky odpovedali Ing. Jan Šabatka, CSc.
a Ing. Vratislav Malina.
Ktorým pestovateľom je možné hospodárenie bez orby odporúčiť?
Š: Pokiaľ sa poľnohospodár rozhodne
hospodáriť trvalo bez orby, musí si v prvom rade jasne stanoviť, čo od tohto kroku očakáva. Vynechanie orby umožňuje
obhospodarovať väčšiu výmeru v kratšom
čase, s nižším počtom pracovníkov a teda
aj nižšími nákladmi. Samozrejme pri dosiahnutí (najmenej!) súčasných výnosov. Okrem ľudského faktora nepoznám žiadne
iné objektívne dôvody, ktoré bránia zavedeniu technológie v podniku.
M: V súčasnej dobe môžeme bezorebný spôsob hospodárenia odporúčiť všetkým poľnohospodárom vo všetkých regiónoch a výrobných oblastiach. Ešte pred
niekoľkými rokmi panovali obavy, či je tento spôsob vhodný do všetkých pôdnych
a klimatických podmienok, ale dlhoročné
dobré skúsenosti našich užívateľov tieto
obavy vyvrátili a ukázali, že tento systém sa
môže uplatniť naozaj všade. Posledné skúsenosti potvrdzujú jeho vhodnosť dokonca aj u plodín ako sú repka, cukrová repa
a zemiaky. Orbu stačí nahradiť kvalitným
kyprením, ktorého hĺbku meníme podľa
stavu pôdy a podľa pestovanej plodiny.
Aké nároky kladie na podnik zavedenie hospodárenia bez orby?
Š: Chce to dôslednosť od založenia porastu až po jeho zber. Zle vykonaná operácia sa bude musieť ešte raz zopakovať, alebo bude nutné stroje na spracovanie pôdy
zahĺbiť viac, ako je nevyhnutne nutné. Pri
sejbe dôjde k zlému uloženiu osiva do
pôdy, čo zníži výnos, a to predsa nechceme. V každom prípade chyby stoja peniaze naviac. Naši zákazníci môžu potvrdiť,
že precíznosť im podnikanie zjednodušila.
Obsluhy strojov sú spokojné lebo keď sa za
seba obzrú, vidia krásne spracovaný pozemok.
M: Predovšetkým by si každý, kto
chce začať pôdu úspešne spracovávať
bez orby, mal uvedomiť, že je to celý sys-
19
tém jednotlivých operácií, ktoré na seba
nadväzujú. Spravidla si preto nestačí iba
zabezpečiť vhodné stroje, ale je potrebné vedieť, aké zmeny nastanú v správaní
pôdy, a predovšetkým slamy a ostatných
pozberových zvyškov. Dôležitá je dobrá
organizácia práce, ktorá začína už zberom
predplodiny, po ktorej nasleduje okamžitá a kvalitná podmietka. Významnú úlohu
hrá v celom systéme i využívanie glyfosátov, ktoré pomáhajú nielen od trvalých
burín, ale aj od výdrolu a ostatných burín.
Obmedzujú tiež prenos hubových chorôb
cez „zelený most“ a významne môžu potlačiť výskyt hrabošov a slimákov. Dobré
je mať všetky práce, ktoré súvisia so zberom, kyprením, sejbou a ochranou, výkonnostne mierne predimenzované, aby sme
stíhali agronomické termíny aj v nepriaznivých ročníkoch.
Akých chýb by sa začínajúci pestovateľ nemal dopustiť?
Š: Základom úspechu je dostatočná
výkonnosť strojov na spracovanie pôdy
vrátane silných traktorov. Pokiaľ chceme
udržať pôdu v dobrom štrukturálnom
stave, musíme ju spracovávať za optimálnych podmienok. Tieto podmienky závisia
od obsahu vody a ílovitých častíc v pôde.
Odhadujem, že na ťažkých pôdach to na
jeseň predstavuje päť až osem dní a na
ľahkých do tridsaťpäť dní. Ďalej je veľmi
dôležité pôdu spracovať tak, aby sa časť,
kedy je v optimálnom stave čo najviac
predĺžil. Začína to podmietkou a voľbou
jej hĺbky. Pôda nesmie príliš rýchlo vysychať a naopak v prípade zrážok musí byť
schopná vodu akumulovať. Nepomôže,
pokiaľ sa v podniku dve súpravy pluhov
a k nim potrebné množstvo kompaktorov
a sejacích strojov nahradí jednou súpravou na zakladanie porastov bez orby s rovnakou výkonnosťou. Budeme totiž nútení
rovnako ako predtým, spracovávať pôdu
aj za nevhodných podmienok.
M: Veľkou chybou by bolo novému
systému, pre ktorý sme sa rozhodli, neveriť. Naopak, pokiaľ verím a presvedčím
o jeho prednostiach aj svojich spolupracovníkov, dokážem ho rýchlejšie a kvalitnejšie uviesť do praxe. Medzi najčastejšie
chyby, s ktorými sa v praxi stretávame,
patrí nekvalitný zber, kedy nechávame vysoké strnisko, nekvalitne zberáme slamu,
alebo ju drtíme na dlhé časti a nevhodne
rozmetáme. Rovnako rozhodenie pliev
a úhrabkov musí byť čo najkvalitnejšie. Ďalšou chybou je zbytočné otáľanie
z následnou podmietkou. Tá by mala nasledovať ihneď „za kosou“ a „na koso“. Pri podmietke hrá dôležitú úlohu aj použité náradie a správna voľba pracovných orgánov.
Dostatočne tiež nevyužívame už spomenutú „chemickú podmietku“. Často pôdu
spracovávame opakovane do rovnakej
hĺbky, tým nám vznikajú utužené vrstvy,
ktoré neumožňujú kvalitný rozvoj koreňovej sústavy. Preto by sme mali v rámci
osevného postupu spracovávať pôdu diferencovane, podľa jednotlivých plodín
a podľa stavu pôdy. V neposlednom rade
sú častou chybou zbytočne vysoké výsevky a sejba do väčšej hĺbky ako vyhovuje
rastlinám.
Čo prinesie nová technológia, ak je
úspešne zavedená?
Š: Prvým viditeľným prínosom je urovnaný povrch poľa, čo umožňuje zberať
s nízkym strniskom, a to je podmienka na
prevedenie kvalitnej podmietky na optimálnu hĺbku. Na takomto poli je všetko
jednoduchšie, pozberové zvyšky sú dobre
zamiešané s pôdou, lepšie sa hospodári
s vodou v pôde. Nepotvrdili sa informácie,
že vynechanie orby sa prejaví na zaburinení polí, zvlášť trvalými burinami, ako je pýr.
Ani strach, že náklady na chémiu sú vyššie,
nemá racionálny základ. Keď porovnám
podniky s vysokou úrovňou výnosov, tak
v závislosti na použitej technológii nenachádzam rozdiely v nákladoch na pesticídy. Precíznosť pri spracovaní pôdy vedie
k zlepšeniu pôdnej štruktúry, a teda
k zvýšeniu výnosov pri porovnateľných
vstupoch. Táto technológia prináša jednoznačné úspory v pracovných nákladoch.
Poznám podniky, ktoré majú štyroch stálych traktoristov na 1 000 ha a všetky práce
zvládajú za optimálnych podmienok a bez
zbytočných stresov.
M: Na rozdiel od času pred 15 rokmi,
kedy u nás nebolo veľa skúseností s bezorbovým systémom, je zavádzanie systému
Horsch v dnešnej dobe bezproblémové.
Väčšina súčasných užívateľov si je vedomá
prínosov tohto systému, predovšetkým
v úspore času, pracovnej sily, nafty, nákladov na opravy a náhradné diely. Pri správnom využívaní systému Horsch môžete pri
nižších nákladoch vyrobiť viac kvalitnej
produkcie. To je tá správna cesta k profesionalite, prosperite a úspechu.
HISTÓRIA ZNAČKY
Zaklľadateľom firmy je pán Michael
Horsch, ktorý bol po dlhý čas aj hlavným návrhárom funkčných princípov
nových strojov. Pôvodom je z poľnohospodárskej rodiny zo šiestich súrodencov na farme Gut Sitzenhof v blízkosti bavorského Schwandorfu, kde
sa hospodári od roku 1967 bez orby.
Nedostatok vhodnej techniky pre alternatívne spôsoby spracovania pôdy
na trhu začiatkom 80. rokov priviedol
Michaela Horscha, popri práci na farme
a štúdiu, tiež k prestavbám a konštrukčným zmenám používaných strojov.
Prvým strojom postaveným Michaelom
Horschom, od základov podľa vlastnej konštrukcie, bola táto presná sejačka na kukuricu na ukladanie osiva pod fóliu. Krátko na to
ohlasuje M. Horsch svoj prvý patent – výsevnú lištu k sejbe naširoko pod prúd odrezávanej zeminy.
Spoločnosť Horsch Maschinen GmbH
je registrovaná od 1. 1. 1984. Hlavným
impulzom k jej založeniu bol predajný
úspech prvých strojov na sejbu do neoranej pôdy – sejacích exaktorov. Tieto stroje
potom počas nasledujúcich desať rokov
tvorili veľký podiel na obrate spoločnosti.
Vedľa týchto relatívne malozáberových
strojov prebiehal súbežne tiež vývoj veľkej
techniky. Spoločnosť bola vďaka tomu pripravená na otvorenie východných hraníc
a na potreby veľkoprevádzkového poľnohospodárstva.
Sejačky Horsch DSD 6 už v roku 1992 mali
dvojdiskové pätky s kopírovacím kolieskom.
Vďaka oddelenému zásobníkovému vozu
bolo možné medzi záves na zadnej časti
voza a sejačku vradiť aktívne rotačné brány
a stroj prevádzkovať aj v oranej pôde.
Po vstupe značky HORSCH na slovenský trh
v roku 1995 si sejacie exaktory SE získlali
mnoho priaznivcov aj vo veľkých prevádzkach. Predovšetkým hospodárom na problémových pôdach sa vďaka exaktorom
podarilo podstatne zlepšiť kvalitu sejby.
Dodnes je väčšina predaných strojov v prevádzke, a to prevažne pri obnove trvalých
trávnych porastov, alebo na sejbu v extrémne ťažkých pôdach.
Vývoj výkonnej techniky značka spočiatku sústredila na sejacie stroje. Ich konštrukcie používali diskové výsevné pätky
a o niečo neskôr výsevné radličky. Tieto
dva principiálne odlišné rady už značka
nikdy neopustila a ich vývoj a výroba pokračuje doteraz. Významným konštrukčným prvkom sejacej techniky Horsch na
začiatku 90. rokov bolo použitie oddeleného zásobníkového voza s vlastným podvozkom. To dovoľovalo niesť veľké objemy
osiva bez vplyvu na kvalitu práce samotnej
sejačky. Túto unikátnu myšlienku prevzali
ostatní výrobcovia, ako riešenie pre ďalšie
zväčšovanie pracovných záberov.
Vďaka tomu, že celá rozvetvená rodina
HORSCH trvalo prevádzkuje poľnohospodársku výrobu, technika tohto mena vždy
vychádzala z praktickej potreby. Každá
myšlienka je hneď overovaná v praxi. Od
roku 1991 hospodári skupina HORSCH
na veľkých výmerách vo východnom Nemecku a počnúc rokom 1999 tiež v Českej
republike.
Zakladateľ spoločnosti Michael Horsch vždy
bol a je neustále v priamom kontakte s výrobkami nesúcimi jeho meno. Dnes, rovnako
ako na tejto snímke z roku 1985.
20
Z HISTÓRIE – 2. ČASŤ
Z HISTÓRIE – 2. ČASŤ
História výroby kĺbového ťahača Horsch K 735 siaha až do roku 1993. Už takto
krátko po prevrate vstúpil Michael Horsch do jednania s ruským Kirovským závodom, výrobcom traktorov značky KIROVEC, dobre známych aj u nás. Veľký projekt
spoločného vstupu na západoeurópsky trh počítal so zásadnou modernizáciou
ťahačov v réžii značky Horsch.
ŠPECIÁLNE NOSIČE
Na využitie výkonového potenciálu TerraTracu pri aplikácii hnojovice bolo absolútne nevyhnutné zaistiť dopravu hnojovice
k poľu. TerraTrac používal zo začiatku rotačné piestové čerpadlá. Jeden dobre využitý
TT 352 bol schopný zvládnuť cez 100 m3
hnojovice za hodinu.
Dejiny výroby traktorov pod značkou HORSCH siahajú do roku 1984,
teda až k úplným začiatkom existencie
spoločnosti. Prvým vozidlom s vlastným motorom bol takzvaný TerraTrac.
Toto trojkolesové vozidlo slúžilo pri
ďalšom vývoji ako univerzálny ťahač
a nosič náradia a vyznačovalo sa unikátnymi vlastnosťami.
Vrcholom hnojovicovej rady TerraTrac bol
tento typ vybavený nerezovou nádržou
a dvojitým čerpadlom. K nasatiu nadstavby
s objemom 12 m3 bolo potrebné menej ako
90 sekúnd.
Už prvý TerraTrac TT220 používal axiálne
piestové hydromotory vo všetkých troch
kolesách. Tie umožňovali jeho prevádzku
aj v obrátenom smere, napríklad v podobe
samochodnej rezačky. TerraTrac mal neuveriteľne dobré manévrovacie schopnosti.
Bezkonkurenčné vlastnosti prejavoval TerraTrac pri aplikácii hnojovice. Vďaka trom
kolesám sa mohol pohybovať aj vo vyššom
poraste bez škôd, pretože v každej stope bežalo iba jediné koleso. Jeho merný tlak na
pôdu bol nižší, ako tlak ľudskej nohy. Využitie TerraTracu v hnojovicovom hospodárení
bolo také rozsiahle, že výrobca zaviedol
nový rad TT350, 351, 352 s motorom o výkone 350 až 400 koní. Dynamika pohybu týchto nosičov bola doslova fascinujúca, výkony
taktiež.
21
Tajomstvo nedosiahnuteľnej obratnosti
traktora TerraTrac spočívalo v patente Michaela Horscha. Unikátne riadenie jediným piestom dovoľovalo prednému kolesu
vytočenie 89° na každú stranu. Vďaka aktívnemu pohonu predného kolesa sa TerraTrac
otáčal prakticky na mieste.
TerraTrac TT280 P bol určený aj pre náročné
ťažné práce, ako napríklad orbu. Používal
hydromotor iba v prednom kolese, zadné
kolesá boli hnané mechanickou prevodovkou PowerShift.
Počas výroby špeciálnych traktorov
Horsch opustilo brány závodu cez 400
TerraTracov, z ktorých väčšina je aj naďalej
v prevádzke.
Prvá prestavba Kirovca na Horsch
K 735, tvorba konštrukčnej dokumentácie a schvaľovací proces prebehol
v roku 1993, po výstave Agritechnika
v tom istom roku, kde bol nový ťahač
prvýkrát predstavený verejnosti, bola
podpísaná oficiálna zmluva. Ruský výrobca mal podľa nej dodávať kompletné hnacie agregáty a podvozok. Úlohou spoločnosti Horsch bola inštalácia
novej ovládacej a pracovnej hydrauliky,
novej elektrickej inštalácie a elektroniky, novej kabíny, úprava podvozku, závesu a ďalej úpravy na palivovom systéme, vedúce k podstatnému zníženiu
spotreby paliva a k zvýšeniu výkonu.
Značka Horsch mala ďalej podľa
zmluvy zaisťovať predaj v EÚ a vybu-
dovať servisné zázemie. V úvodnej fáze
projektu bolo jednotlivo prestavaných
11 traktorov Kirovec typu 701 M1 na
model Horsch K 735. T toho desať ich
bolo predaných do poľnohospodárskych podnikov v Nemecku a v Anglicku, ktoré mali tiež overiť spoľahlivosť
konštrukčných úprav. Ukázalo sa napríklad, že pomocou moderného motormanagementu bolo možné znížiť spotrebu až o 30 %. Spolupráca s ruským
výrobcom bola ukončená v roku 1995.
22
V BUDÚCOM ČÍSLE
sa okrem iného dočítate:
Slovenskí užívatelia techniky HORSCH predstavia svoje postupy spracovania pôdy.
Zaujímať nás budú hlavne zložité pôdne
podmienky a tiež náročné predplodiny.
Kvalita sejby a voľba výsevkov dobre ukazujú úroveň poľnohospodárskeho podniku.
Moderné sejacie stroje nám umožňujú naviac zjednodušiť a zrýchliť prípravu pôdy.
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1, D-92421 Schwandorf
www.horsch.com
Zákaznická podpora na Slovensku
Ing. Ivan Kasala
0905 422 391
produktmanager
Ing. Jozef Pavlovič
0908 774 990
agrotechnológ
Ing. Adrian Berec
0905 877 675
vedúci servisu
Magazín HORSCH vydává
Ing. Jiřina Šírková
www.zemedelskykalendar.cz

Podobné dokumenty

Značkový magazin Michael Horsch O tých najlepších 25. výročie

Značkový magazin Michael Horsch O tých najlepších 25. výročie ešte na jednu oblasť, a to ochranu rastlín. Tu vidíme obrovský priestor na trhu, pretože moderné pestovateľské technológie sa skladajú z troch faktorov: spracovania pôdy, siatia a ochrany.“

Více

FYKOS, XXVIII. ročník, 6. číslo

FYKOS, XXVIII. ročník, 6. číslo Skutočné zrážky sú však vždy niekde medzi týmito dvoma extrémami. Nazývajú sa nedokonale pružné zrážky. Vtedy zároveň existuje nejaké trenie (pre ktoré neplatí ZZME), ale zároveň trenie nespôsobí p...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Pokud je telefon zapnutý elektromagnetické vlny ruší elektronický systému automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny: • Nepokládejte telefon na ovládací panel...

Více

elitmagazin2011

elitmagazin2011 ELIT magazínu. Je tu opět jaro a s ním související příprava vozů na začínající motoristickou sezonu. Tak jako každý rok v  tomto období i  letos se tomuto tématu budeme věnovat. Chceme navázat na v...

Více

Agritechnica 2013 4

Agritechnica 2013 4 Súbežne s technickým vývojom začala naša poľnohospodárska spoločnosť Schackenthal KG Sachsen – Anhalt používať presný sejací stroj z oblasti špeciálnych plodín taktiež pre siatie repky a predovšetk...

Více