Plakát

Komentáře

Transkript

Plakát
PROGRAM
PONDĚLÍ 6. KVĚTNA 2013
8.30–9.45
9.30
10.00
Registrace na FF UP, OLOMOUC (Křížkovského 10, AULA – přední trakt, 2. poschodí)
Pracovní setkání soutěžní poroty (celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda)
Slavnostní zahájení konference (AULA), úvodní přednáška:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK): 1. a 2. osoba préterita v dnešní češtině z hlediska jazykového značkování
11.30–13.00
Přestávka na oběd
13.00–18.00
Celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda (AULA) – 15 minut soutěžní příspěvek + diskuse (délka dle poroty)
+ referáty hlavní části konference (15 minut referát + 5 minut diskuse, na konci bloku diskuse souhrnná)
Zasedání poroty
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní lingvistické soutěže Student a věda (AULA)
18.00
18.15
Pozn.: referáty hlavní části konference (15 minut referát + 5 minut diskuse, na konci bloku diskuse souhrnná)
1. blok: 13.00-14.30
SEKCE A (aula)
Student a věda
FECKOVÁ Petra (FF ZČU)
Němčina jako jazyk sousedů
SEKCE B (K10 − zasedací místnost děkanátu)
Referáty hlavní části konference
Eliška Kleňhová + Veronika Ingolotová
KONEČNÁ Sabina (ÚJČ AV ČR)
Stav nářečí horského typu u nejstarší a nejmladší
generace
1
GLANCOVÁ Alžběta (FF UP)
Jazyková hybridita v díle Garyho Stheyngarta
KADLECOVÁ Anna (FF UP)
Analýza řízeného rozhovoru ve výzkumu dětské řeči
(Segmentace kompozita ve vztahu k jeho
pojmenovací struktuře a kontextovému zapojení
výpovědi)
KADLECOVÁ Gabriela (FF UP)
In-house and Freelance Translators in the European
Commission's Directorate-General for Translation: Is
There a Gap?
DISKUSE
14.30-15.00
KUŠNIERIKOVÁ Jarmila (UMB Banská Bystrica)
Poznámky k sémantike vtipu
DISKUSE
Přestávka
2. blok: 15:00-16:30
SEKCE A (aula)
Student a věda
KANICKÁ Eva (FF ZUČ)
Übersetzung der ausgewählten Kindergedichte
Překlad vybraných dětských básní
KOPTÍK Tomáš (FF UK)
Korpusová analýza adjektivních afixoidů v současné
němčině a jejich zpracování ve Velkém německočeském akademickém slovníku
MACHÁLKOVÁ Lucie (FF OU)
Přechylování? Ano,nebo ne?-Praxe českých
sportovních komentátorů
RAUSOVÁ Jana (FF OU)
Sociolektismy spojené s výrobou drog
DISKUSE
16.30–17.00
JAKUBCOVÁ Lucie (FF UK )
Úzus nebo individuální styl? Struktura kupních smluv
v purkrechtní knize města Rokytnice v Orlických
horách
VESELOVSKÁ Kateřina (UFAL MFF UK)
Postojová analýza ve forenzní lingvistice a stylometrii
SEKCE B (K10 − zasedací místnost děkanátu)
Referáty hlavní části konference
Zuzana Boturová + Jarmila Kušnieriková
FODOROVÁ Hana (UMB Banská Bystrica)
Koláž jako básnický prostriedok
KLEŇHOVÁ Eliška (ÚČJTK, FF UK )
Současné písňové texty sémiotická, stylistická a
jazyková charakteristika
KOLODZIEJ Agnieszka(Unywesitet Wroclawski)
Nazwy wlasne w aspektie sociolingvističnym
INGOLOTOVÁ Veronika (UMB Banská Bystrica)
Jazyk a řeč komiksu
DISKUSE
PŘESTÁVKA
3. BLOK: 17.00–18.30
2
SEKCE A (aula)
Student a věda
ŠEFČÍK Dominik (FF UK)
(Un)equivocalness of homonyms: what the co-text
can tell us about a word
ZETKOVÁ Martina (PdF UP)
Analýza jazykových prostředků v románu Petry
Hůlové Paměť mojí babičce
DISKUSE
SEKCE B (K10 − zasedací místnost děkanátu)
Referáty hlavní části konference
Kateřina Veselovská + Hana Fodorová
HOŘEJŠÍ Michal (ÚČJTK FF UK )
Mediální diskurz o Národním parku Šumava
DANIELOVÁ Kateřina (FF UP)
Vliv moderátorské profese na mediální interakci
POSPĚCHOVÁ Zuzana (FF UP)
Jazyková diverzita na ideologickém podkladě
KUBOVÁ Kateřina (FF UK )
Jazykový obraz subkultur napětí mezi
autobiografickým a mediálním
DISKUSE
ÚTERÝ 7. KVĚTNA 2013
8.30 Ranní káva
1. blok: 09.00–10.30
WORKSHOP A (uč. 11)
Mediální workshop
Zuzana Boturová + Ondřej Skácel
LALÍK Igor (UMB, Banská Bystrica)
Jazyk televíznej reklamy ako nástroj oslovenia
konkrétnej cieľovej skupiny percipientov
WORKSHOP B (MMU)
Diachronní workshop
Olga Navrátilová
KREISINGEROVÁ Hana (UJČ AV ČR)
Vliv Lupáčova Nového zákonu na znění českého
převodu Tabulí Mikuláše z Dráždan
SEKCE C (K10 − zasedací místnost děkanátu)
Referáty hlavní části konference
Kateřina Danielová + Michaela Paldrusová
STACHOŇOVÁ Hana (FF MU)
Indefinita kdokoliv a cokoliv v ČNK: sémantická
analýza kontextů
BOTUROVÁ Zuzana (FF UP)
Vyjadřování a komunikační strategie moderátorů
talk show napříč českou mediální scénou
SKÁCEL Ondřej (FF UP)
Jak na nás mluví počítač?
DITTMANN Robert (FF UK)
Novozákonní náboženská terminologie v českých
biblických překladech 16. st.
SVOBODOVÁ Andrea (ÚJČ AV ČR)
Znovu nalezený Lvovský sborník modliteb a legend
FOJTŮ Jitka (FF UP)
Na co nám je korpus při popisu paremiologie? (korpus
versus slovník)
MYKALAYENKA Aksana (FF UK)
Reprezentace ambivalentních jednotek v ČNK (na
materiálu homonymních příslovcí a předložek s
3
DUFEK Ondřej BENEŠ Martin (ÚJČ AV ČR)
Proces pronikání hovorových prostředků do
Událostí ČT
DISKUSE
10.30–11.00
PYTLÍKOVÁ Markéta (ÚJČ AV ČR)
Staročeský překlad „Jeronýmových výkladů
hebrejských jmen“ jako specifický zdroj lexikálních
jednotek
DISKUSE
místním významem)
RYSOVÁ Kateřina (MFF UK)
K anotaci aktuálního členění větného v korpusu
Prague English Dependency Treebank
DISKUSE
Přestávka
2. blok: 11.00–12.30
Referáty hlavní části konference (uč. 11)
Martina Rzehulková + Eva Slavíková
WORKSHOP B (MMU)
Diachronní workshop
Kateřina Voleková
JAMNÁ Bohuslava (FF UP)
Sémantika grécismů a latinismů ve staroslověnštině a
církevní slovanštině
KUBĚNOVÁ Jana (FF UP)
IX. homilie v Besědách Řehoře Velikého
SEKCE C (K10 − zasedací místnost děkanátu)
Referáty hlavní části konference
Jitka Fojtů + Kateřina Rysová
PALDRUSOVÁ Michaela (Ústav Českého národního
korpusu Praha)
Slovní druh číslovek prizmatem kontextové analýzy
KŘÍŽOVÁ Kateřina (FF UP)
České ekvivalenty nizozemských idiomatických
kompozit v paralelním korpusu InterCorp
BAČUVČIKOVÁ Petra (FF UP)
Funkční aspekty opakování v interakci
v polopřirozených dialogických textech
KUBÍČKOVÁ Jitka (ÚJOP UK )
Možnosti signální gramatiky v podprahových
úrovních češtiny pro cizince
GOLKOVÁ Dita (UHK )
Základní komunikační potřeby u heterogenní
skupiny studentů češtiny pro cizince
KRAMARIC Martina (Institut za hrvatski jezik i
PROKŠOVÁ Hana (ÚJČ AV ČR )
Strategie užívání předložek v psané češtině českých jezikoslovlje)
Analiza pogrešaka u starohrvatskome prijevodu
neslyšících
Zrcalo člověčaskago spasenja (1445.) sa staročeškoga
jezika
CHROMÁ Martina (FF UK)
BARNOVÁ Katarína (UMB Banská Bystrica)
Novozákonní biblické citáty v apokryfním
Slovensko-maďarský bilingvizmus v Lučenci?
Bartolomějově evangeliu
DISKUSE
DISKUSE
DISKUSE
12.30–14.00
Oběd
14.00–15.00 Plenární přednáška: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ): „Syntax mluvené češtiny a perspektivy jejího výzkumu" (posl. 18,
zadní trakt, 2. posch.)
15.00 –15.30 Přestávka
3. blok: 15.30–17.00
4
SEKCE A Referáty hlavní části konference (uč. 11)
SEKCE B (MMU)
Diachronní workshop
SEKCE C (K10 − zasedací místnost děkanátu)
Referáty hlavní části konference
Dita Golková + Katarína Barnová
Hana Kresingerová + Markéta Pytlíková
Jitka Kubíčková + Hana Prokšová
CHROMÝ Jan (FF UK )
Protetické v v pražské češtině
JANEČKA Martin (FF UP)
Znaková povaha gramatiky
JÍNOVÁ Pavlína (UČJTK FF UK)
Vzniková morfonologická alternace v GEN.PL
staročeských apelativ
ŠIMEK Štěpán (UJČ AV ČR)
Středněčeská slovesa s předponou roz(e)- v kontextu
slovotvorného vývoje
VOLEKOVÁ Kateřina (UJČ AV ČR)
JENČOVSKÁ Lucie (FF UK )
Neaktuálnost slovesného děje v latinsko-českých
Podobnosti a rozdíly v užití neurčitých tvarů
slovesných ve spisovné češtině a baltských jazycích slovnících 15. století
KLOUDOVÁ Martina (Ústav českého jazyka, FF MU)
Rodná jména v 18. století na příkladu farnosti Horní
Štěpanice v Krkonoších
DISKUSE
DISKUSE
RZEHULKOVÁ Martina (FF UP)
Komunikační kompetence dětí předškolního věku
JULÍNKOVÁ Radka (FF UP)
Hraje morfologie roli při
ukládání/vyvolání/organizaci položek v mentálním
lexikonu?
SLAVÍKOVÁ Eva (FF MU)
Přirozený a intenční bilingvismus ve 21. století
DISKUSE
19.00 Neformální posezení „v hospůdce“
STŘEDA 8. KVĚTNA 2013
8.30
Ranní káva
1. blok: 9.00–10.30
SEKCE A (uč. 11)
Referáty hlavní části konference
Radka Julínková + Martina Rysová
MALANOWSKA-STATKIEWICZ Marta (Uniwersytet
Opolski)
Primární substantiva jako základ pro prefixální
derivaci v češtině a polštině
BEREND Malgorzeta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu)
Właściwości fleksyjne podstaw czasownikowych a
WORKSHOP B (MMU)
Diachronní workshop
Pavlína Jínová
PREJZOVÁ Lucie, KOSEK Pavel (Ústav českého jazyka,
FF MU)
Auxiliár kondicionálu ve staré češtině
SEKCE C (K10 − zasedací místnost děkanátu)
Referáty hlavní části konference
Eva Slavíková + Lucie Bergerová
SVAŠKOVÁ Markéta (FF UP )
Výška člověka ve frazeologickém obrazu světa (na
materiálu češtiny, ruštiny a španělštiny)
NAVRÁTILOVÁ Olga (Ústav českého jazyka FF MU)
HANUDEĽOVÁ Nadjina (Centrum ukrajinistiki FF
Aspekty slovosledu posesivních zájmen ve staročeské Prešovskej Univerzity)
sbírce Olomoucké povídky
Соматична лексика в українських говорах
5
techniki derywacyjne
WAGIEL Marcin (FF UP )
Do Slavic languages have classifiers? Semantic
analysis of the Polish measure word para
MARCHALOVÁ Pavla
Infinitivní konstrukce v Tepelském rukopisu
Staročeského Pasionálu
VESELÝ Luboš (ÚJČ AV ČR )
Věřící (nejen) ve spojení se sponou být
ŠTEFKOVÁ Marta (ÚJČ AV ČR)
Protetické v- v odborných textech barokního období
Східної Словаччини
GAVUROVÁ Miroslava (Inštitút prekladateľstva a
tlmočníctva FF Prešovskej univerzity)
K viacslovným pomenovaniam a ich skratkám v
oblasti dopravy
KÚKOĽ Ondrej (UMB Banská Bystrica)
Nemecké logonymá a pragmatonymá v slovenčine
DISKUSE
DISKUSE
DISKUSE
10.30–11.00 Přestávka
2. blok: 11.00–12.30
SEKCE A (uč. 11)
Referáty hlavní části konference
Miroslava Gavurová + Markéta Svašková
SEKCE B (MMU)
Referáty hlavní části konference
Luboš Veselý + Marta Malanowska-Statkiewicz
SEKCE C (seminární pracovna bohemistiky)
Referáty hlavní části konference
Martin Janečka + Ondrej Kúkol
PLEŠKO Martin (FF UP )
Postavenie francúzštiny v jazykových zákonoch
vybraných frankofónnych krajín
GYORIOVÁ BAKOVÁ Eva (Jazykovedný ústav Ľudovíta ECLER Martyna (Universytet Opolski )
Štúra SAV )
Przekład i kultura. Kilka uwag o tłumaczeniu tekstów
Jedno mesto, dva národy alebo bikulturalizmus a
literackich z języka serbskiego na polski
bilingvizmus v Komárne
ROSSOWOVÁ Lucie (FF MU)
O rozdílnosti pojmů „verbální zdvořilost a
zmírňování“
MIKUŠIAK Marek (FF UK v Bratislavě)
Správa o stave jazykovej kultúry na Slovensku
ŘIHOŠKOVÁ Iva (FF UP )
Budoucnost galicijštiny
KOŽELOVÁ Adriána (Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity )
Analýza excerpovaného materiálu k podkladom
pre lexikografickú prácu (Slovník viacslovných
pomenovaní)
BARN0VÁ Oxana (FF UP)
Nové názvy sportů v současných ruských a českých
ženských časopisech
DISKUSE
RYSOVÁ Martina (FF UP)
Jazyková politika Indonésie a úskalí jazykového
zkoumání na území této země
DISKUSE
12.30
Slavnostní ukončení konference (MMU)
6
KRAEV Andrey (Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a
slavistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity)
Основные понятия в области миграции и
международной интеграции
(транслатологический аспект)
BERGEROVÁ Lucie (FF UP)
Funkce konstrukcí „předložka + infinitiv“ a jejich
překlad do češtiny
PETRÍK Daniel (Ústav románských studií FF UK )
Sociolingvistické faktory významu první volby u
vybraných mnohoznačných výrazů ve španělštině
DISKUSE

Podobné dokumenty

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jazykovědné sdružení

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jazykovědné sdružení Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Letenská 4 118 51 Praha 1 Předseda společnosti prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v ...

Více

První bulharský stát v historické paměti období

První bulharský stát v historické paměti období kilometrů a leží mezi nimi několik dalších států. Vysvětlení je třeba hledat v historii, především v období bulharského národního hnutí, kdy Francie pro Bulhary symbolizovala evropskou civilizaci a...

Více

Výpis 1-2015

Výpis 1-2015 Avízo : Rozpis polozek uvedenv soupisu prevodu Polednová Milena příspěvek na nemocnici

Více