DRAZEBNI VYHLASTU

Transkript

DRAZEBNI VYHLASTU
049E X 0016l /08-054
Usneseni
JUDr. Jana Fojtov6, soudni exekutorExekutorskehoriiadu Pelhiimov, Pelhiimov, PraZsk61156, PSa 393 01,
povdieny provedenim exekuce na zirkladE,usneseni Okresnfho soudu v Jihlavd ze dne 11.2.2008, dj. 2Nc
4848/2008-7, kterym byla naiizenaexekucepodle usnesenfOkresnfhosouduv Jihlavd C,i. 4C 33512003-18ze dne
8 . 1. 2 0 0 4v e v i c i
opr6vndndho
ieskoslovenski obchodni banka, a. s., IC:00001350, se sidlem Radlick6 3331150,Praha 5,
P Se l s 0 5 7
proti
povinnym
PSe 588 13,
l) Martin Lorenc.nar.L8.1973,bytem\d,irec(p.25,Zdirec,
bytemVyskytn6Ep.74,Vyskytnd,PSe 39405
2) BohdanaLorencovd,nar. 22.10.1971,
exekuceprodejemnemovitosti
rozhodlo provedeni
takto:
Soudni exekutorvyd6v6 k provedenidraZbytuto
DRAZEBNIVYHLASTU
I.
Touto lyhldSkou se stanovuje draZebni jednrinf. DraLba se konii dne 29. srpna 2012 v 15.00 hod. v s(dle
Exekutorskdhoriiadu Pelhiimov.Pelhiimov.PraZskdI156. PSe 393 01. Prezenceridastn(kridraZbybude prov6dEna
o d 1 4 . 3 0h o d . .
II.
PiedmdtemdraZbyjsou:
A)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
pozemek parcelnf
pozemek parcelnf
pozemek parcelni
pozemek parcelni
pozemek parcelnf
pozemek parcelni
iislo 2054 oznaieny jako pozemkovi parcela, orni prida,
ifslo 2070 oznaienj' jako pozemkovd parcela, ornf prida,
Uslo 721, pozemek ve zjednodu5en6evidenci, parcela privod Pozemkovf katastr,
ifslo 728, pozemek ve zjednodu5en6evidenci, parcela pfivod Pozemkovy katastr,
ifslo l40414,pozemek ve zjednodu5en6evidenci, parcela privod Pozemkovf katastr,
ifslo 1959, pozemek ve zjednodu5en6evidenci, parcela privod Pozemkovi katastr,
se vSemi jejich soud6stmi a piisluSenstvim, zapsanepro obec Vyskytnf, katastrrilni izemi Vyskytnd, na listu
vlastnictvi d. 33l u Katastr6lnfhoriiadu pro Vysodinu se sfdlem v Jihlav6, u KatastrdlnihopracoviStEv Pelhiimov6,
ve vyludnemvlastnictvfpovinnd Bohdany Lorencovd,naciondledle zdhlavitohoto usnesenf,
B)
7.
8.
g.
pozemekparcelnf ifslo 2091/15oznaienf jako pozemkovi parcela, trvali travni porost,
pozemekparcelnf Iisto 2091/16oznaienf jako pozemkovf parcela, trvalf travni porost,
pozemekparcelnf ifslo 2104/1,pozemekve zjednodulen6evidenci,parcela privod Pozemkovykatastr'
se vSemi jejich soud6stmi a piislu5enstvim, zapsane pro obec Vyskytnd, katastrdlni izemi Vyskytn6, na listu
vlastnicfvid. 331 u Katastr6lnfhoriiadu pro Vysodinuse sidlem v Jihlavd,u Katastrflnihopracovi5t€v Pelhtimovd,
ve vyludndmvlastnicfvfpovinndBohdanyLorencovd,naciondledle z6hlavftohotousneseni,
C)
10. pozemek parcelni iislo 2066 oznaienf jako pozemkovf parcela, lesni pozemek,
I l. pozemek parcelnf ifslo 2069 oznaienf jako pozemkovf parcela, lesni pozemek,
se vsemi jejich souddstmi a piislusenstvim, zapsanepro obec Vyskytn6, katastrdlnf izemi Vyskytn6, na listu
vlastnictvi d. 331 u Katastr6lnihoriiadu pro Vysodinu se sidlem v Jihlavd, u Katastr6lnihopracoviStdv Pelhiimovd,
ve vyludndmvlastnicfvi povinnd Bohdany Lorencovd,nacion6ledle zdhlavi tohoto usneseni,
Ve smyslug g odst. I pism. b) 2.8.35711992Sb.,ve zndni pozddjS(chzmdna doplfikfi,bude pfislu5ndmufinandnimu
fiadu hradit dairz pievodu nemovitostinabyvatel,tedy vydraZitelnemovitosti.
III.
EX
A) Vfslednf cena draZenychnemovitostije drina usnesenimsoudnfhoexekutoraze dne 21.4'2011, di. 049
Ki.
21
0.000'Iistkou
00 l 6 I /08-043,
EX
B) Vfslednf cena drai,enychnemovitostije dfna usnesenimsoudnihoexekutoraze dne 21-4.201I' d.j' 049
K
i
.
0 0 1 6 1 / 0 8 - 0 4 3i i.s t k o u 1 0 . 0 0 0 ' 049 E'X
C) Vfsledn6 cena draZenychnemovitostije tldna usnesenimsoudnihoexekutoraze dne 21.4.2011,di.
0016l108-043,iistkou 30.000,-Ki.
IV.
A) VfSe nejniZlfho podrinf se stanovuje ve ry5i dvou tietin qislednd ceny ifstkou ve vf5i 140.000'-Ki.
B) VfIe nejniZsfho podinf se stanovuje ve rySi dvou tietin vysledndceny iistkou ve vf5i 6.666'66 Ki.
C) VfIe nejniZ5iho podfnf se stanovuje ve vy5i dvou tietin vysledndceny iistkou ve vfSi 20.000,- Ki.
V.
A) VfSe jistoty se stanovuje na iistku ve vfSi 50.000'- KI'
B) VfSe jistoty se stanovuje na i:lstku ve vf5i 2.000'- Ki'
C) Vfbe jistoty se stanovuje na iistku ve vf5i 5.000'-KI'
exekutora
Zqemci o koupi draLene nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na ridet soudniho
vhotovosti do
n
e
b
o
s
y
m
b
o
l
:
0
0
1
6
1
0
8
,
v
a
r
i
a
b
i
l
n
i
b
a
n
k
y
,
3
.
S
.
,
K
o
m
e
r
d
n
f
u
v
e
d
e
n
y
dislo35-744gg402g710100
ptihlddnout
pokladny soudniho exekutora do zah6jeni draZebnihojedn6nf. K platbd na ridet soudniho exekutoralze
j e n t e h d y , b y l o - l ip i e d z a h f l e n i m d r a Z e b n f h o j e d n 6 n i z j i S t d n o , Z e n a t e n t o r i d e t t a k 6 d o 5 l a .
VI.
Pr6va a zirvadyspojene s nemovitosti nebyly zj iStdny.
VII.
Na nemovitostechnevdznouzivady, kterd prodejemv draZbdnezaniknou'
n6jem bytt a
Zfxady,kter6 prodejem v draZb6nezaniknou,jsou vdcn6 biemena,o nichZ to stanovfzvldStnfpiedpisy,
nad6le ($
zatEl'ovalai
nemovitost
aby
r,yZaduje,
spolednosti
zilem
nichZ
dalsi vdcn6 biemena a n6jemnf prila, u
2
o
.
s
.
i
.
)
.
3 3 6 ao d s t .
VIII.
ptfklepu. O pievzetf
VydraZitelje opr6vndnpievzit vydraZenounemovitostdnem n6sledujfcimpo vyddni usnesenio
nemovitostije rydraZitel povinen \yrozumdt soudnfhoexekutora($ 3361odst. I o.s-i.).
trydraLene
zaplatil-li nejvySS(
VydraZitelse stdvdvlaitnikem vydraaenenemovitosti,nabylo-li usnesenio piiklepu prdvni moci a
podfni bude
nejrrySSiho
k
zaplaceni
Lhfita
2
o.s.i.).
(g
odst.
3361
piiklepu
poddni,a to ke dni ryd6ni usnesenio
pifklepu.
o
pii
v
usnesenf
stanovena draZbd
IX.
jinym titulem uvedenymv ti
VEiitel, ktery m6 proti povinndmu pohledivku piiznanou rozhodnutim,smfrem nebo
ji
nejpozdEji do zahfieni
piihklsit
iizeni
do
mriZe
pr6vem,
zastavnim
pohledavku
zaji5tEnou
anebo
274 o.s.i.
rozhodnutim.smirem
jen
jestliZe
piizndny
mu byly
draZebniho jednini. Opr6vn6ny mriZesvd pohled6vkypiihl6sit,
($
odst. 1 o.s't.).
336f
exekuce
naiizenf
o
usneseni
nebojin;fm titulem uvedenymv $ 274 o.s.i. po prdvni moci
vdiitel povinndho
se
uspokojenf
jejfho
piislu5enstvi,
a
pohled6vky
iejihoL
v,.i5e
V pfihlaSce musf byt uvedena
dom6h6,jinak se k pfihl6scenepiihliZf. K piihl6Scemusi byt piipojeny listiny prokazujici,Le jde o "ymahatelnou
z6stavnimprfvem ((i 336f odst.2 o.s.i.).
pohled6vkunebo o pohled6vkuzajiStEnou
X.
Soudni exekutor vyryvnoprfvn[n6ho a vEiitele povinndho,kteii poZadujiuspokojenfsvych pohlediivekpii rozvrhu
podstafy,aby soudnfmu exekutorovi sdElili, zdai,hdali zaplacenf svych pohleddvek v hotovosti a upozorfiuji se,
i,e nepoL1dajf-li o zaplacenf svj'ch pohledfvek pied zah{jenim draZebnfho jedndni, mfiZe vydraZitel dluh
povinn6ho n,iii ni- pievzft. PFevzetimdluhu by nastoupilr,ydraZiteljako dluZnfk na mfsto povinndho,k demuZby
jako
se ner.yZadovalsouhlas vdiitele. V piipadE,,Le by pohledivka, do niZ nastoupil r,ydraZitelmisto povinn6ho
vridi
priivo
pak
zistavni
ptsobilo
by
dluZnfk, byla zajiStdna z6stavnim pr6vem k rrydraZenymnemovitostem,
vydraZiteli.
XI.
Soudni exekutor vyryvit kaZddho, kdo m6 pr6vo, kterd nepiipou5tf prodej vy5e uvedenych nemovitostf v t6to
draLbd,aby je uplatnil u soudu Zaloboupodle 5 267 o.s.i. a aby takovd uplatndni pritva (pod6nf Lalobyna vyloudenf
prod6vanychnemovitosti z exekuce) prok6zal nejpozddji pied zahitienimdraZebnihojednrinf soudnfmuexekutorovi,
a upozoriuje, Zejinak kjeho pr6vu nebudepii provedeniexekucepiihlfZeno.
XII.
jen
Soudni exekutor upozorfiuje osoby, kterd maji k draZen6nemovitosti piedkupnf pr6vo, Ze je mohou uplatnit
pii
sve
draZbd
uplatnit
hodld
kdo
zanik6.
Ten,
prfvo
pieclkupni
v draZbdjako draZiteld,a Ze uddlenim pfiklepu
jedndnf.
Soudni
pied
draZebniho
zahaienim
nejpozdEji
jej
prokdzat
exekutorovi
pr6vo,
musi
soudnfmu
piedkupnf
Lxekutorjestd pied zahitjenimvlastnidraLbyrozhodne,zdaje piedkupni priivo prokdz6no;proti tomuto usnesenfnenf
odvol6ni pifpustnd.
p o u i e n i:
proti tomutousnesenimohou podatodvol6nfjen oprdvndny,povinny,osoby,kteremaji k nemovitosti
piedkupni priivo, vecnd priivo nebo n6jemni prdvo, a to pouze proti III., IV. a V. vyroku tohoto
usnesen(,a to do l5-ti dnt ode dne dorudeni tohoto usnesenfke Krajsk6mu soudu v Brn6,
prostiednictv(msoudnihoexekutora.
Proti zblwajfcim vyroktm nenf odvol6nf pifpustn6.
V Pelhiimovddne 27.6.2012.
JUDr. JanaFojtovd
soudnf exekutor
Exekutorskdhoriiadu Pelhiimov
t i . q' "+ ' 7'> z
,ine.:1.i.--vw€Benc
r,trto dne --.---?.,.3r9--Zo a-
g?s?niil,^if
/

Podobné dokumenty