OPEL Agila

Transkript

OPEL Agila
OPEL Agila
POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*
Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu
s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu,
pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou
sofistikovanost, kompatibilitu s životním prostøedím
a hospodárnost.
Aby byl zachován jeho výkon, musí se v motoru používat pouze vysoce kvalitní
palivo splòující evropskou normu DIN EN 590 – EURO DIESEL. Viz kapitola
„Spotøeba paliva, palivo, èerpání paliva“.
Používání jiného paliva mùže negativnì ovlivnit funkènost vozidla a zpùsobit
ztrátu platnosti záruky!
Uživatelská pøíruèka
*Pro vznìtové motory
Údaje o Vašem vozidle
Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné.
Tyto informace získáte v èásti „Technické údaje“, na identifikaèním štítku a také v servisní knížce.
Palivo
Oznaèení
Motorový olej
Druh
Viskozita
Tlak vzduchu v pneumatikách
Rozmìr
pneumatiky
maximálnì 3 osoby
maximální zatížení
Letní pneumatiky
Vpøedu
Vzadu
Vpøedu
Vzadu
Zimní pneumatiky
Vpøedu
Vzadu
Vpøedu
Vzadu
Hmotnosti
Celková povolená hmotnost vozidla
–
Pohotovostní
hmotnost
=
Nakládání
Vaše Agila
Využívejte tento návod k obsluze:
Vyvinuté podle nejnovìjších poznatkù
automobilového výzkumu nabízí špièkovou
technologii a mimoøádný komfort.
z V èásti „V krátkosti“ najdete úvodní
pøehled.
z Obsah na zaèátku této uživatelské pøíruèky
a v jednotlivých kapitolách Vám usnadòuje
orientaci v pøíruèce.
z S pomocí rejstøíku najdete vše,
co potøebujete.
z Seznámíte se se všemi detaily technického
provedení.
z Zvýší se Vaše pohoda ve vozidle.
z Pomùže Vám suverénnì ovládat Vaše
vozidlo.
Vaše Combo je inteligentním spojením
techniky budoucnosti, pøesvìdèivé
bezpeènosti, ohleduplnosti k životnímu
prostøedí a hospodárnosti.
Nyní záleží už jen na Vás, zda budete se svým
vozidlem jezdit bezpeènì a zachováte tak
jeho bezvadné fungování. Tato uživatelská
pøíruèka Vám poskytne veškeré potøebné
informace.
Upozornìte své spolucestující na nebezpeèí
nehody a zranìní následkem nesprávného
používání vozidla.
Za jízdy vždy dodržujte platné národní
pøedpisy. Ty se mohou lišit od informací
v této uživatelské pøíruèce.
Uživatelská pøíruèka by mìla být vždy ve
vozidle: po ruce ve schránce v pøístrojové
desce.
Pøíruèka je uspoøádaná pøehlednì
a informace jsou uvádìny
v co nejsrozumitelnìjší formì.
Symboly znamenají:
6 Pokraèujte ve ètení na další stranì.
3 Hvìzdièka znamená: vybavení, které není
instalované na všech vozidlech (modelové
varianty, druhy motorù, modely specifické
pro jednu zemi, vybavení za pøíplatek,
originální náhradní díly
a pøíslušenství Opel).
9 Výstraha
Text s oznaèením 9 Výstraha poskytuje
informace ohlednì rizika nehody nebo
zranìní. Pokud nebudete dbát tìchto
doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo
ohrožení života.
V tomto smyslu informujte Vaše
spolucestující.
Žluté šipky na obrázcích Vás upozoròují
na odkazy nebo akci, kterou byste mìli
vykonat.
Èerné šipky na obrázcích Vás upozoròují
na další akci, kterou byste mìli vykonat nebo
znázoròují reakci.
Pøejeme Vám mnoho hodin potìšení z jízdy.
Váš tým Opel
Obsah
V krátkosti ...................................................... 2
Pøístroje ......................................................... 18
Klíèe, Dveøe, Kapota .................................... 28
Sedadla, interiér ........................................... 39
Bezpeènostní systémy ................................. 50
Osvìtlení ....................................................... 66
Okna,
støešní okno .............................................. 69
Klimatizace ................................................... 72
Rady pro jízdu .............................................. 82
Úspora paliva,
Ochrana životního prostøedí ................... 84
Spotøeba paliva,
palivo, èerpání paliva .............................. 86
Katalyzátor, výfukové plyny ....................... 88
Brzdy ............................................................. 92
Kola, pneumatiky ......................................... 96
Støešní nosièe,
tažení karavanu a pøívìsu ................... 102
Svépomoc ................................................... 106
Opel Service ................................................ 128
Údržba, inspekèní systém Opel ................ 130
Vehicle care ................................................ 140
Technické údaje ......................................... 144
Rejstøík ........................................................ 158
2
V krátkosti
V krátkosti
Èísla klíèù,
Kódová èísla
Sejmìte èíslo klíèe z klíèù.
Èíslo klíèe je uvedeno v dokladech k vozidlu
a v kartì vozidla (Car Pass) 3.
Ráfky z lehké slitiny 3: poznamenejte
si èíslo klíèe.
Elektronický imobilizér, informaèní systém 3:
èísla jsou uvedena v kartì vozidla (Car Pass).
Kartu vozidla a kartu autorádia
neponechávejte ve vozidle.
6 Další informace – strany 28, 29,
opìtovné uvedení vozidla do provozu
– strana 139.
Obrázek è.: 14088h.tif
Odemknutí vozidla a otevøení dveøí:
Otoète klíèem v zámku smìrem
k pøední èásti vozidla nebo
stisknìte tlaèítko c na dálkovém
ovladaèi 3,
zatáhnìte za kliku dveøí a otevøete
dveøe
Rádiový dálkový ovladaè 3: Jednou stisknìte
tlaèítko c - odemknou se pouze dveøe øidièe;
stisknìte tlaèítko c dvakrát - odemknou
se všechny dveøe.
Odemknutí dveøí zevnitø:
Vytáhnìte zamykací kolík nahoru.
6 Zámky dveøí – strana 30,
elektronický imobilizér – strana 29,
rádiové dálkové ovládání 3 – strana 31,
centrální zamykání 3 – strana 33,
systém zamykání s ochranou proti odcizení 3
– strana 33.
V krátkosti
Obrázek è.: 13471h.tif
Odemknutí a otevøení
zavazadlového prostoru:
Otoète klíèem ve smìru hodinových
ruèièek do vodorovné polohy a zpìt
do svislé polohy nebo dvakrát
stisknìte tlaèítko c na dálkovém
ovladaèi 3,
stisknìte tlaèítko a otevøete dveøe
zavazadlového prostoru
6 Mechanické odemykání – strana 30,
rádiové dálkové ovládání 3 – strana 31,
centrální zamykání 3 – strana 33,
dveøe zavazadlového prostoru – strana 30.
Obrázek è.: 13457h.tif
Nastavení pøedního sedadla:
Zatáhnìte rukojet’,
posuòte sedadlo,
uvolnìte rukojet’,
slyšitelnì nechejte zapadnou
sedadlo do své polohy
Nikdy neprovádìjte nastavení sedadla
za jízdy. Mohlo by se v odjištìné poloze
nekontrolovatelnì posunout, pokud je
zvednutá rukojet’.
6 Nastavení sedadla – strana 39,
úložný prostor pod sedadlem 3 – strana 46.
Obrázek è.: 13458h.tif
Nastavení opìradla pøedního
sedadla:
Otáèejte koleèkem
Sklon opìradla pøizpùsobte poloze sedu.
Pøi nastavování se neopírejte o opìradlo.
6 Nastavení sedadla – strana 39,
sklopení sedadla pøedního spolujezdce
– strana 42.
3
4
V krátkosti
Obrázek è.: 13459h.tif
Nastavení výšky 3 pøedního
sedadla:
Zatáhnìte za páèku na stranì
Zvednìte páèku a odlehèete sedadlo,
chcete-li je nastavit výš, nebo zatižte sedadlo
vahou tìla, chcete-li je nastavit níž.
Nikdy neprovádìjte nastavení sedadla
za jízdy. Mohlo by se v odjištìné poloze
nekontrolovatelnì posunout, pokud
je zvednutá rukojet’.
6
Nastavení sedadla – strana 39.
Obrázek è.: 15137h.tif
Nastavení výšky opìrek hlavy
pøedních sedadel:
Pro odjištìní pevnì uchopte opìrku,
trochu ji nakloòte dopøedu, nastavte
výšku a uvolnìte
6 nastavení
opìrky hlavy zadních sedadel – strana 40,
poloha opìrky hlavy – strana 39,
demontáž opìrky hlavy – strana 39.
Obrázek è.: 12246h.tif
Nastavení vnitøního zpìtného
zrcátka:
Natoète zrcátko do požadované
polohy
Pøeklopením páèky na spodní stranì zrcátka
mùžete v noci omezit možnost oslnìní.
V krátkosti
Obrázek è.: 12247h.tif
Nastavení vnìjších zpìtných
zrcátek:
Manuálnì - zatlaète na okraj
pøíslušného zrcátka;
Elektricky 3 - pomocí
ètyøpolohového spínaèe
ve dveøích øidièe
Ètyøpolohový spínaè 3: Posuòte kolébkový
spínaè doleva nebo doprava - ètyøpolohový
spínaè nastavuje pøíslušné zrcátko.
Vnìjší zrcátka je možno zasunout
(napø. pøi parkování v tìsných prostorách)
vyvinutím mírného tlaku na tìleso zrcátka.
Pøed rozjetím uveïte zrcátka do pùvodní
polohy.
6 Další informace – strana 65.
Obrázek è.: 13461h.tif
Obrázek è.: 15 678t.tif
Umístìní bezpeènostního pásu:
Bezpeènostní pás vytáhnìte plynule
z navíjeèe, veïte jej pøes rameno
a zapnìte do zámku
Uvolnìní blokace volantu:
Pro odemknutí zámku
lehce pootoète volantem
a otoète klíè do polohy 1
Pás nesmí být v žádném bodì pøekroucený.
Dolní èást pásu musí tìsnì pøiléhat na tìlo.
Opìradla pøedních sedadel nesmí být pøíliš
zaklonìna (doporuèený úhel náklonu
je pøibližnì 25°).
Polohy:
0 = Zapalování vypnuto
1 = Odemknuté øízení, zapalování vypnuto
2 = Zapnuté zapalování,
u vznìtového motoru: žhavení
3 = Startování
Chcete-li pás rozepnout, stisknìte èervené
tlaèítko na zámku pásu.
6 Bezpeènostní pásy – strany 50, 52,
systém airbagù 3 – strana 56,
poloha sedadla – strana 39.
6 Startování – strana 15,
elektronický imobilizér – strana 29.
Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky a zamknìte
volant – viz strana 16.
5
6
V krátkosti
V krátkosti
1
Strana
Vìtrací otvory pro odstranìní
námrazy z boèních oken .......................73
Strana
15 Informaèní systém 3 ............................. 26
nebo úložný prostor
2
Spínaè svìtel ....................................10, 66
3
Svìtla do mlhy 3....................................67
16 Popelník 3 ............................................. 49
nebo úložný prostor
4
Boèní vìtrací otvory ..............................73
5
Ukazatele smìru, svìtelná houkaèka,
potkávací svìtla, dálková
svìtla.................................................10, 11
18 Spínací skøíòka se zámkem
øízení skryto) ............................................ 5
6
Houkaèka ..............................................11
20 Pedál brzdy ........................................... 92
7
Pøístroje ...................................................18
21 Pedál spojky .......................................... 83
8
Stìraè èelního okna,
ostøikovaèe èelního okna,
ostøikovaè zadního okna 3 ...................12
22 Nastavení volantu 3.............................. 67
9
Støední vìtrací otvory ............................73
10 Výstražná svìtla ....................................11
11 Displej pro èas, datum,
venkovní teplota,
informaèní systém 3 .............................24
12 Systém topení a vìtrání,
klimatizace 3 ........................................72
13 Airbag pøedního spolujezdce 3............57
14 Schránka v palubní desce 3 ............... 47
17 Zapalovaè cigaret 3 ............................. 49
19 Pedál plynu ............................................ 82
23 Páka uvolnìní kapoty............................ 38
24 Zadní svìtlo do mlhy............................. 67
77
8
V krátkosti
Kontrolky
S Hladina motorového oleje 3:
viz strany 18, 132.
EPS
A
Elektronický posilovaè øízení 3:
viz strana 18.
Elektronika motoru,
imobilizér,
porucha
viz strany 19, 29, 90.
Z
Výfukové emise:
viz strany 19, 90.
O
Ukazatele smìru:
viz strana 19.
C
Dálková svìtla:
viz strany 10, 19, 66.
!
Žhavení 3:
viz strana 19.
u
Protiblokovací systém brzd 3:
viz strana 94.
Osvìtlení
Spínaè svìtel,
polohy pákového pøepínaèe:
viz strana 66,
R
Brzdová soustava:
viz strany 20, 136.
p
Alternátor:
viz strana 20.
I
Tlak motorového oleje:
viz strana 21.
0
Osvìtlení interiéru:
viz strana 68.
Y
Hladina paliva:
viz strany 21, 23, 87.
>
Svìtla do mlhy 3:
viz strana 67.
v
Airbagy 3,
pøedpínaèe bezpeènostních pásù:
viz strany 51, 60.
r
Zadní svìtlo do mlhy:
viz strana 67.
7
8
Svìtla vypnutá,
9
Potkávací svìtla, dálková svìtla,
C
O
Obrysová svìtla,
Dálková svìtla:
viz strany 10, 19, 66.
Ukazatele smìru:
viz strana 19.
?
Nastavení sklonu svìtlometù 3:
viz strana 67.
¨
Výstražná svìtla:
viz strana 11.
V krátkosti
Klimatizace
x
Proudìní vzduchu:
Stìraèe èelního okna
Polohy pákového pøepínaèe:
viz strana 12,
viz strana 75.
Distribuce vzduchu:
viz strana 75,
K
J
V
M
do oblasti nohou,
na èelní okno, okna pøedních dveøí
a do oblasti nohou,
na èelní okno a okna pøedních dveøí,
do oblasti hlavy nad nastavitelnými
vìtracími otvory,
L
do oblasti hlavy nad nastavitelnými
vìtracími otvory a do oblasti nohou.
Ü
Vyhøívání zadního okna:
viz strana 74.
4
Systém recirkulace vzduchu:
viz strana 74.
5
Sání vzduchu zvenku:
viz strana 74.
n
Klimatizace 3:
viz strana 78.
§
$
%
&
ovládáním 3
zamykání – viz strana 33.
Vypnuto,
Stìraèe pracují v režimu cyklovaèe,
c
Centrální zamykání s dálkovým
ovládáním 3
odemykání – viz strana 33.
m
Spínaè centrálního zamykání 3:
viz strana 34.
j
Houkaèka,
viz strana 11.
Pomalu,
Stìraèe pracují rychle
Datum, èas, informaèní displej,
informaèní systém
Trojfunkèní informaèní displej 3:
viz strana 24,
Ö
;
Rùzné
e
Centrální zamykání s dálkovým
Tlaèítko pro zapnutí data a èasu
Tlaèítko pro nastavení data a èasu
9
10
V krátkosti
Obrázek è.: 13462h.tif
Spínaè svìtel:
7
= Svìtla zhasnutá
8
= Obrysová svìtla
9
= Potkávací svìtla nebo
dálková svìtla
Zatáhnutí 0 = Osvìtlení interiéru
Stisknutí > = Svìtla do mlhy 3
Stisknìte r = Zadní svìtlo do mlhy
6 Další informace – strana 66,
upozornìní na rozsvícená svìtla – strana 16,
nastavení sklonu svìtlometù 3 – strana 67,
svìtla pro jízdu ve dne 3 – strana 66.
Obrázek è.: 14052h.tif
Spínaè tlumených a dálkových
svìtel:
Dálková svìtla = Zatlaète páèku
smìrem od
volantu
Tlumená svìtla = Pøitáhnìte
pákový pøepínaè
k volantu
Modrá kontrolka C svítí, když svítí dálková
svìtla.
Obrázek è.: 14053h.tif
Svìtelná houkaèka:
Pøitáhnìte pákový pøepínaè volantu
V krátkosti
Obrázek è.: 14054h.tif
Ovládání ukazatelù smìru:
Pákový pøepínaè ve støedové poloze
Pravé ukazatele
smìru
= Nahoru
Levé ukazatele
smìru
= Dolù
Pøi zpìtném otoèení volantu se páèka
automaticky vrátí do výchozí polohy. K tomu
však nedojde pøi mírné zmìnì smìru, napø. pøi
zmìnì jízdního pruhu.
Pøi zmìnì jízdního pruhu posuòte pákový
pøepínaè smìrem k prvnímu dorazu.
Po uvolnìní se pákový pøepínaè vrátí
do pùvodní polohy.
Obrázek è.: 11130H.tif
Výstražná svìtla:
Zapnuto
= Stisknìte ¨
Svìtla
zhasnutá
= Stisknìte ¨ znovu
Po stisknutí spínaèe bliká kontrolka ve spínaèi
zároveò s kontrolkami ukazatelù smìru
na pøístrojové desce.
Obrázek è.: 15140h.tif
Ovládání houkaèky:
Stisknìte j
6 Systém airbagù 3 – strana 57.
11
12
V krátkosti
Obrázek è.: 14055h.tif
Stìraèe èelního okna:
Posuòte pákový pøepínaè nahoru
§ =
Vypnuto
$ =
Èasované stírání
% =
& =
Pomalý chod
Rychlý chod
Obrázek è.: 14056h.tif
Ovládání ostøikovaèe èelního okna:
Pøitáhnìte pákový pøepínaè smìrem
k volantu
Stìraèe provedou nìkolik cyklù.
6 Další informace – strana 137.
Obrázek è.: 14057h.tif
Ovládání stìraèe a ostøikovaèe
zadního okna:
Zapnutí
stìraèe
= Zatlaète páèku
smìrem od volantu
Vypnutí
stìraèe
= Pøitáhnìte pákový
pøepínaè k volantu
Ostøikovaè = Zatlaète páèku
dopøedu a podržte ji
6 Další informace – strana 137.
V krátkosti
Obrázek è.: 11461H.tif
Odmlžení nebo rozmrazení oken:
Otoèný ovládací prvek topení
a ventilátoru otoète doprava,
nastavte distribuci vzduchu na V
Pokud chcete zapnout klimatizaci 3,
vytáhnìte ovládací prvek nastavení
teploty n
Boèní vìtrací otvory podle potøeby otevøete
a nastavte na okna dveøí.
6 Klimatizace – viz strana 72,
klimatizace 3 – strana 78.
Obrázek è.: 11125H.tif
Vyhøívání zadního okna:
Zapnuto
= Vytáhnìte spínaè
ventilátoru Ü
Svìtla
= Stisknìte regulátor
zhasnutá
ventilátoru Ü
Vyhøívání vypnìte, jakmile budete mít
bezproblémový zadní výhled.
6 Další informace – strana 74.
13
14
V krátkosti
Pøed odjezdem zkontrolujte:
z Tlak vzduchu v pneumatikách a jejich stav
– viz strany 98, 152.
z Hladinu motorového oleje a hladinu
provozních kapalin v motorovém prostoru
– viz strany 131 až 137.
z Všechna okna, zrcátka a vnìjší osvìtlení
vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou zakryta
neèistotami, snìhem a ledem a zda
správnì fungují.
Obrázek è.: 15141h.tif
Obrázek è.: 16178h.tif
Mechanická pøevodovka
Výfukové plyny jsou jedovaté
Zaøazení zpáteèky na vozidlech
s uvolòovacím kroužkem na øadicí páce: øaïte
pouze ve stojícím vozidle, sešlápnìte pedál
spojky a po uplynutí 3 sekund zvednìte
kroužek na øadicí páce a zaøaïte zpáteèku
smìrem doleva.
Výfukové plyny obsahují vysoce jedovatý oxid
uhlíku, který je bez barvy a bez zápachu.
Zaøazení zpáteèky na vozidlech bez
uvolòovacího kroužku na øadicí páce: øaïte
pouze ve stojícím vozidle, sešlápnìte pedál
spojky a po uplynutí 3 sekund zvednìte
kroužek na øadicí páce a zaøaïte zpáteèku
smìrem doprava.
Pokud se Vám zpáteèku nepodaøí zaøadit,
zaøaïte neutrál, uvolnìte pedál spojky
a znovu ji vyšlápnìte; potom zkuste zpáteèku
zaøadit znovu.
Proto nikdy nevdechujte výfukové plyny, nikdy
nenechávejte motor bìžet v uzavøeném
prostoru.
Vyhnìte se jízdì s otevøenými dveømi
zavazadlového prostoru. Jinak mohou
výfukové plyny pronikat do interiéru vozidla.
z Neumíst’ujte žádné pøedmìty na palubní
desku ani do oblasti, do které se plní
airbagy ani na vnitøní kryt zavazadlového
prostoru.
z Správné nastavení sedadel, bezpeènostních
pásù a zrcátek.
z Zda fungují brzdy.
V krátkosti
Výstražné bzuèáky
Pokud vozidlo stojí a dveøe øidièe jsou
otevøené:
z když je klíè ve spínací skøíòce 3
z když svítí parkovací nebo potkávací
svìtla 3.
Obrázek è.: 15 582a.tif
Startování motoru:
Sešlápnìte pedál spojky
a brzdový pedál,
nepøidávejte plyn,
zážehový motor: klíè do 3;
vznìtový motor: klíè do 2,
jakmile kontrolka ! zhasne1),
klíè do 3;
uvolnìte klíè, jakmile je motor
v chodu
Pøed opìtovným startováním nebo vypnutím
motoru otoète klíèem zpìt do 0.
Pro zapnutí zapalování otoète klíèem jen do 2.
6 Elektronický imobilizér – strana 29,
další informace – strana 106.
1)
Žhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní
teplotì.
Obrázek è.: 13463h.tif
Odbrzdìní parkovací brzdy:
Mírnì nadzvednìte páku,
stisknìte uvolòovací tlaèítko,
páku vrat’te do vodorovné polohy
A nyní: „Št’astnou cestu!“
Jezdìte opatrnì, úspornì a vždy mìjte
na pamìti ohled k životnímu prostøedí.
Pøi jízdì se nièím nerozptylujte.
15
16
V krátkosti
Pøi parkování:
z Vždy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu.
Pøi parkování ve svahu co nejpevnìji.
z Zaøaïte první pøevodový stupeò nebo
zpáteèku.
z Zavøete okna a støešní okno 3.
z Otoète volantem, až se zamkne
(ochrana proti odcizení).
z I když je vypnutý motor, mùže zaèít
pracovat ventilátor chladièe.
Obrázek è.: 15143h.tif
Parkování vozidla:
Zabrzdìte parkovací brzdu
co nejpevnìji,
vypnìte motor,
vyjmìte klíè ze spínací skøíòky,
zamknìte øízení,
zamknìte vozidlo
Pro zamknutí otoète klíèem v zámku
smìrem k zádi vozidla nebo stisknìte
tlaèítko e na dálkovém ovládání. Pro
aktivování systému zamykání s ochranou
proti odcizení 3 dvakrát otoète klíèem
smìrem k zádi vozidla nebo stisknìte
tlaèítko e na dálkovém ovládání.
6Další informace – strany 29, 82,
rádiové dálkové ovládání 3 – strana 31,
centrální zamykání 3 – strana 33,
dlouhodobé odstavení vozidla
z provozu – strana 139.
z Neparkujte s vozidlem na snadno
zápalném povrchu, protože výfukový
systém je velmi horký a mohlo by dojít
ke vznícení.
Servis,
Údržba
Obrázek è.: 15218H.Tif
Doporuèujeme Vám svìøit veškeré práce
Vašemu Opel partnerovi, který zajistí vhodnou
údržbu v souladu s pokyny výrobce.
6 Opel Servis – strana 128,
displej servisního intervalu – strana 130.
V krátkosti
Originální náhradní díly Opel
a pøíslušenství
Doporuèujeme Vám používat „Originální
náhradní díly a pøíslušenství Opel“ a díly
pro úpravu vozidla, urèené výslovnì pro Vaše
vozidlo. Tyto díly prošly speciálními testy
ovìøujícími jejich spolehlivost, bezpeènost
a vhodnost pro vozidla Opel. Jiné výrobky,
které se vyskytují na trhu, nemohou být firmou
Opel monitorovány ani schvalovány - i když
byly úøednì schváleny pro použití
na motorových vozidlech.
17
„Originální náhradní díly a pøíslušenství Opel“
schválené spoleèností Opel mùžete získat
u svého Opel partnera, který vám také mùže
poskytnout odborné informace o pøípustných
technických zmìnách a zajistit správnou
instalaci.
Toto byly v krátkosti nejdùležitìjší
informace pro Vaši první jízdu
s vozidlem Agila.
9 Výstraha
Zbývající kapitoly uživatelské
pøíruèky obsahují dùležité
informace o provozu, bezpeènosti
a údržbì a úplný rejstøík.
Provádìjte pravidelné kontroly, doporuèené
v jednotlivých kapitolách této Pøíruèky
pro majitele.
Dbejte na to, aby byly na Vašem vozidle
provádìny všechny servisní úkony dle plánu
údržby uvedeném v servisní knížce.
Doporuèujeme Vám, abyste svìøili
tyto práce Vašemu Opel partnerovi.
Jakoukoli závadu nechte neprodlenì
odstranit! Obrat’te se na servis.
Doporuèujeme autorizovaný servis Opel.
V pøípadì potøeby pøerušte cestu.
6 Údržba – strana 130.
18
Pøístroje
Pøístroje
Obrázek è.: 15216h.tif
Kontrolky...................................................
Zobrazení pøístrojù...................................
Informaèní displej 3 .................................
Pøíjem rádia 3...........................................
Informaèní systém 3 ................................
Mobilní telefony a vysílaèky 3.................
18
22
24
26
26
26
Kontrolky
Zde uvedené kontrolky nemusí být ve všech
vozidlech. Tento popis platí pro všechny
verze pøístrojových desek.
S
Hladina motorového oleje 3
Hladina motorového oleje je kontrolována
automaticky.
EPS1)
Obrázek è.:
Elektrický posilovaè øízení 3
Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund pøi
zapnutí zapalování. Pokud se kontrolka
rozsvítí za jízdy, znamená to poruchu. Mùžete
pokraèovat v jízdì. Pro otoèení volantem
musíte vyvinout mnohem vìtší sílu. Obrat’te
se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
Svítí: Pøíliš nízká hladina motorového oleje.
Zkontrolujte hladinu oleje a je-li to nezbytné,
olej doplòte. Viz strana 132.
1)
EPS = Electronic Power Steering - elektronický
posilovaè øízení.
Pøístroje
O
Ukazatele smìru
Když jsou zapnuté ukazatele smìru, bliká
pøíslušná kontrolka. Rychlé blikání: došlo
k pøepálení žárovky ukazatelù smìru.
Výmìna žárovky – viz strana 122.
Obì kontrolky blikají, když jsou
zapnutá výstražná svìtla.
C
Dálková svìtla
Kontrolka svítí, když svítí dálková svìtla
a když používáte svìtelnou houkaèku
– viz strana 10.
A
Obrázek è.: 15217h.tif
Elektronika motoru, imobilizér
Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund
pøi zapnutí zapalování.
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Porucha elektronického systému motoru.
Elektronický systém se pøepne do nouzového
režimu. Mùže dojít ke zvýšení spotøeby paliva
a snížení výkonu – viz strana 90. Obrat’te
se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
Pokud kontrolka bliká, když je zapnuté
zapalování:
Porucha elektronického systému imobilizéru;
motor nelze nastartovat – viz strana 29.
Z
Obrázek è.:
Emise výfukových plynù
Rozsvítí se pøi zapnutí zapalování.
Zhasne krátce po nastartování motoru.
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Porucha v systému øízení emisí. Mohou být
pøekroèeny limity obsahu škodlivin. Obrat’te se
na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
Pokud tato kontrolka za chodu motoru bliká:
Jde o poruchu takového charakteru, že mùže
dojít k poškození katalyzátoru – viz strana 90.
Obrat’te se okamžitì na servis. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera.
!
Žhavení 3
Kontrolka svítí bìhem žhavení.
Žhavení se zapne pouze pøi nízké
venkovní teplotì.
u
Protiblokovací systém brzd (ABS) 3
viz strana 94.
19
20
Pøístroje
p
Alternátor
Rozsvítí se pøi zapnutí zapalování.
Zhasne krátce po nastartování motoru.
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Zastavte vozidlo a vypnìte motor.
Akumulátor se nedobíjí. Mùže dojít k pøerušení
chlazení motoru. Obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
R
Obrázek è.: 15216h.tif
Brzdová soustava
Kontrolka svítí pøi zapnutém zapalování,
když je zabrzdìna parkovací brzda nebo
je pøíliš nízká hladina brzdové kapaliny.
Další informace – viz strana 136.
9 Výstraha
Svítí-li, když není zabrzdìna parkovací
brzda: Zastavte vozidlo; ihned pøerušte
jízdu. Obrat’te se na servis. Doporuèujeme
Vašeho Opel partnera.
Obrázek è.:
9 Výstraha
Svítí zároveò s kontrolkou protiblokovacího
systému brzd u: brzdná síla na zadní kola
není regulována. Vozidlo se mùže bìhem
brzdìní stáèet. Obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
Pøístroje
21
9 Výstraha
Pokud motor nebìží, budete muset pøi
brzdìní a øízení vyvinout mnohem vìtší sílu.
Nevytahujte klíè ze spínací skøínky, dokud
vozidlo zcela nestojí, jinak mùže dojít
k zamknutí øízení.
Obrat’te se na servis. Doporuèujeme Vám,
abyste se obrátili na Vašeho Opel partnera.
Y
I
Obrázek è.: 15217h.tif
Tlak motorového oleje
Rozsvítí se pøi zapnutí zapalování. Zhasne
krátce po nastartování motoru.
Obrázek è.:
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Mùže dojít k pøerušení mazání motoru.
Mùže dojít k poškození motoru a/nebo
zablokování pohánìných kol:
1. Sešlápnìte pedál spojky.
2. Uvedte pøevodovku do neutrálu
3. Co nejdøíve bezpeènì opust’te proud
vozidel, abyste nebránili jejich pohybu.
4. Vypnìte zapalování.
Hladina paliva 3
Svítí: Nízká hladina paliva. V nádrži zbývá
rezervní množství paliva.
Bliká: palivová nádrž je zcela prázdná,
okamžitì doplòte palivo.
Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit!
Nepravidelná dodávka paliva mùže zpùsobit
pøehøátí katalyzátoru – viz strana 88.
Vznìtové motory: Pokud jste zcela vyjeli
nádrž, je nutné provést proces pro
odvzdušnìní palivové soustavy podle instrukcí
na stranì 106.
v
Airbagy 3,
pøedpínaèe bezpeènostních pásù
– viz strany 51, 57.
22
Pøístroje
Obrázek è.: 12941h.tif
Zobrazení pøístrojù
Otáèkomìr 3
Ukazuje otáèky motoru.
Varovná zóna: maximální povolené otáèky
motoru jsou pøekroèeny; hrozí poškození
motoru.
Rychlomìr1)
Ukazuje rychlost vozidla.
Poèítadlo kilometrù
Mùžete pøepínat mezi celkovým poèítadlem
kilometrù a dílèím poèítadlem kilometrù
A nebo B.
Celkové poèítadlo kilometrù
Když je zapnuté zapalování, objeví se
na displeji poèet celkem ujetých kilometrù
– na displeji se objeví ODO1).
Obrázek è.: 11141H.tif
Denní poèítadlo kilometrù
Mùžete pøepínat mezi celkovým poèítadlem
kilometrù (ODO) a dílèím poèítadlem
kilometrù A (TRIP A) nebo dílèím poèítadlem
kilometrù B (TRIP B). Pøepínejte krátkým
stisknutím nulovacího tlaèítka mezi tìmito
tøemi možnostmi.
Chcete-li dílèí poèítadlo kilometrù A nebo B
vynulovat, stisknìte a držte nulovací tlaèítko
po dobu asi 2 sekundy.
Displej servisního intervalu – viz strana 130.
1)
ODO = Odometer (Celkové poèítadlo kilometrù).
Pøístroje
23
Z fyzikálních dùvodù ukazuje teplomìr teplotu
chladicí kapaliny motoru pouze tehdy, když
je správná hladina chladicí kapaliny.
Za chodu motoru je soustava pod tlakem.
Teplota mùže krátkodobì vystoupit
nad 100 °C.
Obrázek è.: 13465h.tif
Teplomìr chladicí kapaliny
Ruèièka ve spodní
èásti
= Motor ještì nedosáhl
provozní teploty
Ruèièka ve støední
èásti
Ruèièka v horní
(varovné) èásti
= Normální provozní
teplota
Obrázek è.: 13466h.tif
Palivomìr
Ruèièka v levé
zónì nebo Y svítí
Ruèièka v èervené
varovné zónì
nebo bliká Y
= Rezerva paliva
= Okamžitì doplòte
palivo – viz strana 87.
Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit!
= Teplota je pøíliš
vysoká:
Zastavte vozidlo
a vypnìte motor.
Hrozí poškození
motoru, ihned
zkontrolujte hladinu
chladicí kapaliny
– viz strana 134.
Vznìtové motory: Pokud jste zcela vyjeli
nádrž, je nutné provést proces pro
odvzdušnìní palivové soustavy podle instrukcí
na stranì 106.
Podle množství paliva, které zùstalo
v palivové nádrži mùže být naèerpané
množství paliva menší, než je udávaný
objem palivové nádrže.
24
Pøístroje
Nastavení data a seøízení hodin
Datum a èas mùžete nastavit ruènì nebo
automaticky prostøednictvím signálu RDS1) 3.
12:01 17 ,0°C
FM 3 90,6 MHz
REG
AS
RDS
TP
Nìkteré vysílaèe RDS nevysílají správné
èasové signály. Pokud se èasto zobrazuje
nesprávný èas, deaktivujte automatickou
synchronizaci èasu 3 a nastavte èas ruènì.
8:56
5 ,5°C
07.04.2004
Automatické nastavení je na displeji
indikováno symbolem Ö.
Obrázek è.: 17913s.tif
Obrázek è.: 17914s.tif
Informaèní displej 3
Ruèní nastavení
Vypnutý informaèní systém.
Stisknìte Ö a ; vedle displeje následovnì:
Trojfunkèní informaèní displej
Displej pro hodiny, venkovní teplotu
a datum/informaèní systém, je-li zapnutý.
Stisknìte Ö po dobu pøibližnì 2 sekund:
Bliká den
;: Nastavte den
Je-li zapalování vypnuté, po krátkém stisknutí
jednoho ze dvou tlaèítek vpravo od displeje,
zobrazí se na dobu pøibližnì 15 sekund èas,
datum a venkovní teplota.
1)
RDS = Radio Data System.
Ö:
;:
Bliká mìsíc
Nastavte mìsíc
Ö:
;:
Bliká rok
Nastavte rok
Ö:
;:
Blikají hodiny
Seøiïte hodiny
Ö:
;:
Blikají minuty
Seøiïte minuty
Ö:
Hodiny se spustí.
Pøístroje
Vypnutí a zapnutí funkce automatického
seøízení 3
Vypnutý informaèní systém.
Stisknìte Ö a ; vedle displeje následovnì:
stisknìte a podržte Ö po dobu pøibližnì
2 sekund, displej hodin je nyní v režimu
seøízení,
Stisknìte Ö dvakrát (až zaène blikat rok).
Stisknìte a podržte tlaèítko Ö po dobu
pøibližnì 3 sekund, dokud nezaène na displeji
blikat symbol } a neobjeví se hlášení
„RDS TIME“ (bìhem této doby bliká rok),
Stisknìte ;; zobrazení:
RDS TIME 0 = Vypnuto.
Stisknìte ;; zobrazení:
RDS TIME 1 = Zapnuto
Stisknìte Ö tøikrát.
25
Porucha displeje
Zobrazení F na displeji signalizuje poruchu.
Nechte poruchu odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho
Opel partnera.
8:56
-5 ,5°C
07.04.2004
:
Obrázek è.: 17913s.tif
Venkovní teplota
Pokles teploty se zobrazí ihned, zvýšení
teploty s malým prodlením.
Pokud venkovní teplota poklesne
pod 3 °C, symbol : objeví se na informaèním
displeji jako výstraha možnosti výskytu náledí.
Když se teplota zvýší minimálnì
na 5 °C, symbol : zhasne.
9 Výstraha
Upozornìní: Povrch vozovky mùže být
namrzlý i v pøípadì, že je na displeji
zobrazena venkovní teplota o nìkolik
stupòù vyšší než 0 °C.
26
Pøístroje
Pøíjem rádia 3
Informaèní systém 3
Mobilní telefony a vysílaèky 3
Pøíjem rádia je odlišný od pøíjmu bìžných
domácích radiopøijímaèù:
Obsluha informaèního systému je popsána
v pøiloženém návodu k použití.
Pøi instalaci a obsluze mobilního telefonu
musíte dodržovat pokyny pro instalaci firmy
Opel a pokyny uvedené v návodu k obsluze
mobilního telefonu. Pøi jejich nedodržení
mùže být vozidlo nezpùsobilé pro provoz
na veøejných komunikacích
(Smìrnice 95/54/EG).
Protože je anténa vozidla relativnì blízko
zemì, nemohou rozhlasové spoleènosti
zaruèit stejnou kvalitu pøíjmu jako je tomu
u domácích radiopøijímaèù, které používají
vysoko umístìnou anténu.
z Zmìny ve vzdálenosti od vysílaèe,
z pøíjem z nìkolika smìrù v dùsledku
odrazu a
z stínìní
mohou zapøíèinit výskyt syèení, šumù,
zkreslení nebo ztráty signálu.
Nezbytné pøedpoklady pro bezproblémový
provoz:
z Odbornì instalovaná vnìjší anténa,
k zajištìní maximálního možného dosahu
z Maximální pøenosový výkon je 10 W,
z Vhodné umístìní telefonu
(viz informace na stranì 61).
Pøístroje
Informujte se o umístìní vnìjší antény,
držáku a zpùsobu použití zaøízení s vysílacím
výkonem nad 10 W. Doporuèujeme Vám
obrátit se na Opel partnera, který má rùzné
typy držákù a instalaèních sad (dodávaných
jako pøíslušenství), a také Vám je v souladu
s pøedpisy mùže instalovat.
Z dùvodù bezpeènosti doporuèujeme,
abyste nepoužívali telefon pøi øízení. I použití
handsfree sady mùže vést k odvedení
pozornosti pøi øízení. Dbejte na dodržování
místních pøedpisù.
9 Výstraha
Mobilní telefony a radiostanice (CB)
s integrovanou anténou pøi provozu
v interiéru mohou zpùsobit poruchy
funkce elektroniky vozidla.
Mobilní telefony a radiostanice (CB)
používejte jen s anténou umístìnou
na karosérii vozidla.
27
28
Klíèe, dveøe, Kapota
Klíèe, dveøe,
Kapota
Výmìna klíèù
Car Pass
Klíè v sobì obsahuje elektronický imobilizér.
Jen náhradní klíèe, objednané u Opel
partnera, zaruèují bezporuchovou funkci
elektronického imobilizéru.
Karta vozidla (Car Pass) obsahuje všechny
údaje o vozidle, proto ji nesmíte nechat
ve vozidle.
Náhradní klíè uložte na bezpeèném místì.
Zámky – viz strana 143.
Elektronický imobilizér .............................
Mechanické odemykání nebo
zamykání jednotlivých dveøí .................
Rádiový dálkový ovladaè 3 ....................
Centrální zamykání pomocí klíèe
vozidla 3, centrální zamykání
pomocí dálkového ovládání 3 .............
Dìtské pojistky..........................................
Kapota ......................................................
29
30
31
33
37
38
Kartu vozidla (Car Pass) vezmìte s sebou
na každou konzultaci k Opel partnerovi.
Klíèe, dveøe, Kapota
Pokud se kontrolka A rozsvítí po
nastartování motoru, došlo k poruše
v elektronice motoru – viz strana 90.
Poznámka
Imobilizér nezamyká dveøe. Po opuštìní
vozidla proto vždy zamknìte dveøe
– viz strana 33.
Obrázek è.: 15761t.tif
Elektronický imobilizér
Systém kontroluje, zda-li je vloženým klíèem
možné nastartovat motor. Motor lze
nastartovat pouze v pøípadì, že je klíè
„rozpoznán“. Tato kontrola je provádìna
prostøednictvím transpondéru v tìle klíèe.
Elektronický imobilizér se aktivuje automaticky
pøi vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky.
Obrázek è.: 12943h.tif
Kontrolka A imobilizéru
Kontrolka A se krátce rozsvítí pøi zapnutí
zapalování.
Pokud pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká,
došlo k poruše v systému; motor nemùžete
nastartovat. Vypnìte zapalování a pokuste
se opìtovnì nastartovat.
Pokud kontrolka A stále bliká, pokuste se
nastartovat motor rezervním klíèem a obrat’te
se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
partnera.
29
30
Klíèe, dveøe, Kapota
Obrázek è.: 18155h.tif
Mechanické odemykání nebo
zamykání jednotlivých dveøí
(verze bez rádiového dálkového ovládání 3
a systému centrálního zamykání 3)
Pøední dveøe
Odemknutí:
Otoète klíè v zámku smìrem k pøední èásti
vozidla až nadoraz. Otoète klíè do vertikální
polohy a vytáhnìte jej. Zatáhnìte za kliku.
Zamknutí:
Když jsou zavøené dveøe, otoète klíè k zadní
èásti vozidla až nadoraz. Otoète klíè zpìt
do vertikální polohy a vytáhnìte jej.
Ovládání z prostoru interiéru
Vytáhnìte nebo stisknìte zamykací kolík
interiéru.
Obrázek è.: 13506h.tif
Dveøe zavazadlového prostoru
Odemknutí:
Otoète klíè doleva až nadoraz, zpìt
do vertikální polohy a vyjmìte.
Zámek odjistíte stisknutím tlaèítka.
Zamknutí:
Otoète klíè doprava až nadoraz,
zpìt do vertikální polohy a vyjmìte.
Obrázek è.: 13746h.tif
Otevøené dveøe zavazadlového prostoru
Na vnitøní stranì dveøí zavazadlového
prostoru se nacházejí dvì rukojeti.
Klíèe, dveøe, Kapota
31
Poznámka
z Instalace pøíslušenství na dveøe
zavazadlového prostoru zvyšuje jejich
hmotnost. Pokud jsou pøíliš tìžké,
nezùstanou otevøené.
z Registraèní znaèka je správnì viditelná
pouze v pøípadì, že dveøe zavazadlového
prostoru jsou zcela zavøené. Proto není
povolena jízda s otevøenými dveømi
zavazadlového prostoru.
9 Výstraha
Pøi transportu rozmìrných pøedmìtù
nejezdìte s otevøenými dveømi
zavazadlového prostoru, protože by do
interiéru vozidla mohly pronikat toxické
výfukové plyny.
Obrázek è.: 13468h.tif
Rádiový dálkový ovladaè 3
Dálkový ovladaè je integrován do klíèe.
Klíè mùžete použít k ovládání:
z centrálního zamykání,
z mechanické ochrany proti odcizení 3.
Rádiový dálkový ovladaè má dosah pøibližnì
3 metry. Tento dosah mùže být ovlivnìn
vnìjšími vlivy. Pøi používání dálkový ovladaè
namiøte pøímo na vozidlo.
Obrázek è.: 13469h.tif
O rádiové dálkové ovládání se musíte starat;
chraòte jej pøed vlhkostí a vysokými teplotami
a nepoužívejte jej zbyteènì.
Výstražná svìtla se rozsvítí, jako signál
správného fungování dálkového ovladaèe.
Centrální zamykání s rádiovým dálkovým
ovládáním 3,
viz strana 33.
Mechanická ochrana proti odcizení
s rádiovým dálkovým ovládáním 3
viz strana 33.
32
Klíèe, dveøe, Kapota
Porucha
Pokud nefunguje rádiové dálkové ovládání
centrálního zamykání, mùže to být z tìchto
dùvodù:
z Jste pøíliš daleko od vozidla.
z Klíè je v zapalování.
z Dveøe nejsou správnì zavøené.
z Je témìø vybitá baterie dálkového
ovladaèe. Výmìna baterie
– viz následující sloupec.
z Rádiové vlny dálkového ovladaèe jsou
rušeny jiným zdrojem.
Obrat’te se na svého Opel partnera,
kde pøíèinu poruchy odstraní.
Manuální odemykání a zamykání klíèem
vozidla – viz strana 30.
Obrázek è.: 13470h.tif
Obrázek è.:
Výmìna baterie dálkového ovladaèe
Když se zaène zkracovat dosah rádiového
dálkového ovladaèe, vymìòte baterii.
Otevøete dálkový ovladaè. Vymìòte baterii
(typ baterie – viz strana 154). Poznamenejte
si polohu baterie (kladný pól dolù).
Vyšroubujte pomocí šroubováku šroub
na spodní stranì klíèe s dálkovým ovladaèem
a sejmìte kryt.
Zavøete ovladaè, až se s cvaknutím zajistí.
Vložte dálkový ovladaè do tìla klíèe.
Zavøete kryt a zašroubujte.
Transpondér pro imobilizér je umístìn v klíèi.
Ujistìte se, že není poškozený nebo uvolnìný.
Ujistìte se, že staré baterie jsou zlikvidovány
v souladu s pøedpisy ochranu životního
prostøedí.
Oddìlte dálkový ovladaè od tìla klíèe
stisknutím tlaèítek. Mírným toèivým pohybem
šroubováku na obou stranách otevøete
dálkový ovladaè. Viz obrázek nahoøe.
Klíèe, dveøe, Kapota
33
– nebo –
bìhem 2 sekund po zamknutí stisknìte
znovu tlaèítko e na dálkovém ovladaèi 3.
Zamykací kolíky interiéru na všech dveøích
jsou zablokované, tj. je znemožnìno otevírání.
9 Výstraha
Nepoužívejte tento systém, pokud ve vozidle
zùstávají cestující! Dveøe je možné
odemknout zevnitø pouze pokud je zapnuté
zapalování.
Obrázek è.: 15144h.tif
Centrální zamykání pomocí klíèe
vozidla 3,
centrální zamykání pomocí
dálkového ovládání 3
Pro dveøe a zavazadlový prostor.
Zamknutí:
Otoète klíè v zámku pøedních dveøí smìrem
k zadní èásti vozidla, otoète klíè do svislé
polohy a vyjmìte jej.
– nebo –
Stisknìte tlaèítko e na dálkovém ovladaèi 3
– nebo zevnitø –
Pøi zavøených dveøích stisknìte tlaèítko m na
klice dveøí øidièe. Viz následující strana,
obrázek 12250 H.
Obrázek è.: 15146h.tif
Zamykání s pomocí mechanické ochrany
proti odcizení 3
Všechny dveøe musí být zavøené. Po zamknutí
znovu otoète klíèem v jednom ze zámkù
pøedních dveøí smìrem k zádi vozidla, otoète
jej zpìt do vodorovné polohy a vyjmìte jej.
34
Klíèe, dveøe, Kapota
Odemknutí celého vozidla:
Otoète klíè v zámku pøedních dveøí smìrem
k pøední èásti vozidla, otoète klíè zpìt do svislé
polohy a vyjmìte jej.
– nebo –
Znovu stisknìte tlaèítko c na dálkovém
ovladaèi 3 bìhem 5 vteøin
– nebo –
Stisknìte tlaèítko m na klice dveøí øidièe.
Viz obrázek 12250 H.
Obrázek è.: 15145h.tif
Odemknutí:
Odemknutí pouze dveøí øidièe:
Otoète klíè v zámku dveøí øidièe jednou
smìrem k pøední èásti vozidla, poté jej otoète
zpìt do vertikální polohy a vyjmìte.
– nebo –
Jednou stisknìte tlaèítko c na dálkovém
ovladaèi 3.
– nebo –
Stisknìte tlaèítko m na klice dveøí øidièe.
Viz obrázek 12250 H.
Pokud je aktivován mechanický systém
zamykání s ochranou proti odcizení 3, dveøe
nelze odemknout pomocí tlaèítka m na madle
dveøí øidièe.
Obrázek è.: 12250h.tif
Zamykání nebo odemykání všech dveøí
zevnitø vozidla
Stisknìte tlaèítko m na madle dveøí øidièe:
všechny dveøe zamknete nebo odemknete.
Je-li aktivována ochrana vozidla proti
odcizení 3, není možno dveøe tímto tlaèítkem
odemknout.
Klíèe, dveøe, Kapota
Poznámka
z Aby nemohlo dojít k nechtìnému
uzamknutí øidièe, není možné tlaèítko
na dveøích øidièe stisknout, pokud jsou
dveøe otevøené.
z Zamykací tlaèítko nevyskoèí, pokud je klika
dveøí zvednutá, když se dveøe zavírají.
z 30 sekund po odemknutí pomocí rádiového
dálkového ovladaèe 3 se dveøe
automaticky uzamknou, pokud dveøe
nejsou otevøeny.
z Pokud jsou dveøe øidièe otevøeny nebo je
zapnuté zapalování, odemknutí a zamknutí
rádiovým dálkovým ovladaèem 3 není
možné.
z Odemknutí je možné pouze klíèem
v pøípadì, že je zapnutý systém ochrany
proti odcizení. Proto mìjte uložený
náhradní klíè na bezpeèném místì!
35
36
Klíèe, dveøe, Kapota
Centrální zamykání 3 dveøe zavazadlového
prostoru
Dveøe zavazadlového prostoru se zamykají
a odemykají prostøednictvím systému
centrálního zamykání.
Centrální zamykání a systém mechanické
ochrany vozidla 3 nemùžete ovládat
prostøednictvím zámku dveøí zavazadlového
prostoru.
Obrázek è.: 13471h.tif
Odemknutí dveøí zavazadlového prostoru,
když jsou dveøe zamknuté centrálním
zamykáním
Otoète klíè z vertikální polohy co nejdále
doleva. Klíè se vrátí zpìt do støední polohy.
Dveøe zavazadlového prostoru jsou potom
odemknuté a mohou být otevøeny stisknutím
tlaèítka.
Obrázek è.: 13472h.tif
Po zavøení dveøí zavazadlového prostoru
otoète klíè ve smìru hodinových ruèièek
až na doraz. Klíè se sám vrátí zpìt do
støedové polohy a dveøe zavazadlového
prostoru jsou zamèené. Vyjmìte klíè.
Klíè mùžete vytáhnout pouze ve vertikální
poloze.
Klíèe, dveøe, Kapota
37
Poznámka
z Instalace pøíslušenství na dveøe
zavazadlového prostoru zvyšuje jejich
hmotnost. Pokud jsou pøíliš tìžké,
nezùstanou otevøené.
z Registraèní znaèka je správnì viditelná
pouze v pøípadì, že dveøe zavazadlového
prostoru jsou zcela zavøené. Proto není
povolena jízda s otevøenými dveømi
zavazadlového prostoru.
9 Výstraha
Obrázek è.: 13746h.tif
Otevøené dveøe zavazadlového prostoru
Na vnitøní stranì dveøí zavazadlového
prostoru se nacházejí dvì rukojeti.
Pøi transportu rozmìrných pøedmìtù
nejezdìte s otevøenými dveømi
zavazadlového prostoru, protože
by do interiéru vozidla mohly pronikat
toxické výfukové plyny.
Obrázek è.: 11155H.tif
Dìtské pojistky
9 Výstraha
Dìtské bezpeènostní pojistky používejte
vždy pøi jízdì s dìtmi na zadních sedadlech.
Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení,
mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být podle
toho informováni.
Páèku v zámku zadních dveøí posuòte dolù:
dveøe nyní nemùžete otevøít zevnitø.
38
Klíèe, dveøe, Kapota
Kapota
Obrázek è.: 11165H.tif
Kapotu otevøete zatažením za odjišt’ovací
páku, která se nachází pod pøístrojovou
deskou na stranì øidièe. Kapotu tak odjistíte
a pootevøete. Odjišt’ovací páku vrat’te
do pùvodní polohy.
Obrázek è.: 16179h.tif
Obrázek è.: 11167H.tif
Bezpeènostní západka je umístìna nad
møížkou chladièe ve støedu kapoty. Otevøete
kapotu posunutím západky doprava
a zvednutím kapoty.
Kapotu zajistìte v otevøené poloze zasunutím
vzpìry uložené na pravé stranì (vidìno
z pohledu smìru jízdy) do otvoru na spodní
stranì kapoty.
Neèistoty nebo sníh mohou pøi otevøené
kapotì sklouznout dolù, na møížku sání
vzduchu pøed èelním oknem – viz strana 80.
Pøed zavøením kapoty zatlaète pevnì vzpìru
do pøíchytky. Kapotu pomalu spust’te a poté ji
nechte vlastní vahou spadnout.
Zatažením za pøední hranu zkontrolujte,
že je kapota správnì zavøená. Není-li správnì
zajištìna, opakujte postup.
Sedadla, interiér
39
Sedadla, interiér
Zvìtšení zavazadlového prostoru ..........
Poutací oka 3...........................................
Poznámky o nakládání vozidla...............
Kryt zavazadlového prostoru 3..............
Bezpeènostní sít’ 3...................................
Možnosti skladování v interiéru
vozidla ....................................................
Poznámky o nakládání vozidla...............
Sluneèní clony ...........................................
Zapalovaè cigaret 3................................
Zásuvka pro pøíslušenství........................
Popelník 3.................................................
41
42
42
43
43
45
48
48
49
49
49
Obrázek è.: 13473h.tif
Obrázek è.: 13474h.tif
Poloha sedadla
Opìrky hlavy
Sedadlo øidièe nastavte tak, aby øidiè sedìl
vzpøímenì, s mírnì pokrèenýma rukama
na volantu.
Ideální poloha pro støed opìrky hlavy
je úroveò oèí. Pokud to není možné, nastavte
ji pro velmi vysoké cestující do nejvyšší polohy
nebo do nejnižší polohy pro velmi malé
cestující.
Sedadlo spolujezdce musí být posunuto
co nejdále.
Opìradla pøedních sedadel nesmìjí být
zaklonìna pøíliš dozadu (doporuèený úhel
náklonu je cca 25°).
9 Výstraha
Nedodržování popisu mùže vést ke
zranìním, která mohou být i smrtelná.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být pøed
jízdou v tomto smyslu informováni.
9 Výstraha
Nedodržování popisu mùže vést ke
zranìním, která mohou být i smrtelná.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být
pøed jízdou v tomto smyslu informováni.
40
Sedadla, interiér
Obrázek è.: 15137h.tif
Nastavení pøední opìrky hlavy
Nastavte opìrky hlavy tím, že je nakloòte
dopøedu, podržte a potom nastavte výšku.
Za úèelem zlepšení viditelnosti pøi
neobsazeném sedadle pøedního spolujezdce
nebo pro sklopení sedadla pøedního
spolujezdce zatlaète opìrku hlavy zcela
dolù nebo ji vyjmìte.
Jestliže je sedadlo pøedního spolujezdce
obsazené, seøiïte opìrku hlavy podle
tìlesné výšky cestujícího.
Obrázek è.: 13741h.tif
Nastavení zadní opìrky hlavy
Za úèelem zlepšení viditelnosti pøi
neobsazených zadních sedadlech nebo pro
sklopení opìradel zadních sedadel stisknìte
zajišt’ovací pružiny na vodicích pouzdrech
a uvolnìte opìrky hlavy a zatlaète je zcela
dolù nebo je vyjmìte. Viz další sloupec.
Jestliže jsou zadní sedadla obsazena, seøiïte
opìrku hlavy podle tìlesné výšky cestující
osob.
Obrázek è.: 15148h.tif
Demontáž opìrky hlavy
Stisknutím dvou zajišt’ovacích pružin
na vodicích pouzdrech opìrku hlavy uvolnìte
a potom ji vyjmìte.
Sedadla, interiér
41
Zvìtšení zavazadlového prostoru
Demontujte kryt zavazadlového prostoru 3.
Viz strana 43.
Demontujte prùvleky 3 pro ukotvení dìtského
zádržného systému ISOFIX 3; viz samostatný
návod k dìtskému zádržnému
systému ISOFIX.
Pokud je tøeba, demontujte bezpeènostní sít’ 3
z prostoru pod sedáky zadních sedadel.
Obrázek è.: 13742H.tif
Sklopení opìradel zadních sedadel
Stisknìte zajišt’ovací pružiny na vodicích
pouzdrech a uvolnìte zadní opìrky hlavy
a zatlaète je zcela dolù (viz strana 40) nebo
je vyjmìte (viz pøedchozí strana).
Uvolnìte støedový bezpeènostní pás z obou
zámkù. Bezpeènostní pás se zcela navine
– viz strana 55.
Pomocí tlaèítka odjistìte jedno nebo obì
opìradla zadních sedadel a sklopte je dolù
na sedák sedadla.
Obrázek è.: 13743H.tif
Vrácení opìradel zadních sedadel
do pùvodní polohy
Chcete-li vrátit opìradlo sedadla
do vzpøímené polohy, zatáhnìte vnìjší
bezpeènostní pás dopøedu, aby nedošlo
k jeho poškození.
Opìradlo musí slyšitelnì zacvaknout.
Nasaïte jazýèek prostøedního tøíbodového
bezpeènostního pásu do dvou zámkù
prostøedního zadního sedadla.
Namontujte kryt zavazadlového prostoru 3
– viz strana 43.
Namontujte prùvleky 3 pro ukotvení dìtského
zádržného systému ISOFIX 3.
42
Sedadla, interiér
Poznámky o nakládání vozidla
viz strana 48.
Obrázek è.: 16180h.tif
Sklopení sedadla pøedního spolujezdce 3
Zatlaète opìrku hlavy sedadla pøedního
spolujezdce zcela dolù (viz strana 40) nebo
ji demontujte (viz strana 40).
Obrázek è.: 13750h.tif
Poutací oka 3
Posuòte sedadlo pøedního spolujezdce
dozadu.
v zavazadlovém prostoru jsou urèena
k zajišt’ování pøepravovaných pøedmìtù
pomocí poutacích popruhù 3 nebo sítì
na zavazadla 3, aby se zabránilo jejich
klouzání.
Zvednutím uvolòovací páèky sklopte opìradlo
pøedního sedadla dopøedu.
V zavazadlovém prostoru je celkem šest
poutacích ok.
Uvedení opìradla sedadla pøedního
spolujezdce do pùvodní polohy 3
Pøi vracení do pùvodní polohy zatlaète
uvolòovací páèku dopøedu, vrat’te opìradlo
pøedního sedadla do vzpøímené polohy
a slyšitelnì je zajistìte.
Sedadla, interiér
Obrázek è.: 13744h.tif
Obrázek è.: 11453h.tif
Kryt zavazadlového prostoru 3
Bezpeènostní sít’ 3
Pro vyjmutí uvolnìte popruhy z dveøí
zavazadlového prostoru.
Když jsou sklopená opìradla zadních sedadel,
je bezpeènostní sít’ upevnìná za pøedními
sedadly.
Vyjmìte kryt z boèních vodítek
a uložte za opìradla sedadel.
Pøi montáži postupujte v opaèném poøadí.
Na kryt neumist’ujte tìžké pøedmìty nebo
pøedmìty s ostrými hranami.
Za bezpeènostní sítí nikdy nesmíte
pøepravovat žádné osoby.
43
Obrázek è.: 11454h.tif
Instalace
Sklápìní opìradel zadních sedadel
– viz zvìtšení zavazadlového prostoru
na stranì 41.
V rámu støechy nad pøedními sedadly jsou dva
instalaèní otvory: Pomocí klíèe zapalování
odjistìte kryt. Zajistìte jednu stranu horní tyèe
sítì do jedné strany a potom ji zajistìte
do druhé strany. Uzavøete kryt.
6
44
Sedadla, interiér
Demontáž
Natoète seøizovaèe délky napínacích popruhù
smìrem nahoru a odháknìte popruhy od ok
v podlaze. Otevøete kryt instalaèních otvorù 3
v rámu støechy. Demontujte horní tyè se sítí
a zavøete kryty.
Obrázek è.: 13748h.tif
Zaháknìte napínací popruhy bezpeènostní
sítì do poutacích ok v podlaze za pøedním
sedadlem a napnìte je.
Obrázek è.: 13505h.tif
Uložení bezpeènostní sítì
Srolujte bezpeènostní sít’ a zajistìte
ji suchými zipy.
Zaveïte bezpeènostní sít’ do prostoru
pod zadními sedadly.
Sedadla, interiér
Obrázek è.: 13749h.tif
Možnosti skladování v interiéru
vozidla
Úložné sítì 3 na obou stranách
zavazadlového prostoru
Na nìkterých verzích jsou k dispozici úložné
sítì na pravé i levé stìnì zavazadlového
prostoru.
V sítích neskladujte žádné tìžké pøedmìty.
Obrázek è.: 13751h.tif
45
Obrázek è.: 13752h.tif
Úložná bedýnka v zavazadlovém prostoru 3
Úložná bedýnka je umístìná za opìradlem
levého zadního sedadla v zavazadlovém
prostoru.
Zajistìte úložnou bedýnku na zadní stranì
rýhovanými šrouby.
Instalace
Sklápìní opìradel zadních sedadel
– viz strana 41.
Demontáž
Pøi demontáži postupujte v opaèném poøadí.
Pøi otevøených dveøích zavazadlového
prostoru nakloòte úložnou bedýnku dopøedu
a nasaïte otvory na bedýnce na vodící trny.
Zajistìte opìradla zadních sedadel
ve vzpøímené poloze pro sezení.
46
Sedadla, interiér
Obrázek è.: 13480h.tif
Úložná schránka 3 pod sedadlem pøedního
spolujezdce
Nadzvednìte schránku uchopením vybrání
na pøední hranì a vytáhnìte dopøedu.
Maximální zatížení: 1 kg. Schránku zavøete
zatlaèením zpìt a zajištìním.
Obrázek è.: 15149h.tif
Batoh 3 na zadní stranì opìradla pøedního
sedadla
Upevnìte zajišt’ovací pás pro batoh
na opìradlo pøedního sedadla: vložte oba
popruhy pásu mezi sedadlo a opìradlo.
Protáhnìte popruhy pásu skrz oka
a utáhnìte.
Obrázek è.: 11473h.tif
Upevnìte batoh na obì spony nahoøe
a zajistìte utažením dole.
Sedadla, interiér
Schránka v palubní desce
Zatáhnutím za kliku jí otevøete.
47
Další možnosti skladování
se nacházejí
z v síti na zavazadla 3 na zadní stranì
opìradla zadního sedadla,
z v kapsách 3 na zadní stranì opìradel
pøedních sedadel,
z v úložném prostoru 3 ve støedové konzole
pøed øadicí pákou.
z v pøihrádkách 3 na boku pøedních sedadel,
Držák nápojù 3
Dva držáky nápojù se nacházejí ve støedové
konzole pøed øadicí pákou.
z v pøihrádkách 3 ve vnitøním obložení dveøí,
z v úložném prostoru 3 pod schránkou
v palubní desce,
48
Sedadla, interiér
z Náklad nesmí bránit používání parkovací
brzdy a øazení pøevodových stupòù nebo
omezovat volný pohyb øidièe.
Poznámky o nakládání vozidla
z Tìžké pøedmìty v zavazadlovém prostoru
umístìte co nejblíže k opìradlùm zadních
sedadel nebo za opìradla pøedních
sedadel, jsou-li zadní sedadla sklopena.
Musíte-li pøedmìty vrstvit, tìžší pøedmìty
umístìte dolù. Nezajištìné objekty mohou
být ze zavazadlového prostoru vymrštìny
do prostoru pro cestující, napø. pøi prudkém
brzdìní.
z Tìžké pøedmìty zajistìte poutacími
popruhy 3 upevnìnými do poutacích
ok 3 – viz strana 42. Pokud tìžké pøedmìty
kloužou pøi brzdìní nebo pøi zatáèení, mùže
se zmìnit chování vozidla.
z Volné pøedmìty v zavazadlovém prostoru
musíte zajistit proti klouzání bezpeènostní
sítí na zavazadla 3 – viz strana 42.
z Pøi pøepravì pøedmìtù v zavazadlovém
prostoru se sklopenými opìradly zadních
sedadel instalujte bezpeènostní sít’
– viz strana 43.
z Pøi pøepravì pøedmìtù v zavazadlovém
prostoru musí být zajištìna opìradla
zadních sedadel. Viz strana 41.
z Pøi transportu rozmìrných pøedmìtù
nejezdìte s otevøenými dveømi
zavazadlového prostoru, protože
by do interiéru vozidla mohly pronikat
toxické výfukové plyny.
z Hmotnosti, dovolené zatížení vozidla
a støechy – viz strana 150.
z Náklad na støeše zvyšuje citlivost vozidla
na boèní vítr a má negativní vliv na jízdní
vlastnosti z dùvodu zvýšeného tìžištì.
Obrázek è.: 13753h.tif
z Náklad nesmí pøesahovat pøes horní hranu
opìradel zadních sedadel, nebo pøes horní
hranu opìradel pøedních sedadel,
jsou-li zadní sedadla sklopena.
z Vždy musí být dobøe pøístupný výstražný
trojúhelník 3 a lékárnièka (polštáøek) 3.
z Pøed zadní okno nebo na palubní desku
nesmíte umístit žádné pøedmìty. Odrážely
by se ve skle, bránily by øidièi ve výhledu
a byly by vrženy dovnitø vozidla,
napø. pøi prudkém brzdìní.
z Pøedmìty nesmíte ukládat do prostoru
airbagù, protože by mohly cestujícím
v pøípadì naplnìní airbagù zpùsobit
zranìní.
9 Výstraha
Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést ke
zranìní, pøípadnì ohrožení života. Všichni
cestující ve vozidle by mìli být v tomto
smyslu informováni.
Sluneèní clony
Použijte sluneèní clonu, aby Vás chránila pøed
oslnìním - sklopte ji dolu a otoète do strany 3.
Sedadla, interiér
Obrázek è.: 16181h.tif
Zapalovaè cigaret 3
V pøední èásti støedové konzole:
Když je zapnuté zapalování, stisknìte
zapalovaè cigaret. Zapalovaè se automaticky
vypne, jakmile je nahøátý. Zapalovaè
vytáhnìte.
Zásuvka pro pøíslušenství
Zásuvka zapalovaèe cigaret mùže být
použita k pøipojení elektrického pøíslušenství.
Obrázek è.: 16182h.tif
Zásuvku je možné použít, když je zapnuté
zapalování. Pokud pøi používání zásuvky
motor nebìží, akumulátor se vybíjí.
Použitím nevhodného pøíslušenství mùže
dojít k poškození zásuvky.
Maximální pøíkon elektrického pøíslušenství
nesmí pøekroèit 120 W.
Nepøipojujte žádné pøíslušenství, které
dodává elektrický proud, napø. nabíjeèky
nebo akumulátoru.
Elektrické pøíslušenství pøipojené do zásuvky
musí splòovat zákonné požadavky
elektromagnetické kompatibility dle normy
DIN VDE 40 839, v opaèném pøípadì mùže
dojít k poruše vozidla.
49
Obrázek è.: 16183h.tif
Popelník 3
Je urèen pouze pro popel, ne pro hoølavý
odpad.
9 Výstraha
Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést ke
zranìní, pøípadnì ohrožení života. Všichni
cestující ve vozidle by mìli být v tomto
smyslu informováni.
Otevøení:
Popelník vytáhnìte.
Vyprázdnìní:
Stisknìte kryt popelníku smìrem dolù
a popelník vytáhnìte.
50
Bezpeènostní systémy
Bezpeènostní systémy
Tøístupòový zádržný systém
Skládá se z tìchto èástí:
z z tøíbodových bezpeènostních pásù
z z pøedpínaèù bezpeènostních pásù
na pøedních sedadlech
z ze systému airbagù øidièe a pøedního
spolujezdce 3.
Tyto tøi stupnì se aktivují postupnì v závislosti
na závažnosti dopravní nehody:
z Automatické blokovací zaøízení
bezpeènostních pásù brání vytažení pásu
a tak zajišt’uje, že všichni cestující ve vozidle
zùstanou na svých sedadlech.
Bezpeènostní pásy ...................................
Tøíbodové bezpeènostní pásy .................
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù...........
Používání bezpeènostních pásù..............
Systém airbagù (Open Full Size).............
Používání dìtských zádržných
systémù 3...............................................
Ukotvení 3 pro dìtské zádržné
systémy ISOFIX ......................................
Vnìjší zrcátka ...........................................
Opìrky hlavy ............................................
Sluneèní clony, schránka
v palubní desce......................................
Bezpeènostní pøíslušenství 3...................
51
51
52
54
56
62
62
65
65
65
65
z Bezpeènostní pásy na pøedních sedadlech
jsou napnuty samonavíjecím
mechanismem. V dùsledku toho jsou
bezpeènostní pásy okamžitì napnuté
a cestující jsou velmi brzo chránìni pøed
zpomalením vozidla. Tak se snižuje zatížení
pùsobící na tìlo.
z Systém airbagù se zapojí v pøípadì
vážné nehody a vytvoøí bezpeènostní
polštáø pro cestující.
9 Výstraha
Airbagy 3 jsou doplòkem tøíbodových
bezpeènostních pásù a pøedpínaèù
bezpeènostních pásù. Proto vždy používejte
bezpeènostní pásy. Pokud nebudete dbát
tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní
nebo ohrožení života. Všichni cestující ve
vozidle by mìli být podle toho informováni.
Dùkladnì si pøeètìte pøiložený návod
k dìtskému zádržnému systému!
Bezpeènostní systémy
Bezpeènostní pásy
Kontrola bezpeènostních pásù
Pravidelnì kontrolujte všechny èásti systému
bezpeènostních pásù z hlediska poškození
a správné funkce. Poškozené díly nechte
vymìnit. Po nehodì musejí být vymìnìny
bezpeènostní pásy i použité pøedpínaèe
bezpeènostních pásù. Doporuèujeme
Vašeho Opel partnera.
9 Výstraha
Vždy se ve vozidle pøipoutejte, to znamená
i v mìstském provozu a pøi cestování
na zadních sedadlech. Mùžete si tak
zachránit život!
Tìhotné ženy se musejí vždy pøipoutat
bezpeènostním pásem – viz strana 54.
Do systému bezpeènostních pásù, jejich
ukotvení, navíjeèù ani zámkù pásù nijak
nezasahujte.
V pøípadì nehody nepøipoutané osoby
ohrožují spolucestující i sami sebe.
Bezpeènostní pásy jsou urèeny vždy jen pro
jednu osobu. Bezpeènostní pásy nejsou
vhodné pro dìti mladší 12 let nebo menší než
150 cm, nepoužívají-li vhodný dìtský zádržný
systém.
Pro dìti do 12 let doporuèujeme dìtský
zádržný systém Opel – viz strana 63.
51
Obrázek è.: 13461h.tif
Tøíbodové bezpeènostní pásy
Vozidlo je vybaveno tøíbodovými
samonavíjecími pásy s blokovací
automatikou, které poskytují naprostou
volnost pohybu, aèkoliv pás vždy pevnì
pøiléhá k tìlu.
Další informace o správné poloze sedadla,
viz strana 39.
Pøi silném zrychlení nebo zpomalení vozidla ve
všech smìrech se bezpeènostní pás okamžitì
zablokuje.
Ujistìte se, že bezpeènostní pásy nejsou
poškozeny nebo roztøepeny ostrými
pøedmìty.
52
Bezpeènostní systémy
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù
9 Výstraha
Souèástí systémù pøedních bezpeènostních
pásù jsou pøedpínaèe pásù. Pøi èelní srážce
a v závislosti na její intenzitì jsou
bezpeènostní pásy okamžitì napnuty
samonavíjecím mechanismem.
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel
Opel nebo autorizovaný servis Opel.
Integrovaná autodiagnostika umožní rychlé
odstranìní poruchy. Na konzultaci k Opel
partnerovi s sebou vezmìte kartu vozidla
(Car Pass).
Aktivace pøedpínaèù bezpeènostních pásù
aktivace je signalizována svícením
kontrolky v.
Pokud byl systém pøedpínaèù aktivován,
musíte jej nechat vymìnit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera.
Pokud nejsou bezpeènostní pásy poškozené,
jejich funkce je nedotèena, i když byly
aktivovány pøedpínaèe bezpeènostních pásù.
Dùležité informace – viz strana 51.
Obrázek è.: 12944h.tif
Kontrolka v pøedpínaèù bezpeènostních
pásù
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù jsou
elektronicky monitorovány spolu se systémem
airbagù a jejich stav je signalizován
kontrolkou v na pøístrojové desce. Pøi zapnutí
zapalování kontrolka bliká po dobu pøibližnì
4 sekund. Pokud nebliká, po uplynutí 4 sekund
nezhasne nebo se rozsvítí za jízdy, došlo
v systému pøedpínaèù bezpeènostních pásù
nebo systému airbagù k poruše, viz strana 57.
V pøípadì nehody by pøedpínaèe
bezpeènostních pásù nebo airbagy nebyly
aktivovány.
Aktivace pøedpínaèù bezpeènostních pásù
je indikována trvalým svícením v.
Bezpeènostní systémy
Dùležité
z Montáž neschváleného pøíslušenství nebo
odkládání jiných pøedmìtù do prostoru
úèinnosti pøedpínaèù bezpeènostních pásù
je kvùli možnému zranìní pøi aktivaci
pøedpínaèù nepøípustná.
z Neprovádìjte žádné zmìny na souèástech
pøedpínaèù bezpeènostních pásù, jinak
nebude Vaše vozidlo zpùsobilé k jízdì.
9 Výstraha
Nesprávná manipulace (demontáž nebo
montáž) mùže zpùsobit aktivaci pøedpínaèù
bezpeènostních pásù – riziko zranìní.
z Øídící elektronika pøedpínaèù
bezpeènostních pásù a systému airbagù
je umístìna ve støedové konzole. Z dùvodu
vylouèení funkèních poruch zde nesmí být
odkládány žádné magnetické pøedmìty.
z Doporuèujeme Vám, abyste se s výmìnou
pøedních sedadel obrátili na Opel partnera.
z Pøedpínaèe bezpeènostních pásù mohou
být aktivovány jen jednou. Již aktivované
pøedpínaèe bezpeènostních pásù nechte
vymìnit. Doporuèujeme Vám, abyste
se obrátili na Vašeho Opel partnera.
z Pøi likvidaci vozidla musejí být vždy
dodržovány bezpeènostní pøedpisy.
Z tohoto dùvodu musí likvidaci provádìt
autorizovaná recyklaèní spoleènost.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný
servis Opel.
53
54
Bezpeènostní systémy
Obrázek è.: 12935h.tif
Používání bezpeènostních pásù
Umístìní bezpeènostních pásù
Vytáhnìte pás z navíjeèe a veïte jej pøes tìlo
tak, aby nebyl pøekroucený.
Jazýèek zaklapnìte do zámku
bezpeènostního pásu. Opìradlo nesmí být
pøíliš sklonìno dozadu, jinak mùže být
ovlivnìna funkce bezpeènostních pásù;
doporuèený úhel sklonu je pøibližnì 25°.
Spodní èást pásu nesmí být pøekroucena
a musí pevnì pøiléhat k tìlu. Za jízdy obèas
upravte napnutí pásu pøitažením diagonální
èásti bezpeènostního pásu.
Obrázek è.: 11178H.tif
9 Výstraha
U tìhotných žen musí vést spodní èást
bezpeènostního pásu co nejníže pøes pánev,
aby nebylo bøicho pod tlakem.
Objemný odìv brání správnému pøilehnutí
pásu na tìlo. Pás nesmí vést pøes tvrdé
nebo køehké pøedmìty v kapsách odìvu
(napø. kulièková pera, klíèe, brýle), protože
by mohlo dojít ke zranìní. Mezi pás
a tìlo neumíst’ujte žádné pøedmìty
(napø. kabelky, mobilní telefony).
Obrázek è.: 12936h.tif
Výškové nastavení
horního ukotvení bezpeènostního pásu
pøedních sedadel:
1. Povytáhnìte pás.
2. Zatáhnìte za knoflík.
3. Nastavte požadovanou výšku.
4. Zajistìte ukotvení slyšitelnì
v požadované poloze.
Neprovádìjte nastavení za jízdy.
Bezpeènostní systémy
Obrázek è.: 13461h.tif
Výškové seøízení pásu má být takové, aby pás
vedl pøes rameno a k rameni pøiléhal. Pás
nesmí vést pøes krk nebo horní èást paže.
Obrázek è.: 11180H.tif
Rozepnutí pásu
Bezpeènostní pás rozepnete stisknutím
èerveného tlaèítka na zámku; pás se
automaticky navine.
55
Obrázek è.: 15265h.tif
Tøíbodový bezpeènostní pás na prostøedním
zadním sedadle
Vytáhnìte pás z držáku na stropì za spony.
Zapnìte dolní sponu do pøíslušného (menšího)
pravého zámku bezpeènostního pásu. Pomocí
horní spony veïte pás pøes rameno a bøicho
tak, aby nebyl pøekroucený, zapnìte do
levého vnìjšího zámku bezpeènostního pásu.
Sponu bezpeènostního pásu na prostøedním
zadním sedadle je možné zapnout pouze
do pøíslušného (levého vnìjšího) zámku
bezpeènostního pásu. Sponu lze vložit
i do ostatních zámkù, ale nedojde k jejímu
zajištìní.
6
56
Bezpeènostní systémy
Bezpeènostní pás rozepnete stisknutím
tlaèítka na zámku po levé ruce. Pás se
automaticky navine a bude pøipraven pro
další použití na opìradle.
Pokud chcete zvìtšit zavazadlový prostor,
uvolnìte spony z obou zámkù;
pás se úplnì navine.
Obrázek è.: 11181H.tif
Systém airbagù (Open Full Size)
Tento systém zahrnuje nìkolik jednotlivých
podsystémù.
Èelní airbagy
Èelní airbagy se naplní v pøípadì vážné
dopravní nehody, pøi níž došlo k èelnímu
nárazu a vytvoøí bezpeènostní polštáøe pro
øidièe a pøedního spolujezdce 3. Je tak
omezen dopøedný pohyb tìla øidièe
a cestujícího a znaènì sníženo riziko zranìní
horní èásti tìla a hlavy.
Obrázek è.: 12947h.tif
Boèní airbagy 3
Boèní airbagy budou naplnìny v pøípadì
boèního nárazu. Zformují se bezpeènostní
vaky v prostoru dveøí na stranì øidièe nebo
pøedního spolujezdce. Pøi naplnìní tìchto
airbagù je znaènì sníženo riziko zranìní horní
èásti tìla pøi boèním nárazu.
Bezpeènostní systémy
57
Pøíklady naplnìní pøedních airbagù:
z Náraz do nepohyblivé pøekážky: pøední
airbagy se naplní pøi nižší rychlosti vozidla.
z Náraz do pohyblivé pøekážky
(napø. do jiného vozidla): pøední airbagy
se naplní pouze pøi vyšší rychlosti vozidla.
6
Obrázek è.: 15151H.tif
Obrázek è.: 16184h.tif
Systém airbagù (Open Full Size)
Systém pøedních airbagù se uvede do èinnosti:
Èelní airbag
Systém pøedních airbagù je oznaèen nápisem
AIRBAG na volantu a nad schránkou
v palubní desce 3.
z v závislosti na síle nárazu
Systém pøedních airbagù se skládá z:
z nezávisle na systému boèních airbagù 3.
z airbagu a generátoru plynu ve volantu
a druhé jednotky v pøístrojové desce 3
z øídicí elektroniky s èidlem nárazu
z kontrolky systému airbagù v na pøístrojové
desce.
z v závislosti na typu nárazu
z dle úhlu nárazu, viz obrázek
58
Bezpeènostní systémy
9 Výstraha
Tøíbodové bezpeènostní pásy musejí být
vždy správnì zapnuty – viz strana 55.
Pøední airbagy se nenaplní, když
z je vypnuté zapalování,
z èelní srážka je mírná,
z dojde k pøevrácení vozidla,
z dojde k boènímu nárazu nebo nárazu
zezadu
tedy v pøípadech, kdy by naplnìní pøedních
airbagù neposkytlo cestujícímu ochranu.
Obrázek è.: 11181H.tif
Naplnìní pøedních airbagù trvá nìkolik
tisícin sekundy. Airbagy vytvoøí bezpeènostní
vzduchový polštáø pro øidièe a pøedního
spolujezdce 3. Je tak omezen dopøedný
pohyb tìla øidièe a cestujícího a znaènì
sníženo riziko zranìní horní èásti tìla a hlavy.
Airbag se naplní i vyfoukne bìhem velmi
krátké doby, takže nebrání ve výhledu
a pøi nehodì není jeho naplnìní èasto
vùbec zaznamenáno.
Obrázek è.: 13473h.tif
9 Výstraha
Systém pøedních airbagù poskytuje
optimální ochranu, jsou-li správnì
nastavena sedadla, opìradla a opìrky
hlavy: nastavte sedadlo øidièe v souladu
s výškou cestujícího tak, aby øidiè sedìl
vzpøímenì, pokrèenýma rukama držel
volant v oblasti horních ramen volantu.
Sedadlo spolujezdce musí být posunuto co
nejdále, s opìradlem ve vzpøímené poloze
– viz strana 39. Hlavu, tìlo, ruce ani nohy
nepokládejte na kryty airbagù.
Do oblasti naplnìní airbagù neumíst’ujte
žádné pøedmìty. Dùležité informace
– viz strana 61.
Bezpeènostní systémy
Obrázek è.: 13461h.tif
9 Výstraha
Vždy používejte bezpeènostní pásy.
Systém pøedních airbagù doplòují tøíbodové
bezpeènostní pásy. Pokud se nepøipoutáte,
riskujete v pøípadì nehody vážné zranìní
nebo vymrštìní z vozidla.
Bezpeènostní pásy pomáhají udržet
správnou polohu tìla, ve které airbag
poskytne pøi nehodì nejúèinnìjší ochranu.
Obrázek è.: 12945h.tif
59
Obrázek è.: 12946h.tif
Boèní airbag 3
Systém boèních airbagù je oznaèen nápisem
AIRBAG na vnìjších stranách opìradel
pøedních sedadel.
Systém boèních airbagù se uvede do èinnosti:
Systém boèních airbagù se skládá z:
z dle úhlu nárazu, viz obrázek, do dveøí øidièe
nebo spolujezdce
z airbagu a generátoru plynu v opìradle
sedadla øidièe a druhé jednotky v opìradle
sedadla pøedního spolujezdce
z øídicí elektroniky,
z èidel boèních nárazù,
z kontrolky systému airbagù v na pøístrojové
desce,
z v závislosti na síle nárazu,
z v závislosti na typu nárazu,
z nezávisle na systému pøedních airbagù.
6
60
Bezpeènostní systémy
9 Výstraha
Mezi opìradlo sedadla a karosérii nebo
v prostoru, kde se plní airbagy, neumíst’ujte
žádné pøedmìty. Ruce ani paže
nepokládejte na kryty airbagù. Dùležité
informace – viz strana 61.
Tøíbodový bezpeènostní pás musí být vždy
správnì zapnutý – viz strana 54.
Boèní airbagy se nenaplní, když
z je vypnuté zapalování,
Obrázek è.: 12947h.tif
Boèní airbagy se naplní bìhem nìkolika
tisícin sekundy a vytvoøí bezpeènostní
vzduchový polštáø pro øidièe nebo pøedního
spolujezdce v oblasti pøedních dveøí.
Pøi naplnìní tìchto airbagù je znaènì sníženo
riziko zranìní horní èásti tìla pøi boèním
nárazu.
z dojde k èelní srážce,
z dojde k pøevrácení vozidla,
z dojde k nárazu zezadu,
z dojde k boènímu nárazu mimo prostor pro
cestující.
Kontrolka v systému airbagù
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù jsou
elektronicky monitorovány spolu se systémem
airbagù a jejich stav je signalizován
kontrolkou v na pøístrojové desce. Pøi zapnutí
zapalování kontrolka bliká po dobu pøibližnì
4 sekund.
Obrázek è.: 12944h.tif
Pokud nebliká, po uplynutí 4 sekund nezhasne
nebo se rozsvítí za jízdy, došlo v systému
pøedpínaèù bezpeènostních pásù nebo
systému airbagù k poruše, viz strana 51.
V tom pøípadì nemusí být systémy
pøi nehodì funkèní.
Aktivované systémy airbagù jsou
signalizovány souvislým rozsvícením
kontrolky v,
9 Výstraha
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel
Opel nebo autorizovaný servis Opel.
Integrovaná autodiagnostika umožní rychlé
odstranìní poruchy. Na konzultaci k Opel
partnerovi s sebou vezmìte kartu vozidla
(Car Pass).
Bezpeènostní systémy
Dùležité
z Do oblasti, ve které se naplní airbag,
nesmíte umístit žádné pøedmìty ani
pøíslušenství, protože by pøi naplnìní
airbagu mohlo dojít ke zranìní.
z Do prostoru mezi airbagy a cestující
nevkládejte žádné pøedmìty
– riziko zranìní.
9 Výstraha
Stejnì jako žádné jiné pøedmìty se dìtské
zádržné systémy nesmìjí nést na klínì
cestujícího. Nebezpeèí ohrožení života.
z Øídicí elektronika pøedpínaèù
bezpeènostních pásù a systému airbagù
je umístìna ve støedové konzole. Do
bezprostøední blízkosti støedové konzoly
neumíst’ujte žádné magnetické pøedmìty,
které by mohly zpùsobit poruchu systému.
z Háèky 3 ve støešním rámu používejte pouze
pro zavìšení lehkých èástí odìvu nebo
ramínka. V kapsách odìvù nenechávejte
žádné pøedmìty – riziko zranìní.
z Na volant, pøístrojovou desku ani opìradla
pøedních sedadel nic nelepte ani je nièím
nezakrývejte.
z Volant, pøístrojovou desku a opìradla
pøedních sedadel èistìte pouze suchou
tkaninou nebo èisticím prostøedkem
na interiéry. Nepoužívejte žádné brusné
èisticí prostøedky.
z Na pøední sedadla smíte použít pouze
potahy, které jsou schváleny pro vozidlo
Agila vybavené boèními airbagy 3.
Pøi navlékání potahù na sedadla se ujistìte,
že nejsou zakryty jednotky airbagù
na vnìjších stranách opìradel pøedních
sedadel.
z Systémy airbagù jsou navzájem nezávislé,
plní se v závislosti na síle a typu nárazu.
z Každý airbag je použitelný pouze jednou.
Použité airbagy nechte neprodlenì
vymìnit. Doporuèujeme Vám, abyste se
obrátili na Vašeho Opel partnera.
z Rychlost, smìr pohybu a deformaèní zóny
vozidla a vlastnosti pøekážky rozhodují
o síle nárazu a naplnìní airbagù. Stupeò
poškození vozidla a následné náklady
na opravy nejsou ukazatelem pro
rozhodování øídicí jednotky pro naplnìní
airbagù.
61
z Neprovádìjte žádné úpravy prvkù systému
airbagù, jinak nebude Vaše vozidlo
zpùsobilé k jízdì.
9 Výstraha
Pøi nesprávné manipulaci se systémy
airbagù mùže dojít k náhlé aktivaci airbagù
a poranìní.
z V pøípadì potøeby nechte volant,
pøístrojovou desku, výplnì pøedních dveøí
a pøední sedadla demontovat pouze
Vašeho Opel partnera.
z Pøi likvidaci vozidla musejí být vždy
dodržovány bezpeènostní pøedpisy.
Z tohoto dùvodu musí likvidaci provádìt
autorizovaná recyklaèní spoleènost.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný
servis Opel.
z Osoby vážící ménì než 35 kg musí sedìt
na zadních sedadlech.
62
Bezpeènostní systémy
Ukotvení 3 pro dìtské zádržné
systémy ISOFIX
Upevòovací prvky 3 pro upevnìní dìtských
zádržných systémù ISOFIX jsou umístìné mezi
opìradlem a sedáky vnìjších zadních
sedadel.
Musíte pøesnì dodržovat pokyny, které jste
obdrželi s dìtským zádržným systémem
ISOFIX.
Obrázek è.: 11704a.tif
Používání dìtských zádržných
systémù 3
9 Výstraha
Dìtské zádržné systémy se nesmìjí
instalovat na sedadlo pøedního spolujezdce,
pokud je vozidlo vybaveno systémy
airbagù 3 – riziko ohrožení života. Pokud
je vozidlo vybaveno systémy airbagù, musí
být dìtské zádržné systémy upevnìny
na vnìjších sedadlech v zadní øadì
sedadel 3.
Dìtské zádržné systémy se smìjí instalovat
na sedadlo pøedního spolujezdce pouze
v pøípadì, že vozidlo není vybaveno systémy
airbagù.
Obrázek è.: 12945h.tif
Vozidla s airbagem pøedního spolujezdce 3
poznáte podle nápisu AIRBAG nad schránkou
v palubní desce a – pøi otevøených dveøích
spolujezdce – výstražné nálepky na boku
pøístrojové desky. Viz obr. 11704 A.
Vozidla s boèními airbagy 3 poznáte podle
nápisu AIRBAG na vnìjších stranách opìradel
pøedních sedadel. Viz obr. 12945 A.
Je možné použít pouze dìtský zádržný systém
ISOFIX schválený pro toto vozidlo.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný
servis Opel.
Bezpeènostní systémy
Dìtský zádržný systém 3
Dìtský zádržný systém Opel je zkonstruován
speciálnì pro Vaše vozidlo Opel, a proto
poskytuje Vašemu dítìti v pøípadì nehody
optimální bezpeènost. Pokud použijete jiný
dìtský zádržný systém, vždy dodržujte
pokyny výrobce pro instalaci a používání
tohoto zádržného systému.
V zemi, v které øídíte Váš automobil, mùže
být požadováno používat dìtské zádržné
systémy na specifických sedadlech. Dodržujte
vždy všechny pøedpisy zemì, ve které se
nacházíte.
Volba vhodného zádržného systému
Vaše dítì by mìlo používat co nejdéle dìtský
zádržný systém instalovaný zády ke smìru
jízdy. Vymìòte dìtský zádržný systém, když je
dítì již tak vysoké, že jeho hlava pøeènívá
pøes horní hranu sedaèky a hlava již není
podpírána ve výšce oèí. Krèní obratle dítìte
jsou dosud velmi slabé. V pøípadì dopravní
nehody jsou vystaveny menšímu namáhání
v lehce zaklonìné poloze, než když
sedí vzpøímenì.
9 Výstraha
Dìtské zádržné systémy se nesmìjí nést
na klínì cestujícího. Nebezpeèí ohrožení
života.
63
Poznámka
z Dìti mladší 12 let nebo menší než 150 cm
musí cestovat pouze v odpovídajícím
zádržném systému.
z Pøi pøepravì dìtí musíte používat dìtské
zádržné systémy vhodné pro hmotnostní
kategorii tìchto dìtí.
z Zajistìte správnou instalaci dìtského
zádržného systému, viz pokyny pøiložené
k systému.
z Potahy dìtských zádržných systémù
Opel mohou být otírány.
z Na dìtský zádržný systém nic nelepte
ani jej nezakrývejte jiným materiálem.
z Dovolte dìtem nastupovat a vystupovat
pouze na stranì, která nesmìøuje
do vozovky.
z Dìtský zádržný systém, ve kterém sedìlo
pøi nehodì dítì, musíte vymìnit.
64
Bezpeènostní systémy
Pøípustné možnosti umístìní dìtské bezpeènostní sedaèky
Hmotnostní
a vìková
kategorie1)
0:
do 10 kg
nebo pøibl.
10 mìsícù
Na sedadle
Na sedadle
pøedního
pøedního
spolujezdce vozidla spolujezdce vozidla
bez systémù
se systémy airbagù
airbagù
Na vnìjších
sedadlech
v zadní øadì
Na støedním
sedadle v zadní
øadì
II:
15 až 25 kg
nebo pøibl.
3 až 7 let
X
U
U+
X
X
U
U+
X
X
U
U
X
III:
22 až 36 kg
nebo pøibl.
6 až 12 let
1)
U = Obecnì vhodná sedaèka ve spojení
s tøíbodovým bezpeènostním pásem.
+
0+:
do 13 kg
nebo pøibl.
2 let
I:
9 až 18 kg
nebo pøibl.
8 mìsícù až 4 let
X = Není povolen žádný dìtský zádržný
systém.
Doporuèujeme Vám, abyste využívali každý systém až do té doby, kdy dítì dosáhne horního
hmotnostního limitu.
= K dispozici je sedadlo s ukotvením
ISOFIX. Pokud pro ukotvení použijete
ISOFIX, smíte použít pouze dìtský
zádržný systém ISOFIX, který byl
schválen pro toto vozidlo.
Doporuèujeme autorizovaný
servis Opel.
Bezpeènostní systémy
Opìrky hlavy
Bezpeènostní pøíslušenství 3
Nastavte opìrky hlavy podle výšky
cestujících 3. Viz strana 39.
Široká nabídka originálního pøíslušenství Opel
Vám umožòuje vybavit Vaše vozidlo Agila
podle Vašeho pøání. Kromì bezpeènostního
pøíslušenství, prvkù zvyšujících komfort
a kompletního sortimentu prostøedkù pro
péèi o vozidlo najdete v nabídce také mnoho
pøedmìtù, které Vám mohou být velmi
užiteèné.
Na opìrky hlavy neinstalujte žádné pøedmìty,
pokud nejsou urèené pro Vaše vozidlo Opel
Agila a pro tento úèel. Mohlo by dojít ke
snížení ochranného úèinku a pøípadnì
k vymrštìní pøi prudkém brzdìní nebo srážce.
Obrázek è.: 13481h.tif
Vnìjší zrcátka
S ohledem na bezpeènost chodcù je uchycení
vnìjších zpìtných zrcátek konstruováno tak,
že se pøi nárazu dostateènou silou vyklopí ze
své polohy. Lehkým tlakem je možno zrcátko
opìt vrátit do jeho pùvodní polohy.
65
Sluneèní clony, schránka v palubní
desce
„Originální náhradní díly a pøíslušenství Opel“
zaruèují vysokou kvalitu a perfektnì „sedí“.
Bìhem jízdy musí být kryt zrcátka ve sluneèní
clonì a schránka v palubní desce zavøené.
U Vašeho Opel partnera Vám velmi rádi
poskytnou odbornou radu, týkají se napøíklad
tìchto prvkù:
z Dìtské zádržné systémy Opel,
z Tažná lana,
z Tažné tyèe,
z Startovací kabely,
z Sada rezervních žárovek,
z Sada rezervních pojistek,
z Halogenové žárovky svìtel do mlhy,
z Lapaèe neèistot,
z Lampa s magnetickým držákem,
z Výstražný trojúhelník,
z Lékárnièka,
z Lékárnièka (polštáøek).
66
Osvìtlení
Vozidla se svìtly pro jízdu ve dne 3:
Pøi zapnutém zapalování a spínaèi
v poloze 7 jsou obrysová svìtla zapnutá
bez osvìtlení pøístrojù.
Osvìtlení
Svìtla pro jízdu ve dne se vypnou spolu
s vypnutím zapalování.
Dodržujte zákonná ustanovení v zemích,
kterými projíždíte, pokud používáte svìtla
pro jízdu ve dne a svìtla do mlhy 3.
Jízda do zahranièí – viz strana 68.
Nastavení sklonu svìtlometù ?..............
Svìtla do mlhy > 3 .................................
Zadní svìtlo do mlhy ...............................
Ukazatele smìru, výstražná svìtla.........
Svìtla zpáteèky ........................................
Osvìtlení interiéru 0...............................
Osvìtlení pøístrojù ....................................
Osvìtlení informaèního displeje 3 ..........
Osvìtlení popelníku 3..............................
Svìtlomety pøi jízdì do zahranièí............
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
Obrázek è.: 18156h.tif
Vnìjší osvìtlení
Otoèný spínaè osvìtlení:
7
8
9
=
=
=
Vypnuto
Obrysová svìtla
Potkávací svìtla, dálková svìtla
Potkávací svìtla, dálková svìtla a svìtelná
houkaèka – viz strana 10.
V polohách spínaèe 8 a 9, svítí také
koncová svìtla a osvìtlení RZ.
Pokud je vypnuto zapalování pøi rozsvícených
potkávacích svìtlech nebo dálkových
svìtlech, rozsvítí se obrysová svìtla 3.
Osvìtlení
67
Zadní svìtlo do mlhy
Stisknìte r, rozsvítí
se r na pøístrojové desce
Svìtla
= Stisknìte r znovu nebo
vypnìte zapalování nebo
zhasnutá
svìtlomety
Zadní svìtlo do mlhy lze zapnout, jen když
je zapnuto zapalování a potkávací nebo
obrysová svìtla.
Zapnuto
=
Pøi tažení pøívìsu/karavanu jsou zadní svìtla
do mlhy deaktivována.
Ukazatele smìru, výstražná svìtla
Obrázek è.: 18157h.tif
Obrázek è.: 11457h.tif
Nastavení sklonu svìtlometù ?
Svìtla do mlhy > 3
Výšku svìtelného paprsku svìtlometù mùžete
nastavit ve 4 úrovních podle zatížení vozidla:
otoète rýhované koleèko do požadované
polohy.
Zapnuto
=
Svìtla
zhasnutá
=
Správné nastavení sklonu svìtlometù snižuje
oslnìní ostatních úèastníkù silnièního provozu.
z Obsazena pøední sedadla
= 0
z Obsazena všechna sedadla
= 1
z
Obsazena všechna sedadla
a náklad v zavazadlovém prostoru = 2
z Obsazeno sedadlo øidièe
a náklad v zavazadlovém
prostoru
= 3
Stisknìte >, rozsvítí
se > na pøístrojové desce
Stisknìte > znovu nebo
vypnìte zapalování nebo
svìtlomety
Svìtlomety do mlhy lze zapnout, jen když jsou
zapnuta svìtla i zapalování.
viz strana 11.
Svìtla zpáteèky
Svítí, když je zaøazena zpáteèka
a je zapnuté zapalování.
68
Osvìtlení
Osvìtlení pøístrojù
Rozsvìcí se zároveò s osvìtlením exteriéru
(nikoliv pøi rozsvícených svìtlech pro jízdu
ve dne 3).
Osvìtlení informaèního displeje 3
Svítí, když je zapnuté zapalování nebo
informaèní systém.
Osvìtlení popelníku 3
Rozsvìcí se zároveò s osvìtlením exteriéru.
Svìtlomety pøi jízdì do zahranièí
Obrázek è.: 11186H.tif
Osvìtlení interiéru 0
Svítí pøi otevøených dveøích.
Obrázek è.: 11458h.tif
Chcete-li nechat stropní svítilnu rozsvícenou,
vytáhnìte spínaè svìtel.
Asymetrická potkávací svìtla zvyšují pole
viditelnosti na pravé stranì jízdního pruhu.
Pøi jízdì v zemích, kde se jezdí po opaèné
stranì silnice, asymetrická svìtla oslòují
ostatní úèastníky silnièního provozu.
Abyste zamezili oslòování, musíte svìtlomety
èásteènì zakrýt. Doporuèujeme Vám, abyste
se obrátili na Vašeho Opel partnera.
Okna, støešní okno
Okna,
støešní okno
9 Výstraha
Pøi obsluze elektricky ovládaných oken
buïte opatrní 3. Hrozí nebezpeèí zranìní,
zejména dìtem.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být podle
toho informováni.
Pøi zavírání oken a støešního okna dávejte
pozor. Vždy se pøesvìdète, že jejich pohybu
nic nebrání.
Elektricky ovládaná okna dveøí 3...........
Støešní okno 3...........................................
70
71
Pøed opuštìním vozidla vytáhnìte klíè
ze spínací skøíòky, abyste pøedešli
neodbornému zacházení s okny
a støešním oknem.
Obrázek è.: 11188H.tif
Okna dveøí
Otáèejte ruèní klikou ve smìru nebo proti
smìru hodinových ruèièek
69
70
Okna, støešní okno
Otevøení:
Pro úplné zavøení držte tlaèítko stisknuté,
dokud okno zcela nedosáhne koncové polohy.
Pro otevírání v krocích krátce stisknìte
tlaèítko.
Zavøení:
Pro úplné zavøení držte tlaèítko stisknuté,
dokud okno nebude zcela zavøené.
Pro zavírání v krocích krátce stisknìte tlaèítko.
Obrázek è.: 11189H.tif
Elektricky ovládaná okna dveøí 3
Ovládají se prostøednictvím dvou kolébkových
spínaèù v madle dveøí øidièe - jeden pro okno
dveøí øidièe a jeden pro okno dveøí
spolujezdce. Další kolébkový spínaè je v madle
dveøí spolujezdce.
Okna, støešní okno
71
Zavøení:
Otáèejte klikou doprava.
Pokud již není možné dál klikou otáèet, støešní
okno dosáhlo komfortní polohu. Stisknìte
znovu odjišt’ovací tlaèítko a otáèejte klikou
dále doprava, až se støešní okno zavøe.
Odjišt’ovací tlaèítko se automaticky zajistí,
jakmile støešní okno dosáhne zavøené polohy.
Zvednutí:
Zavøete støešní okno a stisknìte odjišt’ovací
tlaèítko. Otáèejte klikou doprava.
Sklopení:
Otáèejte klikou doleva.
Obrázek è.: 11190H.tif
Støešní okno 3
Vyklopte kliku z prohlubnì.
Otevøení:
Stisknìte odjišt’ovací tlaèítko. Otáèejte klikou
doleva.
Pokud již není možné dál klikou otáèet, støešní
okno dosáhlo komfortní polohu, ve které je
nízký hluk proudícího vzduchu.
Otevøení za komfortní polohu: ještì jednou
stisknìte odjišt’ovací tlaèítko. Otáèejte dále
klikou doleva.
Odjišt’ovací tlaèítko se automaticky zajistí,
jakmile støešní okno dosáhne zavøené polohy.
Po každém použití støešního okna vrat’te kliku
do prohlubnì.
Obrázek è.: 11191H.tif
Sluneèní clona
Sluneèní clonu mùžete otevøít a zavøít,
když je støešní okno zavøené nebo zvednuté.
Když je støešní okno otevøené, je sluneèní clona
také otevøená.
72
Klimatizace
Klimatizace
Ventilaèní otvory ......................................
Systém recirkulace vzduchu ....................
Vyhøívání zadního okna Ü......................
Systém topení a vìtrání ...........................
Klimatizace 3 ...........................................
Otvory pro sání vzduchu .........................
Otvory pro výstup vzduchu .....................
Pylový filtr 3..............................................
Poznámka .................................................
Údržba ......................................................
73
74
74
75
78
80
80
80
80
81
Obrázek è.: 11200H.tif
Systém topení a vìtrání,
klimatizace 3
Vìtrání, topení a ochlazování 3 jsou slouèeny
do jednotky, která zvyšuje komfort cestujících
ve všech roèních obdobích, za všech
povìtrnostních podmínek a jakékoli vnìjší
teplotì.
Pokud je ochlazování 3 aktivní, vzduch
je ochlazován a vysoušen.
Jednotka topení ohøívá vzduch dle Vašich
požadavkù ve všech režimech provozu,
v závislosti na poloze spínaèe teploty.
Množství vzduchu mùžete regulovat
nastavením rychlosti ventilátoru.
Posuvný prvek pro systém recirkulace vzduchu
je možno použít k zablokování pøívodu
vzduchu zvenku.
Obrázek è.: 11202H.tif
Tlaèítko n pro chlazení (v otoèném spínaèi
teploty) lze najít jen u vozidel vybavených
s volitelnì dodávanou klimatizací 3.
Viz strana 78.
Klimatizace
Obrázek è.: 16185h.tif
Ventilaèní otvory
V závislosti na poloze spínaèe teploty vzduchu
a distribuce vzduchu (L nebo M).
Chcete-li zvìtšit množství vzduchu, nastavte
vyšší rychlost ventilátoru a ovládání distribuce
vzduchu na M.
Støední a boèní vìtrací otvory (1)
Proud vzduchu mùžete smìrovat podle svého
pøání natoèením a naklopením lamel.
Obrázek è.: 11459h.tif
Otevøení boèních vìtracích otvorù: otoète
rýhované koleèko doprava.
Chcete-li boèní vìtrací otvory zavøít,
otoète rýhované koleèko doleva.
73
Obrázek è.: 11460h.tif
Vìtrací otvory pro odstranìní námrazy
na èelním oknì (2)
Spínaè pro distribuci vzduchu nastavte
do polohy V nebo J:
Vzduch je nyní smìrován na èelní a boèní
okna.
Doplòkové vìtrací otvory
Tyto otvory jsou umístìny pod èelním oknem,
pøed okny ve dveøích a pøed prostorem
pro nohy.
74
Klimatizace
Všeobecné informace a rovnìž
informace o otvorech pro sání
vzduchu, otvorech pro výstup
vzduchu, pylovém filtru a údržbì,
viz strany 80, 81.
Obrázek è.: 11195H.tif
Obrázek è.: 11125H.tif
Systém recirkulace vzduchu
Vyhøívání zadního okna Ü
Aktivace:
Posuòte páèku doleva 4, sání vzduchu
zvenku se uzavøe.
Ovládání pomocí spínaèe ventilátoru:
Když do interiéru proniká nepøíjemný zápach
zvenku: zapnìte doèasnì systém recirkulace
vzduchu. Aby v interiéru cirkuloval vzduch,
zapnìte také ventilátor.
Svìtla zhasnutá =
Systém recirkulace minimalizuje vstup
venkovního vzduchu. Vlhkost vzduchu
se zvyšuje a mùže dojít k zamlžení oken.
Kvalita vzduchu v interiéru se zhoršuje,
takže cestující mohou pocítit i nevolnost.
Deaktivace:
Posuòte páèku doprava 5, opìt se obnoví
sání vzduchu zvenku.
Zapnuto
=
Vytáhnìte spínaè
ventilátoru Ü
Stisknìte spínaè
ventilátoru Ü
Pøi zapnutém vyhøívání zadního okna svítí
symbol.
Vyhøívání funguje pouze pøi bìžícím motoru.
Vyhøívání vypnìte, jakmile budete mít
bezproblémový zadní výhled.
Klimatizace
Obrázek è.: 11192H.tif
Systém topení a vìtrání
Levý otoèný spínaè: Teplota
èervená zóna = Teplejší vzduch
modrá zóna = Chladnìjší vzduch
Obrázek è.: 11193H.tif
75
Obrázek è.: 11194H.tif
Prostøední otoèný spínaè: Množství vzduchu
Ventilátor má 4 rychlosti:
Pravý otoèný spínaè: Distribuce vzduchu
K
do oblasti nohou
x
4
J
na èelní okno, okna pøedních dveøí
a do oblasti nohou
V
Na èelní okno a okna pøedních dveøí
M
do oblasti hlavy
L
do oblasti hlavy a oblasti nohou,
Svìtla zhasnutá
Maximální proud vzduchu
Množství vzduchu je urèeno rychlostí
ventilátoru. Ventilátor proto musíte
za jízdy zapnout.
Když je spínaè nastaven do polohy L nebo M,
otevøete vìtrací otvory.
76
Klimatizace
Topení
Výkon topení závisí na teplotì motoru,
a proto topení dosáhne plného výkonu
až po zahøátí motoru.
Chcete-li prostor pro cestující vytopit velmi
rychle:
z Nastavte ovladaè teploty vzduchu
do èervené zóny.
z Nastavte rychlost ventilátoru na 3.
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
požadované polohy – viz strana 75.
Obrázek è.: 11200H.tif
Vìtrání
z Nastavte pøepínaè teploty na požadované
nastavení.
z Nastavte rychlost ventilátoru
na požadovanou hodnotu.
z Maximální vìtrání v oblasti hlavy: nastavte
spínaè distribuce vzduchu do polohy M
a otevøete všechny vìtrací otvory.
z Vìtrání v oblasti nohou: Nastavte spínaè
distribuce vzduchu do polohy K.
z Souèasné vìtrání v oblasti hlavy a oblasti
nohou: Nastavte spínaè distribuce vzduchu
do polohy L.
Komfort a dobrý pocit cestujících závisí z velké
míry na správném nastavení systému vìtrání
a topení.
Klimatizace
77
z Otoète spínaè teploty do èervené zóny
až nadoraz.
z Nastavte rychlost ventilátoru na 3 nebo 4,
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu
do polohy V,
z Boèní vìtrací otvory podle potøeby otevøete
a nastavte na okna dveøí,
z Zapnìte vyhøívání zadního okna Ü,
z K souèasnému vyhøátí prostoru pro nohy
nastavte ovladaè rozvodu vzduchu na J.
Obrázek è.: 11201H.tif
Topení v oblasti nohou
z Nastavte ovladaè teploty vzduchu
do èervené zóny.
z Zapnìte ventilátor.
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu
do polohy K.
z Bìhem poèáteèní fáze topení zavøete
boèní vìtrací otvory.
Obrázek è.: 11126H.tif
Odstranìní zamlžení a námrazy z oken
9 Výstraha
Nedodržení instrukcí by mohlo vést
k zamlžení a zamrznutí oken a nehodám,
jejichž pøíèinou je špatná viditelnost.
78
Klimatizace
Klimatizace 3
Jako doplnìk k systému topení a vìtrání,
systém klimatizace ochlazuje a odvlhèuje
(vysušuje) vzduch proudící dovnitø.
Pokud nechcete vysoušet a ochlazovat
vzduch, ochlazování vypnìte; ušetøíte i palivo.
Klimatizace (kompresor klimatizace) se
automaticky vypne pøi nízké venkovní teplotì.
Obrázek è.: 12986h.tif
Chlazení n
Funguje pouze pøi bìžícím motoru.
Zapnuto
= Vytáhnìte spínaè
ovládání teploty n
Svìtla
zhasnutá
= Stisknìte spínaè
ovládání teploty n
Kontrolka ve spínaèi.
Nastavte požadovanou rychlost ventilátoru.
Obrázek è.: 13482h.tif
Komfortní nastavení
z Páèku recirkulace posuòte doprava 5.
z Nastavte ochlazování n do požadované
polohy.
z Nastavte pøepínaè teploty na požadované
nastavení.
z Nastavte požadovanou rychlost
ventilátoru.
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu
do polohy M nebo L.
z Podle potøeby otevøete boèní vìtrací otvory.
Klimatizace
79
z Páèku recirkulace posuòte doprava 5.
z Zapnìte klimatizaci: vytáhnìte n,
z Nastavte pøepínaè teploty na požadované
nastavení.
z Nastavte požadovanou rychlost
ventilátoru,
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu
do polohy V
Obrázek è.: 11203H.tif
Maximální chlazení
Na krátkou dobu otevøete okna a støešní
okno 3, aby tak mohl rychle uniknout ohøátý
vzduch.
z Páèku recirkulace posuòte doleva 4.
z Zapnìte klimatizaci: vytáhnìte n.
z Otoète spínaè teploty do modré (chladné)
zóny až nadoraz.
z Nastavte rychlost ventilátoru na 4.
z Nastavte spínaè distribuce vzduchu
do polohy M.
z Otevøete všechny vìtrací otvory.
Obrázek è.: 11461h.tif
Odstranìní zamlžení a námrazy z oken
9 Výstraha
Nedodržení instrukcí by mohlo vést
k zamlžení a zamrznutí oken a nehodám,
jejichž pøíèinou je špatná viditelnost.
Zamlžená nebo zamrzlá okna, napø.
z dùvodu vlhkého poèasí, vlhkého obleèení
nebo nízkých venkovních teplot.
– nebo –
pokud je v systému vlhkost po pøedchozím
používání klimatizace, mùže dojít
k zamlžení oken. Abyste tomu pøedešli,
nastavte distribuci vzduchu na K pøed
nastartováním motoru a po nastartování
pøibližnì na 5 sekund na V.
z Zapnìte vyhøívání zadního okna Ü.
Provoz s ochlazováním (kompresor
klimatizace) není možný pøi nízké
venkovní teplotì.
80
Klimatizace
Obrázek è.: 11196H.tif
Otvory pro sání vzduchu
Otvory pro sání vzduchu, které se nacházejí
na levé a pravé stranì motorového prostoru,
musíte udržovat v èistotì, bez listí, neèistot
a snìhu.
Otvory pro výstup vzduchu
Pøi ukládání zavazadel do zavazadlového
prostoru nezakrývejte otvory pro výstup
vzduchu.
Pylový filtr 3
Poznámka
Pylový filtr odstraòuje prach, saze, pyl a spory
z nasávaného vzduchu nebo vzduchu
v interiéru, pokud je aktivní systém
recirkulace 3.
Pokud se okna ve vlhkém poèasí zamlží,
doèasnì nastavte systém tak, jak je popsáno
v odstavci „Odmlžování oken“.
Viz strany 77, 79.
Pylový filtr musíte nechat mìnit v intervalech
uvedených v servisní knížce.
Klimatizaci lze zapnout pro chlazení
(kompresor chlazení) pouze pøi
nastartovaném motoru.
Ochlazování 3 funguje nejlépe, když jsou
okna a støešní okno 3 zavøené. Pokud je
prostor pro cestující velmi vyhøátý po delším
pobytu vozidla na pøímém slunci, nejdøíve
na krátkou dobu otevøete všechna okna
a støešní okno 3, aby mohl být horký
vzduch odvìtrán.
Klimatizace
Když je ochlazování 3 (kompresor
klimatizace) zapnuté, vytváøí se kondenzát,
který vytéká pod vozidlo.
Když je ochlazování 3 (kompresor
klimatizace) zapnuté, musíte otevøít alespoò
jeden vìtrací otvor, aby v dùsledku
nedostateèného pohybu vzduchu nenamrzl
výparník.
Údržba
Aby byla trvale zachována dobrá funkce,
musí být kompresor klimatizace 3 jednou
za mìsíc na nìkolik minut zapnut, nezávisle
na poèasí a roèním období. Provoz
s ochlazováním (kompresor klimatizace) 3
není možný pøi nízké venkovní teplotì.
V pøípadì poruchy se obrat’te na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
81
82
Rady pro jízdu
Rady pro jízdu
Prvních 1000 km
Jezdìte promìnlivou rychlostí. Nejezdìte
na plný plyn. Motor nepøetìžujte v nízkých
otáèkách.
Využívejte všechny pøevodové stupnì.
Pøi jakémkoliv zaøazeném pøevodovém stupni
nesešlapujte pedál plynu více než
do 3/4 jeho dráhy.
Nejezdìte rychleji než 3/4 maximální rychlosti.
Bìhem prvních 200 km nebrzdìte zbyteènì
intenzívnì.
Nikdy nejezdìte s vypnutým
motorem
Mnoho zaøízení za tohoto stavu nefunguje
(napø. posilovaè brzd, posilovaè øízení 3).
Taková jízda je pro Vás i ostatní úèastníky
silnièního provozu velmi nebezpeèná.
Posilovaè brzd
Pøi vypnutém motoru pøestane posilovaè øízení
fungovat po jednom až dvou sešlápnutích
brzdového pedálu. Nesníží se brzdný úèinek,
ale k zastavení vozidla musíte vyvinout
mnohem vìtší sílu.
Jízda v horách nebo jízda
s pøívìsem/ karavanem
Vìtrák chladièe je pohánìn elektricky. Jeho
chladicí výkon tudíž není závislý na otáèkách
motoru.
Pøi vyšších otáèkách motoru vzniká vìtší
množství tepla, pøi nižších pak odpovídajícím
zpùsobem menší. Proto pøi jízdì ve stoupání
neøaïte na nižší pøevodový stupeò tak
dlouho, dokud vozidlo bez problémù zvládá
stoupání i na vyšší pøevodový stupeò.
Vznìtové motory: Ve stoupání 10 % nebo
vìtším, nejezdìte rychleji než 30 km/h na první
pøevodový stupeò nebo 50 km/h na druhý
pøevodový stupeò.
Jízda s nákladem na støeše
Nepøekraèujte pøípustné zatížení støechy
ani maximální výšku nákladu
– viz strany 102, 150. Z bezpeènostních
dùvodù náklad rovnomìrnì rozložte a pevnì
jej zafixujte pomocí upevòovacích pásù, aby
se nemohl posouvat. Tlak v pneumatikách
upravte podle zatížení vozidla. Pøi jízdì
nepøekraèujte rychlost 120 km/h. Upevnìní
nákladu kontrolujte èastìji a upevòovací pásy
v pøípadì potøeby znovu napnìte.
Elektrický posilovaè øízení 3
Vypnutí motoru
Pokud posilovaè øízení nefunguje pøi tažení
vozidla s vypnutým motorem – musíte pøi
øízení vozidla vyvinout mnohem vìtší sílu.
Po vypnutí motoru mùže stále bìžet ventilátor
chladièe v motorovém prostoru, aby byl
chlazen motor.
Je-li teplota motoru velmi vysoká, napø. po
jízdì v horách: nechte motor bìžet pøibližnì
dvì minuty na volnobìh, aby nedošlo
k hromadìní tepla.
Rady pro jízdu
Vozidla s pøeplòovaným motorem:
Po jízdì s motorem ve vysokých otáèkách
nebo pøi velkém zatížení motoru nechte motor
pøed vypnutím zapalování bìžet v nízkých
otáèkách nebo na volnobìh asi 30 sekund,
aby nedošlo k poškození turbodmychadla.
Šetøení energií – více kilometrù
Radám, uvedeným na pøedcházející stranì
a tipùm pro šetøení energií, uvedeným
na následujících stranách vìnujte patøiènou
pozornost.
Otáèky motoru
Pedály
Pokud je to možné, udržujte nízké otáèky
motoru.
Na podlaze se nesmìjí nacházet žádné
pøedmìty, protože by se mohly dostat
pod pedály a blokovat pohyb pedálù.
Zahøátí motoru
Motor zahøívejte jízdou. Nezahøívejte motor
na volnobìh. Dokud není dosažena provozní
teplota motoru, nejezdìte na plný plyn.
Správné øazení
83
V oblasti pedálù Vám pøi sešlápnutí pedálù
až na podlahu nesmí pøekážet žádný koberec
nebo rohožka.
Péèe o akumulátor
Technicky správná a ekonomická jízda
zajišt’uje maximální životnost a výkon Vašeho
vozidla.
Nevytáèejte motor, je-li zaøazen nízký
pøevodový stupeò nebo neutrál. Pøíliš vysoké
rychlosti pøi jízdì na jednotlivé pøevodové
stupnì, jakož i jízdy na malé vzdálenosti,
zvyšují opotøebení a spotøebu paliva.
Pøi pomalé jízdì nebo ve stojícím vozidle, napø.
v pomalém mìstském provozu, jízdách
na krátké vzdálenosti nebo dopravní zácpì,
vypnìte veškeré nepotøebné elektrické
spotøebièe (napø. vyhøívání zadního okna,
pøídavné svìtlomety, atd.).
Overrun
Øazení na nižší pøevodové stupnì
Pøívod paliva je automaticky odpojen pøi
pøebìhu, napø. pøi absolvování dlouhého
klesání nebo pøi brzdìní. Pøi pøebìhu
nesešlapujte pedál plynu ani spojky, aby mohl
systém pøerušit pøívod paliva. Aby se pøedešlo
poškození katalyzátoru je pøebìh doèasnì
deaktivován, pokud je teplota katalyzátoru
pøíliš vysoká.
Pøi klesající rychlosti vozidla pøeøaïte na nižší
pøevodový stupeò. Nenechte prokluzovat
spojku pøi vytáèení motoru. To je dùležité
zejména v prudkém stoupání.
Pøi startování motoru sešlápnìte pedál spojky,
abyste omezili zátìž startéru a akumulátoru.
Vozidla s pøeplòovaným motorem:
Pøi rychlém ubrání plynu mùže být slyšet hluk
generovaný prùtokem vzduchu
turbodmychadlem.
Spojka
Vždy sešlapujte pedál spojky až k podlaze,
abyste tak pøedešli potížím s øazením
a eventuálnímu poškození pøevodovky.
Pedál nepoužívejte pøi jízdì jako opìru pro
nohy; docházelo by k nadmìrnému
opotøebení spojky.
84
Úspora paliva, Ochrana životního prostøedí
Úspora paliva,
Ochrana životního
prostøedí
Recyklace vozidla po ukonèení jeho
životnosti
Informace o recyklaèních centrech a recyklaci
vozidla po ukonèení jeho životnosti naleznete
na www.opel.com.
Jízda s ohledem na životní prostøedí
z Vysoká úroveò hluku a vývin výfukových
zplodin jsou èasto zpùsobeny jízdním
stylem, který nebere ohled na úsporu
energie a ochranu životního prostøedí.
Technologie budoucnosti
Pøi vývoji a výrobì Vašeho vozidla použila
firma Opel materiály, které jsou šetrné
k životnímu prostøedí a které lze do znaèné
míry recyklovat. Výrobní metody používané
pøi výrobì Vašeho vozidla jsou k životnímu
prostøedí ohleduplné.
Recyklací zbytkù materiálù použitých pøi
výrobì je uzavøen materiálový obìh. Snížení
spotøeby energie a vody také chrání pøírodní
zdroje.
Pokroková konstrukce usnadòuje rozebrání
Vašeho vozidla po ukonèení životnosti
a tøídìní materiálù k jejich dalšímu použití.
Materiály, jako je azbest a kadmium, nejsou
používány. Chladivo v klimatizaci 3 je
bezfreonové.
Nové technologie lakování využívají
jako øedidlo vodu.
z Mìli byste jezdit úspornì –
„více kilometrù s menší spotøebou“.
Snižte hladinu hluku a emise ve výfukových
plynech pøizpùsobením stylu jízdy. Takový
zpùsob se vyplatí a zároveò zvyšuje kvalitu
života.
Spotøeba paliva závisí zejména na Vašem
vlastním stylu jízdy. Následující rady Vám
pomohou dosáhnout spotøebu, která se
bude co nejvíce blížit uvedeným hodnotám
– viz strany 148 až 149.
Pøi každém doplòování paliva kontrolujte
spotøebu vozidla. To usnadòuje zjištìní
pøíèin zvýšené spotøeby paliva.
Zahøátí motoru
z Jízda na plný plyn nebo zahøívání motoru
ve volnobìžných otáèkách zvyšují
opotøebení, spotøebu paliva, obsah emisí
ve výfukových plynech a hluk.
z Ihned po nastartování se rozjeïte. Motor
zahøívejte jízdou ve støedním rozsahu
otáèek motoru.
Rovnomìrná rychlost
z Hektický zpùsob jízdy znaènì zvyšuje
spotøebu paliva, množství emisí a obsah
škodlivin ve výfukových plynech a hluk.
z Vyvarujte se zbyteèného zrychlování
a brzdìní. Jeïte plynule, sledujte dopravní
situaci.
Peèlivým naplánováním jízdy se vyvarujte
zbyteèného rozjíždìní a zastavování,
napø. na semaforech, pøi jízdì na krátkou
vzdálenost a dopravní zácpì.
Vybírejte si plynule prùjezdné ulice.
Volnobìh
z I na volnobìh spotøebovává motor palivo.
z Už pøi dobì èekání delší než jednu minutu
se vyplatí motor vypnout. Pìt minut chodu
na volnobìh odpovídá pøibližnì jednomu
kilometru jízdy.
Úspora paliva, Ochrana životního prostøedí
Overrun
z Pøívod paliva je automaticky odpojen pøi
pøebìhu, napø. pøi absolvování dlouhého
klesání nebo pøi brzdìní – viz strana 83.
z Pøi pøebìhu nesešlapujte pedál plynu
ani spojky, aby mohl systém pøerušit
pøívod paliva.
Správné øazení
z Vysoké otáèky motoru zvyšují jeho
opotøebení a spotøebu paliva.
z Motor zbyteènì nevytáèejte do vysokých
otáèek. Nejezdìte pøi vysokých otáèkách
motoru.
Používání otáèkomìru 3 napomáhá ušetøit
palivo. Pokud je to možné, udržujte nízké
a rovnomìrné otáèky motoru pøi každém
zaøazeném pøevodovém stupni. Jezdìte
pokud možno brzy na nejvyšší pøevodový
stupeò a na nižší pøevodový stupeò øaïte,
pouze když už motor nebìží plynule.
Vysoká rychlost
z Vyšší rychlost zvyšuje spotøebu paliva
a úroveò hluku. Pøi maximální rychlosti
jsou velmi vysoké emise škodlivin, spotøeba
paliva a hluk.
z Nepatrným ubráním plynu výraznì omezíte
spotøebu bez znatelné ztráty rychlosti.
Motor vytáèejte maximálnì
na 3/4 povolených otáèek. Bez
znatelného prodloužení doby jízdy
ušetøíte až 50% paliva.
Tlak vzduchu v pneumatikách
z Nesprávné hodnoty tlaku vzduchu
v pneumatikách vedou ke zvýšení valivého
odporu a provozních nákladù dvìma
zpùsoby: vyšší spotøeba paliva a zvýšení
opotøebení pneumatik.
z Pravidelné kontroly tlaku vzduchu
(jednou za 14 dní) se Vám vyplatí.
Elektrické spotøebièe
z Spotøeba elektøiny zvyšuje spotøebu paliva.
z Vypnìte elektrické spotøebièe, které
nepotøebujete (napø. klimatizaci 3,
vyhøívání zadního okna).
Støešní nosièe
z Støešní nosiè a držák lyží mohou z dùvodu
odporu vzduchu zvýšit spotøebu paliva
až o 1 l/100 km.
z Jakmile je nepotøebujete, demontujte je.
85
Opravy a údržba
z Nesprávnì provedené opravy nebo seøízení
a údržba mohou zvýšit spotøebu paliva.
Neprovádìjte sami žádné práce na motoru.
Nesprávnou likvidací použitých materiálù
mùžete porušit zákony na ochranu
životního prostøedí.
Vhodné èásti by nemusely být recyklovány.
Kontakt s nìkterými materiály mùže
pøedstavovat nebezpeèí ohrožení zdraví.
z Doporuèujeme Vám, abyste se s opravami
a údržbou obrátili na Vašeho Opel
partnera.
Ztížené jízdní podmínky
z Jízda do prudkých kopcù, jízda po
nekvalitních vozovkách, èasté zatáèení
nebo jízda v zimì, všechny tyto jízdní
podmínky zvyšují spotøebu paliva.
z Spotøeba paliva se silnì zvyšuje v mìstském
provozu a pøi teplotách pod bodem mrazu,
zejména pøi krátkých jízdách, kdy motor
nedosáhne provozní teploty.
z Dodržujte výše uvedené rady, abyste
spotøebu paliva za všech okolností udrželi
na minimálních hodnotách.
86
Spotøeba paliva, palivo, èerpání paliva
Spotøeba paliva,
palivo, èerpání paliva
Spotøeba paliva
Palivo pro zážehové motory
Spotøeba paliva je stanovena
za pøedepsaných jízdních podmínek
– viz strana 148.
Komerènì dostupné vysoce kvalitní palivo
s maximálním obsahem etanolu 5 % podle
DIN EN 228 (katalyzátor – viz strana 88,
oktanová èísla – viz strana 146). Kvalita paliva
rozhodujícím zpùsobem ovlivòuje výkon, chod
a životnost motoru. Velký význam pøitom mají
i pøísady pøidávané do paliva (tzv. aditiva).
Doplòujte proto pouze kvalitní paliva s aditivy.
Zvláštní vybavení zvyšuje hmotnost vozidla.
Zvyšuje se také spotøeba paliva a snižuje
se maximální rychlost vozidla.
Když je vozidlo nové, motor a pøevodovka
bìhem nìkolika prvních tisíc kilometrù
vykazují zvýšené tøení. Proto je vyšší spotøeba
paliva.
Spotøeba paliva........................................
Palivo pro zážehové motory ...................
Palivo pro vznìtové motory ....................
Víèko palivové nádrže .............................
Doplòování paliva....................................
86
86
87
87
87
Paliva s obsajem etanolu vìtším
než 5 % nesplòují normu DIN EN 228
a je povoleno je používat pouze v pøípadì,
že dané vozidlo bylo speciálnì vyvinuto
a schváleno pro používání takového paliva.
Paliva s velmi nízkým oktanovým èíslem
mohou zpùsobit klepání. Za takto vzniklé
škody nemùže nést firma Opel zodpovìdnost.
Vždy mùžete použít benzín s vyšším
oktanovým èíslem.
Pistoli èerpacího stojanu s olovnatým palivem
nelze zasunout do hrdla palivové nádrže
vozidla, pro který je pøedepsán bezolovnatý
benzín.
Pøedstih zapalování je nastavován
automaticky podle oktanového èísla paliva
– viz strana 146.
Použitím benzínu s oktanovým
èíslem 95 dosáhnete hospodárného provozu.
Spotøeba paliva, palivo, èerpání paliva
Palivo pro vznìtové motory
Pro vznìtové motory tankujte pouze
motorovou naftu, splòující normu DIN EN 590.
Nepoužívejte bionaftu, napø. øepkovou
bionaftu, naftu pro lodní motory, topné oleje,
Aquazole a podobné emulze nafty a vody.
Tekutost a filtrovatelnost nafty je teplotnì
závislá.
Proto je v zimním období prodávána
tzv. zimní motorová nafta. Ujistìte se,
že již pøed pøíchodem zimního období
jste doplnili zimní motorovou naftu.
Do zimní motorové nafty mùžete pøidávat
aditiva, jsou-li schválena výrobcem vozidla
a za pøedpokladu používání vyhøívaného
palivového filtru (v závislosti na venkovní
teplotì).
87
Doplòování paliva
9 Výstraha
Pøi manipulaci s palivem buïte opatrní.
Pøed doplòováním paliva musíte vypnout
motor i pøídavná topení se spalovací
komorou. Vypnìte mobilní telefony.
Palivo je hoølavé a výbušné. Pøi manipulaci
s palivem nepøistupujte do blízkosti paliva
s otevøeným ohnìm nebo zdrojem jisker.
Nekuøte. To platí také pro pøípady, kdy
je palivo rozeznatelné pouze podle svého
charakteristického zápachu. Jesltiže cítíte
ve vozidle zápach paliva, ihned odstraòte
pøíèinu. Doporuèujeme autorizovaný
servis Opel.
Nemísete motorovou naftu s palivem
pro zážehové motory.
Plnicí hrdlo palivové nádrže se šroubovým
uzávìrem se nachází na levé stranì vozidla
vzadu.
Víèko palivové nádrže
Otevøete dvíøka palivové nádrže.
Musíte-li vymìnit víèko palivové nádrže,
používejte výhradnì originální víèko Opel
vyrobené pro Váš model, abyste zajistili
udržení plné funkènosti. Vozidla se vznìtovým
motorem mají speciální víèko palivové nádrže.
Pro otevøení odemknìte víèko plnicího otvoru
paliva pomocí klíèe zapalování 3 a opatrnì
jej odšroubujte, aby se nadmìrný tlak pomalu
rozptýlil.
Víèko zavìste do držáku ve dvíøkách a otoète.
Palivová nádrž je vybavena zaøízením
zamezujícím pøeplnìní palivové nádrže.
Obrázek è.: 12259h.tif
Správné doplnìní paliva závisí na správné
obsluze pistole èerpacího stojanu:
1. Zasuòte pistoli èerpacího stojanu co nejdále
a stisknìte spoušt’.
2. Po automatickém vypnutí je možné
postupnì doplnit ještì asi dva litry
(maximálnì).
Pokud chcete zavøít uzávìr hrdla palivové
nádrže, nasaïte jej na hrdlo a otáèejte, dokud
neuslyšíte cvakání. Zamknìte uzávìr nádrže
klíèem zapalování 3.
Zavøete dvíøka palivové nádrže.
Pøeteklé palivo ihned otøete.
88
Katalyzátor, výfukové plyny
Katalyzátor, výfukové
plyny
Katalyzátor pro zážehové motory..........
Katalyzátor pro vznìtové motory...........
Øízení obsahu emisí..................................
Výfukové plyny .........................................
Údržba ......................................................
K poškození katalyzátoru nebo vozidla
mùže dojít, nebudete-li dodržovat následující
pokyny:
z Obrat’te se co nejdøíve na Vašeho Opel
partnera v pøípadì zpìtných zápalù,
nepravidelného chodu motoru po studeném
startu, znatelné ztráty výkonu nebo dalších
neobvyklých jevù, které mohou signalizovat
závadu v systému zapalování. V pøípadì
potøeby mùžete pokraèovat v jízdì nízkou
rychlostí, po krátkou dobu, bez vytáèení
motoru do vyšších otáèek.
88
89
89
91
91
Obrázek è.: 6448U.tif
Katalyzátor pro zážehové motory
Použití olovnatého benzínu poškodí
katalyzátor a èásti elektronického systému,
které tím ztratí svou úèinnost.
Používání jiného paliva, než které je
specifikováno na stranì 86 (napø. LRP1)) mùže
zpùsobit poškození katalyzátoru.
U vozidel vybavených katalyzátorem je hrdlo
plnící nádrže zúženo a tím je znemožnìné
zasunutí èerpací pistole ze stojanu
s olovnatým benzínem.
1)
LRP = Lead Replacement Petrol
(palivo nahrazující olovnatý benzín).
z Dostane-li se do katalyzátoru neshoøelé
palivo, mùže dojít k pøehøátí
a neopravitelnému poškození katalyzátoru.
Proto se musíte vyvarovat zbyteènì
dlouhého bìhu startéru pøi startování
motoru, úplného vyprázdnìní nádrže
(nepravidelný pøívod paliva vede k pøehøátí)
a startování motoru roztažením nebo
roztlaèením.
Katalyzátor, výfukové plyny
z Jestliže kontrolka systému øízení
emisí Z bliká, zpomalte, až kontrolka
pøestane blikat a svítí trvale. Obrat’te se
okamžitì na servis. Doporuèujeme Vašeho
Opel partnera. Kontrolka emisí Z
– viz strana 90.
89
Katalyzátor pro vznìtové motory
K poškození katalyzátoru nebo vozidla mùže
dojít, nebudete-li dodržovat následující
pokyny:
z Pokud motor bìží nepravidelnì, výkon
motoru je výraznì snížen nebo pokud se
vyskytnou jiné problémy pøi jízdì, okamžitì
kontaktujte servis. Doporuèujeme Vám,
abyste se obrátili na Vašeho Opel partnera.
V pøípadì potøeby jeïte pomalu a udržujte
nízké otáèky motoru.
Obrázek è.: 16178h.tif
Øízení obsahu emisí
Díky konstrukènímu øešení motoru – zejména
v oblasti systému dodávky paliva a systému
zapalování – množství jedovatých škodlivin ve
výfukových plynech, jako jsou oxid uhelnatý
(CO), uhlovodíky (HC) oxidy dusíku (NOx),
je sníženo na minimum.
90
Katalyzátor, výfukové plyny
Pokud kontrolka bliká za jízdy, nastala
porucha, pøi které mùže dojít k poškození
katalyzátoru. Mùžete pokraèovat v jízdì bez
poškození katalyzátoru za pøedpokladu, že
zpomalíte, dokud kontrolka nepøestane blikat,
ale zùstane svítit. Obrat’te se okamžitì
na servis. Doporuèujeme Vám, abyste
se obrátili na Opel partnera.
Obrázek è.: 12948h.tif
Kontrolka Z systému øízení emisí
Svítí pøi zapnutí zapalování a bìhem
startování. Zhasne krátce po nastartování
motoru.
Pokud se rozsvítí pøi bìžícím motoru, znamená
to poruchu systému øízení emisí. Mohou být
pøekroèeny limity obsahu škodlivin. Obrat’te
se okamžitì na servis. Doporuèujeme Vašeho
Opel partnera.
Obrázek è.: 12943h.tif
Kontrolka A elektroniky motoru
Rozsvítí se na nìkolik sekund po zapnutí
zapalování.
Pokud se rozsvítí pøi bìžícím motoru, znamená
to poruchu v elektronice motoru. Systém se
pøepne do nouzového provozního režimu,
mùže vzrùst spotøeba paliva a také mùže být
negativnì ovlivnìna ovladatelnost vozidla.
Katalyzátor, výfukové plyny
V nìkterých pøípadech mùže být závada
odstranìna vypnutím a zapnutím motoru.
Pokud se kontrolka znovu rozsvítí za jízdy,
obrat’te se na servis a nechte poruchu
odstranit. Doporuèujeme autorizovaný
servis Opel.
Pokud se krátce rozsvítí a potom zhasne,
neznamená to žádnou poruchu.
Pokud po zapnutí zapalování kontrolka bliká,
došlo k poruše v systému imobilizéru. Motor
nemùžete nastartovat – viz strana 29.
Výfukové plyny
9 Výstraha
Výfukové plyny vznikající pøi spalování
paliva v motoru, obsahují jedovatý oxid
uhelnatý, který je bez barvy a bez zápachu.
Vdechování tohoto oxidu je životu
nebezpeèné.
Jestliže výfukové plyny vniknou do interiéru
vozidla, otevøete okna a vyhledejte
okamžitì pomoc servisu. Doporuèujeme
autorizovaný servis Opel.
Jedete-li s vozidlem poprvé, mùže
se z výfukové soustavy odpaøovat vosk a olej,
což mùže produkovat kouø. Po první jízdì
vozidlo nechte stát na otevøeném prostranství,
aby se plyny odpaøily a abyste
je nevdechovali.
91
Údržba
Veškeré údržbové práce nechávejte provést
v intervalech daných firmou Opel.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera, který je
vybaven vhodným vybavením a nástroji a má
k dispozici školené mechaniky. Elektronické
testování systémù umožòuje rychlou
diagnostiku a odstranìní problému. Proto
si mùžete být jisti, že všechny komponenty
elektrické soustavy vozidla, vstøikování
a zapalování pracují správnì, že má vozidlo
nízkou úroveò emisí výfukových plynù a že
katalyzátor bude mít dlouhou životnost.
Vy tak významnì pøispìjete k udržování
èistého vzduchu díky dodržování emisních
limitù.
Kontrola a seøízení komponentù vstøikování
a zapalování je souèástí pravidelných
servisních prohlídek. Z tohoto dùvodu byste
mìli nechat všechny servisní práce provádìt
v intervalech pøedepsaných v servisní knížce.
92
Brzdy
Brzdy
Brzdová soustava
Brzdy jsou dùležitým faktorem pro bezpeènost
silnièního provozu.
U nových brzdových destièek kotouèových
brzd se v zájmu jejich vysoké úèinnosti
vyvarujte bìhem prvních 200 km zbyteèného
intenzivního brzdìní.
Opotøebení brzdového obložení nesmí
pøekroèit urèitou mez. Proto je pravidelné
provádìní údržby podle servisní knížky
pøedpokladem pro bezpeènost silnièního
provozu.
Brzdová soustava ....................................
Protiblokovací systém
brzd (ABS u) 3.....................................
92
94
Opotøebované brzdové obložení nechte
vymìnit. Doporuèujeme, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera, kde Vám namontují
pouze originální destièky Opel, které jsou
zárukou optimálního výkonu brzd.
Brzdové destièky, které jsou opotøebené
na minimální tloušt’ku, budou skøípat. Mùžete
pokraèovat v jízdì. Brzdové destièky nechte
co možná nejdøíve vymìnit. Výmìnu
brzdových destièek svìøte servisu.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
Obrázek è.: 11209H.t if
Nožní brzda
Nožní brzda pùsobí na dva navzájem
nezávislé brzdové okruhy.
Jestliže dojde k výpadku funkce jednoho
z tìchto okruhù, lze vozidlo brzdit pomocí
druhého brzdového okruhu. Brzdný úèinek
se však dostaví až pøi více sešlápnutém
brzdovém pedálu a pøi sešlápnutí je nutno
vyvinout vìtší sílu. Brzdná dráha bude delší.
Pøed pokraèováním v jízdì kontaktujte
odborný servis. Doporuèujeme Vašeho
Opel partnera.
Aby bylo možno využít celou dráhu zdvihu
brzdového pedálu, zejména pøi poruše
jednoho z brzdových okruhù, nesmí být
v prostoru pedálù žádná rohožka
– viz strana 83.
Brzdy
Pøi vypnutém motoru pøestane posilovaè øízení
fungovat po jednom až dvou sešlápnutích
brzdového pedálu. Nesníží se brzdný úèinek,
ale k zastavení vozidla musíte vyvinout
mnohem vìtší sílu. To je dùležité zejména
pøi tažení.
Pøed každou jízdou zkontrolujte funkci
brzdových svìtel.
93
Krátce po zahájení jízdy by mìl být brzdový
systém pøi nízké rychlosti mimo dopravní ruch
vyzkoušen z hlediska jeho úèinnosti, zejména
v pøípadech, kdy mùže být brzdové obložení
vlhké, napø. po mytí vozidla.
Hladinu brzdové kapaliny kontrolujte
pravidelnì. Pokud je hladina brzdové kapaliny
pøíliš nízká a parkovací brzda není zabrzdìna,
rozsvítí se kontrolka R na pøístrojové desce
– viz strana 20.
Obrázek è.: 13483h.tif
Parkovací brzda
Vždy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu.
Pøi parkování ve svahu co nejpevnìji.
Mechanická parkovací brzda pùsobí na brzdy
zadních kol. Páka se pøi zatažení automaticky
zajistí.
Pokud chcete parkovací brzdu uvolnit, lehce
ji nadzvednìte, stisknìte uvolòovací tlaèítko
a páku spust’te úplnì dolù.
94
Brzdy
9 Výstraha
Pokud kontrolka svítí a parkovací brzda není
zabrzdìná: zastavte. Ihned pøerušte jízdu.
Obrat’te se na servis. Doporuèujeme
Vašeho Opel partnera.
Svítí zároveò s kontrolkou protiblokovacího
systému brzd u: brzdná síla na zadní kola
není regulována. Vozidlo se mùže bìhem
brzdìní stáèet. Poruchu nechte odstranit.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na dealera vozidel Opel nebo
autorizovaný servis Opel.
Obrázek è.: 12949h.tif
Kontrolka brzdové soustavy R
Kontrolka svítí pøi zapnutém zapalování, když
je zabrzdìna parkovací brzda nebo je pøíliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Hladina
brzdové kapaliny – viz strana 136.
Protiblokovací systém brzd
(ABS u) 3
Systém ABS nepøetržitì monitoruje brzdový
systém a brání zablokování kol, nezávisle
na typu povrchu vozovky a trakci pneumatik.
Jakmile nìkteré z kol zaène jevit sklon
k zablokování, systém ABS upraví brzdový
tlak v pøíslušném kole. Vozidlo zùstává
øiditelné i pøi velmi intenzivním brzdìní
napø. v zatáèkách nebo vyhýbacích
manévrech. I pøi plném brzdìní se lze vyhnout
pøekážce, aniž by byl uvolnìn brzdový pedál.
Jakmile dojde k aktivaci systému ABS, projeví
se tato skuteènost pulzováním brzdového
pedálu a urèitým zvukem.
Brzdy
9 Výstraha
95
9 Výstraha
Chcete-li dosáhnout optimálního brzdìní,
držte pøi brzdìní sešlápnutý pedál brzdy,
i když pedál pulzuje. Pedál brzdy
neuvolòujte.
Pokud je v systému ABS porucha, kola mají
tendenci se zablokovat v pøípadì nezvykle
silného brzdìní. Výhody systému ABS nejsou
k dispozici. Vozidlo není možné øídit a mùže
dojít ke smyku.
Nenechte se na základì tohoto
bezpeènostního prvku svést k riskantnímu
stylu jízdy.
V jízdì mùžete pokraèovat pøi dodržování
pøedvídavého a opatrného stylu jízdy.
Bezpeènosti v silnièním provozu dosáhnete
jen odpovìdným stylem jízdy.
Obrázek è.: 12950h.tif
Kontrolka u pro ABS
Když zapnete zapalování, kontrolka
se na nìkolik sekund rozsvítí, zatímco systém
provádí autodiagnostiku, která mùže být
slyšitelná. Jakmile kontrolka zhasne,
je systém pøipraven k provozu.
Jestliže tato kontrolka po nìkolika sekundách
nezhasne, nebo jestliže se rozsvítí bìhem jízdy,
došlo k poruše v systému ABS. Brzdová
soustava vozidla je i nadále funkèní,
ale bez možnosti regulace systémem ABS.
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera. Integrovaná autodiagnostika
umožní rychlé odstranìní poruchy.
9 Výstraha
Pokud se rozsvítí kontrolka ABS spolu
s kontrolkou brzdové soustavy R, brzdná
síla zadních kol není regulována. Vozidlo
se mùže bìhem brzdìní stáèet. Poruchu
nechte odstranit. Doporuèujeme Vám,
abyste se obrátili na dealera vozidel
Opel nebo autorizovaný servis Opel.
96
Kola, pneumatiky
Kola, pneumatiky
Pneumatiky
Na stranì 152 jsou uvedena omezení
a vhodné typy pneumatik.
Pneumatiky instalované výrobcem nabízejí
optimální jízdní komfort a bezpeènost.
Zmìna typu pneumatik/ráfkù
Pøed volbou jiných pneumatik/ráfkù se
informujte o vhodných typech. Doporuèujeme,
abyste se obrátili na Vašeho Opel partnera,
který Vám poskytne všechny potøebné
informace.
9 Výstraha
Tlak vzduchu v pneumatikách ................ 97
Stav pneumatik a ráfkù ........................... 98
Zimní pneumatiky 3 ................................ 100
Kryty kol 3 ................................................ 100
Snìhové øetìzy 3 ..................................... 100
Použití nevhodných pneumatik nebo ráfkù
mùže vést k dopravní nehodì
a znehodnocení vozidla.
Instalace nových pneumatik
Nové pneumatiky osazujte v páru nebo radìji
jako celou sadu. Ujistìte se, že obì
pneumatiky na jedné nápravì jsou
z stejného rozmìru
z stejné konstrukce
z stejné znaèky
z a se stejným vzorkem.
Smìrové pneumatiky musíte nasadit tak,
aby se otáèely ve smìru jízdy. Smìr otáèení
je vyznaèen symbolem (napø. šipkou)
na boku pneumatiky.
Pokud máte instalované pneumatiky proti
smìru otáèení, je tøeba je co nejdøíve
demontovat a nasadit správnì. To je jediný
zpùsob, jak maximálnì využít výhody
konstrukce pneumatik.
9 Výstraha
Pneumatiky nechte vymìnit u Vašeho Opel
partnera, kde dodržují všechny pøedpisy
ohlednì ekologické likvidace pneumatik
a pomáhají tak ochraòovat životní
prostøedí.
Kola, pneumatiky
97
Nìkteré znaèky pneumatik mají zesílené boky
pro slitinové ráfky, z dùvodu ochrany proti
poškození. Používáte-li kryty kol na ocelové
ráfky s pneumatikami se zesílenými boky,
musí být splnìny následující požadavky:
z Používejte kryty kol a pneumatiky, které
jsou schváleny firmou Opel pro pøíslušné
vozidlo a tedy splòují všechny požadavky
pro kombinaci ráfek a pneumatika.
z Používáte-li neschválené kryty kol
a pneumatiky, pneumatiky nesmìjí mít
zesílené boky.
9 Výstraha
Používání nevhodných pneumatik nebo
krytù kol mùže vést k náhlému poklesu tlaku
a následnì nehodì.
Obrázek è.: 13484h.tif
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách, vèetnì
rezervního kola, kontrolujte jednou za 14 dní
a pøed každou delší cestou; pneumatiky
musíte kontrolovat za studena. Nezapomeòte
zkontrolovat rezervní kolo.
Tlak vzduchu v pneumatikách,
viz strana 152 a nálepka na rámu levých
pøedních dveøí. Po zmìnì velikosti pneumatik
nechte nálepku vymìnit.
Pokud mìøíte tlak v zahøátých pneumatikách,
neupouštìjte z nich vzduch. Protože po
vychladnutí pneumatik by byly podhuštìné.
Po kontrole tlaku dobøe dotáhnìte èepièku
ventilku.
Obrázek è.: 9358T.tif
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách
zhorší bezpeènost a ovladatelnost vozidla,
jízdní komfort a spotøebu paliva a zvýší
opotøebení pneumatik.
Je-li tlak pøíliš nízký, mùže dojít k nadmìrnému
zahøátí a vnitønímu poškození, vedoucímu
k oddìlení bìhounu a prasknutí pneumatiky
pøi vyšší rychlosti.
Skryté poškození pneumatiky nemùžete
eliminovat upravením tlaku vzduchu.
9 Výstraha
Nesprávné nahustìní pneumatik mùže
vést k jejich prasknutí.
98
Kola, pneumatiky
Pravidelnì kontrolujte pneumatiky z hlediska
poškození (cizí pøedmìty, propíchnutí,
prasknutí, naøíznutí, vyboulení bokù).
Zkontrolujte také ráfky. V pøípadì poškození
nebo abnormálního opotøebení se obrat’te
na servis. Doporuèujeme Vašeho
Opel partnera.
9 Výstraha
Poškozená pneumatika mùže kdykoliv
prasknout.
Obrázek è.: 15941s.tif
Stav pneumatik a ráfkù
Hrany pøejíždìjte pomalu, a pokud možno
kolmo. Pøejíždìní ostrých hran mùže vést ke
skrytému poškození pneumatik a poškození
ráfku, které zaznamenáte pozdìji.
Pøi parkování se ujistìte, že pneumatiky
nejsou opøeny o hranu obrubníku.
Obrázek è.: 6456U.tif
Hloubka vzorku
Pravidelnì kontrolujte hloubku vzorku.
Pokud je opotøebení vìtší vpøedu než vzadu,
proveïte zámìnu pøedních a zadních kol.
Upravte tlak v pneumatikách.
Z bezpeènostních dùvodù byste mìli
pneumatiky vymìnit, když je vzorek
hluboký pouze asi 2 až 3 mm
(pro zimní pneumatiky: 4 mm).
Kola, pneumatiky
Všeobecné informace
z Nezapomeòte, že pøi vìtším opotøebení
pneumatik hrozí nebezpeèí aquaplaningu.
z Pneumatiky stárnou, i když se používají
velmi málo nebo vùbec. Rezervní kolo je
použitelné šest let, a to pouze v nouzových
pøípadech; je-li nasazeno na vozidle,
jeïte pomaleji.
z Nikdy nepoužívejte pneumatiky
neznámého pùvodu nebo používání.
z Používejte pouze ozdobné kryty schválené
výrobcem, aby se nezhoršilo chlazení brzd.
Obrázek è.: 6457U.tif
Pøedpisy je urèena minimální hloubka vzorku
(1,6 mm), pøi jejímž dosažení jsou již viditelné
indikátory opotøebení (TWI1)). Indikátory
opotøebení jsou rozmístìny v bìhounu
pneumatiky v pravidelných vzdálenostech.
Jejich poloha je vyznaèena na boku
pneumatiky.
1)
TWI = Tread Wear Indicator.
99
Oznaèení pneumatik
Význam:
napø. 155/65 R 14 75 S
155 = Šíøka pneumatiky v mm
65 = Profilové èíslo
(pomìr výšky k šíøce pneumatiky v %)
R = Typ pneumatiky: Radial
14 = Prùmìr ráfku v palcích
75 = Index zatížitelnosti
Pø. 75 = 390 kg
S
= Rychlostní kód
Písmena rychlostního kódu:
Q
S
T
H
V
W
Do 160 km/h
Do 180 km/h
Do 190 km/h
Do 210 km/h
Do 240 km/h
Do 270 km/h
100
Kola, pneumatiky
Zimní pneumatiky 3
Kryty kol 3
Informace týkající se instalace nových
pneumatik – viz strana 96.
Používáte-li neschválené kryty kol
a pneumatiky, ujistìte se, že pneumatiky
nemají zesílené boky – viz strana 96.
Na stranì 152 najdete popis omezení.
Zimní pneumatiky (pneumatiky M+S) zvyšují
bezpeènost pøi teplotách nižších než 7 °C,
a mìly by být proto použity na všech ètyøech
kolech.
Letní pneumatiky nejsou vhodné pro provoz
v zimním období.
Pokud je maximální povolená rychlost pro
zimní pneumatiky nižší než maximální rychlost
vozidla, v zorném poli øidièe musí být umístìno
upozornìní s maximální povolenou rychlostí
pneumatik1).
Používáte-li rezervní kolo, které je osazeno
letní pneumatikou: mùže se zhoršit
ovladatelnost vozidla, zejména na kluzké
vozovce. Co nejdøíve nechte opravit,
vyvážit a nasadit normální kolo.
Obrázek è.: 6459u.tif
Snìhové øetìzy 3
Na stranì 152 najdete popis omezení.
Snìhové øetìzy se smí použít na pøední kola.
Musí být instalovány symetrický,
aby byly správnì usazeny.
Používejte øetìzy s drobnými èlánky.
Viz strana 152.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
1)
Seznamte se s národními pøedpisy.
Kola, pneumatiky
U plechových ráfkù se mùže velký ozdobný
kryt dostat do styku s øetìzy a být poškozen.
Ozdobný kryt sejmìte – viz strana 114.
Se snìhovými øetìzy smíte jet maximální
rychlostí 50 km/h a po holé vozovce smíte jet
pouze krátce, nebot’ øetìzy by se na tvrdé
vozovce velmi rychle opotøebovaly a mohly
by prasknout.
Nouzové rezervní kolo 3
Na nouzové rezervní kolo nesmíte nikdy
instalovat snìhové øetìzy. Pokud potøebujete
používat snìhové øetìzy po defektu pøedního
kola, nejdøíve instalujte nouzové rezervní kolo
na zadní nápravu a kolo ze zadní nápravy
použijte na pøední nápravu.
Poznámky k nouzovému rezervnímu kolu
– viz strana 112.
Výmìna kola – viz strana 114.
Upravení tlaku v pneumatikách
– viz strany 97, 152.
101
102
Støešní nosièe, tažení karavanu a pøívìsu
Støešní nosièe,
tažení karavanu
a pøívìsu
9 Výstraha
Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést ke
zranìní, pøípadnì ohrožení života. Všichni
cestující ve vozidle by mìli být podle toho
informováni.
Støešní nosièe 3
Z bezpeènostních dùvodù a z dùvodu
prevence poškození støechy používejte pouze
støešní nosiè Opel. Kontaktujte Vašeho Opel
partnera.
Støešní nosiè upevnìte podle pokynù výrobce
systému.
Rady pro jízdu – viz strana 82.
Tažné zaøízení 3 ......................................
Zatížení pøívìsu/karavanu ......................
Svislé zatížení kulové hlavy .....................
Zatížení zadní nápravy pøi jízdì
s pøívìsem/karavanem..........................
Tlak vzduchu v pneumatikách ................
Chování vozidla za jízdy, rady
pro jízdu s pøívìsem...............................
Rozjezd ve svahu......................................
103
103
104
104
104
104
105
Støešní nosièe, tažení karavanu a pøívìsu
Tažné zaøízení 3
Zatížení pøívìsu/karavanu1)
Používejte pouze tažné zaøízení, které bylo
schváleno pro Vaše vozidlo. Doporuèujeme
Vám svìøit dodateènou instalaci tažného
zaøízení Vašemu Opel partnerovi, kde Vás
také budou informovat o pøípadném možném
zvýšení tažného zatížení. Váš Opel partner má
potøebné informace, jak tažné zaøízení
instalovat, stejnì jako provést pøípadné nutné
úpravy vozidla, týkající se chladicí soustavy
nebo jiných systémù.
Pøípustná zatížení jsou maximální hodnoty
závislé na vozidle a motoru, které nesmìjí být
pøekroèeny. Skuteèné zatížení závìsu je rozdíl
mezi skuteènou celkovou hmotností pøívìsu
a skuteèným zatížením kulové hlavy tažného
zaøízení v pøipojeném stavu. Pøi zjišt’ování
zatížení závìsu smí proto na váze stát jen kola
pøívìsu – nikoliv pøíïové kolo.
Rozmìry pro instalaci tažného zaøízení
– viz strana 157.
Pøípustné zatížení závìsu Vašeho vozidla
je uvedeno v úøedních dokladech k Vašemu
vozidlu. Pokud není uvedeno jinak, platí
tyto hodnoty pro stoupání do max. 12%.
Pøípustné zatížení závìsu by mìlo být
využíváno jen øidièi, kteøí mají dostatek
zkušeností s tažením velkých pøívìsù.
1)
Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které se
nacházíte.
103
Povolené zatížení karavanu/pøívìsu platí
pro uvedené stoupání/klesání do nadmoøské
výšky 1000 m.n.m. Se stoupající nadmoøskou
výškou klesá výkon motoru, protože je vzduch
øidší, a je tedy snížena schopnost stoupání,
snižuje se povolená hmotnost soupravy
také o 10% na každých 1000 metrù
nadmoøské výšky. Hmotnost nemusí být
snížena pøi jízdì po vozovkách s mírným
stoupáním/klesáním (ménì než 8%).
Skuteèná hmotnost karavanu/pøívìsu plus
skuteèná celková hmotnost vozidla nesmí
pøekroèit celkovou hmotnost, povolenou pro
tažení pøívìsu. Jestliže je tedy celková
hmotnost vozidla využita, mùže zatížení
pøívìsu èinit pouze povolenou hodnotu pro
tažení pøívìsu. Maximální celkovou hmotnost,
povolenou pro tažení pøívìsu, naleznete
na identifikaèním štítku, viz strana 144.
104
Støešní nosièe, tažení karavanu a pøívìsu
Svislé zatížení kulové hlavy
Chování vozidla za jízdy, rady pro
jízdu s pøívìsem
Svislé zatížení kulové hlavy je zatížení, které
vyvíjí naložený pøívìs/karavan na kulovou
hlavu. Zmìnou rozložení nákladu na pøívìsu/
karavanu mùžete toto zatížení zmìnit.
Pøi používání brzdìného pøívìsu zavìste
pojistné lano do oka na boku tažného
zaøízení.
Hodnota maximálního povoleného zatížení
kulové hlavy (35 kg) vozidla je uvedena
na štítku tažného zaøízení a v dokumentech
vozidla. Vždy se na toto zamìøte.
V žádném pøípadì nesmí být zatížení
na kouli nižší než 25 kg.
Pøi mìøení zatížení na kouli uveïte oj
naloženého pøívìsu/karavanu do stejné
úrovnì, jaká bude v pøipojeném stavu
u naloženého tažného vozidla. Toto
je dùležité zejména pro pøívìsy/karavany
se zdvojenou nápravou.
Zatížení zadní nápravy pøi jízdì
s pøívìsem/karavanem
Pøi pøipojení karavanu/pøívìsu a plném
zatížení vozidla (vèetnì všech cestujících)
mùže být povolené zatížení zadní nápravy
(viz identifikaèní štítek, strana 144, nebo
dokumenty k vozidlu) pøekroèeno o 15 kg
a celková hmotnost vozidla o 27 kg. Je-li takto
pøekroèeno zatížení zadní nápravy, dodržujte
maximální rychlost 80 km/h. Pokud národní
pøedpisy urèují nižší maximální rychlost pro
vozidlo s pøívìsem, musíte dodržovat nižší
rychlost.
Pøed pøipojením karavanu/pøívìsu namažte
kulovou hlavu tažného zaøízení. Nicménì,
nemažte kulovou hlavu, pokud je používán
stabilizér pro tlumièe.
Pøed jízdou zkontrolujte osvìtlení pøívìsu/
karavanu. Pøi tažení pøívìsu/karavanu jsou
zadní svìtla do mlhy deaktivována.
Obrázek è.: 9358t.tif
Tlak vzduchu v pneumatikách
Pøi pøipojení pøívìsu zvyšte tlak vzduchu
na hodnoty pøedepsané pro plné zatížení
– viz strany 152. Zkontrolujte také tlak
vzduchu v rezervním kole a pneumatikách
karavanu/pøívìsu.
Pøívìsy s ukazately smìru LED musí být
uzpùsobeny tak, aby umožòovaly využití
monitorování bìžných žárovek.
Kontrolka ukazatelù smìru – viz strana 19.
Støešní nosièe, tažení karavanu a pøívìsu
Jízdní vlastnosti jsou závislé na nákladu
pøívìsu/karavanu. Zavazadla musíte zajistit,
aby za jízdy neklouzala. Uložte je, pokud
možno, do støedu pøívìsu/karavanu,
tj. nad nápravu pøívìsu.
Je-li za vozidlem pøipojen pøívìs/karavan se
sníženou smìrovou stabilitou, nepøekraèujte
rychlost 80 km/h; doporuèujeme použít
stabilizátor pøívìsu.
Nejezdìte rychleji než 80 km/h, a to ani
v zemích, kde je povolena vyšší rychlost.
Ujistìte se, že máte pro zatoèení dostatek
místa a vyvarujte se náhlých zmìn smìru
jízdy.
Pokud se pøívìs/karavan za jízdy rozkývá,
zpomalte. Nepokoušejte se korigovat kývání
pohyby volantem. V pøípadì potøeby prudèeji
pøibrzdìte.
Musíte-li nouzovì brzdit naplno, když
potøebujete zajistit krátkou brzdnou dráhu pøi
tažení pøívìsu/karavanu, musíte pedál brzdy
sešlápnout co nejsilnìji.
Nezapomeòte, že vozidlo s karavanem/
pøívìsem, at’ už brzdìným nebo nebrzdìným,
má delší brzdnou dráhu, než vozidlo bez
karavanu/pøívìsu.
105
Pøi jízdì z kopce s pøipojeným karavanem/
pøívìsem jsou brzdy zatíženy více než pøi jízdì
bez karavanu/pøívìsu. Z tohoto dùvodu
zaøaïte vždy stejný pøevodový stupeò, jaký
byste použili pro jízdu do kopce a jeïte
pøibližnì stejnou rychlostí.
Vìtrák chladièe je pohánìn elektricky.
Jeho chladicí výkon tudíž není závislý
na otáèkách motoru.
Pøi vyšších otáèkách motoru vzniká vìtší
množství tepla, pøi nižších pak odpovídajícím
zpùsobem menší. Proto pøi jízdì ve stoupání
neøaïte na nižší pøevodový stupeò tak
dlouho, dokud vozidlo bez problémù zvládá
stoupání i na vyšší pøevodový stupeò.
Vznìtové motory: Ve stoupání 10% nebo
vìtším, nejezdìte rychleji než 30 km/h na první
pøevodový stupeò nebo 50 km/h na druhý
pøevodový stupeò.
Obrázek è.: 11804h.tif
Rozjezd ve svahu
Nejlepší otáèky motoru pro rozjezd ve svahu
jsou v rozmezí 2500 až 3000 ot./min pro
zážehové motory a mezi 2000 až 2500 ot./min
pro vznìtové motory. Udržujte konstantní
otáèky motoru, postupnì pouštìjte pedál
spojky, nechte ji prokluzovat, uvolnìte pedál
brzdy a pøidejte plyn. Pokud možno, nenechte
otáèky motoru klesnout.
Pøed rozjezdem za ztížených podmínek
(vysoká hmotnost, hornatý terén s prudkým
stoupáním) vypnìte veškeré nepotøebné
elektrické pøíslušenství (napø. vyhøívání
zadního okna, klimatizaci 3).
106
Svépomoc
Svépomoc
9 Výstraha
Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést
ke zranìní, pøípadnì ohrožení života.
Všichni cestující ve vozidle by mìli být
podle toho informováni.
Palivová soustava vznìtového
motoru, odvzdušnìní
Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit!
Pokud se kontrolka Y rozsvítí, co nejdøíve
doplòte palivo. Pokud kontrolka bliká,
okamžitì doplòte palivo.
Startování motoru pomocí startovacích
kabelù 3.................................................
Tažení vozidla ..........................................
Odtahová služba .....................................
Tažení jiného vozidla ...............................
Lékárnièka (polštáøek) + 3 a výstražný
trojúhelník ¨ 3......................................
Náøadí vozidla..........................................
Rezervní kolo ............................................
Zvedák ......................................................
Výmìna kola.............................................
Elektrická soustava ..................................
Pojistky ......................................................
Výmìna žárovky ......................................
Halogenové svìtlomety...........................
Zadní svìtla..............................................
Pøídavné brzdové svìtlo 3 ......................
Osvìtlení RZ .............................................
Osvìtlení interiéru ....................................
107
108
109
109
110
111
111
113
114
118
118
122
122
124
125
126
126
Pokud jste zcela vyjeli nádrž, je stále možné
nastartovat motor. Musíte poèítat s delším
startováním. Zapnìte tøikrát zapalování
na cca 15 sekund. Poté se po dobu
cca 40 sekund pokoušejte nastartovat motor.
Pokud se motor nepodaøí nastartovat,
vyèkejte nejménì 5 minut a potom zkuste
nastartovat znovu. Nepodaøí-li se Vám
motor nastartovat, obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
Startování
Nestartujte s rychlonabíjeèkou
Pøedejdete tak poškození elektronických
obvodù.
Nestartujte roztlaèením nebo roztažením
Protože je Vaše vozidlo vybaveno
katalyzátorem, nesmíte startovat roztlaèením
nebo roztažením – viz strana 88.
Vozidlo je možné startovat pouze pomocí
startovacích kabelù – viz následující strana.
Svépomoc
107
z Ujistìte se, že pomocný akumulátor má
stejné napìtí jako akumulátor Vašeho
vozidla (12 V). Její kapacita (Ah) nesmí být
nižší než je kapacita vybitého akumulátoru.
Údaje o napìtí a kapacitì jsou uvedeny
na akumulátoru.
Startování motoru pomocí
startovacích kabelù 3
Vozidlo s vybitým akumulátorem mùžete
nastartovat pomocí startovacích kabelù
a akumulátoru jiného vozidla.
9 Výstraha
z Používejte startovací kabely s izolovanými
svorkami a prùøezem minimálnì 16 mm2
(25 mm2 pro vznìtové motory).
Tomuto postupu musíte vìnovat zvýšenou
pozornost. Jakékoli porušení dále
uvedených pokynù mùže vést ke zranìní
osob nebo hmotným škodám, zpùsobeným
výbuchem akumulátoru, nebo k poškození
elektrických systémù obou vozidel.
z Neodpojujte vybitý akumulátor z vozidla.
z Vypnìte veškeré nepotøebné elektrické
spotøebièe.
Obrázek è.: 15286a.tif
z Nikdy se nepohybujte v blízkosti
akumulátoru s otevøeným ohnìm
nebo zdrojem jisker.
z Vybitý akumulátor mùže zamrznout pøi
poklesu teploty k 0 °C. Pøed pøipojením
kabelù nechte akumulátor rozmrznout.
z Kapalina akumulátoru se nesmí dostat
do kontaktu s oèima, kùží, textilními nebo
lakovanými plochami. Kapalina obsahuje
kyselinou sírovou, která mùže pøi pøímém
kontaktu zpùsobit zranìní a hmotné škody.
z Pøi manipulaci s akumulátorem používejte
ochranné brýle a ochranný odìv.
z Pøi nouzovém startování se nenaklánìjte
nad akumulátor.
z Svorky jednoho pomocného kabelu
se nesmìjí dotýkat druhého kabelu.
z Pøi startování s pomocným akumulátorem
se vozidla nesmíte dotýkat.
z Zatáhnìte parkovací brzdu.
Zaøaïte neutrál.
108
Svépomoc
z Nepøipojujte kabel k zápornému
pólu vybitého akumulátoru!
z Bod pøipojení na kostru zvolte co nejdále
od vybitého akumulátoru.
z Veïte startovací kabely tak,
aby se nemohly dotknout pohyblivých
èástí v motorovém prostoru.
z Nastartujte motor vozidla s pomocným
akumulátorem.
z Po 5 minutách nastartujte druhý motor.
Startování by mìlo být provádìno
v intervalech intervalech 1 minuty
a nemìlo by trvat déle než 15 sekund.
Obrázek è.: 13485h.tif
Pøipojte kabely v poøadí znázornìném
na obrázku:
1. Pøipojte jeden konec prvního startovacího
kabelu na kladný pól 1 pomocného
akumulátoru (oznaèen znaèkou „+“
na schránce akumulátoru nebo na pólu).
2. Pøipojte druhý konec tohoto kabelu
na kladný pól 2 vybitého akumulátoru
(znaèka „+“).
3. Pøipojte první konec druhého startovacího
kabelu na záporný pól 3 pomocného
akumulátoru (znaèka „–“).
4. Pøipojte druhý konec druhého startovacího
kabelu 4 na kostru, napø. blok motoru nebo
šroubové spojení v zavìšení motoru.
z Po nastartování nechte oba motory
bìžet na volnobìh pøibližnì 3 minuty,
stále s pøipojenými kabely.
z Aby nedošlo v elektrickém rozvodu vozidla
k pøepìtí, pøed odpojením kabelù zapnìte
nìjaký elektrický spotøebiè (napø. svìtla,
vyhøívání zadního okna) ve vozidle,
ve kterém byla vybitý akumulátor.
z Pøi odpojování kabelù postupujte opaènì.
Obrázek è.: 16186h.tif
Tažení vozidla
Tažné oko je umístìno za krytem. Kryt
odjistìte v jeho dolní èásti a zatáhnìte jej
smìrem dolù. Kryt zavøete tak, že vložíte
jeho horní èást a zatlaèíte na dolní èást.
Tažné lano 3 – nebo lépe tažnou tyè 3
– pøipojte do tažného oka.
Tažné oko je urèeno pouze pro odtahování,
nikoliv pro vyprošt’ování.
Svépomoc
Zapnìte zapalování, abyste odemkli zámek
øízení, a aby fungovala brzdová svìtla,
houkaèka a stìraèe èelního okna.
Pøedejdìte pronikání výfukových plynù
z prvního vozidla zapnutím recirkulace
a zavøením oken.
U mechanické pøevodovky zaøaïte neutrál.
Obrat’te se na servis. Doporuèujeme nechat
vozidlo dopravit k Vašemu Opel partnerovi,
kde vozidlo opraví tak, abyste mohli
co nejdøíve pokraèovat v cestì.
Jeïte pomalu. Vyhnìte se protáèení kol pøi
rozjezdu. Nadmìrné tažné síly mohou
poškodit vozidlo.
9 Výstraha
Pøi brzdìní je nutné použít podstatnì vìtší
sílu: posilovaè brzd pracuje pouze za chodu
motoru.
Pøi otáèení volantem budete muset vyvinout
mnohem vìtší sílu, protože posilovaè øízení
funguje pouze pøi bìžícím motoru.
109
Odtahová služba
Odtahovou službu si vyberte sami. Pøed
odtažením vozidla si dohodnìte cenu.
Tak pøedejdete zbyteènì vysokým nákladùm
a možným potížím pøi vyøizování pojistné
události.
Obrázek è.: 16187h.tif
Tažení jiného vozidla
Tažné oko se nachází uprostøed vozidla,
pod zadním nárazníkem.
Tažné lano 3 – nebo lépe tažnou tyè 3
– pøipojte do tažného oka, nikdy
ne na zadní nápravu.
Rozjeïte se pomalu a vyvarujte se „škubání“
vozidla. Vzniklými silami byste mohli poškodit
obì vozidla.
110
Svépomoc
Poznámky o nakládání vozidla
viz strana 48.
Obrázek è.: 13756H.tif
Obrázek è.: 11344h.tif
Lékárnièka (polštáøek) + 3
a výstražný trojúhelník ¨ 3
Výstražný trojúhelník se nachází v prohlubni
pod podlahou zavazadlového prostoru.
Uložte lékarnièku (polštáøek) do odkládací
sítì 3 na pravém boèním panelu
zavazadlového prostoru.
Chcete-li úložný prostor odkrýt, vyjmìte
úložnou bedýnku 3 – viz strana 45. Podlahu
odjistìte a zvednìte dopøedu – viz následující
strana.
Pøi zavírání úložného prostoru položte
podlahu, zajistìte v prohlubních vzadu
a zajistìte pomocí spon – viz následující
strana. Opìt instalujte úložnou bedýnku 3.
Pøi nakládání vozidla se ujistìte,
že lékárnièka je stále pøístupná.
Svépomoc
Obrázek è.: 16188h.tif
Náøadí vozidla
Náøadí vozidla je speciálnì vyvinuto pro Vaše
vozidlo a mìlo by se proto používat pouze
na nìm.
Náøadí vozidla se nachází pod podlahou
zavazadlového prostoru. Chcete-li úložný
prostor odkrýt, vyjmìte úložnou bedýnku 3,
viz strana 45. Zvednìte kryt podlahy.
Obrázek è.: 11218H.tif
Náøadí se nachází mezi zvedákem
a zadní hranou zavazadlového prostoru.
Pøi zavírání úložného prostoru položte
podlahu, zajistìte v prohlubních vzadu
a zajistìte pomocí spon. Opìt instalujte
úložnou bedýnku 3.
111
Obrázek è.: 13758H.tif
Rezervní kolo
Rezervní kolo se nachází pod podlahou
zavazadlového prostoru a je upevnìno
plastovou køídlovou maticí. Chcete-li úložný
prostor otevøít, vyjmìte úložnou bedýnku 3
(viz strana 45). Zvednìte kryt podlahy.
Povolte køídlovou maticí a vyšroubujte.
Vymìòte kolo. Kolo s defektem uložte
do vozidla a upevnìte. Kryt podlahy
spust’te dolù a zasuòte do otvorù vzadu.
Opìt instalujte úložnou bedýnku 3.
112
Svépomoc
Všeobecné informace
V závislosti na verzi mùže být rezervní
kolo konstruováno pro použití jako nouzové
rezervní kolo 3. Dodržujte pokyny pro
nouzové rezervní kolo v následujícím sloupci
a na stranách 101, 152.
U vozidel s ráfky z lehké slitiny 3 má rezervní
kolo ocelový ráfek.
Používáte-li zimní pneumatiky 3, rezervní kolo
mùže být stále vybaveno letní pneumatikou.
Používáte-li rezervní kolo, mùže být negativnì
ovlivnìna ovladatelnost vozidla. Co nejdøíve
nechte opravit, vyvážit a nasadit normální
kolo.
Rezervní kolo mùže mít pneumatiku a ráfek
menší než standardní kola na vozidle1): Pøi
použití rezervního kola mùže dojít ke zmìnì
chování vozidla. Co nejdøíve nechte opravit,
vyvážit a nasadit normální kolo.
Poznámky týkající se používání nouzového
rezervního kola 3
z Používání rezervního kola mùže ovlivnit
chování vozidla na silnici, zvláštì
v kombinaci se zimními pneumatikami 3.
Co nejdøíve nechte opravit, vyvážit
a nasadit normální kolo.
z Vždy instalujte pouze jedno nouzové
rezervní kolo.
z Pøi jízdì nepøekraèujte rychlost 49,71 mi/h.
z Zatáèky projíždìjte opatrnì a pomalu.
z Nejezdìte s instalovaným rezervním kolem
dlouhodobì.
z Co nejdøíve nahraïte rezervní kolo
opravenou pneumatikou.
z Na nouzové rezervní kolo nesmíte nasadit
snìhové øetìzy. Jestliže musíte po defektu
pøedního kola nasadit snìhové øetìzy,
nasaïte nouzové rezervní kolo na zadní
nápravu a zadní kolo na pøední nápravu.
Zkontrolujte tlak vzduchu a v pøípadì
potøeby jej upravte – viz strana 152.
z Dodržujte pokyny pro nouzové rezervní
kolo na stranách 101, 152.
1)
Verze pro urèité zemì. Rezervní kolo je možné
použít pouze jako nouzové rezervní kolo.
Poznámky týkající se smìrových
pneumatik 3
Smìrové pneumatiky poskytují maximální
výkonnost pouze v pøípadì, že jsou
nainstalovány v pøedepsaném smìru otáèení.
Pokud kola nebo rezervní kolo musí být
instalovány v opaèném smìru otáèení
(napø. po výmìnì kola s defektem),
dodržujte následující:
z Ovládání vozidla se mùže zmìnit.
Co nejdøíve nechte pneumatiku s defektem
vymìnit, vyvážit a nasadit na vozidlo.
z Pøi jízdì nepøekraèujte rychlost 49, 71 mi/h.
z Zvlášt’ opatrní buïte pøi jízdì
v dešti nebo snìžení.
Další informace o smìrových pneumatikách
– viz strana 96.
Svépomoc
Zvedák se nachází v držáku pøed zadní
hranou zavazadlového prostoru. Pøi vyjímání
uvolnìte zvedák otáèením závitového vøetene
a vyjmìte.
Pøi ukládání zvedák umístìte pod držák
a otáèením závitového vøetene jej zajistìte.
Vymìòte rezervní kolo, kryt podlahy spust’te
dolù a zasuòte do otvorù vzadu,
viz pøedcházející strana. Opìt instalujte
úložnou bedýnku 3.
Zvedák
Obrázek è.: 11220H.tif
Zvedák je speciálnì vyvinutý pro Vaše vozidlo
a mìlo by se proto používat pouze na nìm.
Zvedák je vhodný pouze pro výmìnu kol.
Zvedák se nachází pod podlahou
zavazadlového prostoru. Chcete-li úložný
prostor otevøít, vyjmìte úložnou bedýnku 3
(viz strana 45). Zvednìte kryt podlahy.
Vyjmutí rezervního kola – viz strana 111.
113
114
Svépomoc
Výmìna kola
Pro zajištìní své bezpeènosti proveïte
následující pøípravu a dodržujte následující
pokyny pøi výmìnì kola:
z Zaparkujte vozidlo na rovinì, na pevném
a neklouzavém povrchu.
z Zapnìte výstražná svìtla, zabrzdìte
parkovací brzdu, zaøaïte 1. pøevodový
stupeò nebo zpáteèku.
z Umístìte správnì výstražný trojúhelník.
Výstražný trojúhelník – viz strana 110.
z Vyjmìte rezervní kolo ze zavazadlového
prostoru.
z Pøed zvedáním vozidla srovnejte øízení
do pøímého smìru.
z Pøed zvedáním vozidla povolte šrouby
kol o pùl otáèky, ale úplnì je
nevyšroubovávejte.
z Nikdy nemìòte zároveò více než jedno kolo.
z Zaklínujte kolo diagonálnì proti kolu
s defektem klíny nebo podobnými
pøedmìty pøed a za kolem.
z Zvedák používejte pouze pro výmìnu kol.
z Je-li povrch pod vozidlem mìkký, pod
zvedák musíte položit pevnou podložku
(síla max. 1 cm). Použitím silnìjší podložky
by mohlo dojít k poškození zvedáku
a vozidla.
z Ve vozidle, které je zvedáno, nesmìjí být
žádné osoby ani zvíøata.
z Nikdy nepracujte pod vozidlem
na zvedáku.
z Nestartujte motor, ani jej nenechte
bìžet, když je vozidlo na zvedáku.
z Po spuštìní vozidla na zem zcela
utáhnìte šrouby kola.
Svépomoc
Obrázek è.: 11221H.tif
1. Vypáèete ozdobný kryt kola 3 pomocí
plochého konce kliky ze sady náøadí.
Náøadí vozidla – viz strana 111.
Obrázek è.: 16189h.tif
Ráfky z lehkých slitin 3: Pomocí šroubováku
odpojte krytky šroubù kola a sejmìte je ze
šroubù kola. Chraòte kolo tím, že umístìte
mìkkou tkaninu mezi šroubovák a ráfek
z lehké slitiny.
Obrázek è.: 14066H.tif
115
2. Povolte šrouby kola pomocí klíèe na šrouby
kol. Nasaïte klíè na šroub až nadoraz.
116
Svépomoc
Obrázek è.: 11224H.tif
3. Prolisy na spodní stranì v pøední a zadní
èásti karosérie – každý mezi dvìma
znaèkami – oznaèují body, na které
má dosednout zvedák.
Obrázek è.: 11225H.tif
4. Pøed umístìním zvedák nastavte
na potøebnou výšku otáèením oka rukou.
Umístìte zvedák vpøedu nebo vzadu tak,
aby záøez v opìrné botce zvedáku
obklopoval svislé žebro prahu mezi
znaèkami a úchyty. Zkontrolujte,
zda je zvedák správnì umístìn.
Základna zvedáku musí být pøímo
pod zvedacím bodem, aby nedošlo
ke sklouznutí zvedáku.
Obrázek è.: 11226H.tif
Vložte kliku do otvoru ve vøetení a nasaïte
oko klíèe na kola na kliku.
Zvednìte vozidlo otáèením kliky.
Pokud se Vám nepodaøí zvedák nasadit
správnì, spust’te vozidlo dolù a zvedák
nasaïte znovu.
Svépomoc
10. Instalujte zpìt ozdobný kryt 3.
Pøed nasazením ozdobného krytu oèistìte
kolo v okolí pøítlaèných pružin. Symbol
ventilku 3 na zadní stranì krytu musíte
umístit k ventilku kola.
Ráfky z lehkých slitin 3: Namontujte krytky
šroubù kola 3 na šrouby kola.
117
11. Uložte vymìnìné kolo, náøadí a výstražný
trojúhelník do zavazadlového prostoru.
12. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice
novì nasazeného kola. V pøípadì potøeby
jej upravte.
13. Dotažení šroubù kol nechte co nejdøíve
zkontrolovat momentovým klíèem;
v pøípadì potøeby nechte šrouby
dotáhnout. Utahovací moment
– viz strana 152.
14. Nechte co nejdøíve opravit vadné kolo.
Obrázek è.: 18194h.tif
5. Vyšroubujte šrouby kol a uložte je na místo,
kde nehrozí zneèistìní závitù.
6. Vymìòte kolo. Další informace
– viz strany 96, 111, 114.
7. Zašroubujte šrouby a mírnì je dotáhnìte,
zasuòte až nadoraz.
8. Vozidlo spust’te na zem.
9. Køížem dotáhnìte šrouby, nasaïte
pøi tom klíè co nejdále.
15.Neprodlenì nahraïte nouzové rezervní
kolo 3 plnohodnotným kolem.
118
Svépomoc
Elektrická soustava
9 Výstraha
Elektronické zapalování pracuje s vysokým
napìtím. Nedotýkejte se kabeláže
zapalování; mohlo by to být životu
nebezpeèné.
Pojistky
Obrázek è.: 14067H.tif
Pojistková skøíòka
V závislosti na variantì motoru má vozidlo
tøi pojistkové skøíòky: v interiéru vozidla
na stranì øidièe pod pøístrojovou deskou
a vlevo 3 v motorovém prostoru.
Obrázek è.: 11228H.tif
Otevøete kryt pojistkové skøíòky v interiéru
tlakem na kryt a odtažením krytu. Na zadní
stranì držáku je schéma èíslování pojistek.
Pøed výmìnou pojistky vypnìte pøíslušný
spínaè a zapalování.
Doporuèujeme vozit s sebou kompletní
sadu pojistek, kterou lze zakoupit u každého
Opel partnera.
Svépomoc
Obrázek è.: 15154H.tif
Místo pro rezervní pojistky 3 je vyhrazeno
na vnitøní stranì krytu pojistkové skøíòky.
Obrázek è.: 11229H.tif
K výmìnì pojistky je v pojistkové skøíòce
uložen pøípravek pro vytahování pojistky
(oznaèeno na obrázku žlutì).
119
Obrázek è.: 12892j.tif
Vadnou pojistku poznáte podle pøetaveného
drátku. Novou pojistku instalujte
až po odstranìní poruchy.
Používejte jen pojistky pøedepsané hodnoty.
Hodnota je uvedena na všech pojistkách
a lze ji také poznat podle barvy pojistky.
Pojistky
barva
Èervená
Modrá
Žlutá
Bílá
Rùžová (Maxi pojistka)
Žlutá (Maxi pojistka)
Èerná (Maxi pojistka)
Pojistky
jmenovitý proud
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
60 A
80 A
120
Svépomoc
È.
4
5
6
7
8
9
10
Obrázek è.: 11345H.tif
Pojistky a nejdùležitìjší chránìné
obvody
Pojistková skøíòka v prostoru pro cestující
È.
1
2
3
Obvod
Zadní svìtla do mlhy
Brzdové svìtlo
Elektronický imobilizér,
informaèní systém,
osvìtlení interiéru
Jmenovitý
proud
10 A
15 A
15 A
11
12
13
Obvod
Vyhøívání zadního okna
Centrální zamykání
Výstražná svìtla
Klimatizace
Koncové svìtlo
Osvìtlení interiéru,
svìtla pro jízdu ve dne
Centrální zamykání,
pøístroje,
vnìjší zpìtná zrcátka
Elektricky ovládaná okna
Systém airbagù
Imobilizér,
posilovaè øízení (EPS),
pøístroje,
klimatizace
Jmenovitý
proud
15 A
20 A
10 A
10 A
10 A
15 A
15 A
30 A
15 A
15 A
È.
Obvod
14 Centrální zamykání,
ukazatele smìru,
svìtla zpáteèky,
nastavení sklonu svìtlometù
15 Pøístroje
16 Stìraèe èelního okna,
ostøikovaèe èelního okna
17 ABS
18 Elektronika motoru
19 Zapalovaè cigaret,
zásuvka pro pøíslušenství
20 Centrální zamykání,
vnìjší zpìtná zrcátka,
informaèní systém,
pøístroje,
kontrolky,
zapalovaè cigaret,
zásuvka pro pøíslušenství.
21 Osvìtlení pro jízdu ve dne,
ventilátor topení,
vyhøívání zadního okna,
klimatizace
Jmenovitý
proud
10 A
10 A
15 A
10 A
15 A
15 A
15 A
25 A
Svépomoc
Obrázek è.: 11231H.tif
Pojistková skøíòka v motorovém prostoru
pod èelním oknem
Stisknìte pojistné spony po stranách
a kryt zvednìte.
È.
1
2
3
4
5
Obvod
ABS
Ventilátor chladièe
Posilovaè øízení (EPS)
Startér
Osvìtlení,
motor,
informaèní systém
Jmenovitý
proud
60 A
30 A
30 A
60 A
60 A
Obrázek è.: 11346H
È.
6
7
8
Obvod
Alternátor:
Zážehový motor
Vznìtový motor
Pravé potkávací svìtlo,
pravé dálkové svìtlo
Pøístroje,
kontrolky,
levé potkávací svìtlo,
levé dálkové svìtlo
121
Obrázek è.:
Jmenovitý
proud
È.
Obvod
Jmenovitý
proud
9
80 A
100 A
15 A
15 A
Ventilátor chladièe,
systém vstøikování:
Zážehový motor
Vznìtový motor
10 Svìtla do mlhy
11 Houkaèka
12 –
20 A
30 A
15 A
15 A
–
122
Svépomoc
Výmìna žárovky
Pøed výmìnou žárovky vypnìte odpovídající
spínaè svìtel a zapalování.
Novou žárovku držte pouze za patici!
Prsty zpùsobí mastné skvrny, které se budou
odpaøovat. Zbytky se usadí na reflektoru
a sníží se tak jeho reflexní schopnost. Skvrny
na žárovce mùžete oèistit èistou tkaninou,
která nepouští chloupky, namoèenou
do alkoholu nebo lihu.
Obrázek è.: 16190h.tif
Pojistková skøíòka v motorovém prostoru
nad baterií
Otevøení se provádí vytažením krytu nahoru.
È.
1
2
3
4
5
Obvod
Jmenovitý
proud
–
–
–
–
Žhavení (1)
80 A
Palivový filtr pro vznìtové 30 A
motory
vyhøívání (2)
–
–
Výmìnu žárovky provádìjte podle údajù
na patici defektní žárovky, aby hodnoty byly
stejné. Nepøekraèujte zde uvedenou hodnotu
výkonu.
Seøízení svìtlometù
Doporuèujeme svìøit seøizování svìtlometù
Vašemu Opel partnerovi, který disponuje
potøebnými speciálními seøizovacími pøístroji.
Pøi seøizování svìtlometù musí být nastaven
ovládací prvek sklonu svìtlometù na 0.
Obrázek è.: 11232H.tif
Halogenové svìtlomety
Potkávací a dálková svìtla
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.
2. Vytáhnìte konektor z držáku žárovky.
3. Sejmìte ochranný kryt svìtlometu.
Svépomoc
Obrázek è.: 11233H.tif
Obrázek è.: 14068H.tif
123
Obrázek è.: 11235H.tif
4. Drátìnou pružinu stáhnìte na stranu
a otoète dolù.
Obrysová svìtla
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.
3. Vytáhnìte držák žárovky ze svìtlometu.
5. Vytáhnìte žárovku ze svìtlometu.
2. Odpojte držák žárovky otoèením doleva.
5. Zasuòte novou žárovku, pøitom
se nedotýkejte sklenìné baòky.
6. Pøi instalaci nové žárovky zajistìte výènìlky
na držáku žárovky do prohlubní ve
svìtlometu, aniž se dotknete sklenìné
baòky žárovky.
7. Zajistìte drátìnou pružinu. Nasaïte
ochranný kryt svìtlometu a zavøete jej.
Pøipojte konektor k držáku žárovky.
4. Vytáhnìte žárovku z držáku.
6. Zasuòte držák do svìtlometu a zajistìte
jej otoèením doprava.
124
Svépomoc
Obrázek è.: 11236H.tif
Pøední ukazatele smìru
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.
2. Odpojte držák žárovky otoèením doprava.
Obrázek è.: 11237H.tif
Obrázek è.: 14069H.tif
3. Vytáhnìte držák žárovky ze svìtlometu.
Zadní svìtla
4. Lehce stlaète žárovku do držáku,
otoète ji doleva a vytáhnìte.
1. Vyšroubujte oba šrouby mezi držákem
žárovek a tìsnìním dveøí zavazadlového
prostoru šroubovákem ze sady náøadí.
5. Zasuòte novou žárovku, pøitom
se nedotýkejte sklenìné baòky.
6. Zasuòte držák do svìtlometu
a zajistìte jej otoèením doleva.
2. Vytáhnìte svítilnu dozadu tak,
aby se odjistila.
Svépomoc
125
Pøídavné brzdové svìtlo 3
Doporuèujeme Vám, abyste se s výmìnou
žárovky obrátili na Opel partnera.
Obrázek è.: 11239H.tif
3. Odpovídající držák žárovky otoète
doleva a vyjmìte z nosièe žárovek.
Poøadí žárovek shora dolù:
Koncové/brzdové svìtlo
Ukazatel smìru
Zadní svìtlo do mlhy (levá strana)
Svìtlo zpáteèky (pravá strana).
4. Lehce stlaète žárovku do držáku,
otoète ji doleva a vytáhnìte.
5. Novou žárovku lehce zatlaète do držáku
a otoèením doprava ji zajistìte.
Nedotýkejte se sklenìné baòky.
6. Zasuòte držák do svìtlometu
a zajistìte jej otoèením doprava.
Obrázek è.: 11240H.tif
7. Nosiè žárovek nasaïte upevòovacím
kolíkem do karosérie a pøišroubujte.
126
Svépomoc
Obrázek è.: 14070H.tif
Osvìtlení RZ
1. Zasuòte kolmo šroubovák do pravé
štìrbiny prosvìtlovacího krytu, otoète jej
doprava a uvolnìte pružinu. Zvednìte
pravou èást prosvìtlovacího krytu
a vytáhnìte jej nahoru.
Obrázek è.: 11242H.tif
2. Stisknìte pojistný jazýèek a otevøete držák
žárovky.
3. Lehce stlaète žárovku do držáku,
otoète ji doleva a vytáhnìte.
4. Novou žárovku lehce zatlaète do držáku
a otoèením doprava ji zajistìte.
Nedotýkejte se sklenìné baòky.
5. Zavøete osvìtlení RZ, nasaïte
a zajistìte prosvìtlovací kryt.
Obrázek è.: 14071H.tif
Osvìtlení interiéru
Pøed zahájením práce zavøete dveøe nebo
podržte stisknutý kontaktní spínaè, aby svìtlo
nesvítilo.
1. Svítidlo zatlaète dozadu, jak je vidìt
na obrázku, a poté dolù.
Svépomoc
Osvìtlení pøístrojù,
Osvìtlení informaèního displeje 3
Doporuèujeme Vám, abyste se s výmìnou
žárovky obrátili na Opel partnera.
Obrázek è.: 11244H.tif
2. Zatlaète lehce žárovku smìrem k pružinì
a vyjmìte ji.
3. Zasuòte novou žárovku, pøitom
se nedotýkejte sklenìné baòky.
4. Nasaïte svítidlo a zajistìte je.
127
128
Opel Service
Opel Service
Každý Opel partner Vám mùže poskytnout
brožuru
„Originální náhradní díly a pøíslušenství Opel“
s doplòky vhodnými pro Vaše vozidlo.
Všechny náhradní díly prošly kontrolami
kvality a pøesnosti, se zøetelem na jejich
spolehlivost, bezpeènost a vhodnost pro
vozidla Opel.
Opel Service je založen na zkušenostech
jednoho z pøedních svìtových výrobcù
automobilù.
Obrázek è.: 12049A.tif
Náš cíl: mìjte ze svého vozidla dlouho užitek.
Pokud na Vašem vozidle dojde k poruše,
nemusíte si dìlat starosti, k dispozici máte
službu Opel Assistance/Opel Mobilservice,
která Vám pomùže v Nìmecku a dalších
více než 30 evropských zemích. Informace
o asistenèní službì Opel najdete
v servisní knížce.
Partneøi Opel nabízejí prvotøídní servis
za pøijatelné ceny.
Dostane se Vám rychlých a spolehlivých
služeb s individuálním pøístupem.
Zkušení mechanici, vyškolení firmou Opel,
pracují v souladu s pokyny firmy Opel.
Informace a pomoc Vám poskytnou
následující národní zastoupení firmy Adam
Opel GmbH a podniky General Motors:
V Lucembursku se, prosím, obrat’te
na zastoupení firmy General Motors
v Antverpách – Belgie
Tel. 00 32-34 50 63 29
V Albánii, Bosnì-Hercegovinì, Bulharsku,
Chorvatsku, Estonsku, Lotyšsku, Litevsku,
Makedonii, Rumunsku, Srbsku-Èerné hoøe
a Slovinsku
se prosím obrat’te na Opel
Service Department v Budaörs – Maïarsko
Tel. 00 36-23 446 100
General Motors Austria GmbH
Groß-Enzersdorfer Str. 59
1220 Vídeò – Rakousko
Tel. 00 43 1-2 88 77 444 nebo
00 43-1-2 88 77 0
Opel Service
General Motors Belgium N.V.
Noorderlaan 401 – Haven 500
2030 Antwerp – Belgie
Tel. 00 32-34 50 63 29
General Motors Southeast Europe,
org. složka
Olbrachtova 9
140 00 Praha – Èeská republika
Tel. 00 420-2 39 004 321
General Motors Danmark
Jaegersborg Alle 4
2920 Charlottenlund – Dánsko
Tel. 00 45-39 97 85 00
Vauxhall Motors Ltd.
Customer Care
Griffin House, Osborne Road
Luton, Bedfordshire, LU1 3YT – Anglie
Tel. 00 44-15 82-42 72 00
General Motors France
1 – 9, avenue du Marais
Angle Quai de Bezons
95101 Argenteuil Cedex – Francie
Tel. 00 33-1-34 26 30 51
General Motors Finland Oy
Pajuniityntie 5
00320 Helsinki – Finsko
Tel. 00 358-9 817 101 47
ADAM OPEL GmbH
Bahnhofsplatz 1
65423 Rüsselsheim – Nìmecko
Tel. 00 49-61 42-77 50 00 nebo
00 49-61 42-7 70
General Motors Hellas S.A.
56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion
151 25 Atény – Øecko
Tel 00 30-1-6 80 65 01
General Motors Southeast Europe Ltd.
Szabadság utca 117
2040 Budapešt’ – Maïarsko
Tel. 00 36-23 446 100
General Motors India
Sixth Floor, Tower A
Global Business Park
Mehrauli – Gurgaon Road
Gurgaon – 122 022, Haryana – Indie
Tel. 00 91-124 280 3333
General Motors Ireland Ltd.
Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 – Irsko
Tel. 00 353-1-216 10 00
General Motors Italia Srl
Piazzale dell’Industria 40
00144 Øím – Itálie
Tel. 00 39-06-5 46 51
General Motors Nederland B.V.
Lage Mosten 49 – 63
4822 NK Breda – Nizozemí
Tel. 00 31-76-5 44 83 00
General Motors Norge AS
Kjeller-Vest 6
2027 Kjeller – Norsko
Tel. 00 47-23 50 01 04
General Motors Poland Sp. z o. o.
Domaniewska 41
06-672 Varšava – Polsko
Tel. 00 48- 22-606 17 00
General Motors Portugal
Quinta da Fonte
Edificío Fernao Magalhaes, Piso 2
2780-190 Paço d’Arcos – Portugalsko
Tel. 00 351- 21 440 75 00
General Motors Southeast Europe,
org. zložka
Apollo Business Centre
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava – Slovensko
Tel. 00 421-2 58 275 543
General Motors Espana S.L.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid – Španìlsko
Tel. 00 34-902 25 00 25
General Motors Norden AB
Arstaängvägen 17
100 73 Stockholm – Švédsko
Tel. 00 46-20 333 000
General Motors Suisse S.A.
Stelzenstraße 4
8152 Glattbrugg – Švýcarsko
Tel. 00 41-44 828 28 80
General Motors Türkiye Ltd. Sti.
Kemalpasa yolu üzeri
35861 Torbali/Izmir – Turecko
Tel. 00 90-2 32-8 53-14 53
129
130
Údržba, inspekèní systém Opel
Údržba,
inspekèní systém Opel
V zájmu zachování ekonomického
a bezpeèného provozu a udržení hodnoty
vozidla je nezbytné provádìní pravidelné
údržby v pøedepsaných intervalech,
stanovených firmou Opel.
Další servisní termín je urèen uplynulou dobou
nebo poètem ujetých kilometrù, podle toho,
co nastane døíve.
InSP se po zapnutí zapalování objeví
na displeji denního poèítadla kilometrù
v pøípadì, že nastal èas pro provedení údržby:
Nechte provést servisní prohlídku do jednoho
týdne nebo do ujetí 500 km. Doporuèujeme
Vám obrátit se na Vašeho Opel partnera.
Bezpeènostní pokyny ...............................
Kontrola a doplnìní motorového oleje...
Motorový olej ............................................
Palivový filtr pro vznìtové motory ..........
Chladicí kapalina .....................................
Brzdová kapalina .....................................
Stìraèe èelního okna................................
Systém ostøikovaèù èelního okna............
Akumulátor ...............................................
Ochrana elektronických obvodù.............
Dlouhodobé odstavení vozidla ...............
Uvedení vozidla do provozu ...................
131
131
132
134
134
136
137
137
138
139
139
139
Servisní interval uvedený na displeji nebere
v úvahu období, po které byla odpojen
akumulátor.
Více informací týkající se údržby najdete
v servisní knížce ve schránce v palubní desce.
Obrázek è.: 15218H.tif
Veškeré údržbové práce, stejnì jako opravy
karosérie a agregátù nechte provádìt pouze
ve specializovaném servisu. Doporuèujeme
Vám provádìt práce u Vašeho Opel partnera.
Jeho pracovníci jsou dobøe seznámeni
s vozidly Opel a mají k dispozici speciální
náøadí a nejnovìjší servisní informace od firmy
Opel. Z dùvodu platnosti záruky je zejména
dùležité provádìt práce v prùbìhu záruèní
doby u Opel partnera. Více informací,
viz servisní knížka.
Údržba, inspekèní systém Opel
131
Zvláštní protikorozní servis
Dodržujte intervaly uvedené v servisní knížce.
Doporuèujeme Vám, abyste svìøili tyto práce
Vašemu Opel partnerovi.
Obrázek è.: 6526u.tif
Bezpeènostní pokyny
Pøed provádìním kontrol v motorovém
prostoru vždy vypnìte zapalování.
(napø. kontrola hladiny brzdové kapaliny
nebo hladina motorového oleje), a to
z dùvodu rizika zranìní v dùsledku kabelù
pod napìtím nebo rotujících souèástí.
Obrázek è.: 16191h.tif
Nikdy neprovádìjte sami žádné opravy,
seøízení nebo údržbu. To platí zejména
pro motor, podvozek a bezpeènostní prvky
vozidla. Z neznalosti byste mohli porušit
zákonné pøedpisy nesprávným provedením
tìchto prací, nebo byste mohli ohrozit sebe
èi ostatní úèastníky silnièního provozu.
9 Výstraha
Kontrola a doplnìní motorového
oleje
Ventilátor chladièe je øízen termostatem
a mùže zaèít pracovat neoèekávanì, i když
je vypnuté zapalování. Riziko poranìní.
Pro snazší orientaci je víèko plnícího otvoru
motorového oleje a rukojet’ mìrky
motorového oleje oznaèeny žlutì.
Elektronické zapalování pracuje s vysokým
napìtím. Nedotýkejte se kabeláže
zapalování; mohlo by to být životu
nebezpeèné.
132
Údržba, inspekèní systém Opel
Obrázek è.: 16192h.tif
Motorový olej
Informace o motorových olejích najdete
v servisní knížce.
Hladina motorového oleje, spotøeba
motorového oleje
Z technických dùvodù spotøebovává každý
motor olej. Míru spotøeby motorového oleje
nelze urèit až do ujetí pomìrnì dlouhé
vzdálenosti, a rovnìž mùže být nad
pøedepsanou hodnotou v poèáteèním období
provozu vozidla (doba zábìhu). Èasté jízdy
s motorem ve vysokých otáèkách zvyšují
spotøebu motorového oleje.
Ve vozidlech s kontrolou hladiny motorového
oleje 3 je hladina motorového oleje
kontrolována automaticky. Pøed delší jízdou
je velmi vhodné zkontrolovat hladinu
motorového oleje.
Obrázek è.: 16193h.tif
Obrázek è.: 15155h.tif
Kontrola hladiny motorového oleje,
doplnìní motorového oleje
Obrázky ukazují kontrolu a doplòování oleje
u rùzných zážehových a vznìtových motorù.
Pro kontrolu hladiny motorového oleje
zasuòte otøenou mìrku oleje do otvoru
až nadoraz. Doplòte motorový olej v pøípadì,
že jeho hladina klesla do rozsahu znaèky MIN.
Hladinu motorového oleje je tøeba kontrolovat
na vodorovné ploše s vypnutým motorem
(musí být však zahøátý na provozní teplotu).
Po vypnutí motoru vyèkejte nejménì 5 minut,
aby olej nahromadìný v motoru mohl stéci
do olejové vany.
Hladina motorového oleje nesmí pøekroèit
horní znaèku MAX na mìrce. Nadbyteèné
množství motorového oleje se musí vypustit
nebo vysát. Pokud hladina motorového oleje
dosahuje nad znaèku MAX, hrozí nebezpeèí
poškození motoru nebo katalyzátoru.
Hladina oleje musí dosahovat mezi znaèky
MIN a MAX – viz strana 155.
Údržba, inspekèní systém Opel
Obrázek è.: 12068h.tif
Doplòte motorovým olejem stejné znaèky,
který byl použit pøi pøedchozí výmìnì oleje,
pøièemž dodržujte pokyny v servisní knížce.
Pøi zavírání nasaïte víko a zašroubujte je.
Objemy provozních náplní – viz strana 155.
Obrázek è.: 12951h.tif
Výmìna motorového oleje, výmìna filtru
motorového oleje
Motorový olej mìòte v servisních intervalech
zobrazených na displeji.
Pro motor doporuèujeme používat originální
olejové filtry Opel.
133
Obrázek è.: 15156h.tif
9 Výstraha
Doporuèujeme motorový olej a olejový filtr
mìnit u Opel partnera, kde zaruèí likvidaci
oleje v souladu se zákony a tak chrání
životní prostøedí i Vaše zdraví.
134
Údržba, inspekèní systém Opel
Palivový filtr pro vznìtové motory
Chladicí kapalina
Pøi každé výmìnì motorového oleje
zkontrolujte palivový filtr z hlediska
eventuálních zbytkù vody. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera.
Chladicí soustava je bìhem provozu pod
tlakem. Teplota mùže krátkodobì
vystoupit nad 100 °C.
Palivový filtr kontrolujte èastìji, když
provozujete vozidlo za ztížených podmínek,
jako jsou napøíklad vysoká vlhkost vzduchu
(zejména v pobøežních oblastech), velmi
vysoká nebo nízká venkovní teplota a velké
rozdíly mezi denními a noèními teplotami.
Chladicí kapalina na bázi glykolu zajišt’uje
výbornou ochranu rozvodù chlazení a topení
proti korozi, stejnì jako ochranu pøed mrazem
do -28 °C. Zùstává v soustavì celý rok
a nemusíte ji v prùbìhu roku mìnit.
Nìkteré kapaliny mohou motor poškodit.
Z tohoto dùvodu používejte jen nemrznoucí
kapalinu schválenou firmou Opel.
9 Výstraha
Nemrznoucí kapalina je zdraví škodlivá;
proto ji pøechovávejte jen v originálním
balení a mimo dosah dìtí.
Obrázek è.: 12952h.tif
Ochrana proti zamrznutí a korozi
Pøed zaèátkem zimního období nechte
zkontrolovat koncentraci nemrznoucí smìsi
v chladicí kapalinì pomocí kalibrovaného
hustomìru. Doporuèujeme Vám, abyste se
obrátili na Vašeho Opel partnera. Nemrznoucí
smìs musí poskytnou ochranu pøi teplotách
do -28 °C. Nedostateèná koncentrace sníží
ochrannou funkci proti korozi i proti mrazu.
V pøípadì potøeby doplòte nemrznoucí
kapalinu.
Doplníte-li chladicí kapalinu pouze vodou,
nechte zkontrolovat koncentraci a v pøípadì
potøeby doplnit nemrznoucí kapalinu.
Údržba, inspekèní systém Opel
135
Doplníte-li chladicí kapalinu pouze
destilovanou vodou nebo vodou z vodovodu,
nechte zkontrolovat koncentraci a v pøípadì
potøeby doplnit nemrznoucí kapalinu. Pøíèinu
úniku chladicí kapaliny nechte odstranit.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
Pøi zavírání nasaïte víko a zašroubujte je.
Teplota chladicí kapaliny
Pokud je ukazatel teploty v horní výstražné
zónì, je teplota chladicí kapaliny pøíliš vysoká.
Zkontrolujte ihned hladinu chladicí kapaliny.
Obrázek è.: 12519h.tif
Hladina chladicí kapaliny
Chladicí soustava je utìsnìná, a proto je
zøídkakdy nezbytné chladicí kapalinu doplnit.
Hladina chladicí kapaliny ve vyrovnávací
nádržce by mìla mírnì pøesahovat pøes rysku
KALT/COLD nebo být mezi LOW a FULL
u vznìtových motorù, je-li motor studený.
Jakmile se motor ohøeje, hladina kapaliny
se zvýší a jakmile motor zase vychladne,
hladina opìt poklesne. Pokud však hladina
kapaliny poklesne v tomto pøípadì pod rysku
KALT/COLD nebo pod LOW, je tøeba kapalinu
doplnit mírnì nad rysku KALT/COLD nebo
mezi LOW a FULL.
Obrázek è.: 16194h.tif
9 Výstraha
Pøed sejmutím víèka plnicího hrdla chladicí
soustavy nechte vychladnout motor. Víèko
odšroubujte pomalu, aby unikl pøetlak ze
soustavy, jinak hrozí nebezpeèí opaøení.
Doplòte nemrznoucí kapalinu. Pokud nemáte
nemrznoucí kapalinu k dispozici, doplòte
pouze vodu z vodovodu. Pokud voda
z vodovodu není k dispozici, použijte
destilovanou vodu.
z Pøíliš nízká hladina chladicí kapaliny:
Doplòte chladicí kapalinu. Velmi peèlivì
dodržujte pokyny uvedené v kapitole
„Nemrznoucí smìs a ochrana proti korozi“
a „Hladina chladicí kapaliny“. Pøíèinu úniku
chladicí kapaliny nechte odstranit.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
z Hladina chladicí kapaliny na správné
úrovni:
Pøíèinu zvýšené teploty chladicí kapaliny
nechte odstranit. Obrat’te se na servis.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
136
Údržba, inspekèní systém Opel
Pøi použití nìkterých brzdových kapalin mùže
dojít k poškození nebo snížení úèinnosti
brzdové soustavy. Dobøe se informujte!
Doporuèujeme používat jen vysoce kvalitní
brzdovou kapalinu schválenou firmou Opel.
Pøi doplòování je nezbytnì nutné zajistit
absolutní èistotu v prostoru nádržky, aby
nedošlo ke zneèistìní brzdové kapaliny
a následnému selhání brzdové soustavy.
Po doplnìní brzdové kapaliny nechte
odstranit pøíèinu ztráty kapaliny.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
Obrázek è.: 11252H.tif
Brzdová kapalina
Hladina brzdové kapaliny
9 Výstraha
Brzdová kapalina je jedovatá a korozivní.
Kapalina se nesmí dostat do kontaktu
s oèima, kùží, èalounìním, ani lakovanými
povrchy. Pøímý kontakt mùže zpùsobit
zranìní osob a poškození vozidla.
Hladina kapaliny v nádržce nesmí být ani
výše, než je znaèka MAX, ani níže,
než je znaèka MIN.
Výmìna brzdové kapaliny
Brzdová kapalina je hygroskopická,
tzn. absorbuje vodu. Bubliny, které vzniknou
varem kapaliny pøi brzdìní (napø. pøi jízdì
z prudkého kopce), mohou ovlivnit úèinek
brzd (v závislosti na pomìrném objemu vody).
Intervaly výmìny brzdové kapaliny, dané
v servisní knížce, musíte pøesnì dodržovat.
9 Výstraha
Brzdovou kapalinu nechte vymìnit u Opel
partnera, kde zaruèí ekologickou likvidaci
brzdové kapaliny v souladu se zákony
a chrání tak životní prostøedí i Vaše zdraví.
Údržba, inspekèní systém Opel
137
Stìraèe èelního okna
Dobrý výhled je základem bezpeèné jízdy.
Úèinek èištìní stìraèi èelního skla je tøeba
proto kontrolovat v pravidelných intervalech.
Doporuèujeme Vám mìnit lišty stìraèù
minimálnì jednou roènì.
Pokud jsou okna zneèistìná, spust’te nejdøíve
ostøikovaèe a teprve potom stìraèe, abyste
pøedešli opotøebení lišt stìraèù.
Stìraèe èelního okna nezapínejte, pokud jsou
okna zamrzlá, protože by mohlo dojít
k poškození stíracích lišt nebo celého systému.
Pøimrzlé stírací lišty na skle uvolnìte pomocí
rozmrazovacího spreje Opel.
Lišty stìraèù oèistìte mìkkou tkaninou
a èisticím prostøedkem Opel s nemrznoucím
úèinkem.
Lišty stìraèù, které jsou ztvrdlé, popraskané
nebo pokryté silikonem, musíte vymìnit.
Pøíèinou mùže být led, chemický posyp, teplo
nebo nesprávnì používané èisticí prostøedky.
Pøed vjezdem do automatické myèky vypnìte
stìraèe, viz strany 9, 141.
Údržba lišt stìraèù èelního okna
– viz strana 142.
Obrázek è.: 11253H.tif
Výmìna lišty stìraèe
Odklopte rameno stìraèe od okna. Stisknìte
pojistnou páèku a vyjmìte lištu stìraèe.
Obrázek è.: 13487h.tif
Systém ostøikovaèù èelního okna
Nádržka ostøikovaèe èelního a zadního okna
je umístìna v pravé èásti motorového prostoru
(vidìno z pozice pøed vozidlem).
138
Údržba, inspekèní systém Opel
Necháte-li vozidlo zaparkované po dobu delší
než 4 týdny, mùže dojít k vybití akumulátoru.
Mùže se zkrátit životnost akumulátoru. Proto
by mìl být akumulátor odpojen od elektrické
soustavy vozidla: odpojte zápornou svorku.
Plòte nádržku pouze èistou vodou, aby
nedošlo k zanesení trysek. Èisticí úèinek
zvýšíte pøidáním malého množství èisticího
prostøedku Opel s nemrznoucím úèinkem.
Ostøikovaèe èelního okna v zimì nezamrznou:
Ochrana proti
mrazu do
- 5 °C
- 10 °C
- 20 °C
- 30 °C
Ujistìte se, že zapalování je pøed pøipojením
akumulátoru vypnuté. V pøípadì nedodržení
tohoto pokynu mùže dojít k tomu, že motor
nelze uvést do chodu nebo se projeví provozní
závady motoru. Po opìtovném pøipojení
akumulátoru se musí na informaèním
displeji nastavit èas a datum.
Koncentrace smìsi –
èisticí prostøedek Opel
s nemrznoucím
úèinkem: Voda
1:3
1:2
1:1
2:1
Pøi zavírání nádržky stisknìte víèko pevnì
pøes límec plnícího otvoru.
Obrázek è.: 13488a.tif
Akumulátor
Akumulátor je bezúdržbový.
9 Výstraha
Doporuèujeme Vám, abyste výmìnu
akumulátoru nechali provést u Opel
partnera. Pracovníci Opel partnera zlikvidují
starý akumulátor v souladu se zákony
o ochranì životního prostøedí.
Elektrické nebo elektronické pøíslušenství
instalované dodateènì pøedstavuje další
zatížení akumulátoru a mùže zpùsobit vybití
akumulátoru. O technických možnostech
i pøípadné instalaci výkonnìjšího akumulátoru
Vás budou informovat u Opel partnera.
Údržba, inspekèní systém Opel
Ochrana elektronických obvodù
Dlouhodobé odstavení vozidla
Poruše elektronických obvodù mùžete
zabránit tak, že nebudete nikdy odpojovat
baterii pøi bìžícím motoru nebo zapnutém
zapalování. Nikdy nestartujte motor pøi
odpojeném akumulátoru,napø. pøi používání
startovacích kabelù.
Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které
se nacházíte.
Aby nedošlo k poškození vozidla,
neprovádìjte žádné zmìny elektrické
soustavy, napøíklad pøipojení pøídavných
spotøebièù nebo pøeèipování.
9 Výstraha
Elektronické zapalování pracuje s vysokým
napìtím. Nedotýkejte se kabeláže
zapalování; mohlo by to být životu
nebezpeèné.
Odpojení/pøipojení akumulátoru od/k
elektrické soustavì vozidla.
Akumulátor musíte pøed dobíjením odpojit
od elektrické soustavy vozidla: nejprve
odpojte záporný kabel, poté kladný kabel.
Nezmìòte polaritu akumulátoru, tj. pøipojení
kladného a záporného kabelu. Pøi pøipojování
pøipojte nejprve kladný kabel a poté
záporný kabel.
Pokud chcete odstavit vozidlo na delší dobu,
musí být provedeny následující práce,
aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
z Umyjte a nakonzervujte vozidlo
– viz strana 141.
z Zkontrolujte nakonzervování prvkù
v motorovém prostoru a podvozku;
pøípadnì zjednejte nápravu.
z Oèistìte a nakonzervujte gumové tìsnìní
kapoty a dveøí.
z Vymìòte motorový olej – viz strana 133.
z Zkontrolujte nemrznoucí smìs
a protikorozní ochranu – viz strana 134.
z Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny,
v pøípadì potøeby kapalinu doplòte
– viz strana 135.
z Vypust’te kapalinu ze systému
ostøikovaèù èelního okna.
z Nahustìte pneumatiky na hodnotu pro
plnì zatížené vozidlo – viz strana 152.
139
Odstavení vozidla
z Zaparkujte vozidlo na suchém a dobøe
vìtraném místì. Zaøaïte první pøevodový
stupeò nebo zpáteèku. Kola podložte klíny,
abyste zamezili pohybu vozidla.
z Parkovací brzdu nechte odbrzdìnou.
z Odpojte záporný pól akumulátoru
vozidla – viz strana 138.
Uvedení vozidla do provozu
Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které
se nacházíte.
Pøed uvedením vozidla opìt do provozu vždy
proveïte následující práce.
z Pøipojte akumulátor – viz strana 138.
z Zkontrolujte tlak vzduchu a v pøípadì
potøeby jej upravte – viz strana 152.
z Naplòte nádržku ostøikovaèù èelního
okna – viz strana 137.
z Zkontrolujte hladinu motorového oleje
– viz strana 132.
z Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny;
v pøípadì potøeby doplòte nemrznoucí
kapalinu, viz strana 135.
z Pokud je to nutné, namontujte RZ.
140
Vehicle care
Vehicle care
Spojte se s Opel partnerem, kde Vám
poskytnou rady o schválených
a doporuèených prostøedcích pro údržbu
Vašeho vozidla.
Pøi péèi o vozidlo dodržujte všechny zákony
na ochranu životního prostøedí, zvláštì pøi
mytí vozidla.
Mytí vozidla ..............................................
Voskování .................................................
Leštìní .......................................................
Ráfky .........................................................
Poškození laku..........................................
Asfaltové skvrny .......................................
Vnìjší osvìtlení .........................................
Plastové a pryžové díly............................
Kola a pneumatiky...................................
Interiér a èalounìní ..................................
Bezpeènostní pásy ...................................
Okna..........................................................
Lišty stìraèù..............................................
Zámky .......................................................
Motorový prostor......................................
Spodek vozidla .........................................
141
141
141
141
141
142
142
142
142
142
142
142
142
143
143
143
Pravidelná a dùkladná péèe o vozidlo
pomáhá zachování dobrého vzhledu a vysoké
hodnoty Vašeho vozidla. Je také
pøedpokladem platnosti záruky v pøípadì
poškození laku nebo koroze. Na následujících
stranách Vám poskytneme nìkolik rad pro
údržbu Vašeho vozidla, jejichž dodržováním
snížíte nepøíznivé vlivy provozu automobilu
na životní prostøedí.
Prostøedky pro péèi o Vaše vozidlo 3
Mytí vozidla:
z Kartáè na mytí vozidla,
z Autošampon
z Houba
z Houba na odstranìní hmyzu
z Jelenice
Péèe o zevnìjšek vozidla:
z Èistiè laku
z Leštìnka na lak
z Vosk na metalické laky
z Tuhý vosk
z Opel Touch-up (Tužka na opravy laku)
z Opel Touch-up (Aerosol na opravy laku)
z Ochranná pasta na ráfky z lehkých slitin
z Sprej na odstranìní asfaltu
z Odstraòovaè hmyzu
z Sprej na èistìní oken
z Èisticí prostøedek Opel a nemrznoucí
kapalina
z Silikonový olej na gumová tìsnìní
z Èisticí prostøedek.
Vehicle care
Mytí vozidla
Lak Vašeho vozidla je vystaven povìtrnostním
vlivùm, napø. zmìnám poèasí, prùmyslovému
zneèištìní a prachu z chemického posypu,
proto vozidlo musíte pravidelnì mýt
a voskovat. Myjete-li vozidlo v automatické
myèce, vyberte program zahrnující voskování.
Trus ptákù, mrtvý hmyz, pryskyøice, pyl apod.
musíte ihned odstranit, nebot’ obsahují
agresivní složky poškozující lak.
Pokud používáte automatickou myèku,
dodržujte vždy pokyny výrobce èi
provozovatele myèky. Ujistìte se, že stìraèe
èelního a zadního okna jsou v zaparkované
poloze – viz strana 12. Vyšroubutje anténu 3
a støešní nosiè 3. Když si stoupnete na práh
dveøí, demontáž se Vám bude provádìt
snadnìji.
Pøi ruèním mytí zajistìte dùkladné
umytí podbìhù.
Vyèistìte také hrany a drážky otevøených
dveøí a plochy, které dveøe zakrývají.
Vozidlo dùkladnì opláchnìte a osušte jelenicí.
Jelenici èasto proplachujte. Na lak a okna
použijte samostatné kusy jelenice: zbytky
vosku na oknech by zhoršily prùhlednost oken.
Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které se
nacházíte.
Voskování
Vozidlo voskujte pravidelnì, zejména po umytí
autošamponem a nejpozdìji tehdy, když se
voda na lakovaných plochách slévá ve velké
plochy, jinak lak vysychá.
Voskujte také hrany a drážky otevøených dveøí
a plochy, které dveøe zakrývají.
Leštìní
Leštìní je nutné v pøípadì, že lak ztratil lesk
nebo již není tak vzhledný.
Leštìnka Opel se silikonem vytváøí ochranný
film. Po jejím použití již lak nemusíte voskovat.
Na plastové díly vosk ani leštìnku
nepoužívejte.
Na metalické laky používejte vosk
na metalické laky.
141
Ráfky
Na ráfky používejte pH-neutrální èisticí
prostøedek.
Ráfky jsou lakované. Peèujte o nì stejnì jako
o karosérii. Na slitinové ráfky používejte
ochranný prostøedek na slitinové ráfky.
Poškození laku
Malá poškození laku, napø. zpùsobená
odletujícími kaménky, šrámy atd., okamžitì
opravte pomocí opravné tužky nebo barvy
ve spreji Opel, aby nedošlo k napadení korozí.
Jestliže již k napadení korozí došlo, nechte
pøíèinu odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste
se obrátili na Vašeho Opel partnera. Mìjte
na pamìti, že je nutno z hlediska výskytu
koroze kontrolovat i plochy a hrany karosérie,
které jsou pøivráceny k vozovce a nejsou
na první pohled vidìt, a kde koroze tudíž
mùže pracovat nepozorovanì a dlouhou
dobu.
142
Vehicle care
Asfaltové skvrny
Kola a pneumatiky
Asfaltové skvrny neodstraòujte tvrdými
pøedmìty, ale ihned jen odstraòovaèem
asfaltových skvrn ve spreji. Tento odstraòovaè
asfaltových skvrn ve spreji nepoužívejte
na kryty sdružených svítilen pro vnìjší
osvìtlení vozidla.
Nepoužívejte èisticí zaøízení s vysokotlakými
tryskami.
Vnìjší osvìtlení
Pøístrojová deska by se mìla èistit pouze
vlhkým hadøíkem.
Kryty sdružených svítilen a svìtlometù jsou
z plastu. Jestliže je nelze dostateènì umýt
pøi mytí vozidla, vyèistìte je pomocí
autošamponu. Nepoužívejte žádné drsné
nebo leptavé prostøedky, nepoužívejte
škrabky na led a neèistìte je na sucho.
Plastové a pryžové díly
Pro další èistìní plastových a pryžových
dílù používejte pouze èisticí prostøedek
na interiéry. Nepoužívejte žádné jiné
prostøedky, zejména ne øedidla nebo benzín.
Nepoužívejte èisticí zaøízení s vysokotlakými
tryskami.
Interiér a èalounìní
Interiér vozidla, vèetnì pøístrojové desky
èistìte èistícím prostøedkem na interiéry.
Èalounìní vyèistìte vysavaèem a kartáèem.
K odstranìní skvrn používejte prostøedek,
vhodný pro tkaniny a vinyl.
Nepoužívejte èisticí prostøedky jako aceton,
tetrachlor, øedidlo na laky, odbarvovaè,
odlakovaè na nehty, prací prášek nebo bìlicí
prostøedek. Nevhodný je i benzín. Úchyt
Velcro (suchý zip) ve Vašem odìvu by mohly
poškodit sedáky sedadel. Uzavøete úchyty
Velcro (suchý zip).
Bezpeènostní pásy
Bezpeènostní pásy udržujte stále suché
a èisté.
Pro èištìní používejte jen vlažnou vodu nebo
prostøedek pro èištìní interiéru.
Okna
Pøi èistìní vyhøívaného zadního okna dbejte
na to, aby nedošlo k poškození topných
vláken.
Použijte mìkkou tkaninu, která nepouští
chloupky nebo jelenici a sprej na èištìní oken
a odstraòovaè hmyzu.
K odstranìní námrazy na sklech je vhodný
èistící a nemrznoucí prostøedek Opel.
K mechanickému odstranìní námrazy a ledu
používejte bìžnì dostupné škrabky na led.
Škrabku pevnì pøitlaèujte na sklo, aby se pod
ni nemohla dostat žádná neèistota,
která by mohla poškrábat sklo.
Lišty stìraèù
Vosk, který se používá v myèce, mùže
zpùsobit šmouhy na èelním oknì pøi použití
stìraèù.
Lišty stìraèù oèistìte mìkkou tkaninou
a èisticím prostøedkem Opel s nemrznoucím
úèinkem. Pokud je to nutné, vymìòte je
– viz strana 137.
Vehicle care
Zámky
Zámky jsou pøed opuštìním výrobního
závodu namazány vysoce kvalitním mazivem
na zámky. Mazivo na zámky Opel pøedchází
zamrznutí zámkù. Rozmrazovací prostøedky
používejte pouze v nouzi, protože odstraòují
mazivo a mohou zhoršit funkci zámkù.
Po použití rozmrazovacího prostøedku zámky
znovu namažte. Doporuèujeme Vám, abyste
svìøili tyto práce Vašemu Opel partnerovi.
Motorový prostor
O lakovaná místa v motorovém prostoru,
která mají stejnou barvu jako vozidlo, peèujte
stejnì jako o jakékoli jiné lakované plochy.
Doporuèujeme umýt motorový prostor pøed
zahájením a po skonèení zimního období
a nakonzervovat ho voskem. Pøed mytím
motoru chraòte alternátor a nádržku brzdové
kapaliny plastovým krytem.
Pøi mytí motoru parním tryskovým èistièem
nesmìrujte parní trysky na komponenty
protiblokovacího systému brzd 3,
automatické klimatizace 3 nebo
na hnací øemen a øemenice.
Pøi mytí motoru se odstraní také ochranný
vosk. Proto po mytí motoru nechte nanést
ochranný vosk na motor, èásti brzdové
soustavy v motorovém prostoru, díly náprav
vèetnì øízení, èásti karosérie a dutiny.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho Opel partnera.
Motor mùžete umýt na jaøe, abyste odstranili
všechny neèistoty, které se nahromadily
v motorovém prostoru a mohou obsahovat
vysoké procento soli. Zkontrolujte ochrannou
voskovou vrstvu a v pøípadì potøeby
ji opravte.
Nepoužívejte èisticí zaøízení s vysokotlakými
tryskami.
Spodek vozidla
Podbìhy (vèetnì podélných nosníkù) byly
ve výrobním závodì ošetøeny ochrannou
vrstvou PVC, která poskytuje trvalou ochranu
a nevyžaduje žádnou speciální údržbu.
Povrch spodku vozidla, který není pokryt PVC,
je pokryt vrstvou ochranného vosku.
143
U vozidel, která jsou èasto myta
v automatických myèkách, s programem mytí
spodku vozidla, mùže být ochranná vrstva
na podvozku narušena. Proto podvozek
po mytí zkontrolujte, pøípadnì nechte nanést
vosk. Pøed zaèátkem zimního období
zkontrolujte vrstvu PVC a ochranného
vosku a v pøípadì potøeby je nechte obnovit.
Upozornìní - komerèní hmoty na bází živce
nebo kauèuku mohou vrstvu PVC poškodit.
Všechny práce na spodku vozidla
doporuèujeme nechat provést u Opel
partnera, nebot’ vyžadují znalosti specifických
materiálù a zkušenosti pøi jejich aplikaci.
Spodek vozidla musíte po skonèení zimního
období nechat perfektnì umýt, aby byly
odstranìny neèistoty obsahující sùl.
Zkontrolujte vrstvu ochranného vosku
a v pøípadì potøeby ji nechte obnovit.
144
Technické údaje
Technické údaje
Identifikaèní údaje vozidla ......................
Chladicí kapalina, brzdová kapalina,
oleje ........................................................
Údaje o motoru ........................................
Výkon ........................................................
Spotøeba paliva,emise CO2 .....................
Hmotnosti, užiteèná hmotnost
a zatížení støechy...................................
Pneumatiky ...............................................
Elektrická soustava ..................................
Objemy provozních náplní ......................
Rozmìry ....................................................
Rozmìry pro montáž tažného zaøízení
karavanu/pøívìsu...................................
145
145
146
147
148
150
152
154
155
156
157
Obrázek è.: 13489h.tif
Dokumentace k vozidlu,
identifikaèní štítek
Technické údaje jsou stanoveny v souladu
s normami Evropské unie. Firma Opel si
vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli
zmìn. Technické údaje uvedené v dokladech
k vozidlu mají pøednost pøed údaji v této
pøíruèce.
Identifikaèní štítek vozidla je upevnìn
v rámu pravých pøedních dveøí.
Obrázek è.: 13329j.tif
Informace na identifikaèním štítku:
1
2
3
4
5
6
Výrobce
Èíslo schválení typu
Identifikaèní èíslo vozidla
Celková povolená hmotnost vozidla
Celková povolená hmotnost soupravy
Maximální povolené zatížení pøední
nápravy
7 Maximální povolené zatížení zadní nápravy
8 Specifické údaje o vozidle nebo
specifické národní údaje
Technické údaje
145
U nìkterých verzí mùže být identifikaèní štítek
upevnìn na palubní desce.
Chladicí kapalina, brzdová
kapalina, oleje
Typové oznaèení a výrobní èíslo motoru:
je vyraženo na levé stranì motoru,
na bloku motoru.
Pøi doplòování
– chladicí kapaliny,
– brzdové kapaliny,
– kapalina pøevodovky
kontaktujte Vašeho Opel partnera, který Vám
poradí pøi výbìru správných produktù.
Upozornìní: Pøi použití nevhodných kapalin
mùže dojít k vážnému poškození vozidla.
Motorový olej
Informace o motorových olejích najdete
v servisní knížce.
Obrázek è.: 14072h.tif
Identifikaèní údaje vozidla
Identifikaèní èíslo vozidla (VIN) je vyraženo
na identifikaèním štítku umístìném
v motorovém prostoru.
146
Technické údaje
Údaje o motoru
Obchodní oznaèení
Kód motoru
1.0 TWINPORT
Z 10 XEP
1.2 TWINPORT
Z 12 XEP
1.3 CDTI
Z 13 DT
3
4
4
Zdvihový objem (cm )
998
1229
1248
Max. výkon motoru (kW)
pøi ot./min.
44
5600
59
5600
51
4000
Toèivý moment (Nm)
pøi ot./min.
88
3800
110
4000
170
1750 - 2500
Zážehový
Zážehový
Vznìtový
Oktanové èíslo (RON)
bezolovnatý
nebo bezolovnatý
nebo bezolovnatý
Doporuèené cetanové èíslo paliva (CN)1)
95 (S)2)
98 (SP)2)
91 (N)2)3)
–
95 (S)2)
98 (SP)2)
91 (N)2)3)
–
–
–
–
49 (D)4)
Max. povolené otáèky motoru,
trvalý provoz (ot./min.) cca.
6250
6200
5300
Spotøeba motorového oleje (l/1000 km)
0.6
0.6
0.6
Poèet válcù
3
Typ paliva
1)
1)
2)
3)
4)
Standardní vysoce kvalitní paliva, napø. bezolovnatý DIN EN 228; N = Normal, S = Super, SP = Super Plus; hodnota vytištìná tuènì: doporuèené palivo.
Regulace klepání automaticky nastaví èasování zážehu v souladu s typem používaného paliva (oktanové èíslo).
Pøi používání bezolovnatého benzínu s oktanovým èíslem 91 dojde k mírnému snížení výkonu a toèivého momentu.
Nižší hodnoty platí pøi používání zimní nafty.
Technické údaje
Výkon
(pøibližnì km/h)
Motor1)
2)
Maximální rychlost
1)
Obchodní oznaèení – viz strana 146.
2)
Z 10 XEP
Z 12 XEP
Z 13 DT
145
161
153
Maximální rychlost je dosažitelná pøi polovièním zatížení vozidla. Další pøíslušenství mùže maximální rychlost vozidla snížit.
147
148
Technické údaje
Spotøeba paliva,
emise CO2
Pro mìøení spotøeby paliva se od roku
1996 používá nová norma 80/1268/EEC,
naposledy novelizovaná jako 1999/100/E.
Nová norma je založena na skuteèných
provozních podmínkách: mìstský cyklus
je urèen jako pøibližnì 1/3 a mimomìstský
provoz jako pøibližnì 2/3 celkového poètu
kilometrù (mìstská a mimomìstská spotøeba).
Do výpoètu jsou dále pøidány ještì údaje
o zvýšené spotøebì pøi studených startech
a akceleraci.
Nová norma také vyžaduje stanovení obsahu
emisí CO2 ve výfukových plynech.
Uvedené hodnoty nemùžete brát jako
hodnoty zaruèené pro skuteènou spotøebu
paliva pøíslušného vozidla.
Všechny hodnoty jsou založeny na základním
modelu EU se standardní výbavou.
Výpoèet spotøeby paliva podle
normy 1999/100/EC bere v úvahu
pohotovostní hmotnost vozidla v souladu
s vyhláškou. Další pøíslušenství mùže mírnì
zvýšit spotøebu paliva i obsah emisí CO2 nad
uvedené hodnoty.
Úspora paliva, ochrana životního prostøedí
– viz strana 84.
Technické údaje
Spotøeba paliva (cca. l/100 km), emise CO2 (cca. g/km)
Motor1)
Z 10 XEP
Z 12 XEP
Z 13 DT
Mìstský provoz
Mimomìstský provoz
Kombinovaný provoz
CO2
7,0
5,1
5,8
139
7,6
5,1
6,0
144
6,3
4,1
4,9
132
1)
Obchodní oznaèení – viz strana 146.
149
150
Technické údaje
Hmotnosti, užiteèná hmotnost
a zatížení støechy
Užiteèná hmotnost je rozdíl mezi pøípustnou
celkovou hmotností a pohotovostní hmotností
(viz identifikaèní štítek).
K vypoètení pohotovostní hmotnosti
si do následujících kolonek zaneste údaje
Vašeho vozidla:
Povolené zatížení pøední a zadní nápravy
nesmí dohromady pøekroèit pøípustnou
celkovou hmotnost vozidla. Napøíklad pokud
je pøední náprava plnì zatížena, nesmí být
zatížení zadní nápravy takové, aby byla
pøekroèena celková povolená hmotnost
vozidla.
tvoøí pohotovostní hmotnost.
Pøi pøipojení karavanu/pøívìsu a plném
zatížení vozidla, (vèetnì všech cestujících),
mùže být povolené zatížení zadní nápravy
(viz identifikaèní štítek s údaji) pøekroèeno
o 15 kg a celková hmotnost vozidla o 27 kg.
Je-li takto pøekroèeno zatížení zadní nápravy,
dodržujte maximální rychlost 80 km/h. Pokud
národní pøedpisy urèují nižší maximální
rychlost pro vozidlo s pøívìsem, musíte
dodržovat nižší rychlost.
Zvláštní výbava a pøíslušenství zvyšují
pohotovostní hmotnost a v dùsledku toho
nepatrnì snižují užiteènou hmotnost.
Hodnoty maximálního zatížení náprav
najdete na identifikaèním štítku vozidla
nebo v technickém prùkazu.
z Pohotovostní hmotnost
z tabulky 1, strana 151
+ .............. kg
z Zvýšení hmotnosti
v dùsledku vybavení
z tabulky 2, strana 151
+ .............. kg
Souèet
= .............. kg
Dbejte údajù o hmotnostech v dokladech
k vozidlu a na identifikaèním štítku.
Zatížení støechy
Povolené zatížení støechy je 35 kg. Zatížení
støechy se skládá z hmotnosti støešního nosièe
a hmotnosti naložených zavazadel.
Výška nákladu – mìøeno od støešních ližin
– nesmí pøekroèit 50 cm.
Rady pro jízdu – viz strana 82.
Technické údaje
Hmotnosti (kg): Tabulka 1,
Pohotovostní hmotnost1)
151
Hmotnosti (kg): Tabulka 2,
Tìžké pøíslušenství
Model
Motor2)
Agila
Z 10 XEP
1040
Støešní okno
15
Z 12 XEP
1055
Støešní ližiny
12
Z 13 DT
1130
Elektrický posilovaè øízení (EPS)
5
Z 10 XEP
1052
Z 12 XEP
1067
Z 13 DT
1142
Z 10 XEP
1105
Z 12 XEP
1120
Z 13 DT
1175
Z 10 XEP
1117
Z 12 XEP
1132
Z 13 DT
1187
Agila
s klimatizací
Agila Njoy,
Agila Njoy,
s klimatizací
1)
2)
Agila
V souladu se smìrnicí Evropské unie 70/156/EC, vèetnì pøedpokládané hmotnosti øidièe (68 kg),
zavazadel (7 kg) a provozních kapalin (objem palivové nádrže pøibližnì 90 %).
Obchodní oznaèení – viz strana 146.
152
Technické údaje
Pneumatiky
Zimní pneumatiky 3
Omezení
Ne všechny typy pneumatik, které lze na trhu
zakoupit, splòují všechny nezbytné technické
požadavky. Doporuèujeme Vám, abyste se
obrátili na Opel partnera, kde Vám poradí
vhodný typ pneumatik.
Používáte-li zimní pneumatiky, rezervní kolo
mùže být stále vybaveno letní pneumatikou.
Používáte-li rezervní kolo, mùže být negativnì
ovlivnìna ovladatelnost vozidla. Co nejdøíve
nechte opravit, vyvážit a nasadit normální
kolo.
Tyto pneumatiky prošly speciálními testy
ovìøujícími jejich spolehlivost, bezpeènost
a vhodnost pro vozidla Opel. Navzdory
neustálému monitorování trhu, nemùžete
garantovat tyto kvality u jiných typù
pneumatik, i když byly schváleny jinou
autoritou nebo jiným zpùsobem.
Další informace – viz strana 100.
Údaje o tlaku vzduchu v pneumatikách platí
pro studené pneumatiky. Vyšší tlak vzduchu
v pneumatikách vzniklý v dùsledku delší jízdy
nesmí být snižován. Uvedené tlaky vzduchu
v pneumatikách platí pro letní i zimní
pneumatiky.
Snìhové øetìzy 3
Rezervní kolo musí mít tlak vzduchu pro plné
zatížení – viz tabulka na následující stranì.
Snìhové øetìzy smíte použít pouze
na pøední kola.
Další informace – viz strany 96 až 100.
Další informace – viz strana 96.
Tlak vzduchu v pneumatikách
v barech2)
Mùžete použít pouze snìhové øetìzy,
katalogové è. 47 05 448. Nasazeny mohou
být pouze na pøední kola.
Další informace – viz strana 100.
Ráfky
Utahovací moment šroubù kol: 110 Nm.
U vozidel s ráfky z lehké slitiny 3 má rezervní
kolo ocelový ráfek.
Rezervní kolo mùže mít menší pneumatiku
a ráfek1): pøi použití rezervního kola mùže dojít
ke zmìnì chování vozidla. Co nejdøíve nechte
opravit, vyvážit a nasadit normální kolo.
1)
Verze pro urèité zemì. Rezervní kolo je možné
použít pouze jako nouzové rezervní kolo.
2)
1 bar odpovídá 100 kPa.
Technické údaje
(pokr.)
Tlak vzduchu v pneumatikách
v barech1)
1)
1 bar odpovídá 100 kPa.
Tlak vzduchu pro
zatížení
max. 3 osobami
Tlak vzduchu pro
plnì zatížené vozidlo
Motor2)
Pneumatiky
Vpøedu
Vzadu
Vpøedu
Vzadu
Z 10 XEP,
Z 12 XEP
155/65 R 14,
165/60 R 14
2.3
2.3
2.4
3.0
Z 13 DT
165/60 R 14
2.5
2.5
2.7
3.0
2)
Obchodní oznaèení – viz strana 146.
153
154
Technické údaje
Elektrická soustava
Akumulátor
Napìtí
12 Voltù
Kapacita
36 Ah, 44 Ah, 55 Ah 3, 60 Ah 3
Baterie pro rádiové dálkové ovládání
centrálního zamykání
CR 16 16
Technické údaje
Objemy provozních náplní
(pøibližnì litrù)
Motor1)
Z 10 XEP
Z 12 XEP
Z 13 DT
Palivová nádrž (jmenovitý objem)
41
41
38
Motorový olej s výmìnou filtru
mezi MIN a MAX
na mìrce
3,0
3,5
3,2
1,0
1,0
1,0
Nádržka ostøikovaèe èelního okna
2,2
2,2
2,2
1)
Obchodní oznaèení – viz strana 146.
155
156
Technické údaje
Rozmìry
(mm)
Agila
Celková délka
3540
Celková šíøka
1625
Šíøka vèetnì dvou vnìjších zpìtných zrcátek
1940
Celková výška
1660
Celková výška se støešními ližinami
1695
Délka zavazadlového prostoru u podlahy
580 1)/10652)
Šíøka zavazadlového prostoru
maximum
mezi podbìhy kol
1364
1115
Výška otvoru zavazadlového prostoru
935
Rozvor
2360
Polomìr otáèení, od zdi ke zdi3)
10,60
1)
2)
3)
K opìradlu zadního sedadla.
Se sklopeným opìradlem zadního sedadla.
V metrech.
Technické údaje
Rozmìry pro montáž tažného
zaøízení karavanu/pøívìsu
Všechny rozmìry se vztahují na tažné zaøízení
schválené firmou Opel.
Rozmìry
mm
A
380
B
245
C
100
D
100
E
10
F
538
G
50
9 Výstraha
Používejte pouze tažné zaøízení, které bylo
schváleno pro Vaše vozidlo. Doporuèujeme
Vám, abyste svìøili dodateènou montáž
tažného zaøízení Vašemu Opel partnerovi.
157
158
Rejstøík
Rejstøík
A
Airbag pøedního spolujezdce .................. 57
Airbagy ..................................................... 57
Akumulátor ...............................83, 138, 154
Alarm......................................................... 16
Alternátor.................................................. 20
Anténa....................................................... 26
Aquaplaning............................................. 99
B
Benzín........................................................ 86
Bezolovnaté palivo........................... 86, 146
Bezpeènost................................................ 50
Bezpeènostní pásy ............................... 5, 51
Bezpeènostní pøíslušenství .........62, 65, 110
Bezpeènostní sít’ ....................................... 43
Boèní airbagy ........................................... 59
Brzdová soustava..................................... 92
Brzdové svìtlo ........................................ 124
Brzdy ......................................................... 92
ABS ........................................................ 94
Brzdová kapalina ............................... 136
Brzdová svìtla .................................... 125
Nožní brzda .......................................... 92
Parkovací brzda ................................... 93
Posilovaè brzd....................................... 82
C
Car Pass .......................................................2
Celková povolená hmotnost vozidla .... 150
Centrální zamykání ............................ 31, 33
Cinknutí ..................................................... 86
È
Èerpací stanice
Hladina motorového oleje ................. 132
Klíè zapalování ........................................2
Objemy provozních náplní ................ 155
Otevøení kapoty.................................... 38
Palivo............................................. 86, 146
Systém ostøikovaèù èelního okna
(doplòování) ..................................... 137
Tlak vzduchu v pneumatikách .......... 152
Údaje o vozidle................................... 144
Výmìna žárovky................................. 122
Èísla klíèù .....................................................2
Èíslo podvozku, viz identifikaèní
èíslo vozidla .......................................... 145
Rejstøík
159
D
H
K
Data.............................................28, 31, 144
Datum, displej........................................... 24
Dálková svìtla .................................... 10, 66
Kontrolka............................................... 18
Výmìna žárovky ................................. 122
Defekt pneumatiky ................................. 114
Denní poèítadlo kilometrù ....................... 22
Dìtské bezpeènostní sedaèky ................. 62
Dìtské pojistky.......................................... 37
Dìtské zádržné systémy .......................... 62
Displej ........................................................ 24
Displej servisního intervalu..................... 130
Díly .....................................................17, 128
Dlouhodobé odstavení vozidla ............. 139
Dlouhodobé odstavení z provozu......... 139
Doplòování paliva .................................... 87
Víèko palivové nádrže .......................... 87
Dveøe zavazadlového prostoru ......... 30, 36
Halogenové svìtlomety ......................... 122
Hladina chladicí kapaliny ...................... 135
Hladina motorového oleje ............... 18, 132
Hladina oleje........................................... 132
Hladina paliva .......................................... 23
Hloubka vzorku ........................................ 98
Hmotnosti ............................................... 150
Hodiny ....................................................... 24
Houkaèka.................................................. 11
Kapota ...................................................... 38
Katalyzátor................................. 88, 91, 106
Klimatizace ......................................... 72, 78
Klíè
Spínací skøíòka...................................... 29
Startování motoru ............................ 5, 15
Vyjmutí .................................................. 16
Zamykání dveøí .................. 28, 29, 31, 33
Zámek zapalování ..................................5
Klíèe ..............................................................2
Klíèe k vozidlu, viz Klíèe ........................... 28
Kola, pneumatiky ..................................... 96
Kontrolka
Airbag ................................................... 60
Imobilizér............................................... 29
Kontrolka elektroniky motoru ................. 90
Kontrolka emisí......................................... 89
Kontrolky............................................... 8, 18
EPS (elektrický posilovaè øízení) .......... 18
Protiblokovací systém brzd ................. 95
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù....... 52
Výfuk ..................................................... 89
Zadní svìtlo .......................................... 90
Korekce èasu ............................................ 24
Kožené èalounìní................................... 142
Kód motoru............................................. 146
Kódová èísla ................................................2
Kódování,oktanová èísla....................... 146
Kryt zavazadlového prostoru ................. 43
Kvalita paliva proti klepání ventilù......... 86
E
Ekonomická jízda................................ 83, 84
Elektrická soustava................ 118, 139, 154
Elektrický posilovaè øízení .................. 18, 82
Elektronické obvody ............................... 139
Elektronický imobilizér.............................. 29
Emise CO2................................................ 148
EPS ............................................................. 18
G
Generátor, viz Alternátor ......................... 20
Ch
Chladicí kapalina ........................... 134, 135
Chlazení .................................................... 78
I
Identifikaèní èíslo vozidla....................... 144
Identifikaèní štítek .................................. 144
Imobilizér................................................... 29
Informaèní displej ..................................... 24
Informaèní systém .................................... 24
ISOFIX........................................................ 62
J
Jízda v zahranièí.................68, 86, 128, 129
L
Lékárnièka (polštáøek) ..................... 65, 110
160
Rejstøík
M
Mechanická ochrana proti odcizení ....... 33
Mechanická pøevodovka ......................... 14
Mobilní telefon .......................................... 26
Motorový olej .......................................... 132
Mytí motoru............................................. 143
Mytí spodku vozidla ............................... 143
N
Nakládání .................................85, 103, 150
Nakládání vozidla .................................. 150
Nastavení sklonu svìtlometù ............ 66, 67
Nastavení výšky sedadla ........................... 4
Nádrž
Palivomìr............................................... 23
Nádržka
Systém ostøikovaèù èelního okna ...... 137
Náhradní klíèe........................................... 28
Náøadí ..................................................... 111
Náøadí vozidla ........................................ 111
Nemrznoucí smìs ...........................134, 138
Nouzové rezervní kolo....................101, 112
Nožní brzda .............................................. 92
O
Objemy provozních náplní..................... 155
Obrysová svìtla.................................. 10, 66
Výmìna žárovky ................................. 123
Ochrana proti
zneužití .................................................... 2
Ochrana proti zamrznutí ............... 134, 138
Ochrana životního prostøedí ......... 133, 140
Odstranìní zamlžení a námrazy
Okna ...................................................... 77
S klimatizací .......................................... 79
Odvzdušnìní palivové soustavy
vznìtového motoru .............................. 106
Okna.................................................... 69, 70
Odstranìní zamlžení a námrazy... 77, 79
Oktanová èísla.................................. 86, 146
Oleje ........................................................ 145
Olejový filtr.............................................. 133
Opel Service ...................................... 16, 128
Opìrky hlavy............................................. 39
Originální náhradní díly Opel
a pøíslušenství ...........................17, 65, 128
Ostøikovaè zadního okna................. 12, 137
Osvìtlení .....................................10, 66, 122
Jízda v zahranièí ................................... 68
Osvìtlení interiéru .................................... 68
Výmìna žárovky................................. 126
Osvìtlení pøístrojù
Výmìna žárovky................................. 127
Osvìtlení RZ................................31, 37, 126
Výmìna žárovky................................. 126
Otáèkomìr ................................................ 22
Otáèky motoru.................................... 82, 83
Otvory pro sání vzduchu ......................... 80
Otvory pro výstup vzduchu ..................... 80
P
Palivo........................................... 86, 87, 146
Palivová soustava vznìtového
motoru........................................... 106, 134
Palivový filtr ............................................ 134
Palivový filtr pro vznìtové motory........ 134
Palubní deska, viz Pøístrojová deska .........6
Parkovací brzda ........................... 15, 16, 93
Parkování.................................................. 16
Parkování vozidla..................................... 16
Parní èisticí stroje.................................... 143
Pedály ....................................................... 83
Péèe ......................................................... 140
Péèe o vozidlo ........................................ 140
Poèítadlo kilometrù .................................. 22
Pojistky ............................118, 120, 121, 122
Popelník .................................................... 49
Poškození laku........................................ 141
Potkávací svìtla ....................................... 66
Výmìna žárovky................................. 122
Poutací oka............................................... 42
Použitý olej.............................................. 133
Protection against
unauthorized use........................ 5, 29, 37
Protiblokovací systém brzd ..................... 94
Protikorozní servis .................................. 131
Provozní teplota ....................................... 83
Prvních 1000 km ....................................... 82
Rejstøík
Pøebìh ................................................. 83, 85
Pøed odjezdem.......................................... 14
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù ........... 51
Pøevodovka ............................................... 14
Pøíslušenství.................................62, 65, 110
Pøístroje...................................................... 18
Pøístrojová deska ........................................ 6
Pylový filtr.................................................. 80
R
Rady pro jízdu........................................... 82
Rádio ......................................................... 26
Rádiový dálkový ovladaè ........................ 31
Ráfky.................................................... 96, 98
Rear window wiper ................................... 12
Rezervní kolo........................................... 111
Rozmìry .................................................. 156
Roztlaèení, roztažení.............................. 106
Rucksack.................................................... 46
Rychlomìr ................................................. 22
Rychlost ............................................... 84, 85
Spotøeba paliva .............................. 84, 85
Rychlostní stupnì...................................... 14
Ø
Øízení s posilovaèem, viz Elektrický
posilovaè øízení ................................. 18, 82
S
Schránka v palubní desce........................ 47
Sedadla ................................................. 5, 39
Self-diagnostics .................................. 60, 95
Servis ......................................................... 16
Signální soustava ............................... 10, 11
Sluneèní clona........................................... 71
Sluneèní clony ........................................... 48
Snìhové øetìzy ............................... 100, 152
Spínací skøíòka.......................................... 29
Spínaè startéru ........................................... 5
Spínaè svìtel ....................................... 10, 66
Spínaè svìtlometù .............................. 10, 66
Spínaè zapalování...................................... 5
Spojka........................................................ 83
Spotøeba motorového oleje........... 132, 146
Spotøeba oleje................................. 132, 146
Spotøeba paliva ....................83, 84, 86, 148
Startovací kabely.................................... 106
Startování motoru ..................5, 15, 29, 106
Svépomoc............................................ 106
Stav pneumatik ........................................ 98
Stìraèe èelního okna........................ 12, 137
Storage box .............................................. 45
Støešní nosièe ..............................82, 85, 102
Støešní okno .............................................. 71
Studený start ............................................ 84
Svépomoc ............................................... 106
Rádiový dálkový ovladaè .................... 32
Svìtelná houkaèka ................................... 10
161
Svìtla do mlhy.......................................... 67
Svìtla pro jízdu ve dne ............................ 66
Svìtla zpáteèky ........................................ 67
Výmìna žárovky................................. 124
Svìtlomety ................................................ 10
Jízda v zahranièí................................... 68
Svìtla do mlhy ...................................... 67
Svìtla pro jízdu ve dne ........................ 66
Svìtla zpáteèky .................................... 67
Varovná zaøízení .................................. 15
Výmìna žárovek ................................ 122
Svislé zatížení kulové hlavy ................... 104
Systém ostøikovaèù èelního okna............ 12
Nádržka ostøikovaèe.......................... 137
Objemy provozních náplní ................ 155
Ochrana proti zamrznutí ................... 138
Systém prohlídek .................................... 130
Systém recirkulace vzduchu .................... 74
Systém zapalování.................131, 138, 139
Š
Šetøení energií..................................... 83, 84
162
Rejstøík
T
Ú
Tažení ..............................................108, 109
Tažení karavanu/pøívìsu ....................... 102
Tažné oko........................................108, 109
Tažné zaøízení......................................... 103
Technické údaje...................................... 144
Telefon, viz Mobilní telefon...................... 26
Teplomìr chladicí kapaliny...................... 23
Teplomìr venkovní teploty ...................... 25
Tlak motorového oleje ............................. 21
Tlak oleje ................................................... 21
Tlak vzduchu v pneumatikách ..82, 97, 152
Tlumiè, viz Výfukový systém .................... 91
Topení............................................72, 76, 77
S klimatizací .......................................... 79
Topení v oblasti nohou ............................ 77
Tray................................................45, 46, 47
Trojfunkèní informaèní displej ................. 24
Údržba .................................................... 130
Brzdová kapalina ............................... 136
Brzdy...................................................... 92
Katalyzátor ........................................... 91
Klimatizace ........................................... 81
Motorový olej ...................................... 132
Ochrana proti zamrznutí ........... 134, 138
Pneumatiky ........................................... 98
Spotøeba paliva .................................... 85
Stìraèe èelního okna .......................... 137
Tlak vzduchu v pneumatikách ............ 97
U
Ukazatele smìru....................................... 11
Výmìna žárovky ................................. 124
Utahovací moment................................. 117
Uvedení vozidla do provozu.................. 139
V
Varovné bzuèáky ..................................... 15
Ventilaèní otvory ...................................... 73
Ventilátor .......................................... 72, 131
Vìtrání................................................. 72, 76
Vnìjší zrcátka ....................................... 5, 65
Vnitøní zpìtné zrcátko.......................... 4, 65
Vyhøívání zadního okna..................... 13, 74
Vysílaèka (CB)........................................... 26
Vysokotlaké èisticí stroje ........................ 143
Výfuková soustava................................... 91
Výfukové plyny ......................................... 91
Výkon ...................................................... 147
Výmìna baterie v dálkovém
ovladaèi........................................... 32, 154
Výmìna klíèù ............................................ 28
Výmìna kola........................................... 114
Výmìna motorového oleje .................... 133
Výmìna oleje.......................................... 133
Výmìna olejového filtru......................... 133
Výmìna žárovky .................................... 122
Výstražná svìtla....................................... 11
Výstražný trojúhelník, .............................. 65
Výškové nastavení
Bezpeènostní pásy ............................... 54
Z
Zadní sdružená svítilna ........................... 66
Výmìna žárovky................................. 124
Zadní svìtla.............................................. 66
Výmìna žárovky................................. 124
Zadní svìtla do mlhy ............................... 67
Zadní svìtlo do mlhy
Výmìna žárovky................................. 124
Zamlžená okna ........................................ 77
Zamykání dveøí ............................ 28, 30, 31
Zamykání z prostoru interiéru ................ 30
Zapalovaè cigaret ................................... 49
Zatížení støechy.......................... 82, 85, 150
Zavazadelník, viz Zavazadlový
prostor..................................................... 41
Zavazadlový prostor
Kryt ........................................................ 43
Nakládání ........................................... 103
Nástavec ............................................... 41
Poutací oka ........................................... 42
Zamknutí......................................... 30, 36
Rejstøík
Zábìh ........................................................ 82
Brzdy...................................................... 92
Zámek øízení ......................................... 5, 16
Zámky ..................................................... 143
Zámky dveøí ............................2, 33, 37, 143
Zásuvka pro pøíslušenství ........................ 49
Zážehový ................................................ 146
Zimní pneumatiky ..........................100, 152
Zimní provoz
Akumulátor ........................................... 83
Nemrznoucí chladicí kapalina ........... 134
Odstranìní zamlžení a námrazy
z oken .................................................. 77
Palivo pro vznìtové motory................. 87
Snìhové øetìzy............................100, 152
Spotøeba paliva .................................... 85
Systém ostøikovaèù èelního okna,
ochrana proti zamrznutí .................. 138
Topení.................................................... 72
Zámky.................................................. 143
Zmìna typu pneumatik/ráfkù ................. 96
Zrcátka.................................................. 4, 65
Zvedák ................................... 113, 114, 116
Ž
Žárovka osvìtlení RZ......................... 31, 37
Žárovky ............................................. 65, 122
Žhavení ..................................................... 19
163

Podobné dokumenty