aftl MBS

Komentáře

Transkript

aftl MBS
Obchod na k o m
PfedevSim diky svk filmovd podobe je dnes ricul „Obchod na korze"
jii klasic+
pojmem. Neznamenh
co dak, i e by byl romin mCnEhodnocnou umeleckou variancou na coc ä cCma - spiSe naopak. Film vidy
byl a zSistane pouze sledem jednoclijrch vizuanich obrazfi a symbolii dopln6nfch dialogem. Zileii pak
na mnoha ddSich aspektech, kcerk
budco docviieji, anebo oslabuji konkrdcni umelecv dosah. Lireracura je
naopak svebytnim a zcela individu;llnh umeleckfm druhem, kcerj
mEie spoldhat maximdne na schopnosc a vnimavost fceniire. Zkcivh
komornim celkem, jehoi jedinehosc
spoluvytviiri atmosfkru pilbi5hu.
Obchod na korze je piibehem se
viemi atribury klasickeho vypravrtstvi. Zaujme nejen dramacickou kulisou doby, ve kterk se odehrivi, d e
pfedevSim hloubkou citu V pfibP
hu obsaienou. Stari dima. de facco
hlavni dejovi posrava, je bycosri nejen jrsoscne lidskou, ale piredeviim
huminni, a jemnd nuance jejiho obdivuhodnkho charakteru k nhm promlouvaji o co silneji, o CO chladnejSi dnes n d h i m e vzrahy mezi sebou
navzijem.
LadisJav Grosman
OBCHOD NA KORZE
I
0
Ba!lerische
Qtaai: Dibliothek
Milnchen
@ Edita Grosrnanov& 1992
ISBN 80-85769-17-4
UE vyprchai z mraten hnev näh16 boufky. A vltr vyuEil svou
piile2itost, zapfe1 se do nich, du1 a dokhai, pohrhvai si s nimi,
takite mmltnily svfij tvar i mlsto a pluly, kudy se dalo. N a obloze se vytvdlela modrh oka, prosvetlenh sluncem i odleskem
ohnivjch uderh, ktere pfichkely ze zeme.
Kladiva buSila do kovadliny, udery znely jasne a svhte6ne, jako t a k d zvony ze vzicneho bronzu. I liapa V p o ~ e t f l
povzbudily. Zamhvai radostne kfldly a vyuElvaje pflzniveho proudu, rozhodl se zkrhtit si cestu k hnlzdu. Plavne se
spustil nad kostelnl v a , nad Sindelove i plechovd stfechy
roztrodenfch domkd, jdt8 si nletl pro jeden pohled nad
mEste6ko m a i horami, a pak j i t Sikmou €arou klouzal pflmo k clli svd cesty, jakoby ponbuzen hlhky z chodnlkd:
,Letl, letl, liapi leti, letl, letl, nesou deti." cernobllf ptik
napfähl nohy, zamhvai kfldly a dosedl na stfapate hnlzdo
pobllE kovdlske dllny.
Pak uB se mohly deti kiidne dlvat na vousateho kovhfe V mohutnd koEend &tefe, na jeho kouzelnicky 0dvkh-d
pohyby, kdyZ popadl nohu kone. NakuSene hflbe Skublo
hlavou, vSelijak se npfraio, chtelo uteci pfed nhilnicQm
zachkenlm. Kobyla zapfaZenh do kbfihiku nekolik krokd
odtud hnkive z d a . Hflbe se vzepfelo &ahdm knejpu
a ohne.
Z pdendho kopyta se n n g e l y stokne prouEky modraveho dfmu. KovAf okfiki deti: ,Tähnete! Zmizte odtud, hrht
si mdtete jinde!" Jako kdyby mu stdy V ceste. KdyE je vSak
kovdf Baiko V r a i , je ldpe se mu vyhnout. Dtti se stahly,
neodpustily si v3ak posm8nou iikanku:
Sira, peklo, k r n f smrad,
strejda kovdf s kont spad',
upad' na pupek
a kbli mu utek'!
ZaEa jeden a vykfikovaly vtechny, i ten nejmenSi. Bylo
jich sedm, mihotaly se pii hfe, sami bosi usmrkinkovd, vnoutata bubenika ze dvoia, ratolesti trafikanta i dtti z okolnich
dvorkb. Copatd d t v a t k o V kritkd sukdnce neudtlaio krok
b a Svihadla.
N a pokraji chodniku poddl lip se z a d y dtti pfedbihat.
Poskakovaly, viiskaly, klitkovaiy a nejmenJiho z td drobotiny, asi festiletdho pihovatdho kloutka ostfihandho na j&a,
napadlo poSimrat dtvte na krku pod vrkoti a vytrhnout
mu Svihadlo z rukou. DtvMtko brhnilo svou hratku. Klutina z jednd strany a dtvMtko z druhd, tahali, potahovali,
,do toho! do toho!" ponbuzovaiy je dtti, a najednou bk! chlapetiek cukl, ~ a d na
l zadek, vypukl smich i pldE a ztratili
se jako z10dtjiEkovd za vraty dvorku.
Jenom dEvtitko zdstaio na ulici, pfeskakovalo Svihadlo
na jednd a hned na druhd noze a pak obema najednou.
A pfestalo. Slitovalo se nad malfm oslem, zapiaknfm d o
obrovskdho motfivkoviho sudu. Tak namahavt pireSlapoval
oslik z nohy na nohu, tak tace. Marnt vold koti pii zApiahu: ,,Hyjd! ... hfi!!!" Jako kdyby zkouSel @ku sveho
hlasu, anebo se chttl povzbudit. Bylo horko, slunce nelitostnt hfdo.
Pfivibeno kiikem klukfi vbthlo i dtvtitko d o dvora. Pieskakovalo Svihadlo smtrem k febiiku a psi boudt; kufata
a slepice se mu s kdakotem vpletdy pod nohy. Zastavilo se ai!
U sviticiho prddla, rozv8endho mezi dvtma starfmi ofechy.
Ve stinu pootevfenfch dvefi naproti se objevii truhlif.
Nedalo se vMtt, jestli se neobjevi Brtkova k n a , robustntjSi
a obdvantjfi. Brtko se poSkrabival za uchem, asi vahal, jestli
ji md vyslechnout d o konce.
,Nic za to neddS a hlavu ti neutrhnou," bylo slflet *nu
z kuchynt.
,Budeme vidtt," fekl, ,limat pfes koleno se to, Evelino,
nedd. Ani prosit je nebudu!"
A pak udtlai krok.
Brtkfiv ofiSek se prodrai m a i filcoqmi botami s d h o pina
a Sup k dttem na trivniku. Mt1 bilou srst a flutou tmouhu
nad p r a q m okem.
D o ptibouchnuqkh dveH se ozval hlisek d8vMtka se Svihadlem: ,Pochvalen P h J d S Kristus!"
Truhldf Brrko se ototil tviH k dttem. Pfesvtdtil Se, jestli
md sklddaci metr V zadni kapse plittnfch kalhot. Dtti ani
nemukly. Truhlif si jeStt upravil zelenou zbttru na vestt
a zadumant se prohribl V jdku. ,A!i na vtky," zabrukl
smtrem k dtvMtku na trivniku. Dfeptlo zde s ostatnimi
dttmi, jako pfi podiv-d na zvlA3tni vijev.
,Esenc!" zvolai Brdto na psa a spolu @li ze dvorka. Nedaieko hvizdl vlak.
Mistr pod stfifkou kovhny byl tak zabrin d o pdce, i e by
sotva m6l b,kdyby se Brtko rozhodl zastavit se na kousek
M i . I Bnko sptchai, mijel nlzka okna chalup, nakukovai
z chodniku d o zdedlfch pfibytkb a svttnice mu pfipadaiy
neuklizend a opuSttnd.
Ntco ho zarazilo, tfeba si lidd na chodniku niteho nepovSimli. I pes se podivai na svdho pina. Brtko zkontroloval
Eas, piesvtdtii Se, jestli se pfece jen nemfli. Pak nechipavt
kroutil hlavou. Z a ta ldta, CO bydli U nddrdi, se nestaio, k
by nyni spoufttli zdvory.
Vlak. Docela mimofddnf, zvlgtni vlak, pfehlmtl ukmtnou rychlosti, jako by strojvbdce mtl strach, k ho potrestaji,
kdyby nedojel na dmhf konec svtta jeStt pfed zdpadem
slunce.
Brtko se psem ustoupili ntkolik krokb. Zpod kol se vaiil
prach a hukot, vojensv transport zastfel pohled do hlavni
ulice na dmhd strant trati. I Esenc vyjddfil svou mrzutost.
Brtko V straSndm hfmotu neslySel jeho Srtkot, vnimai jenom,
jak ho ze sebe hntvivt vydi!i. A to ho podrMilo jeStt vic.
V kmitaykh nhazech mihaly se pfed nim vag6ny s kan6ny
a s vojaky V strakaqkh celtdch.
V duntni zmizel i zadni brzdoq vag6n z dohledu. A ob&
ma bylo najednou lehteji, slunce $10 zpod mrakb.
Pod plechoqm ftitkem s firmou ,TABAK A KOLKY"
sedtl jednoruw trafikant a civtl do ospaid ulice. V tdto
popoledni dobt mtl CO dtlat, aby pfemohl dfimoty. O d
prvnich slunetnich dnb zde vyseddval na scard, obupand
fidli s Ifkovim optradlem. Probrai se ze s p h k u a chvili mu
trvaio, n d si uvtdomil blizkost vofiSka. .Ty kluku fpatnd,"
fekl bez h m h na tvdfi.
,Servus, Gejzo!" zvolal truhldf.
,Vzbudil mt, potvora, aby ho dichni krti! Dnes ti nic
n e d h , kamadde."
Oba mtli cadost, jak pes zpozorntl. Divai se stfidavt hned
na jednoho, hned na druhdho, jako by tuSil, fe tu komedii
sehrdvaji M l i ntmu.
,,Ani do fajfZitky?" zeptai se Brtko licoscivt a ze zadni
kapsy vylovil fajfku.
,Vfibec ne." ,,Ani do papirku?"
,,Ne."
,,Aspofi jednou nacpat."
,Ne!"
,,A Spatka?"
,,Nic, nic, nic!"
Nbledovala pointa. Kdy3 trafikant vyrazil ze sebe toto
rozhodnd odmitnuti, i Esenc zaSttkai krdcce a ostie tlikrdt
za sebou a oba piateld se rozesmdi povedendmu vtipu.
Esenc tot2 Sarmantnt zapandtkovai a timco husarswm
kouskem trafikanta uprosil.
Ze fttdie nabidnutd tabattrky si Brtko mohl n i t tfi cigarety a zasunout si je d o k a p s i t b U vesty.
Na silnici m a i mtstskou vdhou na t a d naklady a lezniccvim tekali psi na pfidtl kosti. I kofisky potah se uE vrdtil
z jatek, vSechno bylo pfipraveno. Jenomfe dnes se tu kupodivu seSla daieko vtt5i smetka n d obvykle, patrnt se uh
po vSech bouddch mtsta roznesla Z V ~ So ~Sttdrdm feznikovi. Psi byli divotejSi, znepokojovali kobylu, citili nebezpeti
e s e n d rivaiity. V nedotkavdm, hntvivdm vrteni domahali
se svdho zvykovdho prdva.
Ve veiejich fanictvi std tovaq4 V bild A c t f e a se di!berem
V podpakii tekal na vhodnf okamfik, aby vyhodil novou
ddvku kosci.
Brcko zneklidntl, byl ostraitittj9i ne2 jindy, nespustil VOMka z oti. Esenc byl jedinf pes, kteQ se nevrhal na kofist b a
rozmyslu. Docela u k h n t n t tekai na povel, tieba ho to std10 nemalo sebepfemahhi. ,Ted'!" zvolai Brtko V okamhiku,
kdy2 se psi soustfedili na novou davku kosci a koiist ostatnimi nepovSimnuta zbstala stranou. Vofiiek vyskotil obloukem
a vrhl se na kost.
,Budou hody, budou," pravil pdn a zahledtl se snivt do
ruSntjSi &ti ulice blizko ndmtsti.
Brtko se nedotkavt ototil, zaslechl zvuk vojenskd trouby.
Snad si trubat - nikdo ho zatim nevidi.1, vSichni ho slySeli zamanul r h n o u polnici piehluSit hluk ulice. Z d d o se, f e
nejde o vic vgedni. Teprve pied nikolika dny se piistihovali
dragouni d o rnestswch kasken.
Chodci se zastavovali a V otevienych oknech rozkvdtaly
ternd i plavd hlavy fen, usmivavi tvdie d i v b t . Zvuk trubky
znil jeSti silniji. Za rohem, uprostied silnice se vynoiil vesnicw f a d ? na kole. A hned za nim, jako by tento muf
V Sutane mil tajnd poviieni u k h a t cestu vojakbm, piijiAil
ddstojnik, ncyten V sedle kont. A pak se korytem uzkd ulice
plavni nesly vyrovnand iady husarsQch dvojickb, jako by
jim velice d & e l o na minini divakli, na tom, co ieknou, jak
posoudi jej ich elegantni mal.
Dragouni s usmivem odpovidali na mdvini V oknech a na
chodniku. A trubat s tvdi'i odulou od n b a h y foukal d o zvutici mosaze, nedbal na uznald pokyvovdni a volhni chodcd,
nevidil Brtka a psa, ani rozdovddind bosd uliiniky.
D o dusotu zaznil nevtiraq, mikkf hlahol zvonli. 'Iii sivi
holubi sedili na stiiSce kostelni v a e a hodiny s ternym
cifernikem V jejim stinu ukazovaly pdtou hodinu odpoledni.
Brrko si uprostied ruhdho korza srovndval hodiny s b s e m
na v a i . Pak u i mohl neruSeni i s pofitkem vinovat svou
pozornost kolemjdoucim na korze, kterd otividni ofivalo.
Dival se chvili na bastarostnd mlddence s d i v b t y V kvttovanych Satech a utkvil na bizarnim kioboutku panitky
s pejskem. Brtko zapomnil na svdho voiigka a V tom prdvi
byl k b e n urazu. Panitka se rozhoi'tila: ,DrZte si ho na ietizku, j6. Terto! Tertinko moje, pojd hezky! Fuj! Fuj!"
Slo o docela bandni flirt. Esenc uplatnil nevinni jenom
svlij :ich a itadostiq pohled. B d o se nastokrat omlouval
milymi uklonami a rozpatiqim usmivem, couval a vrazil d o
kotdrku. A najednou zatoufil potiSit se pohledem na kutera-
~d divtdtko V ko&ku, poSimrat je pod braditkou, promluvit
na ni, mlasknout mu pro radost a lusknout mu prsty pro
potPeni i pro radost maminky. Esenc mu byl V patdch a se
stejnym zaujetim ziral na ternobilou skupinu jeptilek, na
jejich plachy krok, schovanf pod Sirokou sukni, na prsty sepnutd na dfenci. Ctyfi dvojice, osm h,lidd na korze jim
zdvoiile uhibali, dilali misto poustevnitkam, kterd se zfekly
potileni vnimat jas svita Brtko se sndil tento t i s n i q pocit
vylovit prstem z Iimce. Zneklidnil.
ZnalecQm uchem zietelnt oddelil od ostatnlho ruchu
dbvirne z n b d udery seker, buSeni kladiv a v d n i hoblikli.
Lomoz blizkf Brtkovu srdci se nesl od dievindho jehlanu
uprostied ndmisti, od nevidand stavby pychy a hrdosti, jejii
bilostnd Spitka vysoko, vysoko ptetnivala nad kdtany kolem
nimtsti.
D o q S i n se dripal jehlan, snad chtil Spitkou svdho jazyka
olizat mod* ndtir oblohy. Brtko si pldcl d o kolena, hvizdl
na kioub ohnuqich prstd, neboi V td chvili chtil mit voiiSka
U sebe.
Esenc se snad zaiekl, fe se nenechd vic z d h v a t liknavou
nerozhodnosti svdho pdna, fe mu s b uk&, kudy se ubirat.
Jen Se obtas ototil, jestli se piece jenom moc nevzddil.
Skobrtnul o holinu vojina a otiel se o nohu divky. Posadil
se na Stihly zadek a vztytil slechy.
,Jdeme na to, phni!"
„Jde se! Chyi ho!"
Ta slova by mohla patiit i jemu. Muse1 se mit na pozoru, Ve svd vztahovatnosti to nemohl vyloutit ani Brtko.
Ale mlddenci se jenom producirovali pied diviaty. Brtko
podimral votiSka a vypadal zaujati a odhodlani. Cukl hlavou. ,Zmrzlina! Zmrzlina!" volal osmahly chlap V terndm
f a u a vyzvhil mosaznym zvonkem, uvdzanym k d h d l u
zmnlinihkdho voziku, k t e q cdrnef V behu poscrkoval pfed
sebou. ,Zmnlina! Zmrzlina!" Cinkot i ochrapteld vyvoldvhi
mistniho Turka zdstivalo za Brtkem.
Se soustfedhou pozornosti o b c h k l Brtko elipsu ndmtsti.
Jako by d o s d i s voiiokem tajnd povefeni registrovat i nejmenSi podrobnosti ze stavby jehlanu. Brtko ced vypadal tak,
jako by soustfedil vSechnu wou vynalhvost, dfimysl i iemeslnickou dovednost, aby si pfesne zapamatovai vgechno,
o tem bude muset vydac sddectvi. S tak svtdomitou dfikladnosti si vSimal pohybu na stavb6. Zkoumai jeji Siii i zpfisob
vazby poschodi na poschodi. TviCe iemeslnikfi z tdto mdC
lenosri nerozanal. Videl jenom, e!i si tarn nahoru podavali
foSny a lare a k jsou upachteni V klopotndm, netrpelivdm
spkhu. Vypadali odrud jako velici h r n i mravenci na pozadi
biifch sctn ldeni.
Brtko dobfe ddel, jaka to je p r k e postavit takovou obludu. Svou navyklou mohutnosri budila tato stavba jehlanu
dojem pohanskd modly, pfed kterou pojima tlodka udiv
nebo ucta. Truhlif se necajil w m uzndnim. Anebo k by ro
byl jenom nepokoj, j
e n& jima pfi pohledu na exotickd
zviie, mohutnd, nevypotitatelnd, a proto i nebapetnd, co
zrychlilo Brtktiv krok?
Jif obeSel n b t s t i kolem dokola a najednou nevtdd, CO
si potne, naplahl ruku proti scavbk a [email protected] mu do oka padl
[email protected] kominik, chytil se za knoflik. Zavahal, optc ren*
pocit. Kam se podit se s*ma rukama? Podival se do mhavenfch dlani a hned zase na stavbu a na ruce, a V bamocnem
hnevu uhodil votiSka.
Esenc vystrden nekkanym utokem svdho pdna zavrkl
a vycenil zuby. Se statenfm ocasem zmizel V chumlu b t u p u .
P h ho nadobro urazil.
Tu obrovskou hromadu desek, kcerd padla Brtkovi do oka,
slofili Sem dnes nebo snad teprve V techto hodinkh. Brtko se
vySplhal do polovitky kupy. Muse1 se piesvtdtit o materialu,
poklepat na nej, zjiscit jeho tvrdosc a scafi, zmefit si silu
desky, piivon8t k jejimu aroma.
A optt pfivol4val psa.
Esenc pohroufen do svdho objevu neminil se ddt vyruSit.
Bylo dokonce dost riskancni chodic po hladkd ploSe mramoru. Tento povalenf balvan ve stinu kdtanu vynikal i jinfmi
pozoruhodnostmi. Zblizka zde bylo mofno tist:
Padli za svobodu
Josef Turiia
MikulaS Gazda
Emil Bruder
VofiSek sklonil hlavu na stranu, jako by porozumel litedm
a jmdnfim vryrich do kamene. Poslouchal, odkud pfichbeji
hvizdavd Signaly pdna, a [email protected] se mu zdalo, 5e uf to vi, zapanitkovai, netrpelivt kmitaje pfednimi packami ve nduchu,
jako by k k a l za svhj q k o n odmenu. Ale co uik mfik doscac od [email protected] dtti a neatnych dospilych, ktefi jdou
kolem? Esenc zvedl zadni n o h u a pokropil kamen cenwm
proudem. Pak rozhodnym skokem skontil sdij +tup na povalendm balvanu. Daval pozor uZ jen na to, aby si proti sobZ
nikoho zbytetne nepopudil. Sbiral p h o v y stopy se zemt
a prodiral se mezi nohama zvedavcfi k truhliiswm ponkfim
pod Sivm nebem.
Bylo to V okamfiku, kdy se lidd z a d i rozestupovat a vywatet Spaiir qknarnnd osobt. Od chodniku piichdzel vysow
chlap V doprovodu dvou gardiscfi. Kdy2 Brtko zahlddl nakhlendho velitele V uniforme, couvl nejisd a schoval se do
&tupu. Pfivodne si myslel, f e se tu sejde s Markusem Kol-
kocQm a 2e mu fekne vSechno h a k y od plic. B q vSak
zmtnil svd rozhodnuti. Ostatnl!, Markus KolkocQ obklopen tiniteli a obecenstvem byl pfflii zanepraizdntn, n d aby
si vSiml nenipadndho tlovitka V truhlibkk Zasttie. Velitel nap f h l ruku, u k k d na Spitku jehlanu a vypadai zcela Siasten.
Omakival leSeni, poplidvai po ramenou vousatdho cruhliie
V montdrkach a pak si vyslechl stavbyvedouciho, nenipadk d i v i veliteli docela
ndho chlaplka V rozhaience. Zdalo Se, i
uspokojivou relaci o priibthu stavby. Kolkoce mohl b a
otaled pfstoupit k nejdiildit8jSi t h t i S V inspekce.
~
Vybehl
dfevtnfmi schody na jehlan a pak uf ho bylo vidtt, jak miv i na d s t u p pod sebou z @ky dvou poschodi. I Brtko se
dival tim smtrem jako vSichni oscatni. Nenividgl Kolkockdho a soutasnt znal cenu slufby, kterou by mu mohl velitel
poskyrnout obratem ruky. Brtko by se viak nikdy nebyl tak
poniEii, aby ho poudal o laskavost. To si uvZdomil zrovna
V tdto chvili, kdy stal tak nizko pod nim. Litost i bamocny
h n h zratiiy se na tnihlaiovl! tvifi, [email protected] vSichni kolem se
mohli smic a bfi veseli.
Evelint to nedalo, aby neiekla svdmu mufi vSechno, co mtla
na mysli. Byla prostokki a nikdy si nedivaia ubrousek pied
usta. Ostacnt, prot tlumic rozkoS rozhoiteni?
.VSichni se maji lkpe n d my," vybuchla A k r a t e dech
se ji vydral z Ust snad takk proto, fe tat0 poloha na jednom koleni p i e k h l a plynulk feti. Pi5 picce nabirala uhli
do khlitky.
[email protected] si mysliS, k jsi ze vSech nejmoudiejii, to je pak
t&o radit ... Pomoct si, jako si pomohli Skablo, PetruS
a ostatni? Ale kdepak! Sehnat si prici? Na to ry nem# fortel!
Zpivat jejich pisnitku? To by se ti huba zkiivila!"
T&, [email protected] uf bylo V Eehlitce uhlikii vrchovatt, mohla se
pfesvtdtit o Utinku sjrch slov. Narovnala si pfi tom jednou
rukou kartounovd Saty pod AstZrou a scahla si je od pasu
k nahfm koleniim. VSechno na ni bylo tbnd a uzkk a hrozilo
prasknout na bujnd kyprosci jejiho t t l a I staromodni papute
ji tlaEily.
Odhodila s lomozem pohrabir: do kouta. Ale ani eento
r h u s nevyvedl jejiho mankla z rovnovahy. Nebylo prostfedku, ktevm by ho vyburcovala k pomrnosti. Tak silnt
byl Tono Brtko zaujat docela bezvjznamnou praci, kteri je
koneckoncii, jak je o tom Evelina pfesvtdtena, b a ufitku,
stejnl! jako vSechno, co dtli. Snad mu opravdu d d e l o uk
jen na tom, aby ze sttn opq+skankho lavoru pustila zaliran i Spina Sedtl na lavitce, lavor sevienf m a i koleny, jako
by ho letoval, ale on V jednom kuse nacpival drahocennf
myci ~rdSekna hadr a drhl s uminenou vytrvalosci. A kdyir
Evelina mdvla mkou a V baradndm h n h poznamenala:
„Skoda feti," Brtko ani navedl hlavu od prdce, i o n mdvl
rukou a odpovedd:
„Jdi si s phembohem, jdi si po .wem. JA ci ddm pokoj,
a ty mne dej taky sva* pokoj!" a opet si leStil lavor.
J e n potkej, jd t2 nautirn, co je sva* pokoj," pohrozila Evelina a vybehla z kuchyne. Ale daleko neodeSla. ZUstala stdt pfed prahem a se khlitkou zvednutou V ruce,
jako by si chtela posvlcit na cestu, rozhledla se pitrave
po veternim dvorku. A kdyZ ji pes znenadhi olizl boS e Iftko, vzkiikla V uleku: JdeS pryt, neiade!" a odkopla
vofISka. U t h k kliuticiho zvuku zanikl V Selesceni vetru
a bile noZky Esence se V cupitajrch drobnfch krUtcich
ztratily V Serosvitu rozkymdcenych d t v i dvou s t e c h oiechb. Evelina si jdte jednou pficvakla khlitku, pfakouSela,
zda je vskutku dobfe uzavfena. A pak bylo videt, jak uhliky, rozthavene V povetil kyvadlojrm pohybern Evellniny
ruky, pomrkdvajl kula*mi otky otvorU khlitky a vkresluji tenke ohnivd Ury d o tmy pusteho, vSedniho vetera
Z d d o by se, k jeji zlosc se vybouiila pfed prahern a t e
ntekle dupnuti je jenom dozvukem hddky; ve skutetnosti
vSak Evellna jen upozornila na svou piltomnost, kterou je
tfeba n i t na vedomi.
Ale Tono Brtko jako by se natrvalo odhodlal nevenovat
pozornost ani tomu, jak se iena tvdfi, ani tomu, CO fekne. Std U pkky a kastrUlkem si pfelbal zahidtou vodu
d o lavoru na zemi. Dival se piitom zasnene d o padajiciho, Spllchajiciho proudu s dfivefijrrn poiitkem ditete, kterd
zjistilo, i e tato hratka mu neubliti, t e mu dokonce zpBsobi radost.
,Nec&ej!" zvolala Evelina. ,Jsi jako malf kluk!" U t nehodlala ztrdcet slova, prohrdbla se V kupe nevyZehlendho
pradla, bude mit co dtlat d o ptdnoci.
Padajici, Splichajr proud, jak mohl Brtko pozorovat, prorBel a2 na dno lavoru. A odtud jako gejzir vysilal mratna
kapek a vipad. Tono Brtko si pfipadal jako mistr pii um&
vdSnivd soustfedenosti a trleckdm t i m , .ktej si +duje
ptlivosti. U t si shodil boty, kalhoty si vysoukal po kolena
a jistt mu bude pohodlneji jenom ve veste. Zkusil prsty, zda
md voda Udouci teplotu a pak pfilil j d t t hrnec chladnd.
Tento obfad se od zaMtku do konec nepfipravuje V horlivd usptchanosti, naopak, zddo se, k Brtko docela vedomt
vychutndval slast kakidho
promfllendho pohybu. Pfenesl si lavor s vodou od pece k lavici, poutiral, posunul si
ji ttsne ke zdi, posadil se, a pro kakif pfipad venoval j d t t
kradmf pohled k n t . Chttl vedet, zda mu bude dopfino vychutnat potitek lavorovd koupele do konce, anebo nehrozi-li
mu iitok, na k t e q je radno se pfipravit. A bylo mu vSelijak. Neboi prdvt kdyZ zvedl nohy, tfiskla Evelina tehlitkou
o kastrol, jent ji sloutil za podlofku, jako fetnik se opfela
o prkno polotend jako ldvka na dvt tidle, vyslala dopfedu
mohutnd prsa i blfskavd &lo a spustila pfikfe:
,&zum nemaS, chybi ti fiStr6n! VSichni vedi, jen ty neviS,
k stati otevfit usta, nasmfZ pozdravit, aby ti pomohli na
nohy. Jenom ty jsi takojr ilouma, h se tomu vyhybdS, jsi
hloupf, nic neviS, na nic se n a m b M ..."
Potom si jeStt ulevila V bamocndm vzdechu:
,Ndiastnd hodina, kdy me Pdnbeh potrestal a nadosmrti
m t spojil s nemehlem!"
Brtko se pfece jen rozhodl nedat se vyruSit. Opfen o zed,
s rukama slohnfrna na prsou a s nohama vnofenfma d o
vypafujici se vody, pfimhoufil oti, aby si mohl pfedstavit, ?e
k n i n y jrtitky Se tfkaji ntkoho jindho, docela ciziho dov6ka.
Neboi tepld koupel md z h a t n o u schopnost vzddit starosti
od tlov6ka3 je prost6 pofitkem, splachuje jed z dot6rnfch
Evelininich feti.
A pfece ji docela nekkan6 oslovil:
,,TyEvelino, viS, CO?" fekl mirnfm hlasem a tvdfil se
pfitom uvfin6 jako tlov6k3 k t e v uf pfiSel na zpdsob fdeni
vtci. A najednou jako by ztratil nit mySlenky. Vzpomntl si
na cigaretu. Vylovil si ji z kasy vesty, a kdfi si chttl pfiblEit
k ustdm hofici zdpdku, zornitky se mu Siroce rozevfely;
zarazil ho zlostnf Sttkot psa. Zvedl nohy, chvfli je drtel nad
hladinou. Bylo nespornd, k zvuk krokfi pod okny se pfibll3til
d ke dvefim.
Oba se podivali tim smtrem, prudkd kiepdni pfipomindo
nedotkavt vymahanf vstup.
,Pojd dd," zavolala Evelina a Bnko sfoukl hofici Apdku.
Bylo to snad pfekvapenh. Misto na kastrol polofila Evelina
rodihavenou khlitku na prkno ovinutd dekou. Dvefe se
doSiroka otevkly a na prahu se objevil Markus Kolkodj,
velitel Hlinkovy gardy, a jeho k n a RUena, vlastni sestra
Eveliny Brtkovd.
Hostd zfistdi stdt na mistt, jako by se nahle zarazili po
prudkdm bthu, ke kterdmu je donutilo ntjakd nerozumnd
rozhodnuti. VSech se mocnily rozpaky, jak to uit [email protected] pfi
nekkanfch setkdnich, kdfi se lidd vzAjemn6 pfekvapi a jdt6
nevikli, CO z toho m d k nejit.
N a Kolkodrdho tvdii uhasl strojenf usmk; kkal, k ho
pfivitaji s radosti. Nepochopitelnd strnulost domdcich pfisobila nevrdivt.
A protofe th2 v6c se n h jevi jinak, kdfi ji V napjatd
chvili dokfime vid6t otima druhfch, byl i Evelinin pohled,
k t e q se probouzel z pfekvapeni, plnf ostfchavdho ospra-
vedliiovhni. Pfeskakovai z jednd hromddky nepofddku na
druhou. Chudoba kanafasovd pefiny na rozestlane posteli
se staia trapnou. Mdld sv6tlo &vky vrhalo flutf svit pfimo
na fadu lahvi s rajswm prodakem na kredenci. Ani neumytd
kastroly ve Skopku nadstaiy utajend zvtdavt vtirajrm pohledfim hosti. Evelina citila, k se ji khlici prkno d r a i o do
d a . Nejradtji by je pfevrhla pfi pohledu na mufe s nohama
V lavoru... A jdtt i ta stisiiujici trapnost vylizanfch talifu
a pfevrhnutd slhnky na voskovdm ubruse! Evelina si V ttch
ntkolika mal0 okamficich uvtdomila eleganci a noblesu svd
sestry; jeji stfibrnou IiSku na krku a pfekrhnf kiobouk, diskrdtni usm6v jejich zlatfch zubd a sametovd fialovd Saty
s o s t j m jrstfihem, svttdlkujici, phtovanou tistotu i lesk
kordfi a ndusnic. Pkkotnt, jako by se ndhle npamatovaia,
shodila Evelina ze sebe Ast6ru a nejrad6ji by se vysvldkla
i z kartounojrch Satd. M6la mofnost porovnat si zblhka ty
dva chlapy, svdho a sestfina, a radtji se uf ani nepodivaia V tu
stranu, kde jeji muf ustrnul s hlavou vtaknou m a i ramena
jako klva znehybn6ld dekem pfed ndhlou nepohodou.
Kdyby Brtko V roztileni nebo z djakdho ndhldho vnuknuti n d p l i c h a i nohama V lavoru, snad by se Kolkocw nebyl
rozchechtai sildcwm smichem. Ob6ma rukama zvedl nad
hlavu bachratou aktovku a V td chvfli si pfipadal vitlizoslavn6 jako np6raL j e d se rozhodl pfekonat nepfekonatelnd.
Jomoa jsme v h pfiSli! Je na Ease, abyste se npamatovali. Pomoct, hagfitkovd, nic n d pomoct chceme!" Jeho hlas
zazvutel jako [email protected] nad hlavami tonoucich V probofendm
ledu. Ruka byla poddna, jen se ji chytit.
,,Rfifenko moje drahd! Jsi to opravdu ty? Ani vtfit se mi
nechce!" zajdsaia, vziykajic dojetim za fehlicim prknem Evelina. Ruce V povttfi nedotkav6 zatouiily pfekonat rozpatitost.
,,Och, jak jen jsem St'astnd, fe jste pfiSli!"
Hlas se stai pfesvtdtiv2jSi piivdem upHmnosti, dblesky
nadeji, slibnfmi krtitky snb, ktert se mohou stit skutetnosti.
Ani Rbkna Kolkocka neskrblila srdetnosti. .Moje mdi,
drahi sestfitko, jak rada bych ti! pfesvedtila, k jsme na v h
ani jen na chvilitku naapomndi!"
Do cupitaech krtitkti vysoQch podpatkb se vkradl
sptch. Ob2 sestry zykaznily svou radost V chvatnych objetich, V trhaqch vzlycich, V pronikavdm piftlini, ve Siastndm
obdivu, ve nijemnd pfesv2dbvhi, k U% nikdy, nikdy nic
na ~ d t je
e od sebe neoddeli.
,Jsi pofid stejne haka, Evelinko, h t o jsem t2 vidaia
a bylo mi hanba, pro takovou hloupou mditkost, divim
se, jak jen se to mohlo pfihodit. Vtibec ses namenila!"
,I tobe to svedti, Rtiknko, a ten kiobou&k, U Imrichti
jsi ho kupovda? U k d se mi, ukait!"
A jak opadivd jhot opakovanfch vzdechb tak pronikaia
d j e m n i zddavost; tela se od sebe odtrhla na ndalenost paLi jako pfi ztiSendm rytmu tardiie, kdfi se partnefi n i j e m n t
okukuji, aby se znovu roztotili jeSt6 V divotejiim tempu.
Jbyste se z toho najantili, radSi se podivejte na tohle!"
zvolai Markus Kolkockj a zahl se o h h e t bachratou aktovkou. Klimbal s ni jako kleznitif s lucernou, kdfi zufivt
zastavuje fitici se maSinu ve tme. Pli kaZddm pohybu niky
vynofil se na dpesti bily rukiv kooSe a pod nim se kmitave
blyskaly zlatd hodinky. Anebo - jsou to oslepujici paprsky
diamantoqkh prstenti?
Tono Brtko si pfejel rukou zpocend telo, oti i t v i f a V roztileni pfevrhl plnf lavor pod nohama.
Po dfevtnd podlaze se bystfe rozkutalely praminky tenQch pottitkti.
Bylo to jako chladni sprcha, kdfi se Markus KolkocQ
rozchechtal ,Potopa!" zahulakal. Jotopa! Pomoc, liditky!
Zachraii se, kdo mXeS!" Pfeskakovai kaiuk po Spitkich,
a aby se, nedejbtih, neoSplich1 tou trapnou chudobou, zvedl
si kaihoty a Ivd: ,Pomoc! Potopa!"
Janenko na nebesich, to je celf On. Jifku, nenapafuj si
nohy V kuchyni, nebplouchej, nerozlejvej vodu, jdi si s tim
na dvbr.. . Nic, U d n i pomoc, ani slova, ani skutky, mtikS
ho prosit.. . nic.. . Tady jsou Lidle, prosim v h , posadte se,
jejej, hned to bude. JdiSmarji!" Evelina se chytaia za hlavu,
poskakovda sem a tam, konetne pfitahla hadr s Qblem. ,U%
to bude, nesttijte proboha, tak uL se pfece posadte!"
Rtikna vykulila o t i a sprhkia ruce: ,Hof[! Tamhle!"
Ukazala na prkno, kde se nniSel kouf z deky, j d chytla
od khlitky.
Brtko na boqch nohou pfebehl kuchyii a vychrstl na
khlitku zbytek vody z lavoru.
V povetii zasy&lo, nnesl se oblak piry, zastfel pfitomnd,
bylo videt jen obrysy poskakujicich postav, slflet kuckhi
a uryvky hlasb.
,Bravo, Tono, Bravo! UdZlhn t t velitelem hasitti!"
,Otevfi radSi dvefe!"
,VZdyi se udusime!"
,Pozor na vlasy, dhny!"
,Fuj, to je smrad!"
Rozpustilf smich, chvilemi rozmarny, chviiemi strojeny,
postupne zanikl, ustoupil pfed obfadem, jenL si vyhdovai
vanost nebo dokonce obdiv. I pohyb nohou pod stolem se
ukiidnil. Jenom jedna bosi noha s trticimi prsty se stale otiraia o druhou, jako by ji utiSovaia a volaia k poiidku, aby se
pfizptisobila vanejSimu vzhlcdu V rychlosti ukiizend kuchyne i nneSenim projedm hosti. U5 nebude dbvodh, aby se
z Evelininy tvife ztratil rozjafeny u s m h NeposluSny drdol
jiL spoutda a V novdm svetru vypadi pfece jenom svitetntji.
Jeji baculatd ruce spotinuly na stole V touze ohmatat plekrbnd dary. Ani Riifenka neskjvaa radost z chvile obdaiend
StEdmsti. ,Zakusky jsem obstarala ja, pdenku Markus," iekla vesele a upravila si klobouk.
Jen Brtko vypadal zadumane, jako by se namdhal s urputnfm iisilim feSit fivotni otazky, s kteqmi si neumi poradit.
Prohrdbl se prsry V j&u.
,Nejen tak delijakou kolalku," fekl Markus a z aktovky na Mine pfiiofil ke dvema lahvim na stole dalSi Idhve
s pestkjSimi vinetami. J e n se, prosim, pfesvMtte zblizka,"
deklamoval jako kouzelnik, k t e q mivnutim ruky v y h j e
bohatstvi z niteho. Lahve putovaly od jednoho k druhdmu, pestrd vinery se staiy piedmetem obdivu. ,[email protected]
koiiak, pravj francouzskf," zdiiraziioval Markus Kolkodrjr,
,.. .takovj jen velci p h i pijou. A to je holandsw sfr. A ryhle Skatulky jsou.. ."
,... Spanelskd rybitky," zdvitofila Rfikna a pokrabvala:
,I mhlitko jsme v h piinesli.. .",
,... a taky cukr a #i, dres a rum," pferusil ji Markus:
,Vypijeme si jako n h o f n i c i po teste, boha jim, aby se uf
i ti n d i hagfitkovd dobfe meli."
,,A na nds jen s lbkou vzpomhali," doplnila svdho m u k
Reikna s dojetim.
,Co bylo, vitr odnesl," pokratoval Markus a vyklddal veci
na s t a , ,nojr list obraime, svitly n h dobrd b y , h r a t n d
tasy, hergot, jinak uf nebude!"
P M n d aktovka z Markusoqkh rukou vyleda obloukem
od stolu d o kouta.
,,V2dycky jsem fikala," pravila Evelina pohnut8, ,uvidiS,
Tonitku, krev se naapfe, pdnbihk p m k d naSi rodin8
velkou milost. Svagra Markusa poviSil na vysow ufad, nedopusti, aby ses s hoblikem V ruce trdpil nadosmrti. Kdyi
jsme se poSkorpili, da pambu, zase se udobfime. A u t je
tO
tu."
Nahle se ototila k svdmu muti:
,Svatebni servis pfines, je V kredenci, hybaj.. . i kaliSky.
A skienice vytfi! Ani v h vypovedet nemiitu, .jakou m h
radost.. ."
RBhna s prstem na ustech naznatila cosi slavnostniho.
Odepjala si pfekrbnf ndhrdelnlk z bifuttrie. Byla zde pfilefitost k okazaldmu zpiisobu obdarovhi. Rfikna se postaviia
a se svdtetni obfadnosti a s odta2en)imi malitky pfipjala svd
sestfe d
u ndhrdelnik na krk.
Blaknosti pfimhoufiia Evelina oti a nedla malinko ruce,
jako by se chtela d a n d d t tdto nevidand rozkoSi, kdy se za
spuSt2nfmi vitky mohou odvijet sny o bohatstvi. Vzpamatovaia Se, a2 kd$ ji sestra pohbila na ob6 tvdfe. S tretkou
m a i prsry pravila: ,Takovd drahoannost, takovj pfekrdsnf
dar.. . Jsme opravdu vdimi dlutniky."
,CoZe? Dlutnlky?" nolal Brtko; n d t h t l jeho protest nenal nikdo na vMomi.
Mlaskia d t k a a ve skienicich &bluiikai ndpoj.
,Povstallme k pfipitku!" feki Markus Kolkock$
Vysoko nad stolem zacinkaly pohkky a hned se zase dichni divali na Markuse, jak si energicwm trhnutim uvolnil
kravatu. Odkdlal si a feki obfadne: ,Jen se podivejte tfeba
na to telitko, jak se driti U svd mdmy. Prot se dr2i U svd
mdmy? Protok je to jedna rodina Pfipijim na zdravi naSi
rodiny, abychom se drZeli hezky pohromade! Ai fije!"
,,Ai Zije!" volaii a vypili ex. Markus nalil podruhd, a nd
si pfiblifili pohhky k ustiim, feki: A
, kdyi uf jsme U toho,
tak si povime, f e co bylo m a i n h i , to vymdme, prosim
pekne, zalejme kollakem, rumem, vinem, himl, dobie v h
bude U n b a mim j&t Iip, at tije!"
,At lije!"
Pfi daifim pohdrku d p t t i pokrabvai: ,Do tfetice, Svagfitkovd, i ti n d i pivdi, i my tak pit budeme, a uf se nemrat,
Tono, basamateremtete, pij d o Slaka, nebo se rozzlobim a bude zle."
Vykrpdni rychlfm zapotetim veselice zahfmotili 5idlemi
a dosedli na svd mista. Jenom Tono Brtko k nemaidmu udivu
ostatnich zdstai stdt a jeho trup trkl nad stolem jako 210vktnd znameni z hladiny. Pdvt tento okamfik se mu d d ,
bfi vhodnou piil&itosti. Pfemtfovai si spoletnost, musel si
dodat odvahy. S Markusem, to vtdtl, neradno se pouSttt do
kfiitku. Chttlo to trochu vice kur*. J d t t jednu d10Stamprli, mohou mu b* dichni ukradeni, ai si mysli, CO chteji.
A j d t t jednu navrch, aby se td prvni nesgkkalo. Do tfetice d e h o dobrdho. ,Tohle dechno jsou puste feti," brutel.
S610 Stamprle se mu najednou zdaji bfi nejapnosti. Kdyby
ho Evelina netahaia za 30s a neopakovala ustavitnt to svoje:
,Posad se, posad, a nepfedvddtj se, vSichni vtdi, co ty viS,'
byl by uf tak udtlai. Takto natruc zdstai stdt. Vypil si jdtt
jednu, neboi vSichni ontmtli.
,Zbl&nil ses, nebo co?" Evelinin hlas byl obteZkan explozi.
,Mdm lizeii. Chutnd mi tahle medicina." To byla ta nejsprdvntjSi odpovtd. Mohl si sednout.
,Ton0 je jako maid ditt. Chtel neco povidat. Poznaia jsem
mu to na nose, na mou duSi," zahitofila Rdkna.
Brcko osmtlen touto vybidkou se chttl optt postavit; k n a
ho tahaia zptt na fidli.
,T& ho nech," pfirnluvil se Markus.
Svagrova ochota Tona zarazila.
&su dost," feki lddrnt a mdvl rukou. ,Vidtl jsem t2 dnes
na nddrfi, na td.. . v d i slavnd väi, aby ji dichni terti.. ."
- PriSol by ja d o vds
v&ar -
Evelina spustila notu, aby zahnaia trapnf okarniiik. Ostatni
se pfidaii:
keby sce mi daii, co by ja chcel,
hej, toto dzivk Svarnd,
CO md oti tarnd,
CO md oti tarnd.. .
Posldze se i Brtko pokusil zpivat, aie byl to jenom vnaneurtitf zvuk, k t e q mu vychazel z Ust. Nebyl schopnf
ztlumit a ukrft opoviteni a h n h na Svagra. Postavil se a vymahd si posulIky rukou ticho. ,Dej pokoj, stard," zavr&l na
Evelinu, kdyZ se ho pokouSela urnlkt.
,Nech toho, Evelino, at' promluvi, je jako ditt,' zaorodovaia R d k n a
Brtko ztratil vSechny zibrany. Nendvist vdti Svagrovi se
chystaia z ntho vytrysknout b a ohledfi na nbledky. Opovitlivdmu pohledu musely se nakonec vyhnout i oti Kolkockdho. Markus se zahnidil na fidli a s hlavou V dlanich se
sna2il pfedstirat d j e m o Brtkßv projev. Ba j d t t ho i popichl:
,No, m43 slovo, Tono, poslouchhe, CO poviS!"
,Mdm slovo, ai u2 mi ho dd3, nebo i nedd3," feki Brtko
hlasem, jakoby stde jdte ditenfm na uzdt, a pokrabval:
.Cennfmi dary jsi n h zahrnul.. . krbnd dary, ehm, hodnt
darß. Ale fekni, ty.. otte dobrodink, kdy n b odSkodniS za
dtdictvi? Hmm! FiSkda jsi podplatil, to je jednou jistd vtc,
notdfovi z grundbuchu jsi korunami hubu zacpai, o fundul,
o to hlavni, o chaiupu jsi nAs obrai, a vtely? Hned zjara mi
zdly ... A cos mi feki, CO, kdyZ jsem se o tesafskou prdci
tarn na te v d i babylonskd v ä i na rynku pfihlbil? Jakou
jsi to zpivai? SikovntjSi, Tono, lacintjgi mistry m i m ... No,
CO fikas?"
vf
.
,Pisniücu si porutim," zahal Markus, ,llznou, aby tl! huba
nebolela! Cardd~ovou!" zaluskal prsty:
- Kenderica bohatd
Sumnd dzivka bohatd
Evelina se dychtivl! chytila plile5tosti moudle a Siastnl!
zdehnand hddky. I REkna se plipojila k refrinu:
dk radSej chudobnd
do roboty sposobnd.. .
Brtko mohutnl! zamdvd mkama V povZcli. Protestoval
proti takovtmu baprdvi. Dupal, mldul pesti do stolu, chtl!l
slyriet odpovl!d na SV& ot-hky. To byl jrsml!ch spravedlnosti.
Najednou se citil jako opuStl!nd ditl! na sldml! holicl stodoly.
,Ohavnost, ohavnost," volal, ,odpov& mi, fekni, [email protected] jsi
tak chytj. Ted mluv, ted?"
Nebyli vSak ochotni vyslyriet jeho voldnl. Rvavt! zplvali,
posldze je znepokojila a p o d r a i l a jeho
plehluSiii B&,
vytrvalost. Plestali vykfikovat, kdyiS jim Markus mdvnutim
mky dai znameni, ai vyslfli jeho hlas: ,Co bylo, Tono, voda
spldchla, d y i jsme rodina, ne? JeStl! jednu mndu si d h e ,
mndu koilaku!"
,Koilak! Koilak!" volaly f eny. Evelina se vdetnl! ujala Ihve
a pomohia tak Markusovi A h n a t mratna hdtelivt nalady.
Kdy2 V ukvapenosti pklila sklenku a kapla na ubrus, zavfskla
Riikna a zatieskda:
,Kltiny, konetnl! khiny. Evelinka bude rodit!"
,Dvojhta, chacha, aby dohoniia zamebkand," plidai se
Markus.
,U2 jsem stard bdba," bdnila se Evelina a prvni sklenku
podaia svdmu muG. Jity se umoudfi, brblo!"
,Nepiju, dokud neuslyriim pravdu!" ntekle odstrtil Stamprli V mkou kny.
Do napjateho ticha zahral Markus:
,A jd ti boha tveho kliklavdho, tesafskdho, spldendho!"
Hrozivl! se ntytil V fidli, drite se pfitom obl!ma rukama
oprradla:
,T& poslouchej, cy l a ~ nedonobena'
o
ViS, kde bych dnes
byl, nebft toho, k ses ani do Hlinkovy gardy nedai?! Opuncovaii ml! jako alibistu. ViS, co je to alibista? Ty - - ty alibaba! Cheche.. ."
Upil si, spldchl hn&, a nute! se d o teplejbiho tdnu, dodal:
Abysme si, hagle, jednou p m d y vymvnali dtty.. . Vdna k vrhl! sedd a sviij k svtmu ... Tono, ai se pmpadnu,
jo, pro tvoje dobro jsem pfiSel. Nejenk ti dedictvi spravedlivl! nahradim, dobfe mZ poslouchej, Krista tvtho, jako k
jsem K o l k ~ c k $tliskl
~
pbti d o stolu, aby zddraznil d d n d
slova: ,-ale i ariudtorem Lautmanovt jsem tl! ustanovil ...
cifixbomba! Tady je dekret, na! Ted uf mi vl!fib, j6?"
Vylovil z vesty kus papiru a hodil ho Brtkovi do tdfe.
Utfel si &lo po vy&rpdvajicim vystoupeni.
Evelina zvolala extaticky:
,Ja jsem ddela! Ja to, plisahdm, tubila od samtho za~tku!"
a s opilfm kdakajicim jrkfikem vlttla Markusovi do n h t e :
,Holoubku miij, zachdnce ng!"
S Evelinou na klinl! spustil Markus pisnitku:
- Taku
ja frajerku mdm,
md ona na rynku k r h ,
predaivd erdeple.. .
,Kdepak, erdeple!" molala r o z k u r ~ n hEvelina a zarnhvala
rukou, .lepfi, fajnovtjSi zbofi budeme prodhvat!'
Pak odbehly feny k picce pfpravit neco pod zub. B&
jeSt8 wird pohhr V dlani. Mohl by ho rozdrric. Statilo by
zmhtknout prsty a rozletl by se na stkpiny. A je docela
zajimav6 divat se s k m sklo kali&u. Svet se jevi jinati, zuiien$
zpitvofenf, ale pdzratnfi t& se i p b sklo mofno strefit do
tak hlubokeho [er& za stolem, jako je Markusova hlava. Aby
to byla pfesna h a , je tkba pfivfit jedno oko. A Tono jako
by uf stiskl spouft V miste terte se vznitii oheli. Oslepujki
zAfe z drahokamu na Markusovi! tabacerce mu prhve vyraziia
dech z plic. Kolkodcy: jako by k t l Brrkovy myilenky, feki:
,Nic se neboj, hagfe, i ry se dopracuje'i."
,Lehko je v h na svect."
,Cok! Komu?"
,hkam, lehko podvodnikbm."
,O kom mluvif?"
,O pofadnfch, CO maji ze sve pokstnosti?"
Kolkocw m a h l d l d k Bnkovi a Tonovi se zddo, k je
posypanh m i m .
,Zobni si, zobni," dvelila od picky Rbkna. Poddvala
k usthm sestry chlebitek.
,I imbnul bych si, zobnul," fekl Brtko, jako by tato qhva
platiia jemu, a dfval se pfitom na Kolkockdho dlane.
,MUk Elovi?k vedet, jestii zrno neni otdvend? Hodne se
jich k arizahimu Habu postaviio, zasvinilo, zasytilo, d e m6
se ofklivi," rozjhai Brtko.
,U%jsi fetiK braSko, namol jsi, hotovo, hahh,' Markus
mhvl rukou.
,!hgfitku naS o s l a v o v ~ tak
, se posilni," dtebetala Rhk n a a vytrhla Brtka ze zadumhni. Za smichu ostatnich
spustila mu do pootevfenych ust rybitku. .
,Jen ho nakrm, hrdinu," fekia s pfedstiranym hnevem
Evelina
,Co od nej chcd, i na panskf fivot si tlovek musi zvyknout. Kdy5 jsme zatali..."
Posadili Se. &i ne tak dhvno," pokrabvala RMena, ,zaW mi ten mdj k r o b i i s w doktor cigarecy, no pfedstav
si, zakazal mi koufit!"
Evelina nevychdzela z uitasu.
,A V?"
J u s t si zapalfm. I ry si zapal, i ry si zapal," ocotila se ke
s v t sestfe a jejimu mufi. Markus obema vsunul cigarety do
ust a pak je zapdii drahocennym zapalovatem.
VSichni vyfoukli mratna dymu, pfipadali si nesmirnr dSldite jako mali nabednici, ktefi se tWi ze z a k b n 6 hry. Obestfel je husv cigaretovf dym, zmlkii od unavy a do zatouzend
ntmory se ozvai hlas dfevtnd kukatky z kyvadloykh hodin.
,Pit se bude," pokrabval Kolkocl$ ,pit na Stbti, pit na
rozlou&nou!"
Pak bylo videt mihothi sklenic, jejich odlesk a vyprazdliov h i , mnohokdt za sebou opakovanf obfad zvedhi kalf'ikd
k iIstbm, divokd cinkani, 2hnouci oti, UtrZky smichu, spoletnosc si usmyslela zpit se do nemoty.
P o k t lahvi pod stolem narbstal, qrazy zdivo&ly, vlasy se
nncuchaly, d h w klobouk letz1 obloukem na kanafasovou
pef nu, diarnantovh tabaterka chladila Brtkovu bosou nohu
pod stolem, kravata se zlatou brofi visela na obrube fkopku s neumyq+mi kastroly, z dymu V pokoji vystoupil zobak
kukatky. Ohlhil phlnoc.
.To-no, To-no, To-no, To-no," skandovali ochrapttli hodovnici a Tono Brtko, oti vyvalend, kroutii se V bocich jako
pfi kfeB, ustoupii od stolu a s kuralrnym hlasem, aie s neutajenjrm hmevern feki:
,Jak si panstvo pfeje.. . Chudf dovi!k hotovi opice. Jestli
si pfejete, nejen k vypiju, ale i pafiicu v h budu delat tfeba
do samdho rina!"
,%vij&56!"
,Brav666!"
Na okamfik dechno ztichlo. Tono Brtko se jeSti! jednou
podival na spoletnost, kteri ho vydr-iiklila k Silendmu vfkonu, a pak uf putoval jeden poharek za druhfm z ruky do
mky. Tono si pfevracel do ust podivand Stamprle a ostatni
se V mlhnlivdm napi!ti divaji, jak kiokotajicim hrdlem stdki
obsah dvanacti pohirkfi.
KdyZ vypriidnil posledni, zvolala Rfifena jako ze sna:
,On je uhnf."
,Bravo, Tono!"
,Zivio! Zivio, hip, hip, hip!" tleskali trochu rozpatiti! a trochu s ulevou, ale Tono jako by si uminil uf nepfpustit, aby
hladina jeho opildho obdivu pokiesla, tIiski poslednim pohirkem o zem a hops, jednim skokem byl na stole.
Bos a ve vest6 s kalhotami vysoukanfmi po kolena std ted
nad nimi, vidi!l jejich rozcuchand vlasy a nmSend tvife a s h
si pfipadal jako trhovf vyvolivat, moudfejSi nei! ti, ktefi ho
poslouchaji a obdivuji. Plivl si do dlani, rozhodil ruce, aby
si zjednal ticho, a s divokfm odhodlinim opice s dosud utajenou energii polofii si dva prsry pod nos a zvolal: ,Mluvi
Vtidce! Vfidce hovofi!" A Stekavi! zahal: ,Vajnviiich, vajnen,
vajnsinige!" Pak uf s extaticky vyvalenyma otima a V kfebvi*
gestech napodobil Ietniciho Adolfa a strhl k ni!mdmu
obdivu hodovnky. Vyrael ze sebe zlostnd utrLky nesrozumitelnych slov: ,Undcunach, undendrajfir, brotrot, glükfernichtamd hergotbajdenfolenpolendmnknicht, ibeljubel firnajshinaus, fermei!ausmdiren lasen hiphajl, hiphajl, hiphajl!"
KdyZ dofetnil, vypadal vykrpan6 a docela dizlivi!. Z oti
mu srSelo opoviteni. Kolkockf byl tak silni! unesen tim, CO
slySel, k ttemi!f soutasni! s fetnhem vymrStil ruku k pozdravu
a docela van6 zakfikl: ,Zighajl!"
,Gajl! Gajl!" opakoval Tono a seskotil se stolu na podlahu.
,NaS roztomily hagfikk!" zvolala RUfena. Ale Tono nic
neslyriel, nic nevidel, ditel si mce na ustech, chti!l si splichnout ten hnus z jazyka a najednou nevi!di!l, kam se podit,
na dvfir vybEhnout, nebo jenom Sem k lavoru? Svet se mu
totii pfed otima a nakyslf proud ho pfedbehl. Brtko klopft1
a jako kiida dopadl na podlahu. VSichni kolem zkoprni!li.
Divali se opiie na jeho pothini, jak se nadzvedivi na lokte
a hledi do kaluk pfed sebou a pak na kolemstojici a fekne
chraplavi!, pfetvykuje kakiou slabiku:
,Co na mi! tumite jako na n i ! j e zhrak? Opileho jste
neviddi? Sem Se.. . podivejte.. . tady, hadi!, pode mnou V&
svZt ... jako V zrcadle..."
A jak ho podr-iiklil ten obraz rozliteho hnoje na podlaze, plid do nZho mkou a vSichni uskotili jako pfed zlfm
znamenim. Rfikna se spi!Sni! pokfikvala. Evelina se n p a matovala. S pesti sevfenou zlosti a s energii dosud nevybitou
vrhla se na mufe:
,Pusite mi!, pusite mi! k td obludi!.. . k t6 mr3e mrchatd,
ofrald.. . Pusite! Pusite!"
Tloukia Brtka hlava nehlava. Na tmhlifovi! tviii kmitl
ztripenf GSklebek, a kdyZ klesla Evelinina ruka od n h a h y ,
, uf je ti dobfe? Mn6 je pod psa ..."
procedii: A
,Jo tak, tak, tak," vzdychl si Kolkockf kazatelsky. ,Oov6k
mu chce pomoa, a on se tu to... vyvdi.. . jako to prase."
Skyd. ,S odpuSti!nim za sproste slovo.. ."
Brtko se odSoural a svalil se do kanafasovd postele. RUkni!
e
posadit si sprivni! klobouk na
se za nic na ~ e t nedafiio
hlavu.
Uf se umyla Evelina do pbl d a , vyfro~rovaia,jeStZ musi
ulofit vZci na misto, spoutat a utesat si vlasy, ternt! spljvajici na nahd ramena Pohvizdovaia si, prozpbovaia, povidat
se ji chtZlo a Tono jdtZ spai, jako kdyby to ani nebyl
zvlStni den, dd se fici tdmZf svdtetni. Pfinesla dvZ vZdra ze studny, V picce uf praskal oheh, musi si jeStZ umlit
hrst kdvy.
MZdZnf tlukot hmoMife se vetfel do Brtkova spdnku jako
mild zvonkohra. ,Kdo je?" zeptai se za dvefmi pohMkovd
chaiupy.
,To jsem j&" odpovZdZla Evelina vesele a s hmoMifem
V ruce pfistoupiia ke dvefim.
,VypadS zvldStnt!," feki Brtko V polospdnku. Vyrnydlend, upravend, V kvZtovanfch Satech s nabranlmi rukdvy mu
pfipadaia jako mohutnf, cizokrajny moql.
,ChystAS se na bd?" zeptai Se.
,]Sem jako vymZnZnd," cvrlikaia Evelina, ,jsem Shstnd,
vstdvej U%, vstdvej.. . Pro mldko jsem musela ai! za most.
Pfedstav si, Andrdovic Strakna se oteliia, porodila mrtvd
tele. Spai jsi dobfe? Jd jsem oka nezamhoufila.. ."
Tlukot mZdZndho hmoMife splynul s vyzvdnZnim umirdtku.
,V&, co c h y s t h , ToniPku?"
,Rakev," fekl rozespaie.
,Ty jdtZ spiS?"
,VidZl jsem ve snu bildho mega."
,Znamend Stbti, Strsti, biiy moql - bild &tava, Ihka
k blifnimu ..."
Jeji n ä n d sdilnost mu pfipadaia divnd, musel spustit nohy
na podlahu, aby se probrai uplnZ. Protahovai se, zivai.
,Moje ubohd zvifata, na nZ jsem dnes uplnt! zapomnt!la,"
zvolaia Evelina a V maidm kastrdku vynesla mldko na p r h .
S mt!lQm usmZvem pozorovaia krndho kocoura, jak rogidcky opatrnt! se piiblail k vofiSkovi s prosebnym pohledem.
, D e j p h b u dobrd jitro, sousedko," zvolai jednorue trafikant, k t e q zrovna o d c h k l do prdce. ,Dnes jste si nZjak
pfivstaii."
,Ba pfivstaii, pfivstaii," fekia a vlitla zpatky do kuchynZ,
nechdvajic souseda b a odpovt!di.
,Xi roky jsem med schovhvala," zacukrovaia smrrem
k mufi za stolem a pokratovala: ,Zapfishla jsem se, dokud
se nesmifime s Markusem a s Rbknou, fe se medu nedotkneme. PamatujeS se, kdy n h ho pfinesli? Jen si pfedstav.. .
d d mZsto bude n h b r u nohama ... Oni piiSli za n h i . Potfebuji nds, nejen my je."
Z vrchovatd lfice stdkal med na krajic chleba. Pdzratny, voha*, pokhnany med, bylo by ho Skoda nevylizat do
kapky.
Ze Sdkb na stole stoupai kout Brtko byl jenom V triPku
b a rukdvb, jeht! si nestatil zapnout Sle. Nejdfiv musel ukojit
hlad. I Evelina sedrla za stolem, j2 ddvno spolu nesnidaii.
Ze dvora se ozvai Strkot.
TeLko psa pfesvt!dtit, k kocour je mu piitelem. Jen si
ydunki mldko a olizal se, uf si nechtZl s voHSkem h d t . Na
vZtvi ofechu se citil jistt!jSi. A vofiSek s tumdcem zvednuqm
ke stromu sliboval kocourovi pomstu.
I k d t na Sary patfi k svdtetnimu rdnu. Evelina by nestrprla, aby na Tonovt! nedrlnim obleku zfistaiy flitky nebo
pirka. ,Nepustim tl! pfete do vlastniho obchodu jako k b
raka," fekla.
Misto na dvorku pfed prahem nepovhvai Tono zrovna
za nejvhodn8jSi pro tento obfad. ,Prosim tl!, uf dost, d&S,
jako bych byl maif chlapec," b r h i l se.
,Nl!kdy jsi jeStl! horSi, naapomei'i, ode dneSka jsi majitelem obchodu. A to mysliS, k mmbS jit s tak zablicenfma
botama, zblknil Ses, nebo co?"
,Vi!dyi nds nemusi celf svet vidl!tYubrinil se Brtko.
,Prot ne, stydiS se snad? Zividet n h budou dichni,
zAvid&!"
MarnE schovivai Brtko nohu za nohu, marnl! se chtl!l
odtrhnout, jit po svdm, z m k t co nejdfiv z dvorku. Evelina
na nl!m jeStl! nedokonaia svd dllo. Kartitovala ho zezadu,
zepfedu, ted mu d a klobouk a plivla na kartit.
Na neStbti se na dvorku objwil daiSi soused, bfichaq+,
holohlajl tlovikk s fajfkou al. po pupek. ,Pozdl! odeSli hosti,
pozdl!? D e j p h b u dobqftro!"
,Phbudej, stqftku Piti." Brtko by se byl nejradrji propadl
do zeml!. Ted uf mu nic jindho neschklo neZ pfitomnost
tohoto ukanl!ndho strejdy, kterf hned vSechno vytroubi po
celdm mEstl!. Prohl&i si ho jako opici V kleci.
,PoslyS, Tono, ty jsi jako ten knich, CO rovnou od oltife
uplichl, h i d h na hostinu ho vypravujeS, Evelino?"
,Ani na svatbu, ani na hostinu, do rije," za2ertovaia i Brtkova k n a
,SlySel jsem, sl$el, nespai jsem V noci. Pozdl! odeSli hosti?"
,Nevim," fekl truhlif a soused se odsourai.
Brtkovi bylo jeStl! mizernEji, citil se stisnEn ve svitetnim
obleku, Skrtil ho rvrdf limec s kravatou, byl celf nesdj
V klobouku a jeStE musel vyslechnout Evelininy rady:
,,Ne aby ses dai oSidit. Nikomu nwl!f! Na uvcr nedivej. Pan Darmodai ndije, kdo nemi grobiky, ai nepije. Jako
U stardho Holce, vypiS si takovou cedulitku na zed, neubkodi. Mars!" kfikla na psa, kdyZ se ji pfipletl pod nohy.
Brtko byl pryt. MarnE vystrkuje Esenc hlavu z boudy,
marnl! ki'iuti. To uf jen vitr si pohrhvi s vritky, ptiviri je
a orvir&
I
I'
I
I
Brtka trochu vypldilo netekand za8zeni nade dvefmi. Zakroutil hlavou, jak mu nad ni zvonivt zahlaholilo, kdyZ chttl
vejit do obchodu. Hute1 sdm pro sebe: ,Sakramentskd Svobyti! Na W zvon? To jsou mi vtci.. ."
Otevird a pfiviral dvefe d o skiipku, musel to zkusit jeStt
jednou, snad se mu i zalibilo tot0 popldnd zaiizeni, pohrdVA si s nim chvili jako ditt s nahodile objevenou hratkou.
Postd si na prahu a s hlavou zvrdcenou dozadu odhadoval
jeho praktickou cem. Pak pfekroti prah smerem do ulice
a za stfidavdho pohledu do arizatniho dekretu a na firemni
tabuli s ndpisem Rozalie Lautmanovd, vdova, krajky, stuhy,
knofliky zjiSiova1, zda se nemilii, zda je na sprdvnd adrese.
,Tento patent roskop je tu ~ i p l nzbytetny!"
t
s ukazovakem
na zvonku projevil svd mintni jif b a obalu. Vkrotil do
obchodu a teprve spatfil, fe bylo p f e d h n d dtlat zdvtry.
Opatrnt, po Spitkdch, jako kd$ ndm d d i , abychom nikoho
zbytetnt nenbudili, udtlal krok a jeStt jeden, a pak si oti
postupnt zvykiy na tmu. Zazddo se mu, te na Serdm pozadi
za pultem odpotivd fivd duSe, skrtend postava nehybnt sedici
stakny. OdkaSlai si, mtl dojem, Ze v~budilspici mvu, cosi
se StrachavZ pohnulo z mista
R o d i e Lautmanod byla piesvtdkna, Ze ji z dfimoty
jako obvykle vymSilo revma. Trdpily ji i mdne v f i d neduhy
staroby, takd proto Se dost m d o zajimala o udalosti ve mhtZ
i V okolnim svttt. Soustfedila se na bolestivi pohyby prstti.
MBa ntkdy W dZlat, aby je pfivfela, a kdyZ se ji to konetne
povedlo, trvalo chvili, neL je zase oteviela. A pak se s docela
f i q m Ajmem zeptala: ,Co ptkndho si U n h vybere mladf
p h ?"
SvdtetnZ obleteni p h i nebyli h t j r m i hosty V jejim krdmt. Chttla by mu vtnovat pomrnost i uctu. Proto se takd
za pultem postavila. Dosud se vSak neodpoutala od vlastnich
starosti. Dlani pravd ruky si nepfestala tfit prsty levd, aby
V nich rozproudila fivot. A kdyjr se ji podle soustfedtndho
pohledu zakaznika zddo, k projevil uctu s jejim utrpenim,
svtfila se mu se stafeckou sdilnosti: .Mladi pdn takovd starosti nernd, pravdak? Revma.. . protivnd bolesti, vttnt rndrn
prsty jako ledovk rampouchy.. . Pan doktor Hkk gicht.. . N e
gicht, pane doktore, stdfi, jdfku, smroba se hlhi."
Brtko upfimnt srozumen s trhpenim stafeny fekl: ,T0 jeStt
nic neni.. . Znala jste stadho Sekeraka? Ne zmrzlindk, jeho
bratra, toho, W mbal led. To jste mZla vidtt. Takhle.. . podivaji se, mk se mu ruce od gichtu zkfivily." Brtko procittnZ
pfedvedl tragedii postikndho.
,Vykfivily, fikdte? Jejejej... to je maldr.. . to je maldr,"
zahofekoval stafena, i kdyir z Brtkovfch posuiiku vycitiia jenom bolestivd znetvoieni udb. A nic vic. U t a byla odk&ha
na zmnohondsobeni q k o n s q c h oti, protote sluch ji uit
ddvno pfestal sloufit. NespouSttla z dohledu usta mluviciho ani jeho gesta, zejmdna kd$ ji na povidajicim zddelo.
A tady hned poznda, fe ma W dtlat s jemnym tlovtkern.
J & e se jmenovala ta pani?"
Tuto zvedavost nemgla radtji projevovat. ZbytetnZ Brtka
popudiia. Kiikl: ,T0 nebyla knskd.. . Sekerak, ne zmdindi,
jeho bratr, CO chodil sekat led."
,,Ah-A&i," kkla Lautmanovd s porozumtnim, kterd zdbraznila ohnutfm ukazovdtkem na hornim rtu.
,,fi po celf fivot se fivil slanfmi herinky, jdtt tak o s d t cich haluskami. S makem anebo s povidly. HaluSky." dodal
hlasittji.
,Neni IepSiho jidla, n& je Sabes~vaplntn4 ryba," poznamenaia stakna rrochu mlsni! a rozjalend radosti, k nahoda
ji dophila mildho spoletnika, s ktevm si tak pfijemnl! a od
srdce mBk popovidat o W c h d i b k h a utrpenich. Pokrabvaia: ,Oplni! nenirdnf recept. Jedno vajitko," vypotitaia
na prstech, ,anebo i dvt vajitka, kdfi je V& vic, aie mnt
jedno stati & tak," zvedla ruku ke krku. Anebo i jenom
mldko, a [email protected] neni mkko, tak voda.. . trochu mouky a hrst
housky.. . zuby mit nemusiS, na jazyku se rozplyne.. . radost.
Ntkdo md d d kyselou omdtku, d k d o zase naslddlou. Povidaia jsem Imrovi, u i je [aky nemiadi, z a p o m n t t l i ~fikdm,
nezapomeli mi pfinht IAhev ocn.. ."
Uf mezi feti postfehla, i e phnbv pohled nesvMti o SOUhlasu V k d i m bodt.
,T0 nic, [o nic," Zekl omlouvavt Brtko a mnul si ruce, ,,ja
jsem toti5, jak se fika, tim vdim aridtorem," ...sah1 rukou
d o kapsy, aby z ni vylovil sviij dekret.
Stafena pfedsunula hlavu, ted se podivala zblizka na iista
mluviciho, cosi uSlo jeji pozornosti.
,Prosim?" podeplela ucho dlani.
,Ustanovili m t arizhorem vaSi iivnosti," Zekl trochu proklamatnt Brtko. Byl spokojen. Zdalo se mu, b s tou ubrepvtcech.
tanou stafenou se snadno domluvi i V jin*
Z tolika zfetelnt vyslovenfch ,iU bylo stafent blaze U srdCe.
,,Aha, knofliky," zvolaia s jdsotem a pustila se d o horlivdho pfedklddhi a nabizeni zboii: ,Bude mladf p h chtit
velkd, mald, perleiovd, barevnk, matnd, leskld, q b t r k nespotithi.. ."
Z regalu p u t o d y krabitky na pult. Stakna p k d trochu
u k l f m Brtkem rozklddaia jednu po druhi, vysypdvala jejich
obsah a jen iikosem si dimala zakaznika Neni moudrd divat
se d o rukou vybirajiciho. Ai si vybere podle vlastniho gusta.
A plece si neodpustila, aby nezasahla: ,Na vkus m u b w h
se nedd vkiycky spolehnout. Jestli smim poradit mladkmu
p h o v i k svteldmu kabdtu by Sly tyhle ... ne.. . tyhle maji
jeStt jemntjSi odstin.. . Nemd mladf phn nahodou norek
Idtky? N o jo, vy muZSti
M l h n l i v zakaznik se nezdd b* spokojen. Stafena mu
musela bez obdu vysvttiit skutetnf stav vtci:
.kkaji, f e je vdika.. v h o u doddvky. Nepomahaji Imrovy zakroky. Nepomahaji, chuddc, CO se naiitd.. ."
.Pani LautmanovA!" Brtko zahl ztrdcet trpElivost. Napadlo ho, k by se mohl s hluchou stafenou i nedohodnout. a po
svdm ji vysvttlil vtci hlutnt a se zaujetim: ,Ustanovili me!
aridtorem vaSi fivnosti. To znamend, pani, k jd jsem ten
vaS arijec a vy jste moje fidovka. Protok jste fidovka, budete arizovan& to znamend, k jd vhs zarizuju, vaSi fivnost,
ode d n d k a bude tenhle obchod mtij, m i m lejstro s iifednim razitkem. Rozumite mi uf red?"
Soustfedtn na svtij vyklad nepostfehl, f e se stafena t d p i
n s j e r n divnfm nedorozumtnim, kterd venkoncem n e m b b
pochopit. Spustila ruce poddl ttla a pak zvedla hlavu a pokusila se o domla pfivZtie iismh.
Knoflikovou dirkou, pfilofenou k oku jako monokl, vSimai si totif Brtko jeji rvdfe. Oblitej kfi%m kraem zbrazdtnf
vhami i drobnfmi vlnkami nespoktnkho mno%rvi vrhsek.
A chlupatd bradavice nad l e e m koutkem ust mu pfipadala
jako n d i v pavouk otoknf naruby. Jenom jeji oti prozrazovaly, k je V ni jeStt dost skryte energie. Brtko tloukl
knoflikem o pult.
...
..."
.
%
,Tady to mite Eernd na bildm," iekl a posunul k ni blik
arizatni dekret. ,Ratte," dodal s nepiimtfent velkoduSn~m
gestern, jako by Slo o b o n b n y nebo o ddretek.
Takovou ochotu pfijala staiena s nepiedstirant ofivenym
djmem. Neboi divno, divno se nestalo, aby se ntkdo namahal upfimnt ji pobavit.
,Mladi pdn m i humor," fekla vlidnt. ,Co ptkndho mi
pfinesl mladf pdn?" Poditela si V rozechvtle mce dekret
a d a l e k o z r q m pohledem se sndila vypitrat veselou zahadu
dom kndho.
,Ba, je to zajimavd," konstatovala pokyvujic hlavou a nebfi lehwch rozpakb, zda se piece jenom nemfli ve svdm
usudku, snad by ani neutajila hrdost, k si na ni ntkdo
npomntl: ,Neni mlady p h exekutor?"
,Kdepak exekutor, arizitor.. ."
,JA jsem si to hned myslela, tako* piijemnf pin. Dtkuji
ptknt.. . Imro je V tom ohledu pfimo pfehnany. Tricet rokd
mi spravuje iiktnictvi, dafiovd vtci.. . k A y pitek pfinese
Sibesovou rybu, ntkdy mfenky, jindy btlici nebo kapra ...
Spolehliq tlovtk, pfitel neboftika, pedant, dobrak od kosti,"
fekla p o s l h a pomalu posunula dekret zpitky k Bnkovi.
,Pin se nesmi hntvat.. . j i ntkdy nedoslfchim.. . kolik je
pdnovi let? - Nej* ke Etyficeti, ach jej.. . i j i m i m dvt
dcery.. . nechce se mlady p h posadit?. .. G k malovand,
Kldrika a Pirika.. . a mbj neboftik Heinrich.. . pfebolelo.. .
pfebolelo.. . Jak se mlady p h jmenuje? Jak prosim Krtek?
Interesantni jmdno ... ai se posadi U nis pan Krtek.. . pan
Krtek je od n h , z m&ta?"
,JA nejsem Krtek, j i jsem Brtko. Tono Brtko!"
,T&, tak, vSecko povyrostlo, vSecko se za ta ldta zmtnilo.. .
poknilo.. . povdivalo, ul: se ven nedostanu, ani po tom netoufim, mladf p i n mi mdie vtfit.. . zmtnil se svtt. Velmi.. ."
D o k r h u vkrotil nezvykle Eil9 stafec, Stihlf a hranati,
mtl vyholenou hlavu a nneSend ddeni ttla, riznf krok vojaka a pfivttiq pohled. N a boku gumovdho plaStt plandala
rybibki tornistra Stafec mrkl na Brtka a pozdravil staienu.
,Dobqden, Rozdie." Opfel hdl o pult a rozhodil rukama.
S p fitelskou odevzdanosti sledovala pak stafena p fichoziho,
i kdyl pfibth znala.
Rybif vyprivtl:
,T& si pfedstav, takovou jsem lapil.. . podivej se... Stiku.
Touha zahoiela, duSe zaplesala, ale ty oEi, R o d i e , ty oEi,
no, Bohu p f i s a h h , jen ntmf wor se dovede tak smutnt
podivat. Jifku, ai nikdy neni srdce Elovtka neuprosnd a Sup!
Vrai se, krasavice, vrai se, rybo, do vody.. ."
,Irmo," fekla prosebnym hlasem Lautmanovi, ,Pan Krtek
k k i . . ."
,,Ach tiak, promifite, pane Krtek, ptknt v i t h , ntco na
tom bude, k t t babka Krtkem nazvala, tesafem jsi, ale Kristovu duSi nemiS. Aby tt, aby tt, ty rofiaku, vkiyf se ntjak
p o r o v n h e , neni-li pravda?"
Stafena byla Siastni, k se n a m f l i l a Pfivttivost pfitelova
u s m h i jeho gesta ji bla5ila. Rybif chytil pina ve svitetnim
obleteni kolem ramen a natfhal jim vesele, jako s nalaenfm
bratrem. Stafena se ttSila tichou radosti hostitelky; ai si jen
chlapi povidaji, o Eem chttji, ona m a i t i m pfipravi V kuchyni
Eaj na osv&ni.
,Na m t se, Bnko nehntvej," promluvil rybif vlidnt
k mraticimu se Brtkovi. J i za to nemohu, fe jsi spustil
sitz do jalovd Zat~ky..."
,O Eem to mluvite, pane Kucharskf? Je to vtip? J i v h
nerozumim."
,VSechno vysvttlim." Stafec ztiSil hlas. ,PfedevSim si zapamatuj, k U tohohle rybnika nabohatnd."
I
J A nechci zbohatnout!"
,T& prot jsi sem l d ? " zvolai rybif piisntji, n& chttl,
a aby zmirnil iItinek projevendho hntvu, dodal: ,Ostatnt,
ja jsem vlastnt d d , f e jsi sem pfifel jako arilator ty a ne
n t j w lump."
,O tem to povldite pane Kucharskj. Myslim, k cpete
nos do vtcl, d o kteqch vim nic neni."
,Omyl, mdj m!"li
Stafec zvedl ukazovak. ,Ja tu s i e akcie
n e m h , aie tento revir, abys to natisto vtdtl, patii tak trochu
i mne..."
,Mim arizatni dekret. Obchod Lautmanky je ufednt ode
dndka mfij!"
,Nevyskakuj, Brtko, jh tt o dekret neoberu. Podivej se.
Vbiyi ty nejsi zli chlapec, ani Hlinktiv gardista, myslim, fe
bys mtl miuvit jin ak..."
,Co chcete, pane Kucharskf, Tekntte mi, CO chcete?"
,Nic. Docela nic. Chci t t jenom upozornit, k jsi nalettl
na hloupou nivnadu. Podvedli tt.. ."
,,Mt 5.e podvedli? Nikdy! Myslite, ite se necham vyprovokovat? Mohl bych vQ vyhodit ... Nemite tady CO dtlat.
Mohl bych V& udat! Just V& udim. Jste bokevik, myslite,
Ze to nevim?"
,Nenapamj se, Brtko, nesmiS se rodilovat. MaS ty vdbec
pontti o tom, Iie starh Lautmanka neitije z obchodovhl
s knoflky?"
Brtko nechapavt zvedl hlavu.
,T& vidiS, ty truhllku! Jen se h a k y podlvej, CO ti dali arizovat.'. . VidiS? Pliseti, pavutinu, prazdnd fkatule, jen
se podivej, stard regaly a oprfskanf strop, vetef a puch bublinu. A pfivaZkem - starou hluchou fidovku. BohatSI
obchody si pini rozdtlili m a i sebou. Kolkockdmu, chlapte,
ndlo o tvd St&tl," pokmbvai stafec. ,Napalil tt, lump!"
Do nerozhodndho Brtkova potinhni se vkradl zdmtr. Ud&
lai krok smtrem ke dveflm.
,,Porikej, Brtko!"
Tnihlif zavhd. .JA se ho na to zeptim.'
„Koho se chcd na CO ptht?"
,V tom pfipadt," drmolil nejiste Brtko, ,mu vritim dekret. Ai si ho da za klobouk," fekl hlasiteji. ,,At' nebalamuti
poctivdho femeslnika," kfitel. .Sbohem, pane KudiankY."
Podruhd se pokusil utici.
,Mtj rozum, Tono! NanaS snad svdho hagra? Chcd mu
si nal s h ,
dtlat yXitky, k ti nedai mustr magan,
ale 5.e ti dai diru?! Copak neviS, i
k by to bylo zbytetnd a nebaperind?"
,Co maim dtlat?" zeptal se Brtko.
,,Ty nic. VSechno zafidim sim. Posaci' se a poslouchej."
Brtko si da1 Fici.
Rybaf se prochhel k r h e m a vysvttloval: ,PtedevSim,
Lautmanka, jak jsem ti W, ndije z knofllkd, aie z toho. CO
ji iidd m a i bohadimi nakoleduji.. S d , p o v i d h , neni to
tak zid. NedoplatiS na to. Dobrotinny spolek M i taxy, to
u i U holik Katze zatidim, a ty..."
,Ja?" opakovai truhlii.
,Ty nech& Lautmanku na pokoji. Nic vic. A vynese ti
to na fivobyti. No?"
Brtko neodpovtdtl.
Kucharskj si plivl do dlani, rozlofil na pult kus novinovdho papiru a vyklopil z torby ryby.
,Vyber si, Rodie, Sabesovou," kkl s vlidnosti Starbho
ddrce, jemuf A d i na radosti obdarovandho. Diva se na
stafenu, jak se pfifourda z kudiynt s falky na thcku, polofila jej na pult a z a d a ohmativat jednu rybu za druhou.
Konetnt se rozhodla
jw
.
,,Akodt tu nejmedi?" nolal rybdl a stafena na takovou
velkoduSnost odpovM6la jenom docela ml&y *m
laskavfm pohledem.
,Pojd, Tono, i ty si vyber fdbesovou, kdyir u i se maS stdt
spdvcem tohohle fidovskdho krdovstvi. A i mA i ta tvoje
starA radost."
Brtko se nedal pobizet.
Stakna se zdvolilfmi posuiiky upomrnila oba mufe na
obhrstveni: ,Pijte, n& vychladne, chlapci," fekla famiiidrnt.
Lautmanovd za pultem a oni pled nim - stdi, usrkovaii si
pomdu ze Sdkd, vychutndvaii idylu tepldho ndpoje. Rybdl
nepfestdvai ukosem pomrovat stalenu. Snad povdovai prdvt
tento okarnfik za nejvhodntjii. Dopil dvtma loky taj, bouchl
Sdkem, utlel si rukou dsta a V nihldm veseldm sptdiu se
romhnii jako jarmaretni vyvoldvak ,Posly$ Rodie, lepii to
ani dopadnout nemohlo..
A kna, jako by vtdtla, CO bude nisledovat, pomrovaia
piitele, kdyir jl s radosti oznamovai dobrou zvest:
,T& je to, Rodie, tento p h , ano, ano, tenhle skvt19, odiotnf muS jak sprdvni! tuSi$, to je ten dobmsrdetnjr
tlovtk, o kterkm jsme si povidali. To on se uvolil bjlr ti
pomocnikem. Bude ti k ruce, mbic, dva, jak budd chtit,
Rodie.. . mbteS bf.t b a obav ..."
Rybdl chytil Sdek, jako by ho dir51 vylizat, a ples jeho
vrdini okraj, kteqm si pfkryl nos, pommval tvdl staknp
rozdlenou uplimnjrm povdtkem. Jako pli modlitbt si zaloSla ruce na prsou. , W t l a jsem, Irmo, & jsi hodnjr chlapec.. .
Vkiycky jsi byl takoq.. Prot to popirat? Jsem stad, potlebuju pomoc.. A i B& pokhnd tvfm skutktim.. ."
Otkkla se lehce jako pli nahldm zamrazeni, upravila si
Sdtek na rarnenou a vy3ouraia se zpoza pultu. Trochu nahrbend stala zde plede dvema muZi, kteli chtcji jeji dobro.
."
.
.
Pledsunula jednu nohu ve vysokd bot5 na phzku, jdtt se
nerozhodla, kterdmu dliv vyslovi pod5kovhi.
,clovtk nikdy nenI na svttt tak s h , jako si ntkdy mysIi ...' lekla s dhvtfivfm povdtkem. Pak uf vtcntji: .Jak se
jmenuje mladf p h kfestnim jmdnem?"
.Tone," zakfikl Kucharsk$ ,Lilin bratranec."
Stalena sklonila hlavu na stranu. ,,Ahi," lekla, jako by uf
vkmu rozum€la a jeji dhke oti zamburaly blaknt. S vlldnf m djmem si prohlikla svdho budouciho pomocnka. Pak
se k ntmu pfiblltila a tlaslavfmi pohyby rukou vyhledaia
jeho p a g .Budd mi jako syn,' ieptla a pohladiia ztuhldho Tona.
A jdje, skoro jsem zapomntl na ocet, Rodie!' Rybdf
vylovil z torby lihev.
,
V sobotu se pfihodila Brtkovi docela netekanh vtc. Mohl se
stht obchodnim pfirutim, anif mtl tas souhlasit, odporovat
anebo dokonce uvabvat o tom, prot vlastnt tak soustfediht
naslouchh ubrebtank babce. Do obchodu si pospiSil brzo
rho.
Z dvorkii vychhely krhvy, posluSnt stdy pfed domy a zvedaly hlavy vstfic zvuku pasvbkk trouby. O+al se za rohem
a plaSil zbytek noci z oti rozespalfch hospodhfd. Vyhdndi
dobycek a objevili se pfed chalupami V tritkhch, V pantoflich
i bosi, jako kdyL se pfimo z postele vybthne do sthje a odtud
na ulici. Slunce pfipdkalo od samiho jitra.
Brtko se zastavil u mlikhny. Chvili se dival, jak dva chlapi
ze scatku skihdaji plechovk konve. Sptchat nemusel a to
nejhorSi mtl za sebou.
Vkra, hned potom, co z obchodu odeSel rybhf, vytratil se odtud i Brtko. Darovanou rybu V novinovim papiru zapomntl na pultt. Stafena mu uvaiila khvu a V nhvalu Sttdrosti ho chttla i jinak hostit. kekl, k se jde
pfevlka, a uf se Sem nevrhtil. Netroufai si vSak domd
a potulovat se po ulicich ve svhtetnim, V klobouku s t&
m t f biskupskou stfechou a V kravatt, bylo by hloupk.
I V hospodt by pdsobil nhpadnt. Co by Iikal lidem, kdyby se ho z a d i vypthvat, prot se vyparhdil? Dobiraii by
si ho a Brtko to t& snaSi. Ostatnt jen ti, co V tom
sami maji prsty, schvaluji takoq tin, k jakimu se uvolil.
Brtko se octl U kky. Tady, schovh za kfovim, mohl vychutnat pdvab samoty a z d h i , fe se vlastnt nic Spatnkho
nepfihodilo ... Zul se, shodil ze sebe parhdu a jen tak, ve
spodkkh v l d do vody. Pak spai a m d hhloupk sny. Ntkolikrht pkplavd feku na druhf bfeh a citil se opravdu osv&en.
Uf d b e c nemusel myslit na plesnivou pachui po setkhi se
stdenou V kramt, ani se nezati%val tim, co bude zitra.
Teprve ve chvilich, kdy na feku padl stin, posadil se, pfijemnt n & n nKim docela nepochopitelnfm. SpeSnt, jako
na rozkaz, vylovil z kapsy saka arizatni dekret a zad ho tist.
Pak zatifil lejstro kamenem. UB vtdtl, co udtlh. Pfedstavil
si firemni tabuli se svjm vlastnim jmknem. Popadl proutek
a vkreslil do pisku obdklnik Ta tinnost se mu docela dafila.
PoSetilh nadtje, snad k si tak dobfe odpotinul, nnkovala
V n t m m$lenku, k s obchodem pfece jen bude moci ntco
ufitetnkho podniknout.
Doma pak, [email protected] se z lavoru nnaSela pha, kdyL sedtl
s nohama V teplk vodt, popustil uzdu svk povidavosti.
,Takovh arizace je ti ale fuSka, Evelinko ... Baba Lautmanka se projevila: ,Mir ist schon ein, zwei,' fekla, d a mne
arizuje Petr nebo Pavel ...' Jako k ji na tom n d e 2 i . Ne2
se rozhlednu, bude mi dtlat pomocnici. TovarySe mi bude
dtlat ... V& na co jsem pfiSel, Evelinko?"
,No, povidej, povidej!"
,Mn6 ti pfipadh, f e obchod je jako krhva. Krhva chce seno
a obchod koruny. Vlof do obchodu koruny a zlato z ntho
potek jako mlkko z dojnk krhvy."
,,Aie kdy, kdy?"
,>eba uf za *den. Co povidhm, t k b a u t hned zitra,
anebo za mbic. Podivej se na mt," vyzval fenu. Rozhodil
ruce, udtlai p f ~ o s t n o ugrimasu a napodobil huhbavj hlas
hluchk stafeny: ,Pane Brtko, jh jsem uf starh. JA uB tekala
aridtora kakifm dnem. Aridtor jako aridtor, tert nebo
dztbel, pfedstav si.. ."
,KIite od obchodu ti daia?"
.Kiite? Klite mi da zitra. Zitra mi odendd i kasu, hotovost
i zboLi. VSechno v h odevzdh, do puntiku dechno, pane
aridtor, povidaia. Tak mi pinbfih pomahej."
hodiny ukazovaly sedmou a od n h h t i se r d d h a i
.klapot; tmhlifi pracovaii jiL na tfetlm poschodl obrovitdho jehlanu. Brtko Sel poddl zdi. Z pumpek mu vykukovaia
bosA Ifika, obldkl se dnes d o modrave pmhovandho ,jankrliku". V kabdtku, k t e v nedavno vySel z mody a nosivai
se se slamtnfm kloboukem, i zpfisob pomaid chfize, jak se
rozhlikl na vgechny strany, budil dojem cizfho turisty, jenL
si pfivstal, aby od samdho jitra mohl pozorovat ruch V cizim mhtetku.
Pfed obchodem R o d i e Lautmanovd se zastavil. Zrozpatitel, jako pfi pohledu na vec, kterou netekal. Roleta byla
staikna.
Uzavfend ve svd hluchott jako V krdovstvi d a l e n d m od
svtta, sedela R o d i e iautmanovd U stolu na j s o s t spokojena s uplynulou noci a snidaia. Byla sobota, a kdyi! je jednou
8dbe.s na svete, je kakiy spech odsunuq na vedlejSi kolej.
Znesvlltit pokoj stanovenf lidem z
dile nebeskd je nepfipustnd. Zddo se ji, k kuchyi5 jiL ddvno nebyla prosvetlend
tak pronikavou &i slunce. I mEn6 vySivand detka nad lavici se vyjimaia sdtetneji n& jindy. Dosud na ni nevybledla
kresba kominika s usmhavou milenkou pod ndpisem: ,JA ti
lkku dßm, ty mi lasku diS." Leccos by se zde dalo zaiidit
jinak. Napfikiad tfidilna kredenc by se mohla rozebrat a u%i
&ist pfemistit blik k Spajzce a zakrft umjvadlo s porcela-
nojrm lavorem a porceldnojrm dlbdnem. U2 pokolikdtd si
iautmanovd fikala, Le stojhek s kaktusy V kdtindtich pfeloti bliLe k oknu.. .
SpiS ze zvyku n d ze zboLnosti ponechaia na biie prostfendm stole tfiramennf svicen. Plamen sobotriich svitek se
neda udusit, svIEky obytejnt dohoii a vosk rozlitf po trupu
svknu ztvrdne jako klikatf uzQ prouLek tu a tam pfervanf
vzdechy, jimL se opuSt8nd osoba stBi ubrhl.
V pantoflich s bavlnenfmi bambulkami, V biidm k p c i
a V dlouhe n d n i koSili dojidaia R o d i e LautmanovA snidani
a vilbec nesly3ela klepat. Zato okaditl! postkhla, [email protected] se
dvefe odchfiiiy a [email protected] se V nich znenadhi objevila na j a k a
pfiitf8en-A Brtkova hlava Pfehodila si s t a v kvlltovanf l u p n
pfes ramena, o2iia: Jojd dal, pojd, nezinyruj se!"
Brtko se nedal prosit. Jen [email protected] je dechno V pofadku.
Postd na ulici, chodil sem a tam, ikkal, 2e stakna otevfe
obchod, yrcahne roletu a vpusti ho dovnitt Teprve kdy2 ho
pfeSla trplllivost, odhodlal se vyhledat ji pies dvorek V SOUkmmi. Ani to nebylo jednoduche. Uvtdomil si, ik k w styk
s fidovkou sledovh zlomyslnfm dovtkem by se mohl nevyplatit. Byl zklamh. Hodiny na v ä i vSak nestdy na mistt,
bylo tfeba neu> podniknout.
,Dobrd jitm," pozdravil bodfe, kdyi! zjistil, ik je vSechno
V pofidku, a vtahl povetfi d o nosu. Pfipadalo mu zkysand
po noci, ztuchld.
,Pfispaia jsem si, to viS, Sdbes... tlovek si aspoii jednou
za @den da n a h . Kam bych dibec sptchala? To jsem aie
opravdu rada, h pfiSel. Co dtld Lili?"
,Budeme muset otevfit obchod. Dnes by mohla bft velkd
t d b a Je tam h o d d lidi z vesnic." Pohyby naznatil, OE mu
jde. Snad to dtlal moc vehementne.
.ChztpuJu fekla, ,jdjej, kolikrdt se mi takd stalo, Le jsem se
nechala budit budikem. Ale na stad kolena? Vstdvh, jen
co ptdci [email protected] pod okny. Posad se U nh, posad."
,Ty tak slySiS ptaky cvrlikat," hu&l Brrko a hlasitt, jak
nejvic mohl, opakovai SV& ,Budeme muset otevfit k r h ,
Ueft," kfikl. ,Kk! Zamek! Vytahnout roletu!"
,Obchod? Kdepak! Vi5iyt' je $abes. V sobotu jsem odjaki5va neotevfela," fekla stafena a po pomlce: ,Jen mi nefikej
ne, jd vim, k jsi jeW nesnidal."
Podala Brtkovi talif Sabesovdho petiva a bj. ,Zhstala mi
od v&rejSka ryba, nemaS chui na rybu?" Vstala, jdtt n&
stihl cokoli fici, vlekla za sebou dlouhou notni koSili pod
tupanem, a klepajic ve vyimatlanich pantoflich, zmizela za
dvifky ve sp&ce.
Brtko nepostfehl schod. Nah16 doSldpnuti do p r h i n a z p b
sobilo, te zavrivoral, rozhodil ruce, tdmtf upadl. ,Do Slaka
s takovou praci," zaklel a SkrJ dpalkou. Neboi tim d d e tim
hustSi byla tma V chodbike, kted spojovala kuchyii s krimem. Citil se zde jako V plesnivdm sklept; babka fekla, Ze
pfijde za nim. V tom okamiiiku povahval Brtko i ttch ntkolik mdo krokti smtrem do obchodu za ustup stafeny a byla
nadgje, k nnahstane jenom U toho.
,T& uf jsem tady," ozval se jdsa* hlas stafeny. V hloubce
iizkd chodbitky zacupitaly krbtky: ,Wechno ti vysvttlim,
vSecitko do puntiku," pokrabvala rozjafene, jako by mela
svdtek. Strtila svitku Brtkovi do ruky a dala se do pdce.
,Sem mi posvii, bud tak laskav. Jdte trochu V$!"
Brtko mlkl jako obchodni pfiruti.
Babka zatala lovit krabice z regdti. Plochd, poddlnd, d r o b
nd, velkd, a poklddala je na pult. SouEasne s timto kouzelnicwm *lovem krabic zarkla vyklddat: ,Napfiklad V tomto
regalu m h e knofliky. Jak vidfi, m h jich spoustu: perleiovd, kostend, nittnd, vielijakfch barev a velikosti. Vamem
si napfiklad tyhle perleiovd," slova se finula V narhtajicim
pfilivu odbornickd ochoty. ,S cenami je to oiemetnf. Sada
perlettk, totit tucet, stoji korunu Etyficet." Ototila k m &
novou krabici, spustila si brejle z Eela na oti a pfesvtdtila
Se, jestli se nahodou nemfli. J o , je to tak - korunu ttyficet. Pro sousedy a t d d zhazniky, napfiklad pro Pilcerku,
Hauptmanku, GoliQku se d i poufit angr6 cena.. . To je,
[email protected] kupuji h t o , chdpd? M b W spustit na korunu dvacet,
ale pod korunu nepbjdd. To se radtji porad se mnou."
Vracela krabice do regdu.
,,Obchod nejsou Mdnd E*.
Potkej, nesptchej, vsechno
pfijde na Tadu." Tdmtf ho okfikla, kdy2 z vlastni pilnosti
vyklopil obsah jednd krabice. Provinile zatai knofliky uklidat
zpdtky. KaZdd slovo by zde bylo zbytetnd. Nemtl by n i t
hhl a vyhnat ji, d o k h t ji silou, te tady vlastnt ut nemi
co vysvttlovat? Knofliky ovSem nejsou f o h y a stuhy nejsou
piliny. S hoblikem a pilkou by si poradil bez babky, b a
Eveliny, b a Markuse, obefel by se bez k d d h o .
,Zde m h e krajky," vysvttlovala staiena a otevfela krabici. ,Velice choulosti* artikL Pfichhi do m6dy tako* artikl
pTivede tlovzka cugnrnd, ani neviS kdy. V tivott jsem se s nitim tak nezap6vlovala jako pdvt s krajkami. No a podivej
Se, zadrhne se ti pod nehet, ani nevi3 jak. To se musi delikitnt, pfi jarmarku si krajky radgji vemu na starost sama,
jd budu vepfedu a ty V druhd pblce k r h u , vzadu U knofIikL.. mtfit krajky, hochu, je ndramni! jednoduchd, kdy2
se to ovSem umLu
Brtko vylovil starf metr z kapsy.
,Kdep&," Tekla odmitavt, „na to tady m h e jinf v c r c ~ . . "
Z Timsy regdu si ponedla ty60jr metr ze dfeva a vyklddaia:
,Mdj chuddk Heinrich si v d i e potrptl na potiidek. Vltechno
musi b* na svdm mistt. J 2 [email protected] rok9 visi na tomto
hfebiku ndzky.'
Pfedvedla mu, jak se mtfi krajka a stuhy. KdyZ nahle
trochu v y k r p h a pfestaia povidat, povaZoval Brtko chvili
za vhodnou.
,Pani Lautmanovd,' zahrai, ,nemtli bychom pfece jenom
otevfit obchod?"
,Co t t nem& synu, dyi jsem ti fikala, V sobotu se U n h
j&vo neprod-dvaio."
Ve svttldm pokoji pak to bylo pfece jenom veselejfi, tfeba
se podobal vicvetehickdmu k r h u n d lofnici. Tloukl se zde
pomtrnt maif prostor s hojnosti ndbytku. M a i obrovskfmi
manklswmi postelemi a toaletnim zrcadlem, vykrojenfm
do elipsy, dalo se sorva projit.
U dvefi v a n t a soustfedtnt sledovala R o d i e Lautmanovd
truhldfovo potindni. Brtko se tady mohl nejen vytit, ale na
vSechno ostatni zapomenout. Tak hluboko se zabral do prdce,
schoulil se k zrcadlu a zjistil vratkost odchlipnutd no*.
,PfiSti tfden ntkdy pfinesu s sebou ndfadi," ototil se ke
stafent.
Lautmanovd se spokojenl! usmdia a nechala Brtka dokonat prohlidku notniho stolku. Klekl pfed nim jako pfed
oltdfem. ,Chce to polituru," kfikl Brtko a naznatil pohyb
Stttce. Jen se dotkl ozddbky, s p i d a s v a v f i n o m i listy mu
zdstaia V ruce.
Babka nic nepostfehla. ,Mbj neboftik Heinrich si velice
potrpel na svou postel. Staio se ntkdy, k musel jit spdt jinde,
to byl aumich. Zvyk,' zanlykala, ,zvyk."
,Za tfden to budete mit jako novd," feki Brtko.
Nerozumtla mu dobfe, vycitila vSak ochotu a byla spopomocnika Projevil nevSedni d j e m
kojend s vlidnosti
o jeji soukromi. Brnkl prstem d o sthpcd staromodni lampy,
kted jako otevfenf t-ehqddtnik visela ze stropu. ,Velice
vülcnf kus,' fe'ekl uznale a oba se usmali V ozvtnt zvonkohry
rozhoupanfch kodotfhni.
Cosi ji napadlo. Cosi dobrosrdetndho.
,Bohatd nejsem," fekia, .ale po Heinrichovi se zde leccos najde. " Pokiekia k otevfend skfini a vyhrdbla z ni kopu
vetefe. KoGie, spodky, starf oblek, rvrdd Iimce, rdznd'kusy 1dtek se zapomenuqm uklem a - tdmtf zbrusu novd lakovky.
Podala mu srolovan~deStnik, rvrddk si zvedl se zemt s h ,
posadil si ho na hlavu a podival se do zrcadla
Farhf V ornhtu se ototil k sakristii, ministranti ze dvou stran
udtlaii krbtek vpfed a rvif Eveliny Brtkovd dostala jrraz
vitknd vdvodkynt. Spustila vitka a seSpulila rty jako V o k kdvdni poct, ktere zpbsobuji tlovtku rozkoS a ponnaSeji ho
k oblakbm. K t t m slavnostnim okamEikfim, citila to s jistotou, musi dojit ted hned, k&ou chvili. tU: dozni zvuky
varhannich piSiai, d se rozplyne kouf kadidelnic, budou se
lidd trousit z kostela. Budou v y c h k t jednotlivt i po skupinkAch, rozhovofi se o m6dt, o trhu i o vilce, ale V prvni
fade - a V tom prhvt tkvi pfitina Evelininfch ponnhSejicich
pocitb - bude se mluvit o ni. 0 tom, k kdysi, ani ne tak
dhvno, n i w m nepovSimnuta sedhvala se s j r m m u k m V Serd
botni kapli. A dnes? Octla se uprostfed mtstskd elity V SOUsedsrvi Svagra, mistniho velitele Hlinkovy gardy, V jednd fade
s okresnim nhklnikem, s velitelem tetnickd stanice a s bankovnim feditelem. 0 takoqch pocthch, kterd nezhanou jen
samy sebou, mohla dosud jenom mit. Souviseji s tim dalSi
a daiSi, dosud nepfehlednd a vabivd mohosti spoletenskd.
Vlny doznivajicich zvukb varhan dolehly ait na ulici
a uvedly V pohotovon kbraka na chodniku pfed kostelem.
Poopravil si mezi koleny obunttly, naruby ototeny klobouk,
vystrtil Spitku jazyka a piiloEil si dfevtnou pibialu k okoraIym rtfim. Dlouhd vlasy spljvaly po obou stranich popelavd
rvhfe d na ramena. Pod krkem, jak se nadzvedl a zase usedl
se skfiknyma nohama, blfskl se kiii ze kleza. Spustil tklivou
notu, protivnt zaldhajici do ubi. Kdyby mu Srapnel nebyl vy-
razil oti z jamek, mohl k b r k z tdto polohy, jak sedtl opfen
o kostelni zed, vidtt mnobrvi nohou, dstupy nohou, jak se
mu pfevaiuji nad hlavou. Pronikajr zvuk piSialy se nnaSel
kdostnt nad svhtetni! vystrojenfm davem.
S lichotijrm sebeuspokojenim pfijimala Evelina projevy
dokonaid ucty. Byla si jista, Ee ukiony kolemjdoucich neplati
jenom jeji sestfe. Zavlisila se do RMeny Kolkockd a usmivala se na svtt plnymi usty, trochu dravt, pokud cenila zuby,
i s pbvabem, pokud Stlisti, kterd zrovna proEivala, dalo vyniknout pikantnim dtilkum na rvifi. Uvtfila, k si vlastnim
pfitintnim pomohla k tomuto vySSimu stupni blahnsrvi.
V lehkjkh, trochu prbsvitnfch Satech vynikaly ovSem jeji
vnadnd puvaby nemdnt n d silni stehna. Bilou kabelu drk l a zlehka V podpakii a prsty levd ruky, a t bylo bezvttfi,
si ustavitnt Sahala na stfiSku slamtndho kiobouku, jako to
vidaia U choti feditele banky. Evelina projevila ochotu z plna
srdce vtnovat Sttdrou, mimt okazaou blahosklonnost d e m ,
kdoE Sli kolem a d i ji na vedomi jinak n& dosud. Proc h k l y spolu poddl k r h k f i na n h t s t i mezi &tupy lidi,
promenujicich obtma smtry. Evelina se poohlddla, zda jdou
mu5.i za nimi. Jak je zvykem U spfizntnfch rodin, dvojice
muEb Sla opravdu V Sldptjich. Markus Kolkocw V elegantnim stejnokroji a V holinich a pfi n t m nepatrntjSi a trochu
bizarnt obleteny Anton Brtko. O b n d i l si hlavu, rvrdakem
si ovival wil; potil se ve vestt a V rvrddm Iimci. Nevtdtl,
zda pozdravovat kolemjdouci zvedinim pravice, jak to dtlal
Svagr Markus, anebo civilnt smekanim. Jakd Sttsti, k se mohl pfed k n o u v y k h t takovfm bohatsrvim. Ber das, ?R ho
tlati lakovky, d se mu z nich dtlh mdlo. Dfil&itd je, Se jsou
novd. R o d i e Lautmanovh mu dala testnd slovo, i e neboEtik
Heinrich je mtl na nohou jednou, a to ani nevySel z pokoje,
uE se citil nesvfij. Koupil si je, chudak, do rakve, ale bylo ji
lito poslat novd lakovky do &rnd zemr spolu s neboltikem.
Bylo to proti vSem zvykiostem. Co je mrcvd, aS je nahd, coL
se dii takd obrdtit. 0 tom vSem pied Evelinou Brtko pomlkl. Pfinesl s sebou vtera akrovku naptchovanou docela
zachovaiym oblekem, ddtnik a jdtt takd kartonovou krabici, omotanou motouzem. Pfed takojrmi trofejemi, kdfi
p o s l k vybdil dosud neporufeny d h s v slamtni kiobouk
a stfevice na vysokfch podpatcich, umlkia i Evelina T& mu
vesele zamdvaia a optt otoknd ke svd sestfe fekia:
,Co fi&, jak se m&j Ton& vytahl?"
J s o u to jenom zaatky, dhenko, to hlavni teprve pozndS."
,Mys18 to v h t ? " zeptaia se Evelina s tvdfi odvdcenou
smerem ke skiu jrkladni skHnt, kde se vidtla V matndm
odrazu. I RPikna si zde opravila kloboukk a pak tdmtf
s o u h n t zahlddli bankovniho feditele Hrenka. BliSko pied
sebou p f i c h k l se s j r m ditkem a s vyfinttnou pani choti
ve nedmutd pelerint.
.StraSnd," utrousila Rdkna, pan feditel hluboce smekl
a d i m y se na sebe pousmdy.
J a k o k n a ponocndho," poznamenala Evelina. .SSSS,"
udrlal Rfikna a zde u ldkdrny odbotily smerem ke korzu. Zvony jim zpivaly do kroku. ProchAzely m a i lidmi jako
V slavnostnim Spaiiru.
PB1 m&ta se zde shromikiilo. Pfevlddaia barva r&Zovd
a Zlutd vedle citronovd a nazelenaid, k n y kyprd nad Utlfmi,
o d v h d krejbvskd aiiry nad cudnou stlidmosti. Nechybtly
ani s v e h d kroje vesnitanb pfi ndpadndm mnobwi uniforem rPiznych dmhb, od vojensech po hasitskd. Touto
mihotavou ziplavou barev prochhely sestry okhaie jako pfi
veiejndm vystoupeni smerem k hudbe.
Pfivabnd hasitskd kapela ve stinu dosud nedokontend stavby dfevtndho jehlanu se chystala na promenidni koncert.
Dirigent, vousa* tatik, s h pan Baiko, takto kovdi, si zalistov d V notovdm seSitu na stojinku. Kostend brejle se sesunuly
na Spici nosu. Nemusel se ani poohlddnout a vtdtl, Le je
obstoupen ntdavci, nedotkavci a pliznivci. Kdy2 je den uttSenf, je i posluchat-srvo dychtivd. Vynuti z dirigenta nejvySSi
m o h y jrkon. Nejenom z dirigenta, ale i z bubenika Ostatne
kulaq s t j k k Piti V brigadfrce md vfhodu, 2e neni jen bubenikem kapelp aie i obecnim bubenikem. Obecensrvo nuti
jrkon, jak se patfi, dokonce i z vychrtldho tineldfe Imricha,
k t e j je povolhim kloboutnik, a tinely jsou mu vhodnym
prostfedkem nejen hudebnim, jak Hkd, ale i sportovnim.
Dobj dirigent d o k a e vytahnout i z jaiovd kapely nebeskf
koncert. Neni to ovSem snadnd, kd$ se uvai, k v8tHina
mosaznych ndstrojd dosahla iictyhodndho veku. Nedivme se
tudiS Le trubka staiecky zastdnd, l e klarinet unavent zakvili
a dirigent, a t to vriechno vi, nerv6znE poskoti, nesnarii fal e h r zvuk o nic ldpe n d piibouchnuti prstu ke kovadline.
Jeho pohled zpod skel sleduje souhru pohybd a zvukb, tu
nabddi pozounistu k pozornosti, tu tineldk k pohotovosti a vSechny dohromady k pfisnd poslufnosti. Promenddni
koncert md odj&iva zuSlechSujici posldni p o n n k t ducha,
ale kromt toho nelze upfit jeho blahoddrny vliv na A u d e t n i
Sid~y.Popohdni je V Zivdm madi, aby pied neddnim obMem
nenechaly V biiSe nic nestdvendho. h k d se, ale jistt na tom
bude i zrnko pravdy, k kdfi spusti Baikova kapela, wdfi
se feholnici ulitnicky, sviCkojrm babdm V Cernych kloboucich padaji poLitkem rdfence z rukou a zupici od dragound
vypadaji nevinne jako vykoupand batoldtka. Zejmdna pak,
kdfi jim zahraje tuhle:
Kdyi jsme se, md milk
kaplizky Iibaii, juchachud..
U
.
roztanti kovdf Baiko, tak fikajic, celd koizo. Lidd zapominaji na diistojnost a dobrou qchovu. To je ta pravd pkeh
ve vhodnkm okamitiu. Mohla by se ostacnt nazvat podiod o q m chvaiozptvem nebo i svifnou modlitbou za uteknf
lecni den. Balkova takcovka pkstdvd bfi cakcovkou a m t n i se
V kouzelnou hbltiücu, stupen bldenosci se zdd b i t dokondy.
Zejmdna zde na zemi. HorSi je to cam, vysoko na opuSctndm
Ideni ohromujici stavby jehlanu, kde je pusco. Pfi pohledu
d o ttchto +in, kde na modravdm pozadi oblohy poldtdvaji
lehkd biM mratna, se tlovtku zatoti hlava MdS dojem, Ze
ne mratna, aie Spiüca jehlanu se vydaia kamsi na vandr. Ale
to je Saiba, m h e n i z pdenky.
Z hospbdky na nimtsti je vidte na nedtlni k o m jako
z divadelni Lok. Dvefe Senku jsou dokoMn. Zevnitf se 029vd hulakdni, pfed prahem se zastavil Markus Kolkocw a feki
Brtkovi: .VIS CO,' diycil ho V podpakii, „dohonime nejdHve
kny, CO fikari?' Vythhl se na Spitkdch, zaclonil oti a rozhledl
se po davu. Pak se pohnuli z mista a Kokocw pokrabval:
,Jo, abych ti to doiekl. Co se coho rite, CO jsi fikai o naSem miniscrovi, jak tady byl a jd ho nesl na ramenou pfi
td slavnosti, fekl mi pak: ,[email protected], jsi pdak, pamatuj si
vSak, Zes mohl bfi dal a q S , a b u d d q S , zde je moje ruka!'
Kolkod<>i napfahl dlaii a naznatil Sirokd ministerskd gesto.
Viibec nebrai V b a h u skiitenosc na Bnkovt tvdii a pokrabval: ,PfedevSim,' k k i mi, ,udtlaS si pofddek ve familii.' Qdtl
i o tobt. Zrddce pod vlastni stiechou,' povidal, ,je to nejhorSi, m 5 b ct zaskotit, ani necekneS.' Pak jeStt pan ministr
fekl: ,A bude pofddek V com mtstt.' A jd jsem feki: Bude
pofddek, pane ministie!'
,[email protected] co vameS do ruky ty, bude jisct poiddek," hlesl
Brtko.
,Kostvr~~kost,na ndmtsci bude mohyla vithtvi. A jd feki:
Kosrvaskost, pane minisrie, na n h h t i bude jehlanovd mohyla. VSechno od gruntu pfedLLldm."
,Povidd se, Ee zbouraS i starou obilnici ..."
,Starou obilnici srovndm se zemi. Hasiurnu vyhodim d o
povttfi, vedle bude socha s ... vodotryskem. Spldchnu nepfdtele."
,Bude8 p q potfebovat hodnt lidi."
„MysliS snad, b to nevim?"
,Ty to musiS vtdLLt, Markus."
,Co musim vLLdLLt?"
,VSedino musiS ~LLdet."
,No proco.. . MysliS, Ee nemdm oti? KdyL se vEas nevzpamatujeS, a jsi V tom po krk. RozumiS?"
,Nerozumim. Prot ja?" hlesl Brtko. Snad ho nLLkdo vidtl,
kdyL vynariel z dvorku R o A i e Lautmanovk, kam se prdvt
pfiblfiili, kart6novou krabici ovlzlnou motouzem a naptdiovanou aktovku. Lidk jsou dvistivi. J d nevim, prot mi
to fikari?"
,Proto!" vybafl Kolkocw rozkroten s pHsnt napiaknfm
ukazovakem smtrem k firemni tabuli na obchodt R o A i e
Lau tmanovk.
Trochu baradnt, jako ditt, kdyL dobfe nepodiopilo smysl
qstrahy, vsunul si Bnko palec d o ust. Do ibndho taktu hasihkd kapely rvnivalo Kolkockkho diitklivd varovhi: .Dd
jsem ti Eidovtin obdiod na korze. O b d i o d na nejlepSim mist t ve m h t t , z l a v dbl jsi dostal. A ty?"
,JA?" zvolai trochu zdrcent Brtko.
,Kdo jini? Ty! Zrovna ty se diovdS jako bilf Eid. ZapiS si
za uSi: Bill Eid je h o d i nef obytejnl iid, protole neni Eidern
a pomhhd Eidovi. Do vdne, rozumiS, nebude na obchodt
Eidovtina firemni tabule, aie rvoje: Anton Bnko, krejbvskd
potieby, rozumLLls?"
VSichni ve m b t e n-ji
bubenika str)sEkem Piti, anebo
prostt stjtkem. Snad f je dobromyslny a upovidanf. NApadnf je leda M m bfifkem, podobnfm soudku. Vystrkuje
je poMd jakoby na obdiv, jako dbstojnf znak svdho uiadu,
kterdmu dai osobitd kouzlo. VSichni takt vtdi, f se maji na
co ttsit, kdylr jde st+k bubnovat. ,Divi se na v h b e c nou znimost.. ."
Pletist Ufedni oznlmeni by umtl k d f truhlik, aie udtlat
z uiedniho e k o n u vystoupeni pro v&ne mesiany i trhovce,
pro dtci i starce, ba i pro psy, kont a holuby, to u t je cosi,
co je blizko kumStu; co stoji za to, aby tlovtk nechai p r k i
a Sel si to poslechnout. Povinnost Se d l odbfi ledabyle, pro
s t j t k a d a k - a to takd vtdi vSichni - je bubnovini obiadem,
svlitetni pfilei!itosti ochotnika, kteQ si dai n h a h u nautit se
svd iiloze zparntti a dorvofit ji take vlastni obrazivosti.
Jen proto nechaii lidd jarmark jarmarkem a shlukli se kolem bubenika. Ai byli, kde byli, U perniklib, u Sevcb, hrntiW,
opouSttli jejich celtovd stanky, sptchaii na promenddu pod
obrovskou stavbu dfwtnd mohyly vyslechnout si hlseni.
Ten, kdo by si myslel, f bubnovat znameni tlouci hbltitkami do osli kfiZe. je na omylu. Zvuk bubnu md?e mit jako
S e p t vanku, jako Sevel listb, jako kapky iukajici na okno,
jako sykot po& nebo jako chrasttnl vttvl, aie takd jako
v o l h i na poplach. MSie bfi nein6 i dtotnd, aie musi byt
takovd - a to plati pro bubenika jako &on - aby piehluSilo
d e , CO zrovna pfehluSit mi. Neni snadnd piekonat jarmareb
ni r u h , n u k y tmbek, chrastitek, &ni koni, hejkhi husi,
h l q chlapc3 i Sttbot k n , sterd zvuky, z nichk je posldze jednotiivli trhovi vfava. A pak, pfetist a piedndst jsou dve vtci.
Pfednht znameni vcitit se nejenom do lejstra, aie takd do
uSi poslouchajickh. Z ~ d n yspis na svtte neni tak posvitnjr,
aby nemohl bfi okofentn posm6Skem. Proto lidd tak ridi
poslouchajf stqTka Pitiho. Jen on umi d i t i v a n i m slovfim
vhodnf t6n. Potahovat samohlbky jako vaiend nudle a hned
zas dokonfit zptvave pronesenou vttu iisetnim trhnutirn, ve
kcerdm je blink nahle pfetdendho fethu. Je tfeba umtt vyvolat respekt, aie souEasnt ho zfedit. Jen tak se z ufedniho
vystoupeni m h k stit iikon zpbsobujici dokonce veseli.
U t se shluklo dost lidi. Bubenik V brigadfrce s Uiltem
d o t i l hfilky do mtdtnych prstencb na kokndm fethu,
v p d d v w m gestern lejstro z m h t y slukbniho kabicku,
odkdlal si a z a a :
,Takovlto oufedniii zpriva d i v i se na vSeobecnou znimost vkchny majitele psb vlMci bernardfnovd mopslici chrti
nebo jakakoli jinl havtt' zaplati d o deseti dnb oufedni taxu
majitel psb jenf rozkaz neuposlechne budit potresth antouSek ho b a vyzvhi drittnou smytkou za krk zddpi do
rasova pytle vsoukh na obecnim mrchoviSti za jatkama na
obecni outraty prosim peknt utrati. Kulatd razitko, zakon
jako hrom. Konec ende nastr& bumbumbum..."
I kont se smali Auvmi zuby, i holubi vesele zatiepetali ktidly, i d n y seker na dievend mohyle oZily pfi drobndrn
vifeni bubnu, kteqm stQkk Piti ukontil hlgeni jemnt a ponbudivt, jako kdy2 vldnf ddtik splachuje d f i dne.
.W jako knh," pfiirotil k bubenlkovi Brtko, D e j f p h b u dobrdho dne."
Stqtek mivnul rukou. .Bejvavalo," fekl, ,kdysi, hochu.
dnes uZ ne, buben poputuje do muzea." Zvedl hlavu a u k h l
na elektri* sloup. .Radio budou zavddtt, rddiem budou lidi
Sdit. Poücej, Brtko, neutikej, haid. Za utnt mt nevemes?"
Lidd V hloutcich Zivt komentovali sl$end, rozchhli se
na vSechny strany, ba i bezzubd finka s ptarii hrudi a s o b
rovsk-fm batohem na zadech si vykratovala vesele. Brtko ji
doSiroka otevfel dvefe obchodu. J e n jdtte, jdtte, jd jsem
zde dorna.. ." Jarmaretni ndiada d d d chmury, rozpcyluje smutek. h n i t k y z vesnic mohou se probirat V trenkkh,
brofldch, knofluich a sponkach. potait Se dotykem jejich
lesku, lahodndho oku a mildho srdci, tfeba nekoupi ani za
Sestak. A kterdpak z nich by nezatouZila uplatnit svd slovo, vkus a rozmar? Smlouvaji o cent ostoZat. Radtji duSi
vymluvit n d se nechat napdit mazanfm obchodnikem.
Rozalie Lautmanod pfekypovaia tinorodosti, nic ji nebolelo, na nic si nest&vala V td chvili, kterd dittla b* tepdna
jako drahf kov, za tepla, jemnt a s umem, tinem i srdcem.
,Pro tebe, andtli, tu mdm cosi docela extra,' pfimlouvala
se mnohoslibnt k Zince. Oboti zvtdavd na odpovtd', vylitlo
nahoru, kdyZ se mdo sehnula, aby Smittrajici rukou vylovila
zpod pultu plochou krabici.
Brtko se vrdtil z ulice jako triurnfujici poddtistojnik. Postrkoval pfed sebou jako lapenou zajatkyni scvrkiou stafenu
s ptati hrudi, unavenou, n d aby pfem7Slela o zptisobech
odporu. Zinks si radtji jen myslela na svd a jednim ouSkem
snad i poslouchaia svdho k b d h o prtivodce: Snofliky budou a my uZ nebudeme.. . jen smele, tetitko, smtle.. . tolik
knoflikb mdme, Ze jimi hlavni ulici vydl42dime a jeStt i celou v d i familii i s vnouhty vyStafirujeme. Uatd si budete
pat, nebo ofidrskd je libo? Za mnou jdtte.. mfij rajdn je
de, du..."
To, co proklouzlo sitem Lautmanov4, mtl zachycit Brtko,
jeden druhdmu se do raj6nu nepletli.
.
,Extra knofliky! Leskld knofliky! Levnd knofliky!" vyvoldval Brtko za pultem hlasem rozkurhkndho trhovce. Bral
z regdu krabici za krabici, prstem odpotitaiva knofliky, cloukl
jednim o druh* ,Tohle neni kost, tohle je kov, pmsim, pravd
ocel, dufinko, sl$iS ten zvuk? Stokrdt tt pfdije.. ."
Pomdu, jako by zvedala bfemeno, otevirala R o d i e Lautmanovi krabici se Sdtky. Jen jedna k n a kupovala, ale pfiSlo
jich vic, pRhlikly, smlouvaly a zaplnily kdm. To bylo to
pmvd napttl, pfi kterdm se slova linou z tlovtka plynule
a pfesv6dtivt. CitiS, k prornlouvdl ke vSem a k t t poslouchaji.
Jeden Sdtek jako dmhf, krhnf, m t n t vySivanf, drahocennd zboiii,' vychvalovala Rozalie Lautmanovd svd skvoscy.
,Kdybyste si nohy uchodily, dnes fajnovtjsi zboiki nikde nenajdete. Wuste, hledejte a pak mnt pfijdte fia. Jdsi p d k ,
jB m4m tas...'
,Kolik chce za Sdtek?" zeptala se jedna teta druhd a dmhd
vykfikla: ,A cena, Rozalie, kolik chcd za Sdtek?"
,Kolik? Kolik?" pfidaly se dalrii hlasy.
,Tady je duty,' pokrabvala LautmanovA, ,ten tady citrdnov$ zde fidov, modq, q b e r lepSI n d V b a h , Sdtek jako
Sdtek, barva jako barva, ai je to sestra nebo teta, po tfech
korundch, ani o haldf mik.."
Posledni slova zanikla V hluku.
Brfle pti tolika pohybech se posunuly z k l a na nos. Jako by d e ani nebyl vysloven Protest proti cent, pfibliZila si
dfildite 1Qku k otim, ale bylo zcela zbycetnd hledat kaz na
tak vynikajich zboti. Jakost jedna A, jedna A sortiment,"
pfidala pfivaZkem slovo, kterd mohlo mit svdj jiznam. .Vite
CO, zkuste to jinde, jdtte, d y i vy se vritite, anebo potkejte,
podivejte se zblizka.. ." Brala Sdtek za Sdtkem a rozprostirala
je ve d u c h u , nechala je proniknout paprskem svttla a vy-
chutnivaia pfitom obdiv, k c e j vyvolaia. Neboi nejde o to,
aby se prodaio. Prodat neznameni vymtnit zbofl za penlze. Prodat znamend d o k h t sobt samkmu &rak mladosti,
obratnost IstivtjSiho. Prodat n a n a m e n i podvkst, prodat znameni ziskat a nebfi pfitom podveden. Klamac je hiich, aie
bfi kiamdn a nebrdnit se, nenl to hflch jeStt vttSl? J e d n a A
sortiment," zdbraznila RoAie svbj argument.
,,Ai je to Eert nebo d'ibel, sorgimen nesorgimen, po dvou
korunich budou, nebo ne, Rodie?" zaiitotila vfiskav6 tlusti
teta s batohem a prsty naznatila potec nabizenych korun.
nHohoh6," seSpulila R o d i e usta. Nemusela slySet a vtdtla, o t jde. Napfahla dlah proti utotnikbm a druhou rukou
si pfithla krabici se Sitky k sobt.
,Za tfi koruny IepSi koupiS U Rublna," Iekla druhi teta
a ostatni se pfidaiy souhlasnfmi poznimkami.
R o d i e se jen usmivaia a mtla pfitom skrEenk telo, jako by
zrovna sly3ela vesely vcip se smutnym koncem. Nedoslychala
vice n d vtera a pfedevtirem, aie nebylo t&k si domyslec,
o t jde. D o t k n a tako*m pohantnim, neboi zat jinkho lze
povahvat nabidnutou cenu, zaliala odkilzet zboLi.
I kolem B& se nakupil hloutek.
,Tmavk a vPdi knofliky bych chttla," zvolaia zakaznice.
Brrka j2 divno omrzela nespokojenosc kupujicich. Pofid
jen hledai, vyloLil z regalu na pult, co se vyloEit dalo. ,,VetSi,
vttSi," napodobil popuzent zakaznici, „na co vttSl? Do zemt
zahrabeS, pokropiS, poleje& tfeba ti povyrostou."
P o s l h pfece jen musel poiadat Rozalii o pomoc: „Hej,
panl iaucmanov&" zvolai s knoflikem vysoko zvednutjm,
,tmavd a jeStt vttSi chce teta, jsou d b e c k mdni?"
Nade dvefmi se rozavuEel zvonek. Dvt selky, rbklicl,
rozjafenk, ve svPtlych Sitclch na hlavt, jedna s koSem V ruce,
druhi s husou pod pdl, ob8 V SirokinsQch suknich, viitily
se d o k r h u , vnesly s sebou Sctbeta* hukoc trhu i svk bodrk
pozdravy.
,DejLphbu d o b j h o poledne."
,DejLphbu d o b j h o trhoviho Stbti."
,Bodeji c t d'ibel V p o d p d l drictnym koSttcem polechtal!" jetivt vflskla babka na odchodu. Ostacnl Llnky nadskakovaiy na bo$ch nohou a nadzvedivaiy si suknt a t k nahym
kolenbm. I Rozalie se chichotala podafenkmu vtipu. Brtko
t o t 2 chttl bfi uLitetny a rozhodl se pokropit skllpek. NidrZ vody se podobala optjskankmu plechovkmu klystjru.
Zespod si ho pfidrkl prstem a usmtrnil tak silu proudu,
ktej m vykresloval na podlaze l&ck osmitky. ,(5impak posloufime, hfebinkem d o krbnfch vlasb, anebo gumitkou
d o gaci?"
Ve vSeobecnkm vesell pfibrzdil Brcko kropenl a Lerrovnym
hlasem se ujal k n i k k .
,,Ani ne hfebinek, ani ne gumku, krajku bychom chttly,
kdyby se U v b nijaki ndla.. ."
.Jeje, krajky? Vagon krajek ti prodime, kilometry krajek."
Brtko vytahl cdktok z kapsy a Svihl jim do povttfl.
,Hele, tdkife, krajku by chttl na coule mtfit! Hej, Rod i e , " zvolaia k n a s husou V podpaZdl.
Lautmanovi s tvifi pfimitknutou na skio dvefl vyhledivala na veZi rafie hodin. Trho* ruch ji vyterpal a dvt
hodiny po poledni pociiovala uL hlad.
Z kropici ddobky, poloknk na Lidli U zdi, odkapival Zas
a m a i prsty pomalu a zadumant propouSct1 Brtko minci za
mincl do kart6novk kasitky na pultt. Pak jako by se nchopil,
zatal je srovnivat do sloupkb.
,To viS, synu, zlatj dbl co nenl, aie co uL potfebuje stad
knski?" fekia R o d i e iautmanovi.
Brtko zvedl hlavu.
,UsmaZim karfi61, brambory uvaHm. Md3 rdd vajitko na
tvrdo?"
Brtko potitajici trZbu p f w l .
„ViS CO," pokratovala Lautmanovd, ,mtkki, teply rohlik
od Brandla by se hodil, vid.. . dobq.. . uhuuu.. . uhuuuu."
Stafena rozkoSnicky pfivfela oti, zvedla nos, jako by zavttfiia vdni tersndho petiva, a houkala neodolatelnt jako
sova pfed phlnoci.
Brtko rozdtlil trLbu na drobnk a papirovd a zahoukal
smeSnt s o u b n t se stafenou. ,Uhuuu uhuuu.. ." Vypadai,
jako by s ni proLivd jeji tajemnd slasti.
,T& si pfedstav," dvitofila Evelina, kterd se tu objeviia
ndhle a nekkan8, ,pfedstav si tu podvodnici, Rhknu napdila.. . Byli jsme spolu na trhu, kohoutka kupovda, misto
padesdti korun vrdtila ji selka, no to je neslychank, misto
padesdti vrdtila ji jenom tfiet korun ze stovky.. ."
Mluvila tak znechuent, k Tono Brtko si V td chvili nemohl pfedstavit nic jinkho neil prdvt trh, mazanou chdupnici
s kohoutkem V ndruti a vfiskajici Rdknu, jak ji trhd ptdka z rukou a smlouvd o k&y haidf tak dlouho, aZ na to
sama doplati.
Evelina postfehla trZbu, udtlaia velkd oti a s pohledem na
mincich a bankovkdch pokrahvda jdtt svttlejSim t6nem.
,No CO fikdS, Tonitku, neni to sudnd, o tolik p e n k ji
Slohnout, aie daieko bdba neutek, to i kdyby mZl Markus
zalarmovat e l o u h n d d d r i i , vojhky i hasik, k&dho chlapa
jen trochu k s v h , to se divd3, co.. .!"
Jako kdyby to ani penize nebyly, aie smitka, kterd musi
zmizet ze stolu jdtt dliv, n d nepofddek zahlkdne d c n y
host, ntahla ruku, podloLila si otevfenou kabelu a jednim
hrdbnutim dlane shrnula penize s pultu. ,Pa, pa," dvitofila,
mdvla rukou a byla ze dveH.
,Hab! Hd6! Hrom do M poctivosti! Ty strako! Ty strako
strakatd!" J d t e stiie trochu ohromen divai se Brtko dvefrni
na ulici a zaslechl Sttkot psa. ,Esenc! Esenc!" Vrhl se ke
dvefim, otevfel je a prudce zavahai.
Brtko se divai ke kuchyni. V Bddndm pfipadt pkce nedopusti, aby vypadai jako zlodtj. Co kdyby Lautmanovou
napadlo se vrdtit, sdhnout do kasy a odskotit si pro sbl nebo
pro papriku. Zavfel za sebou obchod na klit a hybaj!
Vzai to nejkradi cestou. Pfebthl pfes ndmtsti na druhou
stranu. Pfed hospodou si tdmtf nhilim musel proklesiovat
cestu hloutkem povykujicich sedlakd V Sirdcich a soukennych u e c h kaihotdch. Obejit je nemohl, hned u chodniku
stdy kollskd potahy, vozy jako hradba V jednom Siku. Ruch
ze stavby mohyly zhstdvai za Brtkem. Vr&1 do lidi, chodci
se za nim otdkli. MLiknutim nahlddl do holitskk oficiny
a teprve U lkkbny zpomaiil. Nikoho nepozdravii, lidk ho
mijeli obtma smtry. Nasadil klus jako pfed cilem a zrovna
to se mu mohlo nevyplatit. Z fanikova dvorku se na ntj
vyfitil buldok. Hrozivt vycenil zuby a zavrkl. Brtko vlidn t a s trptlivosti zatai psa chldcholit a buldok s i e nerad,
aie p f e e jen ustoupil. Brtko vlitl do trafiky. V pruhovandm
,jankrlikuu vypadai jako uStvand zebra.
Trafikant obsluhovai myslivce. Smtrem k Brtkovi feM:
,Posad se, potkej, hned jsem hotov," a vtnovai se d d dkaznikovi.
Brtko zhstai stdt, delijak se totil, mnul si ruce, posunky
naznahvai svkmu pfiteli, 2e sptchaL
,To by bylo d e , myslim, Le vSe," h u k l myslivec s ttvercoq m vousem. Akdte, 2e je to nefaiSovand kost, dobrd, a co
myslite, jak dlouho mi vydrii?" Zvedl fajfku a prohlikl si
ji proti svttlu.
,Padi2e ddte na md slovo, poviddm, zrovna tento troubel
vySel z dilny nejlepuho dfmkak V kraji, pane. Tento a pak
tento," trafikant pfisunul na ~ u l dmhou
t
fajfku. ,Mfitu-li
vdm radit, pfimloudm se za tuhle dfmku. Neni dr&i, je
jenom dokondejSi V provedeni a elegantnejl ve vybaveni.
Zabaiime, prosim, nebo snad tuhle?"
,Dobri," kkl myslivec a poSkrabai se na brade. ,Myslim,
k z3staneme U tdhle, nebo ne, te* si vezmu tuhle."
„Nechte si poradir. Tuhle kupuji dichni myslivci, lesnici,
dfevafi, uhlifi.. ."
J o , pak ne, pak mi teda dejte tuhle!"
,Dobri, tuhle." Trafikant se da1 do potitdni: ,Dva, ttyti,
Sest paklitk3 tabaku, dvacet balitkd papirosek, tucet zdpalek
a dimka Bosna; k jo ..."
Brtko chodil nerv6znt Sem a tarn, myslivec si prohlitel
stfidavt jednu a pak druhou fajfku. Kladl si dimku do h t ,
Hmould m a i zuby, pfehazoval z jednoho koutku do dnihdho. Odplivl si a zas stfidal dimky.
,T& to bychom mtli," hutel jednoruh trafikant a naslinil
si hrot tu*.
,Osm a Sest ttrndct a devtt, Be ano, dvZ a dvt
osm, ttrnict, ehm.. . pakatel vSechno dohromady tficet osm
korun ttyficet haldfd. Zabalime, pane?"
,Vke W,j i bych si pfece n a l tuhle," fekl my~liveca B d o
zauptl: ,Gejzo!" Bylo to zbyretnd.
,Franc J o d , pane mtij, kvaitntjSf fajffitku nemtl, n d
je tahle, kterou jste zrovna koupil," fekl trafikant. ,,Mfikte
chtit j d t t vic?"
Konetnt se myslivec rozhodl.
,Prirnisima," zajhai trafikant, kd$ zakaznik odeSel a mohl konetnz zavfit dveie na klß. ,Kdybys nebyl pfiSel Sem,
Tono, pfishbdh, pfijdu jd za tebou. Tako* for, Tono, jsem
sedm let neslySe1. Ani ne f6r, hddanku ti ddm, brgku, kdyZ
uhodnes, hele, tato krabice doutnikii je tvoje, spokojen?"
."
,Gejzo! GejzuSko, jsi dobj tlovek, spolehli* soused..
,Kdybys nebyl spolehliq kamardde, ani bych necekl. Co
mysllS, Tono, kdo md V mtstt nejlesklejgi gardistickd holiny?"
,NejlesklejSi holiny?"
,Da£ se poddat?"
,Mohl bys rne pomoct, GejzuSko?!"
,Bodeji by ne, jen si to poslechni, je to pikantni..
Na sklo dveii zaiukai Esenc. Domihai se vstupu do trafiky
Po stopt n i e 1 svdho @M. Vyskakoval a ptedni tlapky mu
sjiZdtly po skle. Vpustili ho dovnitt
,Kde se tu bere?"
,Evelina, piedstav si tu neomaienost, pied chvili pfi3la za
mnou do k h k u . Pes si potkai na chodniku. Evelina shdbla
tdbu do tdtitky a SSSc," zbycek naznatil rukou.
.Chachachz Prima, Tono, primisima, aie ten mlij f6r je
lepSi, pikantntjgi, kde jsem pfestai? Nevrt, Esenc! Jo, u t vim.
Kolkoch, tvdj dobrodinec, tvdj hagr, kamardde, kdyZ u t se
dosyca nakradl a zbohatl, nal si do hlavy, Ze n d d d k y hvkdt, na kterd se narodil, a 2e ji pohladi po tvdfi. Prima, vid!
0 pdlnoci, to je velice zajimajr poslouchej dobfe, o pfilnoci vySel Kolkocw na zahradu, modlil Se, pohan, takto ruku
napMhl k obloze a Ze mu hloupd hvtrzda uvtfila, ruka mu
n t j a j m zAzratnim zpdsobem dorostla ai! k samotnd obloze.
No jen co se hvtrzdy dotkl, darebak, prsty se mu sevfely. Vzal
hvezd6 lesk, chudtra hvtrzda zhasla na klenbt nebeskd a od
toho tasu, povidd Se, md Markus Kolkoce holiny s leskem
jako bleskem, prima, via"
,Mahl bys mt, Gejzo, doHit?"
,Co? Jak to, zaloHit?"
Ntkdo zalommval klikou. Esenc zavrtel. K l e m p i h h tovar$ V ddiovce narafend na uSi byl nedotkaq. Jako kdyby
se ani n e d o b w do trafiky, aie do diskrdtni miscnosti. Hle-
."
dtl morousoviti! na dva sousedy pfed pulcem, jak se horlivi!
domlouvaji slovy a posunky o temsi velice dfiletitdm. Pak
se tov*
stai svtdkem, jak t r a f i t odpotital na Brtkovu
dlali bankovky a drobnd.
Ve dveiich se srazili s Brtkem.
,TyAtr tady mlte, nebo CO?" zahulakal mlady.
Bnko padil zptt k obchodu. Zrovna Bddovskl mu musela
zkfif it cestu. Zenskl zacracenl.
,Cop&, pane Brcko, kdy budou Stafle?"
,St&e?"
,Ne, mahagonojr nAbytek jsem si u v b objednala, vidce!
Co myslite, &Am snad tekat jeSet ~ f i roku,
l
n d mi spravite
pfitku?"
,NemAm tas, pani BaldovskQU Breko se chytil za bficho
a utfkal d d .
Jif piede dvefmi poznal, k V obchodi! vlldne klid a mir.
Kradmo vlofil do kartonovd krabice bankovky a mince.
Lidd postupni! zapliiov& nhi!sti. WuSentjSi hned poscfehli vfznam uddosti. Jejich oti, zvednutd vzhfiru k amplionu
na koSatdm kdtanu, civtly nedotkavi!, jako by s ntho meli
sestoupit hasiti s chocholy na pfilbAch, b a kbiiku a s velikfmi hracimi nbtroji.
,Takovl plechovd huba nahradi bubenika i kapelu," iekl
kdosi jizlivi! V maid skupince. ,T0 jsi tedy vedle, mlady pane," ohradil se strfc Piti. , U d bych to vidtl, aZ napadne
s n h . S n h aZ napadne po kolena, panetku, a bude ho tfeba
odklidit. Zmrznou d m drAty.. ." Zvedl hlavu k amplionu
a ovivai si krk sluitebnl brigadyrkou. ,Co fikaS ty, Danko?"
o t o t i se k bosdmu chlapci.
JA? Mni! se libi buben i tohle," u k h l chlapec na sloup,
,sie buben jejdj, buben se mi Iibi vic," dodai mazani!.
V amplionu zachrastilo. Pfi naasvtcendm zachkeni s mikrofonem vlitla do dteru slova docela nepfisluSnA. ,Do psi
dirky, rak bude to uf nebo nebude. Kde je cen idioc?! Haio!
MaSlitka! MaSlitka!" Ten nervozni chvac na pozadi pdivodn k h zvukfi, Selestu a tlumendho hovoru pfisobil zvlaScni!.
Pak ni!kdo zfejmt dychtiq zatai hAe, aZ se domy na nAmi!sti otfbaiy, jako onehdy hradby Jericha.
,Bratfi! JA citim vaS dech, vaSi touhu slySec naS hlas, naS
svobodnf hlas, hlas naSeho nAroda, hlas naSeho VUdce, hlas,
kterf voll do boje. Do boje, bratfi, do boje za jednocnou
kfesianskou Evropu!"
,Bratfi! Spolu s vAmi p r o f i v h e hiscorickd chvlle, kdy se
s d o skutkem, po k m toufili n d i otcovd, otcovd ndich otCL"Hlas fetnika ponufe klesl a vyznel jako ze zahrobi. ,,Ano,
po tem tou;iili naSi otcovd ..." , P t h se V&," pokrabval,
,kdo vydobyl tot0 v l t ~ t v l (Sim
? jinfm n d ndim nadSenim
si vysvetlit, k jsme se dnes seSli V pottu tdmei takovdm jako
p f procesi panenky Marie, n d i bohoroditky?"
Kluci rozdoddeni touhou vyniknout p Ted tak potetnym
obecenstvem pokratovali s vervou V cyklistickd ekvilibristice na pokraji n h e s t l . Na lavitkkh sedeli starci a nekteTi
obchodnici vySli pTed prah. Divali se do ulice jako pied zatatkem karnevalu, n d se s lampiony a s alegorickjrmi vozy
vydd pdvod na poui mhtem. Silnici p r o j i M i tfi k v d vozy, snad to byli valdSti cikini, a dva policajti, k d y z jednd
strany, je horlive a halasnl! popohAdi.
,,Ano, bratTi," ozvalo se opet z ampli6nu, ,mohyla vitZ%tvi, v jejimB stinu poslouchAte n d e projevy, tento naS
jehlanovj sloup ze d c n d h o jasanu, tento srneli pomnik,
vypinajici se k obloze, ponese na svdm vrcholu heslo dne,
heslo nAm d e m svatd. Za kratkou chvili, bratii, budete svedky historickjrch okadikii n t y k n l hesla nad m~sto,&muZ
provolAvdm: Na straZ! Na straZ!" Z amplihu se ozval flznf
pochod.
Vysoko nad zemi proti zfifov5ldmu pozadf podvekrnf
oblohy visely ze dfeva vycesand litery spoutand lany a viichni,
jak obraeli hlavy dmto smerem, mohli Cbt B 0 HA.
,No vidiS, a uf to tu m&" Tekl strfc Piti svdmu malemu
pdvodci, ,Boha do fetbb spoutali, na skiipec vycahuji ...
to se ddA? Po ttrnhailetd slufbe vyhodit tloveka na dldbu?
Neni to hfich?"
Buben& vdel do holibkd oficiny.
J A se na to nembfu divat," Tekl misto pozdravu.
,Copak? Copak?" vyzddal holit.
J s t e tady jak za mflikmi. NeslySite, CO se deje? Nevidite?
Pofdd jsem ti JoZinko, fikai: Tato potrhl-4 jehlanova Babyl6nie na n h e s t l nevgtl nic dobrdho. A uf je to tu. N e m h
pravdu, pane Kucharskf?" oto61 se k zakaznlkovi V kfesle
a ten p f i b l .
S t v k k Piti pak zatahl holite za SOS blldho plaStE kapdnek
ddverneji k sobe: ,Von0 se ti pfeci jen jindt mak& vid, jinAt
dejcha, kdyZ tady nemg svjho arizdtora. Hele, je to pravda,'
SuSkai, ,k chytil ..." Bubenik spustil 06 smerem k poklopci.
,Nun&" pohodil holit Josef Katz hlavou, ,ik z ucha mu
tete ..."
Kucharsv se zakuckal smlchem.
,NevyruSil jsem V&, pdnovd, ndhodou?" vyzvidai stvtek
Piti.
,Vabec ne, kdepaak," ujiSiovai Kucharsh. Jofinko mi
tady zrovna povldai o stardm Sojkovi.. .' Mrkl na holite.
Katz mrskai Stetcem Sem a tam a pohrAvai si s hebkou
mfdlovou penou. Pkmist'ovai ji z k l a Kucharskdho k dcylku
a zpet na ob6 strany, po cele kulatd ploSe hlavy. Perilive se
vyhfbai d l m . Imrich Kucharsh byl citliq, kdyL mu pena
zaiehla ucho. ,Znai jsi pfece stareho Sojku, ne?" opatil holit.
,Kdo 2nd stardho Sojku Ilp n d j P To nebyl tlovek, to
byl andd, and6lYup f takd s t v k k Piti.
,PfipouStlm, fe byl andel, aie hlavu mel zvlaStni, p o v i d h .
Posypanou krvenimi bolACky, takoqmi docela malinkacfmi, svi5iIlmi. droboulinQmi bolatky.. ." Holit je naznatil na
dlani. ,[email protected] se jako ty svatojhskd m d k y V srpnovd no-
.
CI...
Y
,To nevlm. ale [uze rAd papal. PienAramnE mu chutnalo
do poslednl chvlle. JdtE i na smrtelndm lofi si poroutel telecl
ruhdu na platetky nakdjenou." S t v c Piti rodiiil iista jako
pfi pohledu na chutnd sousto. ,,Prima tlovek.. ."
, V A jsem ho nejdflv trojkou, pak nulou, pak vyholil,
vymaslroval, vyglancoval hezky, on to mtl moc rdd. [email protected]
bylo po ldtt, starf Sojka mrl hlavitku, co v h m h povfdat,
jako z gipsu, jak z mramom hladounkou. I do rakve jsem
ho, chudaka, udElal, ai je mu z m t lehk&"
, D e j f p h b u dobrfho odpoledne."
Ajeje, dalSl soused do party. Copak, Brtko, nejdou Ueftlky, Ze chodlS po nddthdch? PoslyS, vameS si mt, nebo
n e v a m d za spoldnlka?" Bubenlk se zasmd vlastnlmu vtiPU,Piti bdii md tolik humoru, k by ho mohl i proddvat."
A
, CO m&? ty, Brtko?"
J a ' Ani nevlm ..."PoSkrdbal se na dtylku. , N e m h snad
pfijlt pozdtji?"
,,Aie ne, pane Brtko. kam byste sptchal?" m a h l holit.
,Posadte se U nL. Prolistujte si noviny ... Jo, abych o tech
ho1ohlav)sch dopovtdtl," pokrabval: ,Na stardho Kohna si
pamatujete?" Vrstvu mfdla s paice a ukazovaku prski do
[email protected] ,To v h tedy byl pedant, phovd. Jen co konvalinky na zahradt rozkvetly, pficupital si starj p h . Tap, iap,
iap, chodil pfece o holi. To jsem ani konvaiinky vidtt nemusel, jd vMtl, fe rozkvetly, kdyf pfiSel Kohn hlavu holit.
Chuddc, nakonec chytil takovou, ale takovou nehezkou tu...
nerv6zu. Zahl cukat hlavou. Takhle."
VSichni se dlvali na smsnd pohyby, kterfmi holit pfedvai
del Kohnovu nervbzu. Vesele se smdi a holit podal stqcovi
Pitimu bfitvu.
,Zkus, rdd bych t t videl pracovat s bfitvou na temeni ...
Anebo pfilof si ji ke krku a cukej takhle hlavou. No."
,Tohle a i radeji pfedvede Brtko, hihi." Podal mu nilL
Brtko vzai bfitvu do mky, pfibllfil si ji ke krku a vSichni
zmlkii.
,,Ani nwfS kdy a je z tebe vrah, dovtEe!" zahral holit
a s t q k Piti docela klidnfm hlasem d vyprdvtt:
,To jd jsem 2nd takovej podobnej pflpad. Pamatujete se
na kominickdho mistra, co bydlel za mlejnem? Mt1 tfi syny,
k jo, ten nejstdl Jani, copak z toho od maiiCka rostl hezkej
sytdc, tady se vyutil kominlkem. Zrovlnka do frajerky sv)sho
brichy se zamiloval. V nedtli, kdyZ mladej sptchal, feki mu:
,Hele, ja ti to chmfHtko v a m u , j6? U d t l h ti to tak, 2e tvd
stard se z toho zblbnl, tlovtk.' No a udtlal ho na vetnost.
Bfitva je jako operatnl nilf, phovd. .."
Kucharskdho hlava byla pedantnt vyholena. StrfEek Piti
ikkal, 2e ntkdo navdk na jeho vyprdvtnl o kominlkovi.
Odvraceli zraky jeden po druhdm. ,T& to abych uf radtji
Sel, vidte, phovd?"
,To uf je tolik hodin?" kkl Kucharsw s pfedstlranfm
pkkvapenlm.
,Nedtlejte si nhill, phove, nat ten cirkus," feki b u b e n k
,JA vlm vSechno ..."
,Dnes nenl d o b q vgechno vtdtt," feki Kucharsw a dtlal,
2e se pfpravuje na odchod.
,Mdte mZ plnf zuby ... Nejradtji byste me vidtl za dvef.
mi...
,,Ale Piti bd& prosfm tebe, jak milk3 takhle ..."
,Piti b i se Spatnt vyspal."
,,Ani jedno. ani dmhd," n e d l bubenlk mku. A b y bylo
jasno. Mne se nemuslte bat. Nemuslte. Nemuslte?" Zmtnil
pmdce t6n. jako by si uvtdomil svd mofnosti a rozhodl se
vyuflt jich. ,Mysllte, ite nwlm, o vdich bchrech? M h v L
V hrsti." A pak docela kiidnfm, trochu v)ssmeSnfm hlasem
pokrahval: ,,VSechno o v L vfm. U d h tebe, i tebe," ukhai
jako pii hie na kaZddho mlaSS. , U d h V& vSechny a budu
mft pai. g r e j d . Ne! Jd jsem to vSechno nechttl ... Jd jsem
U
pfifel, fe pomfifete i mnt. Ale kdepak! Vy pomahdte leda
Brtkovi, mysllte. Ze jenom vy jste chytfl? Anebo vlte CO?
JA.. ja V& pkce jen n e u d h . Jak bych takd moh. .. Maiicta,
phovd!" Pr&kl dvefmi.
J a k to tak pomruju, tak jsi n h , Brtko, docela prima
zavafil," ozvai se do ticha Kucharsw.
JA.. . jd jsem mu nic neprozradil ..."
A n i trdkantovi?"
Brtko sklopil zrak. ,Komu uf mSfu vtfit, kdyL ne sjrm
sousedfim?" zvolal trochu plattivt.
, T d j dluh U trdkanta jsem vyrovnai," fekl Kucharsb
vtcnt. Jiti je ndkodnf, toho se bdt nemuslme.. . Chtel jsem
ti flct, f e podpom ve spolku ti odhlasovaii. Ale nemysli si,
jednoduche to nebylo. Tady pan Katz a tajemnlk Blau meli
CO delat, aby pfesvedEili Eleny dobrotinndho spolku. Ai to
ti radeji feknou sami."
Brtko firoce rozevfel oEi. Za plen tou, V zadnl &ti mlstnosti, se mihla silueta drobnd postavy kohosi s kloboukem
na hlave.
,Snad se nemuslm panu Brtkovi pfedstavovat," fekl drobnf dovlikk s bllfm plnovousem a mnul si mce.
,Tiskaf Blau," hlesl Brtko.
HoliE s metlitku V podpakii ototil kllt V h k u .
,Pfifel jsem jen proto, abych V& jmenem spolku ujistil.
pane Brtko, o n d l dobrd d i vyjlt vstflc vdim pohdavkfim,
pokud nepfesahnou mim ndich skromnfch mofnostl.. ."
,Pan Brtko je dobjr Elovtk," zasahl holiE.
,Podpora v h byla odhlasovha, pane Brtko," pokrabvai
tajemnlk. , W t e n h . my vtfime v h , neboi Bilh tak chttl
a uEinil V& prostfednlkem LautmanEina dobrodinl. NeubliZujte jl, prosim.. ."
,Kdepak, proE by jl mel Brtko ubliihvat," ujai se slova
holiE. J e to pfesnt tak, jak jsem to ve spolku fekl: N d e SOUverkyne a vdova, mild panl RoAie Lautmanovd, kterd bylo
d o p f h o V beziihonndm fivott svdm dosahnout iictyhodndho
vtku sedmdesdti osmi let, ndla pflzefi V oElch Hospodina
jenf jf umofnil chytit nejspravedlivejflho aridtora na zemb
kouli. Aridtora, ktejr jl bude nejen pomocnlkem V kvelbu,
aie i hasi&m, kdyby se tam nedejbfih inelzidr pfevrhl a k r h
vzplanul plamenem. Zadarmo vfak, phove, ani kufe nehrabe. Do dneSnlho dne se mildmu phbltkovi nepodafilo
takovdho aridtora vymustrovat, aby se uspokojil jenom s honorem, a V tom to phve v k l , phovd ..."
,Nenl tfeba veci zlehbvat, kdyL jinfm je t&ko na srdci,"
zasdhl tajemnlk s bllfm plnovousem.
Stdena se spokojent usmlvaia Nebylo takd si pfedstavit,
k jejl nibytek poslouZi jako no*, a kdo ho 2nd dflv, bude
mit co dElat, aby rozanai, k je to nibytek tkmef piil Stole-
Pani R o d i e LautmanovA. jiZ z pflznE Hospodinovy bylo dop f h o pokhnaneho veku sedmdeshi let a d c n d h o dobrodini hluchoty, coZ jl pomohlo zachovat si do poslednlho dne
nitlm neposkvmEne pkdstavy o milfch a hodnjrch lidech na
.
a p o s l h i projevila ddvErnou vdenost
tomto ~ e t e pocltila
vdti svdmu pomocnlkovi. kdyZ se vdtil z nakupu a feki:
&asu ted m h e dost ... U d e l h e nejdflv pokojo9 nibytek a pak se pustlme do regalb V kvelbu. Vkiyi je to hanba,
jak ty Stel* vypadajl ..."
Vdbec ho nemusela slySet a cltila jeho laskavost. Odevzdai
ji nakupnl tdku s bramborami a ona fekla.
,Uvdim nEco, na &m si neboZtlk Heinrich velice p o c h t ndvai. MaS take riid bramborove lokie?"
,Lokie, loloRie," usmlvai se Brtko, ,jakpak bych nemtl rid
loRk."
,Bramborovd thto se nesml udelat pflliS tenkd, aie ani
ne pfdiS silnt. NejdfilditEjSl ovSem je dobre sadlo. M h
ve spike trochu huslho jdte z pfedlofiska Mhn ti namazat
chleba?" Stafena se uZ necltila tak opuStEna a truhldf po delfl
dobe ndel U nl iitulek, pokoj od lidl. ktefl ho pfemlouvaii
k dost mal0 pochopitelnfm Einfim. OpEt dEld svd femeslo,
tfeba zpbobem trochu navyklfm.
Nejdflv dai do poI<rdku stojhek pod elipsovidm zrcadlem, pak teprve rozebral poste1 s ti ternfmi ozddbkam i po
obou strand&. Rozlofil si pilnlky, hobllky, V hrnci na kamnech V kuchyni se ohflvai kiih.
tl starf. S uznhlm pfehllkla terstvE napoliturovanjr notnl
stolek a detinsky popostrkovala ukazovak k nitEru, kterj
se bljrskal a von61 novotou. Jsi Sikovnf," fekla a pohladila
mu j&a, jak tarn kle&l m a i naiadlm. Pak Sla do obchodu
a k polednlmu se daia do vafenl.
Vypadai W&, kdyZ V bfle Skrobene AtEfe a V Sdtku
vroubenem zoubkovitou krajkou nahledla do pokoje. Kolem jejiho pomocnlka se shluklo vdetne obecenstvo, [email protected]
Danko, Kucharsbch Edika i Brtktiv Esenc. Do otevfenfch
dvefl pokoje prohlhila R o d i e : ,Za hodinu bude obEd." Odcupitala a d p t t l byla zpitky. ,Protpak si, detitky. nepustlte
gramofon?" Utfela prach se starom6dnlho pflstroje. PfiloZila
hlavu ke gramofonu s obrovsbm uchem. chvlli naslouchaia
a pak kkla s pondechem: ,Tut0 plsefi mel neboZtlk Heinrich nejradtji ..."
Pak stda U plotny, pfes pootevfene dvefe vnikaia do kuchynt hudba a odtud do pokoje d n e obEda R o d i e zvedia
poklitku a do bublajfcl vody h h l a vidlitkou hrudky t h t a
na prkdnku; notky se vSelijak totily a vrtely na vaflcl hladinE a bylo to jakoby do taktu Zive a mile jiddiS noty, kterou
tiSe prozpihovaia
Dlvka s copy na plcce
tumba tumba tumbaia
Sije blljr Sar
Jak se nepotESit z tak s v a l melodie? Z pfltulnd a ponnaSejlcl hudby? Z veseldho trylkovhl tdkifskd plSiaieEky, ktera
ponbuzuje nohy do tance a tdo do pohybd a nenechdvi na
pokoji ani ttvernoke. Esenc V pfljemndm neklidu vrtl ocaSem, s k i b i hlavu sem a tarn, jako by vychutndvai hezkou
plsnitku. i zapandtkuje a poskakuje na zadnich nohou.
Lautmanovd vypadk jako by si neumela poradit. Vzala si
na pomoc prsty a potitaia, kolik tdiM bude porfebovat na
blle prostfenf std.
Leccos jdte musel Brtko vysvEtlit hoilkovi, kterj se k nemupfi30ural blit. ,Spiritus. to je to nejd8ldittjSI. Statl kapka
lihu a vyberd olej z politury. Jinak by zmizel lesk. M nakonec pfijde iekzk."
,Selak? Co je to Selak?"
,Selak, synku, je z ptatlho hovlnka," vysv8tlil Brtko a polotil hoflcl cigaretu na plechovou pikslitku. ,Sbiraji ho tarn
aZ nekde V Africe, na vttvich."
Opet znela veseld pisnitka V domt. Sedtli za stolem. Brtko
znovu poudai o polhku, pochutndval si na ni a maitlm
dopovidal sv5ij pfibrh.
, N d d l na tom, jak je tlovtk oblekn ... Tomu p h o v i
V tom z h k u jsem zrovna dodddvai std. Najednou vlitne
do pokoje elegh. Motflek z hedvabu, briliantovd brot, napomddovanf, na sto hond pdchne, tlovek by fekl lepii p h ,
ik ano, a mCli jste ho slyiet.. ." A jak to vypravoval, vypadai
tak blaZen8, 2e Lautmanovd neodolala a n a v h i a na jeho
slova:
,Zrovna, aie zrovna tak si na fazolovd poldvce pochutndvai i nebottlk Heinrich. Kdy5 byly notky akordt, ani ne
moc mEkkd, ani ne moc tvrdt?, flkaiva Heinrich: tvd notky,
Rozalie, maji chui many. Ne. Heinrich, jsou jen takovd jako
ddycky. Vtip je V tom, Ze jsi pohidne vyhladovE1. Ne, ne,
b r b i l Se. Tvd fazole jsou jako mandle ... Ale Heinrich, co
te nem$ d y i mandle jsou hofkd ... Chutnd jsou. R o d i e ,
chutnt? pfed&im, a to je tvoje zhluha ..." Stafena se nato-
lik d i l a do npominky, t e tdmrf zapomntla na svd hosty
i na obCd.
,Co bylo s tim p h e m , jak chytil toho blkho motflka?"
zeptal se Danko.
,Nejdfiv mi fekni ty, co fikd tvfij tbta," vymahal Brtko.
,Milj tbta? Tdta fikk mich sedm dcer je jako sedm mitnfch perel a milj jedinf syn je vykuk." Danko zvedl prst
a napodobil otcilv hlas: ,Ten se ve svttt natrati.'
Brtko se s chuti zasmd. I stafena se s m d a
A
, jdte mi fekni, jak se jmenuje V c h sedm sester?"
,To feknu jd, to feknu jd," zvolda ErZika a spustila recitativnt: Cipra, Perla, Rivka, Maika, Sba, Lea, Judka a pak
obe dEti poskakovaiy kolem stolu a opakovaiy jmtna jako
fikanku. VSechno mohlo h a k y skontit, nebft Esencovy nedotkavosti. Povyskotil a pfednl tlapkou strhl z kraje plotny
porcelhovou misu s lokerni
Brtko potkai souseda na ulici. Bylo to dost navykld, kovaT
Baiko obykjnl! nevychbl v e k r z domu, nanejjrS si posedl!l
na lavici pted chaiupou.
,Do Senku, do Senku?" tekl Brtko.
,Nevim. Jdtl! nevim," odpovl!dl!l soused a trhl nerv6znE
knirem. JA. .. si na ni! posvitim! Ksindl, povidam. Lumpovd
jsou to! - Ne,' ztiSil hlas, .opravdu nevlm, kam pdjdu dflv,
aie tak to n e n e c h h . Zaarmuju kapelu!"
,Cop& se staio. sousede?"
,Staio. Staio. JdtE ne docela, aie m d k se stAt leccos. Zrovna pfed chvlll byl U mne ten.. . Peter Carnf. ,Vy jste ten
dirigent od hasitd?' Jako kdyby mne nanal, holomek. JA,
p o v i d h , ptaS se zrovna, jako kdybys pfijel z Palik. JA bych
ho nekarn kop, takovej nafoukanec.. ."
,Kdepak, Carnf, toho jd z n h , to byl nafoukanec odjaktiva" S tim troubou mEl Brtko opravdu nehakd vystoupenl.
Copak kdo mohl za to, 3.e Esenc se odendai V n e s t t h n d m
okamtiku milostnfm rozkoSim s EliaSovic Eubkou? Tmhlif o n i k m nevl!dl!l, netuSil, co se strhlo na chodnlku pfed
obchodem. Kdy2 Brtka zalarmovaii, netvaTil se zrovna zoufaie. Prot zatrhnout votlSkdm tyto radosti? Maji snad psi
rozum? Brtko se nevhodnfm zpdsobem roz2ilil. Projevil svd
minEni pted lidmi. sliluklfmi kolem dvou vyjevenfch zvitat,
jednoho bildho a jednoho krneho votiSka, zrovna kdyir se
ptistilenl. zvihta Se vSl urputnosti sndila dostat Se od sebe.
Tu zasahl Carni Peter V gardistickd uniform6 a holinAch.
Tloukl Esence p b t i pfimo do kostrfe. ,Nech ho na pokoji.
s j r h o psa mdEu trestat jenom A
j a ne cizi," vmisil se Brtko
do veci a to neml!l. Rozlitil s j r m postojem mravnl! rozhofk n d h o Einitele. ,Ty mrcho, ty behno, a to ti neni hanba
tady pted Mohylou v i t ~ t v ai jdtl! se Eidovskou Eubkou,"
hai a tlouki zvite. Nekdo se ozvai: ,Ta Eubka jiE dAvno neni
EliaSovic, pekal ji musel odvdst." ,BurSik si ji odkoupil," tekl
jinf hlas. Carnf Peter mini1 jinak: ,Byla, pdvodem je od Eid a " Proti tomuro argumentu jiE nikdo nic nenamitai. Bylo
to V okamfiku, kdy psi bolestnl! zakvileli a s ulevou shledali, ik jsou svobodni. J o , Carnfho Petra A
j z n h m666c
dobte," tekl Brtko kovaTi.
,PtiSel a povidk nesu v h rozkaz z velitelstvi. V sobotu, pane Baiko, V osm hodin nastoupi kapela V plnd parAdl!
na nhEsti. JaTku, copak bude V sobotu na promenidl!? Karnevai?"
Brtko se usmd. Ted uE vidl!l, Ee tat0 vl!c se ho nedotfk8
,To je Il&j divnf," fekl, ,a jA jsem si myslil, bdhvico se asi
pfihodilo. ik se tak mraEiS, sousede ..."
,No pofkej, po&ej, jeStl! nic neviS a uE povidaS. Jd ... jd ti
to teda feknu, tteba jsi tim aridtorem, A
j ti to teda povim,
kdyir jsi mnl! padl do r h y , aie nejdfiv tekni ty mnl!, copak
maS V t i tdce? Co?"
A l e &, maiiEkosti, totit nlkup, dmbndstky, ani za fet
to nestoji ..." Brtko posouvai koknou t d k u dozadu. Bylo to
zbytefnd, kovai ji popadl za cip a zattbl.
,,Zelanf vokurky tam maS, vid? Nelti! JA vim. ik tam
maS naTadi."
,Snad se to nesmi nebo CO? Co je na tom. m h naTadi
a basta!"
,,JA totiE vim i jinSi vl!ci. JA vim, Ee jsi se V noci vloupai
do s j r dilny a kradi jsi vercajk.. . Je to tak?"
, S q veci jsem si vzal."
,,Aie na co, holoubku, t i byl vercajk? Kampak jsi se vloupai? No?" Mohutnf kovg naklonil ucho k Brtkoqm b t b m .
Brtko schvdne, jako k z toho nedeld tajnost, kki hlasite:
&i za fet to nestojl, spravovai jsem V kvelbu Stelge ..."
,Dbvera za dbveru," iekl kovai, ,ja ti to teda feknu taky,
von0 se to tkne i tebe, t$ cvf Bidovky. Ale pamatuj si, ne
abys to v y k e d . Zidi dostanou obsllky, majl je odvht na
p r h . VSechny p q do jednoho. P r o d d v h , jak jsem koupil.
N e abys mne chytai za slovo nekde pfed soudem!"
,A j d t e ditejl ti grhlovd," pokrahvai kovg, netuSe, Be
vyrazil z Brtka dech, ,aby moje," iukl se hrde do hrudi, ,aby
mqie kapela vyhrdvaia pfi tom na promenddL Fuj!' Odplivl
si. ,Pamatuj si," pohrozil prstem, „jd jsem ti nic neiek ...
Heleme Se, tys to uB vedel, vid? Vsadlm Se, Be jo, jd to
p o z n h podle toho, jak mlElS. N o jo, vBdyi ty m&? pfece
sV)i zvtdy, Svagra Kolkockdho na nejvySSlm mlst E... Moh
bys mne flct, pro2 v y h h l Bidy z mbta? Komu pfekaejl?
Tobt snad, ty kfesiane arijskej?! Sbohem!" Nechai Brtka na
chodnlku.
R o d i e Lautmanovd si ototila fotel k oknu. O b r o v s h
dar$ fotel, ve ktertm se docela ztratila Tady se jl odjakBiva
pfljemne sedtlo. Kupodivu, slunltko jl vSbec nevadilo. Nejednou ji sousedka varovala: ,U% byste, panl Lautmanovd,
nemtla vyseddvat na slunci." ,Pro2 pak ne, panl sousedko?
Mn8 slunltko neubllB1. Jd m h se slunitkem smlouvu ..."
Ted polohlasne dodala: ,Paprsky jsou blahoddrnd, rozpouStEjL rosol V kloubech. .."
Hodiny na veZi ukazovaly jedendctou. Holubi kroufili
kolem zvonice, na silnici pfed k r h e m rachotily vozy obema
smtry: Brtko zahlddl IistonoSe. Mihl se na chodnlku, ani se
nepodlval smerem k obchodu. Wci pfece jen nemusl byt tak
sloBitt, jak to mnohdy Uovek cltl. R h o feki Brtko stafene, ik
ndbytek dodelh pflStl tfden. Zbytek s q c h nhtrojb sdiovai
zatlm pod poste1 V pokoji. Ted ho napadlo. jestli by je pfece
jen nemel n l t radeji domS. Po Spitkdch veSel do svetnice.
Stafenu nevidel, aie bylo ji slySet, jak oddychuje.
J s i tady, synu?"
Brtko se otfhl. Vstai ze zeme.
,Wdela jsem, Be pfijdd, Be mi mA.3 CO flct. Kdypak me
povlS podiybnosti o LiluSce? Tak LiluSka mela trojutka
BoBltku, ta dlvka rozmarni, protpak se nikdy neukae?"
Nadzvedla se pomocl loktb, postfehla, ik mluvl do prhdna a opet se uvelebila
Brtko V nahldm odhodlhl vyrazil z kudiyne a vypadai,
jako by chtel zaiitotit na fotel zepfedu. ,Pani Lautmanovd!"
zvolal.
,Copak? Copak?" Zahlddla ho, Be se neco deje.
,RoznaSejl obsllky BidSm. To je velice zlt, panl Lautmanov& Velice zlt!"
.T& zle nikdy nenl, aby nemohlo bft hitf. Pamatuj siaU
maiinko pfimhoufila OSa zvedla ukazovak, ,od u d n d Beny
n e m b w kkat, aby padla na kolena, od udnd, ani od svd,
aby se pokofila"
,To teda ne," hlesl Brtko.
Byla to nevSednl podlvand i pro holuby. Sedeli na flmse V&, pfipraveni vzldtnout jeSte q S nebo odletet docela,
kdyby se takovd nutnost u k a a Dole na n h e s t l panovai
nezvykif rudi. Pflpravy na dveretnd prdce kolem Mohyly
v l t h t v l byly V plndm proudu. Nedaieko stdy vozy, pfipravend odvht haraburdl ldenl. Cely prostor kolem se musel
vyprhdnit. Zvedavci se stahli aZ na diodnlk. Dva policajti
byli neiiprosnf. V oknt Mbtskdho domu jako na velitelskem
stanoviSti bylo vidift Markuse Kolkock6ho. Petra Carneho
i redaktora MaSli&u, jak pozorujf teren. na kterdm CO nevidZt se svede rozhodnh b i m VSechno nasvifdtovalo tomu, f e
odtud vyjde povel k explozi, Stavba ldeni byla projektovha
tak, Ze se dala odstranit nekolika &ahy.
,Pozor, pozor!" ozvaio se z ampli6nu. ,Proslme obecenstvo. aby se ve vlastnfm d j m u co modno nejvlce distancovdo
od mohyly!"
T? apel nhledoval tfikrht za sebou a pak uZ s obrovsem
rachotem se vdila prkna z vfSin na zem. Zvedl se kouf.
Nebyt toho, mohl se obelisk vltEzstvi zaskvit V plndm lesku.
A znovu ten pfiSerny rachot. M se zemt otfhala.
,Co se tam dtje? Hfmi snad?" zeptaia se stafena. Podfimovala si V koutt k r h u a ntco ji nbudilo. ,Zddo se mi
o Imrichovi. Celou noc takto Mo. SlySels bouiku V noci?"
Brtko zaujatt pozoroval n h e s t i .
,Zddo se mi, fe je U zubafe ... M t uf zuby neboleji ...
Pfed pbl rokem zapomnZl tady de3tnik... Pofhd mu f i k h :
mA.3 tady deltnik.. . J d t t si ho nevzal.. . Je dnes stfeda nebo
ttvrtek?... Takove Sero. Kolik je hodin?"
Brtko std poiAd U dvefi.
,To si pamatuju," pokratovaia stafena V samomluvif. ,,jednou mtl takhle o v b o u tv;ii. h k d a jsem mu, nejlepSI na
vyplachovini je hefminek ... Okostia, zuby, chudii. Tady
bylo takod Sero. Kolik je hodin?"
,Mt1 d d sviftlo. Svetlo a ostrj nil5, to bylo jeho. Jen si
to spotftejte. pane Brtko. Ctyficet let jsem ho holil a stfihai.
Ctyfi desitky rokil.. . plnh stodola vlasil... Kdepak, jedna
stodola, deset, sto stodol vlasil.. ."
Holit Katz. mfllenkami nepfitomen, bral do rukou stroje*,
nilWy, IahviEky a s cinkotem pfesouvd vifci sem a tam,
mfsto aby je uklhdai do otevfendho papundekloveho kufm.
V krnem klobouku a ve svrchnlku po zem vypadd V Serem
odrazu holihkdho zrcadla jako krnoknänik.
,Po celf den jen hofekovaia ..." fekl Brtko, ,%e ppri se citi
nesvh a V noci %e byla boufka ..."
,Pane Brtko, nitemu V fivott nerozumim, aie jedno vim
jistt: tam, kde vrchnost ublifuje poctivjrm lidem, tarn je
h e n . Tam dfiv nebo pozdZji pfijde na fadu k d f , ba i ti, CO
takove zakony vympleji. Zatnou se m a i sebou sdirat. Jako
ryby. Dravh ryba slabSi rybu. MalA ryba jeStt menSi. Uf je
to tak... Imrich Kucharskj jif Shbesovou rybu Lautmanove
nepfinese. Konec r y b h . - Kucharskeho strtili do Satlavy."
Brtko vyskotil ze didle.
J A jsem si to nevymyslel," fekl holit.
,Vy, pane Katz, odchdzite taky?"
JeStt mi, pane Brtko, povkte, Ze jedu na vjrlet. Nevidtl jste nahodou hlidky kolem mbta? Patrolovat ozbrojene
Hlinkovy gardisty V ulicich? Nevite nahodou o kulometech
rozestavifnych kolem humen jako pfi obleiteni? Uf jenom
k k h , pane Brtko. kdy mi poradite vytvofit se starou Lautmankou batali6n a Sturmovat proti gardistilm holfma rukam a Pfidhte se taky, pane Brtko?"
JA... uf muslm jlt. pane Katz ... jen jsem si myslel, jak
jste Hkai i s vdlm tajemnlkem, abych si to tady od vaSeho
spolku vZdy to... vyzvedl penlze ... jednou V qdnu. JA ud
budu muset. Sphembohem, pane Katz."
Sbohem, pane Brtko. Dobrotivjr p h b i t e k v h jistZ poSle
mratna dobqkh zakaznfkil na knofllky a krajky a hodnt
bohatfch vfdiflkb, aby v h to vSechno h a k y vynahradil.
Pozor na hlavu!' zvolai nahle. Kufr se s piiSernfm finkotem
ziltil se fidle. Bylo to V okamfiku, kdyf se Brtko octl pfed
naptd s t h n o u roletou.
Anit ho kdo uvidel, vniki Brtko pfimo do bytu Kucharskdho.
J s i tady sama?" vybafl na EiZiku. Pfikjvla hlavou.
Brtko se rozhlddl. Nic zde naSstaio na svkm mlste. Na
podlaze Mely Supliky, r o z h k n d papfry, pefiny, koberec byl
ototen na ruby, s k H d odsunute, vAza pfevrknd Pohled na
pokoj byl hiostnf.
,Zrovna tady byl pan Gejza." fekia EiZika
,Tr&kant?" Brtko dosedl na tidli uprostfed r o z h k n f c h
vrci.
,ReM mi: PSjdd se mnou, Ediiko. A jd jsem mu fekla:
Dobfe, pSjdu s v h i , pane Gejza. A on feki: ViS co, jd jdte
pfijdu. Vrdtim se za chvili."
,Kvali temu?"
,,JA nevim. Pak pfiSel Danko. Danko flkai: B n o r h o PSjdem na bodvky. Vekr pak... hele, podlvej se, co m h ...
Vite, co mel? Pfedstavte si, tak strdne v e l i h kilt jako svaq
Petr k nebeshm vratfim. k k d : je to klit od vkenl. OSVObodlme dedu. A pan Gejza jerite fikai: Vzali ho pfimo od
kuletnlku. Ulitnlci!"
,Na mne se nevyptdvdi?"
,Byli tady ttyfi. Pfed hodinou oddli. Ten jeden mi udelai
takhle, a jak prudce ..." Holtitka naznatila odstrkni. ,Podlvejte se, pane Brtko!"
Zvedla sukni a ukazala odfeninu na kolenr.
, K d i k m u pfiSli?"
J A nevim. Snad kvSli tem obrazam.. ."
,ObrazSm? Sebraii nej*?"
J m o , tarn, jak jsou trojtAtka tety LiluSky. Ten se ji moc
Iibil. U v b u t taky byli, pane Brtko?"
,U mne, prot? C o by U mne dElali?"
J d nevim. To, co tady, ne?"
Blesky o d i l y hfebeny kopcS, horizont i ulici. Blikave,
jako kdyt se za sebou zapne a hned vypne zdroj svetla Li10. O d n h h t i bylo slySet vzdalujici se kroky patrol a tady,
blizko kostela, se ozjvaia docela nepravidelnd hrachtavd chfize. Brtko si vyhrnul limec a vtahl hlavu m a i ramena Jeho
kroky prozrazovaiy nerozhodnou uvahu: stojl vfibec zato jlt
tlm smerem a ne tfeba opatnfm? Zaburdcel hrom. To, co
nbledovalo, nebyla d e blesku. Brtko nepostfehl, 2e na samdm vrcholu jit dostavenkho dfevendho jehlanu na n h e s t l
zablikai do tmy osvetlenf ndpis z vytesanfch liter. ZkouSeli novk d i z e n l , jak se osvedti za tmy. Brtko Sel poddl zdi,
a kdyL vchdzel do dvorku, zaslechl EsencSv Strkot. V tdmte
okamtiku rolsvitili a hned opet zhasli ndpis na dfevendm
jehlanu vysoko nad n h e s t i m :
Za b o h a f i v o t
- za
ndrod s l o b o d u .
,Pro kristapha!" Evelina sprbkia ruce, J a k to vypada?"
Bkkla vstflc svkmu muti. J e n abys nenastydl," fekla ,Podlvej se, co jsem t i pfipravilau Ukazala na svdtetne prostfenl
stPi1. Odbehla a vrdtila se se suchfm prddlem a n e d h i m
oblekem. ,Musime si pospiSit,' fekia, ,aby n b dlouho nekkaii."
Jeji srdetnost ochabovala, jak tak pozorovaia Brtkovu
.
zkormoucenou ndadu. Zasedl k polkvce.
J e dost slanA?" zeptaia se.
Ukousl krajlc chleba a pfitakai.
,Tolik se tWm," fekia, ,ani ti to vypo.vedct nemfitu."
,Pro15 ses tak vyparddila?" zeptai se nepfltomne.
Evelha se zarazila Nekkand otazka napovtdela, e!i by
ze sllbend nAvSt&y U Markusb, kde bude velika spoletnost,
mohlo sejlt. Bylo by vSak p f e d b n d delat neut8end dvZry.
Usmala Se: ,Zapomdls, Tonltku, Ze jsme na dnekk ohkSeni na vizitu? Cestou kouplme dve lahvitky a nejakou tu
delikatesu.. . Umyla jsem nadobl, uklidila Podlvej se. tady
mA.4 nedelni oblek, i kalhoty jsem ti @ehlila ..."
,O k m povldaS?"
,Ztratil jsi pamei?" zvolala podri2dene. „Vkiyi jsi flkai,
Ze pfinesd velikou tdbu ... B o k , prot se na me dlvA.4 tak
vyjevene?"
,Ne& me na pokoji!"
,,Aie Tonltku!" Pokusila se jeSc5 jednou. Vzala ho kolem
krku. ,ProE jsi tak nabruiknf? Radujme se! Veselme se! JA se
tolik tgila ... NechutnA ti snad pollvtitka?"
.NemAm hlad!" odstrtil prudce tallf i Zenu. Evellna si
dupla
.Naval prachy! P o v l d h , dej mi penlze!"
Ja& penlze?"
,Tdbu. Copak uZ si nepamatujd? VZdyi jsi ilkal. Ze dnes
pfinesd velikou titbu. Ze se od Zidovky k o n e t d dovlS.
kde mA schovhy poklady. Sperky. Drahokamy. Kam jsi dal
penlze? Penlze! Penlze!" ,NedA.4 mi? D o b d Poradlm si jinak!"
DlvA se na ni zaryte, jak se n t e k e citl jejl bamocnost.
J d t e ji p o d r m i l pfedstlranfm klidem: .Zbstand... JA vlm,
Ze tady z k t a n d . Z n h te. Pokolikdtd vyhroiujd, a p o f a
j's i t ady!"
,,Abys teda vedel, abys videl ..." otinek byl prudSi, ne2
mohl tekat. ,Kdlu na tvbj prsten! Mohu mit jinf. Tu mA.4,
abys vefil! Zakni se!" Vzteky shodila i nhdnice. ,Tretky,
dary. j e m i jsi rne obiiastnil. Ted' uf veflS?" Z a d a dupat.
,Pfestaii!"
,Pfestanu. aZ budu chtit. Dnes nepfestanu! O n a mA zlato!
Drahokamy! Kde jsou? Kde jsou Zidovtiny Sperky? Mluv!"
,DrZ hubu!"
,,VZdyi je zltra odvaou!"
,Mit!" domcoval jl ramenem.
,On me chce zablt! Liditky! Chachacha..." Do hysterickdho smichu vnikly kvllivd tdny housll ze sousedstvl.
,MarS!" Prudce ji odstrtil.
Skobrtla a hned zas zdivoikle vyskotila: ,Tady mne maS.
To mne radSi zab!"
OpEt s nl zalomcoval.
,SlySlte, sousedi? Miij drahouSek se zbldznil. Zidovce nechal Sperky a mne chce zablt. O n nevefi, Ze je zltra: odvaou,"
kfitela mu zlostne do oCl.
Svalil ji na poste1 a tloukl hlava-nehlava
,Bij me! ... JeStZ ... vlc! TluC!"
Postfehla, L ztrhcl &du nad sebou, uchopila mu ruku,
pfitiskla k ni rty a nlykavE se rozplakala
Odstrtil ji. Zazn&y dva skflpavd houslovd akordy. VZapeitl
se objevil s t q c Piti V rubaSce a o p h h femenem s houslemi V podpaZdl. Nesmele. jako kdyZ se nahllZl do m h i c e ,
prostrtil hlavu dvefmi:
JI
ja jsem si myslel. Ze je ... Hcc..."Ukaza s m y b m na
krk a pak na nlykajlcl Zenu.
Jestli vbbec nekdo kdy zapochybovai o cti stvce Pitiho,
pak zde, V hospiidce na n h k t l , kde lehkd vlnko stdkalo dolb
krkem V povznaSejici nalade cimbalovd muziky a V pflvetivdm Sem se mohl pfesvedtit o kiivde takovdho podalravdho
postoje.
Hej, pilo by Se pilo,
keby bulo za CO.
V kakk notnl hodin6 mohl zde tlov6k najlt pohodu a sob6 pfim6fendho spoletnlka Kdo necht61, mohl se izolovar.
S t q c Piti s Brtkem se posadili k stolu U zdi. Patfili mezi stald hosty tohoto lokalu, o kterem se vSeobecn6 fikalo,
k je pflv6tivou hospodou i bordilkem. Snad to zpbsobila dv6 h a k d d6vhta (nikdy ne vlc), vyblrand podle vkusu
majitele. Pan Fedorko se ovSem vyznal stejn6 dobfe i ve v6cech zi.sobovaclch. V tak t ä e c h , z hlediska nikupfi tem6f
nepfedstavitelnfch podmlnkkh, jako jsou fasy valetne, nes c h k l tu nejSirSi Sortiment destildtfi. 0 s l a w c h likerech
nemluv6. C o bylo nemen6 ziv&ne, k i cizozemskd kufivo
bylo zde k m h l , zrovna tak jako masltko, vajKka, sMlo,
zkrdtka, CO hrdlo rdtl, ovSem - psss - jenom z n h i m nebo
b l l e m ndich z n h y c h . Protok se tady znaio hodn6 lidl,
ba tem6f vSichni, nebylo tudlf rozdllu V pfid6lovinl. dosta10 se na vfechny, kdo na to m6li. Eden se jmenoval tento
lokal jif ddvno pfed tim, n& zde mohla V nedostatku n n i k nout hojnost, korektne si ponechai jmeno i nadale, aZ na
malitkost, f e n6kdo to slovKko pktlumotil na PARAD~Z.
V Paradizu se jif Brtko ani s t q c Piti necitili tak jist6
a d o b k jako kdysi V Edenu. I majitel lokalu se pon6kud
zm6nil. ne vSak natolik, aby je vykazovai za dvefe, kdyi! si
pro zaMtek objednaii jenom litfik obytejneho, domdclho.
A protok je trdpila iizefi, porutil si s t q c Piti hned druhi do foroty, jak fikal. Kdyf uf temef vSechno, CO m6l na srdci,
vypov6d6l svemu sousedu, pfitahl si fidli bliZ polofil ob6
ruce na stfil a fekl:
,T& ty mi pofdd nev6flS. kamardde? VlS CO,jd ti to teda
feknu jdt6 jinak. Viidyi jde o iivou bytost, no ne?"
,Cestnjr slovo?"
,Kozaku staremu, pfiteli vtf, a ne holot6!"
Zvedli pohiry a iukli si.
,ChceS jdt6 dlouho kkat?" promluvil s t q c Piti a utfel si
knir, k t e q si zrovna pfed Sdnem nechal d s t . Ztlumil hlas:
, P o v l d h , jdi tam a hotovo, jd to zatim tady uhlidim."
,Nevim, Piti bdfi, nevim ..."
,Co nevlS? Myslel sis, k jsem udal Kucharskdho, jo? h k a l
jsem, k ne. Tys flkal: n6kdo ho udat musel, k ho zabhli,
jo? A jd fikai: Ai to byl s h Lucifer, ale j i nikdy. RozumiS
lidski feti, ne?" ,Rozumlm, ale n6kdo ho udat musel. Udali
jeho, udaji tebe, udaji mne ..."
,T& se potentotkujef, ne?"
JA.. . tedy.. . pfijdu," fekl Brtko a nerozhodn6 se postavil.
Hej, pilo by Se pilo,
keby bulo za CO,
slivovidca, terkelitka
,Cop&, stqtku, CO m h e na srdidcu?" Mlidenec V gardisticke uniform6 od vedlejSiho stolu si pfisedl k bubenikovi.
,Co ti m h povtdtt? Veselo je dnes V Paradizu, aie takovf,
jako to bylo pfed lety, uf to nikdy nebude!"
,U2 nic jineho mi Piti bdii nefekne?" vymahal mazliv6
mlddenec.
,Tob6 ne. h k a j l lide: pfed Carnfm si ukousni jazyk, ale
necekni."
,Kdo to o mn6 fikii? Kdo?"
,,An; nevim. Mn& chlapetku, pam6i uf ;ak nesloufi jako
tobe. Za to m6 Udnej zakon honit nembfe. Uta, to viS.. ."
,A - tak nahodou nevlS, kam zmizel tvbj k u m p h ? "
,Se1 se vyhirinkat, s prominutlm za slovo.. . nadfchat
&rstvdho vzduchu, jemu je z toho vSeho nanic..."S t q c Piti
nah1 do skienice: ,NapijeS se se mnou, Carnf?"
U d f c h b dobehl Brtko ke sklfpku na k o m . Pfitiskl se
na roletu, splynul s tmou, jen velmi bedlivd oko by mohlo
oddtlit schoulenou postavu od tmavdho pozadl.
& r s t d vykoupanf ptilmhlc na obloze plavai rychle, jak
jen statil, klitkovai m a i mratny, aie bylo to zbytetnd. Cernd
oblaka se rozestoupila a Brtkovi se zazdalo, k mu ntkdo
shora posvltil na kllbvou dlrku. Sndil se vysunout roletu
CO nejnehlutneji. Nebylo to snadnd.
,K tertu," zaklel do skflpavdho finkotu. Obtma mkama popadl zvlntnf plech vespod, zapfe1 se mocnt a jednim
trhnutim vysunul roletu k samdmu vrchu. S o u h n t s pronikavjm rachotem se rodttkali psi V okoll.
,Musim chvlli potkat," hutel si pod nosem. Rozhlddl se.
JeStt m t chytl za llmec a oznatl za blldho iida," brebentil
opile. Ndttstl nikdo nepfichiizel, V oknech nezxtehli svttla,
i psl Stekot umlkl a vltr Sumtl a Sumtl, ovlvai rozpalenou
hlavu i tva. Z kapsy mu buhaia Iahev.
K o n e t d zmlkl zvon na v&i. Noc se optt uzavfela do sebe,
uklidllovala se pozvolna jako ztefend hladina, kdyit k h e n
dopadl na dno.
Brtko mohl vejlt do obchodu.
,Kdo je?" zeptai Se, kdy2 zahlddl mldtnou mlhu V tmavdm
pozadl, vykrojenou na mlru sklontnd a znehybneld stdeny
za pultem.
,Kdo tu je?" zvolai trochu vydaen.
Skllpek mltel, Brtkova otazka utkvtla V povetfl a s cinkotem zvonku nade dvefmi spadla na stdnajlcl podlahu.
KoneEky prstfi se pfibllfil k zahadnd vtci. Paplr na regale
zdusttl a volnfm letem se snesl k zemi.
Otevfel dvefe do kuchyne a vylovil zipaiky z kapsy. V zikmitu Zlutdho svttflka se zachvela Rodiina lofnice jako
zapomenutd vidina ze s n a Druhou zipaikou si zapalil svRku V trojramenndm svlcnu.
Jednotlivd kusy nbytku, jak kmitai stin Sem a tam. vypadaly, jako by se s hptchem pokoulely vymanit se z nehybnosti. Pfibllfil se k posteli.
Stdena, po krk pfikryta, lehla na zidech. Lodkovitd brada
vytnlvaia z pefiny. Oddechovaia pravidelnt, d u c h vchdzel
a vychkel Sttrbinkou pootevfenfch h t . Stln pfeskakoval na
pefint, pak na zbrhdendm oblikji a pfeldtl pfes snthobllf
tepec, uvdmnf pod bradou na mdlitku.
V kuchyni, kde byl Brtko zase s h , sah1 si do kapsy.
Dlouhfmi douSky stdkdo vlno dolfi krkem. Brtko se stai
jdtt nerozhodntjSim, z pokoje uslySel pohyb, vminl. Pfibllfil
si plamen sviEky k dstfim. Fouknutl. T m a Krok a jdtt jeden,
vrznutl podlahy a tahlf skflpot dvefi.
V obchodt m a i regaly se opet napil. S tvdfl pfimAtknutou
na sklo dvefl pozorovd Brtko zatemntnd n h b t l . V pozadl
se qsovai pflzrak obrovitdho jehlanu. Byla tichd noc, a jak
Brtko ustoupil od dvefl, pfipadaio mu, 2e se dlvd do elipsovitdho zrcadla z Rodiiny lofnice a z velvch dalek pfinaSl
k ntmu vltr zvuk lidsvch hlasfi. Zaznlvai CO chvlli hlutntji do povedomdho skfiphl pil a klapotu seker. Pak se mu
zazdalo. k slySi hlas Daniela a ErZiky a jinfch dttl. Zntly
k h n t . snad jako andtlskd kfiry. Sero V elipsovi tdm zrcadle se
pozvolna rozplfvaio a kalidfm okamZjkem pfibfvaio svttla
Pronikava züe rozechvtla povttfl a V tomto kmitavdm.
jakoby sluncem ozüendm zrcadle chovala se R o d i e Lautmanova s takovou okouzlujlcl nenucenostl, jako by tut0 chvlli
jif stokrAt p r d i l a Vystrojila se k tdto pfflelitosti do SV&tetnlho. Hlaw jl zdobil snthobllp tepec, na krku sklentnd
korde, vypadala mlade V tolikerdm jasu. A dlouhf. Sirov rukdv, vroubenf na d p b t i nddhernou krajkou. ji sldel nemdnt
n d trochu starom6dnl sukne tdmEf po kotniky a hedvdbnd
blld bldza. V jednd ruce slunetnlk, V druhd vEjit
A pflmo z elipsovitdho zrcadla vystoupila R o d i e na ndm b t i a koketnlm posunkem prstu si pfivolala Brtka od dvefi
obchodu na korze. Pfemefovala si ho uf z dalky lorhonem.
Usmlvala se mile, zdalo se, fe je spokojena, jak se jejl pomocnlk vyparddil. Vzai si k tdco pfllefitosti tvrddtek po neboftlku
Heinrichovi a lakovky, tvrdf llmec a srolovanf ddtnlk, kiopu
kabdtu si ozdobil a f l . Ale R o d i e by nebyla R o d i l , kdyby
nemtla n h i t e k : .Boty sis pkce jen mohl trochu opraSit,"
fekia vytltav]im hlasem hned na uvlthnl.
,Pfipadd mi to jako ve snu, tobe ne?" fekl Brtko a polibil
podanou ruku. Zavbil se do nl a prochheli se promenddou,
kde u6 ani stopy naiistalo po diwendm jehlanu.
,Dnes nebudu vdic ... C o fikaS, nemeli bychom si ddt
fazolovou U GrinSpanb?" fekia R o d i e .
,Prot mluvlS o poldvce, kdyf mne jeSte pofdd trdpi starosti?'
,Wf md svdj kfff, kddf vi, co zai;il. ale m n f netuSi,
CO ho &kQU fekia R o d i e .
,Bd jsem se ohavndho jehlanu na n h b t i . M61 jsem
strach z Markuse. NevEfil jsem Svagrovi." opdtil Brtko.
,A2 se jednou nebudou lidd jeden druhdho bat, budou si
i vlce ddv8fovat." fekla a zvedla prsc. ,SlySlS, jak vyzvhnEjf?'
J s i o tom pfesvl!dkna. R d i e ? '
,Bofinku. ty tvd vEtnd pochybnosti!" post&vaia si.
Brtko se vytfeStihl! zahledEl do thlavd svRky p k d sebou.
Kde vdbec je?
Bosd stdena V tepci. V notni koSili d na podlahu. scda
pfed nim. U pultu.
,Vyhnala t6 snad z domu?" zeptda se soucitnl! suchfm
hlasem. ,To nic. to nic," chlkholila ho. ,vSechno se zas
spravi.. ." Podda mu p f krfvku. Ototila se a vzdalovala
,Pan[ Lautmanov&" zvolal tak hlasitt. ite se zascavila a otot i l a Pfibehl k ni a opilfm hlasem a se soustfedihou naldhavosti jl vysvi!tlovai:
,Podivejte se, pani Lautmanov& Piti b&ho od Laborce
pfece zndte. Mohl by V& u k v t na pbdE nebo ve sklepe. O n
neudal Kucharskdho, on to chce.. . d o k h t , ddt zaniku. fe to
neprovedl. Proto V& ukryje ... jinak SSS..." Naznatil zvukem
a pohyby rukou vlak a odjezd.
,To se vymstl ... To se ji veru vymstl," fekia trochu okdzaie, ,ale vekr, anebo pozitfl veter se zas udobflte.. . Dej na
md slova, pefina je nejlepSl soudce..." Se zvednutou svici
odcupitala
Nekdo prudce zadepal na sklo, pak zvonek na dveflch
divoce zadrntel jako pfi poplachu.
Brtko zvedl ob8 ruce k otim, musel se b r h i t prudkdmu
svetlu z baterky i Sitotndmu hlasu:
,,T& ty jsi tady, ptitku? MysllS, %e nevlm?"
,Kdo jsi?" Sept1 Brtko oslepen svttlem.
,NepozndvaS m8, Brtltku? Tak se h a k y podlvej," fekl
Carnf a osdtlil si baterkou t v ~ .
Hej, pilo by Se pilo
keby bulo za co slivovica, terkelica ...
,Tady aspoh vidiS, bubenitku, jakej jsi, a pak - k m p
gardistd, jsme p v ziodLji, j i ci d h , " n a v d V pfedstirandm krtovhnf Carnjr. kdyZ opl!t vSichni tfi sedzli V hospode.
,Hej, Senwfi, j d t t jednu rundu kofiaku," zvolal a pak smErem k Brtkovi: ,Sd prima hoch, Tono, vlS, proE seS prlma
hoch, Tono?" fekl f m i l i k n t mlidenec a dobl ho prstem
do hrudi.
,Nemilk bft k d f prima,' hlesl Brtko trochu omlouvavt.
,Ty nejsd prima, ty s d extra prima, ty jsd docela
drobhouUj, docela jako ... r
e groS, CO pfinQi StEstl...
J i ti to kknu.., To je tim, ik t t mim tady - V hrsti, Tonltku." fekl Carnf a napfahl ruku.
,Ukd!" z a h l stqk Piti izrtovnt a dopadl bfichem na
still.
,T& se haky podivejte!" Garni si pfitahl tidli ke stolu.
,Oba se divejte. J i tedy budu potltat do tfl, kumphi posranl, laboretti, j i teda n a p o t l t h do tH a ty, Brtko, vyklopiS
haky, CO jsi nahrabd U fidovky. Chttli jste se rozdElit, CO?"
zahrai. ,T& se podlvej," povytahl kousek fetizku z kapsy.
Jedna!"
,To je pfece, jako kdyt mluvlb Idry fiiq Carny, to je docela,
jako kdybys tertovai.. ."
,Dva!" zvolai mlidenec V uniforme.
,Ty dobfe viS, k Lautmanka je jako kostelni myf. Anebo
si mysllS... te ne? Pak se tam pojdme podivat oba Tm
bychom Slohli leda.. . daies... Neblkni, Carny, to je pfecc
hloupf Zert.. ." pokodel se Brtko zachrhit situaci.
,Ti!" Peter Carnf udefil do stolu.
,Po€kej, Carnf, nechvitej, ja... ti teda n h feknu ..."Brtko se poiikrhal na hlavt, ,ja ti teda kknu, Ze ty ses umtl
narodit, Carnf. Vtdyi ty, tlovtk, ty mQ. nepovldej. k ne,
ty pfece mQ, Elovtk, smlouvu s &blem. ik dechno vlS ..."
Sah1 si do kapsy, i a n udefil ptstl do stolu a z pozvolna
otevfent dlane se skutdely Sperky.
,PrscenySu vzdychla plavovlAska
,Nidnice," zajhala druh&
Ostatni kolem stolktk lhostejni! pfihlfkli, nerozumtli dost
dobk, o t jde, ani se o to pHliS nesndili.
,A dde?" zeptai se Carnfi
.MSW m t oSacovat," Brtko zdvihl mce, usmd se a s nepfirozenou grimasou dodai: , O k d jsem tiduli, jak se da10."
Bubenik vytfdtil oti. ,Spindu zahrai a plivl Brckovi do
tvAfe. Carni mtl CO dtlat, aby ochrhil napadeneho Brcku
pfed rozzufenjm sousedem.
Po baesne noci, ktera m s t i l a do dusneho, hlutneho r h a ,
se Brtko u t nemohl vzpamatovat. NafizenE pil, a z Iahve,
pfihnutt k odchlipnughn rthm, padaiy kapky na bradu, slevaiy se a sttkaly za rozhaienou kofili. A dost, fekl. Klepl
lahvi o pult a utfel si iista. Neupravenf, rozcuchanf pdsobil
zdivotele, pobihai po k r h E sem a tam jako zvlfe V kleci,
dr&dtnt zlomysln)tm rhusenim.
Ani pitl neutiSilo hluk z nhtfstl, vflskanl. vhvu a Opakovant ujifiovhl: ,Nenaleite na nepiatelskou propagandu.
OdjlMlte nedaieko. Odchhlte na letnl prki. V pracovnlch
tdborech bude o vAs vzornt postarho.. ."
Stdilo zbystfit sluch a bylo docela dobfe rozumtt:
,Pfistupujte k registratnim stolkilm po jednom!"
A optt pronikavt hvlzdhl. A zas mpliiin:
,Pfistupujte k registrdnlm stolkilm po jednom! Znovu
opakujeme: zavazadlo na osobu ai nepfesahne tficet kilogram& Hab, hai6, pfiscupujce k registratnlrn stolkilrn jednotlivt!'
Wava Sum. h z n a pochodova plseh s muzikou. Registrdni stolky byly jen na pdr krokil od skllpku ve stinu kdtanil.
A n h t s t l od Casntho r h a pilsobilo jako tabor na volndm
prostranstvi, neochotne zalidfiovanf velkfmi i malfmi, s ranci a zavazadly na zidech a V rukou. SkienCnd dvefe skllpku
tlumily sllu zvukii. kterd sem doldhaly zventi, ne vSak jejich naladu.
,Kde jsi, dovtte ndiastnf?"
V drntivdm zazvontni prudce otevfenfch dvefl - na okamLik nkyptl a hned zas se pfitlumil r h u s z ulice - vevalil
se do obchodu udfchanf jednorukf trafikant.
,Doms jsem t t hledal, kiepu na okno, b o u c h h do dveil,
ohluchli jste nebo CO. kfitlm, v o l h , kde nic, tu nic, ani
Zena se [email protected], ani ty, jalku, jai;ku, snad nehodili i Brtka
za mfi2e?"
Truhlai se jdte namohl na slovo. Tato posledni mofnost,
vyslovend trafikantem zcela lehkomyslnt, jako kdyby se takovdto zapeklitd vec mohla pfihodit ka3rddmu b a rozdilu,
zpbsobila, fe Brtko zkiivil opilym iismtvem tvai; a fekl:
,KdyZT. .. zavfou, tak... zavfou. .."
,To je docela smGnf, CO flkaS, Brtko ... p f i s a h h , fe o niEem neviS, pfisahej ty... fe vil ..."
Brtko si plivl na dva prsty a nesmyslnt zvedl ruku jako
k pflsaze. Malinko zavrdvoral.
J s i ty ale pod parou, kamardde, kde ses tak zfidil hned
po riuiu?"
Jsem.. . poctivej kmeslnik a ... vic nic nechci."
,V2dyi ja ti to neberu, ale pflsahh. kdybych U toho
nebyl ..."
,U Eeho?" Ted vypadal Brtko docela stfizlivt.
Obracem mky byl z trafikanta vyprdvtt, kterj celfm tP
lem. kazdfm iidem. i tim chromfm, litil sviij zaZitek:
,... V ku5elnt. pfedstav si, Tono, V k u k l n t U Fedorkii...
z niteho nic.. . pan* jsou postavend, sefazand, jalku, Irmo,
kdybych uit ted nevyhr;il Iahev mmu, o licrovku jsme se
vsadili, na mou k u k l k ~ s k o uduSi p f i s a h h . ai je ze mne
mutednik s trnoyfm vencem na hlavt..."
,Ty ... jsi tak na to... stfi2enej ..."
,Poslouchej radeji ... Jelte si tak dtlame legraci. upfjfme
z vinetka, jai;ku, richtuj, hospodo, Iahev mmu. Popadnu kouli do dlant, Le porazlm pan* jednim vrhem, rozmdchnu Se,
takto s rukou dozadu, a V tom m t ntkdo za ni rafne, otoElm
se a ten druhej fikk Pane [email protected], ve jmdnu zakona ...
a tak, koule se mi z rukou vykutdiela.. ."
,LLd!'
,Prot bych mtl Ihdt?'
,Vlichni Ibu!"
J d ne, tady ti p f l s a h h , takhle, jako kdyby to nebyl pofddnej Uovtk, ale vagabund, dva V civilu a jeden usmrkanec
V uniformt rafli milfho [email protected] do felizek. JeStt za
mnou zvolal: Lahev jsem nevyhrdi ani ja, ani ty, Brtkovi ji
dej, potfebuje se posilit."
TraFikant postavil Iahev rumu na pult. ,T& tys to uf vedel
o Kucharskdm, vid? I o tom jsi slySel, 2e se hasitskej dirigent
vzboufil? Sbalili ho, ale p r j jenom do vetera ..."
,Balka nenali!"
,Balka nali!"
,L%d!"
,Sbohem, Brtko, sbohem.. ."
Esenc zavrtel ocasem, udtlal ntkolik Souravfch krokii
V patdch odchhejlclho souseda U dvefi se Gejza ototil. Zahlddl V chodbike stafenu. Zrovna pfichhela do obchodu.
,Ty ji maS tady?" zvolal se zlovbtnfm iidivem. naprosto
nepfedstiranfm. ,Nedostala obsllku? Ajaj. co je zlf.. ."
Brtko zpozorntl.
,Tvfij hagr si zamakal, jdje. Co je ale prevlt ... jd nevlm,
ale to bude nejspil.. . bouda.. ."
,Bouda? Prot.. . bouda?"
,Snad zkouSl tvou vtrnost, kdovi. Nebo je snad zvtda*,
CO si s nl poEnd?"
,Co povldaS?" zeptai se Brtko. jako by nahle popuzen
naprosto stHzlivou a strdnou iivahou.
,ProE by K o l k o w neposld obsllku zrovna Lautmance?'
J e . . . to. .. tak.. . bude to asi tak," pfiznai se sklesle Brtko.
,Kolkocky tfeba chce vtdet, jestli ji tam ndoupneS, do r$
chumelenice." u k 4 d prstem na n h t s t i . ,anebo - CO jindho?
Dtlej. jak chcd, aie jd na tvdm mist L.. jd bych si to teda
na svtdoml neto.. . n d . Kdepak..."
Podivali se na stafenu. Sedtla naoko n e i i h t n t . Postfehla
jejich zijem. kekla: ,Pan hledd n t j e artikl?"
Brtko si pfihnul z lahve ntkolik dlouhfch, dychtiv)sch
douSkil a podal ji trafikantovi.
,Ted ne," fekl Gejza. ,VIS. CO je taky motnf?" Vypadalo
to tak, £e trafikant pfiSel na fdenl. Brtko trochu otil.
J e docela motn);, k je to protekce, nebo ji u t ani nevedou
V evidenci m a i tivejma, Uovt k..."
,Vklyt' Lije, ne?"
,Sbohem, Brtko, moc jsi se didil. A hned po r h u . Servus,
Tono, servus."
Esenc natahl krk po odchAzejfclm.
,Nemilkme d e m zaikaznlkfim vyhovtt, kvilli tomu se nermut'," kkla s t d e n a J e to pravda. 2e LiluSEina trojl5aitka
dostaia krnf kdel?'
Brtko ji vilbec neposlouchal. ,Cok?" iekl, jako kdyby
nablrai dech k iitoku, a se sklonenou hlavou se vyiitil ke
dvefim. ,Vy chcete provokovat poctivdho truhlge Brtka?
Zahnat ho do Slamastiky? Jen pojdte blii, vy srdti! Jen se
opova%te!" kfikl.
,Ten p h u t bude U Rubinb. kdepak, toho u t nedohonlS,"
fekla stafena Brtko se prudce odvrdtil ode dveil. Lautmanovd
zvedla zrak. Jejl ztrdpenf pohled zapilsobil jako v)Izva Vilbec
nevnlmai jejl slova
Citil se ted pfi nl statetnf. Ponbuzovaia ho neohrolend
jistota. kterd mu V td chvlli dovolovaia podlvat se vymySlendmu nebapeti pflmo do otl. Z obykjnd dobroty se vyklubala
povznaSejicl dechtilost. Pfipadai si najednou jako rytll: povolan); ochrdnit slabdho a babranndho tvom
RozkroEil se a pohrozil p b t l ttm chlapilm venku:
,Sem mi nechodte, vy darebki! Na tut0 tidovku nesahnete ani prstem! Rozumlte?!"
A k stafence:
J d V& n e d h , pani, nebojte Se... neublltl v h ... VSak
jd tem zlosynilm uk&u!"!
B&l ke dveflm.
,Lotfi! Lumpovd! Zlodtji gardistittl! SvinE! Bando prdiV&" Vyhrdvai, ochrapttl a unavil se.
Rozhoikn); Protest utonul V nahld vlnt lltosti. Do otl mu
stouply slzy. Za&I oplakdvat svilj osud a stafentin a celdho
sveta Ponufe vypotitdval na prstedi:
,Kucharskdho strtili do basy, Piti bdtr m t poklddd za
lumpa; tebe, R o d e , rozsekajl na fdlrky a Markuse povf4l
na generda? C o EumlS? No, n e m h pravdu? Tak m h , nebo
nemh?"
,Skoda, pfeSkoda t e ses dai na pitf. BotlEku, kvilli k n t . . ."
Chytila se za klo.
Zavdvoral. Snad tekal. 2e mu stdena vymluvl obavy.
V LautmanEin* bhlivd lltosti spatfil skrytou povjSenost. To
ho rozhof6lo:
,Ruku ti p o d h , tivot obttuju, a ty m t neslySlS? Co si
mysllS, boha tjrho tidovswho, k nejsem Elovtk? Neotdtej
hlavu! Poslouchej mi!" komandoval.
Pfemohly ho obavy z Markusovy krutd prohnanosti. Musel je vyjevit V naidhavd zpovedi:
,Pochop! Skrze tebe se strefujl do mne. Tobe neposlaii
pfedvoldnl a me si vzali na mufku. Nastrtili mi k r h a chytili do pasti jako Skodnou. Tak je to, aie ty tomu nembiteS
rozumet. Jsi uit s t a d a hloupd"
P f i w l a h l o s t d : ,Prot jsi se jenom dal na pitl?"
JejI lltost ho dojaia Strhl ho proud qtitek:
,Coite? Snad me nelitujeS? Jd po tobe kamenem a ty po
mne slzarni? Jen mi tu nebret, R o d i e , jen to ne! Tu maS
mou hflSnou hlavu, radSi me fackuj, bij me, tilskej. ai se
ti ulevl, ai se i mne na duSi ulehtl! Vitdyi jd jsem ti chtel
ubllitit ... arizovat ... Na, tu maS, rozbij mi hubu!"
NepfitetnZ tfiskal telem o pult, ochabl a vysllene dopadl
na itidli. Stafena pfistoupila k svdmu pomocniku vydeSena
jeho potlnhlm. ,Chud&," fekla. Jenom Esenc ji slySel. Brtko usnul. Lautmanovd mohla udelat aspoh to nejpotfebnejSl.
Pfinesla mokri Sdtek a o v h i a mu hlavu. Pak V tichdm doprovodu psa oddla do kuchyne. M a i devdtou a desdtou
vlltla sem zoufaid sousedka. ,Cop&, copak se staio. panl
EliaSovf " zeptala se stafena
Ndiastnd k n a chvatne a bolestive naznatila rukou schadky; hlavy sedmi d h h t a jednoho, toho nejmenSlho hocha.
Delala to s tak vrouclm pfesvedtenlm. k jjl R o d i e porozumela hned: ,Danke?" zaskiehotaia, ,copak se mu stalo?"
,Ztratil se n h , ztratil. od rdna ho h l e d h e , ndthtl. panl
Lautmanova'" Ddle se zddet nemohla.
Brtkovi se zdalo, ite ho nekdo z ulice vold jmdnem. Byl
to detsw hlas. Snad knsS;. A snad jen ze s n a ,Markus?"
zvolai a teirkopddnfmi kroky se pfiSourai ke dveflm a pfitiskl
oblitej na sklo.
i
1
I
O d svrkndho Pomnfku ob& vypochodovaii 2idd V Sestistupech. Tady nekde cltil Markusovu ruku. PodrAWnd obrazotvornost podtrhla nebapetl. Musl neco provdst, dokud je
h.Ai! je vSechny zapfSi, a2 je zaplSl a zjistl, ite jim chybi
do poku R o d i e Lautmanovd, zatne ... hon na hodejnice.
Budou po nl pdtrat.. . Markus KolkocS; uk& prstem k obchodu. Ozbrojenci, je jich jako psfi, sem vtrhnou a je konec.
Vytahnou bdbu i jeho.. . Postavl na pranff pro qstrahu. Hle,
tu je mdte, nestydatd spojence: bllf f d a itidoplutokratka!
Esenc za&l hnevive Stekat.
,Pani Lautmanov~Uf je jednou takoq.. . s d t . .. pro fidy platl jind zakony," fekl a zdalo se mu. 2e ho stafena vfini?
j ..." pokratovai. ,Podlvejte se, panl
poslouchd J d nevlm, e
Lautmanov$ vidlte tam v d e lidi na nhestjl? Rozddvajl jim
mekoutke makovd koldte. Ne koldte. ryby, panl Lautmanovd Plnend belice. Prima belice, vy rdda plnend belice, ne?"
Stafena odcupitaia smerem ke kuchyni.
,Pani Lautmanova' SlySlte me?" Brtko ji dobehl.
Zastavila se. zvedla hlavu.
Pfdehnai se.
,Takhle to je. Bud j$ nebo vy. Nenl pomoci, panl Lautmanovd Reknete sama.. . SlySlte me? Budete muset.. . Mbitu
snad za to j A? Spdnembohem. .. uit. .. hned.. . Rozumlte!"
U k h i prstem na dvefe.
Pootevfela V strdlivdm nepochopeni usta Jejl pomocnik
se snad zblhnil. Videla, jak kfitl. ,Nenuite me, proslm,
nedonuite me. abych v h tam Soupl nhillm.. ." I tat0 upornd
prosba vyzntla naprhdno. Z a d M t : ,MysllS, k nevlm?
Pfetvahijd se. MItlS, babo, delaS hluchou. aie jsi disnd jako
kotka ClhaS, vid. pozorujd, po valce pak budd vykfikovat,
e
j jsem byl k r u q ... aridtor. MysllS, k ti nevidlm do
karet?" U k h i na dvefe.
,Zmiz!"
Staiena sebou trhla Prvne se ho lekia
N h b t l m se rozlehl kfik, Brtko skotil ke dveflm. Ten hlas
vyletel snad jen z jednoho hrdla, aie ted u i patfil mnohfm,
dem. Ccyfi tislce lidl se chtely vzepfit nhill, i do obchodu
na korze vniki hluk a ovanul Brtka nesnesitelnfm dechem.
Dfednf jehlan s heslem: Zlz Boha Zvot - za ndrod slobodu,
vysoko nad hlavami davu se zakymAce1. Lidd se rozestoupili.
Ozbrojenk tety roziaiy masu na dve pfilky.
,Ztrai se!"
Stafena pfdlipla a nhlkdla ke svdmu pomocnlkovi.
J d t e feknou, 2e jsem t8 schovai. Vpall mi kulku do hlaV".
Esenc plattive zakvllel.
,MarS!" zahrai Brtko nepfltetne.
UstrdenA stafena udelai V baradnosti daiS1 dva k & % y
a postavila se jakoby do pozoru.
Brtko ztuhl pfekvapenlm.
Davy se hnuly smerem k nidrdl. Ozbrojenl gardistd okam2itE utvoiiili na okraji chodnlku Spailr. wdel, 2e tut0 h r h
neprorazl.
Pohyb za skiem, podobnf mitofndmu vlnobitl, uZ kdesi
videl. Muse1 si stale opakovat, Ze je to zlf Sen. Nekdo Hkal:
svolivajl Zidy na n h b t l , udelaji k nim proslov a zas je pustl
domd. V u y i je to l d , oni je opravdu nekam o d v f i j l ...
U2 je Brtkovi jedno, 2e Lautmanka nedostaia pfedvolinl,
2e si tam sedl vzadu. ,Odpusite mi, panl Lautmanovi.. . JA
nechtel.. ." Hkd.
Brtko se ani nepokouSl zvednout t & i vl&a D b l ho pohled na flute zacejchovank d t u p y , na vlitnd pohyby nohou
a cupitinl nofikk. Jako kdyby s h tApai V obludndm fe6Sti
nemfch fad, hledai a kiestil si cestu V mlze prachu a zoufai-
stvl a pfedem vedel, Ee nenl uniku. Brinl se tomu, nechce
vnlmat mlhajkl se krnd postavy lidl. ,Pane Katz," hlesl nihle, kdy2 zahlddl holik a poznd ho. ,Pane Blau!" Ted uE ho
vytrhl h s k j vzlyk. Starcdm A d l na diistojnosti snad i na
vlastnlm pohfbu. J d o u snad na smrt," Septl.
Slla nesnesitelndho ticha a nehybnosti, kteri je zakleta do
tohoto slova, ho vytrhla z tupd strnulosti. Vzbudila V nem
potfebu pohybu. Kousl si do popraskankho rtu a pohladil
zmlkidho Esence.
N a svdenf Pomnfk obPc/ padl stln. N h E s t l se vyprazdni10. V hovoflclm muEi Brtko nejdflv vytuSil a pak bezpetne
poznai Markuse. Vysvetluje cosi gardisticwm ddstojnlkdm
U registratnlch stolkd. Snad 2e si musl po o6stnd akci skotit
ke Svagrovi do obchodu umft ruce.
Jednlm skokem byl Tono Brtko U stafeny. ,Delej!" zaslpd.
,KolkocV jde Sem, jdte te tady uvidl!" V jeho pohybech je
kfetovitd nhill tonouclho. Tahi stafenu zoufaifm spechem.
,Hybaj! Hybaj!"
Strach jl vySlehne z otl, znhobuje Brtkdv ulek i sllu jeho instinktivnlho jedninl. Lautmanovi nesly3l Stekot psa,
nechApe, CO se deje. Kope, brinl se. ,VEdyi... ty jsi ... se
zblhnil ..."
Vl& ji silou, uE jen tfi kroky, dva, otevfel prudce dvlfka.
komdrky a vstr61 2enu dovnitf. V prhknutl dvefl se kry10 klepnutl lebetnl kosti o s t h u . Suchk zachrastenl, zcela
nevinnf zlomek okamiiku, kteri ho mel zbavit smrtelnkho strachu.
Pfede dvefmi obchodu se lhostejne mihl obrovitf stln.
Svagra Markuse ani nenapadlo vstupovat do k r h u .
Brtko udelai krok smerem ke dveflm. Ted by mEl proste
vyjlt z obchodu a stahnout za sebou roletu. nebo potkat
chvlli, n d se stad sebere a vritl se z komdrky. A CO chvlli
se mu zjevl V blldm rubaSi?! VytfeStil oti. Zijr obraz strdnd
pfedtuchy zastfel pohled na dvlfka. Plifivi! pfistoupil a sah1
na kliku.
Ovanul ho chlad, puch a pllseli. Chti!l couvnout a nemohl.
Pfipoutai ho d b ve stafeninfch Siroce otevfenfch otlch.
Musl jl pfece vysvtitlit, odpovi!di!t na prosebnou othku,
kterou uf V pfekvapenl nestatila vyslovit.. .
LeZl zkroucena na prAzdnfch kartdnojrch krabiclch. Snad
se tot0 jmi!nl staio jejim osudem a ona tomu nerozumi!la.
Otevfenou dlanl chtela mofna zdbraznit, fe nechape. Tak
strdni! jl d & l o na tom, aby jl spoletnlk vysvetlil svtij tin.
Tono Brtko n a n a odpovi!d, nechape tu zahadu o nic ldpe
n& mrtva stafena. Chce zvednout ruku, d e nemak. ,Pani...
Laut.. .manova.. ." Zvuk, k t e q mu vyral z hrdla, se podoba
skfeku. Zacpava si usta, d d y i , proboha, on pfece... nikdy ...
nikomu ... neubllfil. .. nikdy nikomu nechti!l ublifit!
Stojl uprostfed k r h u . Prohllfl si udiveni! prsty. Vfdyi
s touto ... rukou deld koldbky... stoly, na kteqch se hodovdo, rakve pro p o k t n d starce.. . a zabil. .. SklenEnA ozvena
ciziho hlasu ho drtl. Kdo to byl? Rozhlddne se chvatni! a mrhz
mu projlZrdl hlavou a boltci. Uf vl ... Oko zahlddne skobu
na stropi!.
VofiSek s bllou srstl a flutou Smouhou na oku se s t d svi!dkem tinu, kterdmu nemohl zabrhit. A jakoby ve jrtitkach
nebo V pflzratndm snu zad zbbile poblhat kolem k r n f c h
zeSeielfch zdl. Kolem a kolem. A kvllel. Kvllivi! vyl, bolestivi!, bhlivi!, d e tak strdni! pronikavi!, jako by snad vSemu
rozumi!l.
Docela blizko se rozhlaholil zvon. A vSechno mohlo skont i t jako V pohadce. Deti z dvorku byly V lese, nezabloudily,
ndly cestu zpatky na n h b t l , kterd bylo liduprhdnd jako
V zakletdm mbti!. A do nevSedniho ticha, jakd nastdo po
odzni!nl poslednfho uderu zvonu, ozvd se zpi!vajr Dankav
hlas: ,Hele. jeSti! nenl pozdi!," a ukazal prstem na vytaZenou roletu obchadku na korze. Podivdi se na sebe a neco
uslySeli a snad neco i zahlddli.
Ddeli se za ruce a padili odtud, utikdi dolb dvorkem,
kryti tmou, krutou, dlouhou nocl.
S t q t e k Piti. a t unaven, nebyl by ani sebou samfm, kdyby
di!tem, kterd ukryl, nedovykladd vSechno aZ do konce. Stal
tady V rubaSce s ophanfm bfichem a s houslemi V podpddl
a povldd:
,Ted jsou si oba vyrovnhi ... Nenl na sveti! v k i , kterou
by nebesv soudce nedd do pofadku. Snad jim obema odpustil jejich hfkhy. Vfdyi byli jako ti mutednki. A pr;ivi!
proto je docela mofnd, f e ted se uf oba bezstarostne pro&&
zejl po tom nebeskdm korze, kde neni babylonskfch'jehlanb
a jinfch potfdti!nostl, kde jim nehrozl Petr ani Pavel, leda
Petr nebesv. Ale ten je hodnf, docela, docela jinf nd ten
lotr ze sousedstvl, k t e q zavfel tvdho di!dulu. JA vlm, k ho
zas pustl. Snad za qden, d e za m b l c jisti!. A s tebou, Danko,
namouduSi, nevlm jeSti!, jak to provedu. Jedno vSak u d i ! l h
jisti!: nautim ti! OttenaS i Zdravas ti! nautlm. S temito mod:
litbami dnes ldpe svetem proraziS n& tim s 9 m Moidc Any
a Sma Jisroel.. . KaZdA doba rna s q otknaSe a nemaie Skodit, kdyZ je tlovtik zni. Spete, ja uf jdu.. . ja m h toho tolik
na pdci. k na mou duSi nevim CO dfiv."
Iadislav Grosman
OBCHOD NA KORZE
Obdka Radan Wagner
Vydalo nakladarelsrvi & vydavarelsrvi
VOLVOX GLOBATOR,
Prvniho pluku 7, 186 00 Praha 8.
jako svoji 38. publikaci
Sazbu z plsma AdobeGaramond programem
pfipravil Spolek za lepSl rypografii
Tisk CENTA, spol. s r.o.,
TISK, kniini qroba, dvod Brno, Rdinova 7
VydanI tfetI, V nakladatelstvI VOLVOX GLOBATOR prvnI
Praha 1994
iadislav Gmsman
Ladislav Grosman - prozaik, redaktor. scknirista a pedagog - se narodil 4.2. 1921 V Humennkm na
Slovensku. Gymnizium absolvovai
V Michaiovcich, aie maturini mohl
slair ai po vdce. roku 1945. Porom se rozejel do Prahy, kde postupnt vystudoval VSPS a VSE; doktorir sloiil na Pedagogickk fakulte Univeniry Karlovy (1953). V letech 1350-1 363 pksobil jako redakror V ntkolika slovens~chCasopisech, aby se znovu vritil do Cech.
O d roku 1365 pksobil jako scknirista Filmovkho studia Barrandov, roku
I368 emigroval do Izraele, kde pfedniSel Ceskou literaturu na univenite
V Tel Avivu. Tam takk 18.1 1. 1381
zemfel.
Snad nejznimtjli jeho beletristickk dilo je romdn Obcbod M konc
( 1 365). podie nehoi natotila autorska dvojice KadirlKlos pozoruhodny film. kteq obddel uznini nejvyriSi - prestiini cenu Americkk filmove akademie - Oskara. Z ostatnich
piipomeiime jdtt Nmistu (1369)
a Hhvou prori zdi (1376).

Podobné dokumenty