Vydání a spotřeba domácností, statistiky rodinných účtů za rok 2013

Transkript

Vydání a spotřeba domácností, statistiky rodinných účtů za rok 2013
LIDÉ A SPOLEČNOST
PEOPLE AND SOCIETY
Ročník / Volume 2014
Životní úroveň
Living standard
V Praze dne 10. června 2014
Prague, 10 June 2014
Č.j. / Ref. no: 808/2014-62
Kód publikace / Publication code: 160018-14
VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY
RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2013
domácnosti podle postavení osoby v čele,
podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti
EXPENDITURES AND CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS
INCLUDED IN THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
IN 2013
Households by Activity Status of the Head of Household,
by Municipality Size, Income Brackets, Cohesion Regions
Zpracoval / Prepared by: Odbor šetření v domácnostech / Household Surveys Division
Ředitel odboru / Director: Ing. Jan Srb
Kontaktní zaměstnanec / Contact person: Ing. Pavel Širmer
Telefon / Phone number: +420 27405 4151
e-mail: [email protected]
Český statistický úřad
Czech Statistical Office
(2014)
Zajímají Vás nejnovější údaje o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a
mnohé další?
Dozvíte se je na informační lince ČSÚ nebo je můžete najít na internetových
stránkách ČSÚ www.czso.cz
Are you interested in the latest data on inflation, GDP, population, average wages
and the like?
If the answer is YES, don´t hesitate to visit us at: www.czso.cz
ISBN – 978-80-250-2557-4
© Český statistický úřad, Praha 2014
© Czech Statistical Office, Prague 2014
OBSAH
CONTENT
Metodické vysvětlivky ................................................................................................... 1
Methodological notes .................................................................................................... 7
Tab. 1 Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes
and expenditures ............................................................................................. 14
b) Peněžní vydání / Money expenditures ................................................................ 18
c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups..................................... 36
d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and
total consumption, expenditures in kind .......................................................... 38
e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected
housing characteristics, major durables .......................................................... 42
Tab. 2 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na domácnost
Households by activity status of the head of household, annual averages
per household
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes
and expenditures ............................................................................................. 46
b) Peněžní vydání / Money expenditures ................................................................ 48
Tab. 3 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na spotřební
jednotku
Households by activity status of the head of household, annual averages
per equivalency
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes
and expenditures ............................................................................................. 58
c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups..................................... 60
d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and
total consumption, expenditures in kind .......................................................... 64
Tab. 4 Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
Households by municipality size and by tenure of dwelling
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes
and expenditures ............................................................................................. 68
c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups..................................... 70
d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and
total consumption, expenditures in kind .......................................................... 78
e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected
housing characteristics, major durables .......................................................... 80
Tab. 5 Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu – decily
Households by level of net money income per person – deciles
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes
and expenditures ............................................................................................. 84
c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups..................................... 86
e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected
housing characteristics, major durables .......................................................... 94
Tab. 6 Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle
čistého peněžního příjmu na osobu – kvintily
Households of employees and households of pensioners without EA
members by level of net money income per person – quintiles
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes
and expenditures ............................................................................................. 98
c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups................................... 100
Tab. 7 Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2)
Households by cohesion region (NUTS 2)
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes
and expenditures ........................................................................................... 112
c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups................................... 114
d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and
total consumption, expenditures in kind ........................................................ 122
e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected
housing characteristics, major durables ........................................................ 124
Tab. 8 Domácnosti celkem v letech 2006 – 2013
Households, total, in 2006 – 2013
Složení domácností, přehled příjmů, skupiny peněžních vydání / Household
composition, incomes and money expenditure groups.................................. 128
METODICKÉ VYSVĚTLIVKY
Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností – poskytuje
informace o výši jejich vydání a struktuře spotřeby. Informace o odlišnostech spotřeby
v domácnostech tříděných podle rozličných hledisek nebo o vlivu různých faktorů (např. pohyb cen,
situace na trhu) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů.
Spektrum využití výsledků SRÚ je velice široké, slouží především jako podklad pro
kvalifikované rozhodování při realizaci sociální politiky státu, pro sociální a ekonomický výzkum, pro
interní využití v Českém statistickém úřadě (vytvoření spotřebního koše při periodických revizích
indexu spotřebitelských cen, pomocný zdroj k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice
národních účtů apod.) a také pro mezinárodní srovnání.
Složení zpravodajského souboru SRÚ se operativně mění tak, aby aktuálně postihovalo posun
základních atributů domácností (jejich složení, ekonomickou aktivitu, úroveň příjmů apod.). SRÚ je
v podstatě jediným zdrojem informací o vydáních domácností ve vazbě na jejich příjmy. Čistý peněžní
příjem je jedním z výběrových znaků, jeho vývoj je vlastně dopředu stanoven. Z výsledků SRÚ lze
vyhodnocovat změny ve výši a struktuře příjmů v rámci zpravodajského souboru a ve vztahu
k výdajům domácností. Není však korektní vyvozovat odtud závěry o vývoji příjmů domácností v celé
republice. Z těchto důvodů by údaje o příjmech, které SRÚ poskytuje, měly být chápány pouze jako
doplňková informace a neměly být využívány pro hlubší analýzy.
Ve snaze zlepšit reprezentativnost výsledků ověřoval ČSÚ v letech 1997-2003 možnost zavést
v SRÚ metodu náhodného výběru. Po důkladné analýze výsledků pilotáží a zkušebního šetření, po
diskusi s odborníky na výběrová šetření i s nejvýznamnějšími uživateli dat bylo rozhodnuto zatím
zachovat v SRÚ kvótní výběr domácností s tím, že bude zdokonalena metoda výběru a snížena zátěž
respondentů, což přinese i finanční úsporu.
Od roku 2006 vzorek zahrnuje již všechny typy domácností, např. i dosud nesledované
domácnosti nezaměstnaných, domácnosti důchodců s ekonomicky aktivními členy nebo domácnosti,
v nichž není žádná ekonomicky aktivní osoba. Výběrové znaky byly doplněny o velikostní skupinu
obce, případně druh domu – v souboru se tak zvýšilo zastoupení domácností bydlících v malých
obcích a v rodinných domcích podle jejich skutečného podílu v populaci. Každá domácnost podrobně
zapisuje vydání za potraviny a nealkoholické nápoje pouze dva měsíce v roce, v ostatních měsících
sděluje jen celkovou sumu těchto vydání.
1. POPIS VÝBĚRU A ZJIŠŤOVÁNÍ
Zpravodajské domácnosti SRÚ jsou vybírány záměrným kvótním výběrem. Jednotkou výběru a
zpravodajskou jednotkou šetření je hospodařící domácnost, tzn. soubor osob společně bydlících,
které se společně podílejí na úhradě základních výdajů (na výživu, provoz domácnosti, údržbu bytu
apod.).
ČSÚ centrálně rozděluje domácnosti podle jednotlivých výběrových znaků do celé republiky a
rovněž rozvrhuje i měsíce podrobného vedení zápisů o vydáních za potraviny a nealkoholické nápoje
tak, aby byly (v rozdělení podle skupin domácností, počtu dětí a příjmových pásem) rovnoměrně
rozloženy do celého roku.
Zpravodajský soubor 3000 domácností byl vybrán tak, aby jeho složení podle zvolených
výběrových znaků odpovídalo struktuře domácností v ČR. Oporou pro stanovení kvót byly výsledky
šetření Životní podmínky (realizované jako národní modul šetření EU-SILC).
Od roku 2006 je základním výběrovým znakem skupina domácnosti, odvozená od ekonomické
aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele domácnosti. Osobou v čele je v úplných rodinách vždy
muž, v neúplných rodinách většinou rodič (je-li ekonomicky aktivní, v opačném případě může být
osobou v čele ekonomicky aktivní dítě). V nerodinných domácnostech se za osobu v čele domácnosti
považuje osoba s nejvyšším příjmem.
Domácnosti s ekonomicky aktivní osobou v čele se třídí podle jejího postavení v zaměstnání,
u domácností zaměstnanců i podle jejího vzdělání. Domácnosti s ekonomicky neaktivní osobou v čele
se v dalším stupni člení v závislosti na tom, zda je některý z dalších členů domácnosti ekonomicky
aktivní, příp. zda v čele domácnosti je důchodce. Podrobnější popis hlavních (publikovaných) skupin
domácností je uveden v kapitole 3.2 (publikovaná třídění domácností).
Pro tři nejvýznamnější skupiny domácností se používají ještě další výběrová kritéria, a to:

čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti a počet vyživovaných dětí pro
domácnosti zaměstnanců a domácnosti osob samostatně výdělečně činných;

důchod na jednoho člena domácnosti a počet členů (u jednočlenných domácností také
pohlaví osoby) pro domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů.
Výběrový znak velikost obce a druh domu se týká všech skupin domácností. Samostatné kvóty
podle velikosti obce a druhu domu jsou předepsány pro výše uvedené nejvýznamnější skupiny
domácností, zatímco zbývající skupiny se pro tento výběrový znak slučují do jedné kategorie.
Od roku 2011 již není součástí výběru tzv. doplňkový soubor, z toho důvodu se již samostatně
nepublikují výsledky za rodiny s dětmi a s minimálními příjmy.
2. KLASIFIKACE POLOŽEK
2.1 Příjmy
Do hrubých peněžních příjmů nejsou započteny vybrané úspory ani přijaté půjčky a úvěry. Tyto
položky, které mají protějšky na straně vydání, jsou vesměs publikovány jako salda pod označením
„bilanční položky“.
Čisté peněžní příjmy se získají z hrubých příjmů odečtením odvodů na zdravotní a sociální
pojištění a daň z příjmů.
V příjmech ze soukromého podnikání jsou v SRÚ zjišťovány pouze částky, které byly z výnosu
podnikání převedeny pro potřebu domácnosti a jejích jednotlivých členů. Jedná se tedy o čistý příjem,
do výdajů se v těchto případech neuvádí daň z příjmů ani odvody na zdravotní a sociální pojištění.
Do roku 2012 byla mezi ostatními příjmy publikována také položka „dary od příbuzných“, v nichž
nebyly zahrnuty půjčky a poskytnuté částky, které členové domácnosti přijali od jiných osob než
příbuzných. Od roku 2013 jsou publikovány tzv. „peněžní transfery od osob mimo domácnost“,
zahrnující přijaté částky od jakýchkoli osob mimo domácnost bez ohledu na případný příbuzenský
vztah. Obě zmíněné položky nejsou samostatně srovnatelné, na meziroční srovnatelnost celkového
součtu za oddíl ostatních příjmů však tato metodická změna vliv nemá.
2.2. Vydání
Hrubá peněžní vydání nezahrnují vklady, splacené půjčky a úvěry. Čistá peněžní vydání se od
hrubých liší o odvody na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů. Člení se na tzv. spotřební
vydání a vydání neklasifikovaná jako spotřební.
Pro třídění spotřebních vydání se v SRÚ od roku 1999 používá klasifikace CZ-COICOP
„Klasifikace individuální spotřeby podle účelu“. Klasifikace je třístupňová, má 14 oddílů, 58 skupin a
157 tříd. Byla vytvořena v rámci transformace klasifikační soustavy jako česká verze mezinárodního
standardu COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) pro zajištění mezinárodní
srovnatelnosti statistických ukazatelů a je závazná pro všechna statistická zjišťování prováděná podle
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem
klasifikace je zatřídění všech druhů individuální spotřeby (vydání za zboží a služby) podle účelu
použití. Pro sledování výdajů domácností je určeno prvních dvanácti oddílů klasifikace. SRÚ
přizpůsobila zčásti členění výdajů mezinárodnímu standardu specializovanému pro SRÚ, takže každá
třída CZ-COICOP má přiřazenu jednu nebo více položek SRÚ. Výdaje, které nejsou v CZ-COICOP
zařazeny, jako investiční výdaje na výstavbu resp. rekonstrukci domu nebo bytu, výdaje spojené
s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata apod., byly vyčleněny do zvláštního oddílu „Vydání
2
neklasifikovaná jako spotřební“. Chybějící skupiny 02.3 Narkotika, 04.2 Imputované nájemné a 12.2
Prostituce nejsou zatím v SRÚ zavedeny.
Vydání podle CZ-COICOP jsou uspořádána do dvanácti oddílů:
01 Potraviny a nealkoholické nápoje
02 Alkoholické nápoje, tabák
03 Odívání a obuv
04 Bydlení, voda, energie, paliva
05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
06 Zdraví
07 Doprava
08 Pošty a telekomunikace
09 Rekreace a kultura
10 Vzdělávání
11 Stravování a ubytování
12 Ostatní zboží a služby
3. OBSAH PUBLIKACE
Roční údaje byly získány součtem podrobných měsíčních položek příjmů a vydání, propočítány
jako průměr na jednoho člena domácnosti a zaokrouhleny na celé Kč; výjimky tvoří tabulky č. 2 a 3,
kde jsou uvedeny roční průměry na domácnost resp. na spotřební jednotku. Všechny souhrnné i
podrobné položky jsou počítány nezávisle na sobě přímo z prvotních dat. Stejně jsou počítány i údaje
ve fyzických jednotkách množství a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Relativní údaje jsou
počítány z nezaokrouhlených průměrů, struktura je uváděna v % na jedno desetinné místo.
V důsledku zaokrouhlování proto nejsou souhrnné položky Kč vždy přesně součtem podpoložek a ani
součet procent nemusí být vždy roven 100 (celku).
Podrobná vydání za potraviny a nealkoholické nápoje jsou za rok dopočítána, protože každá
domácnost je podrobně vede pouze dva měsíce v roce. Analýza prvotních dat ukázala, že zápisy
potravin a nealkoholických nápojů v ostatních měsících, kdy je domácnosti zapisují souhrnně, byly
méně přesné a odhad celkové sumy vydání za potraviny a nealkoholické nápoje byl nadhodnocený.
Na základě údajů za měsíce s podrobnými zápisy a na základě výsledků z předchozích let byla proto
provedena u vydání za potraviny a nealkoholické nápoje korekce.
Publikaci tvoří sedm tabulek. V nich se vyskytuje celkem pět částí („a“ až „e“) obsahujících
obdobné publikované položky. Všech pět částí se vyskytuje pouze v první tabulce (domácnosti podle
postavení osoby v čele), v ostatních tabulkách jedna nebo více částí chybí.
3.1 Části publikovaných tabulek
Části „a“ obsahují údaje o počtu a složení zpravodajských domácností. Počet domácností
vážený vyjadřuje počet domácností podle jejich skutečného podílu na populaci a udává zastoupení
jednotlivých typů domácností ve výsledcích za domácnosti celkem. Počet domácností ve výběru
znamená průměrný počet respondentů ve výběrovém souboru redukovaný s ohledem na počet
měsíců zpravodajské činnosti za daný rok.
Od roku 2013 došlo v šetření SRÚ v rámci harmonizace se šetřením Životní podmínky k drobné
změně ve způsobu posuzování dětí. Nyní se již ve výběru ani ve výsledcích neuvažuje se zákonem
definovaným nezaopatřeným dítětem, nově se hledí na fakt, zda se jedná o tzv. vyživované dítě. Mezi
oběma pojmy není významný rozdíl, odlišnosti při posuzování členů domácnosti mohou nastat
především u pracujících studentů (do 26 let), kteří od roku 2013 po překročení roční přípustné hranice
příjmu 48 000 Kč nejsou v SRÚ (narozdíl od zákona) pokládány za děti, ale za ekonomicky aktivní
osoby.
Počet spotřebních jednotek vyjadřuje složení domácností přepočtené podle vah spotřeby
jednotlivých členů domácnosti. Spotřební jednotky podle stupnice OECD mají váhy definovány takto:
první dospělý v domácnosti = 1.0, každý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0.7, každé dítě (13-leté
nebo mladší) = 0.5. Spotřební jednotky podle modifikované stupnice OECD jsou definovány takto:
3
první dospělý v domácnosti = 1.0, každý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0.5, každé dítě (13-leté
nebo mladší) = 0.3.
Tyto části dále zahrnují základní údaje o příjmech a vydáních, členění čistých peněžních vydání
podle druhu (potraviny, průmyslové zboží, služby, platby), naturální příjmy a vydání a bilanční položky.
Salda v bilančních položkách se získají rozdílem částek za úspory vybrané v daném roce
snížené o vklady uložené v daném roce, resp. rozdílem částek za půjčky přijaté v daném roce snížené
o splátky úvěrů v daném roce.
Části „b“ obsahují podrobná čistá peněžní vydání rozdělená na vydání spotřební (A) a vydání
neklasifikovaná jako spotřební (B). Spotřební vydání jsou uspořádána do dvanácti základních oddílů a
dále do skupin a podskupin podle klasifikace CZ-COICOP (s přihlédnutím k mezinárodnímu standardu
specializovanému pro SRÚ). V těchto částech jsou nyní již uváděna pouze čistá peněžní vydání, do
vydání neklasifikovaných jako spotřební nejsou již zahrnuty odvody na zdravotní a sociální pojištění a
daň z příjmů (oproti publikacím vydávaným do roku 2005 došlo ke změně).
V částech „c“ jsou publikovány agregované skupiny vydání doplněné o strukturu spotřebních
vydání uspořádaných do dvanácti oddílů podle CZ-COICOP.
Části „d“ obsahují podrobnější údaje o naturálních příjmech a vydáních. Potraviny z vlastního
hospodářství nebo jinak bezplatně získané (darem, sběrem) uvádějí domácnosti v množství (kg, kusy,
litry), které tazatel při zpracování ohodnocuje průměrnou cenou příslušné potraviny, zjištěnou v okrese
bydliště domácnosti. Proto jsou údaje o naturální spotřebě potravin a o jejich celkové spotřebě (nákup
+ naturální spotřeba) publikovány v jednotkách množství a v některých členěních i v hodnotovém
vyjádření. Dále je v části „d“ v Kč vyčíslena hodnota výrobků a služeb získaných darem od příbuzných
a hodnota naturálních vydání domácností.
Části „e“ obsahují vybrané charakteristiky bydlení domácností (počet a plocha obytných
místností, typ domu, druh bytu, způsob vytápění, atd.) využitelné pro analýzu výdajů domácností na
bydlení. Publikované údaje o vydáních na bydlení (v částech „b“ a „c“) jsou v souladu s výše
uvedenou metodikou výpočtu údajů přepočteny vždy na všechny osoby daného podsouboru
domácností. Proto prezentace těchto údajů bez bližšího vysvětlení, či bez možnosti propočtu na
základě uvedených charakteristik bydlení, může vyvolat zkreslený pohled na výši některých vydání na
bydlení (např. nájemné je vypočteno za všechny byty, přestože v souboru jsou i byty v rodinných
domcích, kde vlastník bytu nájemné neplatí). Struktura domácností podle typu domu a druhu bytu
nedá v součtu celých 100 %, protože publikovaný výčet není vyčerpávající. V části „e“ se dále nachází
přehled o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání.
3.2 Publikovaná třídění domácností
Tabulka 1 – Domácnosti podle postavení osoby v čele
Domácnosti celkem – od roku 2006 jsou ve zpravodajském souboru již zahrnuty všechny typy
domácností zastoupené v populaci. Váha jednotlivých skupin domácností odpovídá jejich podílu
zjištěnému v šetření Životní podmínky. Počet domácností důchodců bez ekonomicky aktivních členů
byl pro zjišťování zredukován, při zpracování se tato disproporce eliminuje převážením. Průměrná
zpravodajská domácnost bývá cca o 10 % menší než průměrná hospodařící domácnost v ČR podle
šetření Životní podmínky, protože z důvodů náročnosti vedení zápisů jsou ve zpravodajském souboru
SRÚ méně zastoupeny vícečlenné resp. vícegenerační domácnosti.
Domácnosti zaměstnanců jsou domácnosti s osobou v čele v pracovním nebo služebním
poměru, která pracuje na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohody (o pracovní činnosti,
o provedení práce). Zaměstnanci jsou i pracující členové produkčních družstev (včetně
zemědělských), společníci s.r.o. a komanditisté komanditních společností, kteří pro společnost
vykonávají práci na základě pracovní smlouvy a pobírají za ni odměnu, která je příjmem ze závislé
činnosti.
Domácnosti jsou dále členěny podle vzdělání osoby v čele na zaměstnance s nižším vzděláním
(osoby se základním vzděláním, vyučené, nebo které dosáhly jakéhokoli druhu středního vzdělání bez
maturity) a zaměstnance s vyšším vzděláním (osoby, které ukončily jakýkoli druh středního vzdělání
s maturitou, příp. dosáhly vyššího nebo vysokoškolského vzdělání).
4
Domácnosti samostatně činných osob jsou domácnosti s osobou v čele vykonávající
samostatnou výdělečnou činnost, což jsou osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění
nebo na základě zvláštních předpisů, účastníci společného podnikání na základě smlouvy
(společnosti s ručením omezeným, obchodní společnosti), pokud nevykonávají pro společnost práci
na základě pracovní smlouvy, dále osoby vykonávající nezávislé povolání (lékaři, advokáti, daňoví
poradci) a osoby pracující za honoráře (umělci, tlumočníci).
Domácnosti nezaměstnaných jsou domácnosti v čele s osobou, která nemá žádnou placenou
práci, ale pracovat by chtěla, tzn. že si buď aktivně hledá zaměstnání nebo má v plánu podnikat,
případně hodlá zaměstnání hledat; není rozhodující, zda pobírá hmotné zabezpečení uchazečů
o zaměstnání či nikoliv.
Domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů jsou domácnosti s osobou v čele,
která pobírá jakýkoliv druh důchodu kromě sirotčího, a nepracuje buď vůbec, nebo má její pracovní
činnost pouze omezený rozsah (tzn. příjmy z pracovní činnosti nepřesáhnou za rok 48 000 Kč);
podmínka omezené ekonomické aktivity platí i pro ostatní členy domácnosti.
Tabulka 2 – Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na domácnost
Jedná se o stejný typ členění domácností jako v tabulce 1, ale výsledky jsou prezentovány jako
roční průměry na domácnost v Kč.
Podrobná výdajová část („b“) je v této tabulce zestručněna, publikována jsou především ta
vydání, která má smysl posuzovat za celou domácnost.
Tabulka 3 – Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na spotřební
jednotku
Jedná se o stejný typ členění domácností jako v tabulkách 1 a 2, ale výsledky jsou
prezentovány jako roční průměry na spotřební jednotku v Kč. Pro výpočet průměru byla použita
spotřební jednotka definovaná podle OECD (popsáno v bodě 3.1).
V části „c“ není uvedena struktura, protože je totožná se strukturou publikovanou v tabulce 1.
Tabulka 4 – Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
V tabulce jsou použita dvě třídící hlediska, která umožní posoudit vztahy mezi náklady na
bydlení a velikostí obce resp. druhem bytu. Část podle velikosti obce je zpracována za celý
zpravodajský soubor, druhá část není vyčerpávající, neboť nezahrnuje domácnosti bydlící ve vlastním
bytovém domě, bezplatně u příbuzných nebo ve služebním bytě.
Nájemní byt je užíván na základě nájemní smlouvy s vlastníkem domu (bytu) nebo je pronajatý
od uživatele bytu.
Družstevní byt je užíván na základě členství v bytovém družstvu ustanoveném na základě
zákona č. 27/1959 Sb., („klasické“ bytové družstvo) nebo na základě toho, že je členem družstva
nájemců bytů.
Byty v osobním vlastnictví jsou byty, které jsou užívány na základě vlastnictví bytu a
spoluvlastnictví příslušného podílu společných prostor domu podle zákona o vlastnictví bytů.
Tabulka 5 – Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu (decily)
V této tabulce jsou domácnosti rozděleny podle výše příjmu do kvantilů, což usnadňuje analýzu
dat v časové řadě a používá se i pro mezinárodní srovnávání. Domácnosti byly uspořádány podle
výše čistého peněžního příjmu na osobu, pak rozděleny do deseti stejně velkých skupin a za tyto
skupiny pak byly zpracovány samostatné výsledky.
Řádek „Horní hranice čistých peněžních příjmů“ v části „a“ vyjadřuje horní hranici ročního
čistého peněžního příjmu na osobu, kterou jsou jednotlivé decilové skupiny vymezeny.
Tabulka 6 – Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle
čistého peněžního příjmu na osobu (kvintily)
V tabulce jsou podle výše příjmu do kvantilů stejným způsobem jako v tab. 6 rozděleny
domácnosti zaměstnanců a důchodců bez EA členů. Velikost zpravodajského souboru umožňuje
decilové zpracování pouze za domácnosti celkem, proto byly u těchto dvou typů domácností použity
pouze kvintily.
5
Řádek „Horní hranice čistých peněžních příjmů“ v části „a“ vyjadřuje horní hranici ročního
čistého peněžního příjmu na osobu, kterou jsou jednotlivé skupiny kvintilů vymezeny.
Tabulka 7 – Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2)
Regionální výsledky za domácnosti podle 8 regionů soudržnosti (dříve oblastí), na úrovni
NUTS 2. Vzhledem k velikosti zpravodajského souboru SRÚ nelze poskytnout reprezentativní
výsledky na podrobnější regionální úrovni.
Tabulka 8 – Časová řada
V poslední tabulce jsou srovnány základní údaje za domácnosti celkem v časové řadě za
několik let.
4. PUBLIKACE A PRODUKTY
Údaje o vydáních a spotřebě, zjištěné od zpravodajských domácností statistiky rodinných účtů,
se nachází pod oddílem 3 – Práce a sociální statistiky, konkrétně v řadě 30 – Životní úroveň. Za rok
2013 jsou výstupy prezentovány ve dvou produktech:
1) Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013 (tištěná i elektronická
publikace)
Roční výsledky statistiky rodinných účtů v členění podle postavení osoby v čele domácnosti,
velikosti obce, právního důvodu užívání bytu, podle výše čistého peněžního příjmu na osobu a podle
regionů soudržnosti (NUTS 2). Roční průměry na osobu v Kč (u potravin, oděvů, obuvi a naturální
spotřeby někdy i ve fyzických jednotkách), struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě, vybavení
domácnosti. Roční průměry na domácnost u vybraných položek, roční průměry na spotřební jednotku
v agregovaných položkách.
2) Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013 – doplňující třídění
(dokument na internetu)
Roční výsledky statistiky rodinných účtů podle věku a vzdělání osoby v čele, podle počtu
pracujících členů a vyživovaných dětí. Výsledky za domácnosti s vyživovanými dětmi a bez dětí
v členění podle různých hledisek (typ rodiny, počet dětí, počet členů či pracujících členů apod.). Roční
průměry na osobu v Kč, struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě, vybavení domácnosti.
6
METHODOLOGICAL NOTES
The Household Budget Survey (HBS) provides information on expenditure and consumption
structure of private households, on differences in consumption patterns of households classified by
various aspects, or on impacts of certain factors (e.g. price movements, situation in the market) on
expenditure structure. There is no other source of information on consumption behaviour of
households.
The scope of the use of HBS is rather wide and serves primarily as a basis for decision-making
in the state social policy implementation, for social and economic research, internal use by the CZSO
(composition of the consumer basket during periodical consumer price index revisions, an auxiliary
data source for the account of the household sector within the national accounts statistics, etc.) and
also for the purpose of international comparisons.
The composition of the HBS sample is changing flexibly to cover current changes of basic
household attributes (composition, economic activity, income level, etc.). The HBS is, virtually, the
only source of information on household expenditure in relation to their income. Net money income is
one of sampling attributes and, actually, its development is prescribed. Based on the HBS results, the
changes of the income level and its structure can be assessed within the sample and in relation to
household expenditure. However, it is not correct to use the HBS to draw conclusions about the
nationwide household income development. The income data provided by the HBS should therefore
be regarded only as supplementary information and should not be used for in-depth analyses.
With the aim to improve representativity of the results the CZSO tested in the period 1997-2003
the possibility of introducing random sampling into the HBS. Upon detailed analysis of the results of
pilot studies and a test survey and on the basis of discussions with experts on sample surveys and
with the most important data users it was decided that the HBS should maintain quota sampling of
households provided that the sampling method was improved and the response burden reduced,
which in addition would save money.
Since 2006 the sample has been covering all types of households, e.g. the previously excluded
households of unemployed, households of pensioners with economically active members or
households with no economically active person. Sampling attributes were supplemented by
municipality size group or type of house – hence, the representation of households living in small
municipalities and detached houses broken down by their actual share in the population has increased
in the sample. Each household keeps detailed records of expenditure on food and non-alcoholic
beverages for the period of 2 months per year; in the remaining months only the total expenditure is
reported.
1. SAMPLING AND SURVEY DESCRIPTION
The reporting households of the HBS are selected by purposive quota sampling. The sampling
unit and reporting unit for the survey is a private household, i.e. persons living together on a common
budget (food, housekeeping and routine maintenance costs, etc.).
The CZSO makes a central schedule identifying months when detailed records of expenditure
on food and non-alcoholic beverages are kept so that they are (broken down by groups of household,
number of children and income brackets) spread evenly over the whole year.
The HBS sample of 3000 households was chosen so that its composition by selected sampling
attributes corresponds to the household structure in the CR. The quota frames were the results of the
Living Conditions survey (carried out as the national module of EU-SILC surveys).
Since 2006 the group of household derived from the economic activity of the head of household
and his/her activity status has become a basic sampling attribute. The head of household in twoparent families is always the man, in one-parent families mostly the parent (if he/she is economically
active; if not, the head of household can be an economically active child). In non-family households
the head is the person with the highest income.
7
Households with an economically active head of household are classified by his/her activity
status, in households of employees also by his/her education level. Households with an economically
inactive head of household are further broken down depending on whether any of the other household
members is economically active or whether the head of household is a pensioner. A more detailed
description of the main (published) groups of households is provided in chapter 3.2 (published
breakdowns).
For three most important groups of household the following sample criteria are used:

net money income per household member and number of dependent children for
households of employees and households of the self-employed;

pension per household member and number of members (in one-member households
also the sex of the person) for households without economically active members.
The municipality size and type of house sampling attribute applies to all groups of household.
Independent quotas by municipality size and type of house are set for the above most important
groups of household while the remaining groups for this sampling attribute are merged into one
category.
In 2011 collection of data on minimum-income families with children (supplementary sample)
was discontinued and results pertaining to these households are no longer available.
2. CLASSIFICATION OF ITEMS
2.1 Incomes
Gross money income is net of savings drawn, received loans and credits. These items, which
have their counterparts on the expenditure side, are mostly published as balances and marked as
“balance items”.
Net money income is gross income excluding health and social insurance payments and
income tax.
In business income the HBS record only the part of business income transferred from business
and used to cover the consumption needs of the household and its individual members. It is a net
income and that is why expenditure does not include either income tax or payments of health and
social insurance.
Until 2012 “gifts from relatives” were published under “other income”, from which loans and
cash lump sums were excluded which the household received from non-relatives. Since 2013 “cash
transfers from persons outside household” have been published, which consist of cash lump sums
received from any persons outside the household irrespective of relation. These two items are not
strictly speaking comparable but this fact has no bearing on year over year comparability of the “other
income” aggregate.
2.2. Expenditures
Gross money expenditure is net of deposits, repaid loans and credits. Net money expenditure
differs from gross expenditure by health and social insurance payments and income tax. They are
broken down into consumption expenditure and expenditure non-classified as consumption
expenditure.
Since 1999 for classification of consumption expenditure in the HBS the CZ-COICOP
“Classification of individual consumption by purpose” has been used. The classification is of three
levels, it has 14 divisions, 58 groups and 157 classes. It was prepared in the framework of the
transformation of classification system as the Czech version of international standard COICOP
(Classification of Individual Consumption by Purpose) to ensure international comparability of
statistical indicators and it is binding for all statistical surveys performed in compliance with Act No.
89/1995 Sb., on State Statistical Service, as amended. The subject of the classification is to classify all
kinds of individual consumption (expenditure on goods and services) by purpose. For monitoring of
8
household consumption the first 12 divisions of the classification are designed. The HBS has partly
adjusted the breakdown of expenditure to international standard designed especially for the HBS so
that one or more HBS items are assigned to each class of the CZ-COICOP. Expenditure which is not
included in CZ-COICOP, such as capital investment in construction or reconstruction of a house or
dwelling, expenditure related to the care of a garden or domestic animals, etc., were included into a
special division “Non-consumption expenditure”. Missing groups 02.3 Narcotics, 04.2 Imputed rentals
and 12.2 Prostitution have not so far been introduced into the HBS.
Expenditures in compliance with CZ-COICOP are arranged in 12 divisions:
01 Food and non-alcoholic beverages
02 Alcoholic beverages, tobacco
03 Clothing and footwear
04 Housing, water, electricity, gas and other fuels
05 Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house
06 Health
07 Transport
08 Communication
09 Recreation and culture
10 Education
11 Restaurants and hotels
12 Miscellaneous goods and services
3. CONTENTS OF THE PUBLICATION
Annual data were obtained by adding up detailed monthly expenditure and income items,
calculated as an average per household member and rounded to whole CZK. Tables 2 and 3
providing annual averages per household or equivalency make an exception. All aggregate and also
detailed items are calculated irrespective of each other directly from the primary data. Data expressed
in physical quantitative units are calculated similarly and rounded up to the nearest hundredth.
Relative data are calculated from un-rounded means, the structure is given in % to the nearest tenth.
Due to rounding the aggregate items in CZK do not always make a precise total of sub-items and the
sum of % does not always have to equal 100 (total) either.
Detailed annual expenditure on food and non-alcoholic beverages is extrapolated because each
household makes detailed records only for two months per year. Analysis of the primary data showed
that records of food and non-alcoholic beverages consumption during remaining months when
households recorded only aggregate sums were less precise and data on total expenditure on food
and non-alcoholic beverages were thus overestimated. For this reason corrections were made to
expenditure on food and non-alcoholic beverages using detailed records and results of previous years.
The publication consists of seven tables structured into five parts (“a“ to “e“) consisting of similar
items. All five parts appear only in the first table (households by activity status of head of household),
in the remaining tables one or more parts are missing.
3.1 Parts of published tables
Parts “a“ contain data on the number and composition of reporting households. The weighted
number of households expresses the number of households corresponding to their actual proportion in
the population and shows the share of individual types of household in results for „households, total“.
The number of sample households means the average number of respondents in the sample reduced
with respect to the number of reported months per given year.
The number of equivalencies shows the composition of households calculated by weights of
consumption of individual household members. The weights of equivalency according to the OECD
scale have been defined as follows: first adult member of household = 1.0, every other adult member
(person over 13) = 0.7, each child (aged 13 or less) = 0.5. Equivalency under the modified OECD
9
scale is defined as follows: first adult member of household = 1.0, every other adult member (person
above 13) = 0.5, each child (aged 13 or less) = 0.3.
These parts include basic data on incomes and expenditures, net money expenditure broken
down by type (food, consumer goods, services, payments), incomes and expenditures in kind and
balance items.
Savings drawn in the reference year minus savings deposited in the same year, or loans
received in the reference year minus credit payments in the same year produce balances in balance
items.
Parts “b“ contain detailed net money expenditures broken down into consumption expenditure
(A) and non-consumption expenditure (B). Consumption expenditure is arranged into 12 basic
divisions and subdivided into groups and sub-groups in compliance with the CZ-COICOP classification
(considering international standard adjusted to HBS). Now these parts include only net money
expenditure, non-consumption expenditure does not include health and social insurance payments
and income tax (there is a change in contrast to publications until 2005).
Parts “c“ include aggregated groups of expenditure supplemented by the consumption
expenditure structure arranged into 12 divisions in compliance with CZ-COICOP.
Parts “d“ contain more detailed data on incomes and expenditures in kind. Food from own
resources or otherwise obtained free of charge (gift, picking) are reported by households in quantities
(kg, pieces, litres) which the field worker evaluates by the average price of respective kind of food
surveyed in the district of the household domicile. Hence the data on in-kind consumption of food and
total consumption of food (purchase + in kind consumption) are published in quantities and in selected
breakdowns also in values. Further, part “d” includes the value of products and services obtained as
gift from relatives and value of in-kind household expenditure in CZK.
Parts “e“ include selected characteristics of household's housing situation (number and area of
residential rooms, type of house, kind of dwelling, type of heating, etc.), which can be used for
analysis of household expenditure on housing. Published data on housing expenditure (in parts “b“
and “c“) are in compliance with the above method of calculation always grossed up to all persons of
the given sub-sample of households. Hence the presentation of data without detailed explanation or
without calculation based on the above housing characteristics may provide distorted picture of
housing expenditure (e.g. rentals are calculated for all dwellings although the sample also includes
dwellings in detached houses where the owner-occupier of the dwelling does not pay any rentals). The
structure of households by type of house and kind of dwelling does not make the total of 100 %
because the published list is not exhaustive. Part “e” further includes an overview of household
equipment with major durables.
3.2 Published breakdowns
Table 1 – Households by activity status of head of household
Households, total – since 2006, the HBS sample has included all types of household
represented in the population. The weight of individual groups of household corresponds with their
percentage as measured by Living Conditions. The number of households of pensioners without
economically active members was reduced for the purpose of the survey, this disproportion in
processing is eliminated by weight adjustment. In the reference period the average reporting
household is usually cca ten percent smaller than the average private household in the CR according
to Living Conditions because record keeping in multimember or multigenerational households is time
consuming and therefore these households are under-represented in the HBS sample.
Households of employees are households where the head of household is an employee and
works on the basis of an employment contract or agreement. Working members of producer cooperatives (including agricultural), members of limited liability companies and limited partners of
limited partnership companies who perform work for the company on the basis of an employment
contract and collect remuneration, which is an income from dependent activity, are also considered as
employees.
10
Households are broken down by educational attainment of the head of household: employees
with lower level of education (persons with basic education, with occupational training, or persons with
any kind of secondary education without maturita examination) and employees with higher level of
education (persons who finished any kind of secondary education with maturita examination or
persons with higher or university education).
Households of self-employed are households with the head of household performing an
independent gainful activity on the basis of trade license or special provisions, members of joint
ventures on the basis of agreement (limited liability companies, commercial companies) unless they
perform for the company work on the basis of an employment contract, and, further, professionals
(doctors, lawyers, tax advisors) and persons working for royalties (artists, interpreters).
Households of unemployed are households with the head of household who has no paid work
but is willing to work i.e. he/she is actively searching for a job or intends to perform business activity or
is going to search for a job. It does not matter whether or not he/she really draws the unemployment
benefit.
Households of pensioners without economically active members are households with the
head of household drawing any type of pension save for orphan’s pension and does not work at all or
his/her work activity is of a limited scope (i.e. income from work activity does not exceed CZK 48 000
per year); the condition of limited economic activity applies also to other household members.
Table 2 – Households by activity status of head of household, annual averages per
household
It is the same type of breakdown as in Table 1 but results are presented as annual averages
per household in CZK.
Detailed expenditures (“b“) is made brief in this table, mainly the expenditures are published
which it makes sense to relate to the entire household.
Table 3 – Households by activity status of head of household, annual averages per
equivalency
It is the same type of breakdown of households as in tables 1 and 2 but results are presented
as annual averages per equivalency in CZK. The equivalency as defined by the OECD (see point
3.1) was used for calculation of the average.
In part “c“ no structure is presented because it is identical with the structure published in
Table 1.
Table 4 – Households by municipality size and by tenure of dwelling
In the table two classifying aspects allowing assessment of relations between housing costs and
municipality size or type of dwelling are applied. The part depending on municipality size is processed
for the whole HBS sample and the second part is not exhaustive because it does not cover
households who live in their own residential building, free of charge at their relatives´ place or in tied
dwelling.
A rental dwelling is used on the basis of a contract with the dwelling owner or can be sublet
from the occupier.
Co-operative dwelling is used on the basis of membership in a co-operative established in
accordance with the Act No. 89/1995 Sb. (“standard” housing co-operative) or on the basis of
membership in a dwelling renters co-operative.
Owner-occupier dwellings are used on the basis of private ownership or co-ownership of a
part of commonly owned rooms in a house according to the Dwelling ownership law.
Table 5 – Households by level of net money income per person (deciles)
In this table households are broken down by level of income into deciles which make the
analysis of data in time series easier and are also used for international comparisons. Households
were arranged by net money income per person and then split into ten groups of the same size. For
these groups independent results were computed.
The line “Upper limit of net money income” in part “a“ sets forth the top limit of annual net
money income per person which defines individual decile groups.
11
Table 6 – Households of employees and households of pensioners without
economically active members by level of net money income per person (quintiles)
In the table, the households of employees and pensioners without EA members are broken
down by level of income into quintiles similarly as in Table 6. The size of the HBS sample allows to
publish deciles only for „households, total“ and hence for these two types of households quintiles were
used.
The line “Upper limit of net money income” in part “a” expresses the top limit of annual net
money income per person which defines individual quintile groups.
Table 7 – Households by cohesion region (NUTS 2)
Regional data on households by 8 cohesion regions (former areas) at level NUTS 2. Due to the
size of the HBS sample representative data are not available at more detailed levels.
Table 8 – Time series
The last table is a time-series comparison of basic data on HBS households as a whole.
4. PUBLICATIONS AND PRODUCTS
Data on expenditure and consumption collected from reporting households of household budget
statistics are released under thematic group 3 – Work and Social Statistics, subgroup 30 – Standard of
Living. For 2013 there are two publications / products:
1) Expenditures and Consumption of Households Included in the Household Budget Survey in
2013 (both printed and electronic publication)
Annual results of the Household Budget Survey broken down by activity status of head of
household, municipality size, tenure of dwelling, by net money income per person, by cohesion
regions (NUTS 2). Annual averages per capita – expenditure items in CZK (food, clothing, footwear
and consumption in kind also in quantity units in selected breakdowns), structure of expenditure in %,
selected housing characteristics, major durables. Annual averages per household (selected items),
annual averages per equivalency (aggregate items).
2) Expenditures and Consumption of Households Included in the Household Budget Survey in
2013 – supplementary outputs (Internet document)
Annual results of the Household Budget Survey broken down by age and by education level of
head of household, by number of members and by dependent children. Results of households with
dependent children and without children in various breakdowns (by type of family, number of children,
number of working members etc.). Annual averages per capita – expenditure items in CZK, structure
of expenditures in %, selected housing characteristics, major durables.
12
Tab. 1
Domácnosti podle postavení
osoby v čele
Households by activity status
of the head of household
roční průměry na osobu
annual averages per capita
13
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1a
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
Počet domácností - vážený
- ve výběru
Průměrný počet na domácnost:
členů
pracujících
vyživovaných dětí
0 - 5 let
6 - 9 let
10 - 14 let
15 - 25 let
nepracujících důchodců
ostatních členů
spotřebních jednotek (OECD)
spotřebních jednotek (OECD modif.)
2 840
2 840
1 402
1 638
632
738
770
900
2,26
1,01
0,57
0,14
0,10
0,12
0,21
0,54
0,14
1,81
1,56
2,55
1,52
0,82
0,21
0,16
0,17
0,28
0,07
0,14
1,99
1,67
2,60
1,54
0,81
0,20
0,14
0,18
0,29
0,10
0,15
2,02
1,70
2,51
1,50
0,84
0,22
0,17
0,16
0,29
0,05
0,12
1,95
1,65
HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
169 276
188 248
162 711
209 937
ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
150 488
158 927
140 193
174 837
Příjmy ze závislé činnosti
z toho z hlavního zaměstnání
83 075
78 365
129 337
123 690
112 296
107 297
143 809
137 614
Příjmy z podnikání
z toho z hlavní činnosti
13 015
12 568
1 495
1 039
1 070
819
1 856
1 225
Sociální příjmy
Důchody
Dávky nemocenského pojištění, náhrady mzdy
při pracovní neschopnosti
Podpora v nezaměstnanosti
Dávky státní sociální podpory
z toho: přídavky na děti
rodičovský příspěvek
Jiné sociální příjmy
43 745
37 404
15 891
8 987
16 881
10 434
15 051
7 757
1 428
400
3 267
338
2 327
1 246
2 174
325
3 592
297
3 009
814
2 008
440
3 558
390
2 702
441
2 316
227
3 620
217
3 269
1 131
Ostatní příjmy
z toho: příjmy z kapitálového majetku
prodej nemovitostí, movitých věcí
peněžní transfery od osob mimo domácnost
10 653
87
2 843
4 184
12 204
84
3 432
4 750
9 946
58
3 156
3 660
14 121
106
3 666
5 675
152 067
166 093
141 448
187 026
Daň z příjmů
z toho z hlavního zaměstnání
8 082
7 304
12 475
11 601
8 256
7 520
16 058
15 067
Zdravotní a sociální pojištění
z toho z hlavního zaměstnání
10 706
10 546
16 846
16 650
14 262
14 093
19 042
18 821
HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
14
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
pensioners
without EA
members
self-employed
unemployed
355
415
107
125
819
478
2,78
1,59
0,91
0,21
0,16
0,23
0,31
0,12
0,16
2,14
1,78
2,35
0,35
0,77
0,10
0,13
0,18
0,36
0,09
1,14
1,87
1,60
1,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,01
1,36
1,25
146 911
92 687
146 024
GROSS MONEY INCOME, TOTAL
139 539
86 772
145 533
NET MONEY INCOME, TOTAL
36 680
33 547
31 966
25 863
2 627
0
76 376
75 589
3 086
2 590
258
0
18 615
12 900
37 998
14 634
134 908
133 578
965
306
3 865
446
3 013
579
529
3 795
10 102
1 857
1 461
8 937
0
0
384
23
0
946
7 868
141
1 530
3 099
13 722
42
1 866
8 447
7 740
58
3 067
2 653
134 758
94 020
138 197
2 842
2 225
2 307
1 429
471
0
4 530
4 416
3 608
3 375
20
0
Households - weighted
in sample
Per household averages:
Members
working persons
dependent children
0 - 5 years
6 - 9 years
10 - 14 years
15 - 25 years
non-working pensioners
other members
Equivalencies (OECD scale)
Equivalencies (OECD modified scale)
Income from employment
including from main employment
Income from self-employment
including from main activity
Social income
Pensions
Sickness benefits, wage compensations during sickness
Unemployment benefits
State social support benefits
including: children's allowance
parental benefit
Other social income
Other income
including: capital income
income from sale of (im)movables
cash transfers from persons outside household
GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL
Income tax
including from main employment
Health and social insurance
including from main activity
15
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1a
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
133 279
136 772
118 931
151 926
podle účelu použití:
A. Spotřební vydání
B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební
120 827
12 452
123 028
13 745
110 261
8 670
133 871
18 055
31 130
36 365
45 862
19 922
30 473
39 812
45 181
21 305
29 003
34 398
38 642
16 888
31 722
44 411
50 736
25 057
8 733
6 829
8 771
5 824
6 776
5 213
10 466
6 343
-12 068
-16 667
-15 600
-17 572
-4 438
4 301
8 739
-5 098
6 221
11 318
-5 197
4 051
9 248
-5 013
8 063
13 076
podle druhu vydání:
Potraviny, nápoje, veřejné stravování
Průmyslové zboží
Služby
Platby a jiná vydání
NATURÁLNÍ PŘÍJMY
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
BILANČNÍ POLOŽKY
Saldo vybraných úspor a vkladů
Saldo přijatých půjček a splacených úvěrů
Přijaté půjčky, nákup na splátky
Splacené úvěry, splátky za zboží
16
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
127 386
88 106
pensioners
without EA
members
137 706
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
119 031
8 355
85 020
3 085
122 709
14 997
by purpose:
A. Consumption expenditure
B. Non-consumption expenditure
29 996
35 792
44 462
17 136
22 387
20 701
36 827
8 191
35 397
30 305
50 630
21 373
by type of expenditure:
Food, beverages, public catering
Other consumer goods
Services
Payments and other expenditure
10 331
5 494
7 250
3 075
7 280
10 994
INCOME IN KIND
EXPENDITURE IN KIND
BALANCE ITEMS
-4 883
3 731
-5 224
Balance of deposits withdrawn and deposits made
-6 126
3 830
9 957
-1 997
1 346
3 343
-1 232
481
1 712
Balance of loans received and credits repayed
Loans received, hire purchase
Loan repayments, instalments
17
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
133 279
136 772
118 931
151 926
A. SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
120 827
123 028
110 261
133 871
24 448
23 216
23 033
23 371
22 262
3 991
990
29,85
861
17,80
576
5,38
635
5,21
211
16,83
193
5,34
397
129
3,54
6 105
59,55
1 375
13,76
467
3,11
338
4,32
2 289
18,61
321
3,07
1 316
16,68
630
4,63
297
2,27
333
2,36
4 389
777
54,79
113
1 497
9,58
21 029
3 884
914
26,97
863
18,13
573
5,20
628
5,06
182
14,40
194
5,25
408
123
3,23
5 629
53,82
1 230
12,29
423
2,79
292
3,64
2 128
17,05
306
2,89
1 251
15,16
600
4,32
291
2,16
309
2,16
4 304
731
51,53
144
1 485
9,49
20 850
3 897
943
28,98
926
20,48
530
4,90
629
5,14
203
16,27
186
5,38
357
124
3,42
5 873
58,48
1 320
13,66
407
2,75
329
4,28
2 236
18,68
348
3,32
1 234
15,79
561
4,34
266
2,16
295
2,18
4 134
739
53,15
155
1 359
8,92
21 182
3 874
889
25,27
810
16,14
610
5,46
627
5,00
165
12,80
200
5,15
451
121
3,08
5 422
49,87
1 153
11,13
436
2,83
261
3,10
2 036
15,66
270
2,53
1 266
14,62
633
4,31
311
2,16
321
2,15
4 447
725
50,15
135
1 593
9,97
01
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
01.1 Potraviny
01.1.1 Pekárenské výrobky, obiloviny
Chléb
Pečivo běžné
Pečivo jemné
Pečivo trvanlivé
Mouka pšeničná
Těstoviny
Ostatní výrobky z obilovin
Rýže
01.1.2 Maso
Maso vepřové
Maso hovězí
Ostatní masa a vnitřnosti
Uzenářské zboží
Konzervy, ostatní masné výrobky
Drůbež
01.1.3 Ryby
Ryby čerstvé, chlazené a mražené
Ostatní ryby a rybí výrobky
01.1.4 Mléko, sýry, vejce
Mléko čerstvé, trvanlivé
Mléko konzervované a sušené
Sýry
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
kg
18
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
127 386
88 106
pensioners
without EA
members
137 706
119 031
85 020
122 709
23 105
19 056
29 854
01
21 007
3 622
872
26,13
782
15,48
486
4,43
584
4,71
168
13,41
187
5,19
410
133
3,48
5 830
54,57
1 377
13,86
546
3,47
322
3,84
2 061
15,86
265
2,38
1 259
15,16
615
4,18
308
2,11
307
2,07
4 327
779
53,92
121
1 553
9,68
17 394
3 648
996
31,73
867
18,51
497
4,82
472
4,28
165
13,59
185
6,24
326
139
4,00
4 729
50,59
1 091
10,80
210
1,46
312
4,05
1 734
15,88
294
3,04
1 087
15,36
397
3,28
189
1,69
208
1,59
3 381
658
46,20
57
1 140
7,68
27 490
4 645
1 274
39,74
924
18,85
676
6,72
739
6,34
326
26,24
199
5,53
370
137
4,26
7 748
78,89
1 771
17,21
561
3,92
454
6,19
2 971
25,11
401
4,03
1 591
22,43
741
5,78
308
2,63
433
3,15
4 910
929
66,38
48
1 556
10,13
01.1 Food
01.1.1 Bread and cereals
Bread
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
A. CONSUMPTION EXPENDITURE
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
kg
FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
Wheat-flour bakery products
Soft pastries, cakes
Biscuits, crisp bakery products
Wheat flour
Pasta
Other cereal products
Rice
01.1.2 Meat
Pork
Beef
Other meat and offal
Sausages
Tinned meat, other meat-based products
Poultry
01.1.3 Fish
Fresh and frozen fish
Other fish and fish products
01.1.4 Milk, cheese and eggs
Milk
Tinned and powdered milk
Cheese
19
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
Jogurty
Ostatní mléčné výrobky
Vejce
Vaječné výrobky
01.1.5 Oleje a tuky
Máslo
Vepřové sádlo a slanina
Jedlé oleje
Rostlinné a ostatní tuky
01.1.6 Ovoce
Citrusy
Banány
Jádroviny (jablka, hrušky aj.)
Peckoviny a bobuloviny (třešně, hrozny, jahody aj.)
Ostatní ovoce (melouny, kiwi aj.)
Ovocné výrobky
Sušené ovoce, suché plody
01.1.7 Zelenina, brambory
Plodová zelenina (rajčata, papriky, okurky aj.)
Ostatní zelenina
Zeleninové výrobky
Luštěniny
Brambory
Výrobky z brambor
01.1.8 Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky
a cukrářské výrobky
Marmelády a džemy
Cukr
Čokoláda a čokoládové výrobky
ks
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Cukrovinky nečokoládové
20
celkem
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
674
936
375
141,78
18
1 181
16,63
533
4,56
72
1,16
344
7,61
232
3,30
1 502
318
11,46
207
8,13
209
9,40
361
8,31
130
8,09
83
193
2 034
580
15,16
594
21,62
218
48
1,11
411
34,93
184
698
919
308
116,18
18
1 023
14,40
468
3,98
47
0,81
313
6,81
194
2,80
1 411
285
10,14
202
7,84
200
8,68
325
7,20
134
8,31
85
181
1 910
581
14,75
532
19,07
209
44
0,97
347
29,01
197
employees
lower
education
641
900
321
122,02
19
1 035
15,45
455
3,94
59
1,02
311
7,36
211
3,13
1 319
273
9,86
201
7,86
185
8,33
300
6,94
120
7,91
84
157
1 808
525
13,81
486
18,27
196
42
0,99
377
32,47
182
1 599
59
262
12,09
636
3,33
264
1 503
51
229
10,60
600
3,11
279
1 456
50
261
12,40
555
2,96
271
total
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
745
935
298
111,21
17
1 012
13,52
479
4,01
38
0,63
316
6,35
180
2,53
1 490
295
10,39
203
7,83
213
8,98
346
7,41
146
8,65
85
201
1 997
629
15,54
571
19,75
220
45
0,95
322
26,06
209
1 543
53
202
9,07
638
3,25
285
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
662
876
320
117,41
16
1 049
14,43
480
4,03
42
0,72
347
7,11
181
2,57
1 397
277
9,60
187
7,19
206
9,28
308
6,81
132
8,27
81
207
1 944
576
14,81
574
19,77
207
54
1,15
361
30,29
173
477
680
358
141,21
10
981
15,78
384
3,50
57
0,82
331
8,36
209
3,10
995
215
7,93
191
7,56
140
6,60
219
5,28
93
6,79
46
92
1 552
415
11,03
448
16,27
149
49
1,15
317
25,33
174
pensioners
without EA
members
672
1 094
591
226,31
20
1 752
24,35
780
6,73
155
2,35
435
9,91
383
5,36
1 948
463
17,25
245
9,84
256
12,28
532
13,19
132
7,88
90
231
2 569
629
17,92
807
30,85
266
54
1,43
647
56,93
167
1 476
56
215
9,47
587
3,02
249
1 082
44
208
9,21
450
2,46
185
2 085
88
381
17,88
827
4,43
258
pcs
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Yoghurts
Other milk-based products
Eggs
Egg products
01.1.5 Oils and fats
Butter
Lard and bacon
Edible oils
Vegetable and other fats
01.1.6 Fruit
Citrus fruits
Bananas
Apples, pears
Plums, cherries; berries, grapes
Other fruits; melons, kiwi fruit
Preserved fruit and fruit-based products
Dried fruit
01.1.7 Vegetables
Tomatoes, peppers, cucumbers
Other vegetables
kg
kg
Vegetable-based products
Pulses
Potatoes
Potato-based products
kg
kg
01.1.8 Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery
Marmalades, jams
Sugar
Chocolate and chocolate products
Non-chocolate confectionery
21
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
Cukrářské výrobky
Med, ovocné cukry, umělá sladidla
01.1.9 Potravinářské výrobky a přípravky
Polévky a omáčky
Sůl, koření
Přípravky k doplnění a dochucení jidel
Ostatní potraviny a pochutiny
01.2 Nealkoholické nápoje
01.2.1 Káva, čaj, kakao
Káva
Čaj
Kávové náhražky a směsi
Kakao
01.2.2 Minerální vody, nealko nápoje a šťávy
Sirupy a koncentráty
Ovocné a zeleninové šťávy
Minerální a stolní vody
Ostatní nealkoholické nápoje
02
kg
l
l
l
l
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
02.1 Alkoholické nápoje
02.1.1 Lihoviny
02.1.2 Víno
02.1.3 Pivo
l
l
l
celkem
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
s vyšším
vzděláním
including
239
138
831
159
163
302
206
229
115
766
132
147
296
191
employees
lower
education
196
121
767
147
145
309
167
2 185
976
581
279
57
59
0,39
1 209
194
4,55
150
6,34
537
74,50
329
28,48
2 187
920
524
278
54
63
0,44
1 267
219
5,17
161
6,74
528
73,39
359
30,27
2 184
896
520
255
50
71
0,51
1 288
220
5,45
142
5,94
547
77,54
379
33,63
2 189
940
527
298
58
57
0,38
1 250
218
4,93
178
7,42
512
69,86
342
27,41
3 386
3 195
3 495
2 940
1 781
380
1,59
592
7,33
809
38,85
1 629
351
1,44
562
6,88
716
33,46
1 553
334
1,46
449
5,97
770
37,95
1 694
365
1,42
658
7,65
670
29,64
total
higher
education
256
110
764
120
148
285
211
02.2
Tabák
1 605
1 566
1 943
1 246
03
ODÍVÁNÍ A OBUV
5 720
6 506
5 216
7 602
4 297
13
0,09
3 941
543
2,61
954
5,22
367
3,23
4 912
13
0,10
4 512
601
2,75
1 098
5,81
459
4,06
3 903
12
0,10
3 612
475
2,51
853
5,14
413
3,81
5 768
13
0,09
5 277
707
2,95
1 305
6,38
498
4,28
03.1 Odívání
03.1.1 Oděvní materiály
03.1.2 Oděvy
Prádlo a pletené ošacení pánské
Prádlo a pletené ošacení dámské
Prádlo a pletené ošacení dětské
m
ks
ks
ks
22
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
260
109
746
136
152
294
164
107
87
631
155
111
263
103
pensioners
without EA
members
284
246
1 091
246
218
337
291
2 098
890
529
256
54
51
0,33
1 208
208
4,46
195
8,00
470
63,06
335
26,27
1 662
829
544
193
49
44
0,31
833
178
4,97
86
4,22
341
50,33
228
23,45
2 364
1 238
786
321
72
60
0,34
1 126
125
2,94
102
4,54
640
89,29
258
25,46
3 257
2 724
3 811
02
1 753
365
1,43
669
7,73
720
32,37
910
185
0,84
335
4,50
390
19,76
2 193
467
2,09
619
8,14
1 107
58,34
02.1 Alcoholic beverages
02.1.1 Spirits
1 504
1 814
1 618
02.2
Tobacco
6 626
3 025
3 519
03
CLOTHING AND FOOTWEAR
5 036
18
0,11
4 664
651
2,83
1 077
5,12
437
3,57
2 183
8
0,08
2 022
315
1,93
482
3,69
187
1,70
2 542
10
0,05
2 266
338
2,11
568
4,02
122
1,05
03.1 Clothing
03.1.1 Clothing materials
Desserts
Honey, fructose, sugar substitutes
01.1.9 Food products and preparations, flavourings
Soups, broths and sauces
Salt, spices
Seasonings
Other food products and flavourings
kg
l
01.2 Non-alcoholic beverages
01.2.1 Coffee, tea and cocoa
Coffee
Tea
Instant coffee and coffee substitutes
Cocoa
01.2.2 Mineral water, soft drinks and juices
Syrups and concentrates
Fruit and vegetable juices
l
Mineral and spring waters
l
Other non-alcoholic beverages
l
l
l
l
m
pcs
pcs
pcs
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO
02.1.2 Wine
02.1.3 Beer
03.1.2 Garments
Men's underwear and knitted garments
Women's underwear and knitted garments
Children's underwear and knitted garments
23
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
s vyšším
vzděláním
including
472
0,68
1 122
2,22
246
0,92
86
2,62
103
3,48
48
1,46
296
256
39
47
535
0,74
1 256
2,42
311
1,18
86
2,56
107
3,50
59
1,84
333
295
39
53
employees
lower
education
420
0,66
953
2,07
268
1,09
85
2,63
90
3,27
54
1,80
247
216
31
33
1 424
1 388
377
0,66
730
1,41
281
0,82
36
1 594
1 560
410
0,64
789
1,41
362
1,06
34
1 313
1 286
335
0,61
618
1,29
334
1,03
26
1 834
1 793
473
0,66
935
1,51
385
1,08
41
26 847
24 846
23 250
26 201
04.1 Nájemné z bytu
04.1.1 Nájemné za hlavní bydliště
04.1.2 Ostatní nájemné
6 796
6 669
127
6 631
6 521
110
5 835
5 750
85
7 308
7 176
132
04.3 Běžná údržba a drobné opravy bytu
04.3.1 Výrobky pro běžnou údržbu bytu
04.3.2 Služby pro běžnou údržbu bytu
2 005
1 132
873
2 152
1 226
926
1 759
1 096
663
2 486
1 336
1 150
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.4
2 806
1 870
515
422
2 684
1 786
504
394
2 471
1 674
495
301
2 866
1 881
512
473
15 240
6 554
4 682
4 640
42
13 377
5 855
3 753
3 716
37
13 185
5 767
3 688
3 627
62
13 540
5 930
3 808
3 792
16
Konfekce pánská
Konfekce dámská
Konfekce dětská
Punčochy a ponožky pánské
Punčochy a ponožky dámské
Punčochy a ponožky dětské
ks
ks
ks
páry
páry
páry
03.1.3 Oděvní doplňky a textilní galanterie
Oděvní doplňky
Textilní galanterie
03.1.4 Čištění, opravy a půjčování oděvů
03.2 Obuv (vč. oprav a půjčování)
03.2.1 Obuv
Obuv pánská
Obuv dámská
Obuv dětská
páry
páry
páry
03.2.2 Opravy a půjčování obuvi
04
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
Dodávka vody a jiné služby související s bydlením
Vodné a stočné
Sběr pevných odpadů
Další služby související s bydlením
04.5 Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva
04.5.1 Elektrická energie
04.5.2 Plynná paliva
Plyn ze sítě
Plyn v bombách
24
total
higher
education
633
0,81
1 513
2,71
348
1,26
87
2,51
122
3,69
63
1,87
406
362
45
71
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
633
0,79
1 270
2,32
329
1,04
100
2,71
106
2,85
60
1,69
321
291
30
33
195
0,33
563
1,43
143
0,52
50
2,03
58
2,12
30
1,22
129
116
13
23
pensioners
without EA
members
238
0,48
755
1,78
49
0,22
82
2,76
100
4,27
13
0,37
214
161
52
52
1 590
1 558
419
0,66
766
1,30
373
0,98
33
843
819
180
0,43
443
1,04
196
0,75
24
977
931
293
0,71
595
1,59
43
0,13
46
23 819
24 873
35 404
5 913
5 814
98
7 982
7 977
6
7 904
7 694
210
04.1 Actual rentals for housing
04.1.1 Actual rentals paid by tenants
04.1.2 Other actual rentals
1 680
1 122
558
787
334
454
2 216
1 039
1 177
04.3 Maintenance and repair of the dwelling
04.3.1 Materials for the maintenance and repair of the dwelling
04.3.2 Services for the maintenance and repair of the dwelling
2 614
1 763
481
370
2 973
2 071
452
451
3 298
2 166
578
554
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.4
13 613
6 600
4 199
4 185
13
13 130
5 651
3 103
3 077
26
21 986
8 466
7 958
7 874
84
Men's ready-made garments
pcs
Women's ready-made garments
pcs
Children's ready-made garments
pcs
Men's legwear
prs
Women's legwear
prs
Children's legwear
prs
03.1.3 Other articles of clothing and clothing accessories
Clothing accessories
Haberdashery
03.1.4 Cleaning, repair and hire of clothing
prs
03.2 Footwear
03.2.1 Shoes and other footwear
Men's footwear
Women's footwear
prs
Children's footwear
prs
03.2.2 Repair and hire of footwear
04
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling
Water supply and sewage collection
Refuse collection
Other services relating to the dwelling n.e.c.
04.5 Electricity, gas and other fuels
04.5.1 Electricity
04.5.2 Gas
Natural gas supply
Gas in pressure cylindres (propane, butane)
25
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
s vyšším
vzděláním
including
13
821
3 169
19
698
3 052
employees
lower
education
9
913
2 807
6 649
6 957
6 016
7 756
2 011
1 731
1 477
254
258
22
2 347
2 052
1 775
278
278
17
1 934
1 672
1 460
211
250
12
2 698
2 376
2 042
334
301
20
552
266
286
539
259
280
449
196
253
616
313
304
1 436
1 113
187
295
486
144
244
80
1 446
1 141
160
318
514
148
244
61
1 271
1 007
151
311
438
107
214
50
1 595
1 255
169
325
579
182
270
70
550
148
161
242
571
154
154
263
471
124
133
213
657
180
172
305
639
310
330
610
277
333
533
253
280
675
297
378
05.6 Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti
05.6.1 Spotřební zboží pro domácnost
Prací prostředky
Čisticí a úklidové prostředky a jiné drogistické zboží
Ostatní potřeby pro domácnost
05.6.2 Domácí a domovní služby
1 461
1 421
531
600
289
40
1 444
1 414
540
585
290
30
1 360
1 348
566
548
234
12
1 516
1 471
518
616
337
45
06
ZDRAVÍ
3 168
2 640
2 215
3 000
06.1
Léčiva a zdravotnické prostředky
2 172
1 795
1 587
1 971
04.5.3 Kapalná paliva
04.5.4 Tuhá paliva
04.5.5 Teplo a teplá voda
05
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ
DOMÁCNOSTI; OPRAVY
05.1
Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce
a ostatní podlahové krytiny
05.1.1 Nábytek a bytové zařízení
Nábytek
Bytové zařízení a doplňky
05.1.2 Koberce, ostatní podlahové krytiny
05.1.3 Opravy nábytku, zařízení, podlahových krytin
05.2
Bytový textil
Dekorační tkaniny, přikrývky a jiný bytový textil
Ložní a stolní prádlo
05.3 Přístroje a spotřebiče pro domácnost
05.3.1 Velké přístroje pro domácnost
Chladničky, mrazničky
Pračky, sušičky prádla, myčky nádobí
Vařící, vyhřívací a větrací zařízení
Ostatní zařízení pro domácnost
05.3.2 Malé domácí elektrické spotřebiče
05.3.3 Opravy domácích přístrojů a spotřebičů
05.4
Nádobí a kuchyňské potřeby
Skleněné, porcelánové, keramické nádobí
Kovové nádobí a příbory
Ostatní kuchyňské potřeby
05.5 Výrobky pro dům a zahradu
05.5.1 Motorové nářadí a nástroje
05.5.2 Ruční nářadí, nástroje a jiné potřeby
26
total
higher
education
27
516
3 259
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
5
622
2 187
1
718
3 657
pensioners
without EA
members
4
1 246
4 311
6 420
3 232
6 490
1 914
1 714
1 439
275
178
22
965
877
803
74
84
4
1 339
985
760
225
315
39
568
272
296
280
120
161
616
299
317
1 430
1 091
188
307
464
133
257
81
493
364
48
101
158
57
94
34
1 570
1 198
275
278
482
163
240
132
571
169
176
227
253
61
75
116
499
130
159
210
05.4
512
243
269
239
113
126
827
436
391
05.5 Tools and equipment for house and garden
05.5.1 Major tools and equipment
05.5.2 Small tools and miscellaneuous accessories
1 426
1 363
542
564
257
63
1 001
994
436
403
155
8
1 640
1 581
529
716
336
58
05.6 Goods and services for routine household maintenance
05.6.1 Non-durable household goods
Washing powders and liquids
Cleaning products, air fresheners and assorted goods
Other non-durable household articles
05.6.2 Domestic services and household services
2 358
1 535
5 386
06
HEALTH
1 647
1 000
3 790
06.1
Medical products, appliances and equipment
04.5.3 Liquid fuels
04.5.4 Solid fuels
04.5.5 Heat energy
05
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE
05.1
Furniture and furnishings, carpets and
other floor coverings
05.1.1 Furniture and furnishings
Furniture
Furnishings and accesories
05.1.2 Carpets and other floor coverings
05.1.3 Repair of furniture, furnishings and floor coverings
05.2
Household textiles
Furnishing fabrics, curtains and other household textiles
Bed-, table and bathroom linen
05.3 Household appliances
05.3.1 Major household appliances whether electric or not
Refrigerators, freezers
Washing machines, clothes dryers, dish washers
Cookers, heaters and ventilating appliances
Other major household appliances
05.3.2 Small electric household appliances
05.3.3 Repair of household appliances
Glassware, tableware and household utensils
Glass-, china- and ceramic ware
Cutlery and kitchen utensils
Other kitchen equipment
27
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
06.1.1 Léčiva
Léky předepsané lékařem
Léky bez receptu a další léčiva
06.1.2 Ostatní zdravotnické výrobky
06.1.3 Ortopedické a terapeutické pomůcky
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
celkem
1 759
742
1 017
37
377
1 442
516
927
36
317
employees
lower
education
1 279
504
775
28
279
total
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
1 581
525
1 056
42
348
06.2
06.2.1
06.2.2
06.2.3
Ambulantní zdravotní péče
Ambulantní lékařská péče
Ambulantní stomatologická péče
Ambulantní zdravotní péče ostatní
799
319
434
45
727
284
403
40
533
205
310
17
892
351
483
58
06.3
Ústavní zdravotní péče
197
118
95
137
07
DOPRAVA
13 240
15 419
13 339
17 185
07.1 Nákup osobních dopravních prostředků
07.1.1 Automobily
Automobily nové
Automobily ojeté
07.1.2 Motocykly
07.1.3 Jízdní kola
3 319
3 022
1 308
1 714
118
178
4 139
3 740
1 490
2 250
141
258
3 277
2 937
937
1 999
149
191
4 871
4 422
1 960
2 463
133
315
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
8 135
540
6 155
978
462
9 186
638
6 936
1 091
521
8 268
612
6 360
876
419
9 966
661
7 424
1 272
608
07.3 Dopravní služby
07.3.1 Kolejová osobní doprava
07.3.2 Silniční osobní doprava
Městská silniční osobní doprava
Meziměstská silniční osobní doprava
Silniční osobní doprava - taxi
07.3.3 Letecká osobní doprava
07.3.4 Námořní a říční osobní doprava
07.3.5 Kombinovaná osobní doprava
07.3.6 Ostatní placené služby v dopravě
1 786
361
767
176
566
26
97
10
519
32
2 094
415
901
202
676
23
117
11
619
31
1 795
304
1 011
233
769
9
48
3
402
27
2 348
509
808
176
597
35
176
17
803
34
08
POŠTY A TELEKOMUNIKACE
5 209
5 344
5 029
5 611
08.1
Poštovní služby
90
73
57
88
08.2
Telefonní a telefaxová zařízení
Pevná a bezdrátová telefonní a faxová zařízení
Mobilní telefony
281
3
278
329
1
328
275
0
275
375
2
373
Provoz osobních dopravních prostředků
Náhradní díly a příslušenství pro osobní dopravní prostředky
Pohonné hmoty, oleje a podobné přípravky
Údržba a opravy osobních dopravních prostředků
Ostatní služby týkající se prostředků osobní dopravy
28
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
1 348
504
844
25
273
882
378
504
20
98
pensioners
without EA
members
3 124
1 607
1 517
52
615
610
243
303
64
449
144
250
54
1 106
461
595
50
100
86
490
12 808
8 651
2 278
2 060
604
1 455
152
66
06.1.1 Pharmaceutical products
Prescribed medicines
Over-the-counter medicines
06.1.2 Other medical products
06.1.3 Therapeutic appliances and equipment
06.2
06.2.1
06.2.2
06.2.3
Outpatient services
Medical services
Dental services
Paramedical services
06.3
Hospital services
8 516
07
TRANSPORT
3 044
2 806
2 191
615
92
145
1 943
1 854
1 054
800
66
23
07.1 Purchase of vehicles
07.1.1 Motor cars
New cars
Used cars
07.1.2 Motor cycles
07.1.3 Bicycles
8 888
473
7 045
878
492
3 767
282
2 916
332
238
5 542
381
3 979
854
328
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
1 642
313
593
88
488
16
97
20
600
19
1 840
308
888
283
580
24
128
1
490
26
1 032
259
483
140
299
44
46
6
191
47
07.3 Transport services
07.3.1 Passenger transport by rail
07.3.2 Passenger transport by road
Municipal public transport
Coach transport
Taxi
07.3.3 Passenger transport by air
07.3.4 Passenger transport by sea and inland waterway
07.3.5 Combined passenger transport
07.3.6 Other transport services
5 453
4 445
4 839
08
COMMUNICATION
73
57
153
08.1
Postal services
327
9
318
216
0
216
140
1
140
08.2
Telephone and telefax equipment
Fixed phone and telefax equipment
Mobile phones
Operation of personal transport equipment
Spare parts and accessories for personal transport equipment
Fuels and lubricants for personal transport equipment
Maintenance and repair of personal transport equipment
Other services in respect of personal transport equipment
29
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
08.3
Telefonické a telefaxové služby
Služby pevných a bezdrátových telefonních
a faxových zařízení
Provoz mobilního telefonu
Služby internetového spojení
09
REKREACE A KULTURA
09.1
Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická
a pro zpracování dat
Zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu
a zvuku
Televizní přijímače, videa a DVD zařízení
Rozhlasové přijímače, audiozařízení
Fotografická a kinematograrická zařízení, optické přístroje
Zařízení pro zpracování dat
Nosná média pro záznam obrazu a zvuku
Opravy zařízení a vybavení audiovizuálního,
fotografického a pro zpracování dat
09.1.1
09.1.2
09.1.3
09.1.4
09.1.5
09.2
Další výrobky dlouhodobé spotřeby
pro rekreaci a kulturu
09.2.1 Výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci ve volné přírodě
09.2.2 Hudební nástroje a výrobky dlouhodobé
spotřeby pro rekreaci uvnitř
09.2.3 Údržba a opravy dalších výrobků dlouhodobé
spotřeby pro rekreaci a kulturu
09.3
09.3.1
09.3.2
09.3.3
09.3.4
09.3.5
Ostatní výrobky pro rekreaci a kulturu; květiny
a zahrady, domácí zvířata
Hry, hračky a sběratelské předměty
Hry, hračky
Sběratelské a jiné drobné předměty pro rekreaci a kulturu
Zařízení pro sport, kempink a rekreaci ve volné přírodě
Květiny a zahrady
Květiny, okrasné rostliny a výrobky z květin
Potřeby pro pěstování okrasných rostlin
Domácí zvířata a potřeby pro jejich chov
Veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata
09.4 Rekreační a kulturní služby
09.4.1 Rekreační a sportovní služby
09.4.2 Kulturní služby
Kulturní a zábavní služby
Rozhlas a televize
09.4.3 Herny, loterie
30
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
celkem
employees
lower
education
total
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
4 838
4 941
4 698
5 148
310
3 172
1 357
194
3 273
1 475
175
3 212
1 311
209
3 324
1 615
11 225
11 565
9 164
13 605
1 305
1 482
1 209
1 714
413
362
51
139
585
107
420
363
57
173
721
110
391
349
42
121
570
77
444
374
70
217
849
138
60
58
50
65
96
64
99
60
100
73
98
48
30
39
27
49
1
0
0
0
2 906
751
612
140
402
667
456
211
924
161
3 067
886
718
168
487
595
409
186
946
154
2 475
701
613
88
320
488
333
155
829
136
3 571
1 042
807
235
628
686
474
213
1 045
169
2 971
894
1 957
702
1 256
120
3 128
1 119
1 915
794
1 121
95
2 468
696
1 671
572
1 099
101
3 688
1 478
2 121
981
1 140
89
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
pensioners
without EA
members
self-employed
unemployed
5 053
4 172
4 545
271
3 392
1 390
227
2 708
1 237
705
2 818
1 022
12 585
6 147
9 854
1 102
867
961
293
237
56
118
542
97
329
308
21
60
342
107
465
430
36
70
256
94
52
28
74
141
102
45
37
64
52
37
8
8
1
0
4
3 244
809
711
99
532
612
412
200
1 074
216
1 455
341
284
57
94
277
201
76
646
96
2 466
437
340
97
154
948
653
295
797
131
09.3.4
09.3.5
3 064
1 185
1 836
784
1 052
43
1 589
207
1 284
308
976
98
2 844
250
2 337
474
1 863
257
09.4 Recreational and cultural services
09.4.1 Recreational and sporting services
09.4.2 Cultural services
Theatre, cinema, entertainment
Radio and TV licences
09.4.3 Games of chance
08.3
Telephone and telefax services
Fixed phone and telefax services
Mobile phone operation
Internet provider services
09
RECREATION AND CULTURE
09.1
Audio-visual, photographic and information
processing equipment
Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures
TV sets, VCRs and DVD equipment
Radio sets, sound equipment
Photographic and cinematographic equipment and optical instruments
Information processing equipment
Recording media
Repair of audio-visual, photographic and
information processing equipment
09.1.1
09.1.2
09.1.3
09.1.4
09.1.5
09.2
Other major durables for recreation and
culture
09.2.1 Major durables for outdoor recreation
09.2.2 Musical instruments and major durables
for indoor recreation
09.2.3 Maintenance and repair other major
durables for recreation and culture
09.3
09.3.1
09.3.2
09.3.3
Other recreational items and equipment;
gardens and pets
Games, toys and hobbies
Games, toys
Miscellaneous recreational items
Equipment for sport, camping and open-air recreation
Gardens, plants and flowers
Flowers, bouquets, wreaths
Materials and products for ornamental gardens
Pets and related products
Veterinary and other services for pets
31
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
celkem
employees
lower
education
total
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
09.5 Noviny, knihy, papírenské zboží
09.5.1 Knihy
Knihy
Učebnice
09.5.2 Noviny a periodické časopisy
09.5.3 Ostatní tiskoviny
09.5.4 Papírenské zboží, potřeby k psaní a kreslení
1 240
423
357
67
586
71
160
1 119
453
364
89
411
65
190
968
324
245
79
423
50
172
1 247
562
466
97
402
79
204
09.6
Dovolená s komplexními službami
Rekreace tuzemská
Rekreace zahraniční
2 706
637
2 069
2 670
641
2 028
1 943
445
1 499
3 287
809
2 479
10
VZDĚLÁVÁNÍ
670
850
613
1 052
10.1
Předškolní a základní vzdělávání
Mateřská škola
Základní škola 1. - 5. ročník
172
149
23
233
207
26
175
156
19
283
251
32
10.2
Střední vzdělávání
Vyšší ročníky zákl. škol, nižší ročníky víceletých gymnázií
Střední školy a učiliště
52
10
42
54
13
42
61
16
45
48
9
39
10.3
Pomaturitní a nástavbové vzdělávání
19
31
27
34
10.4
Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
143
185
156
209
10.5
Vzdělávání nedefinované podle úrovně
284
347
193
478
11
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
6 225
7 268
5 535
8 739
11.1 Stravovací služby
11.1.1 Restaurace, kavárny a podobná zařízení veř. stravování
Jídla
Nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje
11.1.2 Jídelny
Závodní jídelny
porce
Školní jídelny
Stravování v mateřské škole
5 105
3 543
2 639
203
701
1 562
805
25,24
553
203
5 920
3 902
2 911
245
747
2 017
1 018
34,79
707
292
4 682
2 847
2 033
180
634
1 835
918
31,90
653
264
6 971
4 799
3 656
300
843
2 173
1 104
37,25
754
315
11.2
Ubytovací služby
1 120
1 348
853
1 768
12
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
14 040
15 222
13 356
16 807
3 562
1 077
69
3 803
1 053
69
3 299
844
53
4 231
1 230
83
12.1 Osobní péče
12.1.1 Kadeřnické salóny a zařízení osobní péče
12.1.2 Elektrické přístroje pro osobní péči
32
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
pensioners
without EA
members
self-employed
unemployed
1 181
490
411
80
440
55
195
780
248
183
65
364
42
127
1 670
328
325
3
1 170
107
66
09.5 Newspapers, books and stationery
09.5.1 Books
Books
Textbooks
09.5.2 Newspapers and periodicals
09.5.3 Miscellaneous printed matter
09.5.4 Stationery and drawing materials
3 854
759
3 095
1 411
232
1 180
1 848
604
1 244
09.6
902
355
130
10
EDUCATION
239
194
45
96
69
27
0
0
0
10.1
Pre-primary and primary education
Nursery schools, kindergartens
Primary schools, 1st - 5th grade
115
19
95
50
9
41
0
0
0
10.2
Secondary education
Lower secondary education
Upper-secondary education
0
53
0
10.3
Post-secondary non-tertiary education
75
56
111
10.4
Tertiary education
473
101
19
10.5
Education not definable by level
7 012
3 303
3 558
11
RESTAURANTS AND HOTELS
5 358
4 054
3 071
257
726
1 304
329
11,12
755
220
2 565
1 651
1 240
74
338
914
216
8,00
554
143
3 351
2 584
1 946
81
557
767
764
14,69
3
0
1 654
739
206
14 684
7 673
11 350
3 838
1 179
66
2 080
464
27
3 055
1 201
77
Package holidays
Domestic recreation
Recreation abroad
11.1 Catering services
11.1.1 Restaurants, cafes and the like
Meals
Non-alcoholic beverages
Alcoholic beverages
11.1.2 Canteens
Works canteens
servings
School canteens
Catering in nursery schools, kindergartens
11.2
Accomodation services
12
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES
12.1 Personal care
12.1.1 Hairdressing salons and personal grooming establishments
12.1.2 Electric appliances for personal care
33
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
12.1.3 Ostatní předměty a výrobky pro osobní péči
Drogistické zboží pro osobní hygienu
Kosmetické zboží
12.3 Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
12.3.1 Klenoty, hodiny a hodinky
12.3.2 Ostatní osobní potřeby a doplňky
Cestovní potřeby, osobní doplňky
Dětské kočárky, nosítka, sedačky
Ostatní průmyslové zboží
12.4
Sociální péče
12.5 Pojištění
12.5.1 Životní pojištění
Životní pojištění
Penzijní připojištění
12.5.2 Pojištění související s bydlením
12.5.3 Pojištění související se zdravím
12.5.4 Pojištění související s dopravou
12.5.5 Ostatní pojištění
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
celkem
s vyšším
vzděláním
including
2 415
1 330
1 085
2 681
1 481
1 200
employees
lower
education
2 402
1 368
1 034
796
305
490
341
65
84
851
321
530
397
73
60
665
255
410
326
40
45
1 009
377
632
458
101
73
96
51
22
75
8 529
6 220
2 677
3 543
583
556
1 097
74
9 439
7 066
3 301
3 765
511
621
1 138
103
8 328
6 083
2 898
3 185
447
657
1 050
91
10 382
7 901
3 643
4 257
565
591
1 213
113
total
higher
education
2 918
1 577
1 341
12.6
Finanční služby jinde neuvedené
668
700
707
695
12.7
Ostatní služby jinde neuvedené
Poradenské, administrativní a jiné služby
Správní a jiné poplatky
390
291
99
379
272
106
336
234
102
415
305
110
12 452
13 745
8 670
18 055
Pořízení a rekonstrukce domu, bytu
Výrobky pro výstavbu a rekonstrukci domu, bytu
Práce na výstavbě a rekonstrukci domu, bytu
Koupě nemovitosti
7 403
1 126
1 287
4 990
10 090
1 546
1 665
6 879
5 355
795
502
4 058
14 111
2 183
2 653
9 275
Vydání jinde neuvedená
Hospodářské a pěstitelské potřeby, služby pro os. hospodářství
Nákup cenných papírů
Daň z nemovitosti, dědická apod.
Příspěvky organizacím
Peněžní transfery osobám mimo domácnost
Vydání na soukromé podnikání
Ostatní vydání
5 049
325
121
440
178
3 628
64
294
3 655
193
181
363
200
2 412
71
235
3 315
211
90
359
144
2 302
59
149
3 944
178
258
366
248
2 505
80
308
B. VYDÁNÍ NEKLASIFIKOVANÁ JAKO SPOTŘEBNÍ
34
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
2 592
1 392
1 201
1 589
997
592
pensioners
without EA
members
1 777
959
818
912
375
537
367
129
41
394
133
260
168
49
43
612
219
393
204
7
182
12.3 Personal effects n.e.c.
12.3.1 Jewellery, clocks and watches
12.3.2 Other personal effects
Travel goods, miscellaneous personal articles
Baby carriages, carry cot, baby seat
Other manufactured goods
7
0
346
12.4
9 078
6 501
3 594
2 907
607
826
1 089
55
4 379
3 211
1 322
1 889
256
264
621
27
6 065
3 965
559
3 407
819
209
1 048
24
611
514
646
12.6
Financial services n.e.c.
239
125
114
306
254
52
625
543
83
12.7
Other services n.e.c.
Services of advisors, experts, administrative services
Charges for issuing administrative documents
8 355
3 085
14 997
5 038
658
1 070
3 310
146
78
68
0
4 424
727
393
3 304
3 318
240
113
418
80
2 244
127
96
2 939
164
0
311
46
1 692
16
711
10 573
775
11
700
205
8 288
10
584
12.1.3 Other appliances, articles and products for personal care
Chemist's for personal hygiene
Cosmetics
Social protection
12.5 Insurance
12.5.1 Life insurance
Life insurance
Supplementary pension schemes
12.5.2 Insurance connected with the dwelling
12.5.3 Insurance connected with health
12.5.4 Insurance connected with transport
12.5.5 Other insurance
B. NON-CONSUMPTION EXPENDITURE
Purchase and (re)construction of the dwelling
Materials and products for (re)construction of the dwelling
Services relating to (re)construction of the dwelling
Purchase of realties
Expenditure n.e.c.
Products and services for small farming activities
Purchase of securities
Real estate tax, inheritance tax etc.
Contributions to organizations
Cash transfers to persons outside household
Private enterprise costs
Other expenditure
35
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1c
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
Průměry na osobu v Kč za rok:
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
01 Potraviny a nealkoholické nápoje
02 Alkoholické nápoje, tabák
03 Odívání a obuv
04 Bydlení, voda, energie, paliva
05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
06 Zdraví
07 Doprava
08 Pošty a telekomunikace
09 Rekreace a kultura
10 Vzdělávání
11 Stravování a ubytování
12 Ostatní zboží a služby
120 827
24 448
3 386
5 720
26 847
6 649
3 168
13 240
5 209
11 225
670
6 225
14 040
123 028
23 216
3 195
6 506
24 846
6 957
2 640
15 419
5 344
11 565
850
7 268
15 222
110 261
23 033
3 495
5 216
23 250
6 016
2 215
13 339
5 029
9 164
613
5 535
13 356
133 871
23 371
2 940
7 602
26 201
7 756
3 000
17 185
5 611
13 605
1 052
8 739
16 807
100,0
20,2
2,8
4,7
22,2
5,5
2,6
11,0
4,3
9,3
0,6
5,2
11,6
100,0
18,9
2,6
5,3
20,2
5,7
2,1
12,5
4,3
9,4
0,7
5,9
12,4
100,0
20,9
3,2
4,7
21,1
5,5
2,0
12,1
4,6
8,3
0,6
5,0
12,1
100,0
17,5
2,2
5,7
19,6
5,8
2,2
12,8
4,2
10,2
0,8
6,5
12,6
Struktura vydání v %:
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
01 Potraviny a nealkoholické nápoje
02 Alkoholické nápoje, tabák
03 Odívání a obuv
04 Bydlení, voda, energie, paliva
05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
06 Zdraví
07 Doprava
08 Pošty a telekomunikace
09 Rekreace a kultura
10 Vzdělávání
11 Stravování a ubytování
12 Ostatní zboží a služby
36
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
119 031
23 105
3 257
6 626
23 819
6 420
2 358
12 808
5 453
12 585
902
7 012
14 684
85 020
19 056
2 724
3 025
24 873
3 232
1 535
8 651
4 445
6 147
355
3 303
7 673
pensioners
without EA
members
Annual averages per capita in CZK:
122 709
29 854
3 811
3 519
35 404
6 490
5 386
8 516
4 839
9 854
130
3 558
11 350
CONSUMPTION EXPENDITURE
01 Food and non-alcoholic beverages
02 Alcoholic beverages, tobacco
03 Clothing and footwear
04 Housing, water, electricity, gas and other fuels
05 Furnishings, household equipment and routine household maintenance
06 Health
07 Transport
08 Communication
09 Recreation and culture
10 Education
11 Restaurants and hotels
12 Miscellaneous goods and services
Structure (%):
100,0
19,4
2,7
5,6
20,0
5,4
2,0
10,8
4,6
10,6
0,8
5,9
12,3
100,0
22,4
3,2
3,6
29,3
3,8
1,8
10,2
5,2
7,2
0,4
3,9
9,0
100,0
24,3
3,1
2,9
28,9
5,3
4,4
6,9
3,9
8,0
0,1
2,9
9,2
CONSUMPTION EXPENDITURE
01 Food and non-alcoholic beverages
02 Alcoholic beverages, tobacco
03 Clothing and footwear
04 Housing, water, electricity, gas and other fuels
05 Furnishings, household equipment and routine household maintenance
06 Health
07 Transport
08 Communication
09 Recreation and culture
10 Education
11 Restaurants and hotels
12 Miscellaneous goods and services
37
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1d
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Naturální a celková spotřeba, naturální vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Consumption in kind and total consumption, expenditures in kind - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
NATURÁLNÍ OSOBNÍ SPOTŘEBA
1. Potraviny, nápoje, bezplatné stravování
Vepřové maso syrové
Králíci
Drůbež
Hovězí a ostatní masa, vnitřnosti
Vepřové maso uzené, uzenářské zboží
Masové konzervy
Vepřové sádlo a slanina
Mléko
Vejce
Čerstvá zelenina
Brambory
Ovoce mírného pásma
Víno révové
Lihoviny, ostatní alkoholické nápoje
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
ks
kg
kg
kg
l
l
Ostatní potraviny a nápoje
Bezplatné stravování
2. Ostatní výrobky a služby
CELKOVÁ SPOTŘEBA VYBRANÝCH POTRAVIN A NÁPOJŮ
Maso a masné výrobky
Maso vepřové
Drůbež
Hovězí a ostatní masa, vnitřnosti
Vepřové maso uzené, uzenářské zboží
Masové konzervy
Tuky
z toho vepřové sádlo a slanina
Mléko
Vejce
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
ks
38
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
8 733
8 771
6 776
10 466
4 310
134
1,00
177
1,27
60
0,84
63
0,40
63
0,45
5
0,05
15
0,23
24
1,32
234
75,23
216
8,35
151
11,62
447
14,35
72
0,80
89
0,38
354
2 207
4 317
134
0,99
141
1,01
59
0,79
63
0,39
59
0,42
4
0,04
14
0,22
30
1,50
203
65,30
168
6,67
131
10,24
354
11,40
76
0,86
75
0,31
352
2 452
4 284
159
1,13
184
1,31
70
0,94
69
0,43
66
0,49
4
0,05
17
0,27
28
1,70
230
74,49
174
6,99
145
11,51
365
11,31
72
0,84
70
0,28
344
2 285
4 345
113
0,87
105
0,75
50
0,67
58
0,35
54
0,37
3
0,04
12
0,17
33
1,33
179
57,49
164
6,41
119
9,16
345
11,48
80
0,88
79
0,33
358
2 594
4 423
4 454
2 492
6 121
63,55
14,76
17,52
9,10
19,06
3,12
16,86
1,39
56,11
217,01
57,46
13,28
15,95
7,83
17,47
2,93
14,62
1,03
53,03
181,47
62,82
14,79
16,73
8,77
19,17
3,37
15,72
1,29
54,85
196,51
52,91
12,00
15,29
7,03
16,03
2,57
13,68
0,80
51,48
168,70
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
10 331
7 250
pensioners
without EA
members
7 280
3 806
147
1,10
144
1,00
48
0,67
78
0,48
53
0,36
3
0,03
17
0,28
11
0,66
196
63,67
170
6,14
104
7,84
388
11,87
55
0,61
110
0,46
318
1 965
5 087
137
1,12
84
0,63
115
1,85
58
0,32
99
0,75
10
0,12
14
0,19
35
2,02
163
53,80
140
5,59
114
9,53
290
9,82
35
0,39
113
0,50
389
3 292
4 586
123
0,94
317
2,27
60
0,86
59
0,44
76
0,56
7
0,06
14
0,23
11
0,82
360
114,79
383
14,55
229
17,08
763
24,14
83
0,91
108
0,47
407
1 585
6 525
2 163
2 694
58,21
14,95
15,83
8,79
16,22
2,41
14,71
1,00
54,58
181,08
55,39
11,92
17,22
6,46
16,64
3,16
15,97
1,01
48,23
195,01
84,03
18,16
23,29
12,82
25,67
4,09
24,57
2,58
67,19
341,10
self-employed
unemployed
PERSONAL CONSUMPTION IN KIND
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
pcs
kg
kg
kg
l
l
1. Food, beverages, free catering
Raw pork
Rabbits
Poultry
Beef and other meat, offal
Smoked pork, sausages
Tinned meat
Lard and bacon
Milk
Eggs
Fresh vegetables
Potatoes
Fruit of temperate zone
Wine
Spirits and other alcoholic beverages
Other food and beverages
Free catering
2. Other products and services
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
pcs
TOTAL CONSUMPTION OF SELECTED FOODS AND BEVERAGES
Meat and meat products
Pork
Poultry
Beef and other meat, offal
Smoked pork, sausages
Tinned meat
Fats
including lard and bacon
Milk
Eggs
39
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1d
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Naturální a celková spotřeba, naturální vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Consumption in kind and total consumption, expenditures in kind - annual averages per capita in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
Čerstvá zelenina
Brambory
Ovoce mírného pásma
Nealkoholické nápoje
Sirupy a koncentráty
Ovocné a zeleninové šťávy
Minerální a stolní vody
Ostatní nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje
Lihoviny
Víno
Pivo
celkem
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
s vyšším
vzděláním
including
kg
kg
kg
45,13
46,55
40,15
40,49
39,24
35,59
employees
lower
education
39,07
43,98
34,49
l
l
l
l
4,55
6,69
75,20
30,49
5,17
7,15
74,22
32,75
5,45
6,25
78,10
35,65
4,93
7,91
70,92
30,29
l
l
l
2,11
8,79
49,45
1,92
8,44
44,42
1,88
7,29
48,59
1,96
9,42
40,88
total
higher
education
41,70
35,22
36,52
VÝROBKY A SLUŽBY ZÍSKANÉ BEZPLATNĚ
(zahrnuté v naturální osobní spotřebě)
Maso a masné výrobky, sádlo, slanina
Vejce
Čerstvá zelenina a ovoce mírného pásma
Ostatní potraviny včetně nápojů
Bezplatné stravování
Průmyslové výrobky a služby
7 519
7 844
5 781
9 595
327
112
183
566
2 157
4 174
361
130
186
571
2 386
4 210
399
134
154
556
2 206
2 332
329
127
212
583
2 539
5 805
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
Potraviny, nápoje, bezplatné stravování
Průmyslové zboží
Naturální vydání ostatní
6 829
4 331
1 974
524
5 824
3 367
1 962
495
5 213
3 292
1 581
340
6 343
3 431
2 286
626
40
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
40,72
38,13
36,22
32,88
34,86
28,49
pensioners
without EA
members
63,32
74,01
57,49
4,46
8,45
64,02
28,48
4,97
4,35
50,58
24,28
2,94
4,71
89,54
26,25
l
l
l
l
2,05
9,16
42,23
1,43
5,10
25,44
2,64
9,57
68,11
l
l
l
8 929
6 614
5 368
296
108
185
518
1 920
5 902
394
101
169
587
3 270
2 093
261
74
192
618
1 574
2 649
5 494
3 249
1 804
441
3 075
2 181
709
185
10 994
8 027
2 270
696
kg
kg
kg
Fresh vegetables
Potatoes
Fresh fruit of temperate zone
Non-alcoholic beverages
Syrups and concentrates
Fruit and vegetable juices
Mineral and spring waters
Other non-alcoholic beverages
Alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
GOODS AND SERVICES OBTAINED FREE OF CHARGE
(classified within personal consumption in kind)
Meat and meat products, lard, bacon
Eggs
Fresh vegetables and fruit of temperate zone
Other food and beverages
Catering free of charge
Manufactured goods and services
EXPENDITURE IN KIND
Food, beverages, catering free of charge
Manufactured goods
Other expenditure in kind
41
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 1e
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání (počet předmětů na 100 domácností)
Selected housing characteristics, major durables (number of durables per 100 households)
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
VYBRANÉ ÚDAJE O BYTĚ
Počet obytných místností na byt
Obytná plocha v m2 na osobu
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
3,2
24,4
3,2
21,8
3,2
21,4
3,2
22,2
Typ domu (%):
rodinný dům
bytový dům
45,5
54,0
43,2
56,3
47,3
52,1
39,9
59,7
Druh bytu (%):
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
družstevní
nájemní
45,8
25,7
12,7
15,9
42,5
26,5
13,7
17,3
46,8
23,3
14,4
15,5
39,0
29,1
13,1
18,8
Vytápění (%):
dálkové, ústřední
vlastní ústřední / etážové v rod. domě
etážové, plynové, elektrické v bytě
kombinované, jiný způsob
42,3
42,0
12,3
3,4
45,0
39,4
12,4
3,2
43,1
43,9
9,9
3,1
46,6
35,7
14,5
3,2
Vybavení plynem ze sítě (%)
67,9
65,0
63,0
66,7
Pevná telefonní linka (%)
Připojení na internet (%)
Kabelová televize (%)
19,5
64,5
23,3
15,4
78,4
25,3
12,6
74,3
25,0
17,6
81,7
25,6
Půjčka nebo hypotéka na byt (%)
17,2
25,3
22,1
27,8
106,0
101,5
85,1
32,8
105,0
100,9
89,3
38,8
103,8
99,4
91,8
33,6
106,0
102,1
87,3
43,1
97,6
3,5
99,6
4,2
98,7
2,4
100,4
5,6
70,0
78,9
77,2
80,4
Televizní přijímač
Satelitní souprava
Videopřehrávač / videorekordér
DVD přehrávač / rekordér
Videokamera
134,2
27,9
43,1
72,0
15,8
134,6
26,5
43,5
81,9
18,8
136,4
30,7
45,7
85,0
18,7
133,1
23,0
41,8
79,4
19,0
Osobní počítač
Mobilní telefon
103,7
205,2
126,7
230,4
116,9
229,6
134,8
230,9
Jízdní kolo
Motocykl
Osobní auto
146,6
10,1
80,8
183,7
11,4
90,6
180,9
14,0
89,8
186,0
9,2
91,2
32,2
11,4
28,2
9,1
30,3
7,4
26,5
10,5
VYBAVENOST (počet předmětů na 100 domácností):
Chladnička
Mraznička
Mikrovlnná trouba
Myčka nádobí
Automatická pračka
Sušička prádla
CD přehrávač
Garáž
Rekreační objekt
42
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
pensioners
without EA
members
SELECTED HOUSING CHARACTERISTICS
Rooms per dwelling
Habitable area, m2 per capita
3,5
22,6
2,7
19,7
3,0
33,8
51,4
48,0
28,4
71,7
48,9
50,9
House (%):
detached, semi-detached house
apartment house
51,1
21,9
11,3
15,7
32,7
29,0
12,4
25,8
49,3
26,2
11,9
12,6
Dwelling (%):
in own house
owner-occupier
co-operative
rented
33,8
47,3
15,2
3,7
55,1
24,9
14,4
5,6
40,9
45,6
10,5
3,0
Heating (%):
central from district plants
heating system in detached house
one-flore flat gas / electric system in blocks of flats
combined and others
62,5
64,4
75,7
Natural gas supply facility(%)
20,2
78,6
23,9
10,4
65,8
23,0
27,4
33,9
20,3
Telephone line (%)
Internet access (%)
Cable TV (%)
24,6
8,0
2,8
Mortgage or other dwelling-related loan (%)
MAJOR HOUSEHOLD DURABLES (number of durables per 100 households):
Refrigerator
Freezer
Microwave oven
Dishwasher
107,2
104,3
89,0
50,9
102,4
90,0
77,9
19,1
106,8
101,6
75,1
16,0
98,9
6,5
97,7
3,2
93,3
1,5
80,6
59,3
51,8
142,1
31,3
49,5
85,3
28,1
120,3
20,7
43,8
68,7
13,2
130,4
27,7
38,4
49,5
5,4
TV set
Satellite set
Video cassette player / recorder
DVD player / recorder
Camcorder
146,3
252,0
102,7
207,9
45,7
139,8
Personal computer
Mobile phone
194,2
13,4
118,7
127,0
6,0
40,6
68,5
7,0
51,7
Bicycle
Motor cycle
Car
38,0
12,3
15,9
5,4
38,0
14,1
Garage
Recreational facility, cottage
Automatic washing machine
Clothes drying machine
CD player
43
44
Tab. 2
Domácnosti podle postavení
osoby v čele
Households by activity status
of the head of household
roční průměry na domácnost
annual averages per household
45
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 2a
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na domácnost v Kč za rok
Household composition, incomes and expenditures - annual averages per household in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
Počet domácností - vážený
- ve výběru
Průměrný počet na domácnost:
členů
pracujících
vyživovaných dětí
nepracujících důchodců
ostatních členů
spotřebních jednotek (OECD)
spotřebních jednotek (OECD modif.)
2 840
2 840
1 402
1 638
632
738
770
900
2,26
1,01
0,57
0,54
0,14
1,81
1,56
2,55
1,52
0,82
0,07
0,14
1,99
1,67
2,60
1,54
0,81
0,10
0,15
2,02
1,70
2,51
1,50
0,84
0,05
0,12
1,95
1,65
HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
381 769
480 559
423 146
527 691
ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
339 397
405 709
364 588
439 465
Příjmy ze závislé činnosti
187 360
330 171
292 041
361 474
Příjmy z podnikání
29 353
3 816
2 782
4 665
Sociální příjmy
98 658
40 567
43 900
37 831
Ostatní příjmy
z toho: příjmy z kapitálového majetku
prodej nemovitostí, movitých věcí
peněžní transfery od osob mimo domácnost
24 026
196
6 411
9 436
31 154
215
8 760
12 125
25 866
151
8 208
9 519
35 495
267
9 214
14 265
342 957
424 004
367 851
470 100
18 227
24 145
31 846
43 005
21 469
37 089
40 364
47 862
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
300 584
349 153
309 293
381 875
podle účelu použití:
A. Spotřební vydání
B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební
272 502
28 083
314 065
35 087
286 745
22 547
336 493
45 382
podle druhu vydání:
Potraviny, nápoje, veřejné stravování
Průmyslové zboží
Služby
Platby a jiná vydání
70 208
82 014
103 432
44 931
77 792
101 633
115 339
54 388
75 426
89 456
100 492
43 919
79 734
111 630
127 527
62 983
NATURÁLNÍ PŘÍJMY
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
19 696
15 402
22 391
14 867
17 621
13 557
26 308
15 943
BILANČNÍ POLOŽKY
Saldo vybraných úspor a vkladů
Saldo přijatých půjček a splacených úvěrů
-27 218
-10 008
-42 546
-13 013
-40 570
-13 516
-44 169
-12 601
HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
Daň z příjmů
Zdravotní a sociální pojištění
46
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
pensioners
without EA
members
self-employed
unemployed
355
415
107
125
819
478
2,78
1,59
0,91
0,12
0,16
2,14
1,78
2,35
0,35
0,77
0,09
1,14
1,87
1,60
1,51
0,00
0,00
1,50
0,01
1,36
1,25
408 648
217 681
220 384
GROSS MONEY INCOME, TOTAL
388 142
203 790
219 643
NET MONEY INCOME, TOTAL
102 029
75 075
3 965
212 447
7 248
390
51 781
89 241
203 608
21 886
392
4 256
8 620
32 227
98
4 382
19 837
11 681
88
4 629
4 004
374 844
220 812
208 572
7 905
12 601
5 417
8 474
711
30
354 338
206 921
207 830
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
331 097
23 241
199 676
7 246
185 196
22 634
by purpose:
A. Consumption expenditure
B. Non-consumption expenditure
83 438
99 559
123 674
47 667
52 578
48 617
86 490
19 237
53 423
45 737
76 412
32 257
by type of expenditure:
Food, beverages, public catering
Other consumer goods
Services
Payments and other expenditure
28 737
15 281
17 026
7 222
10 987
16 592
INCOME IN KIND
EXPENDITURE IN KIND
-13 581
-17 041
8 762
-4 690
-7 884
-1 859
BALANCE ITEMS
Balance of deposits withdrawn and deposits made
Balance of loans received and credits repayed
Households - weighted
in sample
Per household averages:
Members
working persons
dependent children
non-working pensioners
other members
Equivalencies (OECD scale)
Equivalencies (OECD modified scale)
Income from employment
Income from self-employment
Social income
Other income
including: capital income
income from sale of (im)movables
cash transfers from persons outside household
GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL
Income tax
Health and social insurance
47
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 2b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na domácnost v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per household in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
300 584
349 153
309 293
381 875
A. SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
272 502
314 065
286 745
336 493
55 137
59 266
59 901
58 745
7 636
8 156
9 089
7 390
01
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
02
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
03
ODÍVÁNÍ A OBUV
12 901
16 609
13 565
19 107
04
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
60 548
63 426
60 464
65 857
15 326
15 040
286
16 929
16 648
281
15 174
14 953
221
18 369
18 039
331
04.3 Běžná údržba a drobné opravy bytu
04.3.1 Výrobky pro běžnou údržbu bytu
04.3.2 Služby pro běžnou údržbu bytu
4 522
2 553
1 969
5 494
3 130
2 364
4 574
2 851
1 723
6 250
3 359
2 891
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.4
Dodávka vody a jiné služby související s bydlením
Vodné a stočné
Sběr pevných odpadů
Další služby související s bydlením
6 329
4 216
1 161
952
6 853
4 559
1 287
1 007
6 426
4 354
1 288
784
7 204
4 728
1 286
1 190
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva
Elektrická energie
Plynná paliva
Kapalná paliva
Tuhá paliva
Teplo a teplá voda
34 371
14 782
10 560
29
1 852
7 148
34 150
14 947
9 581
49
1 782
7 790
34 290
14 998
9 592
25
2 374
7 301
34 035
14 906
9 572
69
1 296
8 192
05
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ
DOMÁCNOSTI; OPRAVY
14 996
17 759
15 645
19 495
Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce
a ostatní podlahové krytiny
05.1.1 Nábytek a bytové zařízení
Nábytek
Bytové zařízení a doplňky
05.1.2 Koberce, ostatní podlahové krytiny
05.1.3 Opravy nábytku, zařízení, podlahových krytin
4 534
3 904
3 330
573
582
49
5 991
5 239
4 531
709
709
42
5 029
4 347
3 798
550
651
31
6 780
5 971
5 132
839
758
51
05.2
1 245
1 377
1 167
1 549
3 239
2 510
422
666
3 691
2 913
409
813
3 304
2 618
392
808
4 008
3 154
424
817
04.1 Nájemné z bytu
04.1.1 Nájemné za hlavní bydliště
04.1.2 Ostatní nájemné
05.1
Bytový textil
05.3 Přístroje a spotřebiče pro domácnost
05.3.1 Velké přístroje pro domácnost
Chladničky, mrazničky
Pračky, sušičky prádla, myčky nádobí
48
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
354 338
206 921
pensioners
without EA
members
207 830
331 097
199 676
185 196
64 269
44 754
45 056
01
FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
9 060
6 397
5 751
02
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO
18 432
7 105
5 311
03
CLOTHING AND FOOTWEAR
66 256
58 416
53 433
04
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
16 446
16 173
273
18 747
18 734
13
11 929
11 611
318
04.1
Actual rentals for housing
04.1.1 Actual rentals paid by tenants
04.1.2 Other actual rentals
4 673
3 120
1 553
1 849
784
1 065
3 344
1 568
1 776
04.3
Maintenance and repair of the dwelling
04.3.1 Materials for the maintenance and repair of the dwelling
04.3.2 Services for the maintenance and repair of the dwelling
7 272
4 904
1 339
1 029
6 983
4 864
1 060
1 059
4 978
3 270
873
836
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.4
Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling
Water supply and sewage collection
Refuse collection
Other services relating to the dwelling n.e.c.
37 865
18 358
11 679
14
1 731
6 083
30 837
13 272
7 288
3
1 687
8 588
33 182
12 778
12 010
6
1 880
6 507
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Electricity, gas and other fuels
Electricity
Gas
Liquid fuels
Solid fuels
Heat energy
05
17 859
7 590
9 795
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE
5 324
4 767
4 002
765
496
61
2 266
2 059
1 886
173
197
10
2 021
1 487
1 147
340
476
58
1 579
658
929
3 977
3 036
522
855
1 158
855
113
236
2 369
1 807
414
420
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
A. CONSUMPTION EXPENDITURE
05.1
Furniture and furnishings, carpets and
other floor coverings
05.1.1 Furniture and furnishings
Furniture
Furnishings and accesories
05.1.2 Carpets and other floor coverings
05.1.3 Repair of furniture, furnishings and floor coverings
05.2
Household textiles
05.3
Household appliances
05.3.1 Major household appliances whether electric or not
Refrigerators, freezers
Washing machines, clothes dryers, dish washers
49
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 2b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na domácnost v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per household in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
s vyšším
vzděláním
including
Vařící, vyhřívací a větrací zařízení
Ostatní zařízení pro domácnost
05.3.2 Malé domácí elektrické spotřebiče
05.3.3 Opravy domácích přístrojů a spotřebičů
1 096
326
550
179
1 313
377
623
155
employees
lower
education
1 139
279
557
129
05.4
Nádobí a kuchyňské potřeby
1 241
1 458
1 224
1 650
05.5 Výrobky pro dům a zahradu
05.5.1 Motorové nářadí a nástroje
05.5.2 Ruční nářadí, nástroje a jiné potřeby
1 442
698
744
1 556
707
850
1 385
657
728
1 697
747
950
05.6 Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti
05.6.1 Spotřební zboží pro domácnost
Prací prostředky
Čisticí a úklidové prostředky a jiné drogistické zboží
Ostatní potřeby pro domácnost
05.6.2 Domácí a domovní služby
3 294
3 204
1 198
1 353
653
90
3 686
3 611
1 378
1 493
740
76
3 536
3 505
1 472
1 425
609
31
3 810
3 697
1 301
1 548
848
112
06
ZDRAVÍ
7 144
6 738
5 759
7 542
07
DOPRAVA
29 861
39 362
34 691
43 197
7 485
10 566
8 523
12 243
6 815
2 950
3 866
9 548
3 804
5 743
7 637
2 438
5 200
11 116
4 926
6 190
18 347
1 218
13 882
2 205
1 043
23 450
1 630
17 705
2 784
1 331
21 501
1 592
16 540
2 279
1 089
25 051
1 661
18 662
3 198
1 529
4 029
5 346
4 667
5 903
11 747
13 642
13 079
14 105
07.1 Nákup osobních dopravních prostředků
z toho:
07.1.1 Automobily
Automobily nové
Automobily ojeté
total
higher
education
1 456
457
678
176
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
Provoz osobních dopravních prostředků
Náhradní díly a příslušenství pro osobní dopravní prostředky
Pohonné hmoty, oleje a podobné přípravky
Údržba a opravy osobních dopravních prostředků
Ostatní služby týkající se prostředků osobní dopravy
07.3
Dopravní služby
08
POŠTY A TELEKOMUNIKACE
08.1
Poštovní služby
202
187
148
220
08.2
Telefonní a telefaxová zařízení
633
841
715
944
08.3
Telefonické a telefaxové služby
Služby pevných a bezdrátových telefonních
a faxových zařízení
Provoz mobilního telefonu
Služby internetového spojení
10 912
12 614
12 217
12 941
698
7 154
3 059
494
8 354
3 766
455
8 353
3 409
526
8 356
4 059
50
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
1 290
369
715
225
371
134
222
81
pensioners
without EA
members
728
245
362
199
1 588
594
754
1 424
675
748
562
267
295
1 248
657
590
05.5
Tools and equipment for house and garden
05.5.1 Major tools and equipment
05.5.2 Small tools and miscellaneuous accessories
3 967
3 793
1 508
1 570
715
175
2 352
2 334
1 024
945
364
18
2 474
2 387
798
1 081
507
88
05.6
Goods and services for routine household maintenance
05.6.1 Non-durable household goods
Washing powders and liquids
Cleaning products
Other non-durable household articles
05.6.2 Domestic services and household services
6 558
3 605
8 129
06
HEALTH
35 628
20 318
12 853
07
TRANSPORT
6 336
7 148
2 932
5 729
1 681
4 048
6 590
5 145
1 445
2 798
1 591
1 207
07.1
Purchase of vehicles
including:
07.1.1 Motor cars
New cars
Used cars
24 724
1 316
19 597
2 442
1 369
8 848
663
6 848
779
558
8 363
575
6 005
1 289
496
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
Operation of personal transport equipment
Spare parts and accessories for personal transport equipment
Fuels and lubricants for personal transport equipment
Maintenance and repair of personal transport equipment
Other services in respect of personal transport equipment
4 568
4 322
1 558
07.3
Transport services
15 168
10 440
7 303
08
COMMUNICATION
203
134
231
08.1
Postal services
909
507
212
08.2
Telephone and telefax equipment
14 055
9 799
6 859
08.3
Telephone and telefax services
754
9 436
3 865
534
6 359
2 906
1 065
4 253
1 542
Cookers, heaters and ventilating appliances
Other major household appliances
05.3.2 Small electric household appliances
05.3.3 Repair of household appliances
05.4
Glassware, tableware and household utensils
Fixed phone and telefax services
Mobile phone operation
Internet provider services
51
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 2b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na domácnost v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per household in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
09
REKREACE A KULTURA
09.1
Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická
a pro zpracování dat
Zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu
a zvuku
Fotografická a kinematograrická zařízení, optické přístroje
Zařízení pro zpracování dat
Nosná média pro záznam obrazu a zvuku
Opravy zařízení a vybavení audiovizuálního,
fotografického a pro zpracování dat
09.1.1
09.1.2
09.1.3
09.1.4
09.1.5
09.2
Další výrobky dlouhodobé spotřeby
pro rekreaci a kulturu
09.3
Ostatní výrobky pro rekreaci a kulturu; květiny
a zahrady, domácí zvířata
celkem
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
total
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
25 317
29 524
23 831
34 197
2 944
3 783
3 144
4 308
932
314
1 320
242
1 072
442
1 840
281
1 017
315
1 481
201
1 116
546
2 135
346
136
149
129
164
217
252
260
246
6 554
7 830
6 436
8 975
z toho:
09.3.3 Květiny a zahrady
09.3.4 Domácí zvířata a potřeby pro jejich chov
09.3.5 Veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata
1 505
2 084
363
1 519
2 415
393
1 269
2 157
354
1 725
2 626
425
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Rekreační a kulturní služby
Rekreační a sportovní služby
Kulturní služby
Herny, loterie
6 701
2 016
4 414
271
7 985
2 856
4 888
241
6 419
1 810
4 347
262
9 271
3 715
5 332
225
09.5
Noviny, knihy, papírenské zboží
2 798
2 857
2 519
3 135
09.6
Dovolená s komplexními službami
Rekreace tuzemská
Rekreace zahraniční
6 104
1 438
4 666
6 816
1 638
5 178
5 053
1 156
3 897
8 263
2 033
6 230
10
VZDĚLÁVÁNÍ
1 511
2 171
1 593
2 645
11
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
14 038
18 553
14 393
21 967
12
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31 665
38 859
34 735
42 245
19 235
24 095
21 659
26 095
1 314
2 473
1 304
2 905
1 163
2 730
1 419
3 048
z toho 12.5 Pojištění
z toho:
12.5.2 Pojištění související s bydlením
12.5.4 Pojištění související s dopravou
52
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
pensioners
without EA
members
self-employed
unemployed
35 007
14 437
14 872
3 066
2 036
1 450
815
328
1 509
270
772
142
803
252
702
106
387
142
144
66
112
391
105
97
9 023
3 416
3 722
1 702
2 987
602
650
1 518
224
1 430
1 203
198
Other recreational items and equipment;
gardens and pets
including:
09.3.3 Gardens, plants and flowers
09.3.4 Pets and related products
09.3.5 Veterinary and other services for pets
8 522
3 296
5 107
118
3 732
486
3 015
231
4 292
378
3 527
387
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Recreational and cultural services
Recreational and sporting services
Cultural services
Games of chance
3 284
1 833
2 521
09.5
Newspapers, books and stationery
10 721
2 111
8 609
3 315
544
2 771
2 789
911
1 878
09.6
Package holidays
Domestic recreation
Recreation abroad
2 510
835
196
10
EDUCATION
19 504
7 758
5 369
11
RESTAURANTS AND HOTELS
40 846
18 021
17 129
12
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES
25 252
10 285
9 153
1 690
3 029
602
1 458
1 236
1 581
09
RECREATION AND CULTURE
09.1
Audio-visual, photographic and information
processing equipment
Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures
Photographic and cinematographic equipment and optical instruments
Information processing equipment
Recording media
Repair of audio-visual, photographic and
information processing equipment
09.1.1
09.1.2
09.1.3
09.1.4
09.1.5
09.2
Other major durables for recreation and
culture
09.3
12.5
Insurance
including:
12.5.2 Insurance connected with the dwelling
12.5.4 Insurance connected with transport
53
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 2b
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Peněžní vydání - průměry na domácnost v Kč za rok
Money expenditures - annual averages per household in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
B. VYDÁNÍ NEKLASIFIKOVANÁ JAKO SPOTŘEBNÍ
28 083
35 087
22 547
45 382
Pořízení a rekonstrukce domu, bytu
Výrobky pro výstavbu a rekonstrukci domu, bytu
Práce na výstavbě a rekonstrukci domu, bytu
Koupě nemovitosti
16 697
2 539
2 903
11 255
25 757
3 946
4 251
17 560
13 927
2 068
1 306
10 554
35 468
5 487
6 669
23 312
Vydání jinde neuvedená
z toho:
Hospodářské a pěstitelské potřeby, služby
pro osobní hospodářství
Daň z nemovitosti, dědická apod.
Peněžní transfery osobám mimo domácnost
11 386
9 330
8 620
9 914
732
992
8 181
494
927
6 157
550
933
5 987
448
921
6 297
54
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
pensioners
without EA
members
self-employed
unemployed
23 241
7 246
22 634
14 013
1 831
2 975
9 207
342
182
160
0
6 677
1 097
593
4 987
9 228
6 903
15 957
668
1 164
6 241
385
730
3 975
1 170
1 057
12 509
B. NON-CONSUMPTION EXPENDITURE
Purchase and (re)construction of the dwelling
Materials and products for (re)construction of the dwelling
Services relating to (re)construction of the dwelling
Purchase of realties
Expenditure n.e.c.
including:
Products and services for small farming activities
Real estate tax, inheritance tax etc.
Cash transfers to persons outside household
55
56
Tab. 3
Domácnosti podle postavení
osoby v čele
Households by activity status
of the head of household
roční průměry na spotřební jednotku (OECD)
annual averages per equivalency (OECD)
57
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 3a
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na spotřební jednotku (OECD) v Kč za rok
Household composition, incomes and expenditures - annual averages per equivalency (OECD) in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
Počet domácností - vážený
- ve výběru
Průměrný počet na domácnost:
členů
pracujících
vyživovaných dětí
nepracujících důchodců
ostatních členů
spotřebních jednotek (OECD)
spotřebních jednotek (OECD modif.)
2 840
2 840
1 402
1 638
632
738
770
900
2,26
1,01
0,57
0,54
0,14
1,81
1,56
2,55
1,52
0,82
0,07
0,14
1,99
1,67
2,60
1,54
0,81
0,10
0,15
2,02
1,70
2,51
1,50
0,84
0,05
0,12
1,95
1,65
HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
210 920
242 072
209 171
270 032
ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
Příjmy ze závislé činnosti
187 510
103 513
204 367
166 316
180 224
144 362
224 885
184 975
Příjmy z podnikání
16 217
1 922
1 375
2 387
Sociální příjmy
Důchody
Dávky nemocenského pojištění, náhrady mzdy
při pracovní neschopnosti
Podpora v nezaměstnanosti
Dávky státní sociální podpory
Jiné sociální příjmy
54 507
46 606
20 435
11 556
21 701
13 413
19 359
9 978
1 779
498
4 071
1 553
2 796
418
4 618
1 047
2 581
566
4 574
567
2 979
292
4 656
1 454
Ostatní příjmy
13 274
15 693
12 786
18 164
HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
Daň z příjmů
Zdravotní a sociální pojištění
189 477
10 070
13 340
213 583
16 042
21 663
181 837
10 613
18 334
240 561
20 655
24 492
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
166 067
175 878
152 890
195 414
podle účelu použití:
A. Spotřební vydání
B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební
150 552
15 515
158 204
17 675
141 745
11 146
172 191
23 223
podle druhu vydání:
Potraviny, nápoje, veřejné stravování
Průmyslové zboží
Služby
Platby a jiná vydání
38 789
45 311
57 144
24 823
39 186
51 196
58 100
27 397
37 285
44 220
49 675
21 710
40 802
57 124
65 259
32 230
NATURÁLNÍ PŘÍJMY
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
10 882
8 509
11 279
7 489
8 710
6 701
13 462
8 158
BILANČNÍ POLOŽKY
Saldo vybraných úspor a vkladů
Saldo přijatých půjček a splacených úvěrů
-15 037
-5 529
-21 432
-6 555
-20 055
-6 681
-22 602
-6 448
58
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
pensioners
without EA
members
self-employed
unemployed
355
415
107
125
819
478
2,78
1,59
0,91
0,12
0,16
2,14
1,78
2,35
0,35
0,77
0,09
1,14
1,87
1,60
1,51
0,00
0,00
1,50
0,01
1,36
1,25
191 257
116 584
162 468
GROSS MONEY INCOME, TOTAL
181 659
47 751
109 145
40 209
161 922
2 923
NET MONEY INCOME, TOTAL
Income from employment
99 430
3 882
287
24 235
16 794
47 795
18 407
150 101
148 621
1 256
398
5 032
754
666
4 774
12 707
11 241
0
0
427
1 052
10 243
17 260
8 611
175 435
3 700
5 898
118 261
2 901
4 538
153 760
524
22
GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL
Income tax
Health and social insurance
165 838
110 822
153 214
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
154 961
10 877
106 941
3 881
136 528
16 686
by purpose:
A. Consumption expenditure
B. Non-consumption expenditure
39 051
46 596
57 882
22 309
28 159
26 038
46 322
10 303
39 384
33 718
56 332
23 780
by type of expenditure:
Food, beverages, public catering
Other consumer goods
Services
Payments and other expenditure
13 450
7 152
9 119
3 868
8 100
12 232
INCOME IN KIND
EXPENDITURE IN KIND
-6 356
-7 976
4 693
-2 512
-5 812
-1 370
BALANCE ITEMS
Balance of deposits withdrawn and deposits made
Balance of loans received and credits repayed
Households - weighted
in sample
Per household averages:
Members
working persons
dependent children
non-working pensioners
other members
Equivalencies (OECD scale)
Equivalencies (OECD modified scale)
Income from self-employment
Social income
Pensions
Sickness benefits, wage compensations during sickness
Unemployment benefits
State social support benefits
Other social income
Other income
59
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 3c
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Skupiny peněžních vydání - průměry na spotřební jednotku (OECD) v Kč za rok
Money expenditure groups - annual averages per equivalency (OECD) in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
166 067
175 878
152 890
195 414
A. SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
150 552
158 204
141 745
172 191
30 462
27 739
4 973
7 607
785
5 469
1 471
1 872
2 534
29 854
27 042
4 995
7 239
771
5 534
1 315
1 815
2 456
29 610
26 803
5 009
7 550
721
5 315
1 331
1 696
2 324
30 061
27 245
4 983
6 974
814
5 721
1 302
1 916
2 568
1 992
1 035
2 723
1 216
1 507
1 932
985
2 812
1 183
1 629
1 871
986
2 807
1 152
1 655
1 985
983
2 816
1 209
1 607
01
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
01.1.8
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Potraviny
Pekárenské výrobky, obiloviny
Maso
Ryby
Mléko, sýry, vejce
Oleje a tuky
Ovoce
Zelenina, brambory
Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky
a cukrářské výrobky
01.1.9 Potravinářské výrobky a přípravky
01.2 Nealkoholické nápoje
01.2.1 Káva, čaj, kakao
01.2.2 Minerální vody, nealko nápoje a šťávy
02
02.1
02.2
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
Alkoholické nápoje
Tabák
4 219
2 219
2 000
4 109
2 095
2 014
4 493
1 996
2 497
3 782
2 179
1 603
03
03.1
03.2
ODÍVÁNÍ A OBUV
Odívání
Obuv (vč. oprav a půjčování)
7 128
5 354
1 774
8 366
6 316
2 050
6 706
5 018
1 688
9 778
7 419
2 358
04
04.1
04.3
04.4
04.5
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
Nájemné z bytu
Běžná údržba a drobné opravy bytu
Dodávka vody a jiné služby související s bydlením
Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva
33 452
8 467
2 498
3 497
18 989
31 949
8 528
2 768
3 452
17 202
29 888
7 501
2 261
3 176
16 950
33 701
9 400
3 198
3 686
17 416
05
8 285
8 946
7 734
9 976
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ
DOMÁCNOSTI; OPRAVY
Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce
a ostatní podlahové krytiny
Bytový textil
Přístroje a spotřebiče pro domácnost
Nádobí a kuchyňské potřeby
Výrobky pro dům a zahradu
Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti
2 505
688
1 789
686
797
1 820
3 018
694
1 859
735
784
1 857
2 486
577
1 633
605
685
1 748
3 470
793
2 051
844
868
1 950
06
06.1
ZDRAVÍ
Léčiva a zdravotnické prostředky
3 947
2 707
3 394
2 308
2 847
2 040
3 859
2 535
05.1
60
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
165 838
110 822
pensioners
without EA
members
153 214
154 961
106 941
136 528
30 079
27 349
4 715
7 590
801
5 634
1 366
1 819
2 531
23 969
21 879
4 588
5 948
499
4 252
1 234
1 251
1 952
33 216
30 586
5 169
8 621
824
5 463
1 950
2 167
2 859
01
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
Food
Bread and cereals
Meat
Fish
Milk, cheese and eggs
Oils and fats
Fruit
Vegetables
1 922
971
2 731
1 158
1 572
1 361
794
2 090
1 043
1 047
2 319
1 214
2 630
1 377
1 252
01.1.8
01.1.9
01.2
01.2.1
01.2.2
Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery
Food products and preparations, flavourings
Non-alcoholic beverages
Coffee, tea and cocoa
Mineral water, soft drinks and juices
4 240
2 283
1 958
3 426
1 145
2 281
4 240
2 440
1 800
02
02.1
02.2
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO
Alcoholic beverages
Tobacco
8 627
6 556
2 070
3 805
2 746
1 060
3 915
2 828
1 087
03
03.1
03.2
CLOTHING AND FOOTWEAR
Clothing
Footwear
31 009
7 697
2 187
3 404
17 722
31 286
10 040
990
3 740
16 516
39 391
8 794
2 465
3 670
24 462
04
04.1
04.3
04.4
04.5
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
Actual rentals for housing
Maintenance and repair of the dwelling
Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling
Electricity, gas and other fuels
05
8 358
4 065
7 221
2 492
739
1 861
743
666
1 857
1 214
353
620
318
301
1 259
1 490
685
1 746
556
920
1 824
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE
Furniture and furnishings, carpets and
other floor coverings
Household textiles
Household appliances
Glassware, tableware and household utensils
Tools and equipment for house and garden
Goods and services for routine household maintenance
3 069
2 144
1 931
1 258
5 992
4 217
06
06.1
HEALTH
Medical products, appliances and equipment
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
A. CONSUMPTION EXPENDITURE
05.1
61
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 3c
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Skupiny peněžních vydání - průměry na spotřební jednotku (OECD) v Kč za rok
Money expenditure groups - annual averages per equivalency (OECD) in CZK
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
06.2
06.3
Ambulantní zdravotní péče
Ústavní zdravotní péče
07
07.1
07.2
07.3
DOPRAVA
Nákup osobních dopravních prostředků
Provoz osobních dopravních prostředků
Dopravní služby
08
08.1
08.2
08.3
POŠTY A TELEKOMUNIKACE
Poštovní služby
Telefonní a telefaxová zařízení
Telefonické a telefaxové služby
09
09.1
09.4
09.5
09.6
REKREACE A KULTURA
Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická
a pro zpracování dat
Další výrobky dlouhodobé spotřeby
pro rekreaci a kulturu
Ostatní výrobky pro rekreaci a kulturu; květiny
a zahrady, domácí zvířata
Rekreační a kulturní služby
Noviny, knihy, papírenské zboží
Dovolená s komplexními službami
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní a základní vzdělávání
Střední vzdělávání
Pomaturitní a nástavbové vzdělávání
Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
Vzdělávání nedefinované podle úrovně
11
11.1
11.2
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
Stravovací služby
Ubytovací služby
12
12.1
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
Osobní péče
Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
Sociální péče
Pojištění
Finanční služby jinde neuvedené
Ostatní služby jinde neuvedené
09.2
09.3
B. VYDÁNÍ NEKLASIFIKOVANÁ JAKO SPOTŘEBNÍ
Pořízení a rekonstrukce domu, bytu
Vydání jinde neuvedená
62
celkem
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
s vyšším
vzděláním
including
995
245
935
152
employees
lower
education
685
122
16 498
4 135
10 137
2 226
19 828
5 322
11 813
2 693
17 148
4 213
10 628
2 307
22 105
6 265
12 819
3 021
6 490
112
350
6 029
6 872
94
423
6 354
6 465
73
353
6 039
7 218
113
483
6 622
13 987
14 872
11 780
17 500
1 626
1 906
1 554
2 205
120
127
129
126
3 621
3 702
1 546
3 372
3 944
4 022
1 439
3 433
3 182
3 173
1 245
2 498
4 593
4 744
1 604
4 228
835
214
65
24
178
354
1 094
300
70
40
238
446
788
225
79
35
201
248
1 354
364
62
44
269
615
7 756
6 361
1 395
9 346
7 612
1 733
7 115
6 018
1 097
11 241
8 967
2 274
17 495
4 438
991
120
10 627
832
486
19 575
4 891
1 094
65
12 137
901
487
17 170
4 241
854
28
10 706
909
431
21 618
5 442
1 298
96
13 354
894
534
15 515
9 225
6 291
17 675
12 975
4 700
11 146
6 885
4 261
23 223
18 150
5 073
total
higher
education
1 148
176
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
564
109
pensioners
without EA
members
1 230
545
06.2
06.3
Outpatient services
Hospital services
16 675
2 965
11 571
2 138
10 882
3 828
4 739
2 315
9 475
2 161
6 166
1 149
07
07.1
07.2
07.3
TRANSPORT
Purchase of vehicles
Operation of personal transport equipment
Transport services
7 099
95
426
6 578
5 591
72
272
5 248
5 383
171
156
5 057
08
08.1
08.2
08.3
COMMUNICATION
Postal services
Telephone and telefax equipment
Telephone and telefax services
16 384
7 732
10 963
1 435
1 090
1 069
09
09.1
183
56
72
4 223
3 988
1 537
5 018
1 830
1 999
982
1 775
2 744
3 164
1 859
2 056
09.4
09.5
09.6
RECREATION AND CULTURE
Audio-visual, photographic and information
processing equipment
Other major durables for recreation and
culture
Other recreational items and equipment;
gardens and pets
Recreational and cultural services
Newspapers, books and stationery
Package holidays
1 175
312
150
0
98
615
447
121
63
67
70
127
145
0
0
0
123
21
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
EDUCATION
Pre-primary and primary education
Secondary education
Post-secondary non-tertiary education
Tertiary education
Education not definable by level
9 128
6 975
2 153
4 155
3 226
929
3 958
3 729
230
11
11.1
11.2
RESTAURANTS AND HOTELS
Catering services
Accomodation services
19 117
4 996
1 187
9
11 818
795
312
9 651
2 616
495
0
5 509
647
385
12 628
3 399
681
385
6 748
718
696
12
12.1
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES
Personal care
Personal effects n.e.c.
Social protection
Insurance
Financial services n.e.c.
Other services n.e.c.
10 877
6 558
4 319
3 881
183
3 697
16 686
4 922
11 764
B. NON-CONSUMPTION EXPENDITURE
Purchase and (re)construction of the dwelling
Expenditure n.e.c.
self-employed
unemployed
795
131
09.2
09.3
63
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 3d
Domácnosti podle postavení osoby v čele
Households by activity status of the head of household
Naturální a celková spotřeba, naturální vydání - průměry na spotřební jednotku (OECD) za rok
Consumption in kind and total consumption, expenditures in kind - annual averages per equivalency (OECD)
z toho
Domácnosti
celkem
Households,
total
NATURÁLNÍ OSOBNÍ SPOTŘEBA
celkem
total
zaměstnanců
s nižším
vzděláním
employees
lower
education
s vyšším
vzděláním
including
higher
education
Kč
10 882
11 279
8 710
13 462
1. Potraviny, nápoje, bezplatné stravování
Vepřové maso syrové
Králíci
Drůbež
Hovězí a ostatní masa, vnitřnosti
Vepřové maso uzené, uzenářské zboží
Masové konzervy
Vepřové sádlo a slanina
Mléko
Vejce
Čerstvá zelenina
Brambory
Ovoce mírného pásma
Víno révové
Lihoviny, ostatní alkoholické nápoje
Kč
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
ks
kg
kg
kg
l
l
5 371
1,25
1,58
1,05
0,50
0,56
0,06
0,28
1,64
93,74
10,40
14,47
17,88
1,00
0,47
5 551
1,27
1,29
1,02
0,50
0,55
0,05
0,28
1,93
83,97
8,58
13,17
14,66
1,11
0,40
5 506
1,46
1,68
1,21
0,56
0,63
0,06
0,35
2,19
95,77
8,98
14,79
14,53
1,09
0,36
5 589
1,12
0,96
0,86
0,45
0,48
0,05
0,22
1,71
73,95
8,24
11,78
14,76
1,13
0,43
2. Ostatní výrobky a služby
Kč
5 511
5 728
3 204
7 873
CELKOVÁ SPOTŘEBA VYBRANÝCH POTRAVIN A NÁPOJŮ
Maso a masné výrobky
Maso vepřové
Drůbež
Hovězí a ostatní masa, vnitřnosti
Vepřové maso uzené, uzenářské zboží
Masové konzervy
Tuky
z toho vepřové sádlo a slanina
Mléko
Vejce
Čerstvá zelenina
Brambory
Ovoce mírného pásma
Sirupy a koncentráty
Ovocné a zeleninové šťávy
Minerální a stolní vody
Ostatní nealkoholické nápoje
Lihoviny
Víno
Pivo
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
ks
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
l
l
79,18
18,39
21,83
11,33
23,75
3,88
21,01
1,73
69,91
270,40
56,23
58,00
50,02
5,67
8,33
93,71
37,99
2,63
10,95
61,61
73,89
17,08
20,51
10,06
22,47
3,77
18,80
1,32
68,19
233,36
52,07
50,46
45,77
6,64
9,19
95,44
42,12
2,47
10,85
57,12
80,75
19,01
21,51
11,27
24,64
4,33
20,21
1,66
70,52
252,62
50,22
56,54
44,34
7,00
8,03
100,40
45,83
2,42
9,37
62,46
68,05
15,43
19,66
9,03
20,62
3,30
17,60
1,03
66,22
217,00
53,64
45,30
46,98
6,34
10,17
91,22
38,96
2,52
12,12
52,58
VÝROBKY A SLUŽBY ZÍSKANÉ BEZPLATNĚ
Kč
9 370
10 086
7 433
12 341
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
Kč
8 509
7 489
6 701
8 158
64
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
domácnosti
samostatně
činných
nezaměstnaných
důchodců bez
EA členů
households of
self-employed
unemployed
13 450
9 119
pensioners
without EA
members
8 100
4 956
1,43
1,31
0,87
0,63
0,47
0,04
0,36
0,86
82,88
7,99
10,20
15,45
0,79
0,60
6 398
1,41
0,80
2,33
0,40
0,95
0,15
0,24
2,55
67,67
7,03
11,98
12,35
0,50
0,63
5 103
1,05
2,53
0,96
0,49
0,62
0,07
0,25
0,91
127,72
16,19
19,00
26,85
1,01
0,52
CZK
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
pcs
kg
kg
kg
l
l
1. Food, beverages, free catering
Raw pork
Rabbits
Poultry
Beef and other meat, offal
Smoked pork, sausages
Tinned meat
Lard and bacon
Milk
Eggs
Fresh vegetables
Potatoes
Fruit of temperate zone
Wine
Spirits and other alcoholic beverages
8 494
2 721
2 997
CZK
2. Other products and services
75,78
19,47
20,60
11,46
21,12
3,14
19,15
1,30
71,06
235,73
53,01
49,64
47,16
5,81
11,00
83,34
37,08
2,67
11,93
54,98
69,67
14,99
21,65
8,12
20,93
3,97
20,09
1,27
60,66
245,29
41,36
43,84
35,84
6,26
5,47
63,62
30,54
1,80
6,42
32,00
93,49
20,20
25,92
14,26
28,56
4,55
27,34
2,86
74,76
379,51
70,46
82,34
63,96
3,27
5,24
99,63
29,21
2,93
10,64
75,78
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
pcs
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
l
l
11 625
8 319
5 972
7 152
3 868
12 232
CZK PERSONAL CONSUMPTION IN KIND
TOTAL CONSUMPTION OF SELECTED FOODS AND BEVERAGES
Meat and meat products
Pork
Poultry
Beef and other meat, offal
Smoked pork, sausages
Tinned meat
Fats
including lard and bacon
Milk
Eggs
Fresh vegetables
Potatoes
Fresh fruit of temperate zone
Syrups and concentrates
Fruit and vegetable juices
Mineral and spring waters
Other non-alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
CZK GOODS AND SERVICES OBTAINED FREE OF CHARGE
CZK EXPENDITURE IN KIND
65
66
Tab. 4
Domácnosti podle velikosti obce
a podle právního důvodu
užívání bytu
Households by municipality size
and by tenure of dwelling
roční průměry na osobu
annual averages per capita
67
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 4a
Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
Households by municipality size and by tenure of dwelling
Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK
Domácnosti v obci s počtem obyvatel
do
2 000 10 000 50 000
1 999
9 999
49 999
a více
Households in municipality with population
Households,
less than
2 000 10 000 50 000
total
1 999
9 999
49 999
or more
Domácnosti
celkem
Počet domácností - vážený
- ve výběru
Průměrný počet na domácnost:
členů
pracujících
vyživovaných dětí
nepracujících důchodců
ostatních členů
spotřebních jednotek (OECD)
spotřebních jednotek (OECD modif.)
2 840
2 840
691
690
526
527
608
605
1 015
1 019
2,26
1,01
0,57
0,54
0,14
1,81
1,56
2,50
1,07
0,69
0,57
0,17
1,96
1,66
2,35
1,03
0,64
0,54
0,14
1,87
1,60
2,13
0,95
0,50
0,53
0,15
1,73
1,50
2,11
0,99
0,48
0,51
0,13
1,73
1,50
HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
169 276
152 885
158 639
166 737
190 116
ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
150 488
136 401
142 324
148 787
167 547
Příjmy ze závislé činnosti
83 075
77 726
77 290
81 642
91 572
Příjmy z podnikání
13 015
10 741
14 095
11 702
15 017
Sociální příjmy
Důchody
Dávky nemocenského pojištění, náhrady mzdy
při pracovní neschopnosti
Podpora v nezaměstnanosti
Dávky státní sociální podpory
Jiné sociální příjmy
43 745
37 404
40 268
33 532
41 713
34 905
45 544
38 990
46 626
41 000
1 428
400
3 267
1 246
1 278
520
3 379
1 559
2 041
532
3 107
1 128
1 091
216
3 965
1 281
1 398
337
2 849
1 041
Ostatní příjmy
z toho: prodej nemovitostí, movitých věcí
peněžní transfery od osob mimo domácnost
10 653
2 843
4 184
7 665
1 488
3 049
9 227
2 312
3 739
9 899
2 659
3 985
14 333
4 349
5 473
152 067
134 289
142 621
148 341
174 055
8 082
10 706
6 550
9 934
6 487
9 827
7 453
10 497
10 611
11 958
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
133 279
117 805
126 306
130 391
151 485
podle účelu použití:
A. Spotřební vydání
B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební
120 827
12 452
109 069
8 736
114 554
11 752
121 880
8 511
133 261
18 224
31 130
36 365
45 862
19 922
29 474
37 138
33 915
17 278
29 979
36 747
41 364
18 216
31 407
34 346
47 458
17 180
32 958
36 742
57 099
24 687
8 733
6 829
8 421
7 261
10 361
6 671
10 906
6 876
6 738
6 544
-12 068
-4 438
-11 548
-6 346
-11 615
-3 794
-12 576
-5 210
-12 441
-2 806
HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
Daň z příjmů
Zdravotní a sociální pojištění
podle druhu vydání:
Potraviny, nápoje, veřejné stravování
Průmyslové zboží
Služby
Platby a jiná vydání
NATURÁLNÍ PŘÍJMY
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
BILANČNÍ POLOŽKY
Saldo vybraných úspor a vkladů
Saldo přijatých půjček a splacených úvěrů
68
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu
vlastní
osobní
nájemní družstevní
rod. dům
vlastnictví
Households by tenure of dwelling
ownerown
corented
occupier
house
operative
1 148
1 138
451
467
360
364
722
718
Households - weighted
in sample
Per household averages:
Members
working persons
dependent children
non-working pensioners
other members
Equivalencies (OECD scale)
Equivalencies (OECD modified scale)
2,48
1,10
0,64
0,62
0,12
1,96
1,66
2,07
0,95
0,56
0,38
0,18
1,68
1,47
2,14
1,03
0,50
0,48
0,13
1,75
1,52
2,11
0,94
0,48
0,54
0,15
1,71
1,49
164 874
166 343
180 131
178 940
GROSS MONEY INCOME, TOTAL
147 156
147 271
158 932
158 660
NET MONEY INCOME, TOTAL
80 345
84 225
90 857
86 582
Income from employment
14 381
14 197
11 799
11 323
Income from self-employment
43 253
38 034
39 325
30 091
43 744
38 115
48 048
41 277
Social income
Pensions
1 246
451
2 318
1 204
1 724
382
4 950
2 179
1 314
271
3 113
931
1 691
444
3 805
830
9 178
2 629
3 012
9 524
726
5 429
12 533
5 212
3 613
12 706
2 968
5 519
147 987
162 863
159 787
156 158
7 385
10 332
8 281
10 791
9 340
11 858
9 082
11 198
130 269
143 791
138 588
135 878
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
117 120
13 150
128 511
15 280
127 061
11 527
124 948
10 931
by purpose:
A. Consumption expenditure
B. Non-consumption expenditure
31 043
39 286
38 557
21 383
30 233
31 073
61 507
20 978
31 656
37 128
52 079
17 725
32 153
35 150
49 436
19 140
by type of expenditure:
Food, beverages, public catering
Other consumer goods
Services
Payments and other expenditure
8 608
7 443
10 468
4 992
6 023
7 259
8 326
6 699
-10 027
-6 189
-6 752
4 108
-16 474
-3 365
-15 394
-6 641
Sickness benefits, wage compensations during sickness
Unemployment benefits
State social support benefits
Other social income
Other income
including: income from sale of (im)movables
cash transfers from persons outside household
GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL
Income tax
Health and social insurance
INCOME IN KIND
EXPENDITURE IN KIND
BALANCE ITEMS
Balance of deposits withdrawn and deposits made
Balance of loans received and credits repayed
69
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 4c
Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
Households by municipality size and by tenure of dwelling
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti v obci s počtem obyvatel
do
2 000 10 000 50 000
1 999
9 999
49 999
a více
Households in municipality with population
Households,
less than
2 000 10 000 50 000
total
1 999
9 999
49 999
or more
Domácnosti
celkem
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
133 279
117 805
126 306
130 391
151 485
A. SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
120 827
109 069
114 554
121 880
133 261
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
24 448
23 252
23 911
24 737
25 544
Potraviny
Pekárenské výrobky, obiloviny
Maso
Ryby
Mléko, sýry, vejce
Oleje a tuky
Ovoce
Zelenina, brambory
Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky
a cukrářské výrobky
01.1.9 Potravinářské výrobky a přípravky
22 262
3 991
6 105
630
4 389
1 181
1 502
2 034
21 093
4 022
5 854
549
4 061
1 220
1 271
1 731
21 797
3 912
6 112
603
4 216
1 204
1 435
1 863
22 554
4 062
6 087
638
4 461
1 173
1 605
2 122
23 294
3 969
6 314
707
4 709
1 141
1 665
2 322
1 599
831
1 592
793
1 643
807
1 581
825
1 590
877
01.2 Nealkoholické nápoje
01.2.1 Káva, čaj, kakao
01.2.2 Minerální vody, nealko nápoje a šťávy
2 185
976
1 209
2 158
907
1 252
2 114
966
1 147
2 183
1 012
1 171
2 250
1 016
1 233
02
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
3 386
3 359
2 891
3 430
3 666
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
Alkoholické nápoje
Lihoviny
Víno
Pivo
1 781
380
592
809
1 868
361
530
978
1 571
324
474
773
1 792
396
651
745
1 825
419
675
731
02.2
Tabák
1 605
1 491
1 319
1 637
1 841
03
ODÍVÁNÍ A OBUV
5 720
5 109
5 327
5 819
6 379
03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4
Odívání
Oděvní materiály
Oděvy
Oděvní doplňky a textilní galanterie
Čištění, opravy a půjčování oděvů
4 297
13
3 941
296
47
3 837
17
3 525
249
46
4 027
11
3 694
281
40
4 408
13
4 048
308
39
4 755
10
4 353
334
58
1 424
1 388
36
1 273
1 251
22
1 300
1 269
31
1 411
1 373
38
1 624
1 575
49
26 847
19 738
24 618
28 558
32 818
01
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
01.1.8
03.2 Obuv (vč. oprav a půjčování)
03.2.1 Obuv
03.2.2 Opravy a půjčování obuvi
04
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
04.1
Nájemné z bytu
6 796
1 008
3 956
7 863
12 441
04.3
Běžná údržba a drobné opravy bytu
2 005
2 367
2 395
1 763
1 636
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.4
Dodávka vody a jiné služby související s bydlením
Vodné a stočné
Sběr pevných odpadů
Další služby související s bydlením
2 806
1 870
515
422
1 692
1 148
459
85
2 633
1 963
475
196
3 141
2 098
569
474
3 601
2 259
551
792
70
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu
vlastní
osobní
nájemní družstevní
rod. dům
vlastnictví
Households by tenure of dwelling
ownerown
corented
occupier
house
operative
130 269
143 791
138 588
135 878
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
117 120
128 511
127 061
124 948
A. CONSUMPTION EXPENDITURE
24 592
23 409
24 845
24 971
01
FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
22 386
4 046
6 382
617
4 239
1 257
1 413
1 949
21 290
3 794
5 636
589
4 383
1 097
1 466
2 035
22 609
4 052
5 984
669
4 551
1 117
1 608
2 126
22 762
4 036
6 033
666
4 594
1 126
1 668
2 215
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
Food
Bread and cereals
Meat
Fish
Milk, cheese and eggs
Oils and fats
Fruit
Vegetables
1 640
842
1 521
769
1 580
922
1 601
822
01.1.8 Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery
01.1.9 Food products and preparations, flavourings
2 206
965
1 241
2 118
974
1 144
2 236
1 031
1 205
2 209
1 005
1 204
01.2
Non-alcoholic beverages
01.2.1 Coffee, tea and cocoa
01.2.2 Mineral water, soft drinks and juices
3 327
3 693
3 375
3 485
02
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO
1 897
387
565
944
1 600
355
591
654
1 796
402
644
750
1 752
388
653
711
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
Alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
1 430
2 093
1 579
1 734
02.2
Tobacco
5 481
5 415
6 058
6 384
03
CLOTHING AND FOOTWEAR
4 142
16
3 808
273
45
4 003
11
3 652
296
44
4 465
8
4 097
325
35
4 848
11
4 443
333
62
03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4
Clothing
Clothing materials
Garments
Other articles of clothing and clothing accessories
Cleaning, repair and hire of clothing
1 340
1 312
28
1 412
1 371
41
1 592
1 547
45
1 536
1 487
49
03.2
Footwear
03.2.1 Shoes and other footwear
03.2.2 Repair and hire of footwear
22 472
40 324
29 343
27 874
132
23 480
10 654
3 074
679
2 326
1 755
497
74
3 180
1 947
497
736
04
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
8 570
04.1
Actual rentals for housing
1 231
1 377
04.3
Maintenance and repair of the dwelling
3 413
1 984
576
854
3 410
2 103
567
741
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.4
Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling
Water supply and sewage collection
Refuse collection
Other services relating to the dwelling n.e.c.
71
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 4c
Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
Households by municipality size and by tenure of dwelling
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti v obci s počtem obyvatel
do
2 000 10 000 50 000
1 999
9 999
49 999
a více
Households in municipality with population
Households,
less than
2 000 10 000 50 000
total
1 999
9 999
49 999
or more
Domácnosti
celkem
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva
Elektrická energie
Plynná paliva
Kapalná paliva
Tuhá paliva
Teplo a teplá voda
15 240
6 554
4 682
13
821
3 169
14 670
7 870
4 612
39
1 802
348
15 635
6 871
5 490
1
1 117
2 155
15 791
5 929
4 608
5
243
5 007
15 139
5 691
4 320
2
211
4 914
05
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ
DOMÁCNOSTI; OPRAVY
6 649
6 787
6 353
6 232
6 960
05.1
Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce
a ostatní podlahové krytiny
2 011
1 974
1 770
1 928
2 229
05.2
Bytový textil
552
473
568
571
595
05.3
Přístroje a spotřebiče pro domácnost
1 436
1 558
1 349
1 187
1 538
05.4
Nádobí a kuchyňské potřeby
550
489
512
606
588
05.5
Výrobky pro dům a zahradu
639
844
648
524
540
05.6
Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti
1 461
1 449
1 507
1 417
1 470
06
ZDRAVÍ
3 168
2 690
2 931
3 301
3 608
06.1
Léčiva a zdravotnické prostředky
2 172
1 967
2 023
2 343
2 321
06.2
Ambulantní zdravotní péče
799
599
683
756
1 052
06.3
Ústavní zdravotní péče
197
124
226
202
235
07
DOPRAVA
13 240
14 045
13 323
11 975
13 309
07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3
Nákup osobních dopravních prostředků
Automobily
Motocykly
Jízdní kola
3 319
3 022
118
178
3 151
2 862
93
196
3 228
2 923
193
112
3 305
2 964
133
208
3 513
3 242
87
184
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
Provoz osobních dopravních prostředků
Náhradní díly a příslušenství pro osobní dopr. prostředky
Pohonné hmoty, oleje a podobné přípravky
Údržba a opravy osobních dopravních prostředků
Ostatní služby týkající se prostředků osobní dopravy
8 135
540
6 155
978
462
9 499
585
7 455
1 014
445
8 392
577
6 363
1 052
400
7 186
526
5 406
865
388
7 463
491
5 442
973
557
07.3 Dopravní služby
z toho:
07.3.1 Kolejová osobní doprava
07.3.2 Silniční osobní doprava
1 786
1 394
1 702
1 484
2 333
361
767
293
914
415
931
491
786
305
545
08
POŠTY A TELEKOMUNIKACE
5 209
4 741
4 807
5 264
5 782
08.1
Poštovní služby
90
77
91
107
89
08.2
Telefonní a telefaxová zařízení
281
236
261
265
337
72
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu
vlastní
osobní
nájemní družstevní
rod. dům
vlastnictví
Households by tenure of dwelling
ownerown
corented
occupier
house
operative
16 940
8 054
7 258
25
1 542
62
12 986
5 225
2 752
4
140
4 865
14 045
5 149
1 584
2
184
7 125
14 517
5 282
2 450
2
156
6 626
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Electricity, gas and other fuels
Electricity
Gas
Liquid fuels
Solid fuels
Heat energy
7 428
5 626
6 018
6 384
05
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE
2 188
1 692
1 802
2 069
05.1
Furniture and furnishings, carpets and
other floor coverings
568
463
607
583
05.2
Household textiles
1 769
1 215
1 093
1 164
05.3
Household appliances
535
490
619
608
05.4
Glassware, tableware and household utensils
839
373
527
504
05.5
Tools and equipment for house and garden
1 529
1 393
1 370
1 456
05.6
Goods and services for routine household maintenance
2 985
2 829
3 296
3 770
06
HEALTH
2 094
1 878
2 239
2 526
06.1
Medical products, appliances and equipment
714
691
900
1 010
06.2
Outpatient services
178
260
157
233
06.3
Hospital services
14 300
11 533
15 010
12 087
07
TRANSPORT
3 614
3 292
155
167
2 506
2 188
153
164
5 295
5 016
99
181
2 827
2 553
64
211
07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3
Purchase of vehicles
Motor cars
Motor cycles
Bicycles
9 221
609
7 081
1 047
484
6 751
309
5 089
935
418
7 395
583
5 470
838
505
7 397
542
5 448
962
446
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
Operation of personal transport equipment
Spare parts and accessories for personal transport equipment
Fuels and lubricants for personal transport equipment
Maintenance and repair of personal transport equipment
Other services in respect of personal transport equipment
1 465
2 276
2 319
1 862
308
828
401
720
474
741
379
715
07.3
Transport services
including:
07.3.1 Passenger transport by rail
07.3.2 Passenger transport by road
4 824
5 996
5 680
5 365
84
88
90
261
273
374
08
COMMUNICATION
99
08.1
Postal services
284
08.2
Telephone and telefax equipment
73
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 4c
Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
Households by municipality size and by tenure of dwelling
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti v obci s počtem obyvatel
do
2 000 10 000 50 000
1 999
9 999
49 999
a více
Households in municipality with population
Households,
less than
2 000 10 000 50 000
total
1 999
9 999
49 999
or more
Domácnosti
celkem
08.3
Telefonické a telefaxové služby
Služby pevných a bezdrátových telefonních
a faxových zařízení
Provoz mobilního telefonu
Služby internetového spojení
4 838
4 428
4 455
4 892
5 357
310
3 172
1 357
253
2 992
1 183
256
2 964
1 235
261
3 183
1 448
416
3 431
1 511
11 225
9 765
10 112
11 469
12 894
1 305
1 119
1 188
1 451
1 434
96
137
87
83
76
09
REKREACE A KULTURA
09.1
Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická
a pro zpracování dat
09.2
Další výrobky dlouhodobé spotřeby
pro rekreaci a kulturu
09.3
Ostatní výrobky pro rekreaci a kulturu; květiny
a zahrady, domácí zvířata
2 906
3 075
2 691
2 859
2 922
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Rekreační a kulturní služby
Rekreační a sportovní služby
Kulturní služby
Herny a loterie
2 971
894
1 957
120
2 403
688
1 634
81
2 519
652
1 740
128
3 059
784
2 127
148
3 636
1 264
2 241
131
09.5
Noviny, knihy, papírenské zboží
1 240
1 155
1 124
1 297
1 341
09.6
Dovolená s komplexními službami
2 706
1 876
2 502
2 721
3 484
10
VZDĚLÁVÁNÍ
670
540
625
564
864
10.1
Předškolní a základní vzdělávání
172
137
156
173
209
10.2
Střední vzdělávání
52
52
34
31
74
10.3
Pomaturitní a nástavbové vzdělávání
19
0
13
10
44
10.4
Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
143
105
137
118
192
10.5
Vzdělávání nedefinované podle úrovně
284
246
285
232
345
11
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
6 225
5 531
5 919
6 300
6 913
11.1 Stravovací služby
11.1.1 Restaurace, kavárny a podobná zařízení veř. stravování
11.1.2 Jídelny
5 105
3 543
1 562
4 569
2 864
1 705
4 715
3 149
1 566
5 075
3 439
1 636
5 778
4 379
1 399
11.2
Ubytovací služby
1 120
962
1 204
1 225
1 134
12
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
14 040
13 511
13 738
14 232
14 524
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
Osobní péče
Kadeřnické salóny a zařízení osobní péče
Elektrické přístroje pro osobní péči
Ostatní předměty a výrobky pro osobní péči
3 562
1 077
69
2 415
3 110
900
43
2 167
3 438
1 072
56
2 310
3 628
1 077
76
2 475
3 956
1 223
94
2 639
12.3
Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
796
661
804
825
881
12.4
Sociální péče
96
127
90
108
68
74
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu
vlastní
osobní
nájemní družstevní
rod. dům
vlastnictví
Households by tenure of dwelling
ownerown
corented
occupier
house
operative
4 479
5 635
5 216
4 982
309
2 943
1 227
319
3 783
1 533
345
3 375
1 496
324
3 144
1 514
10 696
10 752
12 201
12 326
1 150
1 263
1 551
1 474
134
62
45
58
3 189
2 615
2 787
2 668
2 625
793
1 723
109
3 105
995
1 991
119
3 343
961
2 253
129
1 206
1 212
2 392
08.3
Telephone and telefax services
Fixed phone and telefax services
Mobile phone operation
Internet provider services
09
RECREATION AND CULTURE
09.1
Audio-visual, photographic and information
processing equipment
09.2
Other major durables for recreation and
culture
09.3
Other recreational items and equipment;
gardens and pets
3 438
966
2 325
147
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Recreational and cultural services
Recreational and sporting services
Cultural services
Games of chance
1 320
1 278
09.5
Newspapers, books and stationery
2 495
3 155
3 410
09.6
Package holidays
649
560
698
669
10
EDUCATION
161
156
167
196
10.1
Pre-primary and primary education
49
40
63
57
10.2
Secondary education
22
21
33
0
10.3
Post-secondary non-tertiary education
135
40
155
164
10.4
Tertiary education
282
304
279
252
10.5
Education not definable by level
5 906
6 417
6 435
6 746
11
RESTAURANTS AND HOTELS
4 776
3 155
1 621
5 407
3 856
1 551
5 168
3 535
1 633
5 627
4 161
1 466
11.1
Catering services
11.1.1 Restaurants, cafes and the like
11.1.2 Canteens
1 130
1 009
1 267
1 119
11.2
Accomodation services
14 461
11 958
14 101
14 888
12
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES
3 310
1 039
56
2 216
3 530
958
79
2 493
3 579
1 047
78
2 454
4 141
1 287
89
2 765
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
Personal care
Hairdressing salons and personal grooming establishments
Electric appliances for personal care
Other appliances, articles and products for personal care
764
701
823
875
12.3
Personal effects n.e.c.
36
215
19
86
12.4
Social protection
75
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 4c
Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
Households by municipality size and by tenure of dwelling
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti v obci s počtem obyvatel
do
2 000 10 000 50 000
1 999
9 999
49 999
a více
Households in municipality with population
Households,
less than
2 000 10 000 50 000
total
1 999
9 999
49 999
or more
Domácnosti
celkem
12.5 Pojištění
z toho:
12.5.1 Životní pojištění
12.5.2 Pojištění související s bydlením
12.5.4 Pojištění související s dopravou
8 529
8 669
8 449
8 681
8 370
6 220
583
1 097
6 241
609
1 197
6 110
577
1 055
6 426
551
1 010
6 142
584
1 092
12.6
Finanční služby jinde neuvedené
668
620
657
713
686
12.7
Ostatní služby jinde neuvedené
390
324
301
276
562
12 452
8 736
11 752
8 511
18 224
Pořízení a rekonstrukce domu, bytu
Výrobky pro výstavbu a rekonstrukci domu, bytu
Práce na výstavbě a rekonstrukci domu, bytu
Koupě nemovitosti
7 403
1 126
1 287
4 990
3 184
816
823
1 544
6 959
2 428
843
3 688
4 025
494
821
2 709
13 095
1 008
2 198
9 890
Vydání jinde neuvedená
z toho:
Hospodářské a pěstitelské potřeby, služby
pro osobní hospodářství
Daň z nemovitosti, dědická apod.
Peněžní transfery osobám mimo domácnost
5 049
5 552
4 793
4 486
5 130
325
440
3 628
672
413
3 753
395
377
3 667
141
424
3 431
115
508
3 622
100,0
20,2
2,8
4,7
22,2
5,5
2,6
11,0
4,3
9,3
0,6
5,2
11,6
100,0
21,3
3,1
4,7
18,1
6,2
2,5
12,9
4,3
9,0
0,5
5,1
12,4
100,0
20,9
2,5
4,6
21,5
5,5
2,6
11,6
4,2
8,8
0,5
5,2
12,0
100,0
20,3
2,8
4,8
23,4
5,1
2,7
9,8
4,3
9,4
0,5
5,2
11,7
100,0
19,2
2,8
4,8
24,6
5,2
2,7
10,0
4,3
9,7
0,6
5,2
10,9
B. VYDÁNÍ NEKLASIFIKOVANÁ JAKO SPOTŘEBNÍ
Struktura vydání v %:
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
01
Potraviny a nealkoholické nápoje
02
Alkoholické nápoje, tabák
03
Odívání a obuv
04
Bydlení, voda, energie, paliva
05
Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
06
Zdraví
07
Doprava
08
Pošty a telekomunikace
09
Rekreace a kultura
10
Vzdělávání
11
Stravování a ubytování
12
Ostatní zboží a služby
76
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu
vlastní
osobní
nájemní družstevní
rod. dům
vlastnictví
Households by tenure of dwelling
ownerown
corented
occupier
house
operative
9 374
6 499
8 432
8 682
12.5
Insurance
including:
12.5.1 Life insurance
12.5.2 Insurance connected with the dwelling
12.5.4 Insurance connected with transport
6 684
779
1 232
4 837
317
801
6 230
489
1 087
6 517
499
1 047
620
691
736
729
12.6
Financial services n.e.c.
356
322
512
375
12.7
Other services n.e.c.
13 150
15 280
11 527
10 931
7 409
1 685
1 097
4 627
11 408
521
1 361
9 526
7 048
1 137
2 318
3 594
6 254
640
947
4 667
Purchase and (re)construction of the dwelling
Materials and products for (re)construction of the dwelling
Services relating to (re)construction of the dwelling
Purchase of realties
5 740
3 872
4 479
4 677
Expenditure n.e.c.
including:
552
576
3 819
85
126
2 813
204
187
3 389
113
530
3 711
B. NON-CONSUMPTION EXPENDITURE
Products and services for small farming activities
Real estate tax, inheritance tax etc.
Cash transfers to persons outside household
Structure (%):
100,0
21,0
2,8
4,7
19,2
6,3
2,5
12,2
4,1
9,1
0,6
5,0
12,3
100,0
18,2
2,9
4,2
31,4
4,4
2,2
9,0
4,7
8,4
0,4
5,0
9,3
100,0
19,6
2,7
4,8
23,1
4,7
2,6
11,8
4,5
9,6
0,5
5,1
11,1
100,0
20,0
2,8
5,1
22,3
5,1
3,0
9,7
4,3
9,9
0,5
5,4
11,9
CONSUMPTION EXPENDITURE
01
Food and non-alcoholic beverages
02
Alcoholic beverages, tobacco
03
Clothing and footwear
04
Housing, water, electricity, gas and other fuels
05
Furnishings, household equipment and routine household maintenance
06
Health
07
Transport
08
Communication
09
Recreation and culture
10
Education
11
Restaurants and hotels
12
Miscellaneous goods and services
77
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 4d
Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
Households by municipality size and by tenure of dwelling
Naturální a celková spotřeba, naturální vydání - průměry na osobu za rok
Consumption in kind and total consumption, expenditures in kind - annual averages per capita
Domácnosti v obci s počtem obyvatel
do
2 000 10 000 50 000
1 999
9 999
49 999
a více
Households in municipality with population
Households,
less than
2 000 10 000 50 000
total
1 999
9 999
49 999
or more
Domácnosti
celkem
NATURÁLNÍ OSOBNÍ SPOTŘEBA
Kč
8 733
8 421
10 361
10 906
6 738
1. Potraviny, nápoje, bezplatné stravování
Vepřové maso syrové
Králíci
Drůbež
Hovězí a ostatní masa, vnitřnosti
Vepřové maso uzené, uzenářské zboží
Masové konzervy
Vepřové sádlo a slanina
Mléko
Vejce
Čerstvá zelenina
Brambory
Ovoce mírného pásma
Víno révové
Lihoviny, ostatní alkoholické nápoje
Kč
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
ks
kg
kg
kg
l
l
4 310
1,00
1,27
0,84
0,40
0,45
0,05
0,23
1,32
75,23
8,35
11,62
14,35
0,80
0,38
5 451
2,16
2,92
1,52
0,77
0,69
0,08
0,44
2,49
140,91
12,99
21,20
19,97
1,04
0,52
4 542
0,90
1,34
0,85
0,40
0,44
0,04
0,25
0,93
91,18
9,54
12,81
16,50
0,83
0,47
4 173
0,63
0,65
0,52
0,35
0,38
0,05
0,14
0,81
46,24
7,02
9,23
14,40
0,74
0,32
3 341
0,35
0,26
0,48
0,14
0,31
0,03
0,09
0,90
30,71
4,73
4,65
8,57
0,64
0,25
2. Ostatní výrobky a služby
Kč
4 423
2 970
5 819
6 733
3 397
CELKOVÁ SPOTŘEBA VYBRANÝCH POTRAVIN A NÁPOJŮ
Maso a masné výrobky
kg
Maso vepřové
kg
Drůbež
kg
Hovězí a ostatní masa, vnitřnosti
kg
Vepřové maso uzené, uzenářské zboží
kg
Masové konzervy
kg
Tuky
kg
z toho vepřové sádlo a slanina
kg
Mléko
l
Vejce
ks
Čerstvá zelenina
kg
Brambory
kg
Ovoce mírného pásma
kg
Sirupy a koncentráty
l
l
Ovocné a zeleninové šťávy
Minerální a stolní vody
l
Ostatní nealkoholické nápoje
l
Lihoviny
l
Víno
l
Pivo
l
63,55
14,76
17,52
9,10
19,06
3,12
16,86
1,39
56,11
217,01
45,13
46,55
40,15
4,55
6,69
75,20
30,49
2,11
8,79
49,45
67,17
18,04
16,72
10,17
19,32
2,93
17,67
1,89
62,62
237,60
44,61
53,66
42,03
4,89
5,90
86,23
30,99
2,19
8,32
57,43
64,10
15,31
17,08
9,31
19,21
3,18
17,18
1,59
57,00
225,70
43,10
44,15
38,66
4,84
6,19
69,24
30,02
1,97
7,17
46,61
61,52
13,29
17,53
8,39
18,99
3,33
16,77
1,14
53,45
213,81
46,07
47,81
43,37
4,14
6,34
74,73
29,29
2,14
9,60
45,32
61,53
12,68
18,42
8,52
18,80
3,11
16,08
1,01
51,97
197,38
46,14
41,44
37,54
4,37
7,82
70,04
31,08
2,11
9,61
47,15
VÝROBKY A SLUŽBY ZÍSKANÉ BEZPLATNĚ
Kč
7 519
6 345
9 137
10 160
5 940
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
Kč
6 829
7 261
6 671
6 876
6 544
78
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu
vlastní
osobní
nájemní družstevní
rod. dům
vlastnictví
Households by tenure of dwelling
ownerown
corented
occupier
house
operative
8 608
10 468
6 023
8 326
CZK PERSONAL CONSUMPTION IN KIND
4 459
1,53
2,08
1,09
0,59
0,54
0,06
0,34
1,61
114,96
11,39
15,97
20,61
0,95
0,45
4 256
0,77
0,45
0,85
0,28
0,46
0,06
0,17
1,61
34,31
4,52
6,46
6,13
0,70
0,29
3 403
0,55
0,52
0,49
0,24
0,25
0,03
0,13
0,72
43,74
6,18
7,57
10,73
0,59
0,30
3 996
0,48
0,54
0,46
0,22
0,38
0,02
0,11
0,82
33,69
5,76
6,95
9,73
0,70
0,35
CZK
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
pcs
kg
kg
kg
l
l
1. Food, beverages, free catering
Raw pork
Rabbits
Poultry
Beef and other meat, offal
Smoked pork, sausages
Tinned meat
Lard and bacon
Milk
Eggs
Fresh vegetables
Potatoes
Fruit of temperate zone
Wine
Spirits and other alcoholic beverages
4 149
6 212
2 620
4 330
CZK
2. Other products and services
69,30
17,39
18,07
10,49
20,25
3,12
18,03
1,76
60,31
235,13
47,17
53,76
44,49
4,55
6,12
83,25
31,06
2,20
8,65
56,85
56,77
12,02
17,13
7,51
16,89
3,22
15,99
0,97
56,03
197,20
39,09
38,57
30,69
5,14
6,81
61,56
27,74
1,92
8,64
41,27
59,68
12,83
17,49
7,87
18,60
2,89
16,05
1,06
49,26
204,56
45,37
39,24
37,89
4,57
7,07
65,55
33,29
2,17
9,95
48,46
59,80
12,81
16,97
8,17
18,64
3,21
15,75
1,15
50,08
196,19
45,24
41,93
39,37
4,35
7,37
72,32
31,37
2,12
9,11
43,41
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
pcs
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
l
l
6 773
9 881
5 246
7 711
CZK GOODS AND SERVICES OBTAINED FREE OF CHARGE
7 443
4 992
7 259
6 699
CZK EXPENDITURE IN KIND
TOTAL CONSUMPTION OF SELECTED FOODS AND BEVERAGES
Meat and meat products
Pork
Poultry
Beef and other meat, offal
Smoked pork, sausages
Tinned meat
Fats
including lard and bacon
Milk
Eggs
Fresh vegetables
Potatoes
Fresh fruit of temperate zone
Syrups and concentrates
Fruit and vegetable juices
Mineral and spring waters
Other non-alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
79
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 4e
Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
Households by municipality size and by tenure of dwelling
Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání (počet předmětů na 100 domácností)
Selected housing characteristics, major durables (number of durables per 100 household)
Domácnosti v obci s počtem obyvatel
do
2 000 10 000 50 000
1 999
9 999
49 999
a více
Households in municipality with population
Households,
less than
2 000 10 000 50 000
total
1 999
9 999
49 999
or more
Domácnosti
celkem
VYBRANÉ ÚDAJE O BYTĚ
Počet obytných místností na byt
Obytná plocha v m2 na osobu
3,2
24,4
3,8
27,1
3,4
25,7
2,9
23,1
2,8
22,2
Typ domu (%):
rodinný dům
bytový dům
45,5
54,0
87,4
11,8
59,9
39,5
26,1
73,6
21,4
78,6
Druh bytu (%):
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
družstevní
nájemní
45,8
25,7
12,7
15,9
87,1
5,6
2,5
4,8
60,0
18,9
7,9
13,2
26,5
42,3
16,8
14,4
21,8
32,9
19,7
25,7
Vytápění (%):
dálkové, ústřední
vlastní ústřední / etážové v rod. domě
etážové, plynové, elektrické v bytě
kombinované, jiný způsob
42,3
42,0
12,3
3,4
4,6
79,1
7,8
8,5
30,1
55,1
10,2
4,6
60,2
25,0
13,7
1,1
63,5
20,2
15,6
0,7
Vybavení plynem ze sítě (%)
Pevná telefonní linka (%)
Připojení na internet (%)
Kabelová televize (%)
67,9
19,5
64,5
23,3
50,2
15,7
65,3
8,6
61,9
15,3
63,9
17,2
77,5
15,6
67,2
30,3
77,2
26,7
62,6
32,1
Půjčka nebo hypotéka na byt (%)
17,2
23,2
17,8
19,5
11,6
106,0
101,5
85,1
32,8
102,1
107,4
86,4
39,5
105,5
103,6
90,0
31,3
105,0
98,3
87,3
29,0
109,6
98,4
80,4
31,3
97,6
3,5
70,0
96,4
3,1
70,2
97,5
3,1
68,9
96,5
2,5
64,3
99,2
4,6
73,9
Televizní přijímač
Satelitní souprava
Videopřehrávač / videorekordér
DVD přehrávač / rekordér
Videokamera
134,2
27,9
43,1
72,0
15,8
132,7
40,7
41,6
71,0
15,2
132,3
35,9
40,0
72,4
16,2
130,7
23,6
42,5
72,7
15,9
138,4
17,6
46,1
72,0
16,0
Osobní počítač
Mobilní telefon
103,7
205,2
101,3
217,6
102,0
206,8
103,6
194,6
106,3
202,3
Jízdní kolo
Motocykl
Osobní auto
146,6
10,1
80,8
179,2
17,9
103,9
166,0
13,0
84,0
139,7
6,9
70,5
118,6
5,3
69,6
32,2
11,4
45,8
3,1
42,0
6,3
29,5
13,4
19,5
18,5
VYBAVENOST (počet předmětů na 100 domácností):
Chladnička
Mraznička
Mikrovlnná trouba
Myčka nádobí
Automatická pračka
Sušička prádla
CD přehrávač
Garáž
Rekreační objekt
80
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu
vlastní
osobní
nájemní družstevní
rod. dům
vlastnictví
Households by tenure of dwelling
ownerown
corented
occupier
house
operative
SELECTED HOUSING CHARACTERISTICS
4,0
29,3
2,3
19,0
2,7
19,6
2,7
20,8
Rooms per dwelling
Habitable area, m2 per capita
100,1
0,0
3,8
94,4
0,0
100,0
0,0
99,9
House (%):
detached, semi-detached house
apartment house
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,2
93,6
0,0
6,2
66,2
0,0
32,8
1,0
87,5
0,0
12,1
0,4
77,6
0,0
21,3
1,1
Heating (%):
central from district plants
heating system in detached house
one-flore flat gas / electric system in blocks of flats
combined and others
63,8
20,0
64,7
11,4
65,0
17,7
61,9
31,1
71,2
22,9
66,3
39,6
75,3
20,6
67,2
32,2
Natural gas supply facility(%)
Telephone line (%)
Internet access (%)
Cable TV (%)
23,6
2,2
10,0
23,4
Mortgage or other dwelling-related loan (%)
105,2
108,6
88,4
41,5
106,3
93,8
80,0
22,8
108,0
97,1
82,1
26,9
107,3
98,4
85,3
29,4
98,5
4,9
71,6
94,6
2,5
66,1
98,7
2,1
72,9
99,4
2,7
69,5
139,3
40,3
42,6
70,2
17,8
124,0
16,9
40,0
73,3
14,3
138,4
18,3
50,6
74,3
14,5
135,0
20,9
43,9
73,4
14,7
TV set
Satellite set
Video cassette player / recorder
DVD player / recorder
Camcorder
107,3
221,4
101,1
188,3
106,6
206,7
102,4
197,1
Personal computer
Mobile phone
178,5
16,7
102,3
103,0
6,2
55,8
134,6
5,6
71,7
132,7
5,3
68,6
Bicycle
Motor cycle
Car
52,0
6,0
11,5
12,0
21,4
17,3
21,6
18,7
Dwelling (%):
in own house
owner-occupier
co-operative
rented
MAJOR HOUSEHOLD DURABLES (number of durables per 100 households):
Refrigerator
Freezer
Microwave oven
Dishwasher
Automatic washing machine
Clothes drying machine
CD player
Garage
Recreational facility, cottage
81
82
Tab. 5
Domácnosti podle čistého peněžního
příjmu na osobu – decily
Households by level of net money
income per person – deciles
roční průměry na osobu
annual averages per capita
83
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 5a
Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu - decily
Households by level of net money income per person - deciles
Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK
Domácnosti
celkem
Nejnižších
Lowest
10 %
2 840
284
2 840
324
Households,
total
Počet domácností - vážený
- ve výběru
Průměrný počet na domácnost:
členů
pracujících
vyživovaných dětí
nepracujících důchodců
ostatních členů
spotřebních jednotek (OECD)
spotřebních jednotek (OECD modif.)
Domácnosti podle čistého
Households by net
Čtvrtých
Pátých
Druhých
Třetích
Second
Third
Fourth
Fifth
10 %
10 %
10 %
10 %
284
285
284
283
303
260
244
234
2,26
1,01
0,57
0,54
0,14
1,81
1,56
3,21
0,95
1,54
0,11
0,61
2,35
1,91
3,00
1,20
1,24
0,29
0,27
2,24
1,84
2,47
0,83
0,72
0,78
0,14
1,94
1,64
2,22
0,70
0,54
0,89
0,09
1,79
1,55
2,09
0,67
0,40
0,95
0,07
1,72
1,50
HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
169 276
78 195
113 929
130 836
141 821
152 864
ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
150 488
74 803
104 525
119 629
131 106
140 649
Příjmy ze závislé činnosti
83 075
39 263
64 929
63 344
56 878
58 751
Příjmy z podnikání
13 015
11 642
13 933
8 453
9 966
9 650
Sociální příjmy
Důchody
Dávky nemocenského pojištění, náhrady mzdy
při pracovní neschopnosti
Podpora v nezaměstnanosti
Dávky státní sociální podpory
Jiné sociální příjmy
43 745
37 404
17 744
5 271
19 627
11 365
43 159
38 348
58 383
53 188
67 996
63 568
1 428
400
3 267
1 246
895
593
8 252
2 734
1 305
712
5 352
893
1 244
359
2 914
294
1 445
431
2 695
624
1 199
407
1 762
1 060
Ostatní příjmy
z toho: prodej nemovitostí, movitých věcí
peněžní transfery od osob mimo domácnost
10 653
2 843
4 184
6 154
202
4 721
6 036
279
3 699
4 673
167
2 560
5 878
322
3 241
4 252
145
2 242
x
94 251
113 561
125 843
135 882
145 108
152 067
74 975
108 376
119 314
131 304
140 080
8 082
10 706
-991
4 383
1 594
7 809
3 404
7 803
3 669
7 047
4 771
7 444
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
133 279
71 583
98 973
108 107
120 589
127 866
podle účelu použití:
A. Spotřební vydání
B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební
120 827
12 452
70 331
1 252
89 723
9 249
100 483
7 624
110 538
10 051
118 864
9 002
31 130
36 365
45 862
19 922
20 638
17 745
27 421
5 778
24 478
27 247
32 341
14 907
28 521
28 396
37 669
13 521
29 705
30 540
43 234
17 110
32 211
35 118
45 764
14 772
8 733
6 829
7 354
2 042
8 110
2 914
6 476
4 606
6 794
5 994
11 721
6 855
-12 068
-4 438
1 180
-3 899
-2 260
-2 724
-7 768
-2 987
-10 102
234
-6 493
-5 425
HORNÍ HRANICE ČISTÝCH PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ
HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
Daň z příjmů
Zdravotní a sociální pojištění
podle druhu vydání:
Potraviny, nápoje, veřejné stravování
Průmyslové zboží
Služby
Platby a jiná vydání
NATURÁLNÍ PŘÍJMY
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
BILANČNÍ POLOŽKY
Saldo vybraných úspor a vkladů
Saldo přijatých půjček a splacených úvěrů
84
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
peněžního příjmu na osobu
money income per person
Šestých Sedmých Osmých Devátých Nejvyšších
Eighth
Ninth
Highest
Sixth
Seventh
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
285
283
284
284
284 Households - weighted
248
284
294
324
326
in sample
Per household averages:
2,11
2,11
1,88
1,84
1,63
Members
0,78
1,07
1,13
1,40
1,36
working persons
0,35
0,40
0,24
0,15
0,09
dependent children
0,91
0,57
0,46
0,26
0,14
non-working pensioners
0,07
0,07
0,05
0,03
0,04
other members
1,74
1,73
1,59
1,57
1,43
Equivalencies (OECD scale)
1,51
1,51
1,42
1,40
1,30
Equivalencies (OECD modified scale)
165 433
186 535
212 624
261 827
395 734
GROSS MONEY INCOME, TOTAL
150 859
164 410
185 838
221 085
331 247
NET MONEY INCOME, TOTAL
65 991
93 660
107 755
148 735
205 546
Income from employment
10 242
10 132
18 012
19 457
23 727
Income from self-employment
69 221
65 064
51 880
47 540
50 020
45 038
37 849
34 403
45 179
37 877
Social income
Pensions
1 458
298
1 787
614
1 144
211
1 639
1 346
1 419
256
1 843
1 464
1 893
176
842
535
3 061
247
1 252
2 742
5 406
397
2 532
8 738
760
3 404
10 051
549
4 841
15 044
3 469
4 637
56 795
31 492
12 134
156 371
174 076
198 765
246 344
146 926
168 232
190 418
228 706
332 927
6 194
8 379
9 911
12 213
12 555
14 231
20 663
20 078
35 990
28 496
132 353
146 108
163 633
187 965
268 441
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
124 924
7 429
133 950
12 158
150 298
13 335
166 497
21 468
217 294
51 147
by purpose:
A. Consumption expenditure
B. Non-consumption expenditure
Sickness benefits, wage compensations during sickness
Unemployment benefits
State social support benefits
Other social income
Other income
including: income from sale of (im)movables
cash transfers from persons outside household
x UPPER LIMIT OF NET MONEY INCOME
GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL
Income tax
Health and social insurance
32 602
37 322
46 736
15 693
33 905
41 684
49 206
21 314
36 915
42 988
58 552
25 178
39 744
52 349
64 064
31 808
46 697
77 700
82 641
61 403
by type of expenditure:
Food, beverages, public catering
Other consumer goods
Services
Payments and other expenditure
6 847
8 113
11 331
7 051
8 918
9 848
9 169
10 905
13 257
17 916
INCOME IN KIND
EXPENDITURE IN KIND
-12 931
-4 521
-13 336
-4 205
-14 410
-7 090
-28 210
-4 527
-48 885
-12 976
BALANCE ITEMS
Balance of deposits withdrawn and deposits made
Balance of loans received and credits repayed
85
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 5c
Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu - decily
Households by level of net money income per person - deciles
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti podle čistého
Households by net
Čtvrtých
Pátých
Nejnižších Druhých
Třetích
Households,
Second
Third
Fourth
Fifth
Lowest
total
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
133 279
71 583
98 973 108 107 120 589 127 866
Domácnosti
celkem
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
A. SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
120 827
70 331
89 723
100 483
110 538
118 864
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
24 448
17 074
19 676
22 778
24 118
25 927
Potraviny
Pekárenské výrobky, obiloviny
Maso
Ryby
Mléko, sýry, vejce
Oleje a tuky
Ovoce
Zelenina, brambory
Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky
a cukrářské výrobky
01.1.9 Potravinářské výrobky a přípravky
22 262
3 991
6 105
630
4 389
1 181
1 502
2 034
15 591
3 148
4 102
361
3 375
810
907
1 350
17 906
3 532
4 677
437
3 765
941
1 091
1 551
20 749
3 792
5 697
591
3 999
1 130
1 324
1 883
22 018
3 874
6 034
595
4 291
1 202
1 575
1 980
23 616
4 119
6 650
614
4 472
1 344
1 571
2 211
1 599
831
989
550
1 270
642
1 554
778
1 652
814
1 747
889
01.2 Nealkoholické nápoje
01.2.1 Káva, čaj, kakao
01.2.2 Minerální vody, nealko nápoje a šťávy
2 185
976
1 209
1 483
605
878
1 771
727
1 044
2 030
923
1 106
2 100
926
1 174
2 311
1 086
1 225
02
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
3 386
1 869
2 296
2 679
2 443
3 353
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
Alkoholické nápoje
Lihoviny
Víno
Pivo
1 781
380
592
809
850
163
291
395
1 099
212
379
508
1 625
327
464
834
1 401
332
455
613
1 830
376
550
903
02.2
Tabák
1 605
1 019
1 197
1 054
1 043
1 524
03
ODÍVÁNÍ A OBUV
5 720
3 447
4 440
4 634
5 141
4 717
03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4
Odívání
Oděvní materiály
Oděvy
Oděvní doplňky a textilní galanterie
Čištění, opravy a půjčování oděvů
4 297
13
3 941
296
47
2 480
9
2 287
165
19
3 246
12
2 993
220
22
3 374
15
3 097
231
31
3 787
23
3 445
278
41
3 511
5
3 223
244
40
1 424
1 388
36
967
952
15
1 194
1 177
18
1 260
1 227
33
1 354
1 309
46
1 206
1 176
29
01
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
01.1.8
03.2 Obuv (vč. oprav a půjčování)
03.2.1 Obuv
03.2.2 Opravy a půjčování obuvi
04
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
26 847
16 858
18 455
23 285
26 558
28 609
04.1
Nájemné z bytu
6 796
4 569
4 046
5 546
6 173
6 393
04.3
Běžná údržba a drobné opravy bytu
2 005
430
1 059
1 643
1 566
2 029
2 806
1 870
515
422
2 026
1 369
427
231
2 137
1 423
463
251
2 473
1 669
495
309
2 737
1 859
520
358
2 909
1 902
527
480
04.4
Dodávka vody a jiné služby
související s bydlením
04.4.1 Vodné a stočné
04.4.2 Sběr pevných odpadů
04.4.4 Další služby související s bydlením
86
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
peněžního příjmu na osobu
money income per person
Šestých Sedmých Osmých Devátých Nejvyšších
Sixth
Seventh
Eighth
Ninth
Highest
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
132 353 146 108 163 633 187 965 268 441 NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
124 924
133 950
150 298
166 497
217 294
A. CONSUMPTION EXPENDITURE
25 865
26 373
28 766
30 001
33 288
01
FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
23 559
4 237
6 508
691
4 437
1 299
1 545
2 111
23 993
4 291
6 755
747
4 611
1 252
1 645
2 120
26 277
4 474
7 385
777
5 265
1 364
1 832
2 486
27 221
4 520
7 635
874
5 261
1 430
2 015
2 544
30 193
4 939
8 137
968
5 818
1 456
2 317
3 042
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
Food
Bread and cereals
Meat
Fish
Milk, cheese and eggs
Oils and fats
Fruit
Vegetables
1 811
920
1 671
901
1 721
972
1 938
1 003
2 322
1 194
01.1.8 Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery
01.1.9 Food products and preparations, flavourings
2 306
1 055
1 251
2 380
1 093
1 286
2 489
1 087
1 402
2 780
1 259
1 521
3 095
1 472
1 623
01.2 Non-alcoholic beverages
01.2.1 Coffee, tea and cocoa
01.2.2 Mineral water, soft drinks and juices
3 973
3 833
4 432
5 775
5 542
02
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO
2 091
494
630
967
1 954
384
613
956
2 179
434
788
957
2 722
586
962
1 174
3 419
821
1 297
1 302
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
Alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
1 883
1 879
2 252
3 053
2 123
02.2
Tobacco
5 559
6 347
7 051
8 035
11 534
03
CLOTHING AND FOOTWEAR
4 179
6
3 825
312
37
4 819
11
4 456
319
33
5 342
21
4 835
403
84
6 262
10
5 797
383
73
8 966
22
8 184
608
153
03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4
Clothing
Clothing materials
Garments
Other articles of clothing and clothing accessories
Cleaning, repair and hire of clothing
1 379
1 340
40
1 528
1 489
39
1 708
1 659
49
1 773
1 723
50
2 568
2 496
72
03.2 Footwear
03.2.1 Shoes and other footwear
03.2.2 Repair and hire of footwear
28 375
28 276
34 666
36 647
41 644
04
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
6 658
7 011
8 954
10 683
12 534
04.1
Actual rentals for housing
2 122
2 124
2 742
3 484
5 142
04.3
Maintenance and repair of the dwelling
2 917
1 911
508
498
3 075
2 063
539
473
3 408
2 284
587
537
3 493
2 301
570
622
4 086
2 686
624
776
04.4
Water supply and miscellaneous services
relating to the dwelling
04.4.1 Water supply and sewage collection
04.4.2 Refuse collection
04.4.4 Other services relating to the dwelling n.e.c.
87
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 5c
Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu - decily
Households by level of net money income per person - deciles
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti podle čistého
Households by net
Čtvrtých
Pátých
Nejnižších Druhých
Třetích
Households,
Second
Third
Fourth
Fifth
Lowest
total
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
Domácnosti
celkem
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva
Elektrická energie
Plynná paliva
Kapalná paliva
Tuhá paliva
Teplo a teplá voda
15 240
6 554
4 682
13
821
3 169
9 833
4 584
2 448
0
461
2 339
11 213
5 159
3 293
17
591
2 153
13 623
6 039
4 218
1
1 128
2 238
16 082
6 429
5 504
1
747
3 402
17 278
7 241
5 270
1
1 000
3 766
05
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ
DOMÁCNOSTI; OPRAVY
6 649
2 878
4 648
5 150
5 644
5 743
05.1
Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce
a ostatní podlahové krytiny
2 011
772
1 352
1 288
1 614
1 321
05.2
Bytový textil
552
229
301
474
495
518
05.3
Přístroje a spotřebiče pro domácnost
1 436
526
1 067
1 248
1 092
1 291
05.4
Nádobí a kuchyňské potřeby
550
244
339
440
511
483
05.5
Výrobky pro dům a zahradu
639
149
437
396
540
734
05.6
Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti
1 461
958
1 152
1 305
1 390
1 396
06
ZDRAVÍ
3 168
1 403
1 927
2 928
3 494
3 601
06.1
Léčiva a zdravotnické prostředky
2 172
984
1 419
2 112
2 390
2 493
06.2
Ambulantní zdravotní péče
799
360
406
650
704
863
06.3
Ústavní zdravotní péče
197
59
101
165
400
246
07
DOPRAVA
13 240
5 991
9 879
8 984
10 797
12 140
07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3
Nákup osobních dopravních prostředků
Automobily
Motocykly
Jízdní kola
3 319
3 022
118
178
681
577
25
79
1 745
1 489
93
163
796
578
60
158
2 294
2 092
8
193
2 900
2 608
214
78
07.2
Provoz osobních dopravních prostředků
8 135
3 826
6 844
6 796
6 859
7 631
540
6 155
978
462
187
3 213
261
164
338
5 468
680
358
481
5 203
765
347
462
5 046
1 015
337
437
5 777
935
482
07.3 Dopravní služby
z toho:
07.3.1 Kolejová osobní doprava
07.3.2 Silniční osobní doprava
1 786
1 484
1 290
1 393
1 645
1 609
361
767
280
815
233
721
316
622
385
667
365
724
08
POŠTY A TELEKOMUNIKACE
5 209
3 624
4 266
4 476
4 830
5 308
08.1
Poštovní služby
90
33
57
71
113
89
08.2
Telefonní a telefaxová zařízení
281
171
261
266
324
273
07.2.1 Náhradní díly a příslušenství pro osobní
dopravní prostředky
07.2.2 Pohonné hmoty, oleje a podobné přípravky
07.2.3 Údržba a opravy osobních dopravních prostředků
07.2.4 Ostatní služby týkající se prostředků osobní dopravy
88
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
peněžního příjmu na osobu
money income per person
Šestých Sedmých Osmých Devátých Nejvyšších
Sixth
Seventh
Eighth
Ninth
Highest
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
16 678
7 416
4 878
2
1 050
3 331
16 066
6 714
5 247
6
917
3 182
19 562
8 012
6 615
97
961
3 877
18 986
7 783
6 314
9
837
4 044
19 881
8 692
5 435
6
761
4 987
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Electricity, gas and other fuels
Electricity
Gas
Liquid fuels
Solid fuels
Heat energy
6 597
7 061
8 402
10 742
15 468
05
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE
1 711
1 850
2 753
3 977
5 705
05.1
Furniture and furnishings, carpets and
other floor coverings
630
559
722
897
1 195
05.2
Household textiles
1 447
1 718
1 683
2 133
3 399
05.3
Household appliances
589
600
701
808
1 271
05.4
Glassware, tableware and household utensils
666
761
785
1 067
1 522
05.5
Tools and equipment for house and garden
1 554
1 574
1 757
1 859
2 377
05.6
Goods and services for routine household maintenance
3 789
3 473
3 890
4 178
5 123
06
HEALTH
2 720
2 434
2 582
2 755
3 107
06.1
Medical products, appliances and equipment
839
866
1 069
1 251
1 696
06.2
Outpatient services
230
172
239
172
321
06.3
Hospital services
13 252
16 866
15 323
18 532
31 856
07
TRANSPORT
3 379
3 150
42
187
5 704
5 179
212
313
2 636
2 330
177
130
4 697
4 223
311
163
13 258
12 670
158
430
07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3
Purchase of vehicles
Motor cars
Motor cycles
Bicycles
8 324
9 187
10 366
11 548
15 399
07.2
Operation of personal transport equipment
616
6 207
1 080
421
591
7 017
1 006
574
702
7 581
1 499
584
773
8 544
1 505
726
1 322
11 142
1 901
1 034
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
Spare parts and accessories for personal transport equipment
Fuels and lubricants for personal transport equipment
Maintenance and repair of personal transport equipment
Other services in respect of personal transport equipment
1 549
1 975
2 321
2 287
3 199
354
628
372
780
462
989
497
828
508
1 014
07.3 Transport services
including:
07.3.1 Passenger transport by rail
07.3.2 Passenger transport by road
5 020
5 845
6 286
7 024
7 703
08
COMMUNICATION
110
121
111
110
147
08.1
Postal services
241
247
330
279
546
08.2
Telephone and telefax equipment
89
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 5c
Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu - decily
Households by level of net money income per person - deciles
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti podle čistého
Households by net
Čtvrtých
Pátých
Nejnižších Druhých
Třetích
Households,
Second
Third
Fourth
Fifth
Lowest
total
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
Domácnosti
celkem
08.3
Telefonické a telefaxové služby
Služby pevných a bezdrátových telefonních
a faxových zařízení
Provoz mobilního telefonu
Služby internetového spojení
4 838
3 421
3 949
4 139
4 394
4 946
310
3 172
1 357
133
2 331
956
147
2 746
1 056
320
2 781
1 039
341
2 862
1 191
447
3 287
1 212
11 225
5 488
7 972
8 831
9 757
10 840
1 305
592
845
1 213
1 199
1 172
96
64
89
100
71
76
09
REKREACE A KULTURA
09.1
Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická
a pro zpracování dat
09.2
Další výrobky dlouhodobé spotřeby
pro rekreaci a kulturu
09.3
Ostatní výrobky pro rekreaci a kulturu; květiny
a zahrady, domácí zvířata
2 906
1 475
2 225
2 334
2 675
2 919
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Rekreační a kulturní služby
Rekreační a sportovní služby
Kulturní služby
Herny a loterie
2 971
894
1 957
120
1 626
482
1 097
46
2 241
797
1 388
56
2 465
770
1 612
84
2 876
832
1 954
90
2 884
709
1 965
210
09.5
Noviny, knihy, papírenské zboží
1 240
713
854
1 127
1 306
1 283
09.6
Dovolená s komplexními službami
2 706
1 019
1 719
1 592
1 629
2 507
10
VZDĚLÁVÁNÍ
670
572
776
578
545
629
10.1
Předškolní a základní vzdělávání
172
224
311
159
137
133
10.2
Střední vzdělávání
52
61
84
39
31
98
10.3
Pomaturitní a nástavbové vzdělávání
19
16
0
0
0
83
10.4
Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
143
53
68
114
71
97
10.5
Vzdělávání nedefinované podle úrovně
284
218
313
266
306
217
11
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
6 225
3 909
5 105
5 365
5 591
5 589
11.1 Stravovací služby
11.1.1 Restaurace, kavárny a podobná zařízení
veřejného stravování
11.1.2 Jídelny
5 105
3 045
4 056
4 374
4 350
4 637
3 543
1 562
1 436
1 608
2 211
1 845
2 719
1 656
2 869
1 481
3 131
1 506
11.2
Ubytovací služby
1 120
865
1 049
991
1 240
952
12
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
14 040
7 218
10 284
10 794
11 621
12 407
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
Osobní péče
Kadeřnické salóny a zařízení osobní péče
Elektrické přístroje pro osobní péči
Ostatní předměty a výrobky pro osobní péči
3 562
1 077
69
2 415
2 177
347
30
1 800
2 596
537
40
2 020
2 825
766
48
2 010
3 059
916
60
2 084
3 221
1 056
55
2 109
12.3
Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
796
409
502
703
761
685
12.4
Sociální péče
96
2
64
27
160
188
90
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
peněžního příjmu na osobu
money income per person
Šestých Sedmých Osmých Devátých Nejvyšších
Sixth
Seventh
Eighth
Ninth
Highest
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
4 669
5 477
5 845
6 636
7 009
388
3 018
1 263
354
3 545
1 578
378
3 778
1 689
301
4 312
2 024
494
4 224
2 291
12 001
12 514
14 743
15 597
22 996
1 413
1 466
1 486
1 788
2 913
63
141
123
193
71
3 112
2 810
3 764
3 891
5 902
3 121
904
2 073
144
3 370
1 020
2 191
158
3 745
1 082
2 526
137
3 801
985
2 646
169
1 288
1 381
1 643
3 003
3 346
649
08.3
Telephone and telefax services
Fixed phone and telefax services
Mobile phone operation
Internet provider services
09
RECREATION AND CULTURE
09.1
Audio-visual, photographic and information
processing equipment
09.2
Other major durables for recreation and
culture
09.3
Other recreational items and equipment;
gardens and pets
5 443
1 894
3 338
210
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Recreational and cultural services
Recreational and sporting services
Cultural services
Games of chance
1 514
2 003
09.5
Newspapers, books and stationery
3 983
4 410
6 663
09.6
Package holidays
546
1 129
630
732
10
EDUCATION
174
139
106
115
112
10.1
Pre-primary and primary education
37
15
92
13
32
10.2
Secondary education
35
33
35
1
0
10.3
Post-secondary non-tertiary education
98
147
479
241
211
10.4
Tertiary education
306
212
417
261
377
10.5
Education not definable by level
5 852
7 040
7 131
8 231
11 953
11
RESTAURANTS AND HOTELS
4 806
5 720
6 081
7 110
10 039
11.1
Catering services
3 565
1 241
4 227
1 493
4 578
1 503
5 492
1 618
8 543
1 496
11.1.1 Restaurants, cafes and the like
11.1.2 Canteens
1 046
1 320
1 050
1 121
1 914
11.2
Accomodation services
13 992
15 778
18 480
21 103
29 454
12
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES
3 784
1 223
94
2 467
3 934
1 247
96
2 591
4 472
1 469
85
2 918
5 289
1 819
92
3 378
6 540
2 536
154
3 849
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
Personal care
Hairdressing salons and personal grooming establishments
Electric appliances for personal care
Other appliances, articles and products for personal care
721
895
921
1 166
1 833
12.3
Personal effects n.e.c.
33
18
556
0
8
12.4
Social protection
91
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 5c
Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu - decily
Households by level of net money income per person - deciles
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti podle čistého
Households by net
Čtvrtých
Pátých
Nejnižších Druhých
Třetích
Households,
Second
Third
Fourth
Fifth
Lowest
total
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
Domácnosti
celkem
12.5 Pojištění
z toho:
12.5.1 Životní pojištění
12.5.2 Pojištění související s bydlením
12.5.4 Pojištění související s dopravou
8 529
4 125
6 360
6 515
6 492
7 315
6 220
583
1 097
2 933
225
502
4 518
382
754
4 756
420
933
4 599
494
964
5 064
650
1 049
12.6
Finanční služby jinde neuvedené
668
442
549
537
599
633
12.7
Ostatní služby jinde neuvedené
390
63
212
188
549
364
12 452
1 252
9 249
7 624
10 051
9 002
Pořízení a rekonstrukce domu, bytu
Výrobky pro výstavbu a rekonstrukci domu, bytu
Práce na výstavbě a rekonstrukci domu, bytu
Koupě nemovitosti
7 403
1 126
1 287
4 990
180
124
56
0
6 899
1 008
622
5 268
4 122
625
992
2 505
5 413
402
144
4 868
3 515
3 029
181
305
Vydání jinde neuvedená
z toho:
Hospodářské a pěstitelské potřeby, služby
pro osobní hospodářství
Daň z nemovitosti, dědická apod.
Peněžní transfery osobám mimo domácnost
5 049
1 073
2 351
3 502
4 638
5 487
325
440
3 628
102
219
598
275
249
1 224
262
278
2 672
360
327
3 617
349
410
4 292
100,0
20,2
2,8
4,7
22,2
100,0
24,3
2,7
4,9
24,0
100,0
21,9
2,6
4,9
20,6
100,0
22,7
2,7
4,6
23,2
100,0
21,8
2,2
4,7
24,0
100,0
21,8
2,8
4,0
24,1
5,5
2,6
11,0
4,3
9,3
0,6
5,2
11,6
4,1
2,0
8,5
5,2
7,8
0,8
5,6
10,3
5,2
2,1
11,0
4,8
8,9
0,9
5,7
11,5
5,1
2,9
8,9
4,5
8,8
0,6
5,3
10,7
5,1
3,2
9,8
4,4
8,8
0,5
5,1
10,5
4,8
3,0
10,2
4,5
9,1
0,5
4,7
10,4
B. VYDÁNÍ NEKLASIFIKOVANÁ JAKO SPOTŘEBNÍ
Struktura vydání v %:
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
01
Potraviny a nealkoholické nápoje
02
Alkoholické nápoje, tabák
03
Odívání a obuv
04
Bydlení, voda, energie, paliva
05
06
07
08
09
10
11
12
Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
Zdraví
Doprava
Pošty a telekomunikace
Rekreace a kultura
Vzdělávání
Stravování a ubytování
Ostatní zboží a služby
92
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
peněžního příjmu na osobu
money income per person
Šestých Sedmých Osmých Devátých Nejvyšších
Sixth
Seventh
Eighth
Ninth
Highest
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
8 564
9 861
11 269
13 301
18 278
12.5 Insurance
including:
12.5.1 Life insurance
12.5.2 Insurance connected with the dwelling
12.5.4 Insurance connected with transport
6 153
660
1 175
7 197
788
1 257
8 067
808
1 516
9 972
838
1 482
14 203
1 027
2 161
712
733
809
921
1 082
12.6
Financial services n.e.c.
178
337
452
426
1 713
12.7
Other services n.e.c.
7 429
12 158
13 335
21 468
51 147
B. NON-CONSUMPTION EXPENDITURE
1 868
749
1 042
77
6 589
891
1 056
4 642
6 656
796
563
5 297
13 983
1 473
3 485
9 026
36 911
3 411
7 324
26 176
Purchase and (re)construction of the dwelling
Materials and products for (re)construction of the dwelling
Services relating to (re)construction of the dwelling
Purchase of realties
5 561
5 568
6 679
7 485
14 235
Expenditure n.e.c.
including:
594
410
4 217
301
446
4 147
369
497
5 311
280
573
5 915
551
1 480
8 681
Products and services for small farming activities
Real estate tax, inheritance tax etc.
Cash transfers to persons outside household
Structure (%):
100,0
20,7
3,2
4,4
22,7
100,0
19,7
2,9
4,7
21,1
100,0
19,1
2,9
4,7
23,1
100,0
18,0
3,5
4,8
22,0
100,0
15,3
2,6
5,3
19,2
5,3
3,0
10,6
4,0
9,6
0,5
4,7
11,2
5,3
2,6
12,6
4,4
9,3
0,4
5,3
11,8
5,6
2,6
10,2
4,2
9,8
0,8
4,7
12,3
6,5
2,5
11,1
4,2
9,4
0,4
4,9
12,7
7,1
2,4
14,7
3,5
10,6
0,3
5,5
13,6
CONSUMPTION EXPENDITURE
01
Food and non-alcoholic beverages
02
Alcoholic beverages, tobacco
03
Clothing and footwear
04
Housing, water, electricity, gas and other fuels
05
Furnishings, household equipment and routine
household maintenance
06
Health
07
Transport
08
Communication
09
Recreation and culture
10
Education
11
Restaurants and hotels
12
Miscellaneous goods and services
93
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 5e
Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu - decily
Households by level of net money income per person - deciles
Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání (počet předmětů na 100 domácností)
Selected housing characteristics, major durables (number of durables per 100 household)
Domácnosti
celkem
Households,
total
Nejnižších
Lowest
10 %
Domácnosti podle čistého
Households by net
Čtvrtých
Pátých
Druhých
Třetích
Second
Third
Fourth
Fifth
10 %
10 %
10 %
10 %
VYBRANÉ ÚDAJE O BYTĚ
Počet obytných místností na byt
Obytná plocha v m2 na osobu
3,2
24,4
3,0
16,4
3,3
19,3
3,2
22,2
3,2
25,4
3,1
25,6
Typ domu (%):
rodinný dům
bytový dům
45,5
54,0
41,3
58,3
56,6
42,9
51,4
48,5
46,3
53,6
48,5
50,8
Druh bytu (%):
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
družstevní
nájemní
45,8
25,7
12,7
15,9
45,0
23,6
10,6
20,8
56,0
18,9
11,7
13,4
52,7
22,6
9,9
14,8
46,3
25,9
14,4
13,4
48,3
25,7
11,5
14,6
Vytápění (%):
dálkové, ústřední
vlastní ústřední / etážové v rod. domě
etážové, plynové, elektrické v bytě
kombinované, jiný způsob
42,3
42,0
12,3
3,4
43,0
35,8
13,7
7,5
37,4
49,6
8,0
5,0
37,7
47,3
11,7
3,3
43,7
43,4
9,0
3,9
42,9
46,4
8,8
1,9
Vybavení plynem ze sítě (%)
Pevná telefonní linka (%)
Připojení na internet (%)
Kabelová televize (%)
67,9
19,5
64,5
23,3
59,3
9,9
71,2
21,9
61,8
11,3
71,6
18,5
65,8
18,3
54,6
22,7
75,3
21,7
56,5
25,0
71,9
22,8
50,3
20,8
Půjčka nebo hypotéka na byt (%)
17,2
18,2
27,3
18,5
12,9
12,5
VYBAVENOST
(počet předmětů na 100 domácností):
Chladnička
Mraznička
Mikrovlnná trouba
Myčka nádobí
106,0
101,5
85,1
32,8
100,9
93,4
85,4
29,0
103,3
96,9
87,8
38,4
103,6
100,4
80,2
30,0
104,0
104,8
84,6
26,1
103,6
99,9
83,9
29,6
97,6
3,5
70,0
95,3
3,4
66,7
96,1
4,2
74,2
94,6
3,5
67,0
97,9
0,9
68,0
95,2
2,6
63,2
Televizní přijímač
Satelitní souprava
Videopřehrávač / videorekordér
DVD přehrávač / rekordér
Videokamera
134,2
27,9
43,1
72,0
15,8
122,6
20,8
37,1
74,7
17,8
130,7
30,2
43,0
82,3
24,4
129,0
25,7
38,3
69,4
15,1
137,0
25,7
36,5
66,1
13,6
131,6
30,1
41,4
68,1
15,7
Osobní počítač
Mobilní telefon
103,7
205,2
115,3
240,6
119,3
241,9
86,0
210,6
92,3
201,2
82,5
195,9
Jízdní kolo
Motocykl
Osobní auto
146,6
10,1
80,8
184,9
7,2
64,8
200,2
12,4
91,5
159,6
13,0
78,5
141,8
10,7
68,5
120,7
7,0
72,7
32,2
11,4
22,5
2,6
28,3
5,7
34,8
10,2
31,2
8,6
37,0
10,0
Automatická pračka
Sušička prádla
CD přehrávač
Garáž
Rekreační objekt
94
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
peněžního příjmu na osobu
money income per person
Šestých Sedmých Osmých Devátých Nejvyšších
Sixth
Seventh
Eighth
Ninth
Highest
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
SELECTED HOUSING CHARACTERISTICS
3,2
26,1
3,2
26,0
3,2
29,9
3,1
29,0
3,1
33,5
Rooms per dwelling
Habitable area, m2 per capita
45,7
53,7
46,0
53,1
46,7
53,3
38,8
61,1
34,2
64,9
House (%):
detached, semi-detached house
apartment house
45,1
27,0
16,5
11,5
46,0
26,9
11,3
15,8
46,1
26,2
11,1
16,5
38,0
26,1
13,9
22,0
34,2
33,8
16,0
16,0
Dwelling (%):
in own house
owner-occupier
co-operative
rented
42,2
42,1
12,7
3,0
39,9
44,5
14,4
1,2
41,6
44,4
12,0
2,0
45,0
34,7
17,0
3,3
49,3
32,1
16,0
2,6
Heating (%):
central from district plants
heating system in detached house
one-flore flat gas / electric system in blocks of flats
combined and others
61,4
22,9
58,5
22,7
73,9
25,8
68,0
22,4
68,0
19,4
67,4
19,9
73,1
17,7
73,9
28,9
68,1
25,5
72,7
29,8
Natural gas supply facility(%)
Telephone line (%)
Internet access (%)
Cable TV (%)
12,3
18,6
16,1
17,5
18,5
Mortgage or other dwelling-related loan (%)
MAJOR HOUSEHOLD DURABLES
(number of durables per 100 households):
Refrigerator
Freezer
Microwave oven
Dishwasher
107,9
101,5
84,3
28,8
108,1
102,0
83,1
34,8
108,5
106,5
87,0
35,9
109,6
102,1
87,8
34,8
110,7
107,5
87,0
40,9
96,7
2,1
64,8
99,2
5,7
73,3
100,7
6,0
72,8
99,7
1,8
71,9
101,2
4,8
78,4
Automatic washing machine
Clothes drying machine
CD player
142,5
30,3
48,5
68,0
12,7
136,8
29,8
48,2
73,8
14,3
135,0
31,0
47,9
73,1
14,1
133,5
27,4
41,2
74,1
15,0
143,4
27,7
49,0
70,3
15,5
TV set
Satellite set
Video cassette player / recorder
DVD player / recorder
Camcorder
90,6
196,4
113,7
204,8
104,2
184,8
115,3
189,5
118,0
186,7
Personal computer
Mobile phone
130,9
9,9
81,1
148,6
10,6
83,8
121,1
10,7
86,2
132,8
12,6
88,1
125,9
7,2
92,6
Bicycle
Motor cycle
Car
41,1
12,7
31,7
14,3
30,2
13,7
31,5
17,5
33,5
18,7
Garage
Recreational facility, cottage
95
96
Tab. 6
Domácnosti zaměstnanců a
domácnosti důchodců bez
ekonomicky aktivních členů
podle čistého peněžního příjmu
na osobu – kvintily
Households of employees and
households of pensioners without
economically active members
by level of net money income
per person – quintiles
roční průměry na osobu
annual averages per capita
97
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 6a
Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého
peněžního příjmu na osobu - kvintily
Households of employees and households of pensioners without EA members by level
of net money income per person - quintiles
Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK
Počet domácností - vážený
- ve výběru
Průměrný počet na domácnost:
členů
pracujících
vyživovaných dětí
nepracujících důchodců
ostatních členů
spotřebních jednotek (OECD)
spotřebních jednotek (OECD modif.)
Domácnosti zaměstnanců
Households of employees
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
celkem
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
total
Lowest
Second
Third
Fourth
Highest
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
1 402
281
280
281
279
281
1 638
328
327
328
327
328
2,55
1,52
0,82
0,07
0,14
1,99
1,67
3,57
1,48
1,75
0,03
0,31
2,57
2,06
3,08
1,57
1,28
0,06
0,17
2,30
1,88
2,58
1,58
0,72
0,13
0,15
2,02
1,70
1,87
1,49
0,25
0,10
0,03
1,59
1,41
1,66
1,46
0,12
0,05
0,03
1,45
1,31
HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
188 248
103 438
147 951
188 607
244 736
381 512
ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
158 927
94 131
127 464
158 492
201 180
309 955
Příjmy ze závislé činnosti
129 337
77 122
108 408
130 802
168 865
233 864
1 495
950
1 079
1 407
1 287
3 809
Sociální příjmy
Důchody
Dávky nemocenského pojištění, náhrady mzdy
při pracovní neschopnosti
Podpora v nezaměstnanosti
Dávky státní sociální podpory
Jiné sociální příjmy
15 891
8 987
10 249
1 638
10 758
3 487
16 909
10 865
20 558
16 294
30 726
23 872
2 174
325
3 592
814
1 649
484
5 881
598
2 243
280
4 154
594
2 027
370
2 623
1 025
2 030
157
1 594
483
3 568
183
1 370
1 732
Ostatní příjmy
z toho: prodej nemovitostí, movitých věcí
peněžní transfery od osob mimo domácnost
12 204
3 432
4 750
5 809
239
3 688
7 218
215
4 301
9 374
689
4 451
10 471
487
5 281
41 556
23 837
7 735
x
113 573
143 252
176 169
232 457
x
166 093
92 881
133 594
170 693
209 366
328 199
12 475
16 846
174
9 134
6 780
13 708
12 961
17 154
20 922
22 634
39 269
32 288
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
136 772
83 573
113 107
140 578
165 810
256 642
podle účelu použití:
A. Spotřební vydání
B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební
123 028
13 745
78 904
4 669
103 506
9 601
128 614
11 964
156 663
9 146
207 741
48 901
8 771
5 824
7 916
2 126
6 145
3 084
10 858
5 153
8 607
9 379
12 420
15 911
-16 667
-5 098
-7 130
-3 015
-10 517
-3 524
-10 998
-6 534
-28 640
-6 634
-43 952
-8 540
Příjmy z podnikání
HORNÍ HRANICE ČISTÝCH PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ
HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
Daň z příjmů
Zdravotní a sociální pojištění
NATURÁLNÍ PŘÍJMY
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
BILANČNÍ POLOŽKY
Saldo vybraných úspor a vkladů
Saldo přijatých půjček a splacených úvěrů
98
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
D o m á c n o s t i d ů c h o d c ů (bez EA členů)
H o u s e h o l d s o f p e n s i o n e r s (without EA members)
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
celkem
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
total
Third
Fourth
Highest
Lowest
Second
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
819
164
164
164
164
163 Households - weighted
478
96
96
96
96
96
in sample
Per household averages:
1,51
1,52
1,62
1,51
1,58
1,33
Members
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
working persons
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
dependent children
1,50
1,48
1,62
1,51
1,58
1,33
non-working pensioners
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
other members
1,36
1,36
1,43
1,36
1,40
1,23
Equivalencies (OECD scale)
1,25
1,26
1,31
1,26
1,29
1,16
Equivalencies (OECD modified scale)
146 024
114 264
130 253
140 579
151 484
201 449
GROSS MONEY INCOME, TOTAL
145 533
113 876
129 902
140 163
150 951
200 633
NET MONEY INCOME, TOTAL
2 627
2 507
2 100
2 503
2 809
3 334
258
0
38
166
327
846
134 908
133 578
110 454
109 374
126 587
126 246
136 017
135 478
145 109
143 975
159 711
155 752
0
0
384
946
0
0
1 004
77
0
0
0
341
0
0
60
479
0
0
108
1 027
0
0
841
3 118
7 740
3 067
2 653
914
55
550
1 177
3
651
1 476
17
353
2 706
61
925
36 742
17 335
12 197
x
123 862
135 504
144 259
157 686
138 197
109 172
123 198
131 843
137 360
198 082
471
20
387
1
351
0
416
0
509
24
732
84
137 706
108 784
122 847
131 427
136 827
197 266
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
122 709
14 997
100 074
8 711
111 145
11 703
121 012
10 415
126 062
10 765
160 752
36 513
by purpose:
A. Consumption expenditure
B. Non-consumption expenditure
7 280
10 994
7 507
6 931
6 176
9 388
7 410
10 414
7 759
13 197
7 649
15 654
INCOME IN KIND
EXPENDITURE IN KIND
-5 224
-1 232
-2 242
-1 450
-5 095
-659
-6 436
-662
-10 403
-1 926
-1 247
-1 505
BALANCE ITEMS
Balance of deposits withdrawn and deposits made
Balance of loans received and credits repayed
Income from employment
Income from self-employment
Social income
Pensions
Sickness benefits, wage compensations
during sickness
Unemployment benefits
State social support benefits
Other social income
Other income
including: income from sale of (im)movables
cash transfers from persons outside household
x UPPER LIMIT OF NET MONEY INCOME
99
GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL
Income tax
Health and social insurance
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 6c
Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého
peněžního příjmu na osobu - kvintily
Households of employees and households of pensioners without EA members by level
of net money income per person - quintiles
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
Domácnosti zaměstnanců
Households of employees
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
celkem
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
total
Lowest
Second
Third
Fourth
Highest
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
136 772
83 573 113 107 140 578 165 810 256 642
A. SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
123 028
78 904
103 506
128 614
156 663
207 741
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
23 216
17 752
20 869
23 726
28 734
32 339
Potraviny
Pekárenské výrobky, obiloviny
Maso
Ryby
Mléko, sýry, vejce
Oleje a tuky
Ovoce
Zelenina, brambory
Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky
a cukrářské výrobky
01.1.9 Potravinářské výrobky a přípravky
21 029
3 884
5 629
600
4 304
1 023
1 411
1 910
16 122
3 297
4 163
373
3 517
820
941
1 343
18 859
3 578
5 033
515
3 940
866
1 199
1 675
21 443
3 895
5 839
646
4 300
1 011
1 442
1 944
26 165
4 605
7 131
825
5 177
1 331
1 854
2 500
29 205
4 889
7 876
921
5 695
1 422
2 272
2 850
1 503
766
1 079
588
1 384
669
1 578
787
1 801
941
2 184
1 097
01.2 Nealkoholické nápoje
01.2.1 Káva, čaj, kakao
01.2.2 Minerální vody, nealko nápoje a šťávy
2 187
920
1 267
1 630
640
990
2 010
807
1 204
2 284
926
1 358
2 568
1 154
1 415
3 133
1 459
1 675
02
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
3 195
2 045
2 374
3 344
4 696
5 276
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
Alkoholické nápoje
Lihoviny
Víno
Pivo
1 629
351
562
716
895
164
298
433
1 293
290
431
572
1 681
364
550
766
2 143
447
782
914
3 177
738
1 146
1 293
02.2
Tabák
1 566
1 150
1 081
1 663
2 553
2 099
03
ODÍVÁNÍ A OBUV
6 506
3 938
5 677
6 763
8 219
11 249
03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4
Odívání
Oděvní materiály
Oděvy
Oděvní doplňky a textilní galanterie
Čištění, opravy a půjčování oděvů
4 912
13
4 512
333
53
2 840
11
2 617
190
23
4 202
10
3 888
275
29
5 168
8
4 769
354
38
6 307
20
5 726
458
103
8 721
20
7 988
581
133
1 594
1 560
34
1 098
1 082
15
1 475
1 445
30
1 595
1 562
33
1 912
1 863
49
2 528
2 461
67
24 846
16 182
21 202
24 752
32 737
41 532
01
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
01.1.8
03.2 Obuv (vč. oprav a půjčování)
03.2.1 Obuv
03.2.2 Opravy a půjčování obuvi
04
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
04.1
Nájemné z bytu
6 631
3 675
5 162
6 536
8 914
13 304
04.3
Běžná údržba a drobné opravy bytu
2 152
802
1 768
2 185
2 851
4 935
100
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
D o m á c n o s t i d ů c h o d c ů (bez EA členů)
H o u s e h o l d s o f p e n s i o n e r s (without EA members)
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
celkem
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
total
Third
Fourth
Highest
Lowest
Second
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
137 706 108 784 122 847 131 427 136 827 197 266 NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
122 709
100 074
111 145
121 012
126 062
160 752
A. CONSUMPTION EXPENDITURE
29 854
27 888
28 729
29 726
29 859
33 622
01
FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
27 490
4 645
7 748
741
4 910
1 752
1 948
2 569
25 777
4 568
7 141
775
4 526
1 636
1 771
2 457
26 505
4 337
7 549
674
4 731
1 750
2 040
2 406
27 336
4 580
7 502
664
4 923
1 832
1 898
2 552
27 516
4 754
7 930
784
4 767
1 765
1 861
2 510
30 804
5 057
8 753
819
5 723
1 782
2 199
2 990
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
Food
Bread and cereals
Meat
Fish
Milk, cheese and eggs
Oils and fats
Fruit
Vegetables
2 085
1 091
1 948
954
2 007
1 010
2 229
1 157
2 008
1 137
2 262
1 219
01.1.8 Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery
01.1.9 Food products and preparations, flavourings
2 364
1 238
1 126
2 111
1 112
999
2 224
1 140
1 084
2 390
1 262
1 128
2 344
1 283
1 061
2 818
1 422
1 396
01.2 Non-alcoholic beverages
01.2.1 Coffee, tea and cocoa
01.2.2 Mineral water, soft drinks and juices
3 811
2 799
2 526
3 818
5 008
5 107
02
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO
2 193
467
619
1 107
1 882
377
442
1 064
1 753
395
563
796
2 080
437
497
1 146
2 767
640
735
1 392
2 530
484
892
1 154
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
Alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
1 618
917
772
1 738
2 241
2 578
02.2
Tobacco
3 519
2 766
3 023
3 260
3 819
4 925
03
CLOTHING AND FOOTWEAR
2 542
10
2 266
214
52
1 894
17
1 676
158
43
2 184
18
1 958
162
46
2 426
1
2 148
216
60
2 760
6
2 472
251
32
3 594
5
3 207
296
86
03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4
Clothing
Clothing materials
Garments
Other articles of clothing and clothing accessories
Cleaning, repair and hire of clothing
977
931
46
872
827
44
839
793
47
835
795
39
1 060
1 017
42
1 331
1 274
58
03.2 Footwear
03.2.1 Shoes and other footwear
03.2.2 Repair and hire of footwear
35 404
29 603
33 088
34 898
35 480
45 376
7 904
5 796
7 130
7 259
8 129
2 216
1 814
1 794
1 886
2 130
04
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS
AND OTHER FUELS
11 738
04.1
Actual rentals for housing
3 670
04.3
Maintenance and repair of the dwelling
101
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 6c
Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého
peněžního příjmu na osobu - kvintily
Households of employees and households of pensioners without EA members by level
of net money income per person - quintiles
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
celkem
total
04.4
Dodávka vody a jiné služby
související s bydlením
04.4.1 Vodné a stočné
04.4.2 Sběr pevných odpadů
04.4.4 Další služby související s bydlením
Domácnosti zaměstnanců
Households of employees
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
Lowest
Second
Third
Fourth
Highest
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
2 684
1 786
504
394
2 014
1 342
439
233
2 343
1 589
475
280
2 650
1 773
508
369
3 326
2 217
569
541
4 093
2 643
621
830
13 377
5 855
3 753
19
698
3 052
9 690
4 446
2 473
12
529
2 230
11 930
5 408
3 390
1
669
2 462
13 380
5 973
3 816
2
831
2 759
17 645
7 140
5 405
100
859
4 142
19 200
8 091
5 230
5
731
5 142
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva
Elektrická energie
Plynná paliva
Kapalná paliva
Tuhá paliva
Teplo a teplá voda
05
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ
DOMÁCNOSTI; OPRAVY
6 957
3 750
5 046
6 929
9 853
14 193
05.1
Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce
a ostatní podlahové krytiny
2 347
1 102
1 500
2 158
3 861
5 188
05.2
Bytový textil
539
220
396
570
817
1 134
05.3
Přístroje a spotřebiče pro domácnost
1 446
806
1 061
1 502
1 855
2 991
05.4
Nádobí a kuchyňské potřeby
571
284
447
620
775
1 115
05.5
Výrobky pro dům a zahradu
610
309
402
607
727
1 513
05.6
Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti
1 444
1 028
1 240
1 473
1 818
2 252
06
ZDRAVÍ
2 640
1 563
2 031
2 763
3 688
4 716
06.1
Léčiva a zdravotnické prostředky
1 795
1 117
1 465
1 917
2 467
2 920
06.2
Ambulantní zdravotní péče
727
367
504
717
1 103
1 510
06.3
Ústavní zdravotní péče
118
79
62
130
118
286
07
DOPRAVA
15 419
8 804
11 644
18 509
18 312
28 607
07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3
Nákup osobních dopravních prostředků
Automobily
Motocykly
Jízdní kola
4 139
3 740
141
258
1 724
1 524
53
147
1 466
1 132
57
277
6 250
5 707
210
332
4 390
3 995
219
176
10 729
10 000
288
441
07.2 Provoz osobních dopravních prostředků
07.2.1 Náhradní díly a příslušenství pro osobní
dopravní prostředky
9 186
5 577
8 342
10 134
11 360
14 605
638
295
613
681
757
1 224
07.2.2 Pohonné hmoty, oleje a podobné přípravky
6 936
4 544
6 358
7 628
8 438
10 391
102
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
D o m á c n o s t i d ů c h o d c ů (bez EA členů)
H o u s e h o l d s o f p e n s i o n e r s (without EA members)
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
celkem
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
total
Third
Fourth
Highest
Lowest
Second
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
3 298
2 166
578
554
2 830
1 854
550
426
3 053
2 086
564
402
3 195
2 033
577
585
3 571
2 290
531
751
3 929
2 629
687
614
21 986
8 466
7 958
4
1 246
4 311
19 163
8 181
6 502
8
1 642
2 829
21 112
7 614
8 646
2
1 118
3 733
22 558
8 447
7 813
2
1 105
5 191
21 650
8 130
7 160
3
1 375
4 983
26 040
10 260
9 904
7
954
4 915
6 490
5 386
5 888
5 746
7 004
8 729
1 339
664
1 352
793
1 784
2 189
616
564
587
573
664
1 570
1 783
1 386
1 322
499
373
456
827
510
1 640
04.4
Water supply and miscellaneous services
relating to the dwelling
04.4.1 Water supply and sewage collection
04.4.2 Refuse collection
04.4.4 Other services relating to the dwelling n.e.c.
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Electricity, gas and other fuels
Electricity
Gas
Liquid fuels
Solid fuels
Heat energy
05
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE
05.1
Furniture and furnishings, carpets and
other floor coverings
703
05.2
Household textiles
1 388
2 048
05.3
Household appliances
469
492
741
05.4
Glassware, tableware and household utensils
631
1 052
1 026
934
05.5
Tools and equipment for house and garden
1 491
1 475
1 538
1 649
2 115
05.6
Goods and services for routine
household maintenance
5 386
4 980
5 532
5 293
5 438
5 718
06
HEALTH
3 790
3 629
3 759
3 551
3 972
4 071
06.1
Medical products, appliances and equipment
1 106
1 092
942
1 185
1 095
1 245
06.2
Outpatient services
490
259
831
557
371
401
06.3
Hospital services
8 516
4 857
7 124
8 560
8 282
14 646
07
TRANSPORT
1 943
1 854
66
23
14
0
0
14
1 364
1 351
0
13
1 851
1 851
0
0
737
737
0
0
6 404
5 931
374
100
07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3
Purchase of vehicles
Motor cars
Motor cycles
Bicycles
5 542
3 976
4 765
5 672
6 599
6 878
381
169
298
351
609
487
3 979
2 982
3 338
4 169
4 686
4 843
07.2 Operation of personal transport equipment
07.2.1 Spare parts and accessories for personal
transport equipment
07.2.2 Fuels and lubricants for personal transport
equipment
103
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 6c
Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého
peněžního příjmu na osobu - kvintily
Households of employees and households of pensioners without EA members by level
of net money income per person - quintiles
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
celkem
total
Domácnosti zaměstnanců
Households of employees
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
Lowest
Second
Third
Fourth
Highest
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
07.2.3 Údržba a opravy osobních dopravních prostředků
07.2.4 Ostatní služby týkající se prostředků osobní
dopravy
1 091
488
973
1 229
1 554
1 870
521
250
398
596
610
1 119
07.3 Dopravní služby
z toho:
07.3.1 Kolejová osobní doprava
07.3.2 Silniční osobní doprava
2 094
1 502
1 836
2 125
2 562
3 273
415
901
254
952
446
781
421
870
563
956
531
1 003
08
POŠTY A TELEKOMUNIKACE
5 344
3 874
4 873
5 494
6 580
7 760
08.1
Poštovní služby
73
44
50
87
95
136
08.2
Telefonní a telefaxová zařízení
329
219
349
319
277
605
08.3
Telefonické a telefaxové služby
Služby pevných a bezdrátových telefonních
a faxových zařízení
Provoz mobilního telefonu
Služby internetového spojení
4 941
3 611
4 474
5 089
6 209
7 018
194
3 273
1 475
86
2 506
1 019
167
3 023
1 284
193
3 386
1 509
209
4 115
1 885
457
4 263
2 298
11 565
6 435
9 942
12 206
14 681
21 124
1 482
761
1 382
1 525
1 678
2 932
99
87
109
91
84
134
09
REKREACE A KULTURA
09.1
Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická
a pro zpracování dat
09.2
Další výrobky dlouhodobé spotřeby
pro rekreaci a kulturu
09.3
Ostatní výrobky pro rekreaci a kulturu; květiny
a zahrady, domácí zvířata
3 067
1 814
2 816
3 160
3 710
5 365
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Rekreační a kulturní služby
Rekreační a sportovní služby
Kulturní služby
Herny a loterie
3 128
1 119
1 915
95
1 935
664
1 215
56
2 707
1 113
1 528
66
3 311
1 255
1 979
77
3 941
1 177
2 642
122
5 279
1 831
3 222
227
09.5
Noviny, knihy, papírenské zboží
1 119
774
929
1 119
1 456
1 837
09.6
Dovolená s komplexními službami
2 670
1 063
1 998
3 000
3 812
5 577
10
VZDĚLÁVÁNÍ
850
706
858
944
1 006
825
10.1
Předškolní a základní vzdělávání
233
309
261
239
137
120
10.2
Střední vzdělávání
54
69
61
56
53
7
10.3
Pomaturitní a nástavbové vzdělávání
31
1
57
56
37
0
10.4
Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
185
75
125
243
285
328
10.5
Vzdělávání nedefinované podle úrovně
347
251
354
350
494
370
104
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
D o m á c n o s t i d ů c h o d c ů (bez EA členů)
H o u s e h o l d s o f p e n s i o n e r s (without EA members)
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
celkem
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
total
Third
Fourth
Highest
Lowest
Second
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
854
600
867
776
887
1 178
328
225
261
376
417
369
1 032
866
996
1 038
946
1 364
259
483
195
417
188
465
348
501
201
431
385
624
4 839
3 556
4 215
5 142
4 920
6 628
153
116
170
127
158
140
128
184
129
4 545
3 313
3 861
705
2 818
1 022
490
2 337
486
9 854
07.2.3 Maintenance and repair of personal transport
equipment
07.2.4 Other services in respect of personal transport
equipment
07.3 Transport services
including:
07.3.1 Passenger transport by rail
07.3.2 Passenger transport by road
08
COMMUNICATION
201
08.1
Postal services
166
83
08.2
Telephone and telefax equipment
4 886
4 596
6 344
08.3
Telephone and telefax services
588
2 429
845
887
2 977
1 022
662
2 860
1 074
941
3 614
1 789
7 279
7 995
10 164
10 549
13 896
961
751
984
686
1 114
1 305
64
14
49
21
75
179
2 466
1 967
1 880
2 464
2 847
3 303
2 844
250
2 337
257
2 201
157
1 955
90
2 492
169
2 193
129
2 992
250
2 349
393
2 997
271
2 416
310
1 670
1 399
1 561
1 611
1 848
946
1 030
130
7
0
Fixed phone and telefax services
Mobile phone operation
Internet provider services
09
RECREATION AND CULTURE
09.1
Audio-visual, photographic and information
processing equipment
09.2
Other major durables for recreation and
culture
09.3
Other recreational items and equipment;
gardens and pets
3 661
433
2 844
384
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Recreational and cultural services
Recreational and sporting services
Cultural services
Games of chance
1 674
2 180
09.5
Newspapers, books and stationery
2 391
1 843
3 268
09.6
Package holidays
4
53
6
661
10
EDUCATION
0
0
0
0
0
10.1
Pre-primary and primary education
0
0
0
0
0
0
10.2
Secondary education
0
0
0
0
0
0
10.3
Post-secondary non-tertiary education
111
0
0
0
0
632
10.4
Tertiary education
19
7
4
53
6
29
10.5
Education not definable by level
105
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 6c
Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého
peněžního příjmu na osobu - kvintily
Households of employees and households of pensioners without EA members by level
of net money income per person - quintiles
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
celkem
total
11
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
Domácnosti zaměstnanců
Households of employees
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
Lowest
Second
Third
Fourth
Highest
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
7 268
4 626
6 902
7 571
8 421
11 864
11.1 Stravovací služby
11.1.1 Restaurace, kavárny a podobná zařízení
veřejného stravování
11.1.2 Jídelny
5 920
3 704
5 351
6 123
7 114
10 086
3 902
2 017
1 662
2 042
3 069
2 282
4 224
1 900
5 216
1 898
8 295
1 790
11.2
Ubytovací služby
1 348
922
1 551
1 448
1 307
1 779
12
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
15 222
9 230
12 087
15 611
19 737
28 258
12.1
Osobní péče
3 803
2 406
3 121
4 019
5 120
6 261
12.1.1 Kadeřnické salóny a zařízení osobní péče
12.1.2 Elektrické přístroje pro osobní péči
1 053
69
416
33
745
51
1 116
75
1 590
90
2 295
148
12.1.3 Ostatní předměty a výrobky pro osobní péči
2 681
1 957
2 325
2 828
3 441
3 819
851
453
730
892
988
1 714
51
15
24
35
225
5
9 439
5 710
7 315
9 795
12 107
17 853
7 066
511
1 138
4 171
269
655
5 271
407
987
7 293
560
1 229
9 017
719
1 451
14 080
912
1 963
12.3
Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
12.4
Sociální péče
12.5 Pojištění
z toho:
12.5.1 Životní pojištění
12.5.2 Pojištění související s bydlením
12.5.4 Pojištění související s dopravou
12.6
Finanční služby jinde neuvedené
700
530
607
693
896
1 031
12.7
Ostatní služby jinde neuvedené
379
117
290
177
401
1 394
B. VYDÁNÍ NEKLASIFIKOVANÁ JAKO SPOTŘEBNÍ
13 745
4 669
9 601
11 964
9 146
48 901
Pořízení a rekonstrukce domu, bytu
Výrobky pro výstavbu a rekonstrukci domu, bytu
Práce na výstavbě a rekonstrukci domu, bytu
Koupě nemovitosti
10 090
1 546
1 665
6 879
3 432
891
459
2 082
8 149
2 247
713
5 188
8 990
952
1 013
7 025
3 508
1 037
1 161
1 310
37 129
3 152
7 606
26 371
3 655
1 237
1 452
2 974
5 639
11 771
193
363
2 412
160
181
518
99
215
881
182
302
1 951
219
403
4 314
429
1 079
7 906
Vydání jinde neuvedená
z toho:
Hospodářské a pěstitelské potřeby, služby
pro osobní hospodářství
Daň z nemovitosti, dědická apod.
Peněžní transfery osobám mimo domácnost
106
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
D o m á c n o s t i d ů c h o d c ů (bez EA členů)
H o u s e h o l d s o f p e n s i o n e r s (without EA members)
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
celkem
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
total
Third
Fourth
Highest
Lowest
Second
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
3 558
2 831
2 944
3 798
3 536
4 893
11
RESTAURANTS AND HOTELS
3 351
2 779
2 836
3 619
3 326
4 361
11.1
Catering services
2 584
767
1 963
816
2 195
641
2 684
935
2 859
466
3 328
1 033
11.1.1 Restaurants, cafes and the like
11.1.2 Canteens
206
52
107
179
211
532
11 350
8 122
10 077
10 554
12 160
16 551
3 055
2 280
2 615
2 999
3 326
4 223
1 201
77
740
49
983
53
1 242
76
1 338
126
1 787
80
1 777
1 491
1 579
1 681
1 862
2 356
612
284
834
613
593
741
12.3
Personal effects n.e.c.
346
193
373
413
13
809
12.4
Social protection
6 065
4 434
5 054
5 344
7 277
8 548
3 965
819
1 048
3 127
516
721
3 383
640
904
3 002
934
1 012
5 008
868
1 150
5 496
1 196
1 515
646
492
517
644
770
834
12.6
Financial services n.e.c.
625
439
683
540
181
1 395
12.7
Other services n.e.c.
14 997
8 711
11 703
10 415
10 765
36 513
B. NON-CONSUMPTION EXPENDITURE
4 424
727
393
3 304
874
644
230
0
2 688
645
554
1 488
197
197
0
0
653
0
653
0
19 941
2 394
522
17 025
Purchase and (re)construction of the dwelling
Materials and products for (re)construction of the dwelling
Services relating to (re)construction of the dwelling
Purchase of realties
10 573
7 836
9 015
10 218
10 112
16 572
Expenditure n.e.c.
including:
775
700
8 288
758
467
6 342
589
471
7 613
623
617
8 159
1 161
635
8 093
735
1 420
11 728
107
11.2
Accomodation services
12
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES
12.1 Personal care
12.1.1 Hairdressing salons and personal
grooming establishments
12.1.2 Electric appliances for personal care
12.1.3 Other appliances, articles and products
for personal care
12.5 Insurance
including:
12.5.1 Life insurance
12.5.2 Insurance connected with the dwelling
12.5.4 Insurance connected with transport
Products and services for small farming activities
Real estate tax, inheritance tax etc.
Cash transfers to persons outside household
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 6c
Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého
peněžního příjmu na osobu - kvintily
Households of employees and households of pensioners without EA members by level
of net money income per person - quintiles
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
celkem
total
Domácnosti zaměstnanců
Households of employees
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
Lowest
Second
Third
Fourth
Highest
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
Struktura vydání v %:
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
01
Potraviny a nealkoholické nápoje
02
Alkoholické nápoje, tabák
03
Odívání a obuv
04
Bydlení, voda, energie, paliva
05
06
07
08
09
10
11
12
Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
Zdraví
Doprava
Pošty a telekomunikace
Rekreace a kultura
Vzdělávání
Stravování a ubytování
Ostatní zboží a služby
100,0
18,9
2,6
5,3
20,2
100,0
22,5
2,6
5,0
20,5
100,0
20,2
2,3
5,5
20,5
100,0
18,4
2,6
5,3
19,2
100,0
18,3
3,0
5,2
20,9
100,0
15,6
2,5
5,4
20,0
5,7
2,1
12,5
4,3
9,4
0,7
5,9
12,4
4,8
2,0
11,2
4,9
8,2
0,9
5,9
11,7
4,9
2,0
11,2
4,7
9,6
0,8
6,7
11,7
5,4
2,1
14,4
4,3
9,5
0,7
5,9
12,1
6,3
2,4
11,7
4,2
9,4
0,6
5,4
12,6
6,8
2,3
13,8
3,7
10,2
0,4
5,7
13,6
108
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
D o m á c n o s t i d ů c h o d c ů (bez EA členů)
H o u s e h o l d s o f p e n s i o n e r s (without EA members)
podle čistého peněžního příjmu na osobu
by net money income per person
celkem
Nejnižších Druhých
Třetích
Čtvrtých Nejvyšších
total
Third
Fourth
Highest
Lowest
Second
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
Structure (%):
100,0
24,3
3,1
2,9
28,9
100,0
27,9
2,8
2,8
29,6
100,0
25,8
2,3
2,7
29,8
100,0
24,6
3,2
2,7
28,8
100,0
23,7
4,0
3,0
28,1
100,0
20,9
3,2
3,1
28,2
5,3
4,4
6,9
3,9
8,0
0,1
2,9
9,2
5,4
5,0
4,9
3,6
7,3
0,0
2,8
8,1
5,3
5,0
6,4
3,8
7,2
0,0
2,6
9,1
4,7
4,4
7,1
4,2
8,4
0,0
3,1
8,7
5,6
4,3
6,6
3,9
8,4
0,0
2,8
9,6
5,4
3,6
9,1
4,1
8,6
0,4
3,0
10,3
109
CONSUMPTION EXPENDITURE
01
Food and non-alcoholic beverages
02
Alcoholic beverages, tobacco
03
Clothing and footwear
04
Housing, water, electricity, gas and other fuels
05
Furnishings, household equipment and routine
household maintenance
06
Health
07
Transport
08
Communication
09
Recreation and culture
10
Education
11
Restaurants and hotels
12
Miscellaneous goods and services
110
Tab. 7
Domácnosti podle regionů
soudržnosti (NUTS 2)
Households by cohesion
region (NUTS 2)
roční průměry na osobu
annual averages per capita
111
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 7a
Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2)
Households by cohesion region (NUTS 2)
Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok
Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK
Domácnosti
celkem
R e g i o n s o u d r ž n o s t i (N U T S 2)
SeveroHl. město
Střední
Jihozápad
západ
Praha
Čechy
Počet domácností - vážený
- ve výběru
Průměrný počet na domácnost:
členů
pracujících
vyživovaných dětí
nepracujících důchodců
ostatních členů
spotřebních jednotek (OECD)
spotřebních jednotek (OECD modif.)
2 840
2 840
374
385
312
317
338
337
323
322
2,26
1,01
0,57
0,54
0,14
1,81
1,56
2,10
1,05
0,48
0,45
0,12
1,72
1,50
2,37
1,16
0,62
0,50
0,09
1,89
1,61
2,22
0,99
0,55
0,53
0,15
1,77
1,53
2,09
0,91
0,46
0,54
0,18
1,70
1,48
HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
169 276
215 823
169 100
164 442
172 626
ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
150 488
189 054
149 554
146 813
153 642
Příjmy ze závislé činnosti
83 075
100 442
87 772
80 502
80 756
Příjmy z podnikání
13 015
22 104
14 431
11 415
13 041
Sociální příjmy
Důchody
Dávky nemocenského pojištění, náhrady mzdy
při pracovní neschopnosti
Podpora v nezaměstnanosti
Dávky státní sociální podpory
Jiné sociální příjmy
43 745
37 404
47 667
41 775
40 190
34 963
42 757
35 825
48 499
40 449
1 428
400
3 267
1 246
1 759
323
2 443
1 369
1 395
168
2 557
1 108
1 901
567
3 480
984
1 347
445
4 269
1 989
Ostatní příjmy
z toho: prodej nemovitostí, movitých věcí
peněžní transfery od osob mimo domácnost
10 653
2 843
4 184
18 841
6 998
7 292
7 162
1 364
3 331
12 139
6 134
3 162
11 346
2 482
4 606
152 067
202 346
146 837
140 994
160 795
8 082
10 706
13 484
13 285
8 139
11 406
7 252
10 377
8 547
10 437
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
133 279
175 577
127 292
123 366
141 811
podle účelu použití:
A. Spotřební vydání
B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební
120 827
12 452
147 767
27 810
121 953
5 338
112 095
11 270
125 338
16 472
31 130
36 365
45 862
19 922
35 247
39 356
68 196
32 778
31 985
38 455
41 705
15 146
29 997
34 713
39 511
19 144
30 961
38 209
47 042
25 598
8 733
6 829
7 027
5 871
6 389
6 179
7 876
7 079
13 937
8 128
-12 068
-4 438
-12 906
245
-15 004
-6 958
-17 404
-5 428
-12 309
1 338
HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
Daň z příjmů
Zdravotní a sociální pojištění
podle druhu vydání:
Potraviny, nápoje, veřejné stravování
Průmyslové zboží
Služby
Platby a jiná vydání
NATURÁLNÍ PŘÍJMY
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
BILANČNÍ POLOŽKY
Saldo vybraných úspor a vkladů
Saldo přijatých půjček a splacených úvěrů
112
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
C o h e s i o n r e g i o n (N U T S 2)
Střední
MoravskoSeveroJihovýchod
Morava
slezsko
východ
413
407
425
422
321
321
334
329
Households - weighted
in sample
Per household averages:
Members
working persons
dependent children
non-working pensioners
other members
Equivalencies (OECD scale)
Equivalencies (OECD modified scale)
2,25
0,98
0,55
0,59
0,13
1,82
1,57
2,35
1,00
0,64
0,57
0,14
1,87
1,60
2,34
1,02
0,66
0,53
0,13
1,86
1,59
2,31
0,98
0,58
0,57
0,18
1,85
1,59
161 725
156 924
151 268
166 416
GROSS MONEY INCOME, TOTAL
144 897
139 854
134 941
148 550
NET MONEY INCOME, TOTAL
77 224
78 156
78 360
83 404
11 999
11 560
10 452
9 534
46 159
38 988
42 596
36 975
38 136
32 422
44 008
37 668
1 254
442
3 623
1 852
1 341
441
2 947
891
1 115
277
3 289
1 033
1 357
512
3 673
797
9 515
2 616
3 259
7 541
833
3 384
7 993
498
4 034
11 605
2 310
4 754
146 829
138 942
136 165
147 770
7 028
9 800
6 990
10 080
6 327
10 001
7 318
10 547
130 001
121 872
119 838
129 904
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
118 779
11 222
113 018
8 855
112 311
7 527
117 699
12 205
by purpose:
A. Consumption expenditure
B. Non-consumption expenditure
31 052
36 746
44 147
18 055
29 500
33 717
41 837
16 818
29 781
35 998
40 629
13 429
30 880
34 625
44 600
19 799
by type of expenditure:
Food, beverages, public catering
Other consumer goods
Services
Payments and other expenditure
13 587
7 513
7 522
6 526
6 809
5 942
6 603
7 483
-8 895
-5 285
-10 265
-6 802
-9 329
-5 105
-11 838
-6 141
Income from employment
Income from self-employment
Social income
Pensions
Sickness benefits, wage compensations during sickness
Unemployment benefits
State social support benefits
Other social income
Other income
including: income from sale of (im)movables
cash transfers from persons outside household
GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL
Income tax
Health and social insurance
INCOME IN KIND
EXPENDITURE IN KIND
BALANCE ITEMS
Balance of deposits withdrawn and deposits made
Balance of loans received and credits repayed
113
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 7c
Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2)
Households by cohesion region (NUTS 2)
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti
celkem
R e g i o n s o u d r ž n o s t i (N U T S 2)
SeveroHl. město
Střední
Jihozápad
západ
Praha
Čechy
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
133 279
175 577
127 292
123 366
141 811
A. SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
120 827
147 767
121 953
112 095
125 338
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
24 448
26 677
25 820
23 739
24 669
Potraviny
Pekárenské výrobky, obiloviny
Maso
Ryby
Mléko, sýry, vejce
Oleje a tuky
Ovoce
Zelenina, brambory
Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky
a cukrářské výrobky
01.1.9 Potravinářské výrobky a přípravky
22 262
3 991
6 105
630
4 389
1 181
1 502
2 034
24 273
3 882
6 523
815
5 052
1 170
1 832
2 501
23 436
4 100
6 919
655
4 527
1 237
1 475
2 023
21 600
3 927
6 045
618
4 130
1 130
1 438
2 023
22 484
3 950
6 324
585
4 384
1 195
1 491
2 168
1 599
831
1 612
886
1 624
876
1 485
804
1 473
913
01.2 Nealkoholické nápoje
01.2.1 Káva, čaj, kakao
01.2.2 Minerální vody, nealko nápoje a šťávy
2 185
976
1 209
2 404
1 100
1 304
2 384
1 010
1 375
2 139
933
1 207
2 185
1 000
1 185
02
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
3 386
3 841
3 482
3 123
3 611
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
Alkoholické nápoje
Lihoviny
Víno
Pivo
1 781
380
592
809
1 979
382
807
790
1 926
332
587
1 007
1 679
319
430
930
1 842
432
604
807
02.2
Tabák
1 605
1 862
1 556
1 444
1 769
03
ODÍVÁNÍ A OBUV
5 720
7 239
5 676
5 111
5 389
03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4
Odívání
Oděvní materiály
Oděvy
Oděvní doplňky a textilní galanterie
Čištění, opravy a půjčování oděvů
4 297
13
3 941
296
47
5 268
7
4 808
391
62
4 234
14
3 898
280
41
3 852
16
3 541
253
42
4 103
4
3 800
243
56
1 424
1 388
36
1 971
1 908
63
1 442
1 418
24
1 259
1 231
28
1 286
1 250
36
26 847
36 924
24 414
23 981
29 502
01
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
01.1.8
03.2 Obuv (vč. oprav a půjčování)
03.2.1 Obuv
03.2.2 Opravy a půjčování obuvi
04
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
04.1
Nájemné z bytu
6 796
16 236
3 961
5 636
7 827
04.3
Běžná údržba a drobné opravy bytu
2 005
1 612
2 264
1 634
1 928
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.4
Dodávka vody a jiné služby související s bydlením
Vodné a stočné
Sběr pevných odpadů
Další služby související s bydlením
2 806
1 870
515
422
4 177
2 347
626
1 204
2 515
1 696
514
305
2 477
1 722
512
243
3 343
2 486
444
412
114
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
C o h e s i o n r e g i o n (N U T S 2)
Střední
MoravskoSeveroJihovýchod
Morava
slezsko
východ
130 001
121 872
119 838
129 904
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
118 779
113 018
112 311
117 699
A. CONSUMPTION EXPENDITURE
24 192
23 226
22 929
24 720
01
FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
22 098
4 023
5 709
560
4 372
1 304
1 615
2 058
21 177
3 995
5 582
531
4 466
1 151
1 303
1 692
20 856
4 012
5 512
661
3 910
1 122
1 400
1 860
22 507
4 033
6 496
651
4 226
1 124
1 485
2 045
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
Food
Bread and cereals
Meat
Fish
Milk, cheese and eggs
Oils and fats
Fruit
Vegetables
1 679
779
1 626
831
1 603
776
1 647
800
01.1.8 Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery
01.1.9 Food products and preparations, flavourings
2 094
990
1 104
2 048
923
1 125
2 073
925
1 147
2 213
941
1 273
01.2
Non-alcoholic beverages
01.2.1 Coffee, tea and cocoa
01.2.2 Mineral water, soft drinks and juices
3 485
3 045
3 084
3 504
02
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO
1 818
377
589
852
1 493
277
496
720
1 688
348
624
715
1 905
606
623
675
02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3
Alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
1 667
1 552
1 396
1 599
02.2
Tobacco
5 527
5 826
5 848
5 070
03
CLOTHING AND FOOTWEAR
4 187
21
3 831
289
45
4 330
20
3 928
333
50
4 489
8
4 144
291
46
3 871
6
3 563
265
37
03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4
Clothing
Clothing materials
Garments
Other articles of clothing and clothing accessories
Cleaning, repair and hire of clothing
1 341
1 310
31
1 496
1 459
37
1 358
1 318
40
1 199
1 170
29
03.2
Footwear
03.2.1 Shoes and other footwear
03.2.2 Repair and hire of footwear
25 306
24 794
23 523
27 130
4 934
5 392
3 973
2 104
2 309
2 489
1 719
493
277
2 552
1 697
524
331
04
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
6 932
04.1
Actual rentals for housing
2 114
1 966
04.3
Maintenance and repair of the dwelling
2 356
1 631
485
240
2 691
1 791
510
390
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.4
Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling
Water supply and sewage collection
Refuse collection
Other services relating to the dwelling n.e.c.
115
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 7c
Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2)
Households by cohesion region (NUTS 2)
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti
celkem
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva
Elektrická energie
Plynná paliva
Kapalná paliva
Tuhá paliva
Teplo a teplá voda
05
R e g i o n s o u d r ž n o s t i (N U T S 2)
SeveroHl. město
Střední
Jihozápad
západ
Praha
Čechy
15 240
6 554
4 682
13
821
3 169
14 900
6 263
3 792
5
169
4 672
15 674
7 772
4 004
20
1 455
2 422
14 234
6 861
3 755
1
1 021
2 596
16 404
6 558
4 758
1
805
4 283
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ
DOMÁCNOSTI; OPRAVY
6 649
7 407
6 764
6 056
6 695
05.1
Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce
a ostatní podlahové krytiny
2 011
2 322
1 907
1 837
1 916
05.2
Bytový textil
552
605
559
500
504
05.3
Přístroje a spotřebiče pro domácnost
1 436
1 706
1 613
1 264
1 537
05.4
Nádobí a kuchyňské potřeby
550
635
541
471
484
05.5
Výrobky pro dům a zahradu
639
657
638
619
733
05.6
Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti
1 461
1 482
1 506
1 365
1 522
06
ZDRAVÍ
3 168
4 117
3 145
3 076
2 870
06.1
Léčiva a zdravotnické prostředky
2 172
2 567
2 281
2 082
1 943
06.2
Ambulantní zdravotní péče
799
1 303
715
791
772
06.3
Ústavní zdravotní péče
197
247
149
203
155
07
DOPRAVA
13 240
13 864
14 850
13 249
15 034
07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3
Nákup osobních dopravních prostředků
Automobily
Motocykly
Jízdní kola
3 319
3 022
118
178
3 150
2 918
81
151
3 700
3 557
22
121
3 270
3 115
50
106
4 493
4 167
90
236
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
Provoz osobních dopravních prostředků
Náhradní díly a příslušenství pro osobní dopr. prostředky
Pohonné hmoty, oleje a podobné přípravky
Údržba a opravy osobních dopravních prostředků
Ostatní služby týkající se prostředků osobní dopravy
8 135
540
6 155
978
462
7 950
507
5 652
1 021
770
9 335
489
7 312
1 058
476
8 790
723
6 782
837
448
9 163
636
6 838
1 173
516
07.3 Dopravní služby
z toho:
07.3.1 Kolejová osobní doprava
07.3.2 Silniční osobní doprava
1 786
2 764
1 815
1 188
1 378
361
767
309
314
506
959
201
703
252
893
08
POŠTY A TELEKOMUNIKACE
5 209
6 761
5 670
4 776
5 761
08.1
Poštovní služby
90
89
81
64
114
08.2
Telefonní a telefaxová zařízení
281
398
232
194
427
116
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
C o h e s i o n r e g i o n (N U T S 2)
Střední
MoravskoSeveroJihovýchod
Morava
slezsko
východ
15 777
7 001
4 755
56
1 125
2 841
14 541
5 977
5 808
4
450
2 303
15 080
6 494
5 328
2
772
2 484
15 540
5 651
4 901
4
860
4 123
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5
Electricity, gas and other fuels
Electricity
Gas
Liquid fuels
Solid fuels
Heat energy
6 800
6 345
5 944
7 199
05
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE
2 077
1 743
1 630
2 680
05.1
Furniture and furnishings, carpets and
other floor coverings
593
564
563
508
05.2
Household textiles
1 296
1 426
1 133
1 547
05.3
Household appliances
605
546
538
562
05.4
Glassware, tableware and household utensils
759
626
597
475
05.5
Tools and equipment for house and garden
1 470
1 440
1 483
1 427
05.6
Goods and services for routine household maintenance
3 106
3 056
2 961
2 992
06
HEALTH
2 314
2 035
2 053
2 077
06.1
Medical products, appliances and equipment
587
918
696
599
06.2
Outpatient services
205
104
213
316
06.3
Hospital services
12 893
11 725
12 559
12 527
07
TRANSPORT
2 848
2 523
202
123
2 480
2 003
295
182
3 825
3 471
31
324
3 304
3 006
97
201
07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3
Purchase of vehicles
Motor cars
Motor cycles
Bicycles
8 179
541
6 145
1 113
381
7 544
430
5 922
823
370
7 082
449
5 280
947
405
7 378
591
5 521
889
377
07.2
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
Operation of personal transport equipment
Spare parts and accessories for personal transport equipment
Fuels and lubricants for personal transport equipment
Maintenance and repair of personal transport equipment
Other services in respect of personal transport equipment
1 865
1 701
1 652
1 845
401
981
314
704
465
860
434
734
07.3
Transport services
including:
07.3.1 Passenger transport by rail
07.3.2 Passenger transport by road
5 157
4 514
4 702
4 578
107
98
73
318
235
262
08
COMMUNICATION
88
08.1
Postal services
195
08.2
Telephone and telefax equipment
117
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 7c
Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2)
Households by cohesion region (NUTS 2)
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti
celkem
08.3
Telefonické a telefaxové služby
Služby pevných a bezdrátových telefonních
a faxových zařízení
Provoz mobilního telefonu
Služby internetového spojení
R e g i o n s o u d r ž n o s t i (N U T S 2)
SeveroHl. město
Střední
Jihozápad
západ
Praha
Čechy
4 838
6 274
5 358
4 517
5 220
310
3 172
1 357
563
3 935
1 776
404
3 571
1 383
284
3 122
1 112
247
3 414
1 559
11 225
15 662
11 390
9 662
11 169
1 305
1 731
1 288
1 044
1 316
96
65
137
85
102
09
REKREACE A KULTURA
09.1
Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická
a pro zpracování dat
09.2
Další výrobky dlouhodobé spotřeby
pro rekreaci a kulturu
09.3
Ostatní výrobky pro rekreaci a kulturu; květiny
a zahrady, domácí zvířata
2 906
3 343
3 158
2 511
3 268
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Rekreační a kulturní služby
Rekreační a sportovní služby
Kulturní služby
Herny a loterie
2 971
894
1 957
120
4 379
1 718
2 559
102
2 744
689
1 971
83
2 606
696
1 776
134
2 870
674
2 078
119
09.5
Noviny, knihy, papírenské zboží
1 240
1 620
1 360
1 111
1 114
09.6
Dovolená s komplexními službami
2 706
4 525
2 704
2 305
2 498
10
VZDĚLÁVÁNÍ
670
1 270
641
437
658
10.1
Předškolní a základní vzdělávání
172
282
192
124
134
10.2
Střední vzdělávání
52
97
51
48
40
10.3
Pomaturitní a nástavbové vzdělávání
19
65
20
0
0
10.4
Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
143
348
72
65
236
10.5
Vzdělávání nedefinované podle úrovně
284
478
306
200
248
11
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
6 225
8 187
5 495
5 562
5 573
11.1 Stravovací služby
11.1.1 Restaurace, kavárny a podobná zařízení veř. stravování
11.1.2 Jídelny
5 105
3 543
1 562
6 762
5 207
1 555
4 464
2 970
1 493
4 768
3 213
1 555
4 618
3 342
1 277
11.2
Ubytovací služby
1 120
1 425
1 031
794
955
12
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
14 040
15 818
14 605
13 324
14 407
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
Osobní péče
Kadeřnické salóny a zařízení osobní péče
Elektrické přístroje pro osobní péči
Ostatní předměty a výrobky pro osobní péči
3 562
1 077
69
2 415
4 223
1 354
128
2 741
3 596
1 074
66
2 456
3 316
1 041
44
2 231
3 585
1 015
65
2 505
12.3
Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
796
917
817
603
701
12.4
Sociální péče
96
152
231
0
5
118
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
C o h e s i o n r e g i o n (N U T S 2)
Střední
MoravskoSeveroJihovýchod
Morava
slezsko
východ
4 732
4 180
4 367
4 295
291
3 100
1 341
290
2 635
1 255
208
2 952
1 207
187
2 847
1 260
11 136
10 097
10 549
10 340
1 452
1 171
1 271
1 163
102
116
85
71
3 069
2 660
2 656
2 650
2 836
726
1 941
168
2 732
936
1 731
65
2 885
888
1 883
115
1 248
1 231
2 429
08.3
Telephone and telefax services
Fixed phone and telefax services
Mobile phone operation
Internet provider services
09
RECREATION AND CULTURE
09.1
Audio-visual, photographic and information
processing equipment
09.2
Other major durables for recreation and
culture
09.3
Other recreational items and equipment;
gardens and pets
2 755
787
1 788
181
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3
Recreational and cultural services
Recreational and sporting services
Cultural services
Games of chance
1 118
1 097
09.5
Newspapers, books and stationery
2 186
2 534
2 603
09.6
Package holidays
692
712
424
480
10
EDUCATION
182
180
123
146
10.1
Pre-primary and primary education
48
37
40
57
10.2
Secondary education
0
40
1
22
10.3
Post-secondary non-tertiary education
161
136
53
70
10.4
Tertiary education
301
320
206
185
10.5
Education not definable by level
6 547
6 060
6 645
5 553
11
RESTAURANTS AND HOTELS
5 230
3 389
1 841
5 037
3 357
1 681
5 353
3 606
1 747
4 480
3 262
1 219
11.1
Catering services
11.1.1 Restaurants, cafes and the like
11.1.2 Canteens
1 318
1 023
1 292
1 073
11.2
13 938
13 617
13 143
13 607
3 544
1 151
61
2 332
3 507
1 062
61
2 384
3 555
1 015
75
2 465
3 171
880
56
2 235
844
737
916
144
54
180
Accomodation services
12
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
Personal care
Hairdressing salons and personal grooming establishments
Electric appliances for personal care
Other appliances, articles and products for personal care
821
12.3
Personal effects n.e.c.
1
12.4
Social protection
119
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 7c
Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2)
Households by cohesion region (NUTS 2)
Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
Domácnosti
celkem
12.5 Pojištění
z toho:
12.5.1 Životní pojištění
12.5.2 Pojištění související s bydlením
12.5.4 Pojištění související s dopravou
R e g i o n s o u d r ž n o s t i (N U T S 2)
SeveroHl. město
Střední
Jihozápad
západ
Praha
Čechy
8 529
9 040
9 023
8 274
9 031
6 220
583
1 097
6 605
736
1 228
6 492
601
1 240
5 929
480
1 056
6 299
697
1 317
12.6
Finanční služby jinde neuvedené
668
727
670
682
769
12.7
Ostatní služby jinde neuvedené
390
758
267
449
317
12 452
27 810
5 338
11 270
16 472
Pořízení a rekonstrukce domu, bytu
Výrobky pro výstavbu a rekonstrukci domu, bytu
Práce na výstavbě a rekonstrukci domu, bytu
Koupě nemovitosti
7 403
1 126
1 287
4 990
23 340
1 325
4 108
17 907
800
469
265
66
5 699
893
690
4 116
11 262
1 045
575
9 642
Vydání jinde neuvedená
z toho:
Hospodářské a pěstitelské potřeby, služby
pro osobní hospodářství
Daň z nemovitosti, dědická apod.
Peněžní transfery osobám mimo domácnost
5 049
4 470
4 538
5 571
5 210
325
440
3 628
93
492
3 026
317
337
3 201
358
578
3 710
234
453
3 861
100,0
20,2
2,8
4,7
22,2
5,5
2,6
11,0
4,3
9,3
0,6
5,2
11,6
100,0
18,1
2,6
4,9
25,0
5,0
2,8
9,4
4,6
10,6
0,9
5,5
10,7
100,0
21,2
2,9
4,7
20,0
5,5
2,6
12,2
4,6
9,3
0,5
4,5
12,0
100,0
21,2
2,8
4,6
21,4
5,4
2,7
11,8
4,3
8,6
0,4
5,0
11,9
100,0
19,7
2,9
4,3
23,5
5,3
2,3
12,0
4,6
8,9
0,5
4,4
11,5
B. VYDÁNÍ NEKLASIFIKOVANÁ JAKO SPOTŘEBNÍ
Struktura vydání v %:
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
01
Potraviny a nealkoholické nápoje
02
Alkoholické nápoje, tabák
03
Odívání a obuv
04
Bydlení, voda, energie, paliva
05
Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
06
Zdraví
07
Doprava
08
Pošty a telekomunikace
09
Rekreace a kultura
10
Vzdělávání
11
Stravování a ubytování
12
Ostatní zboží a služby
120
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
C o h e s i o n r e g i o n (N U T S 2)
Střední
MoravskoSeveroJihovýchod
Morava
slezsko
východ
8 344
8 450
7 622
8 550
12.5
Insurance
including:
12.5.1 Life insurance
12.5.2 Insurance connected with the dwelling
12.5.4 Insurance connected with transport
6 077
584
1 039
6 504
511
947
5 519
558
945
6 267
523
1 082
669
576
626
663
12.6
Financial services n.e.c.
394
292
245
400
12.7
Other services n.e.c.
11 222
8 855
7 527
12 205
5 611
1 312
1 676
2 622
3 843
769
775
2 299
3 213
2 246
785
182
6 639
996
1 278
4 366
Purchase and (re)construction of the dwelling
Materials and products for (re)construction of the dwelling
Services relating to (re)construction of the dwelling
Purchase of realties
5 611
5 012
4 314
5 565
Expenditure n.e.c.
including:
388
510
4 004
476
379
3 663
377
438
3 163
292
339
4 318
B. NON-CONSUMPTION EXPENDITURE
Products and services for small farming activities
Real estate tax, inheritance tax etc.
Cash transfers to persons outside household
Structure (%):
100,0
20,4
2,9
4,7
21,3
5,7
2,6
10,9
4,3
9,4
0,6
5,5
11,7
100,0
20,6
2,7
5,2
21,9
5,6
2,7
10,4
4,0
8,9
0,6
5,4
12,0
100,0
20,4
2,7
5,2
20,9
5,3
2,6
11,2
4,2
9,4
0,4
5,9
11,7
100,0
21,0
3,0
4,3
23,0
6,1
2,5
10,6
3,9
8,8
0,4
4,7
11,6
CONSUMPTION EXPENDITURE
01
Food and non-alcoholic beverages
02
Alcoholic beverages, tobacco
03
Clothing and footwear
04
Housing, water, electricity, gas and other fuels
05
Furnishings, household equipment and routine household maintenance
06
Health
07
Transport
08
Communication
09
Recreation and culture
10
Education
11
Restaurants and hotels
12
Miscellaneous goods and services
121
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 7d
Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2)
Households by cohesion region (NUTS 2)
Naturální a celková spotřeba, naturální vydání - průměry na osobu za rok
Consumption in kind and total consumption, expenditures in kind - annual averages per capita
Domácnosti
celkem
NATURÁLNÍ OSOBNÍ SPOTŘEBA
R e g i o n s o u d r ž n o s t i (N U T S 2)
SeveroHl. město
Střední
Jihozápad
západ
Praha
Čechy
Kč
8 733
7 027
6 389
7 876
13 937
1. Potraviny, nápoje, bezplatné stravování
Vepřové maso syrové
Králíci
Drůbež
Hovězí a ostatní masa, vnitřnosti
Vepřové maso uzené, uzenářské zboží
Masové konzervy
Vepřové sádlo a slanina
Mléko
Vejce
Čerstvá zelenina
Brambory
Ovoce mírného pásma
Víno révové
Lihoviny, ostatní alkoholické nápoje
Kč
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
ks
kg
kg
kg
l
l
4 310
1,00
1,27
0,84
0,40
0,45
0,05
0,23
1,32
75,23
8,35
11,62
14,35
0,80
0,38
2 916
0,33
0,19
0,38
0,12
0,19
0,03
0,07
0,81
21,24
4,14
3,31
7,77
0,56
0,14
4 042
1,14
1,42
0,77
0,36
0,34
0,01
0,22
0,68
93,17
7,37
10,92
10,15
0,42
0,10
5 433
1,83
1,95
1,47
0,56
0,82
0,07
0,23
4,08
97,83
9,23
13,84
14,23
0,92
0,55
4 577
0,87
0,80
0,71
0,53
0,41
0,06
0,20
1,35
57,51
9,51
9,40
10,22
0,87
0,29
2. Ostatní výrobky a služby
Kč
4 423
4 111
2 347
2 443
9 360
CELKOVÁ SPOTŘEBA VYBRANÝCH POTRAVIN A NÁPOJŮ
Maso a masné výrobky
kg
Maso vepřové
kg
Drůbež
kg
Hovězí a ostatní masa, vnitřnosti
kg
Vepřové maso uzené, uzenářské zboží
kg
Masové konzervy
kg
Tuky
kg
z toho vepřové sádlo a slanina
kg
Mléko
l
Vejce
ks
Čerstvá zelenina
kg
Brambory
kg
Ovoce mírného pásma
kg
Sirupy a koncentráty
l
l
Ovocné a zeleninové šťávy
Minerální a stolní vody
l
Ostatní nealkoholické nápoje
l
Lihoviny
l
Víno
l
Pivo
l
63,55
14,76
17,52
9,10
19,06
3,12
16,86
1,39
56,11
217,01
45,13
46,55
40,15
4,55
6,69
75,20
30,49
2,11
8,79
49,45
59,94
12,21
18,64
9,18
17,28
2,63
15,20
0,85
54,68
176,00
46,85
40,07
37,04
3,86
8,23
76,56
27,97
1,77
10,29
49,17
70,40
18,45
17,90
11,59
19,42
3,05
17,76
1,89
58,71
213,09
42,92
43,50
35,24
4,36
6,73
109,14
29,58
1,58
7,74
59,43
65,24
16,63
15,68
10,75
18,82
3,35
15,59
1,29
55,60
220,84
45,29
54,30
38,34
4,49
6,93
73,75
32,53
2,03
6,94
56,01
66,29
13,58
19,19
8,59
21,22
3,72
19,00
1,30
58,07
240,49
48,92
43,16
37,13
4,90
7,35
63,79
36,45
2,30
9,26
51,55
VÝROBKY A SLUŽBY ZÍSKANÉ BEZPLATNĚ
Kč
7 519
6 299
5 422
6 850
12 906
NATURÁLNÍ VYDÁNÍ
Kč
6 829
5 871
6 179
7 079
8 128
122
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
C o h e s i o n r e g i o n (N U T S 2)
Střední
MoravskoSeveroJihovýchod
Morava
slezsko
východ
13 587
7 522
6 809
6 603
CZK PERSONAL CONSUMPTION IN KIND
4 733
1,12
1,67
0,94
0,71
0,56
0,04
0,18
0,81
76,08
8,00
11,98
13,65
0,63
0,25
4 577
1,40
2,08
0,76
0,40
0,44
0,09
0,49
0,89
91,05
11,76
17,25
19,11
1,25
0,36
4 594
0,89
1,07
1,13
0,33
0,54
0,06
0,23
0,88
81,39
10,10
16,25
22,24
0,89
0,84
3 537
0,32
0,60
0,56
0,15
0,31
0,02
0,13
1,32
79,08
5,99
8,29
15,83
0,78
0,52
CZK
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
pcs
kg
kg
kg
l
l
1. Food, beverages, free catering
Raw pork
Rabbits
Poultry
Beef and other meat, offal
Smoked pork, sausages
Tinned meat
Lard and bacon
Milk
Eggs
Fresh vegetables
Potatoes
Fruit of temperate zone
Wine
Spirits and other alcoholic beverages
8 854
2 945
2 215
3 066
CZK
2. Other products and services
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
pcs
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
l
l
TOTAL CONSUMPTION OF SELECTED FOODS AND BEVERAGES
Meat and meat products
Pork
Poultry
Beef and other meat, offal
Smoked pork, sausages
Tinned meat
Fats
including lard and bacon
Milk
Eggs
Fresh vegetables
Potatoes
Fresh fruit of temperate zone
Syrups and concentrates
Fruit and vegetable juices
Mineral and spring waters
Other non-alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
63,00
13,95
16,07
9,58
20,14
3,27
18,33
1,42
57,49
230,40
46,18
49,63
42,02
4,82
7,58
65,61
27,60
2,02
8,49
49,88
59,03
14,26
15,31
8,30
18,17
2,99
16,26
1,75
58,43
217,13
43,25
42,05
41,14
4,62
5,21
70,03
27,96
1,69
8,29
42,78
58,31
14,11
17,47
7,58
16,19
2,97
16,21
1,21
51,28
206,29
44,87
48,85
44,77
5,02
4,97
66,82
30,11
2,49
10,27
45,42
68,19
15,26
21,02
7,30
21,53
3,07
16,71
1,31
53,91
232,47
43,43
51,35
44,37
4,35
6,77
79,03
33,86
3,13
9,20
43,99
12 076
5 663
5 456
5 642
CZK GOODS AND SERVICES OBTAINED FREE OF CHARGE
7 513
6 526
5 942
7 483
CZK EXPENDITURE IN KIND
123
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 7e
Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2)
Households by cohesion region (NUTS 2)
Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání (počet předmětů na 100 domácností)
Selected housing characteristics, major durables (number of durables per 100 household)
Domácnosti
celkem
R e g i o n s o u d r ž n o s t i (N U T S 2)
SeveroHl. město
Střední
Jihozápad
západ
Praha
Čechy
VYBRANÉ ÚDAJE O BYTĚ
Počet obytných místností na byt
Obytná plocha v m2 na osobu
3,2
24,4
2,7
21,3
3,4
24,9
3,3
27,1
3,0
25,3
Typ domu (%):
rodinný dům
bytový dům
45,5
54,0
15,5
84,3
58,8
41,1
50,2
49,3
35,6
63,9
Druh bytu (%):
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
družstevní
nájemní
45,8
25,7
12,7
15,9
16,8
28,3
21,5
33,4
58,8
27,5
5,9
7,7
50,7
25,7
8,3
15,2
35,6
36,7
9,5
18,2
Vytápění (%):
dálkové, ústřední
vlastní ústřední / etážové v rod. domě
etážové, plynové, elektrické v bytě
kombinované, jiný způsob
42,3
42,0
12,3
3,4
62,2
15,0
21,7
1,1
33,3
55,0
7,9
3,8
36,3
46,3
13,0
4,4
51,1
33,0
12,5
3,4
Vybavení plynem ze sítě (%)
Pevná telefonní linka (%)
Připojení na internet (%)
Kabelová televize (%)
67,9
19,5
64,5
23,3
68,1
34,1
59,2
34,4
54,0
22,6
65,3
15,4
54,7
14,0
58,1
15,5
73,6
17,8
64,7
29,4
Půjčka nebo hypotéka na byt (%)
17,2
9,4
14,8
13,2
20,9
106,0
101,5
85,1
32,8
118,1
98,9
74,9
34,4
102,5
104,7
90,5
37,4
106,6
100,4
87,4
37,5
104,4
107,8
85,4
33,0
97,6
3,5
70,0
101,4
6,3
75,9
97,0
3,6
69,0
97,2
2,5
65,0
96,0
2,6
68,7
Televizní přijímač
Satelitní souprava
Videopřehrávač / videorekordér
DVD přehrávač / rekordér
Videokamera
134,2
27,9
43,1
72,0
15,8
141,1
11,8
55,2
66,3
15,6
123,7
21,1
38,1
66,7
18,8
124,2
35,5
41,7
72,6
15,6
137,0
31,3
47,9
76,5
19,1
Osobní počítač
Mobilní telefon
103,7
205,2
111,9
199,1
102,5
205,9
92,7
194,8
102,9
206,7
Jízdní kolo
Motocykl
Osobní auto
146,6
10,1
80,8
121,2
4,2
70,3
152,6
11,6
95,0
145,9
9,9
88,6
116,9
6,2
78,3
32,2
11,4
10,8
27,9
35,6
4,6
44,5
15,2
28,6
10,9
VYBAVENOST (počet předmětů na 100 domácností):
Chladnička
Mraznička
Mikrovlnná trouba
Myčka nádobí
Automatická pračka
Sušička prádla
CD přehrávač
Garáž
Rekreační objekt
124
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
ROK 2013
YEAR 2013
C o h e s i o n r e g i o n (N U T S 2)
Střední
MoravskoSeveroJihovýchod
Morava
slezsko
východ
SELECTED HOUSING CHARACTERISTICS
3,2
25,3
3,3
24,0
3,3
24,0
3,2
23,2
Rooms per dwelling
Habitable area, m2 per capita
52,3
47,1
53,5
46,2
56,3
43,6
43,2
56,1
House (%):
detached, semi-detached house
apartment house
52,3
24,7
9,7
13,3
53,3
18,0
12,7
16,0
55,8
24,8
12,8
6,6
43,5
22,2
20,2
14,1
Dwelling (%):
in own house
owner-occupier
co-operative
rented
35,5
47,2
12,6
4,7
32,2
50,9
14,0
2,9
36,6
50,7
8,1
4,6
52,5
38,7
6,7
2,1
Heating (%):
central from district plants
heating system in detached house
one-flore flat gas / electric system in blocks of flats
combined and others
59,8
18,5
69,6
16,7
77,6
19,4
66,3
21,6
68,7
14,8
64,5
27,3
85,2
13,5
67,0
26,3
Natural gas supply facility(%)
Telephone line (%)
Internet access (%)
Cable TV (%)
21,1
18,9
19,3
20,1
Mortgage or other dwelling-related loan (%)
MAJOR HOUSEHOLD DURABLES (number of durables per 100 households):
Refrigerator
Freezer
Microwave oven
Dishwasher
105,2
106,4
88,0
29,3
103,4
100,3
85,9
32,6
102,7
97,2
86,0
27,5
104,5
96,2
83,4
31,8
95,9
2,7
78,3
97,6
4,8
72,2
98,1
2,9
61,7
97,8
2,1
65,7
135,6
32,2
42,8
74,1
15,7
130,5
28,8
39,1
67,7
15,3
139,0
31,2
39,2
76,3
12,7
142,1
31,4
40,3
76,9
14,0
TV set
Satellite set
Video cassette player / recorder
DVD player / recorder
Camcorder
109,3
211,3
100,9
203,0
104,1
209,8
104,0
211,8
Personal computer
Mobile phone
168,6
14,8
84,2
149,4
14,3
80,7
177,8
8,0
73,1
138,6
10,5
77,0
Bicycle
Motor cycle
Car
41,0
10,1
36,3
10,6
28,2
4,5
31,6
5,1
Automatic washing machine
Clothes drying machine
CD player
Garage
Recreational facility, cottage
125
126
Tab. 8
Časová řada
Time series
roční průměry na osobu
annual averages per capita
127
STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Tab. 8 Domácnosti celkem v letech 2006 - 2013
Households, total, in 2006 - 2013
Složení domácností, přehled příjmů, skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v %
Household composition, incomes and money expenditure groups - annual averages per capita in CZK, structure (%)
2006
Počet domácností
Průměrný počet na domácnost:
členů
pracujících
vyživovaných dětí
nepracujících důchodců
ostatních členů
2007
2008
2009
2010
2 893
2 884
2 839
2 820
2 840
2,30
1,04
0,59
0,51
0,16
2,30
1,04
0,58
0,52
0,16
2,29
1,03
0,58
0,52
0,16
2,27
1,02
0,57
0,52
0,16
2,26
1,01
0,57
0,52
0,16
HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
134 569
144 743
156 598
160 675
164 047
ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM
116 549
125 817
137 497
142 402
145 437
HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
125 605
139 134
143 055
146 895
148 629
ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM
107 585
120 208
123 955
128 622
130 019
97 342
10 243
104 017
16 191
112 256
11 698
115 309
13 313
116 244
13 774
97 342
19 598
2 783
5 295
20 157
6 701
1 995
10 648
4 642
9 925
528
4 903
10 167
104 017
20 866
2 972
5 590
20 652
7 388
2 369
11 189
4 856
10 930
608
5 367
11 229
112 256
22 571
3 084
5 816
22 333
7 583
3 068
12 421
5 221
11 816
685
5 812
11 847
115 309
22 222
3 248
5 804
24 623
7 758
3 125
12 105
5 303
11 856
688
5 966
12 613
116 244
22 484
3 237
5 805
25 194
7 265
3 165
12 409
5 322
11 823
791
5 823
12 927
100,0
20,1
2,9
5,4
20,7
6,9
2,0
10,9
4,8
10,2
0,5
5,0
10,4
100,0
20,1
2,9
5,4
19,9
7,1
2,3
10,8
4,7
10,5
0,6
5,2
10,8
100,0
20,1
2,7
5,2
19,9
6,8
2,7
11,1
4,7
10,5
0,6
5,2
10,6
100,0
19,3
2,8
5,0
21,4
6,7
2,7
10,5
4,6
10,3
0,6
5,2
10,9
100,0
19,3
2,8
5,0
21,7
6,2
2,7
10,7
4,6
10,2
0,7
5,0
11,1
podle účelu použití:
A. Spotřební vydání
B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební
Průměry na osobu v Kč za rok:
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
01 Potraviny a nealkoholické nápoje
02 Alkoholické nápoje, tabák
03 Odívání a obuv
04 Bydlení, voda, energie, paliva
05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
06 Zdraví
07 Doprava
08 Pošty a telekomunikace
09 Rekreace a kultura
10 Vzdělávání
11 Stravování a ubytování
12 Ostatní zboží a služby
Struktura vydání v %:
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
01 Potraviny a nealkoholické nápoje
02 Alkoholické nápoje, tabák
03 Odívání a obuv
04 Bydlení, voda, energie, paliva
05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
06 Zdraví
07 Doprava
08 Pošty a telekomunikace
09 Rekreace a kultura
10 Vzdělávání
11 Stravování a ubytování
12 Ostatní zboží a služby
128
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
2011
2012
2013
2 839
2 811
2 840
Households
Per household averages:
Members
working persons
dependent children
non-working pensioners
other members
2,26
0,99
0,58
0,53
0,16
2,26
1,01
0,57
0,53
0,15
2,26
1,01
0,57
0,54
0,14
163 235
170 332
169 276
GROSS MONEY INCOME, TOTAL
145 081
152 125
150 488
NET MONEY INCOME, TOTAL
150 369
152 581
152 067
GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL
132 215
134 374
133 279
NET MONEY EXPENDITURE, TOTAL
117 882
14 333
118 819
15 555
120 827
12 452
by purpose:
A. Consumption expenditure
B. Non-consumption expenditure
Annual averages per capita in CZK:
117 882
22 546
3 383
5 654
26 326
7 294
3 231
12 889
5 255
11 588
729
5 990
12 998
118 819
23 777
3 381
5 595
26 230
6 857
3 330
12 732
5 283
11 289
778
6 258
13 310
120 827
24 448
3 386
5 720
26 847
6 649
3 168
13 240
5 209
11 225
670
6 225
14 040
CONSUMPTION EXPENDITURE
01 Food and non-alcoholic beverages
02 Alcoholic beverages, tobacco
03 Clothing and footwear
04 Housing, water, electricity, gas and other fuels
05 Furnishings, household equipment and routine household maintenance
06 Health
07 Transport
08 Communication
09 Recreation and culture
10 Education
11 Restaurants and hotels
12 Miscellaneous goods and services
Structure (%):
100,0
19,1
2,9
4,8
22,3
6,2
2,7
10,9
4,5
9,8
0,6
5,1
11,0
100,0
20,0
2,8
4,7
22,1
5,8
2,8
10,7
4,4
9,5
0,7
5,3
11,2
100,0
20,2
2,8
4,7
22,2
5,5
2,6
11,0
4,3
9,3
0,6
5,2
11,6
CONSUMPTION EXPENDITURE
01 Food and non-alcoholic beverages
02 Alcoholic beverages, tobacco
03 Clothing and footwear
04 Housing, water, electricity, gas and other fuels
05 Furnishings, household equipment and routine household maintenance
06 Health
07 Transport
08 Communication
09 Recreation and culture
10 Education
11 Restaurants and hotels
12 Miscellaneous goods and services
129

Podobné dokumenty

SaV_Priloha_01_Spotr..

SaV_Priloha_01_Spotr.. BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA

Více

Odkaz JA Komenského Tradice a výzvy české

Odkaz JA Komenského Tradice a výzvy české For school groups after previous agreement.

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Uchazeč mohl v přihlášce písemně doložit další své nadstandardní aktivity (např. odborné publikace, zahraniční stáže, úspěšné účasti v odborných soutěžích, studentských odborných konferencích apod...

Více

Sekvenování genomů

Sekvenování genomů Tandemově zmnožené geny kódující rRNA, tRNA a histony Repetitivní DNA Neklasifikovaná spacer DNA: • nerepetitivní, nekódující, nekódující, cca čtvrtina genomu. Zřejmě mrtvé transpozony tak mutované...

Více

Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR

Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR relativně více uspoří než chudí), progresivita daně měřená na bázi ročního blahobytu se snižuje. Lze učinit závěr, že v naší analýze se zřejmě projevil nižší sklon ke spotřebě u domácností ve vyšší...

Více

Potvrzení o příjmu pro Raiffeisenbank as

Potvrzení o příjmu pro Raiffeisenbank as Potvrzení o příjmu pro Raiffeisenbank a.s. Zaměstnanec Příjmení

Více

Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých - IDEA - cerge-ei

Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých - IDEA - cerge-ei shromažďuje za účelem výpočtu Indexu spotřebitelských cen (více informací na webu ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace_spotrebitelske_ceny; využívaná data byla emailovým dotazem získán...

Více