Za rok 2007

Transkript

Za rok 2007
Zpráva o činnosti
Ústavu zemědělských a potravinářských
informací (ÚZPI)
za rok 2007
I. Organizační a ekonomické údaje a výsledky činnosti ÚZPI za rok 2007
I–1. Identifikační údaje ústavu
I–1.1.Název a adresa ústavu: Ústav zemědělských a potravinářských informací
Slezská 7/100, PSČ 120 56 Praha 2-Vinohrady, P.O.Box 39
I–1.2 Dislokovaná pracoviště:
a) depozitum odboru Zemědělské a potravinářské knihovny:
Kojetice u Prahy, Neratovická 2062/247
PSČ 250 72
b) Vzdělávací a školicí středisko Benešov, Hodějovského 1654, 25632 Benešov
c) pracoviště metodiků poradenství – 21 poradců v regionech:
Jihočeský kraj (Písek), Středočeský kraj (pracoviště Tábor), Jihomoravský kraj (Brno),
Karlovarský kraj (Dalovice), Královehradecký kraj (Jičín, Kostelec nad Orlicí),
Liberecký kraj (Liberec), Moravskoslezský kraj (Opava),
Olomoucký kraj (Olomouc) , Pardubický kraj (Jevíčko), Plzeňský kraj (Klatovy),
Ústecký kraj (Ústí nad Labem) , Vysočina (Jihlava, Pelhřimov) ,
Zlínský kraj (Kroměříž)
I–1.3. IČ:
DIČ: 481 35 470
CZ 481 35 470
I–1.4. Telefon:
227 010 111
Fax: 227 010 114
I–1.5. Adresa e-pošty: [email protected], [email protected]
I–1.6. Internetové stránky: www.agronavigator.cz www.knihovna.uzpi.cz. www.agrovzdelavani.cz
www.agroporadenstvi.cz www.infovenkov.cz www.bezpecnostpotravin.cz
I–1.7. Výpůjční doba Zemědělské a potravinářské knihovny– ÚZPI
Po – Č: 9,00–18,00 hod.
Pá
: 9,00–15,00 hod
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
1
I–2. Způsob zřízení ústavu:
Název zřizovatele:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále MZe ČR)
IČ 00020478
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Údaje o zřizovací listině:
ÚZPI je státní příspěvkovou organizací. Byl zřízen v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 576/1990 Sb.,
o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, v platném znění, ke dni 1.ledna 1993.
Zřizovací listina byla v létech 2001, 2003 (2x) a 2005 doplněna čtyřmi dodatky.
Hlavní úkoly
Zřizovací listina stanoví zajišťování zejména:
– úkolů odboru informační fondy (Zemědělské a potravinářské knihovny), tj získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování zahraniční a domácí odborné literatury jakož i dalších forem dokumentových anebo datových informací v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovnický zákon), v platném znění, podle
něhož je specializovanou knihovnou
– aktivit, jejichž cílem je transfer odborných zemědělských, potravinářských, spotřebitelských a příbuzných
informací, zejména účelovou vydavatelskou a nakladatelskou činnost, služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost.
– *činnosti Koordinačního centra pro poradenství MZe a metodiků poradenství v regionech,
– činnosti Informačního centra bezpečnosti potravin MZe,
– redakce a vydavatelství vědeckých časopisů České akademie zemědělských věd,
– koordinační činnosti trvalé vzdělávací základny resortu MZe.
Jiné činnosti: reprografické služby,
ubytovací služby ve Vzdělávacím středisku Benešov.
I–3. Organizační struktura ústavu k 31.12.2007
viz schema na následující straně.
I–3.2. Vedení ÚZPI:
ředitel ústavu: Ing. Josef Vozka
ředitel odboru vzdělávání a poradenství : Ing. Martin Mistr, PhD., zástupce ředitele ústavu
ředitel Zemědělské a potravinářské knihovny: Mgr. Martin Kvítek
ředitel odboru informačních zdrojů: Ing. Pavel Kovář
ředitel odboru investičního a hospodářské správy : Ing. Vladimír Prchlík
ředitelka odboru ekonomiky a financování : Ing. Věnceslava Pícková
I–3.3. Stručný přehled hlavních výsledků činností ÚZPI
Podle platné zřizovací listiny a organizačního řádu zajišťoval ÚZPI služby knihovnické, databázové (dokumentografické, webové a další související se stanovenými úkoly), činnosti na úseku vzdělávání, poradenství,
výstavní a propagační činnosti včetně technické pomoci (konferenční a tlumočnická činnost). Nově byl zřízen
odbor informačních zdrojů a od srpna 2007 oddělení rozvoje venkova. Rekonstrukce budovy ÚZPI byla definitivně ukončena kolaudací dne 1.8.2007 a tím jsou veškeré prostory budovy včetně technického vybavení
opět plně využívány ke svému účelu. Celkové náklady na rekonstrukci budovy dosáhly částky 52,485 mil.
Kč. V ekonomické oblasti a financování ústavu byly standardním způsobem zabezpečovány příslušné agendy
a podařilo se udržet vyrovnaný hospodářský výsledek (mírný zisk).
* V roce 2007 byl tato činnost zajišťována ve funkci Kontrolního a metodického orgánu poradenství, jak je definována
v NR 1782/2003 a Koncepci zemědělského poradenství na roky 2004–2010.
2
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
3
Ing. JiĜí MináĜ
oddČlení multimediálních a
konferenþních služeb
Ing. ZdeĖka Šilhová
oddČlení informaþních
systémĤ
Ing. Ludmila Hrudová
RNDr. Marcela Braunová
oddČlení organizace a revize
knihovních fondĤ
oddČlení AKOP
Ing. Josef KoĜínek
oddČlení vČdeckých
þasopisĤ
oddČlení knihovních a
informaþních služeb
Ing. Dana Smetanová
oddČlení poradenství
Dr. Josef Sívek
oddČlení zpracování
fondĤ
Ing.Dana Smetanová,zást.Ĝed.odboruu
Dana Klofáþová, sekretariát odboru
Ing. Josef Kaše, zást.Ĝ. odboru
sekretariát odboru
oddČlení vzdČlávání
Mgr.Martin Kvítek
ZemČdČlská
a potravináĜská
knihovna
Ing. Martin Mistr, Ph.D.
zástupce Ĝeditele ústavu
Odbor vzdČlávání
a poradenství
KanceláĜ Ĝeditele
Sekretariát - Dana Zemanová
PĜíloha k Dodatku þ. 5/2007 k Oě
ÚZPI þ.j. 86/2007-91 IS
ICBP-informaþní centrum bezpeþnosti potravin
AKOP – administrace a kontrola opatĜení 2.2 Odborné vzdČlávání Operaþního
programu
Ing. Jaroslav Sládek
oddČlení vzdČlávací a školicí
stĜedisko Benešov
Pavel Kalášek
oddČlení reprografie
Jaroslav Šeba
oddČlení hospodáĜské
správy
František Novák
oddČlení ICT
Jaroslav Šeba, zást.Ĝ. odboru
Ing. Vladimír Prchlík
Odbor investiþní
a vnitĜní správy
referát evidence majetku
oddČlení mzdové úþtárny
Eva Šlechtová
oddČlení finanþní a
provozní úþtárny
Radana KoníĜová,
sekretariát odboru
Ing.VČnceslava Pícková
Odbor ekonomiky
a financování
Samostatné oddČlení právní a kontrolní - Mgr.Stanislav Rédl
Referát BOZP a administrativy ústavu - Ing.František Kastl
Referát personální a lidských zdrojĤ
KanceláĜ Ĝeditele
ICT-informaþní a komunikaþní technologie
Ing. Vlasta Holasová.
oddČlení rozvoje venkova
Renáta Šicová
oddČlení vydavatelství
a odbytu
Ing. Milan ŠĢastný
oddČlení studijní
oddČlení ICBP
Olaf Deutsch
Olaf Deutsch, zást. Ĝed. odboru
Ing. Pavel KováĜ
Odbor informaþních
zdrojĤ
Ing. Josef Vozka
ěeditel ÚZPI
Odbor vzdělávání a poradenství zajišťoval plnění úkolů daných strategickými dokumenty jakými jsou:
Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Strategie celoživotního učení ČR, Koncepce státní
politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007–2013, Směrnice o dalším odborném vzdělávání v resortu
Ministerstva zemědělství č. 4945/2002. Pracovníci odboru se zapojili do tvorby národní soustavy kvalifikací
a národní soustavy povolání, úzce spolupracovali se středními odbornými školami a univerzitami v rámci
celoživotního vzdělávání,
K naplňování Koncepce vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě se ústav zapojil do organizace a průběžného vzdělávání pracovníků organizací státní správy, tj. Ministerstva zemědělství a jeho Zemědělských
agentur, Pozemkových úřadů a organizací přímo podřízených MZe se zaměřením na znalosti agend a administrace v oblasti EU, environmentální, informační gramotnost a na vstupní vzdělávání nově přijatých pracovníků
státní správy.
Bylo realizováno 7 vzdělávacích akcí pro poradce vedené v Registru poradců MZe a zakončeno 5. kolo
akreditace privátních poradců, které úspěšně dokončilo 81 poradců. Dále se uskutečnila příprava školitelů vzdělávacích akcí v PRV, vzdělávání manažerů a facilitátorů v rámci metody LEADER, kterým prošlo
220 účastníků. Vzdělávací aktivity byly podporovány zaváděním e-technologií do distančního vzdělávání, kde
bylo vytvořeno 6 nových e-learningových kurzů a aktualizováno 8 kurzů stávajících.
V rámci vydavatelské činnosti pokračovalo vydávání odborného časopis Zemědělská škola – Pôdohospodárská škola. Ttransfer odborných zemědělských a potravinářských informací byl zajišťován provozem www
stránek poradenství, kam bylo vloženo 293 nových článků a stránky v roce 2007 shlédlo 6 541 093 návštěvníků. Byly vydány 4 tištěné materiály v nákladu 3 000 kusů a distribuováno 7 titulů s průměrným nákladem
8 000 kusů na regionální akce. Mimoto bylo vyrobeno a distribuováno 10 000 výukových a informačních CD.
V poradenství se jednalo o metodickou a kontrolní činnost, jak je definována v NR 1782/2003 a Koncepci zemědělského poradenství na roky 2004–2010. Oborové pracovní skupiny spolupracovaly s výzkumnými
ústavy při zjišťování nových trendů VaV, sledovaly změny legislativy EU a České republiky podle oborů,
prováděla se šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocení akčního programu podle požadavků směrnice Rady 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. Metodici ÚZPI
se podíleli na tvorbě podpůrných nástrojů a metodických pomůcek. Pod jejich vedením byl připraven systém
„Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku“.
Vzdělávací a poradenské projekty byly podporovány poskytováním aktuálních informací o výstupech vědy
a výzkumu a o legislativních změnách se zaměřením především na znalosti potřebné k prosazování požadavků
cross-compliance a environmentálních opatření. Byly zpracovány a zveřejněny informace o nových technologiích příznivých pro životní prostředí a dodržování cross-compliance. Pracovníci ústavu se aktivně zúčastnili
8 výstav, kde prezentovali a propagovali vzdělávací záměry a poradenství pro cross-compliance
Do fondu Zemědělské a potravinářské knihovny (dále jen ZPK) včetně časopisů a České zemědělské
a potravinářské bibliografie (ČZPB) byl celoročně zajištěn on-line přístup přes Jednotnou informační bránu
a protokol Z39.50. Byly zahájeny práce na konfiguraci statistického modulu (Aleph Reporting Center) v souladu s požadavky jednotlivých oddělení ZPK. Při přípravě vybudování souborného katalogu byly do Národní
knihovny ČR dodávány testovací vzorky dat a na základě jejich vyhodnocení je postupně optimalizována
procedura zajišťující export dat za účelem dosažení maximální kompatibility exportovaných bibliografických
záznamů s požadavky souborného katalogu ČR Caslin. V r. 2007 bylo na webových stránkách ZPK zaregistrováno 153 092 přístupů.
K 31. 12. 2007 byl zpracován návrh Koncepce kooperativního systému knihoven resortu MZe, který bude
předložen v 1. pololetí roku 2008 MZe.
ZPK začala poskytovat meziknihovní služby prostřednictvím kooperačního systému Souborného katalogu
ČR, který umožňuje elektronické objednávání výpůjček z fondů jiných českých knihoven pro uživatele ZPK.
Prostřednictvím služby „Dodávky dokumentů elektronickou cestou“ realizované kooperačním systémem „Virtuální polytechnická knihovna“ bylo poskytnuto 27 938 kopií, a tím se stala 2. největším dodavatelem elektronických kopií v ČR. Výhodou systému je objednání a doručení kopií elektronickou cestou aniž by uživatel
musel fyzicky navštívit knihovnu. Kopie jsou dodány uživateli do 72 hod. od objednání.
V rámci projektu MK ČR Knihovna 21. století byly v r. 2007 zahájeny práce na postupném restaurování
historických publikací. Pro restaurování byly vybrány 4 tituly, 3 ze 16. století, jeden ze století 17. ZPK získala
4
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
z MK ČR dotaci ve výši 100 000 Kč. Celkové náklady vynaložené na projekt dosáhly výše 232 091,90 Kč
(podíl dotace 43,1 %).
Ve vydavatelské činnosti pokračovalo redakční zpracování 11 periodik vědeckých časopisů ČAZV a byla
zahájena tvorba elektronického redakčního systému, který by měl postupně optimalizovat redakční práci
a vytvořit srovnatelné podmínky pro práci vydavatele v podobných provozovaných systémech, včetně zlepšení
prezentace a informovanosti o vědeckých časopisech ČAZV. Byly vytvořeny nové webové stránky jednotlivých časopisů v anglické verzi, které jsou propojeny s původními stránkami ČAZV, editovanými v češtině.
V rámci činnosti odborných pracovníků specializujících se na potravinářskou a výživovou problematiku
ZPK zpracoval ÚZPI projekt vytvoření Centra pro národní databázi složení potravin. Projekt a vytvoření Centra byl projednán na podzimním zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin MZe. Řešením projektu
byl pověřen ÚZPI/ZPK a Výzkumný ústav potravinářského průmyslu Praha (VÚPP, v.v.i). VÚPP v rámci
Centra, zřízeného v květnu 2007, se bude soustřeďovat na experimentální a analytické zajištění projektu, ÚZPI
zajistí organizaci činností spojených s informačními a prezentačními službami.
Odbor informačních zdrojů vznikl v roce v roce 2007 a zajišťoval stanovené aktivity a schválené funkční
úkoly, prostřednictvím svých čtyř specializovaných oddělení.
Oddělení Informačního centra bezpečnosti potravin (ICBP) realizovalo dle projektů tyto činnosti: internetové aplikace, tvorbu potravinářského A–Z slovníku, spuštění nových internetových stránek pro mládež,
přípravu a realizaci informačních materiálů, letáků, publikací a sborníků, organizaci a realizaci „Dnů bezpečnosti potravin“ pod záštitou a za účasti ministra zemědělství. Dále pořádalo odborné přednášky a výukové
programy. Zajišťovalo podporu a propagaci ekologického zemědělství – redakci webové stránky, vydávání
propagačních materiálů, technické zabezpečení 7. evropské letní akademie ekologického zemědělství v Lednici, funkční úkol Aproximace nitrátové směrnice a funkční úkol „Propagace školního mléka“.
Studijní oddělení připravovalo a vedlo redakci webových stránek agronavigátor, členové tohoto odborného týmu zpracovávali odborné studie a vedli ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd Výkladový
zemědělsko-potravinářský terminologický slovník. Počet shlédnutí webových stránek agronavigátor se v roce
2007 navýšil o 1 794 944 čtenářů a dosáhl čísla 9 348 000.
Oddělení vydavatelství a odbytu zpracovalo a vydalo odborné práce jak pracovníků ÚZPI, tak externích
autorů. Další odborné studie zveřejnilo na internetu.
Oddělení rozvoje venkova vzniklo nově v roce 2007 na základě poptávky veřejnosti a v souladu se záměry
Ministerstva zemědělství. Webové stránky infovenkov, které oddělení vytvořilo a plnilo, navštívilo za půl roku
existence přes 2 miliony čtenářů.
Odbor ekonomiky a financování zabezpečoval standardním způsobem příslušné agendy. Podařilo se
udržet vyrovnaný hospodářský výsledek (mírný zisk). Několikaletým soustředěným úsilím bylo dosaženo
toho, že je finanční situace stabilizována. Prakticky nevznikají a neexistují nevymahatelné pohledávky.
Odbor investiční a vnitřní správy pokračoval v roce 2007 v zajištění dokončení rekonstrukce budovy
ÚZPI a to především v dohledu nad odstraněním veškerých vad a nedodělků z přejímky stavby a ukončení
rekonstrukce provedením celkové kolaudace budovy. Dále zabezpečoval ostatní běžné úkoly ve správě objektů, v reprografickém oddělení a ve Vzdělávacím a školicím středisku Benešov.
I–4. Základní personální údaje
(viz příloha č. 1 – tabulka)
I–5. Údaje o majetku s nímž je ÚZPI příslušný hospodařit
Stav dlouhodobého majetku se v roce 2007 zvýšil především o hodnotu dokončovacích prací rekonstrukce budovy Slezská 100/7 ve výši 5 401 tis. Kč. Dalšími velkými investicemi byl především nákup souboru
tlumočnické a prezentační techniky v celkové hodnotě 1 667 tis. a plnobarevného tiskařského stroje RISO
HC 5500 do reprografického střediska za 1 446 000 Kč. Oddělení multimediálních a konferenčních služeb
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
5
bylo dále vybaveno především duplikátorem s tiskárnou pro výrobu a potisk digitálních médií cd a DVD za
345 000 Kč, speciální barevnou tiskárnou pro formáty A3 OKI C9600n za 119 000 Kč, datovým projektorem
EPSON 1815 za 65 000 Kč a dalšími technologickými zařízeními.
Pro odbor vzdělávání a poradenství zakoupeno projekční zařízení UNIFI za 89 000 Kč. Pro posílení funkčnosti provozovaných sítí a webových prezentací byl pořízen další server za 222 000 Kč, 2 rozbočovače datových sítí SWITSCH 8612 XL3 celkem za 89 000 Kč a licence ORACLE za 292 000 Kč. Knihovnický program
ALEPH500 byl zhodnocen uvedením do provozu dalších modulů v ceně 594 000 Kč.
V souladu s plánem obnovy a modernizace výpočetní a související techniky bylo v kategorii drobného
dlouhodobého majetku pořízeno osm notebooků, 16 PC, 48 běžných a tři speciální LCD monitory, pět tiskáren, tři barevné scannery. Velký přednáškový sál byl vybaven novými stoly, modrý salonek vybavený dalšími
stolky. Na základě zjištění prověrkou BOZP byly pořízeny žaluzie do oken kanceláří (celkem za 76 000 Kč)
a vybavení úklidovou technikou. Průběžně se aktualizují licenční přístupy k standardním softwarovým produktům zejména řady ADOBE a Microsoft Windows a Office.
Způsob účetního odepisování je dán vnitropodnikovou směrnicí a ustanovením zákona o účetnictví. Od
1.1.2007 byla z důvodu ukončené celkové rekonstrukce změněna odpisová sazba domu Slezská z 2 % na 1,6 %.
I tak roční odpisy této budovy narostly z 961 924 Kč v roce 2006 na 1 565 444 Kč v roce 2007. Nepotřebný
majetek se průběžně vyřazuje. Jedná se především o opotřebený kancelářský nábytek a zastaralou počítačovou techniku. Fond reprodukce majetku je vytvořen ve výši 12 071 000 Kč. Rezervní fond činí k 31.12.2007
974 000 Kč. Celkový přehled o stavech a pohybu dlouhodobého majetku v roce 2006 dává tabulka „Přehled
o stavu dlouhodobého majetku v Kč“.
Stav zásob na skladě se v roce 2007 výrazně nezměnil. Z celkové částky 3 305 000 představuje 92 % Zahradnický slovník naučný. Viz tabulka „Přehled o stavu zásob v Kč.“
Přehled o stavu financí ÚZPI
Volné peněžní prostředky plně kryjí závazky z titulu mezd za prosinec, fond reprodukce majetku a i rezervní fond. Stav vlastních prostředků na finančních účtech vzrostl oproti 31.12.2006 o 2 641 000 Kč (viz tabulka
„Přehled o stavu finančních účtů“). Hlavní příčinou tohoto příznivého ukazatele je především poskytnutí dotace na předplatné časopisů pro knihovnu Ministerstvem zemědělství.
Pohledávky a závazky lze považovat za standardní. Téměř všechny problémové položky byly dořešeny.
Prakticky nevymahatelné zůstávají pouze pohledávky za prodej Zahradnického slovníku naučného v komisi
(v knihkupectvích). Změna ve struktuře je dána především třemi fakty: nižším závazkem z titulu nižších mezd
za prosinec 2007 oproti prosinci 2006, nižšími pohledávkami z titulu poskytnutých záloh na předplatné časopisů pro ZPK a navýšením pohledávky za služby nájemníkům vyúčtovávaných k 31.12.2007. Ve všech případech se nejedná o nepříznivé ukazatele. Lze konstatovat zdravý stav peněžních toků (cash flow).
6
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
7
SAMOSTATNÉ MOV. VĚCI A SOUBORY MOV.
VĚCÍ
022
Pracovní stroje a zařízení
2490445
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ
MAJETEK
042
Majetek v operativní evidenci
Doplňující údaj : Stav majetku v operativní evidenci
* odepsanost = oprávky / (pořizovací cena/100)
ZC = zůstatková cena
PC = pořizovací cena
Celkem 2 544
4 170 739 184006162
0
0
Pořízení strojů, přístrojů a zařízení
v tom Pořízení budov, hal a staveb
0
594280
4364845
5400563
9765409
292415
0
0
2113865
0
321800
2597048
1446000
0
4364848
5400563
255604
292415
0
0
0
4364845
5400563
9765409
886695
0
0
195683
0
0
19800
0
0
19800
PC
Roční
úbytek
196217972 23079398 10867586
0
0
0
0
594281
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ
MAJ.
3014718
041
3014718
0
3
POZEMKY
UMĚLECKÁ DÍLA A PŘEDMĚTY
16783042
236845
3059363
031
14864861
236845
2737563
15333087
3936445
11625
22577366
148182037
1587716
292415
3780679
PC
PC
Stav k
Roční
31.12.2007 přírůstek
032
1532
11
DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Inventář
028
10
12755839
20
140
11625
18232318
142781474
1332112
0
3186399
PC
Stav k
1.1.2007
1
182
Dopravní prostředky
v tom Přístroje a zvláštní technické zařízení
STAVBY
021
Energetické stroje a zařízení
56
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
018
3
2
OCENITELNÁ PRÁVA
014
5
SOFTWARE
013
Účet Text Počet
položek
Přehled o stavu dlouhodobého majetku v Kč za rok 2007
4 914 517
196217972
0
0
0
0
0
3014718
16783042
236845
3059363
15333087
3936445
11625
22577366
148182037
1587716
292415
3780679
PC
Stav k
31.12.2007
63691074
–
–
–
–
–
–
16783042
233897
1819865
11608036
1514651
11625
15188076
29113255
1587716
1018987
Oprávky
celkem k
31.12.2007
–
–
–
–
–
–
–
100
99
59
76
38
100
67
20
100
27
Odepsanost
k 31.12.07
v%*
743 778 12513676
0
0
0
0
132526898
0
0
–594281
0
0
0
0
3014718
321800
1239498
0
2577248
1918181
1446000
2421794
3725051
0
0
0
2948
4345048
5400563
119068782
7389290
255604
594280
PC
nárůst +
úbytek –
0
0
3054107
Zůstatková
cena k
31.12.2007
3821641
–
–
–
–
–
–
–
10599
261032
734158
136704
0
1142493
2232116
–
9748 437284
Odpisy
v roce
2007
–
–
–
–
–
–
–
–
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZC vyřazeného
maj.
2007
Přehled o stavu zásob v Kč
Stav k
1.1.2007
Roční
přírůstek
Roční
úbytek
Stav k
31.12.2007
MATERIÁL NA SKLADĚ
94 549
865 570
713 617
246 502
(+ – 1 vyrovnání
151 953 rozdílu ze
zaokrouhlení)
sklad – tiskárna Slezská
52 808
617 451
492 300
177 959
125 151
41 741
0
367
41 374
–367
0
48 437
48 437
0
0
0
199 681
172 512
27 169
27 169
Účet Text 112
sklad kancel.potřeb a úklid.potřeb
v tom Benešov
sklad čist.prostředky Slezská
sklad DVD a CD
Nárůst +
Poznámka úbytek –
123
výrobky
3 090 743
0
31 652
3 059 090
Zůstatek:
–31 652 = Zahradnický
slovník naučný
1
CELKEM ZÁSOBY
3 185 292
865 570
745 269
3 305 592
120 300 Přehled o stavu finančních účtů
Účet Text 241
BĚŽNÉ ÚČTY
v tom vlastní prostředky
Stav k
1.1.2006
Stav k
1.1.2007
Stav k
31.12.2007
Rozdíl
2007–2006
Rozdíl
2007–2005
16 203 999
14 900 865
17 410 571
2 509 706
1 206 572
14 407 970
14 900 865
17 410 571
2 509 706
3 002 601
1 796 029
0
0
0
–1 796 029
120 957
118 984
247 524
128 540
126 567
12 506
22 950
4 913
13 157
cizí prostředky
243
BĚŽNÝ ÚČET FKSP
POKLADNA
42 115
52 559
65 065
z toho pokladna FKSP
14 872
23 117
28 029
261
262
Peníze na cestě*
263
CENINY
v tom
Ceniny
Stravenky Restkupon
2
FINANČNÍ ÚČTY CELKEM
z toho vlastní prostředky
0
0
–1 063
–1 063
–1 063
226 268
62 443
53 955
–8 488
–172 313
188
123
35
–88
–153
226 080
62 320
53 920
–8 400
–172 160
16 593 338
15 134 851
17 776 052
2 641 201
1 182 714
14 797 309
15 134 851
17 776 052
2 641 201
2 978 743
Pohledávky (+) a závazky (-) v Kč
Účet Text Stav k
Stav k
Stav k
Poznámka 1.1.2006 31.12.2006 31.12.2007
311
Pohledávky za odběrateli
570 178
747 244
314
Poskytnuté provozní zálohy
420 720
1 425 590
316
Pohledávky - přeúčtování závazků
0
0
321
Závazky k dodavatelům
324
Přijaté zálohy
325
Ostatní závazky
331
ZAMĚSTNANCI
333
Ostatní závazky vůči
zaměstnancům
335
Pohledávky za zaměstnanci
378
Ostatní pohledávky
379
336
8
1 047 461
Nárůst je dán zvýšením doplatku za služby
spojené s nájmem vyúčtovávané k 31.12.2006 592 817 na předplatné zahran.časopisů 2007 pro knihovnu
0
-4 756 866 -3 843 907 -3 302 484 Závazky za služby a zboží dodané na konci roku 2006 -141 117
-5 000
-22 112
-14 398
-5 000 Kauce přijaté v knihovně -26 653 -3 713 503 -3 789 391 -2 467 111 Doplatek mezd 12/2006 -50 322
-60 046
-110 858
73 725
65 890
0
5 591
Ostatní závazky
-1 800 841
-23 682
ZÚČT.S INSTIT.SOC.
ZABEZPEČENÍ A ZDR.POJ.
-2 135 976 -2 250 104 -1 271 274
Vyúčtování cestovného za 12/2005 státním
poradcům 45 021 Z toho 37 000 půjčky zaměstnancům z FKSP.
5 591 -37 152
Úbytek ve výši 1 796 000 Kč = použití prostředků
grantu EU, jehož je ÚZPI koordinátorem Závazky z titulu mezd za 12/2006 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
I–6.Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tisících Kč)
Ukazatel
A
Rozepsáno MZe (včetně dotace MK):
Příspěvek na provoz ze stát.rozpočtu
Rozpočet
Skutečnost schválený
po změnách
1
2
3
70 596
92 999
92 999
z toho: na výzkum a vývoj
0
18
18
v tom: institucionáln í
0
0
0
0
18
18
účelové prostředky
Ostatní :
Dotace MŠMT V a V
3 080
3 080
SZIF na akce OP
9 978
9 978
Dotace EU
1 039
1 039
107 096
107 096
Mzdové náklady
DOTACE CELKEM
42 224
42 455
38 080
z toho platy zaměstnanců
39 437
39 437
35 095
2 787
3 018
2 985
ostatní mzdové náklady
Počet zaměstnanců přepočtených k 31.12.2007
162
162
135
platy zaměstnanců hlavní činnost
35 095
v tom: rozpočet (limit) MZe
35086
Grant MŠMT
9
přepočtený počet zaměstnanců
135,379
Poznámka:
Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce.
Z toho důvodu je zde vykazována hlavní činnost celkem. Platy zaměstnanců v jiné činnosti ( v účetních výkazech nazývanou hospodářskou činností) dosáhly výše celkem 46 012 Kč a OON 6 680 Kč.
I–7. Hodnocení a analýza ekonomických údajů ÚZPI
I–7.1.Zdůvodnění rozpočtových opatření Ministerstvem zemědělství rozepsaných závazných ukazatelů
Rozpočtová opatření vydaná v průběhu roku 2007 lze rozdělit tak jako v minulých letech do skupin a to na:
a) rozpočtová opatření v sestavovaném plánu předpokládaná. Jedná se o především o rozpočtová opatření
poskytovaná na projekty: Informační centrum bezpečnosti potravin, Aproximace nitrátové směrnice, Osvětová činnost pro ekologické zemědělství a úhradu nákladů spojených s kurzy pořádanými MZe ve školícím
středisku Benešov.
b) rozpočtová opatření na nově formulované úkoly. Dotace na tzv. funkční úkoly zadané v průběhu roku.
c) Rozpočtová opatření na základě dotací poskytnutých z rozpočtů jiných ministerstev prostřednictvím MZe.
Dotace Ministerstva kultury na projekty VISK 5 a VISK9 na ostatní osobní náklady spojené se zpracováním
podkladů z knihovního fondu celkem 126 000 Kč a na projekt Restaurování historického knihovního fondu
100 000 Kč. Z Ministerstva zdravotnictví z programu Národní program zdraví bylo získáno 100 000 Kč.
Další dotace v roce 2006 získal ÚZPI z EU, MŠMT a SZIF (viz tabulka k bodu I–7.2).
I-7.2. Vyhodnocení údajů o příjmech
Výnosy ÚZPI v roce 2007 v celkové výši 113 380 776 Kč jsou tvořeny z 94.46 % dotacemi a z 5,54 %
vlastními tržbami. Navýšení dotací z MZe tvoří oproti minulému roku především částky kryjící náklady ÚZPI
roku 2007 a to 1 501 tis. Kč na financování DPH projektů odborného vzdělávání OP Zemědělství a 3 499 tis.
Kč na úhradu předplatného časopisů ZPK v roce 2008. Tržby z knihovní činnosti a za vědecké časopisy byly
v obdobné výši jako v minulých létech. Poklesla tržba za prodej knih a brožur.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
9
Tržby z jiné činnosti ve výši 156 478 Kč tvoří pouze 0,14 % z celkového objemu výnosů a 2,5 %tržeb, ale
pomáhají ve využití stávajících kapacit reprografického oddělení a Vzdělávacího a školicího střediska Benešov.
Výnosy ÚZPI
Kč 2006
Tržby a ost.výnosy odbru vzdělávaní,
poradenství, ICBP
Kč 2007
2007–2006
2007/2006
v 2007
% z výnosů
Poznámka
2 161 691
1 133 466
–1 028 225
0,52
1,00
tržba z VÚRV
nahražena dotací NS
Knihovní služby
464 963
366 651
–98 312
0,79
0,32
Vědecké časopisy
801 363
769 843
–31 520
0,96
0,68
3 135 521
3 507 797
372 276
1,12
3,09
46 821
55 056
8 235
1,18
0,05
Přeúčtování služeb spojených s nájmem
Nájemné
Tržby z prodeje majetku
279 100
19 450
–259 650
0,07
0,02
Ostatní různé
233 532
276 388
42 856
1,18
0,24
7 122 991
6 128 651
–994 340
0,86
5,41
Tržby a ostatní výnosy hlavní činnost
Jiná činnost
Reprografické středisko
74 058
108 847
34 789
1,47
0,10
Školící zařízení Benešov
56 129
47 631
–8 498
0,85
0,04
130 187
156 478
26 291
1,20
0,14
7 253 178
6 285 129
–968 049
0,87
5,54
Tržby z jiné činnosti celkem
Tržby a ostatní výnosy ÚZPI celkem
Dotace prostřednictvím MZE Mze
91 977 750
92 999 000
1 021 250
1,01
82,02
v tom: MZe
91 847 750
92 673 000
825 250
1,01
81,74
130 000
226 000
96 000
1,74
0,20
0
100 000
100 000
0,09
596 687
1 038 908
442 221
1,74
0,92
2 881 000
3 080 000
199 000
1,07
2,72
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Dotace EU
Dotace MŠMT VV
SZIF za akce OP
Dotace celkem
Výnosy ÚZPI celkem
6 332 041
9 977 739
3 645 698
1,58
8,80
101 787 478
107 095 647
5 308 169
1,05
94,46
109 040 656
113 380 776
100,00
4 340 120
I–7.3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování ústavu
Podíl státního rozpočtu na financování rozpočtu ústavu komentujeme v přecházením bodu I–7.2. a příslušné údaje jsou uvedeny i v tabulce „Výnosy ÚZPI“. Dotace tvoří 94 % výnosů ÚZPI, 82 % dotace MZe.
Značným příspěvkem do rozpočtu byla dotace poskytovaná MŠMT na projekt 1N04151 „Informační zdroje
pro zemědělský a potravinářský výzkum“ ve výši 3 080 000 Kč, která slouží k úhradě přístupu k zahraničním
databázím po dobu 1 roku a příspěvek SZIF za akce OP Zemědělství. Kromě v tabulce vyčíslených provozních
dotací, čerpal ústav i investiční dotace z programů ISPROFIN (viz bod I–7.5).
I–7.4. Rozbor čerpání mzdových prostředků
V průběhu roku 2007 nedošlo ve vývoji počtu zaměstnanců k větším změnám. Bylo přijato 20 zaměstnanců. Pracovní poměr ukončilo 16 zaměstnanců, z toho dva ve zkušební době. Šest odešlo do důchodu. Další
přijetí byla připravena na leden 2008. V závěru roku bylo nutno přistoupit ke změně druhu pracovního poměru
u osob podléhajících hospodářské správě ze smluv o pracovní činnosti na částečný pracovní úvazek. V důsledku nově přijatých úkolů z MZe se projevil výrazný nedostatek limitu mzdových prostředků typu OON
potřebných pro školitele. Umožnit přijetí nových mladých zaměstnanců, mělo opatření, kterým se větší části
10 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
starobních důchodců zkrátil úvazek na 0,8 fondu pracovní doby. Tím se výrazně snížil počet přepočtených
zaměstnanců na 135 osob. Nové mladé kvalifikované pracovníky se nedaří získávat především díky nízkému
nástupnímu platu.
Vysokoškolské vzdělání má 63 % zaměstnanců ÚZPI, vědecké hodnosti má 5 %. Ve specializovaných
odborných útvarech pracuje 78 % zaměstnanců a ve správních odborech včetně Vzdělávacího a školicího střediska Benešov a kanceláře ředitele pracuje 22 % zaměstnanců. V odboru vzdělávání a poradenství dosahuje
průměrný věk 51 let, 87 % má vysokoškolské vzdělání, 13 % úplné středoškolské s maturitou, 3 s vědeckou
hodností. Věkový průměr v ZPK včetně studijního oddělení činí 51 let, vysokoškolské vzdělání má 75 % zaměstnanců, z toho 2 s vědeckou hodností.
Mzdové prostředky byly čerpány v souladu s limity stanovenými ÚZPI MZe. V jiné činnosti bylo
zúčtováno 52 690 Kč mezd.
Skutečnost
Limit
Mze
Ukazatel 2007 jiná
činnost
z rozpočtu
MŠMT
grant VV
hlavní
činnost
ÚZPI
celkem
38 070, 81
38 132,99
2 991,62
Mzdové prostředky celkem
tis. Kč
42 455
52,69
9,49
v tom: ostatní osobní náklady celkem
tis. Kč
3 018
6,68
0
2 984,94
2 787
2 787
126
126
limit MZe k 1.1.2007
navýšení programy VISK
navýšení na mezin.spolupráci EU
Agrimarketing
tis. Kč
Inplista
72,15
60
60
45
prostředky na platy
39 437
Prům.přepočtený počet zaměstnanců
osoby
Fyzický stav k 31.12.2007
osoby Průměrný měsíční plat
105
Kč
162
46,01
9,49
12,15
35 085,87
35 141,37
135,379
148 + 2 MD*)
20 287,5226 21 631
*) MD – mateřská dovolená
I–7.5. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených
v informačnim systému programového financování
Akce č.229012 2026 Rekonstrukce budovy Slezská 7, Praha 2:
V roce 2007 pokračoval zhotovitel KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s. v odstraňování vad a nedodělků uvedených v protokolu z přejímky díla ze dne 30.11.2006. Teprve po odstranění vad a nedodělků bylo v roce 2007
uvolněno zádržné ve výši 10 % z ceny díla.
Stejně tak poslední splátky za výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta. Protože nebylo možno vyčerpat veškeré schválené prostředky v roce 2006, požádal ÚZPI odbor ekonomiky
a financování MZe o převod částky potřebné na zádržné ve výši 5 013 653,50 Kč do rezervního fondu MZe,
s možností využití těchto prostředků v roce 2007. Zádržné bylo vyplaceno zhotoviteli po odstranění všech vad
a nedodělků v červenci 2007.
Částka 5 013 278,20 Kč byla uhrazena ze státního rozpočtu (z fondu rezerv) a 375,30 Kč z vlastních zdrojů
ÚZPI. Vlastní prostředky byly použity proto, aby nebyl překročen celkový limit čerpání výdajů státního rozpočtu, které byly schváleny ve výši 50 522 000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci budovy Slezská 7, Praha
2 dosáhly výše 52 485 628,80 Kč, z toho 50 522 000 Kč ze systémově určených výdajů státního rozpočtu
a 1 963 628,80 Kč z vlastních zdrojů ÚZPI. Rekonstrukce budovy byla ukončena dne 1.8.2007 vydáním Kolaudačního rozhodnutí. Závěrečná finanční dokumentace celé akce byla předána odboru ekonomiky a financování MZe.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
11
Akce č. 229012 2055 Plnobarevný tiskový stroj RISO HC-5500 včetně dokončovací jednotky Finišer:
Na základě potřeby rozšířit výrobu v oddělení reprografie o možnost barevného malonákladového tisku, byl
v závěru roku 2007 pořízen plnobarevný tiskový stroj RISO HC-5500 včetně dokončovací jednotky Finišer.
Tiskový stroj umožňuje oboustranný tisk bez další manipulace, dokončovací jednotka dále nabízí možnost
poskládat jednotlivé listy, v případě potřeby přeložit na polovinu formátu, sešít s obálkou, děrovat do šanonu
atd. Využitím těchto funkcí stroje dojde ke snížení podílu ruční práce při manipulaci s výtiskem, jeho snášení,
přesunu a dokončovacích prací při šití případně vazbě.
Na pořízení stroje byla MZe poskytnuta dotace z prostředků státního rozpočtu ve výši 1 446 000 Kč. Na
základě výběrového řízení byl tiskový stroj dodán 19.12.2007 společností AveCan, s.r.o., náklady na pořízení
stroje činily 1 446 000 Kč. Akce byla ukončena v souladu s vydaným Rozhodnutím dne 31.12.2007.
Akce č. 229011 2003 PO ÚZPI-PRES – jednotka pro simultánní tlumočení včetně prezentační techniky:
Důvodem zařazení akce do plánu byla nutnost nahradit zastaralé, dosluhující tlumočnické zařízení moderním digitálním zařízením vzhledem k potřebám a úkolům resortu, které vyplynou z blížícího se předsednictví
ČR v EU.
Na pořízení digitálního tlumočnického zařízení, včetně prezentační techniky, byla na základě požadavku
sekce MZe poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 650 000 Kč.
Digitální tlumočnické zařízení včetně prezentační techniky bylo dodáno společností Konfes – Jiří Pick dne
3.12.2007 a uvedeno do provozu 21.12.2007. Celkové náklady na pořízení činily celkem 1 667 221 Kč, z toho
1 650 000 Kč bylo uhrazeno z dotace ze státního rozpočtu a 17 221 Kč z vlastních zdrojů ÚZPI. Důvodem překročení dotace bylo navýšení počtu objednaných komponentů proti původnímu záměru. Akce byla ukončena
v souladu s vydaným Rozhodnutím dne 31.12.2007.
I–7.6. Dotace a návratné finanční výpomoci
ÚZPI dotace a návratné finanční výpomoci dalším fyzickým ani právnickým osobám neposkytuje.
I–7.7. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu
Evropské unie
Činnosti v rámci všech mezinárodních projektů byly z větší části hrazeny z finančních prostředků EU.
Zbývající část ve formě spolufinancování byla zohledněna v základním příspěvku UZPI na rok 2007. Přímo
z EU obdržel ÚZPI v roce 2007 1 039 000 Kč. Z toho 589 tis. na projekt Agrimarketing, 196 000 na projekt
INPLISTA, 154 000 FOR-MA-AGRI a 100 000 Kč jako příspěvek za spoluúčast na projektu EDUCO.
Příspěvek obdržený za realizovaná školení v rámci opatření 2.2 odborné vzdělávání Operačního programu
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen OP Zemědělství) byl ÚZPI v tomto případě příjemcem
podpory, ale veškeré přijaté prostředky byly v souladu s „Pravidly pro žadatele o finanční pomoc z OP Rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství“ použity na úhradu faktur dodavatelům školení jednotlivých vzdělávacích projektů, kteří byli vybráni v souladu se zákonem 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách. Prostřednictvím
SZIF bylo poskytnuto celkem 9 977 740 Kč (z toho je 75 % hrazeno EU a 25 % z rozpočtu ČR).
I–7.8. Spolupráce se zahraničím a členství ústavu v mezinárodních organizacích
a) Spolupráce se zahraničím
Zemědělská a potravinářská knihovna (ZPK) spolupracuje a účastní se tvorby následujících informačních
systémů a databází:
– mezinárodní spolupráce a spoluúčast při zajišťování vstupů do mezinárodního informačního systému
AGRIS/FAO,
– tvorba vstupů do báze dat FSTA,
– mezinárodní výměna publikací a spolupráce s CAB,
– spolupráce v rámci členství v mezinárodní síti zemědělských knihoven AGLINET,
– mezinárodní výměna publikací s 880 institucemi (většinou zahraničními).
Poznámka: Podrobnosti k výše uvedeným údajům viz bod II–2.1.1
12 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Odbor vzdělávání a poradenství zajišťuje:
– administraci internetových stránek Českého výboru pro spolupráci s FAO (pod záštitou subregionálního
úřadu FAO pro Střední a Východní Evropu),
– administraci webových stránek AGROWEB Czech Republic (pod záštitou subregionálního úřadu FAO
pro Střední a Východní Evropu),
– spolupráci se slovenským spoluvydavatelem – Agroinštitutem v Nitře na vydávání časopisu Zemědělská
škola – Pôdohospodárská škola.
b) Členství v mezinárodních organizacích:
– International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD) – URL: http://www.iaald.
org/
Důvod členství: Možnost účastnit se konferencí stejně zaměřených knihoven, výměna zkušeností formou zasílaných informací, informace o knihovně ve vydávaném seznamu a na internetových stránkách
této mezinárodní organizace. Výše poplatku v roce 2006: 90 Eur, tj. 3 675 Kč.
– Mezinárodní síť zemědělských knihoven Agricultural Libraries Network (AGLINET)
– URL: http://www.fao.org/library
Důvod členství: Reciproční výměna kopií dokumentů, které knihovny účastnící se v síti nemají ve svých
fondech a jejich čtenáři je požadují.
c) Mezi další formu mezinárodní spolupráce patří dlouhodobé projekty ZPK jako:
– depozitní funkce ZPK pro publikace FAO a spolupráce s FAO v informačních technologiích (zde byly
aktualizovány stránky AGROWEB Czech Republic, které jsou součástí mezinárodní informační sítě
zemí střední a východní Evropy AGROWEB CEE).
– síť AGLINET,
– tezaurus AGROVOC,
– Centrum pro národní databázi složení potravin (podrobněji viz bod II–2)
d) Výdaje na účast na mezinárodních konferencích nebo na jejich pořádání
ÚZPI neorganizoval v roce 2007 mezinárodní konferenci.
e) Zahraniční služební cesty
Účastník
Místo
Termín
ing. Šilhová
Belgie
11.–14.1.07
Seminář mezinárodního projektu – SAFEFOODNET
Závěrečný seminář pro policy makers, seznámení s výstupy projektu, jejich dalším
využitím. Příprava konečného vyúčtování a ukončení projektu.
Slovensko
1.–4.2.07
Mezinárodní konference k problem. přírod. a zemědělských předmětů –představení
posledních ročníků časopisu Zemědělská škola.Sběr informací z práce jednotlivých
sekcí na konferenci pro další články v Zemědělské škole
Turecko
15.–18.2.07
ing. Krajíčková
ing. Nováková
ing. Vozka
ing. Mistr
ing. Mistr
ing. Krajíčková
Bačkovská
Sívek
Belgie
Slovensko
SRN
7.–8.3.07
Téma
Mezinárodní projekt – Agrimarketing
Analýza vzdělávacích potřeb v partnerských státech, příprava tvorby učebních
pomůcek pro školení farmářů
Projekt CIFAS (Cross–compliance Indicators in the context of the Farm Advisory
System)
Pracovní schůzka k FAS (farm advisory system) a (GAEC) Good Agricultural and
Environmental Condition, představení poradenského systému v ČR a diskuse o
tvorbě poradenských pomůcek a možnosti jejich sdílení v prostoru EU 27.
21.–23.3.07
Valná hromada asociace zemědělských škol Slovenské republiky. Představení
činnosti české Asociace institucí pro rozvoj venkovského prostoru. Činnost časopisu
Zemědělská škola ve prospěch Asociace. Perspektivy spolupráce mezi českou Asociací a Zemědělskou školou.
27.–29.3.07
Společný vývoj strategií pro trvalou evropskou spolupráci v oblasti kvalifikace pracovních sil na venkově: A / Faktory úspěchu v přeshraniční vzdělávací práci
B / Budoucí požadavky na obsah, metodiku, organizaci a financování
C / Možnosti a záměry nadregionální spolupráce v oblasti vzdělávání (poradenství)
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
13
Účastník
Místo
Termín
Téma
Rakousko
2.4.–4.07
Mezinárodní projekt – INPLISTA – normy k zajištění bezpečnosti a kvality potravin
úvodní setkání partnerů projektu z 13 zemí Evropy, seznámení s projektem,
zadání úkolů, naplánování dalších aktivit
Řecko
26.–29.4.07
Mezinárodní projekt – Agrimarketing
Prezentace analýzy vzdělávacích potřeb v partnerských zemích, návrh obsahu
a struktury učebních pomůcek, administrace projektu.
ing.
Macháčková
Slovensko
18.5.2007
Spolupráce s VÚP Bratislava
Pracovní schůzka ÚZPI, VÚPP, VÚPB o obnovení spolupráce česko-slovenské
spolupráce v oblasti DB složení potravin
ing.
Macháčková
Srbsko
4.6.–6.07
Zasedání EUROFIR
WP3.1 Task 6 Meeting, Bělehrad, 5.6.2007
ing. Pekárková
ing. Suková
ing. Mistr
Tvrzníková
Klacková
ing. Vozka
Dánsko
28.5.–3.6.07
Studijní cesta po dánském zemědělství
Prohlídka tří farem se zemědělskou prvovýrobou ( z toho 1 EKO), výzkumného
pracoviště, výrobny minerálních krmných směsí a mlékárny. Odborné přednášky
o činnosti, diskuse, srovnání českého a dánského zemědělství.
5.–7.6.07
46. IALB–Tagung – Innovationen und Netzwerke im ländlichen Raum – Voraussetzungen für die Entwicklung der Landwirtschaft
Přednáška na téma Historie a současnost poradenství v ČR, jeho vývoj a možnost
spolupráce a aktivní zapojení do IALB – (Internationale Akademie land- und
hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater), navázání spolupráce s rakouskou
stranou.
SRN
20.–22.6.07
Mezinárodní projekt – AAC,
4.meeting a závěrečná konference projektu v Triesdorfu (Německo).
Představení výstupů projektu pracovníkům odpovědným za budování poradenských
systémů v partnerských zemích, diskuse a zpětná vazba.
Administrace projektu.
mgr. Kvítek
Slovensko
13.–14.6.07
Konference na téma elektronické služby
Digitální referenčné služby. Prezentace služby Infopult na semináři pro slovenské
knihovníky.
ing.
Macháčková
ing. Kovář
Slovensko
16.8.2007
ing. Holasová
Francie
29.8–2.9.07
konference Scienceshop– prezentace výstupů projektu EDUCO, info o portále
a e-learning pro poradce
ing. Mistr
ing. Mistr
ing. Pekárková
Marešová
Sívek
Rakousko
Jednání s vedením Agroinštitutu, účast na výstavě AGROKOMPLEX
ing. Pekárková
Pivoňka
Nizozemí
12.–14.9.07
Mezinárodní projekt – INPLISTA – normy k zajištění bezpečnosti a kvality
potravin
druhé setkání partnerů projektu a školení k plánovanému semináři, který se uskuteční v roce 2008 v ČR
ing.
Macháčková
Španělsko
25.–28.9.07
2nd International EuroFIR Congress,
Role of food composition data in improving quality, healthiness and safety of European diets.
Italie
2.–4.10.07
Mezinárodní projekt – AAC, prezentace výstupů projektu AAC (Agricultural
Advisory Competencies) na workshopu pro cross compliance (Itálie, Ispra). Účast
vyžádána JRC (Joint Research Centre of Europen Commision)
Marešová
ing. Pekárková
ing. Mistr
Moldávie
2.–8.10.07
Mezinárodní projekt – Zvyšování kvalifikace poradců v Moldávii.
Přednáška pro poradce na téma Zemědělský poradenský systém a jeho význam pro
rozvoj venkova.
Hodnocení závěrečných prací a projektů poradců ACSA.
Ing.
Macháčková
Slovensko
8.–12.10.
Kurz Budování, správa a využívání DB složení potravin, Výzkumný ústav potravinářský, Bratislava, 8.–12. 10. 2007
mgr. Kvítek
Smetanová
SRN a
Nizozemí
9.–13.10.07
Frankfurtský knižní veletrh a nizozemské knihovny
Maďarsko
10.–13.10.07
Mezinárodní projekt – Agrimarketing
Prezentace učebních pomůcek a případových studií, příprava školení školitelů, příprava mezinárodní konference ve spolupráci s FAO k výstupům projektu. Administrace projektu.
SRN
17.–19.10.07
Konference k rozvoji venkova, spolupráce na mezinár.portále, vzdělávání
ing. Mistr
ing. Holasová
14 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Účastník
ing. Kaše
Kořínek
Sívek
Marešová
Celta
Šamsová
Dvořák
Urbanová
Píchová
Nováček
Mrůzek
Staněk
Místo
Španělsko
Rakousko
Ing. J. Kořínek
Ing. P. Klement
Nizozemí
MVDr. P. Olejník
MVDr. Ticháček
Ing. J. Kořínek
Ing. P. Hienl
Slovensko
Ing. J. Matoušek
Ing. O. Brožka
Termín
Téma
14.–15.11.07
Mezinárodní projekt – závěrečná schůzka partnerů projektu FOR.MA.AGRI, který
byl realizován v rámci programu EU, Leonardo da Vinci. Předkladatelem a koordinátorem projektu byl španělský odborový svaz zemědělství a výživy Federación
Agroalimentaria de CCOO
26.–28.11.07
MZe –mezinárodní spolupráce v poradenství, Rakousko (Feinfeld – Vídeň)
FAS – zemědělský poradenský systém. Zkušenosti rakouských partnerů s poradenskou prací v rámci cross compliance a kontrolami na farmách. Prezentace rakouského poradenského systému na Agrární komoře ve Vídni, diskuse.
3.–6.12.07
11.–13.12.08
Projekt: Mezinárodní spolupráce na zdokonalování poraden. systému Systémy
produkce, laboratorního testování a zpracování mléka, jakož i způsobů zajišťování
zdravotní, jakostní a provozní bezpečnosti těchto procesů v Holandsku z hlediska
možného srovnání se stavem v ČR.
Projekt – Mezinárodní spolupráce na zdokonalování poraden. systému. V rámci
projektu se zúčastnila skupina metodiků UZPI a odborníků z MZe mezinárodní konference „Vzdelavanie pre rozvoj vidieka“ pořádané Agroinštitutem v Nitře. Česká
delegace se zúčastnila dvou kulatých stolu, kde česká delegace v diskusi seznámila
se stavem českého venkova.
f) Mezinárodní nebo zahraniční projekty
Tyto údaje jsou uvedeny v bodech I–7.8 písm.c) a II–2.1.4 Mezinárodní spolupráce (temat. úkol č. 2.1.5
I–7.9. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu
(včetně převodů provedených v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce) Bod se týká především rozpočtových organizací .V podmínkách ÚZPI by přicházelo v úvahu pouze převedení nedočerpaných prostředků systémových dotací na investice zahrnutých v informačním systému MF ČR
ISPROFIN. V roce 2007 byly všechny přidělené prostředky vyčerpány.
I–7.10. Přehled jiných činností – vedlejší činnost
Vedlejší hospodářská činnost je v ÚZPI vykonávána pouze v případě, kdy nejsou plně využity pracovní
a technické kapacity reprografického oddělení a ubytovacího zařízení Vzdělávacího střediska Benešov v souvislosti se zajišťováním aktivit vyplývajících z hlavního předmětu činnosti ÚZPI.
V roce 2007 provozoval ÚZPI v souladu s dodatkem ke zřizovací listině tyto vedlejší hospodářské činnosti:
– reprografické služby
– ubytovací služby ve Vzdělávacím středisku Benešov
Celkový objem tržeb činil 156 000 Kč ( 109 reprografie, 47 ubytovací služby) , zisk 29 000 Kč.
I–7.11. Zdůvodnění dosaženého hospodářského výsledku
Celkový hospodářský výsledek ÚZPI v roce 2007 činil 283 600 Kč. Z toho 254 300 Kč bylo vytvořeno
v hlavní činnosti a 29 300 Kč v jiné činnosti. Zisk byl dosažen především tím, že odborné útvary – zejména odbor vzdělávání a poradenství, realizoval v druhé polovině roku řadu původně neplánovaných školících
akcí zejména k OP Zemědělství. Dalším významným příspěvkem do rozpočtu byla úhrada nákladů za šetření
v zemědělských podnicích vztahující se k směrnici Rady 91/676/EEC (Nitrátová směrnice), provedená oddělením poradenství. Předpokládaný přínos měly i aktivity vztahující se k činnosti ICBP, osvětové činnosti pro
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
15
ekologického zemědělství a aproximaci nitrátové směrnice. Zisku však bylo dosaženo i proto, že nebyly realizovány některé plánované nákupy z oblasti zlepšení vybavení budovy Slezská, a to z důvodu, že k vyrovnání
hospodářského výsledku došlo až těsně před koncem kalendářního roku .
Dosažený zlepšený hospodářský výsledek ve výši 283 600 Kč je navrženo převést do rezervního fondu
ÚZPI.
I–8 Hlavní skupiny služeb ZPK
a) fyzické osoby
výzkumní pracovníci, studenti, akreditovaní poradci, podnikatelé v zemědělství a potravinářství, pracovníci organizací v resortu MZe, široká veřejnost
b) právnické subjekty
• organizace v resortu MZe (VÚ veterinárního lékařství v.v.i., VÚ rostlinné výroby v.v.i., VÚ živočišné
výroby v.v.i, Státní veterinární správa, Státní rostlinolékařská správa, Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Lesy ČR ad.)
• organizace mimo resort MZe (Státní zdravotní ústav, Mikrobiologický ústav AV ČR)
• vysoké školy (MZLU Brno, UP Olomouc, JU České Budějovice, ČZU Praha)
• akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným (AGROTEST, AGRITEC, INTERVET)
• spolky , svazy, nevládní organizace (např. Agrární komora)
c) Služby ZPK
výpůjční prezenční, absenční, cirkulační, meziknihovní
rešeršní
retrospektivní, jednorázové, průběžné profilové
kopírovací (vč. digitálních kopií)
individuální (ve studovně, písemné objednávky)
meziknihovní, current contents: průběžně obsah + kopie článků, EDD – elektronické dodávání dokumentů přes VPK
informační – poradenské informace z oblasti zemědělství a potravinářství (dotazy směrované na Infopult)
referenční
informace o katalozích, informačních zdrojích, fondech a službách knihovny, informace o dostupnosti fondů, informace bibliografického a faktografického charakteru
webové
diseminace informací z databází ÚZPI (Agronavigátor, DB FL, DB firem, AGROVIDEO)
zpracování studií
zemědělské a potravinářské studie
vzdělávací
školení nových čtenářů, exkurze
16 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II. Přehled a zhodnocení činností jednotlivých organizačních útvarů
ÚZPI za rok 2007
II–1. Odbor vzdělávání a poradenství (dále OVP)
II–1.1. Tematické úkoly financované ze základního příspěvku
Vzdělávání (temat. skupina 1.2)
II–1.1.1 Metodická činnost ve vzdělávání (temat. úkol č. 1.2.1.)
Metodika tvorby projektů
V průběhu roku probíhala příprava nové akreditační směrnice pro nové privátní poradce, kteří po úspěšném
zvládnutí vstupních kurzů a testů a po zpracování a obhajobě závěrečné práce jsou zapsáni v Registru poradců
MZe.
Dále byl metodicky připravován vzdělávací projekt k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro cílovou skupinu privátních poradců. Projekt byl konzultován se zástupci Oblastních inspektorátu práce
v Českých Budějovicích a v Praze.
Sektorové rady (SR) a Integrovaný systém typových pozic (ISTP)
Pracovníci oddělení vzdělávání se zúčastnili jednání Koordinační rady ISTP, jednání Oborových rad (OR)
a pracovních schůzek týmů. Zajišťovali práce související s aktualizací kartotéky typových pozic (KTP). Jednali s garanty a experty jednotlivých oborů a vedli administraci Oborových rad zemědělství, potravinářství
a krmivářství, vodní hospodářství, a lesnictví. Výsledky prací byly projednávány na Oborových radách, které
byly svolány čtyřikrát v roce. Týká se to uvedených OR tj. pro zemědělství, potravinářství a krmivářství a vodní hospodářství.
Byly projednávány a schvalovány obsahové náplně povolání a typových pozic Národní soustavy povolání
(NSP) a kvalifikační a hodnotící standardy.
V červnu vznikly SR pro jednotlivé obory transformací z původních Oborových rad, jejichž zřizovatelem
bylo Ministerstvo zemědělství. SR převzaly výsledky práce Oborových rad v oblasti aktualizace a tvorby NSP
a posuzování Národní soustavy kvalifikací (NSK). Dále pracují SR pod metodickým vedením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV).
Zemědělská škola
Tento periodický úkol spočívá v zajišťování vydávání měsíčníku Zemědělská škola – Pôdohospodárská
škola. Viz dále bod II–10.1.2. Spoluvydavatelem na Slovensku je Agroinštitút v Nitře. UZPI zajišťuje a redakční úpravu článků, zpracovávání podkladů, vlastní články, fotografie, přípravu podkladů pro sazbu včetně slovenských článků (spolupráce se slovenskou redaktorkou). Dále zajišťuje administrativu spojenou s vydáváním (zajištění distribuce časopisu odběratelům, autorské honoráře, smlouvy, kontakt s autory, dopisovateli,
školami, zajištění barevného tisku). K zajištění obsahové náplně je nutná pravidelná spolupráce s redakční
radou, s Asociacemi škol v ČR a SR, s ministerstvem zemědělství, ministerstvem školství, Národním ústavem
odborného vzdělávání (NÚOV) a dalšími vzdělávacími a zemědělskými institucemi.
V průběhu roku byl vypracován projekt modernizace a aktualizace přípravy a zpracování nových čísel
časopisu Zemědělská škola a postupně je uváděn do praxe.
Pedagogické minimum pro instruktory žáků
V roce 2007 byly kurzy Pedagogického minima pro instruktory žáků prováděny nepravidelně, pouze na
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
17
základě požadavků vzdělávacích organizací – středních škol, SOU a OU. Kurz je akreditován MŠMT a pro
účastníky je vypracována publikace „Pedagogické minimum pro instruktory žáků“, která byla pro rok 2007
doplněna o změny vzniklé v průběhu jejího používání.
V tomto roce byl uspořádány dva kurzy a to jeden na SOU zemědělském Velká Chuchle za účasti 19 pracovníků a druhý na SOU zemědělském Praha – Radotín, který absolvovalo 16 pracovníků.
Trvalá vzdělávací základna (TVZ)
Ve spolupráci s ČZU Praha – Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů byly zpracovány
učební texty – Konkurenceschopnost hlavních plodin, nové trendy v jejich pěstování, Problematika pěstování konzumních a raných brambor, Pěstování cukrovky a její využití na biolíh, Problematika pěstování sóji
a lupiny, Problematika pěstování luskovin, Problematika pěstování sladovnického ječmene, Problematika osiva a semenářství, Problematika léčivých rostlin.
Dále byly uspořádány na VÚRV dva jednodenní semináře – Diagnostika a hodnocení chorob rostlin a Interakce – hostitel – patogen, kterých se zúčastnili i lektoři škol TVZ. VÚŽV uspořádal jednodenní seminář
– Poradce ve stáji – Dojnice I. Ve spolupráci s JČU České Budějovice bylo zpracováno 2. přepracované vydání
„Strukturálních podpor v rámci politiky soudržnosti na období 2000–2013“ a zasláno k využití ve školách
TVZ.
Administrace opatření 2.2 OP (temat. úkol č. 1.2.2)
V rámci opatření 2.2. Odborné vzdělávání Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen OP Zemědělství) na období 2004–2006 probíhaly v roce 2007 zejména práce k zajištění realizace
a administrace 16 projektů.
Na základě výsledků výběrového řízení byly s vybranými dodavateli již koncem roku 2006 uzavřeny
smlouvy o dílo na témata vzdělávacích akcí schválených Monitorovacím výborem a Řídícím orgánem MZe.
Zpracované žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství byly předkládány spolu s projekty vzdělávacích akcí
dodavatelů na RP SZIF. Po jejich zaregistrování a kontrole bylo postupováno v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí finanční pomoci a s přijatými Podmínkami o poskytnutí finanční pomoci /dotaci/ v rámci OP
Zemědělství, které byly podepsány dne 27. 11. 2006 pro všech 16 projektů.
Administrace a vyúčtování akcí bylo prováděno v roce 2007 u všech 16 projektů v souladu s ustanovením
Programu, kde byl ÚZPI určen jako jediný příjemce pomoci a administrátora při zúčtování akcí. Těchto akcí
se zúčastnilo 6 495 osob (21 % žen a 79 % mužů). Průměrná účast na seminárním dni byla 38 osob.
Administrace a kontrola vyúčtování projektů probíhala v souladu s Pravidly pro poskytování finanční
pomoci z OP Zemědělství. Administrace byla zaměřena především na dodržení stanovených smluvních podmínek projektu dle uzavřené smlouvy o dílo, nepřekročení jednotlivých položek přijatelných výdajů, dodržení
stanovených termínů a míst konání akcí a kontrolu materiálů z průběhu realizace vzdělávacích akcí. Kromě
kontroly věcného plnění projektů byla ze strany ÚZPI prováděna kontrola realizace vzdělávacích akcí přímo
v daném místě a kontroly dodržování stanovených kritérií v průběhu akcí. Každý projekt byl minimálně jednou
v místě plnění kontrolován.
Vydavatelství a technické služby (temat. skupina 1.3)
II–1. 1. 3 Realizace výstavních expozic, technické a multimediální služby (temat.úkoly.č. 1.3.1 a 1.3.2)
Technické a organizační zajištění výstavních akcí, tvorbou a instalací grafiky pro jednotlivé výstavní akce,
technické zajištění seminářů a konferencí resortu zemědělství jak v budově Ministerstva zemědělství, tak
na dalších místech republiky včetně instalace tlumočnického zařízení zajišťovalo oddělení multimediálních
a konferenčních služeb odboru OVP (dále jen oddělení). Pro oddělení odbytu zajišťovalo oddělení výrobu
videokopií odborných pořadů pro zemědělskou veřejnost, dále tvorbu videopříspěvků a správu Informační
banky videokopií odborných filmů a videopořadů.
Dále byly zajišťovány čtyři významné výstavní akce, na nichž prezentovalo MZe .a další rezortní organizace
své aktivity a dále byla zajišťována jejich prezentace na tuzemských veletrzích a čtyřech akcích menšího rozsahu, které pořádalo ÚZPI na dalších tuzemských výstavách. Jejich přehled uvádíme v následující tabulce.
18 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Zajišťované výstavní akce
Datum
1. – 4.3.2007
21.3. – 25.3.2007
27.3. – 29.3.2007
15.5. – 17.5.2007
16.5. – 20.5.2007
23.5. – 27.5.2007
23.8. – 28.8.2007
4.10. – 7.10.2007
Organizátor
ÚZPI
MZe
ÚZPI
MZe
MZe
ÚZPI
MZe
ÚZPI
Název výstavy
Regiony České republiky, Lysá nad Labem
Zemědělec Jaro s koňmi, Lysá nad Labem
G+H
Vína a destiláty, Praha
Výstava hosp. zvířat a zeměděl. techniky Přerov
Natura Viva
Země živitelka, České.Budějovice
Zemědělec Náš chov, Lysá nad Labem
Pracovníci oddělení instalovali v roce 2007 techniku pro tlumočení, ozvučení a projekci na seminářích
a konferencích s mezinárodní účastí. Projekční a ozvučovaní technikou byla zajištěna také řada dalších rezortních vzdělávacích a prezentačních akcí. Celkem na tomto úseku činnosti bylo zajištěno 64 akcí z toho 29 promítání, 16 tlumočení a ozvučení, tři tlumočení, ozvučení a nahrávání, šest ozvučení a projekcí, tři tlumočení,
ozvučení a promítání, dvě ozvučení, projekce a nahrávání, tři promítání a ozvučení a jedno ozvučení, projekce
a natáčení.
Souběžně s těmito činnostmi zajišťovalo oddělení správu Informační banky videopořadů a bylo natočeno
několik videopříspěvků a pořízen komentář k videopořadům dle potřeb MZe. Byla rovněž zajištěna výroba
videokopií jednotlivých titulů odborných zemědělských pořadů, které byly pracovníky ÚZPI distribuovány
zemědělské veřejnosti jak přímým prodejem na prezentačních akcích, tak oddělením odbytu. Další činnost
spočívala v přípravě a výrobě odborných materiálů na CD nosičích, které byly spolu s tištěnými materiály
předány odborné i laické zemědělské veřejnosti na odborných seminářích.
Tematický úkol č.1.3.3 Vydavatelské služby (viz bod II–3.1.3)
Technologie pro informační systémy (temat. skupina 1.4)
II–1.1.4 Technologie pro kombinované formy vzdělávání (temat. úkol č. 1.4.1)
Cílem tohoto tematického úkolu je zavádění technologií pořizování a správy elektronických dokumentů založených na formátu XML, vytváření a aktualizace výukových kurzů a jejich zpřístupňování v řídícím
vzdělávacím systému eDoceo a vývoj pro tiskové verze kurzů.V tomto směru pokračovaly činnosti spojené
s tvorbou a aktualizací e-learningových kurzů pro různé skupiny uživatelů.
Aktualizováno bylo pět kurzů, z toho jeden pro projekt EDUKO a čtyři pro privátní poradce:
– Význam pevných biopaliv (EDUKO),
– Ekologické zemědělství,
– Základy výživy a hnojení zeleniny 1.,
– Základy výživy a hnojení zeleniny 2.,
– Základy výživy a hnojení ovocných kultur.
Nových kurzů bylo vytvořeno šest, z toho jeden pro projekt EDUKO, jeden pro poradce v lesnictví a čtyři
pro zemědělské poradce:
– Plevele,
– Plán rozvoje podniku,
– Finanční analýza,
– Řízení podnikatelských rizik v zemědělství,
– Netradiční zdroje energie (EDUKO),
– Certifikace a normy v lesním hospodářství (ÚHUL).
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
19
Při zajišťování kurzů byly použity nové aktivizační techniky, které umožňují průběžné prověřování naučené látky a aktivní přístup k opakování. V kurzu „Certifikace a normy v lesním hospodářství“ byly použity
zvukové záznamy k osvojení si správné výslovnosti používaných anglických termínů. Byly prověřeny různé
možnosti přidávání tiskových verzí textu rozsáhlých kurzů. Pro další použití byla vybrána verze připojování
tiskových verzí přímo v programu pro tvorbu kurzů Autor. Průběžně byl administrován systém pro řízení elektronického vzdělávání eDoceo.
II–1.1.5 www technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů (temat. úkol č. 1.4.2)
Řešení úkolu bylo zaměřeno na propojování informačních zdrojů, vývoj multiportálového řešení zpřístupňování informací prostřednictvím www aplikací, převedení databází na technologii ORACLE.
Multiportálový systém agronavigator.set zahrnuje v současné době 30 aktivních portálů. V průběhu roku
byl uveden do provozu nový server a celý systém byl převeden na platformu ORACLE. Postupně probíhala
úprava jednotlivých klonů, aby byla databáze konzistentní a převod na novou technologii se obešel bez větších
výpadků nebo ztráty dat.
Do systému byly přidány některé nové funkcionality, např. rozšířená možnost tvorby navigační struktury
stránek, textový editor pro vkládání akcí do kalendáře, zjednodušený model pro distribuci objektů mezi klony.
Významnou funkcionalitou je propojení odborných výrazů v textu příspěvků s vyhledáváním v terminologickém slovníku.
Administrátoři a autoři klonů byli proškolováni na používání nových funkcionalit postupně, jak byly tyto
implementovány do systému. Provozovatelům klonů redakčního systému byla celoročně k dispozici technická
podpora telefonicky, e–mailem i při osobním jednání. Byly řešeny problémy spojené s ověřovacím provozem nových funkcionalit redakčního systému. Pro uživatele byla připravena pilotní verze manuálu k novému
redakčnímu systému.
II–1.2 Tematické úkoly financované z Funkčních úkolů převedených do příspěvku na provoz k 1. 1. 2007
Poradenství a vzdělávání (temat. skupina 2.1)
II–1.2.1 Vzdělávání a akreditace poradců, vzdělávání lektorů (temat. úkol č. 2.1.1)
a) Akreditace poradců
Poradenství je zaměřeno nyní na dodržování současných právních norem, ochranu vod a ovzduší, ochranu
zvířat – welfare, ochranu spotřebitele, rozvoj venkovských oblastí – Leader, ochrana přírody a krajiny. Podle
požadavků MZe bylo vyhlášeno další kolo akreditace privátních poradců v pořadí již páté a otevřeno v roce
2006, ukončeno v roce 2007.
Postup akreditace privátních poradců byl dodržen. V září 2006 Správce Registru poradců MZe zveřejnil
podmínky na webových stránkách www.agroporadenstvi.cz. Do stanoveného termínu došlo celkem 96 přihlášek. Teoretická část akreditačního řízení byla tentokrát formou e-learningového studia. Doba přípravy na test
byla dva měsíce. Poradci měli k dispozici brožurky o welfaru zvířat, na webových stránkách ÚZPI měli e-learningové kurzy z živočišné výroby (welfare v chovu prasat, skotu, drůbeže, nové standardy při výrobě krmiv),
z rostlinné výroby (zásady správné zemědělské praxe, základy výživy a hnojení zeleniny) a z ekologického
zemědělství. Ze zemědělské ekonomiky byl připraven e-learning a byla nabídnuta přednáška na webových
stránkách „Plán rozvoje podniku“. Byl rovněž otevřen obor lesnictví. Došlo celkem 40 přihlášek, e-learning
pro pro tento obor připravil ÚHUL Brandýs n/Labem.
Na test z Právního minima bylo pozváno celkem 89 uchazečů, z toho 85 uchazečů složilo test. Po absolvování testu z Právního minima následovala volba akreditačních projektů. V únoru 2007 probíhalo vypracovávání oponentských posudků. Bylo předloženo 81 akreditačních projektů. Akreditační certifikát získalo 75 privátních poradců.
V březnu 2007 byl otevřen (v rámci akreditační směrnice) nový obor „Ochrana přírody a krajiny“. Před tím
ještě byla podepsána dohoda o společném postupu při osvětě, vzdělávání a poradenství pro zemědělské subjekty v tématech týkajících se ochrany přírody a krajiny. Poté MŽP jmenovalo Agenturu pro ochranu přírody
20 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
a krajiny ČR (AOPK ČR) jako garanta při akreditaci v tomto oboru. AOPK Praha uzavřelo autorskou smlouvu
s ÚZPI (Správcem registru).
V oboru „ochrana krajiny a přírody“ bylo podáno v termínu 18 přihlášek. Bylo přijato 12 uchazečů. Témata
projektů byla schválena AOPK. 10 uchazečů předložilo vypracované projekty, 2 poradci byli vyřazeni z akreditačního řízení. Celkem získalo akreditační certifikát 6 poradců v tomto oboru.
b) Vzdělávání privátních poradců
V rámci vzdělávání poradců zapsaných v Registru poradců MZe byly uskutečněny kurzy – Administrace
opatření EAFRD, kurz k ekonomice zemědělského podniku, kurz pro obor živočišné výroby – ustájení hospodářských zvířat, dojnice ve stáji, pro obor rostlinné výroby – ochrana vod a odpadové hospodářství a kurz
k ekologickému zemědělství, kurz k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kurz komunikačních
a prezentačních dovedností poradce.
c) Vzdělávání lektorů a pracovníků KIS a Trvalé vzdělávací základny (TVZ) MZe
V rámci prvního kola k Programu rozvoje venkova (PRV) se uskutečnil – tříhodinový kurz pro lektory škol
TVZ a pracovníky KIS v Praze a v Brně. V rámci II. kola k PRV se uskutečnil – osmihodinový seminář pro
školitele v Praze a v Brně. Bylo vyškoleno 10 školitelů z řad pracovníků KIS a 6 školitelů ze škol TVZ MZe.
d) Výstupy vědy a výzkumu a aktuální otázky Společné zemědělské politiky (SZP)
Pokud se jedná o výstupy vědy a výzkumu a aktuální otázky SZP, byly vydány učební texty a získány
sborníky z konferencí. Bylo navrženo 23 vzdělávacích aktivit, z toho 12 realizovaných, 11 neuskutečněných
(podrobnější údaje jsou zřejmé z dále uvedené tabulky).
Uskutečněné vzdělávací aktivity v rámci transferu vědomostí z vědy a výzkumu do praxe
Partner
ČZU Praha
VÚRV
Téma vzdělávací aktivity
1. Konkurenceschopnost hlavních plodin, nové trendy v jejich pěstování
2. Problematika pěstování
konzumních a raných brambor
3. Pěstování cukrovky a její
využití na biolíh
4. Problematika pěstování
sóji a lupiny
5. Problematika pěstování luskovin
6. Problematika pěstování sladovnického ječmene
7. Problematika osiva a semenářství
8. Problematika léčivých rostlin
1. Diagnostika a hodnocení chorob rostlin
2. Interakce hostitel – patogen
VÚŽV
JČU
České Budějovice
Poradce ve stáji – Dojnice
1. Kurz agroturistiky – garant:
Dr.Ing. Škodová – Parmová
Cílová skupina
TVZ
Forma
Termín
Učební text listopad
TVZ
Učební text listopad
TVZ
Učební text listopad
TVZ
Učební text listopad
TVZ
TVZ
TVZ
TVZ
Privátní poradci,
TVZ
Privátní poradci,
TVZ
Privátní poradci
TVZ, manažeři
MAS
Učební text
Učební text
Učební text
Učeb.text
kurz
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
seminář
prosinec
seminář
kurz
listopad
říjen
II–1.2.2 Činnost metodiků a kontrolního orgánu pro poradenství (temat. úkol č. 2.1.2)
a) Sběr a příprava odborných podkladů pro metodickou činnost, tvorba metodik
Vzdělávání metodiků bylo zaměřeno především na oblasti znalosti PRV a odborného zaměření podle pracovních skupin. Metodici se podíleli na zadání a výběru témat k vypracování pro národní dotační titul Podpora
využívání poradenských služeb (9.F). Zároveň byli odbornými konzultanty pro řešitele tvořící metodiky na
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
21
schválená témata. Zpracované metodiky byly vystaveny na webových stránkách www.agroporadenstvi.cz tak,
aby mohly být využity širokou zemědělskou veřejností.
b) Činnost oborových pracovních skupin, získávání výstupů z VaV a zpracování metodik
Pracovní skupiny metodiků, podle jednotlivých zaměření, zpracovali celou problematiku cross-compliance
do souboru listů rozdělených podle jednotlivých zemědělských výrob. Takto vzniklá příručka „Hodnocení
jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování cross-compliance“. Ta se stala důležitou metodickou pomůckou sloužící k samokontrole podniku. Lze tak snadno provést porovnávání znění platných zákonných požadavků na hospodaření se zjištěným reálným stavem jejich dodržování v zemědělském
podniku. Výsledek může sloužit jako podklad pro stanovení a realizaci opatření směřující k naplnění zákonných požadavků na hospodaření zemědělského podniku.
Ve spolupráci metodiků ÚZPI s odbornými pracovníky MZe byly vypracovány podmínky a pravidla uplatnění
privátních poradců v Programu rozvoje venkova v opatření 1.3.4 Podpora poradenských služeb. Následně byla
zpracována a schválena nová směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 48975/2007-10000 ze dne 3. ledna 2008
o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců Ministerstva zemědělství. Směrnice odpovídá nařízení
Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a režimy podpor pro producenty některých plodin. S nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 351. S nařízením Komise
(ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Na přípravě směrnice bylo
spolupracovali i zástupci poradců z Komory zemědělských poradců a zástupci zemědělské praxe. Společnou
snahou bylo, aby směrnice a opatření 1.3.4 Podpora poradenských služeb co nejlépe vyhovovaly praxi, a aby
efektivní zavádění cross–ompliance do zemědělských podniků v ČR bylo co možná nejvíce usnadněno.
c) Kontrolní činnost dle Nařízení rady (ES) 1782/2003 a Koncepce poradenství na léta 2004–2010
V roce 2007 byla připravována realizace Programu rozvoje venkova (PRV) opatření 1.3.4 Podpora poradenských služeb: Pracovníci ÚZPI dokončili úpravu digitální verze Registru poradců podle požadavku SZIF
tak, aby opatření mohlo být na ve 4. čtvrtletí 2007 zavedeno do praxe. Úpravy, včetně všech vzájemných
vazeb, splňují požadavky na pravidla vedení Registru vyplývající z Koncepce poradenství. Zároveň splňují
požadavky potřebné pro činnost kontrolního orgánu poradenství.
d) Spolupráce s dozorovými a kontrolními orgány v oblasti cross-compliance
Spolupráce s kontrolními a dozorovými orgány byla zaměřena především na oblast vzájemného informování se o změnách v legislativě a promítnutí jejich dopadů na zemědělské podnikatele. Poznatky z těchto
konzultací byly průběžně zpracovávány a zahrnuty do příručky „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského
podniku se zaměřením na dodržování cross-compliance“. Aktuální stav a poznatky byly prezentovány formou
upozornění na webových stránkách ÚZPI a také vystoupením metodiků ÚZPI na konaných seminářích.
II–1.2.3 Činnosti související se zajištěním opatření EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Developement – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) – temat úkol č. 2.1.3
a) Vzdělávání lektorů pro EAFRD
V Olomouci a Praze byl uspořádán pro pracovníky SZIF seminář, kteří pracovali na administraci žádostí
a finančních kontrolách jednotlivých projektů. Dále se uskutečnil se dvouhodinový informační seminář o PRV
pro pracovníky odborů MZe. Pro pracovníky PÚ se uskutečnil dvouhodinový informační seminář a tříhodinový kurz pro pracovníky ZA. Tříhodinový kurz pro lektory – metodiky ÚZPI, pracovníky KIS, nevládních
organizací a veřejné správy, výzkumných institucí a škol se uskutečnil v Praze s počtem 74 účastníků a v Brně
s počtem 34 účastníků. V rámci II. kola k PRV se uskutečnil – osmihodinový seminář pro školitele v Praze
a v Brně . Celkem bylo vyškoleno 180 školitelů z řad metodiků ÚZPI, pracovníků KIS, manažerů MAS,
manažerů ze Spolku pro obnovu venkova, pracovníků Agrární komory, Asociace soukromých zemědělců
a lektorů škol Trvalé vzdělávací základny MZe.
22 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
b) Vzdělávání manažerů pro III. osu a LEADER (Liaison Entre Actions de Developpement de ľ Economie
Rurale – Společenství pro rozvoj venkova)
V průběhu roku 2007 byly uspořádány dva základní 15 denní kurzy pro manažery a facilitátory MAS
s celkovým počtem 46 účastníků. Dále se uskutečnily dva nástavbové kurzy pro absolventy základního kurzu
z roku 2005 a 2006 – v každém bylo 24 účastníků. Manažerům MAS bylo nabízeno školení školitelů k PRV
v rámci I. i II. Kola a část z nich se těchto školení zúčastnila. Dále pro manažery MAS byl uspořádán informační seminář k III. ose a LEADER v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
c) Spolupráce s Národní sítí Místních akčních skupin ( MAS) a Národné observatoří venkova (NOV)
V rámci Národní konference o venkovu v Boskovicích ve dnech 13.–14.11. 2007 byl uspořádán Kulatý stůl
k problematice Národní sítě rozvoje venkova, ke vzdělávání na venkově a k akčnímu plánu pro Biomasu. Dále
zde byl uspořádán celonárodní seminář k aplikaci metody LEADER v letech 2007–2013, jehož závěry byly
předány NOV.
Byla vytvořena pracovní skupina, která mapuje a popisuje pracovní pozice v MAS a připravuje vzdělávací
projekty pro pozici – projektový a finanční manažer MAS a účetní v MAS.Uskutečnil se seminář k „Veřejné
zakázky“, „Věcné plnění“, „Veřejná podpora“ pro pracovníky MAS s účastí 50 účastníků. Byly uspořádány
dva třídenní kurzy k problematice přípravy, zpracování a administrace dotačního projektu a k postupu při
podání žádosti o podporu z PRV. Kurzů se zúčastnilo celkem 53 účastníků. Dále byl uspořádán jednodenní
seminář k tématu „Informační systém programového financování (ISPROFIN)“ – výklad posledních změn“
s účastí 35 účastníků.
Ve spolupráci s JČU v Českých Budějovicích se uskutečnil třídenní kurz: „Agroturistika“ s počtem 25 účastníků, kde se zúčastnilo i několik účastníků z MAS. V závěru roku se uskutečnil dvoudenní kurzu s názvem:
„Komunikační a prezentační dovednosti pracovníka MAS“ s účastí 16 pracovníků MAS.
d) Vzdělávání KIS
V rámci prvního kola k PRV se uskutečnil – tříhodinový kurz pro lektory pracovníky KIS, dne v Praze
a v Brně. V rámci II. kola k PRV se uskutečnil – osmihodinový seminář pro školitele v Praze a v Brně.
V rámci opatření I. Osy EAFRD byla provedena příprava školitelů (8 hodinový seminář) pro tuto osu při
vyhlášení Výzvy pro II. Kolo PRV v měsíci říjnu 2007. Jednalo se o opatření I.1.2 Investice do lesů, I.1.3
Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů, I.1.4 Pozemkové úpravy a I.3.1 Další odborné
vzdělávání a informační činnost.
Školitelé byli z řad pracovníků KIS, lektorů NOV, pracovníků Agrární komory, Asociace soukromých
zemědělců a lektorů škol Trvalé vzdělávací základny MZe a metodiků ÚZPI. Celkem bylo vyškoleno 12 školitelů KIS.
e) Vzdělávání pracovníků odboru vzdělávání a poradenství ÚZPI
V květnu se uskutečnil kurz – Budování a fungování pracovního týmu na ČZU Praha-Malá Chuchle, kterého se zúčastnilo 10 pracovníků oddělení vzdělávání.
II–1.2.4 Mezinárodní spolupráce (temat. úkol č. 2.1.4.)
Tento tematický úkol umožnil zapojení ÚZPI do mezinárodních vzdělávacích programů. ÚZPI byl zapojen celkem do pěti projektů, které byly spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím dvou typů
evropských programů – Leonardo da Vinci a 6. Rámcový program. Na řešení těchto projektů se v závislosti na
jejich zaměření, podíleli pracovníci oddělení vzdělávání, poradenství a informačních systémů. V souvislosti
s 6. Rámcovým programem probíhala spolupráce na projektech sAFEFOODNET a INPLISTA.
1. SAFEFOODNET = Chemical Food Safety Network for the Enlarging Europe (Síť chemické bezpečnosti
potravin pro rozšiřující se Evropu) – tento projekt koordinovalo Mezinárodní centrum pro pesticidy a prevenci. Projekt byl ukončen koncem roku 2006. V roce 2007 proběhlo pouze závěrečné vyúčtování a zhodnocení projektu.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
23
2. INPLISTA = Information platform on international standards for SMEs in the food sector – „Informační
základna pro šíření mezinárodních potravinářských standardů“, je koordinován německou organizací TTZ
Bremehaven a celkem se ho účastní 16 organizací z Velké Británie, Řecka, Itálie, Německa, Rakouska,
Nizozemí, Maďarska, Španělska, Irska, Slovinska, Rumunska, Polska, Švédska a ČR. Doba trvání projektu
je od 1.4.2007 do 31.3.2009. Projekt je finančně podporován z 6. Rámcového programu. Náplní projektu
je tvorba vzdělávacích materiálů a na jejich základě uskutečnění seminářů na téma uplatňování mezinárodních norem pro potravinovou bezpečnost. V ČR budou organizovány celkem tři semináře a to v průběhu
roku 2008. V dubnu se uskutečnilo první seznamovací setkání partnerů projektu ve Vídni. V září proběhlo
druhé setkání partnerů a zároveň workshop v Holandském Wageningen s cílem seznámit budoucí školitele s obsahem vzdělávacího materiálu. Informace o projektu jsou dostupné ve všech jazycích partnerů na
webové stránce projektu www.inplista.eu .
3. FOR.MA.AGRI = Training for the correct use of farm machinery – „Školení o bezpečnosti práce při používání zemědělské mechanizace“, byl koordinován španělskou organizací Federacion agroalimentaria de
CC.OO. a celkem se ho zúčastnilo 10 organizací ze Španělska, Itálie, Francie, Portugalska, Polska a ČR.
Doba trvání projektu byla od 1.9.2004 do 30.8.2007, s prodloužením do 30.11.2007. Projekt byl finančně
podporován z programu Leonardo da Vinci. Náplní projektu byla tvorba materiálů ke školení bezpečnosti
práce při používání zemědělské mechanizace.
V červnu 2007 zaslal koordinátor zpracovaná jednotlivá témata k bezpečnosti práce. ÚZPI si vybralo jedno
z témat školení “ Příprava správného používání zemědělské mechanizace“. Toto téma bylo přeloženo do
českého jazyka, zpracována a vytištěna skripta. Celkem se uskutečnily 3 jednodenní pilotní kurzy (České
Budějovice 1x, Chrudim 2x) s celkovým počtem účastníků 64. Studenti, lektoři a vybraný inspektor bezpečnosti práce vyplnily předložené dotazníky a zhodnotili úroveň navrženého kurzu. Hodnocení posluchačů, pedagogů a expertů na bezpečnost práce byla zpracována, závěry přeloženy do anglického jazyka
a zaslány koordinující organizaci.
Finální produkt „Manuál = Bezpečnost práce a efektivita při používání zemědělské mechanizace“ jako
soubor tabulek se základními pokyny a zásadami správné a efektivní práce ke každému z modulů určený
pro operativní proškolování na pracovištích, byl předložen v měsíci listopadu. Zároveň byla provedena jeho
korektura, grafická úprava, tisk a CD verze. V listopadu 2007 proběhla závěrečná schůzka partnerů projektu
ve Španělsku. Informace k výstupům projektu FOR.MA.AGRI jsou dostupné na webových stránkách: www.
agroporadenstvi.cz/Vzdělávání v ČR/Mezinárodní spolupráce (v českém jazyce) a http://80.38.213.111/
formaagri/ (v anglickém, francouzském, italském, portugalském a španělském jazyce).
4. AAC = „Professional competencies and certifications of agriculture advisors in the world of competitive
market of service business“ – „ Profesionální způsobilosti a certifikace zemědělských poradců ve světě konkurenčního trhu obchodních služeb“ je koordinován ÚZPI a celkem se ho účastní 8 organizací z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Maďarska. Doba trvání projektu je od 1.10.2005 do 30.9.2007, s prodloužením do 31. 12. 2007. Projekt je spolufinancován z programu Leonardo da Vinci. Projekt vznikl na
základě potřeby přijmout změny zavedené novou Společnou zemědělskou politikou EU, které nabývají
platnosti od roku 2007. Cílem projektu bylo analyzovat a porovnat poradenské systémy zemí zapojených
do projektu a to především z pohledu profesionální přípravy poradců, jejich kvalifikace a certifikace. Toto
porovnání má sloužit k navržení takového poradenského systému, který by fungoval co nejefektivněji.
V červnu 2007 proběhla čtvrtá závěrečná schůzka partnerů projektu v Triesdorfu (Německo). Na této schůzce byly zhodnoceny hlavní výstupy projektu a odsouhlaseno jejich šíření. Mezi hlavní výstupy projektu patří: příručka „Manuál kompetencí poradce pro cross-compliance“, tištěné letáky ve všech jazycích partnerů
projektu, zprávy ze setkání partnerů a CD ROM. Závěrečné měsíce roku byly vyhrazeny na šíření výsledků
projektu. Součástí bylo např. šíření výsledků projektu na workshopu v italské Ispře na téma „ Cross-Compliance“.
Veškeré informace k projektu a výstupy projektu jsou dostupné webové stránce www.agroextension.net
/International projects/AAC
5. AGRIMARKETING = Vocational training in Agri-marketing for farmers, wholesale and retail managers
– „Odborné školení v oblasti zemědělského marketingu pro zemědělce, velkoobchod a maloobchod“, je
koordinován řeckou organizací Harvest Commodities a celkem se ho účastní sedm organizací z Velké Británie, Řecka, Itálie, Turecka, Maďarska a ČR. Doba trvání projektu je od 1.10.2006 do 31.9.2008. Projekt
je finančně podporován z programu Leonardo da Vinci. Náplní projektu je tvorba marketingových studií
24 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
jako podkladu pro vzdělávací materiál s cílem zvyšovat informovanost o možnostech marketingu zemědělských produktů. V březnu se uskutečnilo setkání partnerů projektu v Řecku, s hlavním úkolem připravit do
příštího setkání 3–4 marketingové studie za každého partnera projektu. Výsledné marketingové studie byly
presentovány na setkání partnerů projektu v říjnu v Budapešti. Informace o projektu jsou dostupné ve všech
jazycích partnerů na webové stránce projektu www.agri-marketing.eu.
Informační systémy (temat. skupina 2.2)
II–1.2.5 Informační podpora poradenství (temat. úkolč. 2.2.1)
a) Aktualizace a údržba webových stránek agroporadenství
Na www.agroporadenstvi.cz byly průběžně zveřejňovány aktuální informace pro zemědělskou veřejnost.
V minulém roce bylo v rámci aktualizací vloženo a publikováno 293 příspěvků. Originální články, metodiky
a aktuality jsou dále nabízeny ostatním organizacím k využití – sdílení na jejich www stránkách s cílem informovat co nejširší okruh cílové skupiny. Tuto možnost nejvíce využívají Krajská informační střediska (KIS).
ÚZPI se tak nemalou měrou podílel na celkově 16 milionech přístupů na všechny www stránky jednotlivých
KIS. Webové rozhraní sloužilo i ke komunikaci s poradci v akreditačním řízení. Aktivně byly využívány také
e-learningové aplikace. V průběhu roku 2007 se uskutečnilo více než 6 milionů jednotlivých přístupů uživatelů
sítě internet na www.agroporadenstvi.cz.
Tabulka počtu přístupů a aktualizací na www.agroporadenstvi.cz za rok 2007.
Kanál
9.F.
Akreditace
Expertní systémy
Informační podpora
Místní akční skupiny
Odborné vzdělávání, OP – opatření 2.2
Poradenský systém MZe ČR
Poradenství v ČR
Typové pozice
Výsledky výzkumu do praxe
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Celkem
Shlédnutí:
270 329
216 870
66 666
1 333 967
156 888
51 795
1 103 081
1 887 119
98 014
215 446
620 999
29 392
6 050 566
Příspěvků:
6
21
4
89
20
5
16
68
4
25
32
3
293
b) Formulace standardů poradenské práce, jejich zveřejňování a zpřístupňování
Ve spolupráci s kontrolními a dozorovými orgány byla v únoru dokončena příručka hodnocení zemědělského podniku a zveřejněna na www.agroporadenstvi.cz .
V souvislosti s přijímáním nových zákonů a novelizaci stávajících bylo prováděno průběžné informování
veřejnosti o změnách promítajících se v této souvislosti do obsahu příručky. K prvnímu listopadu 2007 byla
celková aktualizace příručky. Metodici ÚZPI na seminářích zaměřených na informování zemědělské veřejnosti o Programu PRV informovali zúčastněné posluchače o zaměření a cíli příručky. Vysvětlili jak příručku užívat
a sdělili jim, kde mohou aktuální vydání zadarmo získat (umístění na webových stránkách ÚZPI). Zájemcům
byla poskytnuta současná verze na CD.
V roce 2007 byly také zpracovány základní dokumenty, pro práci kontrolního orgánu pro kontrolu kvality
poskytovaných poradenských služeb. O aktuálním stavu průběhu příprav opatření pracovníci ÚZPI informovali privátní poradce vedené v Registru a zemědělce na webových stránkách a v tisku. Na odborných seminářích jim byly vysvětlovány principy a pravidla pro poskytování podporovaných poradenských služeb.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
25
c) Příprava podkladů pro e-learning a metodiky
ÚZPI připravilo nové e-learningové kurzy určené mimo jiné i pro přípravu privátních poradců na poskytování poradenských služeb. Nové učební programy byly zaměřeny na oblast zvládnutí problematiky cross–compliance včetně udržení konkurenceschopnosti zemědělských podniků. Kurzy již dříve vytvořené jsou
pravidelně aktualizovány a udržovány. E-learningové kurzy může využít i zemědělská odborná veřejnost.
V roce 2007 byly aktualizovány e-learningové kurzy:
Význam pevných biopaliv (V. Sladký) – EDUCO
Ekologické zemědělství (UZPI)
Základy výživy a hnojení zeleniny 1. (Hlušek)
Základy výživy a hnojení zeleniny 2. (Hlušek)
Základy výživy a hnojení ovocných kultur (Hlušek)
Nově vytvořené e-learningové kurzy:
Plevele (J. Jančík)
Plán rozvoje podniku (A. Juřica)
Finanční analýza (J. Novák)
Netradiční zdroje energie (Petříková) – EDUCO
Certifikace a normy v lesním hospodářství (Z. Jankovská)
Řízení podnikatelských rizik v zemědělství (Špička)
II–1.3 Projekty hrazené z funkčních úkolů a jiných programů
II–1.3.1 Vzdělávání pracovníků MZe (temat. úkol č. 3.1)
Při zajišťování tohoto úkolu byly realizovány následující akce:
Kurzy znalostí o Evropské unii
Cílem těchto kurzů bylo seznámit pracovníky státní správy resortu Ministerstva zemědělství ČR se základní problematikou a aktuálními záležitostmi Evropské unie. Vzdělávání pracovníků bylo zajišťováno samostudiem příslušných studijních materiálů, které bylo zakončeno presenčně (sedm hodin přednášek) s možností
vypracování závěrečného testu. V průběhu roku byly uspořádány v Praze na MZe čtyři kurzy a v Brně také
čtyři kurzy a zúčastnilo se celkem 300 nově přijatých pracovníků resortu zemědělství. Všichni absolventi kurzu o problematice Evropské unie obdrželi osvědčení vydané Ministerstvem zemědělství.
Dále byla uskutečněna mimo plán dvě školení pro pracovníky SZIF, která absolvovalo celkem 157 pracovníků..
Kurzy environmentálního vzdělávání
Kurz byl rozvržen do čtyř etap s dobou realizace v průběhu celého roku a zajišťoval přípravu nově přijatých
pracovníků organizací státní správy resortu zemědělství v oblasti životního prostředí. V roce 2007 se uskutečnilo osm kurzů, z toho čtyři v Praze a čtyři v Brně. Organizace vzdělávání byla v roce 2007 zabezpečována ve
spolupráci s personálním odborem Ministerstva zemědělství ČR a smluvní spoluprací se dvěma vzdělávacími
zařízeními (jedno v Mělníku a druhé ve Starém Městě u Uherského Hradiště), ve kterých vyučují předměty
vztahující se k životnímu prostředí. Kurzy byly určeny pro nově přijaté pracovníky resortu. Celkem bylo proškoleno 342 pracovníků..
Pro zajištění kombinovaného kurzu byly účastníkům v předstihu předány učební texty Ochrana životního
prostředí ČR se zaměřením na zemědělství, učební text na CD, možnost studia na webových stránkách: www.
agroenvi.cz a dále přístupové heslo na e-learningový kurz.
26 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Po dvouměsíčním samostudiu byli účastníci zařazeni podle místa bydliště do jednodenních závěrečných
presenčních seminářů, na kterých byla proškolenými lektory uskutečněna závěrečná přednáška a účastníci
mohli vypracovat závěrečný test, po jehož úspěšném zakončení obdrželi Osvědčení o absolvování.
Kurzy vstupního vzdělávání
Do kurzů byli zařazeni nově přijatí pracovníci Ministerstva zemědělství ČR, Zemědělských agentur
a Pozemkových úřadů a pracovníci organizací podřízených Ministerstvu zemědělství. Cílem vstupního vzdělávání bylo proškolit všechny nově přijaté zaměstnance resortu Ministerstva zemědělství v oblasti BOZP,
Zákoníku práce, odměňování pracovníků, Etického kodexu a organizaci a uspořádání Ministerstva zemědělství a jeho složek včetně organizace vzdělávání Ministerstva zemědělství.
V rámci resortu zemědělství byly v roce 2007 uspořádány v Praze čtyři kurzy a v Brně také čtyři kurzy
vstupního vzdělávání pro nově přijaté pracovníky, kterých se zúčastnilo celkem 246 pracovníků.
Kurzy počítačové gramotnosti
Cílem kurzu bylo rozšířit a prohloubit znalosti vybraných pracovníků Ministerstva zemědělství a ZA a PÚ
MZe v oblasti počítačových dovedností a zároveň umožnit studium v době, která jim vyhovuje. Tento záměr
byl splněn. Kurz proběhl jako kombinovaný e-learningová část (samostudium s možností konzultace) a část
prezenční (úvodní seminář a vypracování závěrečného testu). Několik účastníků v průběhu kurzu se účastnilo
předem dohodnutých konzultací a průběžného řešení odborných i technických problémů. Byly uspořádány dva
běhy po jednom v každém pololetí.
Na kurzy se v obou bězích přihlásilo celkem 474 pracovníků z celého resortu zemědělství. Úvodních
dvou seminářů se zúčastnilo 291 pracovníků, předem vyhlášených čtyř konzultací se zúčastnilo 93 pracovníků. Závěrečný kontrolní test z celkového počtu 474 přihlášených pracovníků úspěšně vykonalo zkoušky 391
pracovníků. To představuje 82,5% úspěšnost.
II–1.3.2 Projekty
1. Projekt informačních seminářů k opatření osy II. PRV na období 2007–2013, opatření LFA (marginální – horské a podhorské oblasti), NATURA 2000 (soustava NATURA 2000 viz seznam zkratek
a výklad pojmů) a AEO (Authorised Economic Operator – Oprávněný Ekonomický Subjekt)
Postup plnění projektu podle zadání, komunikační strategie a propagace opatření LFA, NATURA 2000
a AEO v rámci PRV na období 2007–2013, včetně informovanosti zemědělských podnikatelů a zemědělské
veřejnosti, KIS a pedagogů Trvalé vzdělávací základny Mze, byl dodržen.
Přípravou bylo proškoleni metodiků ÚZPI k problematice zamýšlených seminářů na třech workshopech Praze. Moravská část metodiků byla proškolena na společném workshopu se zemědělskými agenturami v Šumperku. Na těchto akcích metodici obdrželi také podklady – powerpointové prezentace přednášky připravené
k použití při seminářích. Semináře byly organizovány ve spolupráci s ZA PÚ a KIS v jednotlivých regionech.
Lektory seminářů byli proškolení metodici ÚZPI. Semináře proběhly v období od 29. března do května 2007
na 57 místech v celé ČR. Účastnili se jich zemědělští podnikatelé a zemědělská veřejnost zapojená do jmenovaných opatření Programu rozvoje venkova. Celkový počet účastníků uvedených seminářů byl 5 651, průměr
99 zúčastněných na seminář.
2. Šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocené akčního programu podle požadavků směrnice
Rady 91/676/ECC, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
Cílem projektu bylo získání, zpracování a základní vyhodnocení podkladů pro hodnocení účinnosti akčního programu uvedeného v nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání
a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
(dále jen „nařízení vlády“), které je prováděcím předpisem k § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Příprava šetření navázala bezprostředně na šetření prováděné v roce 2006. Z analýzy dat předchozích šetření, prováděných na pověřených odborných pracovištích, vyplynula potřeba rozšíření sběru dat v oblasti rostlinZpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
27
né výroby. Paralelně s přípravou šetření probíhala od začátku roku 2007 revize vymezení zranitelných oblastí.
Vyplynul z ní také požadavek na rozšíření šetření na další oblasti se zvýšeným obsahem dusičnanů v povrchových vodách, ty byly pak od září toho roku začleněny do zranitelných oblastí. Pro sběr dat v podnicích hospodařících ve zranitelných oblastech byla navržena a vyvinuta v roce 2004 aplikace Katalog. Tato aplikace byla
vypracována na základě požadavků odborných pracovišť, kterými jsou Výzkumný ústav zemědělské techniky,
v.v.i. za oblast živočišné výroby a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. za oblast rostlinné výroby. Aplikace
Katalog je každoročně upravována podle požadavků odborných pracovišť a zkušeností metodiků ÚZPI pověřených sběrem dat v šetřených podnicích.
3. Mezinárodní spolupráce na zdokonalování poradenského systému a vzdělávací, informační akce
ÚZPI
Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe a zahraničními
partnery. Jednotlivé akce byly realizovány formou krátkodobých studijních pobytů a stáží u zahraničních partnerů a také organizací společných konzultací na území České republiky.
a) Studijní pobyt v Rakousku
Ve dnech 27.11 až 28.11. 2007 navštívila skupina šesti metodiků UZPI a šesti odborníků MZe partnerskou
poradenskou organizaci v Rakouské republice. Cílem bylo získání zkušeností s kontrolními mechanismy
poradenského systému. Na příkladu terénního poradenství v podniku účastníci získali praktické zkušenosti
s kontrolou na místě.
b) Koordinační porada s partnerem ze Slovenské republiky
Dne 3. a 4. prosince 2007 v Bzenci proběhla koordinační porada k vzájemné spolupráci ÚZPI a pracovníků
odborných útvarů MZe s partnery ze Slovenské republiky v oblasti odborného vzdělávání, transferu výstupů VaV a k společnému vydávání odborného periodika.
c) Účast na konferenci „Vzdělávání pre vidiek“ v Nitře
Ve dnech 11. 12 až 13. 12. 2007 se zúčastnila skupina dvou metodiků UZPI a dvou odborníků z MZe mezinárodní konference „Vzdelavanie pre rozvoj vidieka“ pořádané Agroinštitutem ve slovenské Nitře. Dne 13. prosince 2007 se česká delegace zúčastnila dvou kulatých stolu, na nichž v diskusi seznámila účastníky se
stavem českého venkova.
d) Metodická stáž – bezpečnost potravin – kontrola kvality mléka
Cílem stáže v Holandsku ve dnech 3. 12. – 6. 12. 2007 bylo získání komparativních poznatků o způsobech
zajišťování zdravotní, jakostní a provozní bezpečnosti v produkci mléka i v jeho zpracování na mléčné
výrobky, při sledování všech souvisejících působností státních, privátních a dalších institucí. Předmětem
hlubšího studijního zájmu bylo sledování úrovně know–how v samotné prvovýrobě mléka, způsobů kontroly jejich výstupů, způsobů výkonu státního dozoru i poskytování případně potřebných poradenských
služeb.
4. Expertní činnost na podporu zkvalitnění poradenského systému a systému akreditace poradců
V rámci projektu byly definovány okruhy povinných znalostí akreditovaného privátního poradce. Povinné
znalosti byly zahrnuty do 982 otázek. K těmto otázkám byly, dle aktuální legislativy a poznatků, vypracovány
odpovědi, případně příklady řešení. Výstupy z projektu přispějí ke zkvalitnění výuky a testování poradců. Především bude možno lépe a kvalitněji prověřit znalosti poradce v průběhu procesu akreditace.
28 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–2. Zemědělská a potravinářská knihovna (dále ZPK)
II–2.1 Tematické úkoly financované z příspěvku na provoz
II–2.1.1 Zpracování fondů (temat.úkol č. 1.1.1)
a) Akvizice a mezinárodní výměna publikací
V r. 2007 bylo zakoupeno 1071 knih za 823 345,39 Kč. Z toho z projektu Centrum pro referenční databázi
složení potravin byly získány publikace za 26 080 Kč, z projektu Informační centrum bezpečnosti potravin za
81 595 Kč. Darem bylo získáno 2341 publikací. Z toho 538 ks knih bylo využito v mezinárodní výměně publikací (MVP), kde byly použity jako nabídka pro výměnu se zahraniční partnery. 93 ks nerelevantních a duplicitních knih bylo předáno do Knihovny AV ČR a 101 ks bylo použito na výměnu s českými knihovnami.
Celkem bylo do fondu včetně publikací z mezinárodní výměny a FAO získáno 3743 knih, CD, DVD, videokazet. V rámci dlouhodobé spolupráce s FAO obdržela ZPK při plnění funkce depozitní knihovny za Českou
republiku do fondu knihovny 316 publikací.
Akvizicí časopisů bylo v r. 2007 zakoupeno 260 titulů časopisů, darem získáno 102 titulů, mezinárodní
výměnou 248 titulů a z FAO 2 tituly. Celkem bylo získáno 612 titulů časopisů V rámci konsorciálního přístupu
k elektronickým časopisům zastřešovaného Státní technickou knihovnou (STK) a financovaného z projektu
MŠMT mají čtenáři ZPK k dispozici 152 elektronických časopisů, a to za částku 100 000 Kč. Cena těchto
časopisů však představuje cca 4,5 mil Kč. V rámci MVP bylo výměnou ze zahraničí získáno 747 publikací
a 248 titulů zahraničních časopisů.
ÚZPI a jeho ZPK je členskou knihovnou mezinárodní sítě zemědělských knihoven AGLINET. V rámci
této spolupráce bylo splněno 77 požadavků zahraničních knihoven, jimž bylo celkem zasláno 562 stran kopií
z českých odborných zemědělských publikací.
Získávání a zařazování všech publikací do fondu dozoruje akviziční komise ÚZPI.
b) Katalogizace – knihovní on-line katalog
Do katalogu knihovny bylo vloženo celkem 9452 bibliografických záznamů, z toho 2616 záznamů pro nové
publikace. Vv rámci rekatalogizace bylo zpracováno 6836 záznamů. Do Souborného katalogu České republiky
bylo předáno 28 242 záznamů.
V rámci údržby tezauru AGROTERM bylo k 31. 12. 2007 do tezauru vloženo 16 376 termínů, z toho
v r. 2007 331 termínů. Oddělení katalogizace tezaurus průběžně upravuje a doplňuje o vazby dle potřeby.
VISK 5 ( Program MK ČR –Veřejné informační služby knihoven – VISK 5 – Národní program retrospektivní
konverze katalogů knihoven)
V r. 2007 bylo v rámci projektu Retrospektivní konverze zemědělské a potravinářské literatury zpracováno
celkem 8500 záznamů. Z toho 4064 záznamů bylo do fondu knihovny pořízeno z prostředků poskytnutých
MK. Byla dokončena rekatalogizace literatury z převzaté „Zahradnické knihovny“, která byla veřejnosti téměř
nedostupná. „Zahradnická knihovna“ představuje přes 2000 knih a časopisů z druhé poloviny 18., 19. a první
poloviny 20. století a 1000 bibliografických záznamů.
VISK 9 ( souborný katalog ČR – provoz)
Pokračovala revize přístupových rejstříků bibliografických bází Fond knihovny a Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (ČZPB). Při opravách rejstříku ČZPB bylo zkontrolováno 11 344 autorů (rejstříkových hesel),
zkontrolováno 34 000 záznamů, z databáze Národní knihovny (NK) převzato 1750 personálních autorit. Ve fondu
knihovny bylo zkontrolováno 15 040 korporací (rejstříkových hesel) a z databáze NK převzato 337 záznamů korporativních autorit. Bylo vytvořeno 419 návrhů personálních autorit a 218 autoritních záznamů korporací a akcí.
c) Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (ČZPB)
Do ČZPB bylo zpracováno 7496 nových záznamů článků z vybraných českých zemědělských, potraviZpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
29
nářských, veterinárních a lesnických časopisů. Do kooperačního systému článkové bibliografie NK bylo na
základě vzájemné dohody předáno 3539 vybraných záznamů z ČZPB. Celkový počet záznamů ČZPB k 31. 12.
2007 v OPAC katalogu je 103 978 záznamů.
ZPK spolupracuje s FAO na mezinárodním zemědělském tezauru AGROVOC. Odborní pracovníci ÚZPI
překládají aktualizace tohoto tezauru do českého jazyka. Na konci roku 2007 obsahoval systém AGROVOC
celkem 39 465 hesel v českém jazyce, z toho bylo 28 616 deskriptorů a 10 849 nedeskriptorů.
d) AGRIS/FAO a FSTA
V r. 2007 byla nainstalována nová verze systému WEBAGRIS (verze 2.0). Pro mezinárodní informační
systém AGRIS/FAO bylo v rámci spolupráce zpracováno 600 záznamů článků s abstrakty v anglickém jazyce
z českých pramenů.
Pro bázi dat FSTA bylo zpracováno 383 anglicky anotovaných záznamů z českých a zahraničních pramenů.
Za tyto záznamy získal ÚZPI do svého rozpočtu 1200 Ł.
e) Počty záznamů zpracovaných pro bibliografické systémy
Název báze
ČZPB
z toho předáno ČNB
AGRIS
FSTA
Počet záznamů
7496
3539
600
383
f) Rešerše
Na základě objednávek vysokých škol, výzkumných ústavů a firem vypracováno celkem 135 rešerší, z nichž
bylo 31 retrospektivních a 104 průběžných. V rámci průběžných rešerší bylo sledováno 26 profilů, výsledky
byly odběratelům zasílány elektronicky se čtvrtletní periodicitou. Část rešerší byla vypracována pro vnitřní
potřeby ÚZPI a MZe – NAZV. Za rešerše bylo získáno celkem 25 000 Kč.
II–2.1.2 Knihovní a informační služby (temat. úkol č. 1.1.2)
a)Výpůjční služby
Výpůjční služby ZPK zahrnují:
• absenční a prezenční půjčování ze skladů prostřednictvím výpůjčního protokolu,
• meziknihovní výpůjční službu (MVS),
• prezenční půjčování z volného výběru studovny,
• cirkulační službu jednotlivých čísel časopisů odborným pracovníkům ÚZPI.
V databázi uživatelů bylo k 31.12.2007 zaregistrováno 5361 uživatelů, z toho se v r. 2007 zaregistrovalo
2205 uživatelů, z nichž 1456 uživatelů si registraci prodloužilo a 749 uživatelů bylo zaregistrováno nově.
Z registrovaných uživatelů za rok 2007 je 1766 studentů, což je 80% registrovaných uživatelů, 92 zaměstnanců
ÚZPI a MZe a 347 jsou ostatní uživatelé (veřejnost).
4%
1% 0% 5%
VŠ
0%
SŠ
11%
pracující
1%
zamČstnanci ÚZPI
zamČstnanci Mze
VIP
DĤchodci + MD
78%
MVS
Struktura uživatelů ZPK
30 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
V průběhu roku 2007 bylo realizováno 55 347 výpůjček knihovních jednotek, z toho 26 042 výpůjček
(absenčních i prezenčních) přes výpůjční protokol ze skladů, 10 800 výpůjček z volného výběru studovny
a 18 505 výpůjček v rámci cirkulační služby a služby CC (current contents)
V r. 2007 začala ZPK poskytovat meziknihovní služby prostřednictvím kooperačního systému Souborného katalogu ČR, který umožňuje elektronické objednávání výpůjček z fondů jiných českých knihoven pro
uživatele ZPK a elektronické přijímání objednávek na výpůjčky z fondu ZPK z jiných českých knihoven. Prostřednictvím MVS bylo vyřízeno 143 požadavků z jiných českých knihoven a pro uživatele ZPK bylo kladně
vyřízeno 39 požadavků formou výpůjček a kopií z jiných knihoven ČR.
Přehled požadavků na výpůjčky z fondu ZPK
Cirkulace
CC
MVS
Prezenční výpůjčky
Absenční výpůjčky
Celkem
15 711
2 794
143
17 516
19 183
55 347
28%
35%
z toho cirkulace
z toho CC
z toho MVS
z toho prezenþní výpĤjþky
5%
z toho absenþní výpĤjþky
0%
32%
Výpůjčky podle typu služby
b) Reprografické služby
Reprografické služby z dokumentů fondu ZPK jsou nabízeny v tištěné i elektronické formě.
U tištěných kopií knihovna uživatelům nabízí:
• možnost zhotovení kopií přímo ve studovně na počkání,
• IRS – zhotovení a zasílání kopií článků na základě jednotlivých požadavků,
• službu typu Current Contents – zhotovení a zasílání kopií obsahů jednotlivých čísel časopisů a následně
vybraných článků.
Ve studovně knihovny bylo zhotoveno 17 397 kopií. V rámci IRS bylo zhotoveno 4 736 kopií. Pro 27 objednavatelů tištěné formy služby Current Contents bylo zhotoveno a rozesláno 7817 kopií obsahů časopiseckých
článků a 24 447 kopií článků vybraných uživateli na základě těchto obsahů.
Služba dodávky dokumentů elektronickou cestou (DDS) je realizována prostřednictvím kooperačního systému VPK (Virtuální polytechnická knihovna). Výhodou systému je objednání a doručení kopií elektronickou
cestou aniž by uživatel musel fyzicky navštívit knihovnu. Kopie jsou dodány uživateli do 72 hod. od objednání. V r. 2007 poskytla ZPK prostřednictvím tohoto systému 27 938 kopií, a tím se stala 2. největším dodavatelem elektronických kopií v ČR.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
31
Reprografické a elektronické služby ZPK
Reprografická služba ve studovně
IRS – tištěné kopie
CC – tištěné kopie
Kopie dodané elektronickou cestou (VPK)
17 397
4 736
32 264
27 938
Celkem
82 335
21%
34%
6%
studovna
IRS
CC
VPK
39%
Kopie podle typu služby
c) Referenční služby a Infopult
Referenční služby jsou poskytovány ve studovně nebo prostřednictvím kooperačního systému „Ptejte
se knihovny“ a systému Infopult. Významným zdrojem informací pro tazatele z různých oborů zemědělství a potravinářství se stala referenční a informační služba zvaná Infopult. Většina referenčních dotazů byla
zodpovídána pracovníky knihovny přímo ve studovně, odborné otázky vyžadující obsáhlejší odpovědi byly
postoupeny interním a externím odborným poradcům. V r. 2007 bylo zodpovězeno 1 689 dotazů. Služby související s INFOPULTem zajišťuje rovněž studijní oddělení odboru informačních zdrojů (viz bod II–3.1.2.3).
Dotazy na Infopult v roce 2007
Obor
Web
E–mail
Telefon, fax,
písemně
Osobně
Celkem
Rostlinná výroba a ochrana rostlin
36
4
8
15
63
Živočišná výroba, welfare zvířat, veterinářství
17
0
0
12
29
Lesnictví, rybářství
1
0
0
6
7
Zemědělská technika a stavby
6
0
1
7
14
17
0
1
6
24
2
1
0
1
4
107
29
2
8
146
38
5
3
11
57
4
2
1
14
21
Ostatní
11
0
0
0
11
Referenční dotaz
13
26
173
1 101
1 313
252
67
188
1 181*
1 689
Zemědělství všeobecně
Evropská unie
Potravinářství a bezpečnost potravin
Zemědělská ekonomika a politika, legislativa
Životní prostředí
Celkem
32 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Předplacené elektronické informační zdroje
Všechny elektronické informační zdroje jsou přístupné ve studovně a na odborných pracovištích ÚZPI. Pro
snadnější orientaci v nabízených zdrojích byla pro studovnu vytvořena nová webová stránka, která je pojata
jako rozcestník k elektronickým informačním zdrojům. Ve studovně mohou uživatelé samostatně nebo za
pomoci pracovníků Infopultu využívat databáze k provádění rešerší nebo prohlížet on-line časopisy a knihy, ze
kterých lze získat články v plném textu. Výsledky své práce si mohou ukládat na diskety, pořizovat si tiskové
výstupy, z některých databází si mohou zasílat výsledky hledání na své e–mailové adresy.
Knihovna zpřístupňuje uživatelům dále uvedené licencované elektronické informační zdroje:
Bibliografické oborové databáze
CAB Abstracts, CAB Abtracta Plus,
FSTA, AGRIS, Alimenta.
ProQuest Agricola Plus Text
Využívání databází v roce 2007
Plnotextové databáze
Science Direct – UTL 4
(4 časopisy vydavatelství Elsevier)
EBSCO (Academic Search Premier,
Business Source Premier, Master File
Premier), ProQuest Agriculture Journals
Plnotextové db
Počet přístupů
Počet vyhledávání
Zobrazeno abstraktů článků
Zobrazeno plných textů článků
Celkem
334
1801
1237
2147
d) Elektronická knihovna časopisů (EZB)
Elektronické verze individuálně předplacených tištěných časopisů a časopisů získaných v konsorciálních
licencích byly v r. 2007 zkatalogizovány do kooperačního systému EZB (Elektronická knihovna časopisů).
Uživatelé tak získali snadný přístup k předplaceným elektronickým časopisům z jednotného vyhledávacího
rozhraní.
E-books
Kolekce obsahuje 20 knih z vydavatelství Wiley.
II–2.1.3 Organizace a revize knihovních fondů (temat. úkol č. 1.1.3)
a) Kompletace časopisů
Od roku 2007 je prováděna kompletace časopisů v knihovnickém systému ALEPH.
Jednotlivá čísla časopisů příslušného roku jsou sloučena do samostatného knihovního záznamu, který je
možno vyhledat přes OPAC. V r. 2007 bylo zpracováno 577 titulů časopisů, 1259 nových kompletů a zpětně
zkontrolováno 151 knihovních jednotek.
b) Přesun fondů
V r. 2007 bylo ze skladu v Praze do depozitního skladu v Kojeticích převezeno cca 200 bm publikací
(300 přepravek). Vyvezeny byly starší ročníky časopisů (do roku 2002) a Zahradnická knihovna (pod sign. ZA,
ZB, ZC, ZD, ZE) a další fondy ZPK.
Pracovnice skladu v Praze, jež přejímají publikace do skladu na konci tzv. linky zpracování, dále pokračovaly v jednotkování knih a časopisů, tj. v přidělování signatur a přírůstkových čísel. Pracovnice obou skladů
zpětně dodávají do systému ALEPH knihovní jednotky časopiseckého fondu a označují je čárovým kódem.
Tímto postupem se pro širokou veřejnost zpřístupňuje starší fond (od roku 1999 a starší).
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
33
c) Revize knihovního fondu ZPK
Revize je zaměřena na prověřování multiplicitních, nerelevantních a zastaralých dokumentů. Jedná se
o fond, jehož evidence je vedena pouze v lístkových katalozích. Záznam v knihovnickém systému ALEPH je
jen u nízkého procenta revidovaných dokumentů. Díky revizi, při níž je vyřazovaný dokument zaevidován do
systému ALEPH, se uživatelům zpřístupnily multiplicitní dokumenty alespoň minimálním záznamem. Při systematické revizi z hlediska multiplicity a nerelevance bylo prověřeno 6000 bm publikací, dále byly vyřazeny
zastaralé a opotřebené dokumenty. Publikace na rozvolněných místech byly soustředěny a tím došlo k získání
místa pro nové dokumenty.Vyřazeno bylo 10 616 dokumentů z důvodu multiplicity, 3 998 dokumentů z důvodu nerelevance, 541 dokumentů bylo svým obsahem zastaralých, 16 dokumentů bylo ztraceno čtenáři.
Vyřazené dokumenty byly nabízeny podle Knihovního zákona ostatním knihovnám na základě předávacího
protokolu. Ostatní knihy byly nabídnuty zaměstnancům ÚZPI a poté široké veřejnosti. Zbylé knihy v pevné
vazbě využily Barrandovské ateliery jako rekvizity.
Ve skladech se pravidelně provádí očista fondu a v roce 2007 ve skladu Praha se uvedené práce provedly
v rozsahu 2000 bm, ve skladu Kojetice v rozsahu 4000 bm publikací.
V knihovně se nachází vzácné historické dokumenty, které si vyžadují zvláštní přístup z hlediska skladování i případných oprav. V r. 2006 byl vytvořen seznam části historického fondu, který obsahuje základní
bibliografické údaje včetně informace o stupni poškození.
V rámci projektu MK ČR Knihovna 21. století byly v r. 2007 zahájeny práce na postupném restaurování
historických publikací. Pro restaurování byly vybrány 4 tituly, 3 ze 16. století, jeden ze století 17. ZPK žádala
MK ČR o dotaci ve výši 170 000 Kč s tím, že celkové náklady rozpočtu projektu budou 360 940 Kč (podíl
dotace 47 %). Po snížení dotace od MK ČR na částku 100 000 Kč, vypracovala ZPK nový rozpočet projektu v celkové částce 217 000 Kč (podíl dotace 46 %). Celkové skutečné náklady vynaložené na projekt jsou
232 091,90 Kč (podíl dotace 43,1 %).
Po zrestaurování byly tisky opatřeny ochrannými obaly. Další dokumenty ze seznamu historických fondů
byly podrobeny očistě v Národní knihovně (mechanická očista) a rovněž ochráněny obaly z nekyselé lepenky,
která zabraňuje pokračování některých degradačních procesů. Tímto způsobem bylo ochráněno 237 titulů
historických tisků.
Tematický úkol: Webové informační služby (temat. úkol.č.1.1.4) zajišťoval odbor informačních zdrojů – viz
bod II–3.1.2)
Tematický úkol: Vědecké časopisy (temat. úkol č. 1.1.5). Tento úkol zajišťuje oddělení vědeckých časopisů,
které je součástí ZPK, ale výsledky činnosti z tohoto úseku jsou zařazeny do bodu II–10.1.1
této zprávy.
II–2.1.4 Komplexní knihovní systém (temat. úkol č. 1.1.6)
Probíhaly pravidelné aktualizace verzí a opravných balíčků ALEPH 500, kontrola přístupu na server, řešení
provozních problémů se systémem, implementace nových funkcí na parametry ZPK, údržba uživatelského
online katalogu (OPAC), pravidelné aktualizace, budování rejstříků pro vyhledávání atd. Započaly práce na
konfiguraci statistického modulu (Aleph Reporting Center). Ve věci přípravy na vybudování souborného katalogu byly do NK ČR dodávány testovací vzorky dat a na základě jejich vyhodnocení je postupně optimalizována procedura zajišťující export za účelem dosažení maximální kompatibility exportovaných bibliografických
záznamů s požadavky souborného katalogu ČR Caslin.
V r. 2007 bylo dle vyjádření fy Fractal, zajišťující hosting webových prezentací ÚZPI, na webových stránkách ZPK zaregistrováno 153 092 přístupů.
II–2.1.5 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum (temat.úkol č. 1.1.7)
V r. 2007 pokračoval projekt 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum. V současnosti je v rámci grantu zajištěn a kontrolován on-line přístup ke zdrojům CAB Abstracts a FSTA. V konsorciu jsou kromě Ústavu zemědělských a potravinářských informací, který je nositelem projektu, zapojeny
34 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká
zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav potravinářský, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný
ústav veterinárního lékařství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Státní zdravotní ústav. Dostupnost bází je
zajišťována na základě IP adres daných institucí.
Z uspořených finančních prostředků vzniklých díky výhodnému měnovému kurzu bylo obnoveno roční
předplatné databáze PQ Agricola with Full Text a byla rozšířena databáze CAB Abstracts o databázi plných
textů pod názvem CAB Abstracts Plus Collection. Přístup do této kolekce je zajištěn na pracovišti ZPK ÚZPI
a ostatním členům konsorcia je zpřístupňována prostřednictvím návazných rešeršních a reprografických služeb.
Tento způsob využití uspořených finančních prostředků byl odsouhlasen Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, poskytovatelem účelové dotace na projekt. Informace o databázích a odbornou pomoc při jejich
využívání poskytují pracovníci Infopultu. Využití databází je pravidelně sledováno pomocí statistik, které jsou
generované prostřednictvím webových stránek distributora databází, firmy OVID. 12. 12. 2007 se uskutečnilo
setkání členů konsorcia 1N04151 v ÚZPI. Prezentace ze setkání je dostupná na webových stránkách.
Celkové statistické údaje k využití bází
Báze
CAB Abstracts
FSTA
Počet přihlášení k bázi
Počet hledání
Zobrazených
abstraktů
Zobrazených
záznamů
4 002
2 638
22 997
13 333
203 186
28 039
278 078
29 545
Celkový čas
připojení dd:
hh:mm:ss
80:23:49:32
47:16:35:13
Počet zamítnutých
přihlášení
(překročené licence)
1
29
Celkový čas
připojení dd:
hh:mm:ss
02:16:18:13
06:00:09:10
Počet zamítnutých
přihlášení
(překročené licence)
0
1
Statistické údaje využití bází Ústavem zemědělských a potravinářských informací
Báze
CAB Abstracts
FSTA
Počet přihlášení k bázi
Počet hledání
Zobrazených
abstraktů
Zobrazených
záznamů
201
345
1 017
2 725
3 652
13 845
11 243
14 518
MŠMT jako poskytovatel účelové dotace na projekt vyjádřilo souhlas s využitím části částky, naplánované
jako náklad řešitele projektu na propagaci databází v r. 2007, na uhrazení nákupu produktu OVID LinkSolver,
který umožňuje vzájemné propojení informačních zdrojů a služeb podporující standard OpenURL např. prolinkování na plné texty a další.
II–2.2 Tematické úkoly financované z funkčních úkolů převedených do příspěvku na provoz k 1. 1. 2007
II–2.2.1 Integrace knihovnických systémů v resortu MZe a revize vydávání vědeckých časopisů (temat.
úkol č. 2.2.2)
a) Návrh Koncepce kooperativního systému knihoven resortu MZE (dále jen KSK MZe)
K 31. 12. 2007 byl zpracován návrh KSK MZe. Přípravná etapa zahrnovala vytvoření týmu ÚZPI/ZPK
pro Koncepci KSK, zpracování vstupních materiálů a osobní návštěvy ředitele ÚZPI v dotčených institucích s
cílem informovat jejich vedoucí pracovníky o připravované koncepci.
Tým ZPK vypracoval dotazník pro potřebu zjišťování dat v resortních informačních střediscích (RIS),
který byl připomínkován odborníky z NK ČR a Knihovny AV ČR. S připravovanou KSK MZe spolu s dotazníky byli seznámeni knihovníci uvedených institucí na dvou informačních schůzkách (Praha 17. 4., Brno 18.
4.). Dotazník byl rozdělen na 3 části, tj. na dotazník statistik (14 tab.), dotazník 113 otázek k 6 tematickým
okruhům dle definovaných cílů Koncepce ČR (formování knihovního systému, rovný přístup k informacím,
tvorba a zpracování knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví, rozvoj lidských zdrojů) a na
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
35
dotazník o časopisech (seznam časopisů odebíraných jednotlivými RIS). Sběr dat probíhal v době od 2. 5. do
30. 8. 2007osobně v jednotlivých RIS a byl rozdělen na dvě fáze:
1. Byly navštíveny RIS institucí přímo podřízených MZe:
2. V druhé fázi byly navštíveny RIS soukromých institucí (11) a univerzit a VŠ (7) z oboru zemědělství
a potravinářství. Průzkum v mimoresortních institucích byl prováděn za účelem porovnání údajů s údaji
resortních institucí. Návrh koncepce je zaměřen pouze na instituce resortu MZe.
Vyhodnocování údajů bylo zahájeno 1. 7. 2007. Dílčí závěry plynoucí z jednotlivých otázek byly dány do
souvislostí. Vzniklo 9 tematických skupin, pro které byly vypracovány souhrnné závěry, které se staly podkladem pro návrhy opatření v jednotlivých oblastech. Takto zpracovaný dokument včetně návrhu opatření posoudili konzultanti a oponenti a jejich připomínky a náměty byly zpracovány do souborného dokumentu.
b) Redakční systém vědeckých časopisů
Tvorbu elektronického redakčního systému, který by měl postupně zjednodušit evidenci příspěvků v redakcích, usnadnit spolupráci s editory a vytvořit srovnatelné podmínky pro práci vydavatele v podobných provozovaných systémech včetně zlepšení prezentace a informovanosti o vědeckých časopisech ČAZV, provádí firma
Fractal, která spolupracuje s ÚZPI i při realizaci redakčního systému Agronavigátor. Po zavedení elektronického redakčního systému od roku 2008 bude umožněno autorům prostřednictvím těchto stránek zasílat příspěvky
k publikování. Konečným výstupem systému je prezentace časopisů na nových webových stránkách, které
jsou editovány v anglickém jazyce. Na těchto stránkách jsou volně přístupné plné texty všech publikovaných
článků a veškeré informace určené autorům a čtenářům vědeckých časopisů. Práce jsou v současnosti zveřejňovány ve formátu pdf (s povoleným tiskem), v budoucnosti budou rovněž formátovány do XML.
V přípravné etapě (březen–červen) bylo s firmou Fractal, s.r.o., vytvořeno schéma redakčního systému
podle požadavků redakcí. V tomto období byly vytvořeny webové stránky jednotlivých časopisů, které jsou
propojeny s dosavadními stránkami ČAZV, editovanými v češtině.
V následné etapě (červenec–říjen) byl systém doplňován o dokumenty, které jsou automaticky odesílány
autorům, editorům a lektorům. Do zkušební verze jednotlivé redaktorky vyplňovaly adresář lektorů. V říjnu
2007 byl systém prezentován vedoucím pracovníkům ÚZPI a redaktorkám. Od ledna 2008 je systém přístupný pro autory – je umožněno automatické zasílání nových příspěvků do jednotlivých redakcí vědeckých
časopisů.
c) Centrum pro národní databázi složení potravin
ÚZPI byl pověřen zpracováním koncepce projektu tvorby, udržování a provozování „národní databáze složení
potravin“a návrhem jeho institucionálního zabezpečení. Výstupem byl materiál „20 kroků k databázi potravin“,
který byl počátkem května 2007 předložen MZe. Materiál definuje základní postupy a aktivity nezbytné pro
iniciační fázi projektu (zainteresované subjekty, zdroj dat, technologie a SW, zpřístupnění dat, mezinárodní spolupráce, propagace). Koncem května byl schválen institucionální rámec projektu. Řešením projektu na základě
koncepce byly pověřeny dvě instituce: ÚZPI a Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Centrum pro národní databázi složení potravin bylo potvrzeno Koordinační skupinou bezpečnosti potravin
MZe dne 8. 10. 2007. VÚPP v rámci Centra se bude soustřeďovat na experimentální a analytické zajištění
projektu, ÚZPI zajistí organizaci činností spojených s informačními a prezentačními službami. Dozor a gesci
nad realizací projektu bude vykonávat Mze – Úřad pro potraviny.
V období duben – prosinec 2007 se Centrum podílelo na realizaci řady přípravných kroků, které jsou základem pro úspěšnou realizaci projektu:
• Zpracování koncepce projektu
• Založení Centra (10. 5. 2007)
• Zpracování strukturovaného rozpisu aktivit
• Předběžná registrace domény www.nutridata.cz
• Navázání spolupráce s VÚP Bratislava
• Navázání spolupráce s EUROFIR (European Food Information Resource Network)
36 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–3. Odbor informačních zdrojů (dále IZ)
II–3.1. Tematické úkoly financované z příspěvku na provoz
II–3.1.1 Propagace rozvoje venkova a portál www.infovenkov.cz (temat. úkol zařazen dodatečně)
Nový portál byl spuštěn po konzultaci s MZe ČR v srpnu 2007. Hlavní pozornost byla věnována poskytování komplexních informací určených pro rozvoj venkovských oblastí, krajů, obcí, mikroregionů a místních
akčních skupin (MAS). Při zajišťování tohoto úkolu spolupracují řešitelé s Národní sítí rozvoje venkova,
Spolkem pro obnovu venkova, Krajskými informačními středisky, s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
a dalšími partnery,kteří se zabývají rozvojem venkova.
Hlavním těžištěm informací jsou vyhlášené výzvy o dotacích, programech, programových dokumentech,
grantech a školeních k nim. Podstatná část portálu je věnována informacím o ose IV Leader, jejích aktivitách
a souvisejících akcích. Jsou publikovány inspirativní projekty z ČR i zemí EU. Kromě informací z ČR se řešitelé zaměřili na dění v zemích EU. Jsou prezentovány úspěšně realizované projekty MAS, projektové dokumenty a podrobný popis činnosti MAS ze zemí EU, včetně poskytnutí kontaktů na jejich manažery. Dále portál
infovenkov nabízí možnost publikovat články v anglickém jazyce, včetně kontaktů, a tím je umožněna mezinárodní spolupráce českým subjektům. Byl zajištěn překlad článků o rozvoji venkova ze zahraničních portálů do
češtiny. Jsou rovněž publikovány také články v angličtině v anglické mutaci portálu www.infovenkov.cz.
Nový portál byl propagován na všech akcích, kterých se řešitelský tým zúčastnil. Mezi nejdůležitějšími
akcemi v roce 2007 byly výstava Země živitelka a III. Národní konference o venkovu v Boskovicích. Články
na portálu od srpna 2007 do konce ledna 2008 shlédlo 1 672 753 čtenářů, počet příspěvků vlastních byl 1 210
a převzatých 473, tj. celkem 1683 článků a odkazů. .
II–3.1.2 Webové informační služby (temat. úkol č. 1.1.4)
Vytváření a udržování databáze Agronavigátor
Agronavigátor poskytuje informace ze zemědělství a potravinářství pro nejrůznější úrovně uživatelů (státní
správa, výzkumná sféra, výrobci, odborné školství, spotřebitelé) a přispívá do souvisejících klonů (Bezpečnost
potravin, HRDP, Agroenvi…) na základě systematického sledování tištěných i elektronických zdrojů odborných materiálů – především zahraničních. Získané informace ze zahraničních a domácích pramenů a internetu
byly zařazovány do rubrik Zemědělství, Potravinářství, Informační zdroje, Věda a vzdělávání a EU. Využívány
byly cizí databáze, webové stránky ministerstev a státních orgánů. Mnoho informací bylo získáváno cíleně
pro zpracovávání informačních přehledů a studií na základě plánu rozvoje, na zakázku nebo podle vlastního
výběru (zemědělství ve světě, Systém zajišťování bezpečnosti potravin, Seznam potravinářských norem ISO
a další), dále pro zodpovídání dotazů v infopultu a pro spolupráci a na úkolech jiných útvarů ÚZPI (např.
pro útvar „bezpečnost potravin“ – vytváření terminologického slovníku bezpečnosti potravin, překlady zpráv
z evropského systému rychlého varování RASFF, zpracování přehledů o potravinové legislativě EU a ČR), pro
další klony agronavigátoru (Ekologické zemědělství, Infovenkov a Agroporadenství).
V roce 2007 bylo zpracováno 3043 článků celkového rozsahu 3533 stran. Všechny tyto informační materiály byly zapracovány do databáze agronavigátor a zpřístupněny veřejnosti. Tyto články shlédlo 9 348 000 čtenářů. Kromě výše uvedených prací provádělo pro popularizaci ÚZPI studijní oddělení výběr, úpravy a redakční
přípravu článků do novin a časopisů. Celkem bylo odborným redakcím poskytnuto a uveřejněno 260 odborných článků. Kromě výše uvedených prací byly zpracovány a v rámci publikační činnosti uveřejněny články
do odborného zemědělského tisku a provedeny přednášky převážně o potravinách a zdravé výživě. Seznam
odborných článků a přednášek je uveden dále v bodech II–9.1 a II–9.2, písmeno b) a d).
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
37
Počty článků a shlédnutí na webu Agronavigátor v r. 2007
Kanál
Zemědělství
Potravinářství
Věda a vzdělávání
Informační zdroje
EU
FAO
Celkem
Počet článků
1983
1554
131
492
286
5
4 451 (včetně přejatých)
Počet shlédnutí
3939555
3789630
278897
725701
575390
38827
9 348 000
Pozn.: Ve srovnání s rokem 2006 došlo k dalšímu nárůstu počtu čtenářů, kteří využívali Agronavigátor. Tento počet se zvýšil ze
7 553 056 na v tabulce uvedených 9 348 000 čtenářů. To představuje nárůst o 1 794 944 čtenářů proti předešlému roku.
Studijní informace
Jednou z činností studijního oddělení je vypracovávání studijních informací a informačních přehledů ze
zahraničí v elektronické a výběrově i v tištěné formě. V roce 2007 byly zpracovány a v současně době se vkládají na webové stránky studie, uvedené v bodu II–10.5.
Infopult (viz rovněž bod II–2.1.2 písm. c)
Infopult je významným zdrojem informací pro tazatele z různých oborů lidské činnosti. Na provozu této
formy poskytování informací se podílejí jak pracovníci ZPK tak studijního oddělení. Odpovědi jsou zpracovávány do tří dnů. Systém slouží i pro poradce. Všechny písemné odpovědi se uchovávají v databázi na webových
stránkách ústavu. V roce 2007 bylo ve studijním oddělení písemně zodpovězeno celkem 296 odborných dotazů
a velký počet telefonických dotazů. Příklady dotazů na infopult ÚZPI uvádí kapitola II–9.2, písmeno d).
II–3. 1. 3 Vydavatelské služby (temat. úkol č. 1.3.3)
Oddělením vydavatelství a odbytu bylo v roce 2007 redakčně zpracováno a sazbou pro tisk připraveno:
10 čísel periodika Zemědělská – Pôdohospodárká škola, 22 neperiodických publikací formátu A4 a A5 s rozsahem 20 až 200 stran včetně obálek a 9 elektronických publikací formátu A5 s průměrným rozsahem 40 stran
(více v bodě II–10.2).
Dále byly provedeny grafické úpravy 5 webových stránek (KIS Ústí nad Labem, KIS Pardubice, Česká
informační společnost, Okresní agrární komora Most, INFOvenkov), pět reklamních bannerů, grafická úprava
CD Rozvoj venkova, šest letáků v jazykových mutacích, osm plakátů – starých tisků , sedm dalších tiskovin
pro jednotlivé odbory ÚZPI.
II–3. 2 Tematické úkoly financované z funkčních úkolů převedených do příspěvku na provoz k 1. 1. 2007
II–3.2.1 Vedení a doplňování terminologického slovníku a slovníku zkratek (temat. úkol č. 2.2.3)
Terminologický slovník je budován jako otevřený systém pro zemědělskou a potravinářskou terminologii.
Jeho podoba je elektronická, umožňuje nepřetržitou aktualizaci a průběžné doplňování termínů. Je vystaven
na adrese agronavigator.cz/slovnik. Je realizován ve spolupráci s pracovní skupinou ČAZV, která jmenovala
garanty jednotlivých oborů. Slovník je rozdělen do 10 tematických okruhů (oborů): Rostlinná výroba, Živočišná výroba, Veterinární medicína, Rostlinolékařství, Vodní hospodářství, Lesní hospodářství a myslivost,
Pedologie, Ekonomie, Potraviny a výživa, Zemědělská technika, která je rozdělena na část se zaměřením na
živočišnou a rostlinnou výrobu. V roce 2007 odevzdali garanti zmíněných oborů celkem 3 527 hesel. Obory
Rostlinolékařství, Pedologie, Lesnictví a myslivost v roce 2007 uzavřely základní předpokládaný počet hesel.
Obor Rostlinolékařství rozhodnutím Vydavatelské rady ČAZV pokračuje v tvorbě Názvosloví chorob, poruch,
poškození, živočišných škůdců a plevelů (termíny mají kromě českého a vědeckého názvu přiřazen i anglický
název).
38 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Slovník v současné době obsahuje 29 537 výkladových hesel s anglickými ekvivalenty. Přiřazením dalších
cizojazyčných ekvivalentů a cizojazyčných výkladů k heslům u některých oborů obsahuje slovník celkem
73 442 termínů.
Nový modul redakčního systému Agronavigátor umožňuje vysvětlit odborný výraz přímým přístupem do
terminologického slovníku pomocí hypertextového odkazu. Propojení redakčního systému s terminologickým
slovníkem přináší vyšší komfort pro návštěvníky více než 30 klonů www stránek a přispěje i k propagaci
a zvýšení poznání o této unikátní aplikaci.
II–3.3. Projekty hrazené z Funkčních úkolů a jiných programů
II–3.3. 1 Informační centrum bezpečnosti potravin (IC BP) (temat. úkol č. 3.2)
Základním cílem IC BP je zajištění efektivní komunikace o riziku a zajištění informovanosti široké odborné
i laické veřejnosti. Úkolem IC BP pro rok 2007 bylo zkvalitnění stávajících služeb a realizace dalších informačních kanálů. Realizace proběhla v souladu se zadáním MZe č.j. 5918/2007–17410 ze dne 13. 4. 2007.
Plnění jednotlivých aktivit projektu funkčního úkolu:
1. Knihovní služby
Do fondů ZPK bylo získáno z prostředků tematického úkolu 19 zahraničních a tuzemských publikací. Při
zodpovídání dotazů Infopultu bylo tazatelům zodpovězeno 1672 dotazů, z toho 146 dotazů v oblasti potravinářství a bezpečnost potravin.
2. Odborné databáze a elektronické časopisy
Dle zadání projektu IC BP 2007 byl zajištěn přístup k následujícím placeným službám, hrazeným z finančních prostředků projektu.
Issue Tracker Food Safety – elektronický časopis
EU Food Law – databáze monitorující evropskou legislativu v oblasti potravinářského průmyslu
3. Internetové aplikace
Internetové stránky „Bezpečnost potravin“
Internetové stránky „Bezpečnost potravin“ poskytují základní informace k problematice bezpečnost potravin. Aktivity spojené s internetovými stránkami v r. 2007 byly zajišťovány ve spolupráci s ostatními odděleními ÚZPi, zejména studijním oddělením a zahrnovaly:
• redakční činnost české verze internetových stránek;
• databázové zpracování notifikací z RASFF;
• redakční činnost modulu „Legislativa“ – byla zajišťována průběžná aktualizace kanálu www stránek
(česká legislativa, legislativa EU), s měsíční periodicitou byly prezentovány informace „Nové
potravinářské předpisy ES“;
• redakční činnost informačního kanálu pro spotřebitele;
• změnu prezentační části internetových stránek, grafické a softwarové úpravy portálu;
• studijní činnost pro www.bezpecnostpotravin.cz;
• redakční činnost anglické verze internetových stránek; bylo připraveno ca 150 nových článků
• průběžně byla prováděna aktualizace www stránek;
• úpravy redakčního systému – programátorské práce;
• poplatky za registraci domény.
Statistika sledovanosti stránek www.bezpecnostpotravin.cz za období 2003 – 2007
Původní příspěvky
Přejaté příspěvky
Celkem
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Počet příspěvků
Počet shlédnutí
Počet článků
2 496
3 964
6460
7 878 810
14 715 500
22 594 310
2 444
3 962
5 406
39
V průběhu r. 2007 byl splněn plánovaný počet 80 hesel pro A–Z slovník, a aktualizace stávajících hesel.
V tomto termínu proběhla kompletní aktualizace všech hesel. Aktualizovaný A – Z slovník je uživatelům
již plně k dispozici.
Internetová stránka pro mládež
V září 2007 byl zprovozněn internetový portál s názvem www.viscojis.cz. Tento portál je určen pro mládež
ve věku 13 – 18 let a jeho cílem je informovat vybranou cílovou skupinu nejen o výživových doporučeních
pro dospívající mládež, ale i o systému ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnosti potravin a ostatní potravinářské a zemědělské problematice.
4. Příprava a realizace neperiodických a periodických publikací a informačních materiálů k tématu bezpečnosti potravin (BP) včetně jejich distribuce spotřebitelské veřejnosti
Z prostředků projektu byla realizována příprava, výroba a distribuce řady neperiodických a informačních
tiskových materiálů, jejichž přehled a náklad je uveden v tabulce
Počty vydaných neperiodických publikací a informačních materiálů
Název publikace/letáku
Leták – IC BP (nová verze)
Leták – Ovoce a zelenina
Leták – Aktuální informace
Značení potravin – publikace
Leták – 5 klíčů k bezpečnému stravování
Leták – Systém BP, 2. str. 5 klíčů, dotisk v ÚZPI
Leták – Aktuální informace, dotisk dle manuálu Mze
Sborník k seminářům „Prevence onemocnění z potravin“
Jdeme na nákup – publikace
Listérie – publikace
Sborník k semináři VŠCHT
Sborník k semináři ČZU
Nákazy zvířat – publikace
Kdo se bojí listérií – publikace, dotisk
Nutriční hodnoty – ve spolupráci s PK
Je ptačí chřipka nepřítel č. 1? – publikace
Plán 2007 (ks)
Splněno 2007 (ks)
50 000
40 000
20 000
2 000
10 000
4 000
12 000
1000
2 000
2 000
1000
1000
0
0
0
0
50 000
15 000
9 000
3 500
0
10 000
12 000
2 000
0
2 000
0
0
2 500
500
11 000
1000
Celkem bylo v r. 2007 vytištěno 145 000 ks propagačních materiálů a publikací. Připravené propagační
materiály byly distribuovány v knihovně ÚZPI, na odborných akcích a seminářích, na výukových programech pro děti, na odborných výstavách a na akcích SZIF realizovaných v rámci propagace značky KLASA.
5. Dny bezpečnosti potravin
Během druhého ročníku informační akce „Dny bezpečnosti potravin“, kterou pořádalo IC BP společně
s Úřadem pro potraviny MZe ve dnech 21. – 27. května 2007 byla spotřebitelská veřejnost oslovena prostřednictvím rozhlasu a televize a proběhla řada odborných seminářů. Úspěšné byly také doprovodné programy pro děti předškolního i školního věku.
6. Realizace odborných přednášek a výukových programů na téma bezpečnost potravin
Na základě jednání s vedoucími Mateřských center byl uskutečněn další cyklus seminářů pro tato centra.
Od září 2007 byly semináře organizovány i pro střední školy potravinářské a zemědělské. Témata byla
věnováana systému značení potravin, výživovým doporučením, prevenci onemocnění z potravin, problematice GMO a rovněž i systému bezpečnosti potravin, funkci dozorových orgánů a RASFF. Počet akcí
/účastníků: 23/972
40 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Byl připraven a realizován cyklus výukových pořadů pro předškolní děti (věk 4–6 let) s tématikou obsaženou
v tzv. 5 klíčích WHO k bezpečnému stravování Počet akcí/účastníků:53/2 754. Dále proběhla realizace cyklu výukových pořadů pro školní děti (věk 6–10 let) s tématikou obsaženou v tzv. „5 klíčích k bezpečnému
stravování“. Počet akcí/účastníků: 42/894
Komentář realizátora
Hodnocení programů realizovaného Sdružením Tereza a hudební skupinou Vanda a Standa bylo vždy velmi
pozitivní. IC BP nebylo v r. 2007 schopno pokrýt veškeré požadavky Zdravých měst a školních zařízení.
7. Komunikace se spotřebiteli
Komunikace s nevládními organizacemi
V rámci realizace projektu byly prohlubovány aktivní pracovní kontakty s vybranými nevládními organizacemi (Spotřebitel.cz, SOS, Česká potravinářská společnost, Potravinářská komora atd.), a to formou
výměny informací o pořádaných akcích, vzájemnou výměnou aktuálních dat a využíváním služeb Infopultu
ÚZPI. Současně vznikla spolupráce se SZÚ, kde byla IC BP dána možnost vyjádřit se v rámci působení
v Ediční radě SZÚ k edičnímu plánu na r. 2007.
II–3. 3. 2 Podpora propagace školního mléka (temat. úkol č. 3.3)
Cílem funkčního úkolu je poskytnout rodičům dětí dostatek informací o programu školního mléka, o možném zlepšení stravovacích návyků jejich dětí, o problematice distribuce školního mléka, podpořit vhodné stravovací návyky u dětí školního a předškolního věku konzumací mléčných produktů a aktivizovat žáky a rodiče
v programu školní mléko.
1. Knihovní služby –infopult a internetové aplikace
Knihovní referenční služba Infopult zajišťovala přímý styk se spotřebiteli a poskytovala základní informace
k problematice školního mléka. Do stávající aplikace A–Z slovníku, umístěné na internetové stránce IC BP
bylo doplněno heslo„školní mléko“.
2. Příprava a realizace informačních materiálů k tématu Mléčné produkty a školní mléko
Z prostředků projektu byla realizována příprava a výroba letáku školní mléko a dotisk již rozdaného pexesa
s tématem venkov – zemědělství – školní mléko.
Název publikace / letáku
Leták–skládačka Školní mléko – nová verze 2007
Pexeso Školní mléko – dotisk
Náklad (ks)
30 000
20 000
3. Komunikace s cílovou skupinou
V r. 2006 byl vytvořen a odsouhlasen hudebně zábavný výukový program pro děti předškolního a školního
věku. Výukový hudební program byl schválen zástupci MZe, SZIF, ÚZPI a Lakteou. Cílem programu je
podpora konzumace mléka a mléčných produktů, včetně konzumace školního mléka a ostatních dotovaných produktů. V listopadu a v prosinci 2007 bylo realizováno skupinou Vanda a Standa celkem 17 představení pro děti ve věku 5–7 let, kterých se zúčastnilo celkem 804 dětí.
II–3. 3. 3 Informační podpora aproximace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice – NS)
Cílem funkčního úkolu bylo zajistit informovanost zemědělské veřejnosti o aktuálním stavu implementace
nitrátové směrnice v ČR a ve státech EU a dalších souvisejících tématech.
1. Realizace, evidence a propagace přednášek na téma Ochrana vod v zemědělském podniku
Celkem bylo realizováno 22 seminářů a jeden workshop, kterých se zúčastnilo 1488 zemědělců. Tyto akce
byly organizovány v jednotlivých regionech celé republiky ve spolupráci s metodiky ÚZPI, KIS, AK a ZA.
Dále byly realizovány přednášky na 17 seminářích (pouze v nových zranitelných oblastech pro NS) kterých
se zúčastnilo 1 187 účastníků.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
41
2. Realizace školení pro metodiky ÚZPI
V roce 2007 bylo realizováno jedno školení (workshop) pro metodiky ÚZPI.
27. – 28. 2. 2007
Témata: Zákon č. 156/ 1998 Sb. o hnojivech, Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., Evidence hnojení, zranitelné
oblasti Místo konání: Benešov u Prahy – Vzdělávací zařízení ÚZPI
Zúčastnilo se 20 účastníků.
3. Propagační a studijní materiály vztahující se k problematice nitrátové směrnice
Z prostředků projektu byla realizována příprava, výroba a distribuce následujících neperiodických a informačních tiskových materiálů:
Název publikace/letáku
Evidence hnojení – část A
Evidence hnojení – část B
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. – novela 2007
Mapa zranitelných oblastí
Ochrana vod – novela 2007
Zákon o hnojení – novela
Aktuální informace k NS
Rámcová metodika hnojení
Hnojení ve zranitelných oblastech
Realizace 2007 (ks)
12 000
12 000
10 000
4 000
0
0
15 000
1000
1000
Plán 2007 (ks)
3 000
3 000
6 000
0
2 000
3 000
0
0
0
Celkem bylo vydáno 55 000 ks propagačních materiálů a publikací. Připravené propagační materiály byly
distribuovány v knihovně ÚZPI, na odborných akcích, seminářích a výstavách a dále na pracoviště KIS
a zemědělských agentur.
4. Údržba a aktualizace internetových stránek www.agronavigator.cz/nitrat a nitrat.cz
Internetové stránky www.agronavigator.cz/nitrat a www.nitrat.cz , kde jsou uloženy aplikace, byly v roce
2007 udržovány a průběžně aktualizovány.
Statistika webové stránky (platnost k: 24.1.2008 9:14:17)
Původních
Přejatých:
Celkem
Počet příspěvků
176
29
205
Počet shlédnutí
1 913 290
90 099
2 003 389
Počet článků
134
28
162
Počet odkazů
42
1
43
5. Zpracování podkladových materiálů k zajištění implementace nitrátové směrnic a vodní rámcové směrnice
WFD na rok 2007
V rámci řešení projektu byly vypracovány čtyři studie k zajištění implementace nitrátové směrnice a vodní
rámcové směrnice v rámci přípravy dotačních opatření osy II PRV.
a) Belgie – Region Flandry – Směrnice pro dusičnany Vlámský akční program 2007–2010
b) Severní Irsko – Směrnice pro dusičnany Irský akční program
c) Belgie – Region Vlámsko – Směrnice pro dusičnany Vlámský akční program 2007–2010
d) Společná implementační strategie pro oblast politiky v kontextu se stavem v ČR dle čl. 3 směrnice
2000/60/ES
42 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–3.3.4 Podpora propagace ekologického zemědělství – EZ (temat,. úkol č. 3.5)
Základním dlouhodobým cílem tohoto projektu je nárůst počtu ekologických zemědělců a zvýšení zájmu
o produkty ekologického zemědělství.
1. Správa a redakce webové stránky
Cílem portálu www.agronavigator.cz/ekozem je vyhledávat, zpracovávat a zpřístupňovat informace o
ekologickém zemědělství a biopotravinách jak odborné, tak laické veřejnosti. Stránky rovněž slouží jako
informační kanál mezi státními institucemi zabývajícími se problematikou EZ a veřejností. Podle dostupné statistiky navštívilo v roce 2007 webové stránky 694 546 zájemců, kteří měli možnost shlédnout 742
uložených článků.
2. Publikace, propagační a informační materiály o ekologickém zemědělství
Z prostředků projektu byla realizována příprava, výroba a distribuce následujících neperiodických a informačních tiskových materiálů:
a) Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb vč. Nařízení Rady (EHS) o ekologickém zemědělství (3000 ks)
b) Pozvánka na 7. letní Bioakademii Lednice 2007 (2 200 ks)
c) Propagační leták k Září – Měsíci biopotravin (50 000 ks)
d) Kalendář akcí Září – Měsíce biopotravin (50 000 ks)
e) Praktická příručka 90 argumentů pro ekologické zemědělství (4 000 ks)
f) Praktická příručka: Ekologické vinařství (4 000 ks)
g) Bulletin ekologického zemědělství č. 28 (součást časopisu Farmář č. 12/07 – 7 500 ve Farmáři, 500 ks
volně – celkem 8 000 ks)
h) Aktualizovaný leták BIO pyramida – základní informace o ekologickém zemědělství a biopotravinách
(52 000 ks)
ch)Aktualizovaný dotisk komoditních letáků PRO-BIO Ligy: Biovejce, Kozí biomléko a mléčné produkty,
Biochléb a biopečivo, Biozelenina a Biobyliny (54 000 ks – realizováno z dodatku k projektu)
i) CD BIO TOP – písničky a povídání z hudebního výukového programu skupiny Vanda a Standa, realizovaného pro žáky I. stupně ZŠ v Národní zemědělském muzeu (3 000 ks – realizováno z dodatku
k projektu)
Propagační materiály byly distribuovány jak v prostorách ÚZPI (informační stojan a studovna knihovny),
tak ona odborných akcích (semináře), odborných výstavách včetně akcí pořádaných v rámci Září – Měsíci
biopotravin. Dále byly propagační materiály distribuovány na KISy, Zemědělské agentury a do PRO-BIA
Šumperk.
3. Komunikace s veřejností
Bylo realizováno 33 zábavně-vzdělávacích programů skupiny Vanda a Standa BIO TOP. Dle realizačních
listů, které jsou archivovány v ÚZPI, se v roce 2007 těchto programů zúčastnilo 706 dětí. Určeno cílové
skupině dětí I. stupně ZŠ. Cílem kontaktního programu, při němž jsou děti aktivně zapojeny do děje, je
propagace EZ a bio produktů.
Pilotní projekt o zavádění biopotravin do mateřských školek
Byl vypracován a realizován zkušební projekt, který si dal za cíl řešit zapojení biopotravin do jídelníčku
dětí v předškolních zařízeních. Realizace – PRO-BIO Liga
Komunikace s veřejností na vybraných akcích v rámci Září – Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin za účelem propagace aktivit ÚZPI v dané problematice.
4. Technické zabezpečení Bioakademie 2007
Na základě dohody se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk a MZe se ÚZPI i v roce 2007
podílel na technickém zabezpečení, překladatelské službě a přípravných pracích na realizaci pravidelné
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
43
odborné akce – 7. evropské letní akademie ekologického zemědělství Bioakademie 2007, která se konala
v Lednici ve dnech 27. 6. až 29. června 2007.
II–3.3.5 Vvydání publikací a ostatních materiálů k dále uvedeným projektům
1. Tisk metodik a NV k problematice EAFRD osa 2 na období 04 – 12/2007
Níže uvedené publikace byly vydány a distribuovány na Zemědělské agentury, Pozemkové úřady a Krajská
informační střediska.
NV a metodika Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech – 10 000 ks
NV a Metodika k provádění agroenvironmentálních opatření v ČR – 9 000 ks
NV a Metodika k provádění opatření zalesňování zemědělské půdy – 1 000 ks
Doplnění metodiky HRDP k provádění agroenvironmentálních opatření v ČR – 3 000 ks
Hodnoticí zpráva HRDP 2006 – 500 ks
Hodnoticí zpráva HRDP 2006 – anglická verze – 100 ks
Leták s tematikou rozvoje venkova – 5 000 ks
2. Tisk publikací k Opatření II. 2.4
Projekt č. 30153/07–14130 řešil redakční práce, grafické práce, distribuci konečným uživatelům a tisk
„Pravidel“ k níže uvedeným opatřením PRV II.2.4
Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů; Podopatření
II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (2 500 ks).
Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů; Podopatření
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (2 000 ks).
44 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–4. Odbor investiční a vnitřní správy
II–4.1. Oddělení informačních a komunikačních technologií (ICT)
V oblasti informačních technologií oddělení ICT pokračovalo v modernizaci sítě a technického vybavení.
U síťových komunikací se zaměřuje především na optimalizaci rychlosti a bezpečnosti.
V prvním čtvrtletí roku 2007 byly uvedeny do provozu nové konfigurovatelné aktivní síťové prvky na
optické páteřní síti ÚZPI. Jedná se především o tři dvanáctiportové modulovatelné switche SMC 8612XL3
osazené optickými moduly GBIC. Tyto switche zajišťují komunikaci po optické páteřní síti mezi serverovnou
a jednotlivými racky na patrech budovy ÚZPI. Každý z těchto racků byl vybaven novým konfigurovatelným
čtyřicetiosmiportovým switchem SMC TigerStack 6248M zajišťujícím datovou komunikaci dále do jednotlivých kanceláří. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na rychlost, bezpečnost a spolehlivost sítě, došlo v další
fázi k výměně již dosluhujícího routeru Cisco 1721 za výkonnější stroj, postavený na platformě serveru Fujistu
Siemens RX100 S3, s rozšířením o dvě další síťová rozhraní, a operačního systému Linux v distribuci Debian.
Tímto finálním krokem bylo umožněno nasadit technologii VLAN a tím rozdělit dříve jednolitou datovou síť
do menších, oddělených celků, s různou úrovní zabezpečení .
Dále byla v první polovině roku uvedena do provozu bezdrátová síť za pomoci technologie WiFi v pásmu
2,4 GHz. Vzhledem k členitosti budovy je zatím touto technologií pokryta pouze ta část budovy, kterou využívá ke své činnosti ÚZPI. Jedná se tedy pouze o suterén, přízemí, 1. a 2. patro.
Připojení k síti internet o kapacitě 2048/2048 kbps zajišťovala v roce 2007, stejně jako v předchozím roce,
společnost Pragonet T-Systems a to pomocí optického připojení.
Dalším důležitým krokem bylo kompletní přepracovaní IT vybavení studovny UZPI. Studovna byla vybavena osmi novými pracovními stanicemi značky HP s operačním systémem Windows XP upraveným speciálně
pro potřeby návštěvníků knihovny. K těmto stanicím byl pořízen i server téže značky, který slouží jako souborový a aplikační server pro studovnu. Ostatní serverové technologie zůstaly nezměněny.
V průběhu roku 2007 pokračovalo postupné obnovování IT techniky, započaté v předchozích letech. Zejména
na jednotlivých pracovištích. Inovace spočívala především ve výměnách zastaralých a nevyhovujících CRT monitorů za LCD technologii a obměnu výkonově nevyhovujících počítačů, převážně strojů na bázi procesoru Pentium
P3 a nejstarších modelů P4, za nové, výkonnější stroje osazené jedno a dvoujádrovými procesory Pentium P4.
Přehled o stávajícím počítačovém vybavení ÚZPI v provozu
Procesor
Stáří
Počet
P4
0–4
146
XEON
0
3
Notebook
0–5
38
Celkem
187
II–4.2. Hospodářská správa (HS)
Rekonstrukce budovy ÚZPI byla ukončena odstraněním vad a nedodělků v 1.pol. roku 2007. Časově nejnáročnější bylo odstraňování vad na fasádě budovy do dvora provedením zcela nového nátěru fasády. Kolaudační
rozhodnutí bylo vydáno dne 1.8.2007. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí jsou veškeré prostory
budovy včetně technického vybavení opět plně využívány ke svému účelu.
Rekonstrukce splnila svůj účel funkčního, stavebně technického a estetického zhodnocení objektu při
udržení jeho vypovídací hodnoty jako památkově chráněné budovy pro současné využití. Budova ÚZPI je
kulturní nemovitou památkou, zapsanou v Ústředním seznamu památek. Byla postavena podle projektu arch.
J.Gočára v letech 1924 – 26. Budova je architektonicky vysoce hodnotná stavba s řadou dochovaných cenných
uměleckořemeslných prvků..
Oddělení HS mimo shora uvedené rekonstrukce budovy ve Slezské ul. dále zabezpečilo bezproblémový
provoz objektu knižního depozitáře v Kojeticích a to údržbou vlastního objektu, technických zařízení a přilehlého pozemku. Dále údržbu školícího zařízení Benešov.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
45
Hospodářská správa dále zajistila u svěřených nemovitostí provedení všech předepsaných technických prohlídek a revizí elektro, plynové kotelny, výtahů, ručních elektrických přístrojů a zařízení, hasících přístrojů
a dalších. HS zajišťovala veškeré drobné opravy, úklid a předepsanou údržbu majetku.
II–4.3. Reprografické oddělení
Oddělení reprografie kromě potřeb ústavu (xerokopie, tisk, vazby) zajišťovalo požadavky odborných útvarů
MZe na tisk publikací pro oblasti bezpečnosti potravin, ekologického zemědělství, nitrátové směrnice, ochrany
životního prostředí atd. Pro zvýšení kvality a rozšíření možností tisku publikací a brožur byl zakoupen průtiskový stroj RISOGRAPH HC–5500, který umožňuje tisk barevných grafů, titulků a obrázků. Součástí stroje je
dokončovací jednotka finišer, který umožňuje kompletaci a šití brožur do 60 stran včetně obálky formátu A4
nebo A3. Další přídavné funkce umožňují děrování do šanonu a šití brožur v rozích nebo do bloku.
Na černobílých průtiskových strojích RISOGRAPH bylo celkem vytištěno 1 627 104 tiskových stran A3,na
kopírovacích strojích bylo zhotoveno 107 332 ks kopií formátu A4.
Pro jednotlivé odbory ústavu byly poskytnuty reprografické služby v celkové hodnotě 1 918 234,76 Kč.
Jednou z nejrozsáhlejších prací tvoří tisk a knihařské zpracování jedenácti vědeckých časopisů. Dále oddělení
zajistilo tisk a knihařské zpracování 40 publikací (formát většinou A5, průměrný rozsah 70 stran, náklad většinou 500 kusů, větší náklady pro MZe činí 2000 kusů). Kromě toho byly zajišťovány výše uvedené kopírovací
práce a řada dalších drobných požadavků, včetně vazeb.
Pro externí zákazníky byly zhotoveny práce celkem za 83 130,66 Kč bez DPH. Podle požadavků ZPK bylo
restaurováno celkem 56 knih.
II–4.4. Vzdělávací a školicí středisko Benešov
V roce 2007 poskytovalo toto zařízení (dále jen středisko) služby pro vzdělávací akce MZe a vlastní akce
ÚZPI, případně i cizí organizace, včetně využití ubytovací kapacity pro účastníky kurzů.
V roce 2007 proběhly ve středisku tyto kurzy :
Kurzy pro MZe:
– přípravné kurzy anglického a německého jazyka pro ředitele a pracovníky ZA a PÚ MZe, dále kurzy anglického jazyka pro pracovníky nominované do PRES – příprava na FCE a CAE (pracovníci MZe, SVS,
SZIF, SRS, UHÚL, SZPI, VÚRV, KVS, ÚKZUZ). Uvedené kurzy byly dvoudenní a celkem se uskutečnilo
38 školicích dnů. V těchto kurzech bylo proškoleno 84 osob. Školení zajišťovalo 14 lektorů.
– kurzy MZe – komunikace v týmu ( + komunikace v týmu – vyjednávání ) – účast 191 osob v 15 dvoudenních školení.
Kurzy pro ÚZPI :
– vzdělávání facilitátorů místních akčních skupin ( MAS ) – 4. a 5. kolo – každé kolo obsahovalo pět třídenních školení – absolvovalo je celkem 38 osob
– komunikační dovednosti – 19 osob – jeden dvoudenní kurz
– workshopy metodiků – poradců ÚZPI – 22 poradců – tři dvoudenní školení
– kurzy anglického jazyka – šest osob – tři jednodenní školení
Ostatní :
– kurzy Agrární komory ČR – komunikační dovednosti – 27 osob – dvě dvoudenní školení
– kurz Asociace občanských poraden – 15 osob – jeden pětidenní kurz
– ostatní ( ubytování, setkání MAS ) – 68 osob
Celkově byl objekt střediska využit v délce 164 dní ( 485 osob ) – to je využití 65 % ve vztahu k počtu
pracovních dnů. Učebna byla využita po dobu 140 dní a vzdělávalo se v ní 417 osob.
46 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–5. Odbor ekonomiky a financování
Odbor ekonomiky a financování zabezpečoval svěřené agendy v souladu s platnými zákony a navazujicími předpisy, zejména se zákonem č.563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění. Pozitivním výsledkem
činnosti odboru je dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku (mírného zisku). Základní příspěvek na
provoz poskytovaný zřizovatelem – Ministerstvem zemědělství plně nekryje potřeby ÚZPI. Stále se projevuje
výrazné snížení tržeb za nájemné, které ústav získával před nastěhováním SVS, ZA a SZIF, které ve smyslu
§ 66 zákona č. 218/2000 Sb., neposkytují náhrady za užívání nemovitostí. Chybějící prostředky získává ústav
především úspornými opatřeními a rozšiřováním aktivit a dalších úkolů. Několikaletým soustředěným úsilím
se podařilo finanční situaci ústavu stabilizovat. Prakticky nevznikají a neexistují nevymahatelné pohledávky.
Činnost odboru a jeho jednotlivých útvarů je podrobněji komentována v bodech I–5, I–6, I–7.
II–6 Kancelář ředitele
II–6.1 Sekretariát ředitele
Sekretariát ředitele zajišťoval administrativní agendu ředitele ÚZPI, spisovou službu kanceláře ředitele a funkci administrátora spisové služby za celý ústav.
II–6.2. Samostatné oddělení právní a kontrolní
a) Organizační změny na úseku referátu vnitřní kontroly ÚZPI v roce 2007
S platností od 01. 01. 2007 byl ustanoven do funkce referenta vnitřní kontroly ÚZPI Mgr. Stanislav Rédl,
který současně zajišťoval funkci právního referátu ústavu. Bývalý referent vnitřní kontroly byl pověřen
jinou funkcí, ale zčásti své pracovní kapacity zajišťoval některé kontrolní úkoly.
V souvislosti s realizací usnesení vlády ČR č.1199 o strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006
až 2011 bylo s účinností od 01. 07. 2007 zřízeno samostatné oddělení právní a kontrolní.
b) Zhodnocení řídících kontrol
ba) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákon), v platném znění, je
v ÚZPI realizován podle vnitřního předpisu – směrnice č.2/2004 o vnitřním kontrolním systému ÚZPI.
Realizace zákona i vnitřního předpisu ÚZPI byla ověřována především kontrolou všech objednávek,
došlých a vydaných faktur a zejména kontrolou dodržování jejich likvidace při aplikaci uvedeného
vnitřního předpisu (směrnice č.2/2004). Zjištěné nedostatky byly řešeny průběžně. Jak již bylo uvedeno
ve zprávě za minulý rok byla mimo jiné zadržena faktura fy INTERCABLE VERLAG AG.v celkové
hodnotě 144 000 Kč. Řešení této kauzy ještě pokračuje.
bb) Celkem bylo kontrolováno 1956 dodavatelských faktur . Na formální závady faktur nebo na nedostatečně
vybavené zdůvodňování fakturovaných údajů dodavatelskými organizacemi byla upozorňována
ředitelka odboru ekonomiky a financování, která operativně zajišťovala ve finanční a provozní účtárně
nebo u odpovědných pracovníků ÚZPI provádění potřebných opatření.
Dále byla prováděna předběžná řídící kontrola u objednávek materiálu, prací a služeb (před vznikem závazku). Celkem se jedná 715 objednávek. Kontrola se prováděla rovněž u uzavíraných smluv, zejména z hlediska dodržování platné legislativy. V praxi se osvědčily začátkem roku 2006 vytvořené vzorové texty
nejčastěji používaných smluv.
Celková finanční hodnota dokumentů kontrolovaných formou řídící kontroly činila u materiálových
nákladů (výdaje) 13 673 750 Kč (účet 501), u výdajů za ostatní služby (účet 518) 35 287 130 Kč, u oprav
a udržování – účet 511 – 1 702 920 Kč, u cestovného 1 722 120 Kč – účet 512. Pokud se jedná o příjmy
byly formou řídící kontroly kontrolovány položky účtů 602 – tržby z prodeje služeb – fin. částka 5,655 mil.
Kč a účtu 649 jiné ostatní výnosy – fin. částka 436 000 Kč.
c) Provedené vnitřní kontroly v ÚZPI samostatným oddělením právním a kontrolním
Referát vnitřní kontroly a Samostatné oddělení právní a kontrolní (dále jen vnitřní kontrola) v průběhu roku
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
47
2007 dále provedlo:
– Kontrolu objednávky časopisů pro potřeby Zemědělské a potravinářské knihovny na rok 2007 a výběr
dodavatelů v souvislosti s požadavky na zadávací procesy v rámci veřejné zakázky.
– Kontrola výdajů z prostředků OON na výplatu odměny z dohody o provedení práce mimo pracovní
poměr témuž zaměstnanci za stejnou činnost, která pro něj vyplývá z pracovní smlouvy
– Následná kontrola činnosti škodní komise ÚZPI
– Následná kontrola plnění směrnice o provozních zálohách
– Následná kontrola o poskytování cestovních náhrad
Podrobnosti o zjištěných skutečnostech, nedostatcích a závěrech výše uvedených kontrol obsahuje závěrečná zpráva o finanční kontrole realizované v roce 2007 a předložená odboru kontroly a supervize MZe
d) Ostatní činnosti zajišťované samostatným oddělením právním a kontrolním
da) vypracované vnitřní předpisy
Byly vypracovány a schváleny následující příkazy ředitele:
– příkaz ředitele ÚZPI o opatřeních před škodami působených tabákovými výrobky
– příkaz ředitele ÚZPI – výměra dovolené a její čerpání zaměstnanci v pracovním poměru v ÚZPI
– příkaz ředitele k realizaci usnesení vlády č. 1199/2006 o Strategii vlády ČR v boji proti korupci na
období let 2006 až 2011
– příkaz ředitele ÚZPI, kterým se mění Směrnice č.1/2007 – Pravidla a postupy pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
Byly vypracovány dále uvedené vnitřní směrnice nebo jejich návrh:
– Pravidla a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách ÚZPI
– Oběh dokladů (zatím ve formě návrhu, který je v připomínkovém řízení)
– Zahraniční pracovní cesty (ZPC) – ve formě návrhu, v připomínkovém řízení,
– Tuzemské pracovní cesty – cestovní náhrady (ve formě návrhu)
db) Zvláštní pozornost věnovalo oddělení realizaci protikorupčních opatření v ÚZPI
V návaznosti na zpracování jednotného dotazníku a jeho vyhodnocení v rámci interního auditu jako
součásti úkolů pro potírání korupce, byly realizovány k doplnění již zavedených nástrojů, jakými např.
jsou: Etický kodex zaměstnance ÚZPI a Směrnice pro vnitřní kontrolní systém, dále uvedená opatření:
– do praxe byl zaveden příkaz ředitele, jímž jsou aplikovány zásady prevence a potírání korupce anebo
podvodů na podmínky ÚZPI,
– byla zavedena protikorupční e–mailová adresa,
– vydání směrnice stanovující pravidla a postupy týkající se zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
e) Externí kontroly provedené v ÚZPI
– Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena pracovníky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Krajské pobočky
pro hl. město Prahu, dne 24. 05. 2007.
– Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedená ve dnech 25. až 27. 06. 2007, provedená Pražskou správou sociálního zabezpečení v Praze 8
– Kontrola dle § 16 odst. 8 zákona č. 337/92 o správě daní a poplatků v návaznosti na zákon č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech – kontrolované období 2001, kontrola provedena ve dnech 20.09. až
26.10.2007 Finančním úřadem pro Prahu 2.
– Veřejnosprávní kontrola na místě týkající se akce 229012 2026 PO ÚZPI – Rekonstrukce budovy
Slezská 7 a poskytnutých investičních prostředků ve výši 50,522 mil. Kč. Kontrola byla provedena
pracovníkem MZe ve dnech 24. až 26. 11. 2007.
Podrobnosti o zjištěných skutečnostech, nedostatcích a závěrech výše uvedených kontrol obsahuje závěrečná zpráva o finanční kontrole realizované v roce 2007 a předložená odboru kontroly a supervize MZe.
48 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–6.3 Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
Referát BOZP se zaměřil především na realizaci ustanovení nového zákoníku práce a zákona č.309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a seznamováním s jejich obsahem jak vedoucích tak ostatních pracovníků. Další podrobnější údaje o činnosti na tomto úseku jsou uvedeny ve zprávě o provedené roční prověrce
BOZP a zprávě o BOZP v ÚZPI za rok 2007 zaslané MZe.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
49
II–7. Konference a semináře pořádané ÚZPI
II–7.1 Akce organizované jednotlivými odbory ÚZPI
a) Odborem vzdělávání a poradenství
Odbor zajistil zorganizování a provedení:
57 kurzů
počet účastníků 2 031
21 seminářů počet účastníků
871
59 školení
počet účastníků 5 808
b) Zemědělskou a potravinářskou knihovnou
Kurz: Informační technologie ZPK (1.10.2007)
V rámci kurzu, který byl určen maturitním ročníkům odborných škol, byly prezentovány služby knihovny,
elektronické informační zdroje a informační produkty ÚZPI. Součástí kurzu byla praktická cvičení v počítačové učebně ÚZPI. Účastníci kurzu obdrželi osvědčení o jeho absolvování.
Lektor: Ing. Macháčková, odborný garant: Ing. Smetanová
Seminář: Komunikace se čtenářem (22.1.2007)
Seminář byl zajištěn ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha a určen pracovníkům ZPK.
Lektor: Mgr. J. Štěrbová
Seminář k Soubornému katalogu ČR (25.10.2007)
Seminář byl zajištěn ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a určen pracovníkům ZPK.
Přednášející: PhDr. E. Svobodová, Mgr. D. Vyorálková
c) Odborem informačních zdrojů
Informační centrum bezpečnosti potravin zorganizovalo:
23 seminářů na téma bezpečnost potravin
účast
972 spotřebitelů
95 výukových programů na téma bezpečnost potravin
účast
3 648 spotřebitelů
33výukových programů na téma Ekologické zemědělství účast
706 spotřebitelů
23seminářů na téma Ochrana vod, nitrátová směrnice
účast
1 480 zemědělců
17přednášek na téma Ochrana vod, nitrátová směrnice účast
1 187 zemědělců
17 výukových programů na téma školní mléko
účast
804 spotřebitelů
Podrobně jsou výše uvedené akce komentovány v bodech II-3.1.1 a II-3.3 této zprávy.
50 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–7.2 Semináře konané ÚZPI ve spolupráci s Českou potravinářskou společností (ČPS)
30. 01.2007 Biopotraviny
Přednášející: Ing. Ctibor Perlín, CSc., ÚZPI a VÚPP Praha,
Účast:28 osob
27.02.2007 Listerie a výroba lahůdek
Přednášející: Dr. Ing. Miroslav Čeřovský, VŠCHT-FPBT Ústav konzervace potravin a technologie masa
Účast: 56 osob
27.03.2007 Výroba cukru v ČR a EU – reforma společné zemědělské politiky a výroba biolihu v ČR
Přednášející: Ing. Oldřich Reinbergr, generální ředitel a předseda představenstva Cukrovary TTD, a.s.
Účast: 45 osob
24. 04. 2007 Současný stav a předpokládaný vývoj konzervárenského průmyslu v ČR
Přednášející: Ing. Pavel Popelka, zástupce ředitele Zájmového sdružení právnických osob konzervárenskolihovarského průmyslu
Účast: 25 osob
29. 05. 2007 Rostlinné oleje a tuky bez trans-kyselin
Přednášející: Doc. Ing. Vladimír Filip, CSc., vedoucí Ústavu technologie mléka a tuků, FPBT-VŠCHT
Účast: 25 osob
26. 06. 2007 Zpráva o českém pivovarství a sladařství
Přednášející: Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven
Účast: 20 osob
25.09.2007
Minulost a současnost mrazírenského průmyslu ČR s připomenutím významu Ing.
Miroslava Smotlachy pro tento obor
Přednášející: Ing.Jaroslav Hrubý a Ing. Antonín Slabý
Účast: 25 osob
30.10.2007 Recyklace obalů v ČR, stav a další rozvoj. Výhody a nevýhody zálohování obalů
Přednášející: Ing. Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, a.s.
Účast: 22 osob
27.11.2007 Současná situace ve světovém mlékárenství a její dopady na mlékárenství v ČR
Přednášející : Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský
Účast: 34 osob
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
51
II–8. Členství v odborných společnostech, komisích a radách
a) ÚZPI jako kolektivní člen těchto organizací:
• Agrární komora
• Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
• Sdružení knihoven ČR (SDRUK)
• International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD)
• Mezinárodní síť zemědělských knihoven Agricultural Libraries Network (AGLINET)
• Konsorcium knihoven v rámci Projektu Konsorcium knihoven SCOPUS
• Členství v konsorciu knihoven v rámci Projektu IN – Přístup k elektronickým časopisům
b) Funkce pracovníků ÚZPI v různých institucích a společnostech:
• Předsednictvo ČAZV
• Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV (předseda)
• Česká potravinářská společnost, o.s. (předseda)
• Redakční rada časopisu Výživa a potraviny (předseda)
• Komise pro státnice na 3.LF UK pro obor Výživa
• Komise pro životní prostředí PK ČR
• Člen předsednictva ČAZV
• Národní rada poradenství pro rozvoj venkova (člen)
• Hodnotitelská komise pro ceny ministra zemědělství
• Správní rada Společnosti pro výživu
• Komitét potravinářských věd při AV ČR (předseda)
• Komise pro státnice pro studijní obor Veřejné zdravotnictví při 3.LF UKK
• Komise odborného školství pro obor potravinářský VÚOŠ
• Technická pracovní skupina při MZe pro kategorii 6.4. ( tajemník)
• Redakční rada GrandBiblio (člen)
• Český výbor pro spolupráci s FAO při MZe
• Tým členů RASFF při SZPI (člen)
• Ediční rada Státního zdravotního ústavu (člen)
• Tým „Aproximace nitrátové směrnice „ MZe (člen)
• Akční tým pro ekologické zemědělství MZe (člen)
• Tým pro komunikaci se spotřebitelem MZe (člen)
c) Individuální členství pracovníků ÚZPI v různých společnostech
• Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
• Česká potravinářská společnost, o.s.
• Česká informační společnost
52 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–9. Publikační a přednášková činnost pracovníků ÚZPI
II–9.1 Přehled publikovaných prací v odborných časopisech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kvítek, M. Infopult – brána vědění otevřená. Knižnica. 2007, č. 7, s. 13–18.
Perlín, C., Mihulka, S.: Historie mlýnskopekárenského oboru. Ročenka Pekař a cukrář, 2007, s 51–53.
ISSN 1213-2411
Perlín, C., Svoboda, K.: Integrovaná ochrana životního prostředí – poslední zvonění.
Zemědělec, 15, 2007, č. 8, s. 10
Perlín, C., Cibetová káva. Výživa a potraviny, 62, 2007, č.5, s. 136
Strohalm, J., Průchová, J., Totušek, J., Tříska,J., Perlín, C., Gřesová,P., Loučková, K.,Houška, M.:
Tlakově ošetřené zeleninové šťávy na českém trhu. Výživa a potraviny, 62, 2007, č. 5, s. 137–138
Perlín, C., Špicner, J., Redakční zpracování Sborníku ze semináře ke Světovému dni výživy,
MZe ČR, 17.10.2007, ISBN 80-86909-02-6
Šťastný, M.: Mezinárodní výstava Agritechnica 2007. Agromagazín, 8, 2007, č. 11, s. 70–74
Šťastný, M.: Novinky ze světa traktorů. Agromagazín, 8, 2007, č. 11, s. 64–66
Šťastný, M.: Výstava Dairy Event, Agromagazín, 8, 2007, č. 11, s. 62–63
Šťastný, M.: Den techniky Tillage 2007, Agromagazín, 8, 2007, č. 10, s. 62–64
Šťastný, M.: Různá příslušenství do stájí pro prasata, Agromagazín, 8, 2007, č. 10, s. 56–57
Šťastný, M.: Velké naděje pro hybridní motor, Agromagazín, 8, 2007, č. 8, s. 58–59
Šťastný, M.: Nové produkty na výstavě Cereals 2007, Agromagazín, 8, 2007, č. 7, s. 58–60
Šťastný, M.: Výstava strojů na sklizeň píce Scotgrass 2007, Agromagazín, 8, 2007, č. 6, s. 52–54
Šťastný, M.: Bionafta jako palivo pro traktory? Agromagazín, 8, 2007, č. 3, s. 76–78
Šťastný, M.: Výstava LAMMA 07 Agromagazín, 8, 2007, č. 3, s. 62–64
Šťastný, M.: Jakou žízeň má váš traktor? Mechanizace zemědělství, 2007, č. 5, s. 7–10
II–9.2 Ostatní
a) Exkurze do knihovny
V průběhu roku 2007 se uskutečnila jedna exkurze studentů – maturantů Střední odborné školy potravinářských technologií. V rámci exkurze studenti byli seznámeni se základními službami knihovny a absolvovali
kurz Informační technologie ZPK.
V r. 2007 knihovna organizovala exkurzi pro odborníky ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků
ČR. Informace o knihovně byly prezentovány formou přednášek o aktivitách, službách a informačních
nástrojích knihovny.
V r. 2007 navštívily ZPK dvě zahraniční delegace. Skupina expertů z oblasti vzdělávání v zemědělství
z Moldavska a odborný poradce na zemědělskou problematiku z Francie. Zahraniční experti byly po prohlídce studovny seznámeni s aktivitami a službami knihovny formou přednášky v ruštině a angličtině.
b) Přednášky
1. Macháčková, M. Informační nástroje Zemědělské a potravinářské knihovny. Přednáška na exkurzi
expertů SKIP v ÚZPI., 27.3. 2007.
2. Macháčková, M.; Holasová, M.; Pepeprný, K. The Food Composition Database Program in the Czech
Republic. Zasedání EuroFIR, EuroFIR WP3.1 Task 6 Meeting, 5.6.2007 Bělehrad, Srbsko
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
53
3. Holasová, M.; Macháčková, M.; Perlín, C. Problematika databází složení potravin v ČR. Semináři ke
Světovému dni výživy, 17. 10. 2007 Praha.
4. Macháčková, M. Cельскохозяйственная и пищевaя библиотека. Přednáška pro moldavské experty
v oblasti vzdělávání v zemědělství při jejich exkurzi do ZPK , 1.11. 2007.
5. Perlín, C., Prugar, J.: Biopotraviny z pohledu výrobců a spotřebitelů. Potravinový úterek ČSP, Novotného lávka, Praha 31.1.2007
6. Perlín, C.: Vliv technologických postupů na jakost potravin a pokrmů. Seminář pro dietní sestry,
FN Vinohrady, 13.3.2007
7. Perlín, C.: Potravinové databáze a tabulky. Postgraduální školení v obezitologii, Endokrinologický ústav
Praha, 23.5.2007
8. Holasová, M., Macháčková,M., Perlín, C., Vavreinová,S.: Problematika databází složení potravin v ČR.
Seminář ke Světovému dni výživy, MZe ČR, 17.10.2007
9. Perlín, C., Ševčík, J.: Současný stav výživové a potravinové politiky státu. 13. tématická konference
SPV, Pardubice, 6.11.2007
10. Perlín, C., Dostálová, J.: Kvalita potravin. 13. tématická konference SPV, Pardubice, 7.11.2007
11. Ševčík, J., Perlín, C.: Připomínky členů SPV k výživové politice státu. Seminář SPV Výživová a potravinová politika, 3.LF UK Praha, 14.11.2007
12. Perlín, C.: Databáze chemického složení potravin. Seminář SPV Výživová a potravinová politika,
3.LF UK Praha, 14.11.2007
13. Perlín, C.: Potravinové databáze a tabulky. Postgraduální školení v obezitologii, Endokrinologický ústav
Praha, 12.12.2007
Poster
Macháčková, M.; Holasová, M.; Nepeprný, K. The Food Composition Database Program in the Czech
Republic, 26.–27.9. 2007, kongres EuroFIR, 2nd International EuroFIR Congress,Role of food composition
data in improving quality, healthiness and safety of European diets, Granada. 26.–27.9.Granada, Španělsko
c) Lektorská činnost
Smetanová Dana. Meziknihovní služby. Rekvalifikační knihovnický kurz Státní technické knihovny
2006/2007. Praha, STK, březen 2007.
Smetanová Dana. Referenční a rešeršní služby. Rekvalifikační knihovnický kurz Státní technické knihovny
2006/2007. Praha, STK, květen 2007.
Individuální zaškolování uživatelů knihovny je průběžně poskytováno v rámci služeb Infopultu. Zahrnuje
zejména práci s elektronickými informačními zdroji (databáze ČZPB, CAB Abstracts, FSTA, AGRIS aj.)
d) Přehled zodpovězených dotazů v Infopultu (příklady – výběr – zajišťováno pracovníky studijního oddělení)
Trh s pohankou a výrobky z pohanky v Evropě, Světové výměry vinic, Spotřeba chemických prostředků na
ochranu rostlin na l ha zemědělské a orné půdy, Zemědělství Běloruska, struktura a výkonnost živočišné
produkce, Statistika ekologického zemědělství v EU – příčiny rozdílů v údajích MZe a Eurostatu, Testování a registrace hnojiv a pesticidů , Znakové fialy Matthiola Ivana, Metody zjišťování aktivity půdních
mikroorganismů, Kontaminanty v zemědělsky využívaných půdách – legislativa, Původ třešní, Meruňka
– výchovný řez, Normy jakosti pro ovoce, Energetická plodina – šťovík uteka, Zahradní substráty, Ochrana proti krtkům, Japonský topol, Doporučená koncentrace jalovic (1-2 roky) ve stáji při volném ustájení
(zatížení podlahové plochy ks/m2),Doporučená koncentrace krav ve stáji při volném ustájení (zatížení
podlahové plochy ks/m2), Doporučená koncentrace prasat ve výkrmu (20-115 kg) ve výkrmně (zatížení
podlahové plochy ks/m2), Informace o ptačí chřipce v Rakousku, Označování mletého masa, Biopotraviny
- kontrola dovozu z třetích zemí, Prodej ze dvora - předpisy v ČR, Rakousku, Německu, Glutamát - potraviny pro děti, Voda v rybím filé,Limity pro škodliviny, Lepek v pivu, Obsah Cu, Mn a Zn ve vaječném
54 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
žloutku a bílku, Databáze nutričních hodnot potravin Fosforečnany v potravinách, Informace o sladidlu
sukralóza, Pohlavní chování hospodářských zvířat – celá problematika, podklady pro vytvoření prezentace,
Výběh, event. pastva býků ve výkrmu, ohradníky, uspořádání, Spásání a využití pastvy - na co dát důraz
a jaké nové poznatky jsou v této problematice. Jedná se o typ louky – Bílé Karpaty – Velká nad Veličkou,
Možnosti zkrmování masokostní moučky ze zdravých zvířat křížovým způsobem, Systém Hydro-Star Spot
Cooling společnosti Aqua Products, Solanin v bramborách, Sójový lecitin v pečivu, Škrobová jednotka vs
škrobová hodnota, Obsah bílkovin a tuků v nápojích, Podmínky pro dovoz zvěřiny z JAR v kvalitě BIO,
Informační zdroje pro technologii masa,
a další.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
55
II–10. Ediční činnost ÚZPI
II–10.1 Periodika
I–10.1.1 Vědecké časopisy vydávané ÚZPI
V oddělení vědeckých časopisů ÚZPI bylo v roce 2007 vydáváno 11 lektorovaných vědeckých časopisů,
z nichž 4 jsou zařazeny mezi impaktované časopisy Current Contents – Czech Journal of Animal Science,
Czech Journal of Food Sciences a Plant, Soil and Environment a Veterinární medicína.
V roce 2007 bylo celkem uveřejněno 495 prací na 39 755 stranách. Celkově za rok 2007 došlo do redakce
1 076 prací, z toho bylo 356 vráceno, tj. 1/3, a na články bylo zpracováno 712 českých a 411 zahraničních
lektorských posudků.
Následující tabulka obsahuje přehled o počtu tiskových stran uveřejněných prací v ročníku:
Časopis
Měsíčník
Čtvrtletník
Počet uveřejněných prací
Plant, Soil and Environment (CC)
582
74
CJ of Animal Science (CC-IF)
468
63
Veterinární medicína (CC-IF)
526
67
Agricultural Economic
530
75
Journal of Forest Science
Dvouměsíčník
Stránkový rozsah ročníku
572 + 90
63
CJ of Food Sciences (CC-IF)
364
38
Research in Agricultural Engineering
187
27
Plant Protection Science
168
29
CJ of Genetics and Plant Breeding
154
17
Horticultural Science
166
23
Soil and Water Research
168
19
3975
495
CELKEM
Pozn.:
CJ – Czech Journal
CC – zahrnut do hodnocení Current Contents
CC-IF – zahrnut do hodnocení Current Contents s hodnotou impakt faktoru
Časopis Journal of Forest Science vydal speciální číslo z mezinárodní konference Species Diversity, Population Structure and Impact of Animals and Fungi on Forest Functions in Anthropogenically Affected Spruce
Forests, konané ve Frýdku-Místku v říjnu 2007.
Počet došlých prací, které bylo nutné zpracovat v redakci, se o něco zvýšil (proti roku 2006 to je 79 prací
navíc).
Pro informaci je uveden přehled příspěvků zpracovaných v roce 2007 v jednotlivých redakcích:
Vrácené práce
Žádosti o lektorování
Lektorské posudky
Počet došlých
prací
editorem
lektorem
PSE
145
26
42
112
11
112
11
CJAS
234
60
53
205
72
150
61
VetMed
Časopis
češi
zahraniční
české
zahraniční
215
11
38
13
246
47
173
AgicEcon
86
5
10
73
20
73
20
JFS
89
7
11
52
29
69
29
CJFS
82
16
14
78
92
68
53
RAE
36
2
2
36
2
34
2
PPS
49
2
13
53
36
48
26
CJGPB
46
7
16
48
14
44
13
HortSci
41
4
11
21
15
33
11
SWR
41
1
5
38
14
34
13
1064
141
215
729
551
712
411
Celkem
56 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Kompletní ročník 2007 byl odevzdán k tisku a poslední čísla časopisů byla expedována do 17. 12. 2007.
V roce 2007 byl počet uveřejněných prací 495, tj. na stejné úrovni jako v roce 2006, kdy bylo uveřejněno 502
prací. Časopisy si v tomto srovnání drží standardní úroveň. Hodnocení impakt faktoru se u časopisu Veterinární medicína a Czech Journal of Animal Science proti loňsku zvýšilo, nově získal impakt faktor časopis Czech
Journal of Food Sciences a časopis Plant, Soil and Environment byl opětovně zařazen do hodnocení v Current
Contents.
Impakt faktor jednotlivých časopisů za roky 2000–2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Plant, Soil and Environment
0,256
0,237
0,333
0,276
0,275
–
–
Czech Journal of Animal Science
0,172
0,147
0,187
0,217
0,217
0,254
0,421
Veterinární medicína
0,188
0,348
0,204
0,608
0,790
0,621
0,624
–
–
–
–
–
–
0,387
Czech Journal of Food Sciences
V průběhu roku obnovily redakce časopisů Agricultural Economics, Czech Journal of Genetics and Plant
Breeding a Plant Protection Science žádost o hodnocení v Current Contents. Do Cambridge Scientific Abstracts (CSA) databáze byl zařazen časopis Plant Protection Science.
Všechny časopisy vydávané v ÚZPI jsou od roku 2007 zahrnuty v databázi SCOPUS.
Některé časopisy neustále zvyšují podíl zahraničních lektorů, např. Veterinární medicína získala posudky
z 26 států, Plant Protection Science ze 13 států, Czech Journal of Food Sciences z 19 států.
V roce 2007 byla vytvořena nová webová stránka vědeckých časopisů. Stránka má návaznost na vznikající
redakční systém; v současné době je možné touto cestou již zasílat rukopisy do redakcí. Dále bude přes tento
systém probíhat lektorské řízení a další etapy zpracování rukopisů. Postupně budou po odzkoušení uváděny
do provozu další části systému a do činnosti se zapojí i editoři a lektoři. V konečné fázi budou volně přístupné
plné texty uveřejněných článků – prozatím ve formě pdf, později i ve formátu XML.
II–10.1.2.Ostatní periodika
Zemědělská škola – Pôdohospodárská škola
Časopis s více než 70letou tradicí vychází jako měsíčník 10x ročně (školní rok), nákladem 500 výtisků
v ČR, v rozsahu 20–32 stran. Je určen především odborným školám a je vydáván se slovenským spoluvydavatelem Agroinštitútem v Nitře.
II–10.2 Knihy – publikace
(vydané ÚZPI)
ŠTOLC Ladislav a kol.: Základy chovu ovcí. 3. vyd. Praha, ÚZPI, 2007, 80 s. ISBN 978-80-7271-000-3.
(Náklad 500 ks, formát A5)
VESELÝ Vladimír, KAMLER František, TITĚRA Dalibor. Základy včelaření. dotisk 3. vyd. Praha, ÚZPI,
2007, 47 s. ISBN 80-7271-143-1. (Náklad 200 ks, formát A5)
NAVRÁTIL Jan. Základy chovu koní. 3. vyd. Praha, ÚZPI 2007, 80 s. ISBN 978-80-7271-186-4. (Náklad 1
000 ks, formát A5)
MATULA Jiří. Výživa a hnojení sírou. 1, vyd. Praha, VÚRV v ÚZPI 2007, 39 s. ISBN 978-80-87011-15-7.
(Náklad 400 ks, formát A5)
MATULA Jiří. Optimalizace výživného stavu půd pomocí diagnostiky KVK-UF. 1. vyd. Praha, VÚRV v ÚZPI
2007, 48 s. ISBN 978-80-87011-16-4. (Náklad 400 ks, formát A5)
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
57
PETŘÍKOVÁ Kristína a kol. Vyhodnocení alternativních organických hnojiv ve vztahu k půdní úrodnosti,
hospodářskému výnosu a nutriční hodnotě zeleniny. 1, vyd. Praha, ÚZPI, 2007, 48 s. ISBN 978-80-7271188-8. (Náklad 500 ks, formát A5)
KOPÁČOVÁ Olga. Trendy ve zpracování cereálií s přihlédnutím zejména k celozrnným výrobkům. 1. vyd.
Praha, ÚZPI, 2007, 56 s. ISBN 978-80-7271-184-0. (Náklad 1 000 ks, formát A5)
ŠŤASTNÝ Milan. Trendy v zemědělské technice – RV. 1. vyd. Praha, ÚZPI, 2007, 60 s. ISBN 978-80-7271183-3. (Náklad 1 000 ks, formát A5)
Duben Josef. Kdo se bojí listerií. 1. vyd. + dotisk. Praha, ÚZPI, 2007, 20 s. ISBN 978-80-7271-001-0.
(Náklad 2500 ks, formát A5)
DUBEN Josef. Aktuálně o ptačí chřipce. 3. vyd. Praha, ÚZPI, 2007, 20 s. ISBN 978-80-7271-185-7. (Náklad
2000 ks, formát A5)
ŠATRÁN Petr, DUBEN Josef. Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin. 1. vyd. Praha, ÚZPI,
2007 30 s. ISBN 80-7271-180-6. (Náklad 2500 ks, formát A5)
Klír Jan. Evidence hnojení A. 2. vyd. Praha, VÚRV v ÚZPI, 2007, 71 s., ISBN 978-80-87011-13-3. (Náklad
12 000 ks, formát A4)
Klír Jan. Evidence hnojení B. 2. vyd. Praha, VÚRV v ÚZPI, 2007, 55 s., ISBN978-80-87011-13-3 (Náklad
12 000 ks, formát A4)
Kolektiv pracovníků MZe. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. 1. vyd. Praha, MZe ČR v ÚZPI, 2007, 3 díly. (Náklad 6200 ks,
formát A4)
Kolektiv. Výroční hodnotící zpráva o programu HRDP ČR za rok 2006. 1. vyd. Praha, MZe ČR v ÚZPI, 2007,
61 s. + anglická verze (Náklad 600 ks, formát A4)
Návod k používání Příručky hodnocení zemědělského podniku k dodržování požadavků cross compliance
(CCC). 1. vyd. Praha, ÚZPI, 2007, 73 s., formát A4.
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
a Metodika k provádění NV č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování
zemědělské půdy. Praha MZe ČR v ÚZPI, 2007, 24 s., ISBN 978-80-7084-649-0, formát A4.
Metodika k provádění NV č. 75/2007 Sb. Praha MZe ČR v ÚZPI, 2007. 10 s., ISBN 978-80-7084-583-7, formát A4.
Metodika k provádění NV č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Praha
MZe ČR v ÚZPI, 2007, 67 s., ISBN 978-80-7084-584-4, formát A4.
Shrnutí změn NV č. 242/2004 Sb. Praha, MZe ČR v ÚZPI, 2007, 13 s. ISBN 978-80-7084-585-1, formát A4.
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb. a NR (EHS) č. 2092/91. Praha MZe ČR v ÚZPI, 2007, 113 s., ISBN 97880-7084-615-5, formát A4.
II–10.3 Sborníky
(vydané jinými organizacemi, autory nebo spoluautory jsou pracovníci ÚZPI)
1. Šulcová, E., Karásek, K.; Macháčková, M.; Otoupal, P.; Tláskal, P.; Turek, B.; Věříšová, L.; Zachová, M..
Receptury pokrmů pro školní stravování. Díl 1. Receptury pro přípravu pomazánek, polévek, studených
pokrmů, nápojů. 3. zcela přeprac. a rozšířené vyd. Praha : výživaservis pro Společnost pro výživu, 2007.
291 s., il. ISBN 978-80-239-8910-6 (kroužková vazba).
2. Šulcová, E., Blatná, J.; Dostálová, J.; Ingr, I.; Karásek, K.; Macháčková, M.; Prugar, J.; Ševčík, J.; Štrébl,
J. Receptury pokrmů pro školní stravování. Díl 2. Receptury pro přípravu hlavních pokrnů z hovězího, vepřového, uzeného, skopového, sekaného, telecího, drůbežího masa. 3. zcela přeprac. a rošířené vyd. Praha :
výživaservis pro Společnost pro výživu, 2007. 238 s. ISBN 978-80-239-8911-3 (kroužková vazba).
58 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
3. Šulcová, E., Dlouhá, Z.; Fraňková, S.; Gleichová, P.; Ingr, I.; Karásek, K.; Komárková, R.; Macháčková,
M.; Strosserová, A.; Ševčík, J.; Zachová, M. Receptury pokrmů pro školní stravování. Díl 3. Receptury
rybích, 2.části drůbežích, polomasitých a bezmasých pokrmů slaných a sladkých. 3. zcela přeprac. a rošířené vyd. Praha : výživaservis pro Společnost pro výživu, 2007. 285 s. ISBN 978-80-239-8912-0.
4. Holasová, M.; Macháčková, M.; Perlín, C.; Problematika databází složení potravin v ČR. In: Sborník ze
semináře ke Světovému dni výživy, 17. 10. 2007 Praha. Praha : Společnost pro výživu, o.s., Ministerstvo
zemědělství ČR, Výzkumný ústav potravinářský, Praha, v.v.i. ISBN 80-86909-02-6.
5. Macháčková, M. Přehled veletrhů a výstav pro pekaře a cukráře. In. Katalog výrobků a služeb pro pekaře
a cukráře 2006/2007... / PEKServ.. 1. vyd. Veselí nad Moravou : J. Bystřický, 2007.
6. Rambousková, J., Hrnčířová, D. In : Sborník ze vzdělávacího semináře: Prevence
onemocnění z potravin. s. 18. říjen, 2007 Praha. ÚZPI.
II–10.4 WWW stránky
a) ÚZPI:
[email protected]
[email protected]
b) Odbor vzdělávání a poradenství
agrovzdelavani.cz
agroporadenstvi.cz
c) Odbor informačních zdrojů
infovenkov.cz
agronavigator.cz
bezpečnostpotravin.cz – česká verze
bezpečnostpotravin.cz – anglická verze
viscojis.cz
agronavigator.cz/nitrat
agronavigator.cz/ekozem
infovenkov.cz – česká verze
infovenkov.cz – anglická verze
agroenvi.cz
Poznámka: Viz rovněž tematický úkol: Webové informační služby (bod II-3.1.4)
d) Zemědělská a potravinářská knihovna
Webové stránky Zemědělské a potravinářské knihovny, kterými se knihovna prezentuje na internetu, jsou
v provozu od roku 2004. V roce 2007 byly stránky průběžně aktualizovány a v druhém pololetí téhož roku.,
po příchodu nové pracovnice – Ing. Dany Smetanové – započaly práce na zpřehlednění informací prezentovaných prostřednictvím těchto stránek. Zvažováno je také nové technické řešení webové prezentace
ZPK, zvyšující její uživatelskou přívětivost. Cílem webových stránek ZPK, dostupných na adrese www.
knihovna.uzpi.cz, je poskytovat široké spektrum informací nejen o ZPK samotné a informačních zdrojích,
které zpřístupňuje, ale také o dalších informačních zdrojích a institucích v ČR i ve světě. Uživatel na adrese
www.knihovna.uzpi.cz proto nalezne:
• informace o ZPK
– historie a současnost ZPK
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
59
–
–
–
–
–
–
–
–
služby knihovny a její další aktivity
kontakty na pracovníky a služby ZPK
informační zdroje ke kterým ZPK poskytuje přístup
odkazy vně ZPK
oborové informační instituce v ČR i ve světě
informační služby a další aktivity MZe ČR
odkazy na informační zdroje EU
další užitečné odkazy (slovníky, generátor citací atp.)
II–10.5 Elektronické publikace
(vypracované studijním oddělením)
Nehasilová, D.: Trendy v odchovu telat a jalovic – základ tvorby špičkového stáda dojnic
Schneiderová, P.: Bezpečnost krmiv a zdraví zvířat
Koubová, D.: Biologická ochrana – využití hub v ochraně proti chorobám a škůdcům rostlin
Vondrášková, Š.: Využití hmyzu v biologické ochraně rostlin
Šťastný, M.: Využití biopaliv v zemědělství
Javůrková, J.: Smluvní vztahy zemědělství s navazujícími odvětvími v USA
Suková, I.: Potraviny a složky nového typu
Kvasničková, A.: Aplikace nanotechnologie v potravinářství
Kopáčová, O.: Trendy ve zpracování cereálií s přihlédnutím k celozrnným výrobkům II.
Hvízdalová, I.: Masné výrobky jako funkční potraviny
Kvasničková, A.: Aktualizace informační zprávy na téma “Systém zajišťování bezpečných (zdravotně nezávadných) potravin v ČR
Suková, I.: Dodatek k „Seznam potravinářských norem ISO“
Šťastný, M.: Počátky cukrovarnictví v Čechách
Schneiderová, P.: Nebojte se listerií
60 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–11. Vyhodnocení závěrů z roku 2007 a návrh závěrů a doporučení na rok 2008, případně
další období
II–11.1 Vyhodnocení závěrů realizovaných v roce 2007
Úkol č.1 Na základě Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004–2010 byl pověřen ÚZPI Ministerstvem
zemědělství zpracováním a realizací koncepce knihovního systému resortu zemědělství. Tento úkol zajistí
ÚZPI tak, aby návrh koncepce byl předložen operativní poradě ministra zemědělství do dubna 2008.
Způsob zajištění úkolu: Úkol byl řešen pod názvem Koncepce kooperačního systému knihoven resortu
zemědělství (dále jen KSK MZe). Tým ZPK vypracoval dotazník pro potřebu zjišťování dat v resortních informačních střediscích (RIS), který byl připomínkován odborníky z NK ČR a Knihovny AV ČR. Sběr dat v jednotlivých RIS probíhal v době od 2. 5. do 30. 8. 2007. Vyhodnocování údajů bylo zahájeno 1. 7. 2007. Dílčí
závěry plynoucí z jednotlivých otázek byly dány do souvislostí. Vzniklo 9 tematických skupin, pro které byly
vypracovány souhrnné závěry, které se staly podkladem pro návrhy opatření v jednotlivých oblastech. Takto
zpracovaný dokument včetně návrhu opatření posoudili konzultanti a oponenti a jejich připomínky a náměty
byly zpracovány do souborného dokumentu. K 31. 12. 2007 byl zpracován návrh KSK MZe s tím, že po dalších úpravách a zpřesněních bude předložen ve stanoveném termínu MZe.
Úkol č.2. ÚZPI v plánu činnosti na rok 2007 s výhledem do roku 2013 reaguje na vývoj Společné zemědělské politiky EU a změn dotační politiky v oblasti rozvoje venkova. Logickým pokračováním aktivit ÚZPI
v poradenství, vzdělávání a informování veřejnosti je realizace informačního a poradenského programu pro
rozvoj venkova dle pokynů a metodik Ministerstva zemědělství.
K zajištění tohoto úkolu ÚZPI v roce 2007 zabezpečí informační podporu „Programu rozvoje venkova na
rok 2007 – 2013“ za využití všech dostupných kanálů, www prezentací, informačních a vzdělávacích akcí
i poradců poradenského systému MZe a rovněž zajistí informování o opatřeních programu. MZe budou předloženy návrhy na rozšíření poradenského systému MZe o oblast třetí a čtvrté osy programu.
Způsob zajištění úkolu: Zajišťování tohoto úkolu se uskutečňovalo především v rámci tematického úkolu
č. 2.1.3 „Činnosti související se zajištěním opatření EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Developement – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova). Vzdělávání lektorů pro EAFRD bylo zajišťováno
uspořádáním seminářů v Olomouci a Praze. Celkem bylo vyškoleno 180 školitelů z řad metodiků ÚZPI, pracovníků KIS, manažerů MAS, manažerů Místních akčních skupin, členů Spolku pro obnovu venkova, pracovníků Agrární komory, Asociace soukromých zemědělců a lektorů škol Trvalé vzdělávací základny MZe.
Školitelé se aktivně zapojili do informačních akcí v regionech a proškolili více než 15 tisíc účastníků. Dále
se uskutečnil dvouhodinový informační seminář o Programu rozvoje venkova (PRV) pro pracovníky odborů
MZe, pro pracovníky ZA a PÚ se uskutečnil dvouhodinový informační seminář.
Další oblastí zajišťující tento úkol bylo vzdělávání manažerů pro III. osu a LEADER (Liaison Entre Actions de Developpement de ľ Economie Rurale – Společenství pro rozvoj venkova). V průběhu roku 2007 byly
uspořádány dva základní 15-ti denní kurzy pro manažery a facilitátory MAS s celkovým počtem 46 účastníků.
Dále se uskutečnily dva nástavbové kurzy pro absolventy základního kurzu z roku 2005 a 2006 – v každém
bylo 24 účastníků. Dále pro manažery MAS byl uspořádán informační seminář k III. ose a LEADER v rámci
výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
Do tematiky PRV náleží rovněž výsledky řešení tematického úkolu „ Propagace rozvoje venkova a portál
www.infovenkov.cz.“ Nový portál byl spuštěn po konzultaci s MZe ČR v srpnu 2007. Hlavní pozornost byla
věnována poskytování komplexních informací určených pro rozvoj venkovských oblastí, krajů, obcí, mikroregionů a místních akčních skupin (MAS). Při zajišťování tohoto úkolu spolupracují řešitelé s Národní sítí
rozvoje venkova, Spolkem pro obnovu venkova, Krajskými informačními středisky, s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze a dalšími partnery, kteří se zabývají rozvojem venkova.
Nový portál www.infovenkov.cz byl propagován na všech akcích, kterých se řešitelský tým zúčastnil. Mezi
nejdůležitějšími akcemi v roce 2007 byly výstava Země živitelka a III. Národní konference o venkovu v Boskovicích. Články na portálu od srpna 2007 do konce ledna 2008 shlédlo 1 672 753 čtenářů, počet příspěvků
vlastních byl 1210 a převzatých 473, tj. celkem 1683 článků a odkazů.
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
61
Úkol č. 3 Na úseku ekonomiky a financování budou vydány vnitřní předpisy:
– novelizovaný předpis pro oběh účetních dokladů,
– o zahraničních pracovních cestách (ZPC),
– o cestovních náhradách při tuzemských pracovních cestách.
Způsob zajištění úkolu: Uvedené vnitřní předpisy a směrnice jsou připraveny k vydání. Vzhledem k připravovanému sloučení ÚZPI s VÚZE od 1. 7. 2008 bude muset být jejich textace upravena na novou organizační strukturu a nové odbory. Proto se jejich vydání předpokládá až po provedeném sloučení. Obdobně bude
zřejmě nutné upravovat a většinu dalších vnitřních směrnic a předpisů.
II-11.2 Návrh závěrů a doporučení pro rok 2008
Vzhledem k připravovanému sloučení ÚZPI s VÚZE od 1.7. 2008 budou stávající náměty posouzeny v souvislosti s organizační strukturou nově vzniklého ústavu a v případě jejich přijetí budou zařazeny do úkolů na
2. pololetí 2008, případně další období.
62 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–12. Citované zkratky a jejich výklad
AAC
AEO
AOPK
AGLINET
AGRIS
Agriculture Advisory Competencies – kompetence zemědělských poradců
Authorised Economic System, Oprávněný Ekonomický Subjekt
Agentura ochrana přírody a krajiny ČR
Agricultural Libraries Information Network
International bibliographic Information System for the Agricultural Sciences and Technology
(Zemědělský informační systém FAO, mezinárodní systém pro zemědělské vědy a technologii,
mezinárodní bibliografická databáze)
AK
Agrární komora
AV ČR Akademie věd ČR
CAB(CD) Commonwealth Agricultural Bureau (Britská dokumentační zemědělská služba na CD ROM)
CARIS
Current Agricultural Research Information Systém
CASLIN Souborný katalog ČR je národní souborný katalog, jehož základním cílem je shromažďovat
a zpřístupňovat na Internetu informace o všech typech dokumentů v ČR
CEDEFOP Evropské centrum pro odborné vzdělávání
cross – compliance
křížová kontrola
Current Contents
služba ZPK poskytující obsahy časopisů uživatelům
ČAZV
Česká akademie zemědělských věd
ČNB
Česká národní bibliografie
ČZPB
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie
ČZU
Česká zemědělská univerzita v Praze
DDS
Document Delivery Service – služba doručování dokumentů
EAFRD
European Agriculture Fund for Rural Developement – Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova
EC-EK
European Comission – Evropská komise
EC-ES
European Community – Evropské společenství
EZB
Elektonische Zeitschriftenbibliothek - elektronická knihovna časopisů
FSTA
Food Science and Technology Abstracts – Dokumentační (referátová) informační služba potravinářských věd a technologií
HRDP
Horizontal Rural Development Plan, Horizontální plán rozvoje venkova
IP
Internet Protocol. Je to protokol, pomocí kterého komunikují všechna zařízení Internetu. Dnes
více používaný IPv4, bude se přecházet na 6(IPv6)
IP adresa Je to jednoznačná identifikace konkrétního zařízení (v tomto případě počítače) v prostředí Internetu. Veškerá data (ve formě datagramů), která jsou z/na dané zařízení přes počítačovou síť posílána, obsahují IP adresu odesilatele a příjemce. Pozn.:DNS = Doman Name System = systém specializovaných počítačů převádějících zapamatovatelná doménová jména na IP adresy a naopak.
IRS
informační rešeršní služby – např. zhotovování a zasílání kopií článků na základě jednotlivých
požadavků
ISBD
International Standard Bibliograpfic Description
ISIS
Integrated Set of Information Systems
ISPROFIN Informační system programového financování
ISTP
integrovaný systém typových pozic
JIB
Jednotná informační brána
JČU
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
KIS
Krajské informační středisko
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
63
KTR
kartotéky typových pozic
MK ČR
Ministerstva kultury ČR
LEADER Liaison Entre Actions de Developpement de ľEconomie Rurale - Iniciativa Společenství pro
rozvoj venkova
LFA=SMO Svaz marginálních oblastí (horských a podhorských olstí), nebo LFA= platba v méně příznivých
oblastech
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MVP
Mezinárodní výměna publikací
MZLU
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
NA
Národní archiv
NATURA 2000Jednotně pojatá soustava chráněných území členských států EU, budovaná na základě směrnic
Rady Evropských společenství : 1) č.79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, 2) č.92/43/EEC
o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
NK ČR
Národní knihovna České republiky
NOV
Národní observatoř venkova
NR
Národní rada
NS
nitrátová směrnice také Národní síť
NSK
Národní soustava kvalifikací
NSP
Národní soustava povolání
NÚOV
Národní úřad odborného vzdělávání
OPAC
On-line Public Access Catalogue – Veřejně přístupný online katalog
OP
Operační program
OP Zemědělství /
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědšlství
OP RVMZ
OR
Oborová rada
PRV
Program rozvoje venkova
Program VISK Program Veřejné informační služby knihoven
RASFF
Rapid Alert System for Food and Feed –Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva
RIS
resortní informační středisko
SAPARD Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rural Development – Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje venkova
SMEs
Small and Medium Enterprises – malé a střední podniky
STK Praha Státní technická knihovna Praha
SQL
strukturovaný dotazovací jazyk
SZIF
Státní zemědělský a intervenční fond
SZP
Společná zemědělská politika
SZU
Státní zdravotní ústav
TVZ
Trvalá vzdělávací základna
UNIMARCUniversal Maschine Readable Cataloging – se záznamy tohoto formátu pracuje Souborný katalog ČR. Větší současnou podporu ve světě má a je výhledový formát MARC 21
UTB
Univerzita Tomáše Bati
ÚHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VaV
věda a výzkum
VISK
Veřejné informační služby knihoven (Program MK ČR)
VISK 5
podprogram: Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven
VISK 9
podprogram: Souborný katalog - provoz
64 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
VKIS
VPK
VÚPP
VÚZT
VÚRV
VÚVEL
VÚZE
WHO
ZA-PÚ
Z39.50
Veřejné knihovnické a informační služby
Veřejná polytechnická knihovna
Výzkumný ústav potravinářský Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
World Health Organization, Světová zdravotnická organizace
Zemědělská agentura - Pozemkový úřad
Server Z39.50 pro ČNB (server Tornado Z39.50 přijímá požadavky protokolu Z39.50, vrací jednotlivé záznamy ve formátu UNIMARC ISO 2709
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
65
66 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
II–13 Přílohy
Příloha č. 1: Základní personální údaje
Příloha č. 2: Roční účetní závěrka za rok 2007
a) Rozvaha – bilance ÚZPI za rok 2007
b) Výkaz zisků a ztrát za rok 2007
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
67
Příloha č. 1
PĜíloha þ. 1 k Roþní zprávČ ÚZPI za rok 2007
Základní personální údaje
1. ýlenČní zamČstnancĤ podle vČku a pohlaví - stav k
vČk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
celkem
%
muži
0
4
3
9
20
11
47
31.3
ženy
0
8
12
34
30
19
103
68.7
31/12/2007 (vþetnČ 2MD)
celkem
0
12
15
43
50
30
150
100.0
%
0.0
8.0
10.0
28.7
33.3
20.0
100.0
x
2. ýlenČní zamČstnancĤ podle vzdČlání a pohlaví - stav k 31.12.2007
vzdČlání
dosažené
základní
vyuþen
stĜední odborné
úplné stĜední
úplné stĜední odborné-M
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem
muži
ženy
celkem
%
0
0
4
4
6
5
0
8
5
24
35
49
59
101
5
0
12
9
30
0
94
150
3.3
0.0
8.0
6.0
20.0
0.0
62.7
100.0
3. Celkový údaj o prĤmČrných platech k
prĤmČrný hrubý mČsíþní
plat
31/12/2007
celkem 2006
celkem 2007
19154
21631
4. Celkový údaj o vzniku a skonþení pracovních a služebních pomČrĤ
zamČstnancĤ v roce
2007
nástupy
odchody
Poþet
20
16
Poznámka
z toho 2 ve zkušební dobČ
z toho 2 ve zkušební dobČ
stav
k 31.
12. 2007
5. Trvání pracovního a služebního pomČru zamČstnancĤ - st
stav
k 31.12.2005
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem
Poþet
73
21
33
4
19
150
%
48.7
14.0
22.0
2.7
12.7
100.0
6. Jazykové znalosti zamČstnancĤ
PĜehled jazykových znalostí zamČstnancĤ ÚZPI
podle jednotlivých stupĖĤ znalosti
1. stupeĖ
2. stupeĖ
3. stupeĖ
4. stupeĖ
anglický jazyk
nČmecký jazyk
francouzský jazyk
další jazyky
celkem
Praha, 14. 02. 2008
68 11
14
8
21
54
12
2
2
8
24
20
6
11
37
1
1
Za správnost: Ing. Pícková
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Příloha č. 2a
Rozvaha (bilance) v tisících Kþ
KE DNI 31.12.2007
ÚSTAV ZEMċDċLSKÝCH A, SLEZSKÁ 7, PRAHA 2
Název položky
A.
1.
Stálá aktiva
Pol.þíslo Stav k 01.01.
souþet položek 9+15+26+33+41+206
01
(012)
- Software
(013)
- Ocenitelná práva
(014)
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
- Nedokonþený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem souþet položek 2 až 8
- Oprávky k nehmotným výsledkĤm výzkumu a vývoje
(072)
(073)
- Oprávky k ocenitelným právĤm
(074)
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majeteku celkem souþet položek 10 až 14
(031)
- UmČlecká díla a pĜedmČty
(032)
- Stavby
(021)
- Samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí
3,780.68
04
0.00
292.42
05
1,332.11
1,587.72
06
0.00
0.00
07
594.28
0.00
08
0.00
0.00
09
5,112.79
5,660.82
10
0.00
0.00
11
-578.70
-1,018.99
12
0.00
0.00
13
-1,332.11
-1,587.72
14
0.00
0.00
15
-1,910.81
-2,606.71
3,014.72
(022)
16
3,014.72
17
0.00
0.00
18
142,781.47
148,182.04
19
18,232.32
22,577.37
(025)
20
0.00
0.00
- Základní stádo a tažná zvíĜata
(026)
21
0.00
0.00
22
14,864.86
16,783.04
(028)
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
- Nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
Dlouhodobý hmotný majetek celkem souþet položek 16 až 25
23
0.00
0.00
24
0.00
0.00
25
0.00
0.00
26
178,893.37
190,557.17
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
- Oprávky ke stavbám
(081)
- Oprávky k samostatným movitým vČcem a souborĤm movitých vČcí
- Oprávky k pČstitelským celkĤm trvalých porostĤ
(082)
(085)
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíĜatĤm
(086)
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem souþet položek 27 až 32
27
-26,881.14
-29,113.26
28
-14,058.64
-15,188.08
29
0.00
0.00
30
0.00
0.00
31
-14,864.86
-16,783.04
32
0.00
0.00
33
-55,804.64
-61,084.38
Dlouhodobý finanþní majetek
- Majetkové úþasti v osobách s rozhodujícím vlivem
(061)
34
0.00
0.00
- Majetkové úþasti v osobách s podstatným vlivem
(062)
35
0.00
0.00
36
0.00
0.00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
(063)
- PĤjþky osobám ve skupinČ
(066)
37
0.00
0.00
- Ostatní dlouhodobé pĤjþky
(067)
38
0.00
0.00
- Ostatní dlouhodobý finanþní majetek
- PoĜizovaný dlouhodobý finanþní majetk
(069)
(043)
Dlouhodobý finanþní majetek celkem souþet položek 34 až 40
6.
0.00
3,186.40
- PČstitelské celky trvalých porostĤ
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5.
0.00
03
Dlouhodobý hmotný majetek
- Pozemky
4.
02
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
- Oprávky k softwaru
3.
132,526.90
Dlouhodobý nehmotný majetek
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2.
126,290.71
Stav k 31.12.
39
0.00
0.00
40
0.00
0.00
41
0.00
0.00
Majetek pĜevzatý k privatizaci
Majetek pĜevzatý k privatizaci
Majetek pĜevzatý k privatizaci v pronájmu
Majetek pĜevzatý k privatizaci celkem
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
(064)
(065)
souþet položek 204 a 205
204
0.00
0.00
205
0.00
0.00
206
0.00
0.00
69
Název položky
B.
1.
ObČžná aktiva
Pol.þíslo Stav k 01.01.
souþet položek 51+75+89+119+124
(112)
- PoĜízení materiálu a Materiál na cestČ
(111 nebo 119)
- Nedokonþená výroba
(121)
- Polotovary vlastní výroby
(122)
- Výrobky
- ZvíĜata
(123)
(124)
- Zboží na skladČ
- PoĜízení zboží a Zboží na cestČ
(132)
(131 nebo 139)
Zásoby celkem souþet položek 43 až 50
23,263.53
43
94.55
246.50
44
0.00
0.00
45
0.00
0.00
46
0.00
0.00
47
3,090.74
3,059.09
48
0.00
0.00
49
0.00
0.00
50
0.00
0.00
51
3,185.29
3,305.59
52
747.24
1,047.46
53
0.00
0.00
54
0.00
0.00
55
1,425.59
592.82
56
0.00
0.00
57
0.00
0.00
58
2,172.83
1,640.28
Pohledávky
- OdbČratelé
(311)
- SmČnky k inkasu
(312)
- Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
- Poskytnuté provozní zálohy
(314)
- Pohledávky za rozpoþtové pĜíjmy
(315)
- Ostatní pohledávky
(316)
Souþet položek 52 až 57
- Pohledávky za úþastníky sdružení
(358)
- Sociální zabezpeþení a zdravotní pojištČní
(336)
- DaĖ z pĜíjmĤ
(341)
- Ostatní pĜímé danČ
(342)
59
0.00
0.00
60
0.00
0.00
61
283.90
154.22
62
0.00
0.00
- DaĖ z pĜidané hodnoty
(343)
63
0.00
0.00
- Ostatní danČ a poplatky
(345)
64
0.00
0.00
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
(373)
Souþet položek 61 až 64
- Pohledávky v zahraniþí
(371)
- Pohledávky tuzemské
(372)
souþet položek 207 a 208
- Nároky na dotace a ostatní zúþtování se státním rozpoþtem
(346)
- Nároky na dotace a ostat.zúþtování s rozpoþtem územ.samospr.celkĤ(348)
Souþet položek 67 a 68
- Pohledávky za zamČstnanci
(335)
- Pohledávky z vydaných dluhopisĤ
(375)
- Jiné pohledávky
(378)
- Opravná položka k pohledávkám
3.
24,091.51
Zásoby
- Materiál na skladČ
2.
Stav k 31.12.
42
(391)
65
0.00
0.00
66
283.90
154.22
207
0.00
0.00
208
0.00
0.00
209
0.00
0.00
67
0.00
0.00
68
0.00
0.00
69
0.00
0.00
70
65.89
45.02
71
0.00
0.00
72
5.59
5.59
73
0.00
0.00
Souþet položek 70 až 73
74
71.48
50.61
Pohledávky celkem souþet položek 58+59+60+65+66+209+69+74
75
2,528.21
1,845.11
65.07
Finnaþní majetek
(261)
76
52.56
- Peníze na cestČ
- Pokladna
(+/- 262)
77
0.00
-1.06
- Ceniny
(263)
78
62.44
53.95
Souþet položek 76 až 78
- BČžný úþet
(241)
- BČžný úþet fondu kulturních a sociálních potĜeb
- Ostatní bČžné úþty
(243)
(245)
- Vklady v zahraniþní mČnČ v tuzemských bankách
(246)
Souþet položek 80 až 82 a 210
- Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
- Dlužné cenné papíry k obchodování
- Ostatní cenné papíry
- PoĜízení krátkodobého finanþního majetku
(253)
(256)
(259)
79
115.00
117.96
80
14,900.86
17,410.57
81
118.98
247.52
82
0.00
0.00
210
0.00
0.00
83
15,019.84
17,658.09
84
0.00
0.00
85
0.00
0.00
86
0.00
0.00
87
0.00
0.00
Souþet položek 84 až 87
88
0.00
0.00
Finanþní majetek celkem souþet položek 79+83+88
89
15,134.84
17,776.05
70 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Název položky
4.
Pol.þíslo Stav k 01.01.
Stav k 31.12.
Úþty rozpoþtového hospodaĜení a další úþty mající vztah k rozpoþt.
hospodaĜení a úþty mimorozpoþtových prostĜedkĤ
- Základní bČžný úþet
(231)
- Vkladový výdajový úþet
(232)
- PĜíjmový úþet
(235)
- BČžné úþty penČžních fondĤ
(236)
- BČžné úþty státních fondĤ
(224)
- BČžné úþty finanþních fondĤ
(225)
Souþet položek 90 až 95
- Poskytnuté dotace organizaþním složkám státu
(202)
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úþtu
(212)
- Poskytnuté pĜíspČvky a dotace pĜíspČvkovým organizacím
- Poskytnuté dotace ostatním subjektĤm
- Poskytnuté dotace ostatním subjektĤm
92
0.00
0.00
93
0.00
0.00
94
0.00
0.00
95
0.00
0.00
96
0.00
0.00
97
0.00
0.00
98
0.00
0.00
0.00
0.00
100
0.00
0.00
(213)
101
0.00
0.00
102
0.00
0.00
103
0.00
0.00
(214)
104
0.00
0.00
- Poskytnuté pĜechodné výpomoci pĜíspČvkovým organizacím
(271)
(273)
105
0.00
0.00
- Poskytnuté pĜechodné výpomoci podnikatelským subjektĤm
(274)
106
0.00
0.00
- Poskytnuté pĜechodné výpomoci ostatním organizacím
(275)
107
0.00
0.00
- Poskytnuté pĜechodné výpomoci fyzickým osobám
(277)
108
0.00
0.00
109
0.00
0.00
110
0.00
0.00
111
0.00
0.00
Souþet položek 104 až 108
- Limity výdajĤ
(221)
- Zúþtování výdajĤ územních samosprávných celkĤ
- Materiální náklady
(218)
(410)
- Služby a náklady nevýrobní povahy
(420)
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
(430)
- Mzdové a ostatní osobní náklady
(440)
- Dávky sociálního zabezpeþení
- Manka a škody
5.
0.00
0.00
99
Souþet položek 97 až 102
- Poskytnuté návratné finanþní výpomoci mezi rozpoþty
0.00
0.00
(203)
(204)
- Poskytnuté pĜíspČvky a dotace pĜíspČvkovým organizacím
90
91
(450)
(460)
112
0.00
0.00
113
0.00
0.00
114
0.00
0.00
115
0.00
0.00
116
0.00
0.00
117
0.00
0.00
Souþet položek 112 až 117
118
0.00
0.00
ProstĜedky rozpoþt.hospodaĜení celkem souþet pol. 96+103+109+110+111+118
119
0.00
0.00
PĜechodné úþty aktivní
- Náklady pĜíštích období
120
3,243.17
334.64
- PĜíjmy pĜíštích období
(385)
121
0.00
0.00
- Kurzové rozdíly aktivní
(386)
122
0.00
0.00
123
0.00
2.14
- Dohadné úþty aktivní
(381)
(388)
PĜechodné úþty aktivní celkem souþet položek 120 až 123
124
3,243.17
336.78
AKTIVA CELKEM
125
150,382.22
155,790.43
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
souþet položek 01+42
71
Příloha č. 2b
Výkaz zisku a ztráty v tisících Kþ
KE DNI 31.12.2007
Úþet
Název položky
Pol.þíslo Hlavní þinnost
HospodáĜská þinnost
501
SpotĜeba materiálu
01
13673.75
502
SpotĜeba energie
02
2782.25
5.56
503
SpotĜeba ostatních neskladovatelných dodávek
03
0.00
0.00
14.51
504
Prodané zboží
04
0.00
0.00
511
Opravy a udržování
05
1702.92
0.00
512
Cestovné
06
1722.12
0.00
513
Náklady na reprezentaci
07
123.77
0.00
518
Ostatní služby
08
35287.13
5.21
521
Mzdové náklady
09
38080.30
52.69
524
Zákonné sociální pojištČní
10
12781.46
18.44
525
Ostatní sociální pojištČní
11
0.00
0.00
527
Zákonné sociální náklady
12
1953.35
0.92
528
Ostatní sociální náklady
13
0.00
0.00
531
DaĖ silniþní
14
0.00
0.00
532
DaĖ z nemovitostí
15
-0.89
0.00
538
Ostatní danČ a poplatky
16
2.90
0.00
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
17
0.00
0.00
542
Ostatní pokuty a penále
18
118.60
0.00
543
Odpis pohledávky
19
0.00
0.00
544
Úroky
20
0.00
0.00
545
Kursové ztráty
21
186.13
0.00
546
Dary
22
0.00
0.00
548
Manka a škody
23
73.39
0.00
20.12
549
Jiné ostatní náklady
24
541.23
551
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
25
3821.64
0.00
552
ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26
0.00
0.00
0.00
553
Prodané cenné papíry a podíly
27
0.00
554
Prodaný materiál
28
0.00
0.00
556
Tvorba zákonných rezerv
29
0.00
0.00
559
Tvorba zákonných opravných položek
30
0.00
0.00
Náklady celkem
31
112850.05
117.45
601
Tržby za vlastní výrobky
32
13.09
0.00
602
Tržby z prodeje služeb
33
5655.07
156.48
604
Tržby za prodané zboží
34
0.00
0.00
611
ZmČna stavu zásob nedokonþené výroby
35
0.00
0.00
612
ZmČna stavu zásob polotovarĤ
36
0.00
0.00
613
ZmČna stavu zásob výrobkĤ
37
-31.65
0.00
614
ZmČna stavu zvíĜat
38
0.00
0.00
621
Aktivace materiálu a zboží
39
0.00
0.00
622
Aktivace vnitroorganizaþních služeb
40
0.00
0.00
623
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
41
8.77
0.00
624
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
42
0.00
0.00
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
43
0.00
0.00
642
Ostatní pokuty a penále
44
0.00
0.00
643
Platby za odepsané pohledávky
45
0.00
0.00
644
Úroky
46
19.78
0.00
645
Kursové zisky
47
7.94
0.00
648
Zúþtování fondĤ
48
0.00
0.00
649
Jiné ostatní výnosy
49
436.21
0.00
651
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
50
19.45
0.00
72 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
Úþet
Název položky
652
Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku
Pol.þíslo Hlavní þinnost
51
0.00
HospodáĜská þinnost
0.00
653
Tržby z prodeje cenných papírĤ a podílĤ
52
0.00
0.00
654
Tržby z prodeje materiálu
53
0.00
0.00
655
Výnosy z krátkodobého finanþního majetku
54
0.00
0.00
656
Zúþtování zákonných rezerv
55
0.00
0.00
659
Zúþtování zákonných opravných položek
56
0.00
0.00
691
PĜíspČvky a dotace na provoz
57
107095.65
0.00
Výnosy celkem
58
113224.31
156.48
39.03
Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
59
374.26
591
DaĖ z pĜíjmĤ
60
120.00
9.68
595
Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ
61
0.00
0.00
Výsledek hospodaĜení po zdanČní
62
254.26
29.35
Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007
73
Obsah
I. Organizační a ekonomické údaje a výsledky činnosti ÚZPI za rok 2007
1
I–1. Identifikační údaje ústavu 1
I–2. Způsob zřízení ústavu:
2
I–3. Organizační struktura ústavu k 31.12.2007
2
I–4. Základní personální údaje 5
I–5. Údaje o majetku s nímž je ÚZPI příslušný hospodařit
5
I–6.Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů
9
I–7. Hodnocení a analýza ekonomických údajů ÚZPI
9
I–8 Hlavní skupiny služeb ZPK 16
II. Přehled a zhodnocení činností jednotlivých organizačních útvarů ÚZPI za rok 2007
17
II–1. Odbor vzdělávání a poradenství (dále OVP)
17
II–2. Zemědělská a potravinářská knihovna (dále ZPK)
29
II–3. Odbor informačních zdrojů (dále IZ)
37
II–4. Odbor investiční a vnitřní správy 45
II–5. Odbor ekonomiky a financování 47
II–6 Kancelář ředitele
47
II–7. Konference a semináře pořádané ÚZPI
50
II–8. Členství v odborných společnostech, komisích a radách
52
II–9. Publikační a přednášková činnost pracovníků ÚZPI
53
II–10. Ediční činnost ÚZPI
56
II–11. Vyhodnocení závěrů z roku 2007 a návrh závěrů a doporučení na rok 2008, případně další období61
II–13 Přílohy
67
Příloha č. 1: Základní personální údaje
68
Příloha č. 2: Roční účetní závěrka za rok 2007
69
a) Rozvaha – bilance ÚZPI za rok 2007
69
b) Výkaz zisků a ztrát za rok 2007
72
74 Zpráva o činnosti ÚZPI za rok 2007

Podobné dokumenty

nabídka projektu výroby

nabídka projektu výroby TEL.: 518 389 513, FAX: 518 389 546

Více

Technologie - Podnikání ve fitness

Technologie - Podnikání ve fitness zařadil do portfolia Komory a ze mě se stal její výkonný ředitel. Rád dodávám, že s velkým důrazem na slovo výkonný, protože o to tu jde především. Stejně jako časopis po více než roce, tak i Komor...

Více

Roční zpráva ÚZPI za rok 2006

Roční zpráva ÚZPI za rok 2006 Hodějovského 1654 25632 Benešov pracoviště metodiků poradenství – 20 poradců v regionech: Brno, Dalovice, Jevíčko, Jičín, Jihlava, Klatovy, Kostelec nad Orlicí, Kroměříž, Liberec, Olomouc, Opava, P...

Více

Text studie (prof. Zlatuška)

Text studie (prof. Zlatuška) konkretizují pro jednotlivé druhy výsledků připomínky následující.“ Odmítnutí připomínky ze strany RVVI: „Tato připomínka není relevantní. Každý poskytovatel vyhlásil veřejnou soutěž na poskytnutí...

Více

Marketingová komunikace prostednictvím webových stránek ve

Marketingová komunikace prostednictvím webových stránek ve pĜípadČ pĜímých odbČratelĤ (obchodníkĤ) mĤže firma na stránkách zvát ke vstupu do partnerského programu, pokud takový program má. Využití public relations Webové stránky v B2B oblasti jsou pĜedevší...

Více

Stáhněte si manuál BYOB

Stáhněte si manuál BYOB Co chcete, aby uživatelé dělali? ........................................................................................................... 150

Více