Indesit BEAA35PGF_CZ

Transkript

Indesit BEAA35PGF_CZ
BEAA 35 PGF
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Návod k instalaci a použití
BEAA 35 PGF
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Návod k instalaci a obsluze
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit
Company, SpA.
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce
od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším
pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před
prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod,
který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým
dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré
výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití
jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny
doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku
pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního
záručního i pozáručního servisu.
Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti.
V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat
případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční
lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete
kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k
obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud
bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky,
uhradí vzniklé náklady zákazník.
Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu
výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou
výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že
některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny
pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.
Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení
doporučujeme:
• Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované
výrobcem.
• Je nutné používat pouze originální náhradní díly.
Pozor: Pro psaní na vnější stranu dveří chladničky používejte jen speciální fixy, které jste
obdrželi při zakoupení výrobku. Aby nedošlo k poškození povrchu chladničky, doporučujeme
mazat nápisy až po úplném zaschnutí na povrchu chladničky. V případě smazání před úplným
uschnutím nápisu může dojít ke vzniku neodstranitelných šmouh.
2
Bezpečnost je dobrý zvyk
UPOZORNĚNÍ:
Přečtěte si pečlivě upozornění, uvedená v této příručce.
Obsahují důležité pokyny, týkající se bezpečnosti při uvádění
do provozu, při použití a údržbě.
Toto zařízení je v souladu s následujícími
Direktivami Evropské unie:
- 73/23/CEE ze dne 19/02/73 (o nízkých napětí), ve znění
pozdějších úprav;
- 89/336/CEE ze dne 03/05/89 (o elektromagnetické shodě),
ve znění pozdějších úprav;
1. Toto zařízení nelze instalovat venku ani do prostorů
umístěných pod přístřeškem; je velmi nebezpečné vystavovat
toto zařízení dešti a bouřkám.
2. Zařízení smí používat pouze dospělé osoby, a to
výhradně za účelem uchovávání a zmrazování potravin,
podle návodu k použití uvedeném v této příručce.
3. Nedotýkejte se ani nemanipulujte se zařízením, máteli bosé nohy anebo máte-li mokré ruce či nohy.
4. Nedoporučujeme použití prodlužovaček nebo rozdvojek.
Pokud je chladnička umístěna mezi nábytkem, pak
zkontrolujte, zda není kabel zohýbaný nebo stlačený.
5. Nikdy netahejte za kabel ani neposouvejte chladničku
tak, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky ve zdi; je to velmi
nebezpečné.
6. Nedotýkejte se vnitřních chladicích částí, především
pak mokrýma rukama, jelikož byste se mohli popálit nebo
poranit. Rovněž nevkládejte do úst kostky ledu ihned po
jejich vyjmutí z mrazáku, protože riskujete,že se spálíte.
7. Čištění a údržbu provádějte pouze po předchozím vypnutí
chladničky ze zásuvky; pro vyloučení jakéhokoliv elektrického
kontaktu nestačí pouze otočit knoflíkem na ovládání teploty
do polohy z.
8. Dříve, než se zbavíte staré chladničky, vyřaďte z provozu
případný uzávěr. To proto, aby děti při hraní nezůstaly
zavřené v chladničce.
9. V případě poruchy se předtím, než budete kontaktovat
technický servis, podívejte do příručky na kapitolu s názvem
„Došlo k nějakému problému?“ a zkontrolujte, zda lze
připadnou poruchu odstranit. Nesnažte se opravovat poruchu
přístupem k vnitřním částem chladničky.
10. V případě výměny přívodního kabelu se obraťte
na naše Servisní střediska. V některých případech jsou
spoje řešeny pomocí speciálních koncovek, v jiných
případech se vyžaduje k přístupu ke spojům použití
speciálních nástrojů.
11. Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř prostoru pro
uchovávání potravin, nejsou-li tyto přístroje doporučeny
výrobcem.
12. Po ukončení doby životnosti zařízení, které obsahuje
v izolační pěně plyn cyklopentan a v chladicím obvodu
případně plyn R600a (izobutan), je nutné tyto látky nejdříve
zajistit. Pak teprve lze odvést zařízení na skládku.
O provedení této operace požádejte Vašeho prodejce nebo
místní příslušnou organizaci.
Uvedení do provozu
Je důležité, aby uvedení do provozu bylo provedeno
náležitým způsobem. Je to zárukou správného provozu
a nízké spotřeby elektrické energie.
Větrání
V rovině
Zařízení musí být umístěno v rovině. Pokud podlaha není
rovná, je možné provést vyrovnání pomocí příslušných
nastavitelných nožiček, umístěných vepředu.
Kompresor i kondenzátor vydávají teplo, a proto vyžadují
dostatečné větrání. Proto nejsou pro instalaci vhodná taková
prostředí, která neposkytují možnost dobrého větrání.
Zařízení je tudíž nutné instalovat do místnosti, ve které je
otvor (okno), jež zaručí potřebnou výměnu vzduchu. Místnost
by také neměla být příliš vlhká.
V průběhu instalace dávejte pozor, abyste nezakryli anebo
jinak nezamezili přístupu vzduchu k mřížkám, přes něž se
uskutečňuje odvětrávání zařízení.
K zajištění správného odvětrávání zařízení je potřeba
ponechat:
- vzdálenost minimálně 10 cm mezi vrchní částí zařízení
a případným nábytkem umístěným nad ním
- vzdálenost minimálně 5 cm mezi bočními stranami
a případným nábytkem nebo zdí, sousedící s těmito bočními
stranami.
Elektrické zapojení a uzemnění
Dostatečná vzdálenost od tepla
Dříve než provedete elektrické zapojení
Zařízení neumísťujte na takové místo, které je přímo
vystaveno slunečnímu světlu, a dále vedle elektrických
sporáků, apod.
Dříve než přistoupíte k provádění elektrického zapojení,
zkontrolujte, zda výše napětí uvedená na cedulce
s technickými údaji, která je umístěna dole vlevo, vedle
zásuvky na zeleninu, odpovídá výši napětí na Vaší instalaci
doma, a dále, zda je zásuvka vybavena řádným uzemněním
podle zákona o bezpečnosti instalací 46/90. Pokud uzemnění
chybí, nepřejímá na sebe výrobní závod žádnou
odpovědnost. Nepoužívejte rozdvojky nebo adaptéry.
Zařízení umístěte tak, abyste měli přístup k zásuvce,
k níž je zařízení připojeno.
Je výkon dostatečný?
Elektrická zásuvka musí snést maximální výkon zařízení,
který je uveden na cedulce s technickými údaji, umístěné
dole vlevo, vedle zásuvky na zeleninu.
Po převozu postavte zařízení do svislé polohy a vyčkejte
minimálně 3 hodiny, než jej zapojíte do zásuvky. Je to
důležité pro jeho správný provoz.
3
Pohled zblízka
A
Tlačítko rychlého chlazení „Super Cool“
G
Stiskem knoflíku (rozsvítí se žlutá kontrolka „E“) se
umožní zmrazení čerstvých potravin.
Stiskem (rozsvítí se žlutá kontrolka „C“) se sníží
teplota v chladicím prostoru na minimum.
B
Knoflík pro regulaci teploty v chladničce
Nastavením tohoto knoflíku do různých poloh můžete
regulovat teplotu v chladničce:
Tlačítko rychlého mrazení „Super Freeze“
H
Vyjímatelná polička s krytem a přihrádkou
na vajíčka
Menší chlad
Větší chlad
I
Polička na uložení plechovek
J
Vyjímatelná polička na uložení předmětů
Tato žlutá kontrolka se rozsvítí po stisknutí tlačítka
rychlého chlazení „Super Cool“ (A)
K
Držák na lahve
Zelená kontrolka
L
Misky na výrobu ledu.
M
Nastavitelné nožičky
Tato žlutá kontrolka se rozsvítí v případě stisknutí
tlačítka rychlého mrazení „Super Freeze“ (G).
N
Prostory pro uskladnění potravin
Pozn.: tyto tři kontrolky též signalizují neobvyklé
zvýšení teploty v mrazicím prostoru (viz odstavec
„zvukové a vizuální alarmy“).
O
Prostor pro zmrazení a uskladnění potravin
Knoflík pro regulaci teploty v mrazáku
Nastavením tohoto knoflíku do různých poloh můžete
regulovat teplotu v chladničce:
z Zařízení je vypnuté;
P
Zásuvky na ovoce a zeleninu
Q
Vyjímatelné a výškově nastavitelné přihrádky
R
Systém „Aircooler“
ECO Optimální teplota, odpovídající nízké spotřebě
energie
HOLIDAY aktivace funkce „dovolená“
C
D
Žlutá kontrolka rychlého chlazení
Pokud tato zelená kontrolka svítí, znamená to,
že je zařízení připojeno k elektrické síti.
E
F
Kontrolka rychlého mrazení
Menší chlad;
Větší chlad;
ECO Optimální teplota, odpovídající nízké spotřebě
energie;
Kromě toho nastavením knoflíku do polohy „z“
přerušíte chod celého spotřebiče (včetně chladničky).
4
A
B
C
D
E
F
G
H
R
Q
I
J
K
P
O
MAX
WATER LEVEL
MAX
WATER LEVEL
L
N
M
Graffiti: díky soupravě fix
bude vaše chladnička Indesit
zábavnější a barevnější.
Pomocí těchto fix můžete
psát, nechávat vzkazy a kreslit
na dvířka a boky chladničky.
Použití Graffiti je velice
jednoduché a pohodlné; poté,
co něco napíšete nebo
nakreslíte, můžete vše rychle
a jednoduše smazat pomocí
suchého kusu látky nebo
běžnou houbou na bílou
tabuli.
M
UPOZORNĚNÍ:
Souprava fix GRAFFITI byla vytvořena, navržena a testována
pouze pro použití na dvířkách nebo bocích těch chladniček
z řady Indesit, se kterými je dodávána.
Nepoužívejte tedy:
- Vaše fixy GRAFFITI na jiné chladničky Indesit, popř.
na chladničky jiných značek;
- Vaše fixy GRAFFITI na jiné elektrospotřebiče
- Na Vaši chladničku Indesit jiné typy nebo značky fix
V těchto případech může dojít ke způsobení škod,
způsobených barevnými kruhy nebo nesmazatelným psaním.
Děti mohou používat fixy pouze ze dozoru dospělé osoby.
Firma Indesit Company SpA neodpovídá na důsledky
nesprávného použití soupravy Graffiti.
Pozor: Pro psaní na vnější stranu dveří chladničky používejte jen speciální fixy, které jste obdrželi při zakoupení
výrobku. Aby nedošlo k poškození povrchu chladničky, doporučujeme mazat nápisy až po úplném zaschnutí na
povrchu chladničky. V případě smazání před úplným uschnutím nápisu může dojít ke vzniku neodstranitelných
šmouh.
5
Jak uvést kombinovanou chladničku
do provozu
UPOZORNĚNÍ
Po přepravě postavte zařízení do svislé polohy
a vyčkejte asi 3 hodiny, než jej připojíte do elektrické
zásuvky. Je to potřebné pro správný provoz zařízení.
Dříve než do chladničky umístíte potraviny, vymyjte ji
řádně vlažnou vodou se sodou.
Ochranná doba motoru
Tento model je vybaven kontrolním jističem motoru.
Pokud se tedy při instalaci kompresor nerozběhne
ihned, není důvod k obavám, jelikož se aktivuje
automaticky, a to zhruba po 8 minutách. To platí i po
každém přerušení dodávky energie, ať už z důvodu
výpadku proudu nebo pokud vypnutí spotřebiče
nastavíte sami (například před čištěním spotřebiče nebo
před odmrazováním mrazáku).
Po zapojení zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda svítí
zelená kontrolka „D“ a zda je knoflík „F“, příslušející
k mrazáku, v poloze „z“.
Chladicí oddělení
Natočte knoflík „B“ do prostřední polohy. Po několika
hodinách můžete uložit potraviny do chladničky.
Mrazicí oddělení
Natočte knoflík „F“ do prostřední polohy a stiskněte tlačítko
„G“ pro rychlé mrazení „Super Freeze“ (rozsvítí se žlutá
kontrolka „E“). Jakmile se v mrazáku dosáhne optimální
teploty, žlutá kontrolka „E“ zhasne. Poté můžete do mrazáku
uložit zmrazené potraviny.
Jak co nejlépe používat chladicí oddělení
Teplota uvnitř chladicího oddělení se reguluje automaticky
podle polohy knoflíku pro nastavení teploty.
= Méně chladno
= Více chladno
Chladicí oddělení Vašeho spotřebiče je vybaveno zařízením
„Aircooler“, který zajistí optimální uchovávání potravin
a zjednodušuje použití spotřebiče díky:
- rychlému znovuobnovení teploty; po otevření dvířek
dosáhne teplota rychle optimální úrovně, což napomáhá
dobrému uschování potravin
- rovnoměrnému rozložení teploty, takže potraviny je možné
uložit na jakoukoliv přihrádku.
V chladicím oddělení se nacházejí praktické vyjímatelné
přihrádky, které lze též pomocí příslušných vodicích lišt
výškově nastavovat (Obr. 1). Proto lze do chladničky uložit
i velké nádoby a potraviny o velkých rozměrech. Díky
nové formě přihrádek je lze výškově nastavovat, aniž by
bylo potřeba je zcela vyjmout.
1
2
B
B
B
A
A
A - Vháněný vzduch, chlazený kontaktem s chladnou stěnou
B - Nasávaný teplý vzduch.
Pokud naplníte prostor chladničky velkým množstvím
potravin, použijte funkci Super Cool (rychlé chlazení, které
se aktivuje stisknutím tlačítka „G“. Tímto způsobem se
rychle dosáhne optimálních funkčních podmínek. Po uplynutí
potřebné doby se funkce automaticky vypne.
Dbejte pečlivě na naše doporučení ohledně maximální
doby uchování: žádná potravina, ani ta nejčerstvější,
nezůstane neporušená po příliš dlouhou dobu.
Vařené potraviny se neuchovají déle než syrové potraviny,
jak se někdy mylně domníváme.
6
Obr. 1
Do chladničky ukládejte pouze chladné nebo maximálně
mírně vlažné potraviny. Neukládejte do chladničky teplé
potraviny: ty by okamžitě zvýšily vnitřní teplotu chladničky.
Kompresor by tak byl donucen k nadměrné práci, což
vyžaduje zbytečně mnoho elektrické energie.
Neukládejte do chladničky tekutiny v otevřených
nádobách. Vyvolalo by to zvýšení vlhkosti uvnitř
chladničky, což by mělo za následek tvorbu námrazy.
Play Zone (Obr. 2)
Držák na plechovky
Díky nové přihrádce na držení lahví „Play Zone“ je možné
rychle ochladit velké množství lahví a plechovek a mít je
tak vždy pohodlně k dispozici.
Pokud je Play Zone uložena na skleněné přihrádce, můžeme
pokládat lahve o velkých a středně velkých rozměrech tak,
že je jednoduše položíme. Toto je například nejlepší způsob
pro uchování vína.
Jakmile je Play Zone složena a upevněna na příslušných
držácích na boku přihrádky, lze do ní umístit plechovky
(vrchní část), lahve (prostřední část) a jiné plechovky
a lahve do ostatních částí přihrádky. Při ukládání plechovek
dávejte pozor, aby se nedostaly do styku se zadní stěnou
chladničky.
Přihrádka Play Zone může být použita jakožto běžná
přihrádka (pokud je položená), a lze ji snadno mýt, a to
i v myčkách. Nejlepší poloha pro přihrádku Play Zone je
poloha uprostřed.
Do držáku na plechovky na vnitřní straně dvířek (Obr. 3)
se mohou vkládat nejenom plechovky, ale i jogurty, máslo
a jiné nádobky podle Vašich potřeb.
Obr. 3
Obr. 2
7
Jak co nejlépe používat mrazicí
oddělení
Při přípravě potravin určených k zmrazení postupujte
dle odborného návodu.
Jakákoli rozmražená či jen zčásti rozmražená potravina
nesmí být nikdy znovu zmrazena: je nutno ji uvařit
a zkonzumovat (do 24 hodin), nebo uvařit a následně
zmrazit.
Čerstvé potraviny určené k zmrazení nesmí být umístěny
v blízkosti potravin již zmražených či hluboko zmražených,
ale je třeba je uložit do horního oddílu „O“, kde je teplota
nižší než -18 °C, a proto je ideální pro zmrazení čerstvých
potravin.
Pamatujte, že pro dlouhodobé zachování potravin je důležitá
rychlost zmrazení.
Údaje o maximálním denním množství zmrazovaných
potravin jsou uvedeny na etiketě umístěné uvnitř chladicího
oddělení.
Při prvním použití nebo při opětovném zapojení mrazáku
zamrazujte potraviny pouze při maximálním výkonu
spotřebiče.
Stiskněte tlačítko rychlého zamrazování Super Freeze „G“
(rozsvítí se žluté světlo „E“) a uložte potraviny určené k
zmrazení do prostoru mrazáku. Za 24 hodin nebo po
dosažení optimální teploty se funkce rychlého zamrazování
automaticky vypne (žlutá kontrolka „E“ zhasne).
Nové pojetí misek na led je výhradním patentem značky
Merloni. Misky jsou umístěny na vnitřní straně dvířek
mrazáku což zajišťuje vyšší ergonomii a čistotu. Led již
není v kontaktu s potravinami v prostoru mrazáku; a dále
nedochází ani k případnému odkapávání vody z misek při
jejich plnění (mezi příslušenstvím k mrazáku dodávaném
výrobcem je i kryt, kterým uzavře otvor misky po jejím
naplnění).
Pokud chcete vyjmout misky
na led z jejich místa, zatlačte
na misku směrem nahoru a
poté ji vyjměte (obr. 4). Pokud
chcete vrátit misky zpět na
místo, nasaďte vrchní stranu
na příslušné místo a zavěste
je ve svislé poloze.
Obr. 4
8
Obr. 5
WATER LEVEL
MAX
Misky na led
MAX
WATER LEVEL
Během procesu zamrazování neotvírejte dveře mrazáku.
Pro dosažení optimálního zachování a následného
rozmrazení potravin se doporučuje rozdělit potraviny na
malé porce, aby se mohly rychleji a rovnoměrně zmrazit.
Jednotlivá balení označte údaji o obsahu a datem zamrazení.
Nikdy neotvírejte mrazák v případě výpadku elektrické
energie nebo při poruše spotřebiče, zpomalíte tak zvyšování
teploty uvnitř mrazáku.
Díky tomuto postupu vydrží zmrazené a hluboce zmrazené
potraviny beze změny zhruba 9-14 hodin.
Neukládejte do mrazáku zcela naplněné lahve; mohly by
se rozbít, protože po zmrznutí zvětší kapalina svůj objem.
Návod k použití (Obr. 5)
Naplňte misku vodou prostřednictvím příslušného otvoru
až do vyznačené rysky (MAX WATER LEVEL), přičemž
dávejte dobrý pozor, abyste ji nepřesáhli. Pokud misky
naplníte vodou nad úroveň danou ryskou, může dojít
k tvorbě ledu i vně misek, což by bránilo při vyjímání
kostek ledu.
V případě přelití misky je nutné počkat, až se rozpustí
veškerý led uvnitř, poté je třeba misky
vyprázdnit, a opětovně je naplnit vodou.
Po naplnění misky určeným otvorem ji otočte o 90°. Díky
principu spojených nádob se příslušné formy naplní vodou.
Po naplnění misky můžete zavřít otvor určeným uzávěrem
a umístit misku do vnitřní strany dvířek.
Po vytvoření ledu stačí poklepat miskou o pevný povrch,
dokud se kostky ledu
nepohnou ze svých míst. Ven se dostanou stejným otvorem,
kterým jsme misku plnili vodou.
Pro urychlení uvolňování kostek ledu je možno namočit
vnější stěnu misek do vody.
UPOZORNĚNÍ: při každém doplňování misek vodou
zkontrolujte, zda je miska prázdná a zda v ní nejsou
zbytky ledu.
Minimální doba pro optimálnímu vytvoření ledu je zhruba
8 hodin
Návod na využití
mrazicího oddělení
Maso a ryby
Odležení
(dny)
Uchování
(měsíce)
Rozmrazení
Zabalené v hliníkové folii
2 / 3
9 / 10
Není nutné
Jehněčí
Zabalené v hliníkové folii
1 / 2
6
Není nutné
Vepřová pečeně
Zabalené v hliníkové folii
1
6
Není nutné
Telecí pečeně
a vařené telecí
Zabalené v hliníkové folii
1
8
Není nutné
Vepřové kotlety
a bifteky
Každý plátek zvlášť v polyethylenovém
sáčku a poté v hliníkové folii po 4-5 kusech
6
Není nutné
Jehněčí a hovězí
řezy a kotlety
Každý plátek zvlášť v polyethylenovém
sáčku a poté v hliníkové folii po 4-5 kusech
6
Není nutné
Mleté maso
V hliníkových nádobách zakrytých
polyethylenem
2
Zvolna v chladničce
Srdce a játra
V polyethylenových sáčcích
3
Není nutné
Klobásy
V polyethylenových nebo
hliníkových obalech
2
Podle použití
Kuřata a krůty
Zabalena v hliníkové folii
1 / 3
9
Zvolna v chladničce
Kachny a husy
V hliníkové folii
1 / 4
6
Zvolna v chladničce
Divoké kachny,
bažanti a koroptve
V hliníkové folii
1 / 3
9
Zvolna v chladničce
Králíci a zajíci
V hliníkové folii
3 / 4
6
Zvolna v chladničce
Zvěřina
(srnčí, jelen)
V hliníkové nebo polyethylenové folii
5 / 6
9
Zvolna v chladničce
Velké ryby
V hliníkové nebo polyethylenové folii
4 / 6
Zvolna v chladničce
Malé ryby
V polyethylenových sáčcích
2 / 3
Není nutné
Korýši
V polyethylenových sáčcích
3 / 6
Není nutné
Měkkýši
V hliníkových nebo umělohmotných
nádobách, naložené ve vodě se solí
3
Zvolna v chladničce
Vařené ryby
V hliníkové nebo polyethylenové folii
12
V teplé vodě
Smažené ryby
V polyethylenových sáčcích
Druh
Balení
Hovězí pečeně
a vařené hovězí
Velmi
čerstvé
4 / 6
Přímo na pánvi
9
Ovoce a zelenina
Vaření
(min)
Příprava
Jablka a hrušky
Oloupejte a nakrájejte
na kousky
2
V nádobách
se sirupem
12
Zvolna v chladničce
Meruňky, broskve,
třešně a švestky
Odpeckujte a oloupejte
1 / 2
V nádobách
se sirupem
12
Zvolna v chladničce
Jahody, ostružiny
a borůvky
Očistěte, omyjte
a nechte uschnout
V nádobách
s cukrem
10 / 12
Zvolna v chladničce
Vařené ovoce
Nakrájejte, povařte
a prolisujte
V nádobách,
přidejte 10% cukru
12
Zvolna v chladničce
Ovocné šťávy
Omyjte, nakrájejte
a vymačkejte
V nádobách
s cukrem podle libosti
10 / 12
Zvolna v chladničce
Květák
Nakrájejte na kostičky
a povařte ve vodě se
šťávou z citronu
2
V polyethylenových
sáčcích
12
Zelí
Očistěte a omyjte
(nakrájejte na kousky)
1 / 2
V polyethylenových
sáčcích
10 / 12
Hrášek
Oloupejte a omyjte
2
V polyethylenových
sáčcích
12
Není nutné
Zelené fazolky
Omyjte a nakrájejte
na kousky
2
V polyethylenových
sáčcích
10 / 12
Není nutné
Mrkev, paprika,
řepa
Nakrájejte na plátky,
oloupejte a omyjte
3 / 4
V polyethylenových
sáčcích
12
Není nutné
Houby a chřest
Omyjte a nakrájejte
3 / 4
V sáčcích nebo
v nádobách
6
Při pokojové teplotě
Špenát
Omyjte a rozřezejte
na kousky
2
V polyethylenových
sáčcích
12
Při pokojové teplotě
Zeleninová směs
na polévku
Omyjte a nakrájejte
na kousky
3
V sáčcích
po malých porcích
6 / 7
Při pokojové teplotě
Různé potraviny
Příprava
Vaření
(min)
Balení
Uchovávání
Rozmrazování
(měsíců)
Druh
Balení
Není nutné
Při pokojové teplotě
Uchovávání
Rozmrazování
(měsíců)
Chléb
V polyethylenových
sáčcích
4
Při pokojové teplotě
nebo v chladničce
Dorty
V polyethylenové folii
6
Při pokojové teplotě.
Pečte při 100-200 °C
Smetana
V umělohmotných
nádobách
6
Při pokojové teplotě
nebo v chladničce
Máslo
V původním obalu,
zabaleném v hliníkové
folii
6
V chladničce
Vařená jídla,
polévky
Po porcích
v umělohmotných
nebo skleněných
nádobách
Vajíčka
Zmrazte bez skořápek
v malých nádobkách
10
3 / 6
Při pokojové teplotě
a v teplé vodě
10
Při pokojové teplotě
nebo v chladničce
Doporučení, která
znamenají úsporu
- Zařízení náležitě instalujte
To znamená daleko od zdrojů tepla, od přímého slunečního
světla a do dobře větrané místnosti. Dodržujte vzdálenosti
uvedené v odstavci „Uvedení do provozu / Větrání“.
- Správná úroveň teploty
Příliš nízká teplota znamená větší spotřebu energie.
- Chladničku nepřeplňujte
Zárukou správného uchování potravin je volná cirkulace
vzduchu uvnitř chladničky. Přeplníme-li ji potravinami,
zabráníme tomuto proudění a v důsledku toho musí
kompresor nepřetržitě pracovat.
- Zavírejte dvířka
Vaši chladničku otevírejte co možná nejméně. Pokaždé,
když ji otevřete, unikne ven velké množství chladného
vzduchu. Aby se teplota vrátila na původní úroveň, musí
motor dlouho pracovat, a to znamená velkou spotřebu
elektrické energie.
- Věnujte pozornost těsnění
Udržujte jej pružné a čistěte jej tak, aby dobře přiléhalo ke
dvířkům; jen tak nebude unikat ven žádný chladný vzduch.
- Nevkládejte teplé potraviny
Vložíte-li do chladničky teplý kastrol, teplota se okamžitě
zvýší o několik stupňů. Teplé potraviny nechte nejprve
vychladnout na úroveň okolní teploty, a teprve pak je
vkládejte do chladničky.
Zvukové a vizuální alarmy
Alarm při otevřených dvířkách
V případě, že dvířka chladničky zůstanou otevřena déle
než dvě minuty, spustí se zvukový signál. Zvuk se vypne
po zavření dvířek.
Alarm při nadměrném přehřátí mrazáku
1. Při nadměrném přehřátí mrazáku se ozve zvukový signál
a rozblikají se dvě žluté kontrolky „C“ a „E“. Aby se
potraviny opět nezamrazily, zůstane v mrazáku teplota
okolo 0 °C, abyste mohli potraviny zkonzumovat během
24 hodin, nebo je po převaření opět zamrazit. Zvukový
signál se vypne otevřením a zavřením dveří
od chladničky. Pro návrat k běžnému chodu otočte
knoflík mrazáku „F“ do polohy „z“ (vypnutá chladnička)
a následně spotřebič opět zapněte.
2. Pokud teplota i nadále stoupá směrem k příliš vysokým
hodnotám, spustí se opět zvukový signál a začnou
blikat dvě žluté kontrolky „C“ a „E“, společně se zelenou
kontrolkou „D“. V tomto případě doporučujeme, abyste
zkontrolovali stav potravin, protože se může stát,
že bude nutné je vyhodit. Zvukový signál se vypne
otevřením a zavřením dveří od chladničky. Pro návrat
k běžnému chodu otočte knoflík mrazáku „F“ do polohy
„z“ (vypnutá chladnička) a následně spotřebič opět
zapněte.
Nebezpečné
přehřátí
+ zvukový signál
Nadměrné
přehřátí
+ zvukový signál
11
Jak spotřebič udržovat
v dobrém stavu
Přes zahájením čištění nebo údržby je třeba spotřebič
odpojit ze sítě (knoflík „F“ nastavte do polohy „z“
a potom odpojte přístroj ze sítě). V případě nesprávného
či jiného postupu může dojít k spuštění alarmu.
UPOZORNĚNÍ: takto spuštěný alarm není příznakem
nějaké závady. Pro obnovení správného fungování
spotřebiče nastavte knoflík „F“ do polohy „z“ a následně
do vámi požadované polohy.
Odmrazování
UPOZORNĚNÍ: dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí
obvod. Nepoužívejte pro urychlení procesu odmrazování
jiná mechanická zařízení či nástroje než ty, které
doporučuje výrobce.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.
Pokud chceme zabránit plísním a nepříjemným
zápachům, které mohou vzniknout uvnitř vypnutého
spotřebiče v době dovolených, stačí aktivovat funkci
Holiday-dovolená (pomocí příslušného nastavení knoflíku
„A“). Tato funkce se vyznačuje velmi nízkou spotřebou
energie, v chladicím prostoru lednice se udržuje teplota
okolo 15 °C (můžete zde uložit např. líčení a kosmetické
přípravky) a mrazicí oddělení funguje na minimum,
které je potřebné pro uložení některých potravin.
Aktivace této funkce se vám potvrdí dvojím krátkým
zvukovým signálem, zatímco deaktivace se ohlásí jedním
zvukovým signálem.
Zvláštní čištění a údržba
Jak odmrazovat chladicí prostor.
Odmrazování chladničky probíhá automaticky v průběhu
provozu; voda je odváděna směrem k zadní stěně pomocí
příslušného odvaděče (obr. 6) odkud se vypařuje pomocí
tepla, vytvořeného kompresorem. Jediný úkon, který se
třeba pravidelně provádět, je vyčištění vypouštěcího otvoru,
aby mohla voda volně odtékat.
Odmrazení prostoru mrazáku
Námrazu pravidelně odstraňujte pomocí přiložené škrabky
(nikoliv pomocí nožů nebo kovových předmětů). Pokud je
vrstva námrazy vyšší než 5 mm, je nutné provést opravdové
a řádné odmrazení. Postupujte následovně: jeden den
stiskněte tlačítko mrazení „G“, dokud se nerozsvítí žluté
světlo „E“. Tím se potravinám dodá zdravá „dávka chladu“
navíc. Po 24 hodinách se funkce mrazení automaticky
vypne, ale můžete ji vypnout i vy opětovným stisknutím
tohoto tlačítka. Knoflík termostatu „F“ natočte do polohy
„z“. UPOZORNĚNÍ: touto operací se vypne celý spotřebič
(včetně chladicího oddělení). Všechny zmrazené a mražené
výrobky zabalte do novinového papíru a vložte je do jiné
chladničky nebo na chladné místo. Dvířka nechte otevřená,
aby se námraza úplně roztála; tomu napomůžete nádobami,
naplněnými vlažnou vodou.
Spotřebič je vybaven systémem, díky kterému se odmražená
voda shromažďuje do nádoby, položené pod spotřebičem
(postupujte dle obrázku 7).
Před opětovným zapnutím spotřebiče jej vymyjte a vysušte.
Pamatujte, že motor se nespustí ihned, ale až po cca
8 minutách.
Obr. 6
Před čištěním chladničky nastavte knoflík „F“ do polohy
„z“ a následně odpojte spotřebič ze sítě.
- Materiály, použité při výrobě spotřebiče, jsou hygienické
a nepřenášejí pachy. Pro docílení trvalého efektu tohoto
materiálu je nezbytné, aby potraviny byly vždy uchovávané
v uzavřených nádobách či obalech a nedošlo ke vzniku nepříjemných pachů či k výskytu špatně odstranitelných skvrn.
- K čištění používejte pouze vodu a jedlou sodu. Při mytí
vnitřních i vnějších částí výrobku používejte pouze měkkou
houbičku s vlažnou vodou a jedlou sodou, která též dobře
desinfikuje. Pokud ji nemáte doma můžete použít neutrální
mýdlo (např. marseillské mýdlo).
- V žádném případě nepoužívejte na čištění prostředky
s obrušujícím účinkem, louh či amoniak, organická rozpouštědla a další podobné prostředky.
- Veškeré vyjímatelné příslušenství vyjměte a namočte jej
do vlažné vody s trochou přípravku na mytí nádobí. Před
uložením těchto částí na své místo je dobře opláchněte
a osušte.
- Čištění zadní vnější stěny chladničky. Zde se usazuje
prach, který může bránit kvalitnímu provozu spotřebiče.
Na odstranění prachu použijte vysavač nastavený na střední
výkon a dlouhý nástavec. Při tomto čištění postupujte
velmi opatrně!
- Dlouhodobé odstavení výrobku. Pokud se rozhodnete
nechat chladničku mimo provoz, například během letních
dovolených, je třeba vyčistit jeho vnitřní prostory a ponechat
otevřené dveře.
- Postup při výměně vnitřní žárovky: Při výměně žárovky
vnitřního osvětlení chladničky je nutné odpojit přístroj ze
sítě a vyměnit stávající žárovku za novou s maximální
výkonem 15 W. Pro přístup k žárovce postupujte podle
obr. 8.
Obr. 7
Obr. 8
12
Došlo k nějakému
problému?
Zelená kontrolky se nerozsvítila.
Zkontrolovali jste, zda:
• není hlavní vypínač bytu odpojen;
• je zástrčka správně zapojena do elektrické zásuvky;
• je zásuvka funkční; pokud ne, pokuste se zapojit zástrčku
do jiné elektrické zásuvky.
Pokud jste provedli všechny kontroly spotřebiče, spotřebič
nefunguje a porucha, kterou jste zjistili, přetrvává, obraťte
se na nejbližší servisní středisko a sdělte mu tyto informace:
druh poruchy, značku modelu (Mod.) a příslušná čísla
(S/N), která jsou uvedena na cedulce s technickými údaji,
umístěné vlevo dole, vedle zásuvky na zeleninu (viz příklad
na následujícím obrázku).
Motor se nezapíná
Zkontrolovali jste, zda:
• uplynulo 8 minut od zapnutí?
Tento model je totiž vybaven kontrolním jističem motoru,
který motor spustí po cca 8 minutách od zapnutí.
Kontrolky svítí slabě
Zkuste otočit zástrčku v zásuvce.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
Chladnička a mrazák málo chladí
Zkontrolovali jste, zda:
• se dvířka dobře zavírají a zda není zničené těsnění;
• se dvířka neotevírají příliš často;
• je knoflík pro nastavení teploty ve správné poloze;
• není chladnička nebo mrazák příliš přeplněn.
Nikdy se neobracejte na neautorizované techniky
a důsledně odmítejte použití neoriginálních náhradních dílů.
Potraviny v chladničce jsou příliš zmrzlé
Zkontrolovali jste, zda:
• je knoflík pro nastavení teploty ve správné poloze;
• se potraviny nedotýkají zadní stěny, která je nejchladnější.
Motor funguje nepřetržitě.
Zkontrolovali jste, zda:
• není stisknutý vypínač pro mrazení (žluté světlo svítí
nebo bliká);
• dvířka nejsou špatně zavřená nebo neustále otevřená;
• vnější teplota není příliš vysoká;
Spotřebič vydává příliš velký hluk.
Zkontrolovali jste, zda:
• je chladnička postavena v rovině;
• není umístěna mezi nábytkem nebo předměty, které
vibrují a vydávají hluk;
• vnitřní chladicí plyn vydává mírný hluk i tehdy, kdy
kompresor nepracuje (neznamená to však závadu).
13
Upozornění a tipy
Recyklace
•
Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s
použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu
a následně jsou recyklovány.
Likvidace a nakládání se starými
elektrickými spotřebiči
•
Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými
elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE)
definuje postupy zpětného odběru a následného
zpracování (recyklace) všech použitých
elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit
a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly
likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré
spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s
požadavkem na jejich nejoptimálnější využití a
recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní
prostředí. Symbol "přeškrnuté popelnice",
uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli,
že tento použitý výrobek po skončení
životnosti NESMÍ být odložen do
směsného komunálního odpadu.
Informace o zpětném odběru a následné
likvidaci použitých elektrozařízení vám
poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše
obecní úřady. Informace naleznete také na
internetových stránkách výrobců ellektrospotřebičů,
obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního
prostředí.
!!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se
starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a
životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na
místech zpětného odběru vyloučíte možnost
poškození zdraví a životního prostředí
nebezpečnými látkami obsaženými v některých
výrobcích !!!
14
Změna směru otevírání dvířek
1
2
3
15
4
∅ 3 mm
5
16
Servisní modrá linka: 810 800 023
Indesit Company Česká s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha 9, Česká republika
www.indesit.cz
www.ariston.cz
Indesit Company, SpA
01/2007 - 1950*****.**
IT
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano
tel. (0732) 6611 - Italy
www.indesitcompany.com

Podobné dokumenty

WITL 105 Pračka

WITL 105 Pračka Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si poz...

Více

MSM 87160

MSM 87160 platné po celé Evropské unii. O aktuálních možnostech likvidace se informujte u svého specializovaného prodejce nebo na městské správě.

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač DBX

Elektronicky řízený průtokový ohřívač DBX obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata bezplatně. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nov...

Více

ERG RX400h

ERG RX400h svůj benzíno-elektrický hybridní vůz Lexus RX 400h. Pokud není v této příručce uvedeno jinak, základní systémy a vlastnosti modelu RX 400h jsou stejné jako u běžného nehybridního modelu Luxus RX 33...

Více

Plně elektronicky řízený průtokový ohřívač DSX

Plně elektronicky řízený průtokový ohřívač DSX obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata bezplatně. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nov...

Více