REAKČNÍ AUTOKLÁV

Komentáře

Transkript

REAKČNÍ AUTOKLÁV
WWW.RCPTM.COM
REAKČNÍ AUTOKLÁV
BÜCHIGLAS USTER - PICOCLAVE
Reakční autokláv s termostatem Julabo slouží k celé řadě chemických syntéz od hydrogenací přes
hydrotermální syntézy až k reakcím za snížené teploty. Jeho největší využi je tam, kde je pro zdárný průběh reakce
nutná vysoká teplota a tlak.
VÝSTUPNÍ INFORMACE
> vysokotlaké a/nebo vysokoteplotní chemické
syntézy
> syntézy ve volitelné atmosféře
TYPY VZORKŮ
> práškové nebo kapalné materiály
> organické, anorganické a koordinační sloučeniny
PARAMETRY MĚŘENÍ/PŘÍSTROJE
> k dispozici jsou 3 reakční nádoby – ocelová
o objemu 50 ml a dvě skleněné o objemu
50 a 300 ml
> rozsah pracovních teplot je 0–220 °C v závislos
na použité nádobě
> rozsah pracovních tlaků v rozmezí 1 až 60 bar
v závislos na použité nádobě
-1
> mechanické míchadlo s otáčkami do 3000 min
> k přístroji je možno připojit tlakové nádoby
s inertním plynem (např. N₂) a vodíkem za účelem
provádění hydrogenačních reakcí
> přístroj umožňuje odběr vzorku z běžící reakce
> lze přidávat reakční komponenty (kapalné i pevné)
v průběhu reakce
> je možné různě měnit a programovat gradienty
teplot v daném rozmezí (vhodné např. pro řízenou
krystalizaci)
Reakční autokláv (Büchiglas Uster)
Příklad reakce (hydrogenace) proveditelné v reakčním
autoklávu za uvedených reakčních podmínek
DALŠÍ INFORMACE NA VYŽÁDÁNÍ
WWW.RCPTM.COM [email protected]

Podobné dokumenty

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií Nabízíme provedení izotermické titrační kalorimetrie a izotermických kalorimetrických měření včetně interpretace naměřených dat.

Více

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií o měření v oblastech:  150‐400 cm‐1 (far IR oblast)   400‐4000 cm‐1 (mid IR oblast)   4000‐10000 cm‐1 (near IR oblast)   o Kapalné i pevné vzorky   o Široká škála měřících technik: transmisní (KBr,...

Více

regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

regionální centrum pokročilých technologií a materiálů zaměstnanci RCPTM, je dnes běžně aplikována sanačními firmami k čištění podzemních vod na desítkách lokalit v ČR, Evropě i Asii. Detektory vysokoenergetického kosmického záření vyvíjené v Centru ve...

Více

Brokerage 4 innovations

Brokerage 4 innovations Získávání požadovaných účinných látek z kapalin, v maximálním množství a čistotě (ekonomicky výhodným způsobem).

Více

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií  Extrakce tuhou fází (SPE)   Mikroextrakce tuhou fází (SPME) 

Více

ISOTERmÁLNÍ TITRAČNÍ KALORIMETRIE

ISOTERmÁLNÍ TITRAČNÍ KALORIMETRIE TYPY VZORKŮ > vzorky pevného skupenství rozpustné ve zvoleném pufru > kapalné vzorky a roztoky látek

Více

regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Ke spektrometru patří měřicí sondy s  automatickým laděním AutotuneTM 600 MHz 5 mm FG/RO a FG/TH pro měření vzorků v  roztoku umožňující širokopásmové 1H a  19F experimenty s  jednou nebo dvěma rez...

Více

Detekce svetla

Detekce svetla SNR Poměr signálu k šumu (Signal to noise ratio), oscilace výstupnı́ho signálu (ideálně jen statistické fluktuace vstupnı́ch fotonů) Linearita (Linearity), odchylka od lineárnı́ závislos...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint všech prvků od Na až po U, až 82 prvků. Infračervená spektrometrie - degradace a úbytek některých důležitých aditiv (např. nízkoteplotní a vysokoteplotní antioxidant), mimo degradační produkty (oxi...

Více

SQUID magnetometrie

SQUID magnetometrie umožňuje plně automatizovaná měření magnetického momentu (přesněji její podélné složky ve směru vnějšího magnetického pole) studovaného materiálu v měnících se podmínkách teploty a indukce vnějšího...

Více