Královopolské listy - Královo Pole

Komentáře

Transkript

Královopolské listy - Královo Pole
ČÍSLO 2
ÚNOR 2012
strana 2
strana 3
strana 6
strana 8
Radnice
informuje
Když něco končí …
tak něco začíná …
Rozloučí se fotbal
s Královým Polem?
Regenerace obytného
domu
Stavební dílo Dobrovského 1–15 je dokonèeno
V červenci 2009 jsme vás seznámili s tím, že královopolská radnice uvažuje o rekonstrukci fasád architektonicky cenných domů na Dobrovského ulici 1–15,
počátkem července 2011 bylo se stavebním dílem započato a dne 13. prosince 2011 bylo dokončeno. Protože se jedná o dílo výjimečné, připomeňme si v krátkosti
historii této téměř sto let staré zástavby.
Evropu. Potom jsme čekali, až bude se věnovali nadmíru precizně opravě
dokončena stavba Tunelů Dobrovské- fasád, štuků, medailonů, říms, pilasho, a tím uvolněna stavební uzávěra, trů, všech kubizujících prvků i jejich
která v tomto území platila několik čištění a odvedli mimořádně dobrou,
let. Přistoupili jsme k rekonstrukci důkladnou, kvalifikovanou práci.
domů s maximální poctivostí, vedli Protože je každý z domů jiný, zůstaly
jsme jednání s památkáři, všemi dal- jako akcenty zachovány všechny ješími dotčenými orgány i s obyvateli jich zvláštnosti, mj. i barevné valéry
domů. Jedním z kritérií akce byl ved- (malé rozdíly mezi barvami domů),
le ceny díla i termín jejího dokonče- a to tak, aby spolu barvy „komuniní. Všech osm domů se však podařilo kovaly“. Jako zajímavost uvedu, že
zrekonstruovat ve skloubení velmi zůstaly zachovány i železné rohoždobré ceny s rekordně krátkým časem ky u domovních dveří včetně madel
sto šedesáti devíti dnů. „Třešničkou na držení, lidé si zde tedy mohou
na dortu“ se nakonec stane výměna oškrabat boty od bláta jako před
některých technických sítí a v rámci sto lety. Nájemníci museli hodně vytěchto prací pak připravovaná úpra- držet, ale byli skvělí, právě tak jako
Ing. Andrea Pazderová
Ing. arch. Ivan Wahla
va zelených pásů, chodníků a míst stavebníci, vše proběhlo bez konflikDobrovského ulice začala být zasta- je na Moravě poměrně neobvyklé, na komunální odpad na celé ulici tů a s pochopením, možná si všichni
vována přibližně od poslední čtvrtiny neboť kubismus, v architektuře vzác- Dobrovského.
uvědomovali, že má smysl památky
19. století. Nejdříve řadovými dělnic- ný, byl uplatňován zejména v Praze Wahla: Zvláštnost oprav těchto osmi opravovat a oživit tak stavební umění
kými domky na severní straně ulice i jinde v Čechách. Na to, jak se naše domů spočívá v tom, že dílo takového našich předků.
směrem nahoru od Palackého třídy, městská část vyrovnala s náročným rozsahu bylo vykonáno v tak krátkém
Vedle opravy fasád byla ve třiceti
jižní strana pak řadou osmi nájem- úkolem obnovy smutné, zchátralé čase, což je ve městě Brně výjimečné. osmi bytech dotčené zástavby proních domů kolem roku 1920. Tyto tváře těchto domů, jsme se zeptali Královo Pole přistoupilo k úkolu vel- vedena výměna topného systému,
první domy jižní strany, Dobrovského místostarostky Ing. Andrey Pazde- koryse. Po jednáních s Památkovým kterou byla stavba podmíněna, a to
1–15, tvoří symetrický celek, z nich rové a architekta stavebního díla ústavem v Brně, který požadoval co včetně odstranění rušivých mřížek
1–9 jsou dílem významného brněn- Ing. arch. Ivana Wahly.
největší autenticitu a originalitu jed- podokenních topidel. V plném rozského architekta Antonína Dvořáka, Pazderová: Připravovali jsme se notlivých částí domů, a po provedení sahu zůstaly zachovány autentica mimo domu č. 15 jsou památkově na tento projekt dlouho, s vědomím průzkumů se pustilo do práce s tím, ké prvky architektonické výzdoby,
chráněny. Jsou charakteristickým dí- jedinečnosti zmíněné zástavby, která že budou zásadně dodrženy všechny v případě poškození budou adekvátně
lem moderny počátku 20. století, me- je z historického i architektonického odborné požadavky. Kupříkladu okna doplněny.
ziválečného dekoratizmu s bohatým hlediska významná nejen pro Krá- se renovovala, pouze menší, neopraplastickým zdobením, vikýři a arkýři, lovo Pole, Statutární město Brno, vitelné části musely být vyrobeny znoJana Novotná,
a zvláště pak s ohlasy kubismu, což Českou republiku, ale i pro střední vu. Na slovo vzatí mistři svého oboru
foto: David Židlický
Motto měsíce: „Nůž a slovo ber za správný konec.“ Kambodžské přísloví
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 2/2012
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KRÁLOVO POLE
V měsíci prosinci 2011 a lednu 2012 se konaly čtyři rady – jedna
řádná 12. 12. 2011 a tři mimořádné 19. 12., 22. 12. a 9. 1. 2012.
Na řádné radě bylo několik bodů, které se týkaly majetkových záležitostí,
důležitým bodem však byl návrh nové cenové mapy stavebních pozemků
Statutárního města Brna. Tento návrh byl členy Rady zamítnut.
– Rada MČ vyhověla nájemcům domovníku celku Kounicova 52, 54, 56, 58
a Chlupova 1, 3, 5, 7 o přeřazení do seznamu domů doporučených k prodeji.
– Rada MČ Brno-Kr. Pole navrhla darovat rolbu na úpravu ledu Sportovnímu klubu Královo Pole, o. s., Vodova 108, Brno, schválila příspěvek 10 000 Kč Akademickému pěveckému sdružení Moravan, o. s., 10 000 Kč na veřejnou sbírku
Ligy vozíčkářů, o. s. na asistenčního psa pro občanku Královo Pole.
– Byly vybrány varianty řešení parčíku Červínkova – Vodova a rekonstrukce
hřiště ve vnitrobloku Hradecká – Purkyňova. Připravuje se řešení vnitrobloku
Kosmova – Palackého tř.
– Členové rady také odmítli návrh na elektronický zápis do mateřských
školek.
– V rámci ustanovení nové koalice byly nově zvoleny komise Rady MČ, přičemž
jsou vždy zastoupeni i členové opozičních stran.
– Hlavními body 8. mimořádné rady bylo řešení rekonstrukce dvou budov královopolských škol, a to Rekonstrukce uliční fasády a výměna oken na objektu
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Palackého tř. 70, Brno-Královo Pole a přestavba
části školní budovy Rybníček 9 na mateřskou školu. Na této Radě byl také
schválen definitivní program královopolského plesu.
– 9. mimořádná rada řešila organizační záležitosti úřadu MČ, především pochybení tajemníka úřadu.
– Na 10. mimořádné radě, která se sešla ihned po vánocích, byly řešeny změny smluv se správcovskými kancelářemi (Ager, spol. s r. o. a Šimek 96, spol.
s r. o.) a také v organizační struktuře úřadu MČ v souvislosti se změnami zákonů
v oblasti DPH, které mají na Městskou část Královo Pole velký dopad.
Zbyněk Šolc, člen RMČ
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2012
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od čtvrtka 1. března v provozu
pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí
č. 3 a i nadále na Šumavské 33. Výše poplatku činí 500 korun na osobu a jeho
splatnost je do 31. 5. 2012
Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,
oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8.
a 9. patro, budova A
Platbu lze provést převodem na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky
jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních
místech Magistrátu města Brna. Při těchto způsobech platby je nezbytné
uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách
je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto
variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit
prostřednictvím oznámení na www.brno.cz/odpady.
KLEINER
U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ
TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE,
MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE
VOLEJTE KLEINER SERVIS
TEL.: 549 210 297–8
široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek
MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE … (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky…)
Košinova 10, Brno, tel.: 549 210 297-8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
Cejl 68, Brno, tel.: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
www.levnesporaky.cz
2
Zastupitelstvo městské části Brno-Královo Pole, konané dne 19. 12. 2011
na svém 9. zasedání: doporučilo kompetentním orgánům Statutárního
města Brna
schválit:
– zrušení věcného předkupního práva váznoucího na pozemcích v majetku VUT
v Brno p. č. 564/1,594/6,594/7,594/8,594/9 a 594/10 v k. ú. Královo Pole, které bylo
zapsáno v katastru nemovitostí Statutárního města Brna
– prodej části pozemku p. č. 3912/2 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Královo Pole manželům
Korcovým
– prodej pozemku p. č. 969/1 v k. ú. Královo Pole vlastníkovi objektu na předmětném
pozemku
– prodej části pozemku p. č. 4140/1 k. ú. Královo Pole, a to majitelům navazující
nemovitosti
– svěření pozemku p. č. 4389/11 v k. ú. Královo Pole MČ Brno-Královo Pole za účelem údržby
– výkup budovy občanské vybavenosti č. p. 581 stojící na pozemku p. č. 834/4 a budovy č. p. 582 na pozemku p. č. 834/5 v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti VALC
aktive, s. r. o. do vlastnictví Statutárního města Brna, za podmínky, že budovy budou
bez omezení vlastnického práva
– přeřazení domovního celku Kounicova 52, 54, 56, 58 Brno do seznamu domů doporučených k prodeji
– přeřazení domovního celku Chlupova 1, 3, 5, 7 Brno do seznamu domů doporučených k prodeji ponechat rozhodnuti o odkupu pozemku p. č. 689/1 v k. ú. Ponava
a nemovitosti Štefánikova 95/24 (objekt Fleda) na volených orgánech Statutárního
města Brna
neschválit:
– prodej pozemků p. č. 399/8, 406/8 a části pozemku p. č. 406/2 v k. ú. Královo Pole
a revokovalo usnesení č. 08Z11/10 z 11. ZMČ ze dne 22. 9. 2008
– prodej pozemku p. č. 3702/5 v k. ú. Královo Pole nájemcům (restituční nárok)
– prodej pozemku p. č. 4703/1 v k. ú. Královo Pole (pozemek je dotčen plánovaným
rozvojem sportovního areálu Vodova)
nesouhlasit:
– s návrhem obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se vydává
Cenová mapa stavebních pozemků Statutárního města Brna č. 9 ZMČ schválilo:
– rozpočet MČ Brno-Královo Pole na rok 2012 (jeho návrh byl uveřejněn v prosincovém čísle)
– aktualizovaný Způsob pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ BrnoKrálovo Pole
– darovací smlouvu, na základě které Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole
daruje Sportovnímu klubu Královo Pole, o. s. rolbu na úpravu ledu
– termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole v roce 2012:
26. 3., 25. 6., 1. 10., 17. 12. vždy v 16.30 hod.
– uzavření dohody o splátkách na úhradu dlužného nájemného (čtyři žádosti)
– aktualizovaný Statut výborů zastupitelstva městské části
souhlasilo:
– S provedením nutných oprav a rekonstrukcí bazénů a budovy v areálu koupaliště
Dobrovského ve spolupráci se stávajícím nájemcem
vzalo na vědomí:
– záměr Jihomoravského kraje prodat objekt Zdravotnické záchranné služby JMK
na ulici Staňkova č. p. 374
zvolilo:
Předsedu Kontrolního výboru ZMČ: doc. PhDr. Aloise Zlatníčka
Členy: Renatu Fajtovou, Jana Kratochvíla, Ing. Mariána Charváta Mgr. Ivo Petra,
Mgr. Zdeňku Dubovou, Jiřího Buchtelu, Ing. Stanislava Buchtu a RNDr. Danu Pohankovou Předsedu Finančního výboru ZMČ: Ing. Václava Keprta CSc.
Členy: Ing. Stanislava Buchtu, PhDr. Janu Bros-Svobodovou, Ing. Jana Šrůtka,
Bc. Kateřinu Božkovou
RNDr. Dana Pohanková
StaroÏitnosti
StaroÏitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá rÛÏe, zastávka tr.: 9, 12)
IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní
a náramkové hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české
granáty • tabatěrky • pudřenky • svícny • lustry • alpaku
kombinovanou se sklem • porcelánové figurky • veškeré
sklo • bižuterii • světla • rádia • gramofony • fotoaparáty •
dalekohledy • hračky • divadla • betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty • knihy •
pohlednice • reklamní předměty a další
Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 2/2012
❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚
Když něco končí... Tak něco začíná...
Na vernisáži první výstavy letošního
roku se ve středu 4. ledna sešlo v Malé
královopolské galerii na Husitské 1
množství slavnostně naladěných hostí, s kyticí přišel i starosta Králova
Pole Roman Vykoukal. Pod názvem
...když něco končí… tak něco začíná… a něco stále trvá zde představila
soubor svých prací Ing. arch. Jana
Urbanová, kurátorka galerie a místopředsedkyně královopolského Uměleckého sdružení Parnas. Ve svém
krátkém vystoupení prozradila, že
výstavu uspořádala též u příležitosti
ukončení svého působení ve funkci
kurátorky galerie – a právě tady že
můžeme hledat původ zajímavého,
příhodného názvu expozice. Prozradila také, že štafetu od ní přebírá člen
US Parnas, výtvarník Martin Foretník. Předseda sdružení Mgr. Richard
Tribula ve své zahajovací řeči ocenil
pětiletou práci Jany Urbanové pro ga-
lerii a vyslovil jí poděkování. V kulturním programu vernisáže vystoupil
klavírista Ing. Milan Záhorský, který
si pro tuto příležitost připravil pásmo
moravských lidových písní.
Ing. arch. Jana Urbanová pracovala jako urbanista specialista,
spolupracovala s brněnskými výtvarníky na soutěžích i zakázkách
do veřejných prostorů, postupně se
vedle malby začala zabývat i grafikou, kolážemi, keramikou, výtvarnými díly z papíru a dalšími technikami. Výstava v MK galerii zahrnovala
především výběr z autorčiných prací, vytvořených od roku 1990, tedy
za období, kdy již pravidelně vystavovala na samostatných i společných
výstavách. K některým technikám
a tématům se s oblibou vrací, mezi
čtyři desítky exponátů výstavy pak
ale zahrnula i nejnovější, dosud neznámé práce, jejichž experimentální
techniky má v úmyslu
nadále rozvíjet.
Jana Novotná,
foto: autorka
Bezbariérové divadlo BARKA
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, rezervace 541 213 206,
[email protected], sms rezervace 608 635 578 – program na únor
4. 2.–5. 2. II. ročník festivalu TANEC A HANDICAP
4. 2. 20.00 GALAPŘEDSTAVENÍ festivalu TANEC A HANDICAP
6. 2. 19.00 ŠVÝCARSKO od východu na západ
12. 2. 16.00 PEC NÁM SPADLA Pro děti!
13. 2. 19.00 INDIGIRKA sibiřská kráska
17. 2. 19.00 Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK Premiéra
18. 2. 19.00 Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK
19. 2. 16.00 O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH, O TŘECH
PRASÁTKÁCH Pro děti!
20. 2. 19.00 TENERIFE tak trochu jiná dovolená
21. 2. 19.00 DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO ČESKÉ NEBE
26. 2. 16.00 BRÉMŠTÍ MUZIKANTI aneb ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Pro děti!
27. 2. 19.00 NORSKO a SHETLANDSKÉ OSTROVY na jachtě
28. 2. 19.00 Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK
❚❚❚
SEMILASSO
12. 2. 16.00 KRÁLOVOPOLKA (taneční odpoledne s dechovkou)
16. 2. 19.30 Václav Neckář + BACILY
26. 2. 19.00 Co v detektivce nebylo (v hlavních rolích Petr Nárožný a Václav
Vydra)
❚❚❚
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE
Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: 732 244 454
otevřeno po–pá 10–12 a 14–17 hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin
František KOŘÍSTEK: „Akvarely – tempery.“ (do 13. 2. 2012)
Helena PUCHÝŘOVÁ: „Vyznání Vysočině“ (14. 2–7. 3. 2012)
❚❚❚
TANEC – POHYB – TVORBA PŘEDSTAVENÍ
Hledáme nové členy do integrovaného taneční skupiny Cyranovy boty:
zájemce s pohybovým postižením ve věku od 16–35 let, zájemce bez postižení
ve věku od 16–35 let, taneční zkušenost výhodou. Bezbariérové divadlo Barka,
Sv. Čecha 35a, Brno-Královo Pole. Informace a kontakt: Jitka Mozorová,
Kateřina Hanzlíková, tel.: 739 472 387, 739 423 302,
email: [email protected], web: www.cyranovyboty.cz
ŠKODA Octavia Tour Trumf
Prostor plný výbavy
Ilustrační foto
ŠKODA Octavia Tour Trumf již od 254 900 Kč
Dopřejte sobě i své rodině velkorysý prostor, komfort a bezpečí. Svěřte se do péče vozu ŠKODA Octavia
Tour Trumf. S paketem Trumf Plus Vám k modelu Octavia Tour Trumf navíc přidáme bohatou výbavu za
příplatek pouhých 15 000 Kč.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4–7,2 l/100 km a 149–168 g/km
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20
657 79 Brno
www.autonova.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 2/2012
Tel.: 543 424 211
[email protected]
3
Policejní zápisník Králova Pole
Hlídka se postarala o důchodkyni
s bolestmi
Všímavá kolemjdoucí pomohla 10.
ledna pětaosmdesátileté důchodkyni. Včasným přivoláním městské
policie jí zajistila odpovídající péči.
Strážníci, kteří přijeli do Kamanovy ulice v Králově Poli, zjistili, že
žena leží na lavičce v bolestech.
Seniorka uvedla, že ji bolí v oblasti
břicha. Hlídce také sdělila, že upadla
na zem. Strážníci ji proto prohlédli,
ale nenašli žádné viditelné poranění.
Ženu proto zabalili do deky a přivolali záchrannou službu. Lékaři se
postarali o odborné ošetření a kolem
půl dvanácté důchodkyni odvezli
do nemocnice.
Strážníci oživovali muže, kterého našla jeho partnerka
Hlídka MP zajistila lékařskou péči
dezorientované ženě
K případu dezorientované seniorky
vyslalo operační středisko městské
policie hlídku strážníků do Purkyňovy ulice v Králově Poli, kde všímavá
žena postřehla, že se v budově tamní školy pohybovala dezorientovaná
pětaosmdesátiletá Brňanka. Strážníci
po příjezdu na místo našli bezradnou
seniorku oděnou poměrně nevhodně
vzhledem ke klimatickým podmínkám a tak se snažili zjistit, co se ženě
vlastně přihodilo. Seniorka stále uváděla, že prý hledala svého muže, který
by měl v budově údajně pracovat. Při
zjišťování všech okolností ale hlídka
MP zjistila, že je tato seniorka již vdovou. Z důvodu zdravotního stavu pětaosmdesátileté ženy se strážníci rozhodli přivolat záchranáře k poskytnutí
odborné lékařské pomoci.
Strážníci oživovali muže, kterého
našla jeho partnerka
K záchraně života šestapadesátiletého muže vyjížděli brněnští strážníci
Jednotky operativního zásahu do Domažlické ulice. Původně strážníkům
zatelefonovala na tísňovou linku 156
zoufalá žena, která uvedla, že se její
přítel údajně pokouší o sebevraždu.
Když se strážníci bleskově dostali
na místo, tak se od nešťastné devětapadesátileté ženy dozvěděli, že se
právě vrátila z nákupu a našla v bytě
svého oběšeného partnera. Strážníci
JOZ proto okamžitě zahájili oživovací pokusy, ve kterých pokračovali
do doby příjezdu záchranářů. I přes
veškerou poskytovanou pomoc se
nepodařilo život šestapadesátiletého
muže zachránit. Na místě si celou věc
převzali k dalšímu šetření republikoví
policisté.
NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2012.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2013.
INZERCE
Arnaldur Indridason –
Codex Regius
Nový román Codex Regius
literární hvězdy letošního
frankfurtského
knižního
veletrhu, islandského spisovatele Arnaldur Indridason, vychází v českém
překladu. Samotný autor označil tento román
za knihu, na které mu nejvíce záleží.
Mladý Islanďan Valdemar se vydává v padesátých letech studovat do Kodaně. Chce se zabývat
středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili, je však podivín a zcela evidentně něco
skrývá. Valdemar se však od něj přesto nechá
přemluvit, aby mu pomáhal při pátrání po rukopisech. Oba muži se tak vydávají přes půl Evropy
na dobrodružnou cestu, přičemž dávají v sázku
svůj život, neboť existují lidé, kteří jsou ochotní jít
kvůli kulturním pokladům nevyčíslitelné hodnoty
přes mrtvoly…
4
Městská policie rozšířila projekt „Poznej
svého strážníka“ na všechny městské části
Od nového roku je v plné verzi
zprovozněna internetová aplikace
MP Brno nazvaná „Poznej svého
strážníka“. Dosud se zájemci mohli
na webu seznámit pouze se strážníky
s územní odpovědností, kteří působí
v centrální části Brna v rámci revíru
MP Střed. Po pilotní části projektu
spuštěné začátkem letních prázdnin
v roce 2011 se nyní do něj zapojuje
i zbývajících sedm revírů městské
policie. Celkem se tak návštěvníci
mohou seznámit s bezmála stovkou
strážníků a jim svěřenými lokalitami a získat na ně i různá kontaktní
spojení pro případ co nejrychlejšího
řešení rozličných problémů, které je
trápí.
Městská policie Brno zahájila ojedinělý projekt „Poznej svého strážníka“ již před několika měsíci a jeho
cílem bylo umožnit obyvatelům
města přímý kontakt se strážníkem,
který má odpovědnost za konkrétní
území. Veškeré informace o tomto
strážníkovi a jeho lokalitě jsou přístupné prostřednictvím internetových stránek www.mpb.cz.
Na webu MP Brno je umístěn banner, prostřednictvím něhož si zájemci budou moci na základě na mapě
zvoleného území, případně na základě ulice zadané do speciálního
vyhledávače, vybrat určitou lokalitu
a dozví se, který konkrétní strážník
ji má na starosti. Informace o strážníkovi tvoří jeho jméno a příjmení,
fotografie, mapa území, v němž
vykonává strážník službu, nechybí
ani elektronický kontaktní formulář a telefonní číslo na konkrétního
strážníka. Samozřejmostí je i odkaz
na revír městské policie, pod který
vybraná lokalita i strážník spadá,
grafické umístění revíru na mapě
a kontaktní spojení na jeho příslušného vedoucího.
Revírů má v současné době brněnská městská policie osm a vždy
jde o územně-organizační jednotku,
která v sobě zahrnuje jednu či více
brněnských městských částí. Pilotně
byl projekt „Poznej svého strážníka“
vyzkoušen na území revíru Střed,
v rámci kterého působí 18 strážníků
s územní odpovědností. Do konce
roku 2011 se tak do projektu zapojily
všechny zbývající revíry.
Kromě těchto revírů disponuje MP
Brno také jednotkami, které však
mají celoměstskou působnost a nevážou se pouze na konkrétní území
Brna. Celoměstské jednotky se liší
ve své specializaci, jsou jimi například Jednotka dopravní, Jednotka
operativního zásahu, Jednotka psovodů či Jednotka poříční.
redakce, foto: archiv MP
Výzva k podání žádosti o dotaci na rok 2012
V souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části
Brno-Královo Pole vyzýváme tímto zástupce občanských sdružení i jiné právnické i fyzické osoby působící v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního
prostředí k podání žádosti o dotaci na rok 2012. Formuláře „ Žádosti o poskytnutí dotace“ jsou k dispozici na podatelně ÚMČ a na webových stránkách MČ.
Jednotlivé subjekty mohou žádosti podat nejpozději do 28. 2. 2012.
Sociální reforma změny v poskytování sociálních dávek od 1. 1. 2012
Od 1. 1. 2012 dochází v sociální oblasti k zásadním změnám spojeným se
„sociální reformou“.
Tímto datem došlo k přesunům části agend, které vykonávaly obce a magistráty na stát, tedy Úřady práce. Ty nově zajišťují příjem a výplatu nepojistných sociálních dávek.
Změny se týkají zejména dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči
a dávek pro zdravotně postižené.
Občané Králova Pole si mohou vyřídit dávky na uvedených pracovištích:
– Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) na Úřadu práce, Koliště 19, I. patro,
kancelář 113.
– Dávky pro zdravotně postižené (příspěvek na mobilitu, příspěvek
na zvláštní pomůcku, přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením) a příspěvek na péči na Úřadu
práce, Mojmírovo náměstí 10.
V případě dotazů je k dispozici infolinka 844 844 803, kde jsou pracovníci Call centra Úřadu práce
ČR připraveni zodpovědět dotazy
i v souvislosti s probíhající sociální
reformou.
Mgr. Marcela Zvonařová,
vedoucí sociálního odboru
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 2/2012
Semilasso v létì zaplní nejvìtší Cimrmanova výstava
Dosud největší interaktivní výstava o historii a stávající tvorbě Divadla Járy Cimrmana
v létě zaplní kulturní centrum Semilasso v Brně. Posedět v Hospodě Na mýtince jako
hrabě Ferdinand von Zeppelin nebo se pokusit dobýt severní pól. A v případě velkého
vyhladovění navrhnout: Sníme psy! Do příběhu her Divadla Járy Cimrmana přenese
nová výstava, která od června letošního roku zaplní brněnské Semilasso.
„Bude to dosud největší výstava o Divadle Járy Cimrmana. To si letos připomíná
45. výročí svého založení, proto jsme se rozhodli představit návštěvníkům to
nejzajímavější z archivu divadla: fotografie, plakáty, kostýmy nebo různé rekvizity,“ říká
brněnský promotér Aleš Hrbek. Upřesnil, že výstav mapujících činnost legendárního
souboru vzniklo již několik, žádná však v tak velkém rozsahu.
„Cimrmanovské téma zaplní celé Semilasso, což je asi tisíc metrů čtverečních, využít
chceme i venkovní prostory. Vznikne zde kinosál, kde promítneme všechny hry Ladislava
Smoljaka a Zdeňka Svěráka s tematikou českého génia, dále například občerstvení pro
návštěvníky. To pojmeme jako Hospodu Na mýtince s originálním jídelním a nápojovým
lístkem,“ dodává Hrbek.
Termín zahájení výstavy zatím pořadatelé stanovili na 18. června, ukončení je
plánováno na polovinu září. „V letních měsících je Semilasso méně vytížené, proto jej
uvolníme výhradně pro výstavu. Navíc je to dobrý prázdninový tip na výlet pro všechny,
kteří Brno navštíví. Nahrává nám i to, že v létě divadelní soubor nehraje, proto bude
možné využít většinu artefaktů a kostýmů,“ uvádí Hrbek.
Nápad výstavu uspořádat vítá brněnská učitelka druhého stupně základní školy
Eliška Králíková. „Pokud bude možné výstavu s žáky navštívit koncem června, bude to
ideální. Výuky už není tolik, máme dny vyčleněné pro exkurze. Působení Divadla Járy
Cimrmana máme navíc v osnovách,“ říká pedagožka.
Účast na vernisáži přislíbili členové Divadla Járy Cimrmana, dále se mohou
návštěvníci s herci setkat při doprovodném programu. Ten chtějí pořadatelé pojmout
v absurdním duchu. Jednou ze soutěžních akcí bude například běh s kufry. „Výstava
bude interaktivní, návštěvníci se tedy mohou aktivně zapojovat. S odkazem ke hře
Dobytí severního pólu se tak mohou pokusit na severní pól sami vylézt,“ láká na jednu
ze zajímavostí Hrbek.
Kurátorem výstavy se stane Václav Kotek, který v Divadle Járy Cimrmana působí
od roku 1973. „Má pověření autorů pracovat s archivem divadla. Na scénáři výstavy
stále pracujeme, na dokončení máme čtyři měsíce,“ dodává Hrbek, který dosud Brňanům
ve spolupráci se zahraničními agenturami nabídl výstavy jako Titanic, Tutanchamon
nebo Bodies.
Výši vstupného zatím pořadatelé nestanovili. Určité procento z výtěžku výstavy by
mělo putovat na konto Centra Paraple, jež pomáhá lidem s poškozením míchy.
Co výstava také nabídne?
– projekce her s tematikou českého génia Járy Cimrmana (v kinosále i pod širým nebem)
– kostýmy a rekvizity z inscenací
– archivní fotografie souboru
– občerstvení pro návštěvníky v duchu hry Hospoda Na mýtince (stejný jídelní
a nápojový lístek aj.)
– doprovodný program, jehož součástí bude například autorské čtení Miloně Čepelky
nebo „absurdní“ soutěže jako běh s kufry
Markéta Stulíková (Brněnský deník)
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 2/2012
Vánoèní akce
Úřad městské části Brno-Královo Pole pořádal v měsíci prosinci předvánoční
akce pro děti a seniory, kteří jsou v evidenci sociálního odboru. Obě akce se
uskutečnily v sále Semilassa.
Dne 1. prosince proběhla Mikulášská besídka pro děti. Program připravil
a zajišťoval Dům pro děti a mládež JUNIOR Brno. Děti si mohly vytvořit vánoční přáníčka, svícny, stromečky, zdobit perníčky a soutěžit na „mikulášské
dráze“. Všechny děti dostaly od Mikuláše, anděla a čertů balíček.
Dne 8. prosince se uskutečnilo předvánoční setkání určené seniorům naší
městské části. V dopoledním i odpoledním programu vystoupili žáci Základní
umělecké školy Vítězslavy Kaprálové a dechová hudba Moravská osma. Programem provázel Karel Hegner.
Mgr. Marcela Zvonařová, vedoucí sociálního odboru
Upozornění pro poplatníky místního poplatku ze psů
ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, odbor finanční upozorňuje všechny poplatníky místního poplatku ze psů, že ke dni
1. 1. 2012 došlo ke změně elektronického zpracování evidence pejsků.
V důsledku této změny došlo i ke změně variabilních symbolů, které jsou
důležité pro správnou identifikaci platby. Plátci poplatku obdrží do 15.
března 2012 složenku k úhradě poplatku, kde nově přidělený var. symbol
bude uveden, případně se na něj mohou informovat u správce poplatku.
Z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č.22/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2011 upravující též podmínky hrazení místního
poplatku ze psů vyplývá, že poplatek ze psů, bez ohledu na jeho výši, je
za rok 2012 splatný nejpozději do 31. března 2012!
ÚMČ dále upozorňuje poplatníky místního poplatku ze psů, že dle platných právních předpisů, je jejich povinností podat písemné ohlášení každé
změny skutečností, která má vliv na vznik, zánik, nebo výši poplatků do 15
dnů od vzniku těchto skutečností.
Vyzýváme tímto všechny poplatníky (držitele psů), kteří nesplnili svoji ohlašovací povinnost, tj. nepodali přiznání k místnímu poplatku ze psů
(od 3měsíců věku psa), nepodali odhlášení psa, neoznámili změnu trvalého
bydliště, změnu příjmení a jiné změny vztahující se k poplatku ze psů, aby tak neprodleně
učinili u správce poplatku.
V neposlední řadě ÚMČ upozorňuje osoby
doprovázející pejska na veřejném prostranství,
že jsou povinni mít psa na vodítku, bez vodítka
psa opatřit náhubkem a odklízet po něm exkrementy!
Bližší informace poskytne:
Vladimíra Vedmochová, tel.: 541 588 287 –
evidence psů
5
Rozlouèí se fotbal s Královým Polem? Historii Zbrojovky se snaží zachránit
jim vyčítají vytunelování klubu. Prodali totiž lukrativně mnoho fotbalistů i fanoušci
Roman Pros
Populární, ale zadlužená fotbalová
Zbrojovka Brno by prý mohla být
brzy z nejhoršího venku. Alespoň to
tvrdí jeden ze spolumajitelů klubu
Roman Pros. Fanouškům tak aspoň
krátce svitla naděje, že by mohlo
v Brně na stoleté oslavy od vzniku
klubu, v příštím roce, přece jen dojít.
„Ozvali se mi tři zájemci, že by
chtěli do klubu vstoupit. Do začátku
února by mělo být jasno,“ řekl Roman Pros, jeden ze dvou většinových
vlastníků fotbalové Zbrojovky Brno.
Nejen fanoušci si přejí, aby nešlo
o další mlžení.
Majitelé Zbrojovky jsou už dlouho
terčem nejen brněnských fanoušků. Ti
z Králova Pole do zahraničí za tučné
částky, ale peníze asi do klubové pokladny nedali.
Bratři Prosové nechali dva dny
před Silvestrem vyvěsit na webové
stránky prohlášení vlastníků, ve kterém oslovili nejen fanoušky, ale netradiční cestou i zástupce města Brna
respektive Jihomoravského kraje
s tím, že jim po osmi letech po vstupu
do klubu došel elán, optimismus i finanční zázemí a údajně už vyčerpali
všechny dostupné možnosti.
Zatímco ještě před třemi roky si
mohla fotbalová Zbrojovka po finanční stránce výskat, nyní má zcela opačné problémy. „Kdyby se hospodařilo
dobře, bylo by to asi někde jinde. Obklopil jsem se špatnými spolupracovníky,“ sype si popel na hlavu Roman
Pros a dodává, “ informace o zadluženosti klubu jsou zcestné. Jsme na černé nule, tedy máme více pohledávek,
než závazků. Věřím tomu, že tento
ročník dohrajeme.“
Pokud by se nenašel pro Zbrojovku
silný finanční partner, potom i Pros
přiznává, že osud klubu může být navždy zpečetěn.
Petr Podroužek, foto: autor
Nový trenér Zbrojovky Petr Čuhel to nebude mít rozhodně snadné
Protože vycítili, že druholigový
fotbal v Brně prožívá velkou krizi,
založili družstvo fanoušků Věříme
Zbrojovce. To sdružuje příznivce,
kterým není lhostejný osud tohoto
klubu. Předsedou představenstva se
stal Roman Vaněk.
Kdy se zrodil vůbec nápad založit
družstvo Věříme Zbrojovce?
Vloni na podzim 16. listopadu. Konkrétní okamžik vzniku již překryla
historická mlha, ale to pivo, u kterého to vzniklo, byl Poutník.
Jak jste se dobrali ke konkrétní
částce, týkající se základního členského vkladu 3 000 korun? Určitě
to je pro mnohé fanoušky více, než
dost nemyslíte? Navíc, když, při
vší úctě, ani taková částka klub
nevytrhne.
Diskuse o částce byla bouřlivá a výsledek je vyváženým kompromisem.
Částka jednorázově neřeší nic, je
ovšem třeba zdůraznit, že v případě
vstupu družstva do klubu počítáme
s pravidelnými ročními platbami.
Za tyto by členové mohli obdržet
permanentku, případně další věci
s logem klubu. Mohl by to být náš
podíl v klubu, na našem vlastnictví.
hodnotě klubu. Fotbalové fanouškovství je zájmová aktivita, kterou
by si osoby měli hradit samostatně. A pokud jsme se hned v úvodním prohlášení přihlásili ke vstupu
do klubu, bylo nám jasné, že to
bude něco stát. O společném vztahu ke klubu uvažujeme jako o celoživotním spojení. V tomto směru
můžeme srovnat výši vkladu člena
kupříkladu s cenou jednoroční permanentní vstupenky na Kometu
a potom to nevychází tak špatně.
Teprve budoucnost však ukáže, co
a jak bude fungovat.
Mnozí si řeknou: No jo, právník,
ten si to může dovolit, ale my nemáme, nebo máme, ale špatně
placenou práci. A o výhodách nyní
moc řeč také nemůže být.
Primárně se počítá s majetkovým
vstupem do klubu. Může nastat situace, že s námi nebude o vstupu
jednat nikdo a členská základna se
rozhodne, že se peníze vyplatí zpět
jednotlivým členům, nebo se za ně
například pořídí vybavení pro mládež. Vše se odvíjí od počtu členů,
ochotě vlastníků k prodeji a vlastní
Která z první osobností se u vás už
registrovala?
Historicky první byl Karel Kroupa.
Nemáme žádné čestné členy. Svoji
volnočasovou aktivitu si u nás platí
Karel Kroupa, stejně jako hejtman
Michal Hašek. V tomto jsme nekompromisní. Jinak jednáme se spoustou
lidí, kteří se nám hlásí nebo které
sami oslovujeme. Jsme rádi, že se
iniciativa Věříme Zbrojovce stává
širokým prostorem příznivců klubu
napříč obory a profesemi.
Petr Podroužek, foto: autor
Roman Vaněk
ŘÁDKOVÁ INZERCE
● NEJLÉPE, na náhradní díly prodám Ford Mondeo, r. v. 1997, najeto 250 tisíc kilometrů. Je prasklý přední nárazník a zřejmě i chladič,
STK skončilo v prosinci. Za 3 000 korun. Tel.: 721 48 2003
● MALÍŘ pokojů. Mobil: 604 518 776, tel.: 549 272 738
● POCTIVÁ mokrá pedikúra, manikúra, modelář nehtů, v budově kliniky Laurea, Bulharská 29, Brno, 2. patro, tel.: 605 922 824
● VIBROJETT – přesvědčte se, že i hubnutí může být zábavné.
www.hubnutibeznamahy.cz, tel.: 724 135 065
● MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo
Pole. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
● ÚKLIDOVÉ služby – ekologicky – kvalitně, tel.: 774 732 299
● AUTOVRAKY – odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ.
Výkup aut, prodej ND. www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 030 304
● MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36.
ÚT, ST, ČT. 15–18 hod. Tel.: 549 250 323. Ochutnávka medoviny zdarma
● Mateřská škola, Brno, Chodská 5 přijme zodpovědnou a svědomitou
kuchařku na plný úvazek. Nástup co nejdříve. Tel.: 530 507 484/5
6
● KOMPLETNÍ stomatologická péče včetně bělení zubů, bezbariérový
přístup. Poliklinika Dobrovského, Královo Pole, tel.: 541 425 251
● MPKNIHY.CZ – internetové knihkupectví s osobním odběrem v Králově Poli – http://mpknihy.cz
● CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, tel.: 775 090 808,
email: [email protected], www.bedrichova.com
● HLEDÁM ZAHRADU kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno
i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 403
● KOUPÍM POZEMEK, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím
nabídněte, rychlé jednání, tel.: 776 637 839
● KOUPÍM GARÁŽ kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá,
tel.: 776 809 213
● KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Brně (větší i menší i ve špatném stavu).
Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361. Zn.:
Brno i okraj
● KOUPÍM byt 2–3+1 v Brně-Kr. Poli, tel.: 605 514 210
● PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ul. T. Novákové za 800 Kč měsíčně.
Tel.: 774 174 703
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 2/2012
Mateøská škola a Základní škola pro tìlesnì
postižené, Kociánka 6, 612 00 Brno oznamuje
Zápis dětí do prvních tříd: základní škola, základní škola praktická
a základní škola speciální se bude konat v pátek 13. února 2012 v době
od 13 – do 16 hodin v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené,
Brno-Kociánka, v budově Základní školy na pavilonu DEF. Zájemci se
mohou kontaktovat i na tel. čísle: 541 246 641 nebo 515 504 373. K zápisu
do školy přineste rodný list dítěte.
Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Kociánka nabízí
ve spolupráci s odborníky ÚSP:
• péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci
s mentální retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu
• péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped)
• ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
• péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání
• péči psychologickou, logopedickou
• EEG Biofeedback
• práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální
pedagogové
• individuální programy pro jednotlivé žáky
• pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety
tel. MŠ: 515 504 214, tel./fax: ZŠ: 541 246 641, www.skola-kocianka.cz
Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole pro
tělesně postižené, Brno, Kociánka 6, 612 00 Brno, zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku
dále nabízí:
• poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených
dětí a dětí souběžně postižených více vadami
• poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele,
kteří mají nebo budou mít ve třídách handicapované děti
• individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro
rozvoj grafomotoriky
• výjezdy do rodin handicapovaných dětí
• poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských zařízení
• poradenství při změně školy související s přechodem tělesně
postižených dětí na druhý stupeň ZŠ
• informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání
vycházejících tělesně postižených žáků
• poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic
a židlí
• konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními
pracovníky
• řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí
s vývojovými poruchami učení
tel. SPC pro MŠ: 515 504 375, tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373
e-mail: [email protected]
INZERCE
Světová krimi
Lydia Adamson –
Kočka na prameni
Všetečná herečka divadla Off-Off Broadway Alice Nestleton
je zblázněná do koček, zejména do svého
mainského mývalího kocourka Bushyho
a praštěného toulavého kocoura Pancha.
Nyní doufá, že stráví poklidné Vánoce hlídáním osmi himálajských koček v usedlosti na Long Islandu. Místo toho zde objeví
hrůzu nahánějící mrtvé tělo. Alice se tak
nevědomky dostává do smrtícího spiknutí
kolem sázek na koňské dostihy a ztracených peněz. Od té doby, kdy kvůli vlastní zvědavosti unikla jen o vlásek smrti,
ví, že by se měla raději spoléhat na kočičí
instinkt a devět životů…
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 2/2012
JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO BRNO
Už celých dvacet let pořádá brněnská zoo v období jarních prázdnin příměstský tábor pro děti ve věku od 7 do 12 let. Letošní jubilejní ročník nebude výjimkou, děti čeká pět dnů prožitých v bezprostřední blízkosti exotických zvířat,
řada soutěží, her, zoo-kvízů a možnosti doslova si „osahat“ práci chovatelů.
Děti se mohou na příměstský tábor přihlásit na celý týden nebo i na jednotlivé dny, přičemž jeden den tábora stojí 300 korun. V ceně je oběd, pitný režim,
pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Tábor funguje každý den od 8.00 hod.
do 16.00 hod.
Každý den si děti projdou jiné expozice zvířat, od chovatelů se dozví řadu zajímavostí o zvířatech a zúčastní se komentovaných krmení. Malí táborníci navštíví
mj. Stanici mladých přírodovědců, kde se zblízka seznámí se zvířaty, která lze
chovat i v domácím prostředí. Mohou si tak na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to
je starat se o fretky, králíky, pískomily, křečky, morčata, skunka, osmáky, želvy,
ale také hady a leguány.nebo emailem. Veškeré informace najdou na webu www.
zoobrno.cz. Kontaktní osobou je Zuzana Sommerová, tel.: číslo: 546 432 360,
e-mail: [email protected]
V Klubu seniorù s H. Ch. Andersenem
synek ševce a pradleny. Měl velký literární talent, ale také velkou životní
smůlu – a prý i velký nos. Nerad chodil do školy, protože se mu spolužáci
smáli, že je ošklivý, že má dyslexii,
že chodí ve starých odrbaných šatech,
které nosil již bůhvíkdo před ním.
Zemřel mu otec, kterého nakrátko vystřídal otčím, ten ale také brzy opustil
tento svět, z matky se stala alkoholička, z nevlastní sestry Karen Marie
prostitutka. Hans Christian se nechtěl
stát řemeslníkem, ve čtrnácti letech
proto odjel do Kodaně, kde získal
místo zpěváka v Královském divadle.
Již před časem byl ve středečním To mu však vydrželo jen do doby, než
Klubu seniorů při DPS Štefánikova- začal mutovat. Jediné, co jej potom
Kartouzská představen v hlavní čás- drželo nad vodou, byly jeho spisovati programu dánský pohádkář Hans telské pokusy. Prvotina mladého liteChristian Andersen. Byl to námět, ráta Duch v Palnatokově hrobě (1822)
který musel zajisté zaujmout nejen sice nesklidila velký ohlas, zato román
babičky, které, zvláště za zimních Imperátor (1835) se dočkal kladné
večerů, s oblibou vyprávějí pohádky kritiky a otevřel mu cestu k úspěchu.
svým vnoučátkům. Proto si o životě Proslavily ho však až různé fantaskní
a díle slavného spisovatele povíme příběhy, v nichž ožívaly neživé věci,
i na stránkách našeho časopisu.
příběhy, které byly odleskem autorova
Hans Christian Andersen (2. 4. těžkého života, a zejména pak pohád1805–4. 8. 1875) přišel na svět jako ky pro děti. Mezi nejslavnější patří mj.
Malá mořská víla,
Princezna na hrášObilný klíček Královo Pole – ku, Ošklivé káčátko,
Císařovy nové šaty,
zdravé jídlo na Vašem stole
Cínový vojáček.
Život Hanse Ch.
orný
Andersena
však
Odb onál
přes všechny litepers
rární úspěchy nebyl
BioPotraviny
snadný. Trvale trpěl
Denně čerstvé
finanční nouzí, často
pečivo
i hladem. Neměl štěs BioVíno
tí v lásce, nikdy se
BioMaso
neoženil, neměl děti.
Podařilo se mu ale
Přírodní lékárna
vystudovat univerzi EkoDrogerie
tu v Kodani, získat
Dárky
přátelství proslulého
anglického romanoBrno – Královo pole
pisce Charlese DisPalackého tř. 112
kense, srdce mnoha
www.obilnyklicek.cz
lidí, a zejména pak
Tel.: 541 321 370
dětí na celém světě.
Otevírací doba:
po-pá 8 -18, so 8 -12
Jana Novotná,
foto: archiv
7
Sprejeøi opìt v akci
Jako neštovice vyrazila v noci z desátého na jedenáctého ledna letošního roku
hloupost a zloba v podobě sprejerského výtvoru na tváři domu Kosmova 13.
V roce 2005 byla v domech Kosmova 3–11 provedena celková regenerace,
včetně nové fasády. Na té se postupně začala objevovat po celém obvodovém
pásu graffiti. V roce 2011 se naše radnice rozhodla, že budou odstraněna. Tak
se i stalo, a navíc byl do výše parapetu prvního podlaží domu proveden antigraffitový nátěr, který umožňuje jejich snadnější odstranění. Sotva se práce
rozběhly, začala se graffiti objevovat znovu, opětně byla odstraněna a stavební akce uzavřena. Dnes však máme na štítu i části průčelí Kosmovy 13 opět
„vymalováno“. Vzhledem k tomu, že opravy fasády v roce 2011 naši obec
přišly na 231 406 Kč bez DPH, nevznikla zde škoda zrovna zanedbatelná.
Jak je patrné ze snímku, rozhodně se v případě domu na Kosmově 13 nejedná o jeden z původních pilířů kultury Hip hopu ani o projev protestu mladé
generace proti životnímu stylu rodičů, a už vůbec ne o umělecký počin. Jen
o obyčejné vandalství, výzvu k boji s větrnými mlýny.
Jana Novotná, foto: 1 – Kateřina Šplíchalová, 2 – autorka
Regenerace obecního domu
Na ulici Boženy Němcové 13 byla
v srpnu 2011 zahájena regenerace
dvoupodlažního obecního domu,
dokončena byla v prosinci. Budova,
ve které již v roce 2010 proběhla výměna oken, byla kompletně zateplena, uliční i dvorní část dostala novou
fasádu, nová je i střecha a vodorovná kanalizace, opraveno bylo schodiště. Ve třech bytech proběhla cel-
ková rekonstrukce koupelen a WC,
rozvodů vody a elektrického vedení
(celková oprava čtvrtého bytu byla
uskutečněna již dříve), všechny čtyři byty mají nové plynové etážové
topení. Ve dvou přízemních bytech
byla provedena sanace omítek, hydroizolace a položeny nové podlahy.
Jana Novotná, foto: 1 – Petr
Podroužek, 2 – Kateřina Šplíchalová
1
2
TQPSUBSFÈMESVäTUFWOÓ
QMBWFDLâCB[ÏOǝBDUJWFmUOFTT
7 EPCŞ ÝLPMOÓDI QPMPMFUOÓDI B KBSOÓDI QSÈ[EOJO o KF WâSB[OŞ
WZÝÝÓOBCÓELBIPEJOQMBWÈOÓBLPVQÈOÓQSPWFżFKOPTU,BäEâEFOTJNƉäFUF
[BQMBWBUPEŘBTOÏIPSÈOBBäEPPEQPMFEOFBTBNP[żFKNŞKBLPWäEZJWFŘFS
4MFEVKUFBLUVÈMOÓSP[WSIIPEJOCB[ÏOVOBXXXESV[TUFWOJD[QMBWFDLZCB
[FOSP[WSIIPEJOOFCPOBOÈTUŞODFWFWTUVQOÓIBMFTQPSUBSFÈMV
7 BDJUJWF mUOFTT KTNF QSP 7ÈT QżJQSBWJMJ OPWPSPŘOÓ EÈSFL W QPEPCŞ EWPV
WFTMPWBDÓDIUSFOBäÏSƉ$PODFQU5ZUPUSFOBäÏSZTP[OBŘFOÓNNPEFM&NQ
KTPVOFKWZÝÝÓEPTUVQOPVżBEPVPEUÏUP[OBŘLZB[ÈSPWFŵKFEOZ[OFKLWBMJU
OŞKÝÓDIWFTMPWBDÓDIUSFOBäÏSƉOBUSIV3ZUNJDLÏDWJŘFOÓOBUSFOBäÏSFDI[WZ
ÝVKFTÓMVQSVäOPTUBQPIZCMJWPTUBUPCF[KBLÏIPLPMJWOFCF[QFŘÓ[SBOŞOÓ
VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI 
– Žiji v Králově Poli skoro padesát let,
ale co se nyní děje v naší ulici, nad tím
zůstává rozum stát. V říjnu opravovali
na naší ulici (na Kartouzské 10) střechu
a půdu, a od té doby stojí na chodníku i vozovce devět europalet s cihlami-půdovkami. Do listopadu měli vše
odvézt, ale do dnešního dne se tak nestalo. Musíme chodit po silnici a auta
nemají kde parkovat. Mělo by se s tím
něco udělat.
Jiří Brauner
– V proluce mezi Palackého třídou
87 a 95, kde stojí restaurace Nebeský
mlýn a kde bývalo malé tržiště a dnes
tu zůstalo jen několik zabedněných
stánků, je volná nevyužitá plocha. Bylo
by hezké, kdyby se tady zkultivovala
zeleň a umístilo pár laviček. Mohl by
tak vzniknout docela hezký oddychový
kout.
Kamila
– Každou chvilku mě v naší klidné ulici vyleká nečekaný, opakovaný zvuk
klaksonu automobilu. Pokud se tak stane ve dne, člověk se s tím spíš smíří.
Když ale tento pronikavý zvuk pronikne tichem po desáté hodině večer nebo
před šestou ráno, je to opravdu nepříjemné. Ráda bych proto touto cestou
apelovala na řidiče, aby byli ohleduplnější ke svým spoluobčanům.
Občanka Králova Pole
7ZVäJKUFUPUÈMOÓDITMFWWFWâÝJOBWFÝLFSÏ[CPäÓ/FX#BMBODF
4MFWZQMBUÓPEMFEOBEPÞOPSB[QƉWPEOÓNBMPPCDIPEOÓDFOZ
7EPCŞPEMFEOBEPÞOPSBUBLNƉäFUFLPVQJUÝQJŘLPWPVTQPSUPWOÓ
PCVW[BOFVWŞżJUFMOŞOÓ[LÏDFOZ
0UFWżFOPQPOEŞMÓBäQÈUFLoIPEJO
1PTMFEOÓ [ÈQJT OB WPMOÈ NÓTUB EP LVS[Ɖ QMBWÈOÓ QSP **QPMPMFUÓ TF CVEF
LPOBU W QPOEŞMÓ EOF ÞOPSB W EPCŞ PE EP IPEJO WF WTUVQOÓ IBMF
4QPSUBSFÈMV%SVäTUFWOÓ1MBUCBLVS[PWOÏIPCVEFNPäOÈQPV[FWIPUPWPT
UJWPLBNäJLV[ÈQJTV1żFIMFEWPMOâDINÓTUQSP**QPMPMFUÓCVEF[WFżFKOŞO
PEÞOPSBOBXXXQTSZCLBD[
XXXESV[TUFWOJD[
4QPSUBSFÈM%SVäTUFWOÓ%SVäTUFWOÓ#SOPĻFŘLPWJDF
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktor: Mgr. Ivo Petr. Adresa: Redakce časopisu
Královopolské listy, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 606 410 820, e-mail: [email protected], příjem inzerce: pondělí 10–12, 15–17 hodin,
4. patro – dveře č. 60. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky
nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.: 541 588 111.

Podobné dokumenty

Královopolské listy - Královo Pole

Královopolské listy - Královo Pole o převodu vlastnictví jednotek v domovním celku Purkyňova 87, 89, 91 – přidělení veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Purkyňova 21, Brno-Královo Pole: Celková revitalizace – střecha,

Více