Charm ROSA Test MRL BL-TET

Transkript

Charm ROSA Test MRL BL-TET
Charm ROSA® TEST
MRL Beta-lactam/tetracyklin
určen
pro stanovení
Beta-lactamových
určen pro
Beta-lactamová
a tetracyklinová
antibiotika porovnání citlivosti
s maximálními
reziduálními limity
a tetracyklinových
antibiotik
u syrového mléka
Originál: Charm 2009
aktualizace 3/2010
verze 03
Váš dodavatel: Rhinestone s.r.o., sídlo: Národní obrany 823/37, PSČ 16000, Praha 6,
Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
kanceláře
Octaris
centrum:
2668/1,193
193
Praha
9 - H.Počernice,
Kanceláře:
Octaris
centrum:Bořetická
Bořetická 2668/1,
0000
Praha
9 - Horní
Počernice,
Tel.: Tel.:+420
+420 281
091
460,
Fax:
+420
281
866
264,
iwww.rhinestone.cz
281 091 460, Fax: +420 281 866 264, [email protected], www.rhinestone.cz
Váš dodavatel:
®
®
CHARM
ROSA
TEST MRL
BL/TET
CHARM ROSA TEST
MRL
BL /TET
1. Specifikace:
Rychlý jednokrokový test ur�ený ke stanovení beta- laktamových
Rychlý jednokrokový
test určený ke antibiotik
stanovení beta-laktamových
a tetracyklinových
antiv syrovém kravském
mléku
a tetracyklinových
biotik v syrovém kravském mléku.
MRL
BL/TET
TEST TEST
MRL
BL/TET
x •Citlivost
Citlivosttest�
testůoptimáln�
optimálně koreluje
koreluje
s limity
MRL
s limity
MRLstanovenými
stanovenýmilegislatilegislavou
EU,EU,
viz.viz.
Maximální.
tivou
maximální.reziduální
reziduállimity
(tabulka
1) MRL.
ní limity
(tabulka
1) MRL.
Rychlá
jednokroková
analýza
x •Rychlá
jednokroková
analýza
•
Minimální
nároky
na
vybavení
x Minimální nároky na vybavení
Výsledky
8 minut! resp. pro
x •Výsledky
do do
8 minut!
potřeby RF
do 16 min.mléka od
x Možnost
testování
•p�elé�ených
Možnost testování
od předojnic, mléka
bazénových
léčených
dojnic, bazénových
vzork�,
svozných
cisteren vzori z
ků,
svozných
cisteren
i z příjmop�íjmových tank� v mlékárn�
vých tanků v mlékárně.
Tabulka 1: Citlivost testu (ppb)
Typ antibiotika
MRL
Beta-lactam Drug
Amoxicillin
Ampicillin
Cefacetrile
Cefalexin
Detek�ní hladina
EU / Codexrozsah
MRL
4
Charm Detection Level Range
8min. incub.
16min. incub. *
Maximální prevence
p�i kontrole
2.5 – 4.0
1.25 – 2.0
ochranných
lh�t,
bazénových
a
2.5 – 4.0
1.25 – 2.0
cisternových vzork� a mlék ur�ených
3.0 – 4.0
pro6 – 12
procesní zpracování:
Charm
15 – 30
8.0 – 10.0
MRBL/TET
byl specificky
vyvinut za
Cefalonium
20
3–5
1.5 – 3.0
ú�elem
vy�azení porušeného
mléka
Cefazolin
50
8 – 16
4.0 – 5.0
z dodávky do zpracovatelských závod�.
Cefoperazone
50
4–8
2.0 – 3.0
P�edstavuje rychlý screeningový test
20
15 – 20
7.0 – 8.0
Cefquinome
ur�ený nikoliv pouze ke kontrole beta100
10 – 20
7.5 – 10.0
Ceftiofur and Metabolite*
laktamových
antibiotik,
ale
i
Cefuroxime
50
2–5
1.0 – 2.0
tetracyklin�, jejichž použití je p�i lé�b�
Cephapirin
60
4–8
1.5 – 2.0
dojnic
v posledních
letech
stále
Cloxacillin
30
25 – 35
12.5 – 15.0
�ast�jší.
Dicloxacillin
30
20 – 30
10 – 15
Charm MRL BL/TET je kombinovaný
Penicillin G
4
2–3
0.75 – 1.0
test
umož�ující
detekci
v�tšiny
Tetracycline Drug
EU / Codex MRL
Detection Level Range
používaných beta-laktam� a 3 základních typ�8min.
tetracyklin�
na
hranici
limitu
nebo
incub.
16min. incub. *
pod limitem MRL. Z aktuáln� používaných
test� pro rezidua
výše uvedených
Chlortetracycline
100
50 – 100
7.5 – 10.0
antibiotik jeho citlivost koreluje s limity MRL nejoptimáln�ji. Test je jednoduchý,
Oxytetracycline
100
50 – 100
7.5 – 10.0
umož�uje použití v terénu i v laborato�i a vyžaduje minimální vybavení. Charm
Tetracycline
100
10 – 30
2.5 – 5.0
MRL BL/TET velmi rychle zachytí mléko, které p�ítomností antibiotických reziduí
* Prodloužená
inkubace
pro zvýšení
citlivosti
dle požadavků
Ruské
federace
* Prodloužená
inkubace
pro zvýšení
citlivosti
dle požadavků
Ruské
federace
- -hodnoty
hodnoty jsou
uvedeny
v ppb
jsou uvedeny v ppb
4
125
100
Váš dodavatel: Rhinestone s.r.o., sídlo: Národní obrany 823/37, PSČ 16000, Praha 6,
2
kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - H.Počernice,
Tel.: +420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, iwww.rhinestone.cz
Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
Kanceláře: Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
Tel.:+420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, [email protected], www.rhinestone.cz
Maximální prevence při kontrole ochranných lhůt, bazénových a cisternových vzorků
zdravotn�
bezpe�ným
limit�m aCharm
m�že MRBL/TET
dále rovn�žbylzp�sobit
a neodpovídá
mlék určených
pro procesní
zpracování:
specificky vyvinut za
zpracovatel�m
problémy
výrob�. do zpracovatelských závodů. Představuúčelem
vyřazenítechnologické
porušeného
mléka ve
z dodávky
je *rychlý
určený
nikoliv
pouzeuvedené
ke kontrole
Citlivostscreeningový
na vlastní Ceftiofurtest
na úrovni
p�ibližn�
¼ hodnoty
v tabulce beta-laktamových antibiotik,
ale i pro tetracykliny, jejichž použití je při léčbě dojnic v posledních letech stále častější.
Charm MRL BL/TET je kombinovaný test umožující detekci většiny používaných beta-laktamových a 3 základních typů tetracyklinových na hranici limitu nebo pod limitem MRL.
®
Další výše
používané
CHARM
ROSAjeho
Z aktuálně používaných testů pro rezidua
uvedených
antibiotik
citlivost koreluje
testy:
s limity MRL nejoptimálněji. Test je jednoduchý, umožňuje použití v terénu i v laboratoři
a vyžaduje minimální vybavení. Charm MRL BL/TET velmi rychle zachytí mléko, které
x Aflatoxin
M1 50bezpečným
ppt
přítomností antibiotických reziduí neodpovídá
zdravotně
limitům a může dále
x
Enrofloxacin
rovněž způsobit zpracovatelům technologické problémy ve výrobě.
x
x
x
x
MRL Beta laktam
Tetracykliny
Sulfadimethoxin/Sulfamethazin
Sulfamethazin
postup
2.Pracovní
Pracovní
postup - jednokroková analýza
U testovacího
stripu
odlepte
částečně
U testovacího stripu
odlepte
�áste�n�
krycí krycí
fólii ažfólii
ke až ke stanovené
stanovené
zna�ce.
Na
MRL
BL/TET
strip
napipetujte
značce. Do komůrky MRL BL/TET stripu napipetujte 300ml vzor300Pl
vzorku
mléka.
Strip
znovu p�elepte
krycí
fólií a do inkubátoru.
ku
mléka.
Strip
znovu
přelepte
krycí fólií
a vložte
vložte do inkubátoru.
Po 8 minutách
minutách sv�telná
kontrolka
a akustická
Po
světelná
kontrolka
a akustická signalizace upozorní
signalizace
upozorní
na ukon�ení
inkuba�ní
doby.
na
ukončení
inkubační
doby. Vyjměte
MRL
BL/TET strip z inkubáVyjm�te
MRL
BL/TET
strip
z
inkubátoru.
Neprodlužujte
toru. Neprodlužujte dobu jeho setrvání v inkubátoru. Při kontrole
dobu
jeho setrvání
inkubátoru
dle
požadavků
RF vinkubace
16 min., resp. 2x bezprostředně opakovat 8 minutový interval.
P�i orienta�ním
testování:
vizuáln�
porovnejte
BetaPři
orientačním
testování:
vizuálně
porovnejte
Beta-laktamový
laktamový(BL)
proužek
(BL) a tetracyklinový
(TE)
proužek
a tetracyklinový
proužekproužek
(TE) s kontrolním
proužkem
s
kontrolním
proužkem
(C).
(C). Při přesném testování: vložte testovací strip po inkubaci do
®
testování:
vložte testovací
po inkubaci
P�i p�esném
ROSA
čtečky,
která provede
přesnéstrip
vyhodnocení.
®
do ROSA �te�ky a ode�tete .
Vybavení
ROSA® �te�ka
x
x
ROSA® �te�ka
Výsledky b�hem 5 sekund
Možnost uložení do výsledk� do PC nebo vytisknutí
3
Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
Kanceláře: Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
Váš dodavatel: Rhinestone
s.r.o.,
sídlo: Národní
obrany
823/37,[email protected],
PSČ 16000, Praha
6,
Tel.:+420
281 091 460,
Fax: +420
281 866 264,
www.rhinestone.cz
kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - H.Počernice,
neodpovídá zdravotn� bezpe�ným
limit�m
m�že�áste�n�
dále rovn�ž
zp�sobit
U testovacího
stripu a
odlepte
krycí fólii
až ke
zpracovatel�m technologické
problémy
ve výrob�.
stanovené
zna�ce.
Na MRL BL/TET strip napipetujte
300Pl vzorku mléka. Strip znovu p�elepte krycí fólií a
* Citlivost na vlastní Ceftiofur na úrovni p�ibližn� ¼ hodnoty uvedené v tabulce
vložte do inkubátoru.
Další používané CHARM ROSA®
testy:
Po 8 minutách
sv�telná kontrolka a akustická
Pracovní postup
3. Vybavení
signalizace upozorní
na ukon�ení
doby.
• Aflatoxin
M1 50inkuba�ní
ppt
x
Aflatoxin
M1
50
ppt
Vyjm�te MRL
strip z inkubátoru. Neprodlužujte
•BL/TET
Enrofloxacin
x Enrofloxacin
dobu jeho setrvání
v
inkubátoru
• MRL Beta laktam
x MRL Beta laktam
• Tetracykliny
x Tetracykliny
• xSulfonamidy
Sulfadimethoxin/Sulfamethazin
• xChloramphenicol
Sulfamethazin
• Streptomycin
P�i orienta�ním
testování: vizuáln� porovnejte Betalaktamový proužek (BL) a tetracyklinový proužek (TE)
s kontrolním proužkem (C).
P�i p�esnémstripu
testování:
vložte
testovací
strip
U testovacího
odlepte
�áste�n�
krycí
fóliipo
až inkubaci
ke
®
�te�ky
a
ode�tete
.
do
ROSA
stanovené zna�ce. Na MRL BL/TET strip napipetujte
300Pl vzorku mléka. Strip znovu p�elepte krycí fólií a
vložte do inkubátoru.
Vybavení
ROSA® �te�ka
x
x
ROSA® �te�ka
x
Výsledky
b�hem
5 sekund
• Výsledky
během
5 sekund
Po
sv�telná
ado
akustická
x 8 minutách
Možnost
uložení
dokontrolka
výsledk�
PC nebo
vytisknutí
• Možnost
uložení
do výsledků
do PC
nebo vytisknutí
signalizace
upozorní
na
ukon�ení
inkuba�ní
doby.
Paměť na 4500 výsledků
Pam�� na 4500 •
výsledk�
Vyjm�te
MRL
BL/TET
strip z inkubátoru.
Neprodlužujte
•
Možná
identifikace
Možná identifikace vzorku,
typu
testu, �i vzorku, typu testu, či operátora,
dobu jeho data,
setrvání
v inkubátoru
času,
čísla šarže případně komentáře k výsled-
operátora, data, �asu, �ísla šarže p�ípadn�
kům
komentá�e
k výsledk�m
•
K vyhodnocení
je možné
použít i čtečku i2ROSA nebo
K vyhodnocení je možné
použít i �te�ku
iROSA.
iROSA
Váš dodavatel: Rhinestone s.r.o., sídlo: Národní obrany 823/37, PSČ 16000, Praha 6,
P�iOctaris
orienta�ním
testování:
vizuáln�
porovnejte
kanceláře
centrum:
Bořetická
2668/1,
193Beta00 Praha 9 - H.Počernice,
®
laktamový
proužek
(BL)
a
tetracyklinový
proužek
(TE)
inkubátor
�ty�místný inkubátor
ROSA
Tel.: +420 281
091�ty�místný
460, Fax: +420
281 866 264, iwww.rhinestone.cz
s kontrolním
proužkem
(C).
se
a akustickou
x • Časovač
�asova�
se světelnou
sv�telnou
a akustickou indikací
indikací
P�i p�esném
testování:
vložte
testovací
strip po
inkubaci
se
zobrazením
aktuálního
času
(pouze u čtyřmístx • Displej
Displej
se
zobrazením
aktuálního
�asu
®
do ROSA
�te�ky
a
ode�tete
.
ného typu)
Vybavení
x •
x •
x •
(pouze u �ty�místného typu)
Auto
Auto Start
Start po
po uzavření
uzav�ení víka
víka
Auto
Reset
při
otevření
Auto Reset p�i otev�ení víka
víka
Pro
Pro 4
4 testovací
testovací stripy
stripy
ROSA® �te�ka
ROSA® �te�ka
x
Výsledky b�hem 5 sekund
inkubátor
Dvoumístný inkubátor
ROSA® dvoumístný
x
Možnost
uložení do výsledk�
do PC nebo vytisknutí
x
x
x
x
•
•
•
•
Časovač se sv�telnou
světelnou a
a akustickou
�asova�
akustickou indikací
Auto Start
Start po
po uzav�ení
uzavření víka
víka
Auto
Auto Reset
Reset p�i
při otev�ení
otevření víka
víka
Auto
Pro
2
testovací
stripy
Pro 2 testovací stripy
Váš dodavatel: Rhinestone s.r.o., sídlo: Národní obrany 823/37, PSČ 16000, Praha 6,
kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - H.Počernice,
Tel.: +420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, iwww.rhinestone.cz
4
Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
Kanceláře: Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
Tel.:+420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, [email protected], www.rhinestone.cz
Ur�en pro beta-laktamová/tetracyklinová antibiotika – porovnání
4.
Detekční hladiny
a objednací
informace
Charm
Beta-lactam/tetracyklinový
test
reziduálními limity v syrovém kravském mléku
citlivosti s Maximálními
Úvod
Charm MRL Beta-lactam / Tetracyklin test je rychlý test využívající ROSA® technologii.
Test je navržen k detekci beta-laktamových a tetracyklinových lé�iv dle kodexu EU =
Maximum Residual Limits (MRL) v mléce. Test je použitelný v p�íjmových
mlékárenských laborato�ích �i na p�íjmu mléka, dále na zem�d�lských farmách
(kontrola bazénové dodávky �i p�elé�ených dojnic) nebo p�i svozu mléka, kde provádí
jednoduchou a rychlou kontrolu �idi� svozné cisterny p�ed napušt�ním bazénu do
cisterny.
Objednací informace
LF-MRLBLTET-100K:
LF-MRLBLTET-500K:
Citlivost a selektivita
100ks ROSA MRL betalaktamových a tetracyklinových
testovacích strip� a 5ks MRLBLTET/TET pozitivních tablet
500ks ROSA MRL betalaktamových a tetracyklinových
testovacích strip� a 25ks MRLBLTET/TET pozitivních
tablet
120 negativních vzork� sm�sného syrového mléka bylo celkem hodnoceno Charm
Rosa testem na MRL BL/TET. Žádný z nich nebyl vizuáln� pozitivní. Rovn�ž p�i
automatickém ode�ítání �te�kou ROSA nebyl žádný test pozitivní na beta-laktamová �i
tetracyklinová antibiotika.
Citlivost viz. tabulka 1.
Pozn. Přesné informace o citlivosti viz. tabulka str. 2
Tabulka 1: Detek�ní hladiny v syrovém kravském mléku v ppb (parts per bilion) pro betalaktamový a tetracyklinový test ROSA MRL
Beta - laktamová lé�iva
MRL Kodex EU (ppb*)
Detek�ní hladiny rozsah
(ppb*)
Amoxicilin
4
2, 5 – 4, 0
Ampicilin
4
2, 5 – 4, 0
Cefacetril
125
6 – 12
Cefalexin
100
15 – 30
Cefalonium
20
3-5
Cefazolin
50
8 – 16
Cefoperazon
50
4–8
Cefquinom
20
15 – 20
Ceftiofur a metabolity**
100
20 – 50
Cefuroxim
50
2–5
Cefapirin
60
4–8
Cloxacilin
30
25 – 35
Dicloxacilin
30
20 – 30
Penicilin G
4
2–3
Tetracyklinová lé�iva
MRL Kodex EU (ppb*)
Detek�ní hladiny rozsah
(ppb*)
Chlortetracyklin
100
50 – 100
Oxytetracyklin
100
50 – 100
Tetracyklin
100
20 - 40
* Parts per Bilion
** Citlivost na vlastní Centiofur bez metabolit� je na úrovních cca 1/3 hodnoty uvedené
v tabulce.
5
Vášdodavatel:
dodavatel:
s.r.o.,
sídlo:
Národní
823/37,
PSČ 16000,
Praharepublika
6,
Váš
Rhinestone
Rhinestone,
s.r.o.
Sídlo:
Národní obrany
obrany 823/37,
160 00
Praha 6, Česká
Octaris
centrum:
Bořetická
2668/1,
193 00
Praha
9 - H.Počernice,
Strana
1 ze 52668/1,
kanceláře
Kanceláře:
Octaris
centrum:
Bořetická
193 00
Praha
9 - Horní
Počernice,
Tel.:Tel.:+420
281 091 460,
281 866 264,
[email protected],
www.rhinestone.cz
+420 281
091 460, Fax:
Fax:+420
+420
281 866 264,
iwww.rhinestone.cz
5. Podrobný
pracovní postup
Pracovní postup:
P�íprava: x
x
x
x
x
x
x
x
P�i testování zmrazeného vzorku nebo obnoveného sušeného mléka vzorek
Indikátorodst�e�te
teploty inkubátoru
ROSA
svítit
zelen�
dosaženédále
teplot�
55qC.
(3 minuty
p�i bude
1200
± 200
G) p�i
a použijte
spodní
�ást vzorku.
Vlastní inkuba�ní teplota b�hem testu je 56 +/- 1qC
Inkubátor ROSA musí být �istý a postavený na rovné podložce
Postup:
Víko inkubátoru ROSA by m�lo z�stat zav�ené po celou dobu vlastní analýzy
Krok 1
P�ed testováním syrové mléko dob�e promíchejte. Mléko by m�lo být zchlazeno
D�kladn� vzorky promíchejte.
(0 až 7qC).
x M�že
k vytvo�ení
p�ny
Syrový sm�sný nebo individuální vzorek
je dojít
odebrán
a zchlazen
na na
0 - povrchu
7qC p�i vzorku
x V jedné šarži
mohou
být testovány
okamžitém testování. Z d�vodu následného
testování
( centrální
laborato�,4 vzorky
akreditovaná laborato�, departážní vzorek…) musí být uchováván zamrazen.
Pak jej lze analyzovat do 5 dn� poKrok
nadojení.
P�i zamrazení vzork� na teplotu –
2
15qC nebo nižší lze zamrazené vzorky
skladovat
dobu až 2 m�síc�
za strip popisem vzorku
Ozna�te
MRL po
Beta-lactam
testovací
ú�elem následného testování.
x Dejte pozor na poškození testovací �ásti sptripu.. Do
P�i testování zmrazeného vzorku nebo obnoveného sušeného mléka jej
inkubátoru mohou být umíst�ny stripy nepoškozené p�i
odst�e�te (3 minuty p�i 1200 +/- 200g) a použijte odst�ed�nou �ást pro
popisování.
testování.
Vzorky nízkotu�ných a odst�ed�ných mlék vykáží zvýšenou citlivost.
Krok 3
Vložte
strip beta-laktamový
do ROSA inkubátoru
plochou �ástí nahoru.
Ozna�te
a tetracyklinový
Profilovaná
spodní
strana
vzorkovacího
stripu se vzorkovac
MRL testovací strip z d�vodu identifikace
kom�rkou
jeho
uložení do inkubátoru
do jednoduché
inkubátoru ROSA
vzorku aumož�uje
umíst�te jej
plochou stranou
ve správné
poloze. nahoru. Profilovaná
strana stripu s vzorkovací kom�rkou by
.
zapadnout do ur�ené formy v
4
Krok m�la
inkubátoru.
Po vložení stripu
do vrchní ochrannou folii a
P�idržte
strip v inkubátoru
a odlepte
inkubátoru inkubátoru ve vodorovné pozici
k uvedené zna�ce
odlepte �ást vn�jší krycí fólie dle ozna�ení
x naDejte
pozor
na poškození
a odlepené
folie testovacíh
stripu.
P�i �áste�ném
odlepování
se
stripu
snažte nepoškodit krycí fólii.
Pipetujte pouze do vzorkovací kom�rky
Vzorek mléka dob�e promíchejte.
5
Krok
nazna�ené na stripu.
Odeberte
300 �l (0,3 ml) mléka novou
automatické
pipety,
kterou
držte
špi�kou
Nasajte
vzorek
mléka bez
p�ny
a vzduchových
bublin.
ve
vertikální
poloze.
Použité
špi�ky
x
U fixních pipet navlh�ete špi�ku nasátím vzorku,
Pouzenasátím.
v p�ípad�,
op�tovn� nepoužívejte.
vypušt�ním,
a op�tovným
že je možné špi�ky opakovan� sterilizovat
x
Nezvlh�ujte poly-pipety pokud je používáte
v autoklávu je možné jejich následné
použití. Je možné také použít
6 poly-pipety jednorázové.
Kroktzv.
Umíst�te
kolmo nad
správnou
vzorkovací
pozici strip
držte vertikáln�.
Pomalu
nasajte
do
Pipetu pipetu
Pomalu
pipetujte
(± 15�l)
syrového mléka nebo
300 +/-300
15 �l�l(0,3
ml) mléka.
špi�ky
odst�ed�ného
vzorku
na jednu
stranu
vzorkovací kom�rky
Odebraný vzorek
dávkujte
pomalu
pipetou
bílý
proužek
do
profilované
�ásti
pod
stripu
stripu po stran�. V profilované �ásti je
tzv. vzorkovací podložka, která
7
Krokumíst�na
postupn� absorbuje nadávkované mléko.
Op�t p�elepte vrchní ochrannou fólii p�es testovací kom�rk
Strip opatrn� op�tovn� zalepte krycí fólií,
x uzav�ete
Pokud testujete
více vzork� opakujte kroky 3 – 7
víko inkubátoru a zajist�te jej.
(odlepení,
pipetování
a op�tovné
zalepení) u každého
Na inkubátoru ROSA bude
svítit
stripu.
x
Dokon�ete p�ípravu všech vzork� b�hem 2 minut od
Strana vložení
2 ze 5 prvního stripu do inkubátoru.
6
Váš dodavatel: Krok 8obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní
Kanceláře: Octaris centrum:
Bořetická víko
2668/1,
193 00 a
Praha
9 - Horní
Uzav�ete
inkubátoru
zajist�te
jej.Počernice,
Po uzav�ení víka
Tel.:+420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, [email protected], www.rhinestone.cz
automaticky spustí �asova�.
Váš dodavatel: Rhinestone s.r.o., sídlo: Národní obrany 823/37, PSČ 16000, Praha 6,
se
egativní
egativní
CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test
CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test
Pracovní postup
Pracovní postup
Pozitivní
Pozitivní
Neplatný
Neplatný
nep�erušovan� �ervená dioda spojená
s �asova�em od doby , kdy bude víko
nepřerušovaně
červená
dioda spojená s čanep�erušovan�
�ervená
inkubátoru
uzav�eno.
Ov��ená
inkuba�ní
teplota dioda spojená
sovačem
od
doby,
kdy
bude
víko víko
inkubátosP�i
�asova�em
od
doby
,
kdy
použití jiného inkubátorubude
spus�te
8
1°C
56°C
±
ru
uzavřeno.
Při
použítí
jiného
inkubátoru
inkubátoru
uzav�eno.
minutový
�asova�.
Ov��ená inkuba�ní teplota
.P�i
spusťte
8 minutový
časovač.
(resp.
pro
použití
jiného trvá
inkubátoru
spus�te
8 poVlastní
inkubace
8 minut.
Po této
1°C
56°C
±
žadavky
RF�asova�.
16
min. = 2x8blikat
min.žlutá
interval).
minutový
dob� za�n�
p�erušovan�
dioda
.Vlastní
ikubace
trvá
8
minut.
Po
Vlastní
trvá 8 minut.
Potéto
tétodobě
se p�erušovaný
akustický
signál.
a ozýváinkubace
začně
přerušovaně
blikat blikat
žlutá
a ozýdob�
p�erušovan�
žlutá
dioda
neprodlen�
ode�t�te
bu� dioda
vizuáln�,
Strip za�n�
U
testovacího
stripu
odlepte
vá
se přerušovaný
signál.
ozývá
se p�erušovaný
akustický
signál.
adoporu�ujeme
všakakustický
Rosa
�te�ku
pro
�áste�n�
krycí folii až ke
neprodlen�
ode�t�te
bu�
vizuáln�,
Strip
neprodleně
odečtěte
buď
vizuálně,
Strip
p�esné
ode�tení.
Neode�ítejte
strip
po
U
testovacího
stripu
odlepte
stanovené
zna�ce.
Rosa
�te�ku
pro
doporu�ujeme
doporučujeme
však
Rosa
čtečku
pro
přesdelší
než
10
minut
od
zahájení
dob�
�áste�n�
krycí folii až ke
p�esné
ode�tení.
Neode�ítejte
strip
po
né
odečtení.
Neodečítejte
strip
po
době
pokud jej ponecháte
inkubace,zna�ce.
stanovené
delší10
nežminut
10 minut
odprobíhá,
zahájení
dob�
delší
než
odstále
ukončení
inkubace,
analýza
což
v inkubátoru,
pokud
jej
ponecháte
inkubace,
pokud
ponedcháte
v inkubátoru,
analýza
ovlivnit
p�esnost
analýzy.
m�že jej
Pomalu nadávkujte
300�l
vzorku
na
inkubátoru,
analýza
stále
probíhá,
což
v
stále
probíhá,
což
může
ovlivnit
přesnost
p�i
ode�tení
vyjm�te
z
inkubátoru
Strip
ur�enou �ást vzorkovací podložky umíst�né
ovlivnit
p�esnost
analýzy.
m�že
opatrní
a nedotýkejte
ROSA. Bu�te
analýzy.
Strip
odečtení
z inkuPomalu
300�lpři
vzorku
navyjměte se
v testovacínadávkujte
kom�rce.
p�iROSA.
ode�tení
vyjm�te
inkubátoru
Strip
ur�enou �ást bátoru
vzorkovací
podložky
umíst�né
profilované
�ásti stripu
a zvzorkovací
Bu�te
a nedotýkejte
se
ROSA.
vStrip
testovací
kom�rce.
op�t p�elepte
a opatrní
uzav�ete
krycí
fólií.
podložky.
Stripopatrní
držte
vertikáln�
Buďte
a nedotýkejte
sea profilovaprofilované
�ásti
stripu
a vzorkovací
proužek
C (kontrola)
porovnejte
né
části stripu
a vzorkovací
podložky. Strip
Strip
op�tvíko
p�elepte
a
uzav�ete
krycí
fólií.
Uzav�ete
inkubátoru
a
podložky.
Strip
držte
vertikáln�
a
s proužkem
BL (Beta-laktam),
držte
vertikálně
a porovnějteevent.
proužek C
prove�te 8 minutovou
inkubaci
stripu.
proužek
C
(kontrola)
porovnejte
s
proužkem
TE
(Tetracyklin).
(kontrola) s proužkem BL (Beta-lactam),
Uzav�ete víko inkubátoru
a BL (Beta-laktam), event.
s proužkem
event.
s proužkem
TE (Tetracyklin).
prove�te 8 minutovou
inkubaci
stripu.
s proužkem TE (Tetracyklin).
Po inkubaci vyjm�te testovací strip, vizuáln� jej zkontrolujte.
Vizuální interpretace
výsledk�:
Kontrolní proužek
musí být celistvý
CHARM MRL
Referen�ní karta
- Beta laktas / tetracyklin test
®
inkubaci vyjm�te
testovací
vizuáln�
jej zkontrolujte.
�te�ce
na
aPokompletní.
Výsledky
ode�t�testrip,
v ROSA
Umíst�ní
Vizuální
interpretace
výsledk�:
Negativní
Kontrolní
proužek
musí
být
celistvý
rychle
blikajícím
MRL
kanálu
pro
3
proužkový
mód.
Neplatný
vzorek:
CHARM
MRL - Beta laktas / tetracyklin test
Vzorkovacího
Referen�ní karta
Pracovní postup
®
�te�ce na
a
kompletní.
Výsledky
ode�t�te
v
ROSA
chybí
, je
Pokud
proužek
C zcelaOv��ená
Umíst�ní
Stripu
inkuba�ní teplota
Negativní
rychle
blikajícím
MRL
kanálu
pro
3
proužkový
mód.
Neplatný
vzorek:
špatn�
�itelný
nebo mléko
nerovnom�rný,
56°C ± 1°C
Vzorkovacího
Pracovní postup
.
chybí
, je
Pokud
C zcela
zakrýváproužek
bu� proužek
C,
BL (Beta-laktam)
Stripu
Ov��ená inkuba�ní teplota
Pozitivní
Pozitivní
Neplatný
Neplatný
Neplatný: není možné ode�íst
kontrolní C proužek.Vy�a�te a testujte znovu.
Neplatný: není možné ode�íst
kontrolní C proužek.Vy�a�te a testujte znovu.
Umíst�ní
Vzorkovacího
Stripu
Umíst�ní
Vzorkovacího
Stripu
špatn�56°C
nebo mléko
nerovnom�rný,
± 1°C neplatný.
je�itelný
test
nebo TE (Tetracyklin),
.
zakrývá
bu�strip
proužek
C,
BL
(Beta-laktam)
U testovacího
stripu
odlepte
Odstra�te
a vzorek
znovu
opakujte.
�áste�n�
krycí folii až ke
TE
(Tetracyklin),
je
test
neplatný.
nebo
stanovené zna�ce.
Negativní vzorek:
U testovacího
Odstra�te
strip BL
a vzorek
znovustripu
opakujte.
(Beta-laktam)
i odlepte
TE
Jsou-li proužky
�áste�n�
krycí folii až ke
stanovené
zna�ce.
vzorek:
Negativní
tmavší
(Tetracyklin) stejn�
Pomalu tmavé
nadávkujte nebo
300�l vzorku
na
�ást vzorkovací podložky iumíst�né
Jsou-li
proužky
BL
(Beta-laktam)
TE
C ur�enou
(kontrola).
než proužek
v testovací kom�rce.
tmavší
(Tetracyklin)
stejn�
Pozitivní vzorek:
Pomalu tmavé
nadávkujte nebo
300�l vzorku
na
Strip op�t p�elepte a uzav�ete krycí fólií.
ur�enou �ást vzorkovací podložky umíst�né
C v(kontrola).
než
Je-liproužek
jeden nebo
oba
proužky
BL
(Betatestovací
kom�rce.
Uzav�ete víko inkubátoru a
vzorek:
Pozitivní
prove�te 8 minutovou inkubaci
stripu.
TE
jasn�
laktam) nebo
Strip(Tetracyklin)
op�t p�elepte a uzav�ete
krycí fólií.
jeden neboUzav�ete
obavíko
proužky
BL(kontrola)
(BetaJe-li
než
proužek
C
sv�tlejší/mén�
inkubátoru a
Po inkubaci vyjm�te testovací strip, vizuáln� jej zkontrolujte.
prove�te
8 minutovou inkubaci
stripu.
TE
(Tetracyklin)
jasn�
laktam)
nebo
�icelistvý
TE zcela chybí nebo je
neboKontrolní
proužek
proužek BL
musí být
a kompletní. Výsledky ode�t�te v ROSA �te�ce na
než
proužek
C (kontrola)
sv�tlejší/mén�
nebo
nerovnom�rn�
zabarven.
�áste�n�
rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód.
Po inkubaci vyjm�te testovací strip, vizuáln� jej zkontrolujte.
BL
�i
TE
zcela
chybí
nebo je
nebo
proužek
Kontrolní
proužek
musí
být
celistvý
Pozitivní vzorky by m�ly být op�tovn�
a kompletní. Výsledky ode�t�te v ROSA �te�ce na
�áste�n�
nebo
nerovnom�rn�
zabarven.
rychle
blikajícím MRL
kanálu
pro 3 proužkovývýsledk�
mód.
pro
verifikaci
(viz
testovány
Pozitivní
vzorky
by
m�ly
být
op�tovn�
Kontrola operací).
testovány pro verifikaci výsledk� (viz
Kontrola operací).
®
®
Interpretace výsledk� �te�kou:
Vložte �isté a vizuáln� platné testovací proužky do ode�ítacího otvoru v Rosa �te�ce.
Interpretace
výsledk�
�te�kou:
Dbejte, aby byly
zcela zasunuty
do otvoru.
7
Vložte �isté a vizuáln� platné testovací proužky do ode�ítacího otvoru v Rosa �te�ce.
Dbejte, aby byly zcela zasunuty do otvoru.
Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
Váš
dodavatel: Rhinestone
s.r.o.,
Národní
obrany
823/37,
6,
Kanceláře:
Octarissídlo:
centrum:
Bořetická
2668/1,
193 00PSČ
Praha16000,
9 - Horní Praha
Počernice,
kanceláře
Tel.:+420
281 091 460,
Fax:
+420
281 866 264,
[email protected],
www.rhinestone.cz
Octaris
centrum:
Bořetická
2668/1,
193
00
Praha
9
H.Počernice,
Strana 3 ze 5
Váš dodavatel: Rhinestone
s.r.o.,
sídlo:
Národní
obrany
823/37,
PSČiwww.rhinestone.cz
16000, Praha 6,
Tel.: +420 281
091
460,
Fax: +420
281
866 264,
Na kanálu MRL odečtěte výsledky pro verzi 1.08.2 nebo nižší čtečky ROSA nebo na
kanálu TETR pro verzi 1.09.00 nebo vyšší čtečky ROSA v 3 řádkovém režimu. Kanál
s označením MRL nebo TETR by měl rychle blikat na displeji čtečky*. Pokud požadujete,
vložte ID vzorku a/nebo ID operátora a potvrďte ENTER**.
Za 5 sekund se na displeji zobrazí odečítáný výsledek.
Na displeji je zobrazen negativní nebo pozitivní výsledek. Pokud odečítáte kanál TETR
(V. 1.09 teky ROSA nebo vyšší), bude interpreatace pozitivního výsledku: „BL“ (je-li
beta-laktamový test pozitivní), „TET“ (pokud je tetracyklinový test pozitivní) nebo
„BLTET“ (jsou-li jak betalaktamový, tak tetracyklinový test pozitivní).
Odečtené výsledky jsou zobrazeny na vzorkovacím řádku. Výsledky jsou dále uloženy do
paměti, mohou být následně vyvolány na displej, staženy do PC nebo vytištěny na termotiskárně.
* Nastavení a operace v 3 proužkovém módu viz. Manuál k obsluze čtečky ROSA.
** Pokud není strip zcela zastrčen, zobrazí čtečka chybové hlášení. Vložte strip opětovně
do otvoru pro vyhodnocení a stlačte ENTER.
Testování vzorku „podezřelého z pozitivity“:
Opakovaně analyzujte vzorek „podezřelý z pozitivity“ na dvou testovacích stripech, nejlépe
s jednou pozitivní a jednou negativní kontrolou (proto doporučujeme 4 místný inkubátor).
• Negativní kontrola musí být vizuálně negativní a rovněž výsledek zobrazený na čtečce
musí být negativní se zobrazením číselné hodnoty nižší než –400.
• Pozitivní kontrola musí být vizuálně pozitivní u proužků BL i TE a rovněž výsledek
zobrazený na čtečce musí týt pozitivní s odečtem číselné hodnoty vyšší než +400. Poznámka: čtečka by měla na kanálu TETR V1.09 odečíst výsledky Pozitivní kontroly jako
„BLTET“.
• Pokud nejsou podmínky splněny, proveďte opakovanou analýzu. Jsou-li výsledky
stále neakceptovatelné, kontaktujte místního distributora v ČR i SR.
• Jsou-li výše uvedené podmínky splněny a jeden nebo oba z opakovaně testovaných
stripů jsou pozitivní, je i analyzovaný vzorek pozitivní na beta-laktamová a/nebo
tetracyklinová antibiotika.
Doporučení při vyhodnocení výsledků:
• Hodnoty číselné < 0 ⇒ negativní vzorky.
• Hodnoty číselné > 0 ⇒ pozitivní vzorky.
• Hodnoty číselné 0 až +600 ⇒ hraniční hodnoty. Těmto vzorkům věnujte zvýšenou pozornost.
Pravidelný monitoring:
Negativní a pozitivní kontrolu pro verifikaci testu provádějte denně a dále s každou
novou testovací šarží i při opětovném testování vzorků „podezřelých z pozitivity“.
Vzorek „podezřelý z pozitivity“ opakujte optimálně na 2 analyzních stripech, spolu s pozitivní
a negativní kontrolou.
Jsou–li výsledky pozitivní a negativní kontroly správné (viz. Testování vzorku „podezelého z pozitivity“) a opakovaně testovaný vzorek je pozitivní, je vzorek beta-laktam/
tetracyklin pozitivní. Vysoké a nízké kalibrační standardy jsou dodávány k pravidelnému
8
Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
Kanceláře: Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
Tel.:+420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, [email protected], www.rhinestone.cz
monitoringu operací čtečky ROSA. Každý den a před prováděním vzorku „podezřelého z pozitivity“ ověřte kalibraci čtečky ROSA tak, že verifikujte odečet vysokých a nízkých 3-proužkových standard v rozmezí 20% jejich tištěných průměrů. Pokud nejsou v uvedeném rozsahu,
kontaktujte místního distributora v ČR nebo SR.
Kontroly:
Negativní kontrola: Použijte syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí. (nepoužívejte pasterizované plnotučné mléko). Syrové mléko prosté beta-laktamových a tetracyklinových reziduí bude vykazovat beta-laktamový a tetracyklinový test MRL
ROSA silně negativní – proužek TE i proužek BL jsou tmavší než proužek C (viz. obr.).
Pozitivní konrola: Beta-laktamový a tetracyklinový test MRL používají tzv. pozitivní standardizované tablety MRLBLTET/TET, obsahující 4,0 +/- 0,4 ppb Penicilinu G a 100 +/20ppb Oxytetracyklinu. Pozitivní tablety MRLBLTET/TET skladujte chlazené při 0 až 7°C.
Obnovte jednu pozitivní tabletu s 5,0 ml negativní kontroly (viz. výše) a dobře protřepte.
Nechte odstát chlazené po dobu 5 minut a před použitím protřepte. Obnovenou pozitivní
kontrolu skladujte chlazenou. Obnovená pozitivní kontrola může být použita až po dobu 48
hodin. Pro dlouhodobější skladování obnovené pozitivní kontroly zamrazte 1ml pozitivní
kontroly do 6 hodin po obnovení. Zmrazené kontroly mohou být skladovány po dobu až 1
měsíce při -15°C nebo teplot nižší. Pozitivní kontrolu pomalu rozmrazujte vlažnou vodou
z kohoutku a dobře promíchejte. Rozmrazená pozitivní kontrola nemusí být odstřeďována.
Je stabilní po 24 hodin při 0 až 7°C. Rozmrazené poměrné zbytky kontrol odstraňte. Neprovádjte jejich opětovné zamrazení.
Stabilita odečítaných výsledků:
Výsledky testu mohou být odečteny do doby max. 10 minut po dokončení inkubace při uložení při pokojové teplotě (nikoliv v inkubátoru!!!). Dobu však zbytečně neprodlužujte, odečítejte,
je-li to možné obratem.
6. Skladování
Beta-laktamové a tetracyklinové stripové testy MRL ROSA skladujte spolu s pozitivními kontrolními tabletami v těsně uzaveném kontejneru, který je odolný vůči vlhku (obsahuje silikagelový indikátor), při teplotě 0 až 7°C. Indikátor v kontejneru by měl zůstat modrý. Je-li růžový,
vyřaďte testovací stripy.
Sušené mléko a vzorky od individuálních dojnic:
Při testování obnoveného sušeného mléka nebo u individuálních vzorků od jednotlivých dojnic, které obsahují sraženinu nebo nerozpuštné částice doporučujeme odstředění (3 minuty
při 1200g). Pro testování vzorku mléka použijte odstředěnou část pod vrstvou tuku. Indivuduální vzorky kravského mléka s tukem větším než 6,5% nebo špatně promíchané vzorky
s tukem vyšším než 6,5% mohou ovlivnit přesnost analýzy. Před testováním vzorky vždy
dobře promíchejte. Uvědomte si, že nízkotučné i odstředěné mléko bude mít vždy zvýšenou
citlivost. Nepoužívejte testy pro pasterizované mléko.
9
Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
Kanceláře: Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
Tel.:+420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, [email protected], www.rhinestone.cz
CHARM ROSA® TEST MRLBL/TET
Referenční karta
7. Referenční karta
Referen�ní karta
CHAR
NEGATIVNÍ
Negativní
VÝSLEDEK
Pracovn
POZITIVNÍ
Pozitivní
VÝSLEDEK
NEPLATNÝ
Neplatný
VÝSLEDEK
Umíst�ní
Vzorkovacího
Stripu
rychle b
NEPLATNÝ:
Neplatný: není
není možné
možné odečíst
ode�íst kontrolní C proužek.
Vyřaďte
a testujte
znovu.
kontrolní
C proužek.Vy�a�te
a testujte znovu.
Pozor na správné umístění vzorkovacího stripu v ROSA čtečce
Váš dodavatel: Rhinestone s.r.o., sídlo: Národní obrany 823/37, PSČ 16000, Praha 6,
kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - H.Počernice,
Tel.: +420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, iwww.rhinestone.cz
10
Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
Kanceláře: Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
Tel.:+420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, [email protected], www.rhinestone.cz
cího
ní
cího
CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test
CHARM MRL - Beta laktas / tetracyklin test
CHARM MRL - Beta laktam/tetracyklin test
CHARM MRL - Beta laktam/tetracyklin test
Pracovní postup
Pracovní postup
Ov��ená inkuba�ní teplota
56°C
± 1°C
Ov��ená
inkuba�ní teplota
. 56°C ± 1°C
.
U testovacího stripu odlepte
�áste�n�
krycí folii až ke
U testovacího stripu odlepte
stanovené zna�ce.
�áste�n�
krycí folii až ke
stanovené zna�ce.
Pomalu nadávkujte 300�l vzorku na
ur�enou �ást vzorkovací podložky umíst�né
Pomalu nadávkujte 300�l vzorku na
v testovací kom�rce.
ur�enou �ást vzorkovací podložky umíst�né
v testovací kom�rce.
Strip op�t p�elepte a uzav�ete krycí fólií.
Strip op�t p�elepte a uzav�ete krycí fólií.
Uzav�ete víko inkubátoru a
prove�te 8 minutovou inkubaci stripu.
Uzav�ete víko inkubátoru a
(v případě analýzy dle požadavku RF 16 minutoprove�te
minutovou
vou
inkubaci8- 2x
8min.) inkubaci stripu.
Po inkubaci vyjm�te testovací strip, vizuáln� jej zkontrolujte.
Kontrolní proužek musí být celistvý
Po inkubaci vyjm�te testovací strip, vizuáln� jej zkontrolujte.
a kompletní. Výsledky ode�t�te v ROSA® �te�ce na
Kontrolní proužek musí být celistvý
rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód.
a kompletní. Výsledky ode�t�te v ROSA® �te�ce na
rychle blikajícím MRL kanálu pro 3 proužkový mód.
Váš dodavatel: Rhinestone s.r.o., sídlo: Národní obrany 823/37, PSČ 16000, Praha 6,
11
kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - H.Počernice,
Váš dodavatel:Tel.:
Rhinestone
s.r.o.,
obrany
PSČ
16000, Praha 6,
+420 281
091sídlo:
460,Národní
Fax: +420
281823/37,
866 264,
iwww.rhinestone.cz
Váš dodavatel: Rhinestone, s.r.o. Sídlo: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Česká republika
kanceláře Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - H.Počernice,
Kanceláře: Octaris centrum: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
+420 281
091 460, Fax:
+420281 866 264,
281 866 264,
iwww.rhinestone.cz
Tel.: Tel.:+420
281 091 460,
Fax: +420
[email protected],
www.rhinestone.cz

Podobné dokumenty

FP 032014-1 - Inovační portál Zlínského kraje

FP 032014-1 - Inovační portál Zlínského kraje kde to myslí s vařením piva vážně. Jde pochopitelně pouze o technologii, nikoliv o prostory samotné, potažmo o jejich stavební úpravy. „Za  tyto peníze jde pořídit profesionálně zpracovaná technolo...

Více

Návod k soupravě

Návod k soupravě Pro získání spolehlivých výsledků, respektujte pokyny a postupujte podle návodu. Interpretaci výsledků najdete v návodu na použití. Test by měl být používán pouze pro detekci antigenů norovirů ze v...

Více

Charm ROSA® MRL Beta-lactam 1 minutový test

Charm ROSA® MRL Beta-lactam 1 minutový test laboratořích, zemědělských farmách (kontrola bazénové dodávky nebo přeléčených dojnic) před napuštěním do cisterny a v kontrolních laboratořích.

Více

immunoquick norovirus cz

immunoquick norovirus cz pro detekci Norovirů ve stolici. Tento test využívá specifické monoklonální protilátky proti genoskupinám I a II, které jsou adsorbovány na testovací membráně. Během testu reaguje vzorek stolice s ...

Více