Kolíky se závitem, vrtací nástroje (pdf, cca 7,5MB)

Transkript

Kolíky se závitem, vrtací nástroje (pdf, cca 7,5MB)
012345689
12345
01231467894
421674464
4424
4
678424232114
141
67844614
042
64624
41612844
4
!4"274#6441
6$22
248422%64&
'"1
8641
24#612
()*+,
01222345326371
819
1214912
[email protected]@
41515
!"#$%&'(()#*'+,
A+B'2C."DE'++$%#3'(4'/,0F
-.+/,0)/,/""1,2"/,""('#3'+4,#" /,/""1,'+".++DE/,""G
5.6!7('+
HIJKLMNOPJQNORQOKSTUMVOMQOWSXN
8(#'9':;;#642+3<
8-.#E#662(E#.+<G
!"#=%&'(()#*'+,
A+B'2C."DE'++=%#3'(4'/,0F>,/""
-.+/,0)>,/""1,2"/,""('#3'+4,#+ 1,'+".++DE/,""GY6CZ'(4+(2+
76'#+'"5.6!7('+
KSTUMVOMQOWSXNO[MVXVO\SP]IM^
!"#>/&'(()#*'+,
A+B'2C."D.E+>/#3'(,4'>,F/,/""
-.+>,)/,/""1,2"/,6""('#3'+4,#+ 1,'+".++DE/,""GY6CZ'(4+(2+
76'#+'"5.6!7('+
KSTUMVOMQOWSXNO[MVXVO\SP]IM^
:+4'E'!!2(""'+('662+3'+B'4'E!'#2*d'(B'2eD'2-'+fE'26ZE#'2E'"'+Z'+42(
.2C."D6''(DE6*.2E+#2E'4'#3'((2DD6Z)
:+*E3'_
`2EaE3b+!2+3-.+b!'+c'E4'+&'(()#*) "'+#E'(G
'6.('3'6#'*'E_
ghijk
0122234531789
5234531
1412
!"#
$%&'(%)*+,-./#$0##
*%.1&,%,#23#4#3#567
89:;!#
<7=%&#>#?),=/#$0##
,&%@AB%#23#4#3#567
CDDE:F:D!#
GHIFD"J"KII9LJ!"#
MNNO###M######NNON##
####P/Q#R#S/Q#####TM
<&,='%/U)@@%&
V?#TW-&,=7/%
P/QM#R#S/QM#4#NZNNM
MNNO#MQQQQ#
MNNO#MQQQQ
MNNO#MQQQQ
MNNO#MQQQQ
MNNO#MQQQQ
MNNO#MQQQQ
MNNO#MQQQQ
MNNO#MQQQQ
MNNO#MQQQQ
<&,='%/U)@@%&
V?#TW-&,=7/%
P[Q3#R#S[Q3#4#NZNN3
MNNO#3QQQQ
MNNO#3QQQQ
MNNO#3QQQQ
MNNO#3QQQQ
MNNO#3QQQQ
MNNO#3QQQQ
MNNO#3QQQQ
MNNO#3QQQQ
MNNO#3QQQQ
TM
/M
NZON#\#NZ]]
MZNN#\#3Z]]
OZNN#\#̀Z]]
2ZNN#\#]Z]]
MNZNN#\#MMZ]]
M3ZNN#\#MOZ]]
M^ZNN#\#M`Z]]
M2ZNN#\#MaZ]]
M]ZNN#\#3NZNN
^N
_N
0,)X)U*
Y&?*&%++=?U
NZNM
012223453bc319
8d4e112f1g12
CDDE:F:D!#
GHIFD"J"KII9LJ!"#
hiNO#NN#M#
##############j&
k:Ll:!#
m&#T=%U,#()&#<)[email protected]%#(n%=%&#=UU%&.-/o#%=U%+#
p?/%&-U(X%/T%+#/=%*%UT%&#q%+++,=X,%#r(QsQ#j),\# <&,='%/U)@@%&
)UT#<)++7.)[email protected]++tQ
V?#TW-&,=7/%
uLJ:K9:L!#
vwxywzz{|z}~{}€{z‚|}ƒy„~z{|…w}†w}†w„€}ƒwy‡MMNNNNOO##NNNN3M
ˆ{„‰wƒ}†Š…xw|zwƒ}{|}†w}‹wxywzzxw}„|}Œ‚|zx~w}MNNO#NNO
+)=Ž-U,#/%#A&=U7=A%#rs?U#R#q-)Ž-=+t
MNNO#NN^
MNNO#NN`
k:Ll:!#
yz}„|ƒzƒz‚Š‰xŠ
uLJ:K9:L!#
-Ž%7#A?=*UB%#%U#A/-+,=)%
CDDE:F:D!#
GHIFD"J"KII9LJ!"#
hiNO###P#########NM#
}}}„|ƒzƒz‚Š}}‘x
j&Q
M
3
O
^
`
’#TM
MZN#\#3ZN
3ZN#\#^ZN
^ZN#\#2ZN
2ZN#\#aZN
aZN#\#MNZN
<&,='%/U)@@%&
V?#TW-&,=7/%
MNNO#PNM
MNNO#PN3
MNNO#PNO
MNNO#PN^
MNNO#PN`
MNNO#PN2
MNNO#PN_
MNNO#PNa
MNNO#PN]
MNNO#PMN
j&Q
M
3
O
^
`
2
_
a
]
MN
’#TM
NZ^N#\#NZaN
NZaN#\#MZON
MZON#\#MZaN
MZaN#\#3ZON
3ZON#\#3ZaN
3ZaN#\#OZON
OZON#\#OZaN
OZaN#\#^ZON
^ZON#\#^ZaN
^ZaN#\#̀ZON
“”•–—
01234536243789
43
6893
744336363
!"#$%!&'%(#$%)*!"+,%./0
1*+%'#'%234#%#'%*+54
67780907
:;<97=>=?<</@>=
ABCDECFCG
HIIE
JKLMNOPQRSSOK
TUVWXKLMYPO
^CCDECFCG
^CCDECGCG
^CCDECeCG
^CCDEFFCG
^CCDEFGCG
^CCDEFeCG
^CCDEFF^D
^CCDEFG^D
^CCDEFh^D
^CCDEFe^D
H
ZC[CCEF
EC
JKLMNOPQRSSOK
TUVWXKLMYPO
^CCD^GCj
^CCD^G^C
^CCD^G^E
^CCDEC^C
^CCDEC^E
^CCDEF^C
^CCDEF^E
H
ZC[CCEF
^G
EF
EF
\
]C[CCF
b
d
f
b
d
f
b
d
i
f
I^
^c
\_
ZC[CCEF
d
^c
^c
d
Ag
I^
EC
\_
ZC[CCEF
Ag
`
^E
a
EE
Ec
ED
EE
Ec
ED
cC
c^
cE
cc
^E
^E
01234536243789
43
6893
744336363
!"#$%!&'%(#$%)*!"+,%./0
1*+%'#'%234#%#'%*+54
67780907
:;<97=>=?<</@>=
ABCD^GCj
HI
lmnop
EC
EF
\
]C[CCF
k
AB
A_
AB
A_
AB
A_
EC
EC
Ag
Ag
H^
c
c
c
`
^E
^E
^E
a
cC
cc
cF
ch
cj
DC
DF
012345
674438
9
!!"#$
%&'()*&*+,%&-.'/01&2+,34/0&)*
5678
9:;<=!!"#$
*)&>3?+,)&.*[email protected]?+,34/0&
ABBC7D7B
EFGDBHIHJGG6KIH
!L! L
M N=O<PQ9RQ=S<
O<MP=TP=M<ORM<
9=;U<RPOO<=
VWMX=;:<
!!L! L
!!L![!
!!L![L
!!L!\!
!!L!]!
!!L!L!
!!L!$!
!!L!^!
!!L!!
!!L[!
!!L]!
!!L$!
M
Y!Z! OO
ZL
[Z!
[ZL
\Z!
]Z!
LZ!
$Z!
^Z!
!Z!
[Z!
]Z!
$Z!
9=;U<RPOO<=
VWMX=;:<
!!L`$
!!L\`\[
!!L`^
!!LL`\[
!!L\`$
!!L`]
!!LL`$
!!L\`^
!!L`[
!!Lc`$
!!LL`^
M
_W`aWP:<
`$
\`\[
`^
L`\[
\`$
`]
L`$
\`^
`[
c`$
L`^
M
OO
ZL^^
[Z\^[
\ZbL
\Zc$c
]Zb$\
$Z\L!
bZc\^
cZL[L
[Zb!!
]Z[^^
LZ^bL
d<=RS<R;<PRT<=<ReWS
f<O<R<Qg=eWR=WhdW==;:PRS<R
i<ORM<jRW=<:WSP<
k/?>&2*-,34l),>42*m%&-,n&,.42*)o/&
pqrstrsu
0123456758
97584
84
43224
354
!"
#$%&$'()*&+$,)*-&$'./0*$'*$0'$1#)12%&)0*
34546789:+$0;'&$&<12)1+$*)%%$1:,$=%%
>?*=$'&:[email protected]&')+$1)<$A*)10$=&:%)<#$'$B)1C
DEFDGHIDE DJK
LDGGJEMNOEPQRSKTPSUV"
WDXDYYMDZ![\F!E]D^FDY_`HD\a!EC
*=$+$12:%)<#$'+$%b01=&&$1$B)1&$15
cdef
gHJDYNHYFhED"
)i$b*$%j$=**$<'%)b=$'%*)j=1k%)l'?=2:
&'$j>k%$&'$i$1<%:>?*=%#*)1b%:>*)1k=&k
YmGYJMhNYDNGDK
nJhENOEPQRSKTPSUV"
*)j=1kkb'?<=:%<'l)b$#'=**)1&$:#?'2%b=%)=*
*k%1$&%5
oppqerep
sturpvwvxuudywv
z{|}4|6~
‚ƒ7„2
…
†34‡
DY]GhI€JH]D
ˆ'$=&$4~|jj
LJmYDaJGGDNY
*)'+$<'
Š'&=($*1<jj$'
‹?2Œ)'&=b*$
4||}4|6~
4||}4|~|
4||}4|7~
4||}44||
4||}44~|
4||}46||
4||}46~|
’“”•–
‰;1+$6:~j
*?1+<$<'
=b($3jj9
k>)=%%$<'
|:|6~
|:|~
|:|7~
|:4|
|:4~
|:6|
|:6~
Ž435
…
‘73ƒ15
ˆ'$=&$4~|jj
*)'+$<'
Š'&=($*1<jj$'
‹?2Œ)'&=b*$
4||}6|6~
4||}6|~|
4||}6|7~
4||}64||
4||}64~|
4||}66||
4||}66~|
‰;1+$6:~j
*?1+<$<'
=b($3jj9
k>)=%%$<'
|:|6~
|:|~
|:|7~
|:4|
|:4~
|:6|
|:6~
0123145647
9
56464
!"#$#%!&'#()#%!*+#%#%#,./0123/4567879:;<=>[email protected]?3B01/0>?5/22?0=
C?D22EF5D?A3=?G3A/>?0/B?H5/04?D3=2/B.?A?
I,#,"#$JK#,#LM
NOPQ
RJL#%!S!J%"T,#!U#J!#$!V#L#S%$!JL#%$!WD0X2YZAFD1=3A?WEX2?3A?[?0B2=EF5D2.5/0\2=
],^L^!%_$!%L'TS%#S$#M
`aabPcPa
defcaghgiffOjhg
klm:7mm7
noE?pD\q?rXE/D22?BA
stu1k
vA?D3?79=:WW
5/A>?BA
xA3Dq?50BWW?A
yF1z/A3D\5?
7mm:7mm7
7mm:7mm9
7mm:7mm{
7mm:7mm;
7mm:7mm|
7mm:7mm}
7mm:7mm:
7mm:7mm~
7mm:7mm
7mm:7m7m
7mm:7m79
7mm:7m7|
7mm:7m9m
7mm:7m9|
7mm:7m{m
7mm:7m;m
7mm:7m|m
7mm:7m}m
7mm:7m:m
7mm:7m~m
7mm:7mm
7mm:77mm
[email protected]>?9W
5F0>B?BA
pD\q?6WW<
XE/D22?BA
m=m7
m=m9
m=m{
m=m;
m=m|
m=m}
m=m:
m=m~
m=m
m=7m
m=79
m=7|
m=9m
m=9|
m={m
m=;m
m=|m
m=}m
m=:m
m=~m
m=m
7=mm
stu1€
vA?D3?79=:WW
5/A>?BA
xA3Dq?50BWW?A
yF1z/A3D\5?
7mm:9mm7
7mm:9mm9
7mm:9mm{
7mm:9mm;
7mm:9mm|
7mm:9mm}
7mm:9mm:
7mm:9mm~
7mm:9mm
7mm:9m7m
7mm:9m79
7mm:9m7|
7mm:9m9m
7mm:9m9|
7mm:9m{m
7mm:9m;m
7mm:9m|m
7mm:9m}m
7mm:9m:m
7mm:9m~m
7mm:9mm
7mm:97mm
[email protected]>?7mW
5F0>B?BA
pD\q?6WW<
XE/D22?BA
m=m7
m=m9
m=m{
m=m;
m=m|
m=m}
m=m:
m=m~
m=m
m=7m
m=79
m=7|
m=9m
m=9|
m={m
m=;m
m=|m
m=}m
m=:m
m=~m
m=m
7=mm
‚1ƒ131„51……
4†146506†13‡13ˆ‰†563Ÿ 6
ƒ31…ƒ61…7…u¡451…14…ƒ¡¢£
Š#%#,"‹,Œ#%!ŽLJ&#!L$!UTV!*T%V!"‹,'L'wzXE/D22?BA?23ZF0\3DF01BZFAW/3
ŽLJ&#!‘’!"L$!“‘
¤]L$$#S%!‘’!"L$!“‘
”%#L#,!L,!VV !•“‘–!—!“’!—!’!—!•
Š%'#S%!L,!VV !•“‘–!—!“’!—!’!—!•
Š‹,'#,!L,!V !•!—!“!—!’!—!•
ŠT,'#S%!L,!V !•!—!“!—!’!—!•
˜#%LL#,!,Œ%Œ!•M•“–™
˜^%LS¥!,Œ%Œ!•M•“–™
š0FG78;{7m
š0FG78;{7m
›FA3DW?03?B01›F01?AœB2\40D33?/BZx0ZA/>? x22FA3DW?032?31X\FBE/>?E/A3D\B5D?A22BA
[email protected]\4
1?W/01?
*TL#,
¦S",!VL,^
pD\q?D23[FWFAW/3/[email protected]>D>
wzXE/D22?BA?23ZF0\3DF01BZFAW/3
ŽLJ&#!‘•!"L$!ž‘
¤]L$$#S%!‘•!"L$!ž‘
”%#L#,!L,!VV !“’!—!ž!—!’!—!•!—!•’!—!“’!—! Š%'#S%!L,!VV !“’!—!ž!—!’!—!•!—!•’!—!“’!—!
{mmr{9mr}mm
{mmr{9mr}mm
Š‹,'#,!L,!VV !ž!—!’!—!•
ŠT,'#S%!L,!VV !ž!—!’!—!•
˜#%LL#,!,Œ%Œ!•M•“–™
˜^%LS¥!,Œ%Œ!•M•“–™
stu1
vA?D3?|mWW
5/A>?BA
xA3Dq?50BWW?A
yF1z/A3D\5?
7mm:{mm7
7mm:{mm9
7mm:{mm{
7mm:{mm;
7mm:{mm|
7mm:{mm}
7mm:{mm:
7mm:{mm~
7mm:{mm
7mm:{m7m
7mm:{m79
7mm:{m7|
7mm:{m9m
7mm:{m9|
7mm:{m{m
7mm:{m;m
7mm:{m|m
7mm:{m}m
7mm:{m:m
7mm:{m~m
7mm:{mm
7mm:{7mm
[email protected]>?|W
5F0>B?BA
pD\q?6WW<
XE/D22?BA
m=m7
m=m9
m=m{
m=m;
m=m|
m=m}
m=m:
m=m~
m=m
m=7m
m=79
m=7|
m=9m
m=9|
m={m
m=;m
m=|m
m=}m
m=:m
m=~m
m=m
7=mm
§¨©ª«
01
234567893
96
467969
3
2268
449766
!"
#$% &'&()%%*+'!&"
,-./"0"".1.""..2"3456"7"38"9:;"<"1=>"?"2"
""""""""""""""4""""""@
ABC)D!"
[email protected]""
KLMNOLPQLRSTLUVWXYZ[\VO
E6F̀[email protected]==56
;3"4hG6F̀[email protected]
1../"0.1.ppp
1../"0.1tppp
1../"0.s.ppp
1../"0.stppp
1../"0.v.ppp
1../"0.2.ppp
1../"0.t.ppp
1../"0.>.ppp
1../"0./.ppp
1../"01..ppp
1../"01s.ppp
5
2
i"=/ j k l m ,- ,n ,j ,l n- nj nm
,q- " " " " " " " " " " "
,qk " " " " " " " " " " "
nq- " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " "
nuk
" " " " " " " " " "
oq" " " " " " " " " "
jq"
" " " " " " " "
kq"
" " " " " " " "
lq"
" " " " "
mq"
" " " " "
,-q"
" " " " "
,nq-
]*^B!"
E_5̀6"45"[email protected]@5FGb5"
KLMNOLPQLRSTLcVXd[ef
o"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
on
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ol
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
j"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
jk
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
k"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
l"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
m"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
_
,-" .r1s
" .rs
" .rst
" .rv
" .r2
" .rt
" .r>v
" .r/
" 1r.
" 1rs
" 1rt
6
1
1rt
s
srt
v
2
t
>
/
1.
1s
01
234567893
96
467969
3
2268
449766
!"
#$% &'&()%%*+'!&"
,-./"w"".1.""..2"3456"7"38"9:;"<"1J/"?"2"
"""""""""4""""@
E6F̀[email protected]==56
;3"4hG6F̀[email protected]
1../"w.1.ppp
1../"w.1tppp
1../"w.s.ppp
1../"w.stppp
1../"w.v.ppp
1../"w.2.ppp
1../"w.t.ppp
1../"w.>.ppp
1../"w./.ppp
1../"w1..ppp
1../"w1s.ppp
1../"w1>.ppp
1../"ws..ppp
ABC)D!"
[email protected]"
KLMNOLPQLRSTLUVWXYZ[\VO
5
2
i"J/ j k l m ,- ,n ,j ,l n- nj nm o- on ol j- jk k- l- - m- x,q- " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
,uk " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nq- " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nqk
oq- " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
jq" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
kq" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
lq"
" " " " " " " " " " " " " " " " " "
mq"
" " " " " " " " " " " " " " " " "
,-q"
" " " " " " " " " " " " " " "
,nq"
" " " " " " " "
,lq"
" " " " "
n-q-
y5F̀565"Ez=5II8Hb5H"3456":{|"E8I}~J68Hb" E8F65I"4`=5HI3̀HI"G8"5?a_8F̀3H":{|"I86"
G8}"EH}6Gb5
45=GH45
€‚ƒ
]*^B!"
E_5̀6"45"[email protected]@5FGb5""
KLMNOLPQLRSTLcVXd[ef
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
_
.rs
.rv
.rvt
.r2
.rt
.r>v
.r/
1rs
1r>
sr.
srt
vr.
vrt
0123
45679
3
7
276
7
13
74512374
212
774
!"#$
%&'()*'+,-'*./012134,15617891:+-;./<=+,
>[email protected]#$
%;<+B1C+1CD;(//+'*:+012134,15617891B+;'<ED
[email protected]@G#$
JKLIGMNMO!LL?PN#M$
QRS$$T$$RUR$$RUR$VWXY$Z$V[$\]^$U_$̀$U$a$UR$
$$$$$$bXcde$$WU$$$$]
_YfcgXhi[jjXY
^V$WklYfcdhX
URRS$TRURwww
URRS$TRU{www
URRS$TRzRwww
URRS$TRz{www
URRS$TR|Rwww
URRS$TR}Rwww
URRS$TR{Rwww
URRS$TR~Rwww
URRS$TRRwww
URRS$TURRwww
URRS$TUzRwww
m
n$eUR Q o p q
xQ $ $ $ $
xr $ $ $ $
oxQ $ $ $ $
oxr $ $ $ $
$ $ $
sxQ
$
$
pxQ
$
rxQ
$
qxQ
$
uxQ
$
QxQ
$
oxQ
oQ
$
$
$
$
$
$
$
or
$
$
$
$
$
$
$
sQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
sr
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
pr
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
rQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
rr
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
qQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
pQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
pr
$
$
$
$
$
$
$
$
$
rQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
qQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
pQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
tQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
uQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
vQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
QQ oQ
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$
$
$ $
$ $
l
RyUz
Ryz
Ryz{
Ry|
Ry}
Ry{
Ry~|
Ry
UyR
Uyz
Uy~
0123
45679
3
7
76
7
13
74512374
774
!"#$
€1‚ƒ„1:+.…B'+'1„1†ƒ;1:+-;./<=+,
>[email protected]#$
€1‚ƒ„1'B+)‡D1„1†ƒ;1B+;'<ED
[email protected]@G#$
JKLIGMNMO!LL?PN#M$
QRS$$ˆ$$RzR$$RUR$VWXY$Z$V[$\]^$U_$̀$z$a$UR$
$$$$$$$elYf$$$WU$$$$]
_YfcgXhi[jjXY
^V$WklYfcdhX
URRS$ˆRzRwww
URRS$ˆRz{www
URRS$ˆR|Rwww
URRS$ˆR}Rwww
URRS$ˆR{Rwww
URRS$ˆR~Rwww
URRS$ˆRRwww
URRS$ˆURRwww
URRS$ˆUzRwww
m
n$eUR
oxQ
oxr
sxQ
pxQ
rxQ
qxQ
uxQ
QxQ
oxQ
Q
$
$
$
$
o
$
$
$
$
$
p
$
$
$
$
$
q
$
$
$
$
$
$
$
$
oQ
$
$
$
$
$
$
or
$
$
$
$
$
$
sQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
sr
$
$
$
$
$
$
$
$
$
tQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
uQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
vQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
QQ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
l
Ryz{
Ry|
Ry}
Ry{
Ry~|
Ry
UyR
Uyz
Uy~
‰Š‹Œ
01213456751
89
6331496
14
!"#$#%&""'($#
)*)+,+-+.+/0123/4567,-89-:.+
0;<;
A2BZa1<E4CC12
7/0bD2BZY<1
;+;+,+-kkk
;+;+,+okkk
;+;+,+8kkk
;+;+,;+kkk
;+;+,;,kkk
;+;+,;okkk
;+;+,,+kkk
W'X>
AYZ12010[Y/<<1BD\1
HIJIKLMI]OQ^T_`
=>?&@
A4B/CDB1EFBDG<
HIJIKLMINOPQRSTUOV
c)
3)
dG;+ g* g * h* h i l* hl* l*
)*l*
)l*
)hl*
*l*
)**
)*
)g*
)h*
)j*
0e
mmo
m8
m;+
m;,
m;o
0,
-nono
8n8
;+np
;en;
;qn.
e;nq
<,
,e+
.+
.-q,
8-
f
;.
;8
,,
,.
,q
e-
f
;.
;8
,,
,.
,q
e+
e-
D
,n.
e
.
.n-ne
o
01213456751
89
6331496
14
ijii
!"#$#%&""'($#
)*)+q+-+.+/0123/4567qpqq9-:.+
0;<
A2BZa1<E4CC12
7/0bD2BZY<1
;+;+q+-kkk
;+;+q+okkk
;+;+q+8kkk
;+;+q;+kkk
;+;+q;,kkk
;+;+q;.kkk
;+;+q;okkk
;+;+q,+kkk
c)
dG;+ g* g * h* h
l* hl* l*
)*l*
)l*
)gl*
)hl*
*l*
r1ZB121AfC1FF4E\1ED4sAEs2D\1
A4B21F0ZC1EFZ/EFF4201CDE01
tuvwx
W'X>
AYZ12010[Y/<<1BD\1
HIJIKLMI]OQ^T_`
=>?&@
A4B/CDB1EFBDG<
HIJIKLMINOPQRSTUOV
3
i
)**
)*
)g*
)h*
0e
mmo
m8
m;+
m;,
m;o
01213456751
965
12161
6
3
3
14
6
14
1521
!"#"$%
&'(#)*)+,((-.*$)%
/011%23%242%5678%9%5:%;<=%>?>@%A%3%B%42%
%%%%%%%%%61%%%<
G8Hah7NK:II78
=5%6iJ8HàN7
1211%23ppp
1211%[email protected]
1211%12ppp
1211%14ppp
1211%13ppp
1211%42ppp
/
j%M12 k0 kl m0
oq0 % % %
% %
q0
%
/0q0
%
/kq0
/oq0
k0q0
^-"_D$%
G`a78%67%6b`5NN7HJc7%
OPQPRSTPdVXe[fg
CDE,F$%
G:H5IJH7KLHJMN%
OPQPRSTPUVWXYZ[\V]
ml
%
%
%
%
n0
%
%
%
%
nl
%
%
%
%
%
l0
%
%
%
%
N
o0
%
%
%
%
%
ol
%
%
%
%
%
0
%
%
%
%
%
0
%
%
%
%
%
%
/00
%
%
%
%
%
%
/k0
%
%
%
%
%
%
/n0
%
%
%
%
%
%
64
r%s
r%u
r%3
r%@
r12
r14
J
[email protected]
1t2
1t4
1t3
4t2
4tu
H1
3
@
12
14
13
[email protected]
H4
12
14
13
42
4u
4>
vw361456751
63314
omkl
xa7M7%x7aH7%2>1?%
y5a8%zJc7%2>1?
J:`M%aK%{5NN%Na7|78}J8
Nay8J}N7%7K%z5:`7
vw361456751
63314
xa7M7%x7aH7%2>[email protected]
y5a8%zJc7%2>[email protected]
%
%
~7aH787%xHa|H7%J:|%GK|8Jc7
G:H87L%c5:zaNN7L%L:8%67IJK67
€‚‚
012345678951784
5
447
15219
65
5549
!"#$
%&'!#(#)*''+,("$
-./$$0$$1.1$2345$6$27$89:$;<.$=$.1$
$$$>[email protected]$$3.
ABC*D"$
E4345?F>GH
[email protected]
:2$3O>5FLKH4
.1./$01.1
.1./$01./
.1./$01.;
.1./$01.V
.1./$01.T
.1./$01.X
.1./$01/1
.1./$01//
.1./$01/;
.1./$01/V
.1./$01/T
.1./$01Q1
.1./$01Q/
.1./$01QV
P
U
W
Y
Z
UUU
U
UW
UY
[[U
[W
3Q
RSQ
..
./SR
.QSX
.;S<
.TSV
.XSV
/1SV
//S/
/QS/
/;S/
/<SR
/RST
Q/S/
3;
.<
.R
/.S;
//ST
/QSX
/TS/
/XS;
Q1SX
QQS/
Q;S/
QVSV
;1SV
;Q
;TSX
?
.
$
$
$
$
.S/
$
$
$
$
$
.SV
$
$
3/
RST
..SV
.QS;
.;SQ
.VS/
.<
.R
/.
//S;
/QSR
/;SR
/XST
Q1SQ
QQ
I+JB"$
0KL45$54??25F
N
G.Q
.S.
.SQ
.ST
[email protected]
:2$3O>5FLKH4
.1./$01Q<
.1./$01QX
.1./$01;1
.1./$01;/
.1./$01;<
.1./$01;X
.1./$01V1
.1./$01VV
.1./$01T1
.1./$01TQ
.1./$01TV
.1./$01<1
.1./$01<V
.1./$01X1
P
[
[Z
U
Z
WWW
YY[
YW
W
Z-
3Q
Q;S/
QVS/
QTSV
QXSV
;QSV
;;SV
;VSX
V1SX
VVSX
VXSX
T1SX
TVSV
<1SV
<;SV
3;
;RS;
V1S/
V/ST
VVS<
T.ST
T/SV
T;SV
<1S/
<VST
<R
X.S;
X<S1
R/S<
RXS.
?
.S<V
$
$
$
$
$
/
$
$
$
/SV
$
$
$
3/
QV
QT
Q<SV
QRSV
;;SV
;VSV
;<
V/
V<
T1
T/
T<
</
<TSV
N
G.Q
.SXV
?
.SV
$
.S<V
$
$
$
/
$
$
$
/SV
$
$
$
3/
QR
;1
;/SV
;;SV
;RSV
V1SV
VQ
VX
TQ
TT
TX
<Q
<X
XQSV
N
G.Q
.ST
.SXV
/S.V
/STV
012345678951784
5
\3567847
15219
65
]9849
U
!"$
%&'!#(#)*''+,("$
-./$$^$$1.1$2345$6$27$89:$;<.$=$.1$
[email protected]@[email protected]$$3.
ABC*D"$
E4345?F>GH
[email protected]
:2$3O>5FLKH4
.1./$^1.1
.1./$^1./
.1./$^1.;
.1./$^1.V
.1./$^1.T
.1./$^1.X
.1./$^1/1
.1./$^1//
.1./$^1/;
.1./$^1/V
.1./$^1/T
.1./$^1Q1
.1./$^1Q/
.1./$^1QV
P
U
W
Y
Z
UUU
U
UW
UY
[[U
[W
3Q
.1SX
.Q
.VS.
.TS/
.<SQ
.RSV
/.SV
/QSV
/VSR
/TS;
/<SR
Q/S.
Q;S;
Q<SX
3;
QSQ
;SR
TS/
<S/
X
RS;
..S/
.QS/
.;SX
.VSV
.TS.
.RSR
/1ST
/QST
[email protected][email protected]@$>`$_45M?H>a45
bcdef
?
.
$
$
$
$
$
$
$
.S/
$
$
$
$
.SV
3/
.1S;
./SV
.;ST
.VS<
.TSX
.R
/.
/Q
/VS/
/TS/
/<S/
Q.S;
QQS<
Q<
I+JB"$
0KL45$54??25F
N
G.Q
.S.
.SQ
.ST
[email protected]
:2$3O>5FLKH4
.1./$^1Q<
.1./$^1QX
.1./$^1;1
.1./$^1;/
.1./$^1;<
.1./$^1;X
.1./$^1V1
.1./$^1VV
.1./$^1T1
.1./$^1TQ
.1./$^1TV
.1./$^1<1
.1./$^1<V
.1./$^1X1
[email protected][email protected][email protected]
P
[
[Z
U
Z
WWW
YY[
YW
W
Z-
3Q
QRSX
;1SX
;QSV
;VSV
V1SV
V.SV
V;S/
VRS/
T;S/
T<S/
TRS/
<;SV
<RSV
XVSV
3;
/VS;
/TS;
/<SX
/RST
QQSV
Q;SV
QTSQ
;1S<
;;S<
;<S<
;R
VQST
VXST
T/S.
/S.V
/STV
012345167387
936
646
771
!"#$%
&'()
*+,-."#$%
/001(2(0
34520676855'976
:";;<;<=>[email protected]>ABCD%";E;F=
?C
*.,G-!HAII-.
D>?J.,+!"<";;<;<=
"<";;<;"<
"<";;<;"#
"<";;<Q<=
"<";;<Q"<
"<";;<Q"#
"<";;<Q"S
"<";;<Q#<
"<";;<O<=
"<";;<O"<
"<";;<O"#
"<";;<O"S
"<";;<O#<
"<";;<O#O
"<";;<O;<
5
L
LR
LU
M
:
P
M
:
P
T
P:
M
:
P
T
P:
PU
:
K
"NO
#
#NO
*.,G-!HAII-.
D>?J.,+!"<";;<S<=
"<";;<S"<
"<";;<S"#
"<";;<S"S
"<";;<S#<
"<";;<S#O
"<";;<S;<
"<";;<="<
"<";;<="#
"<";;<="S
"<";;<=#<
"<";;<=#O
"<";;<=;<
"<";;<=Q<
"<";;<=O<
5
LT
LM
M
:
P
T
P:
PU
:
:
P
T
P:
PU
:
R:
U:
K
;
Q
*.,G-!HAII-.
D>?J.,+!"<";;"<"#
"<";;"<"S
"<";;"<#<
"<";;"<#O
"<";;"<;<
"<";;"<;O
"<";;"<Q<
"<";;"<O<
"<";;"#"S
"<";;"##<
"<";;"##O
"<";;"#;<
"<";;"#;O
"<";;"#Q<
"<";;"#O<
5
L:
LP
P
T
P:
PU
:
U
R:
U:
T
P:
PU
:
U
R:
U:
K
O
S
012345167387
936
646
771
U
!"#$%
&'()
*+,-."#$%
/001(2(0
34520676855'976
:";O<;<=>[email protected]>ABCD%";E;F=
?!
*.,G-!HAII-.
D>?J.,+!"<";O<;<=
"<";O<;"<
"<";O<Q<=
"<";O<Q"<
"<";O<Q"#
"<";O<Q"S
"<";O<O<=
"<";O<O"<
"<";O<O"#
"<";O<O"S
"<";O<O#<
5
L
LR
LU
M
:
M
:
P
T
M
:
P
T
P:
V ?" K
"NO # "NO
# #NO #
*.,G-!HAII-.
D>?J.,+!"<";O<S"<
"<";O<S"#
"<";O<S"S
"<";O<S#<
"<";O<S#O
"<";O<="#
#NO ;NO #NO "<";O<="S
"<";O<=#<
"<";O<=#O
"<";O<=;<
"<";O<=Q<
5
LT
LM
V ?" K *.,G-!HAII-.
D>?J.,+!: ; Q ; "<";O"<"S
"<";O"<#<
P
"<";O"<#O
T
"<";O"<;<
P:
"<";O"<Q<
PU
P Q ONO Q "<";O"<O<
"<";O"##<
T
"<";O"##O
P:
"<";O"#;<
PU
"<";O"#Q<
:
"<";O"#O<
R:
K-,-.-*XI-YYAHZ-HNY>[,-BCD%"Q\BCD *A.-Y?,I-HY,>HYN>ABCD%"Q\BCD%"SYA.
%"SA]*H].Z?-IH?-
5
L:
LP
V ?" K
T O W O
P:
PU
:
R:
U:
P: S =NO S
PU
:
R:
U:
^_àb
012
678
08834
4253
44
1
4144
674
!
"#$%&'#'!()*!+&,)-#&'
'&#./0#1!#'!+&()-#1
2 !
"#$%&'#'!()*!3#&)-45#6'
'&#./0#1!#'!)-45#60#1
789::;<8<:!
=>?:@[email protected]!
!
EFG!!H!!IIJ!
!!!!!!KL/#!!M
N&'-5#6)(..#&
OP!*QR&'-46#
FIFGT!IIJ
FIFGT!IIX
FIFGT!IFW
FIFGT!IFZ
FIFGT!ISI
FIFGT!ISZ
FIFGT!IWI
FIFGT!IGI
0
EUV
EU
UY
U[
\
\U[
Y
_
6F
WW
WW
GI
GZ
ZI
Z]
]W
JF
6S
J
FI
FS
FG
F]
F^
SI
SZ
N&'-5#6)(..#&
OP!*QR&'-46#
FIFGT!IZI
FIFGT!I]I
FIFGT!IJI
FIFGT!I^I
FIFGT!FII
FIFGT!FSI
FIFGT!FGI
FIFGT!FJI
EE
6S
JI
N&'-5#6)(..#&
OP!*QR&'-46#
FIFG!I]IFII
FIFG!I]ISII
FIFG!I^IFII
FIFG!I^ISII
FIFG!FIIFII
FIFG!FIISII
FIFG!FSIFII
FIFG!FSISII
0
[
`
V
a
E
\
_
V
6F
^I
XI
XZ
FII
FFS
FSZ
FGI
F]I
6S
S^
WS
WG
W]
GI
GZ
ZZ
]I
EE
\EE
EE
\EE
EE
\EE
EE
\EE
6S
XI
012
34
5
678
088423441
?<9bcded<f
4144
674U
gh718i674j1i461
kdl89Bf!
m6-)"#!"#$%&'#'!()*!3#&)-45#6'
nC9<od!
pR.#!'&#./0#!#'!)-45#60#
789::;<8<:!
=>?:@[email protected]!
EFG!!ISI!!FII!
!!!!!!!!!!!!M!!!!!qF
rstuv
N&'-5#6)(..#&
OP!*QR&'-46#
FIFG!ISIFII
FIFG!ISZFII
FIFG!IWIFII
FIFG!IWIFZI
FIFG!IGIFII
FIFG!IGIFZI
FIFG!IZIFII
FIFG!IZIFZI
0
\
\U[
Y
_
[
[E
EE
[E
EE
[E
XI
0
`
a
E
\
FFI
012345678393
52328
89
8527459
52329
789:;<=>[email protected]
CD<[email protected]
!"#"$%&
'()#%*%+,))-.*$&
/012&&3345&
&&&&&&&&&&&&&6
GHIJKLM&N
OPQQLH
RS&6TUHIJVML
1312&3345
1312&33\3
1312&33\5
1312&33`3
1312&33`5
1312&3353
1312&3355
1312&33_3
1312&33_5
1312&33]3
1312&33]5
1312&33X3
1312&33X5
1312&3323
1312&3133
1312&3113
1312&3143
1312&3145
1312&31\3
1312&31`3
1312&3153
1312&31_3
1312&31]3
1312&31]5
1312&31X3
1312&31X5
1312&3123
1312&3433
1312&3413
1312&3443
1312&3445
1312&34\3
1312&34`3
1312&3453
1312&34_3
WX
0YZ[
0Y0
0Y[
0Yb0
0Yb[
0Y[0
0Y[[
0Ya0
0Ya[
0Y^0
0Y^[
0Y0
0Y[
0Yc0
/Y00
/Y/0
/YZ0
/YZ[
/Y0
/Yb0
/Y[0
/Ya0
/Y^0
/Y^[
/Y0
/Y[
/Yc0
ZY00
ZY/0
ZYZ0
ZYZ[
ZY0
ZYb0
ZY[0
ZYa0
M1 M4 GHIJKLM&N
PQQLH
QQ O
RS&6TUHIJVML
12 \ 1312&34]3
1312&34]5
` 1312&34X3
43 5 1312&3423
1312&3\33
4` ] 1312&3\13
1312&3\43
1312&3\45
4_ X 1312&3\\3
4X 2 1312&3\`3
1312&3\53
\3 13 1312&3\_3
1312&3\]3
\4 14 1312&3\]5
\` 1312&3\X3
\_ 1` 1312&3\23
\X 1_ 1312&3`33
1312&3`13
1312&3`43
`3 1X 1312&3`45
1312&3`\3
`\ 43 1312&3``3
1312&3`53
`_ 44 1312&3`_3
1312&3`]3
1312&3`]5
1312&3`X3
`2 4` 1312&3`23
55 1312&3533
5X \\ 1312&3513
1312&3543
1312&3545
_1 \5 1312&35\3
1312&35`3
_` \] 1312&3553
WX
ZY^0
ZY^[
ZY0
ZYc0
Y00
Y/0
YZ0
YZ[
Y0
Yb0
Y[0
Ya0
Y^0
Y^[
Y0
Yc0
bY00
bY/0
bYZ0
bYZ[
bY0
bYb0
bY[0
bYa0
bY^0
bY^[
bY0
bYc0
[Y00
[Y/0
[YZ0
[YZ[
[Y0
[Yb0
[Y[0
M1 M4 GHIJKLM&N
PQQLH
QQ O
RS&6TUHIJVML
_` \] 1312&35_3
_] \2 1312&35]3
1312&35]5
]1 `4 1312&35X3
1312&3523
1312&3_33
1312&3_13
1312&3_43
]\ `5 1312&3_45
1312&3_\3
1312&3_`3
]_ `X 1312&3_53
1312&3__3
1312&3_]3
1312&3_]5
]2 51 1312&3_X3
X\ 5` 1312&3_23
1312&3]33
1312&3]13
1312&3]43
1312&3]45
X_ 5_ 1312&3]\3
1312&3]`3
1312&3]53
X2 52 1312&3]_3
1312&3]]3
1312&3]]5
24 _4 1312&3]X3
1312&3]23
1312&3X33
25 _` 1312&3X13
1312&3X43
1312&3X45
1312&3X\3
1312&3X`3
WX
[Ya0
[Y^0
[Y^[
[Y0
[Yc0
aY00
aY/0
aYZ0
aYZ[
aY0
aYb0
aY[0
aYa0
aY^0
aY^[
aY0
aYc0
^Y00
^Y/0
^YZ0
^YZ[
^Y0
^Yb0
^Y[0
^Ya0
^Y^0
^Y^[
^Y0
^Yc0
Y00
Y/0
YZ0
YZ[
Y0
Yb0
M1 M4 GHIJKLM&N
PQQLH
QQ O
RS&6TUHIJVML
2X _] 1312&3X53
1312&3X_3
1312&3X]3
1312&3X]5
1312&3XX3
134 ]3 1312&3X23
1312&3233
1312&3213
1312&3243
1312&3245
135 ]\ 1312&32\3
1312&32`3
1312&3253
1312&32_3
1312&32]3
1312&32]5
1312&32X3
1312&3223
13X ]5 1312&1333
1312&1313
1312&1343
1312&1345
111 ]X 1312&13\3
1312&13`3
1312&1353
11` X1 1312&13_3
1312&13]3
1312&13X3
1312&1323
1312&1133
11] X` 1312&1113
1312&1143
1312&1145
1312&11\3
141 X] 1312&11`3
M1 M4 GHIJKLM&N
WX QQ OPQQLH
RS&6TUHIJVML
Y[0 141 X] 1312&1153
1312&11_3
Ya0
1312&11]3
Y^0
Y^[ 14` X2 1312&11]5
1312&11X3
Y0
1312&1123
Yc0
1312&1433
cY00
1312&1413
cY/0
cYZ0 14] 24 1312&1443
1312&1445
cYZ[
1312&14\3
cY0
1312&14`3
cYb0
1312&1453
cY[0
cYa0 1\3 25 1312&14_3
1312&14]3
cY^0
1312&14]5
cY^[
1312&14X3
cY0
1312&1423
cYc0
1312&1\33
/0Y00
/0Y/0 1\\ 2X 1312&1\53
1312&1`33
/0YZ0
1312&1`53
/0YZ[
1312&1533
/0Y0
1312&1553
/0Yb0
/0Y[0 1\] 133 1312&1_33
/0Ya0
/0Y^0
/0Y0 1`3 13\
/0Yc0
//Y00
//Y/0
//YZ0 1`\ 13_
//YZ[
//Y0
//Yb0
M1 M4
WX QQ
//Y[0 1`\ 13_
//Ya0 1`_ 132
//Y^0
//Y^[
//Y0
//Yc0
/ZY00 1`2 111
/ZY/0
/ZYZ0
/ZYZ[
/ZY0
/ZYb0 154 11`
/ZY[0
/ZYa0
/ZY^0
/ZY^[
/ZY0
/ZYc0
/Y00
/Y[0 1_X 144
/bY00
/bY[0
/[Y00 1X1 1\4
/[Y[0
/aY00
&
defgh
012
345678393
52328
54
89
8527459
52329
579
6789:;<=>[email protected]
!""#$%$"&'(
)*+%"','-.++/0,&(
123((3433(
((((((((((((5
efghi
FGHIJKLMNOOKG
PQ(5RSGHITLK
4323(3433
4323(34X3
4323(3233
4323(3223
4323(32X3
4323(32V3
4323(32\3
4323(3Z33
4323(3Z43
4323(3Z23
4323(3ZZ3
4323(3Z_3
4323(3ZX3
4323(3ZY3
4323(3Z^3
4323(3ZV3
4323(3_33
4323(3_43
4323(3_23
4323(3_Z3
4323(3_X3
4323(3_V3
4323(3_\3
4323(3X33
4323(3X23
4323(3XX3
4323(3XV3
BC;DE87>[email protected]
UV
1W
1W]
`W
`W`
`W]
`Wa
`Wc
W
W1
W`
W
d
W]
W[
Wb
Wa
W
W1
W`
W
W]
Wa
Wc
]W
]W`
]W]
]Wa
L4
OO
XY
^3
VX
\3
\X
433
L2
OO
ZZ
_X
XY
X\
Y2
YY
43Y
Y\
442
^Z
44\
^V
42Y
4Z2
V2
V^
4Z\
\4
FGHIJKLMNOOKG
PQ(5RSGHITLK
4323(3Y33
4323(3Y23
4323(3YX3
4323(3YV3
4323(3^33
4323(3^23
4323(3^X3
4323(3^V3
4323(3V33
4323(3VX3
4323(3VV3
4323(3\33
4323(3\23
4323(3\X3
4323(3\V3
4323(4333
4323(4323(
4323(43X3
4323(43V3
4323(4433
4323(44X3
4323(4233
4323(42X3
4323(42V3
4323(4Z33
(
UV
[W
[W`
[W]
[Wa
bW
bW`
bW]
bWa
aW
aW]
aWa
cW
cW`
cW]
cWa
1W
1W`
1W]
1Wa
11W
11W]
1`W
1`W]
1`Wa
1W
(
(
L4
OO
4Z\
4_V
4XY
L2
OO
\4
\^
432
4YX
43\
4^X
44X
4V_
424
4\X
42V
23X
4Z_
(
(
012
6783
93
2
73345
9
995
739
49
99
729
!"#$%&'&()"*+%&,--
./01/223/4054/2678
9:/;52/7</7=>;;[email protected]</68
ABCD88D88EFEE8
88888888GH888I
GJKLMNMOMP8W
GJKLMNMOMP8V
GJKLMNMOMP8F
GJKLMNMOMP8C
GJKLMNMOMP8D
QRMRM8SJTUQRM8W
QRMRM8SJTUQRM8V
QRMRM8SJTUQRM8F
QRMRM8SJTUQRM8C
QRMRM8SJTUQRM8D
XKYUNMP8Z
_ PD PC
_ bD PC XKYUNMP8Z
_ PD PC XKYUNMP8Z
_ PD PC XKYUNMP8Z
_ PD PC XKYUNMP8Z
[R\\MK `a \\ [R\\MK `a \\ [R\\MK `a \\ [R\\MK `a \\ [R\\MK `a \\
[J8I]^KYUSPM
[J8I]^KYUSPM
[J8I]^KYUSPM
[J8I]^KYUSPM
[J8I]^KYUSPM
DECD8DEFEE cBB DEW Ca DECD8CDVCW Acd CCC DCC DECD8FCFCW dcd CaW DeW DECD8VFCWE dcB FVW CEE DECD8WWDEE AcBB VCW CVW
DECD8DEFWE cB DCC VW DECD8CDVWE AcB
DECD8FCFWE dcB
DECD8VFFEE cBB
DECD8WWCEE dcBB VFE CWE
DECD8DEVEE cBB DCa WE DECD8CDVfW Acg CCW DCW DECD8FCFfW dcg
DECD8VFFWE cB FWE CEW DECD8WWFEE cBB
DECD8DEVWE cB DFW WW DECD8CDWEE AcBB
DECD8FCVEE dcBB
DECD8VFVEE cBB
DECD8WWVEE cBB VFW CWW
DECD8DEVfW cg DVE eE DECD8CDWCW Acd
DECD8FCVCW dcd
DECD8VFVWE cB
DECD8WWWEE cBB
DECD8DEWEE cBB
DECD8CDWWE AcB CCa DCa DECD8FCVWE dcB
DECD8VFWEE cBB
DECD8WWeEE hcBB VVE CeE
DECD8DEWCW cd
DECD8CDWfW Acg
DECD8FCVfW dcg
DECD8VFWWE cB FWW CDE DECD8WWfEE gcBB
DECD8DEWWE cB DVW eW DECD8CDeEE AhcBB CFE DFE DECD8FCWEE dcBB
DECD8VFeEE hcBB
DECD8WWaEE icBB VVW CeW
DECD8DEWfW cg DVa ea DECD8CDeCW Ahcd
DECD8FCWCW dcd
DECD8VFeWE hcB
DECD8WWjEE kcBB
DECD8DEeEE hcBB
DECD8CDeWE AhcB CFC DFC DECD8FCWWE dcB
DECD8VFfEE gcBB
DECD8WeEEE hBcBB VWE CfE
DECD8DEeWE hcB DWC fC DECD8CDefW Ahcg
DECD8FCWfW dcg
DECD8VFfWE gcB FeE CDW DECD8WeWEE hcBB VeE CaE
DECD8DEefW hcg DWW fW DECD8CDfEE AgcBB CFW DFW DECD8FCeEE dhcBB
DECD8VFaEE icBB
DECD8WfEEE gBcBB VfW CjW
DECD8DEfEE gcBB
DECD8CDfCW Agcd CVE DVE DECD8FCeCW dhcd CjE DfE DECD8VFaWE icB
DECD8WfWEE gcBB VaW FEW
DECD8DEfCW gcd DWa fa DECD8CDfWE AgcB
DECD8FCeWE dhcB
DECD8VFjEE kcBB
8
DECD8DEfWE gcB
DECD8CDffW Agcg
DECD8FCefW dhcg
DECD8VFjWE kcB FeW CCE
DECD8DEffW gcg DeC aC DECD8CDaEE AicBB
DECD8FCfEE dgcBB
DECD8VVEEE BcBB
DECD8DEaEE icBB
DECD8CDaCW Aicd CVW DECD8FCfCW dgcd CjW DfW DECD8VVEWE BcB
DECD8DEaCW icd Dea aW DECD8CDaWE AicB
DVW DECD8FCfWE dgcB
DECD8VVDEE AcBB
DECD8DEaWE icB
DECD8CDafW Aicg
DECD8FCffW dgcg
DECD8VVDWE AcB
DECD8DEafW icg DfC aa DECD8CDjEE AkcBB
DECD8FCaEE dicBB
DECD8VVCEE dcBB FfE CCW
DECD8DEjEE kcBB
DECD8CDjCW Akcd CWE DWE DECD8FCaCW dicd FEE DaE DECD8VVCWE dcB
DECD8DEjCW kcd DfW jC DECD8CDjWE AkcB
DECD8FCaWE dicB
DECD8VVFEE cBB
DECD8DEjWE kcB
DECD8CDjfW Akcg
DECD8FCafW dicg
DECD8VVFWE cB
DECD8DEjfW kcg Dfa jW DECD8CCEEE dBcBB
DECD8FCjEE dkcBB
DECD8VVVEE cBB FfW CFE
DECD8DDEEE ABcBB
DECD8CCECW dBcd CWW DWW DECD8FCjCW dkcd FEW DaW DECD8VVVWE cB
DECD8DDECW ABcd DaC ja DECD8CCEWE dBcB
DECD8FCjWE dkcB
DECD8VVWEE cBB
DECD8DDEWE ABcB
DECD8CCEfW dBcg
DECD8FCjfW dkcg
DECD8VVWWE cB FaE CFW
DECD8DDEfW ABcg DaW DEC DECD8CCDEE dAcBB
DECD8FFEEE BcBB
DECD8VVeEE hcBB
DECD8DDDEE AAcBB
DECD8CCDCW dAcd
DECD8FFECW Bcd FDE DjE DECD8VVeWE hcB
DECD8DDDCW AAcd Daa DEW DECD8CCDWE dAcB CeE DeE DECD8FFEWE BcB
DECD8VVfEE gcBB
DECD8DDDWE AAcB
DECD8CCDfW dAcg
DECD8FFEfW Bcg
DECD8VVfWE gcB FaW CVE
DECD8DDDfW AAcg DjC DEa DECD8CCCEE ddcBB
DECD8FFDEE AcBB
DECD8VVaEE icBB
DECD8DDCEE AdcBB
DECD8CCCCW ddcd CeW DeW DECD8FFDCW Acd FDW DjW DECD8VVaWE icB
DECD8DDCCW Adcd DjW DDC DECD8CCCWE ddcB
DECD8FFDWE AcB
DECD8VVjEE kcBB
DECD8DDCWE AdcB
DECD8CCCfW ddcg
DECD8FFDfW Acg
DECD8VVjWE kcB FjE CVW
DECD8DDCfW Adcg Dja DDW DECD8CCFEE dcBB
DECD8FFCEE dcBB
DECD8VWEEE BcBB
DECD8DDFEE AcBB
8
8
8
DECD8DDFCW Acd CEC DDa
DECD8DDFWE AcB
DECD8DDFfW Acg CEW DCC
DECD8DDVEE AcBB
lmnop
0123454681619
546
52246
4594
5214398
0123454681619
5
63
6943
59
5214
012
3245
6768
75
914
76
8
73
4
2
3
4675
76
56281
2
5
8
2
13
45
67
3
7
857
4
5371347
tcbukavwxdyzz
GC;:D6?!3CF
3I!0N>C;:8?6
‡.,-FFFFF
‡
.,-FFFFF
!
‡.,-FFFFF
"#$%&'$$()%!
‡.,-FFFFF
*+,-!../..!
‡.,-FFFFF
!!!!!!!!!!!!!0
‡.,-FFFFF
!
‡
123456789:89;6;6!<6:=>[email protected]!>=!B6CD7?>E6CF ‡..,,--FFFFFFFFFF
G?H7I:C7!>J68!C6JK;[email protected];!123A!0M!7;I8D!0NM7:@6F‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
!
‡.,-FFFFF
!
O:@[email protected]:[email protected][email protected]@!>MP!567;6?4 ‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
[email protected]!
‡.,-FFFFF
R>789:@[email protected]:=>[email protected]!>M7!S>C;L6;>??!
TMC89L6776C!.AUV!4!WA.VA!7:@0!DMCXPC:7;:E! ‡.,-FFFFF
?:6P6C=>CF
‡.,-FFFFF
‡
.,-FFFFF
YIMZ6![!E>M896!7MC!06L>@06F!
‡.,-FFFFF
G?H7I:C7!L>89:@[email protected]!LH;>?!0MC!
\]^_`abcdefghdidjfehfdckadl]mb^nlcdodnbcpdqrl^]s ‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
‡.,-FFFFF
{^a]`bcxdyzz
|83472278 ~89>P;!4! €67>L;?@E6
|51}87 !4!;:E6 [email protected]!
;I;>?6
0‡
O
„+…++*†
-W
+…‰+Š+…‹Œ ‡A.
+…Œ+Š*…+† ‡A‡ !
*…+Š*…*† ‡A, !
*…*Š*…† ‡A- !
*…Š*…‘† ‡A !
*…‘Š*…’+ ‡A- !
,
*…’*Š*…†+ ‡A*…†*Š*…+ ‡A !
*…*Š*…‰+ ‡AV !
*…‰*Š*…‹+ ‡A“ !
*…‹*Š*…Œ+ ‡A/ !
W
*…Œ*Š…+† ‡AW
…+Š…’† ,A. !
…’Š…† ,A- !
V
…Š…Œ’ ,AV
…Œ†Š‘…† ,AW !
“.
‘…Š‘…‰† -A.
‘…‰Š‘…Œ’ -AV !
/.
‘…Œ†Š’…’† -AV
’…’Š’…Œ† A. !
W.
’…ŒŠ†…’† AV
†…’Š…+† VA. !
‡..
†…Œ‹Š…+ “A.
…*Š‰…*+ “AV !
‰…**Š‰…+ /A. !
‰…*Š‹…*+ /AV !
‹…**Š‹…+ WA. !
‹…*ŠŒ…*+ WAV !
Œ…**ŠŒ…+ UA. !
Œ…*Š*+…*+ UAV !
*+…**Š*+…+ ‡.A. !
*+…*Š**…*+ ‡.AV !
**…**Š**…+ ‡‡A. !
**…*Š*…*+ ‡‡AV !
*…**Š*…‹+ ‡,A. !
*…‹*Š*‘…+ ‡,AV !
[email protected]:[email protected]?@E6 [email protected]:[email protected] ~;[email protected]
[email protected] ‚`mbck ƒCIEC677:[email protected]
06!8IMZ6
?‡
ˆ
‡V

V!Ž!‡...
!
!
!
!
!
‡“
!
!
!
!
,.
!
“
!
,!
,
‡!Ž!‡..
!
,W
!
-!
-“
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
”•–—˜
0123
56789237
7
9715799
1
13192
177777!375"9#7
$%&'(
)*+,-./012
3442
567*6896:-;*+*<=>12
[email protected]@ABCBDEB2FBGHBEIJEA2
[email protected]?EAMN?EBEI
PQ.<R+*12
3442
S>QTUV8WQUUX<=Q.</612
[email protected]
Z2[\NB?J]2[\JG^M2B^[email protected]\EAM
_G^[email protected]`
a\2Ib?G^D[@B
djkl2djdjmj
djkl2djdjkj
djkl2djdjoj
djkl2djdjlj
djkl2djdjqj
djkl2djdjpj
3
n'
n
nr
n&
nt
nu
c Id
ef
jOo mOl
jOl kOdl
jOs o
jOp l
dOj qOk
dOml2 p
g
od
op
lk
lp
qq
sm
h
p
dd
dk
dq
df
mm
_G^[email protected]
a\2Ib?G^D[@B
djkl2ddjjmj
djkl2ddjjkj
djkl2ddjjoj
djkl2ddjjlj
djkl2ddjjqj
djkl2ddjjpj
3
n'
n
nr
n&
nt
nu
c Id
ef
jOo mOl
jOl kOdl
jOs o
jOp l
dOj qOk
dOml2 p
g
od
op
lk
lp
qq
sm
h i
dj dOq
doOk mOl
ds kOk
mjOl2oOm
moOl2lOj
mm qOp
[email protected]\[e
{*-.*XX;*<-U<*X1V2
|}*TUX*V8*V=/TTQ68*12
vwkl2djd2jmj2
22222222~NB22I
i
dOq
mOl
kOk
oOm
lOj
qOp
_G^[email protected]`
a\2Ib?G^D[@B
djkl2djddjj
djkl2djddmj
djkl2djddoj
djkl2djddqj
djkl2djddpj
djkl2djdmjj
i2x2NBGz?AB
3 c Id g h
ef
nvw dOl dj pj mo
nv' dOsl f pf mf
nvr m ddOm fl kj
nvt m dmOl djm km
nvu mOl do ddm ks
n'w mOl do ddm ks
i
pOl
djOm
dm
do
dlOl
dsOl
0123
56789237
7
971'5799
1
13192
177777!37'5"9#7
$%&'(
)*+,-./012
3442
567*6896:-;*+*<=>12
[email protected]@ABCBDEB2FBGHBEIJEA2
[email protected]?EAMN?EBEI
PQ.<R+*12
3442
S>QTUV8WQUUX<=Q.</61V2
[email protected]
Z2[\NB?J]2[\JG^M2B^[email protected]\EAM
€‚ƒ„
[email protected]\[e
{*-.*XX;*<-U<*X1V2
|}*TUX*V8*V=/TTQ68*12
vwkl2ddj22jmj2
22222222~NB22I
_G^[email protected] 3 c Id g
ef
a\2Ib?G^D[@B
djkl2ddjdjj nvw dOl dj pj
djkl2ddjdmj nv' dOsl f pf
djkl2ddjdoj nvr m ddOm fl
djkl2ddjdqj nvt m dmOl djm
djkl2ddjdpj nvu mOl do ddm
djkl2ddjmjj n'w mOl do ddm
i2x2NBGz?AB
h
mo
mf
kj
km
ks
ks
i
pOl
djOm
dm
do
dlOl
dsOl
012
3674
4567697
75
57727341
1
12134567
17377377637
!"
#$%&$''($)%*)$'+,./$0*'$,1$,2300451$+6789-:;:--<;<-------=>[email protected]
[email protected]@KL-M:<89--:;:<;<BN
[email protected]:<89--:;:<;<BN
[email protected]@O [email protected]
:<89-:;:<;< 0!
:<89-:;:<;b 0!
:<89-:;:<8< 0d
:<89-:;:<a< 0e
:<89-:;:<b< 0
[ A: ] ^ _
I\
<à ;b̀ a< c :9̀
<àb ;c̀ aab̀ \b̀ ;`<b
<b̀ 8:̀b ac b ;b̀
<f̀ a b8 f 88̀
<c̀ b bc \ a`;
[email protected]@O
[email protected]
:<89-:;:<9<
:<89-:;:<c<
:<89-:;::<<
:<89-:;::;<
[email protected]@O
[email protected]
:<89-:<:<;<
:<89-:<:<8<
:<89-:<:<a<
:<89-:<:<b<
:<89-:<:<9<
:<89-:<:<c<
[ A:
<à ;b̀
<b̀ 8:̀b
<f̀ a
<c̀ b
:`< 98̀
:`;b- c
[email protected]@O
[email protected]
:<89-:<::<<
:<89-:<::;<
:<89-:<::a<
:<89-:<::9<
:<89-:<::c<
:<89-:<:;<<
0g
0h
067
06!
[ A:
I\
:`< 98̀
:`;b c
:b̀ :<
:f̀b \
]
99
f;
c<
c\
^
::
:;
:8
:b
_
b
9c̀
cb̀
:<`;
[email protected]
[email protected]@
l$mn%&3o+€4&)m$+pqq-MBNpqq-MBN‚v40*,1ƒ4**')24&)35+r5s$51t5u%($m$)[email protected]@[email protected]̀EKS-̀KEULXJ-̀[email protected]@[email protected]}
[email protected]@[email protected]@[email protected]̀TKS-̀[email protected]{[email protected]̀|[email protected]̀OG-}[email protected]@O- LELUXJ-̀[email protected]@-ZXJwLOSZLUXJ-̀[email protected]„-̀[email protected]}
[email protected]@SO-…-8<~-̀[email protected]@O-̀[email protected]†††8<~-|[email protected]̀q?IxOXkSww…[email protected]„-KXJkw-̀[email protected]@-ES„[email protected][email protected]̀B-C-VEKLwZI@[email protected]
[email protected]
012
3
45
676
9
75
6747
57341
1
12134567
1737737
!"
#$%&$''($)%*)$'+./$0*'$,1$,2300451$+6789--:<:--<;<--------=>[email protected]
[email protected]@KL-M:<89--:;:<;<BN
[email protected]:<89--:;:<;<BN
0!
0d
0e
0
0g
0h
]
a<
ac
b8
bc
99
f;
^
c
::
:8
:9
:\
;;
_
:9̀
;b̀
88̀
a`;
b`<
9c̀
[email protected]
l$mn%&3o+pqq-MBNr5s$51t5u%($m$)[email protected]@[email protected]@[email protected]̀TKS-̀[email protected]{[email protected]̀|[email protected]̀OG}[email protected]@O8<~-|[email protected]̀[email protected]̀B-C-VEKLwZI@[email protected]
[ A: ] ^
067 :b̀ :< c< ;a
06! :f̀b \ c\ ;\
06e ; ::`; \b 8<
06g ; :;b̀ :<; 8;
06h ;b̀ :a ::; 8f
0!7 ;b̀ :a ::; 8f
_
cb̀
:<`;
:;
:a
:bb̀
:fb̀
[email protected]@
€4&)m$+pqq-MBN‚v40*,1ƒ4**')24&)[email protected]@[email protected]̀EKS-̀KEULXJ-̀[email protected]@[email protected]}
LELUXJ-̀[email protected]@-ZXJwLOSZLUXJ-̀[email protected]„-̀[email protected]}
[email protected]@SO-…-8<~-̀[email protected]@O-̀[email protected]†††…[email protected]„-KXJkw-̀[email protected]@-ES„[email protected]@w
‡ˆ‰Š‹
012
3674
4567697
75
5167727341
1
12134567
17377677637
!"#
$%&'()*+,.//-012-03452678%79:7;(<%&%=>?,@ABCDEFAGAHA-/IJEKAL-MKNL-OACCFHP1-Q-RFHCSITCIJEKAL-USNCIJEKAL-BVW/IJEKA-NHIABXYZ-UBNDEGAEHNHPL-/[EJB\PNCC3-Q/IJEKA-]FC-^YYY-5_``[email protected]``AB œ G^  4
5\-G„SBIFDKA
KSHPC[[email protected] ^YX™-aYšYaY 0Ÿ YL aL” š ”
^YX™-aYšYaš 0Ÿ¢ YL š aL” šY £
yz)={&%,^YX™-aYšYXY 0! YLš XLš š¡ ^^
.//-012-03452^YX™-aYšY Y 0¤ YL™ Lš ¡X ^X
|?z}~9€z~~=>z)=*7,^YX™-aYšYšY 0¢ YL” ¡ ™Y ^¡
[email protected]\HL1-Q-SDFAB-GA-D‚`AHISIF\HL-SDFAB-GA-D\HCIBNDIF\HL-ž-Q-§ABHK\DE
SDFAB-FH\ƒL-SKK\HPA`AHI-FHV‚BFANB-S-XYZL-V\HIA1-Q-©S`[V]AESHGAKI-0^YX™-aYšYaY12G„SDFABL-V\HIA-………†3-Q-SDFAB-FHV‚BFANBA-‡-^YYY-5_``aL-̀SI†-- 3-Q-345WUACDEFDEIAI-0^YX™-aYšYaY32
fˆeg‰Šgw‹djlŒjŽlrsjfljljssjkl‘hegjl’Œnd“l/F-CN[†-‡-”Z‡-D\[ASNƒ-K\HPCL1-Q-IAHGSHDA-SNƒ-C\NGNBAC-VB\FGACL-3-Q-S]BSW
[email protected]
•%()%<%=(~=%,–—%}~%9%>*}}z79%,#˜X™--aYš--YaY-------3›[A---G
ž
^L¡
aLYš
aLš
XLX
La
MBIFbAKHN``AB
5\-G„SBIFDKA
^YX™-aYšY¡Y
^YX™-aYšY”Y
^YX™-aYš^YY
^YX™-aYš^aY
0¥
0¦
0#˜
0#Ÿ
œ
^
^Laš
^Lš
^L™š
G^
¡
”
^Y
^a
 4
”Y ^£
£Y aa
^YY a ^YY aš
ž
š
¡L”
”Lš
^YLa
ž-Q-[AB¨SPA
1-Q-IBSFI‚-[[email protected][ANB-0^YX™-aYšYaY123-Q-IBSFI‚-[SB-345-0^YX™-aYšYaY32
012
3
45
676
9
75
6747
5167341
1
12134567
1737767
ŸŸ¦!
$%&'()*+,.//-012678%79:7;(<%&%=>?,@ABCDEFAGAHA-/IJEKAL-MKNL-OACCFHP1-Q-RFHCSITCIJEKAL-USNCIJEKAL-BVW/IJEKA-NHIABXYZ-UBNDEGAEHNHPL-/[EJB\PNCCKSHPC[SHAHGL-1-Q-bSKICDExAFCCAHG
MBIFbAKHN``AB œ G^  4
yz)={&%,5\-G„SBIFDKA
.//-012^
YX™-^X^YaY 0Ÿ YL aLš š” ”
|?z}~9€z~~=>z)=*7,^
YLš XL^š ¡¡ š
[email protected]\HL-1-Q-SDFAB-GA-D‚`AHW^YYXX™™--^^XX^^YYX YY 0!
YL™ ™X ™
ISIF\HL-SDFAB-GA-D\HCIBNDIF\HL-SDFAB-FH\ƒL-SKK\HPAW^YX™-^X^YšY 0¤
YL” š ™£ £
`AHI-FHV‚BFANB-S-XYZL-V\HIA-G„SDFABL-V\HIA-………-^YX™-^X^Y¡Y 0¢
0¥ ^ ¡LX ”£ ^^
‡-D\[ASNƒ-K\HPCL-1-Q-IAHGSHDA-SNƒ-C\NGNBAC
^YX™-^X^Y”Y 0¦ ^Laš ¡LX £™ ^a
•%()%<%=(~=%,–—%}~%9%>*}}z79%,ž-Q-§ABHK\DE
#˜X™--^X^--YaY1-Q-©S`[V]AESHGAKI-0^YX™-aYšYaY12
--------3›[A--G
ª«¬­®
ž
^L¡
aLš
XLX
La
š
¡L”
MBIFbAKHN``AB
5\-G„SBIFDKA
^YX™-^X^^YY
^YX™-^X^^aY
^YX™-^X^^ Y
^YX™-^X^^¡Y
^YX™-^X^^”Y
^YX™-^X^aYY
œ G^  4
0#˜ ^Lš ” ^Y” ^X
0#Ÿ ^L™š £ ^^£ ^š
0#¤ a ^^La ^a™ aY
0#¥ a ^aLš ^X™ aY
0#¦ aLš ^ ^ £ aš
0Ÿ˜ aLš ^ ^ £ aš
ž-Q-[AB¨SPA
1-Q-IBSFI‚-[[email protected][ANB-0^YX™-aYšYaY12
ž
”Lš
^YLa
^a
^ ^šLš
^™Lš
012
3674
4567697
75
5167341
1
12134567
1737767
!"#$%&'()
*++),-.)
/01!02304$5!"!678()
9:;<=>?:@:A:)+BC>D:E)FDGE)H:<<?AI)
-)J)K?A<LBM<BC>D:E)NLG<BC>D:E);OP+BC>D:)GAB:;)
QRS)N;G=>@:>AGAIE)+T>C;UIG<<)
DLAI<TLA:[email protected])-)J)VLDB<=>W:?<<:[email protected]
F;B?V:DAGbb:; s @m t u v
XY%6Z"!()
rU)@dL;B?=D:
*++),-.)
m
RQl)mRnRoR 0 REw oEn nl l mEx
[8Y\]^2_Y]]6̀7Y%6&0()
m
RQl)mRnRon 0yz REwn oEl xo {En oERn
@?9:;<:<)L=?:;<E)LDGE)DL?BUAE)-)J)L=?:;)@:)
REn QEmn xx mm oEn
=ab:ABLB?UAE)L=?:;)@:)=UA<B;G=B?UAE)L=?:;)?AUcE) mmRRQQll))mmRRnnRRQwRR 0
RE} QEmn }Q mQ QEQ
LDDUAI:b:AB)?AOa;?:G;)L)QRSE)OUAB:)@dL=?:;E) mRQl)mRnRnR 0|
0z REl w }{ mx wEo
OUAB:)eee)
f)=UT:LGc)DUAI<E)-)J)B:[email protected]=:)LGc)<[email protected];:< mRQl)mRnRxR 0~ mER wEn l{ m{ nER
g!$%!`5̀!6$]6!`(^)
v)J):;ADU=>
hi!\]`!^2!^7&\\Y02!()
-)J)LbTO‚:>[email protected]:DB),mRQl)mRnRoR-.
jkQl)mRn))RoR)
))))))pqT:)))@
F;B?V:DAGbb:;
rU)@dL;B?=D:
mRQl)mRnRlR
mRQl)mRnmRR
mRQl)mRnmoR
mRQl)mRnmwR
mRQl)mRnmxR
mRQl)mRnoRR
s @m t u
0 mEon xEQ {} oo
0jk mEn l mRl ow
0j mE}n { mm{ o{
0j| o mmEo mo} QR
0j~ o moEn mQ} Qo
0k oEn mw mw{ Q}
F;B?V:DAGbb:;
rU)@dL;B?=D:
mRQl)mRQRlR
mRQl)mRQmRR
mRQl)mRQmoR
0
0jk
0j
v)J)T:;€LI:
ƒ„…„†‡ˆ‰†Š„‹ˆ‡„Œˆ‹Ž‡„‘’“„‘”‘•‘ƒ–
v
xEl
lEn
mREo
mo
mw
m}En
0123456769
75
6747
16y512727—76˜™4676
1
12
13
45
67
67173572176š2
!"#$%&'()
*++)
/01!02304$5!"!678()
+BC>D:E)FDGE)
;O)P)+BC>D:)GAB:;)QRS)N;G=>@:>AGAI)
DLAI<TLA:[email protected])AU;bLDE)W:?=>)[email protected]:;)MC>
XY%6Z"!()
*++)
[8Y\]^2_Y]]6̀7Y%6&0()
F=?:;<E)LDGE)L=?:;)?AUcE)
LDDUAI:b:AB)?AOa;?:G;)f)QRS)
f)=UT:LGc)DUAI<E)AU;bLD):B)
UG)T:G)B:AL=:):B)›)UG)B:[email protected];:
g!$%!`5̀!6$]6!`(^)
hi!\]`!^2!^7&\\Y02!()
jkQl))mRQ))RQR)
))))))))pqT:)))@
F;B?V:DAGbb:;
rU)@dL;B?=D:
mRQl)mRQRQR
mRQl)mRQRwR
mRQl)mRQRnR
mRQl)mRQRxR
v)J):;ADU=>
0
0|
0z
0~
s @m
REn QEmn
RE} QEmn
REl w
m wEn
t
xx
}Q
}{
l{
u
mm
mQ
mx
m{
v
oEn
QEQ
wEo
n
s @m
mEon xEQ
mEn l
mE}n {
t u
{} oo
mRl ow
mm{ o{
v
xEl
lEn
mREo
v)J)T:;€LI:
œžŸ 012
3674
45676970
75
5167341767341
1
121345670
1737767122167
!"#
^H?;SDC<G``DH
qR-Oa>H?;NCD
$%&'()*+,sLKj-kLlLLmL
.//s
LKj-kLmLLmL
012%13415(6%&%789,s
kL{LLmL
:;<=>[email protected]=?ABCDE-F>G=?ABCDE-HI-J-/?ABCD-G<?DH-KLM-sLLKKjj--kL
{LL|m
FHGNBODB<G<PE-/QBAHRPG==sLKj-kLzLLmL
C><P=Q><D<OE-S>C?=NBTD;==D<O
sLKj-kLzLL|m
UV)7W&%,s
LKj-kLzLsLL
.//s
L
Kj-ksLLL|m
X9VYZ[3\VZZ]78V)7*1,ksLLsLL
^N;DH-OD-N_`D<?>?;R<E->N;DH-OD-NR<=?HGN?;R<E- ssLLKKjj--ks
LLsym
IR<?D-Oa>N;DHE->N;DH-;<RbEyLsLL
>CCR<PD`D<?-;<I_H;DGH-c-KLME-IR<?D-ddd- ssLLKKjj--ks
ksyLsym
c-NRQD>Gb-CR<P=E-?D<O><ND->Gb-=RGOGHD=sLKj-ksyLsmL
IHR;OD=
sLKj-kslLsLL
e%()%]]6%7(Z7%],[sLKj-kslLsym
fg%YZ]%[3%[8*YYV13%,sLKj-kslLsmL
hiKj--k--LlL--LmLsLKj-ks{LsLL
------noQD--O-----p
sLKj-ks{LsmL
sLKj-kszLsLL
sLKj-kszLsmL
sLKj-kyLLsmLsLKj-kyyLsmL
sLKj-kyyLyLL
sLKj-kylLsmL
sLKj-kylLyLL
0123456769
75
6747
5167341767341
1
12134567
1737767122167
xhxi
^H?;SDC<G``DH
qR-Oa>H?;NCD
sLKj-ds-€-z
sLKj-ds-€-l
sLKj-dK-€-z
sLKj-ds-€-y
sLKj-dm-€-z
sLKj-dK-€-l
sLKj-d|-€-z
sLKj-ds
sLKj-dss-€-l
sLKj-dss-€-y
sLKj-dy
0#
0x
0}
0~
0hi
0h
0h#
0h}
0h~
0i
0
0#
h‚~
h‚#
!‚~
h‚
x‚~
!‚#
"‚~
h
hh‚#
hh‚

e%()%]]6%7(Z7%],[fg%YZ]%[3%[8*YYV13%,hiKj-d--s-€-z-----noQD---O
ƒ„…†‡
r
ix
ix
ix
i"x
ix
i"x
h
i"x
h
hx
h
hx
hx
h
hx
hx
h
hx
h
hx
hx
hx

hx

Os
yEz
KEm
lEm
{EL
|EL
jEL
ssEL
syEL
slEL
s{EL
szEL
-
t
{K
|L
zL
u
>
sL
yEs
sy
yE|
sl
KEl
sj
lEj
jL
yy yL
mEm
sLL
yl yy
|
j
ssL
ym
ss
sym
sy
slEm
slL- yz
-
vDH<CRNB
QDHw>PD
KEm
lEm
mEm
mEy
|Em
|Ey
|
jEy
j
zEz
ss
sLEz
sLEm
sK
syEz
syEm
sm
slEm
s|
s{Em
szEm
yLEm
yL
yyEm
yy
p-€-RCC
yz
sj
sl
ss
-
Os
|
ss
sy
s{
sz
yL
yy
ym
Ky
K{
lm
t
jL
sLL
slL
smL
szL
sjL
ymL
vDH<CRNB
QDHw>PD
zE|
ssE{
smEym
sj
yLE|m
ylEm
yz
KLEm
KjEm
lm
m|
u
sz
yL
yL
yy
ym
yz
KL
Ky
KK
K{
ly
>
mEm
j
j
sy
slEm
s{
sz
yL
yl
yj
Km
01
2345
645
7
43
95
45
67
45
5
49
01
2371235
47127743
55474143
4
2
5146471
7
4947
!"#
$%%#
e8Z5G316;4438
&'(')*'+,-./"#
#:V08Z5?13
0112343563#738936:;62<#=5>#[email protected]#ABC#D#E#44F# aDX
C
`
C#BCaCbC
G;8H>I0636:<#1062>I0636:
aC`C#BCaC`C#
JK-L"#
aC`C#BCaCBC
$%%#
aC`C#BCaCmC
M/KNOP)QKOOR-.K-'"#
aC`C#BCaClC
;>023#2S6S801<#T;>U;VW#ABC#D#E#44F#
a
C`C#BCaaCC
W#?XI30;Y#?X;8Z><#W#?XI30;Y#1X62>
[RR,-O-R"P#
\]NORP)P. NNK')"#
^_`C##BCa#CbC#
########cdI3###:
6
hi
hj
hk
hn
ho
h^_
f
C<B
C<A
C<l
a
a<FB
a<B
:F ga
FC B
FC A
FB p
bC aa
e8Z5G316;4438
DX#:V08Z5?13
aC`C#BCaaFC
aC`C#BCaa`C
aC`C#BCaamC
aC`C#BCaalC
aC`C#BCaFCC
aC`C#BCaF`C
6 f
h^ F
h^j F
h^n F
h^o F<B
h_ F<B
hj b
6
hi
hj
hk
hn
ho
h^_
f
C<B
C<A
C<l
a
a<FB
a<B
:F ga
FC B
FC A
FB p
bC aa
e8Z5G316;4438
DX#:V08Z5?13
aC`C#BCFaFC
aC`C#BCFa`C
aC`C#BCFamC
aC`C#BCFalC
aC`C#BCFFCC
aC`C#BCFF`C
6
h^
h^j
h^n
h^o
h_
hj
:F ga
bl a`
`B al
BB FF
012345645743
95
456745
549
01
2371235
43
55474143
4
2
5146471
7
q4
47
!"#
$%%#
e8Z5G316;4438
&'(')*'+,-./"#
#:V08Z5?13
0112343563#738936:;62<#=5>#[email protected]#ABC#D#E#44F# aDX
C
`
C#BCFCbC
G;8H>I0636:<#1062>I0636:
aC`C#BCFC`C
JK-L"#
aC`C#BCFCBC
$%%#
aC`C#BCFCmC
M/KNOP)QKOOR-.K-'"#
aC`C#BCFClC
;>023#2S6S801<#T;>U;VW#ABC#D#E#44F#
a
C`C#BCFaCC
W#?XI30;Y#?X;8Z><#W#?XI30;Y#1X62>
[RR,-O-R"P#
\]NORP)P. NNK')"#
^_`C##BCF#CbC#
########cdI3##:
f
a<AB
F
F
F<B
F<B
b
:F ga
bl a`
`B al
BB FF
rstuv
01
357
45626
7 722
9
623
2226
956151132
5
2
!!"#$"%&'(")!*+,' "-.,'"//0
1234536789:;<=3<>[email protected]:;<=3<?;<B?
C;4?DE<F322;<=1=;11?F3E?G89:;<=1F;H913<>?
G89:;<=11I;63<?JB3:?I9<6EH93<?K3E63<?E4?
L3:MC3;=0?;<B?NA1H9E<3<FA;O?
?
PQRSTQUVWXQYZVQ[V\?
]^"'_/̀#$(ab (c"/"_' )(&"b`,'_d(&'0 ^"'_/̀?
‘$"/"_",?
:3<?
i?wJ13?E3119A:C?ijj?=?
i?FJE23?:|1E<3?’?HJ;63:?ijj?=?
i?FJE23?B;:HE113;:?h?=
]e!,'")!#('+/̀"!) "_"'_/̀"" i?wJ13?yI:23:?h?=
=3fEH92123E63<?gh?0?ijjk?
“V[
T
V”
”
•VQ
[
†Q
V”
\
W
?
]l (_(m /")!'"n !o!' p"d_")q($!0 –—V†”VW˜VWR‡‚Y˜V\?
53M2?k?
]r$!"_,'ab (c"/"_' !$d$(/nb ()/™š››?œCj
s3:1H96E3113<?
ž2656213524Ÿ3151342 1234592
]t(_")/m `&d//"p(m /!u+̀/v"#(_(0 ¡565¢6131£232651222661¤¢34Ÿ31£23
F3E23<>?6I<=3:31?DE<A243<?B3:?wI4573?;<B? e!,'")!#('+/̀"!¥_(v¥+(/(o" n//¦§
©ªª«
œA55J:2?B3?4|6A<=3?:|1E<3?¨?B;:HE113;:?gD<?:A55J:2?B3?5JEB1k
B3<?xJ<2AM2?4E2?B3:?yA;2?s3:43EB3<?
:A:F3E2;<=123453:A2;:
i­?0?h?®¯
]z b (p(m /) )" /.,'/v'_"b!,'' ¬3
K345|:A2;:?B3?2:AE2343<2
2:A=3<
1MJ1E2I2
h®?¯
{2E6E1|31?5J;:?63?HJ;6A=3?B31?|6|43<21?B3? ¬E
¬E1HJ1E2|
=;EBA=3?32?B3?=;EB31?B3?5JE<}J<1?B3?B|HJ;53? D<27J:4C3E2?F3E?œK?0?yI:2;<=
i°?9
32?5J;:?6A?HJ;6|3?B~3<:JFA=3?B3?FA=;31?B3? K3451?B3?B|4J;6A=3?As3H?B;:HE11343<2?’?6A?2345|:A2;:3?A4FEA<23
)b_) -b ,$$̀"" !b )b_) $u,! ±;19I:23C3E2?F3E?œK?0?yI:2;<=
i›?9?F3E?°j®?¯
1E4E6AE:31?BA<1?6A?7AF:EHA2EJ<?B31?J;2E61?32?6A? K3451?B3?B;:HE11343<2?As3H?B;:HE11343<2?’?6A?2345|:A2;:3?A4FEA<23
JB3:
²?KA=3?F3E?œK
HJ<12:;H2EJ<?B3?4AH9E<31O?
GA:F3?¨?¯J;63;:
F6A;?¨?F63;
?
€V‚ƒ„…V[WQ†‡ƒT‚YTV[\?
¥+(/"_,'p!'+(/")³r(!/‹_u(!b(,!! "/
­h?0?´j?19J:3?w
i›j?¨?N5A
]ˆ (!$)" ! "/_#_"/,'_‰ !_) ?w:;HM7312E=M3E2?¨?œ|1E12A<H3?’?6A?HJ45:311EJ<
iij?¨?N5A
]Š (_uu$(/b ‹`_") b$/Œ/(_,/" z) d!/)µ/³ˆ‹!!/_",¶`_*$"
·3=3:C3E2?¨?K3451?B3?12JHMA=3
i?N2O
5A:2E31?3<?5JEB1?gh?0?ijjk?
]^"d$(_/$"b /(_/ "/o#$(b‹m/u($!0 029
23 ¸14567?
È¢312¢¸Ÿ2456¢2?
53H2;1k?
5É26133261£12516?
TW¹”‚ƒº»[[QUVWX¼ƒTVƒ?
]z"d(‹`_m$/‹b_/ "/_u(! Q
.u‹,Ê,_/$"!?
r
'
(
#
$
(
v
'
m
"
b
"
c
)
"
!
,
'
_
d
/
"
!
"
b

?
6~;1A=3?
iO??FJ<<3?:|1E12A<H3?’?6~;1;:3?
i
O
?
?
9
J
9
3
?
±F
:
E
3
F
7
3
1
2
E
=
M
3
E
2
?
]Ž/`!(`!`b /(_#_`""b($/m" O??9J93?w:;HM7312E=M3E2?
O??FJ<<3?:|1E12A<H3?’?6A?HJ45:311EJ<?
s3<2E6|?5J;:?|sE23:?2J;23?E<9A6A2EJ<?5:J6J<=|3?½O??=:J113?xA<23<12AFE6E2I2?
½O??=:A<B3?12AFE6E2|?B31?A:Ë231?
B31?sA53;:1?32?63?HJ<2AH2?As3H?6A?53A;? ¾¦"_' v!,'(u¿(p!'+(/")?
›O??B;:HE11343<2?5:A2EÌ;343<2?1A<1?:32:AE2?
]q$(/(b !)_"/!_uu($u(‹!
?
?
^$¿ " "!!µ_""b_!e_/(_`_!!#m! wA<1?B31?4J;631?B|HJ;s3:21>?63?4A2|:EA;?53;2?
vÀ«.,','/b,µ$b (Ám (*+,' "0 Ë2:3?HJ;6|?4A11Es343<2?Í;1Ì;~’?;<3?|5AE113;:?
1H9EH92=;11s3:7A9:3<?;4?sJ:=373:2E=23?x3:<3? B3?HJ;H93?B3?h?44?J;?As3H?63?5:JH|B|?B3?
,$`_) b ,$,' !u (Ê,``_/$(b "$Î0
=3=J113<?f3:B3<O?
K3E63>?BE3?1EH9?<EH92?7312?4E2?B34?x;<129A:C? A;Ï?5:|7AF:EÌ;|1O?
s3:FE<B3<?B8:73<>?48113<?4E2?B34?K:3<<?0?;<B?Š_!u,!" b #_"/u_!!,$m" (¶`_(‹!0
<3?1Ð<29|2EÌ;3?BJEs3<2?Ë2:3?2:AE2|31?As3H?6~A=3<2?
63E24E2236?œC?½j?F39A<B362?f3:B3<O?
[email protected]?MA<<?BAF3E?B;:[email protected] !‹u_(_/$"³`m(Ê_"/ˆvѪ¦?
!/+(µb !Â(""//`!m "*!!/n (b "¦%&(Š ab b‹,$u u /Œ/("* ",‹u_(
@234536789:;<=3<[email protected]:3E23?<EH92? 6~|5AE113;:?B3?HJ;H93?B3?6~A=3<2?B3?1|5A:A2E0
;<<Ã2E=?=:J11?=3fI962?f3:B3<>?BA?1J<12?BA1? J<O?ÇJ;:?631?=;EB31?B3?5JE<}J<>?6A?6A:=3;:?B3?
@23453615E36?F3E?K3453:A2;:1H9fA<M;<=3<? 73<23?<3?BJE2?5A1?Ë2:3?H9JE1E3?2:J5?=:A<B3?HA:?
B;:H9?B3<?=:Ã113:3<?LI:43A;1B39<;<=1MJ0 _/( "/`a!/$bʋu_(`,$ Ä,"/
Äv"/"b !Å"!/!/$¿ !#(+"b (/n(b¦rB3?BE6A2A2EJ<?293:4EÌ;3?1;5|:E3;:?B;?56A12EÌ;3?
@5A62F:3E23?1J6623?;<F3BE<=2?CfE1H93<??0?°?44?3<?HA1?B3?7J:231?sA:EA2EJ<1?B3?2345|:A2;:3O?·A?
6E3=3<>?;<B?F3E4?DE<=E3113<?sJ<?=39I:2323<? 6A:=3;:?B3?73<23?BJE2?AF1J6;43<2?Ë2:3?HJ45:E13?
G89:;<=1F;H913<?4E2?JB3:?J9<3?Æ;<B?1J6623?1E3?3<2:3??32?°?44?32>?BA<1?6A?HA1?B~3<:JFA=3?B3?
FJE231?B3?=;EBA=3?B;:HE31?As3H?J;?1A<1?HJ6632>?
CfE1H93<??0?ij?44?13E<O?
@H9<E22f3:MC3;=3?4E2?E3119A:C1234536789:;<03663?B3s:AE3<2?sA:E3:?3<2:3??32?ij?44O?
=3<?1J6623<?sJ:?B34?DE<15A<<3<?E<?BE3?Ç:3113? ·31?J;2E61?B3?B|HJ;5A=3?As3H?=;EB31?3<?:|1E<3?
A;7?BE3?œA;423453:A2;:?=3F:AH92?f3:B3<O 4J;6|3?B3s:AE3<2?Ë2:3?5J:2|1?’?2345|:A2;:3?
_m_"/_#_"/bҌ/(ʍ‹!b_"!" u(!!¦
ÓÔÕÖÖ
01
2334
516793
2
564
2
2521691
!
"#
$
6%22
2%44223
591692425&169124
' ()) (*)+,
-. "*) /#"" +,
0123,4,526,
0123,4,522
789:8;<=>;?8;[email protected]
DEFGHIJKLIE,MNEFGOPQ
X0YZ ]^__`a_>98bC
[GIJ\ ca_>98de8d;89:[email protected]<g8C
X0YY ]^__`a_>98bC
iJjKE ca_>98de8d;89:[email protected]<g8C
R,6ST,4,U,V,WSST,4
hSS,FO
5hS,FO
kaAB;[email protected];ld<_=8;>bgff=<[email protected]_8;[email protected];f=anlde8;d”>?;@•<b=de8dB<>=8d:>;8=–d8=de8d?abb8d=8b>8d<>d
MLIop,MQE,qEIrQsMLst,FQK,uEQsKEQOQtEs,vLGuEIR `@[email protected][email protected]=ld—>@ld:<;d>bd9–_<[email protected][email protected]•R
GOwKKopEs,vJOKxEIjopyEQjjLstEs,LsM,vPIIPjQPs,sEj,GJQOOEKKEj,ME,oLQxIE,EFG˜opE,OEj,jPLMLIEj,
rEQ,pPpEs,DEFGEIJKLIEs,LsM,LsKEI,JtIEjjQxEs,™,uIPQM,EK,OJ,oPIIPjQPs,JLš,KEFGHIJKLIEj,HOExHEj,
zEMQstLstEs,xEIpQsMEIK{,[opIJLrEsxEIrQsR Es,FQOQEL,JtIEjjQu{,›Ej,OQJQjPsj,GJI,xQj,JœLjKJR
e>bg8bld|<ff>bg8bld}[email protected]=~AB8bd<>fdm=<B_ld g8fldf>;<A8fdAa>[email protected]<b=8fde8d:@žA8fdeŸ<[email protected];ld
€OLFQsQLF,Ljy{,rOEQrEs,sJop,OJstEI,zEEQsR JOLFQsQLF,EKo{,MEFELIEsK,FPrQOEj,EK,JQjHFEsK,
KIwopKQtLst,xPItEsJssKEI,zEMQstLstEs,OEQopK, f–:<;<?_8fld9 98d<:;žfd8¡:[email protected][email protected]:;a_abg–8d
O‚jrJI,rƒy{,rEyEtOQop{,„EQKEIE,…QsjJKƒtErQEKE,JLš,oPsMQKQPsj,EšKI˜FEj,GIHoQKHEj{,›Ej,JLKIEj,
jQsM,†JGuEs,zPOƒEs,vEQOsLKEs,[opQErEI,‡QopRJGGOQoJKQPsj,oPsoEIsEsK,OEj,KPLIQOOPsj,opExQOR
KLstEs,„EOOEs,ˆ‰pILstjEOEFEsKE,Ljy{,Qs,MEI,OEj,IJQsLIEj,ME,oOJxEKKE,KQIPQIj,œPQsKj,JIrIEj,
Š8=<__‹ldŒ;>Ag>ff‹dae8;dŽ>bf=f=anf:;@=g>ffR HOHFEsKj,ME,tLQMJtE,EKo{,MJsj,OEj,KEopsQ¢LEj,
[email protected]dŽ>bf=f=an8d>bedŒ@AB=>bgf‘8;f=an8d ME,FPLOJtE,MEj,GOJjKQ¢LEj,GJI,oPFGIEjjQPs,EK,
‘8;[email protected]=d<bg8g;@n8bdŒ8>[email protected]̀8;?8ff8;=8dQsœEoKQPs{,
„wIFE‰rEIKIJtLst,xPs,’EQƒrwsMEIs,LsM, ”8fd:_<[email protected]—>8fd8=d9<[email protected]ž;8fde8d£[email protected]=db8dfab=d
’EQƒGJKIPsEs{,‡Jj,ˆEjKrIEssEs,xPs,’EQƒGJKIPRGJj,JKKJ¢LHj{,¤O,JjjLIE,Lsj,sEKKE,JFHOQPIJKQPs,
sEs,yQIM,ƒLxEIOwjjQt,xEIpQsMEIK{,‡Jj,iIPML“K,QjK,ME,OJ,KIJsjFQjjQPs,ME,opJOELI,MEj,HOHFEsKj,
AB<>n<b=fd8bda;[email protected];d8=dA<;=a>AB8ld<bd
opOPIuIEQ,LsM,MILo“uEjK{
89: AB8d8¥A<A898b=d_8>;dAa¦_<g8d:<;d–AB<>R
uEFEsK{,4E,GIPMLQK,sE,oPsKQEsK,GJj,ME,opOPIE,EK,
IHjQjKE,™,OJ,oPFGIEjjQPs{
§¨©ª«
055*FG
012335637892
29 67889:8;<=>[email protected]@B:>C=>D>E=?
[email protected]@[email protected]=L>@[email protected];:NR:P8=>MC:[email protected] Š[email protected]@[email protected][email protected];>@C‹8:<Œ[email protected];@q;:N:EDNQ:>[email protected]
WX*23*45*YZG[U\*UZ]U]*^_`ab_W\ZcU]d* vhGŽWZb_YGUX‡G*eVWFU*h]U*vUGGZ̀hGU*`ZWUhbU*U\*
Wb\_][befaZcU]*gZGFd*[UW*bZ̀a*[hW`a* WŽbZb\_]\U*hZ*bU*`_W_`\ŽWZbU*v_W*h]*U`UGGU]\*
23721
3 TU^ZiY[UGVUWFU
W_cU][U*TWU]]^ZWjh]c*h][*cWVbbU*kGUZl [email protected]‚[email protected]‹ODNDCL:>@[email protected];>@CNŒ[email protected]:>@‚‹E:88=<=>[email protected]
!""#$
\UZcU]b`a_e\U]*_hb3UZ̀a]U\X*mhW`a*UZ]l*V[UW* ‘U`*h]U*Vh*vGhbZUhWb*vhGŽWZb_\ZV]b*bhW*h]U*
%&
<=PN<[email protected]=MON7P=>@=L>[email protected][email protected]@bhWe_`U*’v_W*UUFvGU*vVZ]“V]wd*ZG*Ub\*vVbbZYGU*
uV`ab\UFvUGw*Zb\*Ub*FxcGZ̀ad*[_b*giaWh]cbbvZUG*[U*[Ž\UWFZ]UW*GU*”Uh*[•h]*chZ[U*hZ*[VZ\*–\WU*
'((&)*
+,&-$"-)*
./01*23*45
UZ]UW*FZ\*kZUbba_W3d*y500*23*z5*aUW3hb\UGl WŽ_GZbŽ*_U`*[U*G_*WŽbZ]U*y500*23*z5X*uU*vVZ]\*
GU][U]*{\UFvUGeiaWh]c*3h*YUb\ZFFU]X*mUW* ‚—L>qD<<DCL:>@‚[email protected]@O=88LE;[email protected][email protected];O‹NL=;[email protected]˜@
{`aFUG3vh]j\*[Ub*gZGFb*GZUc\*iYUW*z05|}X*m_b*z05|}X*uU*vWV[hZ\*vhGŽWZbU*Ub\*Z]bVGhYGU*[_]b*
_hecUbvWia\U*TWU]]l*h][*kGUZ\FZ\\UG*Zb\*Z]*~_bl G•U_h*U\*GUb*bVG_]\b*VWc_]ZhUbX*uU*23*45*
bUW*h][*VWc_]Zb`aU]*uxbh]cbFZ\\UG]*h]GxbGZ̀aX* 8;QNL†[email protected][email protected]‹[email protected]:ON=<=>[email protected][email protected]>[email protected]:;MMLŒ[email protected]
23*45*b`aFZUW\*h][*\WU]]\*b`aFh\3eWUZ*h][*b_hlŠ—=>8Œ9=<=>[email protected]‚[email protected]@O=88LE;[email protected][email protected][email protected][email protected]‚;@ƒH™@
[email protected][email protected]€>C=N>=>@‚[email protected]ƒN=>>„@;>‚@…8=LC†8<[email protected] Vh*[h*bVG_]\*y5ˆy*}*yz5X*
UWeVGc\*FZ\*T2‡*V[UW*gU\\GxbUW*y5ˆy*yz5X*
šhGŽWZbUW*›*\UFvŽW_\hWU*_FYZ_]\UX
‰UZ*2_hF\UFvUW_\hW*_hebvWiaU]X
67889:8;<=>[email protected]@B:>C=>D>E=?
055*FG
œ2
9
5
žŸ
5
92
63¡9
¢œ£ }*§Vy\¦G_5h*eUUZcWGUU]Za¨\*ba`UaW_eV\UWW]_*chU]][[*ZUb\**YUbV][UWb*cUl Š[[email protected]*[email protected]]™`¬\[email protected]:]S][email protected]‚—=]­\*E[=_8]8=b>*GCU=bM*@`E_DbND*[E•Ch‹WNcLMUC]L®`;U=d*[email protected]\*
>[email protected];­@n;L‚[email protected]­LD;­@˜@
ž6
92Ÿ
926¢œ£U‘ZcZ]_UGei\*aeiWWh*]acVU`a]Yd*U_]¨bvWh`a\U*h][*U]c\hGUWZUW\U*Ev:U>\Z\9UL=b>*\[email protected]ŽDWN_C]LE`;U8LbŒ*N[=•<=
_”hb\_cU*U\*bVhFZb*›*[U*
¤ 6221¥13Ÿ2 3X‰X*{fhGU]eiaWh]cbcUb\UGGUX*
cW_][Ub*`V]\W_Z]\Ubd*\UGb*GUb*YGV`b*›*`VGV]]Ub*
'((&)*
+,&-$"-)*
./01*}*y¦5
±²³́µ
mhW`a*[U]*©hb_\3*V]*ªVG«Y[f]*^ZWj\*Ub*WUZl ‚[email protected];L‚[email protected]Š—D‚:̄>ECL:>@‚[email protected]<:8°Q‚Œ>[email protected]<‹8L:l
Yh]cbFZG[UW][X
WU*GU*eWV\\UFU]\X
01234568942
1
51
!"# $%!
&'()*+,,-
01234515ˆ‰ˆŠ158
233
01
15ˆ
423
‹Œ445
1
!"# $%!
&')s>Ž8
ˆ533š2›œ›12‰
ž1‰42Ÿ2 !"# $%!
&'()lu¡-
./0012034567
D26E56F6G57
(8-9:;<=>[email protected]:;A=BC=?
(8-9:[email protected]:KL=MIHHCL=?
N034O6O34P5Q/00E5RSTU/RROP5RTVW2XOYZF[\T\34T syHIJCyh_czKCMd<=9yCK{<[email protected]|[email protected]
]LH9ICHHCJ^_J`_=aCJLJK>L=;C=HBCbbLJ9 LBIbIHyCh_L=bCM_Lb<9CKCHa_LbCHCBh_L=b<
^_J`IcIC=^_==IMdBLJ9CJLJKeC=f>[email protected] w<g=IM<BI_JKCKIHh_HIBIwH
HB<=fC=eA=aCgC<JHh=LMdLJ9LJBC=bIC9CJi Y5T}XFEO26T5ETY~23EO0RT3OTR26ET5XW2R€RTT
jIJH<B>BCahC=<BL=,,-klim<Hn<BC=I<bIHBJIMdBLJCw_=BCM_JB=<IJBCBdC=aI|LCi‚Cahy=<BL=C
[email protected]<JBIa<9JCBIHMdLJKdA=BCBJ<dC>LK{LBIbIH<BI_JƒLH|L{„,,-kli…Ca<By=I<LCHBJ_J
[email protected]<JBIa<9JyBI|LCCBKL=MIBh=<BI|LCaCJB
RGZ[34Wo[5OTF3Rp
q<MdrC=dA=BLJ9gCIs<LaBCahC=<BL=H_tIC H<JH=CB=<IBi†Jh=yKL=MIHHCaCJB„b<BCahy=<v
q<MddA=BLJ9gCIu,-klCJBHBCdCJd_MddIB>Cv BL=C<agI<JBCCBCJ=CMLIB„u,-klK_JJCJBKCH
W[2Y3OERT4230€RTE[‡RT[€Q[FGEFO[5Rp
wCHBCxICHHbIJ9Ci
N[5OERWFG36P7T‘TD26YOEO2665456E7
s>Ž8tI=Kw’=w_b9CJKC]Lw9<gCJ9CgICBC^C=v
“56Y5E7TO4T.2[456F3ST5OTY5[T”2Y500P5REF0v
[email protected]>La]gKIMdBCJ^_JmL=Mdg=’MdCJgCIa
]LH9ICHHCJ^_J`’[email protected]
N3RQ/Z[36P7T•6Y3RE[O5T–T—3F0OE˜E
.F[57TP[F3T–TP[/6
./0012034567T‘TD26E56F6G57
uf9
…<h™BCs>Ž8CHBLBIbIHyCK<JHbCH<hhbIM<BI_JH
R3O1F6E5R7T0FTQF[OGFEO26TY5T42305RSTG26G5WEOv
26TY5T42Y‡05RSTG204FEFP5TY5T}RR3[5RT02[RTY3T
M_Lb<[email protected]
VX5G3EO267T3F0OE€TO6Y3RE[O5
D23053[7TP[ORT–T15[E
¡--ab
D¢£¤TORETP55OP65ETQ/[T05O65T36YTP[2RRU˜GZOP5T …Clu¡-M_J^ICJBh_L=hCBIBCHCB9=<JKCH
eC=fHB’[email protected] WO‡G5RTTE[F1FO005[T5ETQ2[45T36T}04TFYZ€[56ETY5T
ZFQE56Y56T.F[}04TF3QTY5[TF6\3[5ORR56Y56T G23053[TZ242P‡65TR3[T0FTR3[QFG5TTE[FG5[p
`bAMdCi
mIC`<=gCB=_MfJCBH_w_=B<JLJKIHBbCIMdB>L
CJBwC=JCJaIB`CBBb¥HC=u-8ulu,-i
¦§¨©ª
0121345678189
47857855182
959
9121458
!!"#$
%&"'#$
()*+$,$-./
012134521™89
‹7855182
™85
‘8
9š•7145
ž8
9121458
!!"#$
%&"'#$
()*+$,$-..
¦§¨©ª
012234256789:;:<48=78>8?79
*//[email protected]
012234256789:;:<48=78>8?79
*//[email protected]
[email protected]@CLLIA$,$-./$GMH$NCI$ u5vUVw>8=:X7:64527:P>8P:PV2V?487:<:xyz:T45U:27:
O58P=P=4QRSTUV=WR:58X:YU7PP=7?Z8V[\$
@EcA^`I$d^H$CF{IbLCEF$NIJ$dA^JLC|cIJk$qI$,$-./$
,$-./$]^L$]IH_EHH^`IFNI$aHIFFIC̀IFJb]^GLIF$ ^$N}ImbIAAIFLIJ$dHEdHC~L~J$NI$J~d^H^LCEF$IL$IJL$
cFN$CJL$Jd^HJ^@[email protected]$eIHfH^cb]g$N^$ICFI$NMFFI$ [email protected]|cI$$A}[email protected]$b^[email protected]$dIAACbcAI$
aHIFFJb]Cb]L$NIF$fIJLIF$hHGEÀ$̀Iij]HAICJLILk$ `^H^[email protected]$H~JcAL^LJk$
lIH$KA^@@[email protected]@CLLIAJ$ u7:T4V8=:X€V8>66>=V48:X7:84=U7:25vUVw>8=:X7:
,$-./$IHA^cfL$IJg$N^[email protected]^[email protected]^AIF$ @EcAI$,$-./[email protected]$NI$FI$d^J$^_ECH$
[email protected]^LcHIF$DICFIHAIC$l^@dGfA^JIF$ENIH$NI$fcAAIJ$NI$_^[email protected]‚
eIHfHIFFcF`JHMbDJLjFNI$IFLJLI]IF$DoFFIFk$ [email protected]ƒ@I$[email protected]~H^LcHIJ$N}CF{IbLCEF$
hCFI$F^b]LHj`ACb]I$pI]^FNAcF`[email protected][email protected]^[email protected]^AIJk$
aICAIg$iCI$pINHcbDIFg$q^bDCIHIFg$rIL^AACJCIHIF$ „8:=U>V=7678=:T4P=…UV75U:X7P:TV†?7P:X…6452…7P:
ILbg$CJL$E]FI$hFLGIHFcF`$
‡[email protected]$A^|c^`[email protected]~L^AACJ^LCEFg$ILbkˆ$IJL$
[email protected]$̀^H^[email protected]`ACb]k$,$-./$dEJJCfAI$J^FJ$IFAI_IH$AI$HIJLI$NI$dHENcCLk$,$-./$
CJL$FCb]L$^``HIJJC_$cFN$AICb]L$^fi^Jb]f^Hk$ IJL$FEF$bEHHEJCG$IL$G^bCAI$$FILLEtIH$d^H$A^_^`Ik$
KMH$NCI$sEAtb^HfEF^L_IH^HfICLcF`$CJL$cFJIH$ ‰4=U7:25vUVw>8=:X7:64527:<:xyz:87:?483V78=:T>P:
[email protected]$,-./$FCb]L$nc$_IHiIFNIFk
^c$LH^_^CA$JcH$dEAtb^HfEF^LIJk
Š18989
‹7855182
19
Œ
29
Ž2
Œ
˜8
™85
‘8
9š•7145
89
š™2885
Œ82678Œ5‘2185
’87‘“985
1
”5‘ Œ1219š
48
Œ128
›
••21œŒ87
›
21‘8
‘Œ5
•19428
•Œ2žš7198Œ7
ž8
š519
9•7“•Œ•8
87–221—
8
›
•4•8
5Œ82Ÿ
89
Œ5
•74‘Œ1
545
•422Œ5—
qoJcF`[email protected]$aHIFFJdH^t$GMH$¡^LcH‚$cFN$ BdH^t$NI$J~d^H^LCEF$J^FJ$JEA_^[email protected]@^FN~$
BtFL]IJID^cLJb]cD$JEiCI$hA^[email protected]$cFN$ dEcH$AIJ$^ddACb^LCEFJ$JcH$b^EcLb]Ecb$F^LcHIA$
a][email protected]^JLIk$‡¡Cb]L$GMH$BCACDEFD^cLJb]cDˆg$ IL$b^EcLb]Ecb$JtFL]~LC|cIg$dEcH$AIJ$~A^J‚
=46†U7P:7=:27P:=Z7U64T2>P=V¤57P:¥848:>X>T=…:>5:
hCFJ^[email protected]^LcH$fCJ$-¢/£$,k
b^EcLb]Ecb$JCACbEFIˆ[email protected]~H^LcHI$N}cLCACJ^LCEF$
{cJ|c}$-¢/£,k
Š18989
‹7855182
19
Œ
29
Ž2
Œ
˜8
™85
‘8
9š•7145
89
š™2885
Œ82678Œ5‘2185
’87‘“985
1
”5‘ Œ1219š
48
Œ128
›
••21œŒ87
›
21‘8
‘Œ5
•19428
•Œ2žš7198Œ7
ž8
š519
9•7“•Œ•8
87–221—
8
›
•4•8
5Œ82Ÿ
89
Œ5
•74‘Œ1
545
•422Œ5—
012345678289
7
8552
81
6
7
417458
85
8
97245
959
9212458
47
4174589
!"!#$%
&'("$)$*+((,-)#%
./01%2%304
56789:;:<=><?9:@?ABAC<=>D?9:@?<[email protected]:6G689:[email protected]@
[email protected]=<7IABAUH7:<797V<I
LMN%O%P%301Q%2
W11%XY
Z[\]]N^[_`%_ab%c\[%d_NMN%ef]%N^\gM\YY\]% 2\%N^[_`%c\%N‚^_[_iMf]%P%L_N\%cƒjaMY\N%N`]w
h`]ij\N\kY\]%bl[%cM\%mfỲn_[Lf]_ie\[_[L\Mia]op%ij‚iM„a\N%N^‚nM_Y\N%\Ni%[\nfXX_]c‚%^fa[%Y\%
q_njL\j_]cYa]o%rs_ntM\[\]u%d\c[ant\]u%v\[email protected]<A>9?A67J<V:6H7AE<8A>HG…V9?†H79:<8IA‡7A
i[_Mi\X\]i%^fNi‚[M\a[%rY_„a_o\u%MX^[\NNMf]u%
YMNM\[\]%a]c%x\[tY\L\]y%MNi%XkoYMnjp%
X‚i_YYMN_iMf]%\i%nfYY_o\y%\Ni%^fNNMLY\p%
mj`NMfYfoMNnj%a]L\c\]tYMnjp%
Uz{|A68:A9G8AC?<778:H}A~S?A9€?HGH7A~?<6<<w h_]N%c_]o\[%_a%^Y_]%^j`NMfYfoM„a\p%
s\%2%304%\Ni%jfXfYfoa‚%nfXX\%_o\]i%c\%
L\]p
N‚^_[_iMf]%^fa[%Y\%v_t[fYf]p%Z\X^‚[_ia[\%
[email protected]:6G689:[email protected]@FˆAz{‰ŠU‹
Œ28989
7855281
29

19
Ž1

•8
85
8
97245
89
1885
8167851285
‘87985
2
’5 2129
48
218
–
12—87
–
1˜28
˜5
29418
1™72987
™8
529
978
87“112”
8
–
48
581š
˜89
5
742
545
4115”
[email protected]=<7IABAUH7:<797V<I
011%XY
’4782587
18859281887
2%Nf3£MW\4%%¤\£M[[c¥%ci\fu[%¦]i%\MY]_oo\\N]\%aig]icu%%£fv_%¤Y
]i\% s\%2%3W4%Nƒ\X^YfM\%c_]N%Y\N%n_N%f¶%c\N%
%]Mnji% ‚Y‚X\]iN%nfaYMNN_]iNu%f[o_]\Nu%_^^_[\MYN%\i%
›*œ(!+ž",Ÿ =6:A=67<?9G§G̈9G:6<7A©V¨=6<?8:NHn}\j<MMi]7\\AY6\7]X\
AªH7:9€:AX_njM]\N%]\%cfMe\]i%^_N%\]i[\[%\]%nf]i_ni%
o\[_i\]%cl[b\]p%¦anj%a]i\[%]_NN\]u%b\anji\]% 9T<VAE<[email protected]†?6­97:8A?<7~<?=97:AE<8Ä@6G<8A
¡

!
¢
,-
$
)$
œ,¡
M]oa]o\]%Nf[o\]%f«Mc_iMf]NL\Ni¥]cMo\u% XM]‚[_Y\Np%v·X\%\]%XMYM\a%jaXMc\%fa%XfaMYY‚u%
78
4218
™8
d\¨©VHV¨c¨=6
A¬H¨8:H}<A~S?A<67<7A†<8:D7E6<7A G<8A=9:6̧?<8A>?<=6̧?<8A:?¸8A>@?<8A<:A8:9†G<8AˆA
A®98Ā[email protected]€:A68:A>¨…86HGH68V¨A GFH¹…E9:[email protected]?<7:AG9A><?868:97V<[email protected]­[email protected]†w
189
85789
1285
@7†<?E<<<67?7­<€G=‹
G6V¨°A~<8:8:H}±[email protected]€H7~?<6‹A57:w ?6­97:‹AU<A>[email protected]:A<8:A>¨…86HGH[email protected]<=<7:A7<@:?<A
2789š
–
1™72987 N¦[^g[M]n\jMiXM%c\ii]\%YxfLan[Njnypj%[Mbi\]%c\N%²¦d%r²\aiNnj\N% <C<:A7=><AVºH?97::@6<?<78:AA7E6FA<=9=>:6̧?GH6<IA8EA<8AH±³G6E‰<ŠUA8A7±Áz
6A86G6VH7<°%
µ{ŠUA
!"!#$%
&'("$)$*+((,-)#%
./01%2%3W4
C<=><?9:@?<6789:;†<?<6V¨IA±³‰ŠUA±Ázµ{ŠU
©><;6­€9:6H7IABA©><V6­V9:6H7
’4
7
82
58
1885928188
[email protected]=<7IABAUH7:<797V<I
›*œ(!+ž",
¡ !¢,-$)$œ,¡
78
4218
™8
1
857
89
89
27
89
š
85
»
1
8285
NM\j\%O%efM[%2%3W4
301%XY
!"!#$%
&'("$)$*+((,-)#%
./01%2%3W¼
½¾¿ÀÁ
01234567892
6
!"#$%&'
\6
]^267
_`]a9b
!"#'%$c'
ˆ`2
]^26‰Š‰‹6]
Œ15]6‰6‰Ž758896
!"#$%$$'
Ÿ ¡¢£
()*+,-.-/012,1*-3-+2)1-.-+2,1
4'5
(d22e021f,W3-.-/0WS,W)WX,3
#''J7
(d22e021f,W3-.-/0WS,W)WX,3
t''J7
67897:;5<=>[email protected]=B<CB<;<[email protected]:<[email protected];<B9BH QRS,-T1U2,1V,-W0W-)XUY,-Z01*-2)-[WUSU0W-Y,VI<;:<>;JK<BLM<=5H=>?NOBJ<>I9=P
O=:;[email protected]<:?<@JO=7<@P
%$c'g<;G8:67H=>?N<::EI<BME5<[email protected][email protected]@r<%$c'C9;:CO>?B<7<@m<77;G=7<@?y8=;7<<:?<
@;<@;G87<;G8:<>:C<B><>[email protected]@<>Pi<5<I<><>H z*)UVV,{-)[W-Y,-|)XU2US,*-2,1*-}2UfUW)SU0W~-)WV-2,[email protected]@O77:<J9>I<;5BjI<B<>N<::B<@:<>>9G8 [email protected]€o<>:=<7?<B€@;[email protected]
?<JkIg;@G8<><;>Mg<;:<@l97<;>@mBE8<>P Y,-z*)UVV,-)Z*V-)e0U*-,VV1‚}{-Z*0X}Y,*N<::[email protected]<B%$c'<;5><:@;G8I<@O>?<[email protected]=J ƒ-1W,-Y,1„Uf,-Z12e}*UV)SU0W-,S-*,W01e,H
n<;>;5<>oO>l<:977:<;7<>oOB?<Jp;>5;<@@<>h 7<B7y€7;J;>9:;O>Pr<@O7o9>:%$c'GO>o;<>:
q<BL7<I<>hr9GL;<B<>O?<[email protected]>@:;5<>s<9BH Z)*SUX12U*,f,WS-Z01*-2,-W,SS0‚)z,-Y,V-Z)*SU,VI<;:=>[email protected]>5<>Pk=G8M=Jp>:C<B><>oO> J€:977;…=<@9o9>:GO=795<hGO7795<h79…=95<
k>B<;@@C9BI<$'tu%$v'M=o<Bg<>?<>Pw;G8: O=9=:B<@Om€B9:;O>@[email protected];>95<[email protected]=:;7;@<
M=Bs<89>?7=>579GL;<B:<BN7AG8<>hi=JJ;H=>?€597<J<>:mO=B7y€7;J;>9:;O>?=I7<=?<:B9†95<
$'tu%$v'Pw<GO>o;<>:[email protected]=B7<:B9;:<J<>:
[email protected];<B:<;7<>5<<;5><:P
Y,-V1*|)X,V-2)‡1},V{-Y,-ZUX,V-,W-X)01SXT01X{01-Y,-ZUX,V-UV02)WS,V~
%$$'[email protected]:9>5<[email protected]:<:<O?<BC<@:@;:M<>?< ™šT1U2,-/-››œ-2U+*,-2,V-eUV{-}X*01V{-,S-}2}f,WSVG8B9=I<>hl=::<B>O?<BDB<@@o<BI;>?=>5<> I7O…=€@m9B79BO=;77<h<:€7;J;><7<@:G8<@?<
1WY-+,V,USUzS-(21z‘’0VS“,X”,W-)1|-•,S)22S,U2,W~*01U22,-2}z*,V-V1*-2,V-Z)*SU,V-f}S)22U‡1,V~-UH
q<[email protected];<?<><–[email protected]:M<I<g;BL<>8O8<G8J;<BHe,*V-)YYUSU|V-)VV1*,WS-1W,-21+*U[X)SU0W-}2,e},-,Sg;BL=>[email protected];<>9G8897:;5<>[email protected]:@G8=:MPs<@<;H =><IO>><mBO:<G:;O>9>:;[email protected];O>m<BJ9><>H
:<Pž7;J;><7<@IB=;:@?<GB;@@<J<>:P
SUzS-—1U,SVXTz,*˜1VXT,~
0123457
84959
5
394
455415
12314
!"# $%!
&'()*+),
81
Ž394

‘2’
“2
1”95971221915
921334”29’
!"# $%!
&'()*+>>
-.//01/23456787915:45;5<46
=>>[email protected]
-.//01/23456787915:45;5<46
=>>[email protected]
*+),[email protected]?MECNDJEDEOPEtD*+),DBCLEIKDECcDEDCCPeIKDBG|[email protected]
Q4R:S4TU;55:457V25R:R:1W;T/;S4U25S457XY47Z[\[7l12U7/}~/Y3Y5;:Y1574R7U~RY2R7473;:Y€U4R7l/;Rh
]^*_]`_]a_]bLEc`[email protected]`EgDEcLEKBh CA[email protected]@DBLD]^*_]`_]a_][email protected]
Qi//467j4Y5YS4570157klUY:ZSY4RRQ1U345m7klUY:Zn7 [email protected]@|[email protected]@DLJf
[email protected] 9;R7};ll/Y<;:Y156754::1‚;S474R7312/4R7ƒ7
BCsEcDE_tIdrLEcuDDJf
Y5„4<:Y15m7T2R4R7}Y5„4<:Y1574:747…/;S4m7~/Y3Yh
vIBwDAEAKLEKBDJKDqEABrIEEcLJdxMJgsJh EICAPEcDBJ|[email protected]@D_ODJEABDCKPLcJPEf
[email protected]@DILN?Iyfz>{*†}4W4:74754::1‚;S47l42:7‡:U47;<<~/~U~7l;U7
[email protected]
U~<ˆ;2W;S474R7lY€<4R7ƒ7:U;Y:4U7ƒ7‰Š‹973;Œ[7†47
vIB][email protected] GJPcLACGJ|BDECDLEDqPEEDf
97•ŠŠ7TY/4:74Y5457XYU–R;3457k<ˆ2:Z…/37 †47lU12Y:797•ŠŠ7Q1U347257…/37lU1:4<:42U7R2U7
[email protected]@DE—[email protected]@[email protected]_cADOPJwPBCKDBdxoCHC [email protected]?|[email protected]@ALDBcDOIEC¡CJDGJPC|h
X4U457R1//45[7˜Y47™4:;//ši<ˆ45714U7›4Y/47 K|[email protected]@@[email protected]|JAB|[email protected]
[email protected] €<4R7127R2UQ;<4R73~:;//Y¢24R7R15:7lU1:~S~4R7457
OPJœyecICAPEKDBdxoCHCf*+>>[email protected]@[email protected]£PyecICAPEftD*+>>[email protected]
EAdxCIKKJDBBAO_DBrIEE?ACDcD?tžBLEKBh [email protected]@B£|@A?AED¤
[email protected]_gADILdxŸDEHAE_Ÿ[email protected] [email protected]žBDJ @£IAcDc£[email protected]_c£DBBDEdD
+>(+*+)>DECNDJECgDJcDEf
[email protected]+>(+*+)>f
-.//01/23456787915:45;5<46
=>>[email protected]
¥5

49
2
1

Ž

25245’
*+>,qADCDCDAEDxPxDFdxLCHcILDJqDAcDJ †4797•Šª71WU472547ˆ;2:47lU1:4<:Y1574R7lY€<4R7
[email protected];/YR~4R7U4<:Y…~4R74:7l1/Y4Rm7312/4R7ƒ7Y5„4<h
57›U;5Rl1U:4570157S4R<ˆ/YW45457 CAPE_DCdf][email protected]£[email protected]
“21”95971221915o2Pq5cDSDJ4JcRGI<Pdˆ@Ax.DC:JDZCDE:4E¦gA
§[email protected]_FGJACHKADBBNPJ?DE_ CJIEBGPJCB¤dPLJCDcABCIEdDEPEGJPC|K|BftD
15
4
2
1
4
9
15
LBgfvDJEIdxcD?`[email protected] 3Y5<47…/37lU1:4<:42U7<YU42Œ7R2TRYR:;5:7;lU€R7
25245’
.5547X;<ˆR;U:YS47k<ˆ2:Z…/37YR:7;/:4U25SRR:;h [email protected]|[email protected]@ABh
!"# $%!
&'()*+>,
[email protected]_JDABBCqHgfODJxIJHCEAdxCLEcxICDAEDxPxDR4345:m7547R47…RR2U47l;Rm7547l1YRR47l;Rm74:7
FGDJJgAJrLEKKDKDEvs?GND_¨IBD_©IBBDJh GJ|BDECDLEDxILCD|CIEdx|AC|ILyOIGDLJB_EPh
[email protected]^ABrPBACsCCI??DECOIGDLJc£[email protected]¨J«dD¤BI
[email protected]@@[email protected] [email protected]|[email protected]@DBBPEC
qDEDCHCLEcKDBdxoCHCfFdxoCHC©DJrBCodrD …;T/4345:7312Y//~4R74:7lU1:~S~4R[7¬/7lU1:€S47
[email protected]?vJIxCDJPcADJDEf
4­<;<4345:7/4R7lY€<4R7;5R7/}~:Y5<4/;S47l;U7…/[
*+>,[email protected]_EACJAChLEcqIJAL?NJDALEc tD*+>,[email protected]_EACJACDDC
DECBGJAdxCcDJ^©h^PJBdxJANC]^()f>)ftDAdxCDqIJeL?_DCBICABNIAC¤@IGJDBdJAGCAPE
[email protected] ^©]^()f>)DEBDGJ¡CIEC¤LED|@A?AEICAPE
[email protected]?MAEh ;YR~473‡347;lU€R72547l~UY14747R:1<–;S47
BICHEAdxCKDJDAEAKCHLgDJcDEf*+>,[email protected] [email protected]|Df
?AC [email protected]žBDJ*+)>HLDECNDJEDEf
®¯°±²
0123456819
4541644
!"!#$
%&'"()''*(#$
+,-.$$///$$0-0$
$$$$$$$$1234$$$56
614514971894
:;<=>[email protected]; GH4 56 :[email protected]?J$K$:336=FE<=B?
AB$CDE;<=F64
`0-.$///0-0 aaa -0 R4=FT<$6bSME;[email protected]?=^4;S466$
d\5B?<EJ4$][email protected]?=^4;S46
8199494978kG46
`0-.$/.e0-0 alm -0 nopqrstuvwxyzspz{{tu|}su~rppxyzuqzs€‚ƒzwuvw„u…‚ƒsrvqzwu
=5$:?6=4]4;@?JS[@S<E?C
d\5B?<EJ4$?B;[email protected]?=^4;[email protected];[email protected];]EF4S
3ESS=^\4S$4<$^=S$E$†D\<E<$C4$6=^;E=SB?
3k23497k59
`0-.$/‡00-0 aˆ, -0 _FTI4;$6bSME;c$S<E;>$M4E?S3;@FT<4
‰Š‹ŒwrŽzu„x‚x{ztuvwxyzspz{tuyxpuzuŽŒvŒwpupŒv‹xpu‘u„zu
]B;<4S$SB66=F=<E<=B?S
RBF<=<4$/[email protected]]$:?];EJ4
“”•–—
RBF<=<4$/[email protected];$C45E?C4
LE;M4 O4I=?C4
[email protected]@; 5EPQ
L=64<EJ4
5EPQ
RBSM;4FTU 14534;4<@; Z?C]4S<=J>4=<
5B54?< Z=?SE<[U V=S4$4?$
[email protected]$C4 M4;4=FT
S4;^=F4
;@3<@;4 1453\;E<@;4 X_<CQKTY
VRW$XA5Y C4$]B?F<=B?
^=B64<< V$ef
gU/0
U$-0hN$
`/
^=B64<
M=SKi
j$̀-0hN
[email protected]
[email protected]
V$ef
`.$U$e.
U$-0hN$
M=SKi
j$/00hN
`/
J;’?
^4;<
V$/0
/-$U$-.
U$-0hN$
M=SKi
j$̀g0hN
`/
01
647
893
34
234
!""#!$"%&
'($")(()%&
*+,,&&-./&&.,.&
&&&&&&&0123&&&45
6789:35;<4437& CD3 45 6;E3;?<;F&G&62259BA89>;
=>&[email protected]
[.,,&-./.,. \+] ,. T;F3&0>537A;U^&S_7&KBQ93I3P98U3&498&E3;9F&K2935
0>5V7A;B3&P377V^&87VP&23<8&?3&3̀<M
[.,,&-/f.,. \]g ,. KBQ;355&Qh783;?^&3M87A&P8A7:&S_7&?1;A49PBQ
I3A;P27<BQ83&i37I9;?<;F3;
O<7B9PP343;8&7A29?3^&3M87A&S>78^&2><7&APP34I5AF3P&P><49P&d&
?3P&B>;87A9;83P&?1;A49j<3P
[.,,&-k[.,. \l* ,. mnPIA7&498&;>74A53;&o37:U3<F3;N&p339F;38&U<7&q3S3P89F<;F&
X>;&r<F35R&<;?&oh5U5AF37
OV4>;8AF3&AX3B&><8955AF3&<P<35^&P2VB9A5&2><7&2A5937P&d&
7><5343;8
[.,,&-kf.,. \lg ,. s>BQS3P8^&834237A8<7S3P8
H>783&7VP9P8A;B3&4VBA;9j<3^&83;<3&d&5A&BQA53<7
m>B8983&b,.&45&A<S&6;S7AF3
m>B8983&b,.&45&P<7&?34A;?3
HA7I3& K2935& O7<B:PBQ37R& 034237A8<7& T;?S3P89F:398
J><53<7 L3<&4AMN& S3P89F:398& T9;PA8UI3R W9P3&3;P37X9B3&
739BQ
YK8?NGQZ
44
0342V7A8<73R
?3&S>;B89>;
F7_; .^.a [-&R&b,
R&,.cJ&
[b
X378
I9PGd
e&[,.cJ
[b
F7_; .^[, b.&R&/,
R&,.cJ&
X378
I9PGd
e&[,.cJ
F35I
À<;3
.^b,
a&R&[-
&
[b
F7_;
X378
.^[,
[-&R&/.
R&,.cJ&
I9PGd
e&[[,cJ
[b
tuvww
01234568149
9462314
529
!"# $%!
&'()(*+,(,
-./012
3456702891104 :;5 12 38<08=98>?3//[email protected]
CA4D0 F0<68=0 [email protected]
EB92094
1B1085
EB9/20=0
49/5940
KGLMN1O
D4A98 de?*f W(Je(
D498
W,()(*+,(, XYZ (, [K65502S0H5\S]4^.=4A9267J\_8091A567J98=`AHH04206598>
_B940A9\I.=4A926a9005/8091A56a90\
=R1B85AD20\A>4R0bFc`
W,()(jj,(, Xkk (, [C]4^.=4A9267J\_8091A567J98=`AHH04206598>\2A8>HA10 >02D
39HIl4598>\8B41A22mHDA4
oA980
n86T04H02\[email protected]/6=0\=R1B85AD20
[[email protected]<08=0868qB1D68A56B8165IBI08
EnJF0IA25JG0>60498>0898=`A41<AHH04
]D04i*,gE
[email protected]+(,12A9S38S4A>0
tuvwx
def
[N0/AH95626H04/[email protected]>0H=0
@[email protected]@[email protected]=0rs0A9=s980501/R4AJ
5940H9/R460940hi*,gE
[email protected]+(,12H94=01A8=0
-01/04A594 P8=S0H56>7065
P68HA5QD0J
K6H0
[email protected] [email protected]=V?IO
-01/R4A5940J
[email protected]
J(,gE
W+
D6H?h
iW(,gE
pJ+(
J(,gE
W+
D6H?h
iW(,gE
012134163789
311
!"
01
23456174389
25
58
8
521245617482
56
!"#
$$%$&'()%'*)!+*,-.'#
/#01#23456#789:78;#
<=>258#>3?#@6A#B7#C#DE0
F*-G"#
AA6AH#IJ6#:KL7M;M#
/01#DJ46#M5=4M#
D8;N=5M#8;O=4:;#@6A#B7#C#DE0
PQRSQTTUQVRWVQTXY#
Z[Q\WTQY]QY^_\\`a]QX#
bcd##110##e11#
###########D#######f
g-'hi'j+ii'.klim+i'noi.i'o.i'k-'i,p'n*.,oi.i"'q'r#
s8=5848#tuE8NNJ;78;#J;D#vw;78;#u=N#x#E#3Jy#t;y4378#
#
z8{:;#{8N#D8E3;D8N#DJ#>{=8;56#;:JN#N>=:;N#7435J=58E8;5#3JK#{:;7J8J4N#N:J23=5M8N?#v:;7J8J4N#
|-} i-~,')'m"'q'r'#
tJ548N#D=E8;N=:;N#85#{:;7J8J4N#JN€J‚#x#E#NJ4#D8E3;D8#
t45=B8{;JEE84
ƒ:#D345=>{8
e1cd#110???
e1cd#11x???
e1cd#11…???
e1cd#11ˆ???
e1cd#11c???
e1cd#[email protected]???
e1cd#1e1???
e1cd#1ed???
e1cd#1ex???
„
‡
†
‰
b
‹
‡
t45=B8{;JEE84
ƒ:#D345=>{8
e1cd#1e…???
e1cd#1eˆ???
e1cd#1ec???
e1cd#[email protected]???
e1cd#1d1???
e1cd#1dd???
e1cd#1d…???
e1cd#1dˆ???
e1cd#[email protected]???
†
‰
‹b
‹‹
ܠ
‹
‹‰
t45=B8{;JEE84
ƒ:#D345=>{8
e1cd#101???
e1cd#10…???
e1cd#1x1???
e1cd#1x…???
e1cd#1…1???
e1cd#1……???
e1cd#1ˆ1???
e1cd#1ˆ…???
e1cd#1c1???
„b
„†
‡b
‡†
†b
††
b
†
b
t45=B8{;JEE84
ƒ:#D345=>{8
e1cd#1c…???
e1cd#[email protected]???
e1cd#1A1???
e1cd#e11???
e1cd#ed1???
e1cd#e…1???
e1cd#ec1???
e1cd#[email protected]???
e1cd#d11???
†
‰b
Šb
bb
‹b
†b
b
‰b
‹bb
01
23456174389
25
Œ2534
8
521245617482
55
Ž-.im+*i"' +',-m+'n-o+-.-%'
7J584#sw4E8{8=5846#B:44:N=:;Nu8N5w;D=76#7J5#
O84y:4Eu346#788=7;85#9J4#‘84N58{{J;7#O:;#’{8B5“
4:D8;#y”4#D=8#yJ;B8;84:N=O8#•834u8=5J;7?#
t45=B8{;JEE84
#D345=>{8
–}-——"'mi|)m-h-—'—,h—%'~ i'mi|)m)'ƒ:
e1???
5284E=€J86#4MN=N53;5#‚#{3#>:44:N=:;6#u:;;8#DJ>“ ee11ccdd##™1
™1
5={=5M6#3˜˜4:˜4=M#˜:J4#{3#y3u4=>35=:;#DM{8>54:D8N# e1cd#™1eed…??????
˜:J4#fJN=;378#˜34#M{8>54:“M4:N=:;?
e1cd#™1d1???
PQRSQTTUQVRWVQTXY#
e1cd#™1d…???
Z[Q\WTQY]QY^_\\`a]QX#
bcd##™##1e1##e11#
###############3#######f
š›œž
3
e1
ed
e…
d1
d…
u
e1
ed
e…
d1
d…
t45=B8{;JEE84
ƒ:#D345=>{8
e1cd#™101???
e1cd#™10…???
e1cd#™1x1???
e1cd#™1x…???
e1cd#™1…1???
3
01
0…
x1
x…
…1
u
01
0…
x1
x…
…1
t45=B8{;JEE84
ƒ:#D345=>{8
e1cd#™1ˆ1???
e1cd#™[email protected]???
e1cd#™e11???
#
#
3
ˆ1
@1
e11
#
#
u
ˆ1
@1
e11
#
#
01
23456174389
25
1
8
521245617482
914
!"#$
%%&%'()*&(+*!",+-./&(0(12(,+&(/3!/4&(
56789:$7;<$=>[email protected]$$
FG8:$:H:@9I6J78:$K:[email protected]:69>$AN9:I$OMID:P ƒ.(f!4(„,44(/…†4d,4(‡ˆ4/4(ˆ/4(….(!4-!‰(‡+/-ˆ4/4#(Š(‹$
H:69:I>[email protected]:J9MQC6A>$AN9$S:ILGIDR;I>$ O:69:I:$ŒRD:JJNQA:Q$NQC$KMQA:Q$R6J$$D$;NL$ŒQLI;A:$
A::6AQ:9$TNI$F:IJ9:HHNQA$SGQ$UH:@9IGC:Q$LVI$C6:$$
[email protected]:Q:IGJ6S:$W:;IR:69NQA<
Ž:HGQ$H:J$C:D;QC:J$CN$7H6:Q9>$QGNJ$J76GQJ$AI;9N69:D:Q9$;N\$HGQAN:NIJ$JGN8;69^:J<$KGQAN:NIJ$
X+.Y#$
e.b!4.g-(*(!d#(Š(‹$
??>?Z$[N>$G\]A^Q^>$_$E`$CNI>$^96I^>$C:QJ69^$ ŒN9I:J$C6D:QJ6GQJ$:9$HGQAN:NIJ$NJhNki$$D$JNI$C:D;QC:
:QS6IGQ$=>[email protected]$$
a!b.cc#(d!4e*d.f.c(c-fc&(g!4(d!4e*d*(Œ[email protected]:HQNDD:I ;
‘
98:ID6hN:>$I^J6J9;Q9$i$H;$7GIIGJ6GQ>$RGQQ:$CN7P G$Ck;I967H:
 ’ “ ’ ’“ ” ”“ • “   

96H69^>$;jjIGjI6^$jGNI$H;$L;RI67;96GQ$Ck^H:79IGC:J$ ‚`€E$̀<<<<<<
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
jGNI$lkNJ6Q;A:$j;I$^H:79IGP^IGJ6GQ<
‚`€E$̀E<<<<<<
E $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
‚`€E$̀<<<<<<
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
mnopnqqrnsotsnqu$
‚`€E$̀–<<<<<<
– $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
vwnxtqnyzny{|xx}~znu$
€E$̀$$̀‚`$$̀‚``$
‚`€E$̀—<<<<<<
— $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$$$$$$$$$;$$$$$R$$$$$$$$H
‚`€E$̀=<<<<<<
= $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
‚`€E$‚`<<<<<<
‚`€E$‚–<<<<<<
‚`€E$`<<<<<<
‚`€E$E`<<<<<<
‚`€E$E–<<<<<<
‚`€E$`<<<<<<
‚`€E$–`<<<<<<
‚`
‚–
`
E`
E–
`
–`
$
Œ[email protected]:HQNDD:I
G$Ck;I967H:
‚`€E$̀E<<<
‚`€E$̀<<<
‚`€E$̀–<<<
‚`€E$̀—<<<
‚`€E$̀€<<<
C
E

–
—
€
J
`>–
‚>`
$
$ $ $ $
$ $ $
$
$
$
$
$
$
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $
$ $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
01
23456174389
25
˜652
8
521245617482
48‘2™
“•
mnopnqqrnsotsnquy$
vwnxtqnyzny{|xx}~znu$
€E$$̀E$$‚``$
$$$$$$$$$$C$$$$$l
Œ[email protected]:HQNDD:I C
G$Ck;I967H:
‚`€E$̀=<<<
=
‚`€E$̀?<<<
?
‚`€E$‚`<<<
‚`
‚`€E$‚<<<
‚
‚`€E$‚<<<
‚
J Œ[email protected]:HQNDD:I
G$Ck;I967H:
‚>` ‚`€E$‚–<<<
‚`€E$‚—<<<
‚`€E$‚€<<<
‚`€E$‚=<<<
‚`€E$`<<<
C
‚–
‚—
‚€
‚=
`
J
‚>`
š›œž
012
142567
8833192
73336
67364
764
4
341172
1
47
6663
12276
!"#$%"&'%(
!$)$*+,+-#$%"&'%(
b621d45”tu917715”c•6762951:;
./0012314056768951:;
<;=>[email protected];AB;C>C;<D;=>@;E;=>C;F;=>@G;
<;=>[email protected];AB;C>C;<D;=>@;E;=>C;F;=>@G;
;
;
–4u…4/—0—5:;
H/I175JK6L017:;
MNOPDQRSDTD>;USVVPBWTDXBYVSDUTD;FTDZ[TXY\ y]^TD;˜;iXQ^NV;QDTUgSRNT;˜;™šOX^NT>;˜;S̀^RNT;ŠSD^S\
VQSON>;YXQT;ETDV]ONT^VV;\;XBW;_PO^YZT^QVT^YTB\ Q^iB;W^UTBV^iBTNNT>;RiBBT;D›V^VQSB]T;˜;™šXVXDT>;
Q›BS]^Q›;›NTŠ›T>;RiBBT;XV^BSR^N^Q›a;;
V]OSQ̀TB;XBW;VTOD;YXQ;RTSDRT^QRSDa;
‘……2/J60/u75:;
b14317cd7I:;
FTDZ[TXYT;WTD;eQSB[TDT^QT]OB^Z;f^T;ASQD^[TB; {XQ^NV;WT;W›]iXgSYT;]iUUT;USQD^]TV;TQ;
XBW;eQTUgTN>;hiN[RTSDRT^QXBYVfTDZ[TXYT>; gi^BœiBV>;iXQ^NV;giXD;NT;QDSŠS^N;WX;Ri^V>;NSUTV;
ASV]O^BTBUTVVTD;^B;WTD;hiN[;\>;jSg^TD;\;XBW; WT;]^VS^NNTV;giXD;™š^BWXVQD^T;WX;Ri^V>;WX;gSg^TD;
k+ll,m)-,n$kop-qn$r-m$$ TQ;WX;U›QSN>;^BVQDXUTBQV;WT;UTVXDT>;UiXNTV;
Wš^BT]Q^iB;TQ;ìDUTV;giXD;NT;gDTVVSYT;WTV;
egD^Q[;\;XBW;jDTVVìDUTBa;;
*+,ž$Ÿl+, -"$;
s64tLu4tI1vd7I:;
[email protected]=;\;[email protected]=x<>;NSBYVSUT;yRZzONXBY;^U;{T̀B; ¡u4I16I1:;
[email protected]=;\;[email protected]=x<>;DTD̀i^W^VVTUTBQ;NTBQ;SX;ìXD;iX;
iWTD;^B;fPDUT^ViN^TDTBWTU;ASQTD^SNa;
WSBV;XB;USQ›D^SX;^ViNSBQa;
s1/JKI2|K17:;
}C=;\;}@=x<>;NSBYVSUT;{T̀BSRZzONXBYa;hPDQT; ¢1Jd/0”cud£:;
}C=;\;}@=x<>;DTD̀i^W^VVTUTBQ;NTBQ;SX;ìXDa;¤XDT\
m+~$)*$,~ql€m#$*+"$&&'$‚ƒ"$;
¥$+Ÿž$l$~-,$)-#$*+"$&&'$‚ƒ"$;
„…677d7I564tI2|K17:;
¢1Jd/0”c•—2/t/760/u7”c1”0175/u75:”;
<Sa;†@=x<>;NSBYVSUT;{T̀BSRZzONXBYa;;
¦BŠa;†@=x<>;DTD̀i^W^VVTUTBQ;NTBQ;SX;ìXDa;;
‡ˆ4017:;
}w=;\;w‰=x<>;MN>;FSDURSW;ŠiB;‰==;\;‰@=x<a; §41t…1:;
}w=;\;w‰=x<>;OX^NT>;RS^B;]OSXW;˜;‰==;\;‰@=x<a;
‹p,lŒ+$‚#$Ž$$Ž'$‚~";
¤XDTQ›;giVV^RNT;†¨;\;†@;h©]a;;
‘7265517:;
¢1ª17d:”;
’S]O;“TWSDà
eTNiB;XQ^N^VSQ^iBa
«¬­®¯
012345467589
59
!"#$%$&'($)'*+),
$&"$-$./!0/1($)'*+),
2353434554367
893:53;<3;
6::97<367
=>[email protected]@[email protected]@7
777777777777B777777C7
[email protected]
HIJKLMNOPEEMI
QR7STUIJKVNM
[email protected][email protected]@eee
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]@eee
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]@eee
[email protected][email protected]@eee
[email protected][email protected]@eeX
[email protected][email protected]@eee
[email protected][email protected]@eeX
[email protected][email protected]@eee
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]@eee
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]@eeX
[email protected]@Y
=
=\]
`
`\]
a
b
]
c
d
=>
=`
=]
`>
`]
a>
=>
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
=`
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
=]
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
`>
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
`]
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Z[>\]^_=
a> b> ]> c> d> =>> =`> =`] =]>
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7
7
7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7
=d>
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
`>>
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
`]>
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
a>>
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
012345467589
59;
klm
!"#$%$&'($)'*+),
$&"$-$./!0/1($)'*+),
2353434554367
893:53;<3;
6::97<367
=>[email protected]
7777777777777B
HIJKLMNOPEEMI
QR7STUIJKVNM
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]??7nAg
[email protected]??7nAi
HIJKLMNOPEEMI
[email protected]@Y QR7STUIJKVNM
[email protected]??7nAf
c
[email protected]??7nAY
d
[email protected]??7nAj
=>
[email protected][email protected]
=`
[email protected]??7ngg
=b
HIJKLMNOPEEMI
QR7STUIJKVNM
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]
s7tj
b
]
c
d
=>
HIJKLMNOPEEMI
[email protected]@Y QR7STUIJKVNM
[email protected]??7ngf
=]
[email protected][email protected]
=c
[email protected]??7nhf
=d
[email protected][email protected]
`>
[email protected][email protected]
``
[email protected]@Y
`]
a>
a]
b>
]>
HIJKLMNOPEEMI
QR7STUIJKVNM
[email protected][email protected]
[email protected]??7rgi
[email protected]??7rgf
[email protected]??7rgj
[email protected][email protected]
s7tj
`>
`b
`]
`d
a>
oZml
pq
!"#$%$&'($)'**),
$&"$-$./!0/1($)'**),
2353434554367
893:53;<3;
6::97<367
=>[email protected]
7777777777777S
HIJKLMNOPEEMI
QR7STUIJKVNM
[email protected]??7rAg
[email protected]??7rAi
[email protected]??7rAf
[email protected]??7rAY
[email protected]??7rAj
s7tj
=`
=b
=]
=c
=d
uvwxx
012
1467
567
38383192
9392
64
764
4
341172
47
43663
1227
!"#$%"&'()
!$*$+,-.,/#$%"&'()
01223453627898:;73<=
c843e67¢‡ˆ;39937¢d£8984;73<=
>[email protected]==>[email protected][email protected]=
>[email protected]==>[email protected][email protected]=
=
=
H1I397JK8L239<=
¤6ˆ•61¥2¥7<=
[email protected]=WSRSXTBYZYO[\SB=A?GYUSB=Œ[YSB=W¦R¦XTBYZY§TS=¨=A?G=RS=[\B]VS=¨=^NYXWS=
>\B]VOZN\[email protected]=WT^Z\PBZXNB=VYZ=\]\SB=_SBO[\WSYOO` }NBYNZY]Q=RYVSQOY][email protected]=ZBSVgNQZ=¨=W©[email protected]=¨=
^SOZYUaSYZb=
\NTZS=B¦OYOZNQ[S=¨=W©TOTBSb=
c36539de9I<=
Ÿ••41J821ˆ97<=
f][\XSNQOgBT[\ZS=h[\QYZZ=`=TQR=hZNQijSBa` TZYWO=RS=[]TgS=^]BZSVSQZ=O]WWY[[email protected]=]TZYWO=RS=
[email protected]=h[\SBVSOOSB=^[email protected]= R¦[][email protected]=WNVSO=RS=[YONYWWSO=g]TB=W©YQRTOZBYS=
f][email protected][email protected]= V¦ZNWWY§[email protected]=]TZYWO=g]TB=WS=ZBN}NYW=RT=X][email protected]=
DSBaiSTUS=iTB=OgNQW]OSQ=n][email protected]=jYS= XB][\SO=RS=V]BZNYONUSª=]TZYWO=g]TB=^N«]QQNUS=
[email protected]=pBk[a=`=TQR=qBSOO` ¬$€.*$u$­/$~/.w$*$|u.®$¬$/ux$
[email protected]=rYS^iYS\=`=TQR=nWYSOOgBSOOjSBa` ]TZYWO=RS=gBSOOS=SZ=R©SVX][email protected]=gSZYZO=[¯WYQ`
[email protected][email protected]=aWSYQS=sNWZ=`=TQR= RBSO=RS=WNVYQ]YBO=¨=^B]YR=SZ=¨=[\[email protected]=[¯WYQRBSO=
,+t,uvwx$y,zuz$${|ut,uvwx${` /$u$|u,ƒ$*$/°x$/.u$¬$+/u,ƒ$
jSBaiSTUS=iTB=_SBNBXSYZTQU=OZNBa=}SBO[\WSYO` ,$~+.w$*$+,.w.®$~-,+.­/$
w*$,+.~z$yx${u,w$€$*.$¨=^][email protected]=gWN§TSO=RS=gBSOONUS=g]TB=WN=
‚.ƒu$$/w*$„/w…w*/.$t.$€$*.$ ^NXBY[NZY]Q=RSO=ZTYWSO=SZ=W©YQRTOZBYS=RS=WN=gYSBBS=
g\NBVNiSTZYO[\S=TQR=hYQZSBYQRTOZBYSb==
,.|~.uu$,.w.$­/$/$u±.w*/.$z,+,~/`
†86‡Lˆ6‡I3‰e9I<=
ZY§TS=SZ=WN=ZS[\QY§TS=RT=^BYZZNUSb=
AECE=`=ŠCE‹>@=WNQUONVS=ŒXak\WTQU=YV=^SQ= ²ˆ6I38I3<=
]RSB=YQ=jPBVSYO]WYSBSQRSV=MNZSBYNWb=
AECE=`=ŠCE‹>@=BS^B]YRYOOSVSQZ=WSQZ=NT=^]TB=]T=
†31JKI4ŽK39<=
RNQO=VNZ¦BYNT=YO]WNQZb=
ŠEE=`=ŠCE‹>@=WNQUONVS=^SQNXak\WTQUb=fPBZS= ³3Je12¢dˆe´<=
w,~z$*+$.~zƒuzw#$+,"$&‘$’“"=
ŠEE=`=ŠCE‹>@=BS^B]YRYOOSVSQZ=WSQZ=NT=^]TBb=pTBS`
”•899e9I786‡I4ŽK39<=
-$,®$u$~/.$*/#$+,"$&‘$’“"=
–EE=`=–CE‹>@=WNQUONVS=^SQNXak\WTQUb=F?E=`= ³3Je12¢d£¥41‡19821ˆ9¢d3¢23971ˆ97<=
FŠE‹>=YQ=USO[\[email protected]=QSTZBNWSB=ŒZV]Og\PBS=VYZ=–EE=`=–CE‹>@=BS^B]YRYOOSVSQZ=WSQZ=NT=^]TBb=F?E=
WNQUONVSB=^SQNXak\WTQU=^kB=]gZYVNWSQ=ŒXXNT=$µ¶‘·¸$/$,+z®$w/$$~w¹u-$
RSB=mSOZOgNQQTQUSQb=
N}S[=BS^B]YRYOOSVSQZ=WSQZ=NT=^]TB=g]TB=¦WYVYQNZỲ
—˜6239<=
]Q=]gZYVNWS=RSO=ZSQOY]QO=B¦OYRTSWWSOb=
™CE=`=AE?E‹>@=š[email protected]=DNBVXNR=}]Q=›EE=`=›CE‹>= º63‡•3<=
]RSB=??E=`=?CE‹>=]RSB=NQ=œT^Zb=BiYSWXNBS=fPB` ™CE=`=AE?E‹>@=¨=\TYWS=]T=NT=XNYQ=[\NTR=¨=
#$)'$$))$’ž~"=
›EE=`=›CE‹>=]T=??E=`=?CE‹>=]T=¨=W©NYBb=pTBSZ¦=
Ÿ9487739<=
g]OOYXWS=–›=`=––=fm[b=
N[\=¡SRNB^b
³3»39e<=
hTY}NQZ=XSO]YQb
¼½¾¿À
012345467589
59
!"#$%&'()*'+,-.
&#)/)01"2314()*'+,-.
565676458469:
;<6=86>?6>
6==97?69:
@ABC::DED:DEF:
::::::::::::G::::::H
IJKLMNOPQRRNJ
ST:UVWJKLXON
hDBC:DEDiii
hDBC:DjDiii
hDBC:DkDiii
hDBC:DFDiii
hDBC:D[Diii
hDBC:DlDiii
hDBC:hDDiii
hDBC:hEDiii
hDBC:hFDiii
hDBC:EDDiii
hDBC:EFDiii
hDBC:jDDiii
Y:DZD[
\:D
c
d
e
`
f
g
@A
@c
@`
cA
c`
dA
cA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
c`
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
dA eA
:
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
:
:
`A
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
]^A_`abA
fA gA
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
@AA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
@c`
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
@`A
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
cAA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
mnopq
r
!"#$)%)&'()*'+,-.
&#)/)01"2314()*'+,-.
565676458469>:
;<6=86>?6>
6==97?69:
@ABC:s::Djj:
:::::::::::::::U
IJKLMNOPQRRNJ
ST:UVWJKLXON
hDBC:sDjj
hDBC:sDkj
hDBC:sDFj
hDBC:sD[j
hDBC:sDBj
\:tl
d_d
e_d
`_d
f_d
u_d
IJKLMNOPQRRNJ
ST:UVWJKLXON
hDBC:sDlj
hDBC:shDj
hDBC:shhj
hDBC:shEj
hDBC:shkj
IJKLMNOPQRRNJ
\:tl ST:UVWJKLXON
hDBC:shFj
g_d
hDBC:sh[j
@A_d
hDBC:shlj
@@_d
hDBC:sEDj
@c_d
:
@e_d
\:tl
@`_d
@f_d
@g_d
cA_d
:
vwxyz
01234542116796
3467
616
6
16446
564
!"6#546$6%##27$6
&'()* )+ ,))
-./0 1 2
-./0
*
-
3456789:
;<8=>54
UUVM+WXY
,Z)+[)
*[email protected]
-\)_W
VI\)_++
gC\,_+)
-xXv+,Z,[Y) 1\ ^)_W] -\)_v+
^)_Y VI\)_Y
2\ ^)_Y] gC\)_[
^)_(
``\ )_)Y
abbcbbbdey
*[email protected]
w./[email protected]
,)()Z)+ZZZ
,)()Z)ŽZZZ
,)()Z)(ZZZ
,)()Z,)ZZZ
,)()Z,WZZZ
,)()Z,+ZZZ
,)()ZW)ZZZ
,)()ZW+ZZZ
,)()ZY)ZZZ
,)()ZY+ZZZ
,)()Zv)ZZZ
,)()Zv+ZZZ
,)()Z+)ZZZ
,)()ZŽ)ZZZ
—˜™š›
[email protected]
[email protected]
1\)]^)_W+
2\)]^,_)
``\)_,
abcbdef
‘
•
–
&'
&’
&‘
’'
’‘
“'
“‘
”'
”‘
‘'
•'
&''
&‘'
HIJ0C1FKBLM0C
P0AQ0C/RCJ
S01MIJT0IM
NA.OAIEME
*[email protected]
UE1I1MBCF0
FBZ]0CuZ+v)w]hhW
[email protected]@[email protected] [email protected]
1FKQ0I112BA
k=>l47bm4bn<bl9o785pl8=9o7bm4bq<lr=o47b<s4lb5t7=7X
[email protected]
*FI0A/0F.C1MARFX
[email protected]
2I0C1.R/[email protected]
[email protected] *[email protected]|0ATD0RJ0_DZiZ}ARC/[email protected] FBZ]0CuZŽv)w]hhW
[email protected]_20/ICJM1FKQ0I11X ~po78789:456€4p4bpomb‚5pl6=477456€4p4ƒb
S0AC0ALzA„BC/Q0ATD0RJ0RC/@BC/[email protected]
2BA
|[email protected]@0A*AM_…BCJ0C
*FI0A/0MAB{M0h0CM_C.C
[email protected]@IE_1.R/[email protected] [email protected]†R01.RF.AO1/[email protected]_OBA0‡[email protected]
ˆ9p5bq9pn47bm‰=oŠ4l8=9obm47bq<8=>547bˆn<78=‹p47b9pbm4b
AE10Au0
[email protected]Œ[email protected][email protected]
[email protected]/0M.RM011.AM01Z
’''
’‘'
“''

“‘'
”''
”‘'
‘''
‘‘'
•''
012345316689
65
1543162
!"#$%""&'#
()*+,-,-
./
01234565789:8;<
012345=789:8;<
>[email protected]?F
[email protected]
-,*+,-,F
-,*+,-PF
-,*+,+,F
-,*+,+PF
-,*+,N,F
-,*+,NPF
-,*+,Z,F
-,*+,ZPF
/ >[email protected]?F
[email protected]
LM
( -,, N,, -,*+OFF,P,F
-,*+OFF,PPF
(RQ
-,*+OFF,M,F
U
-,*+OFF,MPF
URQ
-,*+OFF,X,F
WR)
-,*+OFF,XPF
WRQ
-,*+OFF,*,F
[R)
-,*+OFF,*PF
[RQ
/ >[email protected]?F
[email protected]
LM
QR) -,, N,, -,*+OFF,S,F
-,*+OFF,SPF
QRQ
-,*+OFF-,,F
VR)
-,*+OFF--,F
VRQ
-,*+OFF-+,F
YR)
-,*+OFF-Z,F
YRQ
-,*+OFF-M,F
\R)
-,*+OFF+,,F
\RQ
/
LM
TR) -,, N,,
TRQ
()
((
(U
([
(V
U)
]
52
^
13
]52^132
5_3523
`12
2
23
abc%d
efZ,fge/h
i&jb
efZ,fge/h
!"#$%""&'#
()*+,+*,+*
kl
>[email protected]?
[email protected]
-,*+,+PFFF
-,*+,NPFFF
-,*+,ZPFFF
-,*+,PPFFF
-,*+,MPFFF
-,*+,XP,XP
-,*+,*PFFF
-,*+,SP,SP
-,*+-,PFFF
-,*+-+PFFF
_
URQ
WRQ
[RQ
QRQ
VRQ
YRQ
\RQ
TRQ
()RQ
(URQ
URQ [RQ QRQ VRQ
YRQ \RQ TRQ ()RQ (URQ ([RQ (VRQ U)RQ
opqrs

Podobné dokumenty

Platnost ceníku od 1.1.2012 do odvolání www.cok Design By valossi

Platnost ceníku od 1.1.2012 do odvolání www.cok Design By valossi Mostárenská 503, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Czech Republic, IČ: 49289331, DIČ: CZ6910223584, e-mail: [email protected], www.valosimport.com, Kontakt : Vladimír Válek - mobil: 724 346 534 , Lukáš ...

Více

jaderná energetika - Katedra energetických strojů a zařízení

jaderná energetika - Katedra energetických strojů a zařízení všech látek (14krát lehčí než vzduch) na Zemi. Lehké molekuly vodíku se pohybují s obrovskou rychlosti, zhruba 1800 m.s-1, a proto je velmi vysoká jeho tepelná vodivost sedmkrát větší než u vzduchu...

Více

Usnesení C. 39 ze zasedání zastupitelstva obce Pruhonice

Usnesení C. 39 ze zasedání zastupitelstva obce Pruhonice za cleny návrhové komise tyto cleny zastupitelstva: poL.Cerný, poRoTrnka, poFoLehovec

Více

stáhnout katalog

stáhnout katalog dvoustupňově řízená kapalinová chladicí soustava. XF s tímto motorem je schopen zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,2 sekundy, zatímco emise CO2 v kombinovaném cyklu EU jsou pouhých 144 g/km.

Více