Radiační odstraňování iontových forem olova a kadmia z vodných

Transkript

Radiační odstraňování iontových forem olova a kadmia z vodných
Disertační práce
4
Abstract
Due to extensive contamination of the environment with heavy toxic metals, more
efficient and economically more convenient methods of their removal from wastewater and
groundwater are pursued. The utilization of ionizing radiation for radiation removal of heavy
metals from aqueous solutions could be a possibility in this case. This application could be
ecological, less time-consuming, and requires a rather low number of partial operations, if
compared with conventional chemical methods of heavy metal removal. The aim of this work
is to investigate whether and under what conditions picked heavy metals can be removed from
aqueous solutions under irradiation.
The radiation removal of lead (100 mg/L) and cadmium (100 or 27 mg/L) from
aqueous solutions in presence of different scavengers has been investigated.
The free, non-complexed lead (100 mg/L) can be completely removed from aqueous
solutions (pH ∼ 5 – 6) containing OH radical scavengers (1×10-2 mol/L of potassium formate
HCOOK) already at the dose of 2.5 kGy. The radiation removal of lead is slightly influenced
by the presence of some solid modifiers (zeolite, Cu2O) and enhanced by bubbling with N2O.
The cadmium requires dose of 15 kGy to be removed from the system containing
1×10 mol/L of HCOOK.
-2
The experiments show that in acidic solutions, the EDTA complexed lead may be
reduced at a dose of 30 kGy up to 92 % without the addition of typical OH radical scavengers
such as HCOOK. The addition of OH radical scavengers as 1×10–3 mol/L HCOOK, 2×10–3
mol/L carbonate or 2×10–3 mol/L bicarbonate results in no further improvement but the
efficiency is the same in such wide range of pH (3.2 – 9.5). The bubbling of the solution with
nitrogen or oxygen also exhibits no positive effect. On the contrary, saturation with nitrous
oxide in the presence of scavengers has a modest positive influence, whereas in the system
which is scavenger-free, high negative effect (30 %) was observed. The presence of nitrate
(e–aq scavenger) appears to be important for an effective removal of complexed lead. The
behavior of the system with citric acid complexed lead was very similar to the system with
Pb(EDTA)2- complex.
The efficient removal of cadmium complexed with EDTA proceeds up to 90 % at dose
of 45 kGy with an addition of 5×10–3 mol/L of carbonate as the OH radical scavenger and
simultaneously pH buffer (pH 10). After irradiation, the cadmium is present in the final form
of CdCO3.
Key words: lead, cadmium, radiation reduction, radiation precipitation, EDTA, citric acid,
scavengers, adsorbents, metal oxides, saturation with gases, speciation, PHREEQC,
irradiation, thermal analysis.
Disertační práce
5
Abstrakt
Vzhledem k pokračující kontaminaci životního prostředí těžkými toxickými kovy
nacházejícími se v různých koncentracích hlavně v průmyslových, mnohdy i komunálních
odpadních vodách, jsou vyvíjeny ekologicky a ekonomicky výhodnější alternativy
konvenčních chemických postupů jejich likvidace. Jedním z možných řešení se jeví využití
ionizujícího záření. Jeho aplikace je ekologicky i časově velmi výhodná a vyžaduje minimální
počet navazujících operací.
Účelem práce bylo studium podmínek, za nichž lze z vodných roztoků radiačně
odstranit vybrané těžké kovy - olovo (100 mg/L) a kadmium (100 nebo 27 mg/L),
v přítomnosti různých vychytávačů.
V přítomnosti HCOOK jako záměrně do systému přidaného scavengeru •OH radikálů
(o koncentraci 1×10-2 mol/L) lze z vodných roztoků iontů Pb2+ při pH 5 – 6 prakticky úplně
vysrážet olovo účinkem urychlených elektronů již při dávce 2.5 kGy. Přítomnost tuhých
modifikátorů (zeolit, Cu2O) radiační děj ovlivňuje, ale účinnost procesu se významně nezvýší.
Účinnost radiačního odstraňování lze zvýšit probubláním roztoků N2O, zejména v případě
nehomogenního systému.
Z vodných roztoků obsahující jako majoritní formu ionty Cd2+ lze při pH 6 - 7
prakticky úplně vysrážet kadmium účinkem urychlených elektronů při dávce 15 kGy.
V slabě kyselém roztoku obsahujícím pouze olovo zakomplexované s EDTA může být
olovo radiačně odstraněno z 92 % při absorbované dávce 30 kGy i bez přídavku scavengeru
OH radikálů. Přídavek scavengerů OH radikálů jako 1×10–3 mol/L HCOOK, 2×10–3 mol/L
CO32- nebo 2×10–3 mol/L HCO3- nevede k dalšímu vylepšení průběhu radiačního
odstraňování v takto širokém rozsahu pH (3.2 – 9.5). Probublání roztoku N2 nebo O2 rovněž
nepůsobí zefektivnění procesu. Vliv probublávání roztoku N2O má slabě pozitivní efekt,
ovšem v systému bez scavengeru působí silně negativně (zhoršení až o 30 %). Přítomnost
NO3- (vychytává e–aq) je v tomto uspořádání důležitá pro efektivní odstranění
zakomplexovaného olova v závislosti na absorbované dávce. Chování systému, kde byla jako
komplexační činidlo přítomná kyselina citronová, je velmi podobné.
K efektivnímu odstranění kadmia zakomplexovaného s EDTA dochází z 90 % při
absorbování dávky 45 kGy, pokud je jako vychytávač OH radikálů přítomný CO32o koncentraci 5×10–3 mol/L sloužící zároveň jako pufr (pH 10). Po ozáření je kadmium
přítomno ve formě CdCO3.
Klíčová slova: olovo, kadmium, radiační redukce, radiační precipitace, EDTA, kyselina
citronová, vychytávače, adsorbenty, kovové oxidy, probublání plyny, speciace, PHREEQC,
ozařování, termická analýza.

Podobné dokumenty

Pokyny pro učitele

Pokyny pro učitele Lipoproteinová membrána je semipermeabilní a látky propouští výběrově. Neutrální červeň je azinové barvivo, které mění barvu v rozmezí pH 6,8 – 8,0 červená – žlutá. Na průchod membránou můžeme usuz...

Více

Kassa - 2007.ppt [Režim kompatibility]

Kassa - 2007.ppt [Režim kompatibility] activity without further anticonvulsant therapy, if administered early after poisoning. Drug combinations with atropine (e.g. benactyzine and atropine) have been introduced by some nations in speci...

Více

Pracovní list řešení

Pracovní list řešení Chemie – Vážková analýza (gravimetrie)

Více

příspěvek

příspěvek Předpoklad prostého míchání je velmi zjednodušený. Ve výsledném roztoku se ustavuje rovnováha mezi jednotlivými složkami roztoku, která může výsledek významně změnit. Proto jsme navrhli korekci tét...

Více

Žlutá / Yellow - Revolver Revue

Žlutá / Yellow - Revolver Revue Žlutou jsem miloval od dětství. Žlutá byla jedna stěna pokoje, ve kterém jsem vyrůstal. Žluté jsem musel mít figurky při hře. O žlutých pigmentech jsem si četl. Historie, krycí mohutnost, rychlost ...

Více

Volné radikály, antioxidanty a jak dále?

Volné radikály, antioxidanty a jak dále? Materiál a metody: Zpracování na základě pokusů a literárních údajů hypotézy možných dalších výzkumných problémů a aplikací v praxi. Výsledky: Popsány možnosti analytiky volných radikálů, jejich de...

Více

Abstrakt

Abstrakt vylučováním kamence. Cílem výzkumů je specifikovat podmínky, za kterých dojde k vysrážení nejnebezpečnějších kontaminantů, zejména těžkých kovů, z roztoku do horninového prostředí. Jedním z hlavníc...

Více

Těžké kovy v praxi

Těžké kovy v praxi vyjádřeny jako celkový obsah kovů. Těžké kovy, např. měď, nikl, zinek, atd. lze ve vodných vzorcích stanovit rychle a spolehlivě pomocí kyvetových testů Hach® kyvetových testů LCK. Vlastnosti matri...

Více

215.2.6 SKUPINOVÉ SLOŽENÍ ASFALTŮ

215.2.6 SKUPINOVÉ SLOŽENÍ ASFALTŮ zjištění jednotlivých chemických individuí, ale je zjišťováno skupinové složení, tj. zastoupení jednotlivých chemicky a strukturně příbuzných sloučenin. V případě asfaltů je často uváděno rozdělení...

Více