Dakar 4. etapa: Coma u? vede, Machá?ek s Plechatým stíhají

Transkript

Dakar 4. etapa: Coma u? vede, Machá?ek s Plechatým stíhají
Publikováno z SteelPro (http://steelpro.cz/shop)
Dom? > Dakar 4. etapa: Coma u? vede, Machá?ek s Plechatým stíhají Argentince
Dakar 4. etapa: Coma u? vede, Machá?ek s
Plechatým stíhají Argentince
Od Anonym
Vytvo?eno 01/06/2011 - 09:26
Vlo?il/a Anonym, ?t, 01/06/2011 - 09:26
?tvrtá etapa Dakaru 2011 se odehrála na nejsu??ím míst? planety, chilské pou?ti Atacama.
Francouz Despres v prachu a písku nedokázal uhájit t?sný náskok a do ?ela ?el ?pan?l Coma.
Quad?m vévodí trio Argentinc?, kterým v?ak ze ?tvrtého a pátého místa dýchají na záda ?e?tí borci
Martin Plechatý s Josefem Machá?kem.
Do ?tvrté etapy na trase San Salvador de Jujuy ? Calama startovali motorká?i a ?ty?kolká?i u? brzy
ráno, nebo? je ?ekal p?tisetkilometrový p?esun p?es andský pr?smyk Paso de Jama (4 800 m.n.m.) z
Argentiny do Chile. Tam se pak jela vlastní 207 km dlouhá erzeta, která z vysokohorského skalnatého
terénu zavedla jezdce a? do pou?t? Atacama, kde se bude odehrávat v?t?ina následujících etap.
St?ede?ní krátká speciálka tak p?inesla první kontakt závodník? s píse?nými dunami.
Na motorkách si se sjezdem z And a s prvními kilometry pou?t? nejlépe poradil Marc Coma na KTM, který
Cyrilem Despresem (KTM), o pouhých 16 vte?in, v ?ase 2:04 hod.
zvít?zil p?ed svým nejv?t?ím rivalem,
?pan?l vyhrál u? v úterý, teprve dnes v?ak smazal Francouz?v náskok v ?ele Dakaru (po v?erej?ku jen
14 vte?in), a tak se Coma stal novým pr?b??n? vedoucím mu?em. Despres v?ak na n?j po ?tvrté etap?
ztrácí zanedbatelné 2 vte?iny! Navíc teprve v následujících ryze pou?tních etapách se odd?lí dakarské
zrno od plev, a tak se m??eme v podání Comy a Desprese je?t? t??it na po?ádn? t?sný a napínavý duel.
guje nejlépe t?lo ani motor,
Coma v cíli p?iznal drobné problémy: ?Ve vý?ce skoro 5 tisíc metr? nefun
ale mechanici v?era ud?lali skv?lou práci a motorka byla perfektn? p?ipravena. Bylo t??ké jet
první a projí?d?t neujetým prachem. Dne?ní vít?zství je cenné, ale je to jen díl?í úsp?ch, musíme maka
komentoval ?pan?l krátkou, ale náro?nou etapu, která ho vynesla do vedení Dakaru
Trochu ve stínu vedoucí dvojice probíhá boj o dal?í místa v první desítce. Dosud výborn? jedoucí Despres?v
?nosi? vody?, Portugalec Ruben Faria (KTM), jel a? do poloviny etapy na t?etím míst?, na záda mu ale
neodbytn? dýchal ChilanFrancesco Lopez Contardo. Borec s Aprilií vydatn? podporován fanou?ky podél
celé trati vycítil na domácí p?d? ?anci, a tak kdy? Faria po polovin? speciálky nabral p?es ?tvrt hodiny
ztráty, vyu?il toho a díky perfektní jízd? dojel do cíle na t?etím míst?, 2:05 min. za vít?zným Comou, a v
pr?b??ném po?adí se posunul rovn?? na bronzovou p?í?ku, a?koliv na ?pici ztrácí ji? p?es 20 minut. Faria
naopak vyst?ídal Chilana na jeho p?edchozí pr?b??né pozici a propadl se a? na 7. místo. PortugalecPaulo
Goncalves (BMW), který dosud podával stabilní výkony a dojí?d?l v první p?tce, se dnes umístil a? 19.,
pr?b??né ?tvrté místo sice je?t? uhájil, zezadu ale nep?íjemn? dotírá hlavn? krajan Helder Rodrigues na
Yamaze (dnes i v pr?b??ném po?adí pátý), kterého u? opou?t?jí ?alude?ní potí?e z úvodu rallye. Velký
zálusk na první p?tku si jist? d?lá i Francouz Olivier Pain, který st?ede?ní speciálku dokon?il na výborném
4. míst?, celkov? v?ak nabral na své soupe?e vp?edu ztrátu kv?li penalizaci za vysokou rychlost skrz
vesnici v horách, tudí? je Pain pr?b??n? a? 12., a?koliv na vedoucí p?tku ztrácí ?est minut. První desítka
jezdc? je po?ádn? nabitá a d?lí ji jen t?icet minut, proto dal?í etapy jist? po?adím p?kn? zamíchají a
motorká?ská ?ást Dakaru rozhodn? neslibuje do dal?ích etap nudu.
A jak si vedly ve st?ede?ní etap? ?eské barvy? Slovák Ivan Jake?, jedoucí za tým KM Racing, se hned po
startu ze 30. pozice propracovával postupn? kup?edu a skv?lým výkonem si nakonec v cíli zajistil skv?lé 21.
místo, kdy? na Comu ztratil 17:30 min. Celkov? je Jake? 24. na první patnáctku (kterou si dal p?ed
Petr Pabi?ka zajel sv?j stabilní
Dakarem za cíl dobýt) mu chybí lehce p?es p?l hodiny. Jeho týmový kolega
výsledek, do cíle dorazil o 35:19 min. za Comou a obsadil tak 58. místo v etap?. Celkov? si Pabi?ka oproti
úterku polep?il na 44. místo. Odstup páté desítky za ?picí se v?ak zv?t?uje. Jan Veselýz Czech Dakar
týmu pokra?uje dne?ním 98. místem v nevýrazných výsledcích, celkov? je 86. a na ?pici ztrácí po 4 etapách u
p?es ?ty?i a p?l hodiny. No a nesmíme zapomenout zmínit ani slovenské ?elízko v ohni.?tefan Svitko
zatím jede ve veliké form?, na první kontrole byl dnes dokonce ?estý, po p?li etapy sice lehce ztratil, i tak ale
dokon?il na vynikajícím 17. míst? a zatím dr?í 15. místo se ztrátou necelých dvaceti minut na t?etí pozici.
?eské ?ty?kolkové duo týmu KM Racing Josef Machá?ek a Martin Plechatýpokra?ovala i v pra?ném
terénu plném drift? ve stíhání vedoucí trojice Argentinc?. Oba ?e?i si ve st?ede?ní etap? prohodili v?erej?í
umíst?ní, nadále v?ak dr?í pr?b??nou ?tvrtou a pátou pozici jako po v?erej?ku. Machá?ek dnes dokon?il
na ?tvrtém míst? se ztrátou 9:28 min. na první místo, Plechatý dojel na páté pozici, 19 vte?in za
Machá?kem. ?tvrté etap? kraloval, tak jako v?era, Argentinec Tomas Maffei, je? dojel do cíle v ?ase
2:30:23 s tém?? t?íminutovým náskokem na krajana Alejandra Patronelliho. D?le?itou zprávou dnes
Marcos Patronelli, u? do ?tvrté etapy pro zran?ní
bylo také to, ?e jeho mlad?í a slavn?j?í bratr, lo?ský vít?z
kolene zap?í?in?né t??kým pádem nenastoupil. Z?stává v?ak v d?ji?ti Dakaru a aspo? ze zázemí týmu
bude bratrovi pomáhat.
T?etí pozici mezi quady dnes obsadil se ztrátou 4:23 Argentinec Sebastian Halpern. Argentinská trojice
na Yamahách vévodí ve stejném po?adí také pr?b??nému hodnocení; na p?ekvapivého Lídra Maffeie
ztrácí druhý A. Patronelli necelé dv? minuty, t?etí Halpern pak 3:11. Za vedoucím triem se v?ak za?íná
vytvá?et mezera, ?tvrtý Plechatý zaostává za Maffeiem o 28 minut, Machá?ek z páté pozice ztrácí ji?
n?co p?es p?l hodiny. ?eskou dvojici se sna?í stíhat (jak jinak ne? Argentinec)Pablo Copetti , dnes osmý,
který z pr?b??ného ?estého místa ztrácí na Machá?ka u? jen dvacet minut. Sedmý dnes i celkov?, Jorge
Santamarina s Hondou, ale má na pátého Machá?ka u? tém?? padesát minut manko.
Pot??itelnou zprávou pro KM Racing dnes bylo, ?e Lukasz Laskawiec se kone?n? vymanil z technických
potí?í, dojel na lichotivém 11. míst? a celkov? posko?il na prozatímní 17. pozici. Na Maffeie v?ak u? ztrácí
tém?? p?t hodin. Dne?ním p?íjezdem do Chile se ale Dakar teprve dostává do t?ch správných obrátek,
a oba ?e?tí ?ty?kolká?i jedoucí skv?le v pop?edí jist? zaberou je?t? více, aby se vymanili ze sev?ení
argentinských borc?, kterým leto?ní ro?ník Dakaru zatím vychází více ne? na výbornou.
Po dne?ní ?krat?í? p?esunovací etap? se borci v sedlech zítra vypraví na 423 km dlouhou etapu z Calamy do
Iquique, které bude vévodit velká ?kála r?zných terén?. Od pomalého startu na kamenitém povrchu se
trasa bude ubírat p?es je?t? pomalej?í solné plán?. Postupn? se ale bude zrychlovat k otev?enému
terénu a celá etapa vyvrcholí prudkým a náro?ným sjezdem (a? 32 stup?? klesání) do cíle.
4. etapa, motocykly:
1 COMA (ESP) KTM 2:04:00 h.
2 DESPRES (FRA) KTM +0:16 min
3 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA +2:05
4 PAIN (FRA) YAMAHA +6:20
5 RODRIGUES (PRT) YAMAHA +6:55
6 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM +7:15
7 VILADOMS (ESP) YAMAHA +8:22
8 CASTEU (FRA) SHERCO +8:53
9 VERHOEVEN (BEL) BMW +9:43
10 ULLEVALSETER (NOR) KTM +10:26
11 GUASCH FONT (ESP) YAMAHA +10:47
12 STREET (USA) YAMAHA +11:02
13 CODY (USA) HONDA +11:13
14 RODRIGUES FILHO (BRA) BMW +11:23
15 DUCLOS (FRA) APRILIA +13:29
16 AZEVEDO (BRA) KTM +14:05
17 SVITKO (SVK) KTM +14:10
18 FARRES GUELL (ESP) APRILIA +14:25
19 GONÇALVES (PRT) BMW +15:11
20 BERGLUND (SWE) HUSABERG +16:52
21 JAKES (SVK) YAMAHA +17:33
58 PABISKA (CZE) YAMAHA +35:19
98 VESELY (DEU) YAMAHA +1:07:24 h.
Po 4 etapách:
1 COMA (ESP) KTM 011:43:12 h.
2 DESPRES (FRA) KTM +0:02 min.
3 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA +20:12
4 GONÇALVES (PRT) BMW +25:40
5 RODRIGUES (PRT) YAMAHA +26:02
6 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM +26:23
7 FARIA (PRT) KTM +27:07
8 RODRIGUES FILHO (BRA) BMW +27:16
9 VILADOMS (ESP) YAMAHA +30:11
10 CASTEU (FRA) SHERCO +30:20
11 STREET (USA) YAMAHA +31:38
12 PAIN (FRA) YAMAHA +32:27
13 CODY (USA) HONDA +39:32
14 GUASCH FONT (ESP) YAMAHA +46:01
15 SVITKO (SVK) KTM +49:21
16 VERHOEVEN (BEL) BMW +51:34
17 AZEVEDO (BRA) KTM +57:17
18 FARRES GUELL (ESP) APRILIA +1:04:33 h.
19 ULLEVALSETER (NOR) KTM +1:05:57
20 DABROWSKI (POL) KTM +1:12:30
24 JAKES (SVK) YAMAHA +1:21:06
44 PABISKA (CZE) YAMAHA +2:16:36
86 VESELY (DEU) YAMAHA +4:26:54
4. etapa, quady:
1 MAFFEI (ARG) YAMAHA 2:30:23 h.
2 PATRONELLI (ARG) YAMAHA +2:54 min.
3 HALPERN (ARG) YAMAHA +4:23
4 MACHACEK (CZE) YAMAHA +9:28
5 PLECHATY (CZE) YAMAHA +9:47
6 SERGIO LA FUENTE (URY) YAMAHA +21:41
7 SANTAMARINA (ARG) HONDA +23:09
8 COPETTI (ARG) YAMAHA +25:29
9 CENKOV (BGR) CAN-AM +26:32
10 DECLERCK (FRA) POLARIS +30:37
11 LASKAWIEC (POL) YAMAHA +36:08
12 MANGIANTINI (ARG) YAMAHA +41:18
13 RAMIREZ (CHL) CAN-AM +45:48
14 LIPAROTI (FRA) YAMAHA +1:04:34 h.
15 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM 1:12:49
16 BLANGINO (ARG) CAN-AM 1:17:24
17 HRISTOV (BGR) CAN-AM 1:19:57
18 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 1:30:11
19 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 1:43:11
20 GUT (ARG) POLARIS 1:44:25
Po 4 etapách:
1 MAFFEI (ARG) YAMAHA 13:33:56 h.
2 PATRONELLI (ARG) YAMAHA +1:54 min.
3 HALPERN (ARG) YAMAHA +3:11
4 PLECHATY (CZE) YAMAHA +27:43
5 MACHACEK (CZE) YAMAHA +30:48
6 COPETTI (ARG) YAMAHA +1:10:12
7 SANTAMARINA (ARG) HONDA +1:31:31 h.
8 RAMIREZ (CHL) CAN-AM +2:15:22
9 CENKOV (BGR) CAN-AM +2:23:49
10 DECLERCK (FRA) POLARIS +2:49:20
11 MANGIANTINI (ARG) YAMAHA +3:20:32
12 HANSEN (ARG) POLARIS +3:26:18
13 SERGIO LA FUENTE (URY) YAMAHA +3:36:01
14 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM +3:39:04
15 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM +3:45:20
16 BLANGINO (ARG) CAN-AM +4:38:09
17 LASKAWIEC (POL) YAMAHA +4:53:51
18 LIPAROTI (FRA) YAMAHA +5:23:27
19 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA +6:45:02
20 GUT (ARG) POLARIS +8:21:31
zdroj:
http://www.motorkari.cz
foto:
http://www.mxlarge.com
© 2010 BABKA - Reklamní agentura
| Admin
URL zdroje: http://steelpro.cz/shop/node/438

Podobné dokumenty

Dle kol MM ČR AUTOMOBILŮ NA OKRUZÍCH

Dle kol MM ČR AUTOMOBILŮ NA OKRUZÍCH TAMMI WÖSS HACKL WARKEN JÍLKOVÁ COPETTI STRÄULI AMWEG AMWEG BRODBECK KIISA VIER WARNECKE Milani PASSLER SCHO LUKAS DRECHSLER GERMANN VAGAGGINI

Více

Kopie von Startovní listina-D4, D3, D2.xlsx

Kopie von Startovní listina-D4, D3, D2.xlsx editel závodu/Clerk of the Course: Michal MAREK (CZ) Sportovni komisari/Stewards: BARTOŠOVÁ V.-CZ / G.ITTNER-CZ / ŠTRÓBL T.-SK

Více

Dle nejlepšího času kola MM ČR AUTOMOBILŮ NA OKRUZÍCH

Dle nejlepšího času kola MM ČR AUTOMOBILŮ NA OKRUZÍCH TAMMI WÖSS HACKL WARKEN JÍLKOVÁ BRODBECK COPETTI STRÄULI AMWEG AMWEG Milani GONDA VIER KIISA WARNECKE GERMANN PASSLER LUKAS VAGAGGINI SCHO DRECHSLER HOFFMANN

Více

5 - PKF

5 - PKF přístupné.

Více