obal 1:obal 1

Transkript

obal 1:obal 1
PSMCZ
ISSN 1802-6907
www.psmcz.cz
6 –2009
stavební infozpravodaj
EDITORIAL
Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové,
milí čtenáři,
píše se rok 2009 a to nám dává jasně najevo,
že je to právě dvacet let od pádu „ŽELEZNÉ
OPONY“ a od „SAMETOVÉ REVOLUCE“. Před
dvaceti lety se udála celá řada významných
událostí, především se začaly hroutit komunistické režimy a nastala doba demokracie.
V roce 2004 vstupuje Česká republika do EU
a v roce 2009 se ujímá půlročního předsednictví, které bohužel končí po třech měsících,
kdy opozice (především ČSSD) spolu s přeběhlicemi (SZ) nedávají vládě důvěru. Od
pouze pár měsíců? Jak vidíme, mohou. Nabízí se otázka, kdo stojí v pozadí, když se
jedná především o pražské politiky a zastupitele. Je to velice jednoduché, když zjistíte, jaké má škola vztahy z pražským magistrátem a za jakých podmínek dostala do
pronájmu prostory od pátého městského
obvodu. Údajně platí až desetkrát méně než
ostatní nájemci a navíc dostává od magistrátu štědré dotace. Žijeme sice v době demokracie – ale také v době, kdy novodobá
politická banda je prolezlá skandály (prázdný a falešný Topol), podrazy, podvody a korupcí nejhrubšího zrna. Běžného občana oslovují a oblbují především v době předvolební
nesmyslnými sliby, které jsou pouze na billboardech. Hanba jim.
Protože vydáváme poslední číslo v tomto roce, přeji Vám s celým mým kolektivem veselé
a klidné Vánoční svátky, především pevné
zdraví a těším se na Vás na seminářích v roce
2010.
této doby se před celým světem prezentuje
naše politická parta jako stádo arogantních
blbů a hulvátů, které se neumí domluvit na
ničem. Nejprve Džordžíno a spol. svrhnou
vládu a pak nechtějí vládnout. V parlamentu
si odhlasují špatný zákon o předčasných volbách a zbytečnou předvolební kampaní v době hospodářské krize vyhodí stamiliony. Je
to výraz arogance a pohrdání voličem.
Poté Blb z Horní Dolní má nápad a drzost
žádat stát o milionové škody po zbytečné
předvolební kampani.
Vláda nakonec rozhodla, že privatizace ČSA
se odkládá pro vysokou zadluženost, kterou
především způsobilo předešlé vedení v čele
s Luftjardou. Resuscitace se prodlužuje na
neurčito.
Politika tohoto typu už nezajímá 80 % občanů. Nelze se ovšem této skutečnosti moc
divit, když si přečtete informace posledních
dnů o studijních výkonech našich politiků.
Jak mohou tito lidé sedět ve vysokých politických funkcích, když studovali na VŠFS
O
B
ING. ZDENĚK MIRVALD
jednatel společnosti
S
A
H
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY –
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
2
PORUCHY FASÁD
16
DVEŘNÍ CLONY
22
NTK – STAVEBNÍ CHEMIE
24
NOVINKA V ZATEPLENÍ
26
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
30
NOVÝ STANDARD OTOPNÝCH TĚLES
36
VZDĚLÁVÁNÍ
38
PSM – stavební infozpravodaj 6 –2009, 9. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT),
Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Jiří Matoušů, tel. 606 746 722, Petr Devera, tel. 724 826 527; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel. 545 117 433, 728 734 251; vydavatel: PSM CZ, s.r.o.,
Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 242 486 976, fax 242 486 979, e-mail: [email protected], [email protected], www.psmcz.cz. Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Mezinárodní standardní číslo
seriálových publikací ISSN 1802- 6907.
ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE
Energeticky úsporné technologie a systémy pro bydlení
Říká se, že po zdraví je pro většinu obyvatel druhou nejvýznamnější věcí bydlení. Zejména v poslední době
se do popředí diskusí o bydlení dostává téma provozních nákladů. Stále více majitelů a uživatelů nejen
rodinných domů začíná pociťovat potřebu odpovědi nejen na výši úhrady za stále se zvyšující ceny
energií, ale hlavně zda existují účinná řešení. Technologie se již delší dobu vyvíjejí, avšak až událost s plynem
z počátku roku posune tyto alternativy do popředí nejen běžných uživatelů, ale doufejme i politiků.
Firma Rehau disponuje zřejmě nejširší nabídkou ucelených systémů
a materiálů, které pak vytvoří spolu se správně navrženým domem
technologický celek. Tento soubor pak snadno splňuje kritéria NED
a PD podle průkazu ENB.
1. Plastová okna z REHAU profilových systémů
V této oblasti nabízí firma REHAU celou řadu profilových systémů.
Od dnes již standardního 5komorového systému Brilliant Design,
přes systém Rám115-4K s využitím při rekonstrukcích bytových
domů i výstavbě pasivních domů, systém Clima Design pro pasivní
domy, až po zcela revoluční 6komorový systém GENEO®. (obr.)
Zcela jistě si naši pozornost zaslouží posledně jmenovaný, 6komorový systém GENEO® o stavební hloubce 86 mm. Tento systém
byl firmou REHAU představen na počátku roku 2008. Základem je
vyspělý materiál RAU-FIPRO®, vláknitý kompozit, který byl doposud
používán především v letectví nebo ve Formuli 1.
Tento materiál se vyznačuje řadou fantastických vlastností, jako je:
– špičková povrchová úprava profilů s nabídkou široké palety barev
a imitací dřeva
– součinitele tepelného prostupu až do úrovně Uf = 0,85 W/m2K, při
použití odpovídajících skel lze okna z profilů GENEO® použít na
pasivní domy
– třída odolnosti proti vloupání 2, a to bez přídavného ocelového
vyztužení
– vysoká zvuková izolace, při použití příslušného zasklení lze dosáhnout až izolace TZI 5
– extrémní prostorová tuhost na průhyb a kroucení
U typů GEO a AERO lze využít také možnost pasivního či aktivního
chlazení, u typu AERO si investor může vybrat, zda má být tepelné
čerpadlo umístěno uvnitř nebo vně budovy.
Kromě vlastních tepelných čerpadel firma REHAU nabízí kompletní
systém sond a plošného kolektoru, které spolu s REHAU plošným
vytápěním/chlazením tvoří ucelený celek topné soustavy, a to od jednoho výrobce.
Tepelné čerpadlo REHAU
3. Solární kolektory
Již standardně patří do sortimentu firmy REHAU také systém
solárních kolektorů REHAU Solect. (obr.)
Pro přehlednost, zjednodušení montáže i objednávání firma REHAU
předpřipravila kompletní sady solárních kolektorů, které lze členit
podle typu použitého kolektoru a druhu využití. Investor má tak
možnost si vybrat, zda chce sadu pouze na přípravu TUV nebo kombinovanou sadu pro ohřev TUV a podporu vytápění.
V sadách lze, kromě již zmíněných kolektorů (vanový, rámový nebo
fasádní), nalézt také odpovídající montážní systémy (upevnění na
nebo do střechy, volně stojící, upevnění na fasádu), zásobník na TUV,
regulaci, čerpadlové sady, expanzní nádoby, atd.
Okenní profil GENEO®
2. Tepelná čerpadla, sondy a plošný kolektor
V nabídce firmy REHAU lze také nalézt všechny typy tepelných čerpadel (obr.) s velkým rozsahem výkonů pro použití od rodinných
domů až po průmyslové objekty:
– tepelné čerpadlo REHAU GEO země/voda s výkony od 5 do 37 kW
– tepelné čerpadlo REHAU AQUA voda/voda s výkony od 7 do 45 kW
– tepelné čerpadlo REHAU AERO vzduch/voda s výkony od 8 do 33 kW
2
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
Solární kolektory
4. Vzduchový zemní výměník
Posledním zajímavým produktem, který bude představen v rámci tohoto článku, je vzduchový zemní výměník. (obr.)
Fungování systému vychází z poznatku, že teplota země v hloubce
okolo 1,5 – 2 m se, nezávisle na ročním období, pohybuje kolem 10 °C.
Během zimního období je tedy studený čerstvý vzduch nasáván do
registru trubek AWADUKT Thermo, které jsou umístěny v odpovídající hloubce, a díky zemnímu teplu je tento vzduch předehříván.
Následně je tento vzduch odváděn do zařízení pro zpětné získávání
tepla a systému větrání. V létě zařízení funguje přesně opačně. Teplý
venkovní vzduch se během proudění systémem ochlazuje. Tak i přes
vysoké venkovní letní teploty lze v objektu zajistit příjemné klima.
V kombinaci se zařízením pro kontrolovatelné větrání tak dochází
ke snižování energetických nákladů na vytápění v zimě a v létě nákladů na chlazení.
Trubky AWADUKT Thermo jsou vyrobeny ze speciálního a vysoce tepelně vodivého polypropylénu s antimikrobiální úpravou vnitřního
povrhu zabraňující biologickému „znečištění" vzduchu.
V posledních několika měsících hýbe naším stavebnictvím nový
fenomén, a to je dotační program Zelená úsporám, jehož cílem je
podpořit opatření vedoucí k úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.
Atraktivnost a význam tohoto programu je o to větší, o co hlubší je
propad stavebnictví v naší zemi. Díky zajímavé kombinaci celkové
sumy peněz (očekávaná alokace je až 25 mld. Kč), jejich uvolnění
v krátkém časovém úseku (nejpozději do konce roku 2012) a zmírnění podmínek pro udělení dotací (platnost od 17. 8. 2009) lze snad
očekávat v následujících měsících pozitivní vliv tohoto programu na
oblast stavebnictví.
V souvislosti s možností získání dotací firma REHAU zajišťuje nebo
zprostředkovává i řadu jiných služeb jako je např. energetické vyhodnocení, projektové a technické poradenství, proškolené montážní
firmy na daný typ produktu, atd.
Firma REHAU je také členem Zelené aliance – Váš partner pro služby
a výrobky dotované v programu Zelená úsporám.
REHAU BAU – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER
Vzduchový zemní výměník
Více informací na www.rehau.cz a www.zelenaaliance.cz
Stavbaři začali razit poslední část tunelu Blanka
Největší dopravní stavba v Praze, vychvalovaný i zatracovaný tunelový komplex Blanka, je opět
terčem spekulací. Podle některých médií se má stavba prodražit až o pět miliard a navíc ji prý čeká
půlroční zpoždění. Vedení města i odpovědní úředníci to ale odmítají.
Ve čtvrtek začala ražba poslední části tunelu Blanka, který by se
v budoucnu měl stát součástí městského okruhu. Stavbaři začali
hloubit více než 500 metrů dlouhý úsek od Myslbekovy ulice
směrem na Prašný most, který by měl být hotov do konce příštího
roku. O dalších dvanáct měsíců později by měla být dokončena
celá stavba, která bude nejdelším tunelem v ČR.
V souladu s hornickou tradicí ražba začala umístěním sošky svaté
Barbory na stěnu tunelu. „Aby ochraňovala dílo samé, ale i pracovníky, protože se jedná o práci i v dnešní době poměrně rizikovou.“
Firma dnes zahájila ražbu severní části tunelu, v jižní začnou
práce asi za dva měsíce. Stavaři budou mít nad hlavami asi 25
metrů horniny.
Ražba probíhá v několika lokalitách
současně
Magistrát odmítá, že by chybějící stavební povolení, které na jaře
zrušil na žádost sdružení Za naši budoucnost pražský městský
soud, stavbu zastavilo a zpozdilo. Podle zástupců hlavního města
se jedná pouze o jedno z desítek povolení, které jsou na stavbu
potřeba. Proti rozhodnutí soudu podalo ministerstvo pro místní
rozvoj kasační stížnost k brněnskému Nejvyššímu správnímu
soudu. Až do jeho rozhodnutí je nicméně toto stavební povolení
neplatné.
Dělníci v současné době razí tunely také pod Stromovkou směrem
na Letnou a v opačném směru. Proraženo již je asi 70 procent
délky všech tunelů.
Další části severozápadního úseku okruhu Metrostav staví pomocí takzvaných milánských stěn, kdy nejprve pomocí pilotů
vytvoří v zemi konstrukci, na kterou položí střechu. Díky tomu se
může na místo stavby brzy vrátit doprava. Dělníci pak pod zemí
odtěží zeminu a dotvoří dno tunelu.
Tunelový komplex Blanka bude součástí severozápadní části
městského okruhu, staví se mezi Malovankou a Pelc Tyrolkou.
Dlouhý bude více než 6 300 metrů, z toho samotné tunely asi šest
kilometrů. Výstavba bude dokončena do konce příštího roku,
k provozu bude okruh připraven ve druhé polovině roku 2011,
ujistil Bém.
Stavební práce na tunelovém komplexu Blanka vyjdou Prahu na
21,2 miliardy korun, technologie budou stát dalších 4,5 miliardy
korun. Součástí magistrátní zakázky je i nový most přes Vltavu
v Troji, na jeho budování se podle Hadravy Metrostav chystá na
začátku příštího roku.
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
3
OBNOVITELNÉ ZDROJE
Fotovoltaické panely na panelových domech
Příspěvek se zabývá porovnáním různých matematických modelů pro výpočet globálního slunečního
záření a výroby elektřiny z fotovoltaického zařízení. Výstupy matematických modelů jsou porovnány
s měřenou skutečností v letech 2005 – 2008 na zařízení umístěném na Západočeské univerzitě. Tyto
modely v praxi slouží pro energetické a ekonomické hodnocení fotovoltaických projektů. Případová
studie ukazuje konkrétní použití modelu na opatření navrhovaném pro panelové domy. Příspěvek je
zpracován v rámci projektu výzkumu a vývoje číslo SP3g522107 díky laskavé podpoře Ministerstva pro
životní prostředí České republiky.
ÚVOD
Sluneční záření, které dopadá na plochu pod vrstvou atmosféry, se
skládá z přímého a z rozptýleného záření. Meteorologicky se množství celkového slunečního záření dopadajícího za jednotku času na
jednotku plochy horizontálního zemského povrchu nazývá globální
sluneční záření.
Pro výrobu elektřiny ze Slunce je nejdůležitějším parametrem celková
energie dopadajícího slunečního záření na uvažovanou plochu za
zkoumané časové období. Fyzikálně je tedy pro stanovení výroby energie důležitý celkový úhrn globálního slunečního záření na obecně
orientovanou plochu na zemském povrchu za zkoumané časové období, obvykle den, měsíc či rok.
Protože jsou dlouhodobé sumy globálního záření měřeny na vodorovnou plochu, pro účely energetických výpočtů je nutné je přepočítat na plochu s daným azimutem a sklonem. V současné době jsou
sumy globálního záření měřeny pouze na 16 a difúzní záření na 4
stanicích ČHMÚ. Skutečná doba slunečního svitu je měřena dlouhodobě na území ČR přibližně na 70 stanicích, což dává dostatečný
prostor a relativně vysokou přesnost pro stanovení místních odchylek
globálního záření pomocí regresních metod. Podle měření ČHMÚ je
v posledních letech tato doba delší než je dlouhodobý průměr. Odchylky mohou být významné v jednotlivých měsících každého roku,
ale v celoročním součtu je v současné době sluneční svit o několik
procent delší než je dlouhodobý průměr. Lokální odchylky mohou
být také významné.
Uvažovaný model EkoWATTu, z výše uvedených důvodů, vychází
z vypočtených sum přímého slunečního záření, které jsou modulované skutečnými dobami slunečního svitu a doplněné průměrnými
hodnotami difúzního záření. Z hlediska bezpečnosti výpočtu je zřej-
mě vhodnější vycházet z dlouhodobých průměrů. Výsledky modelu
ukazují, že dává srovnatelné výsledky s naměřenými hodnotami i s hodnotami jiných profesionálních software.
POUŽITÍ FOTOVOLTAIKY V PANELOVÝCH DOMECH
Fotovoltaické systémy integrované do budov mají oproti instalacím
„na zelené louce“ některé výhody, zejména se nezabírá volná plocha, není nutno budovat přípojku k síti, vyrobená elektřina se spotřebuje v bezprostřední blízkosti, panely jsou méně přístupné zlodějům
a vandalům. Nevýhodami integrace do budovy je pak někdy nevhodná orientace domu a často nutnost zásahů do střešní či jiné
konstrukce.
Systémy na ploché střeše
Na první pohled je plochá střecha panelového domu ideální pro instalaci solárního systému. V praxi je však možno narazit na několik
problémů:
Nosnost střechy, resp. vnějšího pláště dvouplášťové střechy nemusí
být dostatečná, zejména v případě, že panely by měly být kotveny
pouze gravitačně, pomocí betonových patek s dostatečnou hmotností. Pak je buď nutno kotvit nosnou konstrukci do stropních panelů, nebo přenést zatížení do atiky. Obojí stavbu PVE značně komplikuje. Hmotnost vlastních panelů je cca 20 kg/m2.
Poškození hydroizolace, ať už při montáži, nebo zvýšeným pohybem
servisních pracovníků.
Konflikt s anténami (stínění, montáž), telefonními vysílači, strojovnou
výtahu a další technikou umístěnou na střeše. Často jde spíše o to,
kdo bude mít právo přístupu na střechu a kdo bude zodpovědný za
případné poškození některého zařízení.
Tabulka 1: Výhody a nevýhody integrace fotovoltaiky do budov
fotovoltaická zařízení integrovaná do budov
VÝHODY
N EVÝHODY
+ nezabírá se volná plocha
- plocha pro instalaci je omezená
+ nepřístupné zlodějům a vandalům
- někdy nevhodná orientace budovy
+ obvykle není nutno budovat (posilovat)
- může budovu zohyzdit
přípojku k síti
+ může sloužit pro vlastní spotřebu v budově,
- instalace na stávající budovu znamená zásah do budovy
napájení záložních systémů
- lze použít jen pevné panely
panely na konstrukci na ploché střeše
+ optimální sklon a orientace
- nutno kotvit proti větru
panely integrované do krytiny nebo nad krytinou
+ minimální zásah do budovy
střešní fotovoltaická krytina pro ploché střechy
+ nahradí krytinu = úspora stavebních nákladů
- riziko poškození při instalaci antén, bleskosvodů atd.
- lze použít jen u určitých budov
prosklení s fotovoltaikou
- zhoršení tepelných ztrát budovy
panely integrované do fasády
+ reprezentativní vzhled
- nevhodný sklon
+ nahradí vnější plášť
- obvykle nevhodná orientace
- panely se špatně ochlazují, s rostoucí teplotou klesá účinnost
4
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
Fotovoltaický systém na ploché střeše
panelové budovy – gravitační kotvení
Kotvení systému do stropního panelu
a návaznost na hydroizolaci. Zdroj: MFF UK
kde nejsou okna žádná nebo jen jedno okno
na patro. Zde je orientace na jih relativně
častá. Nevýhodou je, že nosná konstrukce
PVE musí být důkladně kotvena do panelu,
takže v zateplení vzniká tepelný most. Důležité je zajistit důkladné odvětrání zadní
strany panelů, protože to je jediný způsob jak
panely ochlazovat. Je známo, že v takovýchto
aplikacích je teplota panelů vyšší než u jiných
aplikací, což zhoršuje jejich účinnost.
Další výraznou nevýhodou je skutečnost, že
i při jižní orientaci stěny je energetický zisk
svisle umístěné fotovoltaiky cca o 30 % nižší
než při sklonu 35° až 45°. To výrazně zhoršuje ekonomiku.
To, že fotovoltaika nahradí vnější plášť za-
Fotovoltaická krytina
Stávající krytinu (hydroizolaci) plochých střech
lze v nahradit speciální krytinou, v níž je integrovaný pás (pásy) fotovotaiky z amorfního
tenkovrstvého křemíku (thin-film).
Základem systému je hydroizolační fólie na
bázi EVA/PVC. Solární modul je navařen na
horním povrchu fólie a tvoří s ní jeden celek.
Jednotlivé moduly jsou spojeny vodiči, které
probíhají na střeše pod spodní stranou fólie
a jsou svedeny pod střešní konstrukci do sběrné sítě. Krytina se kotví mechanicky k pod- Pokládka krytiny s fotovoltaikou, zdroj: Evalon Fotovoltaická markýza
kladu – nelepí se. Spoje pásů se přeplátují
a svařují horkým vzduchem. Pásy je nutno instalovat vcelku. Nelze je teplení nemá velký ekonomický význam, cena fotovoltaiky je o řád
tedy použít na střechu, kde jsou časté větrací otvory, komínky, vyšší než cena běžně používaných stavebních konstrukcí.
dešťové vpustě a další prvky. Okraje střechy, prostupy vzduchotechniky, komíny, lávky apod. se řeší speciálními tvarovkami, se svařo- Fotovoltaické markýzy
vanými spoji. Pokládku této nové krytiny lze dobře spojit i s pří- U oken s jižní orientací jsou letní solární zisky obvykle vnímány jako
padným zateplením střechy.
nepříjemné, teplota v bytě roste. Instalace markýzy může zvýšit komAmorfní tenkovrstvé fotovoltaické moduly mají asi poloviční teplotní fort bydlení. Zajímavým řešením je v tomto případě fotovoltaika inkoeficient fotoelektrického napětí a fungují tedy mnohem lépe na tegrovaná do skla.
rozpálených střechách domů oproti krystalickým křemíkovým člán- Výhodou v tomto případě je strmější sklon fotovolatiky. Případná
kům. Současně mají také nižší účinnost (cca 5 %). Fotovoltaika odchylka budovy od jižního směru nemusí být závažným nedozabírá jen část celého pásu krytiny (okraje je nutno nechat volné pro statkem, snížení produkce při orientaci JV, JZ se dá čekat asi o 5 %
spojování), což snižuje velikost výkonu, který lze instalovat na danou nižší než při orientaci přímo na jih. U budov s orientací více na výplochu střechy. Orientačně lze uvažovat s plochou 25 až 50 m2/kWp chod či západ není stínění markýzou už tak efektivní, vhodnější může
podle typu krytiny.
být použití svislých clon nebo venkovní rolety.
Výraznou výhodou je nízká hmotnost fotovoltaiky (do 5 kg/m2) a to,
že odpadne potřeba nosné konstrukce. Úspora nákladů za běžnou Panely jako zábradlí balkónu
krytinu není rozhodující, cena běžných krytin je o dva řády menší.
Instalace fotovoltaiky na balkónu může architekturu domu zajímavě
V některých případech může být výhodou to, že fotovoltaika není na oživit. Výhodou je relativně snadná montáž. Nevýhodou je nevhodný
střeše nijak vidět, nenarušuje vzhled budovy. Instalace s prakticky sklon, svisle umístěné panely mají cca o 30 % nižší energetický výnos
nulovým sklonem znamená, že nezáleží na orientaci budovy vůči oproti panelům se sklonem 35° až 50°. Jiným omezením je pochojihu, současně to však znamená i menší množství dopadajícího slunečního záření oproti
ploše se sklonem 35° a orientací na jih. Nulový
sklon znamená i větší náklady na čištění od
prachu, listí nebo na odstraňování sněhu.
Opět hrozí konflikt s jinými zařízeními umístěnými na střeše, fotovoltaická krytina nemusí být plně pochozí.
Fotovoltaická fasáda
Fotovoltaické panely mohou tvořit vnější
plášť zateplení s odvětranou mezerou. U panelových domů by šlo typicky o štítové stěny,
Fotovoltaická fasáda
Kotva fotovoltaického systému v zateplené
stěně. Zdroj: ČVUT.
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
5
OBNOVITELNÉ ZDROJE
Fotovoltaické panely jako zábradlí lodžií
Photovoltaic Geographical
Information System (PVGIS)
Projekt zaměřený přímo na využití pro fotovoltaické aplikace, umožňuje dokonce i kalkulaci
výroby elektřiny v konkrétním místě kdekoli
v Evropě i v Africe. Výhodou je, že je k dispozici on-line a zdarma. Výpočetní model využívá
jak údaje ze satelitních měření, tak z pozemních meteostanic.http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
Fotovoltaické panely jako zábradlí balkónu
pitelně orientace domu, v ČR se nejčastěji setkáme s orientací balkónu na východ a západ. Zde je opět nutno počítat s poklesem produkce, o 15 až 20 % oproti svislé ploše orientované přímo na jih.
Výhodou je poměrně dobré ochlazování panelů. Je zde ovšem i vyšší
riziko poškození panelů uživateli balkónů.
VÝPOČETNÍ MODELY SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
Pro fotovoltaické projekty je klíčová produkce elektřiny, která je
přímo úměrná množství dopadající sluneční energie. Pokud množství
dopadajícího slunečního záření podhodnotíme, mohou se ekonomické parametry zhoršit natolik, se investor sám rozhodne od projektu
ustoupit, případně že banka odmítne takovýto projekt financovat.
Naopak nadhodnocení výroby elektřiny může vést k tomu, že skutečná návratnost se prodlouží nad očekávání, v nejhorším případě investor nemusí být fakticky schopen splácet úvěr.
EkoWATT
Meteonorm
PVGIS
Meteonorm
Dalším zdrojem je Meteonorm. Jde o komerční nástroj, který umožňuje modelovat i další klimatické údaje, jako teplota, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru a další, navíc pro všechny kontinenty
mimo Antarktidy. Meteonorm rovněž využívá data ze satelitních
měření i z pozemních meteostanic, na území ČR využívá 34 stanic,
data o dopadajícím slunečním záření jsou měřena jen na osmi. Ve
verzi 6.1 je pro některé lokality možno stanovit globální záření podle
dlouhodobého nebo krátkodobého průměru.
Pro účely této studie porovnáme 3 výpočetní modely:
EkoWATT
EkoWATT vytvořil vlastní výpočetní model, který využívá data ČHMÚ.
Jeho výsledky lze porovnat s výsledky PVGIS a Meteonorm. Údaje
z pozemních stanic jsou obecně přesnější než satelitní měření. Pokud
však použijeme extrapolaci pro stanovení hodnot slunečního záření
v lokalitě vzdálené od měřící stanice, přesnost se snižuje. Roli hraje
i nadmořská výška – například údaje z měřicí stanice na šumavském
Roční suma globálního záření podle PVGIS
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/).
Roční suma globálního záření podle Atlasu podnebí ČR
(http://www.atlaspodnebi.cz/)
Energie dopadající na vodorovnou plochu
Energie dopadající na plochu se sklonem 45°
EkoWatt 1960 – 1990
EkoWatt 1998 – 2008
Meteonorm
PVGIS
Skutečné hodnoty 2008
01
Výsledky různých modelů a skutečně měřené hodnoty roku 2008 (pro Plzeň)
6
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Výsledky různých modelů a produkce PVE v roce 2008 (pro Plzeň)
Tabulka 2: Investiční náklady na systém na střeše domu
Panely polykrystalické
Měniče
Elektro
Nosná konstrukce
Kabeláž
Doprava, montáž, připojení
CELKEM
Srovnání výpočetních modelů
Pro porovnání byla ve všech třech modelech vypočtena hodnota
dopadajícího slunečního záření pro lokalitu Plzeň. Výsledky byly
srovnány s hodnotami skutečně naměřenými v roce 2008 na ZČU
v Plzni. K dispozici jsou jednak hodnoty energie dopadající na vodorovnou plochu a jednak produkce elektrárny s instalovaným výkonem
21,12 kWp, sklon 45°, jih, s panely z monokrystalického křemíku.
Výsledky jednotlivých modelů se liší také podle dané lokality. Modely PVGIS a Meteonorm dávají obvykle velmi podobné výsledky
(rozdíl do 5 %), model EkoWATT dává i při odlišném průběhu křivek
v součtu hodnoty s odchylkou do ± 10 %, pokud se použijí průměry
dlouhodobých měření.
Je vidět, že skutečné hodnoty daného roku se mohou lišit poměrně
výrazně. Při použití hodnot z jednotlivých let můžeme stanovit i křivky maxim a minim jednotlivých měsíců let 1998 – 2008. Při návrhu
PVE je tedy třeba počítat s tím, že reálná dopadající energie se může
pohybovat v tomto pásmu.
PŘÍPADOVÉ STUDIE
do 30 kWp). Dále se uvažuje průměrný růst výkupní ceny 2 % ročně
a růst provozních nákladů 4 % ročně.
Předpokládá se financování z vlastních prostředků investora, bez
úvěrů a dotací. Diskontní sazba se uvažuje 3 %, což odpovídá běžným hodnotám majitele domu (obec, družstvo, společenství vlastníků).
Byla provedena citlivostní analýza na vliv produkce. Doba návratnosti není jako testované kritérium příliš vhodná, protože se obvykle
zaokrouhluje na celé roky, kritérium je tedy příliš hrubé.
Vhodnějším testovaným kritériem je čistá současná hodnota investice (Net Present Value – NPV), případně vnitřní výnosové procento
(Internal Rate of Return – IRR). Pokud NPV klesne pod nulu, bude
projekt prodělečný. Pro investora je však hranice přijatelnosti tehdy,
je-li IRR rovno nebo vyšší než diskont (u podnikatelských záměrů je
minimálně vhodné alespoň 7 až 9 %, u nepodnikatelských investic
se diskont blíží úrokové sazbě termínovaných vkladů, tj. cca 3 %).
Z grafu vyplývá, že projekt neohrozí ani trvalé snížení produkce o 20 %
původního předpokladu (výchozí hodnota = výsledek modelu Meteonorm, střední hodnota všech modelů). I při takto nízké produkci je IRR
vyšší než 7 %, což je vzhledem k diskontu 3 % velmi dobrá hodnota.
Při použití různých výpočetních modelů je odchylka produkce energie menší než 10 %. Pouze v případě, že by se pro výpočet použil
model EkoWATT pracující s hodnotami slunečního záření za posledních 10 let, byla by produkce cca o 14 % vyšší.
Citlivostní analýza – vliv produkce
vnitřní výnosové procento IRR [%]
Churáňově (1 118 m n. m.) lze jen s velkou opatrností použít třeba
pro Vimperk (750 m n. m.), i když jsou obě místa vzdálená jen cca 12 km.
Model EkoWATT rovněž počítá hodnoty na základě buď dlouhodobého měření (1960 – 1990), nebo podle průměru posledních 10-ti
let (1998 – 2008).
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
čistá současná hodnota NPV
Průběh křivek a pásma skutečných hodnot 1998 – 2008 (pro Plzeň)
inv. náklady
2 340
250
150
250
150
150
3 300
Případová studie: systém na konstrukci na střeše domu
Pro projekt tohoto typu, kdy fotovoltaika nemá vztah ke konstrukci
domu, kdy jde jen o efektivní využití prostoru na střeše, je klíčová
produkce energie
produkce elektřiny. Ta je přímo úměrná množství dopadající energie.
Tento vliv je ilustrován na příkladu systému na střeše domu, na nos- Citlivostní analýza – produkce energie
né konstrukci s pevným sklonem 35° a orientací na jih. Plocha polykrystalických foto- Tabulka 3: Ekonomika investice podle různých modelů
voltaických panelů je 235 m2, instalovaný
EkoWATT Meteonorm
PVGIS
EkoWATT
výkon 30 kWp. Pro systém této velikosti je
1960 –1990
1998 –2008
potřeba celková plocha střechy cca 500 až dopadající energie
1 255
1 178
1 156
1342,92
kWh/m2
600 m2.
107 %
100 %
98 %
114 %
Investiční náklady byly odhadnuty na 3,3 mil. produkce
kWh/rok
33 339
31 290
30 719
35 671
Kč (110 tis. Kč/kWp).
tržby
Kč/rok
429 741
403 329
395 962
451 397
tis. Kč
2 468
2 083
1 975
2 907
Provozní náklady byly odhadnuty na 44 tis. Čistá současná hodnota
11,3 %
10,1 %
9,7 %
12,7 %
Kč ročně (zahrnují pojištění, dozor a admi- Vnitřní výnosové procento
roky
8
9
9
8
nistrativu spojenou s provozem). Výkupní cena Doba splacení (prostá)
9
10
11
9
pro rok 2009 je 12,89 Kč/kWh (pro systémy Doba splacení (diskontovaná) roky
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
7
OBNOVITELNÉ ZDROJE
Případová studie: fotovoltaické panely na zábradlí
balkonu nebo lodžie
Při instalaci fotovoltaiky na balkón nebo lodžii narazíme na problém
nevhodného sklonu fotovoltaiky. Při sklonu 90° (svislá poloha) je
produkce dopadající energie cca o 30 % nižší než při sklonu 35°.
Případné sklonění fotovoltaiky na 85° (od vodorovné roviny) se produkce energie zvýší o 5 % oproti svislé poloze. Má tedy smysl dát
panely do sklonu, pokud je to technicky a esteticky přijatelné.
Dalším problémem je orientace budovy. Při zvyšující se odchylce od
jihu klesá množství dopadajícího slunečního záření. Orientace směrem na západ je nepatrně lepší než na východ, protože v dopoledních hodinách je vyšší oblačnost. Odchylka ± 45° od jižního směru
znamená snížení produkce cca o 5 %, při orientaci na jih nebo západ
vychází podle různých modelů snížení o 17 % až 25 %.
Pro systém velikosti 40 m2, s výkonem 5 kWp, měrnými inv. náklady
Tab. 4: Dopadající energie při různém sklonu panelů (Plzeň)
[kWh/m2]
EkoWATT
Meteonorm
PVGIS
sklon
poměr
od vodorovné roviny
pro různé sklony
90° 85°
60°
35°
0°
90°/35° 85°/35°
841 900 1 139 1 255 1 177 67 %
72 %
840 896 1 108 1 178 1 018 71 %
76 %
788 846 1 072 1 156 1 028 68 %
73 %
Tab. 5: Investiční náklady na systém na zábradlí balkonu
inv. náklady
460
45
30
15
30
30
610
Panely polykrystalické
Měniče
Elektro
Upevnění k balkonu
Kabeláž
Doprava, montáž, připojení
CELKEM
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
Roční dopadající energie na různě skloněnou rovinu
čistá současná hodnota NPV
sklon od vodorovné roviny
vnitřní výnosové procento IRR [%]
Citlivostní analýza – vliv orientace
Dopadající energie při různém sklonu panelů (Plzeň)
Roční dopadající energie na svislou rovinu
orientace
Citlivostní analýza – vliv orientace balkónu na ekonomiku
Dopadající energie při různé orientaci fotovolatiky panelů (Plzeň)
orientace na JV nebo JZ však je přijatelná velmi dobře, IRR je vyšší
než diskontní míra.
Protože instalace na zábradlí je poměrně netypická a jednotlivá
řešení budou záviset i na typu konstrukční soustavy daného panelového domu, lze očekávat poměrně významný rozptyl v investičních
nákladech.
Byla provedena citlivostní analýza na výši investičních nákladů, pro
panely orientované na jih. Ostatní parametry viz výše.
122 tis. Kč/kWp byla provedena citlivostní ana- Tabulka 6: Ekonomika investice podle orientace panelů
lýza na orientaci vůči světovým stranám. In- orientace
V
JV
J
JZ
vestiční náklady byly odhadnuty na 610 tis. Kč Dopadající energie
648
793
840
811
kWh/m2
(122 tis. Kč/kWp).
77 %
94 % 100 %
97 %
Provozní náklady byly odhadnuty na 2 tis. Kč Produkce
kWh/rok
2 930
3 585
3 798
3 667
ročně (zahrnují pouze pojištění). Výkupní cena Tržby
Kč/rok
37 764
46 215 48 954
47 264
pro rok 2009 je 12,89 Kč/kWh (pro systémy Čistá současná hodnota
tis. Kč
-34,71
89,67 130,12
105,25
do 30 kWp). Dále se uvažuje průměrný růst Vnitřní výnosové procento
2,3 %
4,7 %
5,4 %
5,0 %
roky
16
13
12
13
výkupní ceny 2 % ročně a růst provozních ná- Doba splacení (prostá)
Doba splacení (diskontovaná) roky
> Tž
16
15
16
kladů 4 % ročně.
Předpokládá se financování z vlastních prostředků investora, bez úvěrů a dotací. Dis- Tabulka 7: Ekonomika investice při různé výši investičních nákladů
kontní sazba se uvažuje 3 %, což odpovídá investiční náklady
tis. Kč/kWp 97,6
109,8
122,0
134,2
běžným hodnotám majitele domu (obec, druž- Investiční náklady
tis. Kč
488
549
610
671
80 %
90 %
100 %
110 %
stvo, společenství vlastníků).
130,12
74,66
tis. Kč
241,04
185,58
Pro výpočet výroby elektřiny byl použit mo- Čistá současná hodnota
Vnitřní výnosové procento
8,5 %
6,8 %
5,4 %
4,3 %
del Meteonorm.
roky
10
11
12
13
Je zřejmé, že pro daný případ je instalace na Doba splacení (prostá)
12
13
15
17
východ a západ ekonomicky nevýhodná; Doba splacení (diskontovaná) roky
8
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
Z
669
80 %
3 025
38 988
-16,67
2,7 %
15
> Tž
146,4
732
120 %
19,21
3,3 %
15
19
K. SRDEČNÝa, J. ANTONÍNa, J. BERANOVSKÝa, J. ŠKORPILb, E. DVORSKÝb
Citlivostní analýza – investiční náklady
čistá současná hodnota NPV
vnitřní výnosové procento IRR [%]
a EkoWATT, The RES & EE Centre,
investiční náklady
Citlivostní analýza – vliv investičních nákladů
ZÁVĚR
Při použití fotovoltaiky v bytových panelových domech je třeba
pečlivě stanovit ekonomiku investice a provést citlivostní analýzu,
zejména na vliv produkce a investičních nákladů.
Při kalkulaci vyrobené elektřiny lze použít různé modely. Jejich výsledky se však výrazně neliší. Chceme-li mít jistotu, že projekt nebude ohrožen kalkulací podle špatného modelu, je vhodné provést
citlivostní analýzu na změnu produkce. Pokud by projekt byl na
změnu citlivý, je třeba znovu prověřit vhodnost modelu.
Výrazně vyšší vliv na ekonomiku projektu mají obvykle provozní ná
klady, je proto potřeba stanovovat je pečlivě.
Bubenská 1542/6, 170 00 Praha 7, Czech Republic
b Západočeská univerzita v Plzni,
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Key words: obnovitelné zdroje, fotovoltaika, multikriteriální hodnocení,
rozhodování (renewable energy sources, complex evaluation,
multi-criteria decision analysis, decision making)
ODKAZY NA LITERATURU A ZDROJE
[1] Macháček, Z., Staněk, K.: Web sites available:
http://www.asb-portal.cz/2008/02/04/stavitelstvi/konstrukce-aprvky/integrace-fotovoltaiky-do-budov.html
[2] Tywoniak, J.: Web sites available:
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=3563
[3] Starý, O., Vašíček, J. (2007): Software EFEKT 3.0.
Program pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
Kontaktní údaje:
K. Srdečný, EkoWATT, The RES & EE Centre, Bubenská 1542/6, 170 00 Praha 7,
Czech Republic, [email protected]
J. Antonín, EkoWATT, The RES & EE Centre, Bubenská 1542/6, 170 00 Praha 7,
Czech Republic, [email protected]
J. Beranovský, EkoWATT, The RES & EE Centre, Bubenská 1542/6, 170 00 Praha 7,
Czech Republic, [email protected] nebo ČVUT, Fakulta elektrotechnická,
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Technická 2, Praha 6
J. Škorpil, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň,
Czech Republic, [email protected]
E. Dvorský, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň,
Czech Republic, [email protected]
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
9
28. – 30. 1. 2010
Výstaviště Praha Holešovice
Jak šetřit peníze a životní prostředí
Odborný program pro
Projektanty, architekty, stavební inženýry,
investory, studenty odborných škol
Představitele veřejné správy
(obcí, měst, krajské samosprávy)
Prováděcí a stavební firmy, majitele domů,
bytová družstva
Tady nesmíte
chybět!
Prestižní soutěže
Zlatá taška
– soutěž o nejlepší exponáty veletrhu
MetalStar – soutěž o nejlepší
kovovou střechu a její detail
Soutěž o nejpoutavější expozici
www.strechy-praha.cz
Dva dobré příklady využití obnovitelných zdrojů energie
Tepelná čerpadla a solární soustava
Městys Lukavec
Městys Lukavec leží v krajině obklopen lesy a polnostmi nastupující Vysočiny, v severozápadním koutu
stejnojmenného kraje. Obdobně jako v dalších lokalitách kraje Vysočina není ani zde vedena plynofikace. Vytápění budov v regionu tak zabezpečují
vesměs pevná nebo kapalná fosilní paliva. Městys
Lukavec vsadil na nový koncept a technologie využívající čistých obnovitelných zdrojů energie.
Cesta úspor, hospodárného nakládání s energií,
omezování ekologické zátěže okolního prostředí,
emisí skleníkových plynů a snižování energetické
závislosti na energetických dodávkách je i základní
představou České republiky a Evropské unie.
Efektivní využívání energie
Základní a mateřská škola Na Podskalí v Lukavci začala koncem léta 2008 využívat tepelná čerpadla
typu země-voda a sluneční energii k vytápění komplexu školy i k přípravě teplé vody.
Původní zdroj – kotle na lehký topný olej (LTO) byly
uvedeny do stavu tzv. studené zálohy a budou
sloužit i jako doplňkový zdroj při extrémně nízkých
teplotách v zimním období. Nová technologie využívající obnovitelné zdroje tak nahrazuje kapalné fosilní palivo, jehož nepříjemné zplodiny vznikající při
spalování již nebudou znečišťovat okolí školy. Cena
LTO byla navíc pro městys Lukavec velmi problematická a v posledních letech strmě rostla. Systém
vytápění a výkon tepelných čerpadel byl propočten
a doporučen energetickým auditem s ohledem na
potřeby tepla komplexu ZŠ a MŠ. Vzhledem k prostoru přilehlého hřiště byla zvolena technologie tepelných čerpadel země-voda, kdy jako zdroj nízkopotenciální energie slouží suché vrty. Tepelná čerpadla jsou vhodně doplněna solárním systémem, který
od jara do podzimu slouží k ohřevu vody a v topné
sezoně k přitápění. Instalací tepelných čerpadel
a solární soustavy došlo k významným energetickým
úsporám, které se dle propočtů energetické auditorky pohybují na úrovni cca 870 GJ za rok. Při ceně
paliva LTO v cenách pro rok 2007 to znamená
úsporu provozních nákladů okolo 500 tisíc
Kč/rok. Současně dochází každoročně ke snížení
emisí CO2 ve výši cca 37 tun.
Financování
Na pokrytí celkových nákladů na realizaci projektu,
včetně projektové přípravy a rozsáhlé administrativy
spojené s žádostí o dotaci z Evropské unie a její
celkové vyúčtování, se městys Lukavec podílel 3,7
mil. Kč. Stěžejní část nákladů však byla uhrazena
právě díky dotaci z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Celkové náklady:
11 700 000,- Kč vč. DPH
Dotace (ERDF, SFŽP ČR):
8 000 000,- Kč
Vlastní zdroje města:
3 700 000,- Kč
Návratnost investice z pohledu investora, městyse
Lukavec, je (při každoročním min. pětiprocentním
růstu cen energie) na hranici 5 let, což umožní městysu při minimální patnáctileté životnosti systému (u solární soustavy lze však očekávat životnost
min. 25 let, u vrtů pak více než 50 let) uspořit za tuto
dobu téměř 10 milionů korun!
Technický popis systému
Unikátní systém byl vytvořen díky propojení tepelných
čerpadel země-voda se solárními kolektory, které by
během letních prázdnin nebyly plně využívány.
Sluneční energie, která dopadá na modrou planetu
nepřetržitě a zdarma, je zde využívána dvěma moderními technologiemi. Ve slunných dnech přeměňují
sluneční záření ploché solární kolektory na teplo,
prostřednictvím nemrznoucí kapaliny je teplo předáváno do akumulační nádrže teplé vodě. Přebytky
tepla jsou během letních měsíců použity k revitalizaci vrtů v horninovém masivu. Teplo horninového
podloží získávané dílem ze slunečního záření a dílem
z energie vyzařované zemí pak využívají tepelná čerpadla typu země-voda. Jako zdroj tepla byla instalována dvě špičková tepelná čerpadla Alpha
Innotec SWP 670, každé s instalovaným výkonem
67,7 kW. Zdrojem tzv. nízkopotenciální energie je dle
projektu Ing. Bořivoje Šourka z ČVUT Praha 24 ks
suchých vrtů o celkové délce 2,3 km, které jsou
umístěny v ovále běžecké dráhy školního hřiště.
Tepelná čerpadla a solární soustava
Obec Borek
Obec Borek se svými cirka 1 170 obyvateli, ležící 6 km
na severovýchod od centra Českých Budějovic, vsadila na využívání obnovitelných zdrojů energie.
V letech 2008 až 2009 dozná komplex budov základní a mateřské školy v Borku zásadních změn,
které povedou k jeho rozšíření. Současně byla provedena celková rekonstrukce vytápění a areál bude
v další fázi také kompletně zateplen.
Efektivní využívání energie
Základní a mateřská škola U Školky v obci Borek začala koncem léta 2008 využívat tepelná čerpadla
vzduch-voda a sluneční energii k vytápění komplexu
budov i k ohřevu teplé vody.
Původním zdrojem vytápění byla elektřina. Systém
kombinující tři způsoby vytápění – elektrické přímotopné konvektory, elektrická akumulační kamna
a teplovodní systém s přímotopnými elektrickými
kotli – se stal krajně nevyhovujícím a v posledních
letech provozně extrémně drahým zdrojem tepla. Zachovány zůstaly pouze elektrokotle, které budou
nadále sloužit jako doplňkový zdroj v období velmi
nízkých venkovních teplot. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zařízení, které dokáže získávat tepelnou
energii z okolního vzduchu. Přečerpává energii o nižší
teplotě na vyšší teplotu, využitelnou pro topení nebo
ohřev vody. Aby se zvýšil teplotní potenciál, je nutné
dodat určitou elektrickou energii kompresoru, který
stlačuje pracovní látku a tím zvyšuje její teplotu.
Součástí systému je dále soustava solárních kolektorů. Sluneční energie je zde využívána k ohřevu
vody především v letních měsících, kdy dochází
k částečné odstávce tepelných čerpadel a úspoře jejich provozních nákladů i k prodloužení jejich životnosti. Systém vytápění a výkon tepelných čerpadel
byl doporučen energetickým auditem s ohledem na
potřeby tepla komplexu ZŠ a MŠ. Instalací tepelných
čerpadel a solární soustavy došlo k významným energetickým úsporám, které se podle propočtů energetického auditora pohybují na úrovni cca 470 GJ za
rok. Díky této změně dojde k úspoře provozních
nákladů okolo 230 tisíc Kč/rok v cenách elektřiny pro rok 2007. Současně budou emise CO2 každoročně sníženy o 108 tun.
Technický popis systému
Systém je tvořen šesti vakuovými trubicovými kolektory KTU 15 českého výrobce solárních systémů
společnosti Regulus a čtyřmi špičkovými kompaktními tepelnými čerpadly vzduch-voda Alpha Innotec
LW 330A, každé s instalovaným výkonem 33 kW. Teplo
dodávané sluncem i tepelnými čerpadly je jímáno do
akumulační nádrže o objemu 1 500 l, zde je využíváno k vytápění a k předehřevu či úplnému ohřevu vody.
Financování
Na pokrytí celkových nákladů na realizaci projektu,
včetně projektové přípravy a rozsáhlé administrativy
spojenés žádostí o dotaci z Evropské unie a její
celkové vyúčtování, se obec Borek podílela 1,64 mil.
Kč. Stěžejní část nákladů však byla uhrazena právě
díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Celkové náklady:
5 180 000,- Kč vč. DPH
Dotace (ERDF, SFŽP ČR):
3 540 000,- Kč
Vlastní zdroje města:
1 640 000,- Kč
Návratnost investice z pohledu investora, obce Borek,
je (při každoročním min. pětiprocentním růstu cen
energie) pod hranicí 7 let, což umožní obci při minimální patnáctileté životnosti systému (u solární soustavy lze však očekávat životnost min. 25 let) uspořit
za tuto dobu 4 miliony korun!
www.regulus.cz
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
11
Nízkoenergetický dƝm bez
zateplení: sci-fi nebo realita?
Zateplování fasád se stalo koloritem souēasného stavebnictví. StavĢní se nese na vlnĢ energeƟckých
úspor, zateplování fasád je logickou reakcí na zvyšující se ceny energií i na pƎísnĢjší normové požadavky obēanských a bytových staveb. U rekonstrukcí jsou vnĢjší kontaktní, pƎípadnĢ provĢtrávané zateplovací systémy prakƟcky jedinou cestou, jak nevyhovující pláštĢ dodateēnĢ zaizolovat. Stále vetší podíl
zateplovacích systémƽ ale smĢƎuje také do novostaveb, kde však jejich použiơ tak jednoznaēné není.
Touha po masivním zdivu
Domácí trh stojí v oblasti rodinných domů
a bytových staveb minimálně z 80 – 90 %
na masivních zdicích prvcích z pálených
cihel nebo pórobetonových tvárnic. Většina stavebníků si tedy pokládá otázku, zda je
možné s tradičními masivními stěnami bez
dodatečného zateplení dosáhnout parametrů
potřebných pro energeticky úsporné nebo
nízkoenergetické, případně pasivní domy.
Nebo se moderní stavby bez zateplení zkrátka neobejdou, jak z druhé strany tvrdí výrobci tepelných izolací a izolačních systémů?
Oba názory mají vášnivé příznivce v řadách
výrobců i nezávislých odborníků.
Izolaēní schopnosƟ zdiva zaơm staēí
Dosahování stále vyšších tepelněizolačních
schopností je u masivního zdiva možné pouze
snižováním objemové hmotnosti materiálu
(pórobeton) nebo jeho vylehčováním četnými
vzduchovými dutinami (pálené cihly). To samozřejmě naráží na jisté technologické limity
a nemůže pokračovat donekonečna. Vylehčování vede ke snížení pevnosti a únosnosti
zdiva a představuje významný faktor, který
může do budoucna limitovat uplatnění jednovrstvých konstrukcí v udržitelném stavění.
Již při pouhém pohledu na tepelněizolační schopnosti tvárnic je přitom zjevné, že
kategorie pasivních domů je tradičním jednoplášťům zapovězena. Někteří výrobci se
přesto snaží nabídnout svým zákazníkům
zdicí prvky „vhodné“ pro pasivní stavby, ale
pouze s hodnotou součinitele prostupu tepla
těsně kolem nepsané hranice pasivních stěn
U = 0,15 W/m2K. Hodnotu doporučenou pro
nízkoenergetické domy U = 0,25 W/m2K nicméně v přijatelných tloušťkách dosahují tvárnice prakticky od všech významných výrobců
na současném trhu.
Porovnání tepelné prostupnosƟ (U)
rƽzných masivních zdicích materiálƽ
tloušƛka
tvárnice
v mm
U
Tvárnice typu Therm 44 P+D
440
0,325
Tvárnice typu Therm 40 P+D
400
0,35
Tvárnice typu Therm 36 P+D
360
0,37
Ytong Lambda
375
0,26
Ytong Lambda
500
0,2
PƎi pohledu na hrubou neomítnutou stavbu z pórobetonu Ytong nejsou spáry mezi
jednotlivými tvárnicemi témĢƎ patrné. Obvodové stĢny z pórobetonu pƽsobí velmi
kompaktnĢ, samozƎejmĢ za pƎedpokladu peēlivĢ provedených stavebních prací.
Mezi nejvýznamnější zastánce jednovrstvých energeticky úsporných stěn u nás patří
výrobce pórobetonu Ytong, který v současné
době doporučuje zákazníkům 3 základní druhy konstrukcí pro obvodové stěny v rozdílných energetických standardech. Dvě z nich,
první určená pro energeticky úsporné a druhá pro nízkoenergetické domy, jsou tradiční
jednoplášťové stěny bez zateplení.
Ytong svými tepelněizolačními schopnostmi nad ostatními zdicími systémy skutečně
vyniká, a to již ze samotné podstaty materiálu
(viz tabulka). Největším relevantním argumentem odpůrců jednovrstvého zdiva ale
bývá složité dosažení staveništní přesnosti
a obtížná eliminace tepelných mostů u jednovrstvých zděných stěn. Podobně jako jiné
jednovrstvé zděné stěny i Ytong vyžaduje
přesné zdění a pečlivé provedení detailů, aby
se vlastnosti dokončené stěny přiblížily teoretickým výpočtovým nebo laboratorně změřeným hodnotám.
Termovizní snímky pórobetonových objektů však dokazují, že je z Ytongu možné
bez větší námahy postavit kvalitní jednoplášť,
který vykazuje minimální tepelné mosty. Stěny z pórobetonu se vyznačují tak vysokou
kompaktností, že i při detailním pohledu
na termovizní snímky vypadají jako zděné
stěny s vysokou vrstvou izolace.
Nestejnorodé vlastnosƟ limitují
vĢtšinu pálených tvárnic
Typickým problémem viditelným na většině jednoplášťových staveb při termovizích
je použití zdicích prvků s jinými, horšími,
izolačními vlastnostmi. Nejčastějším příkladem bývá použití rozbitých nebo poškozených tvarovek. Tento problém se vyskytuje
převážně u stavebních prvků se složitou
geometrickou strukturou, jako jsou dutinové
tvárnice. U nich tepelná izolace přímo závisí
na vzduchových komorách a i malé poškození
může značně snížit izolační schopnost prvku. Podobné je to i s dělením tvárnic mimo
modulový rozměr. Naopak u pórobetonu tyto
problémy prakticky odpadají, protože i rozbité prvky lze velmi jednoduše tvarovat a přesně
napojovat a vytvořit tak homogenní stěnu bez
zbytečných nepřesností a tepelných vazeb.
Tepelné vazby zdiva
Dalším slabým místem většiny zděných
stěn jsou tepelné vazby mezi jednotlivými
stavebními prvky. Velkou roli zde hraje přesnost výroby jednotlivých tvarovek a také
preciznost zdění. Na tepelné vazby v podobě vodorovné zdicí spáry má vliv zejména
tloušťka maltového lože. Trend v tomto
směru udává opět pórobeton. Jeho výrobní
rozměry jsou velmi přesné a tvárnice mají
minimální rozměrové odchylky. Ytong se
vyzdívá na minimální maltovou spáru tl. 1 až
2 mm, což představuje ve srovnání s 10 mm
silným maltovým ložem u pálených cihel
zcela zanedbatelný tepelný most. Ostatní výrobci se snaží v poslední době tento náskok
pórobetonu dohnat výrobou přesnějších
broušených cihel, které se stejně jako pórobeton „lepí“ na tenkovrstvou maltu, nový
technologický způsob však v případě cihel
přináší jistá úskalí. Tenkovrstvá malta vertikálně neuzavře vzduchové dutiny a nezamezí cirkulaci vzduchu v obvodovém plášti.
Dalším problémem u cihel se vzduchovými komůrkami bývá svislá spára s perem
a drážkou. Díky statice a geometrii tvárnic
je po obvodu dutinových cihel použita větší
hmota nosného materiálu. Při spojení dvou
tvárnic vedle sebe tak často vzniká poměrně
široká část stěny bez vzduchových izolačních
dutin, která vede teplo výrazně lépe než zbytek cihly. Pórobetonové tvárnice jsou oproti
tomu zcela homogenní a ani ve svislých
spárách nedochází k žádnému izolačnímu
oslabení stěny.
Tradiēní tepelné mosty
Zatímco běžné tepelné vazby mezi tvárnicemi pouze snižují izolační schopnost stěny
a neměly by ve většině případů způsobovat
problémy s kondenzací vody na vnitřním povrchu stěn, jiné je to u tepelných mostů, jako
jsou nároží, sokly, ostění, překlady, ztužující
věnce atd. Při špatném provedení těchto detailů nedochází pouze k tepelnému oslabení
stěny a ke zvýšení tepelných ztrát domu. Povrchová teplota na kritických místech vnitř-
ního povrchu obvodových stěn může poklesnout pod teplotu rosného bodu a ve svém
důsledku vést k nežádoucímu vlhnutí konstrukce. To samozřejmě dále zhoršuje izolační schopnost detailu a okolních konstrukcí
a navíc negativně ovlivňuje kvalitu vnitřního
klimatu a hygienu stavby.
U zdicích prvků s vnitřními dutinami, které mají diametrálně odlišné (nižší) izolační
vlastnosti ve svislém směru než ve směru
vodorovně kolmo na stěnu, to vyžaduje
komplikovaná řešení mostů pomocí různých dílčích zateplení (ostění, sokl, atiky,
překlady…), která stavbu prodražují. Oproti tomu pórobeton se stejnými vlastnostmi
ve všech směrech dokáže většinu tradičních
tepelných mostů vyřešit velmi jednoduše
bez dodatečných opatření. Řadu detailů jako
například ostění oken je navíc možné elegantně a jednoduše zaizolovat přímo drobnými přířezky z pórobetonu.
Srovnání nezateplených konstrukcí z materiálu Ytong a pálených cihel typu Therm
Snímky dvou nezateplených domů v Černé Hoře na Moravě pořízené ve stejný den: Na termovizním snímku domu z pálených cihel typu
Therm (vlevo) jsou jasně viditelná místa s tepenými úniky v obvodovém
plášti, daná použitím tvarovek s horšími tepelněizolačními schopnostmi.
Termovize domu postaveného z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda
tl. 500 mm (vpravo) vykazuje téměř homogenní stěnu bez viditelných spár.
Snímky dvou zcela identických bytových domů v moravském Šanově:
První typ je zkonstruovaný z cihel typu Therm bez dodatečného zateplení a jsou na něm jasně viditelné úniky tepla vodorovnými i svislými
spárami mezi jednotlivými cihlami. Druhá stavba je z tvárnic Ytong
Lambda tl. 375 mm bez dodatečného zateplení, které tvoří viditelně
kvalitnější obvodový plášť.
\ešení konstrukēních detailƽ se systémem Ytong
Termovizní snímek jednopláště z pórobetonu odhalil jediný viditelný Tento termosnímek pórobetonového domu ukazuje na přesné napojení
tepelný most na spodním soklu stavby. Příčinou je špatné založení stav- plochého překladu nad okenním otvorem. V místech nadpraží nejsou
vidět žádné tepelné úniky.
by na základovou desku, která byla nedostatečně zateplena.
Jak dokládají termovize konkrétních domů z Ytongu, ať už realizovaných dodavatelskou firmou nebo svépomocí, z pórobetonových tvárnic je reálné vyzdít i bez zateplení velmi přesné obvodové stěny pro
nízkoenergetický dům, a to zejména díky odlišné technologii zdění
a podstatně vyšší průměrné staveništní přesnosti. Výrobce Ytongu si
je vědom toho, že právě přesné provedení stavby je alfou a omegou
jednoplášťových konstrukcí. Proto dbá na proškolování a vzdělávání
profesionálů z oblasti stavebnictví a svým zákazníkům doporučuje
využít bezplatných služeb, jako je založení rohů první řady tvárnic
vlastními předváděcími mistry, využití technických poradců v celém
průběhu stavby aj. Každý tak může snadno a bez zbytečných výdajů
dosáhnout na stavbu, která se bude vyjímat svou kvalitou.
Plánujte s námi!
Mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK BRNO
– ucelený pohled do světa sanitární techniky, interiérů koupelen,
vytápěcí techniky, vzduchotechniky a klimatizací, armatur, potrubí,
čerpadel a dalších technických zařízení v budovách.
V souladu s celosvětovými trendy jsou zvýrazněným tématem
veletrhu ÚSPORY ENERGIÍ – toto téma se prolíná všemi obory
Stavebních veletrhů Brno 2010.
Využijte jedinečnou možnost představit Vaše úsporná řešení
téměř 90 000 návštěvníků Stavebních veletrhů Brno. V propojení
s ostatními obory stavebnictví se za branami brněnského výstaviště
uskuteční prestižní komplexní mezinárodní setkání pod jednou
střechou.
Investor:
Stavba:
Objekt:
Obsah:
Vypracoval:
Kontroloval:
Veletrhy Brno, a.s.
SPS v ČR, ČKAIT
Místní úřad: BRNO
STAVEBNÍ VELETRHY BRNO
IBF, SHK BRNO, MOBITEX
Inzerce
11. mezinárodní veletrh
technických zařízení budov
13.–17. 4. 2010
Brno – Výstaviště
www.stavebniveletrhybrno.cz
Datum:
13.–17. 4. 2010
Číslo zakázky: 001
Jednotky:
Měřítko:
1:1
Stropní konstrukce BSK – ideální řešení pro každou stavbu
Stropní konstrukce typu BSK ( -PLUS, -STANDARD, -MAX) vycházejí z již dobře známých a hojně užívaných stropních konstrukcí
BS PLUS a BS PLUS MAX. Na základě poznatků za 15 let výroby a používání těchto stropních konstrukcí je firmou Betonové
stavby – Group s.r.o. předkládán současnému stavebníkovi a projektantovi ucelený univerzální konstrukční systém, který je
možné použít pro veškeré typy staveb či rekonstrukce s důrazem na jeho vysokou kvalitu, dobré užitné vlastnosti, jednoduchou
montáž a nízkou pořizovací cenu. Bezproblémová je i kombinace s cihelnými popř. pórobetonovými stěnovými systémy.
Stropní konstrukce BSK – PLUS, BSK – STANDARD a BSK – MAX
se skládají z betonových stropních vložek a destiček, dále pak z betonových filigránových stropních nosníků v. 180, 220 a 270 mm
tvořených prostorovou ocelovou svařovanou příhradovinou s dolní
betonovou skořepinou pro osazení stropních vložek a destiček a nadbetonovanou krycí deskou tl. 40 nebo 60 mm (u stropu BSK – MAX
max. tl. 90 mm).
Stropní konstrukce BSK jsou určeny pro veškeré typy staveb (rodinné
domy, rekonstrukce a přístavby, průmyslové stavby, bytová a občanská výstavba) při světlosti podpor až do max. 8 000 mm (max.
9 400 mm při tl. stropu 350 mm). Stropní konstrukce typu BSK
je možné použít jak v běžném, tak i ve vlhkém prostředí uzavřených
objektů. Při použití stropní konstrukce typu BSK ve vlhkém prostředí,
kde relativní vlhkost vzduchu dosahuje hodnoty mezi 60 – 80 %, je
nutné použít na spodním podhledu stropu omítku tl. min. 15 mm. V běžných případech se používají standardní omítky v tl. max. 5 – 6 mm.
Přednosti a výhody:
použití na jakoukoliv stavbu díky vysoké únosnosti jednotlivých prvků z nich sestavených (běžně až 10 kN/m2)
jednoduchá ruční montáž bez použití těžké mechanizace (velký jeřáb, bednění) – např. hmotnost stropní vložky SV-P/16
je 20 kg, hmotnost stropního trámce délky 7,0 m cca 116 kg, stropy
jsou proto vhodné i do rekonstrukcí a staveb s omezeným přístupem techniky
krátké dodací lhůty (prakticky obratem) díky modulové řadě
skladových trámců
zdravotní nezávadnost – ekologický materiál
dokonale rovný podhled pro minimální tloušťky omítek
(jednovrstvé natahované tl. 5 – 6 mm) – velký rozdíl oproti klasickým technologiím jednak v úsporách na vlastní omítkové směsi
a dále ve snížené pracnosti
bezkonkurenční nízká pořizovací cena
Strop BSK – PLUS 497 – 745,- Kč/m2 – pro rozpětí až 6 400 mm
Strop BSK – STANDARD 578 – 780,- Kč/m2 – pro rozpětí až 7 200 mm
Strop BSK – MAX 648 – 813,- Kč/m2 – pro rozpětí až 8 000 mm
(uvedené ceny platí pro cenovou úroveň I.Q. roku 2009)
podepřená stropní konstrukce BSK je při montáži stropních vložek plně pochozí. Po zmonolitnění zálivkou a nadbetonování 40, 60 mm vznikne souvislá, nedělitelná stropní konstrukce vhodně roznášející zatížení lehkých variabilních příček bez
dalšího dovyztužení (síťování)
jednoduché řešení provádění prostupů pomocí příčných
výměn (např. instalačních šachet, výměn u komínů, apod.)
nižší spotřeba zálivkového betonu oproti např. obdobným
cihelným technologiím
řešením ztužujících věnců v místě uložení stropní konstrukce dochází k úplnému spojení věnce se stropem a strop následně působí jako vodorovné deskové ztužení objektu
možnost vedení instalací (elektro, ZTI) dutinami stropních vložek
výborná zvuková izolace – Rw´ = 53 – 57 dB
zvýšená požární odolnost
kompletní bezplatný poradenský servis (zpracování cenových nabídek, návrhy stropních konstrukcí na základě zaslaných
projektových podkladů, zaškolení na stavbách, stavební servis)
možnost dodávky stropních konstrukcí na „klíč“ vlastní
prováděcí stavební firmou
Řez stropní konstrukcí BSK-PLUS tl. 200 a 220 mm
Od 10. 9. 2009 do 18. 12. 2009 probíhá mimořádná
nadstavbová sleva 12 % na stropní systém BSK
Stropní konstrukci BSK je nyní možné pořídit od:
Strop BSK – PLUS 437 – 656,- Kč/m2 – pro rozpětí až 6 400 mm
Strop BSK – STANDARD 509 – 686,- Kč/m2 – pro rozpětí až 7 200 mm
Strop BSK – MAX 570 – 715,- Kč/m2 – pro rozpětí až 8 000 mm
Betonové stavby – Group s.r.o.
Předslav 99, 339 01 Klatovy
tel. 376 315 115, 376 314 246, fax 376 315 654
[email protected], www.betonstavby.cz
...na beton
správná volba!
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
15
PORUCHY FASÁD
Řešení poruchových styků mezi panely
jejich překrytím tepelným izolantem
Poruchy vyskytující se na fasádách panelových domů vznikají velmi často vlivem objemových změn
osluněných stěn a nesprávně provedených stykových detailů mezi panely. Někdy pro jejich odstranění
nestačí ani opakovaná oprava vadných styků. Proto nezbývá jiné řešení než překrytí těchto spár
zateplovacím systémem. Jeden takový případ je předmětem tohoto příspěvku.
Popis posuzovaného problému
Stávající výškový bytový dům v jednom pražském obvodu je obdélníkového půdorysu o ploše necelých 800 m2. Podélné strany jsou
orientovány na západ a východ, štítové stěny na sever a jih. Panelový dům postavený v konstrukční soustavě Larsen-Nilsen je nepodsklepený čtrnáctipodlažní objekt s plochou střechou. Jeho podélná
západní i východní fasáda je prolomena lodžiemi. Štítové fasády jsou
rovné, bez lodžií a balkonů. Konstrukční výška podlaží je 2,8 m. Vnitřní
nosné stěny ze železobetonových panelů jsou 150 mm tlusté.
Nosný konstrukční systém sestává z příčných a podélných stěn
propojených stropní deskou, u které se předpokládá, že je nekonečně
tuhá ve vlastní rovině. Příčný nosný systém je proveden v modulu
3,6 a 2,7 m a ve středním komunikačním traktu 4,5 m. Stěny i stropní
desky jsou sestaveny z betonových prefabrikátů. Zmonolitnění prefabrikované konstrukce je dosahováno stykovou maltou, osazením
zálivkové výztuže a propojením ok vyčnívajících z prefabrikátů.
Stropní panely jsou tloušťky 160 mm, vnější panely ve štítové stěně
jsou tlusté 290 mm, v podélné stěně pak tloušťky 240 mm.
Vnitřní montované dvouramenné schodiště má šířku ramen 1250 mm,
2 výtahy jsou situovány ve střední výtahové šachtě vedle schodiště.
Obvodové panely v podélné stěně jsou zavěšené. Stěnové dílce
kromě soklové části jsou hladké, nad terénem pak mají zrnitou strukturu (obr. 1). Příčkové nenosné betonové dílce mají tloušťku 65 mm.
Atika sestává z betonových panelů tloušťky 100 mm.
Nosné štítové panely jsou řešeny obdobně jako nosné vnitřní příčné
panely doplněné o obklad tepelnou izolací – polystyrénem tloušťky
80 mm chráněným vnější betonovou vrstvou tlustou 60 mm. Výška
panelů je přizpůsobena konstrukční výšce soustavy, tj. 2,80 m.
V hlavě nosné vrstvy jsou panely opatřeny fixačními a montážními
šrouby. V patě mají úložné desky, kterými jsou výškově osazovány.
Fasádní panely byly navrženy jako celostěnové dílce s osazenými
dřevěnými zdvojenými okny a dveřmi a s vnějším oplechováním.
V současné době jsou v objektu okna plastová s regulační mikroventilací.
V hlavě panelu jsou zabetonovány fixační a montážní šrouby, v patě
fixační vložky. Výztuž panelů je ze svařovaných žebříčků, doplněných
svařovanou sítí s volnými pruty. Spojení vnitřní a vnější vrstvy je
provedeno spojkami z nerezové oceli. Výztuž vnější desky je ze svařovaných sítí.
Statické působení stavební soustavy Larsen-Nilsen
Soustava příčných a podélných stěn, spojená v každém podlaží ve
vlastní rovině nekonečně tuhou vodorovnou deskou, která vznikne
po provedení zálivek mezi panely, působí jako prostorová soustava
a přetváří se jako celek. Sestava stěnových panelů, jejichž střednice
leží v jedné rovině, tvoří vždy stěnu, složenou z pilířů. Pilíř je myšlená
část stěny, neoslabená otvorem. Pilíře a stěny jsou vzájemně spojeny vazbami dvojího druhu:
a) vazbami smykovými v místech spojení stěn, kde styk je tvořen zazubenou hmoždinkou po celé výšce panelu (stěny mezi stropy) a
převázán stropní konstrukcí;
b) vazbami ohybovými v místech oslabení stěn otvory, čili mezi pilíři
jedné stěny; styk je tvořen nadpražími a parapety otvorů.
16
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
Při statickém řešení se předpokládá působení spřažené prostorové
soustavy tenkostěnných prutů (stěn, pilířů) jako celku na všechny
kombinace zatížení. Vodorovné ztužení panelové soustavy mají
zabezpečit stropní tabule. Ztužení panelové soustavy ve svislých
rovinách zajišťuje ortogonální systém příčných a podélných stěn.
Tuhost a únosnost soustavy je výrazně ovlivňována tuhostí a únosností jednotlivých styků v rovině stěn a styků mezi příčnými a podélnými stěnami. Dokonalé vyplnění stykových prostor zálivkovým betonem spolu s horizontálním převázáním styku stropními panely, zálivkou
a věncovou výztuží je nezbytným předpokladem pro zajištění tuhosti.
Řádné vyplnění svislého styku stykovým betonem je nutnou podmínkou pro dosažení předpokládané tuhosti a únosnosti styku avšak
nikoliv podmínkou postačující. Další podmínkou je převázání styku
výztuží orientovanou ve směru kolmém na rovinu styku. I u dobře
provedeného styku je možné očekávat v důsledku objemových změn
betonu vznik vlasových trhlin po výšce styku. Trhliny se mohou projevit nejen u stěny opatřené pouze malířským nátěrem, ale též
tapetovaných, a to tak, že nezřídka dochází k přetržení tapety.
Boky stěnových panelů jsou opatřeny drážkou s profilováním. Po
zaplnění prostoru styku stykovým betonem vznikají betonové hmoždinky. Spojení stykovaných stěn výztuží bylo provedeno pouze v úrovni
stropu. Únosnost svislého styku na jedno podlaží se skládá ze smykové únosnosti hmoždinek a převazujícího věnce, přičemž únosnost
věnce je ovlivněna průřezem věncové výztuže.
Porovnání stěnových panelů
s požadavky ČSN 73 0540
Na základě ČSN 73 0540-2 od listopadu 2002 nové tepelnětechnické
požadavky, z nichž pro posuzovaný byt jsou rozhodující požadavky:
a) na šíření tepla konstrukcemi,
b) na šíření vzduchu konstrukcí a budovou.
Šíření tepla konstrukcemi
Z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty musí stavební konstrukce a výplně otvorů (tj. okna a dveře) v prostorech s relativní
vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % vykazovat v každém místě
vnitřní povrchovou teplotu θsi [°C] podle vztahu
θsi ≥ θsi,N ,
kde θsi,N – požadovaná hodnota nejnižší vnitřní
povrchové teploty [°C]
Stavební konstrukce vytápěných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % součinitel prostupu tepla
U [W.m-2.K-1] takový, aby splňoval podmínku:
U ≤ UN ,
kde UN – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1]
Požadovaná a doporučená hodnota UN se stanoví pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C (tj. budovy obytné,
občanské nevýrobní nebytové s převážně dlouhodobým pobytem lidí
– např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací
atd.) podle tabulky 1.
Tabulka 1. Požadované a doporučené hodnoty UN
pro budovy s převažující θim = 20 °C
Popis konstrukce
Typ
konstrukce
Stěna venkovní
Střecha strmá se sklonem nad 45°
lehká
0,30
0,20
těžká
0,38
0,25
1,80
1,20
2,0
1,35
Požadované Doporučené
hodnoty UN hodnoty UN
[W.m-2.K-1]
nová
Okno a jiná výplň z vytápěného prostoru
(včetně rámu, který má nejvýše 2,0 W.m-2.K-1) upravená
[W.m-2.K-1]
Šíření vzduchu konstrukcí a budovou
Šíření vzduchu se vztahuje zejména k:
a) průvzdušnosti:
– funkčních spár výplní otvorů a ostatních spár,
– ostatních spár a netěsností obvodového pláště budovy,
– celkové průvzdušnosti obvodového pláště budovy,
b) intenzitě výměny vzduchu.
Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár výplní otvorů
iLV [m3.s.m-1.Pa-0,67] musí splňovat podmínku:
iLV ≤ iLV,N ,
kde iLV,N – požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti
[m3.s.m-1.Pa-0,67], která se stanoví podle tabulky 2.
Tabulka 2. Požadované hodnoty součinitele
spárové průvzdušnosti i LV,N
Funkční spára ve výplni otvoru
Požadovaná hodnota i LV,N
[m3.s.m-1.Pa-0,67] pro budovu s větráním
přirozeným nebo
kombinovaným
pouze nuceným
nebo s klimatizací
Vstupní dveře do budovy
0,85.10-4
0,50.10-4
Ostatní vnější výplně při celkové výšce
nadzemní části budovy: – do 8 m včetně
– mezi 8 m a 20 m
– nad 20 m včetně
0,85.10-4
0,60.10-4
0,30.10-4
0,10.10-4
aktivitě s produkcí metabolického tepla do 80 W.m-2 a při aktivitě s produkcí metabolického tepla nad 80 W.m-2 až nejméně 25 m3.h-1 na osobu.
Tepelnětechnické vlastnosti stěnových panelů
stavební soustavy Larsen-Nilsen
Stávající stěnové panely 2 vykazují tepelnětechnické parametry uvedené v tabulce 3:
Tabulka 3. Tepelnětechnické parametry pro průčelní
a štítové panely soustavy Larsen-Nilsen
Popis stěnových panelů
Tepelný
odpor R
Součinitel
prostupu
tepla U
Rozdíl Gk-Gv mezi
zkondenzovanou Gk
a vypařenou
vlhkostí Gv
[m2K.W-1]
[W.m-2.K-1] [kg.m-2.rok-1]
průčelní: železobeton 100 mm
pěnový polystyrén 80 mm
železobeton 60 mm
1,640
0,553
0,974
štítový: železobeton 150 mm
pěnový polystyrén 80 mm
železobeton 60 mm
1,671
0,544
1,011
Stanovisko:
Srovnáme-li součinitel prostupu tepla U obou uvedených panelů
s normovými požadavky, nevyhovuje požadované ani doporučené hodnotě, avšak ve srovnání s jinými stavebními soustavami, např. T08B, T06B atd. se mnohem více blíží normativním požadavkům než u starších stavebních soustav, které
se postupně zateplují.
Z uvedených normativních požadavků pro okna vyplývá, že
nová plastová okna s izolačním dvojsklem vyhovují nejen po
stránce prostupu tepla, ale i větrání, neboť stížnosti na plísně
se zatím v žádném z bytů nevyskytly.
Zjištěné závady v obvodovém plášti a jejich příčiny
Celková průvzdušnost obvodového pláště budovy se může ověřit pomocí celkové intenzity výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu
50 Pa [h-1], stanovené experimentálně podle ČSN EN ISO 13829. Doporučuje se splnění podmínky:
n50 ≤ n50,N ,
kde n50,N – doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu
při tlakovém rozdílu 50 Pa, která pro přirozené větrání v budově má
být 4,5 [h-1].
Velmi důležitá je intenzita výměny vzduchu v užívaných místnostech.
V době, kdy místnosti jsou užívány, požaduje se intenzita výměny
vzduchu v místnosti n[h-1] taková, aby splňovala při zimních návrhových podmínkách:
nN ≤ n ≤ 1,5 nN ,
kde nN – požadovaná intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti
[h-1] přepočítaná z minimálních množství potřebného čerstvého vzduchu. Pro obytné a obdobné budovy požadovaná intenzita výměny
vzduchu by měla dosahovat hodnoty 0,5 h-1.
Řešení každého bytu musí vždy umožnit jeho řádné větrání, aby byla
zajištěna optimální kvalita vnitřního prostředí, které je ovlivňováno
celou řadou látek (škodlivin) ze zdrojů ve vnějším i vnitřním prostředí. Sám člověk je zdrojem oxidu uhličitého, vodní páry, pevných
částeček a mikrobiální kontaminace. Jeho další činností (praní, sušení
prádla, vaření, zalévání květin atd.) vzniká další množství vlhkosti.
Proto pro pobytové místnosti se z hygienického hlediska zpravidla požaduje zajistit nejméně 15 m3.h-1 na osobu při klidové
Při prohlídce posuzovaného obvodového pláště byla s ohledem na
nepřístupnost spár ve vyšších podlažích bez zvedacích prostředků
kontrola jeho technického stavu omezena pouze na dostupnou část
z terénu. Ačkoliv původní trhliny ve spárách mezi obvodovými panely byly již několikrát opravovány (naposledy před necelými 2 roky),
objevily se opakovaně i po poslední opravě, jak o tom svědčí následující zjištěné závady:
a) mezi hladkými panely:
Povrchový tmel ve spárách někde k bočním hranám řádně nedoléhá
(obr. 1), takže v důsledku přístupu vody do podkladní pěnové hmoty
umožňuje pronikání srážkové vody (zejména na západní fasádě) dovnitř spáry (obr. 2). Jinde je tmel popraskaný a vytváří „krátery“ (obr. 3);
b) mezi panely s drsným zrnitým povrchem:
U panelů se světlou povrchovou zrnitou úpravou lze nalézt netěsné
boky v přiléhajících hranách a zvrásnění tmelu (obr. 4). Panely s namodralým zrnitým odstínem někde vykazují známky stárnutí tmelu
(obr. 5), jinde jeho popraskaný povrch (obr. 6). V některých místech
(při prohlídce bylo po dešti) vlhkost prosakovala do lemujících bočních stran (obr. 7) a dokonce v individuálních případech byla výrazně
viditelná pěnová struktura obnažené výplně spáry (obr. 8).
Tyto závady jsou důvodem zatékání srážkové vody do spár, zejména při
hnaném dešti a zjištěné trhliny by neměly být zanedbány, jak to vyplývá z následujícího rozboru. Pokud šířka trhliny nepřesáhne hodnotu
0,2 mm, není třeba trhlinu považovat za poruchu, která ovlivňuje působení nosné konstrukce. Již při dosažení meze šířky trhlin 0,2 mm se
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
17
PORUCHY FASÁD
1. Nedostatečná přilnavost výplně svislé spáry mezi hladkými
a povrchově zdrsněnými panely
2. Pronikání vody do vnitřní
pěnové výplně svislé spáry
chybějícím tmelem
3. Popraskaný tmel s povrchovými
„krátery“
4. Netěsné boční styky a zvrásnění
tmelu ve svislé spáře
5. Stárnutí povrchového tmelu ve
svislé spáře štítové stěny
6. Popraskaný povrch svislé spáry
štítové stěny
7. Boční lemující hrany nasáklé
vlhkostí po předchozím dešti
8. Obnažená pěnová výplň svislé
spáry
doporučuje chování trhliny sledovat, což lze dosáhnout osazením všeobecně známých sádrových terčů. Pokud však šířka trhliny přesahuje
tuto mezní hodnotu, nebo pokud dochází k trhlinám v sádrových terčích,
je nutno posoudit konkrétní případ v širších souvislostech.
Největší pozornost je třeba věnovat stykům mezi podélnými a příčnými stěnami. U většiny panelových soustav právě tyto styky představují mimořádně citlivé místo konstrukce. Funkce svislých styků
ovlivňuje zásadním způsobem nejenom tuhost soustavy, ale též distribuci namáhání po průřezu stěny. U většiny sekcí je podélné ztužení
choulostivější na případné nedokonalosti funkce styku.
Poruchy se projevují svislými smykovými nebo tahovými trhlinami,
popř. ve styčných spárách dílců. Vlasové trhlinky (tahové) s nenarušeným obrysem se vyskytují téměř ve všech spárách. Větší trhliny o šířce až několika mm vznikají zpravidla v té části stěnové konstrukce,
která je spojena s vnějšími stěnami. Projevují se zejména v nejvyšších
podlažích a v průběhu několika let se rozšiřují do nižších podlaží.
Šířka trhlin se postupně zvětšuje směrem k hornímu okraji budovy.
Vlasové (tahové) trhlinky svislých styků jsou vyvolány smršťováním
stykového betonu a dílců. Ve styčných spárách spojujících subtilní
pilířky a plné stěnové panely jsou trhlinky ve styku (smykové)
zvětšovány vlivem rozdílné dlouhodobé deformace přilehlých částí
(dotvarování – dotlačování). Trhliny zpravidla smykové, rozvíjející se
od nejvyššího podlaží jsou způsobeny především cyklicky působícími
teplotními a vlhkostními objemovými změnami vnějších stěn a vzájemnou vazbou prvků v rámci konstrukčního systému.
Velikost a výskyt trhlin ovlivňuje tvar stykových ploch dílců, kvalita
stykového betonu, způsob a množství výztuže styku. Trhliny větších
šířek provázené narušováním betonu jsou dokladem, že ve
styku bylo dosaženo namáhání, které se blíží meznímu namáhání. Tahové trhliny s malým narušením obrysů svědčí o nedostatečném příčném vyztužení styku.
18
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
Sanace poškozených styků stěnových panelů
Vznik trhlin ve stycích podstatně snižuje jejich tuhost a má výrazný
vliv na přerozdělení vnitřních sil v prvcích a stycích nosného systému. Vizuální ověření porušení styků vyžaduje odstranění povrchových vrstev stykového betonu a dílců, ověření narušení stykového
betonu uloženého mezi čely stěnových dílců, otevření svislé drážky
styku s ozuby, popř. použití ultrazvukových přístrojů.
Stabilizované (neaktivní) trhliny lze utěsnit velmi tekutým epoxidovým
lepidlem. Tmelení nestabilizovaných (aktivních) trhlin, vyvolaných např.
cyklickými objemovými změnami je možné též nízkomodulovým elastomerním tmelem. Reprofilace betonových částí může být aplikována
tixotropní reprofilační směsí s kompenzovaným smršťováním, s pevností
v tlaku po 28 dnech více než 40 MPa a s přídržností k podkladu vyšší
než 2,5 MPa. Vyhlazení povrchu dvousložkovou maltou nanášenou
stěrkou nebo kovovým hladítkem je možné jen na dobře očištěný povrch
a s dokonalým rozetřením okrajů. Vzhledem k tomu, že však trhliny se opakují
stále znovu, nemusí být tento návrh sanační úpravy stoprocentní.
S ohledem na skutečnost, že již spáry byly několikrát opravovány a trhliny a tím i netěsnosti spár se opakují, lze spolehlivě odstranit stávající závady ve spárách mezi panely dodatečným kontaktním zateplením, které kromě zlepšení prostupu tepla obvodovým pláštěm zabezpečí především ochranu stěnových panelů vůči
objemovým změnám. Tím, že z požárního hlediska výška bytového domu přesahuje 22,5 m, je nutno k zateplení nad touto výškovou úrovní použít tepelného izolantu z minerálních vláken.
DOC. ING. VÁCLAV KUPILÍK, CSC.
Literatura:
[1] ČSN 73 080540 – 2: Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[2] Odborný posudek č. 25/05
Norma ČSN EN 14891– znáte její obsah?
Celkem bez povšimnutí širší odborné veřejnosti vstoupila v únoru
2008 v platnost nová technická norma týkající se výrobků, které
používají snad všichni obkladači. Jedná se o „hydroizolační
stěrky“, tedy sousloví, kterým označujeme produkty chránící konstrukce pod obkladem nebo dlažbou před prostupující vlhkostí.
Budeme-li se však chtít vyjadřovat v budoucnu technicky zcela
přesně, nezbývá, než si muset zvyknout na poněkud jiný název těchto
výrobků, a to „lité vodotěsné výrobky“. Přesně takto definuje
jedno- nebo vícesložkový materiál nepropouštějící vodu, aplikovaný
v rovnoměrné vrstvě pod keramický obklad nová technická norma
ČSN EN 14891.
Čím se norma zabývá je patrné již z názvu: Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady – Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace
a označování.
Pro informaci vybírám jen některá ustanovení normy, jejichž znalost
by měla být vodítkem pro identifikaci kvality a účelu použití toho
kterého výrobku.
Požadavky:
Co se vlastně zkouší? Jaké vlastnosti „hydroizolační stěrka“ musí
mít? Obdobně jako u lepicích malt jsou výrobky rozděleny do dvou
skupin. V první skupině jsou tzv. základní požadavky na výrobek,
tedy vlastnosti, které musí výrobek, má-li být označován jako litý
vodotěsný výrobek, splňovat vždy. Druhá skupina zkoušek se
týká tzv. volitelných vlastností, tj. požadavků na výrobky, které
jsou určeny a deklarovány k použití do specifických prostředí.
Základní vlastnosti 1a, tedy vlastnosti, které litý vodotěsný
výrobek musí splňovat vždy:
tahová přídržnost
tahová přídržnost po kontaktu s vodou
tahová přídržnost po tepelném stárnutí
tahová přídržnost po cyklickém zmrazování – rozmrazování
tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou
vodotěsnost
schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách
Volitelné vlastnosti 1b, tedy vlastnosti, které musí splňovat výrobek určený k použití ve specifických podmínkách:
tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou
schopnost přemostění trhliny za nízké teploty (-5 °C)
schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty (-25 °C)
Požadavky – výsledky všech výše uvedených zkoušek:
přídržnost vždy > 0,5 N/mm2
přemostění trhliny vždy > 0,75 mm
vodotěsnost = žádný průnik
Již z této charakteristiky požadavků zkušené oko obkladače pozná,
že například pro venkovní použití nebo do bazénu je možno použít
pouze produkty, které splňují i volitelné vlastnosti, tedy dokážou přemostit trhliny i za velmi nízkých teplot a jejich přídržnost k podkladu
se působením chlorované vody nesníží pod úroveň 0,5 N/mm2.
Klasifikace a označování:
Lité vodotěsné výrobky se zatřiďují do jednoho ze tří druhů podle jejich složení:
označení CM – litý vodotěsný výrobek z cementu modifikovaného
polymerem
označení DM – litý vodotěsný výrobek disperzní
označení RM – litý vodotěsný výrobek z reaktivní pryskyřice
Každý druh může mít různé třídy podle různých volitelných vlastností. Třídy se označují takto:
označení O – schopnost přemostění trhliny při nízké teplotě
označení P – odolnost při styku s chlorovanou vodou
Příklad klasifikace a označení:
druh třída popis
CM
Běžný litý vodotěsný cementový výrobek
CM
O
Litý vodotěsný cementový výrobek se schopností
přemostění trhlin při nízké teplotě
CM
P
Litý vodotěsný cementový výrobek odolný
při styku s chlorovanou vodou
CM
OP
Litý vodotěsný cementový výrobek se schopností
přemostění trhlin při nízké teplotě a odolný
při styku s chlorovanou vodou
Co by měla obsahovat etiketa na výrobku:
název výrobku
značka výrobce a místo původu
datum nebo kód výroby, skladovatelnost a podmínky skladování
číslo této evropské normy, tj. EN 14891 a datum uveřejnění
druh výrobku – použijí se symboly CM, DM, RM, O, P
návod k použití (zpravidla míchací poměr, doba zrání, doba zpracovatelnosti, způsob aplikace, minimální množství nebo tloušťka
vrstvy, prodleva před pokládáním keramických obkladových prvků,
předepsané lepidlo, oblast použití)
Klasifikace vyrobků MUREXIN:
Zkoušky podle nové ČSN EN 14891 jsou hotovy, klasifikace litých
vodotěsných výrobků je na základě těchto zkoušek následující:
Výrobek:
Těsnicí folie tekutá 1 KS
Těsnicí folie 2 KS
Těsnicí folie Profi 1K
Těsnicí folie DF 2K
Klasifikace:
DM
CM O
CM OP
CM OP
Jak může vypadat označení:
Od 1. 1. 2009 se setkáváte na výrobcích společnosti Murexin odpovídajících normě ČSN EN 14891 s tímto označením:
Těsnicí folie 2 KS
(exteriér)
Těsnicí folie Profi 1K
Těsnicí folie DF 2K
(exteriér, bazény)
Těsnicí folie tekutá 1 KS
(interiér)
ING. JAROMÍR DALÍK
produktmanager, Murexin spol. s r.o.
5FQFMOÊNJFSQBEMPW[EVDIWPEB-83L8
1SPWP[OÎOÃLMBEZQSP
WZUÃQǏOÎWǏUSÃOÎ
BQǭÎQSBWVUFQMÊWPEZ
QSǹNǏSOÊIPEPNVWZDIÃ[Î
T-83L8OFCP-83DL8
OB,NJNǏTÎD
t5FQFMOÃ NJFSQBEMB NBKÎ EOFT [FMFOPVi m UBL M[F
TISOPVUWØFPCFDOÊWOÎNÃOÎUǏDIUPÙTQPSOÝDIBLßJ
WPUOÎNV QSPTUǭFEÎ ØFUSOÝDI OÎ[LPUFQMPUOÎDI [ESPKǹ
UFQMB 1SJODJQ KF QPNǏSOǏ TUBSÝ B KFEOPEVDIÝ BMF
ØJSØÎIP LPNFSNJOÎIP WZVßJUÎ V OÃT KTNF TWǏELZ QSÃWǏ
UFǍ LEZ QSVEDF TUPVQÃ DFOB FOFSHJF OB WZUÃQǏOÎ
BFLPMPHPWÊCJKÎOBQPQMBDI+BLKFPCTBßFOPWOÃ[WV
EPDIÃ[ÎWUFQFMOÊNNJFSQBEMFLQǭFNJFSQÃWÃOÎUFQFMOÊ
FOFSHJF[KFEOPIPQSPTUPSVEPESVIÊIP[BVßJUÎMÃUFL
LUFSÊNBKÎWFMNJOÎ[LÝCPEWBSV5FEZ[KFEOPIPQSP
TUǭFEÎFOFSHJJPEFCÎSÃNFBEPESVIÊIPKJQǭFTPVWÃNF
/FEPDIÃ[Î[EFWQSBWÊNTNZTMVLQǭFNǏOǏFOFSHJF
LUFSÃ CZ NVTFMB CÝU IPSØÎ OFß BMF L USBOTQPSUV
FOFSHJFTWFMNJWÝIPEOÝNQPNǏSFNDDB+JOÝNJ
TMPWZEPEÃNFMJL8IQSPQǭFTVOFOFSHJFUFQFMOÝN
NJFSQBEMFN[ÎTLÃNFWQPEPCǏUFQMBJWÎDFL8I1SPNJ
ǭÎLÃNF WÎDF 1SPUPßF UFOUP QPNǏS [ÃMFßÎ OB SP[EÎMV
UFQMPU NF[J QSPTUPSFN PDIMB[PWBOÝN B QSPTUPSFN
PIǭÎWBOÝN ; UFDIOJDLÊIP QSJODJQV WÝTUVQOÎ UFQMPUB
[UFQFMOÊIPNJFSQBEMBOFNǹßFCÝUWZØØÎOFßBTJž$
BMF KF [ǭFKNÊ ßF TF NVTÎNF TOBßJU EPEÃWBU FOFSHJJ
QSPTUǭFEOJDUWÎN OÎ[LPUFQMPUOÎIP TZTUÊNV m OFKMÊQF
QPEMBIPWÊIPNPLSÊIPOFCPTVDIÊIP
LEFKFTUǭFEOÎ
UFQMPUB NÊEJB DDB ž$ 6ßJUÎ SBEJÃUPSǹ OFOÎ WZMPV
NJFOÊBMFKFWIPEOÊVßJUÎLPOWFLUPSǹTOVDFOÝNQP
IZCFNW[EVDIVmUFEZTWFOUJMÃUPSZ/BESVIÊTUSBOǏ
PDIMB[PWBOÝQSPTUPSm[EFWOǏKØÎQSPTUǭFEÎmNǹßFOB
CÝWBUOFKSǹ[OǏKØÎDIUFQMPUOÎDIIPEOPU7[FNJKFUFQ
MPUBQPNǏSOǏTUBCJMOÎBEMF[LVØFOPTUÎTFWPLPMÎWSUV
VTUÃMÎOBDDBmž$5FQMPUBW[EVDIVW[JNOÎNPCEPCÎ
CÝWÃOFKNJBTUǏKJž$Bߞ$BMFTUǭFEOÎUFQMPUB
WUPQOÊNPCEPCÎTFQPIZCVKFLPMFNž$;EFKFKJß
QBUSOÝUFQMPUOÎ[JTLQǏUJTUVQǥǹWSP[EÎMVWFOLPWOÎIP
BWOJUǭOÎIPQSPTUǭFEÎPQSPUJWSUǹN7FMNJWIPEOÊKFUÊß
VßJUÎUFQFMOÝDINJFSQBEFMQSPPIǭFWWPEZWFWFOLPWOÎN
CB[ÊOV W QǭFDIPEOÊN PCEPCÎ LEZ UFQMPUB W[EVDIV
CÝWà LPMFN ž$ B UFQMPUB WPEZ LPMFN ž$
;BUǏDIUPQPENÎOFLEPTBIVKFUFQFMOÊNJFSQBEMPÙNJJO
OPTUJBß;WÝØFVWFEFOÊIPKFQBUSOÊßFTWǏUPWÝ
USFOETNǏǭVKFLVßJUÎUFQFMOÝDINJFSQBEFMW[EVDIWPEB
%ǹWPE KF J FLPMPHJDLÝ 1SPNǏOMJWÃ UFQMPUB W[EV
4PVNJÃTUÎ5ƉUZQV-83L8KFEJHJUÃMOÎSFHVMÃUPST-$%QBOFMFNOBLPOFLUPSV
DIV KF OPSNÃMOÎ TUBW QǭÎSPEZ [NSB[FOÃ [FN OJLPMJ
3PWOǏß DFOB WSUǹ KF FYUSÊNOǏ WZTPLÃ WNJFUOǏ KFKJDI
WZTUSPKFOÎ B OÃQMOǏ /ÃNJ EPEÃWBOÊ UFQFMOÊ NJFS
QBEMP UǏßÎ [ QP[OBULǹ OFKOPWǏKØÎIP WÝWPKF DIMB
EJW B VßJUÎN SPUBNJOÎIP LPNQSFTPSV W EBOÊN
QǭÎQBEǏ EPTBIVKF5Ɖ -83L8 WZOJLBKÎDÎDI QBSBNF
USǹ 'JSNB 3&7&- KF OFKWÝ[OBNOǏKØÎN B OFKWǏUØÎN
UV[FNTLÝN WÝSPCDFN QMBTUPWÊIP QPUSVCÎ OB CÃ[J
TÎdzPWBOÊIP QPMZFUIZMFOV 1&9
UFEZ NBUFSJÃMV PQ
UJNÃMOÎIP QSP WFMLPQMPØOÊ PUPQOÊ TZTUÊNZ ;ÃSPWFǥ
WZSÃCÎ B EPEÃWÃ NǏEǏOÊ SBEJÃUPSZ T QǭÎEBWOÝNJ
WFOUJMÃUPSZ B QMZOVMPV SFHVMBDÎ WÝLPOV UFEZ WÝSPC
LZ WIPEOÊ QSP WZVßJUÎ W OÎ[LPUFQMPUOÎDI PUPQOÝDI
TZTUÊNFDIBWFTQPKFOÎTUFQFMOÝNJNJFSQBEMZ1PLVE
KFPCKFLUSP[MFIMFKØÎPTB[VKÎTFUFQFMOÃNJFSQBEMBEWǏ
BWßEZTFVßÎWÃFMFLUSJDLÝCJWBMFOUOÎBIBWBSJKOÎ[ESPK
FM LPUFM
'JSNB EJTQPOVKF QSPKFLDÎ LUFSÃ WÃN TZT
UÊN EP WBØFIP EPNV WZQSPKFLUVKF NPOUÃßOÎ EJWJ[F
TQPMFNJOPTUJKF[BTFTDIPQOBWÃNDFMÝTZTUÊNOBLMÎNJ
EPEBU 5P PWØFN OFOÎ QPENÎOLPV B QP [QSBDPWÃOÎ
QSPKFLUPWÊEPLVNFOUBDFKTUFQÃOZTWÊIPSP[IPEOVUÎ
WZ .ǹßFUF TF UFEZ T ßÃEPTUÎ P WZQSBDPWÃOÎ DFOPWÊ
OBCÎELZ OB EPEÃWLV TZTUÊNV PCSÃUJU OB EBMØÎ ñSNZ
WF TWÊ MPLBMJUǏ 1ǭFTUPßF KF WFOUJMÃUPS OÎ[LPIMVNJOÝ
OFVWBßVKUF T VNÎTUǏOÎN [BǭÎ[FOÎ QPE PLOZ MPßOJDF
/Î[LPUFQMPUOÎ QPEMBIPWÝ TZTUÊN KF OFKWIPEOǏKØÎ JO
TUBMPWBU W DFMÊN EPNǏ 0IǭFW UFQMÊ VßJULPWÊ WPEZ
NVTÎ CÝU EWPVTUVQǥPWÝ UFEZ QǭFEFIǭFW W KFEOPN
CPJMFSVBEPIǭFWmNJJTUǏFMFLUSJDLÝmWESVIÊNCPJMFSV
OFCPWMPLÃMOÎDIQSǹUPLPWÝDIPIǭÎWBNJÎDI#PJMFSZKTPV
ñOBONJOǏEPTUVQOÊTUBOEBSEOÎWÝSPCLZOBUSIV
/PNJOÃMOÎWÝLPO
ž$
/BQÃKFOÎ
1ǭÎLPO
1SPWP[OÎQSPVE
,PNQSFTPS
$IMBEÎDÎNÊEJVN
.OPßTUWÎDIMBEJWB
7TUVQBWÝTUVQWPEZ
)MBEJOBIMVLVW[EÃMFOPTU
1ǭÎLPOWFOUJMÃUPSV
.JOQSBDPWOÎUFQMPUB
.BYWÝTUVQOÎUFQMPUB
3P[NǏSZ
EÊMLBIMPVCLBWÝØLB
)NPUOPTU
7ÝLPOQǭJž$
7ÝLPOQǭJž$
7ÝLPOQǭJž$
7ÝLPOQǭJž$
7ÝLPOQǭJž$
7ÝLPOQǭJž$
+FEOPULB
-83L8
L8
7
L8
"
UZQ
LH
(
E#
8
ž$
ž$
)JHIMZSPUBSZ
3D
iJO
N
NN
LH
L8
L8
L8
L8
L8
L8
"RVBUIFSN
1SBIB-FUǥBOZ
,OBØFNVQPEMBIPWÊNVTZTUÊNV
UFQFMOÊNJFSQBEMPKFO[BQPVIÝDI
UFQFMOÊNJFSQBEMPKFO[BQPVIÝDI
,NJ%1)
IBMBTUÃOFL
rOPWÝUZQUFQFMOÊIPNJFSQBEMBQSPUPQFOÎBDIMB[FOÎ-83DL8
r[BØLPMPWÃOÎNPOUÃßOÎDIGJSFNQSP40%;FMFOÃÙTQPSÃN
r[BKÎNBWÊPCDIPEOÎQPENÎOLZQSPWFMLPPCDIPEZJNPOUÃßOÎLZ
XXXSFWFMQFYDPN
Úsporné dveřní clony Airbloc
Britská společnost Airbloc, která spadá pod koncern AmbiRad Group, se řadí mezi přední výrobce dveřních clon
pro průmyslové a komerční využití. Velký důraz je kladen na vývoj nových prvků pro zvýšení úspory energie.
Výkon
U dveřních clon je nejvýznamnějším prvkem pro správný účinek rozložení vzduchové bariéry rovnoměrně po celé ploše otevřených dveří.
Protože z hlediska komfortu pro lidi procházející pod clonou nelze
použít vysokou rychlost proudění vzduchu, je nutné udržet rychlost
na určité hranici. Nízká rychlost ale vede k nežádoucím turbulencím,
a výsledkem je, že některé dveřní clony působí pouze jako závěsy
a nedosáhnou až k zemi. Dveřní clony Airbloc používají k zabránění
těmto jevům na výstupu vzduchu speciální usměrňovací lamely, které
dokáží i při malé rychlosti udržet potřebnou dynamiku proudu vzduchu. Speciální průmyslové clony lze použít až pro
dveře o výšce 9 m. Horizontální zavěšení je pro
vytvoření ideální vzduchové clony ideální, ale
v případě, že tato instalace není technicky možná, lze použít i instalaci
vertikální. Dveřní clony
Airbloc jsou dostupné
v několika typech topného režimu, a to: bez
ohřevu, teplovodní, elektrický nebo plynový ohřev.
neustále hlídá nastavenou teplotu
a udržuje ji na nastavené teplotě,
v závislosti na teplotě v prostoru.
Regulaci je možno použít až pro 16
clon, a samozřejmostí je možnost
komunikace s nadřazenými systémy
BMS. Měření v provozu ukázala úspory okolo 50 % oproti klasické regulaci dveřních clon.
Inovace
Spotřebitel u dveřních clon ocení některé nové prvky. Jedním zajímavým řešením je integrovaná značka nouzového východu, která se
při normálním provozu nabíjí, a při výpadku proudu vydrží až tři hodiny svítit. Dalším doplňkem je možnost na zadní stranu clony připevnit světelný reklamní panel. Ten se může použít pro umístění
reklamy u prosklených stěn a příjem z pronájmu může výrazně zkrátit investice do dveřních clon. Do budoucna se například vyvíjejí dveřní
clony, které budou pro ohřev využívat princip tepelného čerpadla.
Regulace Smartelec
Mezi nejnovější výsledky vývoje patří inteligentní regulace Smartelec pro dveřní clony s elektrickým ohřevem. Systém inteligentní
regulace je založen na nízkonapěťové komunikaci mezi řídící jednotkou umístěnou uvnitř clony a ovládací jednotkou. Systém si
Pro více informací o dveřních clonách Airbloc nás můžete kontaktovat na níže uvedených adresách.
Teplovzdušné vytápění – prodej, servis, půjčovna.
Ventilační jednotky s rekuperací a tepelnými čerpadly.
Dveřní clony.
22
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
KONSTA AIR spol. s r.o
Malátova 461/17, 150 00 Praha 5
tel/fax +420 312 520 000
mobil + 420 724 263 788
www.konstaair.cz
KONSTA Air spol. s r.o.
www.konstaair.cz
Malátova 461/17, 150 00 Praha 5
[email protected]
ÚSPORNÉ DVEŘNÍ CLONY AIRBLOC
Komerční:
široká výkonová řada
elektrický ohřev
teplovodní ohřev
bez ohřevu
inteligentní regulace Smartelec
stříbrná metalíza v ceně
vestavěný znak nouzového východu
s až 3 h nouzového provozu
spodní osvětlení
možnost reklamího panelu z druhé strany
Průmyslové:
velký vzduchový výkon
teplovodní (také na páru)
bez ohřevu
plynové
elektrické
pro šířku dveří až 6,25 m
pro výšku dveří až 9 m
horizontální i vertikální instalace
STAVEBNÍ CHEMIE
Nová Národní technická knihovna v Praze…
aneb nová dominanta v pražských Dejvicích
„Život studentský, život veselý!“ Oblíbená parafráze většiny absolventů středoškolských a vysokoškolských institucí při abiturientských srazech po letech… Není u nás mnoho vědních oborů, které by se
mohly pochlubit s tak propracovanou koncepční koncentrací studijních kapacit, jako je tradiční České
vysoké učení technické v šestém pražském obvodu – Dejvicích. Jednotlivé fakulty, studentská menza
a další servisní objekty jsou soustředěny na rozsáhlém prostoru nedaleko „kulatého“ náměstí a jejich
slovutné budovy reprezentují různé architektonické slohy, odrážející tu kterou éru jejich vzniku.
Dne 9. září letošního roku byla přímo v centru této studentské
„aglomerace“ slavnostně otevřena moderní budova Národní technické knihovny, která zpřístupnila studentům, odborné i laické veřejnosti fondy Státní technické knihovny, Českého vysokého učení
a Vysoké školy chemicko-technologické.
Prosklené opláštění celé budovy, které příjemně harmonizuje s urbanistickým okolím, „skrývá“ vysoký komfort nejenom pro intenzivní studium, ale i pro relaxaci duše. Monumentální vstupní
centrální atrium, individuální a kolektivní studovny po obvodech jednotlivých pater této čtyřpodlažní budovy s celkem více než 1 200
studijních míst, kavárna, místa pro odpočinek a podzemní garáže
jsou základními součástmi interiéru.
V duchu v úvodu uvedeného rčení, že „život studentský je život
veselý“ bylo přistoupeno i v projektu výběru a pokládky podlahové
krytiny na více 18 000 m2. Ale pochopitelně zde hrály roli i jiná velmi
důležitá kriteria, jakými jsou např. vysoká odolnost podlahoviny při
očekávaném velkém provozu, možnost její snadné údržby apod.
Přesto první, co návštěvníka na první pohled zaujme, je pestrost
pastelových barev, jejich střídání v „elektromagnetických vlnách“.
Možná, že při prvním setkání na sebe podlaha strhává až příliš
velkou pozornost, ale při delším pobytu působí velmi harmonicky
a uklidňujícím a pohodovým dojmem. A co jiného si může přát čtenář
odborné literatury?
Základní konstrukci zdvojené podlahy pro vedení technologických
rozvodů provedla společnost PROINTERIER. Podklad pro vlastní pokládku podlahové krytiny – homogenní kaučukové podlahoviny
v pásech NORAPLAN UNI v osmi různých barevných odstínech,
tvořily kalcium sulfátové čtvercové desky (60 x 60 cm), které byly ve
spojích přetmeleny „turbo“ špachtlovací opravnou hmotou UZIN NC
880. Po vytvrzení zatmelení byly desky přebroušený jednokotoučovou bruskou s brusným prostředkem hrubosti 60 a veškerý vzniklý
prach a nečistoty byly důkladně odsáty.
24
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
Na takto připravenou plochu provedli pracovníci společnosti KAPRO
CAR s.r.o., která prováděla kompletní práce s pokládkou podlahové
krytiny, vyznačení směrování a ložení jednotlivých barevných segmentů. Po napenetrování a zaschnutí penetrace byly jednotlivé
barevné pásy volně položeny do vyznačených sektorů a nahrubo
přiřezány. Následně byly takto předpřipravené formáty položeny po
celé ploše s mírným přesahem přes sebe a přesně přiřezány do spoje
na dokonalý sraz.
Jednotlivé dílce podlahové krytiny byly opět sejmuty a po důkladném vysátí podkladu bylo naneseno ozubenou stěrkou A1 disperzní
přilnavé lepidlo s velmi vysokou lepivou silou UZIN KE 2000 S. Po
cca dvou hodinách doby odvětrání byly jednotlivé barevné dílce
položeny do lepidlového lůžka přesně na sraz a celá plocha zaválcována. Výsledkem je „živočišná“ a veselá podlaha aneb jak v úvodu
řečeno: „Život studentský je životem veselým!“… a tak je to dobře,
protože nejenom učením živ je člověk, ale v nových prostorech
Národní technické knihovny věříme, že učit se a studovat bude jedna
velká radost!
INVESTOR: státní zakázka v rámci projektu EU PHARE
PROJEKTANT: Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta,
Projektil Architekti
GENERÁLNÍ DODAVATEL: Sekyra Group
HLAVNÍ DODAVATEL STAVBY: Metrostav a OHL (SR)
DODAVATEL ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE PODLAHY:
ProInterier s.r.o., Praha
DODAVATEL PODLAHÁŘSKÝCH PRACÍ: KAPRO CAR s.r.o., Praha
DODAVATEL PODLAHOVÉ STAVEBNÍ CHEMIE: Uzin s.r.o., Praha
STAVEBNÍ CHEMIE: UZIN NC 880, UZIN KE 2000 S
PODLAHOVÁ KRYTINA: homogenní jednobarevná kaučuková
podlahovina v pásech NORAPLAN UNI
Zároveň věříme, že všechny firmy a organizace od investora, projektanta, architekta, generálního dodavatele stavby i konkrétních
subdodavatelů prací spojených s výrobou podlahy a pokládkou podlahové krytiny, jakož i dodavatelé podlahové chemie alespoň drobnou hřivnou přispěli k výchově nové generace vysokoškolských
vzdělaných techniků, architektů, stavařů, chemiků apod. Vždyť není
od věci závěrem zmínit ten fakt, že ve speciálním tubusu byl do podlahy Národní technické knihovny zabetonován „odkaz dalším generacím“, který obsahuje vedle pamětní listiny k příležitosti slavnostního poklepu na stavbu a dalších pamětihodností, vážících se
k přítomnosti, i vzorky barevných podlah, které byly použity… Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon 283 083 314 | Telefax 283 083 419
E-mail [email protected] | Internet www.ufloor-systems.cz
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
25
TEPELNÁ IZOLACE
Zateplení domu izolací Lupotherm
3 cm silná fólie Lu..po.Therm jako tepelná izolace stěn i střechy
Vícevrstvá folie Lu..po.Therm B2+8 byla použita pro svépomocné kompletní zateplení staršího domu ve spolkové zemi Horní
Rakousko. Pouhé 3 cm tloušťky této fólie zvýšily tepelnou izolaci obvodových stěn i střechy domu tak, jako by zde byla použita
minerální vlna o síle 20 cm, ovšem za nižší pořizovací náklady. Článek přináší fotografie z této realizace a technický komentář.
Způsob pokládky tepelně izolační fólie Lu..po.Therm
je stejný pro zateplení střechy i fasády a lze jej
zařadit mezi tzv. odvětrávané systémy zateplení.
Doprovodná fotodokumentace přibližuje zateplení těžké obvodové stěny. Na zateplovanou zeď
se připevní vodorovné dřevěné latě, potom se
kolmo na ně spustí pásy fólie Lu..po.Therm tak,
že sousední pásy mají několikacentimetrový
překryv. Následně se Lu..po.Therm ukotví ke stěně
svislými latěmi, které se šroubují i s fólií vruty
k vodorovným latím pod fólií. Přitom se rozteč
svislých latí volí tak, aby se na ně mohly snadno
připevnit vodorovně skládané fasádní šablony.
Jak už bylo řečeno, fólie Lu..po.Therm B2+8
nahradí při tloušťce pouhé 3 cm až 20 cm silnou
vrstvu tepelné izolace z minerální vlny a podobných izolantů. Nejen v České republice, ale doslova po celé Evropě panovala vůči tomuto materiálu dlouhou dobu nedůvěra, která přetrvává
dodnes, a to i mezi mnohými odborníky v tepelné
technice budov.
Ta spočívala v tom, že téměř nikdo nechtěl věřit,
že by nějaký materiál mohl tepelně izolovat až 7×
víc, než EPS nebo MW. Roli sehrála i skutečnost,
že zkušební metody, které byly standardizovány
pro měření běžných tepelných izolací, dávaly při
měření fólií typu Lu..po.Therm horší výsledky,
než deklarovali výrobci těchto fólií. Tedy že 3 cm
silná fólie nahradí „jen“ 10 cm standardní izolace. Přestože i tak fóliový materiál poskytoval zajímavé tepelnětechnické výhody, byl nesoulad
mezi měřenou a deklarovanou hodnotou tepelné
izolace fólií dobrým důvodem pro zpochybňování
reflexní techniky jako celku.
fóliemi a EOTA (Evropská organizace pro technické schvalování), která vydává řídící pokyny pro
evropské technické schválení ETAG (European
Technical Approval Guideline), byla postavena před
problém řešit vhodné zkušební postupy a další
pokyny nezbytné pro tvorbu Evropského technického schválení (ETA) pro reflexní fólie. NORMAPME
zkouškami in situ dokázala, že zkušební postupy
určené pro měření a posuzování tepelných izolací
jako EPS a MW poskytují v případě reflexních fólií
horší výsledky o „faktor 2“ (např. měří součinitel
prostupu tepla U = 0,360 W·m-2K-1 místo skutečné
hodnoty U = 0,181 W·m-2K-1).
Nejjednodušší způsob kotvení fólie Lu..po.Therm
B2+8 je na vodorovné latě pomocí svislých latí,
které pak slouží i jako nosič pro fasádní obklad.
Výřez ve fasádním obkladu nad tepelněizolační
fólií Lu..po.Therm B2+8 pro instalaci elektrických
ovládacích prvků.
Jednoduchost a rychlost této aplikace je zaplacena tím, že jsou v místech kotvicích ploch, kde se
křižují vodorovné a svislé latě, tepelné mosty.
Vícevrstvá fólie Lu..po.Therm je zde totiž na doraz
stlačena mezi latěmi tak, že její vnitřní vzduchové
polštářky mezi vrstvami popraskají a vzduch
unikne. Při rozumné hustotě laťování (jak je vidět
z obrázku) je vliv těchto mostů pod jedno procento z celkového prostupu tepla stěnou.
Zcela nedávným úspěchem NORMAPME bylo, že
jedinou zkušební metodou, kterou se stanoví a
posuzují tepelně technické vlastnosti reflexních
fólií, ustanovila EOTA pouze zkoušku in situ, tedy
na hotové stavbě.
Dalším příspěvkem kanceláře NORMAPME je trvalé
úsilí o to, aby proces technického schvalování a posuzování výrobků, bez něhož nemůže výrobce vydat
prohlášení shody a uvést výrobek na trh, byl pro
malé a střední společnosti jednodušší a levnější.
Z uvedeného je vidět, že ani v EU neměly a nemají
materiály s reflexními vrstvami vyšlapanou cestu
k úspěchu. V České republice je to podobné. I když
strohého odmítání je už méně, chybí většinou aplikační pravidla a zkušenosti. I odborníci často vícevrstvé fólie s reflexními vrstvami neznají – ani
jako technický princip, ani jako stavební výrobek. Jiní
zase naznačují, že jde sice o funkční techniku, která
je ale cenově úplně jinde, než „levné izolace z EPS
nebo minerální vlny”. Ale to není pravda.
Detail ukotvení hybridní fólie Lu..po.Therm
B2+8 k zateplované stěně domu.
26
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
Pohled na zateplení 2. NP hybridní fólií Lu..po.
Therm B2+82 před položením fasádního obkladu.
Úsilí menších evropských výrobců hydroizolační
a tepelně izolační fóliové techniky s reflexními
vrstvami důrazně změnilo zhruba před dvěma lety
celý pohled na věc. S pomocí mezinárodní neziskové asociace NORMAPME bylo postaveno několik dvojic totožných domů ve shodných podmínkách a shodným automatizovaným režimem užívání (bez přítomnosti osob), do jejichž obálkových
konstrukcí byla jako tepelný izolant použita buď
minerální vlna tloušťky 20 cm (jako referenční
izolant) nebo fólie typu Lu..po.Therm B2+8 (jako
testovací izolant). Výstavbu a testování domů
nezávisle provádělo pět významných evropských
institutů (viz strany www.normapme.com). Na
všech dvojicích domů lišících se izolantem byla
prokázána prakticky stejná spotřeba energie. Tzn.
že 3 cm silná fólie Lu..po.Therm účinkovala stejně jako 20 cm silná izolace z minerální vlny!
NORMAPME je evropská kancelář řemeslníků,
malých a středních firem pro evropskou technickou normalizaci. Díky jejímu usilí se příslušná
pracovní skupina CEN (European Committee for
Standardization) začala vážně zabývat reflexními
JIŘÍ HEJHÁLEK
Související odkazy
[1] Wilfried Jung: Stavební fyzika fólie Lu..po.Therm
B2+8 (formát PDF, v němčině).
[2] NORMAPME, an European Office of Crafts, Trades
and Small and Medium sized Enterprises for
Standardisation.
[3] Hejhálek Jiří: Vícevrstvá tepelná izolace s reflexními
fóliemi, Stavebnictví a interier 1/2009, str. 32.
Úspěšné ukončení II. ročníku specializované výstavy na ČVUT
Ve dnech 5. – 6. 10. 2009 se v rozlehlém atriu na ČVUT konala v pořadí již druhá specializovaná výstava
pro studenty a další stavební odbornou veřejnost z řad projektantů, architektů, stavebních inženýrů
a zástupců bytových družstev pod taktovkou společnosti PSM CZ.
Na II. ročníku byly představeny jak klasické stavební kompletní systémy pro hrubou stavbu od sklepa po střechu, tak nejrychlejší metody zdění, ale i stavební systémy z masivního lepeného dřeva. Dále
bylo možné získat informace o specializovaných střešních, fasádních
a ohnivzdorných systémech, komínových sestavách z různých materiálů a systémů. Několik firem zastupovalo i plastové výrobky jak
z oblasti okenních, tak z oblasti potrubních systémů. Této výstavy se
pravidelně účastní i výrobci teplovodních kotlů na všechny druhy
paliva, výrobci plynových a kondenzačních kotlů, zásobníků teplé
vody, dodavatelé tepelných čerpadel, solárních a slunečních kolektorů. Opakovaně se na výstavě prezentovali i dodavatelé sanitárních kalových čerpadel, výrobci sanitární keramiky a koupelnového nábytku. Nechyběli představitelé centrálních vysavačů a čistících
zón.
II. ročník specializované výstavy pro studenty byl úspěšně ukončen.
Celkem 40 vystavujících firem opouštělo výstavní atrium ČVUT se
spokojeností a příslibem na účast ve III. ročníku. Výstavu zahájil prof.
Petr Hájek za Fakultu stavební a doc. Antonín Pokorný za Fakultu
architektury. Výstavu navštívilo několik tisíc studentů z ČVUT, ale
i z okolních škol a učilišť. Přínosem byla účast z řad projektantů. PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Požární bezpečnost ve výstavbě
Příspěvek je zaměřen na zásady požárně bezpečnostního řešení staveb a problematiky jejich rekonstrukcí
(provedení dodatečných zateplovacích systémů, rekonstrukce stávajících balkonů a lodžií) s upozorněním na
některé změny, které přináší revize kodexu českých technických norem z oblasti požární bezpečnosti staveb.
Stavby, jejich změny a udržovací práce na stavbách
Obecné požadavky na výstavbu v České republice upravuje zákon č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a předpisy vydané k jeho provedení. Zmíněné předpisy stanoví, že stavby lze
provádět jen podle stavebního zákona a v souladu s jeho prováděcími předpisy. Z tohoto pohledu lze rozdělit stavby na ty, jejichž provedení podléhá
stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a na stavby, které
lze realizovat bez stavebního povolení a ohlášení. Současně však platí, že ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčeny.
Stavební povolení
Stavební povolení se vyžaduje u veškerých stavebních děl, která vznikají
stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel
využití a dobu trvání, které nejsou vymezeny ustanoveními § 103, § 104
a § 105 stavebního zákona. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví
podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání
a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podmínkami zabezpečí ochranu
veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby
a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků
na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby
stavební úřad stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem
provedení kontrolních prohlídek stavby. Může však též stanovit, že stavbu
lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
U stavby obsahující technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení nebo
integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu, může stavební
úřad uložit ve stavebním povolení provedení zkušebního provozu a současně
stanovit dobu jeho trvání.
Ohlášení stavebnímu úřadu
Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují stavby vymezené ustanovením § 104
stavebního zákona. Mimo jiné se jedná také o stavební úpravy a udržovací
práce, jejichž provedení by mohlo negativně ovlivnit požární bezpečnost
stavby. U staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona
se k ohlášení dále připojí projektová dokumentace. U staveb a terénních
úprav uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) stavebního zákona se
k ohlášení připojí projektová dokumentace, kterou tvoří situační náčrt podle
katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, hranic se sousedními
pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní
výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravy. Ohlášenou
stavbu, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104 odst. 2 stavebního zákona
může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.
U dočasné stavby tento souhlas obsahuje dobu jejího trvání. Nebude-li
stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle § 107 stavebního zákona, platí, že stavební úřad souhlas udělil.
Zvláštní požadavky na požární bezpečnost staveb
Ve vztahu ke stavebnímu zákonu je zvláštním právním předpisem pro oblast
požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisy vydané k jeho provedení, zejména pak:
− vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
− vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
− vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních
dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.
30
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
Tyto předpisy stanoví podrobnosti o zvláštních požadavcích na požární
ochranu a požární bezpečnost staveb. Projektant, případně jiná oprávněná
osoba jsou jimi vázáni při zpracování projektové či jiné dokumentace stavby
v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.
Podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o požární ochraně lze pro podrobnější
vymezení technických podmínek požární ochrany staveb využít standardně
hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb.
Změny dokončených staveb
z hlediska požární bezpečnosti
Změny ve způsobu užívání dokončené stavby, které mohou negativně
ovlivnit požární bezpečnost, podléhají minimálně ohlášení stavebnímu
úřadu. Předpisy o požární ochraně, jakož i předpisy o obecných technických
požadavcích na výstavbu se v případě změn staveb nebo změn užívání objektu, prostoru nebo provozu odvolávají na splnění tzv. normativních požadavků či normových hodnot, tj. na konkrétní technické požadavky obsažené
v českých technických normách nebo v jiných veřejně dostupných normativních dokumentech.
Základní českou technickou normou upravující technické požadavky na
změny staveb z hlediska požární bezpečnosti je ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb: Červenec 2000 s uplatněním technických požadavků uvedených v ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná
ustanovení: Duben 2009. Změny staveb se podle jejich rozsahu a závažnosti
z hlediska požární bezpečnosti třídí ve smyslu ČSN 73 0834 do tří skupin:
I. Změny staveb s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.
Změny staveb skupiny I lze obecně aplikovat opakovaně (za definovaných
podmínek), a to i v objektech, ve kterých je požární bezpečnost řešena
podle platného kodexu norem požární bezpečnosti staveb. U změn
staveb spočívajících ve změně užívání objektu, prostoru nebo provozu
lze opětovné použití ČSN 73 0834 uplatnit pouze v případech, kdy je
zpracováno nebo lze provést průkazné zhodnocení podmínek před první
takto provedenou změnou. V opačném případě nelze takovouto změnu
zatřídit do změny staveb skupiny I.
II. Změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti.
Změny staveb lze podle přílohy A této normy uplatnit i pro domy pro bydlení projektované podle typových podkladů (celostátních i krajských variant). Změny staveb skupiny II lze pro shromažďovací prostory (podle ČSN
73 0831), sklady (podle ČSN 73 0845), objekty spojů (podle ČSN 73 0843),
sklady a provozovny s hořlavými kapalinami, plyny apod. (např. podle
ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 73 5530) aplikovat pouze v rozsahu,
v jakém se na ni příslušné technické předpisy nebo normy odvolávají.
III. Změny staveb s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti
daných zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidruženými normami.
Nutno však zdůraznit, že zajištění požární bezpečnosti staveb projektovým
řešením je sice nezbytným, ale pouze výchozím předpokladem pro celkové
zajištění požární ochrany. Především pak řádná údržba staveb a jejich užívání k účelu, pro který byly navrženy, provedeny a bylo zahájeno jejich
užívání, je základním předpokladem pro komplexní zajištění jejich bezpečného provozu.
Dodatečná vnější tepelná izolace
obvodových stěn stávajících objektů
Tento problém se stává velmi aktuální jak z hlediska ekonomického, tak
z hlediska hygienického. Dodatečné zateplení obvodových stěn je však ve-
deno zejména snahou o dosažení příslušných úspor energie potřebné
k vytápění objektů stávajícího bytového domovního fondu.
Z pohledu stavebního zákona se jedná o stavební úpravu, jejíž provedení
může negativně ovlivnit požární bezpečnost, a proto ji lze realizovat pouze
na základě ohlášení stavebnímu úřadu, respektive na základě stavebního
povolení. Z hlediska požární bezpečnosti je situace komplikována vývojem
nových fasádních obkladových sendvičových dílců obsahujících hořlavé materiály, které do jisté míry umožňují šíření plamene po jejich povrchu.
Ukazuje se, že podstatný vliv na povrchové šíření plamene má nejen konstrukční provedení stavebních dílců, ale zejména řešení jejich detailů ve
spárách. Požadavky na konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací
obvodových stěn stávajících objektů (viz čl. 8.4.11 ČSN 73 0802: Květen 2009)
se nově zpřesňují podle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810: Duben 2009 takto:
Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících
objektů s požární výškou objektů h > 12,0 m se navrhují podle
následujících zásad:
a) konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná
izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti)
a za vyhovující se považuje:
1. konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li se o konstrukce s výškovou polohou do hp ≤ 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové
stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této
výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň
třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou
stěnou;
2. konstrukce mající třídu reakce na oheň A1 nebo A2 v případech nekontaktního spojení s dutinami, které umožňují svislé proudění plynů, nebo
jsou-li tyto konstrukce ve výškové poloze hp > 22,5 m;
3. povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min-1;
4. konstrukce dodatečných tepelných izolací musí být v úrovni založení
zateplovacího systému, okenních a jiných otvorů (dále jen oken) zajištěny tak, aby při zkoušce podle ISO 13785-1 nedošlo k šíření plamene
po vnějším povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stěny, a to v do
15 minut přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku; šíření
požáru se považuje za vyhovující, pokud:
− v úrovni založení zateplovacího systému bude ze spodního povrchu
užito výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kovové lišty
tloušťky alespoň 0,8 mm) a při zkoušce podle ISO 13785-1, ale s výkonem 50 kW nedojde k výše uvedenému šíření plamene; pokud zateplovací systém je založen pod terénem, nemusí být ověřováno
šíření požáru zkouškou podle ISO 13785-1, ale jen podle bodu a3);
− nejvýše ve vzdálenosti 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken
bude tepelná izolace provedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 či
A2 v pásu výšky 0,5 m a tento horizontální pás bude probíhat nad
všemi okny obvodové stěny; pokud jsou okna vzájemně vzdálená,
může být tato úprava provedena nad jednotlivými okny s přesahem
od hrany ostění nejméně 1,5 m; výška pásu může být snížena oproti
0,5 m jen v případě, že se zkouškou podle ISO 13785-1 prokáže, že
nedojde k výše uvedenému šíření plamene; pásy s třídou reakce na
oheň A1 či A2 výšky 0,5 m mohou být užity nebo i v místech založení
zateplovacího systému; nebo
− jen kolem ostění a nadpraží oken jsou provedeny takové úpravy, aby
nedošlo při zkoušce podle ISO 13785-1 k výše uvedenému šíření požáru, přičemž tato úprava musí být provedena u všech oken v dodatečně zateplených obvodových stěnách.
b) Za vyhovující se považují i tepelné izolace obvodových stěn uvedené
v 3.2.3.1 a) až d) ČSN 73 0810.
Za kontaktní spojení se považují případy, kde mezi tepelnou izolací a povrchem obvodové stěny jsou i vertikální otvory (např. vlivem profilovaného
povrchu obvodové stěny), jejichž průřezová plocha v horizontální úrovni
není větší než 0,01 m2 na běžný metr. Úpravami podle 3.1.3 ČSN 73 0810
se nemění původní zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny a tím ani
původní konstrukční systém objektu.
Dodatečné tepelné izolace při výšce hp ≤ 22,5 m mohou být provedeny nejvýše do úrovně stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce (např.
22,5 + 3,0 = 25,5 m, na výšku stropní konstrukce, atiku, římsu apod. se
výškově nebere zřetel). Polystyrény použité na tepelné izolace třídy reakce
na oheň E jsou podle ČSN 72 7221-2 povrchově označeny středním černým
pruhem (uprostřed šířky desky); třída F má tento pruh červený.
U dodatečných vnějších tepelných izolací stávajících objektů se musí podle
bodu a4) prokázat, že nedojde k šíření požáru nejméně u oken nad úrovní
hp ≥ 12,0 m. Jsou-li provedeny úpravy proti šíření požáru u jednotlivých
oken, nemusí být tyto úpravy u oken chráněných únikových cest, neboť
u těchto oken není riziko výtoku plynů z požáru.
Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h ≤ 12,0 m nejsou kladeny
žádné požadavky, doporučuje se však postupovat obdobně jako podle bodu a1)
a a3). Obvodové konstrukce stávajících objektů splňující požadavky na požární pásy nebo stěny v požárně nebezpečném prostoru, které jsou dodatečně opatřeny tepelnou izolací podle čl. 8.4.11 ČSN 73 0802: 2009, se považují
za vyhovující i s touto dodatečnou úpravou. Požadavky na požární pásy stanoví podle čl. 8.4.10 ČSN 73 0802: 2009 a čl. 3.1.3.1 d) ČSN 73 0810: 2009.
Dodatečné vnější tepelné izolace jsou změnou (stávajících)
staveb, zejména dříve realizovaných panelových bytových objektů, nejedná se tedy o právě dokončené objekty či objekty kolaudované po roce 2000.
U nových objektů s výškou h ≤ 12,0 m se tepelné izolace mohou
navrhovat podle čl. 3.1.3.1 ČSN 73 0810:2009. Tyto konstrukce
u stávajících objektů lze užít i v požárně nebezpečném prostoru.
Poznámka: Je třeba upozornit na skutečnost, že například objekty navrhované podle ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče: Duben 2006 se řeší odchylně od ustanovení
ČSN 73 0802 i ČSN 73 0810. Obdobné výjimky platí také pro navrhování
objektů podle ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací
prostory: Prosinec 2001 apod.
Balkony, lodžie
Balkony, lodžie a pavlače umístěné před nebo v rovině obvodových stěn objektů s požární výškou větší než 12,0 m musí mít výplně parapetů z výrobků
třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B. Pokud výška objektu h > 30,0 m, aniž
by v přilehlých požárních úsecích bylo instalováno SHZ, musí být tyto výplně z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
Jsou-li u objektů s požární výškou h > 12,0 m lodžie, pavlače popř. balkony
zcela uzavírány (např. zasklením), musí být tyto úpravy, včetně výplní parapetů, provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
Ve všech výše uvedených případech musí být index šíření plamene is = 0 mm·min-1.
Těmito úpravami se nezvětšuje velikost požárně otevřených ploch a úpravy jsou
vyhovující i z hlediska požárních pásů.
Pro všechny výše uvedené případy mohou být u objektů výšky h ≤ 30 m
použity pouze výrobky, u kterých se zkouškou podle ISO 13785-1 prokáže,
že v době 30 minut nedojde od spodní hrany zkušebního vzorku k šíření
požáru přes 0,5 m. Tato ustanovení se vztahují na změny stávajících staveb
(včetně panelových objektů) i na novostavby.
PLK. ING. ZDENĚK HOŠEK
MV – generální ředitelství HZS ČR, e-mail: [email protected]
Literatura
[1] zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
[2] zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
[3] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty: Květen 2009
[4] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení: Duben 2009
[5] ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory: Prosinec 2001
[6] ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb: Červenec 2000
[7] ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení
a sociální péče: Duben 2006
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
31
Stavba je komplex – stejně jako Stavební veletrhy Brno
Základem každého stavebního díla je hrubá stavba. Spousta lidí také předpokládá, že „glajchou“ je skoro hotovo. Co ale znamená to „skoro“? V jednom ze „Scientific Center“, v Londýně, vystavují do detailů provedený názorný řez domem a expozice
je téměř stále plná obdivujících a překvapených návštěvníků. Tohle všechno že jsou „střeva stavby“? Vystavovaný řez představuje obytný dům. Jsou ale i stavby daleko složitější – nemocnice, výrobní závody, montážní haly nebo sklady, laboratoře –
a každá vyžaduje něco jiného, ale pokaždé platí: aby se daný objekt dal řádně a komfortně užívat, je třeba ho kompletně vybavit.
První, s čím se potká hrubá stavba, jsou technické rozvody: elektřiny, vody,
plynu, optických i klasických sítí pro připojení počítačů, sítí slaboproudých,
případně vzduchu – a to možná i tlakového, a naopak odsávání, kompletní
vzduchotechniky… Pak kanalizace, topení, chlazení, výtahy, dnes možná
i dublovaný rozvod vody – ta dešťová se dá jímat, filtrovat a dále využívat.
Samozřejmě sem bude patřit i řešení energetické soběstačnosti budov
v podobě fotovoltaických systémů, solárních panelů nebo tepelných čerpadel, alternativní zdroje energie, ale i stále více se prosazující filosofie
„chytrých“ domů, které si samy určují tepelný či světelný režim…
Všechny tyto obory, jejichž produkce teprve ze stavby hrubé učiní tu, která
maximálně přesně plní svůj účel, jsou součástí připravovaného 11. ročníku
SHK, který se koná ve dnech 13. – 17. 4.
2010 na brněnském výstavišti, jako
součást komplexu Stavebních veletrhů
Brno. I v nadcházejícím ročníku budou
pořadatelé pokračovat v náštěvnicky atraktivním tématu energeticky úsporného stavění. Toto téma bylo zajímavé
pro 90 % návštěvníků posledního ročníku
a dotýká se nejen oblasti technického zařízení budov, ale i oborů zdicích materiálů, oken, dveří, izolačních materiálů,
konstrukčních systémů a ostatních stavebních materiálů.
Určitě je také zajímavé, že již tradiční spojení stavebních oborů veletrhu IBF a veletrhu technického zařízení – SHK (topení,
rozvody, sanita) – je v příštím ročníku
navíc doplněno o veletrh bydlení a interiérového vybavení Mobitex. Tímto spojením vzniká ucelený komplex veletrhů,
který zahrnuje vše od hrubé stavby, technického zařízení budov a nově i vybavení
budov i desénový rozměr interiérů.
Cílem rozšíření Stavebních veletrhů Brno
o interiér a bydlení je vytvoření uceleného
komplexu veletrhů, který zahrnuje všechny obory stavebnictví, technického zařízení budov a nově také veletrh nábytku
a interiérového vybavení. Toto rozšíření
bylo zajímavé pro 85 % návštěvníků Stavebních veletrhů Brno 2009.
Vystavovatelé přitom mohou na místě
demonstrovat konkrétní produkty a tipy
a zároveň bezprostředně reagovat na dotazy návštěvníků. To vše včetně spokojenosti na straně vystavovatelské i návštěvnické dokazuje, že veletrh jako marketingový nástroj má stále významnější
pozici a že zejména v době krize jej lze
využít pro přímou a nenahraditelnou komunikaci obou skupin. Z návštěvy Stavebních veletrhů Brno 2009 si odneslo
požadované informace a bylo spokojeno
80 % z celkového počtu návštěvníků. Zastoupením nového oboru lze procento
spokojenosti očekávat na ještě vyšší
úrovni.
Nadcházející mezinárodní Stavební veletrhy Brno podle prvních informací
budou právě tou arénou, na které se ukáže to nejlepší z celé tuzemské, ale
i zahraniční stavební scény. Ať už půjde o klasické a stabilní vystavovatele
z oboru stavební prvovýroby, výrobce stavebních hmot nebo dodavatele
sofistikovaných systémů stavební chemie, nebudou rozhodně chybět ti, kteří
vyjdou z krize posíleni. Protože hospodářský pokles, recese, jakkoli to
nazveme, je tím nejlepším prubířským kamenem. Kdo tímto obdobím projde – a nemusí to být „bez ztráty kytičky“– ten získal pro futuro nepřehléd
nutelnou výhodu: zůstal na trhu a dává to o sobě vědět!
ING. JANA TYRICHOVÁ
manažer PR a reklamy Stavební veletrhy Brno
OSAZENÍ JEDNÉ ŠACHTY
Klasická ventilační turbina + podpůrný axiální ventilátor EDM 100 – cena 990,00 Kč/kus
1 byt
2 ks
1 980,00 Kč
8 bytů
16 ks
15 840,00 Kč
Klasická ventilační turbina 3 500,00 Kč
Celkem 19 340,00 Kč, bez započtení montážních prací
Hybridní ventilátor na šachtě
1 ks HV14/355
15 800,00 Kč, bez započtení montážních prací
Porovnáním zjistíme, že utratíme:
1 šachta osazená HV – 15 800,00 Kč
1 šachta osazená klasickou ventilační turbinou + el. ventilátorky – 19 340,00 Kč
EKOLOGICKY VYSOCE OHLEDUPLNÝ k životnímu prostředí. Uvedeme příklad: panelový dům
s 8 NP, kde je osazena jedna klasická ventilační turbina. Pro zajištění funkce odvětrání v období,
kdy nefouká vítr a klasická ventilační turbina nepracuje, je doporučeno osadit do každého bytu
a to do koupelny a na WC jeden axiální elektrický ventilátorek, který si nájemník spustí sám, kdy
uzná za vhodné.
Firma RAUL větrací systémy byla založena v roce 1998 (původní Raul Ladislav – fyzická
osoba). Od svého začátku, tedy již 12. rok, se zabývá odbornou montáží ventilačních turbin, které
úspěšně namontovala v řádech tisíců po celém území ČR. Největší objem montáží je na panelových domech, které tvoří zhruba 80 % všech montáží, ale také montuje odvětrání na všech
typech hal, vodojemů a rodinných domů. Později se její činnost rozšířila na výrobu základen se
stavitelnými hrdly, různé typy ovládacích a regulačních klapek mechanických a elektromechanických. Na základě poptávky po českých ventilačních turbinách VIV v roce 2002 zahájila i obchodní činnost, kde za poslední období prodala více než 10 000 ventilačních turbin a větracích
ventilátorů. Dlouhodobá zkušenost s montáží ventilačních turbin VIV na všechny typy panelových
domů a zkušenost s montáží doplňkových elektrických ventilátorků do bytů na WC a do koupelen nám umožnily navrhnout českému výrobci firmě H-tech group s.r.o. nový systém odvětrávání.
Jde o ventilační turbinu s hybridním pohonem hybridní ventilátor HV-profi. Prototyp hybridního ventilátoru jsme celý rok zkoušeli a následně po získání certifikace se hybridní ventilátor HV již dva roky úspěšně montuje na českém stavebním trhu. Tedy již třetím rokem úspěšně bez
závad funguje na panelových domech a halách.
A PROČ ventilační turbina s hybridním pohonem HV? Mnohaletá zkušenost s klasickými ventilačními turbinami ukázala, že v době, kdy fouká minimální vítr (až do cca 4/s) nebo je absolutní
bezvětří, což je průvodní jev letního období, funguje klasická ventilační turbina jako pasivní prvek
a pro odvětrání šachet je její výkon nedostačující. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že k požadovanému výkonu ventilační turbiny je potřebný vítr 4 m/s, potom ventilační turbina s hybridním
systémem, která nemá „nulový“ výkon, tento nedostatek odstraňuje. Stále odsává požadované
minimální množství vzduchu. A v tomto je zásadní rozdíl oproti „klasickým“ ventilačním turbinám,
z nichž se při malém povětří a hlavně při bezvětří stává jen pasivní větrací prvek.
A PROČ montuje společnost RAUL větrací systémy české ventilační turbiny VV, VIV a hybridní ventilátory HV? Odpověď zní přirozeně, protože výše uvedené české výrobky mají dlouholetou tradici
a jsou vyrobeny z velmi kvalitních značkových materiálů.
TECHNICKÉ PARAMETRY A PRINCIP FUNKCE
Rotační hlavice, která je stejná u ventilační turbiny VIV i hybridního ventilátoru HV, má velmi tichý
a kultivovaný chod, který je zajištěný kvalitními značkovými ložisky „SKF“. Jedná se o kuličková
ložiska s pevnou ocelovou klecí s trvalou mazací náplní, oboustranně zapouzdřená, která nepotřebují po celou dobu životnosti údržbu. Životnost ložisek je 40 let. Speciálně aerodynamicky
tvarované lopatky s maximální účinností, bez zbytečných ztrát, zajišťují přenos hnané síly větru
a svou rotací vytváří trvalý podtlak v prostoru pod hlavicí (52 Pa). Unikátní kapkovitý tvar lopatek,
které jsou jako celek vyrobeny z jednoho kusu, zajišťuje ideální aerodynamický tvar rotační hlavice potřebný k vyvinutí nejúčinnějšího kroutícího momentu. Ke své pevnosti lopatky nevyžadují
další potřebu zpevňovacích obvodových drážek. Materiál je velmi pevný a odolný dural. Odzkoušeno a funguje již mnoho let v deseti tisících kusech po celé ČR (reference na www.ventilacniturbina.cz). Mozkem hybridního ventilátoru je elektronická řídící jednotka vybavená snímačem otáček. Řídící jednotka dá povel elektrickému motorku o výkonu 6 W (230V). Elektrický
motorek pracuje v nízkých otáčkách, veškerou sílu potřebnou k uvedení rotační hlavice do pohybu
vykonává převodovka. Elektrický motorek roztočí velmi výkonnou převodovku, která uvede
rotační hlavici do pohybu. Převodovka je konstruována až na rychlost 1 100 otáček, ale pracuje
v režimu cca 300 otáček. Tedy je dostatečně předimenzována a jsou vytvořeny podmínky pro její
dlouhou životnost. Mezi elektrickým motorkem, převodovkou a rotační hlavicí je jednosměrná
spojka. Princip funkce HV je následující: rotační hlavice, která je hnací silou ventilační turbíny, je převážně roztáčena silou proudění vzduchu – větrnou energií. Pokud je však proudění
vzduchu nedostatečné k potřebnému výkonu hlavice a ta se zastaví nebo její otáčky poklesnou
pod požadovaný výkon, pak elektrický motorek umožní dosáhnout požadovaného minimálního
výkonu hlavice. V případě, že proudění vzduchu (vítr) se náhle zvýší a hlavice dosáhne minimálního nastaveného výkonu, elektrický motorek se pomocí jednosměrné spojky odpojí a hlavice
pracuje pouze silou proudění vzduchu. Celý rotační systém hybridního ventilátoru lze přirovnat
k dokonalému stroji, který lze přirovnat k systému řídících jednotek v autech.
EKONOMICKÝ PROVOZ hybridního ventilátoru HV je dán využitím přírodní energie větru a energie 6W elektrického motorku, které jsou řízeny elektronickou jednotkou. Předpokládaná roční
spotřeba elektrického motorku je 15 – 18 kWh za rok. Toto spojení zajistí plynulé a trvanlivé
odvětrání potřebných prostor. Cena hybridního ventilátoru je vyvážená kvalitou provedení, velmi
odolným a trvanlivým materiálem a vysoké užitné hodnoty dané kvalitním odvětráním požadovaných prostor.
Pro zajištění funkce odvětrání v období, kdy nefouká vítr a klasická ventilační turbina nepracuje,
je doporučeno osadit do každého bytu a to do koupelny a na WC jeden axiální elektrický ventilátorek, který si nájemník spustí sám, kdy uzná za vhodné.
OSAZENÍ JEDNÉ ŠACHTY (Axiální ventilátor EDM 100 – výkon 13 W)
1 byt
2 ks, spotřeba el. energie 2 x 13 = 26 W/hod
8 bytů
16 ks, spotřeba el. energie 8 x 26 = 208 W/hod
cena 990,00 Kč x 16 = 15 840,00 Kč
oproti tomu 1 hybridní ventilátor HV14/355 – spotřeba el. energie – 6 W/hod
Porovnáním zjistíme, že:
1 šachta osazená HV – má energetickou náročnost – 6 W/h
1 šachta osazená podpůrnými el. ventilátorky EDM 100 – 208 W/h
REFERENČNÍ MONTÁŽE HV za poslední období: Ostrava, Volgogradská 74 – 3 HV14/355 + 3
VV14/355, Vrchlabí, Nerudova 939,940,941 – 12 ks HV14/355, Brno, Kolín, Masarykova 860, 861,
862, 863, 864, 865 – HV14/355 – 6 ks + VIV14/355 s klapkou – 12 ks, Tišnov, Halasova 993, 994
– 5 ks HV14/355, Kolín, Masarykova 860 – 865 – 6 ks HV14/355, Praha, Májovského 1146, 1147,
1148 – 12 ks HV14/355, Žďár nad Sázavou, Palachova 3 – 6 ks HV14/355, Vyškov, Na Hraničkách
17 – 4 ks HV14/355, Praha, Novodvorská – 3 ks HV14/355. Reference najdete na www.ventilacniturbina.cz nebo www.hybridniventilator.cz.
ZÁVĚREM lze říci, že systém odvětrání pomocí ventilačních turbin, který v českých klimatických
podmínkách, v daném ekonomickém, ekologickém a technologickém prostředí, ve vybavenosti
bytů a ostatních sociálních nebo obchodních zařízeních byl postupně zaváděn již od poloviny devadesátých let se úspěšně osvědčil. Dlouhodobá praxe a neustále se rozšiřující uplatnění tohoto
odvětrání nejen v panelové zástavbě, ale v široké škále nemovitostí různého pracovního nebo sociálního prostředí instalací větracích ventilátorů a ventilačních turbin české výroby nám umožnila
vyvinout, vyrábět a montovat HYBRIDNÍ ventilátory, které – jak vyplývá z výše uvedených údajů
– zkvalitňují jak ekologický, tak i ekonomický systém odvětrávání.
OC – Optimized convection
Nová značka, nový standard kvality otopných těles s nucenou konvekcí zn. Licon
Český výrobce otopných těles, společnost LICON Heat s.r.o. uvádí na trh
světovou novinku, která bude poprvé použita v podlahových konvektorech s ventilátorem LICON.
Nová generace podlahových konvektorů s jedinečným technickým řešením, kde je použita celá řada inovativních prvků. Zejména nejúspornější
nízkoenergetické elektrické motory,
které kdy byly ve světě otopné techniky použity a mnoho dalších prvků.
1) Zcela nový patentovaný nízkoenergetický elektromotor se spotřebou
elektrické energie potřebné na provoz
ventilátorů pouze 7 W!
V porovnání se stávajícími ventilátory
dochází k úspoře elektrické energie
až 93 %. Pro lepší představu např.
v případě instalace 50 ks lze ušetřit
5,6 KW = cca. 500 Kč/den a u delších
konvektorů může úspora dosáhnout
až 900 Kč/den
2) Optimalizace poměru otáček ventilátoru a tepelného výkonu má za
následek optimální a okamžitý topný
výkon
3) Minimalizovali jsme hlučnost tak, aby
odpovídala vysokým nárokům, které
jsou dnes kladeny na technická zařízení
v budovách
4) Nejmodernější a variabilní řešení řídící
regulace adaptabilní pro malé i velké
objekty
5) Možnost stavebnicové montáže ventilátorů a tím dosažení jednoduššího
servisu, údržby či případné demontáže
6) Vzhledem k rozšíření možnosti volitelného příslušenství došlo k univerzálnosti použití těles
7) Ke zlepšení účinnosti konvektoru přispělo
i technické řešení výměníku, který se
optimálně přizpůsobil nucené konvekci
8) Sériové zapojení ventilátorů v tělesech
a tím navýšení jejich účinnosti
Do nové generace podlahových konvektorů
s ventilátorem OC dala společnost Licon Heat
Liberec veškeré dostupně poznatky a více
než 40ti leté zkušenosti s výrobou otopných
konvektorových těles. Celá výrobní řada je
optimalizována z hlediska hlučnosti, tepelného a chladicího výkonu a celkových nákladů.
OPTIMIZED CONVECTION, zkr. OC – název
pro novou generaci optimálně řešených konvektorů. Uvedení na trh předpokládáme do
konce tohoto roku, bližší informace na
www.licon.cz.
Nová značka OPTIMIZED CONVECTION
jako nový standard kvality otopných těles s nucenou konvekcí.
36
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
VZDĚLÁVÁNÍ
Plán seminářů na leden, únor a březen 2010
více informací a pozvánky na semináře na www.psmcz.cz
19. 1.
21. 1.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Praha Hospodářská komora
21. 1.
Brno BVV, Pavilon A3
28. 1.
Plzeň Konf. centrum Spilka
28. 1.
2. 2.
Ostrava Hotel Harmony
Č. Budějovice Gerbera Budvar Aréna
2. 2.
Brno Národní stavební centrum
3. 2.
Praha Hospodářská komora
3. 2.
Olomouc Regionální centrum
11. 2.
Kladno Hotel Kladno
16. 2.
Hradec Králové ALDIS
16. 2.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
17. 2.
Plzeň Konf. centrum Spilka
17. 2.
23. 2.
23. 2.
Ostrava Hotel Harmony
Pardubice Hotel Labe
Brno BVV, Pavilon A3
24. 2.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
24. 2.
Zlín Hotel Moskva
25. 2.
Praha Hospodářská komora
2. 3.
2. 3.
Praha Hospodářská komora
Č. Budějovice Gerbera Budvar Aréna
2. 3.
Olomouc Regionální centrum
3. 3.
3. 3.
Plzeň Konf. centrum Spilka
Ostrava Hotel Harmony
4. 3.
9. 3.
9. 3.
Liberec
Hradec Králové ALDIS
Brno BVV, Pavilon A3
10. 3.
Zlín Hotel Moskva
38
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
Vytápění a moderní ekologická vytápěcí technika
Řešení akustiky interiérů ve školách, kancelářích a nemocnicích, novostavby
i rekonstrukce
Průkaz energetické náročnosti budov v roce 2010: materiály, systémy, technologie
ovlivňující energetické hodnocení budov – zděný stěnový systém, podlahové a stropní
konstrukce, tepelná izolace
Střechy a střešní konstrukce (světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce
stěn vč. otvorových výplní (okna, vrata, brány), podlahové konstrukce
Dřevostavby – výroba konstrukčních systémů a plášťů, systémy technologií dřevostaveb
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy,
ČOV, řešení rozvodů vody a odpadních vod, betonové a zpevňovací prvky, řešení
protipovodňového opatření
Řešení akustiky interiérů ve školách, kancelářích a nemocnicích, novostavby
i rekonstrukce
Zelená úsporám – Program NOVÝ PANEL: rekonstrukce rodinných a bytových domů
a domů postavených panelovou technologií
Kompletní stavební systémy, obvodové pláště, zateplovací systémy pro rodinné
a bytové domy
Kompletní stavební systémy, obvodové pláště, zateplovací systémy pro rodinné
a bytové domy
Řešení akustiky interiérů ve školách, kancelářích a nemocnicích, novostavby
i rekonstrukce
Stavební technologie, systémy pro hrubou stavbu, technologie stavební chemie –
odstraňování vad a poruch
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy,
ČOV, řešení rozvodů vody a odpadních vod, betonové a zpevňovací prvky, řešení
protipovodňového opatření
Otvorové výplně a fasádní systémy, fasádní prvky, tepelné zvukové a protipožární izolace
Vytápění a moderní ekologická vytápěcí technika
Stavební technologie, systémy pro hrubou stavbu, technologie stavební chemie –
odstraňování vad a poruch
Střechy a střešní konstrukce (světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce
stěn vč. otvorových výplní (okna, vrata, brány), podlahové konstrukce
Stavební technologie, systémy pro hrubou stavbu, technologie stavební chemie –
odstraňování vad a poruch
Průkaz energetické náročnosti budov v roce 2010: materiály, systémy, technologie
ovlivňující energetické hodnocení budov – zděný stěnový systém, podlahové a stropní
konstrukce, tepelná izolace
Kvalitní, vysoce účinné a energeticky méně náročné systémy pro vytápění, chlazení a ventilaci
Kompletní stavební systémy, obvodové pláště, zateplovací systémy pro rodinné
a bytové domy
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy,
ČOV, řešení rozvodů vody a odpadních vod, betonové a zpevňovací prvky, řešení
protipovodňového opatření
Kvalitní, vysoce účinné a energeticky méně náročné systémy pro vytápění, chlazení a ventilaci
Střechy a střešní konstrukce (světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce
stěn vč. otvorových výplní (okna, vrata, brány), podlahové konstrukce
Vytápění a moderní ekologická vytápěcí technika
Dřevostavby – výroba konstrukčních systémů a plášťů, systémy technologií dřevostaveb
Zelená úsporám – Program NOVÝ PANEL: rekonstrukce rodinných a bytových domů
a domů postavených panelovou technologií
Kvalitní, vysoce účinné a energeticky méně náročné systémy pro vytápění, chlazení
a ventilaci
11. 3.
Praha Hospodářská komora
11. 3.
Č. Budějovice Gerbera Budvar Aréna
16. 3.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
16. 3.
17. 3.
18. 3.
VUT Brno
Plzeň Konf. centrum Spilka
23. 3.
Pardubice Hotel Labe
23. 3.
24. 3.
Zlín Hotel Moskva
Brno BVV, Pavilon A3
25. 3.
Č. Budějovice Gerbera Budvar Aréna
25. 3.
Ostrava Hotel Harmony
30. 3.
30. 3.
Praha Hospodářská komora
Jihlava Hotel Gustav Mahler
30. 3.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
31. 3.
Hradec Králové ALDIS
Řešení akustiky interiérů ve školách, kancelářích a nemocnicích, novostavby
i rekonstrukce
Kvalitní, vysoce účinné a energeticky méně náročné systémy pro vytápění, chlazení
a ventilaci
Požárně bezpečnostní řešení staveb a konstrukcí – skladby obvodových plášťů
z požárního hlediska, požární ochrana, protipožární nátěry, požární problematika
včetně dřevostaveb, zateplování budov
II. ročník specializované výstavy pro studenty na VUT v Brně
Řešení akustiky interiérů ve školách, kancelářích a nemocnicích, novostavby
i rekonstrukce
Kompletní stavební systémy, obvodové pláště, zateplovací systémy pro rodinné
a bytové domy
Otvorové výplně a fasádní systémy, fasádní prvky, tepelné zvukové a protipožární izolace
Kvalitní, vysoce účinné a energeticky méně náročné systémy pro vytápění, chlazení
a ventilaci
Stavební technologie, systémy pro hrubou stavbu, technologie stavební chemie –
odstraňování vad a poruch
Kvalitní, vysoce účinné a energeticky méně náročné systémy pro vytápění, chlazení
a ventilaci
Hodnocení energetické náročnosti budov v roce 2010 (konference spojená s výstavou)
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV,
řešení rozvodů vody a odpadních vod, betonové a zpevňovací prvky, řešení protipovodňového opatření
Kvalitní, vysoce účinné a energeticky méně náročné systémy pro vytápění, chlazení
a ventilaci
Kvalitní, vysoce účinné a energeticky méně náročné systémy pro vytápění, chlazení
a ventilaci
PSM –
stavební infozpravodaj
PSMCZ
ISSN 1802
-6907
www.psm
cz.cz
stavební info
zpravodaj
2+ 3– 2009
PSMCZ
ISSN 180
2-6
907
stavebn
www.p
smcz.c
z
í infozpr
avodaj
Tento časopis byl
ohodnocen 1 bodem
a byl zařazen
do celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT
4 – 2009
PSMC
Z
ISSN
1802
-6907
staveb
www
.psm
cz.cz
ní info
zpravo
daj
5 – 20
09
Objednávka předplatného
Objednávám závazně časopis PSM – stavební infozpravodaj.
Předplatné na rok 2010 činí 440 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje 5 čísel včetně 2 rozšířených vydání.
Předplatné bude uhrazeno na účet č. 169310389/0800, VS = číslo faktury
jméno/příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
firma/IČO/DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ulice/obec/PSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum / podpis (firemní razítko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt:
PSM CZ s.r.o.
Velflíkova 10
160 00 Praha 6
tel. 242 486 976
fax 242 486 979
[email protected]
www.psmcz.cz
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2009
39
střešní krytina
sendvičové zdivo
KM BETA DŮM
KM Beta a.s. chce tímto projektem uspokojit a nabídnout zákazníkům
moderní, kvalitní ale i ekonomicky výhodný stavební materiál pro stavbu
rodinného domu.
www.kmbeta-dum.cz
infolinka: 800 150 200
» solární systémy «
» vďtrání s rekuperací «
» tepelná Āerpadla «
Navštivte nás
na mezinárodním
odborném veletrhu
AQUA-THERM PRAHA
ve dnech 24. - 28. 11. 2009
PVA LetĖany
Poradíme Vám se získáním státních þi evropských dotací.
Pro autorizované inženýry a projektanty tepelné techniky nabízíme odbornou pomoc vþetnČ vypracování technického návrhu.
[email protected]
Vyzbrojte se proti rostoucím
cenám energií!
Nenechte utíkat Vaše teplo komínem.
Kondenzační kotle Junkers využívají k vytápění
také energii ze spalin, která by jinak zbytečně
unikla do ovzduší.
Další revolucí kotlů Cerapur Junkers
je patentovaný regulační software
SolarInside. Software, který díky kombinaci kotle se solárními systémy vypočítává možný solární výnos, přizpůsobuje vytápění a snižuje tak spotřebu plynu. K průměrné
60% roční úspoře při solárním ohřevu teplé vody tak
můžete získat se SolarInside ještě navíc dalších 15 %.
Teplo pro život
www.junkers.cz
Info: 261 300 461
Sama kondenzační technologie
technolog
gie s účinností až 109%
% dokáže ve srovnání s dosavadním
uspořit
osavadním způsobem vytápění u
spořit
až 40 % nákladů na energii. Šetříte peníze, chráníte životní
prostředí a díky této nové technologii se stáváte nezávislými na stoupajících cenách energií.

Podobné dokumenty

Simulační program

Simulační program plochu solárních kolektorů, výkon kotle atd.) a sledovat jaký vliv mají na správný a ekonomický provoz celého objektu a s tím související spotřebu dodané energie tedy provozní náklady, což lze bez ...

Více

LF 180 - DAF Trucks CZ

LF 180 - DAF Trucks CZ Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací. Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací. Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky. Hmotnost podvozku a kabin...

Více

LF 220 - DAF Trucks CZ

LF 220 - DAF Trucks CZ Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací. Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací. Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky. Hmotnost podvozku a kabin...

Více

CF 290 - DAF Trucks CZ

CF 290 - DAF Trucks CZ Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 0 litrů paliva, 15 litrů kapaliny AdBlue a hmotnost řidiče 0 kg, tolerance ± 3 %. Změny specifikace m...

Více

Zde - TruckFocus.cz

Zde - TruckFocus.cz v půllitrové láhvi s mechanickým rozprašovačem pro použití v interiéru i na karosérii vozu, které záhy doplnila čisticí aktivní pěna, tedy profesionální prostředek pro rychlé mytí osobních i náklad...

Více

Případová studie

Případová studie © 2010 EkoWATT, www.ekowatt.cz www.ekowatt.cz,, www.energetika.cz www.energetika.cz,, www.prukazybudov www.prukazybudov..cz

Více

6/2011

6/2011 PSM – stavební infozpravodaj 6 | 2011, 11. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT), Zdeněk Mirvald (jednate...

Více

1 A - PSM

1 A - PSM KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁD – ROZDÍLNÁ BAREVNOST

Více

zde - Energeticky soběstačné budovy

zde - Energeticky soběstačné budovy nebo kolik teplé vody spotřebovali. Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy (ŠPB), říká: „Rozšíření energetických průkazů i do oblasti prodeje a pronájmu budov je podmínkou pro čerpání miliard...

Více

The basics

The basics GHE vám nabízí dva systémy pro práci s odnožemi: CuttingBoard a RainForest. CuttingBoard je malá a jednoduchá jednotka určená začínající veřejnosti. RainForest, RF2 a RF72 jsou velmi výkonná zaříze...

Více