EuroGAP Insurance Accessories Leaflet

Komentáře

Transkript

EuroGAP Insurance Accessories Leaflet
Insurance
Accessories
EuroGAP
EuroGAP CLASSIC
Na tfii roky máte jistotu, Ïe v pfiípadû krádeÏe nebo totální ‰kody
budete mít vÏdy prostfiedky na koupi nového vozu. EuroGAP
Classic Vám po dobu tfií let aÏ 100% zabezpeãí Va‰i investici.
Stoprocentní finanãní ochrana na 3 roky
500 000 Kč
400 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
Koupě
EuroGAP SMART
Va‰e investice do vozidla je chránûna pût let od jeho koupû.
EuroGAP Smart je v˘hodn˘ nejen pfii financování vozu
leasingem, kdy Vás chrání pfied dluhem vÛãi leasingové
spoleãnosti. Je to pfiedev‰ím dlouhodobé zaji‰tûní vloÏen˘ch
finanãních prostfiedkÛ.
Pûtiletá maximální garance, pfii níÏ v prvních tfiech letech pfii
pojistné události obdrÏíte rozdíl mezi pofiizovací a obecnou
cenou vozidla stejnû jako ve variantû Classic. Ve ãtvrtém
a pátém roce získáte aÏ 50-70% z pofiizovací ceny svého vozu
jako ve variantû Smart.
EuroGAP
Classic
Havarijní pojištění
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let
Dlouhodobá jistota vloÏené investice
500 000 Kč
400 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
Koupě
EuroGAP PREMIUM
Spolu
účast
EuroGA
Spolu
P Smart
účast
50%
Havarijní pojištění
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let
Kombinace toho nejlep‰ího
500 000 Kč
400 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
Koupě
EuroGA
P Premiu
Spolu
m
účast
50%
Havarijní pojištění
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
V‰echny varianty poji‰tûní EuroGAP je moÏné uzavfiít vãetnû pfiipoji‰tûní náhrady spoluúãasti z havarijního poji‰tûní, tzv. EuroGAP Plus.
EuroGAP je moÏné sjednat do 90 dní od data vystavení faktury za vozidlo. Pojistné je splatné jednorázovû na celé pojistné období (dle zvolené varianty).
Nová i ojetá vozidla je moÏné pojistit maximálnû do v˘‰e 2 500 000 Kã. Stáfií ojet˘ch vozidel nesmí pfiekroãit pût let od data první registrace.
Limit pojistného plnûní pro nová i ojetá vozidla je 750 000 Kã. Limit pojistného plnûní náhrady spoluúãasti z havarijního poji‰tûní je 100 000 Kã.
5 let
Zabezpeãí hodnotu Va‰eho vozidla
aÏ do v˘‰e jeho pofiizovací ceny
v pfiípadû totální ‰kody
nebo odcizení.
Kdo ochrání Vaši investici?
Váš EuroGAP
Pokles tržní hodnoty vozidla
Hodnota vozu
ˇ koupi
pri
Nové vozidlo zaãne ztrácet svou trÏní hodnotu v okamÏiku, kdy je
zakoupeno. Nejvíce v‰ak v prvních tfiech letech a jeho cena mÛÏe
klesnout aÏ na polovinu kupní ceny.
̌ z havarijního pojištení
̌
Plnení
Po 1 roce
Havarijní poji‰tûní kryje Va‰e riziko do v˘‰e trÏní (obecné) ceny
vozidla v dobû pojistné události. Pojistné plnûní z havarijního
poji‰tûní je navíc sniÏováno o ãástku Va‰í spoluúãasti.
Ale nemusí to tak být!
Po 2 letech
Po 3 letech
Znáte rizikové faktory?
Krádež
•
•
•
•
V prÛmûru kaÏdou pÛlhodinu je v âR odcizeno motorové vozidlo
Roãnû je odcizeno pfiibliÏnû 15 000 motorov˘ch vozidel
Objasnûnost krádeÏí motorov˘ch vozidel v âR je ménû neÏ 20%
V Praze je objasnûno pouze necel˘ch 7% krádeÏí vozidel
Statistiky Policie âR
Totální havárie
• V prÛmûru kaÏd˘ch 7 minut je v âR ‰etfiena dopravní nehoda
• Roãnû má dopravní nehodu témûfi 75 000 vozidel, coÏ je více neÏ
200 vozidel dennû
• KaÏdou hodinu tak vznikne ‰koda pfies pÛl milionu korun
Statistiky Policie âR
Živelní událost
• Vûtrná smr‰È, krupobití, poÏáry
• Povodnû v letech 1997, 2002 a 2006 zaplavily témûfi 2000 obcí
Máte jistotu, Ïe Vám se to nestane?
EuroGAP Vám v pfiípadû totální ‰kody nebo odcizení kryje rozdíl
mezi pofiizovací cenou vozidla a cenou obecnou v dobû pojistné
události. Poji‰tûní EuroGAP Plus navíc zahrnuje i pfiipoji‰tûní
náhrady spoluúãasti z havarijního poji‰tûní.
Pojištená
rizika
̌
Totální ‰koda jako dÛsledek následujících událostí:
– havárie
– Ïivelní událost
– odcizení
̌
̌ EuroGAP Classic Plus
Príklad
pojistného plnení
̌
Porizovací
cena vozidla
500 000 Kč
Obecná cena vozidla
(v dobû pojistné události)
300 000 Kã
Spoluúãast 10%
(v dobû pojistné události)
30 000 Kã
Pojistné plnûní vyplacené
primárním pojistitelem
270 000 Kã
EuroGAP Classic
200 000 Kã
EuroGAP Classic Plus
(náhrada spoluúãasti z hav. poji‰tûní)
30 000 Kã
Celkem vyplaceno
500 000 Kč
Metodika v˘poãtu obecné ceny vozidla v dobû pojistné události se mÛÏe
u jednotliv˘ch pojistitelÛ li‰it.
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
organizaãní sloÏka
Divize Product Protection
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
Tel.: +420 234 094 011
Fax: +420 234 094 099
E-mail: [email protected]
www.eurogap.cz

Podobné dokumenty

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění GAP (CZ-EG

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění GAP (CZ-EG přičemž i v případě, že se Pojistná částka stanoví jako Pořizovací či katalogová cena, uplatní se při stanovení výše pojistného plnění z pojištění EuroGAP shodné parametry (včetně případných prodej...

Více

Klíčová fakta pojištění EuroGap Premium

Klíčová fakta pojištění EuroGap Premium cenou vozidla; ve 4. a 5. roce kryje rozdíl mezi 70% pořizovací ceny vozidla dále snížované fixní sazbou lineární amortizace 10% pořizovací ceny ročně a tržní (obecnou) cenou vozidla ke dni vzniku ...

Více

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České 1.1 Vznik a geneze pojmu ”Trvale udržitelný rozvoj” Obrat ke kvalitativne novému prístupu k ochrane životního prostredí nazrává od šedesátých let, kdy se objevují prukazné a varovné signály nevratn...

Více

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s.

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s. Uskuteãnûná fúze zároveÀ pfiinesla spoleãnosti v˘razn˘ potenciál pro dal‰í rÛst objemu spravovan˘ch prostfiedkÛ, diverzifikaci rizik a pokles nákladÛ spojen˘ s úsporami z rozsahu. Spolu s tím lze oãe...

Více

NOVINY VIZOVSKÉ

NOVINY VIZOVSKÉ Do tohoto data se za minimální pfiíjem povaÏovala ãástka ve v˘‰i Ïivotního minima osoby, která není nezaopatfien˘m dítûtem a Ïije v domácnosti sama. Nyní se za mûsíãní pfiíjem z této ãinnosti povaÏuje...

Více

vozidla

vozidla Novû stanovené pojistné smí b˘t takto zv˘‰eno nejv˘‰e o devût procent. Pojistné mÛÏe b˘t dále upraveno o míru inflace. Míra inflace je vyjádfiena v procentech a pro úãely tûchto VPP se jí rozumí pfií...

Více