REZERVAČNÍ SMLOUVA

Komentáře

Transkript

REZERVAČNÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx
REZERVAČNÍ SMLOUVA
(dále jen "Smlouva")
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:
GEOSAN LIBERTY s.r.o.
se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 559/28, PSČ 120 00
IČ : 015 44 705
DIČ : CZ 015 44 705
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka208344
zastoupena: Ing. Romanem Hrubým, jednatelem
zastoupená na základě plné moci, jejíž kopie tvoří přílohu této Smlouvy, společností
GEOSAN DEVELOPMENT a.s.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5154
dne 16. ledna 1998
se sídlem
IČ
zastoupena
: Karlovo náměstí 559/28, Praha 2, PSČ: 120 00
: 256 38 866
: prodejce,
na základě plné moci, jejíž kopie tvoří přílohu této Smlouvy
(dále pro účely této Smlouvy označována jako "Budoucí prodávající" )
a
jméno, příjmení :
rodné číslo
:
trvale bytem
:
telefonní spojení :
bankovní spojení :
test test
test
test, test, PSČ: test
test
test
(dále pro účely této Smlouvy označována jako "Budoucí kupující" )
Budoucí prodávající a Budoucí kupující budou pro účely této Smlouvy dále také společně
označováni jako "Smluvní strany".
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Budoucí prodávající je vlastníkem pozemku parc. č. 425/3 v obci Praha, katastrálním
území Nusle, mezi ul. Bartoškova, Kloboučnická a V Horkách (dále samostatně jen
„Pozemek“) a na něm umístěné budovy č.p. 1735 (dále samostatně jen „Dům“, Pozemek
1
s Domem dále společně jen jako „Nemovitá věc“). Příslušný list vlastnictví a katastrální
mapa jsou přílohou této smlouvy.
2. Na základě stavebního povolení č.j. P4/6695/09/OST/CEKO/5263, vydaného dne
22.1.2009 Úřadem Městské části Prahy 4, Odborem stavebním, v právní moci dne
27.2.2009 změněného rozhodnutími uvedeného úřadu ze dne 5.10.2011, č.j.
P4/072872/11/OST/TBRA, ze dne 13.9.2013, č.j. P4/075151/13/OST/KOP a ze dne
4.3.2014, č.j. P4/006938/14/OST/KOP, postavil Budoucí prodávající na Pozemku Obytný
soubor Liberty Building – I. etapa, který tvoří Dům (s částmi AV a B), v němž se nacházejí
byty a nebytové prostory. Kolaudační souhlas k užívání Domu byl vydán shora uvedeným
úřadem dne 24.7.2014 pod č. j. P4/061616/14/OST/KOP.
3. Budoucí prodávající učinil Prohlášení ve smyslu § 1166 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen
„občanský zákoník“), kterým rozdělil své vlastnické právo k Domu a Pozemku na
vlastnické právo k jednotkám (dále jen "Prohlášení" nebo „Prohlášení vlastníka“) a podal
návrh na jeho zápis do katastru nemovitostí. Budoucí prodávající vymezil v Prohlášení
byty a nebytové prostory a společné části Nemovité věci, přičemž jako samostatné
jednotky byly vymezeny byty a nebytové prostory, které jsou Budoucím předmětem
převodu dle čl. II. této Smlouvy.
Článek 2.
Předmět smlouvy
1. Budoucí prodávající se zavazuje rezervovat pro Budoucího kupujícího za podmínek
stanovených dále v této smlouvě tyto nemovitosti, které vznikly výstavbou OS Liberty
Building - I. etapa a to:
1.1
Jednotku č. 1735/xx v Domě definovaném v článku I. odst. 1
této smlouvy.
1.1.1 Tato jednotka zahrnuje:
a) byt č. xx v x. nadzemním
typu xx+kk (dále také jen „Byt“) a
podlaží
Domu
b) spoluvlastnický podíl o velikosti xxxx/145779 na
společných částech Nemovité věci.
1.1.2 Popis Bytu:
Byt tvoří tyto místnosti:
obývací pokoj s kk
xx m2
pokoj
xx m2
pokoj
xx m2
pokoj
xx m2
WC
xx m2
koupelna
xx m2
koupelna s WC
xx m2
terasa
xx m2
chodba
xx m2
2
balkon
xx m2
Podlahová plocha Bytu činí xxxx m2.
Ve
výlučném
užívání
vlastníka
této
jednotky
je balkón/lodžie/terasa přístupný/á pouze z Bytu o
výměře xxxx m2.
Poloha Bytu v Domě je vyznačena na schématu podlaží,
které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
1.1.3 Společné jsou tyto části Nemovité věci:
a) Pozemek parc. č. 425/3 v k.ú. Nusle a
b) stavební části podstatné pro zachování Domu včetně
jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i
pro zachování bytu i nebytového prostoru jiného vlastníka
jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k
užívání bytu/nebytového prostoru, které jsou blíže
specifikované v Prohlášení.
1.2 Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/206 na jednotce č. 1735/501 v
Domě definovaném v článku I. odst. 1 této smlouvy. Velikosti
převáděného ideálního spoluvlastnického podílu na jednotce
odpovídá právo kupujícího užívat garážové stání xxx, vyznačené
v plánku, jež je přílohou č. 1 této smlouvy.
1.2.1 Tato jednotka zahrnuje:
a) nebytový prostor - garáž č. 501 v 1. nadzemním a 1. a
2. podzemním podlaží Domu (dále také jen „Garáž“) a
b) spoluvlastnický podíl o velikosti 56444/145779 na
společných částech Nemovité věci. Na kupujícího se tedy
převádí 1/206 z tohoto podílu, tj. podíl o velikosti
274/145779.
1.2.2 Podlahová plocha Garáže činí 5644,4 m2.
Poloha Garáže v Domě je vyznačena na schématu podlaží,
které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Společné části Nemovité věci jsou specifikovány v odst.
1.1.3 tohoto článku této smlouvy.
1.3 Jednotku - č. 1735/xxx v Domě definovaném v článku I. odst. 1
této smlouvy.
1.3.1 Tato jednotka zahrnuje:
a) nebytový prostor - jiný nebytový prostor (sklep) č. xxx
v xx. podzemním podlaží Domu (dále také jen „Sklep“) a
b) spoluvlastnický podíl o velikosti
společných částech Nemovité věci.
xx/145779
na
3
1.3.2 Popis Sklepa:
Sklep se skládá
ploše xxxm2.
z
jedné
místnosti
o
podlahové
Poloha Sklepa v Domě je vyznačena na schématu podlaží,
které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Společné části Nemovité věci jsou specifikovány v odst.
1.1.3 tohoto článku této smlouvy.
/vše v odst. 1 dále společně jako „Budoucí předmět převodu“/.
2. Spoluvlastnický podíl na společných částech Nemovité věci, který je součástí příslušné
jednotky,
odpovídá
poměru
velikosti podlahové
plochy
příslušného
bytu
nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše všech bytů a nebytových prostorů
v Domě.
3. Přílohou této smlouvy je obchodní dokumentace, která zahrnuje plánky Budoucího
předmětu převodu a předmětných podlaží Domu, z nichž vyplývá prostorové uspořádání
Budoucího předmětu převodu, jeho umístění v Domě a poloha Domu na Pozemku.
Článek 3.
Práva a povinnosti stran
1. Budoucí prodávající se zavazuje:
1.1. rezervovat pro Budoucího kupujícího Budoucí předmět převodu po dobu jednoho
měsíce ode dne uzavření této smlouvy tj. po uvedenou dobu jej nepřevést na jinou
osobu, nezavázat se k tomu ani jej nenabízet k prodeji a
1.2. uzavřít s Budoucím kupujícím ve lhůtě uvedené v odst. 1.1. toho článku této
Smlouvy a za podmínek uvedených v této Smlouvě Smlouvu o uzavření budoucí kupní
smlouvy, v níž strany sjednají bližší podmínky převodu vlastnického práva k Budoucímu
předmětu převodu na Budoucího kupujícího (dále jen „SOSBK“) nebo přímo kupní
smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“ nebo „KS“).
2. Budoucí kupující se zavazuje:
2.1. uzavřít s Budoucím prodávajícím SOSBK nebo přímo Kupní smlouvu ve lhůtě
uvedené v odst. 1.1. tohoto článku této Smlouvy a to za podmínek uvedených v této
smlouvě a
2.2. uhradit Budoucímu prodávajícímu rezervační zálohu v souladu s čl. 4 této Smlouvy.
3. V případě, že Budoucí prodávající poruší své závazky uvedené v odst. 1 tohoto článku
této Smlouvy a SOSBK nebo přímo Kupní smlouva nebude mezi smluvními stranami ve
sjednané lhůtě uzavřena z důvodů na straně Budoucího prodávajícího, je Budoucí
kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit a Budoucí prodávající je povinen mu vrátit
uhrazenou rezervační zálohu a to nejpozději do 10 dnů poté, co mu bude doručeno
písemné odstoupení Budoucího kupujícího od této Smlouvy.
4
4. V případě, že Budoucí kupující nesplní svůj závazek uvedený v odst. 2.1. tohoto článku
této Smlouvy a SOSBK nebo přímo Kupní smlouvy tedy nebude ve sjednané lhůtě mezi
smluvními stranami uzavřena z důvodů na straně Budoucího kupujícího, je Budoucí
prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dále má v takovém případě Budoucí
prodávající vůči Budoucímu kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč,
která je splatná na výzvu Budoucího prodávajícího. Pohledávka Budoucího prodávajícího
na úhradu smluvní pokuty za Budoucím kupujícím a pohledávka Budoucího kupujícího
na vrácení uhrazené rezervační zálohy za Budoucím prodávajícím, která vznikne v
případě odstoupení Budoucího prodávajícího od této smlouvy, se v takovém případě
vzájemně započtou.
Článek 4.
Rezervační záloha
1. Rezervační záloha činí 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) (dále jen
"Rezervační záloha").
2. Budoucí kupující uhradil při podpisu této Smlouvy Rezervační zálohu v plné výši, což
Budoucí prodávající potvrzuje podpisem této smlouvy.
nebo
Budoucí kupující uhradil při podpisu této smlouvy první část Rezervační zálohy ve výši
5.000,- Kč, což Budoucí prodávající potvrzuje podpisem této smlouvy (dále jen
"Rezervační záloha"). Druhá část Rezervační zálohy ve výši 45.000,- Kč musí být
uhrazena do tří pracovních dnů od podpisu této Smlouvy na účet Budoucího
prodávajícího č.ú: 2108309236/2700, v.s.:…………, jinak tato Smlouva pozbývá platnosti
a Budoucí kupující je povinen zaplatit Budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
5.000,-- Kč. Budoucí prodávající je oprávněn započíst tuto smluvní pokutu oproti nároku
Budoucího kupujícího na vrácení zaplacené části Rezervační zálohy.
3. V případě, že smluvní strany mezi sebou v souladu s touto Smlouvou uzavřou Smlouvu
o uzavření budoucí kupní smlouvy, bude uhrazená rezervační záloha započtena na první
zálohu (splátku) budoucí kupní ceny.
Článek 5.
Budoucí kupní cena a platební podmínky
1. Základní budoucí kupní cena Budoucího předmětu převodu činí x xxx xxx,Kč(slovy: xxxxxxxxxxxxxxxx korun českých). Základní budoucí kupní cena je cena
Budoucího předmětu převodu ve standardním provedení a nezahrnuje daň z přidané
hodnoty, která bude k Základní budoucí kupní ceně připočtena v souladu s odst. 3 tohoto
článku (Základní budoucí kupní cena + DPH = Kupní cena).
2. Budoucí kupující je povinen uhradit minimálně 10% Kupní ceny (tj. Základní budoucí
kupní ceny dle předchozího odstavce + DPH v předpokládané výši) do 10 dnů po podpisu
SOSBK. Zbývající část Kupní ceny Budoucího předmětu převodu uhradí Budoucí kupující
před podpisem Kupní smlouvy za podmínek sjednaných stranami v SOSBK.
3. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k Základní budoucí kupní ceně ve výši platné ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ve výpočtu Kupní ceny, který bude přílohou SOSBK,
bude výše DPH a tedy i Kupní cena uvedena ve výši platné ke dni podpisu SOSBK.
Budoucí kupující však bere na vědomí, že výše DPH uvedená v SOSBK a tedy i Kupní
cena se mohou změnit a souhlasí s úpravou ceny v návaznosti na výši DPH ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
5
Článek 6.
Ostatní ujednání
1. Budoucí Prodávající prohlašuje a Budoucí kupující bere na vědomí, že v době uzavření
kupní smlouvy nebudou na Budoucím předmětu převodu váznout žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva ani jiné právní povinnosti s výjimkou věcných břemen zřízených
ve prospěch provozovatelů inženýrských sítí a dodavatelů médií či ve prospěch
sousedních nemovitostí nezbytných či vhodných k řádnému provozování OS Liberty
Building či k zajištění přístupu a zástavního práva UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., která poskytla úvěr na výstavbu OS Liberty Building, jehož zánik Budoucí
prodávající zajistí po podpisu Kupní smlouvy a uhrazení celé kupní ceny a případně s
výjimkou zástavního práva zřízeného ve prospěch financující banky Budoucího
kupujícího k zajištění úvěru poskytnutého bankou Budoucímu kupujícímu na úhradu
kupní ceny.
2. Popis standardního provedení Budoucího předmětu převodu je přílohou této Smlouvy.
Smluvní strany sjednávají, že dílčí odchylky od Standardu spočívající v záměně
původních materiálů nebo technologií za jiné materiály nebo technologie shodných nebo
vyšších vlastností a cenově srovnatelné, jsou možné. Případná vyšší cena těchto
materiálů nebo technologií nemá vliv na sjednanou Základní budoucí kupní cenu
Budoucího předmětu převodu. Tyto změny nejsou důvodem k odstoupení do této
Smlouvy.
3. Veškeré písemnosti, které mají být doručovány dle této smlouvy, se považují za
doručené dnem jejich předání, pokud bylo doručováno osobně nebo kurýrem, dnem
jejich doručení, bylo-li doručováno poštou a pokud bylo doručováno faxem nebo emailem
a adresát doručení potvrdil, pak ke dni potvrzení přijetí. Odepře-li adresát přijmout
doručovanou písemnost, je den, kdy její přijetí adresát odepřel, dnem doručení. V
případě, že se písemnost doručovanou poštou nepodaří adresátovi doručit na adresu,
kterou pro doručování uvedl, považuje se za doručenou desátý den po jejím
prokazatelném odeslání. Smluvní strany se zavazují oznámit změnu adresy či sídla či
změnu kontaktních údajů druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.
4. Budoucí kupující je oprávněn postoupit tuto Smlouvu tj. převést svá práva a povinnosti
z ní na jakoukoliv třetí osobu (dále jen „Zájemce“) a to na základě písemné dohody
Budoucího prodávajícího, Budoucího kupujícího a Zájemce s tím, že zálohy na kupní cenu
zaplacené Budoucím kupujícím před podpisem takové dohody budou považovány za
uhrazené Zájemcem a Budoucí kupující a Zájemce se vyrovnají mezi sebou. V den
podpisu dohody je Budoucí kupující povinen uhradit Budoucímu prodávajícímu paušální
náhradu nákladů spojených s takovou změnou ve výši 20.000,-Kč + DPH.
5. Smluvní strany se dohodly, že Budoucí kupující je povinen splnit závazek uzavřít SOSBK
v provozovně společnosti GEOSAN DEVELOPMENT a.s. na adrese U Plynárny
1533/73a, Praha 10 - Michle, 101 00.
6. Budoucí Prodávající prohlašuje a Budoucí kupující bere na vědomí, že projekt Obytný
soubor Liberty Building je rozdělen na 2 etapy a výstavba Obytného souboru Liberty
Building – II. etapa bude probíhat přibližně v době od 1.1.2014 do 31.12.2015.
7. Budoucí kupující, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
uděluje tímto výslovně souhlas k tomu, aby Budoucí prodávající shromažďoval,
zpracovával a uchovával osobní údaje týkající se jeho osoby, za účelem uzavření této
smlouvy a aby je zpřístupnil též pracovníkovi centra klientských změn Budoucího
prodávajícího, který Budoucího kupujícího kontaktuje za účelem výběru Standardu a
sjednání klientských změn. Souhlas se poskytuje na dobu od doručení osobních údajů
Budoucímu prodávajícímu až do písemného odvolání souhlasu nebo vyslovení
6
nesouhlasu Budoucího kupujícího se zpracováním těchto údajů, nejdéle však na dobu 10
let. Budoucí prodávající prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím
a že je použije pouze k uvedenému účelu smluvního vztahu.
Článek 7.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky, právní či faktické
povahy, které by bránily uzavření nebo splnění této Smlouvy. Budoucí kupující podpisem
této smlouvy potvrzuje, že od Budoucího prodávajícího obdržel písemný návrh SOSBK.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a lze ji
měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Budoucí
prodávající obdrží 3 stejnopisy a Budoucí kupující jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a
s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich
svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Přílohy:
č. 1. plné moci
č. 2. obchodní dokumentace:
- plánek Budoucího předmětu převodu
- plánek příslušných podlaží Domu
- list vlastnictví
- katastrální mapa
č. 3. Popis standardního provedení Budoucího předmětu převodu
V Praze dne
Budoucí prodávající:
Budoucí kupující:
..................................
GEOSAN LIBERTY s.r.o.
..................................
test test
7

Podobné dokumenty