MMB2016000000348 ZM7/.T! <te30 4 `2c

Transkript

MMB2016000000348 ZM7/.T! <te30 4 `2c
MMB2016000000348
Rada města Brna
<te30
fh
ZM7/.T!
Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12. 4. 2016
Název:
Návrh nabytí pozemků pro stavbu
„Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" v k.ú. Horní Heršpice
Obsah:
návrh kupní smlouvy
důvodová zpráva
kopie výpisu LV č. 72
snímek katastrální a orientační mapy
snímek cenové mapy
snímek mapy územního plánu
dopis OUPR MMB ze dne 2. 10. 2015
stanovisko OD MMB ze dne 12. 10. 2015
stanovisko OUPR MMB ze dne 6. 11. 2015
stanovisko Povodí Moravy, s.p. závodu Dyje ze dne 15.1.2016
informace o ocenění
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Brna
schvaluje
nabytí pozemků:
- p.č. 875/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2
2
- p.č. 876/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m
- p.č. 876/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 321 m 2
- p.č. 876/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m 2
vše v k.ú. Horní Heršpice, za kupní cenu ve výši 769.500 Kč od subjektů a za podmínek dle kupní
smlouvy, která tvoří přílohu č
těchto usnesení.
Stanoviska dotčených orgánů:
Rada města Brna projednala na schůzi č. R7/057. konané dne 22. 3. 2016 a doporučila ke schválení.
Zpracoval:
> V > í)
Odbor investiční MMB \ /
K K
^^
$
Předkládá:
Rada města Brna
4 '2c
-22-
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 5 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvl
astnění), ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
id. 1/4
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
id. 1/4
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
eis^HHMHsBslBBHHHHsi
•
id. 1/4
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
id. 1/4
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
na straně jedné jako prodávající (dále jen „prodávající")
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785^
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 111246222/0800
na straně druhé jako kupující (dále jen „kupující")
I.
Prodávající jsou podílovými vlastníky pozemků p.č. 875/31, ostatní plocha, ostatní
2
2
komunikace, o výměře 22 m , p.č. 876/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m ,
p.č. 876/22, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 321 m 2 a p.č. 876/23, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 6 m2, vše v k.ú. Horní Heršpice, zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město (dále jen „katastrální
úřad") na LV č. 72 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno a okres Brno-město.
2i
?,O
-23
íí.
Prodávající touto kupní smlouvou prodávají kupujícímu pozemky uvedené v či. I. této
smlouvy,
a
to
za
dohodnutou kupní
cenu
ve
výši
769.500 Kč
(sedmsetšedesátdevěttisícpětsetkorun českých).
Převáděné pozemky byly popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 956-2/2016,
vypracovaným soudní znalkyní Ing. Alenou Superatovou, Ph.D., se sídlem Tábor 28a,
602 00 Brno dne 7. 1.2016.
III.
Předmětné pozemky jsou vykupovány za účelem realizace stavby „Cyklistická stezka
Sokolova - VomáČkova".
V případě, že stavební práce na realizaci výše uvedené stavby nebudou zahájeny nejpozději
do 5 (pěti) let ode dne uzavření této smlouvy, mají prodávající nárok na zpětný odkup
pozemků převedených touto smlouvou, a to za kupní cenu uvedenou v článku II. odst. 1 této
smlouvy, která bude zaplacena prostřednictvím notářské úschovy. Kupující je povinen uzavřít
kupní smlouvu na zpětný odkup těchto pozemků prodávajícím bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 6 (šesti) měsíců ode dne doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy
na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly,
že^rodávající jsou povinni uplatnit nárok na zpětný odkup pozemků nejpozději do jednoho
roku ode dne, kdy mu tento nárok vznikne, v opačném případě tento nárok zaniká.
IV.
Smluvní strany se dohodly, že kupující zaplatí prodávajícím kupní cenu uvedenou v článku II.
odst. 1 této smlouvy ve výši dle jejich spoluvlastnických podílů na jejich bankovní účty
uvedené v záhlaví této smlouvy, a to do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu
doručena tato smlouva s doložkou osvědčující vklad vlastnického práva v jeho prospěch
do katastru nemovitostí, to * vše za předpokladu, že na výpisu z katastru nemovitostí
vyhotoveném k tomuto dni bude tento pozemek prost všech práv třetích osob (tj. části C a D
listu vlastnictví budou bez zápisu) kromě věcných břemen uvedených v či. V. odst. 1 této
smlouvy.
V.
Prodávající prohlašují, že nejsou omezeni v disponování s převáděnými pozemky,
že na převáděných pozemcích nevážnou žádné faktické ani právní vady, zejména dluhy,
daňové nedoplatky, zástavní práva, předkupní práva s účinky věcného práva, věcná břemena
s výjimkou věcných břemen oprav a údržby, zřízení a provozování dešťové a splaškové
kanalizace podle GP č. 982-9/2002 zřízených na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene
ze dne 15. 5. 2002 a zavazují se, že ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí budou pozemky prosty práv třetích osob kromě věcných břemen výše
uvedených. Prodávající dále prohlašují, že jim není známo, že je proti nim veden výkon
rozhodnutí nebo exekuce, byl proti nim vydán exekuční příkaz, nebo byl podán návrh na
zahájení insolvenčního řízení a ani neexistuje žádný titul vydaný v soudním, správním,
daňovém, rozhodčím či obdobném řízení, na základě kterého by mohl být takový návrh
podán. V případě, že by výše uvedená tvrzení byla nepravdivá, má kupující právo od smlouvy
odstoupit. Odstoupením se smlouva ruší od samého počátku a smluvní strany jsou si povinny
vrátit dosud poskytnuté plnění.
Prodávající seznámili kupujícího se stavem převáděných pozemků a kupující potvrzuje,
že si tyto pozemky prohlédl.
4.
nVI.
Nebude-li povolen vklad práva z této smlouvy do katastru nemovitostí z jakéhokoliv důvodu,
zavazují se smluvní strany, že učiní nezbytné kroky k odstranění nedostatků, které způsobily
takovýto stav a pokud to bude nutné, zavazují se prodávající, že s kupujícím uzavřou novou
kupní smlouvu, jejímž obsahem bude převod pozemků uvedených v či. II. této smlouvy
za kupní cenu uvedenou v či. II. této smlouvy, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne
pravomocného zamítnutí vkladu vlastnického práva, a v případě že bude nutné smlouvu
znovu projednat kolektivními orgány města Brna nejpozději do 6 měsíců ode dne
pravomocného zamítnutí vkladu vlastnického práva.
VII.
Vlastnictví k pozemkům se převádí k okamžiku doručení návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, pokud bude pravomocně
rozhodnuto o povolení vkladu.
Správní poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
vážně a srozumitelně. Na důkaz shody vůle s obsahem připojují své podpisy, na jednom
vyhotovení je podpis prodávajícího úředně ověřen.
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena ke dni podpisu té smluvní strany,
k jejímuž podpisu dojde později.
Tato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž prodávající
obdrží jedno vyhotovení, kupující dvě vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro vkladové
řízení.
Právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).
Doložka
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z /
V Brně dne:
dne.
V Brně dne:
i '&
'c?
-2P
za statutární město Brno
Ing. Petr Vokřál
primátor města Brna
'/&
Důvodová zpráva
V rámci připravované stavby „Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova", v katastrálním území
Horní Heršpice a Dolní Heršpice budou mimo jiné dotčeny pozemky:
- p.č. 875/31 o výměře 22 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.č. 876/7 o výměře 56 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.č. 876/22 o výměře 321 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.č. 876/23 o výměře 6 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Horní Heršpice
Na předmětných pozemcích bude vybudována cyklistická stezka. Na pozemcích vázne věcné
břemeno oprav a údržby zřízení a provozování dešťové a splaškové kanalizace.
Předmětné pozemky byly popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 956-2/2016, zpracovaným
soudním znalcem Ing. Alenou Superatovou, Ph.D., Tábor 28a, Brno dne 7. 1. 2016. Cena obvyklá
dle znaleckého posudku činí celkem 769.500 Kč, z toho:
pozemky dotčené stavbou o celkové výměře 405 m 2
769.500 Kč, tj. 1.900 Kč/m2
Při stanovení výše kupní ceny bylo postupováno v souladu s Metodikou pro postup při odnětí nebo
omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům nebo
stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření,
jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno, kterou Zastupitelstvo města Brna
schválilo na svém zasedání č. Z6/025 konaném dne 18. června 2013. Pravidlo pro určení výše kupní
ceny stanoví článek IV. odst. 1. Metodiky:
1) Základem pro určení výše kupní ceny je obvyklá cena pozemku nebo stavby včetně jejich
příslušenství, stanovená znaleckým posudkem vyhotoveným dle platných právních předpisů.
V případě, že obvyklá cena pozemku nebo stavby je nižší než cena zjištěná podle
oceňovacího předpisu, použije se pro určení výše kupní ceny hodnota ceny zjištěné.
Majetkové komisi RMB a Radě města Brna byl předložen materiál ve dvou variantách. Komise
majetková a Rada města Brna schválily Variantu II, která je návrhem usnesení.
Varianta I:
Spoluvlastníci pozemků požadují majetkoprávní vypořádání všech pozemků, a to také těch
pozemků, které se nacházejí mimo zábor stavby, přičemž tuto cenu požadují i za pozemky, které
jsou druhem a způsobem využití orná půda.
pozemky o celkové výměře 813 lm 2
14.635.800 Kč, tj. 1.800 Kč/m2
Varianta II:
cena pozemků dotčených stavbou dle znaleckého posudku
769.500 Kč, tj. 1.900 Kč/m2
Jedná se o majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků dle schválené Metodiky pro postup při
odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu
k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně
prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutami město Brno (dále jen
„Metodika"), a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o vyvlastnění"). V souladu s ust. § 10 odst. 1 zákona o vyvlastnění se kupní cena pozemků
sjednává ve výši tržní ceny obvyklé v daném místě a čase.
%
Po schválení kupní smlouvy kolektivními orgány města Brna bude spoluvlastníkům zaslán
podepsaný návrh kupní smlouvy spolu s upozorněním, že předmětné pozemky lze pro stavbu
vyvlastnit, a bude jim dána 90 denní lhůta pro přijetí návrhu. Nepřijmou-li spoluvlastníci
ve stanovené lhůtě návrh kupní smlouvy, budou splněny podmínky pro vyvlastnění dle zákona
č. 184/2006 Sb. a může být podán návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení.
Zahájení vyvlastňovacího řízení nevylučuje uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání
pozemků kdykoli v průběhu tohoto řízení.
Dle dopisu č.j. MMB/257643/2014 ze dne 25. 6. 2014 Majetkový odbor MMB nemá námitek
k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v rozsahu trvalého záboru stavby.
Brněnské komunikace a.s. jsou na základě dodatku č. 57 k mandátní smlouvě č. 5/2000 ze dne 31.
5. 2000 pověřeny správou pozemků nabytých do vlastnictví města do dokončení stavby. Dle dopisu
č.j. MCJIH/08628/2014/MO/Přík ze dne 3. 10. 2014 Úřad městské části Brno - jih souhlasí
s majetkoprávním vypořádáním všech pozemků.
Materiál byl dne 14. 9. 2015 předložen 17. Komisi majetkové k projednání. Komise majetková
materiál stáhla z programu s výzvou o prověření budoucího řešení vedení dle územního plánu.
Vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MMB ze dne 2. 10. 2015 přikládáme. Doplňující
stanovisko Odboru dopravy ze dne 12. 10. 2015 přikládáme.
Materiál byl dne 26. 10. 2015 předložen 20. Komisi majetkové k projednání. Komise majetková
materiál stáhla z programu s výzvou o zjištění, jak je řešeno na předmětných pozemcích
protipovodňové opatření. Vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MMB ze dne 6. 11.
2015 přikládáme.
Pozemek p.č. 875/5 v k.ú. Horní Heršpice bude dotčen systémem protipovodňových opatření cca
1/3, tj. cca 2.530 m 2 .
Materiál byl dne 23. 11. 2015 předložen 22. Komisi majetkové kprojednání. Komise majetková
materiál stáhla z programu s výzvou o doplnění stanoviska Povodí Moravy k předpokládané výši
kupní ceny pozemků pro výstavbu protipovodňových opatření v této lokalitě. Vyjádření Povodí
Moravy, s.p. závodu Dyje ze dne 15. 1. 2016 přikládáme.
Kupní cena bude hrazena ze schváleného rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 oddíl § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ORG 4208, akce „Cyklistická stezka
Sokolova - Vomáčkova".
pro
pro
pro
pro
pro
omluven
zdržel se
omluven
B
pro
». Malec
d.
g. Hladký
d.
g. Zuziak
Šafařík
B
Říha
B
to*
B
JUDr. Kerndl
mm
g. Pospíšil
g. Liptákov
d.
g. Drápalov
Janíček
•03
PhDr.
Hofmannová
R7/27. Komise majetková RMB na svém jednání dne 22. 2. 2016 návrh projednala a doporučila
Variantu II. Hlasování: 6 - pro var. IL, 0 - proti, 1 - se zdržel II1 členů Usnesení bylo
přijato.
B
B
mm
omluven
omluven
t
To
Hlasování v RMB dne 22. 3. 2016.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
>
c 2
-Í
Mgr.
Ulip
pro
m<
C/l
Ing.
Stane
pro
>
ao
MUD
Rych
pro
•CS
JUDr
Rusň
pro
M. Ja
Ing.
Beran
pro
S
Mgr.
Andě
pro
_<
o
s
Kl
Bc.
Holla
Ing.
Liptá
pro
•CS
R.Mr
Ing.
Vokř
o
.as
aí
pro
pro
pro
-
A
'<?:V
-cV Ý P I S Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
| o k a z u j i c i s t a v e v i d o v a n ý k d a t u 11.08.2015
•no-město
torní
10:20:37
Obec: 582786 Brno
Heršpice
List v l a s t n i c t v í :
72
V k a t . územi j s o u pozemky vedeny v j e d n é č i s e l n é ř a d ě
A Vlastník,
Vlastnické
jiný
oprávněný
právo
Identifikátor
Podíl
1/4
Brno
1/4
1/4
Brno
1/4
ČÁSTEČNÝ VÝPIS
B
Nemovitosti
Pozemky
Parcela
875/5
Výměra [m2] Druh pozemku
7589 orná půda
875/31
22 ostatní plocha
876/7
56 ostatní plocha
876/22
321 ostatní plocha
876/23
6 ostatní plocha
2049/4
Bl
Jiná
C
Omezení
Způsob
využití
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
neplodná půda
137 ostatní plocha
práva - Bez zápisu
Typ vztahu
Oprávnění
pro
vlastnického práva
Povinnost
k
o Věcné břemeno oprav a údržby
zřízení a provozování dešťové a splaškové kanalizace podle geom. plánu č. 982-9/2002
Parcela:
948/5
Parcela
2049/4
V-4752/2002-702
875/5
Parcela
V-4752/2002-702
876/7
Parcela
V-4752/2002-702
876/22
Parcela
Z-9448/2015-702
876/23
Parcela
Z-9448/2015-702
Listina
Smlouva o z ř í z e n í v ě c n é h o břemene
ú p l a t n á ze dne 15.05.2002. Právní účinky
vkladu práva ke d n i 15.05.2002.
V-4752/2002-702
o Věcné břemeno o p r a v a ú d r ž b y
z ř í z e n í a p r o v o z o v á n í d e š ť o v é a s p l a š k o v é k a n a l i z a c e p o d l e geom. p l á n u č . 982-9/2002
Parcela:
948/15
P a r c e l a : 2049/4
Z-8609/2005-702
Parcela:
Z-8609/2005-702
875/5
Parcela:
Z-8609/2005-702
876/7
Parcela:
Z-9448/2015-702
876/22
Parcela:
Z-9448/2015-702
876/23
Listina
Smlouva o z ř í z e n í v ě c n é h o břemene - ú p l a t n á z e d n e 1 5 . 0 5 . 2 0 0 2 . P r á v n í ú č i n k y
vkladu práva ke d n i 15.05.2002.
V-4752/2002-702
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
K a t a s t r á l n í úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, kód: 702.
strana 1
teoo - 4/«mJ ~ J4J//Z
%
'co
s
1-
\
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
p r o k a z u j í c í s t a v evidovaný k datu 11.08.2015
10:20:37
Okres:
Kat.území:
CZ0642 Brno-město
\
Obec: 582786 Brno
612065 Horní H e r š p i c e
\
\
\
L i s t v l a s t n i c t v í : 72
V k a t . území j s o u pozemky vedeny v jedné č í s e l n é řadě
Typ
vztahu
Oprávnění
pro
Povinnost
*
k
%
o Věcné břemeno oprav a údržby
zřízení a provozování dešťové a splaškové kanalizace podle geom. plánu č. 982-9/2002
Parcela:
948/26
Parcela: 2049/4
V-4173/2006-702
Parcela:
875/5
V-4173/2006-702
Parcela:
876/7
V-4173/2006-702
Parcela:
876/22
Z-9448/2015-702
Parcela:
876/23
Z-9448/2015-702
Listina
Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.05.2002. Právní účinky
vkladu práva ke dni 15.05.2002.
V-4752/2002-702
Jiné zápisy
D
Plomby
a upozornění
Nabývací
E
- Bez zápisu
tituly
- Bez zápisu
a jiné
podklady
zápisu
Listina
o Smlouva o převodu nemovitosti Rl 109/1968 Kupní smlouva z 19.4.1968-čj 6RI 109/68.
POLVZ:18/1968
Pro:
Z-800018/1968-702
tfH|MÍHHMil^HH|HHHHH^BHP^HIIIIP4INiPliiPHMIHMiHÉMlMHHHPMi
o Rozhodnutí o dědictví D 724/1982 Rozhodnutí STN z 24.2.1983-čj 4D 724/82.
POLVZ:38/1983
Z-800038/1983-702
Pro: (••••••VHMBHS^HMQMPHHHHMH^NIIHHHHIHHIHIMHBHHHHHBMBBHI
o Smlouva o převodu nemovitosti Rl 364/1992 Darovací smlouva z 29.6.1992-čj 4RI 364/92.
POLVZ:92/1992
Z-800092/1992-702
Pro: a n M ^ M H M M g 0 ^ _ g g M _ m M M g ^ M M M _ g |
F
Vztah
bonitovaných
Parcela
875/5
Pokud je výměra
bonitních
půdně
dílů
ekologických
parcel
menší
jednotek
(BPEJ) k
BPEJ
25600
než výměra parcely,
parcelám
Výměra [m2]
7589
zbytek parcely
není
bonitován
Nemovitosti
jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní
správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, kód: 702.
strana 2
"Í0
-<?-
Snímek katastrální mapy
pozemky ve vlastnictví statutárního města Bma
|
| pozemky p.č. 876/22, 876/23, 876/7, 875/31, které jsou v záboru stavby
pozemky p.č. 875/5 a 2049/4, které jsou mimo zábor stavby
WW*~
\
\
\
V
i "
HORNl
HERŠPICE
Orientační snímek
41/
%
• *
Snímek cenové mapy
pozemky p.č. 875/5, 876/22, 876/23, 876/7, 875/31 a 2049/4 - neoceněno
vé
io-
Územní plán města Brna
funkční typ:
smíšená plocha výroby a služeb
funkční typ kód: SV
4,'?.
Z>
-4
ij- *«i \-—>Tp
1
t
# S K «**,
n . > s^***^
Územní plán města Brna
funkční typ:
plocha krajinné zeleně všeobecné
funkční typ kód:
KV
Al,,
%
-f1-
'\0W<\
jTÍV
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE. KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:
1300-Na-1048/15
2015-09-14
MMB/0349207/2015/Map
4100/OUPR/MMB/0349207/2015
E-MAIL:
Ing. Petr Matoušek
542 174 118
542 174 425
[email protected]
DATUM:
POČET LISTŮ:
2015-10-02
2
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
Brněnské komunikace a.s.
Bc. Renata Navrátilová
Renneská třída 787/la
639 00 BRNO
DS
Vyjádření k pozemkům v k.ú. Horní Heršpice
Dne 17.09.2015 jsme obdrželi Váš dopis, ve kterém nás žádáte o vyjádření z hlediska budoucího
využití pozemků s ohledem na probíhající a připravované změny ÚPmB k pozemkům p.č. 875/5 a
2049/4 vk.ú. Horní Heršpice, které požadují rovněž odkoupit vlastníci pozemků p.č. 875/31, 876/7,
876/22 a 876/23 v k.ú. Horní Heršpice, které jsou dotčené stavbou „CS Sokolova - Vomáčkova".
Z hlediska platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je pozemek p.č. 2049/4 v k.ú. Horní Heršpice
součástí nestavební návrhové plochy funkčního typu krajinné zeleně všeobecné (KV). Pozemek p.č.
875/5 vk.ú. Horní Heršpice je z jihozápadní poloviny součástí stavebních ploch funkčních typů
smíšené plochy výroby a služeb (SV) a ploch pro dopravu - funkční typ plochy komunikací a
prostranství místního významu, ze severovýchodní poloviny je součástí nestavební návrhové plochy
funkčního typu krajinné zeleně všeobecné (KV). Přes pozemek je vedena návrhová trasa sběrné
komunikace o 2 nebo 3 jízdních pruzích, propojující ulici Kšírovu a Hněvkovského.
Z Regulativů ÚPmB pro uspořádání území (tvořících Přílohu č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, v platném znění) a z výkresů ÚPmB vyplývají
následující podmínky využití území:
Plocha návrhová je dílčí část území, ve kterém se předpokládá změna účelu ne intenzity využití.
Plochy krajinné zeleně
Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území a jsou veřejně přístupné.
Plochy krajinné zeleně všeobecné (KV)
Rozvoj těchto ploch je řízen především přírodními procesy. Plošné regulace jsou proto cíleny na
ochranu přírodních procesů v krajině.
Plochy pro dopravu
Jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města.
Plochy komunikací a prostranství místního významu
Plní funkci veřejného prostranství (konkrétně slouží jako komunikace, chodníky pro pěší, doprovodná
zeleň podél komunikací), jsou přístupné všem bez omezení.
Smíšené plochy výroby a služeb (SV)
Slouží převážen k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší bydlení.
Z hlediska ochranných režimů je pozemek p.č. 2049/4 vk.ú. Horní Heršpice součástí závazně
vymezené skladebné části územního systému ekologické stability - regionálního biokoridoru vodního
toku řeky Svratky.
-ti
I
ř
•
'.•:
•.•!'•:!.
•
:••••} -h'
.
*
„-I..-.M*
X i l ň "
.
\X-~
1
.««
Km.
.,^'^m.i.l
Jm .
"
'mm~
,
„
.
-*
'_
, - f
„
.-
'\.
.
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁN! A ROZVOJE, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO
Z hlediska limitů využití území jsou pozemky dotčeny ostatními ochrannými pásmy:
- stanovené záplavové území (podle §66 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění), v
nichž je umístění staveb a zařízení možné pouze se souhlasem příslušného vodoprávního orgánu ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
- vymezené aktivní zóny záplavových území (podle §66 odst. 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb.,
v platném znění), v níž jsou dle §67 odst.1 vodního zákona zakázány veškeré stavby s výjimkou
vodních děl a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.
K vaší žádosti uvádíme následující:
Obecně konstatujeme, že z pozice Odboru územního plánování a rozvoje MMB nelze předjímat rozsah
dotčení pozemků a výsledky projednání změn ÚPmB, které jsou na našem odboru evidovány
v několika souborech.
S ohledem k připravovaným změnám ÚPmB celoměstského významu - 41. a 42. soubor změn
(vymezení systému protipovodňových opatření a prvků územního systému ekologické stability), lze
obecně předpokládat dotčení obou pozemků.
Pozemek p.č. 2049/4 v k.ú. Horní Heršpice, který se nachází v blízkosti řeky Svratky, kde s největší
pravděpodobností nedojde ke změně funkčního využití předmětné funkční plochy, bude dotčen výše
uvedenými systémy a z územně plánovacího hlediska je žádoucí, s ohledem na veřejný zájem, jej
získat do vlastnictví statutárního města Brna.
Pozemek p.Č. 875/5 v k.ú. Horní Heršpice bude pravděpodobně dotčen systémem protipovodňových
opatření. Upozorňujeme, že koncepce protipovodňových opatření je navržena tak, že kromě
vybudování hrází bude provedeno snížení břehů před hrází.
Přes pozemek prochází kmenová stoka A, na kterou je zřízeno věcné břemeno oprav a údržby.
Vzhledem k záměru vedení komunikačního propojení Kšírova - Hněvkovského je k majetkové
dispozici rozhodující stanovisko Odboru dopravy MMB - Oddělení koncepce dopravy, které zajišťuje
zpracování koncepce rozvoje jednotlivých dopravních systémů města v návaznosti na UPmB,
zpracovává realizace dopravních staveb a prověřuje návrhy jednotlivých dopravních systémů města a
jejich úpravy.
S pozdravem
Ing. Olga Nováková
pověřená řízením odboru
Na vědomí:
OD MMB - Oddělení koncepce dopravy
OÚPR MMB - Referát územní koncepce dopravy, Referát územní koncepce technické infrastruktury,
Referát základních městských funkcí, Ing. arch. Syptáková
SPIS - k.ú. Horní Heršpice (ulice Firemní)
//
Zo
JiNavrátilová Renata, Bc.
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Šamánková Zdeňka <[email protected]>
12. října 2015 12:38
Navrátilová Renata, Bc.
RE: dotaz na funkční plochy
Dobrý den,
Pozemek p.č. 875/5 k.ú. Hor. Heršpice je podle platného ÚPmB skutečně dotčen diagonálně vedenou návrhovou
komunikací.
V současné době není na tuto komunikaci zpracována žádná dokumentace, která by její vedení dopřesnila a tudíž
není jisté, kdy a v které poloze by měla být tato komunikace realizována.
Nedomnívám se, že za současného stavu je nereálné jakékoliv majetkoprávní řešení ze strany města Brna.
S pozdravem
Ing. Zdeňka Šamánková
vedoucí oddělení koncepce dopravy
Odbor dopravy MMB
Kounicova 67, 601 67 Brno
email: samankova.zdenkagPbrno.cz
tel. 542174114
fax.542174211
-/?,%
-zrNavrátilová Renata, B c
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Puttnerová Jitka <[email protected]>
6. listopadu 2015 12:34
Navrátilová Renata, Bc
RE: dotaz na protipovodňová opatření
Paní Navrátilová,
podle Generelu odvodnění města Brna, část Vodní toky má přes pozemek p.č. 875/5 procházet vedení
protipovodňové ochranné hráze - cca v 1/3 (vzhledem ke Svratce). Zbývající pozemky 2049/4,876/22.876/23,
875/31,876/7 budou dotčeny návrhem snížení břehu vodního toku -vybudováním bermy.
S pozdravem
Ing. Jitka Puttnerová
Odbor územního plánování
a rozvoje MMB
tel 542174106
m,iiL rnr.trterov.j [email protected]
KLADUST&
From: Navrátilová Renata, Bc. [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, November 06,2015 10:38 AM
S,2o
Ilo'
From: Vít Ondřej fmailto:Vit0)pmo.czl
Sent: Friday, January 15, 2016 7:21 AM
To: Navrátilová Renata, Bc.
Subject: Cyklostezka Sokolova - Vomáčkova
Vážená paní Navrátilová,
Ohledně Vaší žádosti ohledně majetkoprávního vypořádání nově vybudované bermy na pozemcích p.č. 2049/4,
875/31, 876/7,876/22 a 876/23, vše k.ú. Horní Heršpice uvádíme následující. Od přímého správce toku (provoz
Brno), jsem obdržel informaci, že investorem této akce je Statutární město Brno, tudíž tyto pozemky - budou-li
vykupovány - pak výlučně investorem. Kupní cenu tedy neznáme a ani to není záležitost, kterou bychom se měli dále
zabývat.
Děkuji za spolupráci a zdravím.
Ondřej Vít
Mgr. Ondřej Vít
vedoucí útvaru správy
majetku
T +420 541637 605 M + 420 602 768 920
Povodí Moravy, s.p., závod Dyje
Husova 760,675 71 Náměšť nad Oslavou
T +420 541637111 F +420 541211403
www.pmo.cz
I č-o
/?-•
Informace o ocenění pozemků p.č. 875/5, p.č. 875/31, p.č. 876/7, p.č. 876/22,
p.č. 876/23 a p.č. 2049/4, k.ú. Horní Heršpice
1) znalecký posudek č. 955-1/2016, vyhotovený dne 7. 1. 2016 Ing. Alenou Superatovou,
Ph.D. na stanovení ceny zjištěné:
cena zjištěná pozemků dotčených stavbou:
10.395
Kč, tj. 472,50 Kč/m2
cena zjištěná pozemku p.č. 875/31 o výměře 22m
1.681,40 Kč
trvalé porosty na pozemku p.č. 876/31
2
26.460
Kč, tj. 472,50 Kč/m2
cena zjištěná pozemku p.č. 876/7 o výměře 56 m
904,01 Kč
trvalé porosty na pozemku p.č. 876/7
věcné břemeno
- 4.535
Kč
cena zjištěná pozemku p.č. 876/22 o výměře 321 m 2
151.672,50 Kč, tj. 472,50 Kč/m 2
trvalé porosty na pozemku p.č. 876/22
4.922,69 K č
věcné břemeno
- 8.335
Kč
2
cena zjištěná pozemku p.č. 876/23 o výměře 6 m
2.835 Kč, tj. 472,50 Kč/m2
věcné břemeno
- 355 Kč
cena zjištěná pozemků dotčených stavbou o výměře 405m
185.645,60 Kč
cena zjištěná pozemků mimo zábor stavby:
cena zjištěná pozemku p.č. 2049/4 o výměře 137m2
64.732,50 Kč, tj. 472,50 Kč/m'
věcné břemeno
Kč
-4.155
cena zjištěná části pozemku p.č. 875/5 o výměře 1240m2 352.711,80 Kč, tj. 284,45 Kč/m2
cena zjištěná části pozemku p.č. 875/5 o výměře 2221m2l.017.939,83 Kč, tj. 472,50 Kč/m2
cena zjištěná části pozemku p.č. 875/5 o výměře 4128m2 243.073,15 Kč, tj. 472,50 Kč/m2
věcné břemeno
- 8.620
Kč
cena zjištěná pozemků o celkové výměře 8131 m
cena zjištěná po zaokrouhlení
1.865.639,53 Kč
1.865.640
Kč
2) znalecký posudek č. 956-2/2016, vyhotovený dne 7. 1. 2016 Ing. Alenou Superatovou,
Ph.D., na stanovení ceny obvyklé:
2
cena obvyklá pozemků dotčených stavbou o výměře 405m
769.500 Kč, tj. 1900 Kč/m
cena obvyklá
cena obvyklá
cena obvyklá
cena obvyklá
cena obvyklá
pozemků mimo zábor stavby:
2
pozemku p.č. 2049/4 o výměře 137m
2
části pozemku p.č. 875/5 o výměře 4128m
části pozemku p.č. 875/5 o výměře 222lm 2
části pozemku p.č. 875/5 o výměře 1240m2
cena obvyklá pozemků o celkové výměře 8131 m
260.300 Kč, tj. 1900 Kč/m2
1.444.800 Kč, tj. 350 Kč/m2
2
1.332.600 Kč, tj. 600 Kč/m
2
1.934.400 Kč, tj. 1560 Kč/m
5.741.600 Kč
<-£?/
'?o

Podobné dokumenty

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Ad. d) požadavkyna prověňanívymereníp|och a koridorú,ve kterých bude rozhodování o urněnáchv úzeinípodmín*novydánímregulaěníhop|ánu,apracovánímúzemnístudiě nebo uzavřenímdohody o parce|aei €

Více

88.3 kB

88.3 kB k. ú. Horní Heršpice, k. ú. Dolní Heršpice – území vymezené železničním tělesem, dálnicí a plochou kolmo k ul. K Terminálu v Horních Heršpicích, ul. Havránkovou a Leskavou − změna trasy kolejového ...

Více