ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených

Transkript

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených
VY_22_INOVACE_ANJ5_01-36
ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů
Název školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název šablony
klíčové aktivity
Třída
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
„Pojďte s námi“
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a
informační gramotnosti
Šk. rok: 2011/2012 – 6.A, 6.B, 6.C
2012/13 – 6.A, 6.B, 6.C, 6.D
Anglický jazyk – 2. stupeň
PDF
Předmět
Formát přílohy na
CD/DVD
Číslo v digitálním
archívu školy
Datum
4.11.2011
MZ 5 / VY_22_ANJ5_01-36
Číslo
Označení materiálu (přílohy)
hodiny
1.
Present simple- affirmative 6.tř
2.
Present simple- negative +
questions 6.tř.
Jana
Kahounová
3.
Přítomný čas prostý (Present
simple); 6th class; procvičování
Zdeňka
Varga
4.
Pořádek slov ve větě – pracovní
listu pro 6.ročník
Jana
Kahounová
Describing the personsprocvičování pro 6.ročník
Mgr.
Markéta
Bučinská
Comparing the lives procvičování pro 6.ročník
Mgr.
Markéta
Bučinská
Questions- procvičování pro
6.ročník
Mgr.
Markéta
12.11.2012
27.11.2012
22.1.2013
5.
12.1.2012
6.
16.12.2011
7.
6.1.2012
Jméno
vyučujícího
Jana
Kahounová
Podpis
vyučujícího
Bučinská
8.
Řadové číslovky (Ordinal
numbers – find and correct the
mistakes); 6th class; test – práce
s chybou
Zdeňka
Varga
9.
Řadové číslovky (Ordinal
numbers –matching); 6th class;
test – spojování
Zdeňka
Varga
10.
Ordinal numbers – řadové
číslovky - procvičování pro
6.ročník
Mgr.
Markéta
Bučinská
11.
Datumy (Dates); 6th class;
procvičování
Zdeňka
Varga
12.
Měsíce + datumy – pracovní list
pro 6.ročník
Jana
Kahounová
Datumy (Dates); 6th class; test
Zdeňka
Varga
Present continuous – number 1
- procvičování pro 6.ročník
Mgr.
Markéta
Bučinská
14.11.2012
14.11.2012
9.1.2012
14.11.2012
11.12.2012
13.
25.11.2011
14.
16.1.2012
15.
21.1.2013
Průběžná písemná práce –
pracovní list pro 6.ročník –
Přítomný čas průběhový
Tázací tvary a jejich použití
Jana
Kahounová
Popis zvířete – pracovní list pro
6.ročník
Jana
Kahounová
Části těla (Parts of body);test
Zdeňka
Varga
16.
9.12.2011
17.
19.1.2012
18.
2.2.2012
Jana
Kahounová
19.
6.2.2012
Revision U2/A; 6th class; test
Zdeňka
Varga
Object pronouns - 6.tř.
Jana
Kahounová
21.
Some / any - pracovní list pro
6.ročník
Jana
Kahounová
22.
Jana
Some/any/no- pracovní list - 6.tř Kahounová
23.
Demonstrative pronouns - 6.tř.
Jana
Kahounová
Demonstrative pronouns - 6.tř.
Jana
Kahounová
To be in past - 6.tř.
Jana
Kahounová
26.
To be in question- past simple 6.tř
Jana
Kahounová
27.
Sloveso BÝT v minulém čase kontrolní test pro 6.ročník
Jana
Kahounová
28.
Minulý čas- slovesa – pracovní
list pro 6.ročník
Jana
Kahounová
29.
Minulý čas slovesa „být“ ( Past
simple – verbs „to be“); 6th
class; procvičování
Zdeňka
Varga
30.
Minulý čas prostý – kladné a
záporné věty (Past simple –
affirmative and negative
sentences); 6th class; practice
Zdeňka
Varga
31.
Minulé tvary sloves ( Past
tenses of the verbs ); 6th class;
practice - find and correct the
Zdeňka
Varga
20.
27.1.2012
23.2.2012
1.3.2012
20.1.2012
24.
5.3.2012
25.
23.3.2012
2.4.2012
22.3.2012
27.5.2013
16.4.2013
31.5.2012
3.5.2012
mistakes ( práce s chybou )
32.
Zdeňka
Varga
( spojování )
3.5.2012
33.
Minulé tvary sloves ( Past
tenses of the verbs ); 6th class;
test
Zdeňka
Varga
34.
Minulý čas prostý - kladné a
záporné věty (Past simple affirmative and negative
sentences);6th class; test
Zdeňka
Varga
35.
Minulý čas prostý – práce
s textem a chybou (Past simple
–sentences – correct the
mistakes)
Zdeňka
Varga
36.
Přiřazování obrázku v textu
v minulém čase
Jana
Kahounová
10.5.2012
1.6.2012
21.5.2013
15.6. 2012
Minulé tvary sloves ( Past
tenses of the verbs ); 6th class;
practice - matching
Datum
1.8.2013
Jméno a podpis
ředitele
Mgr. Milena Prášková
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Present simple - affirmative – 6. ročník
Jana Kahounová
26.6.2011
Snímek 2
PRESENT SIMPLE – přítomný čas prostý
2
Snímek 3
PRESENT SIMPLE – přítomný čas prostý
- používá se pro vyjádření opakovanosti děje, nezáleží, jestli děj probíhá právě teď.
V této spojitosti se často používá: every morning (evening, month), at the weekends, once
a day, twice a week atd.
I get up at 6 o'clock every weekday.
-z věty vyplývá, že pravidelně každý všední den
vstávám v šest ráno.
Věta ale může být klidně vyslovena o víkendu,
kdy si ráda přispím.
3
Snímek 4
PRESENT SIMPLE – přítomný čas prostý
Affirmative
Tvoření:
V kladné větě si vystačíme s tvarem slovesa, jak jej najdeme ve slovníku (čili infinitiv bez to).
I do, I write, I read, I sleep, I dream
you do, you write, you read, you sleep
we do, we write, we read, we sleep, we dream
they do, they write, they read, they sleep, they dream
Pouze ve třetí osobě jednotného čísla (he, she, it) se na konec slovesa přidává přípona -s
he does, he writes, he reads, he sleeps, he dreams
she goes, she speaks, she likes,
it happens, it starts, it ends, it sounds,
-es u slov končících na -s, -sh, -ch, -x
he wishes, she watches, he passes,
4
Snímek 5
PRESENT SIMPLE – přítomný čas prostý
Pravopisné změny
-u sloves končících na –y dochází ve 3.osobě j.č. ke změně pravopisu
study
try
cry
→
→
→
studies
tries
cries
POZOR ! Slovesa která mají před –y s a m o l á s k u (a, e ,i, o, u) , se nemění !
play
→
plays
5
Snímek 6
PRESENT SIMPLE – přítomný čas prostý
STATIVE VERBS
Existují slovesa, která mají v přítomnosti pouze tvary prostého času → tzn. nemůžeme je
použít ve tvaru s koncovkou –ing (present continuous)
6
Snímek 7
Zdroj informací:
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/casy/pritomne/c2007012101-pritomny-casprosty.html
7
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Present simple- affirmative - 6.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
26.6.2011
4.11.2011
PDF
7
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.ročník
Žák bude umět
Poskládá kladnou větu v přítomném čase
prostém, chápe použití ; seznámí se se
stativními slovesy a umí je použít.
1 vyučovací hodina
Časový rozsah
Formy použití
Přítomný čas prostý v kladné větě ;
stativní slovesa
Výukový materiál – opakování
Kahounová /AJ/4 /51
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Present simple negative / question
6. ročník
Jana Kahounová
17.11.2011
Snímek 2
PRESENT SIMPLE – negative
2
Snímek 3
PRESENT SIMPLE – negative
tvoří se pomocí pomocného slovesa do, záporky not a významového slovesa v infinitivu bez to.
I do not do, you do not go, we do not dance, they do not run
Ve třetí osobě jednotného čísla nesmíme zapomenout, že sloveso do má tvar does.
Zápor tedy bude mít tvar does not
he does not do, she does not work, it does not happen
Pomocné sloveso a záporka se dají stáhnout do tvaru: don't nebo doesn't.
I don't write, you don't like, we don't sing, they don't jump
he doesn't write, she doesn't dance, it doesn't sound
3
Snímek 4
PRESENT SIMPLE – questions
Tvoření: Otázku také tvoříme pomocí pomocného slovesa DO nebo DOES (ve 3.osobě),
které dáme na začátek věty.
They live in Prague.
He works in a bank
Do they live in Prague?
Does he work in a bank?
Short answer
Do you speak English?
Do they run every morning?
Does she like this ice cream?
Does the dog eat fish?
Yes, I do. / No, I don´t.
Yes, they do. / No, they don´t.
Yes, she does. / No she doesn´t.
Yes, it does. / No, it doesn´t.
4
Snímek 5
PRESENT SIMPLE – questions
(question words )
= Who, What, Why, Where apod. = stojí před pomocným slovesem
DO / DOES
What do you read?
Where does she work?
Why do they do this job?
Who does work here?
5
Snímek 6
Zdroj informací:
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/casy/pritomne/c2007012101-pritomny-casprosty.html
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Present simple- negative + questions
6.tř.
Jana Kahounová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
17.11.2011
12.11.2012
PDF
6
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.ročník
Žák bude umět
Poskládá zápornou větu v přítomném čase
prostém, utvoří otáku, umí se zeptat
1 vyučovací hodina
Časový rozsah
Formy použití
Přítomný čas prostý v záporu a v otázce ;
stručné odpovědi ; WH otázky
Výukový materiál – opakování
Kahounová /AJ/14/51
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PRESENT SIMPLE – 6TH CLASS, PRACTICE
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Present simple
6th class
Practice
Snímek 3
3
Snímek 4
4
I. Complete the sentences. Use the verbs in brackets in the present simple: ( Doplň věty. Slovesa v
závorkách užij v přítomném čase prostém ):
a) ......................... Ann .......................... ( like ) go sledging?
b) He .......................... ( go ) to school by bus.
c) ............................ you ............................ ( have lunch ) at school canteen?
Snímek 5
5
d) They ........................... ( not/speak ) French.
e) The Sims ......................... ( live ) on the farm.
f) My dog ................................. ( not/ eat ) cheese.
Snímek 6
6
II.Make the sentences affirmative from the negative and negative from affirmative:
( Utvoř z kladných vět věty záporné a ze záporných vět věty kladné ):
a)
He dosnt go to work by car.
............................................................................................................................ .
b) She likes Maths and Science.
......................................................................................................................... ..
c) They dont live in a city.
.................................................................................................................................. .
d) I play the piano.
.............................................................................................................................................. .
e) The Parkers visit their friends.
……………………………………………………………………………………………… .
Snímek 7
7
Key to test:
I. Complete the sentences. Use the verbs in brackets in the present simple: ( Doplň věty.
Slovesa v závorkách užij v přítomném čase prostém ):
a)
..... Does ................. Ann ........... like ............ ( like ) go sledging?
b) He ........ goes .................. ( go ) to school by bus.
c) ............ Do ................ you ....... have lunch ..................... ( have lunch ) at school canteen?
Snímek 8
8
d) They ......... dont .................. ( not/speak ) French.
e) The Sims ....... live .................. ( live ) on the farm.
f) My dog .......... doesnt ....................... ( not/ eat ) cheese.
Snímek 9
9
II.Make the sentences affirmative from the negative and negative from affirmative:
( Utvoř z kladných vět věty záporné a ze záporných vět věty kladné ):
a)
He dosnt go to work by car.
........ He goes to work by car ........................................................................................ .
b) She likes Maths and Science.
......... She dosnt like Maths and Science ....................................................................... .
c) They dont live in a city.
........... They live in a city .................................................................................................. .
d) I play the piano.
............ I dont play the piano ............................................................................................. .
e) The Parkers visit their friends.
……… The Parkers dont visit their friends …………………………………..…………….... .
Snímek 10
10
Seznam literatury:
http://www.helpforenglish.cz/article/2008021315-pritomny-prosty-cas-4-kratke-odpovedi
http://www.helpforenglish.cz/article/2008021101-pritomny-prosty-cas-3-otazky
http://www.helpforenglish.cz/article/2008013101-kde-bydlim-pracuji-studuji
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Přítomný čas prostý (Present simple);
6th class; procvičování
Zdeňka Varga
3.8.2012
27.11.2012
PDF
10
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.
Přítomný čas prostý (Present simple); procvičování
- aplikovat znalosti o tvoření přítomného času
prostého na příkladech
1 vyučovací hodina
- procvičování, opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.C
Š Jiráskova Benešov
Pořádek slov ve větě
Pracovní list pro 6. ročník
Your User Name
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
VARIANTA A.............................................................................................................................. 44
VARIANTA B .............................................................................................................................. 45
VARIANTA C.............................................................................................................................. 46
ŘEŠENÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 47
VARIANTA A ............................................................................................................................. 47
VARIANTA B ............................................................................................................................. 48
VARIANTA C ............................................................................................................................. 49
HODNOCENÍ PRACOVNÍHO LISTU....................................................................................... 50
VARIANTA A .............................................................................................................................. 50
VARIANTA B .............................................................................................................................. 50
VARIANTA C .............................................................................................................................. 50
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................. 51
Pracovní list pro 6. ročník
1
VARIANTA A
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Put the words in the correct order.
1. are doing What now you ?
___________________________________________________
2. is coming he now Where ?
___________________________________________________
3. mum speaking is her with Why she ?
___________________________________________________
4. now garden in running are They the .
___________________________________________________
5. working week My bank cousin this isn´t at .
___________________________________________________
6. the neighbours now sitting in Our the aren´t .
___________________________________________________
7. and shopping Tina at are going the Toby moment .
___________________________________________________
8. horse a this Sam is weekend riding .
___________________________________________________
9. lunch moment at Is having the Sophie ?
___________________________________________________
10. now watching Are Tv they ?
___________________________________________________
________ / 20
2
Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Put the words in the correct order.
1. magazine now you
Are a reading ?
_______________________________________________________
2. writing the moment
they are What at ?
_______________________________________________________
3. now I not playing am tennis .
_______________________________________________________
4. breakfast week this Are they having ?
_______________________________________________________
5. her now She doing isn´t homework .
_______________________________________________________
6. bus now We are the now to taking .
_______________________________________________________
7. going you Where are ?
________________________________________________________
8. drawing you now Are ?
________________________________________________________
9. he teeth Is cleaning now his ?
_________________________________________________________
10. the are favourite moment at eating They their food .
_________________________________________________________
_____ / 20
3
Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Correct the sentences
1. What you do like?
_______________________________________________________________
2. My sister the letter writes.
_______________________________________________________________
3. Where are brothers your?
_______________________________________________________________
4. Does he why sleep at grandma?
_______________________________________________________________
5. Their neighbours don´t with speak them.
_______________________________________________________________
6. Tom and Susan go every day to school at nine o´clock.
_______________________________________________________________
7. Doesn´t his cousin ski every winter.
_______________________________________________________________
8. Helen is now playing sports.
_______________________________________________________________
9. What she is reading at the moment?
_______________________________________________________________
10. Our children to school take the bus.
_______________________________________________________________
______/20
Řešení práce
4
4.1
Varianta A
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
2. Put the words in the correct order.
1. What are you doing now?
2. Where is he coming at the moment?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Why is she speaking with her mum?
They are running in the garden now.
My cousin isn´t working at bank this week.
Our neighbours aren´t sittining in the garden now.
Tina and Toby are going shopping at the moment.
Sam is riding a horse this weekend.
Is Sophie having lunch at the moment?
Are they watching Tv now?
20 p.
4.2
Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
2. Put the words in the correct order.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Are you reading a magazine now?
What are they writing at the moment?
I am not playing tennis now.
Are they having breakfast this week?
She isn´t doing her homework now.
We are taking the bus to town now.
Where are you going?
Are you drawing now?
Is he cleaning his teeth now?
They are eating their favourite food at the moment.
20 p.
4.3
Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
2. Correct the sentences
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
What do you like?
My sister writes the letter.
Where are your brothers ?
Why does he sleep at grandma?
Their neighbours don´t speak with them.
Tom and Susan go to school at nine o´clock every day.
His cousin doesn´t ski every winter.
Helen is playing sports now.
What is she reading at the moment?
Our children take the bus to school.
20 p.
5
5.1
Hodnocení pracovního listu
Varianta A
20 – 18
17 –
1
14
2
13 – 10
3
9 – 5
4
4 – 0
5
5.2
Varianta B
20 – 18
17 –
1
14
2
13 – 10
3
9 – 5
4
4 – 0
5
5.3
Varianta C
20 – 18
17 –
1
14
2
13 – 10
3
9 – 5
4
4 – 0
5
6
Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999, ISBN 978-0-19-436523-9
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999, ISBN 0-19-436530-1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Pořádek slov ve větě – pracovní listu
pro 6.ročník
Mgr. Markéta Bučinská
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
13. 11. 2011
22.1.2013
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Samostatně pracovat, uspořádat slova do
správného pořadí ve větě
1 vyučovací hodina
-opakování učiva lze využít i jako samostatnou
písemnou práci
Časový rozsah
Formy použití
10
MZ 5 / VY_22
Průběžné opakování učiva – pracovní
list pro 6.ročník –Pořádek slov ve větě
Bučinská /AJ 6.7.
VY_22_INOVACE_AJ_BuM_6_9
Describing the persons
Kontrolní test pro 6. ročník
Mgr. Markéta Bučinská
6.11.2011
1
VARIANTA A ............................................................................................................... 44
2
VARIANTA B ............................................................................................................... 45
3
VARIANTA C ............................................................................................................... 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE .......................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A............................................................................................................... 47
4.2
VARIANTA B............................................................................................................... 48
4.3
VARIANTA C............................................................................................................... 49
5 HODNOCENÍ TESTU ................................................................................................... 50
5.1
VARIANTA A............................................................................................................... 50
5.2
VARIANTA B............................................................................................................... 50
5.3
VARIANTA C............................................................................................................... 50
6 SEZNAM LITERATURY............................................................................................... 51
1. VARIANTA A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Describe the person – write 7 sentences
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______/ 14
2. Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
2. Describe the person – write 7 sentences
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______/ 14
3. Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
3. Describe the person – complete
This is a __________. She_____ about ________ years old. She _______ long and fair
______. She _______ blue eyes. She _______ ____ small nose and a nice mouth. ______
_____ tall and slim. She ____ __________ a grey _________ and blue ________.
______/ 14
4. Řešení práce
a.
Varianta A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
5. Describe the person – write 7 sentences
This is a woman. Shes about twenty years old. She has long and brown hair. She has blue
eyes. She has a small nose and a nice mouth. She is tall and slim. Shes wearing a black Tshirt and a black skirt.
14 p.
a.
Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
6. Describe the person – write 7 sentences
This is a woman. Shes about twenty years old. She ha long and brown hair. She has brown
eyes. She has a small nose and a nice mouth. She is tall and slim. She is wearing a blue Tshirt and black trousers.
14 p.
a.
Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
7. Describe the person – complete
This is a woman. Shes about twenty years old. She has long and fair hair. She has blue
eyes. She has a small nose and a nice mouth. She is tall and slim. Shes wearing a grey
sweater and blue jeans.
14 p.
8. Hodnocení testu
a.
Varianta A
14 – 12
11 – 9
1
2
8 – 7
3
6 – 4
4
3 –0
b.
5
Varianta B
14 – 12
1
11 – 9
2
8 – 7
3
6 – 4
4
3 –0
c.
5
Varianta C
14 – 12
11 – 9
1
2
8 – 7
3
6 – 4
4
3 –0
9. Seznam literatury
http://www.modaprovas.cz/shop
5
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Describing the persons- procvičování
pro 6.ročník
Mgr. Markéta Bučinská
13. 11. 2011
12.1.2012
PDF
10
MZ 5 / VY_22
6. ročník
Průběžné opakování učiva –kontrolní
test pro 6.ročník - Describing the
persons
Popsat osobu, jak vypadá, co má na sobě,
rozliší, kdy použije sloveso TO BE a kdy TO
HAVE a WEARING
1 vyučovací hodina
-opakování učiva pomocí samostatné písemné
práce
Bučinská/AJ 6.9.
Comparing in the
lives
Kontrolní test pro 6. ročník
1
VARIANTA A .............................................................................................................. 44
2
VARIANTA B............................................................................................................... 45
3
VARIANTA C .............................................................................................................. 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE........................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A .............................................................................................................. 47
4.2
VARIANTA B .............................................................................................................. 48
4.3
VARIANTA C .............................................................................................................. 49
5
HODNOCENÍ TESTU ................................................................................................... 50
5.1
VARIANTA A ............................................................................................................... 50
5.2
VARIANTA B ............................................................................................................... 50
5.3
VARIANTA C ............................................................................................................... 50
6
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................... 51
VARIANTA A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Donna is comparing her life with Peggy´s. Complete the sentences with verbs in brackets.
1
a city
on a farm
(live)
2
eight o´clock
seven o´clock
(get up)
3
by bus
by car
(go)
4
June
August
(like)
Donna: I live in a city.
Peggy: Peggy lives on a farm.
Donna:___________________________ Peggy:___________________________
Donna:___________________________ Peggy:___________________________
Donna:____________________________Peggy:___________________________
_______/ 12
Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Donna is comparing her life with Peggy´s. Complete the sentences with verbs in brackets.
1
a city
on a farm
(live)
2
May
June
(have)
3
quitar
Violin
(play)
4
Australia
USA
(live)
Donna: I live in a city.
Peggy: Peggy lives on a farm.
Donna:___________________________ Peggy:___________________________
Donna:___________________________ Peggy:___________________________
Donna:____________________________Peggy:___________________________
6.1.1.1.1.1.1 _______/12
Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Donna is comparing her life with Peggy´s. Complete the sentences with verbs in brackets.
1
……..a city
…..s on a farm
(live)
2
…… volleyball
….s floorball
(play)
3
……. apples
…. s bananas
(like)
4
…….nine o´clock
…..s ten o´clock
(go to bed)
Donna: I live in a city.
Peggy: Peggy lives on a farm.
Donna:___________________________ Peggy:___________________________
Donna:___________________________ Peggy:___________________________
Donna:____________________________Peggy:___________________________
_______/ 12
7
7.1
Řešení práce
Varianta A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Donna is comparing her life with Peggy´s. Complete the sentences with verbs in brackets.
1
a city
on a farm
(live)
2
eight o´clock
seven o´clock
(get up)
3
by bus
by car
(go)
4
June
August
(like)
Donna: I live in a city.
Donna: I get up at eight o´clock.
Donna: I go to school by bus.
Donna: I like June.
Peggy: Peggy lives on a farm.
Peggy: Peggy gets up at seven o´clock.
Peggy: Peggy goes to school by car.
Peggy: Peggy likes August.
12 p.
Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Donna is comparing her life with Peggy´s. Complete the sentences with verbs in brackets.
1
a city
on a farm
(live)
2
May
June
(have)
3
quitar
violin
(play)
4
Australia
USA
(live)
Donna: I live in a city.
Donna: I have a birthday in May.
Peggy: Peggy lives on a farm.
Peggy: Peggy has a birthday in June.
Donna: I play the quitar.
Peggy: Peggy plays the violin.
Donna: I live in Australia.
Peggy: Peggy lives in the USA.
12 p.
7.2
Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Donna is comparing her life with Peggy´s. Complete the sentences with verbs in brackets.
1
……..a city
…..-s on a farm
(live)
2
…… volleyball
….-s floorball
(play)
3
……. apples
…. -s bananas
(like)
4
…….nine o´clock
…..-es ten o´clock
(go to bed)
Donna: I live in a city.
Peggy: Peggy lives on a farm.
Donna: I play volleybal.
floorball.
Peggy: Peggy plays
Donna: I like apples.
bananas.
Peggy: Peggy likes
Donna: I go to bed at nine o´clock. Peggy: Peggy goes to bed at ten o´clock.
12 p.
8
Hodnocení testu
8.1
Varianta A
12 – 11
1
10 – 9
2
8 – 6
3
5 – 3
4
2 – 0
5
8.2
Varianta B
12 – 11
1
10 – 9
2
8 – 6
3
5 – 3
4
2 – 0
5
8.3
Varianta C
12 – 11
1
10 – 9
2
8 – 6
3
5 – 3
4
2 – 0
5
9
Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999, ISBN 978-0-19-436523-9
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Comparing the lives - procvičování pro
6.ročník
Mgr. Markéta Bučinská
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
17. 11. 2011
16.12.2011
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Použít přítomný čas prostý v kladné větě, práce
s textem, slovosled ve větě
1 vyučovací hodina
-opakování učiva pomocí samostatné písemné
práce
Časový rozsah
Formy použití
10
MZ 5 / VY_22
Průběžné opakování učiva –kontrolní
test pro 6.ročník - Comparing the lives
Bučinská /AJ 6.10.
Questions
Kontrolní test pro 6. ročník
Mgr. Markéta Bučinská
1
VARIANTA A.............................................................................................................................. 44
2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 45
3
VARIANTA C.............................................................................................................................. 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A ............................................................................................................................. 47
4.2
VARIANTA B ............................................................................................................................. 48
4.3
VARIANTA C ............................................................................................................................. 49
5
HODNOCENÍ TESTU ................................................................................................................. 50
5.1
VARIANTA A .............................................................................................................................. 50
5.2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 50
5.3
VARIANTA C .............................................................................................................................. 50
6
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................. 51
VARIANTA A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the questions (about Donna)
1) Where/ Donna
_____________________________________________________
In the USA.
2) When/ birthday
_____________________________________________________
In August.
3) Sister
_____________________________________________________
Yes, she has.
4) Like/ chicken
_____________________________________________________
No, she doesn´t.
5) Play/ ice hockey
_____________________________________________________
No, she can.
6) Go to school/ 7 o´clock
_____________________________________________________
Yes, she does.
7) Ride a horse
_____________________________________________________
Yes, she can.
8) Dog
_____________________________________________________
Yes, she has.
_______/16
10 Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the questions (about Donna)
1) Where/ Donna
_____________________________________________________
In the USA.
2) When/ get up
_____________________________________________________
7 o´clock.
3) Brother
_____________________________________________________
No, she hasn´t.
4) Like/ chocolate
_____________________________________________________
No, she doesn´t.
5) Play/ quitar
_____________________________________________________
No, she does.
6) Go to bed/ 9 o´clock
_____________________________________________________
Yes, she does.
7) Swim
_____________________________________________________
Yes, she can.
8) Horse
_____________________________________________________
Yes, she has.
_______/16
11 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Make the questions (about Donna)
1) Where/ Donna
_____________________________________________________
In London.
2) When/ have dinner
_____________________________________________________
6 o´clock.
3) Sister
_____________________________________________________
No, she ___________.
4) Like/ oranges
_____________________________________________________
No, she ___________.
5) Play/ floorball
_____________________________________________________
No, she ___________.
6) Go home/ 8 o´clock
_____________________________________________________
Yes, she __________.
7) Ski
_____________________________________________________
Yes, she __________.
8) Eat / vegetables
_____________________________________________________
Yes, she __________.
_______/16
12 Řešení práce
12.1 Varianta A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the questions (about Donna)
1) Where/ Donna
In the USA.
Where does Donna live?
2) When/ birthday
When is her birthday?
In August.
3) Sister
Has she got a sister?
Yes, she has.
4) Like/ chicken
Does she like chicken?
No, she doesn´t.
5) Play/ ice hockey
Can she play ice hockey?
No, she can.
6) Go to school/ 7 o´clock Does she go to school at seven o´clock?
Yes, she does.
7) Ride a horse
Can she ride a horse?
Yes, she can.
8) Dog
Has she got a dog?
Yes, she has.
_______/16
12.2 Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the questions (about Donna)
1) Where/ Donna
In the USA.
Where does she from?
2) When/ get up
When does she get up?
7 o´clock.
3) Brother
Has she got a brother?
No, she hasn´t.
4) Like/ chocolate
Does she like chocolate?
No, she doesn´t.
5) Play/ quitar
Does she play the quitar?
No, she does.
6) Go to bed/ 9 o´clock Does she go to bed at nine o ´clock?
Yes, she does.
7) Swim
Can she swim?
Yes, she can.
8) Horse
Has she got a horse?
Yes, she has.
_______/16
12.3 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Make the questions (about Donna)
1) Where/ Donna
In London.
Where does she live?
2) When/ have dinner
When does she have dinner?
6 o´clock.
3) Sister
Has she got a sister?
No, she has.
4) Like/ oranges
Does she like oranges?
No, she does.
5) Play/ floorball
Does she play floorball? / Can she play floorball?
No, she doesn´t / can´t.
6) Go home/ 8 o´clock
Does she go home at 8 o´clock?
Yes, she does.
7) Ski
Can she ski?
Yes, she can.
8) Eat/ vegetables
Does she eat vegetables?
Yes, she does.
_______/22
13 Hodnocení testu
13.1 Varianta A
16 – 14
13 – 11
1
2
10 – 8
7 –5
3
4
4 –0
5
13.2 Varianta B
16 – 14
13 – 11
1
2
10 – 8
7 –5
3
4
4 –0
5
13.3 Varianta C
22 – 19
1
18 – 14
2
13 – 11
3
10 – 7
4
6 – 0
5
14 Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999, ISBN 978-0-19-436523-9
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Questions- procvičování pro 6.ročník
Mgr. Markéta Bučinská
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
17. 11. 2011
6.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Tvořit otázky na základě daných odpovědí
1 vyučovací hodina
-opakování učiva pomocí samostatné písemné
práce
10
MZ 5 / VY_22
Průběžné opakování učiva – kontrolní
test pro 6.ročník - Questions
Bučinská / AJ 6.11.
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
ORDINAL NUMBERS – 6TH CLASS, TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Ordinal numbers
6th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Find and correct the mistakes:
a) twelveth
f) fourteeth
b) fourty-seventh
g) fiveth
c) ninteenth
h) seknd
d) thirti-fyrst
i) thirt
e) twentyenth
j) sevnteenth
Snímek 5
5
Key to test:
Find and correst the mistakes:
F
a) twelveth
f) fourteeNth
F
b) forty-seventh
g) fiveth
c) ninEteenth
CO
h) seknd
Y I
d) thirti-fyrst
D
i) thirt
I
e) twentyenth
j) sevEnteenth
Snímek 6
6
The classification:
1 ..... 10 - 9
2 ..... 8,5 - 7
3 ..... 6,5 - 5
4 ..... 4,5 - 3
5 ..... 2,5 - 0
Snímek 7
7
Seznam literatury:
http://www.languages.net/english/vocabulary/ordinal-numbers/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Řadové číslovky (Ordinal numbers –
find and correct the mistakes); 6th class;
test – práce s chybou
Zdeňka Varga
17.10.2011
14.11.2012
PDF
7
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
- najít, opravit chybu v řadových číslovkách
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
Řadové číslovky (Ordinal numbers); test – práce s
chybou
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.B
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
ORDINAL NUMBERS – 6TH CLASS, TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Ordinal numbers
6th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Match:
3
fifteenth
29
fiftieth
15
fifth
81
forty-fourth
50
twenty-ninth
12
nineteenth
2
third
5
eighty-first
19
second
44
twelfth
Snímek 5
5
Key to test:
Match:
3
fifteenth
29
fiftieth
15
fifth
81
forty-fourth
50
twenty-ninth
12
nineteenth
2
third
5
eighty-first
19
second
44
twelfth
Snímek 6
6
The classification:
1 ..... 10 - 9
2 ..... 8,5 - 7
3 ..... 6,5 - 5
4 ..... 4,5 - 3
5 ..... 2,5 - 0
Snímek 7
7
Seznam literatury
www.helpforenglish.cz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Řadové číslovky (Ordinal numbers –
matching); 6th class; test – spojování
Zdeňka Varga
16.10.2011
14.11.2012
PDF
7
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.
Řadové číslovky (Matching); test – spojování
- rozeznat a spojit správně řadovou číslovku
psanou slovem s číslicí
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.B
Ordinal numbers
Kontrolní test pro 6. ročník
Mgr. Markéta Bučinská
1
VARIANTA A.............................................................................................................................. 44
2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 45
3
VARIANTA C.............................................................................................................................. 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A ............................................................................................................................. 47
4.2
VARIANTA B ............................................................................................................................. 48
4.3
VARIANTA C ............................................................................................................................. 49
5
HODNOCENÍ TESTU ................................................................................................................. 50
5.1
VARIANTA A .............................................................................................................................. 50
5.2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 50
5.3
VARIANTA C .............................................................................................................................. 50
6
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................. 51
15 VARIANTA A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write the numbers
15. _____________________________________________________
26. _____________________________________________________
31. _____________________________________________________
42. _____________________________________________________
11. _____________________________________________________
_____ / 5
2. Write the dates
12. září ______________________________________
21. května ____________________________________
3. listopadu ___________________________________
13. července __________________________________
______ / 8
3. Write how do we say the dates
16. prosince _______________________________________________________
22. srpna __________________________________________________________
1. října ____________________________________________________________
23. února _________________________________________________________
_______ / 12
Total _______
/ 25
16 Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write the numbers
14 . _____________________________________________________
28. _____________________________________________________
51. _____________________________________________________
32 . _____________________________________________________
1. _____________________________________________________
_____ / 5
2. Write the dates
13. listopadu ______________________________________
11. února
23. září
______________________________________
______________________________________
19. května
______________________________________
______ / 8
3. Write how do we say the dates
31. prosince _______________________________________________________
12. ledna
3. října
8. dubna
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______ / 12
Total _______
/ 25
17 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6.ročník
14 .
1. Complete
- the fourteen______
28.
- ____twenty - ______
21.
- ___________- first___
32 .
– the _______________
1.
- ____________________
_____ / 5
1. Write the dates
1. ledna _____________________________________
13. března ____________________________________
26. května ____________________________________
22. července __________________________________
______ / 8
2. Write how do we say the dates
31. prosince It´s the thirty- first of December_____________________________
12. ledna
3. října
8. dubna
21. září
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______ / 12
Total _______
/ 25
18 Řešení práce
18.1 Varianta A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write the numbers
15. – the fifteenth
26. – the twenty – sixth
31. – the thirty- first
42. – the forty – second
11. – the eleventh
5 p.
2. Write the dates
12. září - 12 th September
21. května - 21 st May
3. listopadu - 3 rd November
13. července - 13 th July
8 p.
3. Write how do we say the dates
16. prosince - It´s the sixteenth of December.
22. srpna – It´s the twenty- second of August.
1. října – It´s the first of October.
23. února - It´s the twenty- third of February.
12 p.
Total 25 p.
18.2 Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write the numbers
14 . – the fourteenth
28. – the twenty – eight
51. – the fifty – first
32 . – the thirty - second
1. – the first
5 p.
2. Write the dates
13. listopadu - 13 th November
11. února
23. září
- 11 th February
- 23 rd September
19. května
- 19 th May
8 p.
3. Write how do we say the dates
31. prosince - It´s the thirty-first of December.
12. ledna
3. října
8. dubna
- It´s the twelfth of January.
- It´s the third of October.
- It´s eighth of April.
12 p.
Total 25 p.
18.3 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
14 .
2. Complete
- the fourteenth______
28.
- __the__twenty - eighth
21.
- ___the_twenty- first___
32 .
– the thirty-second_____
1.
- ___the first__________
5 p.
3. Write the dates
1. ledna – 1 st January
13. března - 13 th March
26. května - 26 th May
22. července
- 22 nd July
8 p.
4. Write how do we say the dates
31. prosince It´s the thirty- first of December.____________________________
12. ledna
3. října
8. dubna
21. září
- It´s the twelfth od January.
- It´s the third of October.
- It´s the eight of April.
- It´s the twenty-first of September.
12 p.
Total 25 p.
19 Hodnocení testu
19.1 Varianta A
25 - 22
1
21 – 18
2
17 – 12
3
11 – 6
4
5 – 0
5
19.2 Varianta B
25 - 22
1
21 – 18
2
17 – 12
3
11 – 6
4
5 – 0
5
19.3 Varianta C
25 - 22
1
21 – 18
2
17 – 12
3
11 – 6
4
5 – 0
5
20 Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Ordinal numbers – řadové číslovky procvičování pro 6.ročník
Mgr. Markéta Bučinská
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
7. 11. 2011
9.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Pravidla řadových číslovek, využít je
v souvislosti s datumem
1 vyučovací hodina
-opakování učiva pomocí samostatné písemné
práce
Časový rozsah
Formy použití
10
MZ 5 / VY_22
Průběžné opakování učiva –kontrolní
test pro 6.ročník - Ordinal number –
řadové číslovky
Bučinská /AJ 6.13.
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
DATES – 6TH CLASS, PRACTICE
Varga Zdeňka
Snímek 2
Dates
6th class
Practice
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Complete the table:
WE WRITE
1 January
.......................
6 March
.......................
30 December
WE SAY
........................................................
the thirty-first of October
.......................................................
the nineteenth of June
.........................................................
Snímek 5
5
Complete the table:
WE WRITE
3 November
WE SAY
..............................................................
………………………....
the twenty-fifth of August
………………………....
the seventeenth of February
2 September
…………………........
.......................................................
the twenty-fourth of July
Snímek 6
6
Key to practise:
Complete the table:
WE WRITE
1 January
… 31 October ...
6 March
… 19 June .......
WE SAY
...... the first of January ...................
the thirty-first of October
....... the sixth of March ....................
the nineteenth of June
30 December
....... the thirtieth of December ........
3 November
....... the third of November .............
… 25 August ...
… 17 February ..
2 September
… 24 July ........
the twenty-fifth of August
the seventeenth of February
......the second of September ..........
the twenty-fourth of July
Snímek 7
7
Seznam literatury
www. helpforenglish.cz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Datumy (Dates); 6th class; procvičování
Zdeňka Varga
5.9.2012
14.11.2012
PDF
7
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
6.
Časový rozsah
Formy použití
1 vyučovací hodina
- procvičování, opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Datumy (Dates); procvičování
- napsat anglicky datum v plné formě
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.B
Měsíce a datumy
Pracovní list pro 6. ročník
Pracovní list pro 6. ročník
Your User Name
1
VARIANTA A.............................................................................................................................. 44
2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 45
3
VARIANTA C.............................................................................................................................. 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A ............................................................................................................................. 47
4.2
VARIANTA B ............................................................................................................................. 48
4.3
VARIANTA C ............................................................................................................................. 49
5
HODNOCENÍ PRACOVNÍHO LISTU....................................................................................... 50
5.1
VARIANTA A .............................................................................................................................. 50
5.2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 50
5.3
VARIANTA C .............................................................................................................................. 50
6
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................. 51
Pracovní list pro 6. ročník
1
VARIANTA A
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Which months are these?
the tenth month ___________________________
the eleventh month ________________________
the twelfth month __________________________
the sixth month ____________________________
______ / 4
2. Write the dates
3/3 _____________________________________
8/12____________________________________
13/6____________________________________
1/5 _____________________________________
_______ / 8
3. Correct
1/5 - 1 nd May
16/8 – 16 th July
12/3 – 12 st March
23/4 – 23 nd April
15/12 – 15 th November
_______ / 5
Total ________ / 17
2
Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Which months are these?
the fifth month ____________________________
the third month ____________________________
the seventh month __________________________
the tenth month ____________________________
______ / 4
2. Write the dates
8/4 _____________________________________
15/11____________________________________
3/7______________________________________
2/10 _____________________________________
_______ / 8
3. Correct
3/6 – 3 st June
5/12 – 5 th November
21/10 – 21 nd October
12/3 – 12 nd March
1/ 9 – 1 st August
_______ / 5
Total ________ / 17
3
Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November,
December
1. Which months are these?
the fourth month ___________________________________
the second month __________________________________
the eleventh month _________________________________
the first month _____________________________________
______ / 4
2. Write the dates
3/ 6 ____________________________________________
14/8 ___________________________________________
22/5____________________________________________
11/3____________________________________________
_______ /8
3. Correct
7/4 – 7 st April
12/6 – 12 nd June
13/ 5 – 13 th July
1/11 – 1 st October
2/8 – 2 rd August
_______ / 5
Total ________ / 17
4
4.1
Řešení práce
Varianta A
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Which months are these?
the tenth month - October
the eleventh month - November
the twelfth month - December
the sixth month - June
4 p.
2. Write the dates
3/3 - 3 rd March
8/12 - 8 th December
13/6 - 13 th June
1/5 - 1 st May
8 p.
3. Correct
1/5 - 1 st May
16/8 – 16 th August
12/3 – 12 th March
23/4 – 23 rd April
15/12 – 15 th December
5 p.
Total 17 p.
Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Which months are these?
the fifth month – May
the third month - March
the seventh month - July
the tenth month - October
4 p.
2. Write the dates
8/4
- 8 th April
15/11
- 15 th November
3/7
- 3 rd July
2/10
- 2 nd October
8 p.
3/6
3. Correct
– 3 rd June
5/12 – 5 th December
21/10 – 21 st October
12/3 – 12 th March
1/ 9 – 1 st September
5 p.
Total 17 p.
Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November,
December
1. Which months are these?
the fourth month - April
the second month - February
the eleventh month - November
the first month - January
4 p.
2. Write the dates
3/ 6 - 3rd June
14/8 – 14 th August
22/5 – 22 nd May
11/3 – 11 th March
8 p.
3. Correct
7/4 – 7 th April
12/6 – 12 th June
13/ 5 – 13 th May
1/11 – 1 st November
2/8 – 2 nd August
5 p.
Total 17 p.
5
Hodnocení pracovního listu
5.1
Varianta A
17 – 15
1
14 – 13
2
12 – 8
3
7 – 4
4
3 – 0
5
5.2
Varianta B
17 – 15
1
14 – 13
2
12 – 8
3
– 4
4
3 – 0
5
5.3
Varianta C
17 – 15
1
14 – 13
2
12 – 8
3
7 – 4
4
3 – 0
5
5.3.1.1
6
Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999, ISBN 978-0-19-436523-9
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999, ISBN 0-19-436530-1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Měsíce + datumy – pracovní list pro
6.ročník
Mgr. Jana Brázdová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
6. 11. 2011
11.12.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Samostatně pracovat, zapsat správně datum,
zapsat řadové číslovky
1 vyučovací hodina
-opakování učiva lze využít i jako samostatnou
písemnou práci
Časový rozsah
Formy použití
10
MZ 5 / VY_22
Průběžné opakování učiva – pracovní
list pro 6.ročník – Měsíce + datumy
Brázdová/AJ 6.30.
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
DATES; 6TH CLASS; TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Dates
6th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Write the dates in full ( Napiš datumy v plném tvaru ):
A) 29/9 - _________________________________________________________________________________
B) 23/4 - ____________________________________________________________________________________
C) 9/11 - ____________________________________________________________________________________
D) 4/1 - _____________________________________________________________________________________
E) 12/7 - ____________________________________________________________________________________
F) 18/2 - ____________________________________________________________________________________
G) 2/6 - _____________________________________________________________________________________
H) 5/5 - _____________________________________________________________________________________
I) 20/11 - ____________________________________________________________________________________
J) 1/9 - _____________________________________________________________________________________
Snímek 5
5
Key to test: Write the dates in full ( Napiš datumy v plném tvaru ):
A) 29/9 ......... THE TWENTY-NINTH OF SEPTEMBER …………………………………………………………………………………………………....
B) 23/4 ....... THE TWENTY-THIRD OF APRIL …………………………………………………………………………………………………………………..
C) 9/11 ........ THE NINTH OF NOVEMBER …………………………………………………………………………………………………………………………
D) 4/1 ......... THE FOURTH OF JANUARY …………………………………………………………………………………………………………………………
E) 12/7 ....... THE TWELTH OF JULY …………………………………………………………………………………………………………………………………
F) 18/2 ......... THE EIGHTEENTH OF FEBRUARY ………………………………………………………………………………………………………………
G) 2/6 ......... THE SECOND OF JUNE …………………………………………………………………………………………………………………..…………
H) 5/5 ......... THE FIFTH OF MAY ……………………………………………………………………………………………………………………………………
I) 20/11 ........ THE TWENTIETH OF NOVEMBER …………………………………………………………………………………………………………….
J) 1/9 .......... THE FIRST OF SEPTEMBER ……………………………………………………………………………………………………………………
Snímek 6
6
The classification:
1 ..... 10 – 9
2 ..... 8 - 7
3 ..... 6 - 5
4 ..... 4 – 3
5 ..... 2 - 0
Snímek 7
7
Seznam literatury:
http://teacherslatinamerica.blogspot.cz/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Datumy (Dates); 6th class; test
Zdeňka Varga
24.10.2011
25.11.2011
PDF
7
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.
Datumy (Dates); test
- zapsat anglicky datum v plné formě
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.B
Present continuous – number 1
Kontrolní test pro 6. ročník
Mgr. Markéta Bučinská
1
VARIANTA A ............................................................................................................... 44
2
VARIANTA B ............................................................................................................... 45
3
VARIANTA C ............................................................................................................... 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE .......................................................................................................... 47
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
VARIANTA A............................................................................................................... 47
VARIANTA B............................................................................................................... 48
VARIANTA C............................................................................................................... 49
HODNOCENÍ TESTU ................................................................................................... 50
VARIANTA A............................................................................................................... 50
VARIANTA B............................................................................................................... 50
VARIANTA C............................................................................................................... 50
SEZNAM LITERATURY............................................................................................... 51
7 VARIANTA A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the questions
He is going to shop now. ________________________________________________
We are sleeping at the moment. __________________________________________
The cats are playing out now. _____________________________________________
You are going back to school this Monday. ____________________________________
_____ / 4
2. Make the negative sentences
We are having breakfast now. ______________________________________________
The boys are wearing a blue T-shirt. _________________________________________
Im going to school now. __________________________________________________
Tony is watching Tv at the moment. _________________________________________
______ / 4
3. Make present continuous from these sentences
Sophie go home now. _______________________________________________________
Toby and Tina cook dinner now.________________________________________________
They take the bus this week. __________________________________________________
He speak with his brother now. ________________________________________________
_____ / 9
Total ______ / 17
8 Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the questions
We are swimming now. _____________________________________________________
The girls are jumping at the moment. __________________________________________
They are watching Tv now. __________________________________________________
He is wearing nice trousers. _________________________________________________
_____ / 4
2. Make the negative sentences
We are buying the food now. ________________________________________________
The children are learning now. _______________________________________________
Tom is sleeping at the moment. _______________________________________________
A mouse is running out. ____________________________________________________
______ / 4
3. Make present continuous from these sentences
Jane sit in the park now. ____________________________________________________
We go to shop at the moment. ________________________________________________
The dogs play with a ball now. ________________________________________________
They draw a picture now. ____________________________________________________
_____ / 9
Total ______ / 17
9 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Make the questions, complete
We sleeping at grandma this Saturday. _________________________________________
He going to school now. _____________________________________________________
What Jane doing now._______________________________________________________
Donna reading a book at the moment. __________________________________________
______ / 4
2. Make the negative sentences, complete
They running to town now. __________________________________________________
The elephants standing in the cages. _________________________________________
We writing our homework at the moment. ______________________________________
Toby playing football now. ___________________________________________________
_______ / 4
3. Make present continuous from these sentences
Tina work in the shop now. ________________________________________________
They swim at the moment. ________________________________________________
We painting a nice picture now. ____________________________________________
Jane and Sam play floorball now. ___________________________________________
________/ 9
Total ______ / 17
10 Řešení práce
10.1 Varianta A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the questions
He is going to shop now. Is he going to shop now?
We are sleeping at the moment. Are we sleeping at the moment?
The cats are playing out now. Are the cats playing out now?
You are going back to school this Monday. Are you going back to school this Monday?
4 p.
2. Make the negative sentences
We are having breakfast now. We aren´t having breakfast now.
The boys are wearing a blue T-shirt. The boys aren´t wearing a blue T-shirt.
Im going to school now. Im not going to school now.
Tony is watching Tv at the moment. Tony isn´t watching Tv at the moment.
4 p.
3. Make present continuous from these sentences
Sophie go home now. Sophie is going home now. 2 p.
Toby and Tina cook dinner now. Toby and Tina are cooking dinner now. 2 p.
They take the bus this week. They are taking the bus this week. 3 p.
He speak with his brother now. He is speaking with his brother now. 2 p.
9 p.
Total 17 p.
10.2 Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the questions
We are swimming now. Are we swimming now?
The girls are jumping at the moment. Are the girls jumping at the moment?
They are watching Tv now. Are they watching Tv now?
He is wearing nice trousers. Is he wearing nice trousers?
4 p.
2. Make the negative sentences
We are buying the food now. We aren´t buying the food now.
The children are learning now. The children aren´t leasing now.
Tom is sleeping at the moment. Tom isn´t sleeping at the moment.
A mouse is running out. A mouse isn´t running out.
4 p.
3. Make present continuous from these sentences
Jane sit in the park now. Jane is sitting in the park now. 3 p.
We go to shop at the moment. We are going to shop at the moment. 2 p.
The dogs play with a ball now. The dogs are playing with a ball now. 2 p.
They draw a picture now. They are drawing a picture now. 2 p.
9 p.
Total 17 p.
10.3 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Make the questions, complete
We sleeping at grandma this Saturday. Are we sleeping at grandma this Saturday?
He going to school now. Is he going to school now?
What Jane doing now. What is Jane doing now?
Donna reading a book at the moment. Is Donna reading a book at the moment?
4 p.
2. Make the negative sentences, complete
They running to town now. They aren´t running to town now.
The elephants standing in the cages. The elephants aren´t standing in the cages.
We writing our homework at the moment. We aren´t writing our homework at the moment.
Toby playing football now. Toby isn´t playing footbal now.
4 p.
3. Make present continuous from these sentences
Tina work in the shop now. Tina is working in the shop now. 2 p.
They swim at the moment. They are swimming at the moment. 3 p.
We painting a nice picture now. We are painting a nice picture now. 2 p.
Jane and Sam play floorball now. Jane and Sam are playing florball now.
9 p.
2 p.
Total 17 p.
11 Hodnocení testu
11.1 Varianta A
17 – 15
1
14 – 11
2
10 – 8
3
7 – 4
4
3 –0
5
11.2 Varianta B
17 – 15
1
14 – 11
2
10 – 8
3
7 – 4
4
3 –0
5
11.3 Varianta C
17 – 15
1
14 – 11
2
10 – 8
3
7 – 4
4
3 –0
5
12 Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Students book 2 – učebnice, Oxford 1999
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Present continuous – number 1 procvičování pro 6.ročník
Mgr. Markéta Bučinská
Autor
13. 11. 2011
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
16.1.2012
PDF
10
MZ 5 / VY_22
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Pravidla přítomného času průběhového, tvořit
tázací, záporné věty i věty kladné, převést
z jiného času do času přít. průběhového
1 vyučovací hodina
-opakování učiva pomocí samostatné písemné
práce
Časový rozsah
Formy použití
Průběžné opakování učiva –kontrolní
test pro 6.ročník - Present continuous –
number 1
Bučinská /AJ 6.14.
Průběžná písemná práce – pracovní list pro 6.ročník – Přítomný
čas průběhový
Pracovní list pro 6. ročník
Your User Name
1
VARIANTA A.............................................................................................................................. 44
2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 45
3
VARIANTA C.............................................................................................................................. 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A ............................................................................................................................. 47
4.2
VARIANTA B ............................................................................................................................. 48
4.3
VARIANTA C ............................................................................................................................. 49
5
HODNOCENÍ PRACOVNÍHO LISTU....................................................................................... 50
5.1
VARIANTA A .............................................................................................................................. 50
5.2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 50
5.3
VARIANTA C .............................................................................................................................. 50
6
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................. 51
13 VARIANTA A
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the negative sentences
He is sleeping at grandma this Saturday. _________________________________________
They are reading their newspaper now. __________________________________________
We are jumping at the moment. ________________________________________________
_____/3
2. Make the questions
She is waiting for her friend at the moment. _______________________________________
You are going to shop now. ___________________________________________________
Mr and Mrs Smith are watching Tv now. _________________________________________
_______ / 3
3. Complete with present continuous
TAKÉ
PLAY
STAND
SIT
READ
WEAR
SLEEP
GO
These are my friends. They __________________ at the bus stop. They ______________
_______ their school uniform, because they ___________________ to school. This is our garden. I
_______________ with my brother, Edward, and our dog, Barney. You can´t see Edward, because he
_______________________ the photo. My mum and dad ___________________ in the garden. My
mum _____________________ a magazine and my dad __________________ (typical)!
______/16
Total _______/ 22
14 Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the negative sentences
She is reading a magazine now. ______________________________________________
We are wearing school uniform. _______________________________________________
They are sitting in the garden at the moment. ____________________________________
_____/3
2. Make the questions
Amy is going shopping now. _________________________________________________
He is writing a letter now. ___________________________________________________
We are skiing this week. ___________________________________________________
_______ / 3
3. Complete with present continuous
RUN
DO
GO SWIMMING
HANG-GLIDE TAKE
WEAR
PLAY
GO
Edward _______________ his homework. He _____________________ (not) a computer game. We
______________________ shool uniform. She _________________________
the bus into town. We ____________________ shopping. In this photo I _____________
______________. Amy and Bella ______________________________ to swimming pool. Our dog
________________________ in the garden.
________ /16
Total ________ / 22
15 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the negative sentences
She is reading her newspaper now. ____________________________________________
We are swimming. _________________________________________________________
They are sitting in the garden at the moment. ____________________________________
_____/3
2. Make the questions
Amy is watching Tv now. ___________________________________________________
He is reading a letter now. ___________________________________________________
We are washig up this week. _________________________________________________
_______ / 3
3. Complete with present continuous
We _______________ (sit) in the garden now. They _____________________ (play)
with our dog at the moment. Amy _______________________ (wear) her school uniform. In this
photo I _______________________ (swim). Our friends ________________________ (go) shopping
now. Jack ________________________ (play) a computer game. We ________________________
(write) an e-mail now. They _______________________
(sleep) at grandpa this week.
______/16
Total __________/ 22
16 Řešení práce
16.1 Varianta A
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the negative sentences
He is sleeping at grandma this Saturday. He isn´t sleeping at grandma this Saturday.
They are reading their newspaper now. They aren´t reading their newspaper now.
We are jumping at the moment. We aren´t jumping at the moment.
3 p.
2. Make the questions
She is waiting for her friend at the moment. Is she waiting for her friend at the moment?
You are going to shop now. Are you going to shop now?
Mr and Mrs Smith are watching Tv now. Are Mr and Mrs Smith watching Tv now?
3 p.
3. Complete with present continuous
TAKÉ
PLAY
STAND
SIT
READ
WEAR
SLEEP
GO
These are my friends. They are standing at the bus stop. They are wearing
their school uniform, because they are going to school. This is our garden. I am playing with my
brother, Edward, and our dog, Barney. You can´t see Edward, because he is taking the photo. My
mum and dad are sitting in the garden. My mum is reading a magazine and my dad is sleeping
(typical)!
16
Total 22 p.
p.
16.2 Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the negative sentences
She is reading a magazine now. She isn´t reading a magazine now.
We are wearing school uniform. We aren´t wearing school uniform.
They are sitting in the garden at the moment.They aren´t sitting in the garden at the moment.
3 p.
2. Make the questions
Amy is going shopping now. Is Amy going shopping now?
He is writing a letter now. Is he writing a letter now?
We are skiing this week. Are we skiing this week?
3 p.
3. Complete with present continuous
RUN
DO
GO SWIMMING
HANG-GLIDE TAKE
WEAR
PLAY
GO
Edward is doing his homework. He isn´t playing (not) a computer game. We are wearing shool
uniform. She is taking the bus into town. We are going shopping. In this photo I am
hang-gliding. Amy and Bella are going swimming to swimming pool. Our dog is running in the
garden.
16 p.
Total 22 p.
16.3 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Make the negative sentences
She is reading her newspaper now. She isn´t reading her newsapaper now.
We are swimming. We aren´t swimming.
They are sitting in the garden at the moment They aren´t sitting in the garden at the moment.
3 p.
2. Make the questions
Amy is watching Tv now. Is Amy watching Tv now?
He is reading a letter now. Is he reading a letter now?
We are washig up this week. Are we washing up this week?
3 p.
3. Complete with present continuous
We are sitting (sit) in the garden now. They are playing (play) with our dog at the moment. Amy is
wearing (wear) her school uniform. In this photo I am swimming (swim). Our friends are going(go)
shopping now. Jack is playing (play) a computer game. We are writing (write) an e-mail now. They
are sleeping (sleep) at grandpa this week.
16 p.
Total 22 p.
17 Hodnocení pracovního listu
17.1 Varianta A
22 – 20
1
19 – 16
2
15 – 11
3
10 – 5
4
4 –0
5
17.2 Varianta B
22 – 20
1
19 – 16
2
15 – 11
3
10 – 5
4
4 –0
5
17.3 Varianta C
22 – 20
1
19 – 16
2
15 – 11
3
10 – 5
4
4 –0
5
18 Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999, ISBN 978-0-19-436523-9
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999, ISBN 0-19-436530-1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Přítomný čas průběhový- pracovní list
pro 6.ročník
Mgr. Markéta Bučinská
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
6. 11. 2011
21.1.2013
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Samostatně pracovat,užívat přítomný čas
průběhový, utvoří tázací, zápornou větu, doplní
vhodně slova do textu a použije jejich
průběhový tvar
1 vyučovací hodina
-opakování učiva lze využít i jako samostatnou
písemnou práci
Časový rozsah
Formy použití
10
MZ 5 / VY_22
Průběžná písemná práce – pracovní list
pro 6.ročník – Přítomný čas průběhový
Bučinská /AJ 6. 8.
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Tázací tvary – 6.ročník
Jana Kahounová
1.10.2011
Snímek 2
2
Snímek 3
Zájmenem WHAT se ptáme na věc s významem co nebo jaký.
Zájmenem WHO se ptáme na osobu. Neznamená tedy pouze kdo, ale taky koho, komu, kým,
atd.
Zájmenem WHERE se ptáme na místo. Znamená tedy kde, ale také kam nebo kudy.
Zájmenem WHEN se ptáme na čas, tedy kdy.
3
Snímek 4
Complete the questions with words from table.
1.
………………. is that man´s name?
2.
………………. desk is yours?
3.
………………. is older, Liz or Steve?
4.
………………. are you from?
5.
………………. old are you?
6.
………………. dog is it?
7.
………………. are you still in bed?
8.
………………. do you get up?
4
Snímek 5
EVALUATION
Complete the questions with words from table.
1.
WHAT is that man´s name?
2.
WHICH desk is yours?
3.
WHO is older, Liz or Steve?
4.
WHERE are you from?
5.
HOW
6.
WHOSE dog is it?
7.
WHY
8.
WHEN do you get up?
old are you?
are you still in bed?
5
Snímek 6
POZOR !
WHAT
What colour do you like?
= ptáme se na jakoukoliv barvu
vs.
WHAT
What is your singing?
My singing is bad.
= ptáme se na přídavné jméno
vs.
WHOSE /hu:z/
Whose book is it?
= ptáme se komu co patří; na vlastnictví (koho, čeho, čí)
vs.
WHO´S /hu:z/
Who´s the man? (Who is the man?)
= ptáme se na osobu
vs.
Every morning at 6 o´clock.
WHAT TIME
What time do you get up?
At 6.30
= ptáme se na přesný čas
WHEN
When does he take a shower?
= ptáme se na čas (i přesný)
WHICH
Which colour do you like?
= ptáme se na barvu z určitého výběru
How do you sing?
= ptáme se na příslovce
HOW
I sing badly.
6
Snímek 7
Zdroj informací:
http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/tipy-a-triky-pro-zacatecniky/c2011020603-zakladni-tazaci-zajmena-obrazek-.html
Raymond Murphy – Essentieal grammar in use , Third edition 2007, Cambridge Univesit y Press – Unit 47 ;
str. 105 ; cv. 47.3
7
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Tázací tvary - 6.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
1.10.2011
9.12.2011
PDF
7
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.ročník
Tázací tvary a jejich použití
Pochopí význam a použití tázacích tvarů
What/Who/Where……v otázkách
1 vyučovací hodina
Výukový materiál, opakování
Kahounová /AJ/8 /51
Popis zvířete
Pracovní list pro 6. ročník
Your User Name
1
VARIANTA A.............................................................................................................................. 44
2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 45
3
VARIANTA C.............................................................................................................................. 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A ............................................................................................................................. 47
4.2
VARIANTA B ............................................................................................................................. 48
4.3
VARIANTA C ............................................................................................................................. 49
5
HODNOCENÍ PRACOVNÍHO LISTU....................................................................................... 50
5.1
VARIANTA A .............................................................................................................................. 50
5.2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 50
5.3
VARIANTA C .............................................................................................................................. 50
6
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................. 51
19 VARIANTA A
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Describe the animal. Write six sentences about animal.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____/12
20 Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Describe the animal. Write six sentences about animal.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____/12
21 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
2. Describe the animal. Write six sentences about animal.
a long tongue, big ears, black eyes, dark hair, long legs, a big mouth
1)
2)
3)
4)
5)
6)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____/12
22 Řešení práce
22.1 Varianta A
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
2. Describe the animal. Write six sentences about animal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
This is the tiger.
It has got four big legs.
It has got a nice pink nose.
It has got a long tail.
Its hair is black and orange and white.
It has got very nice ears.
-
Mohou být i jiné varianty.
12 p.
22.2 Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Describe the animal. Write six sentences about animal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
This is a cat.
It has got very nice green eyes.
It has got quiet big ears.
Its nose is pink and small.
It has got grey and black colour.
It has got a small mouth.
-
Mohou být i jiné varianty.
12 p.
22.3 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Describe the animal. Write six sentences about animal.
a long tongue, big ears, black eyes, dark hair, long legs, a big mouth
1.
2.
3.
4.
5.
6.
This dog has a long tongue.
It has got big ears.
It has got very nice black eyes.
Its hair is dark.
It has got long legs.
It has got a big mouth.
12 p.
23 Hodnocení pracovního listu
23.1 Varianta A
12 – 11
1
10 – 9
2
8 – 6
3
5– 4
4
3 –0
5
23.2 Varianta B
12 – 11
1
10 – 9
2
8 – 6
3
5– 4
4
3 –0
5
23.3 Varianta C
12 – 11
1
10 – 9
2
8 – 6
3
5– 4
4
3 –0
5
24 Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999, ISBN 978-0-19-436523-9
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999, ISBN 0-19-436530-1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Popis zvířete – pracovní list pro
6.ročník
Mgr. Markéta Bučinská
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
13. 11. 2011
19.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Samostatně pracovat a vhodnými(vlastními)
slovy popsat zvíře
1 vyučovací hodina
-opakování učiva lze využít i jako samostatnou
písemnou práci
Časový rozsah
Formy použití
10
MZ 5 / VY_22
Průběžné opakování učiva – pracovní
list pro 6.ročník – Popis zvířete
Bučinská/AJ 6.4.
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PARTS OF BODY; 6 TH CLASS; TEST
Kytýr Jaroslav
Snímek 2
2
Parts of body
6th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Write. What is it? ( Napiš. Co to je? )
1)
_________________
2)
__________________
Snímek 5
5
3)
___________________
4)
___________________
Snímek 6
6
5)
__________________
6)
____________________
Snímek 7
7
7)
___________________
8)
___________________
Snímek 8
8
9)
__________________
10)
___________________
Snímek 9
9
11)
____________________
12)
______________________
Snímek 10
10
13)
____________________
14)
______________________
Snímek 11
11
15)
____________________
MARK: …………. /15
Snímek 12
12
Key to test:
Write. What is it? ( Napiš. Co to je? )
1.
___NOSE_____
2.
___EARS______
Snímek 13
13
3.
4.
____HAIR______
___TEETH____
Snímek 14
14
5.
____TOES______
6.
_____EYES_______
Snímek 15
15
7.
8.
____LEGS_____
____MOUTH____
Snímek 16
16
9. ____FEET___
10. _____ARM______
Snímek 17
17
11. ____FACE______
12. ___HANDS_____
Snímek 18
18
13. ____HEAD______
14. ___NECK_____
Snímek 19
19
15. ____FINGER______
Snímek 20
20
The classification:
1 …...15 - 14
2 ……13 - 11
3 …..10 - 7
4 …..6 - 4
5 …..3 - 0
Snímek 21
21
Seznam literatury:
http://blogdeaula6bcspinola.blogspot.cz/2012/10/english-parts-of-body.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_nose
http://ptakovinyzlatarybka.blog.cz/galerie/karnevalove-doplnky/zuby-nosy-usi/obrazek/42028533
http://www.naseinfo.cz/clanky/styl-a-krasa/jak-na-krasne-vlasy-nejcennejsi-triky
http://www.femina.cz/magazin/rodina-a-deti/sonicke-zubni-kartacky-pro-deti-i-dospele.html
http://www.wisegeek.org/what-are-the-most-common-causes-of-little-toe-pain.htm
http://www.examiner.com/slideshow/guess-the-celebrity-eyes
http://www.zaria.cz/clanek/krasa/pece-o-okoli-oci-a-usta/1011/rty/1560
http://www.sclerodermasociety.co.uk/Thefeetandscleroderma1.php
http://10steps.sg/tutorials/photoshop/combine-fire-glow-and-crack-effect-in-photoshop-to-create-arealistic-burning-image/
http://www.novesluzby.cz/zeny-a-krasa.219/promeny-vizaze-a-kurzy-liceni-uherskehradiste.23982.html
http://www.femaleforum.com/s/article/simple_ways_to_keep_your_hands_looking_beautiful/
http://www.svetmasek.cz/6669-gumov%C3%A1-%C4%8Depice-hol%C3%A1-hlava.html
http://www.ostrava-online.cz/leceni-vodou-dle-patera-s-kneippa/otuzovani-krku-metoda-patera-kneippa
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-krimi/126576/v-hromade-listi-byl-lidsky-prst.html
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Části těla (Parts of body);6th class; test
Jaroslav Kytýr
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
2.12.2011
2.2.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.
Části těla (Parts of body);test
21
MZ 5 / VY_22
- používat názvy částí těla na příkladech v testu
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
Kytýr J./CZJ-AJ/ 6.B
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
REVISION U2/A – 6TH CLASS, TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Revision U2/A
6th class
Test
Snímek 3
3
I. The body. Write - what is it?: ( Tělo. Napiš - co to je? ):
1.
2.
____________________
4.
3.
__________________
5.
__________________
__________________
6.
___________________
____________________
………. / 6
Snímek 4
4
II. Plurals. Write plurals of these nouns.: ( Množné číslo. Napiš množné číslo těchto podstatných
jmen. ):
1. dívka - _________
dívky - _________
6. hodinky - ___________
hodinky - ___________
7. dům - _____________
domy - _____________
3. krabice - _________ krabice - __________
8. myš - _____________
myši - ______________
4. žena - __________ ženy - ___________
9. pták - _____________ ptáci - ______________
2. dítě - _________
děti- __________
5. ryba - __________ ryby - __________
10. zub - _____________
zuby - ______________
MARK: ….. / 20
Snímek 5
5
III. Adjectives and nouns. Make sentences. ( Příd. j. a pods. j. Vytvoř věty. ):
1. has
ears
dog
long
got
this
_______________________________________________________________________________________ .
2. is
new
this
computer
our
______________________________________________________________________________________ .
3. short
my
a
tail
got
cat
has
_______________________________________________________________________________________ .
4. fast
a
very
a
is
animal
cheetah
_______________________________________________________________________________________ .
MARK: …... / 4
Snímek 6
6
IV. Adjectives – translation. Tanslate to English or Czech. ( Příd. j. - překlad. Přelož do
anglického nebo českého jazyka. ):
1. weak - _____________
1. rychlý - _______________
2. long - ______________
2. krátký - _______________
3. dirty - _______________
3. malý - ________________
4. slow - _______________
4. čistý - ________________
MARK: …. /4
Snímek 7
7
V. Describe these animals. Write six sentences about each animal. (Popiš tyto
zvířata. O každém napiš 6 vět. ):
1. __________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
MARK: ……… / 6
Snímek 8
8
1. __________________________________________________________________ .
2. __________________________________________________________________ .
3. __________________________________________________________________ .
4. __________________________________________________________________ .
5. __________________________________________________________________ .
6. __________________________________________________________________ .
MARK: ……/6
Snímek 9
9
Key to test: I. The body. Write - what is it?: ( Tělo. Napiš - co to je? ):
1.
2.
______teeth_________
4.
3.
_____hands______
5.
______eyes________
____feet_____
6.
_______hair________
_____mouth____
Snímek 10
10
II. Plurals. Write plurals of these nouns.: ( Množné číslo. Napiš množné číslo těchto
podstatných jmen. ):
1. dívka - _girl___ dívky - __girls_____
6. hodinky - __watch__
2. dítě - __child___
7. dům - __house__
domy - __houses_____
3. krabice - __box___ krabice - __boxes___
8. myš - __mouse__
myši - __mice______
4. žena - __woman___ ženy - __women___
9. pták - __bird____ ptáci - ___birds______
děti- __children____
5. ryba - ___fish_____ ryby - ___fish____
10. zub - ___tooth____
hodinky - __watches__
zuby - ___teeth___
Snímek 11
11
III. Adjectives and nouns. Make sentences. ( Příd. j. a pods. j. Vytvoř věty. ):
1. has
ears
dog
long
got
this
____________________This dog has got long ears___________________________________________ .
2. is
new
this
computer
our
_____________________This is our new computer__________________________________________ .
3. short
my
a
tail
got
cat
has
_____________________My cat has got a short tail__________________________________________ .
4. fast
a
very
a
is
animal
cheetah
_____________________ A cheetah is a very fast animal_____________________________________ .
Snímek 12
12
IV. Adjectives – translation. Tanslate to English or Czech. ( Příd. j. - překlad. Přelož do
anglického nebo českého jazyka. ):
1. weak - ____slabý_____
1. rychlý - ______fast_______
2. long - ___dlouhý______
2. krátký - _____short_______
3. dirty - ___špinavý_____
3. malý - _____small / little___
4. slow - ___pomalý_____
4. čistý - ____clean_________
Snímek 13
13
V. Describe these animals. Write six sentences about each animal. (Popiš tyto zvířata. O každém
napiš 6 vět. ):
1.
The elephant has got big ears.
2. The elephant has got a big body.
3. The elephant is a big animal.
4. The elephant has got a tail.
5. The elephant has got four legs.
6. The elephant has got a long nose ( trunk ).
Snímek 14
14
1. The mouse has got long tail.
2. The mouse has got fur.
3. The mouse is a small / little animal.
4. The mouse has got two small ears.
5. The mouse has got two little eyes.
6. The mouse has got four legs.
Snímek 15
15
The classification:
1 ..... 46 - 40
2 ..... 39 - 33
3 ..... 32 - 22
4 ..... 21 - 11
5 ..... 10 - 0
Snímek 16
16
Seznam literatury:
http://kassowal.com/African-Elephant.html
http://petword.blog.cz/1007/mys-domaci
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Revision U2/A; 6th class; test
Zdeňka Varga
20.4.2011
6.2.2012
PDF
16
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.
Revision U2/A; test
- aplikovat látku probíranou v lekci 2, části A
na příkladech v testu
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.B
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Object pronouns – 6. ročník
Jana Kahounová
8.8.2011
Snímek 2
We already know SUBJECT PRONOUNS
and
POSSESSIVE PRONOUNS
I
you
he
she
it
we
you
they
->
->
->
->
->
->
->
->
my
your
his
her
its
our
your
their
My Teddy
Its book
His friends
2
Snímek 3
SUBJECT PRONOUNS
kdo?
co?
osobní zájmena
POSSESSIVE PRONOUNS
koho?
čeho?
přivlastňovací zájmena
OBJECT PRONOUNS
zájmena "pádová" či „předmětová“, v češtině jim odpovídají
osobní zájmena ve 3. - 7. pádě (komu? čemu? koho? co? kom?
čem? kým? čím?)
Angličtina pády vůbec nerozlišuje,
proto pro každé osobní zájmeno
existuje jen jeden předmětný tvar.
3
Snímek 4
CVIČENÍ:
základní osobní
zájmena
pádová osobní
zájmena
I
me
you
you
he
him
2. You are my friend.
I like …….
she
her
3. I go to work with my friend Jack.
I go to work with ……….
it
it
we
us
you
you
they
them
Doplňte do následujících vět zájmeno, které vhodně nahradí výraz ze
zadané věty.
1. I love my wife.
My wife loves ……...
4. Mary hates her mother-in-law.
Mary hates ………..
5. I like my car.
I like ………
6. My parents love me and my brother.
My parents love …………
7. John loves his children.
He loves ………..
4
Snímek 5
VYHODNOCENÍ
Doplňte do následujících vět zájmeno, které vhodně nahradí výraz ze
zadané věty.
1. I love my wife.
My wife loves me.
2. You are my friend.
I like you.
3. I go to work with my friend Jack.
I go to work with him.
4. Mary hates her mother-in-law.
Mary hates her.
5. I like my car.
I like it.
6. My parents love me and my brother.
My parents love us.
7. John loves his children.
He loves them.
5
Snímek 6
Zdroj informací:
http://2.bp.blogspot.com/-WBti70uQAi0/TV02nVSP5MI/AAAAAAAAABA/2FDRuh8kqA/s1600/pronouns.jpg
http://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky/c2009051803-padova-osobni
zajmena.html
http://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky/c2009052002-cviceni--padova-osobni
zajmena.html
http://doris3meflcenterenglishforwork.blogspot.cz/2012/05/referential-elements.html
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Object pronouns - 6.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
8.8.2011
27.1.2012
PDF
6
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.ročník
Pádové tvary zájmen
Seznámí se s tvary zájmen v ostatních pádech
1 vyučovací hodina
Výukový materiál
Kahounová /AJ/5 /51
Some / any
Pracovní list pro 6. ročník
Your User Name
1
VARIANTA A.............................................................................................................................. 44
2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 45
3
VARIANTA C.............................................................................................................................. 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A ............................................................................................................................. 47
4.2
VARIANTA B ............................................................................................................................. 48
4.3
VARIANTA C ............................................................................................................................. 49
5
HODNOCENÍ PRACOVNÍHO LISTU....................................................................................... 50
5.1
VARIANTA A .............................................................................................................................. 50
5.2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 50
5.3
VARIANTA C .............................................................................................................................. 50
6
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................. 51
25 VARIANTA A
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write SOME or ANY
Mike hasn´t got __________ bananas.
Has Elison got __________ books?
Tim has got _____________ flowers for his girlfriend.
Are there ______________ elephants at the zoo?
Have you got __________ bikes?
They have got __________ problems.
Has he got _____________ tables?
Is there __________ dog?
______/8
2. Correct some and any
I have got some books at home.
My brothers haven´t got some pets.
Has she got some friends?
They have got any toys.
We haven´t got any food.
______ /10
Total ______ / 18
26 Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write SOME or ANY
Is there _________ friend in the house?
Have they got ____________ sweater?
Toby has got ____________ documents in the bag.
Have you got ___________ homework?
We have got ___________ problems.
Has Sam got __________ CDs?
Mike has got __________ new T-shirts.
Are there ____________ chairs in the living room?
_____/8
2. Correct some and any
She hasn´t got some sisters.
They have got some potatoes.
Have you got any hamburgers?
Has he got some bananas?
Our parents have got any work.
______ /10
Total _____ / 18
27 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Match
SOME
?
-
ANY
+
____ / 3
2. Write SOME or ANY
My cousin has got ______________ magazines.
We haven´t got _____________ CDs.
Have they got ______________ DVD?
He has got ___________ small books.
I haven´t got ___________ tomatoes.
Have you got ___________ oranges?
She hasn´t got _________ problems.
I have got ___________ pets.
_____ / 8
Total____ /11
28 Řešení práce
28.1 Varianta A
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write SOME or ANY
Mike hasn´t got ANY bananas.
Has Elison got ANY books?
Tim has got SOME flowers for his girlfriend.
Are there ANY elephants at the zoo?
Have you got ANY bikes?
They have got SOME problems.
Has he got ANY tables?
Is there ANY dog?
8 p.
2. Correct some and any
I have got some books at home.
My brothers haven´t got any pets.
Has she got any friends?
They have got some toys.
We haven´t got any food.
10 p.
Total 18 p.
28.2 Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write SOME or ANY
Is there ANY friend in the house?
Have they got ANY sweater?
Toby has got SOME documents in the bag.
Have you got ANY homework?
We have got SOME problems.
Has Sam got ANY CDs?
Mike has got SOME new T-shirts.
Are there ANY chairs in the living room?
8 p.
2. Correct some and any
She hasn´t got any sisters.
They have got some potatoes.
Have you got any hamburgers?
Has he got any bananas?
Our parents have got some work.
10 p.
Total 18 p.
28.3 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Match
SOME
+
ANY
- ?
3 p.
2. Write SOME or ANY
My cousin has got some magazines.
We haven´t got any CDs.
Have they got any DVD?
He has got some small books.
I haven´t got any tomatoes.
Have you got any oranges?
She hasn´t got any problems.
I have got some pets.
8 p.
Total 11 p.
29 Hodnocení pracovního listu
29.1 Varianta A
18 – 16
1
15 – 12
2
11 – 9
3
8 –4
4
3 –0
5
29.2 Varianta B
18 – 16
1
15 – 12
2
11 – 9
3
8 –4
4
3 –0
5
29.3 Varianta C
11 – 10
1
9 – 8
2
7 –6
3
5 –3
4
2 –0
5
30 Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999, ISBN 978-0-19-436523-9
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999, ISBN 0-19-436530-1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Some / any - pracovní list pro 6.ročník
Mgr. Markéta Bučinská
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
13. 11. 2011
23.2.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Samostatně pracovat, vhodně užít ve větě
SOME/ANY
1 vyučovací hodina
-opakování učiva lze využít i jako samostatnou
písemnou práci
Časový rozsah
Formy použití
10
MZ 5 / VY_22
Průběžné opakování učiva – pracovní
list pro 6.ročník – Užití SOME/ANY
Bučinská/AJ 6.5.
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Some / any – pracovní list – 6.ročník
Jana Kahounová
29.2.2012
Snímek 2
SOME vs ANY
SOME = nějaký = používá se v kladných větách .
Th e re a re s o m e p e o p le in th e s tre e t .
I´v e g o t s o m e m o n e y in m y p o c k e t .
ANY = nějaký = tento význam má pouze v otázkách.
Are th e re a n y p e o p le in th e s tre e t ?
Ha v e y o u g o t a n y m o n e y ?
ANY = žádný = používá se v záporných větách s částicí „not“
Th e re a re n ´t a n y p o e p le in th e s tre e t .
I h a v e n ´t g o t a n y m o n e y in m y p o c k e t .
NO = žádný = používá se ve větě kladné se záporným významem
Th e re a re n o p e o p le in th e s tre e t
I h a v e n o m o n e y in m y p o c k e t .
2
Snímek 3
A
Write some or any .
1.
I buy some cheese, but I don´t buy any bread.
2.
I´m going to the post office. I need …………………. stamps.
3.
There aren´t ………………. shops in this part of town.
4.
Gary and Alice haven´t got …………………. children.
5.
Have you got ……………… brothers or sisters?
6.
There are …………….. beautiful flowers in the garden.
7.
Do you know ……………… good hotel in London?
3
Snímek 4
B
C
D
4
Snímek 5
E V A L U AT I O N
A 2.
3.
4.
5.
6.
7.
some
any
any
any
some
any
D 2. any
3. any
4. no
5. any
6. no
B 2. There are no shops near here.
3. Carla has got no free time.
4. There is no light in this room.
C 6. There isn´t any milk in the fridge.
7. There aren´t aany buses today.
8. Tom hasn´t got any brothers ar sisters.
Score:
17 – 15 = 1
14 – 12 = 2
11 – 9 = 3
8- 5 = 4
4 - 0= 5
5
Snímek 6
Zdroj informací:
•
MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university
press, 2007. ISBN 978-0-521-67580-2, s. 163, 165
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Some/any/no- pracovní list - 6.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
29.2.2012
1.3.2012
PDF
6
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.ročník
Neurčitá zájmena
Rozlišuje správně použití neurčitých zájmen ve
větách.
1 vyučovací hodina
Procvičování, opakování, test
Kahounová /AJ/36 /51
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Demonstrative pronouns – 6.ročník
Jana Kahounová
19.11.2011
Snímek 2
De mos t ra tive p ronou ns = u k a z ova cí z á j me na
Při použití nerozlišujeme rody, jen umístění objektu ZDE nebo TAM.
THIS
- tento, tato, toto
T H A T - tamten, tamta, tamto
T H I S is my car.
(zde)
(tam)
jednotné číslo
T H A T is his friend.
2
Snímek 3
Při použití v množném čísle používáme:
T H E S E – tito, tyto, tato
T H O S E – tamti, tamty, tamta
T H E S E are my shoes.
T H O S E are your shoes.
3
Snímek 4
TEST
Complete the sentences – use demonstrative pronouns
4
Snímek 5
EVALUATION
that
house
those
birds
this
seat
these
postcards
These
plates
5
Snímek 6
Zdroj infomrací:
•
•
•
•
http://www.filmolada.cz/texty/akcni-pokracovani-transformers-spolehlive-znudi
http://sparkcharts.sparknotes.com/language/eslgrammar/section4.php
http://2.bp.blogspot.com/_niWqXu7zHDU/S6oYtpgX29I/AAAAAAAAAE0/TP1Akd1m20g/s1600/ingles_gra
mmar_demonstrative_pronoun.gif
MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, 2007. ISBN 978-0521-67580-2, s.159
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Demonstrative pronouns - 6.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
19.11.2012
20.1.2012
PDF
6
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.ročník
Ukazovací zájmena
Rozliší ukazovací zájmena a jejich tvary pro
množné číslo, umí použít ve větách
1 vyučovací hodina
Výukový materiál ,opakování, procvičování
Kahounová /AJ/16/51
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Demonstrative pronouns –
pracovní list – 6.ročník
Jana Kahounová
3.3.2012
Snímek 2
tento, tato, toto
tito, tyto, tato
tamten, tamta, tamto
tamti, tamty, tamta
2
Snímek 3
A) DOPLŇTE SPRÁVNĚ THIS / THESE
B) DOPLŇTE SPRÁVNĚ THAT / THOSE
1. _______ house
1. _______ films
2. _______ children
2. _______ room
3. _______ street
3. _______ birds
4. _______ questions
4. _______ person
5. _______ bags
5. _______ wall
6. _______ year
6. _______ mountains
7. _______ numbers
7. _______ roses
8. _______ lamp
8. _______ people
9. _______ animals
9. _______ boy
10. _______ Christmas
10. _______ idea
3
Snímek 4
C) PŘELOŽTE.
1. Znáš tuto knihu?
Do you know ________ book?
2. Tato bunda není moje.
_______ jacket isn´t mine.
3. Líbí se ti tamto auto?
Do you like _______ car?
4. Chci vám ukázat tyhle fotky.
I want to show you ________ photos.
5. Tamti věci jsou naše.
________ things are ours.
6. Můžete odpovědět na tyto otázky?
Can you answer ________ questions?
7. Tamten muž je náš učitel angličtiny.
________ man is our English teacher.
8. Tento dopis není pro tebe.
________ letter isn´t for you.
9. Na co se všichni tamti lidé dívají?
What are all ________ people looking at?
10. Moji prarodiče bydlí v tamtom domě.
My grandparents live in ________ house.
4
Snímek 5
EVAULATION.
A) 1. this
B) 1. those
C) 1. this
2. these
2. that
2. this
3. this
3. those
3. that
4. these
4. that
4. these
5. these
5. that
5. those
6. this
6. those
6. these
7. these
7. those
7. that
8. this
8. those
8. this
9. these
9. that
9. these
10. this
10. that
10. that
SCORE:
30 – 26 = 1
25 – 21 = 2
20 – 16 = 3
15 – 10 = 4
9 - 0 =5
5
Snímek 6
Zdroj infomrací:
PETERS, S., GRÁF, T. Nová cvičebnice gramatiky. 1.vyd. Praha: Polyglot, 2009. ISBN 978-80-8619-00-1, s.308
•
http://2.bp.blogspot.com/_niWqXu7zHDU/S6oYtpgX29I/AAAAAAAAAE0/TP1Akd1m20g/s1600/ingles_gra
mmar_demonstrative_pronoun.gif
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Demonstrative pronouns –pracovní list
6.tř.
Jana Kahounová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
3.3.2012
5.3.2012
PDF
6
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.ročník
Ukazovací zájmena
Rozliší ukazovací zájmena a jejich tvary pro
množné číslo, umí použít ve větách
1 vyučovací hodina
Opakování, procvičování, test
Kahounová /AJ/38/51
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
To be in past – 6.ročník
Jana Kahounová
17.3.2012
Snímek 2
POSITIVE
It´s Friday.
Gary is at work now.
It´s Saturday.
Gary is in bed now.
Gary was at work yesterday.
These girls are at home tonight.
These children were at school this morning.
2
Snímek 3
NEGATIVE
I am at work now.
I am not in bed.
I am at home now
I wasn´t at work.
These girls are at home now.
They aren´t at school.
These children were at school this morning.
They weren´t at the theatre.
3
Snímek 4
Sloveso „to be“ je nepravidelné sloveso, které má pro minulý čas prostý
tvary was / were.
Tyto tvary se používají pro určité osoby stejně, jako v přítomnosti
am/is/are.
am / is
=
was
are
=
were
was not
=
wasn´t
were not
=
weren´t
Zápor je tvořen pomocí částice not.
4
Snímek 5
KLADNÝ TVAR
ZÁPORNÝ TVAR
I was
I was not (wasn´t)
You were
You were not (weren´t)
He was
He was not (wasn´t)
She was
She was not (wasn´t)
It was
It was not (wasn´t)
We were
We were not (weren´t)
You were
You were not (weren´t)
They were
They were not (weren´t)
Past simple = děj probíhá v minulosti = last week ; last Saturday ; yesterday ;
last month ; last year ….
5
Snímek 6
Zdroj informací:
•
•
•
•
•
•
•
http://technet.idnes.cz/microsoft-pomohl-vykopat-prvni-smajlik-f0b/sw_internet.aspx?c=A061103_170742_sw_internet_dno
http://my.opera.com/supergreatChandu8/albums/showpic.dml?album=5466862&picture=82475462
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/similar.aspx#ai:MC900071184|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=span%C3%AD&ex=1#ai:MC900432389|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/similar.aspx#ai:MC900056829|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=span%C3%AD&ex=1#ai:MC900231584|
PUCHTA, H., STRANKS, J., GENGROSS, G., HOLZMANN, C., LEWIS-JONES,P. MORE! 1. 1.vyd. Cambridge:
Cambridge university press and Helbling Languages, 2009 ISBN 978-0-521-18358-1, s. 82
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
To be in past - 6.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
17.3.2012
23.3.2012
PDF
6
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.ročník
Žák bude umět
Seznámí se s tvary slovesa „to be“ v minulosti
– was/were/wasn´t/weren´t a jejich použití ve
spojitosti s osobou.
1 vyučovací hodina
Časový rozsah
Formy použití
Minulý čas slovesa „to be“ - kladné a
záporné tvary
Výukový materiál ,opakování
Kahounová /AJ/39 /51
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
To be in question – past simple – 6.ročník
Jana Kahounová
24.3.2012
Snímek 2
2
QUESTIONS
It was Friday yesterday.
Were you at work?
Yes, I was.
And was Gary at work last week ?
No, he wasn´t. He was ill.
Were they at school?
Yes, they were.
Snímek 3
3
QUESTIONS
OTÁZKA
KRÁTKÁ ODPOVĚĎ
Was I….?
Yes, I was. / No, I wasn´t.
Were you.…?
Yes, you were. / No, you weren´t.
Was he…..?
Yes, he was. / No, he wasn´t.
Was she….?
Yes, she was. / No, she wasn´t.
Was it…..?
Yes, it was. / No, it wasn´t.
Were we…..?
Yes, we were. / No, we weren´t.
Were you…..?
Yes, you were. / No, you weren´t.
Were they…..?
Yes, they were. / No, they weren´t
Snímek 4
4
V otázce stojí sloveso před podmětem.
You were at the party last Saturday.
Were you at the party last Saturday?
Otázku můžeme utvořit také pomocí tázacích
tvarů, které stojí vždy na začátku věty.
Where were they last Saturday?
They were at the party.
When were they at the party?
They were at the party last Saturday.
Why wasn´t Susan at the party?
She was ill.
QUESTIONS
Snímek 5
5
PRACTISE
Complete the questions and the short answers.
QUESTIONS
1. Were you at the cinema?
Yes, I was.
2. ________ she at the supermarket?
No, ___________.
3. ________ your friends on holiday?
No, ___________.
4. ________ we right?
Yes, ___________.
5. ________ I wrong?
No, ___________.
6. ________ Thomas with you?
Yes, ___________.
Snímek 6
6
PRACTISE
Put the words in the right order. Use was / were.
1. (late / you / this morning / why)
Why were you late this morning ?
2. (the weather / what / last week)
___________________________________?
3. (last Saturday / Chris and Sue / where)
___________________________________?
4. (angry / mum / yesterday / why)
___________________________________?
5. (your new trousers / how much)
____________________________________?
QUESTIONS
Snímek 7
7
EVAULATION
QUESTIONS
Complete the questions and the short answers.
Put the words in the right order. Use was / were.
1.
1.
Were you at the cinema?
Yes, I was.
2.
Why were you late this morning ?
Was she at the supermarket?
No, she wasn´t.
3.
(late / you / this morning / why)
2.
Were your friends on holiday?
(the weather / what / last week)
What was the weather last week?
No, they weren´t.
4.
Were we right?
3.
Yes, we were. / you were.
5.
Where were Chris and Sue last Saturday?
Was I wrong?
No, you weren´t. / I wasn´t.
6.
(last Saturday / Chris and Sue / where)
4.
Was Thomas with you?
(angry / mum / yesterday / why)
Why was mum angry yesterday?
Yes, he was.
5.
(your new trousers / how much)
How much were your new trousers?
Snímek 8
8
Zdroje informací:
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=otazn%C3%ADk&ex=1#ai:MC900434403|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/similar.aspx#ai:MC900056829|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=span%C3%AD&ex=1#ai:MC900231584|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=ANO&ex=1#ai:MC900311832|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=smajl%C3%ADk&ctt=1#ai:MC900434411|mt:1,3|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=party&ex=1#ai:MC900398375|mt:1,3|
PUCHTA, H., STRANKS, J., GENGROSS, G., HOLZMANN, C., LEWIS-JONES,P. MORE! 1. 1.vyd. Cambridge:
Cambridge university press and Helbling Languages, 2008 ISBN 978-0-521-71293-4, s. 124
MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, 2007. ISBN 978-0-52167580-2, s.31
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
To be in question- past simple - 6.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
24.3.2012
2.4.2012
PDF
8
MZ 5 / VY_22
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.ročník
Minulý čas slovesa „to be“ v otázce
Utvoří otázku Was/Were….?, poskládá správně
slovosled, umí použít tázací tvary.
1 vyučovací hodina
Výukový materiál ,opakování
Kahounová /AJ/41/51
Sloveso BÝT v minulém
Kontrolní test pro 6. ročník
Mgr. Jana Brázdová
1
VARIANTA A.............................................................................................................................. 44
2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 45
3
VARIANTA C.............................................................................................................................. 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A ............................................................................................................................. 47
4.2
VARIANTA B ............................................................................................................................. 48
4.3
VARIANTA C ............................................................................................................................. 49
5
HODNOCENÍ TESTU ................................................................................................................. 50
5.1
VARIANTA A .............................................................................................................................. 50
5.2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 50
5.3
VARIANTA C .............................................................................................................................. 50
6
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................. 51
Kontrolní test pro 6. ročník
31 VARIANTA A
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write TO BE in past simple
Singular
Plural
_____ /8
2. Complete TO BE in past simple
He ___________ ill last week.
My parents _______________ at home in the afternoon.
Their friend ___________ at the cinema yesterday.
I ________ (not) here on Sunday.
Our cousin ___________ at school.
The balls __________ (not) in the playground yesterday.
Clare ___________ at home for two weeks.
We __________ (not) in the theatre last weekend.
______ / 8
Total ______/16
32 Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write TO BE in past simple
Singular
Plural
_____ /8
2. Complete TO BE in past simple
He ________ at school on Friday.
Our neighbours _____________ (not) at home yesterday.
My friend _____________ in the mountain last winter.
We _____________ on holiday.
Donna ______________ (not) here yesterday.
Their sister ___________ in the sport center last weekend.
He ___________ ill last week.
Jack __________ at bank yesterday.
______ /8
Total ______/16
33 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Write TO BE in past simple
Singular
Plural
we
I
you
you
he
they
she
it
_____ /8
2. Complete TO BE in past simple - was/wasn´t, were/ weren´t
Emma _________ at school yesterday.
We ______________(not) ill last week.
Our friends ____________ here yesterday.
Mike ___________ (not) in bed with flu.
Their neighbours _____________ at the cinema last Monday.
My cousin _____________ happy yesterday.
Her sister ____________ sad last Tuesday.
I ________ on holiday last summer.
______ / 8
Total ______/16
34 Řešení práce
34.1 Varianta A
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write TO BE in past simple
Singular
Plural
We were
I was
You were
You were
They were
He was
She was
It was
8 p.
2. Complete TO BE in past simple
He was ill last week.
My parents were at home in the afternoon.
Their friend was at the cinema yesterday.
I wasn´t (not) here on Sunday.
Our cousin was at school.
The balls weren´t (not) in the playground yesterday.
Clare was at home for two weeks.
We weren ´t (not) in the theatre last weekend.
8 p.
Total 16 p.
34.2 Varianta B
Kontrolní test pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Write TO BE in past simple
Singular
Plural
We were
I was
You were
You were
They were
He was
She was
It was
8 p.
2. Complete TO BE in past simple
He was at school on Friday.
Our neighbours weren´t (not) at home yesterday.
My friend was in the mountain last winter.
We were on holiday.
Donna wasn´t (not) here yesterday.
Their sister was in the sport center last weekend.
He was ill last week.
Jack was at bank yesterday.
8 p.
Total 16 p.
34.3 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Write TO BE in past simple
Singular
Plural
We were
I was
You were
You were
He was
They were
She was
It was
8 p.
2. Complete TO BE in past simple - was/wasn´t, were/ weren´t
Emma was at school yesterday.
We weren´t (not) ill last week.
Our friends were here yesterday.
Mike wasn´t (not) in bed with flu.
Their neighbours were at the cinema last Monday.
My cousin was happy yesterday.
Her sister was sad last Tuesday.
I was on holiday last summer.
8 p.
Total 16 p.
35 Hodnocení testu
35.1 Varianta A
16 – 14
1
13 – 11
2
10 – 8
3
7 – 5
4
4 –0
5
35.2 Varianta B
16 – 14
1
13 – 11
2
10 – 8
3
7 – 5
4
4 –0
5
35.3 Varianta C
16 – 14
1
13 – 11
2
10 – 8
3
7 – 5
4
4 –0
5
36 Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999, ISBN 978-0-19-436523-9
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999, ISBN 0-19-436530-1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Sloveso BÝT v minulém čase kontrolní test pro 6.ročník
Mgr. Jana Brázdová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
18. 11. 2011
22.3.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Samostatně pracovat, sloveso TO BE
v minulém čase, vhodně doplňovat do textu
2 vyučovací hodina
- ověřování učiva
Časový rozsah
Formy použití
10
MZ 5 / VY_22
Průběžná písemná práce – kontrolní test
pro 6.ročník – sloveso TO BE, doplnění
slovesa do vět (minulý čas)
Brázdová /AJ/6/75
Průběžné opakování učiva – pracovní list pro 6.ročník – Minulý čas – slovesa
1
VARIANTA A.............................................................................................................................. 44
2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 45
3
VARIANTA C.............................................................................................................................. 46
4
ŘEŠENÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 47
4.1
VARIANTA A ............................................................................................................................. 47
4.2
VARIANTA B ............................................................................................................................. 48
4.3
VARIANTA C ............................................................................................................................. 49
5
HODNOCENÍ PRACOVNÍHO LISTU....................................................................................... 50
5.1
VARIANTA A .............................................................................................................................. 50
5.2
VARIANTA B .............................................................................................................................. 50
5.3
VARIANTA C .............................................................................................................................. 50
6
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................. 51
Pracovní list pro 6. ročník
37 VARIANTA A
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Complete the sentences with these verbs, use past simple.
check
taste
want
get
look
phone
I ___________ to go to school, but I was ill.
Mum __________ my temperature.
His father ____________ the doctor.
She __________ the medicine.
Lily __________ to feet il on Saturday evening.
The doctor _____________ at Donna´s throat.
The medicine ___________ horrible.
She __________ to shop.
_____/ 16
go
start
2. Write the verbs in past simple
decide ____________________________
stay ______________________________
have _____________________________
give ______________________________
take ______________________________
write _____________________________
_____ / 6
Total _______/ 22
38 Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Complete the sentences with these verbs, use past simple.
need
give
stay
phone
come
get up
I ____________ at seven o ´clock.
The doctor __________ for five minutes.
The doctor __________ a prescription.
Jane ___________ some medicine.
She ____________ at six o´clock.
He ___________ me the medicine every day.
Tom __________ ill last week.
Her mother ______________ the doctor.
_____/ 16
2. Write the verbs in past simple
decide ____________________________
taste ______________________________
visit _______________________________
go ________________________________
take_______________________________
write
feel
watch ______________________________
_____ / 6
Total _______/ 22
39 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Complete the sentences with these verbs, use past simple.
My brother _________________ (get up) at seven o´clock.
We ______________ (go) to the hospital yesterday.
Their cousin ______________ (need) his pen.
I ____________ (phone) to my best friend last week.
Tim __________ (want) to write an e-mail last Monday.
They ___________ (start) to learn at five o´clock.
My parents ___________ (come) home at half past six.
She __________ (stay) at home last Sunday.
______ / 16
2. Write the verbs in past simple
decide ____________________________
taste ______________________________
visit _______________________________
give ________________________________
take_______________________________
look ______________________________
_____ / 6
Total _______/ 22
40 Řešení práce
40.1 Varianta A
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Complete the sentences with these verbs, use past simple.
check
taste
want
get
I wanted to go to school, but I was ill.
Mum checked my temperature.
His father phoned the doctor.
She got the medicine.
Lily started to feel ill on Saturday evening.
The doctor looked at Donna´s throat.
The medicine tasted horrible.
She went to shop.
16 p.
2. Write the verbs in past simple
look
phone
go
start
decide - decided
stay - stayed
have - had
give - gave
také – took
write – wrote
6 p.
Total 22 p.
40.2 Varianta B
Pracovní list pro 6. ročník
Jméno a příjmení:
Datum:
1. Complete the sentences with these verbs, use past simple.
need
give
stay
phone
I got up at seven o ´clock.
The doctor stayed for five minutes.
The doctor wrote a prescription.
Jane needed some medicine.
She came at six o´clock.
He gave me the medicine every day.
Tom felt ill last week.
Her mother phoned the doctor.
come
get up
write
feel
16 p.
2. Write the verbs in past simple
decide - decided
taste - tasted
visit - visited
go - went
take – took
watch – watched
6 p.
Total 22 p.
40.3 Varianta C
Jméno a příjmení:
Datum:
6. ročník
1. Complete the sentences with these verbs, use past simple.
My brother got up (get up) at seven o´clock.
We went (go) to the hospital yesterday.
Their cousin needed (need) his pen.
I phoned (phone) to my best friend last week.
Tim wanted (want) to write an e-mail last Monday.
They started (start) to learn at five o´clock.
My parents came (come) home at half past six.
She stayed (stay) at home last Sunday.
16 p.
2. Write the verbs in past simple
decide - decided
taste - tasted
visit - visited
give - gave
take - took
look - looked
6 p.
Total 22 p.
41 Hodnocení pracovního listu
41.1 Varianta A
22 – 19
1
18 – 14
2
13 – 11
3
10 – 6
4
5 –0
5
41.2 Varianta B
22 – 19
1
18 – 14
2
13 – 11
3
10 – 6
4
5 –0
5
41.3 Varianta C
37 – 34
1
33 – 29
2
28 – 23
3
22 – 17
4
16 – 0
5
42 Seznam literatury
Tom Hutchinson, Project, Student´s book 2 – učebnice, Oxford 1999, ISBN 978-0-19-436523-9
Tom Hutchinson, Project, Workbook 2 – pracovní sešit, Oxford 1999, ISBN 0-19-436530-1
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Minulý čas- slovesa – pracovní list pro
6.ročník
Mgr. Jana Brázdová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
18. 11. 2011
27.5.2013
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Samostatně pracovat, slovesa v minulém
čase
1 vyučovací hodina
-opakování učiva lze využít i pomocí
samostatné písemné práce
Časový rozsah
Formy použití
10
MZ 5 / VY_22
Průběžné opakování učiva –
pracovní list pro 6.ročník – Minulý
čas – slovesa
Brázdová /AJ 6.2.
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PAST SIMPLE – VERB „TO BE“; 6TH CLASS; PRACTICE
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past simple – verb „to be
6th class
Practice
Snímek 3
3
Snímek 4
4
1.
Put in „was“ or „were“.
a)
I………. not at school yesterday.
b) We ………. at the cinema last Monday.
c) ………. she at work last week?
d) Tony ………. in the garden with Jane.
e) ………. the film good?
Snímek 5
5
f) They ………. on holiday last week.
g) Why ……….n´t you at school yesterday?
h) I ……….n´t at home last night. I ………. at Tony´s house.
i) The film ………. great!
j) Mr and Mrs Hill ………. in the garden.
Snímek 6
6
2. Add „ yesterday“ to these sentences and put the verbs into the past tense.
Example: The doctor is here. The doctor was here yesterday.
a) Tony is at school.
…………………………………………………………………………………………………..
b) The Taylors are at home.
…………………………………………………………………………………………………...
c) Ben and Mandy aren´t at the café.
…………………………………………………………………………………………………...
d) I´m not ill.
…………………………………………………………………………………………………...
e) Is Jane at home?
…………………………………………………………………………………………………...
Snímek 7
7
3. Make these sentences negative.
a) I was ill last week.
……………………………………………………………………………………………….
b) Ben and Mandy were at school yesterday.
……………………………………………………………………………………………….
c) She was at the cinema yesterday.
……………………………………………………………………………………………….
d) We were on holiday last month.
……………………………………………………………………………………………….
e) The doctor was here.
……………………………………………………………………………………………….
Snímek 8
8
4. Translace into your language.
a) They weren´t ill last week.
…………………………………………………………………………………………………...
b) She was on holiday in France last year.
…………………………………………………………………………………………………...
Snímek 9
9
Key to test:
1. Put in „was“ or „were“.
a) I… was ……. not at school yesterday.
b) We … were ……. at the cinema last Monday.
c) … Was ……. she at work last week?
d) Tony … was ……. in the garden with Jane.
e) … Was ……. the film good?
Snímek 10
10
f) They … were ……. on holiday last week.
g) Why … were …….n´t you at school yesterday?
h) I … was …….n´t at home last night. I ………. at Tony´s house.
i) The film … was ……. great!
j) Mr and Mrs Hill … were ……. in the garden.
Snímek 11
11
Key to test:
2. Add „ yesterday“ to these sentences and put the verbs into the past tense.
Example: The doctor is here. The doctor was here yesterday.
a) Tony is at school.
……… Tony was at school yesterday, …………………………………………………………………………………………..
b) The Taylors are at home.
………… The Taylors were at home yesterday ………………………………………………………………………………………...
c) Ben and Mandy aren´t at the café.
…………… Ben and Mandy weren´t at the café yesterday ……………………………………………………………………………………...
d) I´m not ill.
……… I wasn´t ill yesterday …………………………………………………………………………………………...
e) Is Jane at home?
…………… Was Jane at home yesterday? ……………………………………………………………………………………...
Snímek 12
12
Key to test:
3. Make these sentences negative.
a) I was ill last week.
……… I wasn´t ill last week ……………………………………………………………………………………….
b) Ben and Mandy were at school yesterday.
………Ben and Mandy weren´t at school yesterday ………………………………………………………….
c) She was at the cinema yesterday.
…… She wasn´t at the cinema yesterday ………………………………………………………………….
d) We were on holiday last month.
………… We weren´t on holiday last month ……………………………………………………………….
e) The doctor was here.
………… The doctor wasn´t here …………………………………………………………………………
Snímek 13
13
Key to test:
4. Translate into your language.
a) They weren´t ill last week.
…………… Minulý týden nebyli nemocní ………………………………………………………………………...
b) She was on holiday in France last year.
…………………… Minulý rok byla na dovolené ve Francii ………………………………………………………...
Snímek 14
14
Seznam literatury:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-tests/past-simple-verb-be
Učebnice Project 2 druhé vydání
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Minulý čas slovesa „být“ ( Past simple
– verbs „to be“); 6th class; procvičování
Zdeňka Varga
9.10.2011
16.4.2013
PDF
9
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.
Žák bude umět
-aplikovat tvary slovesa „to be“ v minulém čase
na příkladech v textu
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
Minulý čas slovesa „Být“ ( Past simple – verb „ to
be ); procvičování
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.C
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PAST SIMPLE – AFFIRMATIVE AND NEGATIVE SENTENCES; 6TH CLASS; PRACTICE
Kytýr Jaroslav
Snímek 2
2
Past simple – affirmative and negative
sentences
6th class
Practice
Snímek 3
3
Snímek 4
4
I.
Complete the sentences. Use one of these verbs in the past simple. ( Doplň věty. Použij uvedená slovesa
v minulém čase prostém ):
go
open
finish
have
start
want
get
A)
It was hot in the room, so I ………………………………………. the window.
B)
When I was a child, I ……………………………. to be a doctor.
C)
She ………………………………. up at six o ´clock in the morning and …………………………. a cup of coffee.
D)
The concert …………………………… at 7.30 and ………………………………… at 10 o´clock.
E) John …………………………………….. to work by car.
Snímek 5
5
II. Complete the sentences with the verb in the negative: ( Doplň věty se slovesy v záporu ):
A)
I saw Jane, but I ……………………………….. Jenny.
B)
They worked on Monday but they ……………………………………. on Sunday.
C)
We went to the post office but we …………………………………… to the bank.
D)
She had a pen but she ……………………………………… any paper.
E) Jack did French at school but he ………………………………….. German.
Snímek 6
6
III. Write positive or negative sentences about yesterday. ( Napiš kladné nebo záporné věty o včerejším dnu ):
A)
( watch TV ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
B)
( get up before 7 o´clock ) …………………………………………………………………………………………………………………………….. .
C)
( have a shower ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
D)
( buy a magazine ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… .
E)
( eat meat ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Snímek 7
7
Key to practice:
I. Complete the sentences. Use one of these verbs in the past simple. ( Doplň věty. Použij uvedená slovesa
v minulém čase prostém ):
go
open
finish
have
start
want
get
A) It was hot in the room, so I …………OPENED……………………………. the window.
B) When I was a child, I …………WANTED…………………. to be a doctor.
C) She ………GOT………………………. up at six o ´clock in the morning and ………HAD…………………. a cup of coffee.
D) The concert ………STARTED…………………… at 7.30 and …………FINISHED……………………… at 10 o´clock.
E) John …………WENT………………………….. to work by car.
Snímek 8
8
II. Complete the sentences with the verb in the negative: ( Doplň věty se slovesy v záporu ):
A) I saw Jane, but I ………DIDN´T SEE……………………….. Jenny.
B) They worked on Monday but they ………DIDN´T WORK……………………………. on Sunday.
C) We went to the post office but we ………DIDN´T GO…………………………… to the bank.
D) She had a pen but she ……DIDN´T HAVE………………………………… any paper.
E) Jack did French at school but he …………DIDN´T DO……………………….. German.
Snímek 9
9
III. Write positive or negative sentences about yesterday. ( Napiš kladné nebo záporné věty o včerejším dnu ):
A) ( watch TV ) ………I WATCHED / DIDN´T WATCH TV YESTERDAY……………………………………………..……….……..…. .
B) ( get up before 7 o´clock ) …………I GOT UP / DIDN´T GET UP BEFORE 7 O´CLOCK………………………………… .
C) ( have a shower ) ……………I HAD / DIDN´T HAVE A SHOWER………………………………………………….………………… .
D) ( buy a magazine ) …………I BOUGHT / DIDN´T BUY A MAGAZINE…………………………………………………………… .
E) ( eat meat ) …………I AET / DIDN´T EAT MEAT…………………………………………………………………….…….………………. .
Snímek 10
10
Seznam literatury:
http://www.helpforenglish.cz/article/2007030302-predpritomny-cas-v-kontextu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Minulý čas prostý – kladné a záporné
věty (Past simple – affirmative and
negative sentences); 6th class; practice
Autor
Kytýr Jaroslav
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
19.11.2011
31.5.2012
PDF
9
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.
Žák bude umět
- aplikovat tvary sloves v minulém čase prostém
ve větách kladných i záporných
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
Kytýr J./CZJ-AJ/ 6.B
Minulý čas prostý – kladné a záporné
věty (Past simple – affirmative and
negative sentences); 6th class; practice
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH I.
PAST TENSES OF THE VERBS; 6TH CLASS; PRACTICE – FIND AND CORRECT
THE MISTAKES
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past tenses of the verbs
6th class
Practice – find and correct the mistakes
Snímek 3
3
Snímek 4
4
●
I. Find and correct the mistakes ( Najdi a oprav chyby ):
S T U D E D
H A D
B R O U K
W A N T I D
P L A I E D
C A T
W E N T E D
N E E D I E D
G A VE
R E D
C A M E
M A D E
Snímek 5
5
Key to test:
Find and correct the mistakes ( Najdi a oprav chyby ):
S T U D I E D
H A D
B R O U K E
W A N T I E D
P L A I Y E D
C A U T
W E A N T E D
N E E D I E D
G A VE
R E A D
C A M E
M A D E
Snímek 6
6
Seznam literatury:
http://www.helpforenglish.cz/article/2007030302-predpritomny-cas-v-kontextu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Minulé tvary sloves ( Past tenses of the
verbs ); 6th class; practice - find and
correct the mistakes ( práce s chybou )
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
9.3.2012
3.5.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.
Minulé tvary sloves ( Past tenses of the verbs );
6th class; practice - find and correct the mistakes
( práce s chybou )
Žák bude umět
- rozlišit správné tvary sloves v minulém čase
prostém; správně napsat slovesa v min.čase
prostém
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.B
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PAST TENSES OF THE VERBS; 6TH CLASS; PRACTICE
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past tenses of the verbs
6th class
Practice
Snímek 3
3
Snímek 4
4
I. Match the verbs and the past tenses of the verbs. Circle the regular verbs ( Spoj sloveso
s příslušným tvarem slovesa v minulém čase. Zakroužkuj pravidelná slovesa ):
●
HAVE
GO
COME
PHONE
TOOK
GAVE
BE
LOOKED
TRAVEL
STOPPED
TRAVELLED
NEEDED
STOP
NEED
WROTE
GOT
READ
GET
LOOK
WANT
CUT
FELL
CAME
FALL
TAKE
STUDY
PHONED
HAD
WRITE
GIVE
MAKE
BREAK
WENT
WAS/WERE
READ
PLAY
MADE
WANTED
CUT
PLAYED
BROKE
STUDIED
Snímek 5
5
Key to practice:
Match the verbs and the past tenses of the verbs. Circle the regular verbs ( Spoj sloveso
s příslušným tvarem slovesa v minulém čase. Zakroužkuj pravidelná slovesa ):
HAVE
GO
COME
PLAY
PHONE
MAKE
BREAK
TOOK
WRITE
GIVE
FELL
CAME
PHONED
HAD
LOOKED
FALL
TAKE
STUDY
WENT
GAVE
READ
WANT
CUT
TRAVELLED
READ
NEEDED
LOOK
BE
TRAVEL
STOPPED
WROTE
GOT
MADE
WANTED
CUT
GET
STOP
NEED
WAS/WERE
PLAYED
BROKE
STUDIED
Snímek 6
6
Seznam literatury:
http://www.grammar.cz/past_simple.html
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Minulé tvary sloves ( Past tenses of the
verbs ); 6th class; practice - matching
( spojování )
Zdeňka Varga
2.3.2012
3.5.2012
PDF
6
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
- rozpoznat tvary sloves v minulém čase
2 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Minulé tvary sloves ( Past tenses of the verbs );
6th class; practice - matching ( spojování )
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.B
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PAST TENSES OF THE VERBS; 6TH CLASS; TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past tenses of the verbs
6th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Write the past tenses of these verbs. Tick the ones which are regular. ( Napiš daná slovesa
v minulém čase. Označ ta slovesa, která jsou pravidelná ):
break - _________________
travel - ___________________
get - ___________________
go - ______________________
make - _________________
fall - _____________________
study - _________________
cut - _____________________
like - ___________________
watch - ___________________
play - __________________
come - ____________________
Snímek 5
5
take - __________________
need - ____________________
read - __________________
be - ______________________
write - __________________
want - _____________________
phone - _________________
live - ______________________
have - ___________________
give - _____________________
work - ___________________
help - _____________________
Mark: ………/24
Snímek 6
6
Key to test:
Write the past tenses of these verbs. Tick the ones which are regular. ( Napiš daná slovesa
v minulém čase. Označ ta slovesa, která jsou pravidelná ):
break - ____BROKE_______
travel - ____TRAVELLED_____
get - ______GOT_________
´
go - _______WENT_________
make - ____MADE________
fall - _______FELL_________
study - ____STUDIED_____
cut - ________CUT_________
like - ______LIKED_______
watch - ______WATCHED____
play - _____PLAYED______
come - ______CAME_______
Snímek 7
7
take - ______TOOK_______
need - ______NEEDED________
read - ______READ_______
be - _______WAS/WERE______
write - _____WROTE______
want - _______WANTED______
phone - _____PHONED____
live - _________LIVED________
have - ______HAD________
give - ________GAVE__________
work - _____WORKED_____
help - ________HELPED________
Snímek 8
8
The classification:
1 ……………...24 - 22
2 ……………..21 - 17
3 ……………..16 - 10
4 ……………..9 - 5
5 …………….4 - 0
Snímek 9
9
Seznam literatury:
http://www.grammar.cz/past_simple.html
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Minulé tvary sloves ( Past tenses of the
verbs ); 6th class; test
Zdeňka Varga
12.3.2012
10.5.2012
PDF
9
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
- použít tvary sloves v minulém čase prostém
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
Minulé tvary sloves ( Past tenses of the verbs );
6th class; test
Varga Z./CZJ-AJ/ 6.B
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PAST SIMPLE – AFFIRMATIVE AND NEGATIVE SENTENCES; 6TH CLASS; TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past simple – affirmative and negative
sentences
6th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Complete the story. Put the verbs in the brackets into the past simple.: ( Doplň příběh. Slovesa v závorkách dej do
minulého času prostého ):
On Sunday Steve (1.get up) …………………………… and (2.have) …………………………… breakfast. He (3.eat)………………………
three pieces of toast and some corn flakes. He (4.not eat )…………………………………….. chips and fish. Then he (5. take)
………………………….. a bus to London. There he (6.go) ………………………………….. to some museums and churches.
He (7.not visit) ……………………………… London Eye. He (8.write)……………………………………..a postcard to his friend and
then he (9.buy) …………………………….. a model car for his brother, but he (10.break) …………………………………… it. Steve
was thirsty. He (11.drink)……………………… tea. He (12.feel) ………………………very happy, because he (13.see)………………..
a lot of interesting things and he (14.meet)………………... his friend on Oxford Street. The(15.run)……………….. on Trafalgar Square to (16.feed) ……………... pigeons. They (17.not speak) ………..…………. together many years. Steve´s mother
(18.phone)……………………… him about the Lottery game. He (19.not win) ………………………… first prize. „I´m not sad“,
(20.say) ………………… Steve. In the evening he (21.get)…………………. on a train, (22.sit) ………………. down and (23.read)
…………………… a newspaper. He (24.come) ……………..…… home at 10 o´clock and (25. go)…………………. to bed at 11
o´clock. At 11.10 he (26.sleep)…………………… already. Next day he (27.do) …………………the Project about the trip.
Mark: ……….. /27
Snímek 5
5
Key to test:
Complete the story. Put the verbs in the brackets into the past simple.: ( Doplň příběh. Slovesa v závorkách dej do
minulého času prostého ):
On Sunday Steve (1.get up) ……got up… and (2.have) ….had… breakfast. He (3.eat)……ate…. three pieces of toast and
some corn flakes. He (4.not eat )……didn´t eat…….. chips and fish. Then he (5. take)….took…. a bus to London. There he
(6.go) ……went…. to some museums and churches. He (7.not visit) ………didn´t visit… London Eye. He(8.write)……wrote….
a postcard to his friend and then he (9.buy) …bought…. a model car for his brother, but he (10.break) ……broke… it.
Steve was thirsty. He (11.drink)…drank…. tea. He (12.feel) ……felt….very happy, because he (13.see)….saw…. a lot of
interesting things and he (14.meet)……met…. his friend on Oxford Street. They (15.run)……ran…….on Trafalgar Square
to (16.feed) …fed….. pigeons. They (17.not speak) …didn´t speak…. together many years. Steve´s mother (18.phone)
…phoned… him about the Lottery game. He (19.not win) …didn´t win…. first prize. „I´m not sad“, (20.say) ….said……
Steve. In the evening he (21.get)……got……. on a train, (22.sit) …..sat…. down and (23.read)……read….. a newspaper.
He (25.come) ……came…. home at 10 o´clock and (26.go)…went….. to bed at 11 o´clock. At 11.10 he (27.sleep) …slept…
already. Next day he (28.do) ……did…… the Project about the trip.
Snímek 6
6
The classification:
1 …………27 - 25
2 …………24 - 19
3 …………18 - 11
4 …………10 - 6
5 ……….. 5 - 0
Snímek 7
7
Seznam literatury:
http://www.helpforenglish.cz/article/2007030302-predpritomny-cas-v-kontextu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Minulý čas prostý - kladné a záporné
věty (Past simple - affirmative and
negative sentences);6th class; test
Zdeňka Varga
20.10.2011
1.6.2012
PDF
7
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.
Žák bude umět
-porozumět textu a zapsat tvary sloves
v minulém čase
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
Minulý čas prostý - kladné a záporné věty (Past
simple - affirmative and negative sentences);6th
class; test
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PAST SIMPLE – SENTENCES – CORRECT THE MISTAKES; 6TH CLASS; PRACTICE –
INDIVIDUAL WORK
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past simple – sentences - correct the
mistakes – individual work
6th class
Practice – inividual work
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Find and correct the mistakes.: ( Najdi a oprav chyby ):
Yesterday I getting up in 7 o´clocks. I had toast, jam, a egg and a cup of tea for brekfast.
Then I going to school. We studyed English, Czechish, Maths and p.e. I comed home in the afternon.
I do my homework. I watched TV and read a book. I stoped to read, because I have diner.
I had a shover.
I going to bed in half past nine. I sleep very quickly.
Mark: ……….. / 20
Snímek 5
5
Key to practice:
Find and correct the mistakes.: ( Najdi a oprav chyby ):
Yesterday I GOT (getting) up AT (in) 7 o´clocks. I had A toast, SOME jam, AN egg and a cup of tea for breAkfast.
Then I WENT (going) to school. We stud I yed English, Czechish, Maths and P.E. (p.e.) I CAME (comed) home in
the afternoOn.
I do my homework. I watched TV and read a book. I stopPed to read, because I haD ve dinNer.
I had a shoW ver. I WENT ( going) to bed AT (in) half past nine. I SLEPT (sleep) very quickly.
Snímek 6
6
The classification:
1 …………20 - 19
2 ………...18 - 15
3 ………..14 - 9
4 ………..8 - 5
5 ………..4 - 0
Snímek 7
7
Seznam literatury:
http://www.helpforenglish.cz/article/2007030302-predpritomny-cas-v-kontextu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Minulý čas prostý – práce s textem a
chybou (Past simple –sentences –
correct the mistakes) ; 6TH CLASS;
procvičování – samostatná práce
practice – individual work)
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
12.9.2012
21.5.2013
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6.
Žák bude umět
- najít a opravit chyby v textu v minulém čase
prostém
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
7
MZ 5 / VY_22
Minulý čas prostý – práce s textem a
chybou (Past simple –sentences – correct
the mistakes) ; 6TH CLASS;
procvičování – samostatná práce practice
– individual work)
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Přiřazení obrázku k textu v minulém čase – 6. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
opakování
2. slovesných
tvarů
tvoření
oznamovacích
vět v past simple
tvoření otázek
v past simple
sestavení
příběhu
podle obrázku
Snímek 3
3
Přiřaďte slovesa
v min. prostém čase:
*go
*have
*get
*give
*drink
*read
*shine
*eat
*rain
*cry
*buy
*use
*be
*write
*wear
*smile
*fly
*sing
menu
Snímek 4
4
Use past simple
in the sentences:
*My friend was from
Italy.
and now you
menu
Snímek 5
5
Complete
the questions:
*Where was
your friend from?
and now you
menu
Snímek 6
6
Write story
with 4 pictures:
•It rained.
•My friend came to me
with his big cat.
•The cat played
with my dog Luke.
•My mum made good
tea and we drank it.
Yesterday we had very
interesting afternoon.
and now you
menu
Snímek 7
7
zdroje informací:
http://www.pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/anglickyjazyk/cizi-jazyk---hra---vymysleni-pribehu-podle-obrazku-194.html
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Přiřazování obrázku v textu v minulém
čase
Mgr. Lenka Pavlíková
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
18. 11. 2011
15.6. 2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
6. ročník
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Samostatně pracovat, slovesa v minulém čase
1 vyučovací hodina
-opakování učiva lze využít i pomocí
samostatné písemné práce
7
MZ 5 / VY_22
Přiřazování obrázku v textu v minulém
čase

Podobné dokumenty

PS_2004_2

PS_2004_2 Stále více si uvědomuji, jak podobně inspirující je naše práce. Systemický výcvik mi poskytl další možnosti vedení rozhovoru hlavně při druhém podání, které je v homeopatii obzvlášť obtížné. Nahléd...

Více

Učební texty - Základní škola Cheb

Učební texty - Základní škola Cheb Kůže je největším orgánem člověka. Plní několik důležitých úkolů. Pokrývá tělo a chrání ho před bakteriemi, poraněním a UV zářením. Vylučuje také odpadní látky, a to mazovými a potními žlázami. Kůž...

Více

šest zásad zdravotní péče pro podporu normálního porodu

šest zásad zdravotní péče pro podporu normálního porodu Jsou-li zdravé děti položeny ještě nahé na nahé tělo matky, snáze se přizpůsobí životu mimo dělohu. Snáze udrží tělesnou teplotu, méně pláčou, mají nižší hladiny stresových hormonů a kojení probíhá...

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných Název školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název klíčové aktivity Název podporované aktivity Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Datum vytvoření Datum ověřen...

Více