ŽL 02/2001

Transkript

ŽL 02/2001
oÁtly
A pÁNovÉ,
váženíspoluobčané.
Dne 24.t.2001 jsme obdrželi tuto potěšující zprávu, její celé znění je
vystaveno ve skřínce obecního úřadu u zastávt<y Čseo. NejdůJ.ežitějšíotiskujev únorových Ž.t". Velmi intenzivně se,pracuje na projeriové dokumentaci, dalšíchdokladecn poTřelných pro Fond, ri" žádosti o stavební povolení
RoZIroDNUTI
V Praze dne 1 6 -01- 2001
č. I
čj.: l4648tsrŽpnnooo o poslEtnutífinančníchprostředků ze Státníhofondu životního prostředí ČR
Podle
§ 1
odst. 5 zákona
dotace
;
CNR
č.388/1991 Sb., o Státním fondu životníhoprostředí
schvaluji poskytnutí
ve výši
ve výši
ve výši
i
podpora celkem
027002 1
ze zálďadu pro stanovení podpory
3|544 500 Kč
.
3l
s44 5o0
63 089 000
(uvedená procentní výše podpory je
Kč
Kč
CR
tj. 50,0 %
tj. 50,0 %
zaokrouhlena)
d
Plynofikace obce Družec, Žilirra, Lhota, Bratronice a Dolní Bezděkov, Běleč,
okres kladno
200l - 2005
§družení obcí mikroregionu Bratronice
na akci:
realizovanou v letech:
pro příjemce podpory:
- ŽadatelpředloŽÍ vyjldrenÍ prtsiuSnetro <lodavaiele plynu k technicko ekonomickému řešení předmětnéhó opaťenía s tímto vy,jádřením
sPojený souhlas s dodávkou plynu v roce dokončení stavby a souhlas s provozováním vybudovaného plynovodu
Na základě tohoto rozhodnutí úzavře Fond s příjemcem podpory podle § 5 odst.3 písm. fl Statutu Fondu
smlouvu, kteró bude obsahovat dalšípodmínlE poslEtnutí podpory. Pokud příslušná smlouva nebude uzavřenat
do pěli měsícŮ od data vydání tohoto rozhodnutí, má Fond právo od jejího uzavření odstoupit, čímžtoto
rozhodnutí pozbyvá platnost,
plánovaná prostavěnost a výše podnorv z Fondu v iednotlivých letech v tisícíchkč:
f
Ý,.
Finančnízdroíe (tis.Kč} rok
Náklady na realizaci
z toho zdroje investora
bank. čijiný úvěri
Podpora ze SFŽP ČR
z toho půjčt<aze SFŽP
dotace ze sFžp
2004|Celkem
2003
2001:
2002i
14 862,o: 36 9B1,0, 7 881,0; 3 365,0 j 63,0q"9,qi !!L0:ó_
i
íqei,s',- ló sgó,5l 4zs,1,0:: 13,??,0_i_9]_ťl§_
0,0;
0.0;
7 431,0, 18 390,5: 3
0.0
0,0,
3
7 431,0; 18 390,5
0,0l
0,0l
680,0; 2043,0i
0,0
680,0:
31
0,0j
2 043,0i, 31
99,q%
9.qi_ _ _g,_oY!
544,51
0,0i
544,5||
50,00Á
0,0o/o
50,0%
Vás na vnŘn.lnÉ zasnoÁrvÍ, bude se konat 26.2.2001 v zasedací míst.
oÚ od 18 hod. Prooram: RozPoČET NA RoK 20p1, PLYNoFIKACE, dotazv, návrhv ....
Zveme
JUBILANTI
V únoru 2001 oslaví svá živoťníjubilea paní a pánové: Vladimír ČnnUÁX, Marie
nvenovÁ, Jaaroslav ŠpÁŇar Jaroslava NoVoTNÁ, zdeňka oouŠovÁ; Marie DUBSKÁ,
Anna xur,nÁnxovÁ, Vácfav ADAM, Josef EVAN, Jaroslav VALTR.
přejeme Vám, válení, pevné zdraví, klid a pohodu v kr:uhu rodinném. VአOťI.
ťrŘeoNíHoDINy NA oBEcNíu ťlŘaoĚ Jsou nozšíŘsNy A To v ťrrnnÝ oo 16-t8 hod.
Na vaši návštěvu se těší a pomoc při Vašich problémech a jejich, řešení
slibuje Božena Horešovská, sťarostka ,obce. Přeji Vám vše dobré.
CENÍK KADEŘNICTVÍ
-
dětský - párrský střih
20 - 4o,35 - 4o,-
střih
myti
Kč
', vodová - foukaná
Rč
14,Kč
, lak
1o,_ Kč
fegenerátor
i
85,- Kč
melír
85,- Kč
barva
80,- kč
trvalá
lqa vaši návštěvu se těší Hana Čepičková.
KoMunÁr,nÍ
10,_
25,,-
A TŘÍOĚNÝ
Kč
Kč
\
PRACOVNÍ DOBA
v kadeřnictví
žtLINA
ťtrnnÝ 9 16
pÁrnx ]_3 18
18 - 20 pouze na
objednání
ODPAD
obcení úřad zveřejňuje celoroční rozpis svozu komunálního odPadu (Popelnic), případné změny budou včas zveřejněny (jedná se hlavně o státní svátky připadající na pondělí). popelnice i tříděný odpad bude sváŽet firma II{PS Městský podnik služeb, spol.r.o. Kladno 4. oÚ,oslovi1 několik firem,. sváŽejÍ'
cích domovní i tříděný odpad, nejvýhodnější nabídku zaslala firma MPS Kladno,
proto jsme Se rozloučili s fy. PoTI Kra]_oviie. Po Žirině byly rozmístěny nové konťejnery žIuťébarvy, jsou určeny pro plasty a obec za ně Platí nájem
2000 Kó/l kontejner / 1 rok, celkem
L|NA,
Vývozy komunálního odpadu v roce 200í 7 k; + jeden velký kont. na papír.
cní malé hranaté-kont. (zelené i
bílá známka líalový patisk
žluté) jsou určeny pro sklo. Žtuté
|'plastové" kont. jsou zamykatelné,
pad se vhazuje dvěma otvory nahoře.
to není zrovna šĚastnéřešenír přoože děťi nahoru nedosáhnou a pytle
staví ke kont. Na oť1 je k
ispozici klíč na odemknutí kont. v
řípadě , le do něho potřebujete u1ožiť objemnější'odpad, bude Vám zapůjn. Plasty budou vyváženy každý tý€řlr sk1o 2x za měsíc, papír lx v měíci. Od 1. února plaťí nová znárnka,
tará nebude akceptována. Trvalá ročznámka stojí 9oo Kč (obec popel.
oťuje 100 Kč z prodeje žeL. šrotu),
odpadem
iednorázová zůstává za 40 Kč. Tuto
námku můžetenalepit i na plast. pyel (obsah t00 1), který lze zakoupit
obchodě.
rancelář
oťl
Pr agrufl olrnntry v eflkova a Žillnft
}'ia llrrarrčrlí potttoc trtrcirtt jsou vyhlrršovťuty rr"rzné prolpatny. ze kterÝclr otlctr ttiolttlu, při slilrrěrii r,ťrztrÝclr
Poclrrrínek ficclrtotr z poclrnínek je, že nraietelc nrrrsí být bezpodmínečně majetkern obce) lr rrlaslní firrarrčníričagti vc
rl'Širrejrnt§ttě _50')zo ittvesttlvarré č*istlq,, získat ttettávralrrou státní íinarrčnítlo{aci rre ťšiť 509o investovatté čirslky.
Jerlnínl ztěclrt<i pro.qrarrrŮ je,,Program otrnorry venkovď'(POV), vypisovaný od roku 1991.()kresrrí úř-atl Klarjrro
z"llracoval přehled o[lcí, lít_,t,éza obdolrí 1994 - 2000 získaly z tolroto progí,antu rlotaci.
V tllcrese získalo tlotaci 4? o[rcí, Žilinaje částkou 922 000 Kč rra 4.rníst+.
Naše obec podala v rárrci tohoto l)ro,granru narok 2001 tyto žádosti:
|. Výstarlba clroclnílnr od,,Danclovic hospocly" k panelor,é cestě t,zv.Do poli, s řešeItím clešťovéliartalizirce.
2. Vlsadba a ťrdrž.baveřejrré zeleně, vóetrrě pť-ilehlýclr ploclr.
3, Výrněna sřeclry na márnici hřbitova.
SpoleČně se souseclnírni obcerni - Bělčí,Bratronicemi, Dnúcettt, I). a řI. Bezdělcovetn a l.lrotou jsnre jako
Mikroregiorr Bratrorrice zažádaJío dotaci na:
1. proj ektovou dolcurnentaci plynofi kace obecníclr budov,
Z. vYtlárrí proprrgačníhomateriálu o lnilo,oregiontr (irrfonnačrríbroálry a tabule, 1rolrtettrrice, lnill)tl
nril<roregionu, prol)agnci na Internehr a j,).
,,. _
:
.
!:&igšE!eň f ob{
v
loírskénr roce došlo k ulonrenl rrěfuí, někdy i zrradných rozněrů, 1, parlru lt sokolovtry. prottr byly lrělilertr
s[,ont1, .již pokriccrrlv. Velké obar,y o bezpečnost dětí i občarrůpohybujicíclt se v 1larkrr. verlly TJ SOK{}L Žilita,
.ial<o nlajitele těchto 1lrostor k posouzení stavu shomťr a bucloucích záměrd. Alej slrornti - javoni, procháze_iící
slřerltlnt parlnr nrá větve rlloulré okolo 20 nretrd, značně vyclrllené tlo pťostor 1rarhr, lrrozícíttlcltnenít-tt a tiltt
olu-ožu_iícíživo§, občarrů.Nazákladě vyjádřerrí tří nezávislýclr oclbonr,ých firerrr v předclrozích leteclr, po ulotttettí
nrlkolika vt-lttlí v nr-lclávnó době a prolrlídce strottrů v současnosti, požádal sokol ze zákona pi,íslušrrii orglirr péčt-,o
z+leti, tj.obecrri zaslupitelstvo, o 1rovolerrí pokácení těchto stromti, Obecní zastrrpitelstvo po posottzeni orllidrrryclr
wiádř,ení a 1lrolrlitlce stt-otrrů pokácerrí sclrvalilo. Součastrě Sokol požarlal o povolerrí pokrrcení zbylýclr topolri za
lrřište,\nr. Jsort načllě proschlé, lámou se a jejiclr živohrost je v našiclr porlmínkáclr, tlle ryjátlření ocltlorníln'r, 25 - 3()
1*t. 'i'o1loly hv[v w*ruelrv v roce 1948. Bylo xclrválerro pokácerrl stávajícíclr topolů 6b j*derr sb,otrr. s poktic*ttittt
zlrylýclr v ná..tlerlrré tlrrtl§. Nálrrarla za tyto stromy buile v_l,,sazena dle projcktu vcřeinó zelcnř v o}ci. kícrÝ
lrurle řešit i plostot, plo orlpošinek, hry dětí i sportováni, jak jsme Yás jĚ informotali. Na proj*lltrr tipt,iti'.
ncjtn tohotri parkrr, ile i jiných obecních veřejných pro§tor, pracrrje již Ing.arch.Jaroslav Čltruý r,e spoltlpl,írti
s oilbolníliem nil zeleň.
Věřínte, že ttirše tlrlvocly a rozhodntrtl pochopíte, neboť i někteří z Vás nás na stav slrotnrl a neltezllečí
tt1lozotrlovnl i. D ělQú ent e Vánr za pochopení.
Pnznívla,lťtarka
--TT,
12/2i'00 jsrrre
:
"-'
1lsali o připravované ripravě pilh, veřejných prostranství a. hřišť. Iivátlěti jsme i lnoátost
1rřispůní ollčanii či ljrerrr, I)ostali jsme pn ní příspě,vek na dětské hři§té orl jedné rorliny, Děkrr_ieme. I'řilet{ tlal*í?
Požátlali.jstntr lilrttrl rll,rábě,iící nebo clodávajícl qlbaveníhřišťa spottovišťo proslreklv a cettv. Již se oz1,,,aji.
posílali
prosllekly s ccttalni, dokonce se sami pruglt poaivat aznnn+rit m _Takže už nám jerrom clrybí - pcníze.
_
|lgmía[brtflI§ a lěčný boJ s núfl
t) varrdalis,n,
*Ňi již dosti, ale je to asi bolružel věčnéténra Po rresčetrrýclr qýstralrťrclr l-rylzr
rrtliitlt,ži tnar,Ťetta lrasičská klutrovrra. V ,,kltĎovttď' se okanržitě nněnila, dolnrd nenastaly nlrflzy, atttotlusovti
ček:illra. r\ aby llylo vi<lět, že jsrne kulhrrní obec, okamžitě ji nrláclež vyzdobilake svéttltt otrrazu. Po tlesóetněkrťrte
je zrričen i
.jsorr stény bolratě r,y*zdobenv šláp<rtanri až ke stroptl, 'lentolcrat je urnělecká tvorba ale rryššíťtrovtté.
strop. ]víládeži.vTalattretuli jste se. i\si vórn trrzy propůjčItneobecrrí uřarl. Potottt po§tavillle ttový. Vaši 1,oriiče
rrrČit§ rarli
grutronicl<énr zpravorlaji bvlv rrettávno také člárrkv o
tt srlusetlů? V Bělečskérnkuqýru i
viuttl;rliz_nttt, A co píšeL)rrržeclqý nrěsíčrríkz letošnílro letlrrai) Vylrlásili zutketu, zdamá v ttoci hlíclat najatá irgettttrt,a,
()(ll)ovri(l[ pi,ir:llt-l lnlilo n lrlldárríje tlralré. Penizc raději rlajl na úprnr,t olrce a sotú<rontý i olrecrri rnajetek
",i tttttsi
jiného
své
zhlšentrsti
ze
nezliývá, Jerlen dnržeclcý obóan nallsal ve Dnržeckétrt trrěsíčrriku
olrlírlat sartri. Nllnt téárric
zalu,arričíarrry.i+ otiskujerrte.Iv[yslínre, že plrrě platí i pro rraši obec.
,, V roce 199tl jsem byl rrrčitýčas v Něnreclcu a bydlel na. rresnici, kcle rnne a nejen ttltte, ale ml,slínt, že
všeclutv telrclejšírtár,štěrlrrilqy z tltrclr tttittto jinýclr věcí fascirtoval absolutrrí poť,áclek společrrýclr . tedy r.efejnýclr
(ticlrto 1lrostor se fešilo ttil,arrínr téclrto pachatelťr tta otrecní ťrřad a. to aclt,estté, lle arlollylllrrě, Já
1rrostor. Zrrečištěrri
jseut
terrliriit
ttan,al ,,llotrzácťvim", liellrve počase se nri,,rozsvitilo" ajá si rrvěrlornil, že ollcrll pořádtilc_ie
to
srurr
o1tral,tlrt1,licleclr. Proč to 1ríšil)Protože si myslím, že zdejšívandaly mnoho liclí zná, ale bojí se na ně ukázet jejiclr i
slÝltt Ittttitlt:ttr. r\ž i;t: ttlltltr ttttttčitlle. ttelrttdetrte 1lotřeborlat alti lrlírlkv atti svícetlí."
rT§:L
,
žitina tgzt'ikon tt
=;
olc:l!r4
{.) norróm záJrotttt o obcíclr a rrěktelýclr .iclro část,í. které se ttlts občalni týka. jí,.isnre Viis serltúltr ili r, Žt, l 1 /2rltlB.
3l
oclst.(1)). lďeré kazrlórnrr rlomtt přidélrrie otrec.,le to z niarýclt titlvodri,
rnrrt:i trýt opatřenn i,islern popisnýrn (§
ttaJlř,. errtrtlt:ttčniclt. ltl*.,tlrirtí tlsob při tloručor,fulí1tošty, rrlrlí, kontlolv votlv. eleLlti'irry. či jirlvclr služt:tl. K:,ržtlý
rnqiitel si tttrrsí čislo o1ratřit na vlashrl rraklady (§ 32 odst.(Z)). Někteří tlůtlt ozltnčert rteltritji rri,bo rlrdí číslo
neodporritlajicí zakonrr. I'olrucl jste si oaračili dúnr rrlalvrni oztlobnýnri čislictlrrri, ttettí tta závaclu. ale nutsite dťrrn
ornačitllřec|epsnrrýnt zpiisoltem. Je to smaltovzutácecltrle veliko,qti 20 x l5 cnr- červen{ $arr,y. s trílÝrni tiisIicenti a
oklajerrl. Ivírrsílrýt ...iditelrrě tuttistritta tta rlotrrě trelro v btlzprosřetlrrí blízkosti vstupnícit dvet*í na pozcutei<. Zjisiiii
jsnre rryrobce snnltovarrlch rlýrobtni - Sh,L{LT spol,s r.o.,767 62 Komarov u }Iořovict tel.{.}-iló/ 5?2356. []ena
č.p"ie l50 rič r- ZZý;í;DPII, t_i. l8-r 1i$ + po§tovtté. Dotlací dobaje 4 - 6 lýdrrů. N*bo traltlast* do 15.].2001 z{ienr na
otrecninr iiř-atlrr. se složenírrr rálolry 190 Kč, a otljednál"kabuele proveclena lu,omarlrré.
Zákon téžotlci tttnožtittje uložit ohčanovi (§ -§7 odst.(1)) nebo porlnikatelslié firrrrě (§ 57 otlst.(2)) 1lolctlrt za
rrel:roí,árlek na je_jiclr pozetnkt, polnrd nantší.vzhlerl obce,.
^
- -rJ'j!l)r-
Sokolská hrpa Brrdečská r,ydala Sletoqva zpral,odaj, který obsalrrrie fotog,aíie a pisernrrý rrraleriál (př-íspěr,ky
cvič,itelůi cvičtlncůnrp},, ttovittové člárrlg,) r.ztalrující sL: lc župrrírrru (kladt_usltérrrrr) i n;]xlechttirttrt
Xlilvšesokolskémrrslelrr v Praze. Cena_ie 15 Kč.
Česká obec --olEolská lydala videokazetrr - Xlli.Všesokolský slet. Dle zpráv je velice pělorá Délkrr zírntalttu.ie
24() rrrinrrt. cena.350 Ki1, Obt{í jt-, ntožno obiednai, se složenírnpříslušnéčástiq., rr p..,lrtlir.I)aviila. Zpravotlaj _|e
vr;lrré k plolrlédrrrrti v ž.ilin--kó obectú larilrovrrě.
2itrpaBtrilečskápor'áilii clětskÝ sokolský t.á[rorv tlobě orl ?t.7. - 4.8.2001 v.Tetř"iclrovicíclr rr Děčílra.Lll:ytor,zurí
v cltatičlláclr. í-jell<or,:i c*íll je 3300 Kč. Znlolra 2000 Kč je splatná do 31.5., r.loplatelr tlo 30.6.]00l. Infonnace
p.lr,lir,Davicl.
ÉÉ
h
Jak
lo ř]l
lffil
^
lf,]
.isrne ve škole slarili Vánoce
V pátek zz. tz.jsttte na našíškole uspořárlali ,, Vanočlnť'.Ilnecl na ťtvotl rrns čekala soutěž
,,(lhcete být Milionářem?". Nehrálo se o peníze, ale o slarllcosti. Pak přišlo překvapen{, které si pro
každou ťidu pt*ipravila třídnítrčitelka.Druhá rt ťetl třtrla si poclrutrrala na znrtzlině, ostahtl dostali
lízátka netro clrobtré dárky.
V Divadéllnr U zyonu jsme qrivali koledy a nehpělivě čelrali až zaz,tnnl Ježíšlrůvzvonek. To bylo
znanlení, že tra nás tr krásně vyzdotreného stromečku čekaiírlarky orl kamarárlů, U shomečhr_isrne
zpivali koletl_v a začalo velké rozl_ralování dárků. Dostali jsrne nové stavebnice. za které
všichni společně nroc dělndeme, čelcaly na nás i dárky od kamarádů. Pak už jsme si lu áli a čas clo otlěda
avelice rychle utekl.
jsnre
se s našíškolou a §tarým rokem - a teď
Rozloučili
trY' lrÍerénfun Právě
.rárn př{jernně
začalY'
už jsme se
jenoin těšili na Vánoce a prfudniNapsal: Tonr᧠Vlach
NávšĚva divadla
jsme §e školou navštívili Divadlo V Dlouhé, kde hráli povídku,,Jak jsem se
ztlatil nneb Malá vfuročni povídkď'. Bylo to moc legrační,smích se rozléhal celýrn divarllern.
Protože _isme byli v Praze trrry, tak jsme se šli podlvat na Staroměstské náměstí. Líbil se nám
,,ot,loj", i když jsnre apoštoly promeškali, velký vánočnístronr a spousta stárrků s dá"lqy.
Najať,e §e zase chystfune do Prahy do divarll4 takjsme napnutí, jestli nám zbyde více častt,
abycltont si tattt něco zajírrravého prohlédli.
Napsali žáci 2.. a 3. ročníku
Zač.aí}<em prosince
W ]řtr[.
Í+ ř§iňť;;"tril?,,,l1,1&ji3:;;,.,l':;ť;,#..,}", #ťJ*;
"*.
u*

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení .,to1trutor;3 .(tzoogto oJBZlJo}ne.p) le1se1 '3rr1 }{q ;ruseuÁugutz gupud1;d 3ieso1 1unoceldÁn 'yrazlq norall turua,grdopoloA guelp^o eculueurnlop gnolqeford elpod euepe,to;depnq Bq^BlS 'I :^q^Blsl...

Více

Posudek vedoucího diplomové práce

Posudek vedoucího diplomové práce o Najdou se i problémy matematického rázu, např, nedůslednost vektorového značení r" a Ž#

Více

dokument ke stažení

dokument ke stažení sb., o obcíclr,Yc zllčllípozdčjších pt'cdpisů $ 7 3 o c l s t . 2 , 3 , 4n, e b o t ' r Mčsíú1í odmčnačlerrazastupitelstr'anebyla stanovcna v sort]acLu se Zíkonem. Z.LStul]i|eli obcc p' hoch.tzko!'...

Více

(řenová 26, ó02 00 Brno` tel./íax: +420 543 L55 5l5

(řenová 26, ó02 00 Brno` tel./íax: +420 543 L55 5l5 povinen prokázat sloŽení &ažebníjistoty dle Íétovytrlášky a dáleje povinen doloŽit či ňa nrístě podepsat své eestné prohláŠení.Že není osobou vyloučenou zdražby. Účastnik draŽby svým podpisem do se...

Více

zde

zde Muţ na mustangu Muţi na obzoru Muţi ve zbrani Na temných stezkách Na válečné stezce Nahý Buddha Návrat do ţivota Návrat k okouzlení Nefalšovaná kočka Nejlepší povídky o řidičích Nekaţte si ţivot ma...

Více