lfr 223 - Šeberov

Komentáře

Transkript

lfr 223 - Šeberov
/! tc's'eu"'
2 6.. 3. ecc,š
J<z,ti,.z/o ' r'ž,
/oo/
Úřad megtskéěást|
MESTSKA CAST PRATIA 1brana- Šeberov
URAD MESTSKE CAS
ocelíkova672ll, |494| Praha4I ? 2 6 - 0 3-2007
o
odbor výstavby'vidimova 1325, Přaha 4' Telefon:267
ej; ov t2oo7tooo968l-ev-ri
vyřizuj€: Ing'Jana
Levická
lfr 223
Praha,dne21.3.2007
oZNÁMENÍ
ZÁEÁJENÍÚzEMNÍEo ŘÍznNÍa rozvÁxÍ K VEŘEJNÉMUÚsTNÍuu rnorvÁxÍ
Pražská vodohospodářsk{ spol€čnost' a.s.' cihe|ná 4/458' Praha 1, IČ | 2s656112,
kteÍou z'stupuje Ing. Libuše witzanyová - wIPRo, Krohova 9/2260,Praha 6' IČ 14909529
(dálejen ''Žadatel''),podal'dne 15.3.2oo7žádosto r,ydáníúzernního
rozhodnutío umístěnístavby:
..I)ostaYbavodoYodníhořadu
šeberov. Kateřinky, Újezd u Průbonicna pozeÍncíchparc, ě, 253/9, 53I/4, 53I/l0' 53I/16' 53|123' 53)'124,53|125,531163,1420/2 v
katastrá]ním
územíŠebeÍoý'
a parc.č.236/I,21413'214/85'23316,23317
v katashálním
úzeíÍt,
ÚJezd n
Pruhonic'Uvedenýmdnembylo zahájenouzeÍnniii7eni.
Uřad Městské části Praha ll, odbor výstavby, jako stavebníuřad pŤíslušnýpodle $ 13 zákona č.
183/2006Sb., o územnímplánoiání a stavebnímřádu (dále jen ''stavebííákon'') a podle $ 3 \yhlášky
č.55/2000sb. hl. Ín'Prahy , kterou se \ydává stafut hl. m. Prahy, ve zněnípozdějšíchpředpisůoznamuje
podle $ 87 odst. 1 stavebníhozákona zahájen ÍrzerrmihoŤinn a sorrčasně
nařizuje k projedÍáníádosti
vďejné ústníjednánína den
3'5.2007íčtvřtehv 9.00hodin
se schůzkoupozvanýohv kanceláři č.13o odboru Ústavby ÚMČ ltaha l1, viďmova 1325,Plaha 4.
Zá\azná stanoviska dotčenýchoÍgánů,námitky účastníklřízení a př'ipomínky vďejnosti musí bý
uplatněny nejpozději při veřejnén.rústnímjednáíí' jinak se knim nepřihlíží.Úěastníci řízerrímohou
nahlížetdo podkladůIozhodnutí(Uřad MěstskéčástiPmha 11, odbor {ýstavby, úředíídny: Po 8 - 16.30
ho d aSt S - 17.30hod.).
Poučení:
Učastn|cijsou opnávnénina!Ťhovat důkary a ěinit jiné nár,thy po. celou dobu ŤLzea1až'do l"ydámi
rozhodnuti' UČastnicimaji právo Úáďit
v řízení své stanoúsko.Účastríci se mohou před lyd.áním
jejich doplnění.
rozhodnutíiyjádřit k podkladůmrozhodnutí,popřípaděna.!Ťhnout
Žadatel zajistí,aby informace ojeho áměru a o tom, žepodalžádosto wdání rizemníhorozhodnutí,by1a
bezodkladněpote, co bylo nařízenovďejné ústníjednání,lyvěšena na místěučenémstavebnímúřadem
rcbo na vhodnémvďejně přístupnémnlístěu stavby nebo pozemku, na nichž se má áměr uskuteč1it,a
jedíáíí'
to do doby veřejnéhoústního
jednání.v'íceosob z řad veřejnosti a mohloli by to véstke zmď€ní účelu
Zúčastní.lise vďrejnéhoúshrího
veřejnéhoústnfuojedí.ání,zvolí si spolďného zmocněnce'
K zívazným stanovisklm a námitkám k věcem, o kterých bylo Íozhodnutopii !yd.ánírjzemníhonebo
regulačníhoplIánu,se nepŤihlíá.Účashík řízeníve svých námitkích uvede sl(utečnosti,kterézakládají
jeho postaveníjako účastníka
Ťízení,a důvody podání námitek; k nrámitMm, kterénesplňujíuvederré
požadavky,se nepřjl íží.
Spis.zn.OV/2007/000968[rv
str.2
Pověřený zaměstnanecstavebníhouřadu je podle $ l72 odst. 1 stavebníhozákona opÍá\,!ěnpři plnění
úkolůvsfupovat na ciá pozemky' stavby a do staveb s vědomímjejich vlastníkůpři zjišťoláíí staw
stavby a poze1řrkunebo opatŤovánídůkazůa dalšíchpodHadů pro .\,ydánísplá\'níhorczho.Inutínebo
opatření.
Stavebníuřad můžepodle $ 173 odst. 1 stavebníhoZákonauložitpořádkovou pokufu do 50 000 Kč tomu,
kdo záýažn'ýmzpůsobeh áěžuje postup v řízení anebo plněrrí úkolůpodle $172 odst' l stav€bního
ákona tím,žeznemoá1ujeoprá\,něnéuředníosobě nebo osobě jí přizvanévstup na svůjpozemek nebo
stavbu.
NecM-li se něktmý z účashíků
zastupovat,předloá jeho zástupcepísemrrouplnou moc'
Ing. Jaloslav Heliš
vedoucíqdboruýstavby
]r.Í!":\,. . '
v.z. lns. Jana Le\,,rcka
l|ěstskářást Praha11
Úřad m&tskéóásti
odbolÚ.tavby
415
1325,14s41 Píáha
vldimova
Toto ozÍl.ámení
musíbýt q'věšenopo dobu 15 dnů.
V1wěšerrodne
,6 3.2Úov
Sejmutodne
obdrží:
l') Účastniciřízení(doporuČmé
nadoručelrku)
i)riN,r_c r.unu n jředni deska, viďmova 1325, 149 41 Pralra 4 ( ke zvďejnění po dobu 15 dnů,
podánízpná\,yo zveřejněnía vnácenípřílohy situace 1 ks)
k infoÍnaci :
2.) {ÍMČhaha - Šeberov-úřerlnídeska, K I{mčíirtm160, 149 00 PÍaha4 ( ke zvďEnění po dobu 15
dnů,podánízprá.vyo zvďrejněnía lŤáceni přílohy situace t ks)
2.) ÚMČ Plaha - Újezd . úředÍíd€ska, Kateřinskénám. 465, 149 00 Praha 4 ( ke zvďejnění po dobu 15
dnů,podánízprá.vyo zvďrejněnía r,'rácenipřílohy situace l ls)
3.) Ing. Libuše W"itzányová. WPRo, Kroho.va9/2260, 160 00 haha ó
4') Tesco storescR a.s..Vese'lskió6]. l99 0ó Přahas - Lebiany
5') Redjtelství
silnic a dá|nicCR. Na Panl<ráci
54ó, l45 05 haha 4
II.) Dotčenéoryány (doporučeně
na doÍučenku)
6) HZS hl.m. Prahy' Soko|ská 62' 12]L24 PÍaha2
7.)Hygienicld stanicetú'm' Plahy pobočka
Praia - jih, Němčickál 112,14200 Praha4
8.)UvČ Praha l | - oŽP. Vidimo\,al]25. l49 oo Praha4
9.)UMC Pra}á 11 - oD, vidimova 1325,14900 Praha4
10.)MHMP OLIP, Jmgmannor.'a35, haha I
IlI.) Na vědomí
1l ') Pvs' a.s.'cihelná 4' l10 00 Praha1
l 1.) Ú,tvar Iozvoje HMP, Hradčanské
nám. 8, 1l 8 54 Praha 1
l2.) IIMC Poha l1 - oV, Ing. Dobešová
Ins' Levická
klreŘIurv
{ď
.-\
[email protected]
.P
6
ING.WITZÁNYovA
TÚL. 23333 ó8
!čollgogszg,
ING. \ITTZAI{YOVA
t.{G.LtsUŠEwnZANYovA
a's.'
PražskávodohospodářskáspoleČnost
\1
4/548
1l8 0l cibe|ná
Název:
DoSTAVBAvoDoVoDNíHoŘADU
U PRÚHoN|c
ŠEBERoV-KATEŘINrv.Ú.lezo
,|141611l00
akce čís|o
PŘEHLEDNÁslTUAcE
1:5000
S-i;"';;'"1
ť'{}.
1.
.r'a ! antt3a2!<
Datum:'|í/2006
Měřítko:l:5000
Početíořrnátů:
Íslopřílohy|
2

Podobné dokumenty

O zahájení územního řízení o umístění stavby a

O zahájení územního řízení o umístění stavby a na den 20.12.2007(ót1lrtek)v 10:00hodin. místnostioÚ Krakovany. Místokonání:se srazemv zasedací řízenínahlédnout u MěstskéhoúřaduT]ýnecnad Labem,odbor Do podkladůrozhodnutímohouúčastníci v úteÚ,čtv...

Více

Obecní úřad Jesenice ÚŘan zvoun

Obecní úřad Jesenice ÚŘan zvoun tl'oo - 17:00hod.;v jiné dny po telefonickédohodě). Poučení: vydání územního Žadate| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o jednání, vyvěšena na místě rozhodnutí, uytu blzo...

Více

Dražební vyhláška - průmyslová hala

Dražební vyhláška - průmyslová hala Dle § 4 odý, 3 pism. c) zákona č, 235/2004 sb,, o dani Z přidané hodnory j€ obchodnínr nrajetkcm souhrt nrajetko\"ých hodnot. ktelý s]oužíneboje určen osobé povnrné k dani k uskurečňovánj ekonomick...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Dotld osobj zj(óhiné fu'onlo '7e1| bLoou po\ťo\a| pú\n| sElus /riaré UJe'oýe k o m| n . | a cnPa d o t e 1 \ c hc q t c | p o 7 . t ^ oj'! | p ď c . | z a a . J n i ' ' a | o ' t l - J n o ý b j d ...

Více

MPO: odpověď ministra na žádost o podání zprávy

MPO: odpověď ministra na žádost o podání zprávy psowz }u?e4sl8eu Jls9?nos eqo1;1ď o1u t s t 9rep1 .u4uep-e1qorď wfu1sap Io$pev 9p9plop 1souunod olnJ 'nuolEer oq9uep ul9qeilod e 4ro1senut Áuer1s ez ruepellfz^ B{Ia^ ?u?etrB1sop meu spIagII1Y\oJq ...

Více

ke stažení zde

ke stažení zde 229ll99l sb'. ve zněli pozdějšich převod jinéhopozemku podle $ i la zákona o půdě,pokud nárok tétooprávněnéosoby {|j' i fi,zcke č!lrrávrrl''\é 951'hy.4a l.terorrnfuoi:přešelnebohyl piťveden!v;jádie...

Více

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Ad. d) požadavkyna prověňanívymereníp|och a koridorú,ve kterých bude rozhodování o urněnáchv úzeinípodmín*novydánímregulaěníhop|ánu,apracovánímúzemnístudiě nebo uzavřenímdohody o parce|aei €

Více

Reference - Mosty ČR 1993

Reference - Mosty ČR 1993 Reference. izo|acemostŮ spo|ečnost Bůsscher& Hoffmannpůsobína českém trhu od roku í99í a každoročně dodává pro rea|izacedesítky tisíc m2 vysoce kva|itníchmostníchizolací rok

Více